CDA-Nuenen c.a. is er voor u!

CDA-Nuenen c.a. is er voor u!
verkiezingsprogramma 2014 – 2018
INHOUD
- Voorwoord van de voorzitter
- Waaraan herkent u het CDA in Nuenen?
- Hoofdstuk 1 mensen maken hun leefomgeving
- Hoofdstuk 2 kwaliteit van leven
- Hoofdstuk 3 meedoen in de samenleving
- Hoofdstuk 4 bestuurlijke structuur
- De acht speerpunten van het CDA
1
CDA kandidaten
Tom van den Boomen, lijsttrekker
Erik Groothoff
Cees Meijvis
Mieke Hendrickx
Rogier Wouters
En verder: Marja van Rooij, Theo van den Tillaart, Theo de Groof, Berend van
den Boomen, Lies de Laat, Frits Dijk, Gerrit-Willem de Jong, Emile Drenth, Jan
van Rooij, Frank de Laat, Paul de Witte, Jan Peeters, Hille Nota, Piet
Bartholomeus, Peter Hendrickx en Berry Cuppers
2
Voorwoord van de voorzitter
Namens het CDA, afdeling Nuenen c.a. is het mij een bijzonder genoegen
hierbij ons verkiezingsprogramma 2014 -2018 te presenteren.
Nuenen staat voor vele, soms moeilijke keuzes. Wij als CDA vinden het
belangrijk dat het belang van u als inwoner van Nuenen op een eerlijke en
rechtvaardige manier bij deze keuzes voorop staat.
Juist nu, in een tijd van een terugtredende overheid, een gevolg van financiële
grenzen aan wat kan en we allemaal willen.
Juist nu, nu u en ik mondiger en zelfstandiger zijn.
Juist nu wil en kan het CDA laten zien dat het oog heeft en blijft houden voor
de zwakkeren onder ons.
En dit alles wel met de realiteitszin dat de staatsruif waaruit dit betaald moet
worden, alleen gevuld kan worden als ook ondernemerschap en het
bedrijfsleven op een duurzame manier hun kansen krijgen!
Deze uitgangspunten hebben we uitgewerkt in ons verkiezingsprogramma voor
de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 in Nuenen c.a. Niet voor niets is
de titel van ons programma: “Het CDA-Nuenen c.a. is er voor u!”
Aarzel niet ons aan te spreken indien u vragen heeft, of als u het niet eens bent
met het gestelde.
We gaan het gesprek met u graag aan!
Peter Hendrickx,
voorzitter CDA-Nuenen c.a.
3
Waaraan herkent u het CDA in Nuenen?
1. Het CDA is een partij die gebaseerd is op christelijke uitgangspunten. Bij
het bepalen van standpunten, het maken van keuzes en het gedrag van
vertegenwoordigers van het CDA , laat het CDA zich leiden en inspireren
door de vier fundamentele waarden: solidariteit, gerechtigheid,
rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid.
Iedereen die zich in deze waarden herkent, is welkom bij het CDA.
2. Het CDA is van mening dat de gemeente haar zorgtaken een hoge
prioriteit moet geven. Het kiest daarom nadrukkelijk partij voor iedereen
in onze samenleving die een steuntje in de rug nodig heeft. Zij vooral
moeten kunnen vertrouwen op de overheid.
3. Het CDA hecht veel waarde aan goede welzijnsvoorzieningen om de
maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Het CDA gelooft in actief
burgerschap, het vermogen van mensen, verenigingen, organisaties en
ook bedrijven om met elkaar problemen op te lossen. Het CDA vindt dat
de overheid moet stimuleren om met eigen initiatief en
verantwoordelijkheid de voorzieningen te beheren en te exploiteren.
4. Het CDA gaat de inwoners van Nuenen stimuleren en uitdagen om meer
eigen verantwoordelijkheid te nemen in het bewaren van de kwaliteit
van de leefomgeving.
5. Het CDA kiest voor een transparant, spaarzaam en solide financieel
beleid met oog voor gematigde lokale lasten.
6. Als landelijke partij gebruikt het CDA-Nuenen c.a. de mogelijkheid om te
overleggen en/of samen te werken met het CDA in de regio, de provincie
of op landelijk niveau.
4
1
Mensen maken hun eigen leefomgeving
Ons ideaal is een gemeente waarin zoveel mogelijk inwoners zich thuis voelen en een eigen bijdrage
leveren aan hun eigen leefomgeving. De gemeente moet haar burgers hierin actief aanspreken en
ondersteunen.
Voor het CDA bestaat een kwalitatief goede leefomgeving ook uit :
-
goed te bereiken sociaal-culturele voorzieningen, evenals sport- en
onderwijsvoorzieningen;
een groene woonomgeving met voldoende speelmogelijkheden voor kinderen;
een toegankelijk en aantrekkelijk buitengebied;
goede bereikbaarheid van de omliggende gemeentes voor auto- en fietsverkeer;
goed openbaar vervoer van en naar de omliggende gemeentes.
Een evenwichtige samenstelling van de Nuenense bevolking is noodzakelijk voor een goede woonen leefomgeving. Een gevarieerd woningaanbod dat aansluit bij de woonbehoefte van de mensen in
elke levensfase is daarbij van belang.
Concreet betekent dit voor ons:
Publieke ruimte




