Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014

Network Social Innovation / NSI
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
NSI – Network Social Innovation
School of Business and Economics
Maastricht University
Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV
Colofon
© Network Social Innovation (NSI). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de voorzitter van het NSI.
Aan het onderzoek voor de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 is meegewerkt door Désirée Schumacher,
Ruud Gerards en Andries de Grip.
Network Social Innovation
School of Business and Economics
Maastricht University
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Tel. +31 43 3883751
email: [email protected]
website: www.networksocialinnovation.nl
Vormgeving
Miranda Boere, NSI secretariaat, Maastricht
Cover design & print, CBS 10783, Canon Business Services Maastricht
Network Social Innovation / NSI
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
NSI - Network Social Innovation
School of Business and Economics
Maastricht University
Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV
Voorwoord
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014. Dit
onderzoek naar sociale innovatie in Limburgse bedrijven werd in september 2014 uitgevoerd door het
Netwerk Sociale Innovatie (NSI) van de Universiteit Maastricht School of Business & Economics (SBE),
in samenwerking met de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV). Door de monitor jaarlijks uit te
zetten en in kaart te brengen hoe het sociale innovatie vermogen zich ontwikkelt binnen organisaties in
Limburg, hopen NSI en LWV een impuls te geven aan de optimalisering van diverse bedrijfsinterne en
-externe sociale innovaties.
In de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 wordt ten opzichte van 2013 extra aandacht gegeven aan het
onderwerp ‘samenwerking met andere partijen’. Dit omdat versterking van de samenwerking in de keten
tussen de bedrijven op en buiten de Brightlands campussen cruciaal zal zijn voor de versterking van de
Limburgse economie. Ook is wederom onderzocht hoe het sociale innovatievermogen van organisaties
zich verhoudt tot hun prestaties. Tot slot is er gekeken of er tussen 2013 en 2014 belangrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden op de verscheidene pijlers van het sociale innovatievermogen van het
Limburgse bedrijfsleven. De meest belangrijke ontwikkelingen zullen nader toegelicht worden.
De resultaten van de organisaties die hebben deelgenomen aan de monitor worden naar iedere organisatie afzonderlijk teruggekoppeld in een benchmark rapport. Daarmee krijgen de organisaties inzicht in
hun eigen sociale innovatievermogen ten opzichte van andere organisaties in hun sector en ten opzichte
van het Limburgs gemiddelde. Daarmee laat de benchmark het bedrijf zien op welke punten het sociale
innovatievermogen van de eigen organisatie verbeterd kan worden. Het NSI kan hen daarbij helpen dit
op te pakken.
Wij danken alle respondenten voor hun deelname aan het onderzoek en presenteren in dit rapport graag
het eindresultaat.
Prof. dr. Andries de Grip – Voorzitter Board NSI
Drs. Wim Weijnen – directeur LWV
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
Inhoudsopgave
Executive summary
1
1
3
Inleiding
2 Sociale innovatie en de 6 pijlers
2.1 Pijler 1: Strategische oriëntatie op sociale innovatie
2.1.1 Verschillende aspecten van strategische oriëntatie
2.2 Pijler 2: Interne veranderingssnelheid
2.2.1 Lage scores op de indicator ‘flexibel organiseren’
2.3 Pijler 3: Zelforganiserend vermogen
2.3.1 Aspecten van zelforganiserend vermogen: Teamwork en
flexibiliteit in beleidsuitvoering
2.4 Pijler 4: Talentontwikkeling
2.4.1 Uitdagingen op het werk zijn belangrijk voor talentontwikkeling
2.5 Pijler 5: Investeren in kennisbasis
2.5.1 Verschillende manieren om te investeren in kennisbasis
2.6 Pijler 6: Duurzame inzetbaarheid
2.6.1 Indicatoren van duurzame inzetbaarheid
4
4
5
8
9
10
17
3 Relatie tussen sociale innovatie en prestaties
11
12
13
14
15
16
17
4 Nader uitgelicht
4.1 Sociaal innovatievermogen naar organisatiegrootte
4.2 Verschillen tussen regio’s
20
20
21
5Conclusies
22
Bijlage: Opzet onderzoek
25
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
Executive summary
De Sociale Innovatie Monitor Limburg meet aan de hand van een vragenlijst met 77 vragen het sociale
innovatievermogen van Limburgse ondernemers. Daarbij worden zes elkaar aanvullende pijlers van
sociale innovatie onderscheiden:
1) Strategische oriëntatie op sociale innovatie.
2) Interne veranderingssnelheid.
3) Zelforganiserend vermogen.
4) Talentontwikkeling.
5) Investeren in kennisbasis.
6) Duurzame inzetbaarheid.
De 2014 meting van de monitor levert de volgende bevindingen op:
De monitor laat duidelijk zien dat sociale innovatie loont. Meer aandacht voor sociale innovatie is gunstig
voor de concurrentiekracht van het Limburgse bedrijfsleven. Zo laat de monitor zien dat er een sterke
samenhang is tussen sociale innovatie en verschillende prestatie indicatoren. Organisaties met een groter
sociaal innovatievermogen blijken beter te presteren; zowel wat betreft hun omzetgroei, het ontwikkelen
van nieuwe producten en diensten, als op het terrein van duurzaamheid. Bovendien blijken organisaties
met een groter sociaal innovatievermogen een lager ziekteverzuim van hun medewerkers te hebben.
De monitor laat echter ook zien dat Limburgse werkgevers nog aan concurrentiekracht kunnen winnen.
Vooral op het gebied van interne veranderingssnelheid kunnen veel organisaties zich nog verbeteren.
De mate waarin de inzet van medewerkers kan worden aangepast aan de bedrijvigheid blijkt een van de
grootste obstakels voor de verdere ontwikkeling van het sociale innovatievermogen. Zo blijken variabele
werktijden, zelfroosteren en thuiswerken weinig populair te zijn bij Limburgse werkgevers.
Limburgse ondernemers besteden vooral veel aandacht aan de ontwikkeling van hun personeel. Centraal
staat het versterken van de persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer. Medewerkers krijgen daarbij goede
mogelijkheden tot professionele groei door taakverrijking en autonomie met een bijpassende verantwoordelijkheid. Hierdoor krijgen medewerkers voldoende uitdaging en kunnen zij zich verder ontwikkelen.
Positief is daarnaast dat samenwerken en kennisdeling dit jaar in veel organisaties duidelijk meer aandacht
kreeg. Indicatoren als netwerken, kennisabsorptie en open innovatie, laten zien dat de actieve kennisdeling met externe partijen flink verbeterd is. Limburgse werkgevers erkennen in toenemende mate het
belang van samenwerken op innovatiegebied, wat positief bijdraagt aan het versterken van de Kennis-As
Limburg.
Er zijn duidelijke sectorale verschillen in het sociale innovatievermogen van het Limburgse bedrijfsleven.
Het sociale innovatievermogen is het grootst in de niet-commerciële dienstverlening en het laagst in
de industrie. Op drie van de zes pijlers van het sociale innovatievermogen zijn er significante sectorale
verschillen:
yy strategische oriëntatie op sociale innovatie;
yy interne veranderingssnelheid;
yy talentontwikkeling.
De bedrijfsgrootte heeft nauwelijks invloed op het sociale innovatievermogen van de organisaties. Over
het algemeen geldt dat grote en kleine organisaties vrij gelijk scoren op alle pijlers. Op de pijler interne
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
1
veranderingssnelheid zijn er wel significante verschillen te zien tussen grote en kleine bedrijven. Kleine
organisaties scoren significant hoger op hun interne veranderingssnelheid vergeleken met middelgrote en
grote organisaties.
Ten slotte tonen de resultaten dat er binnen Limburg weinig regionale verschillen in het sociale innovatievermogen zijn. Alleen op de pijler ‘investeren in kennisbasis’ bestaat een significant verschil tussen de
regio’s. Zuid-Limburgse organisaties scoren hierop significant hoger dan organisaties uit de andere twee
regio’s.
