Hermes 2 - Historia

Het kringblad van de Historiaan
Hermes
2014-2015 • 2
2
Hermes
Welkom terug!
Inhoudstafel
Woordje van de Praeses
3
Woordjes van Onderwijs
4
Lustrum
11
Wedstrijdvraag
12
“How to Get A Job” 101
13
In-ISHA-tief
14
De Historische Hollywoodfilm
15
Onthaal Blikt Terug
16
Woordje van het Beheer
17
Sport spreekt
18
Fun Facts
19
Wijven en voetbal
20
Hermes Hekelt
22
Studentenkaart, Alstublieft?
23
Interview met Rudi Vranckx
30
Boodschap van algemeen nut
31
Kalender
32
De eerste weken van het academiejaar zijn zoals
gewoonlijk alweer voorbij gevlogen. Velen onder
jullie hebben kennis gemaakt met een nieuwe wereld vol nieuwe uitdagingen, en hebben die tot nu
toe hopelijk glansrijk doorstaan. Uw favoriete redactie hoopt ten zeerste dat Historia u daarbij geholpen heeft, maar ook dat de eerste editie van
Hermes heeft kunnen dienen als een nuttige leidraad en een fijne afleiding.
Deze editie barst weer van belangrijke informatie,
weetjes en entertainment allerhande. Een overzicht vind je hiernaast. Ook voor het interview
hebben we weer een onvervalste topper weten te
strikken, namelijk niemand minder dan Rudi
Vranckx! Alvast iets om naar uit te kijken tijdens
het lezen!
Zo blijft de Hermes ook deze maanden weer het
toppunt van journalistieke kwaliteit!
veel leesplezier,
Uw favoriete redactie
Hermes - Kringblad Historia - Jaargang 11- Academiejaar 2014-2015 - Nummer 2
Gratis uitgave - Niet op de heirweg gooien
Redactie: Nasse Van den Eynden - Maxim Hellemans - Seppe Vandersteen
Kring Historia noch de redactie van Hermes zijn verantwoordelijk voor de meningen die in dit magazine geuit worden. Dezen
blijven eigen aan de auteurs. Heeft u vragen over iets dat in deze editie gepubliceerd is? Stuur die dan zeker op naar
[email protected] .
3
2014-2015 • 2
Hermes
Woordje van de praeses
Beste Historianen,
De eerste drukke weken van het academiejaar zijn gepasseerd. Historia stond voor jullie klaar met tal van activiteiten zoals onze openings-TD, onze eerste cantus, cocktailfeestjes, de doop, cultuuravonden enzovoort. Op deze manier heeft Historia het academiejaar in stijl ingezet. Aan allen die aanwezig waren: proficiat en bedankt voor jullie
enthousiasme!! Aan allen die niet aanwezig waren: ook proficiat, je hebt wat gemist, maar er zijn nog tal van kansen om die misstap(pen) recht te zetten! Historia zal haar elan van TOP-activiteiten zeker en vast verderzetten!
De proffen vulden jullie agenda alvast met paperdeadlines en examendata, voor de eerstejaars staan de proefexamens voor de deur, terwijl ze in spanning wachten op feedback voor hun zoekstrategieëntaak. Maar de basis van
het leven van een gezonde student is een goede mix tussen inspanning én ontspanning. Papers zal je zelf moeten
schrijven, examens afleggen helaas ook, maar als je moet ontspannen, draagt Historia met plezier haar steentje bij!
Wat jullie precies nog te wachten staat dit semester, zal jullie via ettelijke kanalen worden meegedeeld. Toch wil ik
jullie alvast op enkele belangrijke data wijzen.
Vorig jaar won Historia met glans en ruime voorsprong de kringenzuip. De andere kringen gingen ten onder op het
slagveld van Fakbar Letteren. Natuurlijk willen wij graag deze titel verlengen, maar daarvoor hebben we jullie hulp
nodig. Op 20 november om 22u verwachten we jullie massaal in de Fak om één maar liefst meerdere drankjes te
consumeren in naam van Historia.
Historia zit niet stil! Op 24 november zijn we er alweer met onze bekende en productieve onderwijshearing. Heb je
klachten of vragen in verband met onderwijs, aarzel niet en komt zeker langs! Diezelfde avond zal ook ons 90’sfeestje doorgaan. Iedereen is vanaf 22u welkom in de Praatkamer van Fakbar Letteren om helemaal los te gaan op
de schijven van 2 decennia geleden.
Daarnaast viert Historia dit jaar haar 80e verjaardag, ook dit zullen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Speciaal voor dit Lustrumjaar zullen er tal van extra activiteiten georganiseerd worden in samenwerking met alumni.
Meer info volgt!
Ook de jaarlijkse kerstcantus (aka. verkleedcantus) en het uiterst gezellige kerstetentje volgen nog vooraleer u zich
een maand lang moet afzonderen en uw sociale leven helemaal in duigen valt. Maar niet getreurd! In het tweede
semester staat Historia er weer zodat dat sociale leven weer helemaal tot bloei kan komen.
Dan rest mij nog even reclame te maken voor onze analoge en digitale communicatiekanalen: wekelijks in de les of in het bakje aan
de Valven vindt u de Bagatell. Als u hiervoor liever niet uit uw luie
zetel of van uw barkruk komt, kan u ook op de hoogte blijven van
onze
activiteiten
via
onze
vernieuwde
website
‘www.kringhistoria.be’. Wij zijn natuurlijk ook actief op Facebook:
word zeker fan van Kring Historia om op de hoogte te blijven van
alle nieuwtjes en activiteiten.
Tot snel en veel leesplezier!
Kristien Vandebeeck en Gert Huskens
2014-2015 • 2
4
Hermes
Veel woordjes van Onderwijs
Wat is Onderwijs?
U heeft vast al over Onderwijs gehoord, althans dat mogen we hopen. U heeft de actualiteit over inschrijvingsgeld misschien gevolgd, het woord ‘POC’ al eens horen
vallen, onderwijsverantwoordelijken voor de aula zien
staan of het onderwijsteam al eens in de Fak of elders
ontmoet. Of u weet gewoon alles al over Onderwijs, dan
mag u naar het volgende artikel doorspoelen. Maar
voor al degenen die, wat betreft Onderwijs, in onwetendheid leven: lees zeker verder! Want na het lezen
van dit artikel zal u eindelijk weten wat onderwijsverantwoordelijken juist doen, kan u uitpakken bij u vrienden met uw kennis over de POC en zal u eindelijk een
antwoord hebben op uiterst existentiële vragen zoals
‘wat is Stura?’. Lees vooral verder, en doe het aandachtig. Het gaat immers om u en uw opleiding.
Vooreerst, wie zijn de onderwijsverantwoordelijken en
wat doen ze? De studenten hebben inspraak over de
universiteit en over de opleiding die ze volgen. Daarvoor worden de studenten, zoals het een goede democratie betaamt, vertegenwoordigd door onderwijsverantwoordelijken. Hun functie bestaat uit twee aspecten.
Enerzijds sporen zij problemen op die zich bij vakken
voordoen, zoals een prof die niet komt opdagen of een
examen dat oneerlijk verloopt. Elk semester wordt er
zelfs een hearing georganiseerd, waarbij je naar hartenlust alle klachten kan spuien die op je lever liggen. Anderzijds is er de echte onderwijsvertegenwoordiging.
Omdat studenten inspraak hebben aan de universiteit,
mogen onderwijsvertegenwoordigers in allerlei raden
zetelen, al dan niet met proffen erbij, waar belangrijke
issues over de opleiding en over de universiteit worden
besproken. Daar proberen de vertegenwoordigers jouw
belangen zo goed mogelijk te behartigen. Met andere
woorden, bij Historia betekent jouw mening echt iets.
Er wordt niet alleen naar geluisterd, maar ze wordt ook
verder bij de proffen en bij de universiteit verkondigd,
om zo jouw studies zoveel mogelijk te verbeteren. Dit
academiejaar wordt onderwijs in het praesidium in goede banen geleid door Siegfried Evens en Ruben Hendrikx.
Studenten hebben dus inspraak aan onze universiteit en
dat in verschillende raden en organen. Zo zijn er univer-
5
siteitsraden en studentenraden. Universiteitsraden zijn
raden of organen van de universiteit die belangrijk zijn
voor diens werking. Proffen en vaak ook assistenten of
technisch personeel maken er deel van uit, maar ook
studenten mogen er in zetelen en er hun mening geven.
In ruil voor het recht van studentenvertegenwoordiging,
verwachten proffen wel dat studenten competent zijn,
voorbereid zijn op die universiteitsraden en genoeg
kennis van zake hebben om in die raden te zetelen.
Daarom zorgen de studentenvertegenwoordigers (alle
studenten die in universiteitsraden zetelen en dus hun
medestudenten vertegenwoordigen) dat ze steeds zo
goed mogelijk voorbereid zijn. Dat doen ze door zelf
samen te komen in studentenraden, waar de standpunten van de studenten voor universiteitsraden steeds
worden voorbereid en bediscussieerd. Het belangrijke
verschil tussen studentenraden en universiteitsraden
ligt dus in het feit dat er in studentenraden wordt bediscussieerd en voorbereid wat op universiteitsraden zal
worden beslist.
In welke raden zetelen die studentenvertegenwoordigers nu allemaal? Eén ding is zeker: het zijn er veel! En
om dat wat meer verstaanbaar te maken, vindt u bij dit
artikel een schema dat u best boven uw bed hangt,
mooi ingekaderd en naast de twee portretten van uw
geliefde onderwijsverantwoordelijken, die daar uiteraard al geruime tijd langer hangen.
Om te beginnen bij het begin: De geschiedenisstudent
wordt door studentenvertegenwoordigers op drie niveaus vertegenwoordigd: op het niveau van de opleiding geschiedenis, op het niveau van de faculteit Letteren en op het niveau van de Associatie KU Leuven (wat
in de praktijk bijna heel Vlaanderen is).
Wat betreft de opleiding geschiedenis, is de Permanente Onderwijscommissie (POC) het belangrijkste universitaire orgaan. Op de POC zitten de proffen, de assistenten, het technisch personeel en de studenten samen en
zien ze toe op de kwaliteit van de opleiding geschiedenis. Het is een zeer belangrijke raad, aangezien alles dat
op de POC wordt beslist directe invloed kan hebben op
de opleiding en op de studenten. Een derde van de POC
bestaat uit de studentendelegatie, dus studenten wegen zeker door op het beleid dat in de POC wordt gevoerd. Die studentendelegatie bestaat uit 10 competen-
2014-2015 • 2
Hermes
te geschiedenisstudenten waarvan u er ongetwijfeld
een aantal kent:
1e fase: Wouter Knabe
2e fase: Ruben Hendrikx
3e fase: Siegfried Evens
Master: Ine Poelaert
faculteit Letteren (in Leuven, Kortrijk, Brussel en Antwerpen). Elk niveau heeft nu zijn eigen faculteitsraad,
namelijk de subfaculteitsraad (SFR) en de panfaculteitsraad (PFR). Op beide vergaderingen worden allerlei
soorten zaken en beslissingen besproken die de faculteit aangaan, van onderzoek tot Erasmus naar onderwijsgerelateerde zaken. Ook op deze raad (of raden) is
een grote studentendelegatie present.
Oudheid: Jelle Persoons
Internationaal: Sara Vandaele
KULAK: Alexia Coussement
Praeses: Kristien Vandebeeck (waarnemend)
ManaMa: Pieter Goffin (waarnemend)
Verkorte bachelor: nog niet aangesteld (waarnemend)
Om ons als studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op die POC, wordt geregeld een Onderwijsvergadering (OV) georganiseerd. Daar wordt de agenda van de
aanstaande POC bediscussieerd en worden ook andere
actuele onderwijskwesties besproken. Onderwijsvergaderingen zijn in het leven geroepen om niet alleen de
studentenvertegenwoordigers van de POC, maar alle
geschiedenisstudenten te betrekken bij wat er in de
opleiding geschiedenis gebeurt en wordt beslist. Het is
de ideale manier om de ‘achterban’ te consulteren en
gehoor te geven.
Ook de Kringvergadering (KV) is belangrijk. Op deze vergadering komt het praesidium samen, maar alle geschiedenisstudenten zijn welkom. De Kringvergadering
is vooral belangrijk voor de twee onderwijsverantwoordelijken, om onderwijs zo goed mogelijk te organiseren
en vorm te geven. Hier zit meteen het verschil tussen
studentenvertegenwoordigers en onderwijsverantwoordelijken. Onderwijsverantwoordelijken zetelen niet alleen in de verschillende raden om zo de studenten zo
goed mogelijk te vertegenwoordigen, ze proberen ook
vanuit het praesidium van Historia onderwijsactiviteiten
te organiseren en alles in goede banen te leiden.
Studentenvertegenwoordiging reikt nog veel hoger dan
de opleiding geschiedenis. Ook op het niveau van de
faculteit is studentenvertegenwoordiging nodig. Hier
zijn de zaken echter nog wat ingewikkelder omwille van
de integratie. Dat is de toenadering van campussen uit
Brussel (HUB) en Antwerpen (Thomas More) bij de KU
Leuven. Concreet heeft dat voor Letteren het gevolg dat
er nu ook enkele Letteren-opleidingen in Brussel en Antwerpen zijn en dat er dus twee niveaus ontstaan: de
subfaculteit Letteren (in Leuven en Kortrijk) en de pan-
2014-2015 • 2
Omdat op de sub -en panfaculteitsraad niet alleen onderwijszaken worden besproken, is er ook een aparte
commissie over onderwijs, de Didactische Commissie
(DC) genaamd. Hier worden dus alleen de onderwijszaken van de faculteit besproken, voor zowel Leuven,
Kortrijk als de externe campussen (Brussel en Antwerpen). De Didactische Commissie bestaat eigenlijk uit een
vertegenwoordiging van elke POC van de faculteit en
elke POC is vertegenwoordigd door de programmadi-
recteur (dat is het hoofd van de opleiding, bij ons is dat
professor Werner Thomas) en één student.
