MAGAZINE - Corporatiegids.nl

ONAFHANKELIJK MAGAZINE
OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES
MAGAZINE
5E JAARGANG NUMMER 4, NOVEMBER 2014
Relatiemarketing
Janine Gerardts: Verbinden met de buitenwereld
Domijn: Workflow aan de keukentafel
Ymere: Vastgoedbeheer met oog voor emotie en verbinding
Selfservice bij de Alliantie: Een dia van de toekomst
Woonwaard: Van minder gegevens naar meer informatie
Servatius succesvol met complexgewijze verkoop
WSW: Voorkom weglekken gezonde niet-DAEB kasstroom
4
5E JAARGANG NUMMER 4, 2014
Ymere: Vastgoedbeheer
met oog voor emotie
en verbinding
Verbinden met de
buitenwereld
Janine Gerardts
4
22
Relatiemarketing
C
Servatius succesvol
met complexgewijze
verkoop
Domijn: Workflow aan
de keukentafel
Jeroen Zandbergen
12
39
de Alliantie: Een dia
van de toekomst
Woonwaard:
Van minder gegevens
naar meer informatie
17
Maarten Pel
49
Eerste Aedes-benchmark geeft scherpe sectorinzichten
RvC moet waarde toevoegen aan de corporatie
Vestia wordt nooit meer zoals het was
Waarderen van bezit op marktwaarde creëert openheid
en transparantie
44 Zorgverzekeraar Menzis doet waar corporaties van dromen
54 WSW: Voorkom weglekken gezonde kasstroom
58 Jutphaas Wonen: Van kantoorpand naar starterswoning
62 Column: Scheiden doet lijden
08
26
32
37
COLOFON
CorporatieGids Magazine
is een uitgave van:
CorporatieMedia B.V.
Postbus 8825, 4820 BC Breda
[email protected]
www.corporatiegids.nl
Uitgevers: Paul Tuinte & Martin Barendregt
Eindredactie: Paul Tuinte
Vormgeving/opmaak:
Musa bureau voor ontwerp, Terheijden
Druk: Joh. Enschedé, Amsterdam
Coverfoto: Janine Gerardts, De Veste
orporatiebestuurders en managers
nemen steeds vaker het werkwoord
‘verbinden’ in de mond. Ze zoeken als
woningcorporatie nadrukkelijker de
verbinding met de buitenwereld, de
klanten en stakeholders. Het werkwoord
verbinden betekent voor veel corporaties
nog wel het nodige werk aan de winkel.
Het valt op dat het voornamelijk nieuwe
bestuurders en leidinggevenden zijn
die de noodzaak zien om aan de winkel
te werken. Ze zien de toegevoegde
waarde in het loslaten van tradities
en durven van ego naar eco te transformeren. Niet alles zelf willen doen
maar samen een droom realiseren.
Dit zachtaardige motto is wel degelijk
gestoeld op gezond bedrijfseconomisch
besef. Als je inzet op een goede relatie
met huurders en stakeholders, leidt dat
tot minder verstoring in het bedrijfsproces. Focus op goede relaties maakt
het werk voor iedereen bovendien leuker.
Is verbinden synoniem voor relatiemarketing? Misschien wel. Verbinden
vraagt om verdieping. Het verplaatsen in
de belangen van een ander. Met een
feilloos inzicht in bezit en klant ben je
als corporatie in staat je klant naar je toe
te trekken. Verruil push voor pull.
Veel leesplezier gewenst!
Paul Tuinte en Martin Barendregt
Copyright CorporatieGids Magazine
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeborgen
in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden
gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier,
zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
©
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
3
J
anine Gerardts. Keurig in mantelpak, make-up verzorgd
en kapsel perfect in orde. De Spartaans ogende werkkamer in het sobere kantoorpand van De Veste doet vreemd
aan als decor voor de frisse nieuwe bestuurster uit Limburg.
Een whiteboard met daarop handgeschreven de tekst
‘Kindness is a religion’ siert de muur. Janine’s handschrift.
Ghandi
‘’Ja, dat is een boodschap van Ghandi en staat er vooral voor
mijzelf hoor’’, begint Janine het gesprek. ‘’Ik wil altijd graag
veel dingen tegelijk en liefst snel regelen, terwijl ik het ook
heel belangrijk vind relaties te waarborgen. Een relatie bewaak
je met sympathie, waarbij duidelijkheid niet altijd direct als
sympathiek wordt ervaren, terwijl dat wel degelijk zo is.
Dat is soms een worsteling, zoals een religie dat ook kan zijn’’.
Wonen Limburg
Janine Gerardts:
‘De Veste weer verbinden
met de buitenwereld’
Janine Gerardts studeerde bedrijfskunde in Maastricht en
kwam via een adviesbureau in aanraking met de volkshuisvestelijke herstructureringsopgave. Ze volgde een MRE
opleiding en ging aan de slag als beleidsmedewerker bij
Woonpunt Maastricht, werd manager Wonen en vervolgens
vestigingsmanager bij Wonen Limburg en beklom binnen
deze organisatie de carrièreladder tot de functie van
directeur Vastgoed. ‘’Binnen Wonen Limburg heb ik de
afgelopen drie jaar in nauwe samenwerking met de andere
directieleden aan de ontwikkeling van de organisatie gewerkt.
Wonen Limburg is van een extreem gedecentraliseerde
organisatie naar een behoorlijk centrale organisatie
getransformeerd. We hebben echt een mooi bedrijf
neergezet’’, zegt Janine trots.
Headhunter
Janine Gerardts is sinds 1 oktober directeur-bestuurder van woningcorporatie
De Veste in Ommen. Ze is de frisse wind die De Veste weer positief op de kaart
moet zetten. Verbinding zoeken met de buitenwereld en de relatie met stakeholders
versterken is de opdracht. ‘’We hebben elkaar over en weer veel te bieden’’.
4
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
Ze zou er waarschijnlijk nog steeds hebben gewerkt als
de headhunter van De Veste haar niet in het vizier had
gekregen. Of ze op gesprek wilde bij de RvC van De Veste
als kandidaat directeur-bestuurder. ‘’En nu zit ik hier’’.
Bossen bloemen
Op de vraag hoe ze door personeel en stakeholders is
ontvangen, zegt ze: ‘’Heel open. Het valt op dat men erg
enthousiast is over mijn komst. Het voelt als een warm welkom’’.
Ze kijkt rond in de lege werkkamer, eens het domein van
waaruit haar voorganger Jan Sinke jarenlang de scepter
zwaaide. ‘’Het stond hier vol met bossen bloemen, ook van
collega-corporaties uit de buurt’’, zegt ze met een glimlach.
Het uitzwaaien bij Wonen Limburg ging met evenveel warmte
gepaard. ‘’Ik zit wat dat betreft in een rollercoaster van liefde
en aandacht. Als ik kijk hoeveel mensen de moeite hebben
genomen om van mijn afscheid een feest te maken, dan ben
ik daar heel dankbaar voor’’.
Duidelijke opgave
Een warm onthaal, ook van de RvC, die allen unaniem voor
Janine Gerardts kozen. ‘’Ik heb bij mijn aanstelling drie
duidelijke opgaves meegekregen’’, zegt Janine: ‘’Het versterken
van de relatie met stakeholders, het meer zichtbaar maken
van onze maatschappelijke prestaties en dat op een manier te
doen waarmee medewerkers meer in hun kracht worden gezet.
Mensen moeten het ook gewoon leuk vinden om voor De Veste
te werken’’.
Frisse wind
Janine wordt door de RvC op de website van De Veste
aangekondigd als de frisse wind die de corporatie nodig heeft.
Op de vraag of de organisatie dan zo muf is, zegt ze strijdlustig: ‘’Nee, dat vind ik zelfs een belediging. De frisse wind
staat voor het meer naar buiten treden en laten zien wat we
allemaal goed doen’’. Op de vraag hoe De Veste nu wordt
gezien, zegt Janine: ‘’De Veste wordt gezien als een efficiënte
organisatie. We hebben lage bedrijfslasten, een lage onderhoudsnorm en onze werkprocessen goed in de greep. Maar
we werden ook gezien als een partij waarmee het lastig was
om samen te werken. Dat is dus een braakliggend terrein waar
ik snel grote stappen wil maken. Partijen om De Veste heen
staan ervoor open. We hebben elkaar over en weer veel te
bieden’’.
Loslaten
Met weinig historische bagage van De Veste is het voor
Janine niet lastig om het verleden van De Veste achter zich
te laten. ‘’Ik sta er vanuit mijn eigen open en toegankelijke
persoonlijkheid in. Dat maakt het makkelijk om het verleden
los te laten. We houden wel vast aan wat juist goed is, zoals
de efficiency van De Veste. Daar kunnen veel corporaties een
voorbeeld aan nemen. Als ik zie hoe de vastgoedafdeling
gemanaged en gestructureerd is, dat is gewoon erg goed.
Ook de projecten die De Veste heeft gedaan zijn prachtig,
maar helaas hoor je daar nauwelijks iets over. Denk aan de
betonnen bunkers op een voormalig defensieterrein die zijn
omgebouwd tot een prettige woonomgeving voor gehandicapte jongeren. Het ging bij De Veste in de pers altijd om
randverschijnselen. Wat mij betreft gaat nu de focus vol op
onze maatschappelijke prestaties’’.
Kracht
Janine heeft bij Wonen Limburg de afgelopen drie jaar veel
ervaring opgedaan op het gebied van organisatieverandering.
Over de belangrijkste ervaring die ze heeft meegenomen,
zegt ze: ‘’Het besef dat je mensen in hun kracht moet zetten
en ruimte moet bieden om een eigen traject te doorlopen.
Hoe je dat doet? Door ze vertrouwen en ruimte te geven.
Als bestuurder zet je een stip op de horizon en bewaak je
de beweging ernaartoe. Ieders inzet moet natuurlijk wel
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
5
bijdragen aan het worden wat we willen zijn. Dat vereist
duidelijkheid en eerlijkheid. Ik voel dat de RvC mij die ruimte
ook geeft door de respectvolle manier waarop ze mijn ideeën
en opvattingen omarmen’’.
Samenwerken
Janine zet ook vol in op samenwerken met stakeholders.
‘’Mijn visie op samenwerken is dat je je verplaatst in de
belangen die elk van de samenwerkende partijen heeft.
Samenwerken lukt alleen wanneer ieders belang volledig
wordt gediend. Samenwerken is overigens geen doel op
zich, maar een middel. Samenwerken betekent evenmin
dat je een compromis sluit, want dat zou betekenen dat
partijen toch een deel van hun belangen aan de kant zetten
en toegeven. Dat leidt tot een suboptimaal resultaat.
Het vraagt soms om het aannemen van een andere rol dan
je traditioneel gewend bent in de samenwerking. Dingen los
durven laten. Een goed voorbeeld zijn rigide pve’s en
bestekken waarin tot op detailniveau wordt vastgelegd wat
moet worden geleverd. Vaak met als argument ‘omdat we
dat altijd zo doen’. Veel dingen waarvan je denkt dat ze
belangrijk voor je zijn, zijn dat echter in essentie helemaal niet’’.
‘’Het ging bij De Veste in de pers
altijd om randverschijnselen. Wat
mij betreft gaat nu de focus vol op
onze maatschappelijke prestaties’’.
Talent-gerelateerd
Intern gaat het samenwerken al heel goed, zegt Janine:
‘’Het gaat misschien alleen nog niet altijd op de beste
manier. Het is nog sterk functie- en opleiding gerelateerd.
Dat zou meer talent-gerelateerd moeten zijn. Ik bedoel,
wat je doet is niet wie je bent. Als je werkt vanuit wie je
echt bent, volgt vanzelf de passie. Dat betekent dus dat je
ook andere dingen kunt doen dan die traditioneel gezien
bij je functie horen. Een projectmanager vastgoed zou
maar zo een hele goede manager van een sociaal project
kunnen zijn. In de zoektocht naar wie we willen zijn en het
bepalen van de transitieopgave, gaan we medewerkers
aanspreken op hun talenten. Het is geen doel op zich,
maar als dat het beste is voor De Veste, dan moeten we
dat inzetten. Daar liggen kansen’’.
6
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
Transitieopgave
Janine vervolgt: ‘’Op korte termijn ga ik samen met
mijn collega’s aan de slag met een plan van aanpak
voor onze transitieopgave. De uitkomsten daarvan
bepalen de agenda voor de lange termijn. Rode draad
voor de lange termijn is verbinding maken. Intern, maar vooral
ook extern. Je kunt niet ineens besluiten ‘nu ga ik verbinding
maken’. Het vraagt om open en binnen grenzen kwetsbaar
kunnen opstellen en een hulpvraag op tafel durven leggen.
Ik nodig partijen rondom De Veste van harte uit dat ook te
doen. Dat is mijn manier van werken’’.
Leuker
Op de vraag wat huurders, medewerkers en stakeholders
gaan merken van de transitie van De Veste, zegt Janine:
‘’De Veste gaat een duidelijkere identiteit krijgen, zodat
iedereen in de breedte beter weet hoe wij de samenleving
kunnen helpen en wat onze positie is in het maatschappelijk
speelveld. Het wordt gewoon leuker’’.
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
7
Eerste Aedes-benchmark
geeft scherpe sectorinzichten
Sjo erd Ho oft ma n
Corporaties zetten ramen
en deuren massaal open
Grote verschillen tussen corporaties
Bedrijfslasten vergeleken
Wanneer verder ingezoomd wordt op de scores dan blijken
de verschillen tussen corporaties fors te zijn. Dit loopt
uiteen van een totaalscore van 6,4 tot een 8,0. Wanneer de
hoog scorende corporaties nader worden bekeken, dan
kunnen daar al een aantal belangrijke succesfactoren
uitgehaald worden. In onderstaande figuur een aantal best
practices van corporaties die hoog scoren.
Naast het huurdersoordeel, zijn ook de bedrijfslasten in de
benchmark opgenomen. Om discussie over vergelijkbaarheid
van bedrijfslasten te voorkomen, heeft Aedes naast de al
bestaande gegevens via een ledenconsultatie de bedrijfslasten geharmoniseerd. De ruisfactoren en niet-beïnvloedbare
bedrijfslasten zijn eruit gehaald, waardoor uiteindelijk
eenduidige cijfers zijn verkregen. De cijfers die nu te zien zijn,
vormen een mooi ijkpunt voor de komende jaren.
De toe- of afname in de toekomst zal deze getallen in
het juiste perspectief plaatsen.
NIEUWE
HUURDERS
Corporaties hebben in de Aedes-benchmark massaal hun ramen en deuren
opengezet. 144.000 huurdersoordelen zijn verzameld, 320 corporaties gaven
inzicht in hun bedrijfsvoering. Niet eerder gaven corporaties op deze schaal de
buitenwereld inzicht in hun prestaties. Sjoerd Hooftman, directeur-bestuurder
van KWH, één van de partijen achter de Aedes- benchmark, zet de belangrijkste
>
HUURDERS MET
REPARATIEVERZOEKEN
>
VERTROKKEN
HUURDERS
Meer info over
woning en
procesgang
Direct afspraak
maken
Duidelijkheid regels
(Zelf Aangebrachte
Voorzieningen)
Scherpe afspraken
maken over
opleveringsstaat
In één keer oplossen
Duidelijke afspraken
maken
Rekening houden
met wensen klant
Bieden overnamemogelijkheden
Inspectie afschaffen
mogelijk
Eindinspectie niet
altijd nodig
Afspraken maken
over uitvoeren
reparaties
feiten en cijfers op een rij.
G
een duimendik rapport vol met ingewikkelde cijfers
en tabellen, maar een overzichtelijk en beknopt werk
waarin de belangrijkste conclusies te vinden zijn. Helder en
weinig verhullend. Waarmee de sector het statement lijkt af
te geven dat zij transparantie naar de samenleving serieuzer
neemt dan ooit. Ook de massale deelname geeft dit signaal
af. Sjoerd Hooftman is dan ook zeer te spreken over de
transparantie vanuit de sector: ‘’Goed om te zien dat
zoveel corporaties hebben meegedaan aan deze eerste
benchmark. Het laat zien dat zij zich open stellen voor
reflectie en verbetering. Ik heb respect voor corporaties
die minder goed naar voren komen, ook aan de benchmark
hebben deelgenomen. Ik hoop dat zij een voorbeeld zijn
voor corporaties die er nu nog niet in te vinden zijn’’.
144.000 huurders spreken zich uit
Wat direct opvalt, is dat huurders in de benchmark een
duidelijke stem krijgen. Door de oordelen van maar liefst
144.000 huurders in de benchmark op te nemen, ontstaat
een breed beeld over hoe tevreden die Nederlandse huurder
eigenlijk is. Hierbij ligt de focus op de dienstverlening van
de corporatie. Het betrekken van de woning, het uitvoeren
van reparaties en het verlaten van de woning zijn in dit oordeel
meegenomen.
8
De Nederlandse huurder geeft een 7,3
Klein niet altijd beter
Wat voor cijfer krijgt de corporatie van de huurder? Vanuit
de 144.000 oordelen rolt een gemiddelde van een 7,3.
