ESF extra actie Jeugd 2007-2013

Factsheet ESF extra Actie J
Op 16 januari 2014 is de volgende ESF aanvraag ingediend:
- Projectnaam “Actie Jeugdwerkgelegenheid 2.0”
- Aanvrager: gemeente Alkmaar
- Subsidiabele kosten € 2.781.870,- ESF subsidie € 1.112.748,- Looptijd: 16 januari 2014 tot en met 15 juli 2015
- Doelgroep: jongeren van 15 tot en met 27 jaar
Voor de Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is een bedrag van € 1.112.748,- beschikbaar
gesteld door het Agentschap SZW.
In totaal zal er bijna 2,8 miljoen aan subsidiabele kosten inzichtelijk gemaakt dienen te worden
om de ESF subsidie volledig te realiseren. Subsidiabele kosten zijn alle kosten die gemaakt
worden voor de toeleiding van jongeren richting de arbeidsmarkt of terug naar school.
Daarnaast moeten de kosten voldoen aan de vereisten zoals vastgelegd in de ESF regeling 20072013.
In de ingediende ESF aanvraag zijn o.a. de volgende kosten opgenomen:
1. De Plaatsingsbonus: Een groot deel van het ESF project zal worden ingevuld met de
kosten voor de Plaatsingsbonus voor een leerwerkbaan (BBL), een reguliere baan of een
stageplek.
2. Loonkosten van jongerencoaches/klantmanagers van de deelnemende partners: De
loonkosten van medewerkers van gemeenten, UWV of onderwijsinstellingen, die
jongeren begeleiden richting de arbeidsmarkt of terug naar school, kunnen worden
meegenomen voor ESF subsidie.
Naast de bovengenoemde kosten is het mogelijk om de kosten van scholingstrajecten, reintegratietrajecten en activeringstrajecten op te voeren voor ESF. De ingediende ESF aanvraag is
vrij breed ingezet, zodat alle kosten die te maken hebben met de toeleiding van de doelgroep
jongeren naar de arbeidsmarkt of terug naar school opgevoerd kunnen worden als subsidiabele
kosten binnen dit ESF project.
Dé voorwaarde voor het daadwerkelijk verkrijgen van de subsidie is het inzichtelijk maken van
de inspanning en resultaten. Zo kan bijvoorbeeld de investering in het Jongerenloket regio
Alkmaar, de inzet van jobcoaches in Westfriesland en de Kop van Noord-Holland, etc., een
bijdrage leveren aan het succesvol realiseren van de maximale subsidie. Vanuit het RPA-NHN
wordt actie ondernomen om te beoordelen en zo ja in welke mate er bij de partners aan de
voorwaarden wordt voldaan en welke stappen er alsnog moeten worden gezet.
De subsidie zal na een eindcontrole van het Agentschap SZW na afloop van het project op 15 juli
2015 beschikbaar worden gesteld (naar verwachting eind 2015). De opbrengst zal regionaal
besteed worden voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid, de specifieke uitwerking hiervan zal
nog nader worden bepaald met de partners.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Suzanne Bruin, [email protected] of 06-48502008.