Transparantie als drijvende kracht achter

ECE/MP.PP/2014/L.26
ECE/MP.PRTR/2014/L.1
Verklaring van Maastricht
Transparantie als drijvende kracht achter milieudemocratie
Inleiding
1.
Wij, de ministers en delegatiehoofden van de partijen bij en ondertekenaars van het
Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de
rechter inzake milieuaangelegenheden (Verdrag van Aarhus) en het bijbehorende Protocol
betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR
Protocol), samen met vertegenwoordigers van andere staten en internationale, regionale en
niet-gouvernementele organisaties, evenals parlementariërs en overige maatschappelijke
vertegenwoordigers uit de gehele regio van de Economische Commissie voor Europa van de
Verenigde Naties (VNECE) en daarbuiten, hier allen samengekomen voor de vijfde sessie
van de Vergadering van de Partijen bij het Verdrag en de tweede sessie van de vergadering
van de Partijen bij het Protocol, bevestigen het volgende.
2.
Wij zijn ervan overtuigd dat het uitermate belangrijk is het publiek effectieve toegang
tot milieu-informatie te bieden: dit is niet alleen een essentiële randvoorwaarde voor
succesvolle inspraak, maar heeft ook gevolgen voor toegang tot de rechter. Alle drie de
pijlers onder het Verdrag van Aarhus – toegang tot milieu-informatie, inspraak, en toegang
tot de rechter – zijn essentiële elementen van milieudemocratie. Daarom bevestigen wij
nogmaals onze krachtige toewijding aan transparantie en democratie, hetgeen zal leiden tot
besluitvorming op milieugebied die echt een positief verschil zal maken voor de
leefomstandigheden van huidige en toekomstige generaties.
3.
In het document 'The Future We Want' 1 erkende de wereld dat voor goed bestuur en
een werkelijk duurzame economie de effectieve betrokkenheid van het publiek nodig is, of
dat nu in de rol is van kiezer, consument of aandeelhouder. Brede inspraak en toegang tot
milieu-informatie en effectieve gerechtelijke en bestuurlijke procedures worden erkend als
essentieel voor de bevordering van duurzame ontwikkeling. Daartoe is de zinvolle
betrokkenheid en actieve deelname nodig van regionale, nationale en subnationale
wetgevende en rechtsprekende instanties en overige betrokken belanghebbenden. Hiermee
werd nogmaals de waarde van het Verdrag van Aarhus en het PRTR Protocol bevestigd als
effectieve middelen om milieudemocratie te bevorderen door de actieve deelname van alle
betrokken belanghebbenden te stimuleren bij processen die op alle niveaus bijdragen aan
betere besluitvorming, planning en implementatie van beleid en programma's en die de
implementatie van een groene economie in het kader van duurzame ontwikkeling en
armoedebestrijding bevorderen.
1
Slotdocument van de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling, Rio de Janeiro, 20-22 juni 2012
(A/RES/66/288, bijlage).
1
ECE/MP.PP/2014/L.26
ECE/MP.PRTR/2014/L.1
4.
Wij herhalen onze krachtige inzet om mensen het recht te geven op een gezonde en
2
geschikte omgeving , om de toestand van het milieu te verbeteren, en om duurzame
ontwikkeling te stimuleren door het Verdrag en het Protocol en de bijbehorende beginselen
binnen en buiten de ECE-regio te bevorderen.
I.
Informatie in het kennistijdperk
5.
Wij erkennen dat er een nauw verband bestaat tussen de effectieve uitvoering van
het Verdrag en het Protocol en het belang van de bescherming van milieuactivisten en
klokkenluiders, vrijheid van meningsuiting, en de veilige inspraak van burgers bij
besluitvorming die hun leven beïnvloedt. In ieder geval dienen overheden de belangrijke rol
die dergelijke activisten en klokkenluiders spelen en de risico's die ze lopen te erkennen en
dienen ze ervoor te zorgen dat deze mensen adequaat worden beschermd. Aan de andere
kant moeten overheden, teneinde de noodzaak voor klokkenluiders te verminderen, zorgen
voor transparantie en de barrières en uitdagingen die toegang tot de rechter blokkeren,
wegnemen. Tegenwoordig hebben de georganiseerde acties van burgers (waaronder
milieugerelateerde acties) meer impact op overheden dan ooit. Overheden zijn vaak goed op
de hoogte van de acties van hun burgers (waaronder milieugerelateerde acties). Overheden
moeten streven naar openheid en transparantie in milieukwesties en daardoor burgers een
solide basis geven voor inspraak. Om dat te bewerkstelligen, moeten de partijen bij het
Verdrag en bij het Protocol hun nationale wetgeving zo veel mogelijk aanpassen.