Op het facultaire niveau hebben de studenten dus ook
een belangrijke stem. Daarom is het ook hier belangrijk
dat de studenten goed voorbereid zijn en op één lijn
zitten. Daarvoor zijn bij Letteren twee studentenraden
in het leven geroepen: StRaaL (de Studentenraad Letteren, voor de studenten van Leuven en Kortrijk) en CORaaL (de Campus Overkoepelende Raad Letteren, voor
de studenten van Leuven, Kortrijk, Brussel en Antwerpen). Het is omwille van de integratie (weet u nog?) en
de verschillende faculteitsraden dat er dus ook twee
studentenraden moeten zijn, om de zaken specifiek
voor Leuven en Kortrijk en die voor alle campussen van
elkaar te scheiden. StRaaL bereidt de subfaculteitsraad
voor; CORaaL bereidt de panfaculteitsraad en Stura
voor. “Stura?”, hoor ik u denken? Wat is Stura?
6
Hermes
Zo komen we op het hoogste niveau van de studentenvertegenwoordiging. Ook de Associatie KU Leuven heeft
universiteitsraden, zoals de Onderwijsraad, de Academische Raad enz., maar die gaan we hier niet bespreken.
Het belangrijkste om te weten is dat er ook op dit niveau studentenvertegenwoordiging is en dat er ook hier
een studentenraad bestaat: de Studentenraad KU Leuven, kortweg Stura. Op deze grote vergaderingen, die
soms iets weg hebben van een parlementaire zitting,
worden erg belangrijke onderwijsthema’s besproken die
vaak ook de media halen (denk bijvoorbeeld maar aan
de discussie over het inschrijvingsgeld). Ook Letteren
heeft een studentendelegatie op Stura, en die komt
overeen met de mensen van CORaaL, de studentenraad
van Letteren met Brussel en Antwerpen erbij (omdat
Brussel en Antwerpen ook op Stura vertegenwoordigd
moeten worden).
Neem dus zeker eens met deze mensen contact op als
je met vragen of opmerkingen zit!
Op al deze niveaus hebben studenten inspraak. Studentenvertegenwoordigers proberen dag in dag uit de rechten en meningen van studenten te verdedigen. Hiervoor
is het echter wel belangrijk dat de meningen van de studenten gekend zijn. Studentenvertegenwoordigers en
onderwijsverantwoordelijken doen er alles aan om van
de geschiedenisstudenten te weten te komen wat er bij
hen op de lever ligt. Welke problemen zijn er bij bepaalde vakken? Verlopen de examens en colleges wel zoals
het hoort? Wat zouden studenten graag anders zien aan
hun opleiding?
De belangrijkste manier om echter van de studenten te
weten te komen waar er eventueel problemen zijn, is
via de onderwijshearing die de onderwijsverantwoordelijken van Historia elke semester organiseren. Daar staat
het elke geschiedenisstudent vrij klachten (of positieve
zaken) naar hartenlust op ons af te gooien. Die opmerkingen worden dan naar de programmadirecteur, professor Werner Thomas, of naar de verschillende raden
overgebracht. Hoe dan ook, geen enkel probleem gaat
Onderwijs onbehandeld voorbij en elke opmerking, over
wat dan ook, wordt serieus genomen.
Om dergelijke zaken te weten te komen, zijn er faseverantwoordelijken aangesteld. Die dienen als contactpunt
voor medestudenten in de richting en de onderwijsverantwoordelijken die willen weten wat er in een bepaald
jaar gaande is. Een aantal van hen zitten ook rechtstreeks in de POC, zodat ze direct de rechten van hun
jaargenoten kunnen verdedigen. Dit zijn de faseverantwoordelijken van dit academiejaar:
Zo, wat een boterham! En zo zijn we terug bij het begin.
Een groepje studenten, onderwijsverantwoordelijken,
studentenvertegenwoordigers of faseverantwoordelijken, die zich allemaal inzetten voor één doel: onderwijs,
en het behoud van de kwaliteit ervan. En dat allemaal
vanuit één principe: dat elke student recht heeft op een
mening en op inspraak! De vraag is alleen: wat is uw
mening?
1e fase: Wouter Knabe
Is dat geen mooi einde om deze buitengewoon interessante cursus ‘Inleiding tot Onderwijs’ mee af te sluiten?
2e fase: Ruben Hendrikx en Menno van Gemeren
3e fase: Siegfried Evens en Kenny Van Minsel
Master middeleeuwen: Freija Bornauw
Master nieuwe tijd: Ine Poelaert en Maarten Peeters
Master cultuurgeschiedenis: Jasper Verschelde
Master MoSa: Boudewijn Vandenbossche en Kristien
Vandebeeck
Oudheid: Jelle Persoons en Joachim Van Houtven
ManaMa: Pieter Goffin
Verkorte bachelor: nog niet aangesteld
7
De hete onderwijshangijzers van
het moment
De onderwijswereld staat nooit stil en er zijn altijd wel
kwesties voor studenten om over te discussiëren, op
welk niveau van de studentenvertegenwoordiging dan
ook. Dit academiejaar is, op zijn zachts uitgedrukt, begonnen met een serieuze brok discussies. De meest bekende en mediatieke zult u waarschijnlijk wel kennen,
namelijk de discussie over de inschrijvingsgelden voor
2014-2015 • 2
Hermes
het hoger onderwijs. Maar wegens de politieke geladenheid van die discussie, verwijzen wij u misschien, als u
uw ei daarover kwijt wilt, naar de rubriek ‘Hermes Hekelt’. Er zijn echter wel nog drie andere hete hangijzers,
waarover de studentenvertegenwoordigers maar niet
kunnen zwijgen. Dit zijn ze:
Volgtijdelijkheid
De zoveelste vage onderwijsterm in het jargon der onverstaanbare termen zult u denken? Gelijk heeft u, maar
gelukkig zijn Siegfried en Ruben er nog die pas op hun
beide oren kunnen slapen wanneer alle nieuwtjes uit de
wondere wereld van het onderwijs verklaard en besproken zijn. Hier zullen we wat meer duiding geven bij de
volgtijdelijkheid die momenteel op de agenda van de
Permanente Onderwijscommissie (POC) staat en daarmee ook een effect zal hebben op uw loopbaan binnen
deze opleiding.
Volgtijdelijkheid betekent concreet dat wanneer
een student afwijkt van het standaardtraject binnen de
opleiding Geschiedenis, door het meenemen van bepaalde plichtvakken naar het tweede of derde bachelorjaar, er restricties kunnen worden opgelegd m.b.t.
welke vakken al dan niet gecombineerd kunnen worden
binnen eenzelfde fase. Volgens het 'oude' systeem, dat
overigens nog steeds van toepassing is, kan je als student nog zelf beslissen welke vakken van verschillende
fasen je combineert. Het maakt dus niet uit of je bijvoorbeeld je eerstejaarspaper en tweedejaarspaper indient
tijdens eenzelfde academiejaar. De combinatie van papers binnen eenzelfde academiejaar komt zeer vaak
voor, vermits de student in kwestie anders een jaar langer over zijn/haar bacheloropleiding moet doen. Statistieken duiden daarentegen aan dat studenten die hun
eerstejaarspaper en tweedejaarspaper tegelijk opnemen een lagere slaagkans hebben dan studenten die
hun tweedejaarspaper en bachelorpaper tegelijk opnemen. Daarom stijgt vanuit zowel het professorenkorps
als het monitoraat de vraag naar meer controle op deze
combinaties.
Een voorbeeld: Kevin slaagt in zijn eerste fase niet
voor zijn eerstejaarspaper (Initiatie tot de Historische
praktijk: oefening). Volgens de huidige regeling heeft hij
nu drie opties: Of hij doet zijn eerstejaarsoefening gelijktijdig met zijn tweedejaarsoefening ofwel combineert hij
zijn tweedejaarsoefening met de bachelorpaper in de
derde fase. Een jaar extra doen zonder enige combinaFASE I
Initiatie tot de historische
praktijk: oefening
Zoekstrategieën
Historisch onderzoek
2014-2015 • 2
ties blijft steeds mogelijk. Hoe de volgtijdelijkheid nu op
tafel ligt zal Kevin tijdens zijn tweede jaar eerst de eerstejaarsoefening moeten slagen alvorens in het derde
jaar de oefening en bachelorpaper te mogen combineren (zie schema onderaan).
Volgtijdelijkheid is dus een ruim begrip waarvan in de
praktijk veel varianten van bestaan. Zo kan er o.a. volgtijdelijkheid worden ingevoerd op de historische methodes, zoals Zoekstrategieën en de onderzoeksmethodes
van de tweede fase, waarbij je dus op het ene geslaagd
moet zijn om de volgende op te nemen. Er kan ook volgtijdelijkheid komen op de papers, waardoor je bijvoorbeeld de eerstejaarspaper niet meer mag combineren
met de tweedejaarspaper. De "graad" van volgtijdelijkheid moet nog beslist worden. Gaan we voor een volledige volgtijdelijkheid op zowel de historische methodes
als de papers, of voor slechts een van beide? Of helemaal geen volgtijdelijkheid? Net omdat dit een moeilijke
discussie is vragen we jouw mening hierover. Dus zit je
nog met vragen en/of ideeën, kom dan zeker naar de
volgende Onderwijsvergadering op maandag 10 november om 18:00 in de Perma van Historia.
Herindeling academiejaar
Het academiejaar zou er binnen enkele jaren helemaal
anders kunnen uitzien. Er zijn enkele voorstellen gelanceerd om het academiejaar op een andere manier in te
delen. Dit houdt een zeer ingrijpende verandering in, die
het studentenleven van een student wel eens helemaal
om zou kunnen gooien. Eén van die manieren is om het
jaar al in september te laten te beginnen. In december
zouden er dan examens vallen met net erna herexamens. Daarna zou een kerstvakantie volgen en in januari
zou de tweede semester beginnen. Hoe één van de mogelijke voorstellen er zou kunnen uitzien zie je op de
volgende pagina. (bron: nota van Stura over herindeling
academiejaar)
Voor juni zou het er gelijkaardig uitzien, waarop daarna
geen derde examenperiode maar een vakantie van een
goede anderhalve maand het jaar afsluit. Voor de studenten betekent dit minder tijd en meer werklast, maar
wel meer gegarandeerde vakantie zonder herexamens.
Maar wegen de voordelen wel op tegen de nadelen?
Oriëntering
FASE II
FASE III
Oefening
Bachelorpaper
Onderzoeksmethoden
(Oudheid, Me, Nt, Nst)
8
Hermes
Onze rector, Rik Torfs, liet in september weten dat hij
voorstander is van een toelatingsproef voor het hoger
onderwijs voor leerlingen die uit BSO of TSO komen. Dit
wakkerde het debat over de toelatingsproeven opnieuw
aan. Zit de universiteit niet vol met mensen die eigenlijk
niet capabel zijn om hogere studies te doen op universitair niveau? Moet er eerst getest worden of iemand klaar
is (zowel op vlak van kennis als van vaardigheden)? Ook
hier zijn er verschillende opties: een bindende toelatingsproef (als je niet slaagt kan je niet beginnen), een nietbindende toelatingsproef (als je niet slaagt, word je gewaarschuwd), een bindende oriënteringsproef (in het
middelbaar wordt verplicht je kennis en profiel getest),
een niet-bindende oriënteringsproef (in het middelbaar
krijg je de kans om je kennis en profiel te testen) of een
andere mogelijkheid. Maar de vraag is: wat is voor Letteren of geschiedenis doenbaar?
Allemaal kwesties waarover studenten een standpunt
moeten innemen. Laat ons zeker weten wat jij erover
denkt en kom naar onze Onderwijsvergaderingen.
Je kan ons ook steeds stalken en spammen met vragen,
opmerkingen, meningen, etc. op ons e-mailadres: [email protected]
Geïnteresseerd? Noteer dit zeker nog in je agenda:
10 november: Onderwijsvergadering (over o.a volgtijdelijkheid), 18u op de Perma van Historia
25 novermber: Hearing, 18u in MSI 01.16
Tot binnenkort!!
Siegfried Evens en Ruben Hendrikx
9
2014-2015 • 2
Hermes
2014-2015 • 2
10
Hermes
Hiep Hiep Hoera!
Historia is jarig en bouwt een feestje!
Indien u, beste lezer, onze kring nog hebt weten geboren worden, dan hangt u al te lang rond in Leuven. Ons roemrijke Historia viert dit academiejaar namelijk haar 80e verjaardag. Hoera! Zoiets kunnen wij niet aan ons voorbij laten gaan zonder het
goed te vieren. Omdat één feestje voor ons niet genoeg is, organiseren wij meerdere activiteiten doorheen het jaar. Om alles
in goede banen te leiden, heeft historici twee ervaren rotten van onder het stof gehaald: Caro en Silke. Als onze naam jullie
niets zegt, wees niet getreurd, want we zullen ons in de nabije toekomst zeker nog komen voorstellen in de aula. Wij hebben
er alvast zin in. Jullie ook? Haal dan snel jullie agenda boven en noteer de volgende data!
De festiviteiten starten met een heuse vertelavond waarop proffen en oudHistorianen komen vertellen over hun ervaringen met het kringleven. Altijd al wat
sappige details uit het studentenleven van jullie proffen te weten willen komen? De
Justus Lipsiuszaal (op de bovenste verdieping van het Erasmusgebouw) is de place to
be op dinsdag 2 december, vanaf 19u30. Van al dat luisteren krijg je natuurlijk dorst,
dus na afloop nodigen wij jullie allemaal uit op een receptie met hapjes en drankjes,
beneden in de hal aan de Lbib.
