5.4 Kantelen, koppelen of kloppelen? - V-ict-or

KANTELENDE DIENSTVERLENING IN
STEDEN EN GEMEENTEN
Een bestuurskundige benadering
Simon Vander Elst
Pieter Sellenslagh
Universiteit Gent – Steunpunt Bestuurlijke Organisatie III
Vlaanderen III
V-ICT-OR SHOPT IT 2014 - Antwerpen
Voorstelling
• Universiteit Gent – Faculteit Politieke en Sociale
Wetenschappen (vroeger HoGent: dept. HABE)
• Onderzoeksgroep o.l.v. Filip De Rynck
• Toepassingsgericht onderzoek:
• I-scan I, I-scan II en I-scan+
• I-scan II – contact: [email protected]
• I-scan+ – contact: [email protected]
• Fundamenteel onderzoek:
• Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen III
• [email protected]
Presentatie en programma
• 15.00u-15.40u: Presentatie
• Nieuwe dienstverleningsconcepten in gemeenteland
• De kanteling in één stad in de diepte bestudeerd
• Tot welke architectuur leidt dat? Hoe evalueren actoren die
architectuur?
• Analyse van de case: Wat kunnen we daaruit leren in relatie tot het
vormgeven van vraaggerichte dienstverleningsarchitecturen?
• 15.40u-15.50u: Reflectie en discussie
Nieuwe dienstverleningsconcepten
Cultuur
Cultuur
ICT
Organisatiekenmerken
Structuur
Processen
Veranderingsproces
ICT
Organisatiekenmerken
Structuur
Processen
As is
Structuur: vele specialistische diensten met
elke een front- en backoffice, geen
organisatiebrede geïntegreerde frontoffices.
Aanbodgerichte dienstverlening.
IT: beperkte mate van
digitalisering, veel
bureautoepassingen,
dienstgebonden systemen,
weinig koppelingen.
Organisatiekenmerken
Cultuur: klantgericht / efficiënt beheersmatig
werken is geen thema. De prioritaire
behandeling van meldingen van burgers is
geen gedragen waarde.
Processen: procesgestuurd
werken binnen en tussen
diensten is geen issue.
Processen zijn niet
beschreven. Focus op de
uitvoering van het eigen werk,
niet de beheersmatige
inrichting van de administratie
errond.
To be
Structuur: gesplitste front- en backoffice,
geïntegreerde frontoffices / vraaggericht met
generalisten en specialistische backoffices.
Met het gezicht naar de klant!
IT: maximale digitalisering van
processen, interactie en
transactie (PIP), digitale
ketens tussen front- en
backoffice, digitale datauitwisseling met alle
procesactoren, realtime
coördinatie door digitalisering
Organisatiekenmerken
Cultuur: klantgericht en efficiëntie
beheersmatige inrichting als belangrijke
waarde: de melding van de burger verdient
onze aandacht; de melding zo snel en
transparant mogelijk afhandelen
Processen: gestroomlijnde,
procesgestuurde ketens als
coördinatiemechanisme,
organisatiebreed gedefinieerd,
transparante klantgerichte en
efficiënte processen.
Multikanaal!
Hoe veranderen?
• Verschillend t.a.v. eerste reeks van grootschalige digitalisering:
bestaand proces  digitalisering met silotoepassing
• Organisatorisch en ICT-matig complexer, inclusief culturele aspecten: de
dingen ‘fundamenteel’ anders doen
• Literatuur; verschillende paden van verandering richting
multikanaaldienstverlening (Van Veenstra & Janssen, 2010)
• Starting by changing the front office or the back office?
• Starting by changing the technology infrastructure or the organization?
• Changing the channels one by one or all at the same time?
• Big-bang migration or step-by-step change?
• …
Presentatie en programma
• 15.00u-15.40u: Presentatie
• Nieuwe dienstverleningsconcepten in gemeenteland
• De kanteling in één stad in de diepte bestudeerd
• Tot welke architectuur leidt dat? Hoe evalueren actoren die
architectuur?
• Analyse van de case: Wat kunnen we daaruit leren in relatie tot het
vormgeven van vraaggerichte dienstverleningsarchitecturen?
• 15.40u-15.50u: Reflectie en discussie
De kanteling in één centrumstad
• Focus op het meldsysteem: verwerking van meldingen
‘openbaar domein’
• Problematieken van multikanaaldienstverlening, koppelen, enz.
komen daarbij goed tot uiting
• Doelstellingen:
• Beschrijvend: hoe ziet dat systeem er uit?