2
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
1Inleiding
Bedrijven en organisaties richten zich in toenemende mate op sociale innovaties om hun concurrentiepositie te versterken en het hoofd boven water te houden. Sociale innovatie wordt door het NSI gedefinieerd
als vernieuwingen in organisaties, en nieuwe manieren van werken die leiden tot het beter ontwikkelen en
benutten van de competenties van medewerkers, om daarmee de prestaties van de organisatie te verhogen of
andere organisatie-, maatschappelijke-, of medewerkersdoelen te verwezenlijken. De toegenomen aandacht
voor sociale innovatie is minder vanzelfsprekend dan het wellicht lijkt.1 Daarom willen we met de Sociale
Innovatie Monitor Limburg (SIML) in kaart brengen hoeveel aandacht er bij Limburgse werkgevers is
voor sociale innovatie en in hoeverre er daarbij verschillen zijn tussen sectoren, grote en kleine organisaties en regio’s. Ook hebben we onderzocht of er een verband is tussen sociale innovatie en de prestaties
van organisaties.
Sociale innovatie wordt in de SIML gemeten aan de hand van een vragenlijst met 77 vragen. Deze vragen
bepalen het niveau van sociale innovatie in organisaties op basis van zes in belangrijke mate complementaire pijlers:
1) Strategische oriëntatie op sociale innovatie.
2) Interne veranderingssnelheid.
3) Zelforganiserend vermogen.
4) Talentontwikkeling.
5) Investeren in kennisbasis.
6) Duurzame inzetbaarheid.
De eerste pijler kijkt naar de mate waarin sociale innovatie strategisch verankerd is in de organisatie.
De tweede en derde pijler hebben betrekking op het flexibel organiseren, de laatste drie pijlers hebben
betrekking op wat ook wel wordt aangeduid als het “slimmer werken”.2 Alle pijlers zijn gebaseerd op
een aantal verschillende indicatoren. Deze indicatoren hebben betrekking op een bepaald aspect van de
desbetreffende pijler. Alle indicatoren zijn gemeten op basis van een 5-puntsschaal, die uiteenloopt van 1
(“zwak”) tot 5 (“sterk”).
In hoofdstuk 2 bespreken we de ontwikkeling van sociale innovatie in Limburg als geheel en kijken we
vooral naar de zes pijlers en naar diverse indicatoren van de pijlers. Daarbij wordt nader ingegaan op de
verschillen tussen 2013 en 2014 en verschillen tussen de sectoren industrie, commerciële dienstverlening
en niet-commerciële dienstverlening. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 3 nader in op de samenhang
tussen het sociale innovatievermogen en prestatie. Hierbij kijken we naar verschillende vormen van prestatie, zoals omzet en concurrentiepositie. In hoofdstuk 4 worden zowel eventuele verschillen afhankelijk
van organisatiegrootte als ook eventuele verschillen tussen de drie regio’s in Limburg nader uitgelicht.
Tot slot worden in hoofdstuk 5 conclusies getrokken op basis van de resultaten van de gehele monitor.3
1. Van Halem, A. (2009), Sociale innovatie, Kluwer.
2. SER (2006), Welvaartsgroei door en voor iedereen. Thema Sociale innovatie, SER Advies 2006-08, Den Haag.
3. Wanneer in de tekst verschillen tussen bijvoorbeeld sectoren of jaren besproken worden, zijn deze statistisch
significant tenzij anders vermeld.
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
3
2 Sociale innovatie en de 6 pijlers
Figuur 1 toont de ontwikkeling van sociale innovatie in Limburg in 2013 en 2014. De lijn van 2014 ligt op
de meeste vlakken net iets verder naar buiten dan de lijn van 2013. Dit betekent dat het sociale innovatievermogen in Limburg in 2014 over het algemeen groter is dan in 2013. Op de volgende pagina’s gaan we
uitgebreid in op de ontwikkeling van alle zes pijlers van sociale innovatie.
FIGUUR 1. Sociaal Innovatievermogen 2013 en 2014
Strategische oriëntatie
4
Duurzame inzetbaarheid
3
Veranderingssnelheid
2
1
2013
2014
Investeren in kennisbasis
Zelforganisatie
Talentontwikkeling
2.1 Pijler 1: Strategische oriëntatie op sociale innovatie
Uit onderzoek blijkt dat organisaties die handelen vanuit een strategische oriëntatie economisch beter
presteren.4 De mate waarin sociale innovatie strategisch verankerd is in een bedrijf of organisatie is dus
van groot belang voor succesvolle sociale innovatie. Deze strategische oriëntatie op sociale innovatie heeft
verschillende aspecten die hieronder ook nader worden belicht.
4. Zie bijvoorbeeld Porter, M. E. (1980), Competitive Strategy, The Free Press, New York of Gatignon, H. &
Xuereb, J. M. (1997), Strategic orientation of the firm and new product performance, Journal of Marketing
Research, 34 (1), p. 77-90.
4
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
FIGUUR 2. Pijler 1: Strategische oriëntatie op sociale innovatie naar sector en jaar
Sterk 5
4
3
3,1
3,2
3,2
3,4
3,3
3,5
2
Zwak 1
Industrie
Commerciële
dienstverlening
2013
Niet-commerciële
dienstverlening
2014
Resultaten
yy Het Limburgse bedrijfsleven scoort in 2014 gemiddeld een 3,4 op de pijler strategische oriëntatie.
Het gemiddelde voor deze eerste pijler wijkt niet veel af van het gemiddelde sociale innovatie
vermogen in zijn geheel. Dit geeft aan dat ten opzichte van de andere pijlers, de aandacht voor een
strategische oriëntatie een middenpositie inneemt.
yy Geen enkele organisatie scoorde lager dan 2,4 op strategische oriëntatie. Er zijn dus geen organisaties die zichzelf op dit punt zwak vinden. Anderzijds zijn er ook maar zeer weinig organisaties die
zichzelf op alle aspecten van hun strategische oriëntatie op sociale innovatie sterk vinden. Slechts
1,5% van de bedrijven scoort hoger dan 4,0 op de gehanteerde 5-puntsschaal; met een maximumscore van 4,3.
yy Er zijn significante verschillen tussen de industrie, commerciële en niet-commerciële dienstverlening. Figuur 2 laat zien dat sociale innovatie strategisch het stevigst verankerd is bij organisaties in
de niet-commerciële dienstverlening (3,5), terwijl dit het minst het geval is bij industriële bedrijven
(3,2).
yy In alle sectoren is de gemiddelde score voor strategische oriëntatie significant gestegen ten opzichte
van 2013.
2.1.1 Verschillende aspecten van strategische oriëntatie
De sectorale verschillen in strategische oriëntatie vloeien voort uit verschillen in de onderliggende indicatoren maatschappelijke oriëntatie, kostenbewustzijn, netwerken, kennisabsorptie, en open innovatie.
Deze bespreken we hieronder.
Maatschappelijke oriëntatie, kostenbewustzijn en netwerken
Figuur 3 laat zien dat maatschappelijke oriëntatie bij organisaties in de niet-commerciële dienstverlening
significant hoger scoort dan in de andere sectoren, namelijk 3,9 ten opzichte van 3,2 voor industriële
organisaties en 3,1 voor commerciële dienstverleners. Dit is natuurlijk niet verrassend aangezien de niet-
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
5
commerciële dienstverlening veelal bestaat uit organisaties die primair een maatschappelijke doelstelling
hebben, zoals zorginstellingen of onderwijsinstellingen.
FIGUUR 3. Maatschappelijke oriëntatie naar sector
Sterk
5
4
3,9
3
3,4
3,2
3,1
Industrie
Commerciële
dienstverlening
2
Zwak
1
Niet-commerciële
dienstverlening
Een ander belangrijk aspect van de pijler strategische oriëntatie is het kostenbewustzijn van organisaties.
