"Beantwoording Kamervragen over het interview

Aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 4
Den Haag
Directie Internationale
Marktordening en
Handelspolitiek
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag
Postbus 20061
Nederland
www.rijksoverheid.nl
Onze Referentie
Minbuza 2014.588884
Uw Referentie
2014Z16004
Datum 1 oktober 2014
Betreft Beantwoording van de vragen van Kamerlid Vos over het interview met
Martin Christie (Bettercoal)
Geachte Voorzitter,
Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid
Vos over het interview met Martin Christie (Bettercoal) waarin hij pleit voor een
behoedzame kolendialoog met Colombia. Deze vragen werden ingezonden op 18
september 2014 met kenmerk 2014Z16004.
De Minister voor Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking,
Lilianne Ploumen
Pagina 1 van 5
Vragen van het lid Jan Vos (PvdA) aan de minister voor Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het interview met Martin
Christie (Bettercoal) waarin hij pleit voor een behoedzame kolendialoog
met Colombia (ingezonden 18 september 2014)
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht 'Martin Christie (Bettercoal) pleit voor
behoedzame kolendialoog met Colombia. 'Niet met opgeheven vinger
zwaaien'? 1)
Antwoord
Ja.
Vraag 2
Kunt u de Kamer informeren over de eerste assessments van kolenmijnen
in Colombia, die op dit moment plaatsvinden bij onder meer één van de
mijnen van Drummond? Wie voert de audits uit? Zijn deze audits volgens
u voldoende onafhankelijk en diepgravend opgezet?
Antwoord
Voor invulling en versterking van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
steenkoolketen hebben internationaal opererende energieproducenten begin 2012
het initiatief Bettercoal opgericht. Eind augustus heeft Bettercoal zijn eerste siteassessment afgerond. Deze vond plaats bij Drummond, in de mijnen Pribbenow en
El Descanso in het gebied Cesar. De audit werd uitgevoerd door het bedrijf ERM
Certification and Verification Services. Volgens Bettercoal besteedden vier
onderzoekers van dit bureau vijf dagen in het veld met het spreken van
managementleden, uitvoerders, contractanten en verschillende stakeholders als:
lokale bevolkingsgroepen, burgemeesters, NGO’s, lokale autoriteiten en lokale
priesters.
Bettercoal audits kunnen door verschillende organisaties worden uitgevoerd. Op
dit moment heeft Bettercoal negen organisaties geselecteerd: Achilles Ltd, Ernst &
Young, ECSI, LLC, ERM Certification and Verification Services Limited, Golder
Associates, Green Horizons Environmental Consultants Limited, Resource
Consulting Services Limited, Synergy Global Consulting Ltd en Wardell Armstrong
International. De evaluatoren werken voor onafhankelijke en professionele
organisaties die bekend zijn met zowel mijnbouw als de relevante standaarden,
zoals de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.
Bij de assessments worden mijnen getoetst op de tien richtlijnen van de
Bettercoal Code. Daarnaast werkt Bettercoal met een standaard assessment
procedure, waarin voor zowel de mijn als de evaluator het proces van begin tot
eind wordt beschreven. Tenslotte heeft Bettercoal ook nog Assessment Guidelines
opgesteld. Deze richtlijnen bieden de auditors sturing bij het uitvoeren van het
assessment. Zo geven ze aan welke bewijsstukken, processen en systemen
voldoen aan de Bettercoal Code en wat voor interviews en observaties een goede
indicatie geven van feitelijk gedrag.
Pagina 2 van 5
Vraag 3
Op welke wijze kunnen de resultaten van de audits die worden opgezet
en uitgevoerd in het kader van de kolendialoog met Bettercoal
meegenomen worden bij de opstelling van het Energieconvenant met de
Nederlandse energiebedrijven, welke op 1 oktober afgerond moet zijn?
Antwoord
De energiebedrijven voeren via Bettercoal onafhankelijke audits uit bij
steenkoolmijnen waar de leden van Bettercoal hun steenkool betrekken. De
resultaten van de audits worden gedeeld met de leden van Bettercoal, waaronder
de energiebedrijven die werken aan het convenant. De uitkomsten van deze
audits worden gebruikt om verbeterprogramma’s op te stellen voor de
steenkoolmijnen. De energiebedrijven geven aan dat zij op basis van deze
informatie keuzes in hun bedrijfsvoering maken.
Het convenant beoogt om de milieu- en arbeidsomstandigheden in de
steenkoolketen voor de toekomst structureel te verbeteren. Dit betekent dat het
convenant meer is dan uitsluitend een opsomming van voorgenomen activiteiten
naar aanleiding van (de eerste) audits van Bettercoal.
Vraag 4
Kunt u aangeven aan welke voorwaarden een inclusieve
stakeholderdialoog volgens u moeten voldoen? Bent u van mening dat het
steenkoolconvenant op een inclusieve wijze tot stand komt? Zo nee,
waarom niet en welke stappen kunnen worden gezet om te zorgen voor
een inclusief proces? Zo ja, waaruit blijkt dit volgens u?
Antwoord
In zijn advies IMVO-convenanten van 25 april jl. stelde de SER dat er bij het
opstellen van IMVO-convenanten ruimte nodig is voor maatwerk ten aanzien van
de inhoud en de vorm van de afspraken, de betrokken partijen en de
geschillenbeslechting. Dit vanwege de specifieke context van verschillende
sectoren. Ook adviseerde de SER stakeholders te betrekken bij het opstellen van
IMVO-convenanten.
