GEPLANDE EVOLUTIE VAN BELASTINGTARIEVEN EN

GEPLANDE EVOLUTIE VAN BELASTINGTARIEVEN EN BELASTINGONTVANGSTEN
Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0)
Periode: 2014-2019
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6374 Investering: 222 Andere: 70
Gemeente Ham (NIS 71069)
Secr.: Erik Accou
Dorpsstraat 19 – 3945 Ham
Fin. Beheerder: Tom Segers
1. Opcentiemen op de gewestelijke milieuheffing
a. Stopzetting vanaf 2015
b. Tarief : 525 opcentiemen
c. Verwachte opbrengst : 100.000 EUR
2. Belasting op de aanvragen in het kader van de reglementeringen op de milieuvergunningen
(Vlarem)
a. Stopzetting vanaf 2015
i. Tarieven : 1.500 EUR Klasse 1 met veiligheidsrapport of
milieueffectenrapport
ii. 1.000 EUR
Klasse 1 zonder veiligheidsrapport of milieueffectenrapport
iii. 100 EUR
Klasse 2
b. Verwachte opbrengst : 7.000 EUR
3. Belasting op niet meer in gebruik zijnde stortplaatsen en de niet meer in gebruik zijnde
slib, wacht- en bezinkingsbekkens
a. Stopzetting vanaf 2015
b. Tarief : 0,25 EUR per m²
c. Verwachte opbrengst : 80.500 EUR
4. Algemene dienstenbelasting
a. Stopzetting vanaf 2015
b. Tarief : 85 EUR voor bedrijven en particulieren en 51 EUR na sociale correctie
c. Verwachte opbrengst : 370.000 EUR
5. Belasting op de drijfkracht der motoren
a. Stopzetting vanaf 2015
b. Tarief : 20 EUR per Kilowatt
c. Verwachte opbrengst : 400.000 EUR
6. Opcentiemen op de onroerende voorheffing
a. Invoering vanaf 2014 tot 2019
b. Belastingreglement tot 2016 (evaluatiemoment inlassen)
c. Tarief : 1.350 opcentiemen
d. Verwachte opbrengst : 3.155.000 EUR
7. Aanvullende personenbelasting
a. Invoering vanaf 2014 tot 2019
b. Tarief : 7%
c. Verwacht opbrengst : 2.649.300 EUR
8. Belasting op ontstentenis van parkeerruimte bij nieuwbouw, verbouwingen en
bestemmingswijziging
a. Invoering vanaf 2014 tot 2019
b. Tarief : 10.000 EUR per ontbrekende parkeerplaats
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
c. Verwachte opbrengst : 1 EUR
Belasting op het ambtshalve weghalen van sluikgestorte afvalstoffen
a. Invoering vanaf 2014 tot 2019
b. Tarief : 22 EUR per uur voor personeelsinzet en 25 EUR per uur voor inzet materialen
met een minimum van 75 EUR en nog verhoogd met de werkelijke verwerkingskost
van het afval indien de hoeveelheid groter is dan 3m³.
