8Y EUR Magnet Performance Notes 05/22

Promotioneel Document
ING Belgium International Finance (Luxembourg)
8Y EUR Magnet
Performance Notes 05/22
De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 8Y EUR Magnet Performance
Notes 05/22 (afgekort "ING 8Y EUR Magnet Performance Notes 05/22") richten zich
tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging:
❏ op 8 jaar;
Het voorgestelde financiële
instrument is een obligatie
uitgegeven door ING Belgium
International Finance S.A. en
gegarandeerd door ING België
nv. Door erop in te tekenen,
leent u geld aan de emittent,
die zich ertoe verbindt om
coupons te betalen op de
betaaldata van de coupon. De
emittent verbindt er zich
eveneens toe om de Notes
ten belope van 100% van
het belegde kapitaal exclusief kosten (d.w.z. 100 EUR
per coupure) terug te betalen op de eindvervaldag.
In geval van faillissement of
wanbetaling van de emittent
en/of de garant, loopt u het risico om de bedragen waarop u
recht zou hebben, niet terug te
krijgen en het belegde kapitaal
te verliezen. Dit complexe financiële instrument richt zich
tot beleggers die over voldoende ervaring beschikken om de
kenmerken van het voorgestelde product te begrijpen en die
voldoende kennis hebben om,
wat betreft hun eigen financiële situatie, de voordelen en risico’s in te schatten die verbonden zijn aan een belegging in
dit complexe instrument, en die
met name vertrouwd zijn met
de aandelen van de korf en
met rentevoeten.
❏ die recht geeft op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief
kosten) door de emittent op de eindvervaldag, behalve in geval van
faillissement of wanbetaling van de emittent en/of de garant;
❏ die een kans biedt op een variabele jaarlijkse brutocoupon gelijk aan de prestatie van een aandelenkorf. De prestatie van de korf wordt berekend op basis
van het gemiddelde van de prestaties van de aandelen in de korf waarbij de
prestatie van een individueel aandeel maximaal 6,00% en minimaal -30%
kan bedragen. De minimum coupon bedraagt 1,00%1. De aandelenkorf
bestaat uit 20 gelijk gewogen en internationaal gespreide aandelen (voornamelijk uit Europa, de Verenigde Staten en Azië) uit verschillende sectoren.
Beschrijving van het mechanisme voor
het bepalen van de coupons
Acht variabele (bruto)coupons zullen worden uitbetaald2 op basis van
de prestatie van de aandelenkorf (zie samenstelling op pagina 2).
Deze prestatie zal maximaal 6,00% bedragen (dit in het geval waar
geen enkel van de aandelen in de korf een negatieve evolutie laat
optekenen). De minimum coupon is 1,00%.
Voor de berekening van de prestatie van de
aandelenkorf:
De ontwikkeling van elk aandeel wordt berekend door de slotkoers op
de desbetreffende observatiedatum3 te vergelijken met de initiële koers.
Voor elk aandeel stemt de in aanmerking genomen initiële koers
overeen met de slotkoers op de uitgifte- en betaaldatum (08/05/2014).
Indien de ontwikkeling van een aandeel op de jaarlijkse observatie­
datum vergeleken met de initiële slotkoers:
 positief of stabiel (0,00%) is, dan zal de in aanmerking genomen
prestatie voor dit aandeel 6,00% bedragen (deze eigenschap
noemen we de "magnet" of de "magnetische coupon");
Â
negatief is, dan zal de in aanmerking genomen prestatie van het
aandeel worden begrensd tot -30%.
De prestatie van de korf zal gelijk zijn aan het rekenkundige gemiddelde
van de prestaties van de aandelen waaruit de korf is samengesteld.
Het is de prestatie van de korf die het percentage van de uitgekeerde
brutocoupon1 bepaalt (zie het fictieve voorbeeld hiernaast).
