extra miljoenen voor bestrijding jeugdwerkloosheid

Kenmerk:
731
Afdeling:
Samenleving
Portefeuillehouder: J.M. van Schaik
Vraag (art. 39 Reglement van Orde)
de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Ellen de Neef, Partij voor Zeeland/Terneuzen
ONDERWERP: extra miljoenen voor Gemeenten in hun strijd tegen jeugdwerkloosheid.
TOELICHTING:
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zondag 16 februari bekendgemaakt, dat Gemeenten met ruim 30 miljoen euro vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF)
krijgen in hun strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Er zijn daarvoor blijkbaar plannen ingediend door de centrumgemeenten van 34 arbeidsmarktregio’s. De 30 miljoen euro uit het ESF
komt bovenop de 50 miljoen euro, die het kabinet eerder uittrok voor de aanpak van de
jeugdwerkloosheid.
Vragen (art. 39 RvO)
Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
1
Hoe is het op dit moment gesteld met de
jeugdwerkloosheid in de Gemeente Terneuzen?
1
Het aantal niet-werkende werkzoekende (NWW) jongeren in Terneuzen was op 1 januari 2014 242 jongeren. Op
1 januari 2013 waren er 222 NWW jongeren. Een stijging
met 20 jongeren in 1 jaar.
Van deze jongeren zaten er op 1 januari 2014 148 jongeren in de WWB. Het aantal op 1 januari 2013 was 105.
Een stijging in 1 jaar met 43 jongeren.
2
Als sprake is van een zorgelijke situatie,
welke mogelijkheden heeft uw College dan
om daar iets aan te doen en zo ja, gebeurt er
daadwerkelijk ook iets en in welke vorm(en)?
Heeft uw College kennis genomen van het
bericht over de extra miljoenen euro’s, die nu
beschikbaar worden gesteld vanuit het ESF?
2
De aard en omvang van de jeugdwerkloosheid is inderdaad zorgelijk. Niet alleen de aantallen maar ook de
complexe problematiek.
De middelen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid en
de ESF middelen voor die doelgroep worden beschikbaar
gesteld via de arbeidsmarktregio Zeeland, met Goes als
centrumgemeente. In de arbeidsmarktregio Zeeland werken de gemeenten samen.
3
Indien de Gemeente Terneuzen niet de middelen, of onvoldoende middelen heeft om een
problematische jeugdwerkloosheid te bestrijden, heeft uw College daartoe dan al eens de
financiële ondersteuning door het Rijk ingeroepen?
3
De middelen voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid
zijn gezamenlijk aangevraagd en inmiddels ook beschikbaar gesteld. Ook de gemeente Terneuzen profiteert hier
van mee. Voor heel Zeeland is voor het actieplan €
414.000 beschikbaar en € 507.000 ESF subsidie. Deze
middelen worden voor het overgrote deel in de regio
besteed, direct aan de begeleiding van jongeren richting
arbeidsmarkt. In Terneuzen was er al een vast contactpersoon voor jongeren (jongerenloket), deze functie is uitgebreid.
4
Als er sprake is van een zorgwekkende
jeugdwerkloosheid in de Gemeente Terneuzen, bent u dan bereid om in te gaan op onze
aansporing om z.s.m. een beroep te doen op
de beschikbare Rijksmiddelen en/of de extra
miljoenen die door het ESF beschikbaar worden gesteld?
Omdat de meeste jongeren meervoudige problematiek
hebben wordt er in onze gemeente steeds meer geïnvesteerd in zorg en zorgcoaches. De beschikbare ESF middelen worden ook hiervoor gebruikt.
Vragen (art. 39 RvO)
Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
Datum vragen: 17 februari 2014
Datum antwoorden: 3 maart 2014
Verzonden: 13 maart 2014
Namens deze(n)
Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
secretaris,
Raadsgriffier Gemeente Terneuzen
F.M.L. Lauret RA
2
burgemeester,
J.A.H. Lonink