Jaarverslag 2013 (pdf)

themabrief
2013
INHOUD
2
Zie voor de volledige jaarverantwoording:
www.sein.nl/jaarverslag
RVE De Waterlelie: ‘Meer
samenwerken”
RVE Research: ‘Kennis van
epilepsie neemt toe’
3
Jean Willem Barzilay:
“Een financiële
buffer is belangrijk”
Jean Willem Barzilay, voorzitter van de Raad van Bestuur,
kijkt op 2013 terug als een bijzonder jaar. Hij praat over de
jaarrekening, de veranderingen met ingang van 2015 en wat
we verder in de toekomst kunnen verwachten. Plus: de resultaten van 2013 op een rij.
Tekst: Conny Verweij
RVE NON: “Nieuwe diagnostische module”
RVE LV: “Anticiperen op veranderingen in de zorg
4
editie 08 - juni 2014
RVE KZ MWN: “Randvoorwaarden aanwezig om verder te
ontwikkelen
De jaarrekening
Contact COLOFON
Voor meer informatie, schrijf of mail naar:
SEIN – afdeling Communicatie
Postbus 540
2130 AM Hoofddorp
E-mail: [email protected]
SEIN heeft het jaar 2013 met bijna 3,5 miljoen
in de plus afgesloten. Waar is dat aan te
danken?
Jean Willem Barzilay: “We hebben natuurlijk goed op de kleintjes gelet zonder de kwaliteit van de zorg uit het oog te verliezen.
Door de schaalgrootte van SEIN loopt dan het voordeel snel op.
Daarnaast waren er een paar financiële meevallers. Het gaat om
incidentele zaken. Zo hebben we via een gerechtelijke procedure
geld kunnen veiligstellen voor de AIOS, de artsen die bij ons in
opleiding zijn. Verder hebben we voor 2013 toch een deel van de
epilepsietoeslag voor cliënten met meerzorg gekregen. Cliënten
met meerzorg hebben een extreme zorgbehoefte en krijgen daarvoor een toeslag. Door een wijziging van de regelgeving konden
we voor deze cliënten echter geen aanspraak meer maken op
andere toeslagen. Maar uiteindelijk heeft het Zorgkantoor de epilepsietoeslag op grond van onze argumenten toch toegekend. We
hebben er immers recht op. Overigens geldt dit ook voor 2014.”
Maar in 2015 moet er flink bezuinigd worden…
www.sein.nl
Deze themabrief over het jaarverslag 2013
van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is een eenmalige uitgave van
SEIN. De themabrief wordt in een oplage van
2050 exemplaren verstuurd aan medewerkers, relaties van SEIN en geïnteresseerden.
Redactie
Bertine Warmerdam-Teuwissen, secretaris
Raad van Bestuur
Larina Mac Donald (communicatiemedewerker), eindredactie
Casandra van Laerhoven (manager communicatie), hoofdredactie
Vormgeving en Prepress
Liscom Advertising, Tiel
Teksten
Conny Verweij
Drukwerk
EasyPrint
“Ja, de Wet Langdurige Zorg komt eraan. Deze vervangt de huidige AWBZ. Dat heeft consequenties voor iedereen die langdurige
zorg nodig heeft en dus ook voor de cliënten van SEIN. Op dit moment is die wet nog in behandeling. Dus welke maatregelen definitief doorgevoerd worden en welke niet, is nog onduidelijk. Maar
als het allemaal ongunstig uitpakt, dan zou dat betekenen dat we
vanaf 2015 jaarlijks miljoenen minder aan zorg kunnen besteden.
We gaan uit van een bezuiniging van ongeveer 5 miljoen richting
2017. Dus moeten we ons daar nu al op voorbereiden. Het is de
bedoeling dat we na de zomer een eerste plan voor bezuinigingen
klaar hebben liggen. Het betreft vooral de RVE Lang Verblijf en de
ondersteunende diensten.”
Wat gaat er de komende jaren nog meer
gebeuren?