Indien de prestatie van de korf groter is dan 1,00%, dan wordt een
coupon uitgekeerd die gelijk is aan de prestatie van de korf voor dat
jaar (maximum 6,00%). Indien de prestatie van de korf daarentegen
negatief is of maximaal 1,00% bedraagt, dan zal er voor het
betrokken jaar een coupon van 1,00%1 worden uitgekeerd.
Indien de belegger de Note houdt tot de eindvervaldag, zal het
actuariële brutorendement (vóór belastingen en taksen) minimaal
0,74% bedragen.
Â
een uitgifteprijs van 102% ;
Â
eventueel uitgekeerde coupons;
Â
en een terugbetaling op de eindvervaldag ten belope van 100%.
4
Fictief voorbeeld:
Aandelen van de korf
Reële prestatie
per aandeel
Verrekende
prestatie per
aandeel
1
6,52%
6,00%
2
3,78%
6,00%
3
10,03%
6,00%
4
4,57%
6,00%
5
4,02%
6,00%
6
7,56%
6,00%
7
11,23%
6,00%
8
- 37,00%
-30,00%
9
7,03%
6,00%
10
5,92%
6,00%
11
- 3,50%
- 3,50%
12
7,11%
6,00%
13
5,65%
6,00%
14
8,02%
6,00%
15
- 30,00%
- 30,00%
16
7,06%
6,00%
17
0,60%
6,00%
18
16,17%
6,00%
19
12,12%
6,00%
20
-10,00%
-10,00%
Prestaties van
de korf
1,71%
Uitgekeerde
brutocoupon
1,71%
De in dit document vermelde coupon­
bedragen zijn brutobedragen, vóór inhouding van belastingen en taksen (zie "Fiscale
behandeling" bij de technische gegevens
op de laatste bladzijde).
2
Voor de betaaldata van de coupon verwijzen
we naar de technische gegevens op de laatste
bladzijde.
3
Voor de observatiedata verwijzen we naar de
technische gegevens op de laatste bladzijde.
4
De uitgifteprijs van 102% omvat een beleggingscommissie van 2% en een structureringscommissie en een commissie voor
de verdeling van de Notes van maximaal
1% op jaarbasis.
1
ING Belgium International Finance (Luxembourg)
8Y EUR Magnet Performance Notes 05/22
Voorbeelden die de berekeningswijze
van de coupon illustreren
De aandelenkorf is als volgt
samengesteld:
De hierna vermelde gegevens zijn louter hypothetisch en
dienen enkel om de belegger informatie te verschaffen over
de berekeningswijze van de jaarlijkse brutocoupons in functie
van de verschillende scenario’s.
Er is geen enkele garantie dat een van deze scenario’s zich
daadwerkelijk zal realiseren in de toekomst. Daarenboven, in
geval van faillissement of wanbetaling van de emittent en/of de
garant, loopt u het risico om de bedragen waarop u recht zou
hebben,niet terug te krijgen en het belegde kapitaal te verliezen.
