Buurtzorg doet meer: NVGF - Geïntegreerde Thuiszorg

Buurtzorg doet meer
Pilot geïntegreerde thuiszorg: Buurtzorg+
Noor Kouwenhoven, Janet Riezebos
Inleiding
Hoe meer thuiswonende ouderen,
hoe meer we te maken krijgen
met multimorbiditeit en complexe
zorgverlening in de thuissituatie.
Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende patiënten steeds
vaker functionele hulp nodig op
het gebied van mobiliteit, balans,
staan, lopen en verplaatsen. Verder
zijn aanpassingen in de woonomgeving en ADL-training vaker nodig
om zo zelfredzaam en veilig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
Ook interventies op het gebied van
valpreventie zijn voor deze groep
van groot belang. Fysiotherapie en
ergotherapie zouden daarom steeds
vaker, sneller en beter betrokken
moeten worden bij de zorg voor
thuiswonende ouderen, chronisch
zieken en terminale patiënten.
De Gezondheidsraad heeft in april
Op 1 februari 2009 is een pilot geïntegreerde thuiszorg afgerond, genaamd Buurtzorg+ . Het doel van deze pilot was om te onderzoeken of een nauwe samenwerking met thuiszorgfysio- en ergotherapeuten in de thuiszorgteams van Buurtzorg
als waardevolle aanvulling werd ervaren.
Na drie maanden van intensieve samenwerking en overleg hebben de pilotteams
Amsterdam Oud-West en Hilversum Noordoost geconcludeerd dat zij zeer tevreden zijn over Buurtzorg+ en dat zij de toegevoegde waarde van deze samenwerking hebben ervaren. In de schriftelijke evaluatie gaven zij de pilot een 8- en de
deelnemende therapeuten een 8. Ook willen zij Buurtzorg+ van harte aanbevelen
bij andere teams van Buurtzorg.
Uit de data-analyse van de therapeuten is gebleken dat van het totale cliëntenbestand van een team 20% in aanmerking komt voor thuiszorgfysiotherapie en 10%
wordt verwezen naar ergotherapie.
Door de pilot werd een doelgroep bereikt die anders niet gezien zou zijn door
fysio- en ergotherapie; de 24 behandelde cliënten werden immers niet door
de huisarts verwezen. De belangrijke signalerende functie van de thuiszorg is
in deze pilot duidelijk naar voren gekomen. Omdat bij een aantal cliënten de
zorgzwaarte verminderd kon worden door de interventies van de therapeuten, is
daarmee meteen al een kostenbesparing in gang gezet.
Dit artikel beschrijft de wijze waarop de multiprofessionele samenwerking in de
eerste lijn in deze pilot werd voorbereid, opgezet, uitgevoerd en geëvalueerd.
Janet Riezebos en Noor Kouwenhoven,
beiden fysiotherapeut, zijn werkzaam bij de
landelijke thuiszorgorganisatie Buurtzorg
Nederland als projectcoördinator Buurtzorg+. Daarnaast zijn zij in dienst van de
Hogeschool Utrecht als hogeschooldocent/
coördinator Fysiotherapie in de Thuiszorg.
Voor reacties: [email protected]
2009 een advies uitgebracht aan de
minister van VWS over preventie
bij ouderen, waarin de focus ligt
op zelfredzaamheid van ouderen
en niet zozeer op de behandeling
van ziektes (1). Dit benadrukt het
belang van het systematisch en
vakblad NVFG, maart 2010
preventief inzetten van fysio- en
ergotherapie in de thuissituatie (zie
kader 1).
Om fysiotherapeuten beter toe te
rusten voor het behandelen en begeleiden van thuiswonende oude-
21
Kader 1: Advies Gezondheidsraad 2009
“Om de mogelijkheden voor gezond ouder worden ten volle te benutten, is een
nieuw perspectief op preventie bij ouderen nodig. Dat omvat behalve preventie
van ziekte ook preventie van beperkingen in het functioneren. De commissie
noemt dit functioneringsgerichte preventie. Deze vorm van preventie is niet gericht op een bepaalde ziekte en de gevolgen daarvan, maar op een probleem
in het functioneren. Daarbij gaat het om activiteiten die – in aanvulling op of
los van een ziektegerichte benadering – functiebeperking kunnen voorkomen
door specifieke preventie van functionele achteruitgang en beperkingen, het
versterken van de eigen mogelijkheden om de zelfredzaamheid te behouden
of te bevorderen en het beïnvloeden van niet-ziektegebonden factoren die de
zelfredzaamheid bedreigen.”