Hiermee lijken huurders een ruime voldoende aan de dienstverlening van hun corporatie te geven. Maar wat zegt dit
cijfer? Wanneer we verder inzoomen, is te zien dat 1 op de
5 huurders niet tevreden is op één van de gemeten onderdelen. 20% van de huurders is dus niet te spreken over de
dienstverlening bij het betrekken of verlaten van de woning,
of bij de uitvoering van reparaties. Ook is bekeken in hoeverre de huurders als ambassadeurs van de corporatie te
beschouwen zijn. Criticasters vormen immers een reputatierisico voor de corporatie, omdat de kans groot is dat zij
hun ontevredenheid delen met anderen of de publiciteit
zoeken. Zouden zij hun corporatie aanbevelen aan familie
of vrienden? Ook hier blijkt nog wel een opgave te liggen
voor corporaties; slechts één op de vijf huurders is te zien
als ambassadeur. Tot slot is er onderzocht in hoeverre de
huurder moeite moet doen om een dienst gedaan te krijgen.
Ook dit cijfer geeft een goed beeld van de waardering
voor de dienstverlening. Wederom nog een wereld te
winnen: ruim 20% zegt veel moeite te moeten doen om iets
gedaan te krijgen.
Een veel gehoord argument is dat het voor kleine corporaties
eenvoudiger zou zijn om de klant tevreden te houden.
Kleine corporaties staan immers dichter bij hun huurders
en lijken vaak slagvaardiger. Toch blijkt uit de cijfers dat dit
zeker niet het geval hoeft te zijn. Weliswaar doen kleine
corporaties het gemiddeld beter als de scores op een rij
worden gezet, maar ook bij grotere corporaties zijn er
corporaties met uitstekende scores, de hoogste respectievelijk
een 7,7 en 7,8. Hieruit blijk dus dat het ook voor grote
corporaties heel goed mogelijk is om de dienstverlening zo
te organiseren dat de huurder erg tevreden is.
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
Kwaliteit woning belangrijk voor
huurdersoordeel
Uit de Aedes-benchmark komt verder naar voren dat de
kwaliteit van de woning sterk verband houdt met het
huurdersoordeel over de dienstverlening. Anders gezegd:
wanneer de kwaliteit van het onderhoud daalt, dan zou de
huurder snel minder tevreden kunnen worden. Plat bezuinigen
op onderhoud zal dan ten koste gaan van het huurdersoordeel.
Dit kan voorkomen worden door te gaan werken met nieuwe,
slimme concepten waarmee corporaties euro’s besparen op
onderhoud, maar de huurders niet de dupe worden. De benchmark gaat helpen om die slimme concepten te ontdekken.
Daling bedrijfslasten
Om een vergelijking te kunnen maken, zijn bij de bedrijfslasten cijfers van 2013 met 2012 vergeleken. Hieruit blijkt
dat bijna de helft van de corporaties in 2013 een daling
in bedrijfslasten heeft weten te realiseren. Wat hierbij
verder opvalt is dat de bedrijfslasten bij de allergrootste
corporaties het sterkst zijn gedaald. Vanuit de cijfers
kan voorzichtig geconcludeerd worden dat een daling
in bedrijfslasten is ingezet, maar dat ook hier nog flinke
slagen te maken zijn in de komende jaren.
Forse spreiding bedrijfslasten
Duidelijk is verder dat er een grote spreiding te zien is
in de hoogte van de bedrijfslasten. De gemiddelde
bedrijfslasten per vhe bedragen € 1.035. Waarbij
uitschieters naar beneden van € 524 en uitschieters
naar boven van € 1.900 te zien zijn. Wat doen corporaties
met lage bedrijfslasten concreet anders dan corporaties die
in de hogere regionen te vinden zijn? Wat verder opvalt is
dat de bedrijfslasten bij kleinere corporaties lager zijn dan
bij grotere. Er is echter één opvallende uitzondering: bij de
allerkleinste corporaties zijn de bedrijfslasten per vhe vrijwel
even hoog als bij de allergrootste. Maar ook hierbij kan weer
de kanttekening geplaatst worden dat in alle categorieën
corporaties te vinden zijn die wél onder het gemiddelde scoren.
Koplopers van de sector
Om de prestaties goed met elkaar te kunnen vergelijken, zijn
corporaties ingedeeld in een kopgroep, een middengroep
en een staartgroep. Koplopers zijn corporaties die zowel voor
het onderdeel Bedrijfsvoering als voor het onderdeel Kwaliteit
tot de A-klasse behoren. De staartgroep bestaat uit corporaties die op beide onderdelen tot de C-klasse behoren.
Waar zitten de grootste verschillen? Als het gaat om huurdersoordeel dan onderscheiden koplopers zich vooral op een
goede uitvoering van reparatieverzoeken. De bedrijfslasten
zijn in de kopgroep gemiddeld 40% lager dan in de staartgroep
en de personeelslasten gemiddeld 26%. Wat ook hier weer
te zien is: kleinere corporaties doen het over het algemeen
beter dan grotere. Maar dit wil dus niet zeggen dat er in
de kopgroep geen grote corporaties te vinden zijn.
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
9
Kansen voor corporaties
De Aedes-benchmark geeft een beeld van prestaties van
corporaties als sector. Maar wat kan de individuele corporatie
met deze resultaten? Sjoerd Hooftman: ‘’Corporaties krijgen
hun individuele score terug, waaruit duidelijk wordt welke
positie de corporatie inneemt ten opzichte van anderen.
Daarnaast bieden de scores en onderliggende indicatoren
een enorme schat aan gegevens voor benchmarking en
Belangrijke inbreng corporaties
Bij de ontwikkeling van de Aedes-benchmark speelden corporaties een belangrijke rol. Een stuurgroep, een klankbordgroep
en werkgroepen vanuit corporaties dachten mee over inhoud
en opbouw en hadden een rol bij het maken van de analyses.
Ron Willems, coördinator kwaliteitszorg bij Bo-Ex, was deelnemer aan de werkgroep Kwaliteit. Deze groep werkte met
elkaar aan de Bouwsteen Kwaliteit. Bij deze bouwsteen staat
de mening van de huurder centraal. Wat vindt Ron van de
uitkomsten? En wat heeft de huurder er uiteindelijk aan?
Ro n Wi llem s
‘’Huurders hebben geen notie
van benchmarken. Zij weten niet
dat corporaties zich met elkaar
vergelijken en als hen dat verteld
wordt, zal hun vraag zijn wat zij
daarmee opschieten. Het gaat
over hun hoofden heen, het is
ongrijpbaar, zij kunnen er niets
mee. Tot blijkt dat het oordeel
van 144.000 huurders gevraagd is
over de kwaliteit van de dienstverlening en van de huurwoning.
Dan ontstaat een vluchtige,
benchlearning. KWH zal de komende tijd sterk inzetten op
het faciliteren in benchmarking en benchlearing. Dankzij
deze inzichten kan de sector zich verder ontwikkelen en
professionaliseren’’.
Meer lezen? Het volledige rapport van de Aedes-benchmark
is te vinden op www.aedes.nl/benchmarking
oppervlakkige nieuwsgierigheid naar hoe de eigen corporatie
gescoord heeft en naar wat ‘men’ daarvan vindt. En gaat vervolgens over tot de orde van de dag. De andere belanghouder
- naast de huurder is dat de gemeente - zal geïnteresseerder
zijn in de Aedes-benchmark. Het is de lokale politiek er meer
aan gelegen om vragen te stellen over hoe hun achterban
oordeelt over de lokale corporatie(s). Democratisch gelegitimeerd kan de gemeenteraad de corporatie(s) onderwerp van
gesprek maken, met de huurdersoordelen als aanleiding en
aanreiking tot reflectie. Op deze manier hebben huurders
er wat aan en plukken zij de vruchten van deze benchmarkbouwsteen’’.
Ron vervolgt: ‘’De uitkomsten van de benchmark op de bouwsteen kwaliteit verrassen mij licht positief. Ik verwachtte een
lager oordeel over de kwaliteit van dienstverlening en over
de woning. Wat ik verder vanuit de uitkomsten leer, is dat de
corporaties langer stil moeten staan, in letterlijke zin, bij hun
huurders. Luisteren! En daar naar handelen. Dit is strijdig met
de huidige ontwikkeling van ‘click-call-face’. Zie de huurder
niet als consument en als gebruiker, maar besef dat hij Het
Wonen verpersoonlijkt en dat de corporatie slechts de ruimte
daarvoor levert. Er ligt een uitdaging om de huurder meer
als persoon te zien dan als betaler van ons product’’.
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
11
J
eroen Zandbergen is sinds begin 2011 manager Beleid
en Bedrijfsvoering bij Domijn. Daarvoor werkte hij 20
jaar in een controlefunctie in de accountancy, waarvan de
laatste zeven jaar nagenoeg volledig in de corporatiesector.
‘’Ik zag toen al de integratie tussen de operatie en financiële
beheersing binnen de bedrijfsvoering verder toenemen. Ik vind
het erg boeiend om dat binnen Domijn verder vorm te geven’’.
Keukentafel
‘’Wij stellen binnen Domijn de klantvraag en het klantproces
centraal in onze hele bedrijfsvoering’’, begint Jeroen zijn
verhaal. ‘’Nu hebben wij alles nog in deelprocessen georganiseerd. Straks worden deelprocessen eigenlijk één grote
workflow die wat ons betreft aan de keukentafel bij de klant
wordt afgehandeld. We willen af van het traditionele model,
waar een huurcontract of -opzegging in een map op een stapel
gaat. De techniek zoals we die ook voor ons klantportaal
hebben gebruikt, is al voor een belangrijk deel ingericht.
Het maakt je als organisatie flexibel. Het vraagt wel om
medewerkers die zelf aan de keukentafel beslissingen durven
nemen. Wat is in de specifieke klantsituatie nodig? We willen
niet meer werken volgens het credo ‘het systeem bepaalt dat’.
Dat is nog wel een uitdaging’’.
Prominente klantbenadering
Jeroen vertelt waarom Domijn zo ver gaat in haar klantbenadering. ‘‘We zetten meer in op de relatie met de klant en
stakeholders, vanuit de gedachte dat je vanuit een goede
relatie méér bereikt. Je krijgt eerder signalen zodat je problemen voor kunt zijn. Zo kunnen we betalingsproblemen, of
erger, huisuitzettingen voorkomen. Ook sparen we kostbare
technische ingrepen uit door meer inzet op leefbaarheid en
persoonlijke aandacht. Deze proactieve benadering heeft daarmee een positieve weerslag op de performance van Domijn’’.
Domijn Enschede:
Workflow aan de keukentafel
Domijn in Enschede wil alle corporatieprocessen vervangen door één workflow.
‘’We regelen straks alles in één keer bij de huurder thuis aan de keukentafel’’,
zegt Jeroen Zandbergen, manager Beleid en Bedrijfsvoering bij Domijn.
Een gesprek over customer intimacy en operational excellence.
12
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
Focus op relatie
Aan deze andere manier van klantbenadering zitten volgens
Jeroen veel positieve effecten vast. ‘’De medewerker vindt
het leuker, wordt meer uitgedaagd en bloeit op. De klant merkt
dat direct. De kern is dus dichtbij de klant staan. In persoonlijke
relaties, maar bijvoorbeeld ook via social media. Als je een
goede relatie hebt met de klant, leidt dat tot minder verstoring
in het bedrijfsproces. De medewerker van Domijn kan zich zo
volledig focussen op de relatie met de klant in plaats van bezig
te zijn met mogelijkheden en onmogelijkheden van ‘een systeem’, waarbij ik met systeem niet alleen op techniek doel’’.
Klantproces
Hij vervolgt: ‘’Om de klantvraag ook echt centraal te kunnen
stellen, hebben we geïnvesteerd in het klantproces.
Welke middelen hebben we nodig om klantgericht te werken?
Dat heeft geleid tot de ingebruikname van een KCC,
kennisbank en klantportaal. In drie maanden tijd hebben
11.000 klanten zich op het klantportaal geregistreerd.
Ruim 400 huurders hebben ook al zelf een reparatie ingepland
via het klantportaal. Huurders kunnen 24 uur per dag en zeven
dagen per week nagenoeg alle huurzaken helemaal zelf
regelen, zoals het inplannen van reparaties, het betalen van
huur en het inzien en wijzigen van de eigen gegevens.
De klanttevredenheid en klantwaardering gaan hierdoor
enorm toenemen’’, voorspelt Jeroen. ‘’Op termijn verwachten
we een daling van baliebezoeken. Dat dwingen wij niet af door
vestigingen te sluiten of balietijden te verengen. Dat is niet
onze intentie; we willen eerst de techniek op orde hebben
en niet in de valkuil trappen dat IT ‘vanzelf wel volgt’ op
procesverandering. Dat investeren in klantgerichtheid in
eerste instantie leidt tot een lichte stijging van onze netto
bedrijfslasten vinden wij dus niet per definitie erg. We zijn
ons er terdege van bewust dat iedere euro aan bedrijfslasten
ergens verdiend moet worden, maar je moet ook in staat zijn
verder te kijken dan alleen de korte termijn’’.
Klant- en medewerkertevredenheid
Hij voegt eraan toe: ‘’Ik wil benadrukken dat onze bedrijfslasten in relatie tot onze prestaties moeten worden gezien.
We meten onze prestaties ieder kwartaal naar klanttevredenheid en iedere twee jaar naar medewerkertevredenheid.
We zijn in 2013 landelijk als 3e geëindigd als werkgever met
de meest tevreden werknemers. Het KWH heeft ons recent
gecomplimenteerd met de 1 e prijs in de webmonitor voor
beste website’’.
Vastgoedkolom
‘’In de vastgoedkolom presteren we ook goed’’, vertelt Jeroen
verder. ‘’We zijn zojuist genomineerd voor de Nyenrode Supply
Chain Award voor onze innovatieve manier van ketensamenwerking en we hebben de Passief Bouwen Award 2013
gewonnen. Ons MQM-gecertificeerde onderhoudsbedrijf is
in 2013 beloond met de Kovon Appreciation Award. Uit de
lopende visitatie blijkt dat onze stakeholders ons met een
7,5 waarderen. Samen met collega-corporatie De Woonplaats
en gemeente Enschede vervullen we een belangrijke rol in het
verduurzamen van koop- en huurwoningen in ons verzorgingsgebied met een vernieuwend concept, Reimarkt. Allemaal
mooie bevestigingen dat we het goed doen. Als je in deze
context naar onze bedrijfslasten kijkt, dan zeg ik: Het totale
plaatje klopt; bedrijfsbreed doen we het op alle processen
goed. Dat vind ik belangrijker dan ‘een getal’ bedrijfslasten’’.
Klopjacht
Op de vraag of initiatieven als de Aedes-benchmark een
soort klopjacht op corporaties met hoge bedrijfslasten in
de hand werkt, zegt Jeroen: ‘’Dat idee heb ik nog niet. De
gedachte achter het Corporatie Benchmark Centrum (CBC)
is om te leren van elkaar. Dat juichen wij toe. We zijn met
die gedachte ook actief in vereniging WoON, waarin 17
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
13
Twentse woningcorporaties samenwerken
aan betaalbaar wonen voor mensen met
een bescheiden inkomen in Twente.
Tegelijkertijd hoor ik ook signalen dat het
CBC targets op bedrijfslasten gaat zetten.
Met name in het begin is bijvoorbeeld
gesproken over zaken als ‘het stellen van
prestatie-eisen, normeren en het ontwikkelen
van een handhavingsinstrumentarium’.
Dat zou ik gevaarlijk vinden. Wanneer je
je uitsluitend op bedrijfslasten focust, loop
je het risico dat je kansen laat liggen om
tot vernieuwing en samenwerking te komen.
Je moet eerst investeren voordat het op
termijn wat oplevert. Ik zou het jammer
vinden wanneer de Aedes-benchmark
deze broodnodige vernieuwing in de sector
doodslaat. Begrijp me niet verkeerd; de
financiële urgentie dat woningcorporaties
scherp moeten kijken naar het efficiënt
uitvoeren van de kerntaak is natuurlijk prima’’.
Klantbediening
‘’Ons vertrekpunt om zo efficiënt en klantgericht te werken is niet om met minder fte’s
hetzelfde werk te gaan doen. Ons vertrekpunt is nadrukkelijke focus op klantbediening. Dat gaat ook over verschuiving van
werktijden en bereikbaarheid van personeel.
Het kan best zijn dat we meer verspreid
door de week bereikbaar zijn. Ook willen
we werk beter differentiëren, dus dat we
extra capaciteit op leefbaarheid kunnen
inzetten waar nodig en andersom.
We noemen dat ‘bijzonder waar het moet
en gewoon waar het kan’. Onze hele
bedrijfsvoering kan naar operational
excellence maatstaven worden ingericht. Het productieproces
moet optimaal worden gefaciliteerd met informatie en mobiliteit. Als je kijkt naar klantbenadering, dan zitten we meer op
de customer intimacy aanpak. Daarbij hebben we wel altijd
een bedrijfseconomische doelstelling in het achterhoofd.
Een tevreden klant woont prettig, is tevreden met Domijn,
betaalt goed en door de goede relatie kunnen we ook in tijden
van overlast of klachten respectvol met elkaar communiceren.
Dat vergt uiteindelijk minder werk in de oplossing’’.
ITwoon
Jeroen is ook opdrachtgever voor ITwoon BV, de verzelfstandigde IT-afdeling van Domijn, die voor 100% eigendom is van
de corporatie. Op de vraag of het hebben van een IT bedrijf
conflicterend is met de kerntaak van een woningcorporatie,
14
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
zegt Jeroen: ‘’Discussie daarover hebben wij hier nog niet
meegemaakt. Dat komt mogelijk ook omdat ITwoon heel
nadrukkelijk is neergezet als IT-bedrijf voor en door woningcorporaties. Andere corporaties kunnen makkelijker bij een
BV aanhaken dan bij een interne IT-afdeling. Bovendien zit
er een tegenstrijdigheid in of het wel of geen kerntaak is.