Het kan niet altijd even serieus zijn, dus het tweede semester trappen wij op gang
met een heus verjaardagsfeest in onze geliefde Fakbar Letteren op dinsdag 10 februari. Op je verjaardag moet je trakteren, ook Historia, dus wij zullen jullie voorzien van
gratis cakejes en andere zoetigheden, een gratis vat om middernacht en heel de
avond cocktails aan democratische prijzen!
Als je dacht de rest van de week te kunnen bekomen van het verjaardagsfeestje in de Fak, heb je fout gedacht, want op vrijdagavond 13 februari zijn we er opnieuw en ditmaal met een cantus! Vrijdagavond is op het eerste zicht misschien een raar moment, maar dat doen we omdat de cantus mee georganiseerd wordt door onze vrienden van VHL (Vereniging Historici Lovanienses), onze alumniwerking. Het wordt een cantus waarop de huidige generatie studenten zij aan zij kunnen cantussen met
voormalige Historianen. Grijp die kans, want van die oude zakken kan je echt nog wel wat leren!
Daarna hebben jullie 2 weken om uit te rusten, maar meer niet, want in de eerste week van maart staan we opnieuw klaar met
een cantus! We bevinden ons op dat moment al in de feestweek van Historia en we hebben besloten om ook de cantus van de
feestweek een feestelijk lustrumkantje te geven door er een cava-cantus van de maken! Naast de bier (geen paniek, er zal bier
zijn), wordt er ook de mogelijkheid aangeboden om te cantussen op cava!
Nog voor de paasvakantie, op zaterdag 21 maart doen we opnieuw een activiteit in samenwerking met VHL. Dit keer gaat het
om de Grote Lustrum Quiz! En het is op een zaterdag, dus het is misschien wel de ideale moment om ook eens wat nietLeuvense studenten mee te nemen naar de beste studentenstad van het land en samen een ploegje te vormen.
11
2014-2015 • 2
Hermes
Het lustrumjaar afsluiten doen we in schoonheid door na de paasvakantie nog uit te
pakken met een lekkere barbecue! De datum daarvoor ligt nog niet vast, maar meer
info volgt zeker nog via de gekende kanalen. Hou Facebook in het oog, want er zal
nog een grote Historia-spam volgen over alle lustrumactiviteiten! Verder zullen wij
jullie er elke Hermes aan doe herinneren dat het feest nog niet voorbij is door elke
keer een lustrumgerelateerd artikel te schrijven en op de valven en in de Fak zullen
nog posters komen van al onze activiteiten.
Hopelijk tot op een of meerdere van onze activiteiten!
Caro Van der Paal en Silke Leenen
El Hermado - ¡Wedstrijd!
Ook in deze editie van uw favoriete kringblad willen wij onze lezers in de prijzen doen vallen. We herinneren je even aan het
concept:
In deze rubriek verschijnt steeds één vraag met één antwoord, en dat kan je online invullen als je de link in het artikel volgt.
Vanuit de correcte antwoorden die wij ontvingen selecteren we dan willekeurig een aantal winnaars die fakbonnetje(s) en/of
gratis koffie van Coffee college wint!
Doorheen de vragen van dit academiejaar zit een rode draad verborgen. Hou dus zeker en vast je Hermes bij en probeer de
link tussen onze vragen te ontcijferen. Als jij op basis van alle Hermessen van dit jaar het antwoord kan raden, maak je kans
op de GROTE PRIJS!
Hou je vast voor de tweede vraag!
Vanaf welk jaar kon men onder computerspecialisten ook wel eens een term horen vallen die we voordien enkel associeerden met koffie of een verafgelegen eiland?
Vul je antwoord in bij de onderstaande link!
http://goo.gl/forms/hBtyD65mwN
2014-2015 • 2
12
Hermes
“How To Get a Job” 101
Voor sommigen onder ons is het een verre toekomst, maar voor anderen komt het prangend dichtbij: een
mens moet ooit gaan werken. We hebben vier jaar of meer (waarschijnlijk meer) kunnen genieten van een
prachtige studententijd, maar nu is de tijd aangebroken om ons ook financieel van de ouders los te maken, aan
een huisje en kindjes te beginnen denken en om ons écht nuttig te gaan maken in de maatschappij.
We moeten dus op zoek naar een job. Oké, Cv’tje opstellen, naar VDAB sturen en wachten tot ik uitgenodigd
word op een gesprek, kan je nu denken. Wrong. Je zal
wat proactiever moeten zijn om kans te maken op een
mooie job, en het proces omvat toch wat meer stappen
dan dat. Vergeet immers niet dat je later op z’n minst
een derde van je dag zal spenderen met je job, en dat
een groot deel van je levenstevredenheid heel sterk
samenhangt met je arbeidstevredenheid. Het gaat dus
niet om het zoeken van een job, maar om het vinden
van de juiste job. Het is niet (enkel) je loon dat je gelukkig kan maken, maar voornamelijk wat je ervoor doet.
Een baan zoeken is dus niet iets waar je licht over mag
gaan. Er zijn dan ook een aantal stappen die je kan
doorlopen om ervoor te zorgen dat de job die je zal vinden, er ook echt een is die bij je past. In deze en de komende rubrieken van Hermes willen we je daarbij helpen, en proberen we ervoor te zorgen dat jij de job zal
vinden die bij jou past, en geven we tips om ervoor te
zorgen dat je ze ook echt te pakken kan krijgen.
Vandaag stap 1: Wie ben ik?
“The right person for the right job”, het klinkt als het
ideale motto voor een recruitment-bureau. Het is dus
duidelijk dat we op zoek moeten gaan naar de juiste
job, maar ook de juiste persoon. Wie is die persoon? Of
vanuit het standpunt van de werkzoekende: wie ben ik?
Als je je deze vraag stelt ben je aangekomen bij je loopbaandoelstelling. Meer concreet kunnen we deze vraag
opsplitsen in vier deelvragen of stappen:
veel van de hiervoor genoemde tools maken er dan ook
gebruik van. Laat niets je als student echter tegenhouden om ook eens aan je omgeving te vragen om jouw
sterktes en zwaktes te benoemen. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid, zegt men dan, maar die zelfkennis
hoef je niet helemaal zelf op te bouwen.
Je idee van wat je wilt heb je hopelijk tegen deze fase
van je leven al een beetje uitgedokterd, maar er even
bij stilstaan kan nooit kwaad. Weten waar je terechtkan
kan hierbij een hele hulp zijn. Verken daarom eens
www.vdab.be/cobra. Hierop vind je heel wat info over
mogelijke beroepen, en zo kan je eens kijken welk soort
beroep jou nu het meest aanspreekt.
Als student in Leuven zijn er ook tal van mogelijkheden
om jezelf beter te leren kennen. Vrijwilligerswerk is de
manier bij uitstek een scala aan functies uit te proberen.
Bovendien zijn studentenkringen en andere verenigingen de ideale plaats om competenties als initiatief, samenwerken, creativiteit, assertiviteit en vele anderen te
ontwikkelen!
In de volgende Hermes staan we even stil bij hoe je al
die info over jezelf het best overbrengt.
See you in step 2!
Nasse Van den Eynden
Stap 1: Hoe ben ik?  wat zijn mijn sterktes en zwaktes?
Stap 2: Wat kan ik?  wat zijn mijn vaardigheden
Stap 3: Wat ken ik?  hoe zit het met mijn kennis?
Stap 4: Wat wil ik?  wat zijn mijn interesses en wat is
mijn ideale werkomgeving?
Om achter de eerste twee vragen te komen, bestaan er
tal van hulpmiddelen. Een mooie en handige verzameling van allerlei soorten tests vind je op de website van
VDAB:
www.vdab.be/tests.
Ook
www.gratiscompetentietest.nl is aan te raden.
Om jezelf te leren kennen kan het ook altijd erg nuttig
zijn om aan je omgeving te vragen hoe zij jou zien. In
een bedrijfswereld noemt men dat 360° feedback, en
13
2014-2015 • 2
Hermes
in-ISHA-tief
Je weet het waarschijnlijk niet – en dan is het nu tijd om
daar verandering in te brengen – maar Historia is lid van
een internationale studentenorganisatie voor geschiedenisstudenten: ISHA.
vele avondlijke tot in de vroege uurtjes durende feestjes zoals de Ice Breaking Party. De naam zegt het zelf al:
het ijs dient bij aanvang gebroken te worden natuurlijk.
Al sinds 1990, na de val van het IJzeren Gordijn, komen
geschiedenisstudenten van over heel Europa een paar
keer per jaar samen om te discussiëren over allerlei onderwerpen, om kennis te maken met elkaars gewoonten, maar vooral om (vriendschaps-)banden te smeden,
netwerken te leggen en zich te amuseren in het buitenland.
Een viertal keer per jaar organiseert een studentenvereniging in Europa een seminarie of conferentie – de iets
grotere variant – waarop ook Leuvense studenten uitgenodigd worden. Vorig jaar waren onder andere Boedapest, Boekarest, Vilnius, Sofia en Ljubljana de bestemmingen.
Met deze steden als historisch decor worden er interessante discussies en lezingen gehouden over één welbepaald onderwerp, opgedeeld volgens jouw eigen interesses en periodevoorkeur. Zo kan het bijvoorbeeld
gaan over oorlogen, propaganda, identiteit, crisis… Je
eigen ‘paper’ – volledig vrij in te vullen begrip – hoeft
zelfs niet zo algemeen te zijn. Wanneer je een bachelorpaper, eerstejaarsoefening of thesis schrijft over de
Brugse Metten, Marie Curie of theeplukkers in het British Empire rond 1858, zal je altijd wel een bruikbare
link vinden om anderen over jouw onderwerp te vertellen. Of omgekeerd, je zal misschien wel een andere kijk
op de geschiedenis krijgen door de presentatie van iemand uit je groep.
Of er is de beruchte NDP of National Drinking Party.
Vraag maar eens bij oudere Historianen of ze de NDP
van de ISHA-conferentie in 2013 in Leuven nog herinneren. Het staat nog altijd geboekstaafd als het beste privéfeestje dat de Fak dat jaar kende. Op zo’n NDP brengen alle deelnemers iets van drank mee van hun eigen
land. Een ongeschreven regel luidt dat je van alles zeker
eens moet proeven.
Dit alles kost je een vliegtuigticket en je inschrijvingsgeld (max. 100 euro). Ga je trouwens je eerste keer als
deelnemer naar een ISHA-event, vraag dan aan Historia
je ‘subsidie’ van 30 euro. Geld is dus niet langer een
reden om niet naar ISHA te gaan.
Heb je reeds zin gekregen om zelf eens deel te nemen?
Kijk dan snel op de site van Historia, volg de aankondigen op FB en Twitter of blijf up to date dankzij de site
van ISHA (http://www.isha-international.org) zelf.
Wie weet zit jij dan wel binnenkort in:
- Olomouc, Tsjechië (19-1-15 tot 24-1-15, inschrijven
van 30-10-14 tot 02-11-14)
- Boekarest, Roemenië (20-4-15 tot 26-4-15)
- Skopje, Macedonië (juli 2015)
Maar een ISHA-event houdt gelukkig meer in dan alleen
maar papers en presentaties. ISHA staat ook voor cultuur en op vakantie gaan. Je leert de gaststad kennen
op een niet-toeristische manier, gegidst door de plaatselijke studenten. Je leert andere mensen kennen op de
2014-2015 • 2
- Graz, Oostenrijk (6-9-15 tot 12-9-15)
VIVA ISHA!
Cédric Suttels
14
Hermes
Tussen entertainment en authenticiteit:
De Historische Hollywoodfilm
Als historicus in spe kan ik meer dan eens genieten van een historische Hollywoodfilm. Het onverstaanbare geroep van een
verfijnde Viking streelt mijn oren en de pracht en praal van oude beschavingen doet me met verwondering achterblijven.
Breindood als ik dan mag zijn, overtuigt een veel te veel betaalde acteur me van zijn historiciteit en aanschouw ik, zonder het
te beseffen, vele zaken die misplaatst zijn of, gewoonweg, de zoveelste Hollywoodleugen zijn. Toch kijk ik de film tot het einde
en zoek ik achteraf, met een voldaan gevoel, “What actually happened in movie X?”.
In de strijd tussen entertainment en historiciteit komt, binnen
Hollywoodfilm, entertainment veelal als overwinnaar naar
voren. Een recent en goed voorbeeld is 300: Rise of An Empire (2014). De film vertelt de geschiedenis rond de slag bij Salamis en Artemisium, maar hetgene dat daarvan het meest
blijft hangen is, allicht, de scène vol gewelddadige en ongebreidelde passie tussen Sullivan Stapleton en Eva Green. Seks
en oorlog zijn betrekkelijk interessant, maar het belangrijkste
tijdens de slag bij Salamis was niet een stel “Artemisiaanse
borsten”. De historische traditie heeft ons immers geleerd dat
Artemisia en Themistocles elkaar nooit op een dergelijke manier hebben gekend. Daarnaast heeft Themistocles Darius
evenwel niet vermoord en is Artemisia niet gestorven bij de
slag bij Salamis. Toch zal het publiek de geschiedenis zo onthouden. Dergelijke fouten komen al te vaak voor binnen de
gemiddelde historische Hollywoodfilm, maar betrekkelijk weinig mensen reppen er nadien over. King Arthur (2004), Pearl
Harbour (2001), Braveheart (1995) en Troy (2004) zijn immers
ook heel succesvolle films. Historische films worden gedomineerd door sensatie en het uiteindelijke doel is steevast dollars binnenrijven. In dat laatste zijn ze ook uitzonderlijk goed.