6.
Toegang tot milieu-informatie is een randvoorwaarde voor inclusief en transparant
bestuur. Met name in tijden van economische crisis vormen inspanningen om het bestuur te
verbeteren investeringen in democratie; de economische crisis mag niet worden gebruikt als
excuus om milieubescherming en procedurele rechten te schrappen. Juist in tijden van
economische crisis zijn toegang tot informatie, inspraak en toegang tot de rechter
belangrijker, aangezien de gerichtheid op het oplossen van de crisis in veel gevallen heeft
geleid tot toenemende druk om op milieubescherming gerichte maatregelen af te zwakken.
Openheid en transparantie vormen niet alleen een basis voor duurzame ontwikkeling,
hetgeen weer leidt tot een aantrekkelijk investeringsklimaat, maar kunnen ook relevant zijn
voor beleid om ongelijkheid en armoede aan te pakken door ervoor te zorgen dat eenieder
wordt voorzien van informatie en op zinvolle wijze kan bijdragen aan besluitvorming die
hem/haar beïnvloedt. Ook is transparantie met betrekking tot milieu-informatie een
belangrijk instrument om innovatie te stimuleren en om de best beschikbare technieken en
goede praktijken te bevorderen op weg naar de invoering van een groene economie.
Bovendien helpen registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen
(PRTR's) om de voortgang bij het invoeren van een groene economie te evalueren.
2
Het Verenigd Koninkrijk herhaalt zijn verklaring die is gemaakt bij het ondertekenen en ratificeren
van het Verdrag met betrekking tot deze tekst: ‘Het Verenigd Koninkrijk begrijpt de referenties gemaakt in artikel 1
e
en de 7 paragraaf van de preambule van de Conventie aan het ‘recht’ van elke persoon ‘om te leven in een
omgeving die adequaat is voor zijn of haar gezondheid en welzijn’ als uitdrukking gevend aan het verlangen dat de
onderhandelingen over deze Conventie motiveerde en dat volledig gedeeld wordt door het Verenigd Koninkrijk. De
juridische rechten waartoe elke partij zich verplicht om die te beschermen onder artikel 1 worden beperkt tot de
rechten op toegang tot informatie, publieke participatie in besluitvorming en toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden in overeenstemming met de voorzieningen in deze Conventie.’
2
ECE/MP.PP/2014/L.26
ECE/MP.PRTR/2014/L.1
7.
Wij zien dat enerzijds het Verdrag en het Protocol een belangrijke rol kunnen spelen
bij het faciliteren van de ontwikkeling van gemeenschappelijke milieu-informatiesystemen
(SEIS) in de gehele ECE-regio, en dat anderzijds invoering en bekrachtiging van het Protocol
enorm kan worden gefaciliteerd door de ontwikkeling van nationale SEIS en het op nationaal
niveau
invoeren
van
gestroomlijnde
rapportagesystemen
met
betrekking
tot
verontreinigende stoffen. In dat opzicht streven wij er met de implementatie van het
Protocol naar om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de samenhang met overige
relevante rapportageverplichtingen.
8.
Wij erkennen en stimuleren het toegenomen gebruik van nieuwe kansen die worden
geboden door moderne communicatiemiddelen, internetapplicaties en overige sociale media,
die steeds belangrijker worden voor de snelle verspreiding van milieu-informatie naar en
door het publiek met directe toegang tot het internet, waardoor een bijdrage wordt geleverd
aan de bevordering van transparantie. Een andere recente ontwikkeling heeft laten zien dat
het publiek een cruciale rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van mogelijke
milieuschade, bijvoorbeeld door middel van het gebruik van mobiele apparaten om milieuinformatie te verzamelen en te verspreiden.
II.
Milieudemocratie voor iedereen
9.
Wij erkennen dat de efficiëntie van internationaal bestuur op milieugebied nog
aanzienlijk moet worden verbeterd. Het Verdrag van Aarhus en het PRTR Protocol zijn nog
steeds de enige juridisch bindende internationale horizontale instrumenten die zijn
vastgesteld om beginsel 10 van de Verklaring van Rio inzake Milieu en Ontwikkeling te
implementeren. Het blijft van groot belang om de beginselen van het Verdrag en het
Protocol voor zaken op milieugebied te bevorderen in internationale fora. Dit geldt niet
alleen voor fora die als zodanig direct met milieuzaken te maken hebben, maar ook voor
verwante fora (zoals internationale financiële instellingen en handelsgerelateerde
organisaties) waarbinnen transparantie in besluitvormingsprocessen die betrekking hebben
op het milieu, van eminent belang is. Daarom bevestigen wij nogmaals onze toewijding aan
het bevorderen van open informatie en de effectieve betrokkenheid van belanghebbenden
(waaronder milieu-ngo's) in internationale fora in het kader van paragraaf 4 van de Almatyrichtlijnen inzake PPIF (Promoting the Application of the Principles of the Aarhus Convention
in International Forums)3.