PESSIMISTISCH SCENARIO
Brutorendement
van de korf
Uitgekeerde
brutocoupon
Jaar 1
0,00%
1,00%
Jaar 2
- 3,56%
1,00%
Jaar 3
0,50%
1,00%
Jaar 4
- 11,06%
1,00%
Jaar 5
- 19,50%
1,00%
Jaar 6
- 20%
1,00%
Jaar 7
-2,00%
1,00%
Jaar 8
-2,00%
1,00%
0,74%
Actuarieel brutorendement van deze simulatie:
NEUTRAAL SCENARIO
Naam
Isin
Sector
ENI SPA
IT0003132476
Energie
REPSOL SA
ES0173516115
Energie
TOTAL SA
FR0000120271
Energie
CHINA SHENHUA
ENERGY CO-H
CNE1000002R0
Energie
ZURICH INSURANCE
GROUP AG
CH0011075394
Energie
SWISS RE AG
CH0126881561
Financiën
SWEDBANK AB - A
SHARES
SE0000242455
Financiën
MUENCHENER RUECKVER
AG-REG
DE0008430026
Financiën
ELI LILLY & CO
US5324571083
Gezondheidszorg
PFIZER INC
US7170811035
Gezondheidszorg
TAKEDA
PHARMACEUTICAL CO LTD
JP3463000004
Gezondheidszorg
ATLANTIA SPA
IT0003506190
Industrie
WASTE MANAGEMENT
INC
US94106L1098
Industrie
GENERAL ELECTRIC CO
US3696041033
Industrie
SUMITOMO CORP
JP3404600003
Industrie
MICROSOFT CORP
US5949181045
Informatie­
technologie
CANON INC
JP3242800005
Informatie­
technologie
TELEFONICA SA
ES0178430E18
Telecommunicatie
Brutorendement
van de korf
Uitgekeerde
brutocoupon
Jaar 1
- 0,80%
1,00%
Jaar 2
1,05%
1,05%
Jaar 3
0,60%
1,00%
Jaar 4
1,05%
1,05%
CHINA MOBILE LTD
HK0941009539
Telecommunicatie
Jaar 5
1,20%
1,20%
VODAFONE GROUP PLC
GB00BH4HKS39
Telecommunicatie
Jaar 6
1,50%
1,50%
Jaar 7
1,65%
1,65%
Jaar 8
1,70%
1,70%
De aandelenkorf is samengesteld uit aandelen uit de sectoren
Energie, Financiën, Gezondheidszorg, Telecommunicatie, IT en
Industrie. De keuze van de aandelen van de korf werd
hoofdzakelijk gemaakt op basis van de volgende criteria:
1,00%
Actuarieel brutorendement van deze simulatie:
Âdeel uitmakend van nationale referentie-indices (voor deze
OPTIMISTISCH SCENARIO
Brutorendement
van de korf
Uitgekeerde
brutocoupon
Jaar 1
3,50%
3,50%
Jaar 2
4,50%
4,50%
Jaar 3
3,25%
3,25%
Jaar 4
1,05%
1,05%
Jaar 5
3,25%
3,25%
Jaar 6
1,00%
1,00%
Jaar 7
4,65%
4,65%
Jaar 8
2,00%
2,00%
Actuarieel brutorendement van deze simulatie:
korf: FTSE MIB, IBEX35, CAC40, Hang Seng, S&P 500, SMI 20,
OMX Stockholm 30, Nikkei 225, DAX30);
Âminstens 2/3 van de beursanalisten die deze aandelen vol-
gen hebben over elk aandeel een positief of neutraal advies
gegeven op het moment van de selectie van de korf.
Andere parameters, zoals de correlatie of het vooruitzicht van
potentieel hoge dividenden (de belegger profiteert echter niet
van de uitkering van deze dividenden), beïnvloeden de keuze van
de aandelen in de korf.
De belegger kan zich wenden tot de loketten van
elk ING-kantoor in België om bijkomende informatie
te verkrijgen aangaande de keuze van de aandelen
van de korf alsook de sectoren.
2,64%
Het actuarieel rendement van deze simulaties is een
brutorendement, vóór inhouding van belastingen en taksen,
dat rekening houdt met een uitgifteprijs van 102%.
2
ING Belgium International Finance (Luxembourg)
8Y EUR Magnet Performance Notes 05/22
Algemene risico’s
De potentiële belegger wordt verzocht om, vóór zijn intekening op de Notes, de technische gegevens op pagina 5 door te nemen, evenals
het basisprospectus en in het bijzonder het gedeelte “Risk Factors” en de Samenvatting van de Uitgifte.
Risico’s
Meerdere risicotypes zijn inherent aan deze Note:
Risico van waardeschommelingen van de Notes (marktrisico)
Bepaalde parameters zoals:
- de ontwikkeling van de koersen van de aandelen in de korf (een daling van hun koers brengt een daling van de waarde van de Notes
teweeg en een stijging van de koers van de aandelen heeft een positieve impact op de waarde van de Notes);
- de ontwikkeling van de rentevoeten op de financiële markten (een stijging van de marktrente heeft een negatief effect op de
waarde van de Notes en een daling van de marktrente heeft een positieve invloed op de waarde van de Notes);
- het vooruitzicht van een herziening van de rating van de garant,
hebben een positieve of negatieve invloed op de waarde van de Notes gedurende hun leven die kan leiden tot een winst of een minderwaarde
in geval van verkoop van de Notes door de belegger vóór de Eindvervaldag.
