Tijdreis - RFV Christiaanse

XXste Almanak der R.F.V. Christiaanse -Taxateur
cov.indd 1
Tijdreis
van verleden naar toekomst
XXste Almanak
R.F.V. Christiaanse -Taxateur
15-9-2014 5:15:08
Schutbladenvoor.indd Alle pagina's
15-9-2014 9:49:12
Op deze wereld is niets zeker, behalve de dood en de belastingen.
Benjamin Franklin
Amerikaans staatsman en fysicus 1706-1790
1
Wilhelmus
W
ilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen Bloedt,
Den Vaderland ghetrouwe
Blijf ick tot inden doet;
Een Prince van Orangien
Ben ick vry onverveert.
Den Coninck van Hispangien
Heb ick altijt gheeert.
M
ijn schilt ende betrouwen
Zijt ghy, O Godt, mijn Heer.
Op U soo wil ick bouwen,
Verlaet my nimmermeer;
Dat ick doch vroom mag blijven
U dienaer t’aller stond
Die tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.
2
3
Rotterdamlied
L
aat me je de stad tonen, waarvan ik ben gaan houden
Zwerf mee over ‘t Weena, met z’n hoge flatgebouwen
Zie je daar aan ‘t einde al ‘t prachtige Hofplein
Als Feijenoord heeft gewonnen, duik je zo in de fontein
Van hier naar rechts, dan kom je langs het statige stadhuis
En dit hier is de Meent, de straat die de Coolsingel kruist
Geef je geld uit in de Koopgoot, daar is ‘ie voor gegraven
En loop wat verder door, dan kom je bij de Leuvehaven
En daar staat Rotterdam dan door de ogen van Zadkine
De stad raast door, maar jij bent even stil om het te zien
Refrein:
Schei toch uit over die Moffen, hou toch op over die bommen
Rotterdam, stad zonder hart, mijn hart ligt er wel, verdomme
Wat een ander ook mag zeggen, die slaat de plank maar mis
Rotterdam, de mooiste rotstad die er is
Rotterdam, geen flauwekul stad, Rotterdam de geen gelul stad
Rotterdam, stad zonder franje, zonder goud, zonder champagne
Benelux en Brienenoordstad, Rotterdam dat is mijn moordstad
Al die havens en fabrieken, en die stinklucht uit Pernis
Maakt Rotterdam de allermooiste rotstad die er is
Z
ie je daar de Willemsbrug, daar verderop de Zwaan
De twee gevaartes kijken ons vanuit de hoogte aan
Altijd vol zijn de terrassen, die bij de Oude Haven horen
En trots staat daar ‘t Wittehuis, die vriendelijke toren
De Blaak is op een marktdag vol handen uit de mouwen
En wordt omringd door Rotterdam’s merkwaardigste gebouwen
Vooruit naar de Oostzeedijk nu, ook daar is ‘t goed toeven
Daar kun je nog de sfeer van het studentenleven proeven
En Kralingen, o Kralingen, z’n villas en z’n plas
En Kralingen zal toch wel altijd blijven hoe ‘t was
Amsterdammers, Leidenaren, blind van jaren na te staren
Geven steevast commentaar, dat Rotterdam allure mist
Maar waar Utrecht provinciaal is en Den Haag te liberaal is
Amsterdam veel te brutaal is, wint de Maasstad het beslist
Refrein
Rotterdam, geen flauwekul stad, Rotterdam de geen gelul stad
Rotterdam, stad zonder franje, zonder goud, zonder champagne
Benelux en Brienenoordstad, Rotterdam dat is mijn moordstad
Al die havens en fabrieken, en die stinklucht uit Pernis
Maakt Rotterdam de allermooiste rotstad die er is
4
5
Inhoudsopgave
6
7
8
Voorwoorden
10
R.F.V. Christiaanse-Taxateur
18
Capaciteitsgroepen
FEI B.V.
Fiscaal Recht
28
Extern Jaarverslag
70
Intern Jaarverslag
96
Themadeel - Tijdreis - van verleden naar toekomst
144
Fiscalisten in spe
158
Zustervereniging
168
Broedervereniging
184
Ledenlijst
206
Voornamenlijst
238
Adverteerdersindex
246
Dankwoord
248
Colofon
250
48
9
Voorwoorden
10
11
Voorwoord
Almanakcommissie
B este lezer,
v.l.n.r.: Peter Adriaanse, Aukje Strik, Michéle Hendriks, Rogier Vermeer en Wouter van Varik
Voor u ligt alweer de twintigste almanak
van de R.F.V. Christiaanse-Taxateur. Halverwege februari was de Almanakcommissie compleet. Het selecte gezelschap van
vijf van de meest capabele CT’ers begon
enthousiast aan het samenstellen van de
twintigste Almanak van de R.F.V. Christiaanse-Taxateur. Na de eerste vergadering
leek het erop dat we een gezellige tijd tegemoet zouden gaan met de commissie en
dit schrijvende kan de commissie beamen
dat het een ontzettend leuke tijd is geweest!
De skihut werd de stamkroeg van deze prominente commissie en tot in de late uurtjes
werd er gedanst op de tafels, want naast
het harde werken moest er ook ontspannen
worden. Natuurlijk werd er ook serieus gewerkt om het boekwerk te kunnen realiseren. De eerste vergaderingen waren vooral
brainstormsessies om zo op een thema uit
te komen.
Wij zijn als commissie zeer trots om het thema aan u bekend te maken: Tijdreis - van
verleden naar toekomst.
Er zijn de afgelopen jaren enorm veel veranderingen doorgevoerd voor de Rotterdamse student. Zo kunnen we denken aan
de campus die haar eigen tijdreis heeft
gemaakt de afgelopen jaren. Waar onze
geliefde campus een paar jaar geleden een
troosteloze bouwput was, is er afgelopen
jaar iets prachtigs uit de grond herrezen:
een gerenoveerde C-hal, een ondergrondse
parkeergarage, het Paviljoen, een Spar en
zelfs een heus Foodcourt!
tepunt het Lustrumfeest dat gevierd werd
op 4 oktober ter ere van het 20-jarige bestaan van R.F.V Christiaanse-Taxateur. Het
was een spetterend feest op toplocatie café
Staal, waar tot in de late uurtjes gedanst en
gedronken werd. Na dit IVe lustrum maakte
de studievereniging een grote sprong vooruit in de tijd. Op de halfjaarlijkse ALV van
13 maart 2014 is namelijk besloten dat voor
de vereniging vanaf dat moment een ander
oprichtingsjaar wordt gehanteerd: 1968. De
vereniging is daardoor nu 46 jaar oud. Een
heuse fiscale tijdreis dus!
Niet alleen de studievereniging is onderhavig geweest aan een tijdreis, de fiscale
praktijk is ook bezig met een vogelvlucht!
De vele discussies die in Europa worden gevoerd rondom de ‘Base Erosion and Profit
Shifting’ zorgen voor turbulente tijden binnen de fiscaliteit en menig fiscalist en politicus wacht in spanning waar dit de maatschappij zal brengen.
Deze almanak geeft u een overzicht van de
reizen door de tijd van R.F.V. ChristiaanseTaxateur, de Rotterdamse student en de
fiscalist. Wij willen iedereen die heeft meegewerkt aan deze Almanak bedanken voor
hun bijdrage en inzet. De commissie heeft
met veel plezier aan deze Almanak gewerkt
en wenst iedereen veel leesplezier toe!
Met vriendelijke groet,
De Almanakcommissie
Niet alleen de campus, maar ook de studievereniging zelf heeft een metamorfose ondergaan. Dit jaar kende als absolute hoog-
12
13
Voorwoord
rector magnificus
E
en tijdreis maken – van verleden naar
toekomst. Met dit door de Almanakcommissie geselecteerde thema zou Jules Verne
wel raad hebben geweten. De Fransman
schreef er in de 19e eeuw boeken vol van. Hij
had het in zijn verhalen over duikboten en
reizen naar de maan. Zo’n visionaire blik op
de toekomst is slechts weinigen gegeven.
Daar waag ik mij niet aan.
Daarom een greep uit de oude universitaire
doos, iets van voor uw tijd. Veel academici
in Nederland zijn nog bekend met de begrippen ‘propedeuse, kandidaats en doctoraal’; fasen in de studie, afgerond met een
examen en diploma. De tijd dat deze examens werden afgenomen, ligt al weer enige
jaren achter ons.
Het kandidaats sneuvelde in 1982 als gevolg
van ingevoerde Tweefasen-structuur in het
Hoger onderwijs. De propedeuse- en doctoraalexamens verdwenen van het toneel met
de komst van de bachelor- en masteropleidingen. Een op Angelsaksische leest geschoeide indeling, waar alle ministers van
Onderwijs van de EU-lidstaten in 1999 in
Bologna mee akkoord zijn gegaan. Dankzij
dit Bologna Verdrag hanteert de Erasmus
Universiteit sinds 2002 de bama-structuur,
met als kanttekening dat voor de studie Geneeskunde nog lange tijd alles bij het oude
is gebleven.
Wat met de bama uit de Angelsaksische
wereld mee waaide, waren de titels. De
14
tijd dat men afstudeerde als doctorandus,
ingenieur of meester in de rechten was definitief voorbij.
Ging die doctorandus in spe of aanstaand
meester in de rechten vroeger met een stevig schrift en een ballpoint in de tas naar
een college, tegenwoordig kan het niet
meer zonder iPad of laptop. De Samsung,
iPhone of ander mobieltje uiteraard onder
handbereik. En de MP3-speler in de broekzak. Of erger: in het oor als de colleges
maar matig kunnen boeien.
Wordt de mr.-titel inmiddels gezien als
iets van vroeger en moge het collegeschrift dan zijn verdwenen; de klassieke almanak is fier overeind gebleven.
De leden van de R.F.V. Christiaanse-Taxateur kunnen ook dit jaar weer beschikken
over een naslagwerk met tal van wetenswaardigheden over de studievereniging.
Een publicatie die u niet alleen in staat stelt
om onderling contact te houden, maar die
tevens fungeert als kroniek, als een drager
van het collectief geheugen. Waardevol
voor de toekomst, want met zo’n almanak is
het later prettig een tijdreis te maken naar
de studiejaren aan uw Almanak mater in
Rotterdam.
prof.dr. H.A.P. Pols
rector magnificus Erasmus
Universiteit Rotterdam
15
Voorwoord
Burgemeester van Rotterdam
R otterdam staat bekend als een stad van
doeners, van opgestroopte mouwen. Dat
beeld is enigszins achterhaald. Ook historisch gezien klopt het maar voor de helft.
Onze stad heeft veel te danken aan een jurist, een denker en doener bij uitstek: Johan
van Oldenbarnevelt. Zijn standbeeld staat
voor het stadhuis, rechts van de ingang. Onder mijn kamer eigenlijk.
Hij was als advocaat aan het Hof van Holland verbonden, maar hij vond Rotterdam
aantrekkelijk genoeg om de overstap te
maken. Daar hoeft de stad geen spijt van
te hebben. Van Oldenbarnevelt was een
behendig jurist die er in slaagde de positie van Rotterdam te versterken en zelfs uit
te bouwen. Het stadsbestuur breidde uit en
de welvaart groeide. Toen gebeurde in 1581
wat daarvoor nooit gelukt was: Rotterdam
kreeg als zevende stad een stem in de Staten van Holland, naast de grote zes: Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam
en Gouda. Van Oldenbarnevelt zorgde er
voor dat het snel groeiende Rotterdam de
status en verworvenheden kreeg die bij de
belangrijke positie van de stad hoorden.
onveilige, arme samenleving op. Een samenleving waarin mensen elkaar vertrouwen, gaat het economisch beter.
Uw studie staat dus niet los van de samenleving. Het is geen abstracte wetenschap,
maar juist een menselijke. Vertrouwen is dus
een belangrijk vertrekpunt als het om ons
belastingklimaat gaat en een voorwaarde
voor het goed functioneren van de markt,
onze economie en de samenleving. Met uw
kennis en ervaring bouwt u daar aan mee.
Zo schrijft u wellicht geen compleet hoofdstuk in de geschiedenis van onze stad, zoals
Johan van Oldenbarnevelt deed. Maar dat
neemt niet weg dat u waardevolle voetnoten kunt toevoegen. De historie kan daarbij
een bron van inspiratie zijn.
Ahmed Aboutaleb
Burgemeester van Rotterdam
De talenten van Van Oldenbarnevelt komen
ook heden ten dage nog goed van pas. Hij
organiseerde het vertrouwen waardoor het
maatschappelijke en economisch verkeer
in de samenleving soepeler ging lopen.
Wantrouwen maakte plaats voor heldere
afspraken en regels: de basis voor vrede,
welzijn en welvaart. Wantrouwen levert een
16
17
R.F.V. Christiaanse-Taxateur
18
19
Voorwoord
XXIste bestuur
Geachte leden,
Het is nu een maand geleden dat het XXIste
bestuur het stokje officieel heeft overgedragen aan het XXIIste bestuur. Een welbekend cliché luidt dat een jaar als dit voorbij
vliegt, en ook ik zal dit moeten beamen. Om
ervoor te zorgen dat de mooie herinneringen van afgelopen niet verloren gaan, ligt
deze Almanak voor u. Hierin blikken we samen terug op het jaar 2013/2014 dat wij, als
XXIste bestuur, met liefde, toewijding en
bovenal veel plezier voor u hebben neergezet.
De werkzaamheden als (toekomstig) bestuur begonnen al in juli, waarmee het be-
stuur klaargestoomd wordt om in september de volledige verantwoordelijkheid van
de vereniging te kunnen dragen. Tot aan
de kerstvakantie, waar wij toch wel aan toe
waren, stond de agenda vol gepland met
evenementen. Het was bijzonder om te zien
hoe snel we met het bestuur op elkaar ingespeeld waren en hoe hecht de band binnen
het bestuur in zo’n korte periode kon worden.
Verschillende evenementen als de Kennismakingsactiviteit,
het
Lustrumfeest,
kantoorbezoeken, tentamentrainingen en
borrels hadden de revue al gepasseerd en
Op de foto v.l.n.r.: Nicky Kattenbroek, Floris Evenboer, Agnes Maassen, Emiel de Bok, Daan Hoogwegt en Michéle Hendriks
ook het Tax Jurisprudence Program was
van start gegaan. Vooruitkijkend naar de
tweede helft van het jaar wisten we, dat
we in de eerste week van januari direct
weer aan de bak konden met een borrel,
een TJP-sessie, een meerdaags bezoek
aan het Hof van Justitie en CT on Ice op het
programma. Nog geen maand later vond
de Fiscale Bedrijvendag plaats in De Kuip,
die met een recordaantal deelnemers van
160 studenten weer een groot succes werd.
Onze weken waren gevuld met de maandelijkse borrels, kantoorbezoeken, een Zaalvoetbaltoernooi, tentamentrainingen, het
Diesfeest en vele andere externe activiteiten. Voor we het wisten was de maand mei
aangebroken en dat betekende maar één:
de Studiereis. Tien dagen lang werden de
honneurs waargenomen door het XXste bestuur en droegen wij de verantwoordelijkheid voor een groep van 26 man in Istanbul.
Het betekende een geweldige ervaring die
de reisdeelnemers nog voor vele jaren met
zich mee zullen. Mocht de kans zich aan u
voordoen om deze reis mee te maken, dan
mag u deze absoluut niet laten schieten.
bewerkstelligen.
Met een Studiereis die inmiddels tot het
verleden behoorde, reisden we af naar
Brussel om daar met alle actieve leden het
succes van de door hun georganiseerde
activiteiten op een gepaste manier te vieren. Vervolgens mochten de TJP-deelnemers tijdens een chique diner hun diploma
in ontvangst nemen en werden het XXIIste
bestuur gepresenteerd op de Bestuursbekendmakingsborrel. Het jaar werd traditioneel afgesloten met de Eindactiviteit.
Geheel in het thema van deze Almanak
wordt er natuurlijk ook vooruitgekeken
naar de toekomst. Met de invoering van
het PGL-systeem in de gehele bachelor van
Fiscaal Recht is aan het huidige bestuur de
uitdagende taak gegeven om alle activiteiten tussen de vele tentamens en verplichte
colleges door te plannen. Vanzelfsprekend
zullen zij hun uiterste best doen om dit te
20
Er ligt een weer een fantastisch CT-jaar
voor u in het verschiet met reeds bekende
en nieuwe activiteiten. Afgelopen jaren is
de vereniging volwassener geworden met
haar sterke professionele uitstraling en de
groei in het ledenaantal; maar ook de gezelligheid en sfeer is er alleen maar beter
op geworden. Ik ben ervan overtuigd dat
we in de komende jaren met zijn allen deze
lijn kunnen voortzetten om zo onze positie
te versterken.
Nu rest mij niks anders dan u een mooi toekomstig CT-jaar toe te wensen!
Met vriendelijke groet,
namens het XXIste bestuur,
Floris Evenboer
Voorzitter 2013/2014
21
Voorwoord
XXIIste bestuur
Mijne leden, aanstormend fiscalisten,
Inmiddels is het al een tijdje geleden dat
het XXIIe bestuur is geïnstalleerd. Onze
voorgangers mogen nu genieten van hun
welverdiende rust. Wel zou het XXIIe bestuur hierbij graag van de gelegenheid gebruik maken om het XXIe nog een keer te
bedanken voor een geslaagd jaar.
Maar nu is het aan ons! In het verleden gingen vele besturen ons voor. De CT maakte
veranderingen door. Zo begon het ooit met
twee onafhankelijke disputen. Na verloop
van tijd fuseerden het juridische dispuut
J.H. Christiaanse en het economische
dispuut Tax-at-eur. Deze twee disputen
bloeiden samen uit tot de mooie vereniging
die de R.F.V. Christiaanse-Taxateur nu is.
Wat ons betreft groeit de CT de komende
Op de foto v.l.n.r.: Jasmina Akkouh, Peter Adriaanse, Laura Batenburg de Jong, Marco Flinterman, Valérie Visser
en Joris Jiskoot
jaren nog veel verder. We zijn dan wel reeds
de grootste fiscale studievereniging van
Nederland, het kan uiteraard altijd beter.
Naast het feit dat onze vereniging door de
jaren heen is veranderd, veranderde ook
het belastingstelsel. Dit is voor ons, topfiscalisten in spe, geen onbelangrijk punt. Wie
had twee eeuwen geleden, toen belasting
nog werd betaald door middel van zakken
graan, ooit gedacht dat tegenwoordig een
belastingaangifte ‘eenvoudig’ via de computer kan worden gedaan?
Wij kunnen terugvallen op wat een wijs
man ooit zei: ‘Er zijn twee zekerheden in het
leven, de dood en belastingen.’ Aan geen
van beide kun je ontsnappen. Wat men in
de toekomst zal verzinnen is nog maar de
vraag. Worden er robots ontwikkeld die
alle fiscale stelsels kunnen doorgronden,
zijn er marsmannetjes die aangifte voor je
doen? De tijd zal het leren, om even terug
te komen op het thema van deze prachtige
Almanak.
Wij staan hier nu, als XXIIe bestuur, nog vrij
aan het begin van onze reis. Graag zouden wij in het heden, iets willen toevoegen
aan de toekomst van de CT, zodat wij in de
toekomst herinnerd zullen worden als een
mooi verleden. Komend jaar zullen wij dan
ook zeker ons best doen om afgelopen jaren minimaal te evenaren, dan wel te verbeteren.
Graag nodigen wij jullie uit deel te nemen
aan al onze activiteiten en zo samen met
ons een onvergetelijke reis te maken door
dit ‘fiscale’ jaar.
Met vriendelijke groet,
namens het XXIIe bestuur,
Laura Batenburg de Jong
Voorzitter 2014/2015
22
23
Oud-Besturen
Fiscaal Economisch Dispuut (FED) Taxateur:
1967/1968
F.H. Hensel
C. van Bussel
J.M.J. Kersbergen
1974/1975
H. van der Torn
L. Brunnekreeft
C. Blitz
1981/1982
J. Kok
P. Kavelaars
B. Oosthout
1968/1969
F.H. Hensel
C. van Bussel
E. de Jonge
1975/1976
O. Brenninkmeijer
B. van Wijck
A. Spaans
1982/1983
B. Oosthout
P. Kavelaars
L. Bouhuys
1969/1970
H.A. Kogels
R. Berkhout
E. de Jonge
1976/1977
H. Troost
J. Acda
E. van den Bosch
1983/1984
R. van der Velden
R. Niekoop
C. Overduin
1970/1971
E. Tijssen
R. Berkhout
W. Zuidhof
1977/1978
H.H.H. Wieleman
J. van de Berg
R. Godschalx
1984/1985
W. van Beek
R. Niekoop
E.F. Weerensteijn
1971/1972
E. van Someren Grève
J. Renes
K. Andriesse
1978/1979
J. de Zeeuw
J. Heerema
P. Simonis
1985/1986
W. van Beek
P. Fortuin
P. Hoebert
F. Lanstein
1972/1973
A.J. Rompelman
P. Bruining
J. Renes
1979/1980
M. van Sambeek
A. Coumans
H. Schlüter
1986/1987
H. Blankenstein
L. Kassing
P. Opsteeg
B. Commandeur
1973/1974
B. Lugtigheid
H. Sonneveld
H. Kadiks
1980/1981
R. Petri
P. Kavelaars
J. Kok
24
1987/1988
A. van de Rest
J. Snel
C. Nouwens
D. van Unnik
F. Hartmann
feb. 1990 - sept. 1990
M. Nieuweboer
R. van den Dool
M. Klerks
M. Boekestein
R. Molenaar
1991/1992
A.O. Lubbers
E. Velthuizen
K. Keuning
S. Schaaf
M. Vermeulen
sept. 1988 - feb. 1990
A. Pieterse
R. Molenaar
M. Klerks
M. Boekestein
I. Chandron
1990/1991
M. Nieuweboer
K. van der Hoeven
M. Klerks
B. Kiekebelt
M. Stiebing
1992/1993
W.M.C. Zuidgeest
E. Schermer
E. Verwey
J.E. Verkoole
Oud-Besturen
Fiscaal Juridisch Dispuut J.H. Christiaanse:
1990/1991
A. Lagemaat
M. van Kempen
D. van der Keur
E. Boomsluiter
1991/1992
E. Boomsluiter
M. van Kempen
D. van der Keur
A. Lagemaat
1992/1993
M. Visscher
J. van der Giessen-Schenk
S. Vos
R. Voortmeijer
25
Oud-Besturen
Fiscaal Economisch Dispuut (FED) Taxateur:
1993/1994
M. van der Hoek
R. Ravestijd
F. Stam
P. Chiu
M. Schaier
1998/1999
C.I. Nederhof
E. Scholten
G. van der Gaag
R. Dekker
J.K. Koch
P. van der Vegt
2003/2004
R. Schaafsma
R. Tins
E. Noordman
R.B. Vos
L. Luijks
M.D. Drok
2008/2009
M.C.A. Bakker
S.A. Bulwant
P. Eerenberg
B.R. van Mervennée
R. Coats
K.Y. Chui
2010/2011
M.I. Schippers
Çeliktas (s moet ringel s zijn)
C.W. van Zwienen
Claessens
F. Ali Mohamed
C.E. van der Linden
1994/1995
E. Kappen
F. Vinks
A. Kroon
P. Noz
R. van der Ende
Meeteren
1999/2000
R. van der Maat
W. Edens
R.J. Meindersma
N. van der Hoop
S. Savanovic
N. Smelt
2004/2005
R. Ooms
E. de Vries
K. Kho
M. Willemsen
P. Boerkams
L. van Wamelen
2009/2010
J.M.B. Boender
Z. Dönmez
P. Wilsterman
S. van der Hoeven
S.R. Jagernath
D.M. Oudshoorn
2011/2012
M.G.C. Claassen
V. Akachar
C.H. van Pelt
D.R.S. Jiskoot
V.I. Meijerman
M.C.W. Mampaeij
1995/1996
M.I. van Kempen
P.B. Brand
M. Bakker
E. van der Kloos
T. van Boxel
M. Meijer
2000/2001
L.P.M. Knoops
F.T. Stijnen
L. Schulte
J. Schuurmans
W. Verstijnen
2005/2006
J.H.P. Stigter
H.M. Ergun
M.J. van den Berg
J.F.M. Groeneveld
B.A. van Dijk
M.C. Jongeneel
1996/1997
J. Lucas
C. van Waalwijk
van Doorn
M. van der Maas
M.A. Muntinga
L. Mensonides
J. van Ling
2001/2002
R. Booi
F. Mackenbach
P. van Aalst
H. Fortuin
Liem
X. Le
2006/2007
N. Heijkoop
J.R. Westerhuis
M. Boerman
J.B.J. Boender
M.E. Oenema
M. Suzuki
1997/1998
M.G. Smit
B. Smit
R. Walta
M.H.J. Buur
P.A.C.J. Zijl
2002/2003
Bosman
S.R.M. Hubregtse
L. Grinwis
R. Brandt
L. Molenaar
2007/2008
L. Koot
G.M. Bons
W.J.Y. Oudman
D. van Rikxoort
P. Chen
D. Visser
2012/2013
S. Klein
J.T. van Wamelen
M.A.A.van Oosterbaan
S.A. Geelhoed
K. Saman
J.A. Bakker
Ereleden
Prof. dr. E. Aardema
Dr. D.A. Albregtse
Prof. mr. drs. H.P.A.M. van Arendonk
Prof. dr. J.H. Christiaanse
Prof. dr. P. Kavelaars
Drs. A.J. Rompelman
Prof. dr. L.G.M. Stevens
Drs. H. van der Torn
Leden van verdienste
Lenny Koot
Martijn Schippers
Johan Ypma
Volgorde Oud-Besturenlijst: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester,
Commissaris Extern, Commissaris Intern en Commissaris Reis (sinds
2011/2012 Commissaris Media).