10.
De niet-confronterende nalevingsmechanismen van het Verdrag en het Protocol
dragen bij aan de bemiddeling bij en oplossing van conflicten tussen de samenleving en
overheden en zijn gericht op het helpen van landen bij het implementeren van de
verplichtingen uit het Verdrag en het Protocol. Daarom streven wij ernaar om de effectiviteit
van deze nalevingsmechanismen verder te vergroten, en bieden wij aan om onze ervaringen
te delen met andere geïnteresseerde fora.
11.
Vanwege hun dwarsdoorsnijdende aard bieden het Verdrag van Aarhus en het PRTR
Protocol een unieke kans om synergie te ontwikkelen met een aantal multilaterale
3
Zie ECE/MP.PP/2005/2/Add.5, te vinden op http://staging.unece.org/env/pp/mop2/mop2.doc.html.
3
ECE/MP.PP/2014/L.26
ECE/MP.PRTR/2014/L.1
milieuovereenkomsten (MEA's), -organisaties en -processen. Wij juichen deze
samenwerkingsverbanden toe en erkennen de positieve rol die partnerorganisaties spelen bij
het helpen uitvoeren van beide verdragen. Ook onderstrepen wij de noodzaak om verdere
synergie te zoeken met dergelijke organisaties en met overige MEA's die vergelijkbare
doelen nastreven om de uitvoering en bekrachtiging van de verdragen waar nodig te
faciliteren en om de efficiëntie ervan te verbeteren.
12.
Wij juichen het initiatief toe om een regionaal instrument voor milieurechten te
ontwikkelen in de regio Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, evenals de invoering van
PRTR-systemen over de hele wereld. Wij moedigen vergelijkbare initiatieven aan die zijn
bedoeld om de uitkomsten van het Verdrag van Aarhus en het PRTR Protocol over te nemen
en wij staan klaar om dergelijke initiatieven te ondersteunen. Ook roepen wij landen die
daar interesse in hebben op om lid te worden van de Aarhus-familie, aangezien het Verdrag
van Aarhus en het PRTR Protocol openstaan voor toetreding door landen van buiten de ECEregio en dragen wij opnieuw onze inzet uit om dergelijke toetredingen aan te moedigen.
13.
De verbetering van de kwaliteit en de volledigheid van gerapporteerde gegevens en
de effectieve toegang tot informatie voor de samenleving met betrekking tot de
verontreinigende stoffen die in het milieu worden uitgestoten, blijven belangrijke taken die
moeten worden vervuld. Wij roepen de partijen bij het Protocol op om dit doel te blijven
nastreven door toe te werken naar de volledige uitvoering van het Protocol.
14.
Ook roepen wij de landen binnen de ECE-regio op die het Protocol nog niet hebben
bekrachtigd of die nog niet zijn toegetreden tot het Protocol, om dit zo spoedig mogelijk te
doen en om de beginselen en bepalingen van het Protocol in de praktijk te brengen. Wij
erkennen het belang van subregionale samenwerking en van de bevordering van
capaciteitsopbouw in landen met overgangseconomieën, evenals de belangrijke rol van
Aarhus Centres, internationale organisaties en ngo's bij het faciliteren van de uitvoering van
het Verdrag en het Protocol in deze landen.
15.
Ook roepen wij de partijen bij het Verdrag op om de verdragswijziging inzake
genetisch gemodificeerde organismen te ratificeren opdat deze in werking kan treden.
III.
Het bewerkstelligen van de toekomst die we willen
16.
Met grote zorg merken wij op dat in veel landen over de hele wereld mensen nog
steeds geen toegang krijgen tot basale informatie over, of invloed hebben op, de kwaliteit
van het water dat ze drinken, de lucht die ze inademen, het land waarop ze wonen, en het
voedsel dat ze tot zich nemen. Projecten met een aanzienlijke impact op het milieu vinden
doorgang ondanks de bezwaren van getroffen burgers en de gevolgen ervan voor de
leefomstandigheden en de gezondheid van mensen, met name die van kwetsbare groepen
zoals kinderen en vrouwen, plattelandsgemeenschappen en armen: groepen die weinig of
geen mogelijkheden hebben om bij de rechter tegen dergelijke beslissingen in beroep te
gaan.