De maatschappelijke organisaties zien voor zichzelf verschillende rollen
weggelegd. Sommige organisaties willen langdurig meedenken en meewerken, zij
kunnen partij worden bij een convenant. Andere organisaties willen wel in
gesprek, maar zien een expliciete samenwerking niet zitten. Zij kiezen liever voor
een adviesfunctie. Daarnaast zijn er organisaties die het proces van buitenaf
kritisch volgen en aandacht genereren voor bepaalde aspecten. Al deze rollen zijn
waardevol en hebben een andere plek in het proces van het opstellen van IMVOconvenanten.
De ontwikkeling van het convenant over de steenkoolketen kent een lange
voorgeschiedenis. In dit proces zijn veel partijen het vertrouwen in elkaar
kwijtgeraakt. Dat betreur ik. Ik geloof dat convenanten het best tot stand kunnen
komen vanuit een directe dialoog. Mijn uitgangspunt is dat bedrijven,
maatschappelijke organisaties en andere relevante stakeholders hun krachten
bundelen. De Nederlandse overheid biedt daarvoor een platform en waar nodig
ondersteuning. In de opstelling van het onderhavige convenant hebben mijn
ambtenaren en ik de afgelopen maanden meerdere malen met zowel
Pagina 3 van 5
energiebedrijven, mijnbouwbedrijven als maatschappelijke organisaties overlegd.
Dit gebeurde zowel in groepsverband als individueel. Ook de energiebedrijven
hebben op individuele basis contact gehad met maatschappelijke organisaties.
Daarnaast hebben de partijen elkaar in mei ontmoet bij een bijeenkomst over het
MVO-beleid van het mijnbouwbedrijf Drummond. De energiebedrijven waren
tevens aanwezig bij de lancering van het rapport ‘The dark side of coal’ en bij de
bijeenkomst ‘Kleeft er bloed aan mijn energierekening?’. Bij het opstellen van het
convenant wordt ook de schriftelijke input van de maatschappelijke organisaties
met de energiebedrijven gedeeld. Ook hebben vijf NGO’s input geleverd in een
onderzoek naar mogelijkheden voor een klachtenmechanisme in de
steenkoolketen dat is uitgevoerd door het onderzoeksbureau BSR.
Kortom, bij de opstelling van dit convenant is gebleken dat maatwerk inderdaad
nodig is en dat er geen standaarddefinitie van ‘inclusieve stakeholderdialoog’ is. Ik
hoop dat de verschillende stakeholders betrokken zullen worden bij de
implementatie van het convenant. Ik verwacht dat mijn reis naar Colombia van 24
tot en met 26 november, waarbij zowel CEO’s van de energiebedrijven als
maatschappelijke organisaties en een delegatie uit uw Kamer mij vergezellen,
bijdraagt aan de verbetering van het onderlinge vertrouwen tussen de betrokken
partijen.
Vraag 5
Bent u bereid de Kamer per brief te informeren over de uitkomsten van
uw vervolgoverleg met de CEO's van energiebedrijven over de voortgang
van het energieconvenant, dat plaatsvindt op 29 september aanstaande?
Antwoord
Het vervolgoverleg heeft inmiddels plaatsgevonden. Graag informeer ik u daarom
hierbij over de uitkomsten van het gesprek.
De energiebedrijven hebben de afgelopen tijd flinke stappen gezet. Inmiddels ligt
er een door de sector opgesteld conceptconvenant. Hierin worden onder andere
afspraken vastgelegd over herkomsttransparantie, een klachtenmechanisme en
groepsaanspreekbaarheid van de bedrijven. Het vergroten van de transparantie is
steeds het meest delicate onderdeel geweest bij de besprekingen over het
convenant. Op dit moment bekijkt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de
eventuele effecten van de voorgestelde vorm van transparantie. Met de
energiebedrijven heb ik afgesproken dat, wanneer de ACM geen problemen ziet,
we het convenant zo snel mogelijk afronden.
Met de energiebedrijven heb ik tevens gesproken over de aankomende
economische missie naar Colombia. De interesse van de bedrijven om deel te
nemen aan deze reis is groot. De CEO’s hebben in het gesprek aangegeven graag
zo veel mogelijk stakeholders te spreken om een compleet beeld te krijgen van de
situatie ter plaatse.
Pagina 4 van 5
Vraag 6
Staat afsluiting van het energieconvenant nog altijd gepland op 1 oktober
aanstaande? Deelt u de mening dat het efficiënter is het
energieconvenant af te sluiten nádat u en de CEO's van de
energiebedrijven de geplande reis naar Colombia hebben gemaakt, zodat
de bevindingen van de CEO's in het convenant kunnen worden verwerkt?
Antwoord
Ondanks de voortgang van de gesprekken zal het convenant niet op 1 oktober
kunnen worden afgerond. Reden daarvoor is dat het gevraagde ACM-onderzoek
nog niet beschikbaar is. Ik streef wel naar afronding van het convenant vóór de
reis naar Colombia. Het convenant betreft de algemene ketenverantwoordelijkheid
voor de inkoop van kolen door de Nederlandse energiebedrijven, niet alleen in
Colombia. Tijdens de reis kan dan duidelijk worden waar partijen kunnen
bijdragen aan verbetering van de situatie en hoe zij invulling kunnen geven aan
het convenant.
1) Energie Actueel, 10 september 2014
Pagina 5 van 5