ren en hun mantelzorgers, en het
samenwerken met thuiszorg en
ergotherapie, bestaat sinds 2007 de
post-HBO cursus Fysiotherapie in
de Thuiszorg aan de Hogeschool
Utrecht (2). Fysiotherapie in de
thuiszorg concentreert zich op de
functionele revalidatie en resocialisatie van thuiswonende (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken,
terminale patiënten en hun mantelzorgers. Doel is om de patiënt zo
lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in zijn eigen leefomgeving te laten functioneren. Specifieke thuiszorgfsyiotherapeutische
elementen zijn het integrale onderzoek van patiënt, mantelzorger
en zorgsysteem, en preventie van
(val)risico’s en mantelzorgoverbelasting. De thuiszorgfsyiotherapeut
werkt altijd binnen een multiprofessioneel samenwerkingsverband
met wijkverpleging en ergotherapie, waarbij goede zorgcoördinatie,
zorgafstemming en gezamenlijke
zorgdoelen de belangrijkste ingrediënten zijn voor een succesvol geïntegreerd zorgaanbod in de thuissituatie (3).
22
Pilot Buurtzorg+: voordelen
van nauwe samenwerking
tussen thuiszorg en therapie
De landelijke thuiszorgorganisatie
Buurtzorg Nederland (zie kader 2)
heeft in 2008 de opdracht gegeven
voor het uitvoeren van een pilot
geïntegreerde thuiszorg (4). Buurt-
zorg werkt met kleine, zelfsturende
teams van wijkverpleegkundigen en -verzorgenden, waarin de
nauwe samenwerking met andere
disciplines van groot belang wordt
geacht. De pilot, onder de naam
Buurtzorg+, werd in opdracht van
directeur Jos de Blok uitgevoerd.
Het doel van de pilot was om te
onderzoeken hoe wijkverpleegkundigen en -verzorgenden het
ervaren om nauw samen te werken
met thuiszorgfysiotherapeuten en
ergotherapeuten die binnen hun
team meewerken. De belangrijkste vraag was of de teams deze samenwerking als een toegevoegde
waarde zien bij het uitvoeren van
hun werk. De pilot duurde, inclusief voorbereiding en evaluatie,
vijf maanden en liep van september
2008 tot februari 2009.
Kader 2: Buurtzorg Nederland
Buurtzorg Nederland is een snel groeiende thuiszorgorganisatie die een natuurlijk alternatief biedt voor thuiszorg in Nederland.
Het leveren van zorg thuis aan oudere mensen, mensen met beperkingen en
chronisch zieken verdient een toegewijde en efficiënte houding naar cliënten.
De wijkverpleegkundige en wijkziekenverzorgende speelt daarin een centrale
rol. In overleg met de cliënten neemt zij direct beslissingen over de inhoud
van en de werkwijze bij de hulpverlening. Buurtzorg Nederland gaat uit van de
professionele autonomie van haar medewerkers en ondersteunt die autonomie.
Kennis van specifieke buurtomstandigheden biedt een aanvullend ingrediënt
voor het professioneel handelen.
Directe afstemming met de eerstelijns gezondheidszorg - in het bijzonder de
huisarts - bevordert een toegesneden aanbod van verpleging, persoonlijke
verzorging en welzijn.
Door de zorgverlening volledig door hoogopgeleide wijkverpleegkundigen en
wijkziekenverzorgenden (VIG) in kleine autonome Buurtzorgteams in te laten
vullen wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers
ten volle benut (4).
fysiotherapie & ouderenzorg
Voorbereiding pilot Buurtzorg+
De doelgroep van de pilot wordt
gevormd door de cliënten van de
Buurtzorgteams:
thuiswonende
(kwetsbare) ouderen, chronisch
zieken, terminale cliënten en hun
mantelzorgers.
Met het inzetten van thuiszorgfysiotherapeuten en ergotherapeuten
richt Buurtzorg+ zich op het in
stand houden/verbeteren van functionele vaardigheden van thuiswonende cliënten zoals mobiliteit,
transfers en ADL, met als doel het
handhaven of verbeteren van de
zelfredzaamheid van de cliënt en
de mantelzorger.
De thuiszorgfysiotherapeut en ergotherapeut zijn geïntegreerd binnen een multiprofessioneel team
met de Buurtzorgwijkverpleegkundigen en -verzorgenden. Wijkverpleegkundigen en -verzorgenden,
ergo- en fysiotherapeuten zetten
zich gezamenlijk in voor optimale
zorg voor thuiswonende cliënten. Nauwe samenwerking met de
thuiszorg is voor Nederlandse fysio- en ergotherapeuten nog niet
vanzelfsprekend. Meestal is er tussen de thuiszorg en de therapeuten
wel ‘verwijscontact’ of communicatie via het zorglogboek, maar is
er geen sprake van het gezamenlijk
aanbieden van geïntegreerde zorg.