17.
Tegelijkertijd zien we actief burgerschap opbloeien. Burgers willen serieus worden
genomen en vormgeven aan hun eigen toekomst. Ze spelen een steeds grotere rol bij het
4
ECE/MP.PP/2014/L.26
ECE/MP.PRTR/2014/L.1
verzamelen van milieu-informatie en bij het verspreiden ervan via moderne media. Om die
reden worden het Verdrag van Aarhus en het PRTR Protocol steeds relevanter voor het
dagelijks leven van mensen. Beide zijn alom erkend en kunnen echt door mensen worden
ingezet. Coalities van private partijen, ngo's en burgers, maar ook van wetenschappelijke en
educatieve instellingen, internationale organisaties en overheden, ondernemen geregeld
initiatieven met ambitieuze doelstellingen die bijdragen aan het vergroenen van de
economie of die een duurzame toekomst bevorderen. Deze ontwikkeling vereist dat zowel
overheden als private actoren zorgen voor transparantie in hun beleid met betrekking tot
milieu-informatie, zodat eenieder afgewogen keuzes kan maken over zijn/haar toekomst.
Wij moedigen bedrijven aan om informatie over duurzaamheid te integreren in hun
rapportagecycli. Ook moedigen wij de verbetering van modellen voor de integratie van
duurzaamheidsverslaglegging aan op basis van bestaande kaders.
18.
In 'The Future We Want' werd een aantal oproepen gedaan voor het verbeteren van
de transparantie, toegang en inspraak. Wij zullen ernaar streven deze woorden in ons
dagelijks handelen in de praktijk te brengen.
19.
Wij erkennen dat producten gedurende hun levenscyclus en aan het eind van hun
levensduur een aanzienlijke impact op het milieu kunnen hebben. Daarom beschouwen wij
het bevorderen van meer transparantie met betrekking tot informatie over producten en
productgerelateerde besluitvorming als een belangrijk onderwerp waarover verder moet
worden nagedacht in het kader van het Verdrag en het Protocol.
20.
Een stap richting duurzamere levensstijlen zoals voorzien in 'The Future We Want'
impliceert dat we onze consumptie van grondstoffen aanzienlijk dienen te minderen, onder
meer door het verbeteren van het efficiënte gebruik van hulpbronnen voor producten en
processen. Ook hier speelt transparantie een essentiële rol door ervoor te zorgen dat
objectieve informatie over de voetafdruk van producten en processen wat grondstoffen
betreft eenvoudig beschikbaar is, waaronder gegevens over basale hulpbronnen als energie,
water en dergelijke.
21.
Daarnaast zou meer transparantie met betrekking tot de lokale opslag van
verontreinigende stoffen of het interne transport van afval de samenleving helpen om zich
bewuster te worden van de schaal van de risico's van onbedoelde uitstoot.
22.
Hoewel de prioriteit van het Protocol nog steeds ligt bij het vergroten van het aantal
ratificaties en het bewerkstelligen dat de partijen het Protocol volledig uitvoeren, erkennen
wij op basis van opgedane ervaring dat mogelijke toekomstige ontwikkelingen met
betrekking tot de in de drie voorgaande paragrafen beschreven kwesties gebaat zouden
kunnen zijn bij verdere beschouwing, om zo de beginselen en bepalingen van het Protocol
continu te herzien en ervoor te zorgen dat het Protocol blijft fungeren als adequaat
instrument om de doelstellingen ervan te bereiken.
23.
Transparante nationale en multilaterale processen die gebaat zouden zijn bij de input
van zowel overheden als belanghebbenden waaronder ngo's, internationale organisaties,
academische instellingen, parlementen, lokale autoriteiten en de particuliere sector, zullen
5
ECE/MP.PP/2014/L.26
ECE/MP.PRTR/2014/L.1
cruciaal zijn voor het bepalen van duurzame ontwikkelingsdoelen en een op mensen gerichte
ontwikkelingsagenda na 2015, en voor het evalueren van de voortgang die bij de
doorvoering ervan is gemaakt. Wij zijn ervan overtuigd dat het Verdrag en het Protocol een
stevig kader bieden voor overheden om een brede groep belanghebbenden effectief te
betrekken bij besluitvorming en daardoor de sleutel tot effectief milieubeleid vormen.
6