Het publiek legde immers een totaal van $331,1 miljoen neer
om 300: Rise of An Empire in de cinemazalen te kunnen gaan
bewonderen. Zo blijkt dat ze een succesformule in handen
hebben en dat er geen noodzaak bestaat om daar verandering in aan te brengen. Geschiedenis is gedegradeerd tot een
hulpmiddel om een interessant decor mee te creëren en
slaagt daar uitzonderlijk goed in. De historische Hollywoodfilm is een vangnet voor geld geworden dat men steeds, naar
eigen voorkeur, kan aanpassen
ken van de waarheid, slagen ze erin om een vrijwel perfecte
weergave van de historische realiteit te creëren omdat er
zorgvuldig historisch onderzoek is verricht. Saving Private
Ryan staat immers bekend omwille van zijn uitmuntende
weergave van D-Day, maar portretteert de tocht van de tirailleurgroep voornamelijk overdag en dit zou een overbodig
risico zijn geweest. Films van dit kaliber zijn een zeldzaam
goed, dus men moet zich tevreden stellen met een verwaterde versie van de historische realiteit.
Hoe dan ook fungeert Hollywoodfilm als een belangrijk medium om geschiedenis dichter bij de massa te brengen. Het
opgeven van een deeltje historiciteit voor sensatie en rollend
geld kan hierbij worden beschouwd als een noodzakelijk
kwaad. De mens is geïnteresseerd in het verleden en zijn verhalen en Hollywood biedt een heel toegankelijke variant
daarvan. Hoewel inaccurate afwijkingen van het verhaal voorkomen, is de essentie van de gemiddelde historische Hollywoodfilm correct. Het historisch kader zorgt, zodoende, voor
een basiskennis van het verleden. Datzelfde verleden oefent
een enorme aantrekkingskracht uit waardoor ik volledig begrijp dat men in Hollywoodfilm de geschiedenis degradeert
tot een succesvol en mooi decor. Films zoals Gladiator (2000)
en Argo (2012) verdienen hun Oscars, maar in andere films
zijn de kont van Brad Pitt en de borsten van Eva Green interessanter geworden dan de historische waarheid en dat blijft
een jammere zaak.
Maxim Hellemans
Natuurlijk zijn er ook voorbeelden van films die de geschiedenis wel eer aandoen of op een creatieve wijze een verhaal in
de historische realiteit passen. Er is geen mens die bijvoorbeeld durft te twijfelen aan de historiciteit van Schindler’s List
(1993). De waarheid wordt immers als vertrekpunt genomen
en het enige waar men eeuwig over kan twijfelen zijn de motieven van Schindler. Menig historicus kan ook genieten van
Master and Commander: The Far Side of the World (2003) en
Saving Private Ryan (1998). Hoewel deze films durven afwij-
15
2014-2015 • 2
Hermes
Onthaal blikt terug…
... op een top eerstejaarsweekend!
Met een toffe groep eerstejaars, een geëngageerde kookploeg en een tiental praesidiumleden stapte Historia een
paar weken geleden op de trein om het eerstejaarsweekend in gang te zetten. Op 17, 18 en 19 oktober verbleven
we, net als vorig jaar, in de scoutslokalen van Asse. Met een glaasje cava leerden we elkaar de eerste avond wat
beter kennen en op zaterdag werden er nog meer vriendschappen gesmeed tijdens de ochtendquiz, een spelletje
één tegen allen en, geloof het of niet, een bezoek aan het gemeentehuis van niemand minder dan Samson en Gert!
Ook de cantus op zaterdagavond werd door iedereen gesmaakt. Douches waren er dan wel niet, voldoende zetels
om op te slapen evenmin, maar een geweldige sfeer en super nazomerweer waren in overvloed aanwezig! Zondagochtend was het alweer tijd om op te ruimen en vertrokken we huiswaarts, een koffer vuile was en potten spaghettisaus rijker, maar ook met heel wat leuke herinneringen om nog vaak aan terug te denken!
Een speciale dankbetuiging gaat hierbij uit naar onze
(intussen ex-) schachtjes die ons heel wat afwaswerk hebben bespaard, en natuurlijk naar het fantastische kookteam (Freija, Caro, Silke en Koen) dat voor superlekker eten heeft gezorgd!
Julie Vande Broek
2014-2015 • 2
16
Hermes
Woordje van het Beheer
Fakbar Letteren. Talloze keren al zong men het lof van dit wonderbaarlijk krocht, zo nog door mijn waarde collega Thomas Fonteyn (Fonske voor de vrienden) in de vorige Hermes. En wie ben ik om dat tegen te spreken? Ik kom
ondertussen al zes jaar in Fakbar Letteren en blijf terugkomen. Jezus, ik ben zelfs Beheerder geworden dit jaar. Vrijwillig. Van dedication gesproken! Met veel toewijding naar Michiel toe, uiteraard. We gaan met zijn vieren een druk jaar tegemoet en al menig man verklaarde me voor gek. Maar even heel eerlijk: ik kon de gelegenheid om een café uit te baten met drie goede kameraden toch niet aan me voorbij laten gaan? Tot nu toe was het
een waarlijk feest, met de bijkomstige katers weliswaar. Een afbeelding op the interwebz
vertelde me echter ooit het volgende: Hangovers are God’s way of saying “You kicked ass
last night”. Ik ben geneigd deze stelling te onderschrijven, het al dan niet bestaan van een
deïteit buiten de kwestie latend. Ach, genoeg afgedwaald! Terug naar het onderwerp in kwestie: de Fak.
De Fak is zowel het begin als het einde. Dit lijkt maar al te vaak even letterlijk als figuurlijk bewaarheid. Iedereen
denkt dan meteen aan het plezier van “den drank” en de dieptreurige studieresultaten als gevolg daarvan (HP referentie, iemand? iemand?), maar ik zie dit ook op een iets minder destructieve manier. In
mijn ogen is de Fak als je eerste liefde: na de periode van rozengeur en maneschijn zal je
haar vervloeken voor het toegebrachte leed, maar ondanks alles koester je haar in je
hart zolang je op deze bol rondwaart. Zo kuierde er, op een mooie zomernamiddag, een
oud-Letterenstudent binnen in de Fak. Yours truly was daar, samen met haar collega’s,
naarstig aan het werk om de Fak weer in tiptop conditie te krijgen. En daar stond hij dan:
een man van middelbare leeftijd, een beetje kalend, rugzakje, korte broek en sokken in
zijn sandalen. (Deze stereotypering kan een verdichtsel zijn van mijn verbeelding. Indien
zo: vergeef me, mijnheer, voor dit onrecht jegens uw reputatie.) Hij vroeg even te mogen
rondkijken. We gaven aarzelend onze toestemming, bij gebrek aan een beter antwoord.
Na zijn ronde door het gebouw begon hij wat meer over zichzelf te vertellen: hij was
Praeses van een Letterenkring geweest, ooit. In de tijd dat Fakbar Letteren nog maar pas
haar residentie had opgenomen in de Blijde Inkomststraat 11. De man entertainde ons
met verschillende verhalen en anekdotes, die vooral gesmaakt werden door onze voorzitter. (De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik na een aantal minuten reeds elders zat
met mijn gedachten, namelijk de immense stapel werk die nog gedaan moest worden.) Zo wist hij, bijvoorbeeld,
dat er vroeger nog een mooi houten standbeeld had gestaan op de trap beneden. De eigenaars van Blijde Inkomststraat 11 (die er woonden vóór Fakbar Letteren) hadden dit echter meegenomen, samen met een deel van het originele houtwerk. Blijkbaar koesterden ze wrok wegens hun gedwongen uitzetting uit het pand. De brutaliteit! Dit
was overigens maar een van de vele verhalen die de man ons meegaf. Voor de rest ga je dus best te rade bij Michiel. :)
Na al die jaren kon de man het niet laten te zien wat er van “zijn” Fakbar was geworden. Schitterend, toch?
You may leave the Fak, but the Fak will never leave you.
En mooier dan dat kan ik het zelf niet zeggen.
Nina Geenen
17
2014-2015 • 2
Hermes
Sport Spreekt
Wat?: oefenwedstrijd veldvoetbal, Historia 2 – 1 Babylon
Wanneer?: dinsdag 14 oktober 2014
Aanwezigen: Leander Asnong, Thomas Carlier, Stijn Geldof, Michiel Leroy, Lode Leurs, Maarten Mertens, Levi Poelmans, Jef Poppelmonde, Cédric Rooms, Pieter Umans, Michiel Van de Weerd, Jaan van Parys, Elias Vandenbergh,
Stijn Vandeperre, Florian Dehertog – Maarten Peeters – David Vos (sportverantwoordelijken)
Goals: Levi Poelmans (4’ 1ste helft), Thomas Carlier (8’ 2de helft), Babylon (13’ 2de helft)
Dit jaar staat Historia Sport voor een verjongingspolitiek en aldus
werd er vlijtig gezocht naar nieuwe geïnteresseerden om onze
sportploegen te bemannen. Deze oproep van de sportverantwoordelijken werd enthousiast onthaald en resulteerde in een opkomst
van maar liefst 17 veldvoetballers bij onze eerste oefenwedstrijd
tegen Babylon, de eeuwige rivaal. Deze wedstrijd werd uiteraard
vrij eenvoudig gewonnen met 2-1. De communicatie en passing
verliepen nog niet zo vlot, maar dit is eenvoudigweg te verklaren
door de vele nieuwe mensen op het veld. Desalniettemin konden
de supporters smullen van een waar arsenaal van hete standjes
voor het doel van Babylon dat nagenoeg heel de wedstrijd duurde.
De Babyloniërs konden een aantal keer stevig prikken, maar onze
defensie hield stand en kon een tweede tegengoal vermijden. De
goals werden gescoord door Levi Poelmans en Thomas Carlier. Deze ploeg zou in staat moeten zijn om er weer een
denderend sportief jaar van te maken en een geduchte tegenstander te vormen voor andere ploegen in het IFB.
Ook danken we de opgekomen supporters!
Wat brengt de toekomst?
VELDVOETBAL
Historia - Wina
05-11-14
20u-21u
Copal - Historia
17-11-14
20u-21u
Historia - VRG
26-11-14
20u-21u
Historia - LBK
18-02-15
21u-22u
Historia - Babylon
02-03-15
19u-20u
Apolloon - Historia
09-03-15
21u-22u
ZAALVOETBAL
Copal-Historia
03-11-14
22u-23u
SC Keizerberg-Historia
05-11-14
22u-23u
Historia-Ekonomika
19-11-14
20u-21u
Historia-Merkator
11-02-15
21u-22u
Apolloon-Historia
02-03-15
22u-23u
2014-2015 • 2
18
Hermes
VOLLEYBAL
Industria-Historia
03-11-14
21u-22u
Historia-Ekonomika
17-11-14
22u-23u
Historia-Merkator
26-11-14
20u-21u
Apollon-Historia
08-12-14
21u-22u
Pauscollege-Historia
11-03-15
19u-20u
Historia-Thomas Morus 16-03-15
21u-22u
Ook via Facebook zullen wij jullie op de hoogte houden van eventuele wijzigingen en andere activiteiten! Zo vond
op 29 oktober de ondertussen legendarisch geworden jenevervoetbal plaats. Zoals gewoonlijk was die supersnel
uitverkocht, dus wees er de volgende keer zo snel als je kan bij!
Tot sports,
Fun Facts
1) De schrikwekkende en alom bekende Attila de Hun kwam op ongelukkige wijze aan zijn einde. De niet te stoppen barbaar stikte waarschijnlijk in zijn eigen bloed tijdens een drankorgie ter ere van zijn nieuwe huwelijk. Andere stemmen beweren dat hij is bezweken aan interne bloedingen teweeg gebracht door zijn overmatige alcoholconsumptie.
2) De inwoners van het verdwenen Babylonische rijk stonden bekend om hun bierproductie. Om de kwaliteit van
hun bieren te vrijwaren werd een gruwelijk precedent geschept. Als de kwaliteit van de drank van bierbrouwers
niet volstond, dan werden ze in hun eigen slechte bier verdronken.
3) In 1838 liet generaal Antonio Lopez de Santa Anna zijn been amputeren omdat zijn enkel was verbrijzeld door
kanonvuur. Hij was er wellicht erg aan gehecht, want dat been kreeg, door zijn toedoen, een volledige militaire
begrafenis.
4) Men begon de bouw van de toren van Pisa in 1173, maar hield de werken op omdat de fundamenten scheef
begonnen staan. Honderd jaar later zou men de werken pas voortzetten. De toren heeft, bijgevolg, nooit recht gestaan. De toren staat evenwel niet enkel scheef. Door het loodrecht verder bouwen op de schuine toren is hij ook
krom.
5) De Engels-Zanzibarese Oorlog in 1896 is de kortste oorlog in de gehele geschiedenis. De opvolging van de Britsgezinde sultan Hamad bin Thuwaini door zijn neef Khalid bin Barghash gaf het startschot voor een uitputtende
oorlog van wel 38 minuten.
6) In de 19e eeuw was het gebruikelijk om verdovende middelen in medicatie te steken. Zodoende zouden verscheidene kinderen op regelmatige basis drugs innemen. Een goed voorbeeld is het populaire medicijn “Mrs.
Winslow’s Soothing Syrup”. Met een “gezonde” portie aan morfine zouden kinderen op een efficiënte wijze gekalmeerd worden.
19
2014-2015 • 2
Hermes
Wijven en voetbal
Inleiding voor de mannen: Indien jullie op zoek zijn naar een objectieve analyse van de speltechniek van de Rode
Duivels: bummer, dat bespreken we hier helaas niet. Moesten we het wel doen, dan zouden we ook verre van objectief zijn ;)
Inleiding voor de vrouwen: wijf ~ Middelnederlands ter aanduiding van een vrouw in alle betekenissen van het
woord ((meisje, vrouw, zedeloze of publieke vrouw, gehuwde vrouw, Maria (de Moeder Gods), echtgenote, wijfjesdier, dienstmeid…) Dus voordat alle feministen opspringen en deze Hermes woedend op de grond gooien en als
voetveeg gebruiken: net omdat wij alle vrouwspersonen willen aanspreken binnen de opleiding gebruiken wij het
woord ‘wijf’. Want vrouw klinkt toch wel oud, meisje: tja we zijn ook geen 16 meer en ‘wijf’ klinkt ook gewoon leuk.
Na jaren van mannelijke overheersing in de opleiding en binnen de praesidiumactiviteiten: eindelijk, hoera, eureka:
let there be ‘Wijvenwerking’. Want ja, elke soort vrouw moet zich op zijn plaats voelen binnen geschiedenis. De
manswijven kunnen terecht bij de traditionele activiteiten, maar wat met dat type vrouw dat eens graag de flair
leest, kijkt naar Sex and the City en totaal smelt bij het aanschouwen van überschattige babydierenprentjes? Aan
deze vrouwen zeggen wij: doe gerust voort, wij snappen het, we hebben dezelfde visie! Dat mannen onze visie vaak
niet delen, daar worden we bijna dagelijks mee geconfronteerd. Mannen komen nu eenmaal van Mars en vrouwen
van Venus. Om toch geen onoverbrugbare kloof te creëren tussen beide seksen presenteren wij vanaf nu onze rubriek “Wijven en…”, waarin we met een vrouwelijke visie naar een typisch mannelijke bezigheid gaan kijken.
Deze week: Wijven en voetbal. Het lijkt op het eerste zicht
geen voor de hand liggende combinatie. Maar vergis u niet:
deze drie historia-babes hebben met veel aandacht naar het
afgelopen WK gekeken en nu zitten ze opnieuw trouw voor de
buis als de Rode Duivels hun EK kwalificatiematchen spelen.
Het probleem is dat we na 2 minuten onze interesse in het
spel alweer kwijt zijn. Want zeg nu zelf, wat is er boeiend aan
een hoop mannen die gedurende 90 minuten heen en weer
lopen achter een bal. Gelukkig denken de voetballers tegenwoordig ook steeds meer aan het vrouwelijke publiek en zorgen ze er ook voor dat ook wij ons kunnen vermaken.
Om te beginnen kunnen we al niet naast hun afgetrainde lichamen kijken. De ene kan ons al meer bekoren dan de
andere, maar ze doen allemaal een verdienstelijke poging. Onder druk van twee van de drie auteurs, is ervoor gekozen om een speciaal exemplaar hier uit te lichten: Dries Mertens. Ook wel ‘Driesje’ voor de fans. Zijn goddelijke
1m69 lange lichaam, zijn sympathieke glimlach en, last but not least, het hartjesgebaar dat hij maakt tijdens de
matchen dat sowieso telkens naar ons gericht is.1,2
Iets anders dat onze aandacht trekt, is het toegenomen modebewustzijn van onze voetballers. Hun t-shirts, broekjes en
kousen zijn niet echt origineel te noemen, maar hun schoenen zijn dat wel! Voor ons, inspecteurs van de fashion police,
is het kleurenspektakel dat sinds het WK in Brazilië van de
velden spat, een echte streling voor het oog. Sommige spelers gaan zelfs zo ver dat ze twee verschillende schoenen dragen! De fashion queen bij de Rode Duivels is zonder twijfel
Vincent Kompany. Hij is helemaal mee met de trends in voetbalschoenenland. Het zal de trouwe kijkers dan ook niet ontgaan zijn dat hij bijvoorbeeld tijdens de match tegen BosniëHerzegovina op het veld stond met aan de ene voet een blauwe schoen en aan de andere een overheersend witte schoen.
1
We laten hier even achterwege dat hij zich vlak voor het ter perse gaan van deze Hermes zijn vriendin ten huwelijk heeft gevraagd, ge weet wel, die stomme bitch.
2
De bijdrage van mede-auteur Freija stopt hier, want zij kijkt enkel maar naar Driesje, de rest van de voetbal interesseert haar
niet.
2014-2015 • 2
20
Hermes
Voor sommige aandachtshoeren zijn twee verschillende schoenen
nog niet genoeg. Zij gaan nog een stapje verder door bijvoorbeeld
een ludiek hoofddeksel te dragen tijdens de match. Het toppunt
van al die ijdelheid is volgens ons te vinden bij de Bosniër Vedad
Ibišević. De nummer 9 van Bosnië-Herzegovina stond op het veld
met iets vreemds op zijn kop dat verdacht veel leek op een condoom. We kunnen enkel gissen naar de reden van dit gekke accessoire, maar de kans is groot dat het hier gaat om een experimenteel voorbehoedsmiddel tegen de verspreiding van ebola. Want
Bosnië-Herzegovina ligt zooooo dicht tegen West-Afrika. Zulke initiatieven kunnen wij enkel aanmoedigen, maar het had wel iets
modieuzer gekund. Als stijladvies raden wij een leuke print aan, bij
voorkeur een sexy tijgerprint.
Een andere modeblunder vinden we terug in de officiële garderobe van ons Belgische elftal. De vernieuwing in de
nationale truitjes kunnen wij niet smaken! Alhoewel, Dries Mertens staat met alles. Maar toch, de nieuwe truitjes
zijn gedrochten! Sinds de invoering zijn de Adidas-truitjes niet meer enkel het uithangbord van de Aarschotse gabber-delegatie, maar nu dus ook het nationale team. Ze zien er cheap uit, maar zijn het niet. Voor die prijs kunnen
wij ons al een paar Louboutins aanschaffen! Als afsluiter van dit artikel kijken we nog een keer nostalgisch terug
naar de oude truitjes:
Who wore it better?
Groetjes van jullie voetbalwijven!
Caro Van der Paal, Silke Leenen en Freija Bornauw
3
Oplossing: C, Dries Mertens natuurlijk, wat had je gedacht.
21
2014-2015 • 2
Hermes
Hermes Hekelt: Che
In deze rubriek geven we de trouwe Hermeslezer elke editie de kans om zijn of haar mening over de actualiteit in de
schijnwerpers te zetten. Houd jij er een interessante opinie op na die het waard is om door ons allen gelezen te worden? Stuur je inbreng dan zeker door naar onze redactie!
U hebt ze ongetwijfeld ook al eens in het straatbeeld
van Leuven gezien. Affiches en/of klevers van de extreem-linkse vereniging Comac, de jongerenafdeling
van de PVDA/PTB met de titel 'CHEnge the world' en
de iconische afbeelding van Ernesto Guevara, 'Che'
voor zijn revolutionaire kameraden. De poster trok
mijn aandacht en vervulde dus ruimschoots zijn basisfunctie. Maar dat is dan ook het enige positieve element dat aan deze poster kan
worden toegewezen. De titel
deed me onmiddellijk besluiten
dat de maker van dergelijke affiche geen Letterenstudent kan
zijn. Dergelijke woordspeling levert je in onze faculteit een CSE
van minder dan 10% op en een
bijhorend negatief studieadvies.
Verscheidene emoties vochten
zich een weg naar mijn murw geslagen brein, maar eentje
schreeuwde boven de rest uit:
ongeloof. Moeten we de wereld
veranderen volgens de wijsheden
en acties van Che? Is hij de heiland in de zoektocht naar een moderne, progressieve samenleving
in de 21ste eeuw? Onze internationale privacyschender Google
raadplegen levert al snel een zeer
dubbel beeld op van de historische figuur Che Guevara. Een korte synopsis: De confrontatie met de schrijnende uitwassen van een Amerikaans Yankee-kapitalisme doorheen heel LatijnsAmerika, geeft het marxistische gedachtegoed van
Guevara vorm. Als lid van de 26juli-beweging van Fidel
Castro maakt hij in een aftands schip de oversteek naar
Cuba. Een guerrillastrijd tegen het autoritaire regime
van Batista bracht deze beweging twee jaar later aan
de macht. Guevara was o.a. instructieofficier van het
Cubaanse leger en hoofd van de revolutionaire tribunalen. Guevara was tevens de aanstoker voor de overdracht van Russische nucleaire raketten, die de Cubacrisis in 1962 veroorzaakten en de wereld op de rand
van de afgrond hadden gebracht. Op 39-jarige leeftijd
werd hij gevangengenomen en geëxecuteerd in Bolivia
(hoogstwaarschijnlijk met de goedkeuring van de CIA).
Een man die met passionele woorden en daden de no-
2014-2015 • 2
bele klassenstrijd internationaal predikte, maar ook de
man die met diezelfde woorden en daden honderden
mensen liet executeren in naam van deze strijd (en er
persoonlijk tientallen heeft uitgevoerd). De generaal
van het proletariaat, maar ook de luitenant van Fidel
Castro (diens afbeelding is raar genoeg nooit een icoon
geworden). Dat een dokter met bloed in contact moet
komen is niet meer dan de logica zelve, maar Che heeft
deze boodschap lichtjes anders
opgevat dan mijn vrouwelijke
huisarts. De drie eerste regels van
de documentaire “the true story
of Che Guevara” geven perfect
die dubbelzinnigheid weer: “A
hero to some, a monster to
others, he hoped to start a 3rd
World War”. Het is deze man die
op de affiches van Comac prijkt.
De oproep tot solidariteit en verandering klinkt plots zeer wrang.
De boodschap (“Change the world
(for the better)”) is nochtans een
lovenswaardig doel en een nobel
streven. Het is daarom zo jammer
dat deze positieve en inspirerende boodschap wordt gelinkt aan
een persoon die deze boodschap
zelf door ideologische verstarring
niet godsvruchtig heeft vervuld.
Deze simpele posters verloochenen niet alleen de geschiedenis, maar zijn bovendien een uiting van het
anachronistische wereldbeeld van jong extreem-links
in Vlaanderen. Men blijft redeneren binnen het kader
van een bipolaire Koude Oorlogwereld en vereenzelvigt zich met de toenmalige ‘revolutionaire strijd’ als
middel tegen sociaal onrecht. Dergelijke gedateerde
begrippen en mentale randwerken passen niet meer
om de multilaterale puzzel van 2014 te leggen en bieden geen oplossingen voor potentiële wereldverbeteraars. Comac mag van mij geloven in deze vorm van
verandering, maar ik schrijf me liever in voor een andere kracht van verandering.
Met kameraadschappelijke groeten,
Bert Deleersnijder
22
Hermes
Studentenkaart, alstublieft?
Woorden die iedereen die wel eens een Fakbar bezocht heeft op een drukke avond ongetwijfeld herkent. Meestal
zijn ze afkomstig uit de mond van iemand die, volgens de laatste mode gekleed in een mooie felrode jas, de deur
van de Fakbar in volle alertheid flankeert. Deze persoon noemen we een Fakbarsteward. Wie is deze mysterieuze
keeper of the peace, wat drijft hem, en hoe houd je hem te vriend? In dit artikel leer je er alles over.
Het concept van stewards bestaat al lang, maar nog
nooit zijn ze zo belangrijk geweest voor Leuvense fakbars en kringen in het algemeen. Stewards worden ingezet om rust en orde te bewaren waar studenten het
bont kunnen maken, zoals Fakbars of TD’s. Door het
recente Fakbarcharter en de nog meer recente Fakbarcode, is het inzetten van stewards verplicht geworden.
Het Fakbarcharter maakte het namelijk verplicht voor
Fakbars om inspanningen te leveren om overlast te
beperken, en de Fakbarcode heeft ervoor gezorgd dat
er nu ook daadwerkelijk resultaat moet geboekt worden om het nu officiële statuut van Fakbar te mogen
behouden. Buiten het proper houden van de omgeving, begrenzen van de muziekinstallaties en andere
maatregelen, hoort dus ook het inzetten van stewards
tot het verplichte pakket van maatregelen.
Wat doen stewards nu juist? Een eerste belangrijk element is het controleren van de studentenkaarten van
de bezoekers van de Fakbar. Een Fakbar is namelijk een
ontmoetingsplaats voor en door studenten, en is dus,
nu ook volgens de regels, in principe niet toegankelijk
voor niet-studenten. Deze maatregel heeft echter nog
bijkomende voordelen: de politie stelde namelijk vast
dat het aantal gevallen van diefstal in Fakbars sterk
lager ligt op avonden dat er gecontroleerd wordt op
studentenkaarten. Daarnaast zorgen stewards er ook
voor dat feestgangers de keet niet verlaten met drank
in de handen. Ze zijn hiertoe verplicht, maar het heeft
ook een voordeel voor de feestganger zelf: het is in
Leuven namelijk verboden om na 12 uur met geopende
alcohol over straat te lopen, dus ze besparen je een
boete! Als laatste zorgen stewards voor het bewaren
van de rust op straat, het beperken van nachtlawaai,
het informeren van de studenten over het politiereglement en zijn ze het eerste aanspreekpunt voor de politie als zij tussenkomen. Een hele boterham dus. Het
laatste punt hiervoor is echter heel belangrijk: het blijft
de politie die tussenkomt in het geval van een misdrijf,
en de taak van de steward blijft voornamelijk bij obser-
23
veren en sensibiliseren. Uniek aan onze Fak is nog een
bijkomend punt: Fakstewards zorgen ervoor dat er niet
gerookt wordt aan de voordeur, om zo alle overlast
voor de buurtbewoners in de kiem te smoren.
Het belang van stewards is zeker niet te onderschatten.
Bied je zeker een keer aan om het te proberen: de wereld zal u dankbaar zijn. Hoe kan jij het leven van deze
helden nu gemakkelijker maken? Je kan er bijvoorbeeld een gewoonte van maken om je studentenkaart
al klaar te houden bij het betreden van een Fakbar. Ga
er eens naartoe voor een vriendelijk (en niet te luid)
babbeltje. Maar vooral: toon begrip en ga niet tegen
hun raad in. Stewards zorgen ervoor dat jij als student
de regels volgt die ons door de wet, stad en politie zijn
opgelegd en kunnen de Fakbars, kringen en zeker ook
jezelf heel wat last besparen. Als een steward jou aanspreekt op iets is dat niet omdat hij zin heeft om lastig
te doen, maar omdat hij de regels volgt. Oh, en nog
een laatste tip: word geen agressief zwijn als je dronken wordt, dat is namelijk een beetje zielig.
Nasse Van den Eynden
2014-2015 • 2
Hermes
“Een onuitputtelijke speeltuin van verbanden”
Interview met Rudi Vranckx
Verschillende belangrijke individuen hebben een verleden aan de KU Leuven of hebben een diploma geschiedenis
op zak. Precies daarom worden, in de verscheidene nummers van Hermes, allerhande alumni en professoren aan
de tand gevoeld. Hermes probeert, in deze rubriek, inzicht te creëren in hun gedachtegoed en daden.
Voor ons tweede interview hebben we één van de meest bekende alumni van onze richting geïnterviewd: Rudi
Vranckx. U kent hem ongetwijfeld als reporter bij de nieuwsdienst van VRT. Voor deze job trekt hij heel de wereld rond en bevindt hij zich geregeld in conflictgebied. Maar ook over zijn studententijd valt er heel wat interessants te vertellen. Lees het op de volgende pagina’s!
Waarom bent u geschiedenis gaan studeren?
Daar zijn twee antwoorden op: het serieuze en het bijzondere antwoord. Het serieuze antwoord, dat natuurlijk eigenlijk ook waar is, is omdat geschiedenis mij al
heel erg lang interesseerde. Ik was veel met geschiedenis bezig en het fascineerde mij, al van in de humaniora.
Dat is zowat de standaarduitleg, maar hij klopt ook wel.
Het bijzondere antwoord is, is dat geschiedenis iets was
altijd geen spijt dat ik geen rechten of geneeskunde heb
gestudeerd.
Wel, als je ziet hoe onze wereld overheerst wordt door
een ander circuit, zou ik graag meer geleerd hebben
over economische zaken of over internationale politiek.
Aan het einde van mijn opleiding geschiedenis heb ik
dan ook een heleboel vakken op de grens met internationale politiek gedaan, omdat ik wou actualiseren.
Ik heb ook nog een jaar kunstgeschiedenis gedaan omdat de renaissancekunst me interesseerde. Laten we
dus zeggen dat het niet allemaal per sé te nuttig moest
zijn. Daarna heb ik nog een kandidatuur aan de avondschool van VUB gedaan, omdat je daar bij Els Witte en
co. een totaal andere visie op geschiedenis kreeg dan
die in Leuven.
Had u als eerstejaars bepaalde verwachtingen bij de
opleiding geschiedenis?
dat totaal nutteloos was. Mijn ouders wilden eerst dat
ik voor doktoor ging, maar dat interesseert me echt
niet. Dan vervolgens, was de second best tandarts,
maar dat interesseerde me nog minder. Zo gaan we dan
de ladder naar beneden, over economie, rechten en zo
voort naar een niveau dat heel nutteloos lijkt. Het interesseerde mij zeer veel, dat is het punt niet, en ik ben
en was er ook mee bezig. Maar onder het motto dat ik
van een generatie ben die toch verloren was (de Thatcher-jaren kwamen eraan, iedereen werkloos, enzovoort), wilde ik me amuseren met iets dat me interesseerde en me boeide. De twee antwoorden hebben met
mekaar te maken. Wat ik toen niet besefte, is dat het
vooral draait om wat uw studie met u als mens doet en
hoe je leert denken.
We kunnen ook, zoals in mijn stiel vaak gebeurt, wat
out of the box denken door de vraag om te keren. Heb
ik spijt dat ik iets anders niet gedaan heb? Ik heb nog
2014-2015 • 2
Nee, totaal niet. Eigenlijk ben ik heel leergierig, en was
ik alles de jaren daarvoor al aan het opslorpen. De laatste twee jaren van de humaniora was ik al van alles aan
het lezen. Een cursus inleiding van archeologie, de inleiding tot de economie van Eyskens, dat soort boeken. Ik
wou dat al weten.
Eigenlijk heeft de eerste kandidatuur minder beantwoord aan de verwachting die ik had. Bepaalde vakken
vond ik behoorlijk square. Zo bijvoorbeeld geschiedenis
van de middeleeuwen, een cursus geschiedenis van de
Godsvrede,… er waren een aantal cursussen die niet
echt van de tijd waren, en je snakte die eerste kandidatuur een beetje naar, my god, mag het nu een beetje
ruimer zijn?
Kan ik dan zeggen dat er een nogal katholieke visie op
het geven van Geschiedenis geworpen werd?
Als je een vak kerkgeschiedenis geeft dan is dat een vak
kerkgeschiedenis. Ik moet eerlijk bekennen dat ik, denk
ik, enkel naar die eerste les gegaan ben en dan examen
ben gaan afleggen aan de hand van een fantastische
24
Hermes
samenvatting. Wat ik mankeerde is een blik die mij later
veel meer heeft geholpen, namelijk dat je crosscultureel denkt en leert verbanden te leggen. Dat element heb ik in dat jaar niet gekregen en dat vind ik heel
jammer. Ik dacht van tevoren zelf meer in de richting
van “wat gebeurde er in welk jaar en in welk jaar van de
wereld, waarmee kan je dat vergelijken,…” zodat je over
je vakje kan kijken, maar dat was er niet bij de vakken
geschiedenis hier. Verbanden leggen in de lengte,
breedte en diepte, dat was er te weinig.
Dat is wel iets waar nu hard op gehamerd wordt, onder andere door een vak interculturele contacten. Ook
in vakken als inleiding tot de sociologie wordt dat zeker gestimuleerd.
Dat zou ik durven hopen, ja. Dat soort vakken was er
vroeger ook, en die vond ik ook boeiend, maar het is
toch erg dat de boeiende vakken degenen waren die
van ergens anders kwamen. Bij dat soort vakken dacht
je, tiens, zo kan het ook.
Maar pas op, in het tweede jaar, toen we vakken als
geschiedenis van de nieuwste tijd kregen, dacht ik
“Eindelijk! Daarvoor ben ik begonnen.”
Daarbij aansluitend, heeft of had u zelf een favoriet
tijdvak?
(aarzelt) Ik heb een thesis gemaakt over na WOII omdat
ik zo actueel mogelijk wou zijn. Maar eigenlijk was ik
meer gefascineerd door, laten we zeggen, de periode
van de Renaissance omdat toen de wereld veranderde.
Er kwam een klik in het denken en dat vond ik fascinerend. Fascinerend, maar je kan er je boterham niet mee
verdienen.
Ik heb in mijn denken een vorm van escapisme waaraan
dat soort geschiedenis beantwoordt, en ook een hang
naar het actuele. Om te begrijpen hoe het MiddenOosten geëvolueerd is, en hoe de historiek van Al Qaida
en haar evolutie naar IS in elkaar zit, kan je perfect honderd jaar terug gaan. Dat is ook geschiedenis hé.
Welke tip zou u als werkend alumnus kunnen geven
aan de student geschiedenis die binnenkort afstudeert
en nog niet helemaal weet wat te doen met zijn toekomst?
Eerst moet je weten wat je wil doen, waar je je beroep
van wilt maken. Waar ben je in geïnteresseerd, wat zijn
uw vaardigheden en waar wil je mee bezig zijn? (nvdr.:
Uw redacteur de arbeidspsycholoog knikt instemmend
en verwijst graag door naar “How to get a job” eerder in
deze Hermes). Ik zie perfect historici functioneren in het
team waar ik mee werk. Die ontwikkelen dan plots veel
vaardigheden om informatie te vertalen naar sociale
25
media, infographics, of andere manieren van storytelling. Hoe je een verhaal vertelt, dat is ook geschiedenis. Eigenlijk is geschiedschrijving verhalen vertellen, en
dat hebben we nodig in onze branche.
Dus wat kan ik zeggen tegen iemand die pas afstudeert:
Wat wil jij doen? Ben jij een verhalenverteller of ben jij
een archiefmuis, of wat ben je eigenlijk? Kijk eerst naar
jezelf, naar je kern, en zoek dan je stem. Het is een
beetje filosofisch misschien, maar wat wil jij vertellen?
Op welke manier wil jij iets vertellen en wat is jouw visie
op de wereld waarin jij leeft?
Er zijn mensen die graag alleen in een archief bezig zijn,
maar er zijn ook mensen die graag op een podium staan
en de wereld toespreken.
Voor alle duidelijkheid, ik ben altijd redelijk schuchter
geweest. Ik ben niet iemand die graag op een podium
gaat staan. De camera is maar één mens die je ook kent,
en maar een klein venster om in te kijken.
Hoe bent u na uw studie bij de VRT beland?
Examens. Toen waren er van die waanzinnige examens,
vergelijkbaar met diplomatieke examens. Iedereen die
afstudeerde in de humane wetenschappen en per definitie dus ook geen werk had, wou bij de toenmalige BRT
“Wat ik niet besefte, is dat
het vooral draait om wat uw
studie met u als mens doet en
hoe je leert denken.”
examen gaan doen om journalist te worden. Aan zo’n
examen begon je met zo’n 3000 man, waar dan 300
mensen uit overbleven, en na een tweede ronde nog
tien man. Ik heb daaraan meegedaan, en ben tot mijn
stomme verbazing geslaagd.
Een studie als journalistiek was er nog niet?
Dat was er wel, maar dat was waardeloos. Je moet toch
eerst iets kennen voor je het gaat vertellen. Ik vind dat
je nog altijd eerst iets moet leren, je moet een fond leggen, en die kon geschiedenis mij geven. En dan pas ga je
de trucjes leren over hoe je wil vertellen. Dat kan je ook
leren al doende.
Ik heb een redelijk lang parcours afgelegd voor ik bij de
BRT begonnen ben. Voor dat examen bij de BRT heb ik
zes maanden in een verzekerings- maatschappij gewerkt. Ik was RVA-stagiair (nvdr.: Wat nu een startbaanovereenkomst genoemd wordt) want anders had ik geen
inkomen. Ik heb ook een BTK-project gedaan, dat zijn
eenjarige contracten in het kader van een onderzoek of
iets dergelijks. Zo heb ik een jaar aan de universiteit ge-
2014-2015 • 2
Hermes
werkt, bij Pol en Soc, in wat toen het centrum voor vredesonderzoek en strategische studies noemde. Dat was
bij professoren Luc Reychler en Paul Van de Meerssche.
Toenmalige coryfeeën die mij de hedendaagse wereld
op een andere manier hebben laten zien. Waarom
daar? Die professor Reychler had in Harvard gedoctoreerd in de psychologie en die gaf mij een manier om
menselijk denken in de wereldpolitiek te vermengen, en
“Wat ik kan zeggen tegen
iemand die pas afstudeert?
Kijk eerst naar jezelf, naar je
kern, en zoek dan je stem.”
dat vond ik interessant. Hij had een historicus nodig
voor de historische dimensie van zijn analyse van de
wereldgeschiedenis van de voorbije 50 jaar, dus dat was
voor mij een uitgelezen kans. Ik heb ook nog een graduaat audiovisuele technieken doorgelopen aan, onder
andere omdat ik bij dat BTK-project de opdracht kreeg
om videofilms te maken, scenario’s te schrijven over
geschiedenis van de strategie en tactiek in oorlog, die
dan moesten gebruikt worden in de seminaries en de
lessen voor de Krijgsschool. Dan moet je leren wat de
vorm is. Het heeft geen zin om inhoud te schrijven als je
niet weet of die matcht met de vorm waarin je die
schrijft. Dus dan ben ik gaan leren hoe die vorm gemaakt wordt: hoe wordt film gemaakt, hoe gebeuren
montages, enzovoort.
Al dat maakt dat ik, toen ik bij de BRT binnen kwam, ik
beter wist dan de negen anderen die binnen kwamen
wat het betekent om televisie te maken. Al de puzzelstukjes vielen bij mekaar. Toen ik daar toekwam en begonnen ben met wat ik nu doe, voelde ik “dit is wat ik
kan, dit is mijn stem.” Ik heb een aanvoelen van hoe
zowel schoonheid als extreme lelijkheid in beeld iets
kunnen betekenen, en een boodschap kunnen
overbrengen.
Dat aanvoelen kwam er evenwel niet meteen. Je krijgt
een contract, en dus een job en een stiel, maar daarom
bén je dat nog niet, dat is een illusie. Na een jaar wist ik
pas echt dat dit was wat ik wou worden.
Waarschijnlijk dacht je als geschiedenisstudent dus
niet dat je later een job zou doen waar je dagelijks met
geweld geconfronteerd zou worden?
Nee, helemaal niet. Ik dacht eigenlijk zoals de meesten:
Als ik chance heb, dan kan ik in het onderwijs gaan.
Denkt u dat uw studie geschiedenis u een betere journalist heeft gemaakt?
2014-2015 • 2
Oh ja, absoluut. Eigenlijk zijn de basisvragen die je als
journalist gebruikt dezelfde als degenen die je bij geschiedenis leert. Het ging dan wel maar over een heiligenleven in de eerste kandidatuur, maar in wezen is dat
hetzelfde. Wie zegt wat en waarom, wat is er gebeurd
en waar,… Als ik bij de hogescholen eens een les geef
haal ik altijd de vier of vijf W’s aan. Dat zijn de vragen
die historische kritiek al in zich hebben.
Maar wat was er nu eerst? De nieuwsgierigheid of het
feit dat je geschiedenis studeert? Geschiedenis heeft
mijn nieuwsgierigheid een kader geboden en nieuwe
brandstof aangereikt.
Ik vind dat je zonder historisch besef en inzicht gevaarlijk onwetend bent als journalist in de sector waar ik
mee bezig ben, die van het buitenland en van conflict.
Dan verkoop je gevaarlijk onwetende flauwekul omdat
je niet weet waar het vandaan komt. Hoe kun je nu iets
over het Midden-Oosten schrijven als je bij god niet
weet wat het kader is? Hoe kan je nu ook maar een idee
hebben over wat er aan de gang is als je je gewoon
moet baseren op de blinde propaganda van het moment?
Je moet, als bij een ui, laag na laag afpellen. In het begin
dacht ik, laat ik die oefening eens maken bij Israël en
Palestina. Op elk moment van de geschiedenis heeft
één van de partijen of een totaal andere partij wel gelijk. En zo kan je blijven verdergaan. Of je ooit tot de
kern kunt komen weet ik niet. Ik ben er alleszins nog
niet geraakt. (lacherig)
Dan nu even een compleet andere vraag: hoe zit het in
een job als die van u met het evenwicht tussen uw leven en uw beroep?
Ik vrees dat die, zoals ik mijn job heb uitgevoerd, er eigenlijk niet meer is. Dat mijn werk voor een groot stuk,
en dat klinkt zielig, mijn leven is, omdat dat altijd zo’n
passie geweest is. Om eindelijk in iets goed te zijn. En ik
probeer niet zomaar goed te zijn, ik heb altijd al de
“Zowel
schoonheid
als
extreme lelijkheid in beeld
kunnen iets betekenen en
een boodschap overbrengen.”
brandende ambitie gehad van “Ik wil fucking een van de
besten zijn.” Ik wil altijd verder gaan dan een ander en
harder werken dan een ander, en dat is heel letterlijk te
nemen. Er zijn altijd nieuwe lichtingen van journalisten
die binnen komen waar we van zeggen “daar zijn een
aantal briljante geesten bij.” Of mensen die er heel
goed uit zien op televisie of fantastisch mooi praten.
Dan denk ik, ik zal altijd werken, later werken, ik zal
26
Hermes
scherper zijn en sneller daar zijn. Dat heb ik ook tegen- wel zelf betrokken geweest bij de eerste paar jaren van
over mijn generatie van journalisten.
de mondige en actieve groep die zich toen “De VerontOp dat moment zet je daar alles voor opzij en moet je ruste Historici” noemden. Dat moet je ooit eens opzoezorgen dat de mensen niet om je heen kunnen. En het ken in de archieven. X aantal jaren lang was er binnen
gaat mij dan niet om te scoren, maar eens ik een ver- geschiedenis een kern van studenten die de lessen van
haal vast heb, iets groots als een oorlog, dan kan ik dat de professoren in vraag wilden stellen. De inhoud van
ook niet los laten. Om een voorbeeld te geven: op 9/11 die lessen werd al eens gegeven volgens een notoir conben ik ten koste van sommige bazen naar de grens van servatieve visie op de geschiedenis. Zo zaten wij dan
Pakistan met Afghanistan vervoorbereid in de les, vooral
trokken, en ik ben uiteindelijk
van geschiedenis van de
“Geschiedenis heeft mijn die
70 dagen weggebleven. Ik
nieuwste tijd van Lode Wils,
wou dat verhaal niet loslaten nieuwsgierigheid een kader om vragen te stellen om zo
voordat ik in Kaboel stond. Bij
tegen de inhoud in te gaan. Er
zo’n grote conflicten is het geboden en nieuwe brandstof ontstonden werkgroepen om
vaak helemaal niet gepland
te achterhalen hoe zaken als
hoe lang je gaat weg zijn. Op aangereikt.”
de genocide van de Rode
dat moment is er een vorm
Khmer konden gebeuren en
van nieuwsgierigheid, maar ook koppigheid en eigenzin- wie daar de schuld van had en om dat aan te klagen.
nigheid die speelt zodat het bijna een eerkwestie wordt. Uiteindelijk lagen we in de knoop met iedereen, zo ook
Ik heb zovele dingen willen doen die ik moest opzij met de PvdA.
zetten. Gelukkig heb ik een vriendenkring, die trouwens Zo zaten we dus in de les met een aantal vragen om te
nog een stuk dezelfde is dan toen ik studeerde, die we- provoceren en om proberen aan te tonen waarom de
ten hoe het in mekaar zit en dat ik eigenlijk quasi niets visie van de prof verkeerd kon zijn. Professor Wils bijkan plannen. Eerst spraken we bijvoorbeeld voor ver- voorbeeld had ook wel graag discussie en had er wel
jaardagen heel vaak af, en dat gebeurt nog steeds, maar een zeker plezier in om tegengesproken te worden. Het
vaak zonder mij. Als ik er ben zal ik er zijn, als ik er niet mocht alleen niet te lang duren, want dan werd hij rood
ben zal ik er niet zijn. Dat is wel jammer allemaal.
(lacht). Bovendien, ze hebben ons niet gebuisd, dus dat
wil wel wat zeggen.
Is die vriendenkring gevormd door een bepaalde vereniging, of groeide die eerder spontaan?
Nu we toch aan uw studententijd aan het terugdenken
zijn: wat is de beste herinnering die u heeft aan uw
Dat is spontaan geweest, hier aan de universiteit, in de studententijd?
eerste of tweede kandidatuur. Dat waren een aantal
mensen die ook geschiedenis studeerden en ook uit het Vooral de jaren op gemeenschapshuis en de vriendLeuvense waren. Als Leuvenaar zat je niet op kot, en schapsbanden met de mensen van toen. Samen een
hoorde je minder bij al die kringen en cantussen en ik huis huren, dat proberen enigszins netjes te houden en
weet niet wat… Als je van de streek was, dan interes- veel feesten. Growing up, genieten van de studententijd
seerde dat studentikoze van de Vlaanders je minder, dat en zoeken naar het plezier erin, dat vind ik het meest
voelde anders aan.
fantastische.
Leuven was uw stad, en nu zaten daar plots dertig West Je ontdekt een wereld die voor je opengaat, ook in je
-Vlamingen rond een tafel met een pots op dingen te studie. Dat is een beetje zoals autorijden. Op een gegezingen en te drinken… Dan dacht je “wat voor een ven punt kan je met een auto rijden, en op dat punt bevreemde figuren zijn dat eigenlijk?”
gin je pas echt te rijden en rond te kijken. Zo ook met
Dus dan zijn we met een aantal mensen van Leuven be- geschiedenis: als je er door bent op dat eerste jaar, dan
vriend geworden en na twee à drie jaar gingen wij sa- zie je dat de geschiedenis en de wereld een onuitputtemen op een gemeenschapshuis, zoals we dat toen lijke speeltuin van verbanden is die je zelf kan leggen.
noemden. Een huis dat je samen met een aantal vrienden huurde. Dat heeft nog geduurd tot bijna tien jaar Heeft u een bepaald favoriet historisch personage?
later. (Nvdr.: redacteur Seppe knikt instemmend, en
herkent zich duidelijk in die situatie)
(aarzelt) Oddyseus. Of ook Marco Polo of Stanley. Mensen die een tocht in het onbekende maken en tegelijk
Dus met het toenmalige Historia en Klio had u niet erg ook een tocht in zichzelf maken. Personages die door
veel contact?
hun nieuwsgierigheid zichzelf ook meer ontdekken.
We gingen wel naar de fuiven, en die verkiezingen van
de praesessen en zo, maar daar bleef het bij. We zijn
27
2014-2015 • 2
Hermes
Herkent u zichzelf daar in?
Het is dat wat ik nagestreefd heb, ’t is niet wat ik erin
herken, maar wat ik nastreef.
Op bepaalde momenten is mijn favoriet personage ook
Ché Guevara geweest, omwille van het reisverhaal, en
het tegelijkertijd aangaan van een engagement.
Nu loop ik het risico dat dit, zoals in mijn stiel vaak gebeurt, uitvergroot wordt alsof ik de wereld analyseer
vanuit de bril van Ché Guevara. Dat is niet zo, ik vond
het gewoon een boeiend figuur. Castro daarentegen
weer niet.
Om dit deel van het interview op een studentikoze wijze af te sluiten: Drinkt u bier, en zo ja, wat is uw favoriete bier?
Tegenwoordig drink ik weinig bier omdat ik ontdekt heb
dat ik liever rode wijn drink. Als ik bier drink, drink ik het
liefst gewoon pintjes, welke het ook zijn. Geen straffere
bieren.
latuur dat hij de militaire betrekking in Irak zou verminderen, maar nu zal die legislatuur waarschijnlijk
eindigen met het verhogen van de militaire inzet. Wat
is uw mening hierover?
“De geschiedenis en de wereld
zijn een onuitputtelijke speeltuin van verbanden die je zelf
kan leggen.”
Ik denk dat IS, en dat is dezelfde strategie die Osama Bin
Laden gevolgd heeft, een confrontatie met het Westen
wil uitlokken. Vanuit het idee: wij kunnen ginder niet
winnen, maar we lokken ze tot hier en dan worden ze
meegetrokken in het moeras. Dan willen ze zich eruit
halen, maar worden ze er terug in gezogen. “We want
to kill more of you” is flauwekul van de te veel steroïden
In het buitenland word je ook niet altijd geconfronteerd met het meest kwalitatieve bier, denk ik?
Als je er al bier hebt! In Islamitische landen kom je dat
niet snel tegen. In andere landen, als Joegoslavië bijvoorbeeld, was bier een goede manier om te overleven,
want je was zeker dat je daar niet ziek van werd. Maar
dus: pintjes, gewoon pintjes.
Nu hebben we nog een aantal stellingen, waar we
graag uw mening over hadden. De inspiratie daarvoor
kwam onder andere uit een recent debat over de
kwestie Israël – Palestina (Nvdr.: georganiseerd door
KIB).
Gruwelijk controversieel. Alles wat ik daarover zeg bezorgt me haatmail, of ik nu het één zeg of het ander, ik
heb altijd prijs.
“Eens ik een verhaal vast heb,
iets groots als een oorlog, dan
kan ik dat ook niet los laten.”
De vragen die we nu hebben gaan wel voornamelijk
over IS.
Daar kan je nog bedreigingen voor krijgen (lacht). Dat is
van een andere orde, maar goed.
Een eerste stelling: IS ziet de grondtroepen die de VS
zal sturen graag komen want “We want to kill more of
you”. Ook beloofde Obama in het begin van zijn legis-
2014-2015 • 2
hebbende, stomme, kleine jonge extremisten. Maar als
strategie kan het kloppen. Gewoon omdat dat de enige
manier is om de confrontatie te verhevigen. Als je de
kloof tussen wij en zij verhevigt kan je veel beter rekruteren. In dat opzicht waren Bush en Osama Bin Laden
altijd spiegelbeelden van eenzelfde fenomeen: ze hadden elkaar nodig om hun vorm van macht te handhaven. Bin Laden heeft op die manier een naam voor zichzelf gemaakt, en de legitimiteit van de achtjarige era
van Bush was gebaseerd op de strijd daartegen.
Een externe vijand zorgt voor interne eenheid?
Zo simpel is het.
Er was nog een ander onderdeel. Eigenlijk vind ik de
situatie van Obama vergelijkbaar met een Griekse tragedie. Eigenlijk is heel de geschiedenis van hoe ze het Syrisch conflict hadden moeten aanpakken een Griekse
tragedie. Net zoals Oedipus, kan je soms proberen iets
niet te doen om iets kwaads te ontlopen, maar uiteinde-
28
Hermes
lijk krijg je het gevolg dat je het net wel gebeurt. Dat is de werkelijkheid te analyseren en de complexiteit te
wat er gebeurt met Obama bij het Syrisch conflict. Je vatten, maar dat het “allemaal de schuld van die perweet dat je het conflict moet ontwijken, maar uiteinde- soon of de Islam is”, is veel gemakkelijker te verkopen.
lijk wordt hij er onweerstaanbaar in meegesleurd. Men haalt er één element uit en bericht dat.