De verwachting is dat door deze
samenwerking de zorg, kwaliteit
en continuïteit rond thuiswonende
ouderen verbeterd kan worden.
Verwachte voordelen voor de cliënt:
• Handhaven van de thuissituatie;
bevorderen van het functioneren
thuis en de voorwaarden voor ontslag uit het ziekenhuis, verpleeghuis of tijdelijke opvang elders.
vakblad NVFG, maart 2010
Kader 3: Gebruikte verwijscriteria tijdens de pilot
De
fysiotherapeut kan ingeschakeld worden bij/voor:
• kwetsbare balans in de thuissituatie: redden cliënt en mantelzorger het nog
alleen thuis? Ondersteunen/verbeteren functionele activiteiten;
• valpreventie: als de cliënt gevallen is, bang is om te vallen of wankel ter
been is. Risico-inventarisatie, herwinnen zelfvertrouwen, balanstraining,
advies/aanschaf loophulpmiddelen;
• mobiliteitsbeperkingen: moeite met dagelijkse bewegingen zoals transfers,
opstaan/gaan zitten, traplopen. Reactiveren bij inactiviteit. Slechte conditie of
spierverzwakking;
• mantelzorgondersteuning: de zorg is fysiek te zwaar voor de mantelzorger;
• terminale cliënten: houdingsadviezen, transfers, pijnbestrijding, oedeem,
ademhaling, ontspanning;
• ontslag uit het ziekenhuis: controle op de veiligheid, leefomgeving en mobiliteit, voortzetting behandeling/revalidatie; bevorderen zelfredzaamheid;
• opname-indicatie voor het verpleeghuis.
De
ergotherapeut kan ingeschakeld worden bij/voor:
• beperkingen in de zelfredzaamheid: persoonlijke verzorging, huishoudelijke
activiteiten, maaltijdbereiding, verzorging van de kinderen of partner;
• functionele mobiliteit: verplaatsing binnen- en buitenshuis, transfers;
• vervoersproblemen buitenshuis;
• communicatiebeperkingen;
• aanvragen van (woning)aanpassingen/voorzieningen/hulpmiddelen;
• leren omgaan met hulpmiddelen en voorzieningen;
• problemen bij dagplanning/indelen werkzaamheden, balans belastingbelastbaarheid (bijvoorbeeld bij dementie);
• omgaan met neuropsychologische stoornissen (bijvoorbeeld CVA);
• mantelzorgondersteuning;
• handspalken/braces;
• voor de Buurtzorgverleners: ergonomisch advies bij transfers, verzorging,
hulpmiddelen wanneer de zorg fysiek te zwaar wordt.
De
wijkverpleegkundige kan ingeschakeld worden bij/voor:
• sociale problemen, bijvoorbeeld verwaarlozing, financiën, huisvesting,
eenzaamheid;
• signaleren ‘niet pluis situaties’;
• spilfunctie in zorg, welzijn en wonen;
• zorgcoördinatie, planning van de zorg;
• generalistische en specialistische zorgverlening:
• lichamelijke verzorging
• aan- en uittrekken steunkousen
• eten/drinken
• oogdruppelen
• medicatie inname
• wondzorg
• zwachtelen
• injecties, infusie, sondevoeding
• pijnbestrijding
• begeleiding ziekteproces;
• begeleiding stervensproces;
• ondersteuning mantelzorgers;
• ondersteuning GGZ-cliënten.
23
• Stabiliseren van een wankel
evenwicht ofwel beperken van
complicaties met betrekking tot
mobiliteit, zelfredzaamheid en
deelname aan de samenleving
(maatschappelijke participatie).
• Voorkomen van ziekenhuisopnames (valpreventie).
• Versneld ziekenhuisontslag
door optimaliseren van de (zorg
in de) thuissituatie.
• Behouden of vergroten van
het welbevinden (kwaliteit van
leven).
• Ondersteunen dan wel ontlasten
van het zorgsysteem (partner,
mantelzorg).
Verwachte voordelen voor de wijkverpleegkundigen en -verzorgenden:
• De therapeuten werken aan de
verbetering van functionele vaardigheden, bijvoorbeeld staan,
lopen, aanpassingen en ADL,
waardoor de zorgzwaarte kan
verminderen.
