De toekomst van de gezondheidszorg is niet meer

De toekomst van de gezondheidszorg is
niet meer wat deze geweest is!
Michel van Schaik, Directeur Gezondheidszorg
Congres Duurzame Strategische Keuzes
Almere, 6 juni 2014
1
Diagnose “beweging” begonnen in 2009/ 2010.
Belang Rabobank?:
• Zakelijk
• Productontwikkeling
• Coöperatieve missie (Leefbaarheid)
2010:
Bestaande
zorgsysteem is niet
duurzaam!
2013:
Innovatiekracht en
ondernemerschap
moet versterkt!
2
“Coalition of the willing” (= PPS) En: > 350 patiënten,
zorgprofessionals en experts
betrokken
3
Focus: 4 zorgdomeinen
Kanker
Hart- en Vaatziekten
COPD en Astma
Ouderdom
gerelateerde aandoeningen en
zorgvraagstukken
4
deelde besluitvorming is essentieel als het gaat om zelfmanagement: het zelf
uitvoeren van en het houden van de regie op activiteiten die tot doel hebben
de eigen gezondheid en welzijn te maximaliseren. Een kernkwaliteit van
zelfmanagement, vooral in het geval van chronische ziekte, is het vaststellen,
door gedeelde besluitvorming, van gezondheidsdoelen die worden vastgelegd in een individueel zorgplan (IZP). Een individueel zorgplan schept
duidelijkheid over gemaakte afspraken, taakverdeling en verantwoordelijkheden. Vooral in het geval van chronische zorg en multimorbiditeit kan een
zorgplan voor patiënten een belangrijk hulpmiddel zijn om up-to-date te
blijven en het overzicht te houden. Op deze manier worden patiënten meer
gestimuleerd om zelf een actieve rol te nemen bij het bepalen en bereiken
van hun eigen gezondheidsdoelen. Zorgverleners, op hun beurt, kunnen de
patiënt ondersteunen bij zelfmanagement door voorlichting en educatie te
geven, door patiënten te motiveren en door hen te ondersteunen bij de uitvoering en implementatie met behulp van de (ICT-)infrastructuur. Zorgprofessionals moeten zich dus gaan realiseren dat zij in de toekomst van de
patiëntgerichte zorg61 een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid
dragen om het zelfmanagement en daarmee de eigen regie van patiënten te
bevorderen. Hierdoor verandert de rol van de professionele zorgverlener,
waarbij vooral de rol als coach op de voorgrond komt te staan. Patiëntgerichtheid, ‘patient empowerment’, gedeelde besluitvorming en zelfmana-
De ZorgwaardeCyclus
De burger staat centraal
met aandacht voor individuele voorkeuren, normen en waarden wordt een
nieuwe uitdaging voor de zorgverlener, waarbij uiteindelijk, in een onvoorspelbare en snel veranderende zorgwereld, de regie van het zorgproces toch
in de spreekkamer blijft, maar wel op een andere manier. In de spreekkamer
speelt zich de kern van de zorg af door het ‘echt’ verbinden met de patiënt,
waarbij ‘shared decision’ zal evalueren naar ‘shared minds’ als een natuurlijk
proces tussen mensen. Een waardig bestaan en een zorgzame samenleving
vragen om bezinning van de verschillende zorgpartijen op hun onderling
afhankelijke morele relatie.
Dr. Carina Hilders
Gynaecoloog en voorzitter medische staf Reinier de
Graaf Groep. Voorzitter en auteur visiedocument
‘De Medisch Specialist 2015’
94 COLUMN PARTICIPEREND GEZONDHEIDSMANAGEMENT
Van ziekenzorg naar voorzorg
5
5"
Gezonde voeding draagt bij aan vitaliteit/productiviteit van
individu én maatschappij
Controle &
monitoring
Preventie &
gezond leven
Consulteren
Behandelen &
begeleiden
Diagnose
+
Gezondere maatschappij: Meer zorg
en aandacht voor
de individu
INDIVID
U E N S O C I A L E CON T E X
Controle &
monitoring
T
Preventie &
gezond leven
Zorgvraag daalt:
Gezonde voeding voorkomt
ziekte en stelt chronische
ziektes uit
Consulteren
Behandelen &
begeleiden
Diagnose
–
M A AT S C H
+
Gezonde arbeidsmarkt:
Minder ziekteverzuim
en hogere arbeidsproductiviteit
APPIJ EN OMGEVIN
Controle &
monitoring
G
–
Minder ondervoeding:
Betere gezondheid en
vitaliteit en beperking
zorgvraag als gevolg
van ondervoeding
Preventie &
gezond leven
Consulteren
Behandelen &
begeleiden
Diagnose
Z O R G S E C TO R
Controle &
monitoring
Preventie &
gezond leven
Snellere revalidatie:
Voeding gericht op
genezing zorgt voor
snellere terugkeer op
de arbeidsmarkt
+
Consulteren
Behandelen &
begeleiden
Diagnose
ARBEIDSMARKT
figuur 4.2 Maatregelen voor gezonde voeding zullen op de langer termijn zorgen voor een gezondere individu en maatschappij
HOOFDSTUK 4 INNOVATIE-AGENDA OUDERENZORG EN OUDERDOM-GERELATEERDE AANDOENINGEN 159
Maatschappelijke
business-case is rendabel
6
6"
Projectaanpak in een ‘nut-shell’
550+
275
Technologische
ontwikkelingen en
verwachte innovaties
42
Clustering en ordening van
technologische ontwikkelingen
en verwachte innovaties
TECHN
Desk research
O LO G I
35
Technologie
toepassingen
EËN EN
INNOV
12
Innovatie thema’s
AT I E T
HEMA
Focusgebieden
innovatie agenda
’S
Export groepen
4
5
3
2
Export interviews
1
Bijeenkomsten met verschillende
stakeholders per ziektebeeld
Diagnose Zorginnovatie proces op weg naar innovatiethema’s
Input over relevante technologische ontwikkelingen en innovaties
door verschillende stakeholders
in de zorg voor ziektebeelden en
ouderenzorg en ouderdom
gerelateerde aandoeningen
Prioritering, clustering van
technologieën en innovaties
door dezelfde stakeholders
Verdieping en toetsing
relevante technologietoepassingen met stakeholders.
Vaststellen van barrières
voor innovatie
Vaststellen innovatie
thema’s – discussie met
individuele experts en
stakeholders
Toetsing en aanscherpen focus in
innovatie agenda
met expertgroep
figuur 1 Proces realisatie innovatie agenda
INLEIDING ZIEKTEBEELDEN EN AANDOENINGEN 103
7
Gezondheidszorg: Van Pater --> Ego --> Eco systeem
Rol overheid
Zorgsysteem
PATERSYSTEEM
Verzorgingsstaat
EGOSYSTEEM
Marktwerking
ECOSYSTEEM
Waardecreatie
Centrale regelgeving
Top-down & directief
Bevoogdend
Kader scheppende overheid
Handhaving & toezicht
Op afstand
Verbindende overheid
Wederkerigheid
Stijlflexibiliteit
Rijksoverheid
Verzekeraar
Aanbieders
Zorgconsument
Eco-netwerk
CENTRALE
AANBODREGULERING
Input financiering:
budget & vergunningen
Focus: institutie &
zorgprofessional (ziekenzorg)
Ziekte & Zorg
GEREGULEERDE
MARKT WERKING
Outputfinanciering:
prestatie bekostiging
Focus: zorgconsument
(Pathogenesis)
Gezondheid & Gedrag
DUURZAME ZORG
WAARDESYSTEMEN
Outcome financiering: individueel &
maatschappelijk
Focus: Burger & gezondheid
(vitaliteit & welbevinden: Salutogenesis)
Functioneren & Participeren
Persoonlijk
Preventief
Predictief
Participatief
Genetica
Farma
Technologie
ontwikkeling
Medische Technologie
Informatie & Communicatie Technologie
Robotica
Nanotechnologie
Bio-tech
NutriTech
figuur 12.3 Pater- Ego- Eco-systeem in de zorg
416 DEEL VI INNOVATIE EN INNOVATIE-AGENDA
8
8"
Transitie dossiers
• 
Korte termijn financiering (Werkkapitaal);
• 
Boekwaardeproblematiek a.g.v. systeemwijzigingen;
• 
Jaarverslaglegging (beperkingen door accountants à AO/IC);
• 
Fusies (opvatting Rabobank);
• 
Positie vrijgevestigde medisch specialisten per 1-1-2015;
• 
Herstructurering zorgaanbod (koude sanering?);
• 
Verbreden fundingbasis (opheffen verbod op winstuitkering?);
9
9"
Consequenties voor de gezondheidszorg
• 
Inventariseren van de regionale zorgvraag op langere termijn;
• 
Gezamenlijke en gedragen ambitie/toekomstvisie :
hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorg voor alle inwoners
(uitgangspunt is “kwaliteit van leven”);
• 
Gezamenlijk transitiepad afspreken:
- investeren in verhogen van zelfredzaamheid van burgers/patiënten;
- Bouw overcapaciteit in zorgaanbod versneld af (incl. “verwijderingsbijdragen”).
NB 1: Institutionele/persoonlijke belangen ondergeschikt aan
algemeen belang;
NB 2: Meest kansrijk als ‘clinical leaders’ het voortouw nemen;
NB 3: Eco-systeem aanpak biedt grootste kans op ‘waardecreatie’;
10
10"
Zorg: van kostenpost tot motor van de NL economie ?!
ategic return by accelerating innovation
We hebben alles in huis:
• 
Uitstekende zorgprofessionals/ zorgaanbieders;
• 
Gerenommeerde onderzoeksinstituten;
Allocation of investments2
Nutrients
Other1
Bio-refinery
• 
Innovatieve bedrijven (Healthcare & Nutrition);
Revalue waste
• 
Ondernemerschap?;
• 
Food &
Health
25%
25%
25%
25%
Nutrients
Food & Health
Urgentie (huidige systeem is niet toekomstbestendig).
h base
with
oughout
nt
Venture capital investments
Rabobank wil bijdragen
aaninvestment
“Coalition
the willing”!
Phased
in of
national
frontrunners
4 current DGF portfolio companies
3
11
11"
Verkrijgbaar via www.managementboek.nl of de ‘betere’ boekhandel
12