Obama zei dat er geen grondtroepen gingen gestuurd Follow the money wordt ook vaak gezegd, en ja, geld is
worden, maar nu doet hij dat dan uiteindelijk wel. De heel belangrijk in het ontwikkelen van terreurnetwertragiek van Obama is dat hij het goed meent. De Ameri- ken, maar alleen dat zal het zeker niet verklaren. Men
kaanse belangen zijn nog altijd primordiaal, maar ik hangt vaak één verklaringsmodel aan, maar dat is modenk dat hij het goed meent. Bush verdacht ik niet van gelijk ongeschikt. Dat is de vloek van geschiedenis gehet goed te menen.
studeerd te hebben. We leMisschien moeten we de “Bush en Osama Bin Laden ren: bekijk eerste de werkegemiddelde republikein daar
lijkheid en beschrijf alle elewaren altijd spiegelbeelden menten en fenomenen daarniet van verdenken?
van, en pas dan kan je echt
Nee, bij de republikeinen heb van eenzelfde fenomeen: ze beginnen. Meestal krijgen we
je twee groepen. Je hebt de
maar één kant van het verhadden
elkaar
nodig
om
hun
neo-conservatieven en je
haal te horen en misschien is
hebt de traditionele internati- macht te handhaven.”
dat een beetje de kwaal van
onalisten van de republikeide hedendaagse journalistiek.
nen zoals McCain die wel voor interventies zijn en die
vanuit eigenbelang handelen. De gemiddelde republi- Ik heb uit dat debat nog een andere stelling uit de
kein bestaat eigenlijk niet, en dat is het probleem net.
mond van professor John Nawas onthouden: IS is een
stap in de spiraal van steeds erger wordend geweld in
Vindt u dat Amerika het conflict misschien heeft pro- het Midden-Oosten, waar zelfs de “oude garde” terroberen uit te lokken?
risten als Bin Laden zich gaat distantiëren. Zelfs zij zeggen dat de tijd niet rijp is voor een kalifaat. Dat zouden
Ik heb ooit in filosofie geleerd dat men moet zwijgen we kunnen samenvatten als: terrorisme in het Middenover dat wat men niet weet. Ik heb nooit een bewijs Oosten: we ain’t seen nothing yet.
gezien van al die complottheorieën, en waar ik geen
bewijs voor heb, daar kan ik niet over praten. Ik kan al- Kan het veel erger worden? Ik vind van niet, als je de
leen praten over wat ik zelf heb kunnen bekijken. De individuele expressie van terreur bekijkt. Wat is er erger
confrontatie in Irak is uitgelokt, dat weten we op basis dan onthoofdingen en het massale executeren zoals nu
van een analyse. Er is maar één bron die altijd opnieuw gebeurt? Wat er wel erger kan is dat de chaos groter
werd gebruikt door Curveball. Dat was één bron die had kan worden en extremisme gedijt in chaos en failed stabewezen dat er weapons of mass destruction waren, tes. Het Midden-Oosten is een failed area om diverse
maar dat bleek niet waar te zijn. Men geloofde wat men redenen doorheen de geschiedenis, die te maken hebwilde geloven omdat dat paste in het kraam van hun ben met economie, westerse betrokkenheid, met belanpolitiek.
gen, verkeerde dictators steunen,… Daarop gedijt extreDie prof van Harvard heeft mij geleerd dat het bij oorlog misme.
gaat over een raster van
De zwakte van de redenering
parameters die je op de
van die mensen is dat er mis“Meestal
krijgen
we
maar
één
werkelijkheid kan leggen. Je
schien een mensbeeld achter
hebt heel veel parameters
dat zegt dat de mensen
kant van het verhaal te horen. schuilt
en als de verschillende paradie in het Midden-Oosten wometers elkaar op een be- Misschien is dat de kwaal van nen, Arabieren met name, per
paald moment in de gedefinitie vatbaarder zijn voor
schiedenis snijden gebeurt de hedendaagse journalistiek. het gen dat men terrorisme
er wat, maar het zou even
noemt. Is dat zo een soort van
goed anders kunnen zijn.
DNA-afwijking of heeft dat iets
Ik geloof niet dat het enkel om de olie gaat. Ik geloof te maken met omstandigheden? Dat vind ik het proniet dat het alleen maar de haat van Bush de zoon te- bleem met die redeneringen.
genover Saddam is en dat hij zijn vader wou over- De chaos kan groter worden, maar dat is dan ook maar
treffen, maar op dat moment van de geschiedenis kun- omdat de factoren die chaos veroorzaken en de beslisnen al die elementen samen wel genoeg zijn om een singen die daartoe aanzetten het verergeren. Uiteindeoorlog te ontketenen. Het is complex om dat verhaal lijk is een onthoofding een onthoofding. We weten al
verkocht te krijgen. Je probeert in je journalistiek altijd van onthoofdingen in 2004 in Fallujah. De leermeester
29
2014-2015 • 2
Hermes
van Al-Baghdadi van de IS was toen Al-Zarqawi die Al beurt zo snel. Pas na de feiten besef je dat. In Syrië is
Qaida in Irak leidde. Die mannen zijn platgegooid in Fal- dat twee keer voorgevallen, in Congo en nog een keer in
lujah en ook door de Sunni sjeiks uitgeroeid, zijn dan als Kosovo, maar de meest extreme waren natuurlijk in Syvirus blijven voortleven in Syrië en zijn dan nu terug ge- rië. Mijn geest zegt me dat er zo veel meer ervaringen
groeid.
zijn, en de meesten ervan zijn waarschijnlijk degenen
Al in de tijd toen Al-Baghdadi de leerjongen van Al- die je niet beseft, waarop je net op tijd weg was.
Zarqawi was werd er met geschuifel op de stoel door Wat ik merkwaardig vind is dat je op die momenten nog
Osama en Al-Zawahiri gekeken naar hen. In de lijn van kan functioneren. Als je niet meer functioneert, dan is
“ja, die wil zich eigenlijk niet onderwerpen dus we zul- het voorbij natuurlijk.
len hem maar Al Qaida in Irak
Ik ben nu een boek aan het
noemen”. Eigenlijk wilden ze
van Phil Klay, Redeploy“Mijn job is 2 procent lezen
hem toen al een beetje buiment. Een boek dat bijna zo
ten zetten, maar hij was te waanzin,
en 98 procent vlot geschreven is als de boebelangrijk door zijn aanhang
ken over Vietnam van New
en strijd. Maar heeft dat dan verveling en angst. “
Journalism. Het boek gaat
te maken met dat die te exover een soldaat die in Irak
treem was of heeft dat te maken met dat ze dat voor heeft gezeten, en die verhaalt over zijn ervaringen. Hij
hun eigen doel tactisch niet opportuun vonden?
schrijft dat zijn job twee procent waanzin is, en 98 proEigenlijk is dat een heel westers uitgangspunt dat zich cent verveling en angst. De angst die ergens in de lucht
niet inplaatst in de werkelijkheid van daar. Je moet toch hangt. Dat is voor mij heel herkenbaar. Die angst is eraltijd een keer proberen om het ontstaan van zo’n feno- gens zoiets als een zeurende kiespijn die ergens aanwemeen van ginder uit te bekijken.
zig is. Nu, in onze stiel zijn we altijd maar een paar weken weg en zit je niet altijd in die omstandigheden,
Nog een laatste stelling: Er wordt door de internatio- maar als je een week in die omstandigheden gezeten
nale gemeenschap veel minder fel gereageerd op de hebt, is dat altijd op de achtergrond aanwezig.
situatie Israël-Palestina dan op IS, en dat zou om twee Er zijn ook dingen die ik gewoonweg niet zou doen. Als
redenen kunnen zijn: omwille van de rol van de ik in Syrië aan het front bij de Koerden zou zitten, zouVerenigde Staten en omwille van het feit dat antisemi- den angst en gezond verstand me voldoende tegenhoutisme politiek veel gevoeliger ligt dan anti-islamisme.
den om goedendag te gaan zeggen tegen IS en om te
gaan vragen of ik eens even een vraag zou mogen koNu, het probleem met IS is dat je de twee niet echt kan men stellen. Ik zal dat misschien wel via Skype durven
vergelijken. IS gaat niet een stapje te ver, maar gaat di- doen, maar niet live. Laat daar geen twijfel over berect zeer vele groten sprongen te ver.
staan.
De gevoeligheid voor antisemitisme ligt hoger dan die
voor anti-Islamisme, maar voor mij is het geen kwestie Heeft u dan nog momenten waarop u écht tot rust kan
van wat het één is tegenover het ander. Ik vind dat ze komen?
alle twee even gevoelig zouden mogen zijn. Op basis
van religie, kleur ras, whatever, het achteruitstellen van Te weinig. Ook omwille van de snelheid van de hedeneender wie zou niet mogen. Ik vind het heel ongelukkig daagse media. De sociale media maakt dat je steeds
dat die twee vergeleken worden met elkaar. De Libane- meer plugged in blijft in het nieuws. Ik zet mijn
se schrijver van Christelijke origine Amin Maalouf be- smartphone ook bijna nooit af.
schrijft in zijn laatste boek over vrijheid dat hij de vlam Op vakantie probeer ik dat wel, en dan ga ik lopen. Ik
van de verlichting ziet zwakker worden en flakkeren, en denk soms dat in mijn job een minimum aan conditie
hij vreest dat ze langzaam uitdooft. Dat is het eigenlijk. wel van pas kan komen (lacht.) Ik werk ook al vijftien
Zowel het antisemitisme als anti-islamisme zijn elemen- jaar aan mijn huis in Italië. Dat is zo mijn renaissanceten die die vlam doen doven.
aard als vluchtheuvel.
Het grootste probleem met anti-islamisme is dat het is Wat ik ook merk door alle sociale media is dat ik die verzoals die Griekse tragedie waar ik het over had of zoals veling mis. De verveling om mij vol te gieten met nieubij een vissersknoop: hoe harder je trekt om er één los we en misschien wel nutteloze boeken, want dat is uitte krijgen, hoe vaster dat je hem maakt, en dus hoe eindelijk de reden waarom ik geschiedenis ben gaan
meer extremisten je krijgt.
studeren. Nutteloze boeken kunnen me misschien wel
inzichten geven die niet nutteloos zijn en waardoor ik
Dan nog onze laatste vraag: hebt u al vaak met de nieuwe verbanden ga leggen. Vandaag de dag moet aldood in ogen gestaan?
les maar nuttig zijn, maar nutteloos is helemaal niet altijd negatief! Dat is misschien eens een les voor de menJa, alleen besef je dat niet op dat moment zelf. Het ge- sen die onze wereld beheersen.
2014-2015 • 2
30
Hermes
Karma voor de redactie:
een boodschap van algemeen nut
Beste donoren, bijna-donoren en overige bloedvrienden,
We zijn het ondertussen alweer gewoon in Leuven,
hoog tijd dus voor een nieuwe uitdaging! Er zijn
elke dag mensen, die bloed nodig hebben, maar
jammer genoeg zijn er te weinig mensen die hun
bloed doneren. Men moet er te ver voor rijden of
men heeft te weinig tijd of het is saai om alleen te
gaan... Nochtans kan iedereen wel een beetje missen en is het van groot belang. Daarom gaan we
het u gemakkelijk maken. Een week lang kan je
dichtbij je campus bloed komen geven en kan je ’s
avonds genieten van onze toffe avondactiviteiten.
Breng ook al je vrienden mee! Zo wordt het wachten veel leuker en kunnen we samen het record
donoren van vorig jaar proberen te verbreken!
aan onze bloody-quiz @ alma 3. Trommel je
(slimste?) vrienden op en maak kans op schitterende prijzen! Op voorhand inschrijven is een must.
(zie facebookevenement voor meer info) Dinsdagavond draaien we om 21u (deuren 20u45) de film
‘’Het vonnis” @ Auditorium Jean Monnet, (gratis
voor iedereen). Op woensdag gaan we een iets
luchtigere toer op met een comedyoptreden van
Preparee en Gunther Lamoot om 21u (deuren
20u45) @ Auditorium Jean Monnet (Parkstraat 51,
Leuven) (bloedgevers: gratis, anderen: 10 euro).
En op donderdagavond sluiten we de week af met
Boombal
om
21u
@Universiteitshallen
(bloedgevers gratis, anderen: 10 euro).
Bloody friends, be there or be square!
Kom bloed geven! Elke druppel telt!
Dus haast je tussen maandag 17 en donderdag 20
november naar:
Het Bloedserieusteam
De Universiteitshallen van 11u tot 15u en van 16u
tot 20u op maandag en dinsdag
of naar het Gymnasium van 11u tot 15u en van 16u
tot 20u op woensdag en donderdag!
Bovendien is het Bloedtransfusiecentrum op Gasthuisberg de hele Bloedserieusweek open van 8u30
tot 20u!
We vragen wel om op voorhand een afspraak te
maken via www.bloedserieus.be. Je zal hierdoor
met een glimlach buiten wandelen want je hoeft
geen uren meer aan te schuiven, voordat het je
beurt is. Op deze website vind je ook alle info omtrent de voorwaarden om bloed/plasma te mogen
geven, maar aarzel zeker niet om bij onduidelijkheden het Rode Kruis te
contacteren via
[email protected] of op 016/31.61.61. Je vindt
ons eveneens op Facebook als ‘Bloedserieus Leuven’. Hopelijk vind je de tijd om langs te komen,
maar als het niet zou lukken: voel je vrij om op eender welk moment buiten de Bloedserieusweek het
Bloedtransfusiecentrum te bezoeken! Al onze donoren worden ook verwend met leuke avondactiviteiten en een gratis goodiebag vol fantastische
spullen! Zo kan je op maandagavond deelnemen
31
2014-2015 • 2
november 2014
MA
3
DI
WO
DO
4
5
6
22u: Life’s a Beach
Cocktailfeestje @ Fak
20u: Lezing: Saïd El
Khadroui
@ MSI 00.08
21u: Eerstejaarsfakbartocht (verzamelen
aan bareel)
10
11
12
13
18u: Onderwijsvergadering
20u: Filmavond:
oorlogsfilms
13u: Brood & Spelen: Fifa
17u: Verbroederingskroegentocht in Gent
17
18
19
20u: België- Ijsland Live
@ Fak
Reisinfo &
cocktailfeestje
24
25
20
VR
ZA
ZO
1
2
7
8
9
14
15
16
21
22
23
28
29
30
Infosessie Erasmus
26
18u: Onderwijshearing
27
20u: Klio: 10 jaar
later… springlevend
@ Fak
22u: Lokomotion
@ overal
22u: 90’s-feestje
@ Fak
december 2014
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
1
2
3
4
5
6
7
Opening Lustrumjaar
Historiaquiz
9
10
11
12
13
14
PAL-bal @ Fak
Kerstetentje
19
20
21
Blokken
Blokken
26
27
28
Blokken
Blokken
Blokken
8
!!! HERMES 3 !!!
15
16
Kerstcantus @
Pavlov
17
18
Brood & Spelen
22
23
24
Blokken
Blokken
Blokken
25
Verjaardag van Jezus
(en Matje)
Also, blokken.
29
30
31
Blokken
Blokken
Beetje blokken
Feesten
Opmerking: Deze agenda is niet compleet en aan eventuele wijzigingen onderhevig! Voor meer info: check onze Facebook en Website!