• Het dichten van een hiaat in de
hulpverlening dan wel het complementeren van het zorgaanbod.
• Het optimaliseren van de zorg
door korte lijnen in de samenwerking.
• Ondersteunen/ontlasten van
Buurtzorgmedewerkers in de
uitvoering van hun werkzaamheden.
• Gedeelde verantwoordelijkheid
voor de cliëntzorg.
Opzet pilot Buurtzorg+
Twee Buurtzorgteams deden mee
aan de uitvoering van de Buurtzorg+ pilot: Hilversum Noordoost
en Amsterdam Oud-West. Aan
beide teams werd een thuiszorgfysiotherapeut (praktijk voor fysiotherapie Douma en fysiotherapie
24
Hoofdweg) en een eerstelijns ergotherapeut (ergotherapie Hilversum
en ergotherapiepraktijk Doen) gekoppeld. Met de therapeuten werd
met name over de manier van verwijzing, communicatie en bereikbaarheid. Belangrijk onderdeel van
het project was dat de teamleden
“…fysio- en ergotherapie zouden steeds
vaker, sneller en beter betrokken moeten
worden bij de zorg voor thuiswonende
ouderen…”
een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten, waarin afspraken werden vastgelegd omtrent onder andere bereikbaarheid, beschikbaarheid, communicatie en overleg.
Vervolgens werd er een bijeenkomst gepland, waarin therapeuten
en teamleden kennis maakten, het
doel van de pilot in detail besproken werd, verwijscriteria werden
vastgesteld (zie kader 3) en praktische afspraken werden gemaakt,
van Buurtzorg en de therapeuten
elkaar persoonlijk kenden en per
mobiele telefoon rechtstreeks te
benaderen waren voor onderlinge
zorgafstemming en cliëntenoverleg.
Uitvoering pilot Buurtzorg+
De uitvoeringsfase van de pilot
duurde drie maanden, van november 2008 tot en met januari 2009.
Tijdens de pilot werden cliënten
Team Buurtzorg Hilversum Noordoost met thuiszorg- en geriatriefysiotherapeut
Frank Mulder, 1e van rechts
fysiotherapie & ouderenzorg
Item
Volgnummer cliënt
Wijze van scoren
Opmerkingen
Geboortedatum cliënt
Aanmelddatum
Startdatum
Datum waarop verwijzing
plaatsvindt
Datum eerste behandeling
Einddatum
Datum laatste behandeling
Aantal behandelingen
DTF
0 = nee, 1 = ja
Aanmelder
Naam
Medische diagnose
Kan huisarts, specialist,
wijkverpleegkundige of
ergotherapeut zijn
Hoofddiagnose op verwijsbrief
Comorbiditeit
Overige diagnoses
Doelgroep: fragiele oudere
Doelgroep: chronisch zieke
0 = cliënt valt niet, 1 = cliënt valt
wel onder deze doelgroep
Idem
Doelgroep: terminale cliënt
Idem
Inschakelen andere disciplines:
thuiszorg, ergotherapie, huisarts,
overig
Zorgvraag mantelzorger
0 = niet, 1 = wel ingeschakeld
Interventie: oefentherapie, massage,
advies /informatie,
(loop)hulpmiddelen
0 = niet, 1 = wel uitgevoerd
0 = geen, 1 = wel zorgvraag
Cliënt kan onder meerdere
doelgroepen vallen
Registreren of door fysiotherapeut
een zorg-/hulpvraag bij de
mantelzorger wordt geconstateerd
Bij cliënt kunnen meerdere
interventies worden uitgevoerd
Tabel 1: Registratie
cliëntgegevens
in spreadsheet,
thuiszorgfysiotherapie
Buurtzorg+
Tabel 1: Registratie
cliëntgegevens
in spreadsheet,
thuiszorgfysiotherapie
pilotpilot
Buurtzorg+
(na overleg en toestemming) aangemeld bij de thuiszorgfysiotherapeut en/of ergotherapeut. De therapeuten startten zo spoedig mogelijk
de behandeling; bij een spoedverwijzing binnen 48 uur en bij een
reguliere verwijzing binnen vijf
werkdagen. De Buurtzorgteams en
de therapeuten registreerden welke
vakblad NVFG, maart 2010
cliënten werden doorverwezen.
Daarnaast werden door de therapeuten de nodige cliëntgegevens
bijgehouden op een spreadsheet
(zie tabel 1).