Risico van insolvabiliteit van de emittent en/of de garant
De belegger is blootgesteld aan het insolvabiliteitrisico van de emittent en/of de garant (faillissement of wanbetaling), wat kan leiden tot een
geheel of gedeeltelijk verlies van het initieel belegde kapitaal alsook van de eventueel verschuldigde coupons (zie “Huidige rating van de Garant” bij de “Technische gegevens” hierna).
Liquiditeitsrisico
De Notes zullen niet genoteerd worden op de gereglementeerde markt. ING België nv zal de belegger de liquiditeit op de markt
verzekeren door aan de belegger een terugkoopprijs voor te stellen. Deze terugkoopprijs wordt bepaald door ING België nv op basis
van zijn eigen modellen en rekening houdende met de marktparameters van het moment (zie hiervoor “Risico van prijsschommeling”
van de Notes) alsook door, onder normale marktomstandigheden, het verschil tussen de koopprijs en de verkoopprijs op de markt van
ongeveer 1,00%. De terugkoopprijs kan lager zijn dan de nominale waarde van de Notes (risico van minderwaarde). Bovendien
bevat de door ING België nv voorgestelde prijs niet het makelaarsloon, de Taks op beursverrichtingen en eventuele belastingen (zie de
“Technische gegevens”).
Risico van een slechte prestatie
Voor elk jaar kan de jaarlijkse coupon die overeenstemt met de prestatie van de korf beperkt worden tot 1% (of min. bruto actuarieel rendement 0,74%) indien de prestatie lager zou zijn dan 1%.
Risicoklasse eigen aan ING
België nv
Het model dat ING België nv gebruikt voor het
bepalen van de risicoklasse van een Note analyseert de ontwikkeling van haar prijs aan de hand
van verschillende scenario’s (optimistisch, neutraal,
pessimistisch). Die analyse is gebaseerd op de extreme niveaus van de onderliggende waarden die
historisch op de markt zijn waargenomen (“Volatiliteit” zoals hiernaast gedefinieerd). Hoe groter de
volatiliteit van de prijs, hoe groter de risicoklasse.
We onderscheiden in totaal 7 risicoklassen, gaande
van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico).
Dit model houdt geen rekening met bepaalde belangrijke risicocategorieën, namelijk
het kredietrisico en het liquiditeitsrisico van
ING België nv, evenals het marktrisico bij
doorverkoop vóór de eindvervaldag van de
Note.
De ING 8Y EUR Magnet Performance Notes
05/22 behoren tot risicoklasse 2:
Risico
laagst
0
1
2
3
4
5
6
hoogst
Rendement
potentieel
Wat is volatiliteit?
De volatiliteit beschrijft de grootte van de dagelijkse, wekelijkse of
maandelijkse schommelingen van financiële activa. Ze wordt doorgaans berekend op basis van het verleden. Een hoge volatiliteit
betekent dat er in het verleden grote schommelingen van het financiële effect werden vastgesteld, wat dus op een hoger risico wijst.