Figuur 4 toont dat alle sectoren vergelijkbaar en hoog scoren op kostenbewustzijn.
FIGUUR 4. Kostenbewustzijn naar sector
Sterk
5
4
4,0
4,2
4,1
Commerciële
dienstverlening
Niet-commerciële
dienstverlening
3
2
Zwak
1
Industrie
Een derde aspect van strategische oriëntatie op sociale innovatie betreft het gebruik van netwerken
(waaronder ook sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of LinkedIn) om daarmee nieuwe kennis
of middelen te vergaren. Figuur 5 toont dat het gebruik van netwerken in alle sectoren is gestegen ten
opzichte van 2013.5 Vooral in de industrie lijkt er een inhaalslag te zijn gemaakt waardoor men met een
gemiddelde score van 3,4 nu een ruime voldoende scoort. Toch blijven organisaties in de commerciële
en niet-commerciële dienstverlening de industrie met een significant verschil voor. Koploper is de niet5. In 2014 werden meer soorten netwerken bekeken dan in 2013. In 2014 is voor het eerst ook gevraagd naar met
wie de samenwerking plaats vond (partners, leveranciers, klanten, etc.).
6
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
commerciële dienstverlening die met 3,9 nog hoger scoort dan de commerciële dienstverlening (3,7).
Uit Figuur 6 blijkt dat de dienstverlenende sectoren vaker samenwerken met diverse externe partijen.
Daarnaast is uit de SIML gebleken dat de dienstverlenende sectoren vaker gebruik maken van sociale
media.
FIGUUR 5. Gebruik van (sociale) netwerken naar sector en jaar
Sterk
5
4
3,9
3,7
3,4
3
3,6
3,2
2,8
2
Zwak
1
Industrie
Commerciële
dienstverlening
Niet-commerciële
dienstverlening
2013
2014
FIGUUR 6. Netwerken met verschillende partijen, naar sector
Sterk
5
4
3,9
3,4
3
Industrie
Commerciële
dienstverlening
en
lling
inste
Kenn
is
Klan
ten
ers
Leve
ranc
i
ers
Part
n
nisa
ties
lorg
a
hede
Koep
e
Over
Conc
u
n
1
rren
ten
Zwak
B
eigeedrijven
n se in
ctore
n
Bed
ande rijve
re se n in
ctore
n
2
Niet-commerciële
dienstverlening
Kennisabsorptie en Open Innovatie
Tot slot springt bij de strategische oriëntatie op sociale innovatie nog een tweetal specifieke resultaten
in het oog. Ten eerste laat de indicator ‘kennisabsorptie’ significante sectorale verschillen zien. De niet-
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
7
commerciële dienstverlening scoort gemiddeld het hoogst op dit aspect (3,2). Vooral het verschil met
de industrie (gemiddelde score van 2,8) is aanzienlijk. Ook het verschil tussen de commerciële dienstverlening (gemiddelde score van 3,1) en de industrie is significant. De lage score voor de industrie is
waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat de bedrijven in deze sector meer te maken hebben met
potentiële problemen over intellectueel eigendom van octrooien en patenten, waardoor samenwerking
met andere partijen lastiger is. Dit belemmert de kennisabsorptie.
Kennisabsorptie is verwant aan de indicator ‘open innovatie’. Open innovatie is gebaseerd op de gedachte
dat in de hedendaagse dynamische en complexe samenleving één enkele partij onmogelijk alle expertise
kan bezitten om een innovatie succesvol te maken; de kennis is verspreid over meerdere spelers. Daarmee
is actieve kennisdeling een essentiële succesfactor, wat ook een van de belangrijkste drijfveren vormt voor
de ontwikkeling van de Brightlands campussen. Limburgse ondernemers zijn op het gebied van innovatie nog steeds redelijk intern en ‘inside-out’ gericht. In vergelijking met 2013 is de gemiddelde score
voor open innovatie in 2014 echter significant gestegen. Vorig jaar scoorden de Limburgse ondernemers
gemiddeld nog slechts een 2,5 op dit onderdeel; dit jaar al een 3,3. De hoogst waargenomen score is ook
duidelijk gestegen: van een 3,7 in 2013 naar 4,7 in 2014. Deze toename in het vermogen om te komen tot
open innovatie heeft zich in alle drie de sectoren voorgedaan. Toch blijft de industrie (van 2,7 gestegen
naar 3,2) wat achter bij de commerciële (van 2,4 naar 3,4) en de niet-commerciële dienstverlening (van
2,5 naar 3,3).
2.2 Pijler 2: Interne veranderingssnelheid
Door snelle veranderingen op afzetmarkten is het voor veel organisaties van groot belang dat zij hun
bedrijfsroutines en competenties voortdurend aanpassen aan de externe omgeving om te kunnen blijven
concurreren. De interne veranderingssnelheid van de organisatie brengt de mate waarin de inzet van
medewerkers kan worden aangepast aan de bedrijvigheid in kaart. Deze belangrijke pijler van het sociale
innovatievermogen van organisaties wordt gemeten op basis van indicatoren die betrekking hebben op
aspecten zoals:
yy D
­ ecentralisatie van beslissingsbevoegdheden.
yy Flexibiliteit
­
in het aanpassen van procedures, doelen en samenwerking.
yy ­Flexibel organiseren van het werk: Flexibele contracten, zelfroosteren, flexibele werktijden, e.d.
Resultaten:
yy De interne veranderingssnelheid blijft bij Limburgse werkgevers achter bij de andere pijlers. Met
een score van 3,2 kent deze pijler het laagste gemiddelde van alle pijlers.
yy Er zijn maar weinig organisaties die zichzelf op alle aspecten van interne veranderingssnelheid
sterk vinden. Slechts 9% van de bedrijven scoort hoger dan 4,0 op de gehanteerde 5-puntsschaal.
Echter scoort ruim 43% van alle organisaties lager dan 3,0 met een minimum van 1,8.
yy De op het eerste gezicht kleine sectorale verschillen op interne veranderingssnelheid (zie Figuur 7)
blijken wel statistisch significant te zijn. De industrie scoort het laagst met een gemiddelde van 3,0.
De commerciële en niet-commerciële dienstverlening scoren respectievelijk 3,3 en 3,2.
yy Ten opzichte van 2013 is de score op deze pijler stabiel. Ook de kleine stijging binnen de commerciële dienstverlening blijkt niet significant te zijn.
8
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
FIGUUR 7. Pijler 2: Interne Veranderingssnelheid naar sector en jaar
Sterk
5
4
3,9
3
3,6
3,4
3,0
3,3
3,1
3,0
3,2
3,2
2
Zwak
1
Industrie
Commerciële
dienstverlening
2013
Niet-commerciële
dienstverlening
2014
2.2.1 Lage scores op de indicator ‘flexibel organiseren’
De relatief lage score voor de pijler interne veranderingssnelheid wordt vooral veroorzaakt door de lage
gemiddelde score (2,5) op één specifieke indicator: het flexibel organiseren van het werk. Regelingen als
variabele werktijden, zelfroosteren en thuiswerken blijken (net als in 2013) door de Limburgse werkgevers
weinig toegepast te (kunnen) worden. Zoals te zien in Figuur 8 zijn er echter wel duidelijke verschillen
in de mate waarin de bedrijven in de verschillende sectoren in staat zijn om flexibel te organiseren. De
industrie scoort het laagst met een gemiddelde score van 2,2 en met een laagst waargenomen score van
1,0. Dit minimum betekent dat enkele industriële bedrijven aangeven helemaal geen gebruik te maken
van flexibel organiseren van werk. De commerciële en niet-commerciële sector scoren op dit aspect beide
gemiddeld 2,7.