Voorbeelden van cliënten die zijn
doorverwezen naar de thuiszorgfysiotherapeut staan in kader 4. De
ervaringen van de thuiszorgfysiotherapeut tijdens de pilot waren als
volgt:
• De fysiotherapeut wordt nu
eerder in het ziekteproces door
de wijkverpleegkundigen en
-verzorgenden ingeschakeld,
bijvoorbeeld nog voordat iemand
gevallen is. Dit komt vooral door
25
de duidelijke verwijscriteria die
samen met het team zijn opgesteld.
• Bij voorkeur wordt het eerste cliëntbezoek gezamenlijk
door wijkverpleegkundige en
therapeut gedaan. Dit heeft als
voordeel dat de vertrouwensbasis
tussen cliënt en therapeut sneller
tot stand komt, dat de therapeut
al de nodige voorinformatie
krijgt waardoor de therapie effectiever ingezet kan worden en
de Buurtzorgmedewerker uit de
eerste hand inzicht krijgt in het
onderzoek en de behandeling van
de therapeut.
• Het Buurtzorgteam kent de
fysiotherapeut, overlegt regelmatig en verwijst rechtstreeks door
middel van een mailtje of mobiele telefoon. De fysiotherapeut
regelt vervolgens de verwijsbrief
bij de huisarts en informeert hem
over verloop en resultaat van de
behandeling.
• Er zijn hele korte overleglijnen. Als het Buurtzorgteam en
therapeut een gezamenlijke cliënt
hebben dan is het een kwestie
van even snel bellen en de zorg
opstarten en verder afstemmen
tijdens het teamoverleg.
• Er is ook goede communicatie
via het zorgdossier, dat door alle
zorgverleners wordt gebruikt. In
het zorgdossier staat hoe de cliënt zich voelt die dag en wat er
moeizaam ging bij de verpleging/
verzorging. De therapeut kan dan
met zijn therapie direct inspringen op dit probleem.
• Via de wijkverpleging krijgt de
therapeut feedback op de therapie: wat vind de cliënt ervan, hoe
is de therapietrouw, enzovoorts.
• De wijkverpleging kan de
oefeningen met de cliënt doen op
26
Kader 4: Casuïstiek Buurtzorg+cliënten
• Een voorheen zeer actieve cliënt, die mantelzorger is voor zijn demente
vrouw, is opeens inactief en angstig geworden. Mogelijk ligt er een TIA aan
ten grondslag. De wijkverpleging verwijst naar de Buurtzorgfysiotherapeut.
Fysiek is er niet veel met hem aan de hand. Met behulp van fysiotherapie
komt hij over zijn bewegingsangst heen (bewegingsangst verhoogt het valrisico!) en durft nu weer, weliswaar onder begeleiding, naar buiten.
• Een cliënte met COPD en benauwdheid wordt met acute status doorverwezen. De Buurtzorgfysiotherapeut bezoekt haar diezelfde dag nog. Ze is
heel erg benauwd en inactief. Door ademhalingsoefeningen en reactivering
neemt de benauwdheid af.
• Een cliënte met een bekkenfractuur ten gevolge van een val is weer thuis.
Zij is bedlegerig en heeft veel pijn. De wijkverpleging verwijst. Met behulp
van fysiotherapie wordt zij gereactiveerd naar zit en stand. Mevrouw loopt nu
weer met een rollator waardoor zij ook weer makkelijker te verzorgen is.
• Een cliënt wordt door zijn vrouw uit het verpleeghuis gehaald omdat zij zeer
ontevreden is over de daar geboden zorg. Deze man heeft echter zware en
complexe zorg nodig. Buurtzorgverpleging, -fysiotherapie en -ergotherapie
zetten samen hun schouders eronder om de verzorging van deze man thuis
mogelijk te maken. De Buurtzorgergotherapeut vraagt hulpmiddelen aan,
past de rolstoel aan en bekijkt welke tillift het meest geschikt is. De fysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de mobiliteit en transfertraining, zodat de
verzorging en verpleging makkelijker gaan. De vrouw is blij met alle geboden
zorg: haar man is nu geen nummer meer, iedereen neemt de tijd voor de
zorg en zij wordt in haar zorgtaken ontlast door de gezamenlijke inzet van
verpleging/verzorging en therapie.
de dagen dat de fysiotherapeut er
niet is. Dit is mogelijk wanneer
er nog ruimte is in de indicatie
voor de thuiszorg. Zo wordt het
effect van de fysiotherapeutische
behandeling groter.
• Cliënten zijn heel positief over
Buurtzorg. Vooral het feit dat ze
rustig de tijd hebben wordt als
heel positief ervaren.