c. Verwachte opbrengst : 400 EUR
Belasting op de aanplakborden
a. Invoering vanaf 2014 tot 2019
b. Tarief : 25 EUR m³
c. Verwachte opbrengst : 5.000 EUR
Belasting op de tweede verblijven, vakantie- en weekendhuisjes
a. Invoering vanaf 2014 tot 2019
b. Tarief : 490 EUR per tweede verblijf
c. Verwachte opbrengst : 67.500 EUR
Belasting op de leegstaande woningen of gebouwen
a. Invoering vanaf 2014 tot 2019
b. Tarieven : 1.200 EUR (jaar 1) – 2.400 EUR (jaar 2) – 3.600 EUR (jaar 3 en volgende)
c. Verwachte opbrengst : 30.000 EUR
Belasting op de leegstaande bedrijfsruimtes
a. Invoering vanaf 2014 tot 2019
b. Tarieven :
i. 2.000 EUR + 10 EUR per m² met maximum van 5.000 EUR (jaar 1)
ii. 3.000 EUR + 15 EUR per m² met een maximum van 7.500 EUR (jaar 2)
iii. 4.000 EUR + 20 EUR per m² met een maximum van 10.000 EUR (jaar 3 en
volgende)
c. Verwachte opbrengst : 5.000 EUR
Belasting op de onbewoonbaar verklaarde, ongeschikt verklaarde en de verwaarloosde
wooneenheden
a. Invoering vanaf 2014 tot 2019
b. Tarieven : 1.500 EUR (jaar 1) – 3.000 EUR (jaar 2) – 4.500 EUR (jaar 3)
c. Verwachte opbrengst : 15.000 EUR
Belasting op administratieve documenten :
a. Invoering vanaf 2013 tot 2019
b. Voornaamste tarieven :
i. Elektronische identiteitskaart
2 EUR
ii. Elektronische vreemdelingenkaart
2 EUR
iii. Trouwboekje
25 EUR
iv. Reispassen
5 EUR
v. Rijbewijzen in bankkaartmodel
5 EUR
vi. Stedenbouwkundige vergunning
20 EUR
vii. Verkaveling
20 EUR
viii. Stedenbouwkundige inlichting
10 EUR
ix. Stedenbouwkundig attest
15 EUR
x. Planologisch attest
100 EUR
xi. Vastgoedinfo
50 EUR
xii. Uittreksel vergunningenregister
20 EUR
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Uittreksel plannenregister
20 EUR
Kapaanvragen
20 EUR
Natuurvergunning
20 EUR
Conformiteitsattest
50 EUR
Voor andere tarieven verwijzen we naar het reglement te vinden op de
website van de gemeente Ham.
c. Verwachte opbrengst : 78.000 EUR
Belasting op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen huis-aan-huis
a. Invoering vanaf 2014
b. Tarieven :
i. 12,5 EUR per rol grote huisvuilzakken
ii. 6,25 EUR per rol kleine huisvuilzakken
iii. 2,5 EUR per rol groenafvalzakken
iv. 20 EUR voor ophalen van grofvuil op afroep
v. 3 EUR per rol PMD-zakken
c. Verwachte opbrengst : 45.000 EUR
Belasting op de verhuur van voertuigen met bestuurder
a. Verplichte belasting
b. Tarief : 250 EUR (maar jaarlijks geïndexeerd) – 326 EUR in 2013
c. Verwachte opbrengst : 350 EUR
Opdeciem op de motorrijtuigen
a. Van rechtswege
b. Tarief : 1 opdeciem
c. Verwachte opbrengst : 168.900 EUR
Belasting op jacht en wapenvergunningen
a. Van rechtswege via doorstorting gedeelte provincietaks
b. Verwachte opbrengst : 300 EUR
Belasting op de inname van bedrijfsoppervlakte voor vennootschappen, zelfstandigen, vrij
beroepers en landbouwers
a. Invoering vanaf 2015 tot 2019
b. Tarief : 0,30 EUR per m² met een minimum van 200 EUR en 250 EUR forfaitair voor
landbouwbedrijven (onder voorbehoud)
c. Verwachte opbrengst :
i. 800.000 EUR vanaf 2015
ii. 1.000.000 EUR vanaf 2017 (na ingebruikname ENA Sluisstraat)
Belasting op de verspreiding van kosteloos reclamedrukwerk
a. Invoering vanaf 2015 tot 2019
b. Tarieven (onder voorbehoud)
i. 0,01 EUR per exemplaar indien oppervlakte kleiner is dan 1.250 cm²
ii. 0,02 EUR per exemplaar indien oppervlakte groter is dan 1.250 cm²
c. Verwachte opbrengst : 50.000 EUR
Belasting op onbebouwde bouwgronden
a. Invoering vanaf 2015 tot 2019
b. Tarief : 125 EUR per perceel (onder voorbehoud)
c. Verwachte opbrengst : 100.000 EUR