FIGUUR 8. Flexibel organiseren van het werk naar sector
Sterk
5
4
3,4
3
2,8
2
Zwak
1
2,7
2,2
Industrie
Commerciële
dienstverlening
Niet-commerciële
dienstverlening
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
9
Als we nader ingaan op enkele aspecten van het flexibel organiseren dan blijkt dat bij een derde van alle
organisaties de medewerkers niet de mogelijkheid hebben hun werkrooster zelf te bepalen. Bij 20% van
de organisaties is er geen mogelijkheid om thuis te werken. 15% van de organisaties biedt geen mogelijkheden tot variabele werktijden per week en 10% maakt geen gebruik van variabele begin- en eindtijden
van de werkdag of van flexibele contracten.
Ook zien we sectorale verschillen als het gaat om de flexibiliteit van procedures, doelen en samenwerking.
In de commerciële dienstverlening is de flexibiliteit in het aanpassen van procedures, doelen en samenwerking het hoogst (4,0). Dit wijst er op dat de druk om steeds efficiënter te werken zeer groot is. De
industrie scoort gemiddeld een 3,7 en de niet-commerciële dienstverlening toont de laagste gemiddelde
score (3,4).
2.3 Pijler 3: Zelforganiserend vermogen
Voortdurende en complexe veranderingen in de externe omgeving van organisaties vragen vaak een hoog
zelforganiserend vermogen van medewerkers. Organisaties die willen blijven innoveren proberen een
werkstructuur te realiseren waarin werknemers op alle niveaus snel de juiste beslissing kunnen nemen
en de vrijheid en het vertrouwen krijgen om de aanpak waarvoor zij kiezen direct te kunnen uitvoeren.
Dit vereist dat medewerkers sterk betrokken zijn bij de organisatie, er veel wordt samengewerkt en er
onderling vertrouwen is. Om dit te bereiken is het belangrijk om afstand te nemen van een “beheers- en
bevelcultuur” die kenmerkend is voor sterk hiërarchische en bureaucratische organisaties.
Het creëren van zelforganiserend vermogen in een organisatie vraagt ook om leiderschap dat vertrouwen
heeft in de rationaliteit en zelfstandigheid van de medewerkers op de verschillende niveaus in de organisatie. Dit betekent dat leidinggevenden door middel van open communicatie medewerkers de informatie
geven die ze nodig hebben voor hun eigen beslissingen en ze betrekken bij managementbeslissingen die
op hen van invloed zijn. Daarbij moeten lijnmanagers zich opstellen als coaches die hun medewerkers
ondersteunen.6 Het zelforganiserend vermogen van een organisatie wordt in de SIML gemeten op basis
van indicatoren zoals:
yy ­Leiderschap: visie, nieuwe dingen uitproberen, openheid in communicatie.
yy ­Flexibiliteit van beleid en regels.
yy ­Stimuleren van entrepreneurship.
yy ­Vertrouwen en samenwerking tussen afdelingen en binnen teams.
Resultaten
yy Het zelforganiserend vermogen van Limburgse organisaties is in vergelijking tot de andere pijlers
gemiddeld, met een gemiddelde score van 3,4.
yy De overgrote meerderheid van de organisaties (rond de 80%) vindt zichzelf qua zelforganiserend
vermogen gemiddeld tot sterk. Er zijn maar weinig organisaties (ongeveer 7%) die hun zelforganiserend vermogen als zeer sterk bevinden (d.w.z.: een score hoger dan 4,0 op de gehanteerde
5-puntsschaal).
yy Figuur 9 toont kleine, maar wel significante, sectorale verschillen op deze pijler. Het zelforganiserend vermogen is het meest ontwikkeld in de commerciële dienstverlening (3,5). De industrie en
niet-commerciële dienstverlening scoren beide gemiddeldes van 3,3.
yy De gemiddelde score voor deze derde pijler is niet significant gestegen vergeleken met 2013.
6. Van Knippenberg, D. & Hogg M. A. (2003), A social identity model of leadership effectiveness in organizations,
Research in Organizational Behavior, Vol. 25, p. 243-296.
10 Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
FIGUUR 9. Pijler 3: Zelforganiserend vermogen naar sector en jaar
Sterk
5
4
3,3
3
3,3
3,5
3,4
3,2
3,3
2
Zwak
1
Industrie
Commerciële
dienstverlening
Zelforganiserend vermogen 2013
Niet-commerciële
dienstverlening
Zelforganiserend vermogen 2014
2.3.1 Aspecten van zelforganiserend vermogen: Teamwork en flexibiliteit in
beleidsuitvoering
Net als de andere pijlers bestaat de pijler zelforganiserend vermogen uit meerdere indicatoren. Op
de eerste indicator, teamwork, welke het vertrouwen en samenwerken van teams weergeeft, zien we
verschillen tussen alle drie de sectoren (Figuur 10). De commerciële dienstverlening scoort het hoogst met
een gemiddelde van 3,4. In de niet-commerciële dienstverlening scoort de samenwerking van teams het
laagst (met een gemiddelde score van 2,9). De industrie neemt een tussenpositie in met een gemiddelde
score van 3,2.
FIGUUR 10. Vertrouwen en samenwerking (teamwork) naar sector
Sterk
5
4
3,9
3
3,2
3,4
2,9
2
Zwak
1
Industrie
Commerciële
dienstverlening
Niet-commerciële
dienstverlening
Een andere belangrijke indicator van zelforganiserend vermogen is de flexibiliteit in het volgen van de
eigen regels. De gemiddelde score voor Limburgse organisaties is 3,3 en tussen de drie sectoren zitten nog
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
11
kleine verschillen (zie Figuur 11). De niet-commerciële dienstverlening scoort het laagst met een 3,1, de
industrie scoort gemiddeld een 3,2 en de commerciële dienstverlening scoort het hoogst met een 3,4. Dit
betekent dat men in de niet-commerciële dienstverlening en industrie vaker het boekje volgt en dat men
formele regels en procedures minder snel negeert, ook als dit ten koste van het werk gaat.
FIGUUR 11 Beleidsflexibiliteit naar sector
Sterk
5
4
3,8
3
3,2
4,0
4,1
3,4
3,1
2
Zwak
1
Industrie
Commerciële
dienstverlening
Niet-commerciële
dienstverlening
2.4 Pijler 4: Talentontwikkeling
In vrijwel alle sectoren van de economie is de aandacht voor de ontwikkeling van de medewerkers van
groot belang voor de concurrentiekracht van de organisatie. Talentontwikkeling is de motor van de huidige
kenniseconomie en op alle niveaus onmisbaar voor de hedendaagse medewerker. Zonder het verbeteren
en verbreden van de expertise van een medewerker zal deze nooit zijn of haar volledige potentieel kunnen
benutten; noch voor zichzelf, noch voor de organisatie waar de persoon werkzaam is. Talentontwikkeling
vindt voor een belangrijk deel op het werk zelf plaats door medewerkers meer autoriteit, bevoegdheden
en taken te geven en hen actief te betrekken bij de besluitvorming in de organisatie. Uit onderzoek blijkt
dat het ‘leren op het werk’ nog belangrijker is dan het volgen van trainingen.7 Talentontwikkeling wordt
in de monitor gemeten op basis van indicatoren zoals:
yy ­Uitdaging op het werk: taakverrijking, autoriteit en verantwoordelijkheid.
yy ­Persoonlijke ontwikkeling.
Resultaten
yy L
imburgse ondernemers besteden relatief veel aandacht aan de ontwikkeling van hun personeel;
met een gemiddelde van 3,9 toont talentonwikkeling de hoogste score van alle pijlers in 2014.
Bovendien geeft een minimumscore van 2,3 aan dat talentontwikkeling in alle organisaties een
redelijk stevige basis heeft. Medewerkers krijgen daarbij goede mogelijkheden tot professionele
groei door taakverrijking, autonomie en de bijpassende verantwoordelijkheid. Daardoor krijgen
zij voldoende uitdaging en kunnen zij zich verder ontwikkelen.
yy Bijna een kwart van de organisaties vindt zichzelf sterk (een score gelijk of groter dan 4), terwijl
slechts 3% de aandacht voor talentontwikkeling in de organisatie als beneden gemiddeld (lager dan
3) bestempelt. Talentonwikkeling is de enige pijler waarop enkele organisaties zichzelf een maximale score van 5 geven. Hiermee geven deze organisaties aan dat ze op deze pijler echt excelleren.