Evaluatie pilot Buurtzorg+
De evaluatie van de pilot bestaat uit
drie onderdelen: mondelinge eva-
luatie met teams en therapeuten, de
analyse van de cliëntgegevens en
de schriftelijke evaluatie door het
Buurtzorgteam.
Mondelinge evaluatie teams en
therapeuten
Na drie maanden van intensieve samenwerking en overleg hebben de
pilotteams Amsterdam Oud-West
en Hilversum Noordoost geconcludeerd dat zij zeer tevreden zijn over
Buurtzorg+ en dat zij toegevoegde
waarde hebben ervaren van de
fysiotherapie & ouderenzorg
nauwe samenwerking met fysioen ergotherapeuten. Ook willen zij
Buurtzorg+ van harte aanbevelen
bij andere teams van Buurtzorg.
De pilotteams benoemen een aantal belangrijke voordelen:
• Door de korte lijnen met de therapeuten, de goede bereikbaarheid over en weer en het regelmatige cliëntenoverleg is er veel
meer zorgafstemming mogelijk.
• De teams weten nu beter wat
de mogelijkheden van fysio- en
ergotherapie voor hun cliënten
zijn, bijvoorbeeld reactivering,
ademhalingstherapie, palliatieve
zorg en bijzondere hulpmiddelen.
De therapeuten zijn gericht op
de reactivering van (inactieve of
benauwde) cliënten en het helpen
vinden van aanpassingen bij beperkingen. Ze bieden ondersteuning aan cliënt en mantelzorger
in de uitvoering van hun (zorg)
taken.
• De zorg rond de cliënt is nu
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er wordt aan een
gemeenschappelijk doel gewerkt,
adviezen worden door meerdere
disciplines uitgedragen waardoor
de cliënt eerder geneigd is ze op
te volgen.
• Door inzet van de therapeuten
is er soms minder (zware) zorg
nodig, cliënten kunnen weer
meer zelfstandig doen.
Beide teams hebben met de therapeuten afgesproken dat zij na de
pilot op dezelfde voet verder gaan.
Ze willen de samenwerking niet
meer missen.
Analyse van de cliëntgegevens
Uit de verzamelde gegevens van de
therapeuten blijkt het volgende:
• Het aantal verwezen cliënten in
drie maanden in de twee teams
vakblad NVFG, maart 2010
Figuur
1: Doelgroepen
Doelgroepen die
fysiotherapeuten
zijnzijn
behandeld
Figuur 1:
diedoor
doorde
deergoergo-en/of
en/of
fysiotherapeuten
behandeld
NBdoorverwezen
Een doorverwezen
kan onder
meerdere
doelgroepenvallen
vallen
NB Een
cliëntcliënt
kan onder
meerdere
doelgroepen
Figuur
door
dede
thuiszorgfysiotherapeut
Figuur2:2:Overzicht
Overzicht van
vande
deinterventies
interventiestoegepast
toegepast
door
thuiszorgfysiotherapeut
is 24.
• Gemiddeld 20% van het
cliëntenbestand van een team is
doorverwezen naar de thuiszorgfysiotherapie.
• Gemiddeld 10% van het cliëntenbestand van de teams is doorverwezen naar de ergotherapie.
• De gemiddelde leeftijd van de
cliënten is 81 jaar.
• 50% van de verwezen cliënten
heeft mobiliteits-, loop- en/of
transferproblemen.
der de volgende doelgroepen (zie
figuur 1):
De behandelde cliënten vallen on-
Uit de analyse van de gegevens kan
Er zijn tijdens de pilot zeventien
cliënten doorverwezen naar de
thuiszorgfysiotherapeut. In figuur 2
staan de gebruikte fysiotherapeutische interventies bij deze cliënten.
Bij bijna alle cliënten is er oefentherapie en advies/informatie gegeven. Gezien de problematiek met
mobiliteit en zelfredzaamheid was
dit geen onverwachte uitkomst.
27
Figuur 3: Gemiddelde
scores schriftelijke
Buurtzorg+
Figuur 3: Gemiddelde
scoresevaluatie
schriftelijke
evaluatie
geconcludeerd worden dat er door
de werkwijze van Buurtzorg+ een
doelgroep is bereikt die anders niet
gezien zou zijn door (thuiszorg)
fysio- en/of ergotherapie. De 24
verwezen cliënten hadden van de
huisarts geen verwijzing gekregen
voor fysio- en/of ergotherapie, terwijl bij alle verwezen cliënten de
therapeuten een zorg- of hulpvraag
op hun domein hebben geconstateerd. Uit dit project blijkt de belangrijke signalerende functie van
de thuiszorg, waardoor een doelgroep bereikt wordt die voorheen
niet gezien werd door fysio- of ergotherapie.
