Wordt verstuurd naar CA Uw Insisto dossier dossiernummer is

OVERZICHT VERZONDEN MAILS
INDICATIESTELLING
Dossier ontvankelijk – Wordt verstuurd naar CA
Uw Insisto dossier dossiernummer is ontvankelijk verklaard en zal verder behandeld worden door
team indicatiestelling.
Heeft u vragen, neem dan contact op met uw dossierbeheerder: naam dossierbeheerder
Dossier onontvankelijk – Wordt verstuurd naar CA
Uw Insisto dossier dossiernummer is onontvankelijk verklaard omwille van het ontbreken van
informatie.
Gelieve het dossier aan te vullen, rekening houdend met de opmerkingen die zijn aangebracht bij het
terugzenden van het dossier. Het dossier wordt in afwachting niet verder behandeld door de
Intersectorale Toegangspoort.
Heeft u vragen, neem dan contact op met uw dossierbeheerder: naam dossierbeheerder
Bijkomende info/diagnostiek opvragen bij CA – Wordt verstuurd naar CA
Voor het Insisto dossier dossiernummer wordt bijkomende informatie en/of diagnostiek opgevraagd.
Gelieve deze informatie aan te vullen en dit te versturen. Het dossier wordt pas verder behandeld
nadat de gevraagde informatie is ontvangen.
Heeft u vragen, neem dan contact op met uw dossierbeheerder : naam dossierbeheerder
Bijkomende info/diagnostiek opvragen bij derde voorziening: akkoord CA – Wordt verstuurd naar CA
Voor uw Insisto dossier dossiernummer wordt bijkomende informatie en/of diagnostiek opgevraagd
bij een derde voorziening naam voorziening.
Pas wanneer u als contactpersoon-aanmelder hiervoor de goedkeuring geeft, zal deze vraag voor
uitvoering verzonden worden naar de derde voorziening.
Heeft u vragen, neem dan contact op met uw dossierbeheerder: naam dossierbeheerder
Vraag bijkomende informatie geannuleerd – Wordt verstuurd naar CA
In het Insisto dossier dossiernummer is een vraag voor bijkomende informatie geannuleerd.
U ontvangt dit bericht als uitvoerder van deze vraag.
Raadpleeg de vragenlijst in het dossier om na te gaan welke vragen nog steeds van toepassing zijn.
Heeft u vragen, neem dan contact op met uw dossierbeheerder: naam dossierbeheerder
Vraag bijkomende informatie geannuleerd – Wordt verstuurd naar CA
In het Insisto dossier dossiernummer is een vraag voor bijkomende informatie aan een derde
voorziening geannuleerd.
Raadpleeg de vragenlijst in het dossier om na te gaan welke vragen nog steeds van toepassing zijn.
Heeft u vragen, neem dan contact op met uw dossierbeheerder: naam dossierbeheerder
Bijkomende informatie/diagnostiek werd toegevoegd- Wordt verstuurd naar dossierbeheerder IS
In het Insisto dossier dossiernummer is een vraag voor bijkomende informatie beantwoord.
ISV afgekeurd door leidinggevende – Wordt verstuurd naar dossierbeheerder IS
Uw leidinggevende heeft het indicatiestellingsverslag van het Insisto dossier dossiernummer
geweigerd, omwille van volgende reden: reden weigering
Gelieve de nodige aanpassingen te doen en het ISV opnieuw ter goedkeuring voor te leggen.
ISV opgemaakt – Wordt verstuurd naar CA
Het indicatiestellingsverslag (ISV) van uw Insisto dossier dossiernummer is opgesteld en wacht op uw
bevestiging voor verwijzing naar jeugdhulpregie.
U kan het ISV manueel bevestigen waardoor het onmiddellijk wordt overgedragen aan
jeugdhulpregie. Anders zal het dossier automatisch doorstromen naar jeugdhulpregie binnen een
termijn van 5 werkdagen, tenzij het een 'second opinion' betreft. In dat laatste geval moet u altijd het
ISV manueel bevestigen.
Indien het ISV voortvloeit uit een versnelde indicatiestelling en toewijzing (VIST) hoeft u niets meer te
doen. De gegevens worden onmiddellijk overgedragen aan jeugdhulpregie.
Binnen de termijn van 5 werkdagen kan u er ook voor kiezen om het dossier tijdelijk in de
wachtkamer te plaatsen als de hulp niet onmiddellijk nodig is. Als laatste kan u binnen deze termijn
ook een 'second opinion' aanvragen bij een andere toegangspoort. Deze zal eenmalig de
indicatiestelling herdoen waarna u kan kiezen tussen het oorspronkelijke of het nieuwe ISV.
Eerstdaags zal een brief aan de cliënt(en) verstuurd worden ter bevestiging van het ISV.
Heeft u vragen, neem dan contact op met uw dossierbeheerder: naam dossierbeheerder
JEUGDHULPREGIE
Nieuw ISV aan bestaand regiedossier toegevoegd – Wordt verstuurd naar dossierbeheerder JHR
Er is een nieuw ISV toegevoegd aan het zorgtraject van het dossier met dossiernummer
dossiernummer.
Ingeval van een VIST zal dit ISV een aanvulling zijn op het bestaande zorgtraject.
Ingeval van nieuwe indicatie of herindicatie zal dit ISV het vorige vervangen.
Gelieve het zorgtraject na te kijken en de gepaste acties te nemen in het kader van de
jeugdhulpregie.
Jeugdhulpvoorstel opgemaakt – Wordt verstuurd naar CA
Voor uw Insisto dossier dossiernummer werd een nieuwe brief toegevoegd.
Dit kan een Jeugdhulpvoorstel of een jeugdhulpverleningsbeslissing zijn.
Wanneer een jeugdhulpvoorstel werd toegevoegd, moet u als contactpersoon-aanmelder het
akkoord van uw cliënt ingeven in Insisto voor de voorgestelde voorziening(en).
U kan 2 voorzieningen weerhouden per typemodule. Opgelet: De jongere wordt pas aangemeld bij
de voorziening nadat u het akkoord hebt ingegeven!
Een nieuwe jeugdhulpbeslissing wil zeggen dat de opstart van de hulp werd bevestigd door
jeugdhulpregie. U hoeft als contactpersoon-aanmelder niets te ondernemen.
Heeft u vragen, neem dan contact op met uw dossierbeheerder: naam dossierbeheerder
Jeugdhulpvoorstel weerhouden – Wordt verstuurd naar dossierbeheerder JHR
Voor het Insisto dossier dossiernummer werd een voorziening weerhouden door de contactpersoonaanmelder.
Jeugdhulpregie beëindigd – Wordt verstuurd naar CA
Jeugdhulpregie voor het Insisto dossier ${DOSSIER_NR} is afgerond.
Het dossier is nu opvraagbaar in de lijst van verwerkte dossiers.
Heeft u vragen, neem dan contact op met uw dossierbeheerder: naam dossierbeheerder
WACHTBEHEER
Hulp opgestart – Wordt verstuurd naar dossierbeheer JHR + CA
Voor de jongere met dossiernummer dossiernummer is hulp opgestart bij naam voorziening- naam
instroomlijst op datum opstart.
De definitieve toewijzing van deze hulp dient nog bekrachtigd te worden via een jeugdhulpbeslissing.
Heeft u vragen, neem dan contact op met uw dossierbeheerder: naam dossierbeheerder
Jeugdhulpbeslissing opgesteld – Wordt verstuurd naar CA
Voor uw Insisto dossier dossiernummer werd een nieuwe brief toegevoegd.
Dit kan een Jeugdhulpvoorstel of een jeugdhulpverleningsbeslissing zijn.
Wanneer een jeugdhulpvoorstel werd toegevoegd, moet u als contactpersoon-aanmelder het
akkoord van uw cliënt ingeven in Insisto voor de voorgestelde voorziening(en).
U kan 2 voorzieningen weerhouden per typemodule. Opgelet: De jongere wordt pas aangemeld bij
de voorziening nadat u het akkoord hebt ingegeven!
Een nieuwe jeugdhulpbeslissing wil zeggen dat de opstart van de hulp werd bevestigd door
jeugdhulpregie. U hoeft als contactpersoon-aanmelder niets te ondernemen.
Heeft u vragen, neem dan contact op met uw dossierbeheerder: naam dossierbeheerder
Hulp beëindigen (ifv voorziening die jongeren verwijderd van algemene lijst) – Te versturen naar
dossierbeheerder JHR
De jongere met dossiernummer dossiernummer werd verwijderd bij de voorziening naam
voorziening.
VERHUIS DOSSIER
Verhuis te bevestigen – Wordt verstuurd naar nieuwe CA
U wordt gevraagd om op te treden als contactpersoon-aanmelder voor de jongere met
dossiernummer dossiernummer.
Het dossier is opvraagbaar in de lijst van "Mijn dossiers" in Insisto.
Als u akkoord bent met de verhuis van dit dossier naar uw voorziening, dan dient u de verhuis te
bevestigen.
Heeft u vragen, neem dan contact op met uw dossierbeheerder: naam dossierbeheerder
Verhuis bevestigd – Wordt verstuurd naar oorspronkelijke CA
Het Insisto dossier dossiernummer is verhuisd naar een nieuwe contactpersoon-aanmelder.
Hierdoor heeft u geen inzage meer in het dossier.
De nieuwe voorziening zal deze aanvraag verder opvolgen.
Heeft u vragen, neem dan contact op met de dossierbeheerder: dossierbeheerder
Verhuis geweigerd – Wordt verstuurd naar oorspronkelijke CA
Het Insisto dossier dossiernummer is niet verhuisd naar een nieuwe contactpersoon-aanmelder.
De nieuwe voorziening heeft de verhuis geweigerd. Hierdoor blijft uw voorziening contactpersoonaanmelder van dit dossier.
Heeft u vragen, neem dan contact op met de dossierbeheerder: dossierbeheerder.
Verhuis geannuleerd – Wordt verstuurd naar oorspronkelijke CA
Het Insisto dossier dossiernummer is niet verhuisd naar een nieuwe contactpersoon-aanmelder.
De aanvrager heeft de verhuisd geannuleerd.
Hierdoor blijft uw voorziening contactpersoon-aanmelder van dit dossier.
Heeft u vragen, neem dan contact op met de dossierbeheerder: dossierbeheerder