Bijlage: ontwerpbesluit Interimregeling en ontwerp

Bijlage: ontwerpbesluit Interimregeling en ontwerp-delegatiebesluit c.a.
I. Interimregeling waardevermeerdering
Gedeputeerde Staten van Groningen,
Overwegende dat:
-
-
in het akkoord "Vertrouwen op Herstel en Herstel van Vertrouwen" d.d. 17 januari 2014 en
door Provinciale Staten van Groningen vastgesteld op 29 januari 2014, een ‘regeling
waardevermeerdering’ is voorzien, die naar verwachting pas gereed zal zijn in de loop van
2015;
tussen de deelnemers aan de Dialoogtafel is overeengekomen om in afwachting van de
definitieve regeling een Interimregeling op te stellen;
in de vergadering van de Dialoogtafel op 8 september 2014 aan de provincie Groningen het
verzoek is gedaan om de Interimregeling waardevermeerdering overeenkomstig haar
instructies op te stellen en na vaststelling in uitvoering te nemen;
de Interimregeling zal worden vastgesteld als beleidsregel in de zin van artikel 4:81, eerste lid,
van de Algemene wet bestuursrecht welke beleidsregel betrekking heeft op de bevoegdheid
van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 8, eerste lid, van de Kaderverordening
subsidies provincie Groningen 1998;
Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
BESLUITEN:
tot vaststelling van de beleidsregel ‘Interimregeling waardevermeerdering’, die luidt als volgt:
Paragraaf 1, Inleidende en algemene bepalingen
Artikel 1 Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. bouwkundig versterkende maatregelen: aanpassingen van de woning die gericht zijn op het beter
aardbevingsbestendig maken van de woning;
b. woning: een gebouw of gedeelte van een gebouw dat bestemd is voor bewoning met inbegrip van
de bijgebouwen die bijdragen aan de woonbestemming.
c. bedrijf: een onderneming die is ingeschreven in het handelsregister, dat wordt bijgehouden door
de Kamer van Koophandel;
d. Energie Prestatie Advies: een advies van een volgens de beoordelingsrichtlijn BRL-9500-01
gecertificeerde adviseur inzake de vaststelling van het energielabel van een woning en van de
mogelijke maatregelen tot verbetering van de energieprestatie van de woning.
Artikel 2 Werkingsgebied
Deze regeling is van toepassing in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne,
Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum.
Paragraaf 2, De subsidieaanvraag
Artikel 3 Indiening van de aanvraag
1. Aanvragen worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Postbus
779, 9700 AT Groningen of digitaal met gebruik van het digitale loket op de website www.snn.eu.
Artikel 4 Bijlagen bij de aanvraag
1. Bij de aanvraag dienen in elk geval de volgende documenten te worden ingezonden:
a. de onderbouwing van in het aanvraagformulier vermelde kosten, blijkende uit offerte(s)
en/of opdrachtbevestiging ter onderbouwing van de subsidiabele kosten; en
b. een afschrift van de besluiten tot verlening van andere subsidies in de kosten van de op
grond van deze regeling te subsidiëren activiteiten dan wel van de aanvragen tot
verlening van deze andere subsidies.
2. Voorts dienen bij de aanvraag te worden ingezonden:
a. een afschrift van de brief van de NAM, bedoeld in artikel 7, aanhef en onder a;
b. een afschrift van het advies, bedoeld in artikel 7, aanhef en onder b;
c. een afschrift van de koopovereenkomst van de woning waaruit blijkt dat de aanvrager een
koper is in de zin van artikel 7, aanhef en onder c; of
d. een afschrift van het document van oplevering van de woning waaruit blijkt dat de
aanvrager een koper en/of eigenaar is in de zin van artikel 7, aanhef en onder d.
Artikel 5 Bijlage bij aanvraag van ondernemer
Indien de aanvrager ondernemer is in de zin van het VWEU-Verdrag zendt hij bij de aanvraag een deminimis verklaring in, waaruit blijkt dat de aangevraagde subsidie geheel of gedeeltelijk kan worden
verleend zonder dat sprake zal zijn van overtreding van de voorschriften van de Europese Unie ter
zake van de verstrekking van overheidssteun.
Paragraaf 3, Het besluit op de aanvraag
Artikel 6 Beslistermijn
Gedeputeerde Staten besluiten binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag; de beslistermijn
wordt verlengd met de termijn vanaf de uitnodiging aan de aanvrager tot aanvulling van de aanvraag
tot het tijdstip waarop de aanvulling is ontvangen of waarop de termijn die op grond van artikel 4:5 van
de Algemene wet bestuursrecht voor de aanvulling is gesteld, is afgelopen.
Artikel 7 Voorwaarden voor verlening
Subsidie kan worden verstrekt aan;
a. de eigenaar of zakelijk gerechtigde van een woning waaraan door de NAM blijkens haar brief
aardbevingsschade van categorie a of b van ten minste €1.000 is vastgesteld;
b. de eigenaar of zakelijk gerechtigde van een woning waarvoor bouwkundig versterkende
maatregelen worden voorzien, die in overeenstemming zijn met het schriftelijk advies van een door de
NAM aangewezen inspecteur;
c. de koper van een bestaande woning waarvan de koopovereenkomst is gesloten op of na 17 januari
2014;
d. de koper en/of eigenaar van een nieuwbouwwoning waarvan de oplevering is gebeurd op of na 17
januari 2014;
Artikel 8 Weigeringsgronden
De subsidie wordt geweigerd, wanneer verlening in strijd is met geldende voorschriften waaronder die
van de Europese Unie.