28
werking met de therapeuten en de
ervaren toegevoegde waarde van
deze samenwerking voor de teams
(zie bijlage 1 voor de volledige
vragenlijst).
De vragenlijst is uitgezet onder elf
medewerkers uit team Hilversum
Noordoost en Amsterdam OudWest. Alleen de medewerkers die
daadwerkelijk hebben geparticipeerd in de pilot hebben de vragenlijst ingevuld. De respons was
82%.
Per vraag waren de volgende antwoordcategorieën mogelijk: altijd
(4 punten), meestal (3 punten),
soms (2 punten), nooit (1 punt)
of niet van toepassing/weet niet
(geen punten, telt ook niet mee in
de score).
In figuur 3 staan de gemiddelde
scores van de medewerkers op
de verschillende indicatoren van
tevredenheid en toegevoegde
waarde. Daaruit valt af te leiden dat
alle indicatoren van de tevredenheid en toegevoegde waarde tussen
de 3 en 4 scoren.
Buurtzorg+
Schriftelijke evaluatie door het
Buurtzorgteam
Aan alle deelnemende Buurtzorgmedewerkers is gevraagd een digi-
Uitkomsten
De tevredenheid van de Buurtzorgmedewerkers over Buurtzorg+ is
groot: zij scoren een gemiddelde
van 3,67. Dat wil zeggen dat zij
de verschillende indicatoren van
“…er is meestal geen sprake van het
gezamenlijk aanbieden van geintegreerde
zorg door thuiszorg en therapeuten…”
tale vragenlijst in te vullen over de
pilot. Het doel van deze vragenlijst
was het meten van de tevredenheid van de teams over de samen-
tevredenheid als ‘meestal tot altijd’
ervaren. Ook geven de Buurtzorgmedewerkers aan de toegevoegde
waarde van Buurtzorg+ te hebben
fysiotherapie & ouderenzorg
ervaren: zij scoren een gemiddelde
van 3,56 wat wil zeggen dat ze de
verschillende indicatoren van de
toegevoegde waarde als ‘meestal
tot altijd’ ervaren.
Tot slot werd de Buurtzorgmedewerkers gevraagd om een rapportcijfer te geven voor het project
en de therapeuten. Zij hebben het
pilotproject gewaardeerd met een
8- en de therapeuten met een 8.
Conclusie
Uit de pilot Buurtzorg+ kunnen we
het volgende concluderen:
• Wijkverpleegkundigen en
-verzorgenden komen bij een
doelgroep thuis die wel geïndiceerd is voor thuiszorgfysio- en/
of ergotherapie, maar die nog
• Wijkverpleegkundigen en
-verzorgenden kunnen te weinig
inzicht hebben in de mogelijkheden van thuiszorgfysiotherapie
en ergotherapie voor hun cliëntengroep en voor henzelf (fysieke
belasting, zorgzwaarte, gedeelde
zorgverantwoordelijkheid).
• Elkaar persoonlijk kennen en
regelmatig informeel en formeel
overleg voeren is de basis van
een goede samenwerking.
Follow up pilot Buurtzorg+
Voor Buurtzorg Nederland is de
toegevoegde waarde van Buurtzorg+ voor de Buurtzorgteams
vastgesteld. Op basis van de positieve evaluatie van het pilotproject
Buurtzorg+ is besloten om alle be-
Buurtzorgteams de samenwerking
als in Buurtzorg+ gerealiseerd en
nog eens dertien teams zijn bezig
in de implementatiefase (stand februari 2010).
Literatuurlijst
1) Gezondheidsraad. Preventie bij ouderen: focus op zelfredzaamheid. Den Haag:
Gezondheidsraad, 2009; publicatienr.
2009/07.
2) www.fysiotherapie.cursussen.hu.nl
3) Riezebos J, Kouwenhoven N. Fysiotherapie in de thuiszorg. Fysiotherapie en
Ouderenzorg. 2007;21(3):37-43.
4) www.buurtzorgnederland.com
“…Buurtzorg werkt met kleine, zelfsturende
teams waarin nauwe samenwerking met
andere disciplines van groot belang wordt
geacht…”
niet bereikt wordt door deze
disciplines.
• Fysio- en ergotherapeuten
zouden deze doelgroep actief
moeten bereiken, vooral door
nauwe samenwerking met de
thuiszorgmedewerkers.