7. Lex Borghans, Didier Fouarge, Andries de Grip, Een leven lang leren in Nederland, ROA-R-2011/5, Maastricht
2011.
12 Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
yy F
iguur 12 toont dat talentontwikkeling het meest ontwikkeld is in de niet-commerciële (4,0) en
commerciële dienstverlening (3,9) en het minst in de industrie (3,7). Deze kleine verschillen zijn
statistisch significant.
yy Ten opzichte van 2013 is de gemiddelde score voor talentontwikkeling in 2014 gestegen (van 3,7
naar 3,9). Dit is ook het geval voor de gemiddelde scores per sector: alle sectoren laten een stijging
in talentontwikkeling zien welke het grootste is in de niet-commerciële dienstverlening (van 3,7
naar 4,0).
FIGUUR 12. Pijler 4: Talentonwikkeling naar sector en jaar
Sterk
5
4
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
3,7
3
2
Zwak
1
Industrie
Commerciële
dienstverlening
Talentontwikkeling 2013
Niet-commerciële
dienstverlening
Talentontwikkeling 2014
2.4.1 Uitdagingen op het werk zijn belangrijk voor talentontwikkeling
De belangrijkste oorzaak van de vrij hoge score op talentontwikkeling is de hoge gemiddelde score (3,9)
voor de uitdagingen die medewerkers in hun werk worden geboden. Het belang van uitdagende functies
met voldoende afwisseling en verantwoordelijkheid wordt daarmee onder Limburgse werkgevers breed
onderkend. Wel zijn er kleine sectorale verschillen in de geboden uitdaging op het werk (zie Figuur 13).
De industrie blijft met een score van 3,8 op dit punt achter bij de commerciële (4,0) en niet-commerciële
dienstverlening (4,1). Ook in 2013 was de aandacht voor het bieden van uitdagingen op het werk al groot
en waren de sectorale verschillen vergelijkbaar.
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
13
FIGUUR 13. Uitdaging op het werk naar sector
Sterk
5
4
4,0
4,1
Commerciële
dienstverlening
Niet-commerciële
dienstverlening
3,8
3
2
Zwak
1
Industrie
De toename op de pijler talentontwikkeling in 2014 wordt ook gedreven door een significante stijging
van de gemiddelde score voor ‘persoonlijke ontwikkeling’. Deze indicator heeft betrekking op het leren
en verbeteren van vaardigheden, maar ook op leren en verbeteren als persoon. Dit aspect scoorde in 2013
gemiddeld een 3,3; dit jaar ligt het gemiddelde op 3,7. Figuur 14 toont dat de stijging voor alle sectoren
geldt. Uit deze resultaten blijkt dat persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer als een steeds belangrijker
onderdeel van talentontwikkeling wordt gezien bij Limburgse werkgevers.
FIGUUR 14. Persoonlijke ontwikkeling op het werk, naar sector en jaar
Sterk
5
4
3,6
3
3,2
3,8
3,7
3,4
3,2
2
Zwak
1
Industrie
Commerciële
dienstverlening
Persoonlijke ontwikkeling 2013
Niet-commerciële
dienstverlening
Persoonlijke ontwikkeling 2014
2.5 Pijler 5: Investeren in kennisbasis
Bij de vorige pijler talentontwikkeling werd besproken hoe medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen door hen meer verantwoordelijkheid te geven. Bij het investeren in de kennisbasis van de organi-
14 Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
satie gaat het vooral om de bereidheid om te investeren in de kennisontwikkeling van de medewerkers.
Het kennisbeleid van een organisatie weerspiegelt investeringen in de kennisbasis van haar medewerkers.
De investeringen van organisaties in hun kennisbasis weerspiegelen het toenemende kennisintensieve
karakter van hun productieprocessen.8 Daarbij worden in de SIML onder meer de volgende indicatoren
in kaart gebracht:
yy ­Training- en opleidingsmogelijkheden.
yy ­Loopbaanbeleid.
FIGUUR 15. Pijler 5: Investeren in kennisbasis, naar sector en jaar
Sterk
5
4
3
3,2
3,3
3,4
3,4
3,6
3,4
2
Zwak
1
Industrie
Commerciële
dienstverlening
Investeren in kennisbasis 2013
Niet-commerciële
dienstverlening
Investeren in kennisbasis 2014
Resultaten
yy L
imburgse werkgevers scoren gemiddeld een 3,3 voor het investeren in hun kennisbasis. Met deze
score neemt deze pijler een middenpositie in ten opzichte van de andere pijlers.
yy De top 10% van de organisaties geeft aan veel te investeren in de kennisbasis van hun medewerkers
(gemiddelde score van 4,0 of hoger). Daar tegenover staat dat 18% van de organisaties aangeeft
lager dan 3 te scoren op het investeren in de kennisbasis van hun organisatie.
yy Figuur 15 laat zien dat er in de score voor deze pijler nauwelijks verschillen zijn tussen de sectoren.
yy Vorig jaar was het investeren in een kennisbasis de op-één-na belangrijkste pijler van het sociale
innovatievermogen van Limburgse werkgevers. Dit jaar heeft de pijler zelforganiserend vermogen
het investeren in de kennisbasis verdrongen van de tweede plaats. Een verklaring zou kunnen zijn
dat bedrijven het informele leren op de werkvloer, weerspiegeld in de significante stijging van de
pijler talentontwikkeling, dit jaar meer aandacht geven dan het meer formele investeren in hun
kennisbasis.
2.5.1 Verschillende manieren om te investeren in kennisbasis
Als we kijken naar de verschillende manieren waarop organisaties kunnen investeren in hun kennisbasis,
dan vallen enkele zaken op:
8. Volberda, H.W., van den Bosch, F.A.J., & Jansen, J.J.P. (2007). Slim managen innovatief organiseren, Erasmus
Research Institute of Management (ERIM), Rotterdam.
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
15
yy D
e meeste Limburgse werkgevers geven aan dat hun medewerkers grondig worden getraind in het
gebruik van nieuwe apparatuur, software, of procedures. Deze indicator scoort gemiddeld een 3,6.
Maar liefst 91% van de werkgevers beoordeelt de mate waarin ze dergelijke trainingen aanbieden
aan hun medewerkers als gemiddeld tot zeer sterk. Slechts 9% van de organisaties geeft aan dat het
aanbod van trainingen op het gebied van nieuwe apparatuur, software, of procedures zwak is. Er
zijn geen sectorale verschillen in de mate waarin organisaties investeren in hun kennisbasis.
yy De indicator die aangeeft of medewerkers de beschikking hebben over een individueel opleidingsbudget scoort het laagst binnen deze pijler. De gemiddelde score ligt bij een 2,7. Ongeveer de helft
van de werkgevers geeft aan geen individueel opleidingsbudget voor medewerkers te hebben (een
score van 2 of lager). Wederom zijn er geen sectorale verschillen.
yy Op de vraag of medewerkers zelf het initiatief nemen tot het volgen van trainingen en opleidingen
zijn er wel significante sectorale verschillen. De industrie scoort hier significant lager (3,2) dan de
commerciële (3,5) en niet-commerciële dienstverlening (3,5).
yy Als laatste valt op dat vooral het aanmoedigen om vaardigheden verder te ontwikkelen als sterk
wordt bevonden door de werkgevers in Limburg. Deze indicator scoort maar liefst een 3,9 en
er zijn geen significante sectorale verschillen. Velen maken hierbij gebruik van een Persoonlijk
Ontwikkelingsplan (POP).