Als een corporatie een zeer stevige IT-afdeling heeft, is het
geen discussie. Is het dan wel een discussie wanneer je er
een BV van maakt die je professionaliseert, efficiënter maakt
en andere corporaties weet te binden en door schaalgrootte
en toenemende expertise per saldo ook nog eens goedkoper
wordt? Ik zie het meer als een mooi initiatief hoe je expertise
kunt delen. Ik zou het mooi vinden als in Twente het samenwerken, delen en van elkaar leren verder op gang komt’’.
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
15
Minder gegevens, meer informatie:
Gegevensmodel Woonwaard
draagt bij aan transparante vastgoedsturing
Wim Duijster
Nadja Mertens
Woonwaard stuurt op rendement van het beheerde vastgoed. Wat vraagt dit van
de organisatie en wat levert het op? CorporatieGids Magazine schoof aan tafel bij
Nadja Mertens, adviseur vastgoedstrategie en Wim Duijster, directeur Vastgoed
voor de antwoorden. ‘’We kiezen voor een duurzaam business model’’.
W
oonwaard verhuurt zo’n 13.500 woningen in de regio
Alkmaar/Heerhugowaard. ‘’Alkmaar is de laatste grote
stad richting de Kop van Noord-Holland’’, zegt Wim over het
werkgebied waarin zijn corporatie actief is. ‘’De stad trekt
lagere inkomensgroepen aan. Dat betekent dat we een
duurzaam antwoord moeten bieden op de huisvestingsvraag
van deze groep. De verhuurderheffing maakt een duurzaam
business model nog meer opportuun. We moeten zo efficiënt
en goed mogelijk omgaan met ons bezit om onze maatschappelijke doelen te kunnen blijven realiseren’’.
16
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
Vastgoedkolom
De keuze voor een duurzaam business model betekent dat
Woonwaard het DrieKamerModel omarmt en de organisatie
inricht langs de vastgoedkolom, waarbij de bedrijfsprocessen
rondom het vastgoed zijn opgebouwd. ‘’Een paar jaar geleden
zag ons verdienmodel er anders uit. We konden de overwaarde
uit bezit en nieuwbouw verzilveren en inzetten om de portefeuille te verbeteren en onze maatschappelijke opgave te
realiseren’’, licht Nadja de keuze toe. ‘’De verhuurdersheffing
en het wegvallen van de overwaarde dwingt ons om anders
naar onze portefeuille te kijken. Onze woningportefeuille is ons
belangrijkste verdienmodel en moet zichzelf kunnen bedruipen’’.
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
17
Optimalisatie
‘’Daarbij streven we niet naar winstmaximalisatie, maar naar
optimalisatie’’, vult Wim aan. ‘’We hanteren de rendementsnormen: huuropbrengsten versus waarde van het bezit en
vastgoedgerelateerde kosten afgezet tegen de huuropbrengsten. Met deze grootheden sturen we op het business model.
Als het rendement hoger wordt hebben we meer middelen
om dat maatschappelijk in te zetten’’.
legt Wim uit. ‘’Daarbij volgen we het principe van de kleinste
gemene veelvoud. Dat betekent dat een product als product
herkenbaar is, of dat een bouwblok bijvoorbeeld als technische
eenheid herkenbaar is. Medewerkers kunnen de kleinste
gemene veelvoud op de bouwblokken toepassen die voor hem
of haar handig is. Bijvoorbeeld een bouwblok met allemaal
dezelfde onderhoudscyclus of verhuurprijs. Omdat iedereen
gegevens op bouwblokniveau vastlegt, kun je altijd integraal
vergelijken. Dat is beter dan de traditionele administratieve complexen die
bij de woningstichtingen zijn ontstaan
of de technische complexen die vanuit
het uitvoeren van technisch beheer
zijn voortgekomen. De bouwblokken
vereenvoudigen ook het vergelijken
met de markt’’.
Outsourcen
Grote stappen
Nadja houdt zich bezig met de lange termijnplanning van
de vastgoedportefeuille van Woonwaard. ‘’De vastgoedportefeuille vertalen we vervolgens naar asset management
en uiteindelijk naar property management. De bestaande
voorraad wordt in ons business model steeds belangrijker.
Dat vraagt om beter inzicht en daar hebben we al grote
stappen in gezet’’, vertelt ze.
Gegevensmodel
Ze licht toe: ‘’We hebben een nieuw aggregatieniveau bepaald
en daar met hulp van M&I Partners een gegevensmodel voor
gemaakt. Daarmee hebben we een goed integraal beeld van
ons vastgoed. Voorheen werkte elk bedrijfsonderdeel zelfstandig en werden gegevens per bedrijfsonderdeel op
verschillende aggregatieniveaus zoals complex, PMC, onderhoudsclusters vastgelegd. Het koppelen van gegevens was
daardoor onmogelijk’’.
Bouwblokken
‘’Het nieuwe gegevensmodel werkt met zogenaamde bouwblokken waarbinnen gegevens uniform worden vastgelegd’’,
18
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
Vergelijken met de markt heeft ook
geleid tot uitbesteden van dagelijks
onderhoud, licht Wim toe: ‘’We hebben
het dagelijks onderhoud, zoals reparatieverzoeken uitbesteed aan Helder
Vastgoed Alkmaar, een werk-bv van
Woningstichting Den Helder. Als je een
bedrijfsonderdeel outsourcet is het een
voordeel dat de cao en pensioenafspraken ongewijzigd blijven. Ook past de
kleur van de organisatie goed bij wat
onze klanten aan service verwachten.
Toch was het outsourcen aan Helder Vastgoed wel degelijk
puur een kostentechnisch vraagstuk. Kijkend naar uurtarief
en productieve uren was dat concurrerend met andere
marktpartijen’’.
Afkopen serviceonderhoud
Wim kijkt intussen alweer verder: ‘’Uiteindelijk willen we
toegroeien naar het volledig afkopen van serviceonderhoud.
Voor het geplande onderhoud zullen we in toenemende mate
toegaan naar regievoering op basis van prestatiecontracten
met vaste ketenpartners’’.
Opdrachtgeverschap
Uitbesteden van onderhoud vraagt volgens Wim om een
andere manier van opdrachtgeverschap. ‘’De meeste
woningcorporaties schrijven zelf nog steeds de onderhoudsmaatregelen voor. Onze insteek is: De maatregel op zichzelf
maakt ons niet uit, als we maar gegarandeerd zijn van een
bepaalde kwaliteit. We moeten dit gedachtengoed nog verder
uitrollen, maar door deze aanpak kunnen we met een kleinere
formatie uit de voeten. Deze manier van werken drukt de
organisatiekosten en onderhoudskosten dus aanzienlijk’’.
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
19
Samenwerken
Volgens Nadja vereist deze vorm van samenwerken wel een
goede uitwisseling van informatie. ‘’Voor Woonwaard is het
voldoende dat we in onze mjob het onderhoud op hoofdgroep
inzichtelijk hebben. Bijvoorbeeld hoeveel strekkende meter
schilderwerk zit er in een bouwblok? Het schildersbedrijf kan
dan de benodigde details in een (eigen) apart systeem onderbrengen en de uitgevoerde werkzaamheden daarin vastleggen.
Het idee is dat er tussen de systemen van ketenpartners en
ons ERP-systeem communicatie plaatsvindt. Ook de gegevens
in het systeem van de ketenpartners blijven eigendom van
Woonwaard. De integriteit van data en bescherming van
persoonsgegevens zal worden vastgelegd in contractuele
afspraken met de ketenpartners. Een derde onafhankelijke
partij houdt hierop toezicht’’.
beschikbaar komen op gewenste aggregatieniveaus. Bij ons
zijn dat de bouwblokken. De definities - gebaseerd op CORA
- zijn heilig’’.
Uitgangspunten
Nadja vult aan: ‘’Als je op bouwblok-niveau gegevens vastlegt,
is het ook eenduidig beschikbaar voor anderen. Dat vraagt
wel om een andere manier van kosten boeken en dat is een
ingrijpende opgave. De financiële administratie moet volledig
aangepast worden’’. Wim knikt en zegt: ‘’Zoek een systeem
dat het beste aansluit op je eigen uitgangspunten. Uiteindelijk
zijn die namelijk bestendiger dan systemen. Toch sluit ik niet
uit dat ook wij concessies moeten doen aan het systeem dat
we in 2015 gaan selecteren. M&I zal ons daarin scherp
Kostenreductie
Het uitbesteden van dagelijks onderhoud
heeft al tot een forse kostenreductie
geleid. ‘’Uiteindelijk streven we ernaar
dat de besparing minimaal 30% bedraagt
ten opzichte van de oude situatie’’, zegt
Wim. ‘’Bij de totale onderhoudskosten
streven we naar maximaal 1200 euro per
woning per jaar. Dat is een reductie van
meer dan 10%, waarbij ik opmerk dat de
grenzen daarmee zeker niet zijn bereikt.
Onze afdeling Vastgoed (onderhoud,
ontwikkeling en verkoop) bestaat op dit
moment uit 10 personen inclusief leiding.
Dat is al heel slank voor bijna 13.000
vhe en is zelfs inclusief een vacature
voor een asset manager’’.
Goede informatie
Goede informatie blijkt essentieel voor
optimaal portefeuille-, asset- en property management.
Op de vraag hoe het komt dat corporaties daar een inhaalslag
moeten maken, zegt Wim: ‘’Veel corporaties zijn fusieorganisaties. Ze komen vaak van verschillende informatiesystemen en
ook de manier van vastgoedregistratie was niet altijd uniform.
Ook zie je dat de basissystemen veelal ingericht zijn op het
verhuren van woningen en minder op het beheren van bezit.
Nu verschuift de aandacht naar: Wat heeft rechtstreeks
betrekking op vastgoed en vastgoedsturing?’’
Wim licht toe hoe Woonwaard dat heeft aangepakt:
‘’Wij hebben ervoor gekozen om niet heel veel gegevens vast
te leggen, maar uitsluitend goede informatie. Dus minder
gegevens, meer informatie. Maak keuzes en leg alleen dat
vast wat een doel dient en een bijdrage levert aan je bedrijfsvoering. Dat moet begrijpelijk en systematisch gebeuren en
20
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
houden en ons spiegelen. Woonwaard zal in ieder geval
nooit haar eigen visie ondergeschikt maken aan een
eventueel inkoopvoordeel of kiezen voor een best practise
implementatie. Die zijn naar mijn mening onvoldoende scherp
gedefinieerd. De best practise? Die ontwikkelen we zelf’’.
Implementatiejaar
‘’Eenduidige keuzes in de organisatie, eenduidige definities,
eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor gegevens’’, somt
Nadja op. ‘’Het jaar 2015 wordt ons implementatiejaar,
zowel voor een nieuw ERP-systeem als de manier van werken
die het van medewerkers vraagt. Het geeft aan waar onze
ambities liggen. Iedereen snapt dat het flink aanpakken wordt’’.
Wim tot slot: ‘’Het is noodzakelijk om te komen tot een
duurzaam business model’’.
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
21
KPI’s
Jan Jaap licht toe hoe de werelden samensmelten. ‘’In de
integrale programmering zoeken we al wel veel meer de
balans tussen emotie en ratio. Daar kijken we niet alleen
naar de KPI’s op complexniveau, maar hebben we ook
gesprekken met wijkteams uit de buurt en krijgen we input
van de bewonersorganisatie en lokale politiek. Het is de
combi van twee factoren, een mix van hard en zacht’’.
Risicosturing
‘’De stem van de klant vind je bij ons terug in de prioritering
van KPI’s’’, legt Jan Jaap uit. ‘’We hebben bijvoorbeeld KPI’s
voor duurzaamheid, casco, installaties, veiligheid en interieur.
Dat zetten we af op een assenstelsel. De X-as is dan wat de
klant belangrijk vindt en de Y-as is risicosturing. Toen ik hier
kwam werken deden we cyclisch vastgoedbeheer zonder
risicosturing, waarbij instandhouden van het vastgoed de
hoogste prioriteit had. Nu we meer aan risicosturing doen
en het belang van de klant zwaarder laten meewegen, zie je
dat bijvoorbeeld terug in onze investeringen op het gebied
van veiligheid. Denk hierbij aan het vervangen van open
gastoestellen of het verwijderen van asbest. De klant vindt
veiligheid uiteraard erg belangrijk’’.
Ymere:
Vastgoedbeheer
App Store
met oog voor emotie en verbinding
‘’Vastgoedbeheer is een domein waar ratio en emotie samenkomen’’. Dat zegt
Jan Jaap Vogel van Strategisch Vastgoedbeheer Ymere. Aan CorporatieGids
Magazine legt hij uit hoe Ymere dat proces vormgeeft. Een gesprek over de shift
van traditie naar toegevoegde waarde, van push naar pull en van ego naar eco.
V
oor zijn komst naar Ymere in 2008 woonde en werkte
Groninger Jan Jaap Vogel op verschillende plekken in de
wereld, met name in India. Hij werkte er onder andere voor
een Amerikaans softwarebedrijf. Inmiddels woont Jan Jaap
met vrouw en drie kinderen alweer twee jaar in Groningen.
‘’De terugkeer naar Groningen was destijds een afweging
tussen ratio en emotie, die gek genoeg overeenkomsten
vertoont bij de wijze waarop we bij Ymere bezig zijn met
vastgoedsturing’’, zegt Jan Jaap, die zowel een bouwkundige
als bedrijfskundige achtergrond heeft. ’’Ook vastgoedbeheer
22
bekijk je niet louter rationeel en technisch, maar steeds
meer met emotie en oog voor verbinding’’.
Tevredenheid bewoners
Jan Jaap vervolgt: ‘’We zijn als Ymere momenteel heel erg
aan het ontdekken hoe asset management en property
management goed met elkaar samengaan. Waar mijn afdeling
property management gegevens verzamelt van de staat van
het vastgoed en de tevredenheid van bewoners, is de afdeling
asset management vooral bezig met waardebepaling.
Die werelden worden steeds meer met elkaar verbonden’’.
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
Hij vervolgt: ‘’Daarnaast werken we aan de ontwikkeling van
nieuwe woningverbeterprogramma’s, die we samen met
comakers samenstellen. Leveranciers kunnen hun producten
dan aanbieden aan bewoners via een soort App Store.
Bewoners kunnen de producten bekijken, ervaringen van
andere kopers lezen en tot koop overgaan. Je brengt daarmee
vraag en aanbod heel dicht bij elkaar’’.
Shifts
‘’Om door middel van strategisch vastgoedbeheer klaar te
zijn voor de toekomst, hebben we drie shifts geformuleerd’’,
vervolgt Jan Jaap. ‘’De eerste shift is van traditie naar
toegevoegde waarde. Dit betekent dat we niet alles zelf
hoeven te doen maar ons focussen op waar we echt goed
in zijn. We nemen afstand van de oude opdrachtgeveropdrachtnemer rol.
De tweede shift is dat we van push naar pull gaan in vastgoedbeheer. Dat is vraagsturing door aan de individuele
vraag te voldoen. Dat bereik je door vraag en aanbod via een
platform bij elkaar te brengen. Een huurder moet eenvoudig
een partner van Ymere - bijvoorbeeld een schilder - kunnen
regelen. Daarnaast betekent dit het verleggen van verantwoordelijkheden, zo dicht mogelijk bij de klant.
De derde shift is van ego naar eco, waarmee we vorm en
invulling geven aan een nieuw verdienmodel. Op de conven-
tionele manier van zakendoen krijgen leveranciers vaak
betaald via cost plus pricing. In het nieuwe model gaan we
toe naar winst over kwaliteit. Daarmee halen we de incentive
voor hoge kosten eruit en voegen we die voor een betere
kwaliteit toe’’.
Informatiemanagement
In alledrie de shifts wordt de rol van informatiemanagement
steeds belangrijker, zegt Jan Jaap. ‘’Dat betekent niet dat
je databeheer per se zelf in huis hoeft te hebben. Dat kan ook
door comakers worden beheerd’’. Als voorbeeld noemt Jan
Jaap de manier waarop dakbeheer is georganiseerd.
‘’Voor het beheer van onze daken hebben wij samen met
drie marktpartijen het Dakteam opgericht. Eén van de
partijen is Consolidated, die een speciaal softwaresysteem
voor dakmanagement heeft ontwikkeld, genaamd Dakota.
Alle leden van het Dakteam kunnen via een interface met het
softwaresysteem werken. Het voordeel is dat door meerdere
partijen gebruik wordt gemaakt van één unieke databron,
waarvan Ymere overigens wel juridisch eigenaar blijft’’.
Bloedgroep
‘’Bij het selecteren van de partners voor het dakteam hebben
we niet gefocust op prijs’’, legt Jan Jaap uit. ‘’Het ging ons
om de juiste bloedgroep, de juiste visie op de toekomst.
Als Dakteam hebben we een gedeelde visie. Dat doelstellingen per partner kunnen verschillen is logisch. Maar het
is wel belangrijk dat comakers van een woningcorporatie
inzien dat onze doelstellingen een maatschappelijke opgave
betreft. Het kan zijn dat keuzes voor de lange termijn voor
één van de partijen op korte termijn niets oplevert. Als je als
team echter dezelfde doelstelling hebt, kom je daar goed uit.
Het gaat om de onderlinge verbinding. Iedereen ziet de
toegevoegde waarde’’.