“Door de hervorming van het zorgstelsel krijgen het Zorgkantoor
en de zorgverzekeraars een steeds prominentere rol. Daardoor
zullen de tarieven voor de (epilepsie)zorg nog meer onder druk
komen te staan. Verder gaat de overheid strenger toezicht houden. Er wordt nóg meer op ons gelet en onze aansprakelijkheid
neemt toe. Dat zou kunnen betekenen dat een eventueel incident
ons treft in de portemonnee. Al met al is het dus belangrijk om
een flinke financiële buffer te hebben om tegenvallers op te kunnen vangen. Gelukkig hébben we die buffer. Daarnaast blijft het
zaak om goed te kijken wat er in de markt gebeurt en daarop in
te spelen. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we
onze goede positie als expertisecentrum behouden.”
Jean Willem Barzilay (l) ontvangt NIAZ-accreditatie uit handen van
Kees van Dun (directeur NIAZ)
Terugblik 2013
De media-aandacht naar aanleiding van het overlijden van een cliënt op De Cruquiushoeve heeft tot extra kwaliteitsimpulsen geleid. Zo is er nu op een aantal
kamers camerabewaking. Ook is een wetenschappelijk
onderzoek gestart naar de toegevoegde waarde die
deze camerabewaking heeft.
SEIN gaat samenwerken met het Leids Universitair
Medisch Centrum (LUMC). Dankzij deze samenwerking verbreedt ons aandachtsveld zich naar meer
gebieden, zoals migraine. Ook zal door deze samenwerking eerder subsidie beschikbaar komen voor
wetenschappelijk onderzoek.
Naast het Slaap-Waakcentrum in Zwolle heeft SEIN
sinds 1 augustus ook een Slaap-Waakcentrum in
Heemstede.
SEIN is gestart met plannen om in Georgië een EEGKNF centrum te bouwen. Uiteraard in overleg met de
World Health Organisation (WHO).
In december is SEIN opnieuw beoordeeld door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ).
Dat heeft geleid tot verlenging van de accreditatie: het
bewijs dat de kwaliteit van zorg goed op orde is.
Het Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE)-model
is verder doorontwikkeld. Dat het model prima functioneert, blijkt wel uit de bedrijfsresultaten. De RVEdirecteuren letten goed op het budget, zijn innovatief,
signaleren tijdig nieuwe ontwikkelingen en nemen hun
verantwoordelijkheid. Ook het duaal management
(naast de RVE-directeuren Klinische Zorg is een medicus aangesteld) blijkt goed te werken. Hierdoor is de
betrokkenheid van de neurologen, algemeen artsen en
psychologen toegenomen.
Er is bij SEIN een strategisch adviseur Informatie- en
communicatietechnologie (ICT) aangesteld en een
Taskforce ICT in het leven geroepen om aan een toekomstbestendige ICT te werken.
themabrief
RVE de waterlelie
“We gaan meer samenwerken
om versnippering te voorkomen”
Piet Klein,
directeur School
De Waterlelie:
De top resultaten van 2013
Kwaliteitsagenda Speciaal
Onderwijs
Piet Klein: “Om de wettelijk
verplichte kwaliteit te verhogen is de nadruk gelegd op de
instructie aan de leerlingen. Betere instructie leidt tot betere
leerresultaten. Daarmee maken we de leeropbrengsten duidelijker zichtbaar.”
Veiligheid
De protocollen voor veiligheid zijn gebundeld in het handboek
De Veilige Waterlelie. De Medezeggenschapsraad (zowel de
medewerkers als de ouders van de leerlingen) hebben aan de
inhoud van het handboek bijgedragen.
Leerlingen en leerkrachten van school De Waterlelie laten ballonnen op ter viering van het 75-jarig bestaan van de school èn
de Europese Epilepsie Dag
Regionale samenwerkingsverbanden
Het bestuur van De Waterlelie zit inmiddels in vier regionale
samenwerkingsverbanden. Dit is nodig omdat het geld voor
Speciaal Onderwijs met ingang van 1 augustus 2014 per
regio wordt toegekend. Piet: “Ouders kunnen zich dan niet
meer rechtstreeks bij ons aanmelden, maar moeten eerst bij
het samenwerkingsverband aankloppen. Het samenwerkingsverband bepaalt dan of het kind naar een speciale school
gaat en welk budget daarvoor beschikbaar is.”
Landelijk werkverband
Voor het bieden van ambulante begeleiding heeft De Waterlelie zich met De Berkenschutse (school van epilepsiecentrum
Kempenhaeghe in Heeze) georganiseerd tot het Landelijk
Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). “In 2013 heeft
het LWOE verder handen en voeten gekregen. We hebben een
start gemaakt met een digitale werkomgeving en een gezamenlijke website ontwikkeld.”