Artikel 9 Subsidiabele kosten
1. De subsidiabele kosten zijn de kosten ter zake van de woningen, bedoeld in artikel 7, voor:
a. het verkrijgen van een Energie Prestatie Advies;
b. de uitvoering van navolgende energiebesparende of -opwekkende maatregelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
dak-, vloer- en gevelisolatie;
muurisolatie;
HR++(+) glas;
combiketel met hoog rendement;
zonnepanelen en zonnecollectoren;
zonneboiler;
7. warmtepomp;
8. warmte- koudeopslag;
9. technieken voor warmteterugwinning.
2. Subsidiabele kosten in de zin van het vorige lid, aanhef en onder b, zijn de kosten van het
aanschaffen van materiaal en de kosten van de installatie voor zover de installatie wordt uitgevoerd
door een bedrijf.
3. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) is 100% subsidiabel, voor zover deze niet fiscaal te
verrekenen is.
Artikel 10 Uitgesloten kosten
1. Kosten die zijn gemaakt ter voldoening aan contractuele verplichtingen die zijn aangegaan vóór
17 januari 2014 zijn geen subsidiabele kosten.
2. Kosten die worden gefinancierd met andere subsidies dan op grond van deze regeling, zijn
subsidiabele kosten voor zover die kosten met die andere subsidies niet volledig worden
gefinancierd.
Artikel 11 Bepalingen omtrent de hoogte van de subsidie
Het subsidiebedrag is 100% van de subsidiabele kosten, inclusief BTW, met een maximum van
€ 4.000,- per woning.
Artikel 12 Volgorde bij verdeling van subsidieplafond
1. Er wordt op basis van de volgorde van ontvangst van de aanvraag besloten.
2. Voor zover door verlening van subsidie op aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, het
subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van aanvragen
vastgesteld door middel van loting.
Paragraaf 4, Het voorschot op de betaling van de subsidie
Artikel 13 Bevoorschotting
Er worden op de verleende subsidie geen voorschotten verstrekt.
Paragraaf 5, De vaststelling van de subsidie
Artikel 14 Aanvraag subsidievaststelling
1. De subsidieontvanger dient binnen zes maanden na het besluit tot subsidieverlening een aanvraag
tot vaststelling van de subsidie in.
2. Artikel 5 is van overeenkomstige toepassing.
3. De aanvraag tot vaststelling wordt ingediend door de subsidieontvanger en omvat in elk geval:
a) één of meer facturen waaruit blijkt dat de getroffen maatregelen zijn uitgevoerd;
b) een afschrift van de notariële akte waarbij de eigendom is verkregen, indien de subsidie als
bedoeld in artikel 7, aanhef en onder c en d;
c) overige bescheiden welke in ieder geval worden bekend gemaakt op www.snn.eu.
Artikel 15 Beslistermijn
1. Binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag tot vaststelling wordt daarop
een besluit genomen.
2. Artikel 5 is van overeenkomstige toepassing.
Paragraaf 6, Slotbepalingen
Artikel 16 Inwerkingtreding en duur
1. Deze regeling treedt in werking na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot en met
6 november 2014.
2. Deze regeling vervalt wanneer de Regeling Waardevermeerdering in werking treedt of zoveel
eerder als Gedeputeerde Staten besluiten, doch uiterlijk op 01-04-2015.
Artikel 17 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Interimregeling waardevermeerdering.
II. Delegatiebesluit c.a.
Gedeputeerde Staten van Groningen
Gehoord Provinciale Staten van Groningen;
Gelet op de artikelen 40 en 43 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 4, tweede lid van
de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland; alsmede gelet op de
artikelen 3, 4 en 8, tweede lid, van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998;
besluiten als volgt:
A. De bevoegdheden van Gedeputeerde Staten van Groningen op grond van de hoofdstukken 2
tot en met 4 van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 voor zover voor de
uitoefening van die bevoegdheden de beleidsregel Interimregeling waardevermeerdering is
vastgesteld, worden overgedragen aan het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband
Noord-Nederland.
B. De Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 blijft buiten toepassing op de
overgedragen bevoegdheden voor zover de Kaderverordening subsidies SNN daarmee niet in
overeenstemming is.
C. Indien de Interimregeling waardevermeerdering wordt toegepast, gaat aan de vaststelling van
de subsidie een besluit tot verlening van die subsidie vooraf.
D. Jaarlijks brengt het dagelijks bestuur van het SNN aan Gedeputeerde Staten verslag uit over
het gebruik van de overgedragen bevoegdheden.
E. Het subsidieplafond voor de verlening van subsidies met toepassing van de Interimregeling
waardevermeerdering bedraagt € 120.000.000,-.
Groningen,