Kwaliteit
‘’We hebben bij de keuze van de Dakteampartners geen
enkele discussie gehad over de prijs’’, licht Jan Jaap toe.
‘’De discussie ging vooral over waar welke kwaliteit moest
worden geleverd. Dat vraagt om een open samenwerking,
waarbij je goed naar elkaar luistert. Dat werkt alleen wanneer
je geen kennis tegenover kennis zet. Wij gaan dus bijvoorbeeld
niet zelf ook nog een database beheren. Alle partners maken
gebruik van het Dakota-systeem en vertrouwen erop dat deze
door Consolidated goed wordt beheerd’’.
Starheid
Over het verschil met ‘vroeger’ zegt Jan Jaap: ‘’We hadden
dakbeheer voorheen heel traditioneel en cyclisch ingericht
en deden onderhoud en vervanging volgens de mjob.
Vervangen deden we na 20 jaar en in de jaren daarvoor
pleegden we onderhoud, zelfs tot in het 18e of 19e jaar aan
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
23
toe. Nu kijken we veel meer naar het zo effectief mogelijk
inzetten van ons geld. Kan best zijn dat ergens de dakbedekking zo slecht is dat je dit al na 15 jaar vervangt,
terwijl dakbedekking van 20 jaar nog prima een paar jaar
meekan. De starheid is uit het systeem en is nu op basis
van behoefte en toegevoegde waarde ingericht’’.
BIM
‘’Deze werkwijze - het delen van informatie en op basis van
vertrouwen samenwerken - gaan we vaker toepassen’’,
zegt Jan Jaap. ‘’We willen bijvoorbeeld op korte termijn
met comakers een Bouw Informatie Model (BIM) inrichten.
Je werkt dan ook met één databron en gebruikt coderingen
die algemeen geaccepteerd zijn. Nu hebben we zelf
bijvoorbeeld nog alle m2 gevels en de conditie ervan in ons
systeem staan. We gaan ernaartoe dat dit soort informatie
straks allemaal direct met comakers gedeeld wordt. Het geeft
de samenwerking een extra dimensie, want een comaker heeft
ook belang bij juiste data. Delen is dan ook een belangrijk
thema in de samenwerking. Niet alleen het delen van data maar
ook het delen van verantwoordelijkheid, risico’s en successen’’.
Datamanagement
Ook het ontwikkelen van klantvraagsturing in de vorm van
een App Store is volgens Jan Jaap niets anders dan goed
datamanagement. ‘’Je logt als klant in, vult je postcode in,
kijkt wat er op jouw adres mogelijk is en je koopt comfortproducten. Het stelt eisen aan goede dataregistratie en
kwaliteit van data om goed en snel op de klantwens in te
kunnen springen. Het beschikbaar hebben van de juiste
data aan de voorkant van je bedrijfsprocessen - via een app
of klantportaal - én een goede supply chain wordt ook voor
‘gewone bedrijven’ als woningcorporaties steeds belangrijker’’.
Tips
Op de vraag welke tips Jan Jaap heet voor corporaties die
ook hun vastgoedbeheer willen optimaliseren, zegt hij:
‘’Stuur! Daar begint het mee en dat is heel belangrijk. En stuur
niet op basis van de onderhoudscyclus, maar op basis van
behoeften en prioriteiten. Wij werken volgens Plan, DO,
Check, Act. Het continu verbeteren is heel belangrijk.
Daar word je als organisatie en als keten beter van. Doe dat
altijd vanuit het idee dat het iets moet toevoegen.
Uiteindelijk blijft onze opgave het betaalbaar houden van
wonen. Draai als organisatie ook om van push naar pull.
Wacht niet tot een bewoner gaat klagen of een klacht indient.
Als je als klant iets vraagt en je krijgt het, ben je een tevreden
klant. Als je als klant klaagt en je krijgt het, ben je als
dienstverlener eigenlijk al een stap te laat’’.
24
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
25
Foto bron: Tweede Kamer
RvC moet waarde toevoegen
aan de corporatie
Commissarissen moeten toezien op de naleving van wet- en regelgeving.
‘’Maar dat volstaat niet’’, zegt Jan van der Moolen. ‘’Ze moeten zich ook
bezighouden met thema’s als gedrag, cultuur, leiderschapsstijl, beloning en
integriteit. Commissarissen moeten toegevoegde waarde hebben’’.
O
pnieuw zitten we aan tafel met Jan van der Moolen,
tegenwoordig adviseur en daarvoor onder meer
directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting.
In eerdere gesprekken zijn we met hem ingegaan op de
voor commissarissen belangrijke onderdelen van het
toezicht op en bij woningcorporaties. Aandacht voor
legitimiteit en effectiviteit van een corporatie vormen in
zijn ogen de hoofdthema’s. Maar ook klant en markt zijn
hot items voor een corporatiecommissaris. En tenslotte
zoomden we in op de boordnodige aandacht vanuit het
interne toezicht voor de business intelligence en de sturing
van de organisatie.
26
Risico’s en informatie
Het rapport van de parlementaire enquête commissie woningcorporaties is net verschenen en ligt op tafel. Van der Moolen
haakt daar op in: “De Commissie gaat in op de vier ‘G’s.
Gedrag, geld, gebrek aan grenzen en gebrekkige governance.
Er kon in de afgelopen jaren risicovol gedrag ontstaan en lang
niet altijd was er (voldoende) zicht, ook niet vanuit het
interne toezicht. Risicobeheersing is echter een belangrijk
onderdeel van het interne toezicht. Dat wordt niet alleen
bevestigd in het rapport van de Enquêtecommissie maar blijkt
ook in rechtzaken in de commerciële wereld. Uit diverse
rechterlijke uitspraken zijn ook voor woningcorporaties
lessen te trekken’’.
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
Jan van de r Mo ole n
Hij vervolgt:
‘’De bestuurder
bestuurt, maar
risicobeheersing
is wel een belangrijk onderdeel van
het interne toezicht. Uit diverse
casussen die in de
Enquêtecommissie
zijn behandeld,
blijkt dat een adequate informatievoorziening vaak
ontbrak. Dat is
overigens al jaren
een conclusie uit
ook andere studies
en onderzoek die
helaas nog steeds
geldt. Commissarissen moeten
beseffen dat ze een
haalplicht hebben
ten aanzien van informatie”.
Commissarissen: nadrukkelijker sturen op
maken van afwegingen
gesprekken voeren met de accountant of andere deskundigen
is geen luxe, maar noodzaak. Ook de rol van de auditcommissie
is in dit kader van belang: Is hier de vereiste kennis en competenties aanwezig? Doel is het krijgen van een helder
inzicht in de belangrijkste risico’s die afbreuk kunnen doen
aan het realiseren van de gewenste doelstellingen en de
strategische keuzes. En vergeet vooral daarbij ook niet dat
gedrag, cultuur, leiderschapsstijl, beloning en integriteit hier
bij horen. Je kunt niet volstaan met toepassen van regels en
al helemaal niet stoppen met denken, ook niet als de regels
wel juist worden toegepast”.
Strategische communicatie
Van der Moolen stapt over naar een ander belangrijk onderdeel,
de strategische communicatie. “Ook voor commissarissen van
belang. Wij vragen van medewerkers tegenwoordig dat zij
de gewenste positionering van hun corporatie kennen en
dat zij de organisatiedoelstellingen en kernwaarden snappen
en binnen hun functie daar naar handelen. Ik heb eerder
aangegeven dat klant en markt hot items zijn voor de
commissarissen. Dat geldt vervolgens ook voor de keuzes
in de strategische communicatie. Daarin komen immers drie
basis activiteiten samen: de visie, doelen en strategische
keuzes van de corporatie, de behoefte van de corporatie
om zaken uit te leggen, te informeren of te verantwoorden
en de belanghebbenden, zowel intern als extern’’.
Stakeholders
“Uit de diverse rechterlijke uitspraken volgt dat een intensivering van het toezicht op zijn plaats is bij onzekerheid over
het op orde zijn van de administratieve organisatie en de
informatietechnologie’’, zegt Van der Moolen. ‘’Dat betekent
wel dat bij de raad van commissarissen voldoende kennis aanwezig moet zijn van en inzicht in de risicobereidheid van de
corporatie. Zij moeten zicht hebben op de belangrijkste risico’s,
van het bij de strategische keuzes gemaakte risicoprofiel en
van de interne risicobeheersingmaatregelen. Commissarissen
moeten dus nadrukkelijker sturen op het door het bestuur
maken van zorgvuldige en verantwoorde risico afwegingen”.
Hij vervolgt: ‘’Ook voor commissarissen moet helder zijn waar
de belangrijkste stakeholders zitten. De combinatie van een
hoge interesse in de corporatie en een grote invloed betekent
dus actief betrekken van die stakeholder van de ontwikkeling
en veranderingen in het beleid van de corporatie. Gaat het
om personen of instanties die wel een hoge interesse hebben,
maar weinig invloed, dan geldt vooral het actief informeren
van die belanghebbenden. Is sprake van veel invloed maar
weinig interesse, dan zal een actief beleid om die partij(en)
erbij te betrekken, zin hebben”.
Hij vervolgt: “Het is ook van belang voor het besef van
aansprakelijkheid. Een gebrekkige informatievoorziening pleit
niet vrij, zo blijkt uit de rechtspraak. Integendeel: Vanwege de
haalplicht kun je constateren dat een raad van commissarissen
niet naar behoren functioneert als de relevante informatiestromen niet, gebrekkig of onvoldoende ter beschikking
worden gesteld. En opvallend: het maakt niet uit of je net bent
toegetreden. Je kunt je dus niet verschuilen omdat je nog
niet goed bent ingewerkt! Maar te constateren is ook dat
er voor de langer zittende commissarissen ook een plicht is,
namelijk om te zorgen dat de “nieuweling” snel en goed is
ingewerkt! Bij vragen en twijfels over voorstellen van de
bestuurder dus doorvragen, nader onderzoek eisen en
Termen als wanbeleid en falend toezicht worden snel
gebruikt tegenwoordig. Dat blijkt ook uit het rapport van
de Enquêtecommissie. Van der Moolen: ‘’Bestuur en
commissarissen moeten dus waken voor onzorgvuldigheid
van en in een besluitvormingsproces. Een onzorgvuldigheid
zal toch wel snel geconstateerd worden als er geen adequaat
marktonderzoek voorhanden is geweest, als er geen heldere
strategie voorhanden is, als er geen behoorlijk jaarplan en
begroting voorhanden zijn of als er onvoldoende aandacht is
voor (risicovolle) projecten dan wel dat het risicomanagement
gebrekkig is opgezet en uitgevoerd. Dat laatste blijkt bijvoorbeeld uit een zwakke administratieve organisatie, uit
een beperkte compliance of een gebrekkige aansturing”.
Onzorgvuldigheid van de besluitvorming
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
27
‘’Voldoen aan wet- en
regelgeving moet, maar
volstaat niet. Daarna, of
misschien wel tegelijkertijd,
begint het echte denken pas”.
Kleinere corporaties
Van der Moolen spitst dit toe met behulp van een voorbeeld.
“Als we kijken naar het rapport van de Enquêtecommissie
en naar de Novelle van minister Blok, dan lijkt er politiek een
beweging gewenst te worden naar kleinere corporaties.
Corporaties worden gekoppeld aan de omvang van de
regionale woningmarkt. Nog niet duidelijk is hoe die markten
bepaald gaan worden. Maar ontvlechten van grotere
corporaties die in meerdere markten actief zijn, lijkt nagestreefd te gaan worden. Naast nadenken over inhoud,
proces en kosten van het ontvlechten, zal ook de ‘mindset’
van de bestuurder een rol spelen. Die heeft veelal in het
verleden zijn betrokkenheid gehad bij de groei. Wat gaat
ontvlechten betekenen voor de strategische keuzes, welke
impact heeft dit op diverse stakeholders en gemeenten, wat
zijn de gevolgen voor de nieuwe organisaties en wat betekent
dit financieel en voor het risicoprofiel na ontvlechting?
Dit vraagt maximale betrokkenheid van de commissarissen.
Hoe kies je straks voor het belang van de organisatie en voor
de financiële continuïteit? En bovendien loopt dit vraagstuk
gelijk op met de keuze voor daeb en niet daeb bezit. Zowel
naar inhoud, proces als verantwoordelijkheid moet dit soort
vragen nu op de agenda van de commissarissen staan”.
Betrouwbaar en herkenbaar in het DNA
Van der Moolen vertelt verder: ‘’Ook voldoende aandacht voor
het gedrag van de bestuurder(s) en voor de wijze van leiding
28
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
geven is noodzakelijk. Uit diverse casussen voor de Enquêtecommissie bleek dat de “tone at the top” wel erg opviel en
dat er onvoldoende tegenspraak binnen de gehele organisatie
voorhanden was en dat de informatieverstrekking aan de raad
van toezicht of commissarissen (te) beperkt was. Goed
evalueren van de gang van zaken binnen de corporatie is
dus noodzakelijk, niet alleen op niveau van bestuur, maar
zeker ook op dat van de commissarissen. Voor corporaties
is het van belang dat ze betrouwbaar en herkenbaar zijn.
Er zal dus een duidelijke samenhang moeten zijn tussen
organisatie, strategie, houding en gedrag, verschijningsvorm,
toezicht en communicatie. Die samenhang raakt ook de
“menskwaliteit” in een organisatie. En dat beperkt zich niet
alleen tot de mensen in de werkorganisatie. Ook de commissarissen moeten toegevoegde waarde hebben. Je praat dus
over het DNA van een corporatie: welke kwaliteit is nodig
om inhoud te geven aan de realisatie van de strategie, de
aanpak en uitvoering van operationele doelen en wat moet de
organisatie daarvoor bieden aan haar medewerkers om zich
betrokken te voelen. Dat gaat verder dan voldoen aan wet en
regelgeving. Het gaat om vragen rond zingeving, het zoeken
van verbinding en het hebben van lol in je werk. Die vragen
moeten dus ook op tafel bij de commissarissen. Voldoen aan
wet en regelgeving moet, maar volstaat niet. Daarna, of
misschien wel tegelijkertijd, begint het echte denken pas”.
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
29
kansen om het rendement van de investering in BI verder te
optimaliseren door meer afstemming over afdelingen en/of
projecten heen te organiseren. Waarom immers het wiel
uitvinden op verschillende plekken in de organisatie?’’
Eigenaarschap
Onderzoek Ctac:
Business Intelligence vooral nog
een IT-feestje
‘’Verder is overduidelijk dat ten aanzien van de dimensie Data
nog veelal diverse definities worden gehanteerd en een
centrale vastlegging met eigenaarschap ontbreekt’’, zegt
Leenders. ‘’Een dergelijke stand van zaken verhindert
eenduidige rapportage over de performance, aangezien een
‘single version of the truth’ hierdoor nauwelijks of in elk geval
moeizaam tot stand komt. Het verhindert efficiency omdat
hierdoor discussies over de cijfers blijft bestaan, terwijl de
cijfers ‘an sich’ juist moeten leiden tot discussie over de
performance van de business en niet over de opzet van de
berekening. Daarnaast is ook de datakwaliteit niet geborgd
met ondersteuning van een kwaliteitsproces. Een verbetering
op dit terrein zal sowieso leiden tot minder correcties in
rapportage en dashboards en houdt ook hier de discussie
zuiver en efficiënt’’.
Conclusie
‘’Een heldere conclusie uit het onderzoek is dat op korte
termijn een efficiencyslag mogelijk is door op elke dimensie
naar de status ‘Defined’ (Standaardisatie) te brengen’’, zegt
Leenders. ‘’Dit betekent dat een centralere aanpak nodig is,
dan nu het geval is. Dit leidt tot een efficiëntere organisatie
ten aanzien van informatiemanagement, waarmee verborgen
kosten worden voorkomen. Denk aan een reductie van
handmatige acties op verschillende plekken in de
organisatie, maar ook het voorkomen
van discussie over rapportages.
De rapportages moeten ondersteunen
in de discussie en analyse en juist niet
zelf onderwerp zijn van discussie en
analyse. De volgende stap is om op
enkele dimensies een voorzichtige
stap naar professionalisering te
zetten waardoor de business meer
en meer in de lead komt als eigenaar
van BI’’.
Ra mo nd Le en de rs
Het MIMO model is langs twee assen opgesteld, horizontaal
staan de verschillende niveaus van volwassenheid en op de
verticale as de dimensies (‘PRODUCTS’) met betrekking tot
de BI functie.
Hoe volwassen zijn woningcorporaties ten aanzien van informatiemanagement?
Ctac onderzocht dit met een steekproef onder bezoekers van CorporatiePlein
(25 september) en deelt de resultaten met CorporatieGids Magazine.
‘’Business Intelligence is nog geen zaak van de business, de initiatieven
Fase 2. Repeatable
Het kenmerk van deze fase is professionalisering. Binnen een
organisatie is sprake van diverse BI initiatieven waarbij een
overkoepelende aanpak en sturing ontbreken. In deze fase
worden BI ontwikkelingen projectmatig aangepakt.
daartoe liggen voornamelijk bij IT’’.
O
m de volwassenheid binnen de corporatiesector te
bepalen ten aanzien van de organisatie van informatiemanagement, hebben wij een gewogen steekproef gedaan
onder bezoekers van CorporatiePlein’’, licht BI-specialist
Ramond Leenders van Ctac toe. ‘’De ervaring leert namelijk
dat het succes van een informatiemanagement wordt bepaald
door de organisatie eromheen. Middels een MIMO-scan is de
volwassenheid van 24 corporaties gemeten. Ondanks dat er
bij de respondenten geen aanvullende interviews zijn afgenomen, is door de grootte van de response een algemeen
beeld te vormen voor de corporatiebranche’’.