• (Thuiszorg)fysio- en ergotherapeuten kunnen preventief worden
ingeschakeld door huisarts of
thuiszorg.
• Inwonende mantelzorgers
hebben regelmatig een hulp- of
zorgvraag op het gebied van
fysio- en/of ergotherapie.
• Gezamenlijke cliëntbezoeken
zijn zinvol voor cliënten en zorgverleners.
vakblad NVFG, maart 2010
langstellende teams van Buurtzorg
Nederland te ondersteunen bij het
opzetten van nauwe samenwerking
met thuiszorgfysiotherapeuten en
ergotherapeuten in hun regio. De
ondersteuning houdt in dat er contact gezocht wordt met een lokale
(thuiszorg)fysiotherapeut en ergotherapeut die ervaring en affiniteit
hebben met de cliëntendoelgroep
van Buurtzorg en de samenwerking met het Buurtzorgteam willen
aangaan. Vervolgens worden bijbehorende werkafspraken, duidelijke
verwijscriteria en gezamenlijke
zorgdoelen vastgesteld en wordt
dezelfde werkwijze als in de pilot gevolgd. Inmiddels hebben 25
29
Bijlage 1: Evaluatieonderzoek Buurtzorg+
Vragenlijst voor Buurtzorgwijkverpleegkundigen- en verzorgenden
1. Tevredenheid Buurtzorgmedewerkers
Antwoordcategorie: altijd, meestal, soms, nooit of niet van toepassing/weet niet
a. Kwaliteit therapeuten: deskundigheid
• De therapeut werkt vakkundig
• De cliënten kunnen door de therapie hun dagelijkse bezigheden beter uitvoeren
b. Overleg en communicatie, bereikbaarheid, informatie
• Tijdens de pilot kon ik de therapeuten goed telefonisch bereiken
• Ik had voldoende informatie om te kunnen verwijzen naar de therapeuten
• Ik werd voldoende op de hoogte gehouden over het verloop van de behandeling bij mijn cliënten
• Mijn cliënten werden na verwijzing naar de therapeuten binnen 5 werkdagen bezocht
• Bij een spoedverwijzing werden mijn cliënten binnen 2 werkdagen bezocht
• Het telefonische overleg met de therapeuten verliep voldoende
• Het schriftelijke overleg (zorgdossier, email) met de therapeuten verliep voldoende
• Het persoonlijke overleg met de therapeuten verliep voldoende
c. Bejegening van therapeuten naar buurtzorgmedewerkers
• De therapeuten behandelden mij met respect
• Ik voelde mij op mijn gemak bij de therapeuten
d. Samenwerking
• De therapeuten werkten goed samen met mij en mijn collega’s
e. Algemene beoordeling therapeuten
• Welk cijfer tussen 0 en 10 geef je de therapeuten?
• Zou je na de pilot de therapeuten bij jouw cliënten aanbevelen?
f. De huisartsen spreken ons positief aan over BZ+ g. Mijn clienten die in de pilot zijn behandeld spreken zich positief uit over BZ+
h. De pilot Buurtzorg+ is negatief van invloed geweest op de bestaande contacten met huisartsen, en
andere fysio- en ergotherapeuten. 2. De toegevoegde waarde van Buurtzorg+ ten opzichte van huidige Buurtzorg
Antwoordcategorie: altijd, meestal, soms, nooit of niet van toepassing/weet niet
a. Onze cliënten krijgen nu een beter zorgaanbod dan voorheen
b. Nu de therapeuten ‘lid’ zijn van het team werkt het beter dan de externe contacten die we voorheen
met therapeuten hadden
c. Ik heb meer inzicht gekregen in de mogelijkheden van fysio- en ergotherapie voor onze cliënten
d. De (val)risico’s bij cliënten worden beter in kaart gebracht en aangepakt dan voorheen
e. Eventuele gezamenlijke cliëntbezoeken tijdens de pilot vond ik van toegevoegde waarde
f. Ik voel me bij gedeelde patiënten in mijn werk en verantwoordelijkheden gesteund door de
therapeuten
g. Ik heb cliënten vaker doorverwezen naar fysio- of ergotherapie dan voorheen
h. Zou je de Buurtzorg+ formule willen aanbevelen bij andere Buurtzorgteams?
3. Algemene beoordeling pilot Buurtzorg+
Welke cijfer tussen 0 en 10 geef je het pilotproject Buurtzorg+?
4. Verbeterpunten voor Buurtzorg+
5. Wat zou je willen veranderen aan de samenwerking/zorg? (open vraag)
30
fysiotherapie & ouderenzorg