3
ING Belgium International Finance (Luxembourg)
8Y EUR Magnet Performance Notes 05/22
Waarschuwing
Prospectus
Dit promotionele document is opgesteld en wordt verdeeld door ING België nv. Het is dus geen
aanbeveling om in te tekenen, noch een advies of aanbeveling om welke transactie dan ook af
te sluiten, en mag ook niet als dusdanig worden geïnterpreteerd. Bovendien wordt dit
promotionele document door ING België nv ter beschikking gesteld van alle of een deel van de
cliënten en is het niet gebaseerd op een onderzoek van de specifieke situatie van de cliënt. Tenzij
wanneer de beslissing om te beleggen resulteert in een beleggingsadvies verstrekt door ING
België nv, is het aan de cliënt om te oordelen of het financiële instrument waarop dit
promotionele document betrekking heeft, aan zijn situatie is aangepast, zonder afbreuk te
doen aan de verplichting voor ING België nv om de nodige informatie in te winnen aangaande
de kennis en ervaring van de cliënt in financiële instrumenten. Dit promotionele document is
enkel bestemd voor gebruik door de oorspronkelijke geadresseerde en mag niet worden
gereproduceerd, verspreid of doorgegeven aan andere personen, noch geheel of gedeeltelijk
worden gepubliceerd. De betrokken financiële instrumenten zullen niet worden geregistreerd
volgens de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (“Securities Act”), en mogen
niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, noch aan Amerikaanse burgers,
zelfs niet buiten de Verenigde Staten, noch aan houders van een "green card".
Informatie beschikbaar na de intekeningsperiode
Na de intekeningsperiode zal ING België nv alle belangrijke informatie met betrekking tot de
ING 8Y EUR Magnet Performance Notes 05/22 aan de beleggers meedelen via zijn internetsite
(ing.be). De wekelijks aangepaste koers van de Notes zal ook toegankelijk zijn voor de
belegger via internet (ing.be > Particulieren > Beleggen > Nuttige Info > Inventariswaarden en
koersen). In een later stadium is het mogelijk dat ING België nv andere communicatiekanalen
zal gebruiken om de beleggers correct te informeren.
Het “Base Prospectus for the Issuance of Share Linked Notes and
Participation Notes (Level 2)”
van 31 juli 2013, inclusief het
supplement van 24 september
2013 en van 10 maart 2014
(“basisprospectus”) van de emittent werd door de CSSF in Luxemburg goedgekeurd. Het prospectus omvat het basisprospectus,
alsook de Final Terms van de ING
8Y EUR Magnet Performance Notes 05/22 van 28 maart 2014.
Het prospectus bestaat enkel in
het Engels, met uitzondering van
de Samenvatting van de Uitgifte,
die ook in het Nederlands beschikbaar is. Het basisprospectus kan
worden geraadpleegd op de
website www.ingmarkets.com >
ING Markets > Downloads > IBIF
Programme.
De Final Terms zijn beschikbaar op
de website www.ingmarkets.com
> ING Markets > Products > search
“XS1045458400” > Downloads.
U kunt gratis een exemplaar van
deze documenten verkrijgen in alle
kantoren van ING in België of op
telefonisch verzoek.
4
Technische gegevens van de ING 8Y EUR Magnet Performance Notes 05/22
Emittent
ING Belgium International Finance SA, route d’Esch 52, L-1470 Luxembourg
Garant en Distributeur
ING België nv, Marnixlaan 24, B-1000 Brussel
Huidige rating van de
Garant
Standard and Poor’s: A (stabiel vooruitzicht); Moody’s: A2 (negatief vooruitzicht); Fitch: A+ (negatief
vooruitzicht). Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling om de effecten
van de emittent aan te kopen, te verkopen of te behouden. Het ratingbureau kan de rating op elk ogenblik
schorsen, wijzigen of intrekken. De ratingberichten kunt u raadplegen op de volgende webpagina: ing.
com/our-company/investor-relations/ratings.htm.
Nominaal bedrag
Minimaal EUR 5.000.000
Intekenperiode
Van 31 maart 2014 tot en met 2 mei 2014, behoudens vervroegde afsluiting
Coupure/Nominale Waarde
100 EUR/100%
Uitgifteprijs
102% van de nominale waarde
Uitgifte- en betaaldatum
8 mei 2014
Vervaldag
16 mei 2022
Brutocoupon
Elk jaar wordt een variabele brutocoupon uitgekeerd op basis van het rendement (in percent) van de
aandelenkorf, met een minimum van 1,00% (of min. bruto actuarieel rendement 0,74%) en een
maximum van 6,00% (of bruto actuarieel rendement 5,66%) bruto (zie “Fiscale behandeling” hierna).