Initiatief bij IT
‘’Opvallend is dat vanuit de antwoorden geen grote afwijking
wordt gerapporteerd op de verschillende dimensies van het
MIMO-model. Daaruit volgt de conclusie dat de volwassenheid
van van de respondenten relatief dicht bij elkaar ligt en dus
30
Fase 1. Initial
Deze fase wordt gekenmerkt als chaotisch en ad hoc. De BI
activiteiten en organisatie daarom heen kennen geen enkele
mate van structurering. Elke ontwikkeling op het gebied van
BI gebeurt op ad hoc basis, waarbij consistente ondersteuning
door BI tooling en/of standaarden ontbreekt.
daarmee een gezamenlijk beeld laten zien voor de gehele
branche. De uitkomsten kunnen als volgt worden vertaald:
Business Intelligence (of Informatiemanagement) is geen nieuw
begrip binnen de corporaties, maar de initiatieven daartoe
liggen nog voornamelijk bij IT. Bij een hogere mate van
volwassenheid is de business-kant van de organisatie juist
verantwoordelijk voor dit domein’’, aldus Leenders.
Resultaat uit onderzoek
Hij vervolgt: ‘’Het MIMO-model beoordeelt de organisatie
van informatiemanagement langs zeven dimensies. Voor een
aantal dimensies van het model, zoals Proces (besluitvorming)
en Cultuur (beleving), blijkt dat de slag naar efficiency reeds
is gemaakt of in elk geval in gang is gezet. Opvallend is wel
dat weinig tot geen gebruikersprofielen (Dimensie: Users) voor
BI-rollen zijn vastgelegd. Deze dimensie blijft qua volwassenheid duidelijk achter bij de anderen. Hier liggen dus mooie
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
Fase 3. Defined
Bij deze fase is sprake van standaardisatie. BI initiatieven
worden centraal gecoördineerd en ingevuld conform een
standaard projectaanpak en ontwikkelmethodiek.
Fase 4. Managed
Bij deze fase neemt de verwevenheid tussen business en IT
verder toe en worden BI initiatieven meer vanuit business
perspectief benaderd, waarbij ook eigenaarschap voor BI
activiteiten naar de business verschuift.
Fase 5. Embedded
Tijdens deze fase draait het om verfijning van de BI organisatie.
Business en IT kennen een gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor de BI organisatie waarbij BI ook op bestuurlijk niveau is
geïntegreerd en de externe omgeving wordt meegenomen.
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
31
A
rjan Schakenbos. Geen spijkerbroek, open blouse en
leren jack-type a la Erik Staal, maar met vergelijkbare
gedrevenheid praat hij over nu ‘zijn’ Vestia. ‘’Spijt? Absoluut
niet. Mijn overstap van woningbelegger Vesteda naar
saneringscorporatie Vestia vorig jaar zomer was een bewuste
keuze’’, zegt de boomlange bestuurder. Ik geef toe dat mensen
uit mijn omgeving vroegen, waarom doe je dat nou? Ook bij
Vesteda hadden we een grote opgave en lagen we mooi op
koers. Als Vestia niet op mijn pad was gekomen, was ik
gebleven. Maar dat gebeurde wel en ik vond de uitdaging
goed aansluiten op mijn werkervaring als organisatieadviseur
bij Twijnstra Gudde, volkshuisvestelijk bestuurder bij Woonstad
Rotterdam en bestuurder van vastgoedbelegger Vesteda’’.
Vergrootglas
Op de vraag hoe het is om bestuurder te zijn van een corporatie
die wereldwijd zo onder het vergrootglas ligt, zegt Arjan:
‘’Communicatief gezien is dat wel een uitdaging. We hebben
wat uit te leggen. Mijn collega-bestuurder Willy de Mooij en
ik zijn veel in overleg met stakeholders als het WSW, het CFV,
Huurdersvertegenwoordiging en het ministerie. Daarnaast ligt
het ook aan de vele procedures die we hebben, bijvoorbeeld
met het aansprakelijk stellen van de RvC, de oud-bestuurder
en oud-treasurer Marcel de Vries. Dat leidt ook weer tot veel
perscontacten, net als de boeken die over Vestia zijn verschenen
of nog gaan verschijnen. De pers zal ons voorlopig nog wel
regelmatig weten te vinden’’.
Arjan Schakenbos:
Schone lei
Vestia
wordt nooit meer zoals het was
Vestia wil binnen acht jaar weer een duurzaam financieel gezonde
woningcorporatie zijn. Volgens Arjan Schakenbos, directeur-bestuurder van
’s lands grootste saneringscorporatie, gaat dat zeker lukken.
‘’Vestia wordt nooit meer zoals het was’’.
32
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
‘’Toen we 1 juni 2013 als nieuwe bestuurders binnenkwamen,
was er alles behalve sprake van een schone lei’’, blikt Arjan
terug. ‘’Het interim bestuur heeft goed werk gedaan en
kaders voor het verbeterplan neergezet. Dat was een goede
basis om verder te werken. Onder het saneringsplan stond
echter geen handtekening. We hebben de basis gebruikt voor
een nieuw verbeterplan met een marsroute van acht jaar.
De kenmerken van deze marsroute zijn een grote verkoopopgave en duurzaam financieel herstel’’.
Verkoopopgave
‘’De verkoopopgave van ruim 30.000 woningen is één pijler
van het verbeterplan’’, licht Arjan toe. ‘’De kunst is om niet
alleen het tafelzilver van de hand te doen. Als je alles snel
verkoopt, herstelt je balans op de korte termijn wel, maar het
is geen duurzame oplossing. De tweede pijler is een stringent
huurbeleid van ‘100% maximaal redelijk, tenzij’. De uitzonderingen zorgen voor gemiddeld 94%. De derde pijler is een
potje om te investeren. In de periode net na het derivatendebacle hadden we niets en mochten we het woord ‘volkshuisvesting’ niet eens in de mond nemen. Nu hebben we per
jaar 75 miljoen euro beschikbaar om te investeren in de
bestaande voorraad, in combinatie met duurzaamheidsmaatregelen. Daar kunnen we de komende jaren echt mee verder’’.
Bedrijfslasten
‘’De vierde pijler is besparen op de bedrijfslasten. Door
efficiënter te werken kunnen we met minder personeel ons
werk doen. Maar ook door de verkoop van vastgoed vloeien
fte’s weg. In overeenkomsten met partijen hebben we
bedongen dat personeel mee overgaat naar de nieuwe
eigenaar. Zo gaan er naast de bijna 5500 woningen ook
tientallen medewerkers mee naar de Duitse vastgoedbelegger
PATRIZIA. Met Woonstad Rotterdam hebben we een intentieovereenkomst over de overdracht van 7000 studentenwoningen
van Stadswonen. Ook daar zal voor een deel personeel mee
overgaan. We zijn daar blij mee aangezien deze medewerkers
wel hun baan behouden! Dat laat onverlet dat er personeel
overblijft waarvoor op korte termijn niet voldoende werk
meer is. Die gaan mee in onze reductieopgave’’.
Waarde
In de verandering die Vestia doormaakt komt de Vestedaervaring van Arjan goed van pas. ‘’Wij gaan bij Vestia net als
vastgoedbeleggers op waarde sturen. Het enige verschil is
dat wij het rendement voor volkshuisvestelijke doeleinden
aanwenden. Collega-bestuurder De Mooij komt van Havensteder, daar waren ze ook al volop bezig met het sturen op
marktwaarde’’.
Informatiestromen
‘’Sturen op marktwaarde moet je intern goed organiseren’’,
zegt Arjan en licht toe: ‘’Je moet de relatie tussen je wensportefeuille, assetmanagement en het dagelijkse beheer goed
regelen. Deze drie disciplines zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden, maar de betrokkenen zijn op verschillende plekken
in de organisatie actief. Dat betekent dat je de informatiestromen onderling goed moet organiseren. Dat staat heel
hoog op onze agenda. Als grote verkoper zijn we in gesprek
met partijen die exact willen weten wat het rendement is van
een complex. Daar moet je goed antwoord op kunnen geven.
Dat gaat niet alleen om techniek of juiste gegevens, het is ook
een attitude binnen het bedrijf. Daarbij mag je echter nooit
vergeten dat je een volkshuisvester bent’’.
Volkshuisvester
Over volkshuisvester zijn zegt Arjan: ‘’Ik was als bestuurder
van Woonstad Rotterdam dikwijls jaloers op wat Vestia deed
als volkshuisvester, maar het is natuurlijk verschrikkelijk wat
er door toedoen van een paar mensen is gebeurd. De impact
op onze organisatie en de gehele corporatiesector is enorm.
Vestia was een topvolkshuisvester, maar het derivatendebacle
zorgde ervoor dat wij het woord volkshuisvester tijdelijk niet
meer mochten noemen. Op een bescheidenere wijze kan dat
nu weer. We investeren jaarlijks 75 miljoen in verduurzaming
voor woningverbetering en bijna 100 miljoen in onderhoud
en leefbaarheid. We zijn volkshuisvester, maar op een
ingetogen manier’’.
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
33
niet meer kunnen aflossen. Het voelt als corporatiebestuurder
vreemd dat ik baat heb bij rentestijging, maar pas dan kan ik
weer doorgaan met aflossen. Ik zou het fantastisch vinden
als ik geen saneringscorporatie was, dan ging ik nu fors
herstructureren, aangezien daar voor Vestia in ons kerngebied
nog een hele grote opgave ligt’’.
Blij
Bij de verkoop van de 5500 woningen aan PATRIZIA heeft Vestia
samengewerkt met Capital Value, specialist in complexgewijze
verkoop. ‘’Dat is een goede samenwerking geweest’’, zegt
Arjan tevreden, ‘’maar dat kwam ook omdat wij zelf een heel
goed verkoopteam in huis hebben en daarmee een goed
opdrachtgever kunnen zijn. We zijn heel blij met de verkoop
aan PATRIZIA. Ik ben onder de indruk van hun kennis van zaken.
Ze kennen de Nederlandse vastgoedmarkt, ze kennen ons
bezit. Ze hebben nu ook een Nederlandse vestiging met
Nederlands management. Ze zitten er echt voor de lange
termijn in. De beoogde verkoop van Stadswonen aan Woonstad
Rotterdam hebben we zelfstandig voorbereid. Woonstad
Rotterdam is echt een stadscorporatie, het studentenbezit
past perfect bij ze’’.
Aanmoedigen
Deltametropool
De ingetogen manier beperkt zich bovendien tot een afgebakend werkgebied, licht Arjan toe: ‘’We blijven als Vestia
alleen nog in de deltametropool actief. Al het bezit buiten de
regio Den Haag en Rotterdam willen we afstoten. We gaan
terug naar de kerntaak, het beheer van sociale huurwoningen.
Alles eromheen, zoals bedrijfs- en maatschappelijk onroerend
goed en zorgvastgoed gaat grotendeels uit de portefeuille.
In het oorspronkelijke verkoopplan wilden we in de periode
tot 2022 ongeveer 16.000 woningen verkopen. Iedereen vond
dat al een enorme hoeveelheid. De vraagtekens werden nog
groter toen we die plannen hebben verdubbeld naar ruim
30.000 woningen. Maar als we nu de verkoopintentie van
Stadswonen aan Woonstad Rotterdam meerekenen, zitten we
al op bijna 20.000 verkochte eenheden’’, zegt Arjan tevreden.
Temporiseren
Hij vervolgt: ‘’Ik vind het wel jammer dat we nu niet volop
door kunnen gaan. We moeten zelfs gaan temporiseren omdat
we door de lage rentestand op korte termijn onze leningen
34
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
Dat (buitenlandse) beleggers grote interesse hebben voor
Nederlandse woningen blijkt ook uit recent onderzoek van
Capital Value. Arjan: ‘’Ik zou het wel aanmoedigen als er
meer transacties van deze omvang zouden plaatsvinden.
Met de vrijgekomen middelen kan de herstructurering aan
de gang blijven. Ik pleit niet voor uitverkoop, maar zie in
complexgewijze verkoop juist een manier om de kerntaak te
kunnen blijven uitvoeren. Daar ben je toch voor als woningcorporatie. Op dit moment zijn slechts 135.000 woningen
in eigendom van een institutionele belegger. Waarom dat
aantal niet tegen marktconforme prijzen laten groeien naar
bijvoorbeeld 500.000 woningen’’?
2022
Alhoewel vooruitkijken en voorspellen bij Vestia gevoelige
vocabulaire is, zegt Arjan als antwoord op de vraag waar
Vestia in 2022 staat: ‘’We werken keihard en ik ben een
optimist. We zullen in 2022 weer een duurzaam gezonde
woningcorporatie zijn die in staat is om zijn volkshuisvestelijke
taken in de Deltametropool naar tevredenheid van de
stakeholders uit te voeren. Om daar te komen willen we
het Verbeterplan op eigen kracht uitvoeren. We hebben
eenmaal 674 miljoen aan saneringsbijdrage ontvangen.
Meer is hopelijk niet nodig, we gaan het gewoon redden.
Het gaat erom dat we financieel duurzaam onze volkshuisvestelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dat bereiken
we binnen nu en acht jaar. Daar gaan we voor en dat gaat
lukken. Deze club verdient het ook!’’
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
35
Waarderen van bezit op marktwaarde
creëert openheid en transparantie
Bij de verkoop van de 5.500 woningen van Vestia aan Patrizia ging een nauwgezet
taxatieproces vooraf. Hoe gaat een taxatieproces in zijn werk? Hoe bepaal je de
waarde van corporatiebezit? Wat is het voordeel van waarderen op marktwaarde?
We vroegen het aan Roger Felix, directeur van MVGM Vastgoedtaxaties, die het
taxatieproces voor Vestia heeft uitgevoerd. ‘’Waarderen van bezit op
marktwaarde creëert openheid en transparantie’’.
‘’Er zijn verschillende redenen voor woningcorporaties om
haar bezit te laten waarderen’’, legt Roger desgevraagd uit.
‘’Hierbij kun je denken aan waarderen in het kader van de
IPD/aeDex Corporatie Vastgoedindex, ten behoeve van de
jaarrekening (RJ-645) en bijvoorbeeld bij verkoop zoals bij
Vestia het geval was’’.
Is taxatie van bezit ook een goed idee zonder concrete
verkoopplannen?
‘’Jazeker! Een groot aantal woningcorporaties deelt de visie
van Blok dat woningcorporaties er goed aan doen om te
sturen op marktwaarde en rendement en anticipeert hierop.
Het grote voordeel van het waarderen van bezit op marktwaarde is dat woningcorporaties openheid en transparantie
creëren. Dit biedt vervolgens perspectief voor woningcorporaties om op basis hiervan een helder beleid te gaan
voeren dat resulteert in optimalisering van het financieel
maar bovenal het maatschappelijk rendement’’.
Hoe hebben jullie de waarde van de 5500 woningen van
Vestia vastgesteld?
Roger: ‘’We hebben per complex de marktwaarde vastgesteld
waarin zowel de leegwaarde als de waarde in verhuurde staat
is beoordeeld. Dit alles volgens de eisen uit de circulaire
MG 2013-02 en de internationale richtlijnen IFRS en IVS die
eveneens aansluiten op, of aangevuld worden door, de RICS.
Dit zorgt ervoor dat iedere actor, die al dan niet deelneemt
aan het taxatieproces, dezelfde taal spreekt. Daarnaast hebben
we maatwerk geleverd op delen van het portfolio (zorg) en
hebben we de validatie gemanaged en uitgevoerd’’.
36
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
Welke invloed heeft de circulaire MG 2013-02 op de
waardering van vastgoed?
‘’In het waarderingsproces
van onder andere corporatiebezit speelt de circulaire veelal een belangrijke
rol’’, zegt Roger. ‘’De
circulaire zorgt er onder
andere voor dat de
complexiteit van een
waardering is toegeRo ge r Fel ix
nomen. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld de extra
risico’s (30 jaar winstdeling en minimaal zeven
jaar doorexploitatie) die in de marktwaarde verdisconteerd
dienen te worden. De winstdeling wordt door beleggers als
extra risico gezien omdat corporatiebezit vaak (ver)ouder(d)
is en beleggers met de aankoop van dergelijke complexen de
beleggingshorizon moeten verlengen’’.
Welke tips heeft u voor corporaties die hun bezit willen
laten taxeren?
Roger: ‘’Ik wil natuurlijk niet op de stoel van de corporatiebestuurder gaan zitten en vertellen wat zij moeten gaan doen.
Waar ik voor pleit is dat corporaties ten aanzien van hun
vastgoed meer als een bedrijf moeten opereren. Onderdeel
daarvan is openheid over het bezit en de wijze waarop
woningcorporaties dit bezit financieel en maatschappelijk
willen laten renderen. Marktwaarde is hierin de sleutel’’.
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
37
Foto: Jonathan Vos photography
Servatius succesvol met
complexgewijze verkoop
Woningcorporaties kunnen door het complexgewijs verkopen van bezit versneld
schulden aflossen en investeringsruimte creëren. Servatius uit Maastricht bracht al
drie tranches vastgoed succesvol naar de markt. “Verkoop aan grotere partijen draagt
meer bij aan het versneld realiseren van onze streefportefeuille dan uitponden”,
zegt René Clement, directeur Vastgoed bij Servatius. Een gesprek over de ins
en outs rond complexgewijze verkoop en een pleidooi voor meer transparantie.
R
ené Clement is sinds 2012 directeur Vastgoed bij
Servatius. Daarvoor was hij portfoliomanager bij woningbelegger Vesteda. De afgelopen 2,5 jaar heeft hij zich beziggehouden met het professionaliseren van het portefeuille- en
assetmanagement van de woningcorporatie uit Maastricht.
In dit verband was hij nauw betrokken bij de verkoop van
delen van het corporatiebezit.
38
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
Tafelzilver
“Complexgewijze verkoop is voor Servatius een strategische
keuze”, aldus René. “Wij hebben al drie tranches verkocht;
de derde ligt nog wel ter goedkeuring bij het ministerie van
BZK. Daar zitten grote woningen bij die beter passen bij een
partij in het middensegment dan bij een woningcorporatie die
zich met DAEB-bezit focust op de kerntaak. Voor een
commerciële belegger zijn de grotere woningen het tafelzilver waarnaar ze op zoek zijn. Voor een corporatie passen
deze woningen niet goed binnen de kernopgave. Bovendien
kunnen wij er zelf geen tafelzilver van maken, omdat we ervoor
gekozen hebben om ons te focussen op het DAEB-segment
en we derhalve geen toevoegingen meer willen creëren in
het geliberaliseerde segment. Wij hebben juist behoefte
aan kleinere woningen die we rendabel kunnen verhuren”.
Strategische beweging
“Complexgewijze verkoop maakt het voor Servatius mogelijk
om op korte termijn middelen vrij te maken om zowel te
kunnen aflossen, waardoor onze renteverplichtingen afnemen,
als te kunnen investeren in het verduurzamen van onze
portefeuille en renovaties”, vat René in één volzin samen.
“Door jaarlijks 60 of 70 woningen uit te ponden, kunnen we
niet de noodzakelijke strategische beweging maken. Met een
mutatiegraad van 3,6% ben je dan 27 jaar bezig om je bezit
te verkopen. Dat is geen optie”.
Streefportefeuille
Hij vervolgt: “Servatius wil haar streefportefeuille versneld
realiseren. Deze is gebaseerd op een verdeling in huursegmenten, waarbij de focus ligt op betaalbaar en bereikbaar.
We werken toe naar een verdeling in goedkoop (20%),
betaalbaar (30%), bereikbaar (30%) en middelduur (20%).
Dat past beter bij de demografische en economische
ontwikkelingen in ons verzorgingsgebied. Niet iedereen
realiseert zich dat Maastricht ‘armer’ is dan bijvoorbeeld
Rotterdam. Voorbij het prachtige centrum hebben mensen
in de buitenwijken het zwaar. Complexgewijze verkoop stelt
ons in staat om in wijken versneld in te grijpen. In sommige
wijken hebben we veel van hetzelfde soort bezit, terwijl een
verdeling van koop en huur beter zou zijn. Dat kan bijvoorbeeld
bijdragen aan het verminderen van sociale problemen”.
40
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
Hold-sell analyse
“Op basis van een zogeheten hold-sell analyse hebben we
bepaald welk bezit in aanmerking komt voor complexgewijze
verkoop”, licht René toe. “Daarbij zijn het financieel rendement
en het volkshuisvestelijk belang tegen elkaar afgewogen.
Een complex is alleen geschikt voor complexgewijze verkoop
als het voor meer dan 90% bestaat uit niet-DEAB, of te
liberaliseren bezit. Daarnaast moet het complex verkooppotentie hebben en geen duurzame rol van betekenis spelen
in onze DAEB-strategie van de toekomst. In vijf jaar tijd
willen we de omslag maken en onze roll-over strategie
uitvoeren. We willen voldoende bezit overhouden, onze
portefeuille verjongen en de risico’s op het dagelijks en
planmatig onderhoud verkleinen”.
Appetite
“Bij complexgewijze verkoop ben je uiteraard sterk afhankelijk
van de markt”, vervolgt René. “Toen we in 2012 onze eerste
tranche aanboden, bleek de appetite niet zeer groot.
We hebben uiteindelijk 2 complexen verkocht, waarvan één
complex, woningen betrof met een maandhuur van € 1125,per maand. We hebben ze uiteindelijk verkocht aan de
hoogste bieder, een lokale particuliere belegger. De tweede
tranche hebben we anders aangepakt. De nieuwe MG-circulaire
was net van kracht en we hebben toen gekeken naar een
selectie van 215 grotere woningen die voor kopers interessant
konden zijn. Deze zijn verkocht aan Grouwels Vastgoed, een
particuliere belegger uit Maastricht die ook nationaal actief is.
De derde tranche (358 woningen) gaat naar een internationaal
vastgoedfonds”.
Buitenlandse partijen
Alle tranches zijn verkocht aan commerciële partijen, waarvan
de derde dus aan een buitenlands vastgoedfonds. René hierover: “Voor de derde tranche toonden meerdere buitenlandse
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
41
partijen interesse. Normaal kijken die met name naar de
Randstad, maar zij vonden de grote woningen in Maastricht
toch interessant genoeg”.
Perfectere markt
René begrijpt de buitenlandse interesse wel. “Door te
beleggen in woningen blijft een belegger flexibeler dan
wanneer hij investeert in kantoren en winkels. Dat maakt de
Nederlandse woningmarkt ook voor internationale beleggers
interessant. Hoe meer aanbieders er komen, hoe beter.
De markt wordt dan opener, transparanter en misschien wel
‘perfecter’. Ik hoop wel dat woningcorporaties transparantie
brengen in hun transacties en de rendementen die worden
gehaald. Zo kunnen deze transacties als referentie dienen
voor de taxatie van bezit voor verkoop”.
Bulkverkoop
René is tevreden met de verkoop tot nu toe. “Tot op heden
heeft Servatius respectievelijk 24, 250 en 358 woningen
verkocht, ervan uitgaande dat de minister ook de laatste
tranche goedkeurt. Onze ambitie is om aanvullend nog circa
100 woningen complexgewijs te verkopen. De rest van onze
verkoopopgave realiseren we dan door uitponden. We hebben
er bewust voor gekozen snel met complexgewijze verkoop te
starten. De grote bulkverkoop door corporaties moet nog
beginnen. Onze inschatting is dat dan zoveel aanbod tegelijk
op de markt komt dat dit een negatief effect op de verkoopprijzen kan hebben. Ik ben benieuwd of dat inderdaad gaat
gebeuren en we de juiste keuze hebben gemaakt”.
Belanghouders
Het is belangrijk om belanghouders tijdig te betrekken bij de
plannen voor complexgewijze verkoop, zegt René. “Dat begint
bij de zittende huurders. Zij wonen immers in de woningen
die worden verkocht. Daarnaast zijn met name de gemeenten
en de huurdersorganisaties belangrijk. De minister gaat pas
akkoord met de verkoop als de gemeente en huurdersorga-
42
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
nisatie een positieve zienswijze afgeven en dan helpt het niet
wanneer ze pas worden geïnformeerd terwijl de advertenties
al in de krant staan. Zij hebben ook wat uit te leggen aan hun
achterban. Door dat goed te organiseren en deze partijen
tijdig bij de plannen te betrekken en hen mee te nemen in
het waarom van het middel complexgewijze verkoop, zullen
ze eerder hun instemming geven. Daarnaast dient het WSW
toestemming te verlenen en uiteindelijk dus ook het ministerie
van BZK”.
Verkoopproces
Over het verkoopproces zelf zegt René: “We zijn er voorstander
van om bij al onze activiteiten de beste kennis in te zetten.
De benodigde kennis is niet altijd intern beschikbaar.
Hoe krijg je het proces dan goed georganiseerd terwijl je
zelf wél aan de bal wil blijven? Zeker bij complexgewijze
verkoop is het afbreukrisico dermate groot dat een goede
verkoop- en juridische organisatie kan leiden tot een maximaal
resultaat en optimale procesgang. Bij de laatste tranche
hebben Capital Value, specialist in woningbeleggingen en
notaris Loyens & Loeff ons begeleid. Deze partners hebben
de ervaring om het commerciële en juridische proces optimaal
in te richten en te faciliteren”.
Tips
Op de vraag welke tips René heeft voor corporaties die
complexgewijze verkoop overwegen, zegt hij afsluitend:
“Belangrijk is om aan de voorzijde de complexen goed in
kaart te brengen. Dit voorkomt risico’s tijdens en na het proces
van een mogelijke verkoop en vergroot de slagingskans.
Denk hierbij aan het laten uitvoeren van historisch bodemonderzoek, asbestonderzoek, NEN 2580 meting, WWSwaardering, energielabels, conditiemeting en juridische
screening. De koper kijkt zeer kritisch naar dit soort risico’s.
Als ze niet inzichtelijk zijn, zal hij een lagere prijs bieden of
misschien zelfs afhaken”.
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
43
M
enzis is een coöperatie zonder winstoogmerk met
2,1 miljoen verzekerden, 1700 fte en een jaarlijkse
kasstroom van € 5,5 miljard aan premie. Jaarlijks verwerkt
Menzis 120 miljoen declaratieregels en 500.000 polismutaties.
‘’We zijn een traditionele fusieorganisatie waar lang dezelfde
werkzaamheden op verschillende locaties zijn uitgevoerd’’,
zegt Frank, die in 2012 werd aangesteld om het nieuwe
cluster Operations binnen Menzis op te tuigen. ‘’In 2012
reden er nog busjes vol met declaratieformulieren van
Groningen naar Wageningen, omdat daar dan overcapaciteit
was. Absurd natuurlijk’’.
Zorgverzekeraar Menzis doet
waar corporaties van dromen
Zorgverzekeraar Menzis heeft met digitalisering en selfservice in twee jaar tijd
grote besparingen in de bedrijfsvoering gerealiseerd. Corporatiebestuurders
durven slechts nog van zulke resultaten te dromen. Kunnen deze dromen ook
voor hen werkelijkheid worden? Frank Janssen, directeur Operations bij Menzis
denkt van wel. ‘’Maak het voor je huurders zo persoonlijk mogelijk’’.
44
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
Moeilijke codes
Frank somt op: ‘’Klanten kunnen bij ons bijvoorbeeld zelf een
termijn voor een betalingsregeling instellen. Ook waren we
één van de eerste zorgverzekeraars met hele uitgebreide
informatie over zorgkosten op onze website. Heel veel mensen
begrijpen de afrekening van hun zorgverzekeraar niet.
Deze staat ook vol met moeilijke codes. Wij hebben deze codes
naar begrijpelijk Nederlands vertaald’’.
Van droom naar doen
Marktkoopman
Frank Janssen heeft net een presentatie gegeven over selfservice en digitale dienstverlening aan een twintigtal bestuurders
en managers van woningcorporaties tijdens een executive
diner van HC&H Consultants in Montfoort. Op de vraag
waarom Menzis selfservice en digitale dienstverlening heeft
ingevoerd, zegt hij: ‘’In 2012 hebben we de doelstellingen
van Menzis verder aangescherpt. We wilden onder meer een
directe aansturing door plattere structuur, snellere, betere en
digitale dienstverlening en een daling van onze beheerkosten
met 20%. Intern noemen we dat programma ‘Van droom naar
doen’. De doelstellingen hebben geleid tot de keuze voor de
klantstrategie Operational Excellence. Dat betekent voor
Menzis het meeste gemak voor klant en medewerkers binnen
de minste tijd en tegen de laagste kosten’’.
‘’Het deel van de verzekerden dat zorg nodig heeft, is erg
in deze informatie geïnteresseerd’’, zegt Frank. ‘’Veel van
onze klanten zijn door het jaar heen dominee en de laatste
zes weken per jaar marktkoopman. Dan moet alles goedkoop,
goedkoper. Het overgrote deel van de overstappers kiest
zijn verzekeraar op prijs. Dat switchen gebeurt steeds vaker.
Ongeveer 6% van de Nederlanders switcht en een deel ervan
doet dat ieder jaar’’.
Persoonlijk
Digitale dienstverlening:
aanbieden. Dat hebben we in een concurrentie-analyse
vergeleken en daar zijn voor Menzis mooie USP’s uitgerold’’.
Frank licht toe wat dat voor de klant betekent. ‘’We hebben
ervoor gekozen om het voor de klant zo persoonlijk mogelijk te
maken. Iedereen heeft een ‘Mijn Menzis’ omgeving, beveiligd
met DigiD. Van daaruit kun je werkelijk alles zelf regelen,
ook die zaken waarover in het verleden veel werd gebeld’’.
Zelf zorgzaken regelen
Hij vervolgt: ‘’We hopen dat al onze klanten de weg naar hun
persoonlijke omgeving makkelijk weten te vinden. In onze
marketing doen we daar veel aan. We proberen de digitale
mogelijkheden zo aantrekkelijk mogelijk te maken. We appelleren daarbij sterk aan het gedrag van mensen. Sinds twee
jaar kunnen klanten zelf de polis digitaal muteren. Dat hebben
we in al onze uitingen flink gepromoot. Niet zonder succes;
ruim 560.000 van onze 2,1 miljoen verzekerden doen dat nu
al digitaal en het aantal loopt snel op’’.
Inhaalslag
‘’In twee jaar hebben we veel voor elkaar gekregen, maar we
hadden ook wel een inhaalslag te maken’’, bekent Frank. ‘’In dat
opzicht verschillen zorgverzekeraars niet zoveel van woningcorporaties, behalve dan dat wij de marktwerking voelen.
We hebben eerlijk gezegd ook best wel gekeken hoe onze
concurrenten het doen. Niet zozeer hoe ze zaken technisch voor
elkaar hebben gekregen, maar wel wat ze aan functionaliteit
Gedrag
‘’Analyse van het gedrag van de klant is enorm belangrijk voor
Menzis’’, zegt Frank. ‘’Ook in dat kader lijken we veel op
woningcorporaties, die zouden ook meer met data kunnen
doen. Het afgelopen jaar hebben we 70.000 verzekerden
gewonnen, maar dat is het resultaat van 250.000 nieuwe
klanten en 180.000 vertrekkers. Er zitten dus veel drijfveren
die voor ons interessant zijn. Waarom gaat iemand weg?’’
Marktwerking
Frank geeft zelf het antwoord: ‘’Het kan zijn dat verzekerden
klachten hebben en daardoor vertrekken. Dat is de marktwerking die ons scherp houdt. Onze uitdaging is dus om het
aantal klachten te beperken. Onze klant verwacht 24/7
dienstverlening, uitstekende service/advies, alles in één keer
goed, kwalitatief goede zorg en een betaalbare, scherpe
premie. Ze hoeven niet meer te bellen of langs te komen.
Wij gaan ervoor zorgen dat onze digitale dienstverlening
die noodzaak wegneemt’’.
Matching
‘’Twee jaar geleden nog hadden we veel handmatige
controleregelingen rondom declaraties en polismutaties.
Dat leidde tot veel klachten. Als je meer dan 2 miljoen
klanten hebt, is het belangrijk dat wanneer ze geld aan je
overmaken ze ook goede betalingskenmerken meegeven.
Onze oude ICT-omgeving was onvoldoende in staat om
goede matching van facturen en betalingen te verrichten.
Dat was voor ons de aanleiding om digitalisering en selfservice
echt handen en voeten te geven. Door data vooraf mee te
geven, is herkenning en matching sterk verbeterd. Het aantal
klachten over debiteuren is sindsdien met 25% afgenomen’’.
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
45
Face
Eigenlijk is in de klantstrategie van Menzis steeds minder vraag
naar ‘Face’, zegt Frank. ‘’Het is eerst en vooral Click en waar
nodig Call. Op termijn gaan we de kantoren die we nog
hebben, afbouwen. Daar komen nu nog vooral oudere mensen
hun declaratieformulier inleveren. Deze mensen gaan we goed
instrueren hoe ze declaraties voortaan kunnen indienen’’.
Resultaten
De resultaten die Menzis met digitalisering en selfservice
heeft geboekt, zijn aanzienlijk. ‘’De bezetting is met 209 fte’s
gedaald naar 313 fte. Het budget is 24% lager, wat gelijk staat
aan een jaarlijkse besparing van € 15 miljoen euro.
Omgerekend is dit 9 euro per jaar per verzekerde. Het feit
dat verzekerden de polis zelf kunnen aanpassen, betekent dat
we tijdens de campagne het werk met 62 fte in plaats van 185
fte in 2011 afkunnen. In Q1 van 2014 is door digitalisering
€ 150 miljoen sneller geïnd dan in 2013’’.
Quick wins
‘’Dat zijn cijfers, daar kun je niet omheen’’, zegt Frank.
‘’Alles wat wij besparen gaat terug in de premie van de klant.
Als het voor medewerkers helder is wat de dienstverlening
oplevert, begrijpen zij ook heel goed dat het met minder fte
kan. Voor iedere medewerker die het betreft is het natuurlijk
anders. Toch heb ik maar weinig mensen op hun afscheidsreceptie horen zeggen dat we bij Menzis hartstikke gek zijn.
Je moet het wel organiseren. Quick wins zijn cruciaal, ook
voor de interne geloofwaardigheid. Voor ons waren dat de
digitale polis, het eigen risico vooraf in termijnen betalen
en 100% automatische incasso’’.
"In twee jaar hebben we veel voor elkaar gekregen,
maar we hadden ook wel een inhaalslag te maken.
In dat opzicht verschillen zorgverzekeraars niet zoveel
van woningcorporaties".
Mijn Menzis
‘’Nu is het zaak dat iedereen zijn ‘Mijn Menzis’ gaat gebruiken.