26
27
Commissies
28
29
Aanslagcommissie
Op de foto v.l.n.r.: Medhi el Mazouzi, Valérie Visser, Cindy Steentjes, Alain van Westen en Michéle Hendriks
In het collegejaar 2013/2014 is wederom ons
prachtige verenigingsblad vier keer verschenen. Om dit te kunnen realiseren werd er al
in september een commissie samengesteld
bestaande uit vier enthousiaste CT’ers: Medhi
el Manouzi, Cindy Steentjes, Valérie Visser
en Alain van Westen. In deze edities werd
het jaar vastgelegd zodat er nagenoten kon
worden van alle borrels, kantoorbezoeken
en andere activiteiten die werden georganiseerd voor de leden van de studievereniging.
Uiteraard ontbrak het in de Aanslag ook niet
aan inhoudelijke items. Door middel van kantoorinterviews en startersinterviews konden
de leden van de CT een beeld vormen van
verschillende fiscale kantoren en door bijdrages van verschillende fiscale docenten van de
EUR konden studenten hun blik op fiscale onderwerpen lezen. Als professionele journalisten gingen de leden van de commissie op pad
om de starters en werknemers van kantoren
te interviewen.
De eerste Aanslag viel begin december op
uw deurmat. Deze eerste editie had als thema `stOPlichterij’ en stond in het teken van
fraude. Het zal bij u wellicht niet onbekend
zijn dat fraude geen onbekend begrip is binnen de fiscaliteit, we kennen immers niet voor
niets de FIOD als controlerende instantie.
Daarnaast kwam in de eerste editie ook het
Lustrumfeest uitgebreid aan bod. De tweede editie van de Aanslag lag begin februari
bij de leden op de deurmat. Als aansluiting
op de oprichting van onze alumnivereniging
`Aanmerkelijk Belang` en een nieuwe generatie CT’ ers, koos de commissie bij deze editie
voor het thema `Battle of the Generations`.
Het docentenartikel werd verzorgd door em.
prof. dr. H.A. Kogels die het zeer toepasselijk
vond dat de Aanslagcommissie een 67-jarige
Babyboomer vroeg voor een bijdrage bij het
voornoemde thema.
De derde editie van de aanslag had, net als
deze almanak, een tijdsdimensie als thema.
‘Tijden veranderen’ luidde het thema en dat
werd meteen duidelijk bij het openslaan van
30
de eerste pagina van de Aanslag. Hierin stond
een oproep aan enthousiaste leden om te solliciteren voor het XXIIste bestuur van de studievereniging. Duidelijk werd dat de tijden inderdaad zouden veranderen en snel zich een
nieuw bestuur zou aanbieden. In juni kwam
de vierde en laatste editie voor de Aanslagcommissie 2013/2014 uit. Dit was niet alleen
voor de commissie de laatste editie, ook voor
Martijn Schippers, die drie jaar lang vaste columnist is geweest van de Aanslag, schreef in
deze editie zijn laatste column. Drie jaar lang
heeft hij interessante, niet-fiscale onderwerpen aangesneden die menig CT’er met veel
plezier heeft gelezen. Na deze drie jaar en
vlak voor zijn afstuderen heeft hij besloten
om het stokje over te dragen. Mede namens
twee jaargangen Commissaris Media bedank
ik Martijn Schippers nogmaals voor zijn bijdrages in de Aanslag.
Inmiddels bevinden we ons al in de vierentwintigste jaargang van de Aanslag en sindsdien heeft de Aanslag ook een aardige tijdreis doorstaan. Zij is sinds de eerste jaargang
aan heel wat veranderingen onderhevig is geweest. De Aanslag begon in een klein A5-formaat met hooguit enkele zwart/wit-plaatjes,
maar sinds een aantal jaar is ons blad ontpopt tot een prachtig blad met een zeer professionele uitstraling. Met alle technologische
ontwikkelingen van tegenwoordig denk ik
dat de Aanslag haar grootste verandering
nog moet meemaken. Hoewel het fijn is om
de Aanslag tastbaar in handen te hebben,
kunnen de leden van de CT in de toekomst
wellicht de Aanslag alleen nog maar van een
computerscherm of vanaf een iPad lezen.
Echter, ik weet zeker dat ons verenigingsblad
ook na digitalisering haar allure nimmer zal
verliezen.
Wij hebben dit jaar met veel plezier en enthousiasme aan de Aanslag mogen werken!
Namens de Aanslagcommissie 2013/2014,
Michèle Hendriks (Commissaris Media)
31
Activiteitencommissie
D
e Acco, nu al een legendarische commissie.
In de toekomst zal men met weemoed terugdenken aan de halve goden die het leven van
iedere CT’er tot een feestje maakten. Want
wie heeft er nou nog nooit een drankje met
ons gedronken of een soepel dansje met ons
gedaan?
Wanneer jullie later oud en rimpelig zijn, willen jullie natuurlijk deze herinneringen zo nu
en dan in full colour kunnen oprakelen. Het
enige probleem is dat jullie geheugen waarschijnlijk met de jaren zal verslechteren – Alzheimer light of Korsakov, wie zal het zeggen?
Om jullie toch maar even een handje te helpen in de zware periode die dan zeker komen
gaat, zullen we de leden van de Acco nog
éénmaal haarscherp profileren.
Als eerste is daar natuurlijk onze immer
scherpe voorzitster Nicky. Als echte unitijger
knalt ze er lekker efficiënt een bestuursjaartje
doorheen. Bij te veel eindeloos geouwehoer
over onderwerpen die toch écht zeer belangrijk zijn, maar niet in deze vergadering (misschien een lesje voor Vera?) kan deze tough
mama het gesprek weer in de goede banen
leiden. Een beetje grimmig, maar Nicky kan
het zeker hebben! Met haar gevoel voor humor en enthousiasme voor zo’n beetje alles
wat je kan bedenken is ze een echte sfeermaker. Wat een boegbeeld voor de Acco!
Het kan zijn dat jullie één van de leden van de
Acco al een tijdje niet hebben gezien. Burçu
bevindt zich de laatste tijd namelijk 24/7 in
de UB waar ze bezig is met het schrijven van
haar scriptie. Chillen is voor haar verleden
tijd, maar ach: gelukkig zijn er de noodzakelijke rookpauzes. Overal te herkennen aan haar
stralende verschijning en aanstekelijke lach,
is ze een echte aanwinst voor zowel de Acco
als de UB.
32
Zeker niet te vergeten is de motor achter de
geoliede machine die de Acco is. Onze nuchtere Zeeuw Lennart heeft voor elke situatie
een scenario of drie, heeft elk probleem overzien en elk detail doordacht. Met chirurgische
precisie buigt hij zich over al het noodzakelijke, plus alles wat compleet overbodig is. Wat
een hart voor de Acco!
Op de foto v.l.n.r.: : Lennart van Sluijs, Vera Nederpelt, Burcu Oral, Nicky Kattenbroek en Kwint Linzel
Ergens in de middag kan je Kwint ook horen
ontwaken. Dit feestbeest weet alle goede
plekken feilloos te vinden, er is geen horecagelegenheid die aan zijn aandacht ontsnapt.
Een reis door het geheugen van Kwint moet
echt een feestje zijn: deze jongen zit vol goede verhalen. Onze dealtjesmaker weet business and pleasure naadloos te combineren:
vergaderen kan immers gewoon in de Smitse – ook nog eens chill, want daar is het bier
goedkoop.
Tot slot is daar nog Vera, het broekie van de
Acco. Deze spraakwaterval heeft altijd wel
wat te melden, variërend van stiekem best
wel geniale ideeën tot slappe verhalen waar
eigenlijk niemand om moet lachen behalve
zijzelf. Ach, je eigen grapjes blijven toch het
leukst. Als jonge hond van het stel lijkt er
naast aan haar woorden ook aan haar energie maar geen eind te komen, hoewel vergaderingen om 9 uur ’s ochtends niet worden
gewaardeerd en op gepaste wijze te laat worden bezocht.
Met jolige groet,
Namens de Activiteitencommissie 2013-2014
Nicky Kattenbroek (Secretaris)
33
Bedrijvendagcommissie
Waarde leden,
Op de foto v.l.n.r.: Floris Verweijmeren, Agnes Maassen, Joris Jiskoot, Nikie van Duurling, Ella Rijnsaardt
Zoals in voorgaande almanakken al te lezen
is, is de Fiscale Bedrijvendag al vele jaren een
belangrijke dag die zich diep heeft geworteld
in de jaarplanning van de Christiaanse-Taxateur. Tijdens deze dag staat het contact tussen kantoren en hun toekomstige werknemers, de studenten centraal. En net als tijdens
vorige edities, was het ook dit keer een grote
uitdaging voor de Bedrijvendagcommissie
om de Bedrijvendag succesvol te laten verlopen. Om direct het thema van deze almanak hierbij te betrekken: een tijdreis mag dit
niet echt genoemd worden, de voorbereiding
misschien een beetje, maar de Bedrijvendag
kan voor veel studenten wel het begin van die
reis zijn!
In tegenstelling tot andere jaren bestond de
Bedrijvendagcommissie, inclusief mijzelf,
uit slechts vijf leden. Een probleem was dit
echter niet, want eenieder had de nodige organisatorische ervaring en na kort overleg
waren we er al snel over uit dat we ook dit
jaar de Kuip als locatie wilden. Wat nog restte was een thema, de dagindeling, het bellen
van kantoren en uiteraard de promotie. Nadat
er wat grappen gemaakt werden over ‘You’ll
never tax alone’, bleek dit toch aan te sluiten
bij wat wij voor ogen hadden: een pakkend
thema waarin zowel de locatie als de toch
wel speciale datum verwerkt waren, maar
ook zeker een waar kantoren iets mee zouden
kunnen doen. Met vanaf september enkele
uurtjes inspanning tijdens de wekelijkse vergaderingen (wat naarmate de Bedrijvendag
dichterbij kwam ook wel ‘heel wat uurtjes’
werden) konden wij zonder al te veel stress
34
op 14 februari 2014 de dag beginnen. Ik denk
dat ik namens velen mag spreken als ik zeg
dat het wederom een succesvolle Bedrijvendag was: studenten en kantoren hebben zich
kunnen vermaken met individuele gesprekken, de workshops, het diner en een kleine
borrel na afloop.
Zoals genoemd kan de Bedrijvendag voor
studenten gezien worden als het startpunt
van een heel mooie toekomst. Voor de beginnende studenten geeft deze dag duidelijkheid over de bezigheden van kantoren, de
verschillende typen kantoren en de mogelijke
carrièrepaden. Studenten die al verder zijn
in hun studie gaan daarentegen ook beetje
bij beetje dit pad daadwerkelijk naderen, om
volgende Bedrijvendagen misschien wel vanaf de andere kant mee te maken.
Wat betreft de tijdreis van de Fiscale Bedrijvendag zelf, kan ik alleen maar zeggen dat ik
hoop dat deze dag ook in de toekomst een
terugkomend evenement op de kalender van
de R.F.V. Christiaanse-Taxateur zal zijn!
Namens de Bedrijvendagcommissie,
Agnes Maassen (Commissaris Extern)
35
Congrescommissie
Waarde CT’er,
Op de foto v.l.n.r.: Daphne Marneth, Emiel de Bok, Selina Chen en Li Hong Gosen
Het fiscale jaarcongres stond ook dit jaar
weer op het programma van de R.F.V. Christiaanse-Taxateur. Op 20 juni 2014 hebben wij
als congrescommissie in samenwerking met
het Fiscaal Economische Instituut BV het congres georganiseerd. Het thema dat dit jaar
centraal stond was: De BTW onder spanning:
trends en ontwikkelingen. Een actueel onderwerp dat een belangrijk onderdeel vormt
binnen de huidige fiscaliteit. Dankzij de medewerking in de orgnisatie van prof. dr. P. Kavelaars, prof. dr. R.N.G. van der Paardt en dr.
J.E. van den Berg was het congres een succes.
Voor het congres zijn zoals elk jaar wederom
kantoren benaderd die de interesse hadden
om deel te nemen aan dit fiscaal inhoudelijke
congres, derhalve waren er uit het bedrijfsleven wederom tal van deelnemers. Naast
dat je met deze commissie in aanraking komt
met de bedrijven en uiteraard studenten van
de Christiaanse-Taxateur, kom je ook in contact met afgestudeerden en alumni leden. Op
deze manier staat het congres niet alleen in
het teken van de fiscaliteit, maar hebben wij
ook de kans gehad om ook interessante ervaringen uit te wisselen met velen verschillende
deelnemers.
Het congres werd geopend door prof. dr.
R.N.G. van der Paardt. Na een korte inleiding
hebben de overige drie sprekers ieder een
inleiding gegeven over een verdiepend onderwerp. Dankzij deze vier sprekers, prof dr.
R.N.G. van der Paardt en Drs. P.C. Oerlemans
van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Prof.
dr. A. J. van Doesum van de Universiteit van
36
Maastricht en Prof. dr. R. A. Wolf van de Vrije
Universiteit, kende het congres inhoudelijk
veel diepgang:. Hierop volgend hadden alle
deelnemers de kans om aan workshops van
twee van de vier sprekers deel te nemen.
Dit betekende een halvering van het aantal
workshops ten opzichte van voorgaande jaren. Het inhoudelijke deel van het congres
zal werd afgesloten met een interactieve discussie onder leiding van prof. Dr. R.N.G. van
der Paardt, waarbij de opgedane kennis van
de presentaties gelijk kon worden toegepast.
Door een meer overeenstemmende kennis
van deelnemers werden alle onderwerpen levendig besproken door deelnemers en sprekers. De dag werd zoals gebruikelijk afgesloten met een borrel, waarop op een gezellige
manier de opgedane kennis nog eens rustig
kon worden besproken.
Een congres met een belangrijk onderwerp
dat voor eenieder interessant was om aan
deel te nemen en om zijn inhoudelijke kennis
betreffende de omzetbelasting op te frissen.
Volgens ons was de dag dan ook zeer geslaagd en gaan wij ervanuit dat het voor de
deelnemers ook een succes was.
Namens de congrescommissie 2013-2014
Emiel de Bok (Penningmeester)
37
Kascommissie
Waarde leden,
Op de foto v.l.n.r.: Max Oosterbaan en Harold van Pelt
Voor iedere student aan de Erasmus Universiteit zullen de jaren om lijken te vliegen. Met
zoveel mooie activiteiten op het programma,
af en toe een tentamen, gaat de tijd soms
sneller dan verwacht.
Voor de KasCo ligt dat ook zeker niet anders.
Sinds jaar en dag houdt deze mooie statutaire commissie zich bezig met de financiën
van de vereniging. Het is op zichzelf al een
jaarlijkse tijdsreis. Het jaar lijkt namelijk pas
net van start te zijn gegaan, maar de penningmeester heeft al enkele controles van de
KasCo ondergaan. Dit alles om jullie tijdens
de algemene ledenvergaderingen een juist
en volledig beeld van de gepresenteerde cijfers te kunnen bieden.
Ook door de tijd heen heeft de KasCo veel
stappen ondergaan. Zo verzorgt de Christiaanse-Taxateur steeds meer activiteiten.
Waar de vereniging vroeger enkele activiteiten kende, is dat inmiddels uitgegroeid tot
een ruim en mooi aanbod. Op die manier is er
tegenwoordig voor ieder wat wils. Met al die
nieuwe activiteiten is het werk van de KasCo
uiteraard ook uitgebreid. Daarom zal de KasCo dit jaar onder andere weer de grote activiteiten zoals de bedrijvendag en de studiereis
nauwkeurig onder de loep nemen.
Met een groeiend aantal activiteiten komen
ook meer verantwoordelijkheden om de hoek
kijken. Omdat de Christiaanse-Taxateur de leden en sponsoren meer te bieden heeft, krijgt
de vereniging tevens te maken met een grotere en complexere begroting dan vroeger. Het
was voor de huidige penningmeester daarom
38
niet makkelijk om een begroting voor dit jaar
op te stellen. Het resultaat mag er echter wel
zijn!
De professionaliteit heeft ook stappen ondergaan. Waar onze voorgangers vroeger met
een Excel-bestand werkten, werkt de huidige
penningmeester met de nieuwste software.
Samen met de penningmeester hebben wij
de financiële posities daarmee goed in handen. Iets dat vooral in deze toch nog roerige
tijden van belang is. Elke cent telt!
Ook de overheid heeft niet stilgezeten. Zij
heeft het ‘systeem der omzetbelasting’ namelijk steeds gecompliceerder gemaakt.
Naast een tal van tariefwijzigingen komen
er ook steeds meer regelingen bij waarop
de penningmeester dient te anticiperen. De
focus bij de penningmeester ligt dus ook dit
jaar op de behandeling van de btw. Ook dit
jaar wordt weer uitvoerig overleg gepleegd
met docenten om gebruik te maken van alle
mogelijke faciliteiten. We zijn tenslotte niet
voor niks fiscalisten.
Aangezien weer twee gemotiveerde leden
de kas gedurende het jaar in de gaten gaan
houden, hebben wij er alle vertrouwen in dat
deze Tijdreis leidt tot een steeds mooiere en
grotere vereniging.
Met financiële groet,
Namens de KasCo 2013-2014
Harold van Pelt
Max Oosterbaan
39
Prinsjesdagcommissie
Beste lezer,
Op de foto v.l.n.r.: Jasmina Akkouh, Nicky Kattenbroek, Bruce van Schaik en Tamara Stevens
Het heeft jaren geduurd voordat Prinsjesdag
is wat het nu is. Het hele spektakel rondom
de Gouden Koets, het uitlekken van de Miljoenennota, de prachtig geklede aanwezigen,
het enthousiaste publiek dat toejuicht en niet
te vergeten het koffertje met de Miljoenennota
en de rijksbegroting. Daarbij is er sinds vorig
jaar een koning die de troonrede voorleest,
iets wat in 126 jaar nog nooit eerder is voorgekomen. Het jaar 2014 wordt het jaar van
de Prinsjesdagcommissie, die als doel heeft
om de troonrede en Miljoenennota tot leven
te brengen onder de studenten. Wij zullen er
voor zorgen dat ook dit jaar uitzonderlijk en
historisch wordt en dat het de aandacht krijgt
die het verdient. Hierbij zullen de troonrede,
Miljoenennota en rijksbegroting niet alleen
maar tekst en getallen zijn, maar zullen de
gevolgen ook duidelijk worden gemaakt. Niet
alleen voor bedrijven of de overheid, maar
misschien ook wel voor jezelf.
Een dag die niet vergeten zal worden, en
voort zal worden gezet in de toekomst. Voordat naar de toekomst wordt gekeken zullen
wij eerst een stukje terug gaan in het verleden. Prinsjesdag is namelijk niet altijd geweest zoals wij hem kennen. De Gouden
Koets, die zelfs een eigen wikipedia pagina
heeft, is niet altijd de koets geweest die werd
gebruikt. Tot 1903 werd het staatshoofd verplaatst in een glazen koets. Tijdens Prinsjesdag mocht de Koning aanvankelijk zijn eigen
troonrede schrijven. Met de invoering van de
ministeriële verantwoordelijkheid in 1848 is
dit veranderd, sindsdien wordt de troonrede
geschreven onder regie van de minister-president, waarbij de Koning wel een adviserende rol heeft.
40
Pas na de Eerste Wereldoorlog is Prinsjesdag
geworden, met al zijn pracht en praal, zoals
wij nu kennen. Op het evenement dat wij organiseren proberen wij ook deze sfeer tot
stand te laten komen, ook al zal een gouden
koets wellicht iets te veel van het goede zijn.
Wij hopen dat wij niet alleen een sfeervolle en
gezellige dag kunnen neerzetten, maar studenten ervan te overtuigen dat Prinsjesdag
een belangrijke dag is en dat deze dag in het
geheugen van studenten gegrift zal blijven.
Dat hen en ook onszelf bijblijft dat de Miljoenennota geen onoverkomelijk lang document
is, maar goed te begrijpen en toepasbaar is in
onze maatschappij.
Wij hopen dat de sprekers ons zullen inspireren, de politieke achtergrond voor ons kunnen blootleggen en de toekomstige gevolgen
voor ons kunnen uitleggen. Verder zullen wij
zorgen voor een prettige samenwerking met
de desbetreffende kantoren, zodat ook zij dit
nieuwe evenement van de CT niet snel zullen
vergeten en ook hier een mooie ontmoetingskans voor zowel studenten als kantoren kan
ontstaan.
Naast de organisatie van dit evenement moet
er natuurlijk ook tijd zijn voor ontspanning.
Wij kijken dan ook ontzettend uit naar alle
borrels en uitjes die de andere commissies organiseren, om CT als nieuwe commissie beter
te leren kennen.
Namens de Prinsjesdagcommissie
Nicky Kattenbroek (Secretaris)
41
Raad van Advies
Geachte leden der R.F.V. Christiaanse-Taxateur,
Op de foto v.l.n.r.: Martijn Schippers, Anouk Bakker en Matthijs Claassen
Het mondiale economische herstel sijpelde
gedurende de tweede helft van het jaar voorzichtig in Nederland door. Traditiegetrouw
is de fiscale sector niet de eerste sector die
geraakt wordt door economische malaise,
maar de fiscale sector is ook niet de eerste
die ervan herstelt. Dat is tot nog toe ook altijd
het geval geweest bij de CT. Goed getimede
trendgevoelige innovatieve ideeën blijken
meestal een uitkomst om verminderd vatbaar
te zijn voor uitkomsten van economisch moeizame tijden. Het bestuur is erin geslaagd om
daarop in te spelen door het zwaartepunt van
de activiteiten meer en meer te verleggen
naar activiteiten met een sterk inhoudelijk
karakter. Een breuk met de trend van het verleden, maar een ingezette lijn met veel toekomstperspectief. We zijn als Raad van Advies (RvA) dan ook verheugd om te zien dat
het bestuur activiteiten heeft ontplooid als
het Prinsjesdagevent, het pre-event Fiscaal
Flirten behorende bij de Fiscale Bedrijvendag
2014, en dat er wordt gekeken naar een activiteit in samenwerking met de Universiteit
van Antwerpen. Wij danken als RvA dan ook
de bestuursleden van het eenentwintigste
bestuur voor de constructieve samenwerking
gedurende het afgelopen academisch jaar.