2.6 Pijler 6: Duurzame inzetbaarheid
Door de voortschrijdende vergrijzing van de Nederlandse bevolking wordt het steeds belangrijker dat
medewerkers langer goed inzetbaar blijven. Dit geldt temeer voor Limburg, dat kampt met een sterk
vergrijzende beroepsbevolking. Dit vereist dat bedrijven voldoende aandacht hebben voor het op peil
houden van de inzetbaarheid van hun ouder wordend personeel. Naast het up-to-date houden van de
kennis en vaardigheden van hun medewerkers betekent dit ook dat organisaties hun oudere personeel
voldoende kansen moeten geven en moeten stimuleren om ook werk te kunnen verrichten dat geen
deel uitmaakt van hun huidige takenpakket.9 Dit maakt medewerkers niet alleen breder inzetbaar,
maar vergroot ook hun ont-wikkelingsmogelijkheden. In de SIML wordt duurzame inzetbaarheid voor
60-plussers – in aanvulling op de aandacht voor talentontwikkeling en de investeringen in de kennisbasis
van de medewerkers – in kaart gebracht op basis van indicatoren zoals:
yy ­Regelmatige functiewisselingen van oudere medewerkers.
yy ­Werkzaamheden op maat voor oudere medewerkers.
Resultaten
yy D
e aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers ouder dan 60 jaar is in vergelijking tot de andere pijlers gemiddeld, met een score van 3,3. Ook in de SIML 2013 scoorden de
Limburgse werkgevers hierop een 3,3.
yy De minimum score voor deze pijler ligt bij een 2,0 en de maximum score bij een 4,8. De top 10%
van de werkgevers scoort maar liefst een 3,8 op deze pijler. Slechts een klein deel van de werkgevers,
15%, geeft aan dat men niet genoeg aandacht besteedt aan de inzetbaarheid van oudere werknemers
(een score lager dan 3,0).
yy De minieme sectorale verschillen die Figuur 16 toont, waarbij industrie net iets hoger lijkt te
scoren, blijken niet statistisch significant te zijn.
9. Van Vuuren, T., Caniëls C. J. M, & Semeijn, J.H. (2011), Duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren,
Gedrag & Organisatie 24 (4), 356-373.
16 Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
FIGUUR 16. Duurzame inzetbaarheid van 60-plussers, naar sector en jaar
Sterk
5
4
3,5
3,4
3
3,3
3,3
3,3
3,3
2
Zwak
1
Industrie
Commerciële
dienstverlening
Duurzame inzetbaarheid 2013
Niet-commerciële
dienstverlening
Duurzame inzetbaarheid 2014
2.6.1 Indicatoren van duurzame inzetbaarheid
Als men Limburgse werkgevers vraagt of hun oudere werknemers duurzaam inzetbaar zijn, dan
geeft het overgrote deel (94%) aan dat dit het geval is. Deze indicator scoort gemiddeld dan ook
een 3,8. Deze goede inzetbaarheid wordt vooral bewerkstelligd door het inzetten van oudere
medewerkers op werkzaamheden waarvoor hun ervaring belangrijk is. Op deze vraag scoort
men gemiddeld een 3,5. Slechts 10% geeft aan dat dit niet het geval is binnen hun organisatie.
Ook zien we dat in veel organisaties de functie-inhoud wordt afgestemd op eventuele fysieke
of mentale beperkingen van de oudere medewerkers. Deze indicator scoort gemiddeld een 3,4.
Een opvallend punt is echter de relatief lage score (2,7) voor de indicator die aangeeft of oudere medewerkers regelmatig van werkzaamheden wisselen. Maar liefst 45% van de ondernemers geeft aan dat oudere
medewerkers binnen de organisatie niet van werkzaamheden wisselen. Daarmee lijkt de interne mobiliteit van oudere medewerkers in Limburgse organisaties dus aan de lage kant en verdient deze derhalve
meer aandacht.
3 Relatie tussen sociale innovatie en prestaties
Onderzoek van de INSCOPE Concurrentie- en Innovatiemonitor laat zien dat maar liefst 75% van
het innovatiesucces van het Nederlandse bedrijfsleven toe te schrijven is aan sociale innovaties.10 Dit
geeft ook aan dat sociale innovaties cruciaal zijn voor de concurrentiekracht en prestaties van bedrijven.
Hieraan gerelateerd kijken we in deze SIML of een groter sociaal innovatievermogen inderdaad samen
gaat met betere prestaties. Daarbij kijken we naar vier complementaire prestatie-indicatoren: omzetgroei,
het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, duurzaamheid en het ziekteverzuim.
10.Zie Henk Volberda en Menno Bosma, Innovatie 3.0. Slimmer managen, organiseren en werken, Mediawerf
Uitgevers, Amsterdam, 2011.
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
17
Omzetgroei
yy A
llereerst is de respondenten gevraagd naar de omzetgroei van hun organisatie in 2013 in vergelijking met die van branchegenoten. Met een gemiddelde van 3,3 bestempelen Limburgse werkgevers
de omzetgroei van hun eigen organisaties als iets hoger dan gemiddeld (gemeten op een 5-puntsschaal).
yy Slechts een klein deel van de werkgevers (20%) geeft aan dat hun omzetgroei in 2013 lager was
vergeleken met andere organisaties in hun branche.
yy Net als vorig jaar, is het sociale innovatievermogen van Limburgse organisaties ook dit jaar duidelijk gerelateerd aan de omzetgroei (zie Figuur 17). Deze positieve correlatie betekent dat organisaties die een groter sociaal innovatievermogen hebben, een hogere omzetgroei dan gemiddeld
rapporteerden over 2013.
yy Ook de pijlers strategische oriëntatie, zelforganiserend vermogen, talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid zijn evenals vorig jaar positief gerelateerd aan omzetgroei. Interne veranderingssnelheid en investeren in kennis basis waren niet significant gerelateerd aan omzetgroei. Vorig
jaar waren alle zes de pijlers positief gerelateerd aan omzetgroei.
FIGUUR 17. De relatie tussen sociale innovatie en omzetgroei
5
Omzetgroei
4
3
2
1
1
2
3
Sociale innovatievermogen
4
5
Duurzaamheid
yy Aan de respondenten is ook gevraagd of hun organisatie wordt gezien als een koploper op het
gebied van duurzaamheid. De gemiddelde score voor deze indicator is 2,9, net zoals vorig jaar.
Daarmee bestempelen Limburgse ondernemers hun prestaties op het terrein van duurzaamheid
wederom als matig tot voldoende.
yy Bijna een kwart van de organisaties (23%) beschouwt zich als koploper op het gebied van duurzaamheid (score van 4 of hoger).
yy Net als de omzet, zijn ook de duurzaamheidsprestaties positief gerelateerd aan het sociale innovatievermogen van de organisatie (zie Figuur 18). Naarmate organisaties hoger scoren op de verschillende pijlers van sociale innovatie is de kans groter dat ze zich ook zien als een koploper op het
gebied van duurzaamheid. Deze positieve relatie is wederom voor vier van de zes pijlers statistisch
significant. Alleen interne veranderingssnelheid en talentontwikkeling zijn niet gerelateerd aan de
duurzaamheidsprestaties.
18 Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
FIGUUR 18. De relatie tussen sociale innovatie en duurzaamheid
5
Duurzaamheid
4
3
2
1
1
2
3
Sociale innovatievermogen
4
5
Ziekteverzuim
yy A
ls derde prestatiemaatstaf is de respondenten gevraagd naar het ziekteverzuim van hun organisatie. Het gemiddelde ziekteverzuim bij Limburgse organisaties bedraagt dit jaar ca. 3,6%. Daarmee
is het lager dan het gemiddelde ziekteverzuim van vorig jaar (ca. 3,9%) en ligt het ook lager dan het
landelijk gemiddelde van 3,9%.11
yy Ongeveer 10% van de organisaties heeft een ziekteverzuimpercentage van 1% of lager.
yy In Figuur 19 zien we dat organisaties met een groter sociaal innovatievermogen een lager ziekteverzuim blijken te hebben. Deze negatieve relatie is significant voor het totale sociale innovatievermogen, alsook voor drie van de zes pijlers: de interne veranderingssnelheid, het zelforganiserend
vermogen en talentontwikkeling. Organisaties met hoge scores op deze drie pijlers hebben minder
ziekteverzuim.