Onderhoudsniveau: tenminste het huidige peil handhaven; waar mogelijk meer aandacht
voor buitengebied.
Burgerparticipatie:
o Wijkverenigingen actief laten meedenken over de invulling en het beheer van de
publieke ruimte en met name groen in de wijk en herinrichting en reconstructie van
wegen.
o Bewoners mede verantwoordelijk maken voor onderhoud van groenvoorzieningen in
de eigen woonomgeving.
Toegankelijkheid: openbare ruimten dienen voor iedereen toegankelijk te zijn.
Sociale veiligheid: bij de inrichting van de openbare ruimte is hiervoor speciale aandacht.
Woningbouw



Uit oogpunt van leefbaarheid moeten voor Gerwen en Nederwetten plannen ontwikkeld
worden om groei naar 3000 respectievelijk 1200 inwoners mogelijk te maken.
Bestemmingsplannen moeten aansluiten bij de woonbehoefte: meegroeiwoningen, nultreden- woningen, mantelzorgwoningen, groepsbewoning, enz.
Om een evenwichtige bevolkingsopbouw te houden moet er bijzondere aandacht zijn voor
huisvesting van jongeren.
Infrastructuur voor verkeer

Aanleg HOV2 zodanig uitvoeren dat die een bijdrage levert aan de ontsluiting en
bereikbaarheid van Nuenen.
5




Soeterbeek permanent openstellen om verkeer naar en van Nederwetten niet onnodig te
hinderen.
De Noordoost- Corridor (de ruit) is nodig om de lokale wegen te ontlasten en het niet-lokale
verkeer buiten de dorpskernen om te leiden. Om woon- en natuurgebieden zoveel mogelijk
te sparen is het wenselijk om de weg zo dicht mogelijk ten noorden van het
Wilhelminakanaal aan te leggen.
Openbaar vervoer stimuleren door te streven naar een transferium aan de oostzijde van
Nuenen.
De Helmondweg ( A270) moet over de gehele lengte een 80 km-weg worden.
Natuur en Landschap


2
Zorgvuldig omgaan met de natuur binnen en buiten de dorpskern, dus: behoud van het
landschap, de plattelandscultuur en bescherming van het milieu.
Sociaal-economische ontwikkeling van het buitengebied stimuleren door agrarische
activiteiten niet onnodig te remmen en tevens agrarische bedrijven de mogelijkheid geven
om nevenactiviteiten uit te voeren, zoals landschapsonderhoud en toerisme. Uiteraard mag
een en ander niet ten koste gaan van de kwaliteit van het buitengebied.
Kwaliteit van leven
De kwaliteit van leven wordt voor een groot deel mede bepaald door welzijn, onderling sociaal
contact, onderwijs, gezondheidsvoorzieningen, veiligheid, aanbod van kunst en cultuur en de
mogelijkheid tot recreatie en ontspanning. Daar waar mensen een goede kwaliteit van leven
ervaren, is ook sprake van een kwalitatief goede samenleving. Daarom behoort het tot de taken van
de gemeente om omstandigheden te creëren waarbinnen sociale cohesie kan groeien. Simpel
gezegd: de gemeente zorgt voor de voorzieningen en de gebruikers zorgen voor een kostendekkend
beheer en exploitatie. Vrijwilligers zijn onmisbare bouwstenen in de sociale verbanden. Essentieel is
daarom dat vrijwilligerswerk door de gemeente wordt gestimuleerd en gewaardeerd
Concreet betekent deze visie op kwaliteit van leven:
Welzijnsvoorzieningen



De gemeente voorziet in sociaal culturele ruimten (Het Klooster, Koppelaar, Den Heuvel), die
kostendekkend worden beheerd en geëxploiteerd door de verenigingen of instellingen.
Uitgangspunt is dat elke vereniging en instelling zelf verantwoordelijk is voor haar financiële
reilen en zeilen. Gemeentelijke subsidies zijn uitsluitend beschikbaar voor activiteiten die
invulling geven aan gemeentelijk beleid en die zonder deze subsidie niet of slechts tegen
onaanvaardbaar hoge kosten kunnen plaatsvinden. We denken daarbij bijvoorbeeld aan
jeugd- en jongerenwerk, bibliotheek of een inlooppunt voor ouderen maar ook aan
sportverenigingen die zicht richten op het bieden van een goede vrijetijdsbesteding aan
jongeren.
Met betrekking tot de geldstromen naar met name sportverenigingen (directe subsidies en
bijdrages in onderhoud en exploitatie van voorzieningen) moet er sprake te zijn van volledige
6

transparantie en gelijke behandeling. Op basis van het CDA-principe van solidariteit moeten
verschillen die er nu bestaan, in een periode van vier jaar weggewerkt worden.
Maatschappelijke organisaties die geen subsidie ontvangen, krijgen ontheffing van het
betalen van leges voor de activiteiten die ze organiseren.
Sportvoorzieningen


De gemeente voorziet, als eigenaar, in een aantal accommodaties voor buitensport en
binnensport . Privatisering van sportaccommodaties tegen maatschappelijk aanvaardbare
kosten heeft de voorkeur van het CDA. Dit zou in 2018 volledig gerealiseerd moeten zijn.
Deelname aan amateursport moet voor iedereen in onze gemeente en met name voor
jongeren, tegen aanvaardbare kosten mogelijk blijven.
Onderwijshuisvesting


3
Nieuwbouw VMBO-school realiseren in de Luistruik.
Zolang er nog hoogwaardige klaslokalen leegstaan, geen nieuwbouw of renovatie voor het
primair onderwijs.
Meedoen in de samenleving
Iedereen heeft recht op het waardig en zo mogelijk zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving.
De verantwoordelijkheid voor het geven van zorg en ondersteuning aan inwoners, die daar om
welke reden dan ook moeite mee hebben, komt in toenemende mate bij de gemeente te liggen.
Hierbij denken we aan mensen,




