30 Zr. Joke Groenveld - Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
30 maart 2014
organist: Folkert Binnema
voorganger: Ds. Joke Groenveld-Kiestra
thema: Open ogen
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen
NL 146: 1,4
Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.
* Gesprek met de kinderen
* Zingen
Projectlied: Heb je wel gehoord van … 1,2,3,4
1. Heb je wel gehoord van de Veertigdagen.
Heb je wel gehoord dat het Pasen wordt?
Dat Jezus als een koning kwam,
op een ezel in Jerusalem.
Dat is één …
3. Heb je wel gehoord van de Veertigdagen.
Heb je wel gehoord dat het Pasen wordt?
Dat Jezus een verhaal vertelt,
van een mooie wijngaard vol geweld.
Dat is één, dat is twee, dat is drie …
2. Heb je wel gehoord van de Veertigdagen.
Heb je wel gehoord dat het Pasen wordt?
Dat Jezus zittend bij de bron,
aandacht gaf aan haar die bij hem kwam.
Dat is één, dat is twee …
4. Heb je wel gehoord van de Veertigdagen.
Heb je wel gehoord dat het Pasen wordt?
Dat Jezus licht en leven geeft
aan een man die blinde ogen heeft.
Dat is één, dat is twee, dat is drie, dat is vier …
Hierna gaan de kinderen met hun lichtje naar hun eigen ruimte.
1
* Gebed
* Zingen
Randstadbundel: 431: 1,2,3,4
2 Er is een huis om in te wonen
voorbij het dodendal,
er is een vader met zijn zonen,
zij roepen overal.
Refrein
3 Er is een tafel om te eten
voorbij het niemandsland.
Er is een volk dat wordt vergeten,
dat volk roept overal.
Refrein
4 Er is een wereld zonder grenzen,
zo groot als het heelal.
Er is een hemel voor de mensen,
dat hoor je overal.
* Bijbellezing
Joh. 9:1-13
In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte
blind was. Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij
blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of
zijn ouders?’ ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord
van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden.
Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij
gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets
doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de
wereld.’ Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het
speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van
de blinde en zei tegen hem: ‘Ga naar het badhuis van Siloam en
was u daar.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging
weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.
Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man die altijd zat te
bedelen?’ De een zei: ‘Ja, die is het,’ en de ander: ‘Nee, maar hij lijkt er wel op.’ De man zelf zei: ‘Ik
ben het echt.’ Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’ Hij zei: ‘Iemand die Jezus heet,
maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: “Ga naar Siloam om u te wassen.” Ik ging
erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.’ Ze vroegen: ‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik niet,’
zei hij. Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de farizeeën.
2
* Zingen
NL 321: 1,2,3,5,7
2. Maar als een glimp van de zon, een
groene twijg in de winter –
dorstig en hard deze grond – zo is
het Koninkrijk Gods.
3. Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.
7. Hier in dit stervend bestaan,
wordt hij voor ons geloofwaardig
worden wij mensen van god,
liefde op leven en dood.
4. Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan hem,
zalig de man die gelooft,
zalig de boom aan de bron.
* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte
* Voorbeden en gezongen Us Heit
2. Bûch de folken nei jo wet
lit jo ryk op ierde komme.
byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.
3. Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t ek wy ferjûn ha, Hear,
al dy’t skuldich foar ús stiene.
5. God fan fier en hein, ús heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oant yn alle tiden. Amen.
4. Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen.
binne wy yn duvels macht,
Hear, ferlos ús fan ‘e kweade.
* Collecte voor Stichting Vluchteling
Stichting Vluchteling zet zich al meer dan 30 jaar in voor de opvang en begeleiding van
vluchtelingen en ontheemden. In meer dan 20 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en OostEuropa zorgt Stichting Vluchteling voor onder andere onderdak, voedsel, sanitaire voorzieningen
en medische zorg. Informatie: www.vluchteling.org
3
* Slotlied
NL 825: 1, 6, 7
6. Hij die ons ver is en verwant,
hoe kan Hij zijn aanbeden
in enig beeld, door mensenhand
uit steen of hout gesneden?
Geen denkbeeld zelfs, hoe hoog, hoe
diep,
kan Hem bevatten die ons riep
om Hem te kennen, – heden.
7. Want Hij die zozeer anders is
dan al wat wij vereren,
verscheen in de geschiedenis,
God zelf, de Heer der heren.
De eeuwen der onwetendheid
zijn om, – het is de hoogste tijd
tot Hem ons te bekeren.
* Zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x) … Amen
* * * *** * * *
Mededelingen
FDS-studiedag op 2 april
Het bestuur van de FDS wil u uitnodigen voor deze bijzondere studiedag met als thema: ‘werken
aan verzoening’. Op welke manier zijn we ‘vredeskerk’ in onze eigen omgeving, in de wereld? De
Bijbelse opdracht van rechtvaardigheid en vrede inspireert ons denken en handelen. Inleiders zijn:
Fernando Enns, Henk Vijver en Alix Lanzano, en wat er door hen gezegd wordt, wordt vertaald uit
het Engels en uit het Spaans.
Plaats: doopsgezinde kerk Leeuwarden
Tijd:
10.30 uur (inloop vanaf 9.45 uur)
Kosten: € 5,-, graag opgeven vóór 31 maart 12.00 uur via [email protected]
Mennokoor
Op zaterdag 3 mei van 10.30-14.45 uur repeteert het Mennokoor in onze vermaning. Iedereen is
vrij om tijdens de repetitie binnen te lopen. Om 15.00 uur is er een presentatie van het
gerepeteerde. Het koor is ook op zoek naar nieuwe leden. Vraag gerust om informatie.
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.dgleeuwarden.org
4