De zorgverbruikers hebben die weg al gevonden omdat ze
het voordeel ervan inzien. Een digitale declaratie wordt binnen
48 uur afgehandeld. Dat was twee jaar geleden nog meer dan
acht dagen. In ‘Mijn Menzis’ zijn de zorgkosten zeer inzichtelijk
en klanten kunnen zelf een betalingsregeling sluiten.
Het bereiken van mensen die weinig zorg gebruiken is lastiger.
Dat is niet erg. Persoonlijk log ik ook nooit in bij mijn energieleverancier; de noodzaak is er niet’’.
46
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
47
Selfservice bij de Alliantie:
Een dia van de toekomst
Een dia roept bij veel mensen nostalgische herinneringen op. Beelden van
huwelijken en exotische vakanties op een gammel projectiescherm in de
huiskamer. Bij de Alliantie staat DIA voor digitaliseren, informatiseren en
automatiseren. ‘’DIA is positief’’, zegt directeur Maarten Pel. CorporatieGids
Magazine sprak hem tijdens het HC&H executive themadinner over digitale
dienstverlening en selfservice in Kasteel Montfoort.
48
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
49
M
aarten Pel kwam in 1999 als stagiaire naar de Alliantie
en beklom de carrièreladder via functies als beleids- en
bestuursadviseur naar de top. Zijn rol als programmadirecteur
DIA is de laatste spot op de Alliantieladder. ‘’Na deze klus
stopt het voor mij’’. Een gesprek met een gedreven manager
die met DIA zijn blik op de toekomst richt.
Dia
‘’Hoe onze dia van de toekomst eruit ziet?’’, herhaalt Maarten
de vraag. ‘’Dat de klant in grote meerderheid ervoor kiest om
de digitale weg naar de Alliantie te kiezen. We weten niet of
het realistisch is, maar dit is wel onze ambitie’’.
Maarten verbaast zich over het innovatievermogen in de
sector, zowel van leveranciers als corporaties. ‘’Studentenhuisvester DUWO komt in de buurt van waar wij met DIA
naartoe willen. Maar we halen vooral ook inspiratie uit bedrijven
als airbnb en bol.com. Met de standaardportalen die
momenteel in de sector worden aangeboden, haal je geen 80%
digitaal verkeer. Als uitgangspunt kiezen we voor standaard
systemen en standaardinrichtingen, maar voor ons klantportaal
hebben we er bewust voor gekozen om daarvan af te wijken’’.
Mobile first
Volgens Maarten moeten corporaties op zoek naar partijen die
de digitale wereld snappen. ‘’Wij dachten dat we een gebruikersvriendelijke website nodig hadden, waar je kennis kunt
ontsluiten, processen kunt starten. Het bureau dat wij na een
selectieproces hebben gekozen, verwees dat idee naar de
prullenbak. ‘Het is mobile first en daarom moet een app leidend
zijn’, zeiden ze en onderbouwden dat met cijfers. In Amerika
is binnen zes maanden mobile groter geworden dan de ‘old
school’ desktop en laptop, de jongste en oudste generatie
slaat de computer over en pakt direct de phone of pad’’.
Relevantie
Maarten vertelt verder: ‘’Wij vroegen ons natuurlijk af of
huurders van de Alliantie wel een app gaan gebruiken.
Hoe zoekt een huurder contact met de verhuurder?
Hebben wij ze als corporatie voldoende te bieden?
Het antwoord schuilt in het toevoegen van relevantie plus
het altijd toewerken naar een antwoord voor de klant.
Daarin moet je heel ver willen gaan en voor de klant altijd
toewerken naar een antwoord of oplossing. Doe je dit niet,
dan verlies je een klant voor lange tijd voor je digitale kanaal’’.
‘’Daarnaast moet je op de app dagelijkse relevantie
toevoegen door data meer toepasbaar te maken’’, vult
Maarten aan. ‘’Je kunt bijvoorbeeld via de app de bovenbuurman die je niet kent een bericht sturen dat je zaterdag
een feestje geeft. Weet hij ervan. De privacy is geborgd
omdat het bericht via de Alliantie wordt verstuurd’’.
50
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
Bedrijfslogica loslaten
Het succes van digitalisering en het gebruik van een app
betekent volgens Maarten het durven loslaten van de eigen
bedrijfslogica. ‘’Focus je op klantlogica. Wij hadden voor
reparatieverzoeken bijvoorbeeld enorme vragenlijsten die
callcentermedewerkers met de klant moesten afwerken.
Dat gaat je digitale klant echt niet accepteren! Sterker nog,
we vroegen informatie die we zelf zouden moeten weten.
Voorwaarde voor selfservice is dus dat je je data goed op
orde hebt. Maak keuzes wat je wel en niet wilt vastleggen
over je woningen en wat je wilt weten van de klant.
Wat levert de data op en wat kost het om het te vergaren
en te beheren? Dat vereist goed eigenaarschap en daar ligt
een grote toekomstige rol - en uitdaging - voor ‘de nieuwe’
corporatiemedewerker’’.
Keerzijde
In het programma DIA zijn 30 medewerkers van de Alliantie
zeer intensief, en nog eens 100 zijdelings betrokken.
‘’Het gaat ons werk echt helpen’’, zegt Maarten zelfverzekerd.
Toch heeft het diapositieve beeld ook een keerzijde.
‘’Meer selfservice door de klant betekent uiteindelijk ook
minder werkgelegenheid. Maar dit zou wel de slechtste reden
zijn niet te innoveren. Mijn functie vervalt straks ook, maar dit
project is geweldig om te doen’’. Hij licht de contradictie toe:
‘’De tijd dat een werkgever tot je pensioen voor je zorgt, is
niet meer. Digitaliseren heeft de toekomst en ik neem deze
ervaring straks mee in welke rol dan ook. Wij zijn de eerste
woningcorporatie die digitalisering en selfservice zo integraal
oppakt. Wij leren veel en maken ook fouten. We willen daar
heel open in zijn, ook naar andere woningcorporaties’’.
‘Vermentatieproces’
De wereld van apps en selfservice is volgens Maarten een
volledig andere wereld dan corporaties gewend zijn.
‘’Het aanbieden van een beslisboom op de website is prachtig,
maar snapt de huurder onze taal wel? Het bedrijf dat ons helpt
met het realiseren van digitale selfservice, schreef in het begin
‘vermentatieproces’ in een verslag. Ze hadden geen idee wat
wij met het verhuurmutatieproces bedoelden. Dat was een
eye-opener. Mensen muteren niet. Ze verhuizen. Punt’’.
Voorkant
Volgens Maarten ligt de toekomst van woningcorporaties
aan de voorkant. ‘’Wij hebben een standaard ingericht nieuw
primair systeem en DMS-systeem, met daaromheen een flink
aantal applicaties en portalen. Dat zetten we nu in samenhang
neer, zodat het via een ESB optimaal naar klanten, medewerkers en leveranciers kan worden ontsloten’’.
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
51
Achterkant
Maatschappelijke ontwikkeling
Maarten vervolgt: ‘’Maar ook corporaties die ‘de achterkant’
misschien nog niet optimaal in orde hebben, moeten nadenken
om de voorkant in de lucht te krijgen. Het succes van
digitalisering zit in de klant, niet in de corporatie. Ga dus
in gesprek met je klant en neem je selfservicepartner mee’’.
Digitaliseren ondersteunt volgens Maarten ook de maatschappelijke ontwikkeling, waarin de consument meer zelf
en met elkaar moet oplossen. ‘’Ik denk dat we bijvoorbeeld
afgaan van servicecontracten. Met behulp van goede
instructies via digitale hulpmiddelen zijn simpele reparaties
eenvoudig zelf uit te voeren. Heb je toch hulp nodig, dan
plaats je een oproep op werkspot. Is de klus geklaard, betaal
je eenvoudig via de bankierenapp’’.
Regisseur
Standaard processen gaan via selfservice en de lastige
vragen blijven over, zegt Maarten. ‘’Telefoonverkeer over
de status van betalingen of de komst van een monteur zijn
straks verleden tijd. Net als bij PostNL heeft een klant straks
voortdurend inzicht in de actuele status. De klant is niet
alleen proceseigenaar, maar in feite ook de regisseur.
Persoonsgegevens
Op de vraag hoe binnen het project DIA wordt omgegaan
met beveiliging van persoonsgegevens, zegt Maarten. ‘’Dat
is een zoektocht waarbij het beroep op de eigen
verantwoordelijkheid van de gebruiker steeds groter wordt.
Per proces gaan we kijken welke mate van beveiliging nodig
is. Niet aan de voorkant van het proces, maar aan de achterkant. Dus net als bij webwinkelen eerst je mandje vol en pas
bij het ‘afrekenen’ van het proces kijken wat noodzakelijk is’’.
"Maar ook corporaties die 'de
achterkant' misschien nog niet
optimaal in orde hebben, moeten
nadenken om de voorkant in de
lucht te krijgen. Het succes van
digitalisering zit in de klant, niet
in de corporatie".
Het CorporatieGids Platform
biedt onbetwist het meest
complete overzicht van
Dagelijks
nieuws-updates!
Tips
adviseurs en ICT-leveranciers
>
in de corporatiemarkt.
Het CorporatieGids Platform
is hét startpunt voor woningcorporaties die op zoek zijn
naar kennis en informatie,
oplossingen en diensten op
het gebied van strategie,
bedrijfsvoering en ICT.
52
App geschikt voor
Apple en Android
Op zoek naar een leverancier of adviseur?
Vind ze met CorporatieGids!
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
Met behulp van onze kennis op de achtergrond is hij volledig
self supporting. Dit wensbeeld zien wij werkelijkheid worden’’,
zegt Maarten. Overigens zullen wij nooit een 100% digitale
woningcorporatie worden. Je hebt altijd klantvragen waar
geen script voor is te schrijven. Het is wel onze ambitie, maar
schatten in dat we uiteindelijk 80% van alle klantvragen door
de klant zelf kunnen laten afhandelen’’.
Tot slot heeft Maarten ook nog wat tips voor corporaties die
aan de vooravond staan van gewenste digitalisering.
‘’Nodig mensen uit om met je te gaan praten. Schiet niet te
snel in de modus van ‘blauwe mannetjes’ die leveranciers
willen uitnodigen, demo’s willen zien en willen beslissen.
Neem er de tijd voor en kijk vanuit klantbenadering en
marketing. Systeemboeren zijn daar nog niet goed in.
Het succes zit hem in of de klant het prettig vindt.
Zorg voor een warm bad. Weet ook dat selfservice nooit
het enige kanaal zal zijn. De Alliantie zal altijd fysiek en
telefonisch bereikbaar blijven’’.
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
53
B
irgitte van Hoesel. Als hoedster van de borg pleit ze
voor behoud van niet-DAEB woningen van woningcorporaties. ‘’Veel corporaties halen nu een gezonde
kasstroom uit een mix van inkomsten uit duurdere huurwoningen en goedkope huurwoningen. Of beter gezegd:
De kasstroom uit duurdere huurwoningen compenseert de
lagere kasstroom uit goedkope woningen. Als corporaties
worden gedwongen om DAEB en niet-DAEB te splitsen,
dan wordt de betere kasstroom gescheiden van de mindere
kasstroom. Wat overblijft – louter de inkomsten uit de verhuur
van minder rendabele goedkopere woningen – is risicovoller
en beperkt bovendien de investeringsmogelijkheden’’.
Aderlating
Wanneer niet-DAEB woningen moeten worden verkocht aan
beleggers, of commercieel moeten worden geherfinancierd
merken woningcorporaties dit direct als aderlating, zegt
Birgitte. ‘’Als er niet langer borging onder de financiering zit,
gaan corporaties een hogere rente betalen. Volgens de
methode van WSW scoren deze corporaties dus slechter en
worden eerder als risicovol aangemerkt, met als gevolg dat
borging moeilijker wordt’’.
Onnodige operatie
Birgitte van Hoesel (WSW):
Voorkom het weglekken van een
gezonde kasstroom naar beleggers
Onnodig en doodzonde. Dat vindt Birgitte van Hoesel, bestuurder WSW van de
beoogde scheiding van DAEB en niet-DAEB woningen. Nu de herzieningswet niet
per 1 januari 2015 wordt ingevoerd, pleit WSW voor behoud van niet-DAEB bezit.
‘’Voorkom het weglekken van een gezonde kasstroom naar beleggers’’.
54
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
‘’In de visie van WSW is scheiden van DAEB en niet-DAEB een
onnodige operatie’’, zegt Birgitte. ‘’Het wordt opgehangen
aan de Europese regelgeving dat er geen staatssteun mag
worden gegeven aan corporaties voor niet-DAEB activiteiten.
Maar niet alle niet-DAEB activiteiten zijn stoomschepen,
campussen of winkelcentra. In de meeste gevallen zijn het
gewone huurwoningen die volgens het puntenstelsel boven
de 700 euro mogen worden verhuurd. Het is echt niet nodig
dat deze huurwoningen ook moeten worden afgestoten.
Doodzonde, want vermogen lekt zo weg uit de volkshuisvestelijke sector. Bovendien is het een enorm ingewikkelde
operatie die veel aandacht vergt van corporatiebestuurders,
terwijl die wel wat anders aan hun hoofd hebben. Het gaat ten
koste van de focus op de kerntaak’’.
Staatssteun
Volgens Birgitte is het goed mogelijk dat er naast het mogelijk
onjuist besteden van staatssteun andere argumenten zijn voor
het scheiden van DAEB en niet-DAEB. ‘’De Novelle regelt de
nieuwe herzieningswet met veel voorschriften, toezicht en
regelgeving in. Minister Blok - de Novelle is immers zijn
zienswijze - creëert daarmee een ingewikkeld systeem vanuit
de gedachte dat staatssteun anders verkeerd terechtkomt.
Dat klinkt nobel, maar misschien is zijn achterliggende
gedachte om de corporatiesector kleiner te maken. Het effect
wat met de scheiding van DAEB en niet-DAEB echter gaat
ontstaan is - naar onze verwachting - dat er méér dan de
huidige niet-DAEB woningen moeten worden overgeheveld,
simpelweg omdat de niet-DAEB tak anders niet levensvatbaar
is. Er zullen dus ook veel potentieel te liberaliseren woningen
in de niet-DAEB tak worden ondergebracht. Een commerciële
financier is anders eenvoudigweg niet geïnteresseerd om er
een lening onder te zetten. Onnodig veel maatschappelijk
kapitaal stroomt dus weg’’.
Lobby
Op de vraag of WSW in kaart heeft welke corporaties door
scheiding van DAEB en niet-DAEB mogelijk in financiële
problemen komen, zegt Birgitte: ‘’We hebben wel modellering
gedaan maar we weten niet concreet of woningcorporaties
in de problemen komen. De uitvoeringsregelingen zijn nog
niet duidelijk, en daarmee is het nu nog niet mogelijk om
dat goed in beeld te brengen. Nu de herzieningswet niet per
1 januari 2015 wordt ingevoerd, besteden we liever tijd aan
het helder maken dat scheiding van DAEB en niet-DAEB
helemaal niet nodig is. We brengen onze visie actief onder de
aandacht van Aedes en de politiek. Bij Aedes en de Woonbond
hebben we al medestanders gevonden’’.
Herstructureringsopgave
Ondanks dat de scheiding van DAEB en niet-DAEB formeel
nog steeds geen gelopen koers is, worstelen corporaties
volop met de vraag welke route ze moeten kiezen.
‘’De onzekerheid maakt dat ze een pas op de plaats maken
of zeggen ‘ik doe geen niet-DAEB meer’. Maar corporaties
die op dit moment een herstructureringsopgave hebben en
gedifferentieerde wijken willen terugbouwen, die kúnnen nu
niet eens kiezen. De Novelle trekt in die zin een spoor van
onzekerheid en leidt tot vertraging in het realiseren van de
volkshuisvestelijke opgave. De regels moeten zo snel mogelijk
duidelijk worden en eenvoudig zijn, vandaar onze zienswijze
voor behoud van niet-DAEB’’.
Gewone huurwoningen
Ze voegt eraan toe: ‘’Niet-DAEB is niet per definitie hoog
risicovol. Het is jammer dat de politiek en de financieel
toezichthouder dat beeld wel schetsen. Bij niet-DAEB wordt
kennelijk vooral gedacht aan megalomane projecten die niets
met volkshuisvesting te maken hebben. Niet-DAEB zijn echter
vooral gewone huurwoningen die bijvoorbeeld net boven de
huurgrens zitten. Het CFV zegt dat niet-DAEB verliesgevend
is, maar baseert zich daarbij ook op informatie over de
resultaten van dochters en deelnemingen. Dit geeft een
vertekend beeld . Die laten de winst op niet-DAEB terugvloeien naar de toegelaten instelling. Het ‘verlies’ dat achterblijft in de BV geeft dan een verkeerde voorstelling van zaken’’.
Kwetsbaar
Met het wegvallen van niet-DAEB woningen verslechtert
het risicoprofiel van woningcorporaties, zegt Birgitte.
‘’De goede kasstroom valt weg en beleggers gaan er met
het rendement vandoor. De investeringscapaciteit wordt
verder beperkt en die kan nodig zijn om tot een duurzaam
business model te komen. De beperkte investeringscapaciteit
in combinatie met de verhuurderheffing maakt corporaties
kwetsbaar. Met de huidige lage rentestanden lijkt het gevaar
slechts het puntje van een ijsberg, maar als straks de rente
weer gaat stijgen komt de klap keihard aan’’.
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
55
Risicoprofielen
WSW werkt met risicoprofielen voor corporaties. Zit je als
corporatie in ‘een groen vakje’, dan zijn de risico’s beperkt.
Zit je in een rood vakje, kun je rekenen op extra aandacht
van WSW. ‘’We zitten dichter op grote corporaties dan op
kleine corporaties, simpelweg vanwege de schaalgrootte.
Maar ook kleine corporaties - zo blijkt uit het verleden kunnen grote risico’s hebben. Ook van kleine corporaties
maken we risicoprofielen. Waar nodig kunnen ook zij dan
op extra aandacht van ons rekenen’’.
Toezicht door DNB
Op de website van WSW staat ook een pleidooi voor het
inrichten van toezicht volgens een beproefd model. Binnen
dat model is er geen plaats meer voor twee organisaties die
de corporaties beoordelen. Birgitte daarover: ‘’Wij pleiten voor
financieel toezicht vanuit DNB op WSW en via WSW op
corporaties. Wat dan nog rest is een kader voor WSW en
corporaties voor volkshuisvestelijk toezicht. Als je dat strak
inregelt, krijg je de gewenste spanning op financieel en
volkshuisvestelijk toezicht. Het is een beproefd concept;
beleid, toezicht en uitvoering strak van elkaar gescheiden.
Het werkt elders ook’’.
Dubbeling
Ze licht de visie van WSW nader toe: ‘’De kans bestaat dat
WSW en het CFV de risico’s verschillend beoordelen. Het gaat
om professional judgement; hoe zwaar laat je iets wegen?
Het extern toezicht wil dat er geen ongelukken gebeuren,
wij proberen vroegtijdig risico’s te signaleren om ongelukken
te voorkomen’’. Is het CFV dan de EHBO-er die rondloopt om
te kijken wie een pleister nodig heeft en WSW de internist die
patiënten preventief aan een CT-scan onderwerpt? ‘’Wij hebben
een andere verantwoordelijkheid dan het CFV. Als borgsteller
moeten wij altijd ver vooruitkijken omdat de leningen langjarig zijn en zien we eerder mogelijke risico’s ontstaan. Het
gaat daarin vaak om nuanceverschillen. Het gevolg is dat er
dubbeling van taken ontstaat en dat leidt tot ruis’’.
Parlementaire enquête
De ruis en dubbeling in taken is de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties ook opgevallen. De commissie
beveelt aan om juist het CFV als onafhankelijk toezichthouder
aan te wijzen en WSW direct onder toezicht te stellen van de
minister. ‘’De commissie mist hierdoor een kans om het
toezicht efficiënter, effectiever en objectief te maken’’, reageert
Birgitte. ‘’WSW steunt de aanbeveling van de commissie dat
er een toezichthouder op WSW dient te komen. Tegelijkertijd
vindt WSW het jammer en niet consequent dat de commissie
WSW onder toezicht plaatst van de minister en dat er zo
politieke invloed komt op de borging. WSW pleit al geruime
tijd voor onafhankelijk en materiedeskundig toezicht op WSW’’.
24 risicovragen
WSW als objectief risicobeheerser. Het behoort nog steeds
tot de opties, zolang de Tweede Kamer het besluit over de
56
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
aanbevelingen van de commissie nog onder de hamer heeft.
Betekent dat WSW zich dan nadrukkelijker gaat bemoeien met
de bedrijfsvoering van woningcorporaties? ‘’Bemoeien is een
lastig woord’’, zegt Birgitte. ‘’Wij beoordelen, disciplineren
en spiegelen. Beoordelen is vaststellen of risico’s wel of niet
aanvaardbaar zijn. Disciplineren betekent aanspreken en
zorgen dat de corporaties de risico’s gaan beheersen door
maatregelen af te dwingen. We nemen het stuur niet over.
We hanteren 24 risicovragen die corporatiebestuurders ook
zelf kunnen gebruiken voor de risico-inschatting. Daarmee is
het een spiegel en geeft het inzicht in de risico’s’’. Is dat
bemoeien? Nee, vind ik niet. We geven ze hooguit een duwtje
in de goede richting als ze de verkeerde kant opgaan’’.
Lastpak
WSW hanteert de nieuwe werkwijze van risicobewustwording
nu 1,5 jaar en volgens Birgitte werpt het zijn vruchten af.
‘’Je ziet dat corporaties die eerst een hoog risicoprofiel
hadden, de zaken nu beter op orde hebben. Het inzicht
dat we ze daarvoor hebben verschaft werkt verhelderend.
Ik sprak laatst een bestuurder en die zei dat hij ons eerst
maar een lastpak vond. Hij zei: Nu ben ik blij met WSW en
snap ik het zelf ook allemaal beter’’.
Birgitte, tot slot: ‘’WSW acteert in de sector sociale volkshuisvesting, net als de 368 corporaties. Ons doel is dat
corporaties binnen aanvaardbare risico’s kunnen blijven
investeren, zodat huren laag kunnen blijven. We zijn een
onderlinge verzekeraar en zien erop toe dat onze borg voor
een duurzaam business model wordt gebruikt. De bewustwording bij woningcorporaties is er. Behoud van niet-DAEB
woningen en het inrichten van een beproefd model voor
financieel en volkshuisvestelijk toezicht kan dat bestendigen’’.
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
57
K
Margaret Zeeman
eurig aangelegde voortuintjes, gordijnen voor het raam,
een man die zijn stoepje aanveegt. Wie door de Brinkwal
loopt, kan bijna niet voorstellen dat op de plaats van deze
woningen nog maar kort geleden een leegstaande tandartsschool stond. Jutphaas Wonen slaagde er in om op innovatieve,
duurzame wijze de school om te bouwen tot 25 unieke starterswoningen. Het project heeft inmiddels veel belangstelling
gekregen vanuit andere corporaties. Ook heeft het meerdere
prijzen gewonnen, waaronder in 2013 de KWH-i-Opener, de
innovatieprijs voor de corporatiesector. Wat maakt dit project
zo innovatief? En als dit project een succes is, waarom wordt
dit dan niet veel breder toegepast?
Geen onrendabele top
Jutphaas Wonen:
Van kantoorpand naar
starterswoning
Nergens in Europa staan zoveel kantoren leeg als in Nederland. De hoge leegstand
is onder andere het gevolg van te lang bouwen zonder rekening te houden met de
mogelijke vraag. Het staat lijnrecht tegenover het tekort aan sociale huurwoningen
in een groot aantal regio’s. Vanuit de overheid gaan dan ook stemmen op om
kantoorpanden om te bouwen tot woningen. Maar deze transformatie is niet nieuw.
De Nieuwegeinse corporatie Jutphaas Wonen startte een aantal jaren geleden al
met een dergelijke transformatie. Het blijkt op meerdere punten een groot succes.
58
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
“We hebben dit budget, welke kwaliteit kunnen jullie ons
hier voor bieden”? Met deze vraag ging de aanbesteding van
het bijzondere transformatietraject van start. Met slechts een
paar pagina’s minimumeisen en randvoorwaarden moest er een
mooi product ontwikkeld worden. Deze start van het project
is op zichzelf al innovatief te noemen. Want hoe vaak krijgen
aannemers de vraag niet vanuit een hele andere invalshoek:
“We willen het gebouw op deze manieren ombouwen, wat
kost het”? Op deze manier daagde de corporatie aannemers
uit om op een andere manier naar dit soort vraagstukken te
kijken. Eén van de voorwaarden hierbij was ook dat de
transformatie kostendekkend zou zijn. Margaret Zeeman,
directeur-bestuurder bij Jutphaas Wonen, geeft aan dat dit
ook zeker haalbaar is en dat ze zich verwondert over het feit
dat dit nog lang niet altijd gebeurt: ‘’Ik vind het bizar dat er
zoveel nieuwbouwwoningen met onrendabele top gebouwd
worden. Als wij als corporaties de markt dwingen om een goed
product te leveren dat aan een bepaalde kostprijs moet
voldoen, dan krijgen wij dat voor elkaar’’.
Innovatief op breed vlak
Naast de kostendekkende ontwikkeling en de nieuwe manier
van aanbesteden, kent het project van Jutphaas meerdere
innovatieve elementen. Niet alleen biedt zij een oplossing aan
het grote aantal leegstaande kantoren, ook komen er (schaarse)
huurwoningen voor in de plaats. Daarnaast gaan verschillende
duurzame aspecten samen in het project: de transformatie
van het kantoorpand op zichzelf is al duurzaam te noemen,
waarbij zoveel mogelijk bestaande materialen zijn hergebruikt.
Ook hebben de woningen een energielabel+ en zijn de
woningen zo gebouwd dat ze later eenvoudig aan te passen zijn
door de gestandaardiseerde, losse elementen te verplaatsen
(legolisering). Andere innovatieve elementen zitten in het feit
dat de huurder vanaf de start inspraak had in het project.
‘’Deze tijd vraagt om anders
denken en nieuwe vormen
vinden met elkaar. Ik hoop echt
dat andere corporaties daar
snel in mee willen gaan’’.
Goed voor de buurt
Levert deze transformatie ook voordelen op voor de buurt?
Na het winnen van de KWH-i-Opener in 2013, heeft KWH,
samen met RIGO, dit jaar onderzoek laten doen naar de
effecten die de transformatie heeft voor de buurt.
De bewoners van twee naburige complexen is gevraagd hoe
zij de buurt ervaren na de transformatie. Ook een aantal
bedrijven die aan de Brinkwal gevestigd is, is gevraagd naar
hun beleving. De meerderheid van zowel de bewoners als de
bedrijven geeft aan dat de buurt er op vooruit is gegaan.
De uitstraling van de buurt is er beter door geworden en ook
het gevoel van veiligheid is toegenomen. Een buurtbewoner
geeft aan: ‘Voorheen voelde het niet veilig om in de avond
langs het pand te lopen, nu er woningen zijn en er licht brandt,
is dat gevoel van onveiligheid er niet meer’. Niet alleen de
uitstraling en het gevoel van veiligheid is volgens de bewoners
toegenomen, ook over het project zelf zijn zij zeer te spreken:
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
59
‘Ga hier vooral mee door. En het is ook mooi dat het starterswoningen zijn, juist deze mensen krijgen nu een kans’.
Volgens Margaret geven deze uitkomsten meer dan alleen
een stimulans om door te gaan met dergelijke projecten:
‘’Het geeft niet alleen een stimulans, de uitkomsten kunnen
ons ook helpen richting gemeente en collega-corporaties
in Nieuwegein. Zodat we gezamenlijk kunnen investeren in
wijken waar veel leegstaande kantoren zijn. De uitkomsten
kunnen leiden tot motivatie bij meerdere belanghebbenden’’.
Breed toepasbaar in de sector?
Jutphaas Wonen heeft dit project op veel punten succesvol
weten te realiseren. Nu is Nieuwegein ook wel dé plaats bij
uitstek voor een dergelijk project. De stad heeft namelijk de
twijfelachtige eer om bij de top drie steden met de meeste
leegstaande kantoren te horen. Toch zou je verwachten dat
ook in andere regio’s waar de woningnood hoog is en lange
wachtlijsten zijn, dit een mooie oplossing is. Maar waarom
zien we dergelijke projecten niet veel vaker voorbij komen?
Ook Margaret kan niet goed duiden waarom het nog maar zo
weinig plaatsvindt. Zij geeft een aantal mogelijke oorzaken
hiervoor aan: ‘’Wij zijn een kleine corporatie, zijn slagvaardig,
en hebben het gewoon gedaan. Bij grotere organisaties
verzandt het misschien ergens in de lagen naar boven.
Wat ook mee kan spelen, zijn persoonlijke belangen. Er valt
soms een halve afdeling projectontwikkeling weg als je op
deze manier je rol als opdrachtgever invult. Maar wij zitten
er toch niet om een afdeling projectontwikkeling in stand
te houden? We zijn er om goede woningen te bouwen voor
onze doelgroep. Een andere belangrijke voorwaarde is de
medewerking vanuit de overheid. Bij ons werken gemeente
en provincie heel erg mee, van andere corporaties hoor ik
soms dat ze hier veel weerstand ondervinden. Dat maakt
het lastig om een dergelijk project op te starten’’.
60
WWW.CORPORATIEGIDS.NL
met geluid of asbest. Maar de denkwijze die hier aan ten
grondslag ligt, is wel toe te passen voor iedere corporatie.
Margaret legt uit: ‘’Je kunt deze manier van opdrachtgeverschap bijvoorbeeld ook voor verduurzamen gebruiken.
Waarom voor 90.000 euro woningen tot energieneutraal
renoveren? Daar kan ik bijna een nieuwe energiezuinige
woning voor neerzetten. Ik vind dat slechte investeringen.
Je kunt ook zeggen: dit is wat ik er voor over heb. Welke
kwaliteit kunnen jullie me hiervoor bieden? Ga daarin met
elkaar brainstormen in plaats van gelijk een grote zak geld
neer te leggen. In plaats van aan kantoren, kan ook gedacht
worden aan zorgvastgoed, of winkels waar veel leegstand is.
Natuurlijk valt of staat het hier ook met de vraag, voor krimpregio’s zal dit minder spelen. Maar als we dit soort innovatieve
oplossingen nu met elkaar beet zouden pakken, dan zouden
we echt kostenbesparend bezig kunnen zijn. Meer concurrentie
en aannemers die op een andere manier gaan denken. Dat is
echt waar deze tijd om vraagt. Om anders denken en nieuwe
vormen vinden met elkaar. Ik hoop dat ook andere corporaties
daar snel in mee willen gaan’’.
Op www.kwh.nl/kwh-i-opener staat meer informatie én een
video over de transformatie van kantoor naar starterswoning
bij Jutphaas Wonen.
KWH-i-Opener, prijsvraag voor innovatie
Nieuwe manier van denken
In 2013 won Jutphaas Wonen met haar transformatieproject de KWH-i-Opener. De KWH-i-Opener is een
prijsvraag die de spotlights zet op innovatieve
projecten in de corporatiesector. Doel ervan is
corporaties van elkaar te laten leren en innovaties
te stimuleren. In 2015 gaat een nieuwe editie van
de KWH-i-Opener van start.
Er is dus een aantal factoren aan te wijzen waarom deze
transformatie niet op grotere schaal plaatsvindt.
Daarbij komt ook het feit dat niet ieder kantoor tot woning
te transformeren is. Zo moet er rekening gehouden worden
met de locatie, de constructie van het gebouw, maar ook
Wilt u meedoen of alvast meer informatie ontvangen?
Neem dan contact op met Mariëlle Boogert,
communicatie-adviseur KWH, op:
[email protected] of 010 22 10 360.
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
61
Column
Scheiden doet lijden
Minister Blok ziet graag dat de Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting vóór 1 juli 2015 in het Staatsblad staat. Hij gaat ervan uit dat
woningcorporaties vóór 1 januari 2017 hun plannen hebben ingediend inzake
de opgelegde scheiding tussen DAEB en niet-DAEB. Die scheiding is zeer
complex en risicovol. Dat meldt het Centraal Fonds Volkshuisvesting en dat
meldde ik in mijn vorige column. Vooral de plannen voor een administratieve
scheiding zijn ingewikkeld. Zowel de DAEB- als niet-DAEB-tak moeten
levensvatbaar, solide en zelfstandig financierbaar zijn.
In de ‘Nota naar aanleiding van het verslag’ oppert de Minister uitzonderingen
op de scheidingsplicht DAEB / niet-DAEB. Woningcorporaties met minder dan
1000 woningen zouden de dans mogen ontspringen, als zij een niet-DAEB-tak
hebben die minder dan 5% van de omzet omvat. Ultimo 2012 telde 23% van
alle corporaties (87 van de 380) 1000 of minder woningen.
Er zou ook kunnen worden overwogen om over de hele linie een bepaalde
marge te introduceren, waarbij de WSW-borging van de corporatiefinanciering
niet in gevaar komt. Bijvoorbeeld: als niet meer dan 5% (of wellicht 10%) van
het corporatievastgoed eigenlijk niet-DAEB-bezit is, wordt dit als DAEB-bezit
beschouwd, een soort pardon-DAEB. Vergelijk de al langer bestaande regel dat
van de vrijkomende sociale-huurwoningen niet 100% maar tenminste 90% moet
worden toegewezen aan de doelgroep van beleid.
Volgens het CFV bestaat 6,5% van het totale corporatiebezit uit niet-DAEBvastgoed. Verkoop van niet-DAEB-bezit kan substantiële kasstromen opleveren
ter bekostiging van de verhuurderheffing (plus Vestia, Geertruidenberg,
Veron) zonder dat de betaalbaarheid voor de huurders verslechtert.
Corporaties zouden zich geheel moeten onthouden van nieuwe niet-DAEBactiviteiten met uitzondering van investeringen in erkende herstructureringsgebieden waarin marktpartijen niet zijn geïnteresseerd, maar die de
gemeente urgent acht.
Uiteindelijk zou het streven erop gericht moeten zijn dat woningcorporaties
zich geheel richten op DAEB-activiteiten (inclusief een marge van maximaal
5% tot 10% marktgeoriënteerd vastgoed), zodat de complicatie van een
administratieve scheiding DAEB / niet-DAEB alle betrokkenen bespaard blijft.
Dit sluit naadloos aan op het rapport ‘Ver van huis’ van de Parlementaire
Enquêtecommissie Woningcorporaties.
Hugo Priemus is emeritus hoogleraar Systeem
Innovatie Ruimtelijke Ontwikkeling en verbonden
aan het OTB en de Technische Universiteit Delft
62
ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2014
63