• Hoe evolueerde het meldingssysteem?
• Hoe evalueert de organisatie dat systeem?
• Methodologie: documentenanalyse, 25 interviews, observaties, enz.
Impliceert dat we andere processen buiten beschouwing laten!
Historiek van verandering: 2002
Dienst
huisvuilophaling
Magazijn
Backofficestructuur van het
meldsysteem
Dienst X
Groendienst
Dienst Y
Dienst Z
Historiek van verandering
2000: van 40 naar
16 diensten
2002/2003: oprichting
dept. - DEPSI
Oprichting wijk- en dorpshuizen
In- en uitbesteding van verschillende taken gerelateerd aan het onderhoud van het openbaar domein
Oprichting van verschillende teams voor het onderhoud en beheer vh openbaar domein
1 frontoffice voor de verschillende
teams
2000
2009
2013
Ontwikkeling van de front- en backoffice van het meldsysteem
Historiek van verandering: structuur
vandaag
Andere
diensten
2007 als kantelpunt in de bestudeerde organisatie
• Min of meer stabiel systeem:
Focus op dagelijkse werking (‘planmatig’) prioritair op
behandeling van inkomende meldingen <> effectiviteit wordt
als laag geëvalueerd
• Procesmatig werken over diensten heen krijgt geen of weinig
aandacht
• Beheersmatig inrichting:
• Geen specifieke applicaties: bureautoepassingen
• Papieren datastromen: werkbonnen, plannen, agenda’s,
briefjes, enz.
• Telefoon is belangrijk kanaal
•
“De eerste maanden werd ik overstelpt met klachten over mails die
niet beantwoord werden […]”.
“Als een dienst dan die melding binnen kreeg, was dat vaak : ‘het is
van mij niet en het gaat terug naar de infobalie’. Discussies tussen
diensten.”
Drie stromen van ICT-verandering
Aankoop software
Exact
Ontwikkeling
FMS
Implementatie van Topdesk in 2 teams
Implementatie van de nieuwe
website:
• Nieuwe meldformulieren
• Smartphonetoepassing
• Zaaksysteem EGO CMS
Implementatie van Topdesk in derde
team
Implementatie Topdesk in afdeling
onderhoud gebouwen
Eerste online meldformulieren
Implementatie van Docroom
2000
Gemeenschapswachten
connecteren met Ipad op EGO CMS
2009
Ontwikkeling van de ICT-architectuur
Koppeling van
Topdesk op de
website
2013
Drie stromen van IT-gedreven verandering: 1. De
digitale frontoffice
• Een nieuwe website in 2009
•
•
•
•
•
•
Online dienstverlening wordt organisatiebreed thema
Ontstaan van een visie op de dienstverlening:
Eén platform voor de online dienstverlening
Basis voor een online webwinkel
Basis voor nieuwe kanalen: online formulieren, smart phone
toepassing voor meldingen, enz.
Organisatiebreed ‘light zaaksysteem’ gekoppeld aan de online
kanalen en de website: opvolging, beheer en coördinatie van
inkomende meldingen
Drie stromen van IT-gedreven verandering: 2. Het
midofficeplatform
• Start in 2010:
• Focus op de backoffice en koppeling FO en BO
• Vele losstaande applicaties en databanken, gebrek aan uitwisseling
en hergebruik van gegevens, gebrek aan koppelingen tussen
systemen, geïntegreerd documentenbeheer enz.
• Oplossingen: nood aan een centrale contactdatabanken, een broker
die data uitwisselt in de organisatie, een organisatiebreed
workflowmanagementsysteem dat vertrekt vanuit producten
• Geïmplementeerd: systeem voor inkomende briefwisseling
“Onze droom was een digitaal
platform, een broker daarop die
communicatie mogelijk maakt tussen
al die databanken.”
Het midofficeconcept
“We enten die workflows op het digitale
platform. Ofwel zijn dat bestaande
pakketten die daarop geïntegreerd worden
ofwel maken we die zelf daarbij. “
Drie stromen van IT-gedreven verandering: 3.
Topdesk als meldingenbeheerssysteem
• Start in 2010: een backofficesysteem voor de verwerking
van meldingen
• Vanuit de teams en bevoegde schepen
• Aanleidingen
• Gebrek aan effectieve en transparante behandeling van
meldingen
• Rapportages kunnen niet langer aangeleverd worden, Access
toepassing is niet langer optimaal
• ICT-ondersteuning van de werkopvolging is beperkt:
verschillende excels- en accesstoepassingen
ICT: AS IS
• Website en digitale kanalen via organisatiebreed EGO
•
•
•
•
CMS voor dispatching en opvolging
Losstaande backofficeapplicatie voor registratie en
werkorders: geplande koppeling
Apart systeem voor inkomende briefwisseling
Email speelt een belangrijke rol, maar ook overdracht op
papiertjes, mondeling, enz.
Digitale link werkmannen op het terrein en administratie
nog niet gerealiseerd (gepland)
Processen: AS IS
• Zeer brede en diepe kanalenmix: grote keuzevrijheid
• Niet altijd gestructureerde gegevensopvraging
• Verschillende media om meldingen te dispatchen
• Processen deels gestructureerd / gedefinieerd - maar
deels ook niet
• Soms wel, soms geen statuscommunicatie
• Belang van informele werkwijzen
• Dienstverleningsniveau fluctueert naargelang het kanaal
Het meldsysteem as is: processen
Fysiek
contact
Telefonische
contact
De bevoegde Telefoonbackofficenumer van
dienst
de
medewerker
Wijk- en
Telefoondorpsnummer van
huizen
de bevoegde
dienst
Onthaal en
Dienstoverinfo
schrijdende
telefoonnummers
Andere
Organisatiediensten
brede
telefoonnummers
Gemeenschapswacht
Contact via
email
Contact via
online
interactie
Emailadres Meld-of
van de
klachtenmedewerker formulier X
Emailadres
van de
bevoegde
dienst
Dienstoverschrijde
nde emailadressen
Organisatiebrede emailadressen
Meld- of
klachtenfor
mulier Y
Vragenformulier X
Meldformulier Z
op externe
website X
Contact via
fax
Sociale
media
Brief
Faxnummer
van de
dienst
Twitter
Centraal
adres
Faxnummer
van de
organisatie
Facebook
Aflevering
aan de
dienst
• Brede kanalenmix
• Diepe kanalenmix
• Geen kanaalstrategie: wel
kanalen ontwikkeld maar
geen limitatieve selectie /
keuze
Het meldsysteem as is: processen
• Online kanalen:
gestroomlijnde /
gestructureerde
gegevensoverdracht en
–dispatching richting
backoffice
• Telefoon / fysiek /
email:
gegevensoverdracht en
–dispatching niet
gestroomlijnd (vele
verschillende manieren
van werken)
Evaluaties
Inzoomen op enkele pijnpunten
• Meldingen zwerven naargelang het kanaal nog rond
• Gegevens moeten in sommige gevallen nog overgetypt
•
•
•
•
•
worden
Onvoldoende gegevens om snel een melding exact te
indiceren
Gegevensdoorstroming niet altijd optimaal (bijvoorbeeld:
EGO CMS – Topdesk)
Nog geen digitalisering van link werkmannen en
administratie
Gebruik van systemen
…
Verhouding tussen onmiddellijke dienstverleningen en klachten bij
de ombudsman
Presentatie en programma
• 15.00u-15.40u: Presentatie
• Nieuwe dienstverleningsconcepten in gemeenteland
• De kanteling in één stad in de diepte bestudeerd
• Tot welke architectuur leidt dat? Hoe evalueren actoren die
architectuur?
• Analyse van de case: Wat kunnen we daaruit leren in relatie tot het
vormgeven van vraaggerichte dienstverleningsarchitecturen?
• Uitsprong: wat met de kleinere gemeenten?
• 15.40u-15.50u: Reflectie en discussie
Organisatieniveau: visie over dienstverlening meldingenbeheer
•
•
Geen organisatiebreed aanvaarde architectuur / visie voor het
meldsysteem vastgelegd op de lange termijn
• Wel reglement en dienstnota maar niet altijd sturend voor
reële werkwijzen
• Niet bepaald via welke kanalen er kan gemeld worden – er
moet gestuurd worden (bv. organisatiebreed formulier)
• Vertaling van benodigde gegevens in de backoffice nooit
vertaald naar werkwijzen in de frontoffice
I.t.t. Nederland zijn er in Vlaanderen / België geen centrale
modellen voor de organisatie van de gemeentelijke
dienstverlening / architecturen; bv.: GEMMA, Antwoord©, enz.
Welke kanalen voor welke types van meldingen? Laten we nog meldingen toe via
email?
Welk evenwicht tussen efficiëntie en klantgerichtheid streven we na? Welke
keuzevrijheid geven we aan de burger op het vlak van kanalen? Laten we toe dat de
burger elke dienst rechtstreeks kan contacteren?