Nu wat over het thema. Twee van de ingezeten van de RvA hebben vorig jaar een bijdrage mogen leveren aan de voorganger van
deze almanak. Daar hebben we zeer – al zeggen we het zelf – mooie anekdotes over de
geschiedenis van de CT in opgenomen; een
aanrader voor de SOG-momenten. Nu moet
u als lezer begrijpen dat de ingezetenen van
de RvA inmiddels als Dinosaurussen te boek
staan bij de huidige garde van de CT. Wellicht
is het daarom alleraardigst om te beschrijven
hoe wij de campus van toentertijd hebben ervaren. Destijds (collegejaar 2008/2009) kon
je nog met de auto onder de ‘bilbliotheekbrug’ doorrijden richting het L-gebouw. Het
L-gebouw was nog niet doorgebroken. Nu
zijn er als het ware twee autovrije flaneerbou-
42
levards aangelegd die elkaar ter hoogte van
het L-gebouw kruisen en naar onze mening
een campus met een veel frissere en eigentijdsere uitstraling opleveren. In vroegere jaren was je voorts genoodzaakt om je eten te
scoren – mocht je tussen de bedrijven door
geen tijd hebben om elders te eten – bij één
van de vele etablissementen (lees: vreetschuren) van Albron. Elke dinsdag zat je zodoende
als fiscaaljurist tussen half zeven en zeven
uur in wat toen nog de Mensa heette. Op het
menu? Twee stokjes met kippenvlees (althans
dat stond op het bordje bij de uitgiftebalie)
en aan elkaar geplakte rijst met slappe pindasaus. Inmiddels is de Mensa omgebouwd
tot een heuse foodcorner met gevarieerd en
goed eten en is de ambiance aanzienlijk verbeterd. Daarnaast is het ook heerlijk toeven
in het Erasmus Paviljoen. Tevens komen wij
nog uit de tijd dat het A,C en H-gebouw ervan
buiten verschrikkelijk uitzagen. Oh wacht, dat
is nog steeds zo… Al met al een aantal voorbeelden, welke aantonen dat er een hoop is
veranderd en met succes. Nu denkt u wellicht
dat wij als werkpaarden alleen in een bouwput hebben geleefd en dat u van meet af aan
als sierpaard omringd bent geweest door een
mooie campus. Dat klopt eigenlijk ook… Wij
troosten ons met de gedachte dat u gedurende uw jaren als student aan de EUR ook nog
weleens de heimachines zal horen slaan: de
laatste bouwfase wordt immers pas in 2028
afgerond. Troost u zich op een dergelijk moment op uw beurt met een oud-Rotterdams
spreekwoord: Het geluid van heimachines is
de hartslag van Rotterdam!
Rest ons niet anders dan het tweeëntwintigste bestuur succes te wensen voor komend
jaar!
Namens de Raad van Advies 2013-2014
Martijn Schippers
43
Reiscommissie
Het is donderdagochtend, half 10. De vergadering van die week vangt aan dus gelukkig
lukt het Marloes om, na 18 belletjes van Daan,
de L-kamer toch om 10 uur te bereiken. Daan
slaat zijn aantekeningenboekje open en begint vaag te brabbelen over alle dingen die
nog gedaan moeten worden. Laura vertelt
over alle verre reizen die zij heeft gemaakt en
het feit dat haar ouders morgen alweer in het
vliegtuig naar een of ander ver oord stappen,
en dit alles gebeurt terwijl Hervé zijn uiterste
best doet om zijn ogen open te houden, want
hij heeft vannacht tot half 7 staan brallen op
Laurie en besloten maar direct door te gaan
naar de uni. Na een klein uurtje vergaderen,
waarbij Daan in de veronderstelling is dat zijn
monoloog ook maar enige impact heeft bij de
verveelde figuren tegenover hem, wordt het
tijd om af te ronden. Laura zal wel weer haar
ouders moeten ophalen van Schiphol, Hervé
gaat zijn warme nestje nog even opzoeken,
Marloes beweert naar een of ander vaag college te gaan waar ze waarschijnlijk te laat
aanwezig zal zijn, en Daan denkt dat-ie nog
honderden dingen te doen heeft die dag...
Het had allemaal zo mooi kunnen zijn: Bangkok. Wij zagen onszelf en alle reisdeelnemers
al op Khao San Road geroosterde sprinkhanen eten na het volgen van allerlei yogacursussen. Helaas moesten wij, nadat grote groepen uit de Thaise bevolking besloten elkaar
het leven zuur te maken, het precaire besluit
nemen om voor een andere bestemming
te gaan. Dus met de kinnen omhoog en de
borsten vooruit gingen wij opzoek naar een
44
Op de foto v.l.n.r.: Marloes van Doorn, Hervé van Oosterhout, Daan Hoogwegt en Laura Batenburg de Jong
nieuwe locatie. Een zoektocht die ons langs
vele wereldsteden heeft geleid, waarbij we
na lang wikken en wegen Istanbul als nieuw
studiereis-oord hebben bestempeld!
De studiereis is voor iedereen een geweldige
ervaring geweest! Zowel het reisgezelschap
als Istanbul hebben geschitterd, genoten
van het heerlijke weer en er een uitbundige
levensstijl op nagelaten. Istanbul bleek een
stad met vele gezichten, waar eeuwenoude
culturele hoogtepunten moeiteloos samengaan met de moderne Turkse economie van
de 21e eeuw. Door het wat onconventionele
pad dat wij als commissie hebben bewandeld,
het is immers nooit eerder voorgekomen dat
we halsoverkop naar een andere bestemming
moesten uitwijken, hebben wij een dermate
hoog gehalte van ‘damage-control’ en stress
ondergaan dat het voelt alsof we in dit ene
jaar twintig jaar ouder zijn geworden. Desalniettemin was het de moeite meer dan waar,
en wij willen het hele reisgezelschap dan ook
bedanken voor een geweldige tijd!
Namens de Reiscommisse 2013-2014
Daan Hoogwegt (Commissaris Intern)
45
TJP
-commissie
Geachte lezer,
Toen de TJP-commissie in september vorig
jaar aantrad als verantwoordelijken, wisten
wij absoluut niet wat we moesten verwachten. Voor ons allen gold hetzelfde: nooit eerder met TJP in aanraking gekomen, en er
nooit eerder aan deelgenomen. ‘One hell of
a job’ zou je dus kunnen stellen! Aangezien
geen van ons een flater wilde slaan op de eerste sessie van het jaar, besloten we, zoals het
een goede commissie betaamt, maar eens te
bekijken waar in eerdere jaren mogelijkheden
waren blijven liggen. Voortbouwend op het
succes van onze voorgangers toch nog even
die puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ zetten.
Zo gezegd zo gedaan...
Het Tax Jurisprudence Program is vier jaar
geleden begonnen in nauwe samenwerking
met de ‘geestelijk vader’ van het programma:
Guido de Bont. CT vond het tijd worden om
een professioneel, inhoudelijk programma
neer te zetten gericht op de bovenste laag
van de studentenpopulatie. Als eerste vereniging met een dergelijk programma (en
ja, daar mag het 18e trots op zijn) kunnen we
met een bescheiden, doch brede glimlach
stellen dat de introductie van TJP destijds een
uitstekende keus is geweest.
De tijd heeft al die jaren uiteraard niet stil
gestaan. In een poging tijdens de tweede
jaargang de kinderziektes te bestrijden werd
besloten tot de introductie van een zogenaamde oefenrechtbank, waarbij een extra
competitief element zijn plaats vond in het
46
Op de foto v.l.n.r.: Peter Adriaanse, Remon Abadier en Daan Hoogwegt
programma. Hoewel wij hiermee gelijk de
voornaamste verandering benoemd hebben
moeten we niet vergeten dat in de jaren daarna nog meer dergelijke verbeteringen zijn
doorgevoerd. Niets dan lof voor al die voorgangers die ons een nagenoeg perfect programma in de schoot hebben geworpen!
Dat brengt ons tot de staat waarin wij TJP
aantroffen vorig jaar september. In al onze
bescheidenheid wilden ook wij onze stempel
drukken op het programma. Het kan niet de
bedoeling zijn dat het bij een jaartje ‘achterover leunen’ blijft, alhoewel dat achteraf wellicht ook geen verkeerd gevoel was geweest.
Nee, in al onze gedrevenheid en ambitie besloten wij dat partijen van de oefenrechtbank
van tevoren de beroep- en verweerschriften
uit moesten wisselen, participatie een nog
prominentere rol verdiende en dat de docent
stellingen zou poneren.
Bescheidenheid is deze TJP-commissie niet
vreemd. Wij durven te stellen dat, voortbouwend op het harde werk en succes van onze
voorgangers, het Tax Jurisprudence Program
deze jaargang een volgende stap heeft gezet.
Wij zijn alle deelnemers, docenten en medewerkers van kantoren ongelofelijk dankbaar
dat wij zo prettig met hen hebben kunnen samenwerken, en niet te vergeten het TJP-jaar
in stijl mochten afsluiten met het TJP-diner!
Namens de TJP-commissie 2013-2014
Daan Hoogwegt (Commissaris Intern)
47
Capaciteitsgroepen
48
49
FEI B.V.
50
51
Voorwoord
P. Kavelaars
Tijdreis in de fiscaliteit
Een tijdreis als thema: dat moet wel veel perspectief bieden voor fraaie beschouwingen
over het (verre) verleden en de (nog verdere)
toekomst. Ik zal het echter in deze bijdrage
beperken tot een overzichtelijke periode zodat de realiteit niet uit het ook wordt verloren. Bespiegelingen over hoe de wereld er
over twee eeuwen uitziet is stellig voer voor
glazenbolkijkers. Fiscalisten staan, zo leert de
ervaring, toch graag met beide benen op de
grond. Ze zijn te nuchter om zich met allerlei luchtspiegelingen bezit te houden. Ik ben
daarop bepaald geen uitzondering. Kortom:
toekomst gericht denken is uitstekend maar
wel binnen reële marges. Een mooi voorbeeld zijn mijn werkzaamheden in de Commissie Van Dijkhuizen welke vorige jaar haar
eindrapport heeft gepubliceerd. Hoewel ik
daar zelf voorstander was van meer ingrijpende voorstellen, blijken die vanwege hun
ambitie toch moeilijk voldoende steunt te
genieten. Ik wijs hierbij op het betoog in ons
rapport over een duale inkomstenbelasting.
Een mooi systeem maar kennelijk nog een
stap te ver in de toekomst. Of mijn oordeel
dat we zo snel mogelijk af moeten van de
hypotheekrenteaftrek: de korte termijnbelangen winnen het hier al snel van de wenselijke toekomst. Een belangrijke les voor de
haalbaarheid van plannen voor de toekomst:
als je echt substantiële veranderingen wilt
bewerkstelligen is er maar een alternatief:
vele kleine stapjes zetten. Ik zal niet zeggen dat dit in de wereld altijd het geval is,
maar in de fiscaliteit is dat onontkoombaar.
Wat betreft het verleden en de toekomst op
de EUR wil ik me maar beperken tot de periode dat ik hier rondloop: van 1977 toen ik
startte als student tot – hopelijk – 2026, het
vermoedelijke pensioneringsjaar. Zo op het
eerste gezicht een beetje saai om hier dan 49
jaar te hebben rondgelopen. Het tegendeel is
waar, althans in elk geval tot nu toe. De fiscaliteit blijft met de dagelijkse ontwikkelingen
52
allerlei uitdagingen opleveren. Uitdagingen
voor docenten maar vooral ook voor studenten. Voor de laatsten is die enorme ontwikkeling ook een nadeel: om huidige en toekomstige fiscale systemen te begrijpen is kennis van
het verleden wenselijk, of beter zelfs: noodzakelijk. Het dwingt studenten daarmee ook van
het fiscale verleden kennis te nemen. Maar
mooier is uiteindelijk natuurlijk de toekomst.
Waar gaan we met het fiscale systeem heen,
wat kunnen we doen met allerlei ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak? Hoe ziet
het fiscale systeem er over zeg 20 of 25 jaar
uit? Hebben we dan bijvoorbeeld nog wel een
inkomstenbelasting? Of is het fiscale systeem dan volstrekt ‘verduurzaamd’ bijvoorbeeld door de invoering van een omvangrijke
heffing op verspilling? En leven we dan nog
steeds alleen op aarde of is er dan inmiddels
ook menselijk leven op de maan of een andere planeet. Dat levert boeiende uitdagingen
op voor de ontwikkeling van nieuwe heffingen: om te beginnen een heffing op transport
van de aarde naar het heelal. Of een heffing
op gewichtloosheid waarbij de vraag wel opkomt wat de ratio van een dergelijke belastingen precies zou is. Maar daar kunnen politici stellig wel een goede reden voor vinden.
Kortom: voor fiscalisten zijn er ook in de verre
toekomst uitdagingen genoeg. Het verleden
leert echter wel dat echter veranderingen
slechts met kleine stappen haalbaar is. Succes met jullie studie en jullie (fiscale) toekomst.
Prof. dr. P. Kavelaars
Fiscaal Economisch Instituut
53
Secretariaat
FEI B.V.
Op de foto v.l.n.r.: Angelique Lieverst en Astrid Hamers
1988
Angelique begint met haar werk op het secretariaat, op de 11e verdieping. Ze vond
het voornamelijk erg groot, het leek wel
een doolhof. De eerste dag was ze al verdwaald, en de lift ging haar veel te snel.
Volgens het hoofd van het secretariaat destijds (Stien Kroes) moest ze erg wennen aan
de snelheid van de lift. Maar dat is nu, na 26
jaar, wel goed gekomen. Alles was grijs, het
gebouw, de muren, de kantoormeubelen,
echt zoals veel gebouwen in de jaren 80. Er
is veel veranderd sinds 1988, toen hadden we
o.a. het kunstwerk “De Eieren van Hans Petri”
in de vijver op de campus. Deze zijn helaas
verdwenen in het verbouwingsproces van de
afgelopen twee jaar. Onze docente Yvonne
Tigelaar-Klootwijk heeft nog mooie foto’s op
haar trouwdag bij deze eieren genomen.
De Brienenoordbrug bestond nog uit één
deel met de beroemde ronde lampen erboven. Deze zijn goed te zien in de film Turks
Fruit, welke ook gedeeltelijk op de campus
is opgenomen, namelijk de ziekenhuisscene.
Wij denken dat dit voor het prachtige uitzicht
was, waar we overigens nog steeds van mogen genieten.
1998
Astrid begint op het secretariaat, op de 12e
verdieping, nog steeds onder leiding van de
alombekende Stien Kroes. Haar eerste indruk
was de vele kleine kamertjes die allemaal op
slot moesten. Verder vond zij het meteen al
erg leuk om met studenten te werken. Die
maakten het werk erg levendig.
Onze directeur was Leo Stevens, de pater
familias van de vakgroep. Hij zorgde er toen
voor dat iedereen zich betrokken voelde bij
alles wat er gebeurde met Fiscale Economie.
De studentassistenten noemde hij altijd ‘de
kruipolie van de vakgroep’, iets wat wij nog
steeds beamen en zeer waarderen. Sinds december 2006 worden we geleid door Peter
Kavelaars, die deze taak met veel energie en
54
enthousiasme voortzet. In 2003 nam Astrid
het stokje met veel genoegen over van Stien.
2014
De campus is geheel verbouwd. Het grijs is
veelal vervangen door warm okergeel. En we
hebben nu een echt bruisend hart op de campus. Er zijn gezellige restaurants bijgekomen,
en een heel mooi terras bij het Erasmus Paviljoen aan de prachtige vijver. Een hele verbetering, vinden wij. Gisteren nog hebben we voor
de 2e keer kunnen genieten van het Heartbeat festival op de campus, een happening
die wat ons betreft een traditie mag worden!
De letters van de gebouwen zijn gewijzigd in
namen van eervolle personen uit het EUR verleden, het duurt nog wel even voordat iedereen deze uit zijn hoofd kent! Het H-gebouw
is nu ‘the Tinbergen-building’. Dat onthouden
we wel. Dat brengt ons meteen op de volgende verandering: Engels is nu de voertaal op
de EUR. Maar gelukkig mag dit stukje nog in
het Nederlands.
Toekomst
Er komt (weer) een grote verhuizing aan.
Ook ‘the Tinbergen-building’ zal worden gerenoveerd. Dus we kunnen ons weer voorbereiden op nog meer veranderingen. Daarover
meer in een van de volgende Almanakken.
Wij blijven niet stilstaan, de EUR blijft in beweging. Dat geldt zeker ook voor Fiscale Economie en FEI BV. We zijn benieuwd wat de
toekomst ons zal brengen. We hebben er alle
vertrouwen in.
Secretariaat Fiscale Economie,
Astrid Hamers en Angelique Lieverst
55
Student-assistenten
op de foto v.l.n.r.: Anouk Bakker en Janwillem den Hollander
B
ent u student Fiscale economie en werpt u
een blik op deze bijdrage, dan zult u ongetwijfeld denken: “Hé, dat klopt niet!” Ten tijde
van publicatie van deze alweer XXste almanak der R.F.V. Christiaanse-Taxateur (eigenlijk
moeten we zeggen: der CT) heeft Janwillem,
voormalig student-assistent, zijn taken immers al enkele maanden overgedragen aan
zijn opvolger. Ook Anouk staat op het punt
van vertrek. Het studentenleven wordt door
beide voormalig student-assistenten ingeruild voor het leven van een echte fiscalist. De
volgende halte op beider reis door de tijd is
gepasseerd.
Terwijl ze van halte “Verleden – student” naar
halte “Toekomst – fiscalist” rijden, blikken ze
in hun achteruitkijkspiegel terug op een memorabele periode. De campus, die gedurende
de studententijd van beide student-assistenten is omgetoverd van een verzameling oude
gebouwen tot een grote bouwput, om vervolgens te evalueren tot een modern universiteitsterrein, verdwijnt langzaam uit het zicht.
De herinneringen reizen echter met de student-assistenten mee. Het bestaan van vele
van deze herinneringen is te wijden aan de
CT.
Zo organiseerde de CT de vele reguliere ledenborrels, waar met een glimlach aan terug
kan worden gedacht. Ook waren er de kleurrijke lustrumactiviteiten, de jaarlijkse eindactiviteiten – waar zelfs taarten door de lucht
vlogen – en natuurlijk de Actievenweekenden
waarbij de student-assistenten in verschillende hoedanigheden, zowel als bestuurslid
alsook als commissielid, zijn afgereisd naar
56
verschillende Europese steden. Ook buiten
Europa zijn gebieden verkend, met smakelijke
herinneringen als gevolg. Van de Maleisische
jungle tot de woestijn in Dubai – niets was de
CT te gek, niets kwamen de student-assistenten tekort.
Met de volgende halte in zicht rest ons niets
anders dan jullie – fiscalisten in spe – een
leerzame, succesvolle, maar vooral ook memorabele studententijd toe te wensen. De
omstandigheden om van halte “Verleden –
student” naar halte “Toekomst – fiscalist” te
reizen zijn, naar wij menen, optimaal. Met een
nieuwe weg (lees: campus) onder jullie voeten, verbeterde faciliteiten onderweg (lees:
het bestaan van een actieve vereniging met
een nieuw opgerichte alumnivereniging) en
nieuwe bewegwijzering (lees: nieuwe student-assistenten) staat niets een aangename
reis in de weg.
Tot ziens bij één van de vele CT-activiteiten,
waar wij ons vanaf dit collegejaar tussen de
AB’leden bevinden!
Student-assistenten Fiscale economie,
Anouk Bakker
Janwillem den Hollander
57
Medewerkers
FEI B.V.
58
Mr. M.P.L. Adriaansen
[email protected]
eur.nl
Kamer: H13-23
Prof. dr. P. Kavelaars
[email protected]
Kamer: H13-33
Prof. dr. R.N.G. van der
Paardt
[email protected]
eur.nl
Kamer: H13-31
Mr. D.E. van Sprundel
[email protected]
eur.nl
Kamer: H13-15
Dr. D.A. Albregtse
[email protected]
Flexplek
Drs. M. Nieuweboer
[email protected]
eur.nl
Kamer: H13-17
Drs. M.T.E. Robben
[email protected]
Kamer: H13-17
Dr. Y.M. Tigelaar-Klootwijk
[email protected]
Kamer: H13-19
Drs. J.E. van den Berg
[email protected]
eur.nl
Kamer: H13-23
Drs. P.C.J. Oerlemans
[email protected]
Kamer: H13-15
Drs. M.H.M. Smeets
[email protected]
Kamer: H13-19
Drs. H. Vrijburg
[email protected]
Kamer: H13-31
Mr. T.C. Hoogwout
[email protected]
Kamer: H13-23
Mr. R.B.N. van Ovost
[email protected]
Kamer: H13-21
R.C. de Smit MSc
[email protected]
Kamer: H13-21
Dr. F.M. Werger
[email protected]
com
Kamer: H13-15
59
Fiscaal Recht
60
61
Voorwoord
S.J.C Hemels
EUR en nostalgie?
Nostalgie is niet het eerste woord waar ik
bij Rotterdam of de Erasmus Universiteit aan
denk. Deze stad, haar universiteit en onze
studenten zijn altijd bezig met een vlucht
naar voren. Alumni die na hun afstuderen
weer eens terug komen op de campus kijken
vaak verbaasd om zich heen. Om bij mezelf te
blijven: toen ik in 1991 naar Rotterdam kwam
om Kunst en Cultuurwetenschappen te studeren, waren mijn medestudenten en ik de
eerste gebruikers van het spiksplinternieuwe
L-gebouw. Mensa ‘De Carroussel’ werd gezien als een technisch hoogstandje. De food
court is nu echter het nieuwe paradepaardje.
Mijn vroegere studiegenoten zouden meer
niet herkennen op de huidige campus. Ik had
het onlangs met een vriendin die na ons gezamenlijke eerste jaar naar Eindhoven ging,
over een ontmoeting die ik had gehad met
Wim Quist, de architect van het L-gebouw en
het M-gebouw. Toen ik over het M-gebouw
sprak, keek ze me wazig aan: het M-gebouw?
Waar had ik het over? Inderdaad: ook dat
was er in 1991 niet, net zo min als het T-gebouw en het BMG gebouw.
De eerste jaren van mijn studie economie
moesten we voor onze tentamens naar Ahoy.
Dat was al niet optimaal, maar toen het metropersoneel had bedacht om uitgerekend
in een tentamenweek te staken, was het helemaal vervelend. Begin jaren negentig was
er nog geen cosmopolitische Kop van Zuid
of een Erasmusbrug, was de hef nog volop
in gebruik en was Katendrecht geen hippe
wijk, maar een gribus. Metro-staking of niet,
de tentamens gingen gewoon door, dus wij
moesten op de fiets dwars door zuid. Wij waren allemaal erg opgelucht toen weop enig
moment in het M-gebouw onze tentamens
konden doen.
op een onherbergzaam, braakliggend terrein
links achter het L-gebouw: daar waar het onontgonnen land begon en er alleen in de verte de HES lag (die toen veel kleiner was dan
de huidige Hogeschool). Het was altijd mooi
weer als ik daar heen moest (lees: zweterige
bijeenkomsten). In mijn eerste studiejaar was
dat voor werkgroepen sociologie en culturele antropologie. Voor mij zijn die barakken
voor altijd verbonden aan de bananenrokjes
en yam-opslagplaatsen van de Trobriandereilanden waar eerder genoemde vriendin en
ik voor een presentatie een economisch systeem in moesten zien te ontdekken. Ik geloof
dat dit voor mijn vriendin het breekpunt was
om naar Eindhoven te vertrekken. Die barakken zijn al lang verleden tijd, zelfs de parkeergarage die later gebouwd is op de plek waar
die barakken stonden, bestaat niet meer.