Observatiedata
8 mei 2015, 9 mei 2016, 8 mei 2017, 8 mei 2018, 8 mei 2019, 8 mei 2020, 10 mei 2021, 9 mei 2022
Betaaldata van de coupon
15 mei 2015, 16 mei 2016, 15 mei 2017, 15 mei 2018, 15 mei 2019, 15 mei 2020, 17 mei 2021, 16 mei 2022
Terugbetaling op de
eindvervaldag
De Notes worden ten belope van 100% van hun nominale waarde terugbetaald op de eindvervaldag,
behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent en/of de garant.
Notering
De Notes zullen niet genoteerd worden op een gereglementeerde markt.
Vorm en bewaring
Levering enkel op een effectenrekening bij een financiële instelling. De bewaring op een rekening bij
ING België nv is gratis. Gelieve bij de andere financiële instellingen te informeren naar het bewaarloon
dat zij aanrekenen.
Doorverkoop vóór de
eindvervaldag
In normale marktomstandigheden heeft de belegger één maal per week de mogelijkheid om de Notes
voor hun eindvervaldag te verkopen aan ING België nv (zie eveneens "Liquiditeitsrisico" hoger in dit
document).De terugkoopprijs kan lager zijn dan de nominale waarde van de Notes (risico van
minderwaarde). Bovendien bevat de door ING België nv voorgestelde prijs niet het makelaarsloon, de
Taks op beursverrichtingen en eventuele belastingen.
Waardecode
ISIN: XS1045458400
Fiscale behandeling
Voor natuurlijke personen in België gevestigd voor fiscale doeleinden.
Roerende voorheffing: inkomsten van Notes zijn onderworpen aan roerende voorheffing, momenteel
25%. Bij verkoop op de secundaire markt zal het afzonderlijk tarief in de personenbelasting van 25%
verschuldigd zijn op het als roerende inkomsten ontvangen en aangegeven bedrag. Inkomsten van
Notes waarop de roerende voorheffing van 25% werd toegepast, moeten niet meer aangegeven
worden in de personenbelasting.
Taks op beursverrichtingen: bij verkoop op de secundaire markt zal een taks op de beursverrichtingen
(TOB) worden geheven, die momenteel 0,09% bedraagt (maximaal 650 EUR per verrichting).
Voor natuurlijke personen die hun fiscale woonplaats buiten België hebben, maar binnen de
Europese Unie.
De opbrengsten van deze note vallen onder het huidige toepassingsgebied van de Europese richtlijn
inzake spaarfiscaliteit. Bij “interestbetalingen” van deze Note zal België informatie overmaken aan de
betrokken Europese lidstaat overeenkomstig de principes bepaald door de Europese spaarrichtlijn.
In het hoofdstuk “Taxation”, van het Basisprospectus wordt het belastingstelsel uitvoeriger beschreven.
Commissies en kosten
De emittent betaalt aan de distributeur een beleggingscommissie van 2%, inbegrepen in de uitgifteprijs.
Deze laatste omvat ook een structureringscommissie en een commissie voor de verdeling van de
effecten van maximaal 1% op jaarbasis. In geval van doorverkoop van de Notes voor hun eindvervaldag
zal het makelaarsloon worden toegepast op de door ING België nv vastgestelde prijs. Het makelaarsloon
is beschikbaar op de website van ING (ing.be > Beleggen > Nuttige Info > Tarieven en reglementen >
Tarieven voor de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden).
Om in te tekenen of voor meer informatie:
 bel naar 02 464 60 01
 surf naar ing.be
 afspraak in een kantoor
ING België nv – Bank – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW: BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789
Verantwoordelijke uitgever: Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel © Editing Team & Graphic Studio - Marketing ING Belgium – 708593N – 03/14
5