Financiering
“Naast bovengenoemde financiering krijgen we een expertisebudget voor de school, dat rechtstreeks van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) komt.
Deze financiering is in 2013 veiliggesteld voor de verdere
toekomst.”
Visie op de toekomst
“Het budget dat we nu krijgen voor de ambulante begeleiding
houden we ook in de toekomst. Maar het budget is wat lager
en dat betekent personeelsreductie. We zullen dus van lang-
lopende begeleidingstrajecten moeten overschakelen naar
kortdurende arrangementen. Ook moeten we als LWOE intensiever gaan samenwerken met kinderneurologen, zowel
van SEIN, van Kempenhaeghe als van poli’s van algemene
ziekenhuizen. Een kinderneuroloog constateert dat een kind
ook op school kan vastlopen. Wij kunnen in kaart brengen wat
het kind nodig heeft. Daar liggen kansen. Met de school zijn
we afhankelijk van het regionale samenwerkingsverband. Zij
beslissen over de toelating en het budget. De vraag is: hoe ontwikkelt zich dat? Tegelijkertijd hebben we met een teruglopend
aantal leerlingen te maken. Dus willen we ons met De Waterlelie niet beperken tot kinderen met epilepsie, maar ons breder
oriënteren. Ik noem het ‘Epilepsie Plus’. Door samen te werken
met andere scholen voor Speciaal Onderwijs in de regio staan
we sterker en voorkomen we versnippering. Door gezamenlijk
een visie voor het Speciaal Onderwijs te ontwikkelen blijft de
kwaliteit hiervan hopelijk ook in de toekomst behouden.”
RVE RESEARCH
“Door research neemt onze
kennis van epilepsie toe”
Ley Sander, directeur RVE Wetenschappelijk Onderzoek (Research):
programma’s. Daarnaast is er voor de dagelijkse gang van
zaken een inhoudelijk coördinator aangesteld (Gerhard Visser) en een coördinator voor de personele en financiële zaken
(Bertine Warmerdam).
De top resultaten van 2013
(Inter)nationale samenwerking
De voorbereidingen voor de samenwerking met het Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC ) hebben in 2013 nog
verder vorm gekregen. Ley Sander: “We willen met het LUMC
gaan samenwerken op het gebied van onderzoek naar SUDEP (plotseling overlijden van iemand met epilepsie). Door de
samenwerking met het LUMC komen we behalve voor Europese fondsen ook eerder in aanmerking voor subsidie van het
Amerikaanse instituut Citizens United for Research in Epilepsy
(CURE). Een ander onderzoeksgebied waarvoor we met het
LUMC gaan samenwerken, is migraine.”
Vastleggen prioriteiten
onderzoek
De belangrijkste researchprioriteiten en onderzoeksLey Sander (l) op de foto
lijnen zijn vastgelegd. De drie
met Gerhard Visser
overeen gekomen prioriteitsgebieden zijn: onderzoek naar
de bepalende factoren voor en de gevolgen van epilepsie (zowel voor het individu als voor de maatschappij), ontwikkeling
van nog betere behandelingen en therapieën, het verminderen van de last van epilepsie op het individu.
Opstellen meerjarenplan research 2013-2016
Al het wetenschappelijk onderzoek dat bij SEIN wordt uitgevoerd, valt binnen de drie hierboven genoemde prioriteitsgebieden. In het meerjarenplan zijn heldere doelen, mijlpalen
en prestatiemetingen geformuleerd.
Structuurwijziging afdeling
De afdeling Research heeft in 2013 een structuurwijziging
ondergaan. Directeur Research Ley Sander, die parttime voor
SEIN werkt, blijft eindverantwoordelijk voor alle onderzoeks-
verbeteren van de behandeling van patiënten met bepaalde
vormen van epilepsie. Ik denk dat we over 5 tot 10 jaar wat
dat betreft heel ver zijn. Dan is het geen kwestie meer van
uitproberen welke medicatie het beste gebruikt kan worden,
maar kunnen we in veel gevallen een trefzekere behandeling
aanbieden.”