Hoe belangrijk vinden we het als organisatie dat alle meldingen snel een
behandeling krijgen? Hanteren we het principe van ‘melder is koning’ of maken we
de burger duidelijk dat zijn probleem moeilijk kan verholpen worden door de
gemeente?
Engageert de stad zich om de burger ook op weg te helpen naar andere organisatie
en overheden?
Organisatieniveau: IT-architectuur voor het
meldsysteem
•
Vanuit organisatiebreed perspectief geen sturende IT-architectuur
•
Processen, informatiestromen: beschrijving en optimalisering daarvan niet altijd
afdoende gekoppeld aan digitalisering
•
•
•
•
EGO CMS: meldingen via Gemeenschapswachten
Topdesk: registraties buiten vizier van Gemeenschapswachten
Welk systeem voor welke processen? Welke organisatiebrede / dienstoverschrijdende
IT-componenten bouwen we uit voor de afstemming tussen FO en BO? Wat
aanvaarden we eventueel aan kloppelingen? Aan één-op-één koppelingen?
Hoe organiseren we ons gegevensbeheer? Heeft iedereen toegang tot (dezelfde)
meldgegevens? Gekoppeld aan een OB databank met burgergegevens? In een aparte
databank? Via een periodieke dump?
Posities van actoren
•
Het politieke bestuur




•
Politieke steun was cruciaal
Dienstverlening is thema geworden: met een politieke focus op de frontoffice
‘Schepenprojecten’ versus ‘organisatiebreed’ gestuurde projecten + belang van
Ambitieniveau en financiële consequenties
Het ambtelijk leiderschap



Vormt een tweede laag van ICT-verandering in de stad
Weinig krijtlijnen en visievorming omtrent dienstverlening op dit niveau: wel actief
engagement tijdens sommige projecten en toegenomen interesse voor ICTvraagstukken. Positie van MAT als collectief voor strategische aansturing is nog
groeiende.
Nog marge om MAT als platform voor departementsoverschrijdend denken en
werken aan dienstverlening te versterken
“Men zegt van: ‘Ja, we gaan dat digitaliseren’, maar, dan moet je ook investeren
in een databeheerder, in een analist, in consultants, enz. En dat is backoffice,
dat is niet interessant.”
“Dat is positief langs de ene kant want dan gaat het vooruit. Langs de andere
kant is het een gemiste kans om andere diensten snel mee te laten evolueren.”
“Had de burgemeester daar niet op kunnen wegen, dan was het nooit gelukt.”
“Vooral op aansturen van de stadssecretaris is er heel veel geïnvesteerd in de
basisstructuur en in een andere manier van werken.”
Posities van actoren
•
Stafdiensten: verantwoordelijk voor het optimaliseren van
processen, dienstoverschrijdende veranderingen, enz.
• Dit lukt deels:
•
•
•
Samenwerking met dienst ICT is groeiende en is belangrijke
voorwaarde: afstemming ICT en organisatie is sterk
afhankelijk van deze tandem
Versterken interne expertise over procesanalyse, optimalisatie, projectmanagement
Procesanalyse n.a.v. digitalisering komt pas nu echt van de
grond:
•
•
•
Niet betrokken bij veranderingen op het vlak van het meldsysteem
Vandaar: geen organisatiebrede reflectie op vormgeven van meldsysteem
Veelheid aan veranderingen, gebrekkige prioritering
Posities van actoren
•
ICT-dienst: van helpdesk en uitvoerder naar een dienst die in staat moet zijn om de
vertaalslag te maken van dienstverlening naar ICT en omgekeerd, projectmatig kan
werken, complexe integraties kan implementeren, een functionele analyse kan
voorbereiden…
•
Positie en profiel van de dienst is al geëvolueerd en evolueert verder (zie
beleidsplan)
•
ICT (webmaster) als trekker en visiebepaler van verandering in de online
frontoffice
•
Tijd en mankracht schiet tekort om de veelheid aan projecten te begeleiden en
de verwevenheid daartussen af te stemmen
•
Slaagt op een projectmatig niveau in complexe digitalisering en loopt soms
voor op de organisatie
•
Een organisatiebrede ICT- en informatie-architectuur uittekenen en opvolgen is
een burg te ver
In interactie met omgeving
•
Niet enkel de ICT-dienst bepaalt de mate van succesvolle integratie /
technologische innovatie
• Invloed hogere overheden:
•
•
•
Stelsel authentieke bronnen: bijvoorbeeld: online meldpunt voor
ondernemingen met log in op lukt niet door een ontbreken van
mandatendatabank (KBO)
Weinig sturing op ICT-dienstenleveranciers en hanteren van standaarden voor
SIO en TIO: van belang voor organisatie met systemen van vele verschillende
leveranciers
ICT-dienstenleveranciers:
•
Blijft een (soms onmogelijke) uitdaging om leveranciers tot afspraken over
uitwisseling en koppeling van systemen te laten komen, om informatiemodellen
open te stellen
“Ik pleit er al twee jaar voor een functionele analist bij de stad die dergelijke
analyse kan maken.”