Ziekteverzuim
FIGUUR 19. De relatie tussen sociale innovatie en ziekteverzuim
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
Sociale innovatievermogen
Nieuwe producten en diensten
Sociale Innovatievermogen
yy O
m te kunnen beoordelen of het sociale innovatievermogen ook leidt tot het genereren van nieuwe
producten en diensten is aan de respondenten gevraagd hoeveel nieuwe producten of diensten
hun organisaties in 2013 op de markt hebben gebracht. Daarbij is er een indeling gemaakt in zes
antwoordcategorieën:
11. Bron ziekteverzuim percentage 2013: Centraal Bureau voor Statistiek.
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
19
»» ­0 nieuwe producten of diensten;
»» ­1 nieuw product of dienst;
»» 1-5 nieuwe producten of diensten;
»» ­6- 10 nieuwe producten of diensten;
»» ­11 – 20 nieuwe producten of diensten;
»» meer dan 20 nieuwe producten of diensten.
yy Bijna tweederde (64%) van de organisaties heeft in 2013 1-5 nieuwe producten of diensten op de
markt gebracht, 8% van de organisaties wist zelfs 11 of meer producten of diensten op de markt te
brengen. De groep organisaties zonder nieuwe producten of diensten vormt de op één na grootste
categorie (23%). Dit percentage is gestegen ten opzichte van de meting van vorig jaar. Toen gaf
slechts 14% van de bevraagde organisaties aan geen nieuwe producten of diensten op de markt te
hebben geïntroduceerd.
yy Figuur 20 laat zien dat er een positief verband is tussen het sociaal innovatievermogen van de
organisatie en het aantal nieuwe producten en/of diensten. Dit betekent dat organisaties met een
groter sociaal innovatievermogen meer nieuwe producten en/of diensten ontwikkelen.
FIGUUR 20. De relatie tussen sociale innovatie en nieuwe producten en diensten
10
Nieuwe producten en diensten
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
Sociale innovatievermogen
4 Nader uitgelicht
Naast het algemene beeld van het sociale innovatievermogen van Limburgse werkgevers en het verschil
tussen sectoren, waarover in het vorige hoofdstuk systematisch is gerapporteerd, zijn er nog een aantal
bijkomende analyses uitgevoerd over mogelijke verschillen in sociaal innovatievermogen naar organisatiegrootte en regio.
4.1 Sociaal innovatievermogen naar organisatiegrootte
Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat de omvang van organisaties een van de factoren is die van
invloed zijn op (technologische) innovatie.12 Geldt dat ook voor het sociale innovatievermogen? Om deze
vraag te beantwoorden is een onderscheid gemaakt tussen:
12. Zie bijvoorbeeld: Damanpour, F. (1992), Organizational size and innovation, Organization Studies, 13(3), 375-402,
of Camison-Zornoza, C. et al. (2004). A meta-analysis of innovation and organizational size, Organization
Studies, 25, 331–361.
20 Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
yy k leine organisaties (0-50 medewerkers),13
yy middelgrote organisaties (51 tot 250 medewerkers),
yy grote organisaties (meer dan 250 medewerkers).
FIGUUR 21. Overzicht sociale innovatiepijlers naar organisatiegrootte
Sterk
5
4
3
2
Zwak
1
Strategische
oriëntatie
Veranderings- Zelforganisatie TalentInvesteren in
snelheid
ontwikkeling kennisbasis
Klein
Middelgroot
Duurzame
inzetbaarheid
Groot
Organisatiegrootte en pijlers van sociaal innovatievermogen:
yy U
it Figuur 21 blijkt dat de organisatiegrootte slechts bij één van de pijlers een rol speelt. Kleine
organisaties scoren significant hoger op de interne veranderingssnelheid dan middelgrote en grote
organisaties. Het verschil tussen middelgrote en grote organisaties is daarentegen niet significant.
yy Deze pijler werd gemeten op basis van indicatoren zoals de decentralisatie van beslissingsbevoegdheden, flexibiliteit in het aanpassen van procedures, doelen, en samenwerking en flexibiliteit in het
organiseren van werk (bijvoorbeeld flexibele contracten, zelfroosteren en flexibele werktijden). De
resultaten laten zien dat vooral kleine organisaties flexibel zijn in het organiseren en aanpassen van
het werk.
yy Deze resultaten sluiten goed aan bij recente resultaten uit de onderzoeksliteratuur: grotere bedrijven
zijn misschien wel wat minder flexibel in het organiseren en aanpassen van werkprocessen, maar
bezitten andere kwaliteiten en capaciteiten die innovatie en vernieuwing kunnen faciliteren.14 Dit
zien we dan ook terug in de resultaten van de Sociale Innovatie Monitor: op sociaal innovatievermogen als geheel scoren grote en middelgrote bedrijven ondanks een iets lagere flexibiliteit weer
net zo goed als kleine bedrijven.
4.2 Verschillen tussen regio’s
Ook de regio waarin een organisatie actief is, wordt in de literatuur gezien als een factor die van invloed
is op innovatie.15 Daarom onderscheiden we 3 regio’s:
yy Zuid-Limburg (postcodecijfers > 6120).
yy Midden-Limburg (postcodecijfer 6040 - 6120).
13. Omdat organisaties met 10 of minder medewerkers niet in de steekproef zijn inbegrepen, is dit hier in feite de
categorie: 11-50.
14. Kacperczyk, A. J. (2012), Opportunity structures in established firms: Entrepreneurship versus intrapreneurship
in mutual funds, Administrative Science Quarterly, 57(3), 484-521.
15. Zie bijvoorbeeld: Asheim, B. & Gertler, M. (2005), The geography of innovation, in Fagerberg et al. (Eds.), The
Oxford handbook of innovation, Oxford: Oxford University Press.
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
21
yy Noord-Limburg (postcodecijfers < 6040).
De organisaties uit Zuid- en Midden-Limburg scoren gemiddeld een 3,4 voor sociaal innovatievermogen.
Organisaties uit Noord-Limburg scoren gemiddeld een 3,3. Dit verschil is echter niet significant. Figuur
22 toont de regionale scores op alle zes de pijlers van sociale innovatie.
FIGUUR 22. Overzicht sociale innovatiepijlers naar regio’s in Limburg
Strategische oriëntatie
5
4
Duurzame inzetbaarheid
3
Veranderingssnelheid
2
Zuid
1
Midden
Noord
Investeren in kennisbasis*
Zelforganisatie
Talentontwikkeling
* Significant verschil tussen regio’s
yy F
iguur 22 laat zien dat er op het eerste oog kleine regionale verschillen op diverse pijlers zijn, maar
alleen op de pijler investeren in kennisbasis is dit daadwerkelijk een significant verschil. ZuidLimburgse organisaties scoren hierop significant hoger dan organisaties uit de andere twee regio’s.
De top 10% uit Zuid-Limburg scoort zelfs een 4,2 of hoger op de pijler investeren in kennisbasis.
De top 10% uit Midden-Limburg scoort hierop een 3,9 of hogeren in de regio Noord-Limburg
scoort de top 10% een 3,8 of hoger.
yy Wellicht spelen bij deze kleine verschillen de sectorale structuren van de regio’s een rol. Zo zijn er
in Noord-Limburg verhoudingsgewijs weinig niet-commerciële dienstverleners en iets meer industriële organisaties dan in de andere regio’s. In Zuid-Limburg is de commerciële dienstverlening
juist relatief sterk vertegenwoordigd.