Visie op de toekomst
“We zullen de aanvallen die de patiënt heeft niet kunnen wegnemen, ook niet in de toekomst. Maar de kennis die we middels het (internationale) wetenschappelijk onderzoek opdoen,
stelt ons wel in staat steeds beter te voorspellen waar de
patiënt het meest bij gebaat is. Dankzij het GenE onderzoek
bijvoorbeeld, neemt onze kennis over erfelijkheid en epilepsie
toe. Daardoor weten we steeds beter welke medicatie bij een
patiënt met een bepaalde erfelijke vorm van epilepsie het
meest effectief zal zijn en de minste bijwerkingen zal hebben.
Ook andere onderzoeksprojecten zullen bijdragen aan het
Onderzocht wordt of de prikkelbaarheid van de hersenen kan
helpen voorspellen of iemand goed zal reageren op epilepsiemedicijnen. Dit gebeurt met Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS).
themabrief
2.
RVE NON
“Nieuwe diagnostische module
voor kinderen met leerstoornissen”
Jan de Boer, directeur RVE Noord- en
Oost-Nederland:
De top resultaten van 2013
Samenwerking PsyQ
Met de GGZ-instelling PsyQ
zijn afspraken gemaakt over
een samenwerking met beJan de Boer (r) met duaal
trekking tot de behandeling
manager Charles Deckers
van patiënten met PNES (nietepileptische spanningsaanvallen)
Slaap-Waakcentrum SEIN, locatie Heemstede
Vanuit het Slaap-Waakcentrum Zwolle is ook een vestiging op
Meer en Bosch in Heemstede opgezet. Deze is op 1 augustus
geopend. Deze vestiging valt tot medio 2014 nog onder de
RVE NON.
Voorbereiding nieuwe organisatiestructuur
(zie ook Frontaal maart jl.)
In het nieuwe, klantgestuurde organisatiemodel dat 1 januari
2014 is ingevoerd, kan dankzij de multidisciplinaire overleggen meer kennis worden gedeeld en klantgerichter worden
gewerkt.
Project leerstoornissen
Er is een nieuwe zorgmodule ontwikkeld voor kinderen met
leer- en gedragsproblemen die vermoedelijk een epileptologische oorzaak hebben. Jan de Boer: “Het is puur een diagnostische module, bedoeld voor kinderen die bij ons in behandeling
zijn èn voor kinderen die bij de neuroloog van een algemeen
ziekenhuis komen. Bij het project ligt de nadruk vooral op die
laatstgenoemde groep. Niet alleen wordt er diagnose gesteld
door het multidisciplinaire team van Klinische Zorg, ook gaat
de ambulant begeleider van school De Waterlelie op de school
van het kind kijken. Uiteindelijk leidt dit tot een advies. De verdere begeleiding kan óf door de school zelf gedaan worden
of worden ingekocht bij De Waterlelie. Het is een tweejarig
project, eind 2014 kijken we of we hiermee doorgaan.”
Voorbereiding nieuw EPD
Besloten is over te stappen naar een marktconform Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Dit EPD moet het speciaal voor
SEIN ontwikkelde IRIS vervangen. Jan: “We zijn begonnen met
het schrijven van een Programma van Eisen waar het nieuwe
EPD aan moet voldoen, zowel wat betreft de technische kant
als de gebruikerskant. Op beide locaties (NON en MWN) is
hier een werkgroep voor aangesteld. Het plan is eind 2014
een leverancier te kiezen.”
Visie op de toekomst
“In het door de overheid opgelegde hoofdlijnenakkoord 20132017 staat dat we niet meer dan 1 procent in volume mogen groeien. Dit betreft het budget voor medisch specialistische zorg. Komen we boven dat plafond uit, dan moeten we
deze overproductie terugbetalen. Wat het nog ingewikkelder
maakt, is dat het plafond per verzekeraar verschilt. En patiënten zijn natuurlijk vrij om jaarlijks van verzekeraar te veranderen. Het is lastig om daar je bedrijfsvoering op af te stemmen. Dus lopen we financieel risico. Alle ziekenhuizen hebben
hiermee te maken. Met het opleggen van zo’n plafond doe je
de marktwerking teniet. Je bent dan beperkt in het aannemen
van nieuwe patiënten. Het zal mogelijk wel weer tot wachtlijsten leiden. Hoe dan ook zullen we de eerstkomende jaren alle
zeilen bij moeten zetten.”