die al dan niet tijdelijk zelfstandig geen inkomen kunnen verwerven;
die WMO-voorzieningen nodig hebben: vervoer, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp,
dagbesteding of begeleiding;
van wie de (geestelijke) gezondheid afneemt en die dagbesteding of begeleiding nodig
hebben;
voor wie het door stoornissen of stoornissen van hun kinderen moeilijk is hun kinderen op te
voeden tot zelfstandigheid.
Het organiseren van de zorg voor de inwoners is een complexe uitdaging. Naar schatting hebben
ruim 2000 Nuenenaren een vorm van zorg nodig. Door de vergrijzing en het streven naar langer thuis
wonen zal dit aantal in de nabije toekomst nog flink stijgen. Optimale zorgverlening vraagt om
professionaliteit en maatwerk die de schaalgrootte van onze gemeente te boven gaat. Op dit terrein
is samenwerking met andere gemeentes noodzakelijk. Voldoende middelen voor goede zorg hebben
een hoge prioriteit voor het CDA.
Zorg en ondersteuning is ook een taak van de gemeenschap. Voor het CDA is solidariteit met de
medemens een essentieel uitgangspunt . De gemeenschap moet worden gestimuleerd zorgtaken te
organiseren en waar nodig met subsidies worden geholpen. Wijkgebonden activiteiten zijn daarin
een belangrijk instrument.
7
Concreet betekent deze visie op zorg:
Minimabeleid

Financiële faciliteiten (kwijtschelding, bijzondere bijstand, participatiegelden) voor minima
dienen te liggen op de grens van wat wettelijk maximaal is toegestaan.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning




Bepalen van de zorgbehoefte dient altijd te worden gedaan op basis van individuele
beoordeling, zodat maatwerk geleverd kan worden.
Indien de wet de mogelijkheid geeft om mensen de regie te laten houden over hun eigen
zorg, moet het persoonsgebonden budget worden gehandhaafd.
Mantelzorgers verdienen ondersteuning.
Alle gelden die van rijkswege beschikbaar komen, worden geoormerkt (kunnen uitsluitend
voor het bepaalde doel bestemd worden); tekorten worden vanuit de gemeentelijke
begroting aangevuld.
Participatie



Bijstandsgerechtigden moeten een passende tegenprestatie gaan leveren door een actieve
rol in de participatiesamenleving, bijvoorbeeld door steun aan inwoners met zorgvraag of
deelname in (wijk)initiatieven.
Goede relatie met Nuenens bedrijfsleven koesteren om hen te verleiden werkplekken voor
mensen met beperkingen te realiseren.
Uitvoering van Wet Werk en Bijstand en de komende participatiewet dient in één hand te
komen, dus fusie nastreven van sociale werkvoorziening en gemeentelijke sociale dienst.
Wijkgerichte aanpak

4
Wijkgebonden initiatieven gericht op het mee laten doen van wijkbewoners met een
(beginnende) zorgvraag worden gestimuleerd en waar nodig gesubsidieerd.
Bestuurlijke structuur
Decentralisatie van taken dwingt tot samenwerking met andere gemeenten om voldoende
schaalgrootte te krijgen om de taken op een kwalitatief goede manier te realiseren. Bovendien zijn er
tal van taken die een regionaal karakter hebben en dus wel in samenwerking moeten worden
uitgevoerd, denk aan bijvoorbeeld vervoer (regiotaxi), GGD, bibliotheek Dommeldal en vuilafvoer.
In het kader van financiële problematiek van Nuenen moet de gemeente de discussie voeren of ze in
al deze onderwerpen zelf de regie wil blijven houden of het uit handen durft te geven.
Het CDA wil zich inzetten voor een stabiel bestuur, steunend op een brede steun in de
gemeenteraad, waarbij het bestuur betrouwbaar, transparant en herkenbaar is. Tevens streven we
naar een sober en doelmatig bestuur waarbij de gemeentelijke service op peil blijft.
8
Concreet betekent deze visie op de bestuurlijke structuur:
Samenwerking




Samenwerking met Son en Breugel en Geldrop-Mierlo dient te worden versneld en verbreed;
volledige ambtelijke fusie is op korte termijn gewenst. Uniformering van procedures is hierbij
een belangrijke voorwaarde.
De ambtelijke fusie kan de opmaat zijn tot bestuurlijke fusie van Nuenen c.a. met deze
gemeenten. Deze discussie moeten we durven voeren op het moment dat blijkt dat
zelfstandig zijn geen toegevoegde waarde meer heeft.
De belangen van de gemeente houden niet op bij de gemeentegrens. Regionale en zelfs
bovenregionale samenwerking is daarom nodig op alle gebieden waar dit meerwaarde heeft.
De taken op het gebied van de nieuwe WMO (AWBZ), de jeugdzorg en de participatiewet
moeten worden neergelegd op het niveau waar het meeste schaalvoordeel geboekt kan
worden; het CDA streeft naar uniformiteit in uitvoering tussen alle gemeenten in de regio.
Financiën
De komende bestuursperiode kenmerkt zich door structureel lagere inkomsten vanuit het Rijk in
combinatie met nieuwe taken voor de gemeente. Dit vraagt om een terughoudend financieel beleid
en een hernieuwde prioritering van het te voeren beleid.
Dit betekent voor het CDA:



Van alle taken moet worden bezien of uitvoering door de gemeente noodzakelijk is. Laat
taken die ook door derden kunnen worden uitgevoerd, ook aan hen over. Als voorbeeld
noemen we hier projectontwikkelaars die zelf zorgen voor bestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan.
Er moeten taken geschrapt worden om bezuinigingen te realiseren. Concreet wil het CDA
de verantwoordelijkheid voor taken die regionaal zijn georganiseerd (GGD, bibliotheek,
muziekschool, regiotaxi, jeugdzorg, sociale werkvoorziening, enz.) neerleggen bij één
gemeente in de regio. Dat Nuenen c.a. daarbij de regie verliest nemen we op de koop toe.
Schrappen van taken, betere bedrijfsvoering en verbeteringen in het grondbedrijf moeten
leiden tot lagere lasten voor de burger. De ambitie is om te komen tot een niveau dat
vergelijkbaar is met dat in omringende gemeentes.
De financiële prioriteit voor het CDA in de komende bestuursperiode 2014-2018 ligt bij:





inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben om volwaardig mee te kunnen doen in de
samenleving.
stimuleren van wijkgebonden activiteiten gericht op de inwoners met een (beginnende)
zorgvraag.
sociale veiligheid en een aantrekkelijk woonklimaat in wijken en buurten.
goede ontsluiting en bereikbaarheid van het dorp.
reduceren van financiële kwetsbaarheid door maximale samenwerking in de Dommeldalgemeenten en zo mogelijk ook daarbuiten.
9
De acht speerpunten van het CDA
1.
Kom op voor de zwakkeren. Iedereen die steun nodig heeft van de overheid, moet die
krijgen, ook als daarvoor op andere terreinen bezuinigd moet worden.
2.
Verlaag de lasten voor de burger. De tarieven voor OZB, rioolheffing en afvalstoffen zo
snel mogelijk verlagen tot het niveau van de omliggende gemeentes.
3.
Pak leegstand aan. Geen nieuwbouw of renovatie van schoolgebouwen voor het
basisonderwijs zolang er voldoende leegstand van goede lokalen is.
4.
Stimuleer omzien naar elkaar. Initiatieven die bijdragen aan het versterken van
gemeenschapszin en de zorg voor elkaar moeten worden gestimuleerd en
gewaardeerd.
5.
Pak verkeersoverlast echt aan. Om doorgaand verkeer door Nuenen te beperken
moet de ruit worden aangelegd met een weg ten noorden van het Wilhelinakanaal en
moet de HOV worden doorgetrokken.
6.
Aandacht voor de vergrijzing. Private partijen moeten met aantrekkelijke
voorwaarden verleid worden om in Nuenen een verzorgings- en verpleeghuis te
bouwen, bij voorkeur in de Kloostertuin. Hierdoor kunnen ouderen die veel zorg nodig
hebben, in ons dorp blijven wonen.
7.
Vergeet de ondernemers niet. Ondernemers, vooral die in het buitengebied, moeten
de kans krijgen te groeien. Bestemmingsplannen, ook voor het buitengebied, moeten
nieuwe en duurzame activiteiten toelaten.
8.
Jongeren zijn essentieel voor Nuenen. Bind jongeren aan Nuenen door actief plannen
te ontwikkelen om in Gerwen en Nederwetten te bouwen.
10