5Conclusies
De resultaten van de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 laten zien dat Limburgse organisaties op alle
zes pijlers van sociale innovatie meer dan voldoende scoren. Figuur 23 geeft aan dat de score op de meeste
pijlers op of rond de 3,3 zit. Talentontwikkeling springt er met 3,9 duidelijk uit en helpt het gemiddelde totale sociale innovatievermogen op 3,4 uit te komen. Dit betekent dat Limburgse werkgevers veel
aandacht besteden aan de ontwikkeling van hun personeel en het informele leren op de werkvloer. Het
versterken van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, waarbij ingezet wordt op het bieden van
uitdagingen en het leren op de werkvloer, staat centraal.
22 Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
FIGUUR 23. Sociale innovatie in Limburg in 2014, per pijler en totaal
Sterk
5
4
3,9
3,4
3,3
on Tale
tw nt
ikk eli
ng
Inv
e
ken ste
nis ren
ba in
sis
3,4
Str
ori ategi
ën sch
tat e
ie
Ve
ran
sne der
lhe ings
id Zel
for
ga
nis
ati
e
3
3,2
3,3
3,4
1
in Soci
ver nova aal
mo tie
ge n
Zwak
inz Duur
etb zam
aa e
rhe
id
2
Ook vorig jaar stond de aandacht voor de ontwikkeling van het personeel hoog in het vaandel van de
Limburgse werkgevers. Toen scoorden de drie pijlers (investeren in kennisbasis, talentonwikkeling, en
duurzame inzetbaarheid) die betrekking hebben op het ‘slimmer werken’ het hoogst, met alle drie gemiddeld een 3,5. Hoewel het investeren in de kennisbasis en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers dit
jaar met een gemiddelde score van 3,3 nog een voldoende halen, zakken deze pijlers ten opzichte van 2013
dus enigszins weg, terwijl de talentonwikkeling er dit jaar opvallend positief uitspringt.
Daarentegen blijft de interne veranderingssnelheid van Limburgse werkgevers achter. Deze pijler heeft de
laagste score (3,2) van alle pijlers van sociale innovatie. Daarmee is de mate waarin de inzet van medewerkers kan worden aangepast aan de bedrijvigheid het grootste obstakel in het van de grond krijgen van het
sociale innovatiebeleid. Deze score wordt vooral veroorzaakt door de lage gemiddelde score (2,5) op één
specifiek aspect: het flexibel organiseren van het werk. Regelingen als variabele werktijden, zelfroosteren
en thuiswerken blijken weinig populair te zijn bij Limburgse werkgevers. Het zou ook kunnen zijn dat
deze ontwikkelingen, ook wel bekend als Het Nieuwe Werken, moeilijk zijn vorm te geven in de praktijk.
Strategische oriëntatie op sociale innovatie heeft een gemiddelde score van 3,3 en neemt daarmee een
middenpositie in. Terwijl netwerken en open innovatie vorig jaar nog duidelijk in de kinderschoenen
stonden, laten de resultaten van dit jaar een significante inhaalslag zien op deze aspecten van een strategische oriëntatie op sociale innovatie. Limburgse organisaties zijn op het gebied van open innovatie nog
steeds redelijk intern en ‘inside-out’ gericht, maar vergeleken met 2013 is de gemiddelde score voor open
innovatie in 2014 significant gestegen. Deze stijging in het vermogen tot open innovatie deed zich voor
in alle drie de sectoren die we onderscheiden. Echter blijft de industrie wat achter bij de commerciële
en niet-commerciële dienstverlening. Dit betekent dat Limburgse werkgevers op innovatiegebied het
belang van samenwerken in toenemende mate erkennen, wat positief bijdraagt aan het versterken van de
Kennis-As Limburg.
Ook dit jaar zijn er sectorale verschillen in het sociale innovatievermogen. De sector niet-commerciële
dienstverlening kent de hoogste score en de industrie de laagste. Ook zijn er significante sectorale
verschillen op drie van de zes pijlers, namelijk (zie Figuur 24): strategische oriëntatie op sociale innovatie,
interne veranderingssnelheid en talentontwikkeling. Organisaties in de niet-commerciële dienstverlening
scoren op zowel strategische organisatie als talentontwikkeling het hoogst, gevolgd door achtereenvolgens de commerciële dienstverleners en de industrie. Op de pijler interne veranderingssnelheid laat de
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
23
commerciële dienstverlening de hoogste score zien. Bij de andere pijlers van sociale innovatie zijn er geen
significante sectorale verschillen.
FIGUUR 24. Sociale innovatie naar pijler en sector
Strategische oriëntatie*
5
4
Duurzame inzetbaarheid
3
Veranderingssnelheid*
2
1
Investeren in kennisbasis
Zelforganisatie
Talentontwikkeling*
Industrie
Commerciële dienstverlening
Niet-commerciële dienstverlening
* Significant verschil tussen sectoren
De resultaten laten zien dat de organisatiegrootte nauwelijks invloed heeft op het sociale innovatievermogen. Over het algemeen geldt dat grote en kleine organisaties vrij gelijk scoren op alle pijlers, behalve
op interne veranderingssnelheid. Voor deze pijler geldt dat kleine organisaties significant hoger scoren
dan middelgrote en grote organisaties. Het verschil tussen middelgrote en grote organisaties is echter niet
significant.
Ook de regionale verschillen zijn niet groot. De enige pijler waarop een regio duidelijk beter scoort dan
andere regio’s is het investeren in de kennisbasis van de organisatie. Zuid-Limburgse organisaties scoren
significant hoger op deze pijler.
Een belangrijke bevinding is dat organisaties met een groter sociaal innovatievermogen betere prestaties
laten zien op verschillende terreinen:
yy omzetgroei;
yy het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten;
yy duurzaamheid;
yy ziekteverzuim.
Ook vorig jaar al toonden de resultaten van de SIML dat organisaties met een groter sociaal innovatievermogen beter presteren op de bovenstaande vier terreinen. Dat dit nu al twee jaar achtereen blijkt,
bestendigt het karakter van deze positieve aspecten van sociaal innovatievermogen en het benadrukt
wederom dat sociale innovatie cruciaal is voor de concurrentiekracht en prestaties van zowel bedrijven
als non-profit organisaties. De monitor laat echter ook zien dat Limburgse werkgevers nog aanzienlijke
sprongen kunnen maken op sociaal innovatievermogen. Met een gemiddelde totaalscore van 3,4 uit 5, is
er nog volop ruimte voor verbetering. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat de monitor
zich baseert op het beeld dat de bedrijven van zichzelf hebben.
24 Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
Bijlage: Opzet onderzoek
Dit onderzoek naar sociale innovatie in Limburg is opgezet door Network Social Innovation van de
School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht in samenwerking met de Limburgse
Werkgevers Vereniging. Eind augustus werd er een e-mail gestuurd met daarin een vooraankondiging
van de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014. Op 1 september werden vervolgens de e-mails met de
uitnodiging verstuurd met daarin een link naar de vragenlijst. Op zowel 8 september als 15 september
werden er herinneringen gestuurd naar die organisaties die de vragenlijst nog niet ingevuld of afgerond
hadden. De onderzoeksperiode werd op 17 september afgesloten.
In totaal zijn er 167 respondenten aan de monitor begonnen, waarvan er 141 de vragenlijst gedeeltelijk of
helemaal hebben ingevuld. Deze respondenten vertegenwoordigen 141 organisaties. Van deze 141 organisaties zijn 56 actief in de industrie, 62 in de commerciële dienstverlening en 23 in de niet-commerciële
dienstverlening. Als we kijken naar de organisatiegrootte zien we dat bij 70 organisaties 11-50 mensen
werkzaam zijn, terwijl 43 organisaties middelgroot zijn (51-250 werknemers) en 28 organisaties tot de categorie groot (meer dan 250 werknemers) gerekend kunnen worden. Het merendeel van de respondenten is
actief in Zuid-Limburg: 78 organisaties. Van de 141 respondenten gaven er 40 aan actief te zijn in NoordLimburg, en 18 in Midden-Limburg.
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
25
Network Social Innovation / NSI
26 Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
Network Social Innovation / NSI
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014
NSI – Network Social Innovation
School of Business and Economics
Maastricht University
Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV