BELWIND Naamloze vennootschap Sint Maartenstraat 5

Raad van Bestuur Belwind 1 september 2014
BELWIND
Naamloze vennootschap
Sint Maartenstraat 5
3000 LEUVEN
Ondernemingsnummer 0879.041.417
RPR BRUSSEL
(De “Vennootschap” of “Belwind”)
JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN BELWIND NV AAN DE GEWONE
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS, TE HOUDEN OP 24 SEPTEMBER 2014
om 1400h in de administratieve zetel te Sint Maartenstraat 5, 3000 LEUVEN.
Geachte Heren,
Overeenkomstig onze wettelijke en statutaire verplichtingen brengen wij U hiermee
verslag uit over de uitoefening van ons mandaat over het boekjaar 2013/2014 (1 april
2013 tot 31 maart 2014).
1. Wij hebben de eer de jaarrekening betreffende het boekjaar 2013/2014 aan uw
goedkeuring voor te leggen.
2. Bestemming van het resultaat:
De winst vóór belasting van het afgesloten boekjaar bedraagt:
Belastingen op het resultaat:
Winst na belasting:
EUR 11.424.532,52
EUR
579,05
EUR 11.423.953,47
Wij stellen u voor dit winstsaldo als volgt te bestemmen:
Toevoeging aan wettelijke reserve:
Toevoeging aan overige reserves:
Vergoeding van het kapitaal:
EUR
EUR
EUR
572.000,00
10.851.953,47
0,00
3. Commentaar op de jaarrekening:
•
Er werd voor EUR 615.761.597,90 geactiveerd. Deze activering heeft betrekking
op alle kosten die rechtstreeks verband houden met de bouw van het offshore
windmolenpark Belwind (belangrijkste componenten zijn aannemingsfacturen,
ingehuurd personeel met als doel de bouw te faciliteren en gekapitaliseerde
intresten vergoed op de financiering tijdens de bouwfase.). Het windmolenpark
werd op 29 juni 2011 volledig opgeleverd. Per 31 maart 2014 bedragen de
gecumuleerde afschrijvingen EUR 92.446.053,88.
•
De activa in aanbouw zijn gerelateerd aan de constructie van de Alstomtestturbine.
•
De handelsvorderingen omvatten voor EUR 12m aan te ontvangen betalingen van
Electrabel en Elia en EUR 4.7m aan op te stellen facturen voor Elia.
•
Het eigen vermogen is gestegen tot EUR 102,2 miljoen als gevolg van de
boekhoudkundige winsten van het boekjaar.
•
De voorzieningen voor overige risico’s en kosten ten belope van 1.593K omvatten
de ontmantelingsprovisies zoals opgelegd door:
Raad van Bestuur Belwind 1 september 2014
•
het ministerieel besluit van 20 februari 2008
het ministerieel besluit van juni 2007
het ministerieel besluit van 6 januari 2009
De schulden op meer dan één jaar per 31/03/2014 bedragen EUR 424.467.994,59
Het gedeelte van deze leningen, dat binnen het jaar vervalt, bedraagt EUR
30.812.018,74.
•
De grid subsidy van Elia werd geboekt in mindering van de vaste activa in
aanbouw en zal à rato van de afschrijvingen op het park in resultaat genomen
worden.
•
De omzet bedraagt EUR 98.10 miljoen en omvat naast de opbrengst uit de
verkoop van groene stroom certificaten, ter waarde van EUR 107/Mwh productie,
de verkoop van electriciteit aan Electrabel.
•
De vennootschap sluit het boekjaar 2013/2014 af met een winst van EUR
11.423.953,47. Deze winst is voor het merendeel te wijten aan de gestegen
omzet omwille van goede windproductie tijdens de winter van 2013/2014 en de
gedaalde financiële lasten.
•
De stabiele situatie van de onderneming wordt aangegeven door de stijging in het
eigen vermogen van Belwind.
4. Na het einde van het boekjaar hebben zich geen belangrijke feiten voorgedaan.
5. Er zijn geen omstandigheden bekend die de ontwikkeling van de vennootschap
aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.
Er zijn geen andere risico’s dan die risico’s verbonden aan de activiteiten van de
onderneming. De raad van bestuur volgt de evolutie van het regulatoire kader met de
nodige aandacht op. De voornaamste risico’s verbonden met de exploitatie van het
windmolenpark zijn:
• Evolutie grijze stroom prijzen
• Minder wind dan statistisch voorzien
• Levensduur van het windmolenpark (geen enkel windmolenpark
staat al langer dan 20 jaar in zee)
• Aanvaringen door boten
• Beschadiging van het elektrisch netwerk offshore
• Beschadiging van het OHVS platform
• Stijging van de intrestvoeten (mitigatie via SWAPS)
De vennootschap heeft de nodige operationele en verzekeringstechnische maatregelen
genomen om de effecten van deze risico’s te mitigeren. Derhalve zijn de risico’s waarvan
sprake beperkt tot de eigen risico’s van de vennootschap.
6. Gezien de eigen aard en de specifieke activiteit van de vennootschap, werden er geen
werkzaamheden doorgevoerd op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
7. In overeenstemming met artikel 96,6 Wetboek van Vennootschappen bevestigt de
Raad van Bestuur de continuïteit van de onderneming.
Het kapitaal van de onderneming, het eigen vermogen op 31 maart 2014 en de
vooruitzichten verantwoorden voldoende de beslissing tot voortzetting van de activiteiten
vermits er geen indicaties zijn dat de onderneming niet aan haar betalingsverplichtingen
Raad van Bestuur Belwind 1 september 2014
zou kunnen voldoen. De toepassing van de bestaande waarderingsregels in de
veronderstelling van de continuïteit blijft bijgevolg verantwoord.
8. Gebruik van financiële instrumenten
Bij de financiering van Belwind werd een renteswap afgesloten. Dit afgeleid product werd
op maat gemaakt met als doel eventuele renterisico’s af te dekken en tot een relatief
stabiele rentepositie te komen. 70% van de totale financiële schuld is geswapt en de fair
value van deze instrumenten is opgenomen in de toelichting van de jaarrekening.
9. Wij verzoeken U kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het uitoefenen van hun
mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.
10. Wij verzoeken U kwijting te verlenen aan de commissaris voor het uitoefenen van
zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.
Leuven, 1 september 2014
Raad van Bestuur Belwind 1 september 2014
Hierna volgt de ondertekeningspagina
___________________
____________________
Wim Biesemans
ParticipatieMaatschappijVlaanderen NV
Voorzitter – Bestuurder
Bestuurder, met als vaste
vertegenwoordiger dhr. Jan Van De Voorde
___________________
____________________
Koen Baetens
Willem Smelik
Bestuurder
Bestuurder
____________________
Wim Colruyt
Bestuurder