RVE LV
‘We moeten anticiperen op de
veranderingen in de zorg”
Ilonka Wildenberg,
directeur RVE Lang
Verblijf Midden- en
West-Nederland:
De top resultaten van 2013
Cyclische scholing
“Waren we in 2012 al gestart
met de cyclische scholing
voor de medewerkers van
Lang Verblijf, in 2013 heeft
dit nog meer handen en voeten gekregen. Daarmee zijn deze
scholingen én dus de kwaliteit van zorg geborgd. Het gaat om
een structurele, interne scholing, bestaande uit diverse modules. Er zijn vaste, telkens terugkerende, modules zoals medicatie en epilepsie, maar ook eenmalige, zoals seksualiteit.
Mede door de scholingsmodule en de symposia is dit thema
nu beter bespreekbaar.”
‘Samen doen wij dat’
Een vernieuwde visie op de ondersteuning bij Lang Verblijf
heeft zich vertaald in de brochure ‘Samen doen wij dat’ én
een informatiemap voor (potentiële) cliënten en hun vertegenwoordigers waarin werkprocessen, ondersteuningsmethodiek,
dagbesteding en recreatie staan beschreven.
Lobby
Dankzij de lobby die in 2013 is gevoerd richting gemeente,
zorgverzekeraars en politiek, is de epilepsiezorg goed op de
kaart gezet bij beleidsmakers. Hopelijk heeft dit een gunstig
gevolg voor toekomstige cliënten met een lichte zorgvraag die
onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) – verantwoordelijkheid van de gemeente – gaan vallen. Ilonka: “We
zijn ons aan het oriënteren op een eventuele samenwerking
met andere instellingen, zoals Heliomare en Nieuw Unicum.
Ook zij leveren specifieke zorg, namelijk op het gebied van
Niet Aangeboren Hersenletsel en Multiple Sclerose. Mogelijk
kunnen we onze krachten bundelen richting gemeente.”
Meer camerabewaking in verband met SUDEP
In verband met een mogelijk risico op SUDEP (plotseling
overlijden bij mensen met epilepsie) ’s nachts heeft een aantal kamers camerabewaking gekregen. Aan cliënten en hun
vertegenwoordigers, maar ook aan medewerkers wordt actief
voorlichting gegeven over SUDEP. Ilonka: “Daarmee is SUDEP
uit de taboesfeer gehaald. Verder is de afdeling Research
wetenschappelijk onderzoek bij Lang Verblijf gestart waarbij terugkijkend dossieronderzoek wordt gedaan naar onverwachte overlijdens. Ook wordt inmiddels wetenschappelijk
onderzocht in hoeverre monitoringsapparatuur, specifiek de
camerabewaking, toegevoegde waarde heeft.”
Visie op de toekomst
“Door de stelselwijzigingen in de zorg zal het de komende jaren hard werken zijn de epilepsiezorg kwalitatief goed overeind te houden. Daar hebben wij elkaar binnen SEIN hard
voor nodig. Ik heb ook veel vertrouwen in de samenwerking
De medewerkers van Lang Verblijf worden geschoold in het methodisch werken om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen
in het wonen, werken en het hebben van dagbesteding
met epilepsiecentrum Kempenhaeghe. Samen staan we sterk
en kunnen we een nog betere strategie bedenken. We moeten voorkomen dat we in de slachtofferrol gaan zitten, daar
schieten we niets mee op. Het is onvermijdelijk dat de zorg
versobert. Dat zullen we met z’n allen moeten accepteren. We
moeten onze focus naar buiten richten, anticiperen en kijken
wat er nog wél mogelijk is.”
themabrief
3.
rve KZ MWN
“Randvoorwaarden zijn nu aanwezig
om ons verder te ontwikkelen”
Ellen Meily, directeur
RVE Klinische Zorg
Midden- en WestNederland:
De top resultaten van 2013
Ellen Meily (r) met duaal
manager Gerrit-Jan de
Haan
De samenwerking met PsyQ
en de voorbereiding van het
nieuw Elektronisch Patiëntendossier (EPD) spelen zowel in
MWN als NON. Lees hierover
in het interview met Jan de
Boer.
Opening Kinderepilepsiecentrum
Op 6 september 2013 was de feestelijk opening van het Kinderepilepsiecentrum in Heemstede. Het centrum is bedoeld
voor kinderen met (complexe) epilepsie. In 36 uur worden verschillende onderzoeken gedaan. Aansluitend volgt op basis
van multidisciplinair overleg een diagnose, waarna de kinderneuroloog tot een behandelvoorstel komt.