“Heel veel geld gaat daarmee verloren. […] Iedereen oefent en probeert door een
gebrek aan initiatief van op hogere overheden ook.”
“Ideologisch gezien is de midoffice een mooi plaatje maar fundamenteel is dat zo
moeilijk om op dat niveau te geraken of het gaan de constructeurs zelf moeten
zijn. En, waar wordt de midoffice gebruikt? Als je dat en dat van dezelfde
constructeur hebt want dat is voor hen het meest efficiënt.”
“Als je naar Topdesk gaat kijken, dan zit je in het verhaal van Themis: hoe ga je
gegevens uitwisselen? Mijn visie blijft: zoveel mogelijk leveranciersonafhankelijk
worden. Nu, en dat is weer spijtig, gaan we een integratie doen tussen Topdesk
en Themis rechtstreeks.”
Posities van actoren
•
Middenmanagers en medewerkers:
• Belangrijke positie: dienstverleningsmodellen ‘bedreigen’
hun autonomie om werk in de dienst in te richten
• Bepalen sterk de mate waarin de diensten zich inschrijft in
agenda’s tot beheersing van processen, het gebruik van
organisatiebrede toepassingen
•
•
Bepalen mede cultuur bij hun medewerkers
•
•
Denken in termen van processen varieert sterk van
diensthoofd tot diensthoofd
De mate waarin bijvoorbeeld statusinformatie wordt
gecommuniceerd
Autonomie in diensten is dubbel: soms ook zege: ‘plantrekken’
– informele systemen
“Als je hier ziet dat er 252 pagina’s nog openstaan, kan ik mij inbeelden dat dat
vaak is omdat andere diensten dat niet op ‘afgehandeld’ zetten in het systeem.”
“Maar als de burger een bericht stuurt over een paal die scheef staat, dan gaan
we er wel vanuit dat de burger ziet dat de paal is recht gezet. Dan sturen wij geen
berichten.”
“Wij hadden onlangs iemand die iets over een aansluiting op de riolering vroeg,
maar het was een heel bizarre vraag. En dan beginnen wij. We hebben een paar
oud-collega’s op de dienst die veel connecties hebben in andere diensten en dan
beginnen die rond te telefoneren en vragen ze: ‘is dat voor u? Is dat voor u?’.”
‘Interprojectniveau’: aansturing van
verandering
• Complexe aansturing
• Simultane projecten die ‘los’ / ‘autonoom’ van
elkaar verlopen
• Topdesk – nieuwe website en digitale kanalen
• Elk met een eigen kijk op het meldsysteem:
gegevensopvraging, ontwikkeling van formulieren, enz.
“Ontwikkel een organisatiebreed lange termijn programma
(bijvoorbeeld: ‘klantgerichte en efficiënte dienstverlening’). Bed dat
programma in de meerjarenplanning en identificeer strategische,
tactische en operationele doelstellingen. Bed alle projecten die
focussen op de koppeling tussen ICT, de beheersmatige werking
en de dienstverlening in deze programma-aanpak in. Omkader
deze programma’s met een duidelijke structuur en mandaat.”
Projectniveau: projectmanagement
•
•
•
•
De duidelijkheid van projectdoelstellingen
Timing
De positie en rol van de projectmanager
Draagvlakcreatie, communicatie en steun voor
verandering
• Opvolging en evaluaties van het gebruik
Projectniveau: projectmanagement
“Besef dat verandering niet stopt bij het implementeren van een systeem.
Denk in de organisatie na over hoe het gebruik zal worden opgevolgd.
Beschouw de gebruikservaringen van de diensten als waardevol en sta
open voor hun ervaringen. […] Voorzie bij ICT-implementaties een budget
voor ‘nazorg’ om snel kleine problemen, aanpassingen en optimalisaties na
de implementatie te neutraliseren.”