Klik hier

Gezamenlijk persbericht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, STABU, Stichting ERM en VAWR
7 februari 2014
Meer ruimte voor restauraties in STABU
Voor het restaureren van monumenten komt begin 2015 een nieuwe basisstructuur voor de
bestekspecificaties in STABU beschikbaar. Architecten, aannemers en andere betrokkenen bij
het restaureren van monumenten vinden dan dezelfde werkzaamheden telkens op dezelfde
locatie in de STABU-systematiek.
Doel is het verbeteren van restauratiebestekken en vermijden van misverstanden bij prijsvorming en uitvoering.
Dat is goed nieuws voor opdrachtgevers, architecten en aannemers, aldus de initiatiefnemers: de Stichting
Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), de Vereniging van Architecten Werkzaam in de
Restauratie (VAWR), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Stichting STABU.
Uitvoeringsrichtlijnen
Voor de uitvoering van restauratiewerkzaamheden zullen in ERM-verband zogenaamde Uitvoeringsrichtlijnen
(URL's) gemaakt worden. Deze geven een zo goed mogelijke beschrijving van de manier waarop
werkzaamheden worden uitgevoerd. ‘Op de planning staan bijvoorbeeld timmerwerk, metselwerk, glaswerk en
betonreparatie aan jonge monumenten’, licht Walter de Koning van de Stichting ERM toe. Door de
betrokkenen zal de komende periode gewerkt worden aan het verwerken van deze URL’s tot een
‘modelbestek restauratie’. De basisstructuur voor bestaand werk zal in de loop van 2015 door STABU
inhoudelijk worden uitgebreid, zodat deze nog meer ruimte biedt voor het beschrijven van restauratieve
werkzaamheden. De wensen voor uitbreiding zullen worden verstrekt aan STABU om deze toe te passen in
zogenaamde resultaatspecificaties. ‘De concepten van de resultaatspecificaties’, voegt Johan Plaisier, die als
bouwkundig projectcoördinator bij STABU belast is met de invulling, ‘zullen dan weer worden voorgelegd aan
ERM en VAWR, zodat er sprake is van nauwe samenwerking en afstemming’.
Standaardiseren
De wens tot het verbeteren van de situatie bestaat al langer, en wordt nu gerealiseerd. Plaisier: ‘De eerste stap
daarin is om alle paragrafen binnen hoofdstukken gelijkluidend te maken. Alle vormen van demonteren zullen
onder dezelfde paragraaf gaan vallen, of we nu spreken van trappen, ornamenten bij stukadoorswerk of
specifieke profielstenen in hoofdstuk metselwerk. We gaan er een vaste, herkenbare reeks in maken’. Marjella
Prins van architectenbureau Fritz (lid VAWR) vult aan: ‘Door de VAWR is een nieuwe indeling van de
paragrafen voor “bestaand werk” opgesteld in overleg met andere betrokkenen, hiervoor zullen binnen de
STABU-systematiek vaste posities worden vrijgemaakt, zodat er in restauratiebestekken minder “vrije teksten”
hoeven te worden toegepast en de restauratiewerkzaamheden op een vaste logische positie in het bestek terug
te vinden zijn.’
Match
De samenwerking is geïnitieerd door de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed (RCE) die heeft gezocht naar de
meest geschikte partij om restauratiekwaliteit op de kaart te zetten. Michiel van Hunen van de RCE: ‘Het
realiseren van een goede uitvoeringskwaliteit op de steiger begint met een volledige en eenduidige
werkomschrijving (opdracht).’ Walter de Koning van ERM: ‘We waren reeds bezig om uitvoeringsrichtlijnen te
maken in combinatie met de erkenningsregelingen voor bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van
restauratie. Daardoor was er snel een match gemaakt’. Marjella Prins: ‘Dit past heel goed bij de inspanningen
van de VAWR architecten om te komen tot een vaste plek voor restauratiewerkzaamheden in het bestek. In
het bestek komen voorbereiding en uitvoering van een werk bij elkaar. Het is fantastisch om te merken dat
door vele partijen met soms tegenstrijdige belangen samen wordt gewerkt aan de kwaliteit van restauraties.’
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor nadere informatie:
STABU: Johan Plaisier 0318- 633 026
ERM: Walter de Koning (085) 486 24 80
VAWR (architectenbureau Fritz): Marjella Prins 035 - 6920975
RCE: Michiel van Hunen 033 - 4217285
Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed (RCE)
De Rijksdienst is onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en treedt op namens de
minister. De dienst voert de Monumentenwet uit en verleent subsidies op het gebied van onroerend en
roerend erfgoed. Waar dit erfgoed bedreigd wordt, onderneemt de dienst actie. Bovendien beheert de
Rijksdienst het Monumentenregister, het depot met de kunstcollectie van het Rijk, het Nationaal Depot voor
Scheepsarcheologie en Archis, het centrale archeologische informatiesysteem. Als rijksoverheid bieden we het
overzicht van de cultuurhistorische waarden in Nederland. Van het eerste begin, 350.000 jaar geleden, tot en
met de huidige tijd. www.cultureelerfgoed.nl
Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is de koepelorganisatie die kwaliteitsrichtlijnen
en normen voor de restauratiesector beheert en het gebruik daarvan stimuleert. De ERM wil hiermee de inzet
van vakkennis, het gebruik van de juiste historische technieken en materialen borgen. Ook wil de ERM een
bijdrage leveren aan het concretiseren van duurzaamheid (klimaat & energie; materialen) in de
monumentenzorg. Want ook monumenten gaan met hun tijd mee. www.stichtingerm.nl
De Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR)
De Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) is een actieve branchevereniging die zich
ten doel stelt om kwalitatief hoogwaardig behoud, herstel en restauratie van monumenten in ons land te
bevorderen en te bewerkstelligen. De vereniging is opgericht in juni 2006. www.vawr.nl
Stichting STABU Bouwbreed Informatiesysteem (STABU)
Stichting STABU, opgericht op 13 oktober 1976, is een samenwerkingsverband tussen de partners in de
bouwnijverheid. De naam is een afgeleide van de taak waarvoor zij staat: het uitgeven en beheren van de
gestandaardiseerde bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw. www.stabu.org