Al met al is dit dus toch nog een vrij nostalgische bijdrage geworden. Maar misschien
is dat juist ook wel het kenmerk van de EUR:
omdat er altijd zo’n drang naar voren is, is er
ook veel om op terug te kijken. Wat hier ook
van zij, ik wens u veel leesplezier in deze nostalgische almanak!
prof. dr. S.J.C. Hemels
Wat er was toen ik studeerde, maar nu niet
meer terug te vinden is, waren de barakken. In
mijn herinnering bevonden deze zich ergens
62
63
Secretariaat
Fiscaal Recht
Beste Christiaanse-Taxateur,
Op de foto v.l.n.r.: Reini van de Sandt en Fenneke van Dam
Het thema, een tijdreis – van verleden naar
toekomst, van deze almanak sluit goed aan
op onze werkzaamheden waar wij ons dagelijks mee bezig houden. Als secretariaat van
de sectie Fiscaal Recht zijn wij het aanspreekpunt voor zowel studenten als docenten met
betrekking tot de organisatorische aangelegenheden. Vragen die dagelijks uiteen lopen.
Van vragen over tentamens, herkansingen
en cijfers tot zaalplanning en de organisatie
rondom colleges. Je zult ons dus geregeld tegenkomen gedurende je studietijd. Wij maken
elke tijdreis mee van elke student. Wij zien ze
binnenkomen als eerstejaars en zien ze de
tijdreis maken tot de afstudeerbul!
64
Verder maken wij net als jullie de “reis” van de
universiteit en met name het L-gebouw mee.
Zo is er afgelopen jaar vaak gewerkt in het
gezang van drilboren, cementmolens en zagen tijdens de bouw van het L-gebouw. Geen
paniek, wij staan iedereen altijd en overal
graag bij, dus ook tijdens deze omstandigheden! Kom dus gerust langs voor vragen met
betrekking tot de organisatorische kant van
het onderwijs. Wij zijn te vinden op kamer
L4-018!
Met vriendelijke groet,
Fenneke van Dam,
Reini van de Sandt
65
Student-assistenten
Fiscaal Recht
Beste leden,
Op de foto v.l.n.r.: Lukas van der Veen en Steven Heijting
Een tijdreis – van verleden naar toekomst. Een
thema dat past bij het 100-jarige bestaan van
de Erasmus Universiteit dit jaar. Dat wat ooit
begon op 10 november 1913 in het beursgebouw van Rotterdam als de Nederlandsche
Handels-Hogeschool werd uiteindelijk in 1973
de Erasmus Universiteit Rotterdam toen er alweer 5 jaar college werd gegeven op de nog
verse campus Woudestein. De universiteit
waar al geruime tijd fiscale studies worden
genoten en daarom ook de campus waar alle
fiscale studenten dagelijks ronddwalen. Een
campus die, voor zover ik me kan heugen, altijd aan het veranderen is en wat ons betreft
nog steeds aan het “reizen” is.
Helaas kunnen wij u niet vertellen wie de eerste student-assistent was op de sectie fiscaal
recht. Wat wij u wel kunnen vertellen is dat
sommige docenten van nu, ook ooit jong zijn
geweest en velen avonturen hebben beleefd
in de functie van student-assistent. Tennissen
in de zomerse lunchpauzes, de toga van de
hoogleraar aantrekken om er vervolgens mee
over de campus te lopen om het nog niet te
hebben over de avonden in de karaokebar.
Uiteraard vertoonden hun werkzaamheden
gelijkenissen met de onze. Wel is er door de
jaren heen ook een hoop veranderd. Computers en het internet kwamen en het aantal
student-assistenten is van vijf teruggebracht
naar twee. Het collegejaar begon met Lukas
van der Veen en Steven Heijting. Ook hier
heeft de tijd een zuiverende werking gehad.
Lukas heeft inmiddels het vertrouwde amb-
66
tenarennest verlaten en plaats gemaakt voor,
onze nieuwste aanwinst, Bahar Klaver!
Net als menig ander student-assistent publiceren ook wij berichtjes op sin-online, maken
we de readers, houden we de bibliotheek up
to date, zijn we actief bezig met de blog van
onze sectie en staan we graag onze (gast)
docenten bij met de voorbereiding van een
college. Dit is echter nog maar een kleine
greep uit de grote variatie aan werkzaamheden waar we voor ingezet worden. Het komt
er op neer dat we overal inzetbaar zijn en
dat ons van alles gevraagd kan worden door
docenten, promovendi en studenten! De bijgevoegde foto refereert naar een van onze
langste, maar leukste “werkdagen”. De inzetbaarheid is zoals u ziet een ruim begrip!
Beide lopen we vaak rond op L4 of zitten we
in L4-001. Schroom dus niet om langs te lopen
om even kennis te maken of vragen te stellen!
Met vriendelijke groet,
Student-assistenten Fiscaal recht,
Em. Lukas van der Veen
Jr. Bahar Klaver
Sr. Steven Heijting
67
Medewerkers
Fiscaal Recht
68
prof. mr. drs. H.P.A.M.
van Arendonk
[email protected]
eur.nl
kamer: L4-022
prof. dr. M.W.C. Feteris
[email protected]
mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok
[email protected]
kamer: L4-009
mr. E. Ros
[email protected]
kamer: L4-021
mr. A.J.M. Arends
[email protected]
kamer: L4-014
mr. dr. G.K. Fibbe
[email protected]
kamer: L4-015
mr. F.J.H.L. Makkinga
[email protected]
kamer: L4-005
mr. dr. A.W. Schep
[email protected]
kamer: L4-012
mr. A.M.A. de Beer
[email protected]
prof. mr. dr. A.C.G.A.C.
de Graaf
[email protected]
kamer: L4-015
drs. O.L. Mobach
[email protected]
mr. R. Snoeij
[email protected]
kamer: L4-009
prof. mr. G.J.M.E. de
Bont
[email protected]
kamer: L4-022
mr. J. de Haan
[email protected]
kamer: L4-014
dr. D. Molenaar
[email protected]
prof. dr. J.C.M. van
Sonderen
[email protected]
eur.nl
kamer: L4-022
mr. dr. E. Boomsluiter
[email protected]
eur.nl
kamer: L4-015
mr. P. de Haas
[email protected]
kamer: L4-014
mr. A.P. Monsma
[email protected]
kamer: L4-012
prof. dr. A.J.A. Stevens
[email protected]
kamer: L4-022
drs. T. Braakman
[email protected]
prof. dr. S.J.C. Hemels
[email protected]
Kamer: L4-022
mr. dr. E. Nijkeuter
[email protected]
kamer: L4-009
mr. W. Verstijnen
[email protected]
kamer: L4-023
drs. B.W.A.M. Damsma
[email protected]
kamer: L4-014
prof. dr. M.J. de Jonckheere
[email protected]
eur.nl
kamer: l4-005
mr. M.E. Oenema
[email protected]
kamer: L4-007
mr. M.F. de Wilde
[email protected]
kamer: L4-017
M. Evers LL.M.
[email protected]
kamer: L4-021
prof. em. dr. H.A.
Kogels
[email protected]
mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok
[email protected]
kamer: L4-009
mr. A.W.M. Roelen
[email protected]
69
Extern Jaarverslag
70
71
Juli 2013
21. Hittegolf
Na de lente van 2013, die de boeken in ging als
de koudste lente in 40 jaar, kampte Nederland
in juli met een heuse hittegolf. Het was de eerste hittegolf sinds 2006. Veel studenten die in
juli nog kampten met de nodige herkansingen,
zullen hier ongetwijfeld aan terugdenken. Voor
een hittegolf moet in De Bilt minimaal 5 dagen
op rij een temperatuur worden gemeten van
25 graden of hoger, waarvan minstens 3 tropische dagen van minimaal 30 graden.
72
22.
Baby William en Kate
Op 17:24 Nederlandse tijd is de zoon van de
Britse prins William en zijn vrouw Kate geboren. De Royal Baby valt met een gewicht van
3,8 kilogram bijzonder royaal te noemen. Hij
werd geboren in St. Mary’s ziekenhuis in Londen, dit is ook het ziekenhuis waar William geboren werd. Volgens traditie is het bericht over
de geboorte onder politie-escorte van het ziekenhuis naar het koninklijk paleis gebracht. De
prins heeft de naam George Alexander Louis
gekregen, en is de derde troonopvolger van
Queen Elisabeth II, na prins Charles en prins
William.
22.
Winnaar Tour de France
Christopher Froome heeft de honderdste
editie van de Tour de France op zijn naam
geschreven. De 28-jarige Britse kopman van
team Sky werd vorig jaar nog tweede achter
zijn land- en teamgenoot Bradley Wiggins, die
toen als allereerste Brit de Tour won. De groene trui van het puntenklassement ging naar de
Slowaakse sprinter Peter Sagan. De Colombiaan Nairo Quintana won zowel de bolletjestrui
in het bergklassement als de witte trui van
het jongerenklassement. De Nederlander Bauke Mollema stond langere tijd op de tweede
plaats, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een zesde plaats.
24. Treinramp bij Santiago de Compostela
Bij een zwaar ongeluk met een Spaanse hogesnelheidstrein, in de buurt van de stad Santiago de Compostela, zijn 79 doden gevallen.
De trein liep in een scherpe bocht uit de rails,
waardoor alle wagons ontspoorden. Er waren
240 mensen aan boord van de trein. Uit onderzoek bleek dat de trein 195 kilometer per uur
reed op het stuk waar maximaal 80 kilometer
per uur toegestaan was.
73
Augustus 2013
12. Overlijden prins Friso
Prins Friso is overleden in Paleis Huis ten
Bosch. Hij is overleden aan de hersenbeschadigingen die de prins heeft opgelopen bij een
skiongeluk dat plaatsvond op 17 februari 2012
tijdens de jaarlijkse skivakantie van de Koninklijke familie. Hij werd tijdens deze vakantie bedolven door een lawine. De prins lag 25
minuten onder de sneeuw zonder zuurstof en
raakte in coma. Nadat Friso onder de sneeuwmassa vandaan was gehaald werd hij vijftig
minuten ter plaatse gereanimeerd. Vijf dagen
later werden hersenbeschadigingen vastgesteld.
74
13.
Bradley Manning
Bradley Manning, de Amerikaanse militair die
vertrouwelijke documenten lekte aan klokkenluiderssite Wikileaks, is veroordeeld tot een
gevangenisstraf van 35 jaar. Hij leverde meer
dan 700.000 diplomatieke documenten en
geheime video’s aan de website.
14. Noodtoestand Egypte
21. Gifgasaanval Damascus
In Egypte volgt veel geweld wanneer de democratisch verkozen president Mohamed Mursi in
juli wordt afgezet door het leger. Op 14 augustus worden kampen met aanhangers van Mursi’s Moslimbroederschap met veel geweld ontruimd, het kost ruimt zeshonderd levens. Naar
aanleiding hiervan wordt de noodtoestand in
Egypte uitgeroepen. Hiermee hopen de autoriteiten het oplopende geweld in te perken.
Op 21 augustus wordt een buitenwijk van Damascus getroffen door een aanval met gifgas
waarbij zeker 1.426 mensen om het leven komen. Vooral veel kinderen vinden de dood. Na
de aanval wordt er vanuit de Verenigde Naties
onderzoek verricht naar de aanval. De Nederlandse Sigrid Kaag gaat uiteindelijk de ontmantelingsmissie in Syrië leiden. De VN heeft
haar benoemd tot speciaal coördinator van
de missie die alle chemische wapens in Syrië
moet gaat vernietigen.
75
September 2013
4. Aardbevingen Groningen
Op 4 september is de dicsussie rondom
de gaswinning in Groningen tot een nieuw
hoogtepunt gekomen. Die dag werd rondom de plaats Loppersum een aardbevingen
waargenomen met een kracht van 2.8 op de
Schaal van Richter. Inwoners kwamen hierop
in opstand, omdat zij van mening zijn dat de
aardbeving en de daardoor ontstane schade
vooral het gevolg is van de gaswinning in het
gebied. Ze verwijten de Nederlandse staat een
te lakse houding ten opzichte van de Groningers.
76
16.
Berging Costa Concordia
Op 16 september is gestart met de berging
van het cruiseschip Costa Concordia. Het
schip voer in januari 2012 tegen een rots bij
het Italiaanse eilandje Giglio voor de kust bij
Toscane, waarna 32 opvarenden de ramp niet
overleefden. In 19 uur is het schip overeind
getrokken. Het Nederlandse bedrijf Dockwise
zal het wrak eind 2014 naar een scheepswerf
brengen.
17.
Eerste troonrede Wimlex
Op Prinsjesdag 2013 heeft Koningin Willem-Alexander voor de eerste keer de troonrede
voorgelezen in de Ridderzaal in Den Haag. Het
was tevens de eerste keer dat er een koning
plaatsnam in de Gouden Koets. In zijn troonrede besprak hij niet alleen de politieke plannen
voor het komende jaar, maar keek hij ook terug op de gebeurtenissen van het afgelopen
jaar. Hij bedankte zijn moeder, Beatrix, voor
haar jarenlange inzet. Daarnaast dankte hij
alle Nederlanders voor de verbondenheid en
de organisatie van de dag van de inhuldiging.
77
Oktober 2013
3. Ramp Lampedusa
Een schip met vermoedelijk 500 migranten
dat op weg was naar Lampedusa is in brand
gevlogen en gezonken. 366 asielzoekers zijn
hierbij om het leven gekomen. Op de boot zaten voornamelijk mensen uit Somalië en Eritrea. Steeds vaker komen er bootvluchtelingen
naar Lampedusa. Hierbij overleven veel asielzoekers de reis niet.
78
4.
Henk Krol stopt
Henk Krol stopt als partijleider van 50Plus en
Tweede Kamerlid. Dit heeft hij bekendgemaakt
middels een brief die naar verschillende media is gestuurd. Krol stopt naar aanleiding van
een publicatie in de Volkskrant waarin blijkt
dat Krol in zijn tijd als hoofdredacteur bij de
Gay Krant jarenlang de betaling van pensioenpremies voor zijn personeel heeft ontdoken.
8.
Huisarts Tuitjenhorn
Huisarts Tromp uit Tuitjenhorn pleegt zelfmoord nadat hij kort daarvoor op non-actief
is gesteld na een melding over de levensbeeindiging van een patiënt. Na euthanasie-onderzoek blijkt dat hij buiten zijn boekje trad
door een terminale kankerpatiënt zeer hoge
doseringen morfine en dormicum toe te dienen. Hierdoor heeft hij het leven van de patiënt
actief beëindigd.
25.
Afluisteren door NSA
De NSA heeft, blijkt uit het document dat is
gelekt door klokkenluider Edward Snowden,
onder andere meer dan 35 wereldleiders afgeluisterd. Ook veel Nederlandse telefoongesprekken zijn onderschept. Daarnaast zijn ook
toenmalig Paus Benedictus afgeluisterd en
bondskanselier Merkel. Ook zijn websites zoals Google en Yahoo afgetapt. Onder andere
Duitsland en Frankrijk vragen de Verenigde
Staten om opheldering.
79
November 2013
1.
Duitse baby mag interseksueel zijn
Vanaf deze dag hoeft een baby die in Duitsland wordt geboren, niet meer direct te worden bestempeld als jongen of meisje. Als het
kindje zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken heeft, kan een derde vakje worden
aangekruist op de geboorte-aangifte. Duitsland is het eerste Europese land dat dit wettelijk mogelijk maakt. Het is een juridische revolutie: tot nu toe bestonden er in de Duitse wet
alleen mannen en vrouwen. Nu is daar “onbestemd geslacht” aan toegevoegd.
80
16.
Zwarte Piet-demonstratie
Een paar dagen voor de intocht van de goedheiligman, hebben er op veel plekken in Nederland demonstraties tegen Zwarte Piet
plaatsgevonden. De betogers zijn van mening
dat het eeuwenoude volksfeest racistisch is.
Wat zij van het fenomeen blanke vla vinden, is
overigens niet bekend.
21. Rotterdammer ligt 10 jaar dood in huis
In Rotterdam heeft een vrouw ongeveer tien
jaar dood in haar huis in de Jan Porcellisstraat gelegen. Agenten ontdekten haar stoffelijk overschot nadat bouwvakkers, die in de
straat aan het werk waren, bij haar geen gehoor hadden gekregen toen ze aanbelden. Ze
waarschuwden daarop de politie. In de tien
jaar heeft niemand haar overlijden opgemerkt.
Ze stierf een natuurlijke dood.
81
December 2013
1.
Protest in Thailand
In Thailand laait het protest tegen de regering
op. Er vallen doden en gewonden in het geweld tussen demonstranten en de politie. De
demonstranten eisen het vertrek van de eerste minister Thaksin Shinawatra. Zij is de zus
van de reeds acht jaar in ballingschap levende
Thaksin Shinawatra, ooit premier van Thailand
maar afgezet. De demonstranten beweren dat
hij via zijn zus nog altijd de macht heeft over
Thailand.
82
5.
Overlijden Nelson Mandela
Nelson Mandela is op 95-jarige leeftijd overleden. Mandela kampte al maanden met terugkerende problemen aan zijn luchtwegen.
Zijn gezondheidstoestand werd beschreven
als kritiek. Nadat hij op 8 juni in het ziekenhuis
in Pretoria werd opgenomen met een longontsteking werd er al rekening mee gehouden dat
hij zou overlijden. Hij hield het echter nog langer vol.
6.
Demonstratie Oekraïne
Meer dan 500.000 demonstranten protesteren tegen de pro-Russische koers van president Janiekovytsj. Zij zoeken liever toenadering tot Europa. Het centrale plein in de
Oekraïense hoofdstad Kiev stond overvol met
de demonstranten. Zij eisen het aftreden van
de regering.
7. Journaliste vrij na ontvoering
De ontvoerde Nederlandse journaliste Judith
Spiegel en haar man Boudewijn Berendsen
zijn in Jemen vrijgelaten. Zij werden begin juni
door gewapende mannen ontvoerd in Jemen.
Spiegel werkte daar als freelance journalist
voor onder andere NRC Handelsblad en de
NOS.
83
Januari 2014
1.
Tweeling geboren in 2013 en 2014
In een stad bij het Canadese Toronto is een
tweeling ter wereld gekomen die niet alleen
een verschillende geboortedag heeft, maar
zelfs een verschillend geboortejaar.
De twee meisjes werden acht minuten na elkaar geboren, maar bij de een gebeurde dat
net nog in 2013 en bij de ander 38 seconden na
middernacht op 1 januari 2014.
84
29.
Frans Weekers stapt op
Na een debat over de problemen met huur- en
zorgtoeslagen bij de Belastingdienst zei hij in
de Tweede Kamer dat hij opstapt. “Ik heb niet
het gevoel dat ik breed draagvlak heb in de
Kamer”. Weekers bood de dag erna zijn ontslag aan bij de koning. Er dreigde een motie
van wantrouwen, die de steun zou krijgen van
de voltallige oppositie. Weekers, onder wie de
Belastindienst valt, kon zichzelf niet verantwoorden voor de fouten die gemaakt worden
rondom de uitbetaling van de toeslagen bij de
Belastingdienst.
27.
Sluiting Polare
De winkels van boekenketen Polare zijn tijdelijk dichtgegaan. Volgens de organisatie is
de sluiting in het kader van een strategische
heroriëntatie, het zou nodig zijn om het voortbestaan van de ondermening veilig te stellen.
Eerder al staakte het Centraal Boekhuis de
lveringen aan de keten, doordat werd getwijfeld aan de kredietwaardigheid van Polare.
Voor alle Rotterdammers was er nog wel een
lichtpuntje: het oude Donner zal een doorstart
maken.
28. Blokkade TPB opheffen
Fervente downloaders kunnen weer opgeliucht ademhalen. Het gerechtshof in Den Haag
heeft namelijk geoordeeld dat het blokkeren
van The Pirate Bay (TPB) ‘niet effectief’ is. Internet gebruikers blijven ondanks deze blokkade auteursrechtelijk beschermde materiaal
downloaden; de blokkade heeft vooral effect
op gebruikers die relatief weinig downloaden,
dit blijkt uit onderzoek dat in de rechtszaal
is aangedragen. De blokkade is daarom niet
meer verantwoord, zo is te lezen in het arrest.
Stichting Brein moet ook de proceskosten van
326.000 euro vergoeden aan de providers.
85
Februari 2014
2.
Protest
De parlementsverkiezingen in Thailand vinden
plaats. De verkiezing verlopen relatief rustig.
Wel hebben demonstranten verschillende
stembureaus in de hoofdstad Bangkok geblokkeerd. Ze omsingelden stemlokalen en gooiden stenen naar burgers die hun stem wilde
uitbrengen.
De verkiezingen vinden voor een ander deel
van de bevolking op 23 februari plaats.
86
10.
Overlijden Els Borst
Het lichaam van de Nederlandse oud-minister
is gevonden in haar woning in Bilthoven. Zij is
aangetroffen door twee vriendinnen met letsel aan haar lichaam. Ze was waarschijnlijk
twee dagen eerder overleden. Zij liep de verwondingen hoogstwaarschijnlijk op door een
misdrijf. Ze is aan de gevolgen van dat letsel
overleden.
22.
President afgezet Oekraïne
Het Oekraïense parlement zet president Viktor Janiekovitsj af. Van de 450 leden stemden
er 328 voor het afzetten van de president. Het
oosten van het land is pro-Russisch en staat
achter de president. Oud-premier Joelia Timosjenko is vrijgelaten, een van de grootste
vijanden van Janiekovitsj. Besloten wordt dat
op 25 mei de presidentsverkiezingen zullen
plaatsvinden.
7-23. Olympische Winterspelen
De Olympische Winterspelen worden dit jaar
in Sotsji, Rusland gehouden. Het zijn de 22e
Olympische Winterspelen die gehouden worden en er nemen 2500 atleten uit 88 landen in
15 disciplines deel aan deze spelen. Voor Nederland zijn de spelen een groot succes. De 41
Nederlandse atleten die deelnamen hebben in
totaal 24 medailles gewonnen. In totaal acht
keer goud, zeven keer zilver en negen keer
brons. De Olympische Spelen in Sotsji kostten
meer dan alle voorgaande Winterspelen bij
elkaar.
87
Maart 2014
19.
Gemeenteraadsverkiezingen
Op 19 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en mochten alle stemgerechtigde Nederlanders weer naar de stembus.
De opkomst was met 53,8% vrijwel gelijk aan
die van de verkiezingen van vier jaar geleden. VVD en PvdA betaalden de tol van de
regeringsdeelname: de twee coalitiepartners
leden een niet geringe nederlaag. Grote winnaar was D66, die in drie van de vier grootste steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam
en Utrecht) de grootste werd en daarmee de
PvdA van de troon stootte. In Rotterdam werd
Leefbaar Rotterdam met 14 zetels de grootste.
D66 werd onder studenten de grootste partij.
88
24-25.
NSS
Op maandag 24 en dinsdag 25 maart vond in
Den Haag het Nuclear Security Summit 2014
plaats. Tijdens deze top, overlegden tal van
wereldleiders over nucleaire veiligheid, met als
doel nucleair terrorisme wereldwijd te voorkomen. Voor Nederland was het de grootste organisatie ooit. Ook Rijkswaterstaat hielp een
handje mee bij de organisatie: om het vervoer
van de wereldleiders op de twee dagen soepel
te laten verlopen, waren naast de Polderbaan
op Schiphol ook tal van snelwegen dicht.
13. Opening Rotterdam Centraal
Op 13 maart was het zover: Toen werd het
nieuwe Rotterdam Centraal officieel geopend.
Koningin Alexander kreeg de eer om zijn hand
op een touchscreen te leggen, waardoor het
station officieel geopend werd. De bouw van
het nieuwe station, dat ontworpen is door onder meer Benthem Crouwel Architecten, nam
in totaal 10 jaar in beslag. Rotterdam is daarmee weer een nieuw architectonisch hoogtepunt rijker, dat al liefkozend de haaiebek en
Station Kapsalon genoemd wordt.
89
April 2014
15. Ontvoering in Nigeria
In het noordoosten van Nigeria heeft de terreurgroep Boko Haram ongeveer 100 meisjes
ontvoerd. Zij werden overvallen op het schoolterrein in de plaat Chibok. Hierna werden zij
op een vrachtwagen geladen. Veel van de
meisjes werden uitgehuwelijkt aan leden van
de terreurgroep. Ouders van de ontvoerde
kinderen zijn woedend omdat de regering weinig zou doen om hun kinderen terug te krijgen.
90
16.
Zuid-Koreaanse veerbootramp
Een veerboot met 459 mensen aan boord,
waaronder 325 scholieren die op schoolreis
waren, raakte plotseling in problemen en zonk.
Het 146 meter lange schip is vrijwel geheel in
de golven verdwenen en ligt op dertig meter
diepte. Hierbij kwamen honderden schoolkinderen om het leven. De kapitein van het schip
verliet als een van de eersten de zinkende
veerboot in de reddingsboot. De conrector van
de school waar de scholieren op zaten heeft
zelfmoord gepleegd.
17.
Akkoord Oekraïne
Rusland, Oekraïne, de Verenigde Staten en de
Europese Unie zijn het eens geworden over
de te nemen stappen wat betreft de crisis in
Oekraïne. De partijen hebben afgesproken dat
alle illegale gewapende groepen in Oekraïne de wapens moeten inleveren. Ook moeten
pro-Russische separatisten de door hen bezette gebouwen teruggeven aan de Oekraïense
overheid. Wanneer de betogers dit beleid volgen krijgen zij amnestie, dit is niet het geval
wanneer zij schuldig zijn aan ernstige misdaden.
26. Koningsdag
Koninginnedag heet voortaan Koningsdag.
De dag wordt niet meer gevierd op 30 april
maar voortaan op 27 april, de verjaardag van
koning Willem-Alexander. Dit jaar is de eerste Koningsdag echter op 26 april gevierd
omdat 27 april op een zondag viel. De eerste
Koningsdag was weer net zo’n succes als de
voorgaande Koninginnedagen.De grote steden werden ook dit jaar weer druk bezocht.
91
Mei 2014
10.
Eurovisie Songfestival
Op 10 mei wint Oostenrijk het 59e Eurovisiesongfestival met Conchita Wurst en het lied
Rise Like a Phoenix. Nederland wordt verrassend tweede met het lied Calm after the storm
van The Common Linnets, het gelegenheidsduo bestaande uit Ilse de Lange en Waylon.
Het was de hoogst behaalde uitslag voor Nederland sinds 1975.
92
18.
Promotie FC Dordrecht en Excelsior
Op 18 mei promoveren FC Dordrecht en Excelsior naar de Eredivisie door Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk over twee wedstrijden
te verslaan in de laatste ronde van de playoffs. Daardoor degradeert RKC Waalwijk naar
de Eerste divisie. Het betekent ook dat het
betaalde voetbal van de regio Rijnmond sterk
vertegenwoordigd is: Zowel Feyenoord als Excelsior als regiogenoot FC Dordrecht spelen in
seizoen 2014/2015 in de Eredivisie
24. Schietpartij Joods Museum
Op 24 mei worden vier mensen neergeschoten bij een schietpartij aan het Joods Museum
aan de Zavel in de Belgische hoofdstad Brussel. Alle vier overleefden de aanslag niet.
93
Juni 2014
13. Brand Moerdijk
Voor de tweede keer in een aantal jaren is
er op het industrieterrein van Moerdijk brand
uitgebroken en hebben er explosies plaatsgevonden. Hierbij is ethylbenzeen vrijgekomen.
Dit alles vond plaats bij Shell. Er zijn twee mensen lichtgewond geraakt. De stof is gelukkig
niet gevaarlijk voor de volksgezondheid, maar
kan wel leiden tot het neerdwarrelen van deeltjes. De explosies waren te horen in de wijde
omtrek. Na een uur nam de brand gelukkig al
sterk af.
94
12.
WK Brazilië
Het wereldkampioenschap gaat van start.
Deze keer vindt het WK plaats in Brazilië. In totaal deden er 32 teams mee. Nederland wordt
onder leiding van Louis van Gaal uiteindelijk
derde. De wereldtitel gaat naar Duitsland. Zij
wonnen in de finale van Brazilië met 7-1.
31-15.
WK Hockey
Ook het WK hockey vindt dit jaar plaats en
wel in eigen land. De wedstrijden worden gehouden in Den Haag. De Nederlandse vrouwen
winnen in de finale met 2-0 van de Australische vrouwen. De Nederlandse mannen verliezen echter van de Australiërs met 6-1 en eindigen op de tweede plek.
29. ISIS-Syrië
De terreurgroep ISIS die reeds steden in Irak
en Syrië heeft ingenomen, heeft een islamitisch kalifaat uitgeroepen. Dit is een streng
islamitische staat, waarin geregeerd wordt
volgens de wetten van de Sharia. Naar aanleiding van het uitroepen van het kalifaat heeft
ISIS ook zijn naam gewijzigd. De laatste twee
initialen in de afkorting stonden voor Irak en
al-Sham. Voortaan gaat de groep als IS door
het leven.
95
Intern jaarverslag
96
97
Augustus 2013
19.
Meet the campus
Op 19 augustus kwamen de aanstaande studenten bijeen op de campus.
Dit voor Rotterdam nieuwe evenement gaf de
studenten de gelegenheid elkaar, de campus
en de stad beter te leren kennen. De CT was
hier natuurlijk bij aanwezig en maakte de nieuwe studenten alvast enthousiast voor onze
studievereniging.
98
21. Infomarkt Eurekaweek
Op de jaarlijkse infomarkt in augustus waar
studentenverenigingen, studieverenigingen,
sportverenigingen en zelfs politieke partijen bij elkaar kwamen om de nieuwe lichting
studenten bekend te laten worden met hun
vereniging, was CT er ook met als doel om de
aanstaande fiscale studenten te informeren
over de vele voordelen die de CT een fiscale
student te bieden heeft.
99
September 2013
12.
Ledenborrel
Op 12 september vond de eerste ledenborrel
van dit collegejaar plaats in Café Het Witte
Huis. Geïnteresseerden konden op deze geslaagde avond nog hun laatste vragen stellen
over de commissies waarvoor gesolliciteerd
kon worden. Al met al een zeer geslaagde
avond waar de mooie vakantieverhalen gedeeld werden met elkaar.
100
19.
Kennismakingsactiviteit
Op een prachtige locatie pal naast de kuip
werd er door het bestuur en de nieuwe CT-leden een potje gebowld. Onder het genot van
een biertje (sommige gingen er alleen maar
beter door bowlen) leerden zij elkaar wat
beter kennen. Alsof dat nog niet genoeg was
eindigde de avond met een driegangen-menu
naar keuze.
101
20.
LOF-Congres (Groningen)
In de vroege ochtend vertrok een enthousiaste
groep CT’ers met de bus richting Groningen
voor het jaarlijkse LOF-Congres. Het evenement werd afgetrapt in de Stadsschouwburg
met interessante lezingen over ‘’Btw en ethiek’’
en ‘’hoe een moraalridder standhoud in een
verschuivend belastingland’’. Na de lunch
mochten ook deelnemers zich mengen in deze
discussie, en zoals verwacht liepen de meningen uiteen. Hierna verplaatste de groep zich
richting de Martinikerk voor een borrel en diner. Om deze leuke dag een mooi einde te geven ging een groot deel van de groep nog de
stad in voor een mooi feestje.
102
25.
Wisselings-ALV
Op deze avond eindigde voor het XXste bestuur het succesvol verlopen bestuursjaar en
begon voor het nieuwe bestuur officieel de
start van het nieuwe jaar. De ledenvergadering werd om 18:00 uur geopend door Steffie
Klein, waarna de oud bestuursleden voor de
laatste keer verantwoording dienden af te leggen door middel van het jaarverslag en een
financieel overzicht. Hierna was het de beurt
aan de nieuwe voorzitter Floris Evenboer die in
zijn toespraak de visie van het XXIste bestuur
verkondigde en de agenda van het aankomen-
de jaar presenteerde. Om 22:15 was het met de
laatste hamerslag zo ver: het nieuwe bestuur
was een feit. Uiteraard werd hier naderhand
op geborreld in ‘’De Stoep’’.
103
Oktober 2013
4. Lustrumfeest
Het door de Lustrumcommissie verzorgde
feest vond plaats in Staal. Rond 18:00 uur werd
er begonnen met een driegangen diner. Hoewel tijdens het diner al de meest kleurrijke
verschijningen te bewonderen waren, was dit
tijdens het feest dat om 20:00 van start ging
niet anders. Overal hingen ballonnen van de
CT en het stond vol met studenten die zich
keurig aan de dresscode ‘’colourful’’ hadden
gehouden. De muziek werd verzorgd door
Miss Melera en Benny Rodrigues.
104
8.
Docentenlunch
Traditiegetrouw vond dit jaar wederom de docentenlunch plaats. Een activiteit waarbij de
docenten Fiscaal Recht, Fiscale Economie, het
bestuur van de Belastingwinkel en het nieuwe CT-bestuur elkaar beter leren kennen. De
lunch vond plaats in het gloednieuwe Erasmus Paviljoen. Onder het genot van heerlijke
broodjes werd de basis gelegd voor een goed
jaar. De docentenlunch werd georganiseerd in
samenwerking met de Belastingwinkel.
105
14. Introductieborrel TJP
30. TJP i.s.m. KPMG Meijburg & Co
Aan de ronde tafel in T3-42 werd op enthousiaste wijze een begin gemaakt met het Tax
Jurisprudence Program. Deze introductiesessie vormde de basis voor acht sessies vol strijd
tussen de belastingadviseurs en inspecteurs.
Voordat de vlammende betogen aanvingen
werd eerst het programma uiteengezet en
verpakt in een mooie groene CT-Tas. Naderhand was er een borrel in de Smitse zodat de
deelnemers elkaar alvast wat beter konden
leren kennen.
Twee weken na de introductieborrel vond op
30 oktober de eerste TJP-sessie plaats met als
thema ‘procesvoering’. Zoals gebruikelijk was
er een groepje dat in het geschil de adviseur
vertegenwoordigde en een ander groepje
deed dit namens de inspecteur. De overwinning ging uiteindelijk naar de inspecteurs,
welke daarvoor een prijs kregen uitgereikt namens KPMG Meijburg & Co.
106
107
November 2013
6.
Almanakborrel
Op 7 november vond bij Kade 87 de jaarlijkse Almanakborrel plaats. Dit keer was er natuurlijk een extra uitgebreide almanak vanwege het lustrum. Deze geslaagde avond vond
plaats in samenwerking met KPMG Meijburg &
Co. Bier, wijn en fris was zoals gewoonlijk afgekocht en na afloop verliet iedereen tevreden,
met de nieuwe almanak in de hand, Kade 87.
108
16.
Open dag EUR
Op zaterdag 16 november vond de open dag
van de EUR plaats. Hier was de CT natuurlijk
aanwezig om de geïnteresseerde scholieren
te verwelkomen in Rotterdam en ze in te lichten over de fiscale studies, Rotterdam en onze
studievereniging. Met succes, want we kunnen
weer veel eerstejaars verwachten volgend
jaar!
109
20. TJP i.s.m. De Bont Advocaten
Formeel belastingrecht: hét strijdmiddel van de gewiekste inspecteur. Immers, als hij of zij de adviseur hiermee vangt is
het game over. De procedure is beëindigd, geen uitweg, geen
andere optie: hoe zou je dat je cliënt uit kunnen leggen? Gelukkig gaf De Bont Advocaten inzicht in hoe de adviserende
fiscalist en de inspecteur hiermee om dienen te gaan om de
meest kostbare fout van een belastingadviseur te voorkomen
of juist als inspecteur het best mogelijke verweer te bewerkstelligen.
110
22.
Kantoorbezoek PwC
Op 22 november vond het kantoorbezoek bij
PwC plaats. De dag begon met een kopje koffie waar na we een korte presentatie kregen
over alle ins and outs van PwC. Een zeer uitdagende casus volgde op de gedetailleerde
uitleg van de deskundigen van PwC. De dag
werd afgesloten met een 3-gangen diner in
restaurant Prachtig.
111
December 2013
6.
Sinterklaasborrel
Sinterklaas was weer in het land en moest
natuurlijk ook even hoogstpersoonlijk langs
bij de Sinterklaasborrel van de CT die plaatsvond in Divoza. Zwarte piet kon er helaas niet
bij zijn maar dat mocht de pret niet drukken.
Ondanks de drukke periode waren er veel
CT-leden aanwezig en ook aan pepernoten
was geen gebrek.
112
113
Januari 2014
8.
TJP i.s.m. BDO
Omzetbelasting: de belasting die iedereen
raakt. Van de pensionado tot de bijstandsmoeder, van de naamloze vennootschap tot
de eenmanszaak, en zelfs toeristen worden
indirect belast. Gezien het feit dat deze belasting zo ver reikt, de invloed van Europese
implementatie aanzienlijk groot is en het aantal carrouselfraudezaken in het verleden, is dit
ook een van de meest complexe vakgebieden
geworden. BDO voorzag de TJP’ers van een
heldere en complete uitleg door het oerwoud
van regels, waarna de strijd losbarstte tussen
de inspecteurs en de adviseurs.
114
8-9. Luxemburgreis
Een select groepje CT’ers ging een aantal dagen met de bus naar Luxemburg om daar een
zaak van het Hof van Justitie van de Europese
Unie bij te wonen. Op 8 januari brachten we
een bezoek aan Deloitte Luxemburg.Tijdens
zijn presentatie kwamen wij erachter dat binnen Luxemburg veel fiscale trucjes mogelijk
zijn die in Nederland reeds door wetgeving
niet meer zo gemakkelijk uitvoerbaar zijn. De
dag werd afgesloten met een heerlijk Italiaans
diner. De volgende ochtend gingen de wekkers
al vroeg af om ons te wekken om te vertrekken naar het Hof van Justitie van de Europese Unie. Er vond een hoorzitting plaats over
of de Nederlandse fiscale eenheidswetgeving
verenigbaar is met het EU-recht. Het bezoek
werd afgesloten met een rondleiding door het
gebouw.
115
9.
Nieuwjaarsborrel
Deze borrel om het nieuwe jaar in te luiden
vond plaats in Kade 87. Een gezellige borrel
waarin werd geproost op het nieuwe jaar en
waarin tevens de oprichting van de nieuwe
alumni-vereniging ‘’Aanmerkelijk Belang’’ bekend werd gemaakt.
116
10.
CT on Ice
De naam zegt het al: we gingen met een groep
CT’ers het ijs op bij de nieuwe schaatsbaan
naast Leonidas. Er bleek een hoop schaatstalent aanwezig te zijn in het bonte gezelschap
van CT’ers. Behalve rondjes rijden konden chocolademelk en glühwein natuurlijk niet ontbreken. Deze geslaagde middag werd afgesloten
bij de Dijk.
117
28.
Pre-event Fiscale Bedrijvendag: Fiscaal
Flirten
Zo vlak voor de jaarlijkse Fiscale Bedrijvendag
stond het pre-event op het progamma. Geïnteresseerden kregen ontzettend handige tips
voor de Fiscale Bedrijvendag, maar ook voor
solliciteren na de studie en een eventuele stage. De aanwezigen kregen op een leuke manier goede tips om zichzelf beter te presenteren naar bedrijven.
118
30.
Kantoorbezoek Baker & McKenzie
Samen met onze zustervereniging PNO uit Leiden vertrok een groep CT’ers naar de Zuidas
voor een bezoek aan Baker & McKenzie. Er
werd voor een mooi dagprogramma gezorgd
dat begon met een verhaal over belastingadviseurschap, een speurtocht, speed daten met
werknemers, een fiscale variant van Triviant
en eindigde met een borrel. Een aantal CT’ers
en werknemers van Baker & McKenzie had het
zo naar hun zin dat ze besloten nog naar de
JOB-borrel te gaan.
119
Februari 2014
5.
TJP i.s.m. PwC
Het was alweer de zesde sessie van het jaar,
dit keer in samenwerking met PwC. Het thema
was dit keer ‘’transfer pricing’’. Het thema was
nog niet eerder voorgekomen in het het TJP,
maar werd op een enthousiaste manier onder
de aandacht gebracht bij de TJP-deelnemers.
120
12.
Wettenbundelborrel
In samenwerking met Loyens & Loeff N.V.
vond de Wettenbundelborrel dit jaar plaats in
Divoza. Na een mooie speech van de recruiter werd het glas geheven op een geslaagde avond. Uiteraard gingen de studenten na
afloop met een Wettenbundel naar huis. De
Wettenbundelborrel werd georganiseerd in
samenwerking met de SBR.
121
14. Fiscale Bedrijvendag
18. Kantoorbezoek Grant Thornton
Op 14 februari vond een van de hoogtepunten
van het CT-jaar plaats: de Fiscale Bedrijvendag. Het thema dit jaar was ‘You’ll never tax
alone’ en vond plaats in stadion de Kuip. Een
geweldige locatie waar het wederom perfect
geregeld was. In de ochtend vonden naast de
eerste workshops ook de individuele gesprekken plaats, welke de aanwezige studenten de
mogelijkheid boden om de bedrijven beter te
leren kennen. Daarna was het tijd voor een uitgebreide lunch en de laatste workshops. De
dag eindigde voor een aantal bij de borrel of
het diner. Uiteraard werd er ter afsluiting nog
geborreld in het NRC.
Rond 14:00 werd de groep studenten welkom
geheten op het kantoor van Grant Thornton.
Na een hapje en een drankje werden zij in
groepjes verdeeld om te ‘daten’ met de medewerkers van het kantoor. Hierna werd met een
quiz de kennis van de studenten op de proef
gesteld. Het kantoorbezoek werd afgesloten
met een borrel bij café Loos.
122
123
Maart 2014
6.
Diesfeest
Op 6 maart werd het Diesfeest gehouden in
‘Eau Lounge’. Binnen kon er geborreld en gedanst worden, buiten kon er worden genoten
van het uitzicht op de Maas en Rotterdam. Het
thema was ‘Double Irish with a Dutch Sandwich’. Alle leden en introducees waren gehuld
in de CT kleuren en het feest ging door tot in
de late uurtjes.
124
125
10.
Kantoorbezoek Mazars
Op 10 maart opende Mazars de deuren voor
onze studenten. Na een warme ontvangst en
wat koffie werd een presentatie gegeven over
Mazars en namen de studenten deel aan een
persoonlijkheidstest waarin zij erachter kwamen wat voor type persoon zij zijn. Deelnemers kregen een goed beeld van Mazars en
keerden voldaan naar huis.
126
12. TJP i.s.m. Grant Thornton
Aan al het goede komt een eind en ook de
TJP-sessies van dit collegejaar naderden hun
eind. Op 12 maart vond alweer een van de
laatste sessies plaats. In samenwerking met
Grant Thornton werd aandacht geschonken
aan de DGA-problematiek, waarbij alle interdisciplinaire aspecten van dit interessante thema aan bod kwamen.
127
April 2014
4. Zaalvoetbaltoernooi
Het moment waar veel sportieve CT’ers naar
uit hebben gekeken vond plaats op 4 april:
het jaarlijkse CT Zaalvoetbaltoernooi. Onder
toeziend oog van de bondscoach die op zoek
leek naar een extra middenvelder voor oranje
gingen de teams bevlogen van start, waarbij
het team van Deloitte de meeste indruk maakte en kampioen werd. Na afloop van deze
prachtige dag werd het glas geheven in de
inmiddels welbekende Smitse.
128
9.
TJP i.s.m. Deloitte
Op deze bijeenkomst stond het thema ‘’douane’’ centraal. Gedurende deze avond, die in samenwerking met Deloitte was georganiseerd,
bleek dat dit thema steeds een grotere rol
begint te spelen binnen het fiscale landschap.
Het bleek dan ook een mooie manier om kennis te maken met dit relatief onbekende vakgebied.
129
Mei 2014
10.
Lenteborrel
Voordat de Lenteborrel van start ging werd er
eerst door de reisdeelnemers gedineerd. Belangrijke zaken werden besproken en er werd
vooral veel vooruit gekeken naar deze geweldige Studiereis. Om 21:00 uur mengden een
grote groep CT’ers zich in dit gezelschap voor
de borrel. Onder het genot van bittergarnituur
en drankjes werd er vooruitgekeken naar de
Studiereis en de zomer. Na 1 uur ’s nachts ging
iedereen weer zijn eigen weg.
130
1.
Ledenborrel
Op donderdag 1 mei vond alweer de voorlaatste Ledenborrel van dit studiejaar plaats
in Kade 87. Uiteraard werd iedereen voorzien
van de nodige (alcoholische) versnaperingen
en bittergarnituur en zat de sfeer er goed in.
Hoewel het een van de laatste Ledenborrels
van het jaar was stond er uiteraard ook nog
een Bestuursbekendmakingsborrel gepland.
131
6-15. Studiereis
6 mei
Op dinsdag 6 mei vertrok een groep van vierentwintig CT’ers en twee docenten naar het
mooie Istanbul. Eenmaal aangekomen in de
stad der zeven heuvelen werden we met z’n allen in een net iets te kleine bus gestopt om de
groep naar het hotel te verplaatsen. Het was
een mooie bijkomstigheid dat het gehele hotel
gereserveerd was voor alleen reisdeelnemers!
Snel friste iedereen zich op om het eerste glas
te heffen op de Studiereis van 2014. Al de eerste avond belandden sommigen in de meest
foute tent van Istanbul op de Galata-bridge.
Daar sneuvelde jammer genoeg al het merendeel van de trommelvliezen.
132
7 mei
De volgende ochtend werden we al vroeg gewekt om ons klaar te maken voor het ochtendprogramma: een bezoek aan de universiteit.
Dhr. Fatih Aydogan verwachtte ons daar en
gaf een presentatie over het Turkse rechtssysteem, waarna een rondleiding volgde over de
campus. In de middag stond een bezoek aan
het Nederlandse Consulaat op het programma. Samen met een ander studievereniging
uit Rotterdam werden we verwelkomd door de
Nederlandse ambassadeur.
De dag werd afgesloten met het openingsdiner, in een mooi restaurant onder de Galata-bridge met uitzicht op de Bosphorus en
Istanbul bij nacht. Hierna werden de dansmo-
ves nog even uit de kast getrokken om in een
Turks kroegje de avond helemaal af te maken.
8 mei
Donderdagochtend, na weer een keurig verzorgd Turks ontbijt, werden we opgehaald
voor een hele dag met culturele hoogtepunten. Een vrolijke Turkse dame vertelde ons
alle ‘ins en outs’ van de rijke Turkse geschiedenis. We begonnen bij een aantal historische
obelisken en kregen een rondleiding door de
Blauwe Moskee en de Hagia Sophia. Na een
dit maal iets minder culinaire lunch en een demonstratie in de lokale tapijtenknoperij, sloten
we de tour af in het Topkapi Paleis.
9 mei
Vrijdag stond een bezoek aan Unilever op ons
programma, waar we werden ontvangen op
het Turkse hoofdkantoor een eindje buiten de
stad. Een Nederlandse mijnheer uit Rotterdam
heette ons van harte welkom. Al snel kwam de
tax manager aan het woord om ons een kleine
inleiding te geven in het lokale belastingsysteem, en de manier waarop Unilever hiermee
om gaat in de praktijk. Vervolgens kwam de
tax manager van Afrika aan het woord om ons
te vertellen over de non-agressive-tax-planning van Unilever. Na de lunch werden we met
een bus naar de fabriek gebracht. Daar werden we in gesteriliseerde laboratoriumpakken
gehesen om vervolgens een rondleiding te
krijgen door de enorme fabriek.
133
10 mei
Het weekend ving aan met de verrassingsactiviteit. Na een busreis van 3 uur was het voor
iedereen bekend: we zouden gaan raften! Ook
voor deze activiteit kregen we een passende
outfit in de vorm van wetsuits en zwemvesten.
De best wel vermoeiende dag werd afgesloten
met een groot feest: “Noir in Indigo”. Een hele
ervaring voor zowel de studenten als docenten, die tot in de vroege uurtjes met ons mee
dansten.
11 mei
Zondag had iedereen tijd voor zichzelf, en zijn
velen op eigen gelegenheid de stad gaan verkennen. Zo werden spontaan culturele tours
opgezet naar plekken die we nog niet hadden
gezien tijdens de ‘culturele dagtour’. Anderen
kozen voor een terrasje in een park aan de
Bosphorus om van het heerlijke weer te genieten.
12 mei
Op maandag stonden weer twee kantoorbezoeken op de planning. We begonnen de dag
bij Grant Thornton. Door hun medewerkers
werd een uitgebreide presentatie gegeven
over het Turkse belastingsysteem en de adviesdiensten die Grant Thornton in Turkije
aanbiedt aan klanten.
Na de lunch werden we ontvangen bij Deloitte.
Hier werd ons verteld over de wondere wereld
van ‘The Green Dot’, het sollicitatiebeleid in
Turkije en specifieker van Deloitte in Istanbul.
13 mei
Met deze presentatie waren we perfect voorbereid op het bezoek van de volgende ochtend, namelijk de Turkse belastingdienst. Het
was zeer interessant om kennis te maken met
de werkwijze daar, die toch wel heel erg verschilt van die in Nederland. Zo werken ze in
Turkije bijvoorbeeld nog enkel met papieren
aangiftes. Een rondleiding door het gebouw
liet ons dan ook, naast het zeer chique (lees:
foute) kantoor van de president, letterlijk meters dikke dossiers zien.
In de middag hadden we nog een bezoek aan
Phillips op het programma staan. Na een kort
verhaal over de strategie van Phillips en een
134
135
verhaal over hoe ze daar eigenlijk terecht zijn
gekomen, een verhaal dat ‘toevalligerwijs’ ook
door Unilever werd verteld, kregen we nog
een presentatie van de tax manager over zijn
bevindingen bij Philips als fiscalist.
We pakten de ferry terug naar de stad om de
avond af te sluiten met een Bosphorus-tour By
Night. Er was een partyboot voor ons geregeld
die ons de skyline van Istanbul liet zien en ons
onder de brug door voer die de continenten
Azië en Europa met elkaar verbindt. Niet geheel tot ieders verbazing was ‘Ismael van de
receptie’ ook weer present, hoewel hij deze
keer zijn handen wel netjes thuis liet.
136
14 mei
Woensdag hadden we nog een dag zonder
vast programma. De laatste souvenirs werden gekocht en de laatste bezienswaardigheden werden bekeken. Hier en daar werd door
sommige reisdeelnemers nog een authentiek
Turks badhuis bezocht. Waar overdag iedereen de vrije hand had werd er ’s avonds gezamenlijk afgesloten tijdens het afsluitingsdiner.
In verband met wat rellen, wat op de valreep
nog een spannend element toevoegde aan
onze reis, moest het gereserveerde restaurant
geannuleerd worden. Gelukkig hadden we de
altijd behulpzame ‘Ismael van de receptie’ die
ons naar een ander restaurant bracht met
een rooftop balkon, heerlijk Turks eten, ont-
roerende speeches en uitzicht over het oude
gedeelte van Istanbul. Veilig ver van alle rellen
vandaan. Na het eten was de rust gelukkig wedergekeerd en konden we voor de laatste keer
ons glas heffen op de Studiereis van 2014!
137
20. Kantoorbezoek Belastingdienst
21. TJP i.s.m. EY
Na de vele interessante kantoorbezoeken
bij kantoren was het nu tijd voor een bezoek
aan de belastingdienst. Met een groep van 18
studenten werden wij meegenomen in de wereld van de andere kant van de fiscaliteit: de
inspecteurs. Studenten werden uitgedaagd
met een interessante casus waarin zij een risico-analyse moesten maken over verschillende
bedrijven.
Net als voorgaande jaren werd ook de laatste
avond van het TJP-jaar afgesloten met een
sessie over internationaal belastingrecht. Na
een korte introductie werd overgegaan op de
oefenrechtbank. Hierbij lag het accent op de
fiscale interpretatie van een internationale
financieringsstructuur. Als slotakkoord werd
door Maarten de Wilde aandacht besteed aan
recente ontwikkelingen van dit dynamische
vakgebied.
138
139
Juni 2014
4.
TJP-diner
De laatste bijeenkomst van het Tax Jurisprudence Program dit collegejaar werd op
prachtige wijze afgesloten in Restaurant De
Harmonie. Na een heerlijk 5-gangendiner ontvingen de deelnemers van de acht TJP sessies
een certificaat van deelname. Na afloop werden uiteraard alle betrokken partijen bedankt
voor het mede mogelijk maken van dit mooie
programma. Een select groepje deelnemende
studenten besloot daarna nog de kroeg in te
duiken.
140
20.
Congres en de Bestuursbekendmakingsborrel
Na de vele borrels, feesten, kantoorbezoeken,
de Fiscale Bedrijvendag, tentamentrainingen
en de legendarische Studiereis, volgden het
Congres en de Bestuursbekendmakingsborrel.
Wat een dag; “de BTW onder spanning: trends
en ontwikkelingen” en de leden in spanning
voor de bekendmaking van het nieuwe bestuur! De dag begon precies om twaalf uur. Na
een hartelijke ontvangst volgden de verhalen
en workshops van de grootste experts op dit
vakgebied. Na afloop werden alle sprekers en
aanwezigen bedankt voor hun toewijding deze
dag tot een succes te maken. Daarna begon
de Bestuursbekendmakingsborrel. Zoals altijd
vloeiden bier (21% btw), wijn (21% btw) en fris
(6% btw) rijkelijk, desalniettemin werd iedereen in spanning gehouden. Geruchten gingen
de zaal rond: wie zou het worden? Uiteindelijk
werden alle aanwezigen verzameld en introduceerde het nieuwe bestuur zichzelf.
141
23. Eindactiviteit
Nederland speelde, het was schitterend weer,
er was een barbecue, golfclubs en uiteindelijk
veel vermiste golfballen. Teams werden samengesteld en kregen een baan toegewezen,
bewapend met twee golfclubs gingen ze na
uitgebreid tactisch overleg ten strijde. Door
het aanwezige bier/wijn, een geweldige voetbalwedstrijd en de heerlijke, perfect verzorgde
barbecue wist eigenlijk niemand meer wie er
uiteindelijk met de Golfcup vandoor moest.
142
143
Tijdreis
van verleden naar toekomst
144
145
Tijdreis
van verleden naar toekomst
Het thema van deze almanak luidt „Tijdreis
– van verleden naar toekomst”, maar dat
hebt u ongetwijfeld al meegekregen. Dit thema sluit uiteraard ook aan op onze prachtige stad, Rotterdam. Wie een reis zou maken
naar de tijd voor de Tweede Wereldoorlog,
zou zijn ogen niet geloven. Als er één stad een
absolute metamorfose heeft doorgemaakt,
is het Rotterdam wel. Natuurlijk was het door
de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog gedwongen, maar toch. De Maasstad
wordt vaak de stad genoemd die nooit stilstaat, die altijd in beweging is. Rotterdam is
nooit af, de hijskranen zijn niet meer weg te
denken uit het stadsbeeld.
In het linkerbeeld is de stad te zien in de jaren
voor de Tweede Wereldoorlog. We zien een
stad die niet eens zo veel verschilt van andere steden in die tijd. Er zijn veel grachten,
146
bruggetjes en hogeherenhuizen. Nadat het
centrum van Rotterdam op 10 mei 1940 werd
verwoest, moest de stad weer worden opgebouwd. Het bombardement heeft Rotterdam
getekend, zowel in letterlijke als in figuurlijke
zin. De stad is hierdoor getekend voor het leven, maar het bombardement heeft er ook
voor gezorgd dat er geen enkele stad in Nederland is die een dergelijk centrum heeft.
Een plaats die dichter bij ons staat, waar we
als student de meeste tijd van de week doorbrengen, heeft de afgelopen jaren eveneens
een metamorfose ondergaan. Onze geliefde
Campus Woudestein is de afgelopen jaren
ingrijpend veranderd. De campus werd de afgelopen jaren liefkozend Woestijn genoemd,
door de enorme bouwput waartussen de
campusbewoners zichzelf moesten manouvreren.
Dat de verbouwing nodig was, blijkt wel uit de
archiefbeelden. Om de toenemende stroom
met nieuwe studenten aan te kunnen, zijn er
de afgelopen eeuw veel nieuwe gebouwen
bijgebouwd. Hierdoor was de campus ietwat
onoverzichtelijk en misten de campus een
duidelijke structuur. Tevens waren de voorzieningen niet overal even optimaal. De campus
miste een duidelijk hart. Daarom werd het
project. Campus in Ontwikkeling gestart.
Nadat de studenten en medewerkers drie jaar
lang tussen de bouwlui hebben gestudeerd,
gewerkt en geleefd, werd het vernieuwde
campushart in september 2013 officieel geopend met het HeartBeat Festival. Fase I was
voltooid! Deze fase omvatte onder meer het
nieuwe Erasmus Plaza met het nieuwe Erasmus Paviljoen als middelpunt van de campus,
de nieuwe parkeergarage, het vernieuwde
plein tussen de A-, H- en C-gebouwen, het
gerenoveerde C-gebouw, de gang onder het
L-gebouw en het nieuwe Food Court. Gezegd
moet worden: Het was het wachten waard.
Maar de metamorfose is nog niet voltooid:
Dit was slechts fase I van het project Campus
in Ontwikkeling. In 2014 en 2015 zal gewerkt
worden aan deel twee: De parkeergarage zal
worden uitgebreid en de centrale Erasmus
Plaza zal eveneens worden doorgetrokken
naar de andere kant, zodat er één centrale
as ontstaat op de campus. Daarnaast zal er
een nieuw mulltifunctioneel onderwijsgebouw worden gerealiseerd. Tot slot zullen de
gebouwen L, M en T een update krijgen en
worden een aantal oude gebouwen gesloopt.
147
Vreemde belastingwetten
door de jaren heen
Door de jaren heen zijn er vele soorten belastingen gecreëerd maar ook
weer afgeschaft. Sommigen belastingen zouden vandaag de dag nog
steeds nuttig zijn, bij andere belastingen kunnen we ons niet meer voorstellen dat deze ooit daadwerkelijk hebben bestaan. Hier een blik op een
aantal soorten belastingen door de jaren heen.
Oorlogsbelasting
Na een oorlog werd aan de overwonnen bevolking natuurlijk extra belastingen opgelegd. Dat
heette dan netjes oorlogsbelasting. Het idee
was simpel: de overwonnen volkeren moesten
achteraf betalen voor de kosten die waren
gemaakt om de oorlog tegen hen te voeren.
Open Haard-taks
In 1622 werd er een belasting geheven op het
hebben van een open haard. Iedereen probeerde nu zijn open haard en schoorstenen
te verbergen voor de inspecteurs van deze
belasting. Pas in 1689 verdween de belasting
nadat bij een bakker met een fraai verstopte
open haard brand uit brak die uiteindelijk de
twintig huizen van zijn buren ook verwoestte. Er vielen vier doden. Toen vond men het
verstandiger om de belasting ook maar af te
schaffen.
Nobelprijs-taks
In Amerika vond men dat wanneer iemand
een Nobelprijs wint deze niet zomaar voor jezelf kan worden gehouden. Daarom wordt er
een belasting geheven op het winnen van de
Nobelprijs.
Belastingvrijstelling voor
kunstenaars (Ierland)
Schrijvers, componisten, schilders en beeldhouwers hebben het goed in Ierland. Als je
daar werk produceert van artistieke waarde,
kun je een belastingvrijstelling krijgen van
omgerekend 40.000 dollar.
148
De belastingdienst moet de
naam van je kind goedkeuren
(Zweden).
De voornaam Ikea werd afgekeurd, net als die
van Allah, maar Google en Lego mogen weer
wel. Ziehier het namenbeleid van de Zweedse belastingdienst. Iedere inwoner moet de
voornaam van zijn kind binnen 5 jaar laten
goedkeuren, op straffe van een boete van
omgerekend 770 dollar. Protesteren helpt
niet, zoals de ouders van ‘Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116’ ervoeren.
Omkoopaftrek
Tot een paar jaar geleden was omkoping
in Duitsland aftrekbaar van de belasting. Er
werd niet veel gebruik van gemaakt. Waarschijnlijk omdat bij de aangifte zowel het omgekochte bedrijf als de omkoper met naam
en toenaam genoemd moest worden.
Drugsbelasting
In de Amerikaanse staat Tennessee zijn alle
drugs illegaal. Toch was het tot 2009 verplicht om na een dealtje aangifte te doen
en bij de belasting. En wel binnen 48 uur. Je
hoefde je niet te identificeren. Toch liep het
niet storm met de aangiftes.
1149
49
Ramenbelasting
Deze werd in 1696 in Engeland ingesteld. Eigenlijk was het een verkapte inkomstenbelasting. Rijke mensen wonen vaak in grotere huizen en die hebben veel ramen. Het leidde tot
veel dichtgemetselde ramen in de villawijken
van die tijd, maar ook de armen dichtten hun
doorkijk naar buiten.
voerde deze maatregel in. Zo ook Peter de
Grote in Rusland. De Spartanen hieven de belasting niet om geld in te zamelen, maar om
vrijgezellen belachelijk te maken. Ze dwongen hen om in de winter in hun nakie over de
markt te lopen.
Zeepbelasting
Belastingvrije ontbijtspeeltjes
Dit is geen belasting maar een ontheffing.
Dozen graanontbijt worden in Canada niet
belast als er speelgoed in de doos wordt verpakt. Maar enkel en alleen als het meegeleverde speelgoed geen alcohol bevat.
Chinezenbelasting
In Canada werd vanaf 1885 belasting geheven op elke Chinees die het land binnenkwam. Het werd afgeschaft in 1923. Vanaf dat
moment mocht er überhaupt geen Chinees
het land meer in.
Belasting op LAN-party
Zweden heeft een opmerkelijke belasting ingesteld. Wie in Zweden met wat vrienden een
LAN-party wil houden, moet daar binnenkort
belasting over betalen. Deze vorm van gamen
staat volgens de overheid namelijk gelijk aan
gokken.
Urinebelasting
Een belasting heffen op de verkoop van menselijke urine. Keizer Nero introduceerde deze
uitzinnige belasting om oorlogen te betalen.
In Rome was urine een schoonmaakmiddel
om wol te reinigen en om leder te ontvetten
en ontsmetten. De urine werd verzameld op
de openbare toiletten en naar de markt vervoerd. Hier schijnt de uitdrukking ‘geld stinkt
niet’ vandaan te komen.
Vrijgezellenbelasting
Een favoriet middel van overheden om bevolkingsgroei te stimuleren en tegelijkertijd geld
in het laatje brengt, is vrijgezellen extra belasting te laten betalen. Romein Julius Ceasar
150
De Duitse chemicus uit de 19e eeuw Justus
von Liebig dacht dat de rijkdom van een natie gemeten kon worden aan de hand van het
zeepgebruik. Overheden destijds lijken hem
gelijk te geven. Al in de 13e en 14e eeuw betaalden zeepmakers belasting over hun product. Ten tijde van de Napoleontische oorlogen steeg de belasting zelfs 3 cent per pond,
een vermogen in die tijd. Pas in 1835 werd
deze belasting opgeheven.
Vrijheidsbelasting
In het Romeinse Rijk had elk huishouden wel
een slaaf. Er bestond de mogelijkheid om je
vrijheid af te kopen. De slaaf moest dan wel
het bedrag betalen wat zijn eigenaar eiste.
Daar bovenop betaalde de slaaf nog eens 10
procent belasting aan de overheid.
Baardenbelasting
Russische Tsaar Peter I voerde in 1705 een
baardbelasting in. Dit hield in dat je pas een
baard mocht dragen, als je er belasting over
had betaald. De priesters van de orthodoxe
kerk hoefden dit niet te betalen, zij moesten
vanuit hun geloofsovertuiging een baard dragen. Baardbelasting? Laat Geert Wilders het
maar niet horen, dat zou hem nog op ideeën
brengen.
Hoeden
In Groot-Brittannië realiseerde minister-president William Pitt the Younger dat hoe rijker
je was, des te meer hoeden je bezat. Daarom
introduceerde hij in 1784 de hoedenbelasting.
Hoedenmakers waren niet op hun achterhoofd gevallen en noemde hun verkoopwaar
allesbehalve ‘hoeden’. De belasting gold vanaf 1804 voor alle hoofddeksels, tot hij 7 jaar
later werd afgeschaft.
151
Fiscale grappen
Twee muggen ontmoeten elkaar voor het
belastingkantoor. De ene komt naar buiten,
de ander wil naar binnen. “Zinloos”, zegt de
eerste, “Deze zuigen zelf.”
Er komt een man bij de balie van de belastingdienst.
“Ik zou graag Ali willen spreken.”
De medewerker van de belastingdienst zegt: “Ali, welke
Ali?”
Waarop de man zegt: “Ali Baba wil ik spreken en snel !”
De medewerker van de belastingdienst antwoordt korzelig: “Hier werkt geen Ali Baba!”
De man antwoordt: “Dan wil ik graag een van de andere
veertig rovers spreken!”
Wat staat er op het graf van een belastingambtenaar?
“Hier rust hij verder.”
155522
1152
Een belastingambtenaar zit koffie te drinken.
De kantine-juffrouw vraagt hem: “Wilt u nog
een tweede kopje?”
“Nee, dank u wel, anders kan ik vanmiddag
niet slapen!”
Twee mannen raken in gesprek tijdens een
cocktailparty:
“Ik geloof altijd maar de helft van wat men
vertelt”, zegt de ene.
“Bij mij is het juist omgekeerd, ik geloof altijd
het dubbele van wat men zegt,” zegt de
ander
“Dat is raar,” zegt de ene
“Nee hoor!” zegt de ander, “ik ben belastinginspecteur”
Wat is de drukste werkdag van een fiscale
ambtenaar?
Maandag, dan moet hij drie blaadjes van de
kalender afscheuren.
153
Een man moet een verklaring afleggen bij de belastingdienst. Hij vraagt zijn accountant om advies over wat hij
het beste aan kan trekken. “Je kunt het beste een oud
versleten joggingpak aantrekken ofzo, dan denken ze ‘van
een kale kip kun je toch niet plukken’”.
De man stelt dezelfde vraag aan zijn advocaat, maar die
zegt: “Laat je ze niet intimideren, trek je beste pak aan”.
Verward van de tegenstrijdige adviezen gaat de man
naar een van zijn vrienden die filosoof is. Hij legt hem het
vraagstuk voor en de filosoof begint eerst een tijdje dromerig voor zich uit te kijken.
“Laat me je een verhaal vertellen”, zegt hij. “Een vrouw die
op het punt stond te trouwen vroeg haar moeder wat ze
aan moest trekken tijdens de huwelijksnacht.
Haar moeder zei: ‘draag de meest lange flanellen jurk van
je tenen tot aan je nek. Maar toen ze dezelfde vraag aan
haar beste vriendin stelde zei die: ‘doe het meest sexy
nachtjurkje aan wat je hebt, doorschijnend, en met een
decolleté tot onder je navel!’”. De man zegt tegen de filosoof: “Tsja, wat moet ik hier nou mee, ik begrijp er niks
van”
“Nou”, zegt de filosoof: “Luister, het maakt niet uit wat je
aantrekt, je wordt toch wel genaaid!”
De belastingsinspecteur komt langs bij een synagoge.
Terwijl hij de boeken controleert vraagt hij de Rabbijn: “Ik
zie dat u veel kaarsen koopt, wat doet u eigenlijk met het
overgebleven kaarsvet?” “Goede vraag “, zegt de Rabbijn,
“Dat sparen we op en geven het terug aan de fabrikant.
Eens in de zoveel tijd sturen ze ons dan een doos met gratis kaarsen toe.” “Oh ” zei de belastingsinspecteur, enigszins teleurgesteld dat zijn ongewone vraag een praktisch
antwoord had. Maar onverstoorbaar ging hij door met
zijn stuitende vraagstelling: “En hoe gaat dat dan met
de Matzes ?(koekjes) Wat doet u met de kruimels ?” “Ah!”
zei de Rabbijn, en realiseerde zich dat de inspecteur hem
wilde pakken met een niet te beantwoorden vraag. “Wij
verzamelen de kruimels en geven deze terug aan de fabrikant. Eens in de zoveel tijd sturen ze ons dan een doos
met gratis Matzes toe.” “Ik begrijp het, ” antwoordde de
inspecteur, snel denkend over hoe hij het deze betweterige Rabbijn verder moeilijk kon maken. “Nou Rabbijn, dan
rest me nog een vraag, wat doet u met alle overblijfselen
van de besnijdenissen ?” “Ook hierbij verspillen wij niets!”
antwoordde de Rabbijn. “Wij verzamelen alle stukjes voorhuid en sturen deze naar de Belastingsdienst, eens in de
zoveel tijd sturen ze ons dan een lul om de boeken te controleren.”
154
155
Ik had mijn belastingformulieren zelf ingevuld, maar ik kreeg ze vandaag alweer terug,
ik had het blijkbaar niet goed gedaan.
Ik had een fout opgegeven bij de rubriek ‘personen die van u afhankelijk zijn’.
Ik had aangegeven:
110.000 illegalen
11.000 gevangenen
4.500.000 Nederlanders
421.823 werklozen
+/- 60 ministers met aanhang
Wachtgeld vertrokken ministers en staatssecretarissen
1 koning en zijn vrouw
prinsen en prinsessen
De inwoners van Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje
Ze schreven dat het niet acceptabel is. WIE
BEN IK DAN IN HEMELSNAAM VERGETEN?
156
Gisteren liep ik langs het gemeentehuis in
Assen waar de Nederlandse vlag vrolijk wapperde.
Er stond een Amerikaanse toerist in alle ernst
naar die vlag te staren. Hij vroeg me wat nu
de betekenis is van de kleuren rood, wit en
blauw.
Ik zei tegen hem: “Dat heeft alles te maken
met de belastingen in Nederland.”
“Als we de belastingaangifte in de bus krijgen,
worden wij rood van woede.”
“Als we het te betalen bedrag lezen, trekken
we wit weg.”
” Om vervolgens ons blauw te betalen !”
De Amerikaan knikte begripvol en antwoordde:
“Bij ons is dat precies hetzelfde, alleen zien wij
er nog sterretjes bij.”
157
Fiscalisten in spe
158
159
te gaan doen, namelijk Management, Economie en Rechten aan de Haagse Hogeschool.
Tijdens die studie ben ik in aanraking gekomen met de fiscaliteit en was het voor mij, na
het behalen van mijn diploma, duidelijk dat ik
daar mee verder wou. Zodoende heb ik dan
ook gekozen voor de studie Fiscale Economie
aan het Erasmus.
In mijn debuutjaar als actief CT’er maakte ik
deel uit van de Activiteitencommissie waarna ik het jaar daarop de eer had om in het
20ste Bestuur der R.F.V. Christiaanse-Taxateur
plaats te nemen als Secretaris.
Naam: Joris van Wamelen
Leeftijd: 26
Studie: Fiscale Economie
Jaar: Master
1. Kun je jezelf voorstellen?
Mijn naam is Joris van Wamelen, 26 jaar oud
en op het moment ben ik bezig met het afronden van mijn Master Fiscale Economie.
Voordat ik aan mijn studie Fiscale Economie
begon heb ik eerst in Delft mijn havo afgerond met het profiel Economie en Maatschappij. Na de middelbare school wist ik totaal nog
niet wat ik wou gaan doen en heb ik er uiteindelijk voor gekozen om een hele brede studie
166600
1160
2. Wanneer wist je voor het eerst dat je fiscalist wilde worden?
Dit is, zoals hierboven al even kort aangegeven, voortgekomen uit mijn studie Management, Economie en Rechten. Binnen deze
studie werden een aantal fiscale vakken
aangeboden die mij het meest aanspraken.
Dit omdat ik al snel door had dat de stof van
deze vakken niet zo zwart wit was als de rest.
Er was binnen deze fiscale vakken namelijk
ruimte om ook zelf invulling te geven aan de
uitkomst van een casus, waar die uitkomst bij
andere vakken eigenlijk al vast stond. In andere woorden: binnen de fiscaliteit is er niet
een goed antwoord, het is namelijk helemaal
afhankelijk van in welk positie je bevindt. Dit
alles sprak mij dus zo aan dat ik, na het afronden van mijn HBO, besloot door te gaan in
de fiscaliteit.
3. Was je een boefje toen je klein was?
Ik was niet echt een boefje toen ik klein was
zodoende ontdook ik de regels dan ook niet
echter, zoals zo veel van ons toen we klein
waren, heb ik de regels wel eens ontweken.
161
4. Wat was je favoriete cartoon als kind?
Pokemon.
5. Wat voor belastingen zullen er over 100
jaar bestaan?
Belastingen zullen altijd blijven bestaan, echter de vorm waarin zal ongetwijfeld over de
loop der jaren gaan veranderen. Steeds meer
zijn er geluiden te horen om belastingsystemen tussen landen, op zowel Europees als
mondiaal niveau, te harmoniseren. Denk bijvoorbeeld maar aan de CCCTB of de automatische gegevensuitwisseling tussen landen
om het zwart sparen tegen te gaan. Nu zal
eerstgenoemde waarschijnlijk geen doorgang vinden en ergens in een laatje verdwijnen echter in de toekomst zal een dergelijk
systeem in mijn optiek zijn doorgang wel weten te vinden.
6. Hoe zie jij je toekomst voor je?
Op het moment zo snel mogelijk afstuderen
en vervolgens hard nadenken waar ik mijn
eerste jaren als fiscalist zou willen werken.
Mijn voorkeur gaat daarbij uit naar een van
de Big Four kantoren en dan het liefst de richting Indirect Taxes. Uiteindelijk lijkt het me
dan mooi om daar ervaring op te doen en
vervolgens door te stromen naar het bedrijfsleven om aldaar mijn carrière voort te zetten.
7. Partner bij een groot kantoor of inspecteur
bij de Belastingdienst?
Partner bij een groot kantoor.
8. Wat is je beste ervaring tot nu toe tijdens
je studententijd?
Het is lastig een beste ervaring uit mijn studententijd te noemen omdat het er zo veel
zijn geweest. Als ik dan toch moet kiezen
springen er voor mij twee dingen uit namelijk
het RSC lustrum en mijn bestuursjaar bij de
R.F.V. Christiaanse-Taxateur.
Naam: Job Gorter
Leeftijd: 24 jaar
Studie: Fiscaal Recht
Jaar: bachelor 3
1. Kun je je voorstellen?
Ik ben Job Gorter, 24 jaar en derdejaars student Fiscaal Recht. Ik woon op kamers in Kralingen, vlakbij de universiteit. Op het moment
van dit schrijven woon ik in Stockholm voor
een uitwisseling aan de Stockholm University.
Verder probeer ik zo veel mogelijk borrels en
activiteiten bij de CT te bezoeken.
2. Wanneer wist je voor het eerst dat je fiscalist wilde worden?
Eigenlijk direct na het vak Inleiding Fiscaal
Recht. Voor die tijd weet je nog niet echt
waarom Fiscaal Recht anders is dan Rechtsgeleerdheid. Onder de bezielende leiding
van mevrouw Hemels ga je in een vogelvlucht
langs alle fiscale gebieden. Verder spreekt
de fiscaliteit me bijvoorbeeld meer aan dan
accountancy, het is veel dynamischer en uitdagender. Elk jaar veranderen veel belastingwetten, je moet goed bijblijven, dat spreekt
me aan.
3. Was je een boefje toen je klein was?
Misschien wel een beetje. Ik ben een keer samen met een vriend aangehouden door de
politie toen ik 10 was omdat we zelf een kruisboog hadden gemaakt. We schoten dartpijltjes in stenen muren, dus misschien was het
ook wel een beetje gevaarlijk. Voor de rest
was ik niet zo’n boefje.
4. Wat was je favoriete cartoon als kind?
Als kind kon ik me altijd al goed identificeren
met Johnny Bravo. De breedgeschouderde
adonis van Cartoon Network. “Hey baby, can I
be your natural selection?” Johnny Bravo.
5. Wat voor belastingen zullen er over 100
jaar bestaan?
Dat is lastig te zeggen. Ik denk dat de meeste
belastingen nog wel zullen bestaan, maar wel
in andere vormen. Misschien is het tegen die
tijd toch een keer gelukt om bijvoorbeeld de
inkomstenbelasting te simplificeren. De hon-
162
denbelasting bestaat over 100 jaar niet meer,
althans, die belasting zal dan getransformeerd worden tot een huisdierenbelasting.
6. Hoe zie jij je toekomst voor je?
In de zeer nabije toekomst zie ik mezelf zo
snel mogelijk afstuderen, uiteraard niet zonder de nodige borrels en feestjes. Dit jaar wil
ik ook aan de slag gaan als werkstudent om
zo in een mooie startersfunctie te kunnen rollen na het afstuderen. Ik werk niet naar een
bepaald doel toe, het is vooral belangrijk dat
ik plezier in mijn werk heb. Waar dat is, maakt
niet zo veel uit.
7. Partner bij een groot kantoor of inspecteur
bij de Belastingdienst?
De twee functies zijn niet met elkaar te vergelijken qua inspanning en verantwoordelijkheden. Als ik dan toch moet kiezen, kies ik voor
partner.
8. Wat is je beste ervaring tot nu toe tijdens
je studententijd?
Dat is met stip de lustrumvakantie met mijn
jaarclub naar Kroatie. Een week lang zeilen
van plaats naar plaats. Een vakantie om nooit
te vergeten! Ik raad iedereen zo’n vakantie
aan.
163
Drs.-programma: belastingen waren niet echt
een onderwerp waar ik überhaupt over nagedacht had. Toen ik echter Inleiding Fiscaal
Recht volgde, merkte ik dat ik het heel leuk
vond. Omdat ik inmiddels op Economie al was
afgeknapt vanwege de wiskunde, maar het
cijfermatige aspect toch wel erg leuk vond,
besloot ik om na mijn propedeuse niet te kiezen tussen de richtingen Nederlands en Fiscaal Recht, maar ze gewoon allebei te volgen.
Met deze keuze ben ik erg blij, al weet ik nu
nog niet of ik echt de fiscale kant op wil of een
hele andere richting.
3. Was je een boefje toen je klein was?
Volgens mij was ik niet echt een enorme boef,
maar als ik terugkijk moet ik ontzettend irritant zijn geweest – ik was echt enorm bijdehand. Ik ben bang dat degenen die mij kennen zich daar wel wat bij kunnen voorstellen,
er is nog wel een restje van over.
Naam: Vera Nederpelt
Leeftijd: 20 jaar
Studie: Fiscaal Recht
Jaar: bachelor 3
1. Kun je je voorstellen? - Actief bij de CT of
niet?
Hallo, ik ben Vera. Ik ben afgelopen jaar actief geworden bij CT en heb samen met mijn
commissiegenootjes van de Activiteitencommissie vele leuke dingen voor jullie mogen
organiseren. Naast het feit dat ik actief ben
bij CT, heb ik ook een commissie gedaan bij
JFR, tennis ik bij Passing Shot en ben ik lid
van RVSV. Genoeg borrels om af te gaan dus,
wat ik natuurlijk helemaal niet vervelend vind.
Naast borrelen en tennissen houd ik van koken, films kijken, hardlopen en lezen. Ook vind
ik het leuk om nieuwe plaatsen te ontdekken,
zowel wat reizen betreft als op ontdekking
gaan in Rotterdam – die rotstad waar ik eigenlijk niet heen wilde heeft toch maar mooi
mijn hart gestolen.
2. Wanneer wist je voor het eerst dat je fiscalist wilde worden?
Ik ben naar Rotterdam gekomen voor het Mr.
164
4. Wat was je favoriete cartoon als kind?
Pokémon! Samen met mijn broertje heb ik dat
echt oneindig veel gekeken. Ook onze Gameboys moesten eraan geloven, we speelden
bijna geen andere spelletjes.
5. Wat voor belastingen zullen er over 100
jaar bestaan?
Ik denk dat accijnzen een hele belangrijke rol
spelen en dat er meer internationale belastingen zullen komen. Ik hoop ook dat er een
soort belasting wordt ingevoerd die producten met bijvoorbeeld heel veel suiker of zout
duurder maakt.
6. Hoe zie jij je toekomst voor je?
Goede vraag! Ik hoop eerst nog een tijdje
te studeren en ik wil ook erg graag naar het
buitenland, voor studie of werk. Ik gok dat ik
uiteindelijk, na wat omzwervingen wellicht, in
Nederland terecht kom. Wat me op dit moment het meest aanspreekt is de advocatuur, al heb ik nog geen idee welke richting.
Ik hoop in elk geval op een uitdagende baan,
fijne mensen om me heen en genoeg geld om
leuke dingen te kunnen doen.
7. Partner bij een groot kantoor of inspecteur
bij de Belastingdienst?
Partner bij een groot kantoor, al lijkt de Belastingdienst me geen slecht alternatief.
8. Wat is je beste ervaring tot nu toe tijdens
je studententijd?
Ik weet dat dit een heel irritant antwoord is,
maar ik kan niet één moment kiezen dat ik
het mooiste vond. Wat voor mij tot nu toe
mijn studententijd markeert zijn alle leuke
mensen en de feestjes, mooie momenten en
gekke avonturen die ik daarmee heb beleefd.
Ik vind het natuurlijk ook heel leuk dat ik mijn
vakken haal, haha.
Naam: Luuk Touw
Leeftijd: 21
Studie: Fiscale Economie
Jaar: bachelor 3
1. Kun je je voorstellen?
Ik ben Luuk Touw, 21 jaar en derdejaars student Fiscale Economie. Ik ben geboren in
Capelle a/d IJssel en heb altijd in Rotterdam
gewoond en gehockeyd. Na het behalen van
mijn vwo-diploma heb ik een tussenjaar gehad als skileraar in Oostenrijk. Vervolgens
ben ik begonnen met mijn studie Fiscale Economie. Ik ben inmiddels derdejaars bachelorstudent. Ik houd ervan om het druk te hebben
en met veel dingen bezig te zijn. Ik heb derhalve altijd wel diverse baantjes en bezigheden, zo ben ik sidns een tijdje ook studentassistent bij de vakgroep van Fiscale Economie
2. Wanneer wist je voor het eerst dat je fiscalist wilde worden?
Ik ging een paar maanden voor mijn inschrijving pas op onderzoek uit wat er anders
te studeren was dan doorsnee Economie. Ik
had nog nooit van Fiscale Economie
gehoord.
3. Was je een boefje toen je klein was?
Onwijs, ik was terreur puur sang. Als je mij als
leerling in je klas had stond de hele boel op
stelten. Gelukkig is dit over de jaren redelijk
veranderd.
4. Wat was je favoriete cartoon als kind?
Tom and Jerry, altijd mooi hoe de Jerry ontsnapte aan Tom en hem om de tuin leidde.
5. Wat voor belastingen zullen er over 100
jaar bestaan?
Lastig, maar misschien belasting op internet
en mobiel dataverbruik?
6. Hoe zie jij je toekomst voor je?
Studie afronden, nog een jaartje er tussenuit
en dan hard werken totdat je erbij
neervalt.
7. Partner bij een groot kantoor of inspecteur
bij de Belastingdienst?
Uiteraard partner bij een groot kantoor.
8. Wat is je beste ervaring tot nu toe tijdens
je studententijd?
Eigenlijk geen specifieke ervaring. De studententijd in zijn geheel is een top ervaring,
aangezien je met vrij weinig dingen rekening
hoeft te houden en lekker jeeigen ding kan
doen.
165
166
167
Zusterverenigingen
168
169
First Maastricht
Waarde leden van Christiaanse Taxateur,
Op de foto v.l.n.r.: Bart Wingen, Lei Molemans, Luc Wulterkens en Jasper de Winter
Vanuit het zuiden des lands dragen wij graag enkele woorden bij aan jullie almanak. Gedurende het huidige academische jaar hebben we op vele momenten
kennis mogen maken met jullie bestuur en leden. Jullie bestuur hebben we ervaren als een professioneel, enthousiast en gezellig team.
In het jaar 1990 startte de opleiding Fiscaal Recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Universiteit Maastricht. Al snel ontstond een behoefte aan een
fiscale studievereniging en een groep enthousiaste studenten zijn toen in deze
leemte gesprongen. De FIscaal Rechtelijke STudievereinging (FIRST) werd in het
jaar 1991 in het leven geroepen. Na
enkele jaren werden ook studenten fiscale economie toegelaten tot de vereniging. Ondanks de toevoeging van deze doelgroep bleef de naam ongewijzigd.
Zowel de Nederlandse als de internationale student hebben hun weg naar FIRST
gevonden en inmiddels zijn wij uitgegroeid tot zo’n 600 leden.
Met veel toewijding wordt door de commissies gewerkt aan het neerzetten van
diverse activiteiten van formaat. Als bestuur zien we met grote vreugde steeds
meer leden betrokken raken bij onze vereniging en deelnemen
aan activiteiten.
Vele activiteiten zijn de revue gepasseerd. Druk bezochte kantoorbezoeken, tentamentrainingen, de fiscale bedrijvendag, de internationale bedrijvendag, borrels, de Luxemburg trip, het symposium, onze sportactiviteit (kleiduifschieten),
de fiscalist in stijl - dag, het open feest en nog vele andere unieke evenementen.
Graag wil ik Christiaanse-Taxateur bedanken voor de prettige samenwerking
afgelopen jaar en wens ik jullie namens FIRST Maastricht veel succes in de toekomst, opdat jullie net zulke goede fiscalisten mogen worden als wij!
Namens het bestuur,
Jasper de Winter
Secretaris/Vice-Voorzitter 2013-2014
170
171
FSVU
Op de foto v.l.n.r.: Stefan Peijpers, Shérida Sillé, Hilal Dindar, Danielle van der Meulen
Afgelopen studiejaar (2013- 2014) vormden wij het XI-ste
bestuur van FSVU. FSVU is de Fiscale Studievereniging
van de Vrije Universiteit in Amsterdam en bestaat alleen
uit masterstudenten Fiscaal Recht. De vereniging is in 2003
opgericht en heeft leden met diverse achtergronden zoals
accountancy, bedrijfskunde, economie en rechten. Elk jaar
hebben we ongeveer 150 leden van diverse leeftijden, achtergronden en her en der uit het land; kortom een onwijs
diverse en dynamische vereniging!
Inmiddels is er weer een nieuw bestuur aangesteld en zit
helaas het bestuursjaar er weer op voor ons! Ondanks dat
wij bestaan uit een erg divers team, hebben we een heel
leuk en leerzaam jaar gehad met zijn allen! Het hoogtepunt
van ons jaar is, wellicht net als alle andere studieverenigingen, natuurlijk de studiereis! We hebben met onze leden
10 dagen in Shanghai doorgebracht. We kunnen niet in
woorden beschrijven hoe leuk we het daar hebben gehad.
Een ander hoogtepunt van ons jaar was dat wij een lustrum
mochten organiseren! Zo hebben we alle oud FSVU-leden
uitgenodigd en hebben we er samen een knallend feest
van gemaakt. Voor de foto’s verwijzen wij jullie naar onze
website (www.fsvu.nl).
Inmiddels is het oktober en hebben de meesten van ons
al een werkstudentschap of stage achter de rug. Wie van
ons gaat de beste fiscalist worden? We zien de toekomst
positief tegemoet voor ieder van ons!
Namens het FSVU-bestuur willen wij jullie heel veel succes
wensen met de voortgang van de studie en veel plezier met
deze almanak.
172
173
GFE
Op de foto v.l.n.r.: Loes Alink, Remco Hagedoorn, David Laan, Marleen Veldkamp en Pjotr Prins
Waarde leden van R.F.V. Christiaanse-Taxateur,
Mij is dit jaar de eer ten deel gevallen een bijdrage te mogen leveren aan jullie
Almanak. Voor een Rotterdamse zustervereniging doe ik dit met liefde, aangezien mijn gehele jeugd zich heeft afgespeeld in een dorpje onder de rook van
Rotterdam.
Het thema van dit jaar: ‘Tijdreis – van verleden naar toekomst’ riep in combinatie
met jullie stad bij mij dan ook meteen een nostalgisch gevoel op. Met oma op
zaterdag naar Blijdorp en op wat oudere leeftijd natuurlijk naar de Skihut en Hollywood (zonder oma). Aangezien niemand op mijn persoonlijke levensverhaal zit
te wachten, zal ik dit verder maar laten rusten.
Iedereen die een keer in Rotterdam komt, zal het wel opvallen dat de stad er net
even anders uitziet dan een gemiddelde grote stad in Nederland. Het heeft een
erg moderne uitstraling en weinig oude gebouwen. Wie zich hier verder in verdiept komt er helaas achter dat de oorzaak hiervan de bombardementen in de
Tweede Wereldoorlog zijn. Rotterdam richtte zich echter na de oorlog snel op en
groeide uit tot de stad met het grootste havengebied van de wereld. Het groeide uit tot een moderne en internationale stad. Voor de Rotterdamse fiscalisten
levert dit nog steeds aanzienlijke hoeveelheden werk op.
Een leek zal de fiscaliteit niet zien als een hele dynamische tak van wetenschap.
Wij fiscalisten weten dat dat wel anders is. Wat echter ondanks de crisis wel
constant blijft is onze goede arbeidsmarktpositie.1 Wat betreft die inhoud verandert er echter veel en is er in het verleden al veel veranderd. Internationale en
Europese invloeden laten zich gelden door de roep naar een eerlijkere verdeling
van heffingsbevoegdheden. Door onderzoek van de OECD en EU komen landen
steeds meer onder druk te staan om hieraan uitvoering te geven.
Wij wensen jullie allen veel plezier toe met deze almanak en een succesvol collegejaar 2014-2015.
Met vriendelijke groet,
Namens het 33e bestuur van de Groninger Fiscale Eenheid,
David Laan,
Voorzitter 2014-2015
David Laan
Marleen Veldkamp
Pjotr Prins
Loes Alink
Remko Hagendoorn
174
Voorzitter
Commissaris Extern / Vice-voorzitter
Commissaris Intern
Secretaris / LOF-afgevaardigde
Fiscus
175
Op de foto v.l.n.r.: Roel de Jong, Daniëlle van Geldorp, Lex Heller, Karlin van Diggele
F.S.V. In Fiscalibus
Beste leden der R.F.V. Christiaanse-Taxateur,
Ons als Nijmeegs zusje is gevraagd om een bijdrage te leveren aan de almanak
die voor u ligt met als thema ‘Tijdreis - van verleden naar toekomst’. Een thema
dat zeer toepasselijk is voor F.S.V. In Fiscalibus dit jaar. F.S.V. In Fiscalibus viert
dit jaar namelijk het eerste lustrum in haar geschiedenis! Tegen de tijd dat deze
almanak in uw handen ligt is de viering al achter de rug en hebben we terug
gekeken op vijf zeer bewogen jaren. Hierin zijn we als vereniging opgericht en
gegroeid tot een vereniging van formaat in Nijmegen. Elk jaar was een jaar van
eersten waarbij nieuwe tradities werden gesmeed en die langzaam de bouwstenen vormen van hopelijk een sterke, langlevende vereniging.
We kijken natuurlijk ook graag naar de toekomst en wat deze zal brengen. Prinsjesdag is bij uitgifte van deze almanak net geweest en hopelijk brengt het veel
goeds. De afgelopen jaren was de rit van de Gouden Koets het hoogtepunt van
de dag.
Wat ons betreft zijn het spannende tijden voor de toekomst. Wellicht bent u op
de hoogte van het feit dat in Nijmegen slechts een fiscale master wordt aangeboden. Wij als bestuur hebben dus al een aantal jaar studeren erop zitten en
zullen zeer spoedig de grote overstap maken naar het werkende leven. Onze
interesses liggen overal ergens anders maar we hebben gemeen dat we geen
vrees hebben voor het werkende leven.
Ons werd door de almanakcommissie gevraagd wie de best fiscalist wordt van
het bestuur. Ik denk dat wij allen de kwaliteiten waarborgen die nodig zijn om
een goede fiscalist te worden. Uiteraard is vakkennis een vereiste maar wat
vaak wordt vergeten zijn de sociale vaardigheden. Dit zijn vaardigheden
rdigheden die niet
worden opgedaan tijdens het college maar wel tijdens een actieve
eve studententijd.
Hoe je leert samenwerken in een team, nieuwe projecten opzetten
zetten en initiatief
ent kan leren door
tonen. Dit zijn allemaal essentiële vaardigheden die een student
ze dingen dan ook
ok
bijvoorbeeld actief te worden bij een studievereniging. Stel deze
zeker niet uit want zolang is je studentenleven tegenwoordig niet meer!
udenten
udente
nNatuurlijk zullen we met enige nostalgie terugdenken aan het mooie stu
studentenegen
eg
e in d
e
leven dat we hier hebben gekend. De vele studentenfeestjes, het zwoeg
zwoegen
de
teraard
d he
het
ett lange
la ge
UB, de goedkope studentenhap bij de vele restaurants en uiteraard
en einde
eind
de maar
de
ma r w
e
wachten op de storting van de stufi. Aan alles komt helaas een
we
gen? De
De toekomst
toek
toe
kom
mstt
kijken vol goede moed naar de toekomst. Wat deze gaat brengen?
zal het leren…
Namens het vijfde bestuur der F.S.V. In Fiscalibus
Lex Heller - Praeses
176
177
PNO
Waarde leden van de Christiaanse Taxateur,
Op de foto v.l.n.r.: Josia Biver, Tim Bijman, Lars Steverink, Zoë Reijn en Lisanne Bergwerff
Wederom komt ons de eer toe om een stuk te schrijven voor jullie almanak. Als
thema hebben jullie gekozen voor ‘Tijdreis – van verleden naar toekomst’. Een
leuk en origineel onderwerp. Wij kijken er dan ook naar uit om deze almanak in
ontvangst te mogen nemen.
Pecunia Non Olet is een hechte Leidse studievereniging voor studenten Fiscaal
Recht, opgericht in het jaar 1967. De organisatie wordt gerund door het bestuur
en de commissies. Jaarlijks organiseren wij een bedrijvendag, kantoorbezoeken,
borrels en andere leuke activiteiten. Last but not least organiseren wij een studiereis voor onze leden. Dit jaar ging de studiereis naar het zonnige Kaapstad.
Aldaar werden een aantal kantoorbezoeken afgelegd en uiteraard stond er een
safari op het programma. Al met al hebben wij een mooi verenigingsjaar achter
de rug.
Gevraagd werd ons om een tijdsprong te maken en te bedenken wie van ons
bestuur de beste fiscalist zal worden. Lars zal dit in ieder geval niet zijn. Hij is
dolenthousiast om zijn doorzichtige wijnkoelers, waarin het etiket van de betreffende fles wijn goed tot zijn recht komt, aan iedere willekeurige voorbijganger
te slijten. Wij verwachten dat dit zijn werk als fiscalist enigszins in de weg zal
staan. Voor Lisanne zien wij een toekomst als hardwerkende en wijndrinkende P.C. Hooft-chick die vaker de creditcard zal trekken dan Estelle Cruijff. Josia
verkast naar een tropisch eiland waar hij de hele dag met exotische dames aan
de cocktails gaat. Aangezien de bestemming zeer waarschijnlijk een belastingparadijs zal zijn, zal het intellectuele aspect ook wel meevallen. Zoë wordt onze
huismama en zal druk bezig zijn met het opvoeden van haar acht lieflijke koters.
Dan Tim, onze geldwolf. Dit wordt onze beste fiscalist, zolang hij maar goed en
genoeg betaald krijgt, tijd is immers geld. Maar let op: de liefde voor zijn Kim
komt wel op de eerste plaats!
Wij willen ten slotte het bestuur van CT bedanken voor de gezelligheid en de
goede samenwerking gedurende het afgelopen jaar.