Nieuwe apparatuur KNF/EMU
“In 2013 is de KNF-apparatuur vervangen en uitgebreid. We
hebben een interne verhuizing – binnen de oude Koningin
Emma Kliniek – opgezet om acht EMU (Epilepsy Monitoring
Unit) kamers te realiseren. Dankzij deze toegenomen capaciteit zijn de wachtlijsten inmiddels weggewerkt.”
Herhuisvesting kliniek
“In oktober 2013 is gestart met de verbouwing van gebouw 9
op Meer en Bosch tot een kliniek met 36 patiëntenkamers. Op
die kamers is de nieuwe apparatuur voor observatie en EEGregistratie geïnstalleerd. Op
basis van eerdere plannen zijn
werkgroepen gevormd om te kijken hoe de nieuwe ruimte te gebruiken en aan te kleden, hoe de
samenwerking tussen de teams
eruit moest gaan zien, et cetera.
Op 3 maart 2014 hebben we de
nieuwe kliniek in gebruik genomen.”
Audit NIAZ en
kwaliteitsvisitatie neurologen
In december 2013 is het Nederlands Instituut voor Accreditatie
in de Zorg (NIAZ) bij SEIN geweest voor een kwaliteitsaudit.
Ellen: “Het bezoek van het NIAZ
was een goede aanleiding om
onze werkprocessen beter te
beschrijven. Dat viel mooi samen met de op handen zijnde
verhuizing.
Ook zijn op alle afdelingen kwaliteitsambassadeurs benoemd,
die de kwaliteit in de dagelijkse praktijk inbedden. Daarnaast
is de vakgroep Neurologie MWN gevisiteerd door de NVN
(Nederlandse Vereniging voor Neurologie). De neurologen
hebben hun werkwijze geëvalueerd. Natuurlijk leverden zij al
kwaliteit, het was alleen zaak om die kwaliteit nog duidelijker
aantoonbaar te maken. De visitatie van de NVN is goed verlopen, net als de audit van het NIAZ overigens.”
Visie op de toekomst
“Dankzij de huisvesting in de nieuwe kliniek waar we maart
2014 ingetrokken zijn, zijn goede randvoorwaarden aanwezig
om ons verder te ontwikkelen. Helaas worden we beperkt door
het productieplafond dat ons is opgelegd door de overheid en
de afspraken met de zorgverzekeraars. We zullen ons vooral
richten op de expertise waarmee we ons onderscheiden: gespecialiseerde diagnostiek en behandeling bij complexe epilepsie. Wat er verder nog voor ons op stapel staat, is de renovatie van de polikliniek in Heemstede. Ook dat is een groot
project waar veel tijd en energie in zal gaan zitten.”
FINANCIËN
De jaarrekening
Algemene kosten; 5.144
Personele kosten; 61.025
Patiënt- en cliëntgebonden kosten; 5.721
Kosten voor gebouwen; 9.779
Financieel resultaat; 3.599
Het controleteam van KPMG. Van links naar rechts:
Jeroen With, Esat Figengul, Hilde Gerritsma, Marleen van den Breevaart, Robbert-Jan Haberkorn
De afdeling Financiën maakt de jaarrekening op, eerst in concept. In april komt de accountant KPMG bij SEIN met een controleteam van vijf personen de boeken doornemen. Daar zijn ze
twee weken mee bezig. Als zij daarmee gereed zijn, past de af-
deling Financiën de conceptjaarrekening aan die wordt besproken met de Raad van Bestuur en de accountant. De definitieve
goedkeuring en vaststelling wordt gegeven door de Raad van
Toezicht.
In bovenstaande grafiek worden de uitgaven en de opbrengst
van SEIN in 2013 weergegeven (x 1.000).
Algemene kosten zijn o.a. belastingen, verzekeringen en onderhoudscontracten van apparatuur.
Personele kosten zijn de salarissen van personeel in loondienst
en uitzendkrachten.
Patiënt- en cliëntgebonden kosten zijn o.a.: voeding en verzorgingsmiddelen (bijvoorbeeld medicijnen).
Kosten voor gebouwen zijn o.a.: afschrijvingen, rente, onderhoud en energie.
Het financieel resultaat geeft de opbrengst aan van SEIN in
2013.
themabrief
4.