Met vriendelijke groet,
PNO Bestuur 2013-2014:
Lars Steverink – Praeses
Lisanne Bergwerff – Ab-actis
Josia Biver – Quaestor/Vice-Praeses
Tim Bijman – Externe
Zoë Reijn – Externe
178
179
Porta Adriani
Geachte lid van fiscale studievereniging Christiaanse-Taxateur,
Op de foto v.l.n.r.: Erwin Vellinga, Robin Zweers, Laura Heerema en Vincent Wijdeveld
Frappant genoeg begint mijn tijdreis ongeveer een jaar geleden. Mij werd door de
vorige voorzitter van Porta Adriani vriendelijk doch dringend verzocht zijn werkzaamheden over te nemen, te beginnen met een bijdrage voor de almanak van R.F.V. Christiaanse-Taxateur. Het bestuursjaar kwam aan zijn einde en de overgebleven taken
werden zonder moeite overgeheveld naar de onwetende opvolgers. Mocht u dus al
een tijd meedraaien met R.F.V. Christiaanse-Taxateur of een bijzondere voorliefde hebben voor het lezen van almanakken, dat hoogstaande stuk proza in uw vorige editie
kwam inderdaad van mij.
Enfin, na het afleveren van het bovengenoemde stuk proza begon ons jaar dan echt.
Vergaderingen volgde elkaar in rap tempo op en hele maaltijden werden vergoed
met statiegeld bonnen. Jammerlijk genoeg waren wij niet gezegend met een voltallig
mannelijk bestuur en moest er hier en daar een fles witte wijn aan te pas komen. Feit
was dat ondanks het vrouwelijke bestuurslid, voor de liefhebbers met facebook Laura
Heerema, het verdomd leuk was. Wij wisten al snel dat zij de slimste van het stel was
maar nooit en te nimmer de beste fiscalist van het stel zou worden. Wij zagen vanaf
dag één een grote, niet nader te bespreken toekomst voor haar in het verschiet. Want
laten wij met zijn allen wel eerlijk blijven, voor wie echte talenten koestert is een toekomst in de fiscaliteit zonde van de tijd.
Onze penningmeester Erwin Vellinga attendeerde ons er al vrij snel op dat zijn taak
niet alleen bestond uit het verzamelen van statiegeld bonnen maar er ook daadwerkelijk sponsorgesprekken gevoerd moesten worden om het een en ander te kunnen
bekostigen. Wat een man is het die Erwin. Ik moet u allen eerlijk bekennen dat ik stiekem jaloers ben op de natuurlijke daadkracht die deze man uitstraalt. Het probleem
is dat gaande weg het jaar vorderde, hij alleen maar strenger werd. Niet alleen op
financiën maar ook op onze inzet. Nou heb ik normaal een broertje dood aan autoriteit maar bij een gespecialiseerde ‘krav maga’ vechter bedenk je je wel twee keer.
Onbetwist de beste fiscalist uit dit bestuursjaar.
Zoals vele zullen erkennen telt ook elk bestuur een clown. Dit is een lieve manier om
die jongen die eigenlijk helemaal niks kan te omschrijven. Werkelijk waar pure onkunde en onnozelheid verschuilt onder een Brabants rookgordijn. Wederom voor de
facebookers onder ons, Robin Zweers, een man naar mijn hart. Potjandorie wat heeft
hij de zaken ondanks zijn onkunde onder controle. Hierbij rijst bij mij de vraag of dit
iets zegt over onze leden, laat ik maar zwijgen.
Leden van R.F.V. Christiaans-Taxateur, Het is exact een jaar geleden dat ik u toesprak
en er is veel verandert. Waar ik voorheen een onwetend en bang wezen was ben ik
gegroeid naar een ongekende hoogte. Ik denk dat alle voorzitters dit zullen beamen,
een jaar als voorzitter bij een fiscale studievereniging vraagt simpelweg ontzettend
veel van één persoon. De druk, publieke opinie en intellectuele eigenschappen die
het vergt om deze taak met succes te volbrengen kan ik alleen maar omschrijven als
‘mission impossible’. Echter, ben ik van mening dat ik door bovengenoemde personen
door de spreekwoordelijke reis heen ben gesleurd en mijn dank daarvoor is dan ook
groot. Het was een reis om nooit meer te vergeten.
Porta Adriani
Het bestuur 2013/2014
180
181
Op de foto v.l.n.r.: Arjan Vullings, , Hans Pieter Schilperoort, Mieke Verhappen en Stijn Matthijssen
T.F.V. De Smeetskring
We zijn vereerd dat we ook dit jaar weer een bijdrage mogen leveren aan de
almanak van de R.F.V. Chrisitiaanse-Taxateur, een gewaardeerde zustervereniging. In het licht van het thema ‘Tijdreis – van verleden naar toekomst’ is ons als
eerste gevraagd wat voor ons nostalgie is. Hierbij kunnen wij het niet laten om
jullie eerst wat bij te brengen met betrekking tot de rijke geschiedenis die onze
vereniging kent.
T.F.V. “De Smeetskring” is de studievereniging voor studenten die fiscale economie, fiscaal recht of International Business Taxation studeren aan Tilburg University. T.F.V. “De Smeetskring” dankt haar naam aan emeritushoogleraar prof.
dr. M.J.H. Smeets. Deze heeft van 1931 tot aan zijn afscheid in 1967 in Tilburg het
belastingrecht gedoceerd. Inmiddels zijn wij al het 44e bestuur der T.F.V. “De
Smeetskring” en hopelijk mogen er nog velen volgen. Met meer dan 60 actieve
leden zijn wij dan ook de grootste fiscale studieverenigingen van Nederland.
We hebben een aantal prachtige activiteiten die jaarlijks terugkeren. Voor ons
springen er drie activiteiten toch wel echt uit. Dit zijn het Actief Ledenweekend,
het Interstedelijk Fiscaal Debat en de Studiereis. Het Actief Ledenweekend organiseren wij altijd aan het begin van het collegejaar. Tijdens dit weekend gaan
we met een grote groep actief leden een weekend lang weg. Dit is de ultieme
manier om elkaar goed te leren kennen en uiteraard wordt er ook goed gefeest.
Qua formele activiteiten is voor ons het Interstedelijk Fiscaal Debat een hoogtepunt. Tijdens dit debat strijden studenten uit Tilburg tegen studenten uit een
andere fiscale studentenstad voor een prestigieuze beker. De afgelopen twee
jaar heeft deze imposante beker Tilburg dan ook niet verlaten. Daarnaast is onze
Studiereis ook ieder jaar weer een hoogtepunt Dit jaar zijn wij naar Moskou & St.
Petersburg geweest en dit was waanzinnig. De jaren daarvoor hebben we ook
een aantal prachtige bestemmingen aangedaan zoals Istanbul en Bejing.
Toekomstbeeld als fiscalist
Ons toekomstbeeld als Fiscalist is hard werken, hard chillen.
Wie wordt de beste fiscalist
De beste fiscalist van ons bestuur wordt ongetwijfeld onze praeses Mieke Verhappen. Als ze drie mannen een jaar lang in toom kan houden, dan is fiscaal
advies geven een eitje. Daarnaast staat ze inhoudelijk ook haar mannetje. Deze
dame las namelijk al fiscale wettenbundels voordat ze überhaupt kon lopen. Ze
presenteert onze mooie vereniging al een jaar lang op een fantastische wijze
naar buiten toe. Van ons vieren is zij ook het meest perfectionistisch. Ook houdt
ze wel van een feestje, zoals een goed fiscalist betaamt. Het enige wat niet in
haar voordeel spreekt is haar ambtenaren mentaliteit. Om klokslag 4 uur slaat
ze de deur achter zich dicht en om klokslag 10 uur is ze de volgende ochtend
weer op de bestuurskamer aanwezig, iets waar de mannen in het bestuur dan
weer wat meer moeite mee hebben.
Met vriendelijke groet,
Namens bestuur XLIV der T.F.V. “De Smeetskring”
Hans Pieter Schilperoort
Secretaris der T.F.V. “De Smeetskring”
182
183
Broederverenigingen
184
185
CIA
Op de foto v.l.n.r.: Nienke de Munck , Pheline Grawden, Annick Weerts Activiteiten,
Svetlana Vrubleuskaya, Milou Zonneveld en Kim Geurtjens
Geachte lezer,
Een blik op het criminologische verleden brengt ons terug naar één van de grondleggers
van de criminologie: Cesare Beccaria (1738-1794). Zijn boek ‘dei deletti e delle pene’ is
thans nog altijd leerzaam en tevens inspiratiebron voor het logo van studievereniging
Criminologie In Actie. Hoewel de studie van criminologie dus vrij nieuw is, kent het fenomeen criminaliteit een veel langere geschiedenis. Veel van het gedrag dat wij heden ten
dage als crimineel definiëren, was vroeger echter een vorm van eigenrichting. Met de
opkomst van staten is het geweldsmonopolie bij overheden komen te liggen. De laatste
tijd lijkt dit echter niet zo zeker meer te zijn. De burger merkt dat de overheid niet altijd
tijdig, juist en adequaat kan optreden tegen een mogelijk kwaad dat de burger bedreigt.
En daarom nemen mensen toch weer het eigen heft in handen. Bekendste voorbeeld
hiervan is de boete die Prins Bernhard zou betalen voor de supermarktmedewerker die
een overvaller op bijzonder gewelddadige manier overmeesterde. Een recenter voorbeeld biedt de vrouw die in Deurne overvallers doodschoot. Het OM sprak gelijk over
noodweer, wat ondersteuning biedt voor de gedachte dat wij als burger steeds meer
mogen om bijvoorbeeld onszelf en onze goederen te beschermen. Dit brengt gevaren
met zich mee. Want hoe ver mag dit gaan? Wanneer is iets zelfverdediging en wanneer
eigenrichting of wraak? En waar is de regulerende overheid die bij uitstek als taak heeft
haar onderdanen te beschermen? Welke verdere ontwikkelingen hierin zullen we in de
toekomst meemaken?
Een andere criminologische grootheid is Cesare Lombroso (1835-1909), die zich verzette tegen de klassieke criminologische school en stelde dat criminaliteit niet normaal is,
maar een afwijking. Misdadigheid zou erfelijk bepaald zijn en wie een geboren crimineel
was, kon worden vastgesteld aan de hand van lichamelijke kenmerken. Dit type denken
is verdrongen en taboe geweest naar aanleiding van de verschrikkingen van de Tweede
Wereldoorlog. Maar dit positivistische denken is terug. Met de opkomst van neurobiologisch onderzoek is bijvoorbeeld ontdekt dat de amygdala een rol speelt bij het ontstaan
van criminaliteit. Bovendien blijkt dat bepaalde bevolkingsgroepen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers. Dit betekent echter niet dat mensen per definitie een
aangeboren misdadiger zijn, er zijn namelijk ook tal van andere verklaringen voor dergelijke verschijnselen, bijvoorbeeld op sociaal-economisch vlak.
Eén van de krachten van de criminologie is dat het denkbeelden en misvattingen kan
nuanceren of weerleggen met wetenschappelijke argumenten. Voorkomen moet worden
dat de politiek beleid inzet al varend op het kompas van het gevoel. Studievereniging
Criminologie In Actie draagt hier haar steentje aan bij door het bieden van formele en
informele activiteiten, een studiereis, een magazine en nog veel meer. We bestaan nu
twaalf jaar, maar een blik in de toekomst wekt de indruk dat we leden nog vele jaren
verbreding en verdieping in hun studie kunnen bieden.
Namens het XIIe bestuur der Studievereniging Criminologie In Actie,
Nienke de Munck
Milou Zonneveld
Kim Geurtjens
Svetlana Vrubleuskaya
Annick Weerts
Phéline Grawden
186
Hoofdredacteur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Activiteiten
Commissaris Extern
187
Econometrisch Dispuut
Op de foto v.l.n.r.: Isabelle Indeweij Gerlings, Ewout Bosch, Kim Wittekoek,
Bas Vringer, Jan-Willem Zeijen, Max Schotsman en Joris Blokland
Geacht bestuur en leden der R.F.V. Christiaanse-Taxateur,
Het nieuwe collegejaar is weer gestart. Studenten vervolgen hun studie en nieuwe studenten staan aan de start van een nieuwe fase in hun leven. Het blijft lastig om keuzes te maken en de vraag of je wel de juiste studie hebt gekozen zal
bij velen van jullie door het hoofd blijven spoken. Wat zou het fijn zijn als je even
een kijkje in de toekomst zou kunnen nemen. Hoe zou die eruit zien als je nu aan
de Erasmus Universiteit gaat studeren, wie zullen je vrienden worden, waar zal
je gaan wonen en hoe ontwikkel je jezelf?
Af en toe lijkt dat geweldig, maar misschien is het toch beter dat je niet weet
wat de toekomst te bieden heeft en wat je kan verwachten. Soms kun je dingen
beter niet van te voren weten, hoe sterk dat ook in strijd is met de filosofie van
een econometrist. Aan het verleden kun je niets meer veranderen, dat moet je
accepteren zoals het is gegaan. De toekomst is onbekend, daar kun je enkel over
dromen. Je kunt niet vooruit en je kunt niet terug. Het enige waar je controle op
hebt is het moment nu. Neem dus beslissingen waarvan je denkt dat het je leven
op dit moment het leukste maakt. Denk niet continu te veel vooruit en aan het
verleden, maar probeer nu te genieten.
Wij als econometristen kijken echter veel naar zowel verleden als de toekomst.
Het verleden gebruiken we om de toekomst te berekenen. Sommigen proberen
de economie te begrijpen, terwijl wij haar proberen te voorspellen. Dit is aardig
lastig en je kan jezelf afvragen of dit nou ooit echt goed zal gaan lukken. De
koers van een aandeel voor morgen voorspellen, zal onmogelijk zijn. Ons doel is
toch om zo dichtbij mogelijk te komen.
Ze zeggen wel eens dat een op de drie econometristen miljonair wordt. Een
mooi toekomstbeeld, dat is het zeker. Volgens mij heeft iedereen hier wel eens
over nagedacht. Rijk zijn, dat willen we allemaal wel. Dit wordt je als je gedreven
bent, een doorzetter. Je moet hard kunnen werken. Maar dat is niet alles. Je
moet ook gek zijn op je vak. Als het je alleen om het geld te doen is, houd je het
niet vol. Bovenal moet je goed zijn in wat je doet, uitsteken boven de rest, en dat
gaat vaak gepaard met de hiervoor genoemde factoren. Miljonair, wie weet ben
jij het wel over 20 jaar...
Geniet nu maar lekker van je studentenleventje want ongeacht dat je als student vaak geld tekort komt, zullen het waarschijnlijk toch de mooiste jaren van
je leven zijn.
Namens het 48e bestuur der faculteitsvereniging het Econometrisch Dispuut
(FAECTOR),
188
189
EFR
Op de foto v.l.n.r.: Bob Lemmens, Niels Tigges, Kees Mackenbach, Jolien Paalman, Marloek Hoogewoud, Marjolein Volkers, Jasper Huurman, Edwin van Vliet.
Waarde Lezer,
De Economische Faculteitsvereniging Rotterdam (EFR) is al sinds 1925 actief en
telt vandaag de dag meer dan 4500 leden. Het doel van de EFR is het verkleinen
van het gat tussen theorie en praktijk. Door 130 actieve leden worden verschillende activiteiten georganiseerd om dit doel te bereiken.
Onze evenementen variëren van een ski-trip naar Val Thorens tot de Marketing
Orientation Day en van het EFR/Shell Research Project tot Get in the Ring. We
bieden studenten de kans zich te ontwikkelen naast hun studie, nieuwe mensen
te leren kennen en zich te oriënteren op de arbeidsmarkt.
Als één van de grootste faculteitsverenigingen van Nederland organiseren we jaarlijks de Erasmus Recruitment Days, het grootste on-campus recruitment evenement van Europa, en de EFR-Business Week. Tijdens dit prestigieuze evenement zijn in het verleden
sprekers ontvangen als Yasser Arafat, Anders Fogh Rasmussen en Nick Clegg.
Daarnaast wordt in samenwerking met EenVandaag het Lijsttrekkersdebat georganiseerd. De strijd tussen de fractievoorzitters wordt live uitgezonden op nationale televisie.
Sinds 1925 hebben de Erasmus Universiteit en de Erasmus School of Economics
vele veranderingen door gemaakt. Aan de EFR de taak om in te spelen op deze
veranderingen. Waar het vroeger een van de weinige verenigingen was die activiteiten organiseerde voor studenten, zijn er nu vele organisaties die zeer specifieke evenementen aanbieden. Toch is de EFR er in geslaagd zich te blijven ontwikkelen en nieuwe evenementen op te zetten naar de behoeftes van de student.
Naast de ervaring die actieve leden kunnen opdoen door het organiseren van één van onze evenementen bieden wij ze ook de Active Member Academy. Door het jaar heen kun je verschillende trainingen volgen
en zo meer uit je studententijd halen. Voor meer informatie kun je altijd
een mail sturen naar [email protected] of langs komen op ons kantoor op HB-108.
We wensen je veel leesplezier toe en wellicht tot ziens bij één van onze activiteiten!
Namens het 50e bestuur van de EFR,
Marloek Hoogewoud
Vice-President & Secretary 2013-2014
190
191
FSR
Op de foto v.l.n.r.: Gert-Jan Breukink, Floris Mathol, Karin Wiersma, Gijs
Romer, Justin Toet en Martine Nieuwenhuijzn Kruseman
Waarde lezer,
De Financiële Studievereniging Rotterdam (FSR) is dé studievereniging voor
studenten met de afstudeerrichting Finance, Accounting en Controlling aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam. De FSR is in 1999 ontstaan door een fusie tussen de Financierings Associatie Rotterdam ‘Pecunia’ en het dispuut voor accounting, accountancy & controlling ‘Pacioli’. Inmiddels viert de FSR haar derde lustrum en heeft het ledenaantal de 1700 overschreden. De FSR werkt nauw samen
met de capaciteitsgroep Finance en Accountancy. Ons International Research
Project wordt bijvoorbeeld ondersteund door docenten, welke mee gaan op reis.
Het doel van de FSR is om een brug te slaan tussen de theorie vanuit de universiteit en de praktijk uit het bedrijfsleven. Om dit doel te bereiken organiseert de FSR diverse hoogstaande activiteiten om studenten in contact te
brengen met bedrijven. Een aantal van deze activiteiten zijn de International Banking Cycle, het International Research Project, de Corporate Finance
Competition, de Asset Management Tour, de Female Business Tour, de European Finance Tour, en de Big 4 Cycle. Naast deze activiteiten bieden we ook
een carrièresite waar onze partners vacatures, stages, business courses en
inhousedagen kunnen plaatsen. De FSR verzorgt onder andere ook gastcolleges, een wetenschappelijk tijdschrift, masterclasses, en collegeslide boekjes.
De FSR is zich er in het verleden altijd bewust van geweest om de relaties met haar partners goed te onderhouden. De FSR hecht veel
waarde aan de inhoud en kwaliteit van haar evenementen. Dit wordt
mede mogelijk maakt door het enthousiasme dat participerende bedrijven uistralen. Hiermee is een geslaagd evenement gegarandeerd
De FSR is onderdeel van de Financiële Associatie Nederland, een landelijk overlegorgaan van de studieverenigingen die opereren in de verschillende universiteitssteden, op financieel, accountancy en controlling gebied. Binnen dit overlegorgaan stelt een ieder zich ten doel de integratie
tussen studenten onderling te bevorderen, binnen de eigen stad en landelijk.
Al onze evenementen bieden jou een goede kans om in contact te komen met bedrijven en een goede start te maken met je carrière. Voor meer informatie over de FSR, onze activiteiten of commissies, zie onze website: www.fsr.nl of bezoek ons kantoor op H14-06.
Mocht je meer willen weten over de FSR dan staan wij je graag te woord.
Met vriendelijke groet,
Het XVIe FSR bestuur
192
193
Op de foto v.l.n.r.: Jan Willem Gerth van Wijk, Vincent Sloeserwij, Luuk van de
Sandt, Michiel Slag, Kayleigh Westerbaan en Maartje Kouwenberg
In Duplo
Een tijdreis van het verleden naar de toekomst. Met het 100-jarig bestaan van de Erasmus
Universiteit kan ik me geen geschikter thema bedenken. Natuurlijk gaat het voor studenten van de Christiaanse-Taxateur veel verder dan deze 100 jaar. Zij hebben te maken met
alle wijzigingen van de belastingwetgeving: in het verleden, het heden en de toekomst.
Het is dan ook van belang om hiermee flexibel en dynamisch om te kunnen gaan. De leden van In Duplo, de studievereniging voor Economie & Rechten studenten, zien deze uitdaging ook telkens weer voorbij komen in het recht. Ook zij hebben te maken met de constant veranderde economische omstandigheden en een uitdagende rechtswetenschap.
Op dit moment is het oog voor het vijftiende bestuur volledig gericht op de toekomst. Na
het afgelopen jaar druk bezig te zijn geweest om het verleden te verbeteren, is het tijd
voor de zoektocht naar opvolgers ook mee durven te gaan met de tijd. Mochten we een
tijdcapsule ter beschikking hebben gehad, zouden we graag al een kijkje willen nemen
naar de impact die wij hebben gehad op onze studievereniging. Elk bestuur hoopt een
goede basis gecreëerd te hebben, waar ze de daaropvolgende jaren op voort kunnen
bouwen.
Wie zijn wij?
In Duplo is dé studievereniging voor studenten die zowel Economie als Rechten studeren
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Rotterdam is de enige stad waar deze combinatie wordt aangeboden in een geïntegreerd programma. Het mr.drs.-programma voor
Economie en Rechten, of kortweg het mr.drs.-programma, is een programma waarmee je
in zes jaar zowel opleiding Economie & Bedrijfseconomie als de opleiding Rechtsgeleerdheid kunt afronden. Voor het volgen van deze dubbelstudie is een combinatie van talent
en gedrevenheid vereist. Het was op 29 februari 2000 dat de studievereniging In Duplo
ontstond, reeds drie jaar na het van start gaan van het mr.drs.-programma.
Activiteiten
Onze formele activiteiten staan zowel in het teken van economische en/of juridische,
maar ook rechtseconomische onderwerpen. Zo organiseren wij Inhousedagen om onze
studenten de mogelijkheid te bieden een kijkje te nemen bij de top van het Nederlandse
bedrijfsleven. Maar ook advocatendiners, borrellezingen, politieke activiteiten, het Talent
Congress en de Professional Skills Class stonden afgelopen jaar op de planning.
Twee hoogtepunten van dit jaar zijn de kennismakingsreis en de studiereis. De kennismakingsreis is er voor de eerstejaarsstudenten, met afgelopen jaar als bestemming Berlijn.
In mei organiseert In Duplo een studiereis voor ouderejaarsstudenten. Na New York &
Washington, Hong Kong, Moskou, Toronto en Istanbul & Dubai is het tijd voor een nieuwe
weg. Dit jaar gaat de studiereis naar Singapore & Kuala Lumpur.
Naast onze formele activiteiten hebben we ook informele activiteiten om het contact
tussen de dubbelstudenten te intensiveren. Met In Duplo kan je borrelen, skiën, golfen en
op actievenweekend gaan!
Dan rest mij niets anders dan de Christiaanse-Taxateur te bedanken voor de samenwerking.
Namens het 15de In Duplo-bestuur,
Luuk van de Sandt
Voorzitter 2013-2014
194
195
JFR
Op de foto v.l.n.r.: Jan Verhaart, Joachim Assenberg van Eijsden, Jeanne Beck, Jort
de Groodt,, Bianca de Raad, Hendrik van `t Foort en Naomi Asschemen
Waarde leden der R.F.V. Christiaanse-Taxateur,
Het is ons een eer en waar genoegen om een bijdrage te leveren aan de almanak. De JFR is dé studievereniging voor rechtenstudenten aan de Erasmus
School of Law in Rotterdam. Met ruim 3000 leden is de JFR één van de grootste
juridische studieverenigingen van Nederland. Onze studievereniging is er voor
alle Rotterdamse rechtenstudenten: sinds jaar en dag organiseren wij voor onze
leden diverse formele en informele activiteiten die een juridische grondslag
hebben. Ons doel is dan ook de brug tussen theorie – gedoceerd in de collegebanken – en de praktijk – beoefend in de ‘echte’ wereld – te verkleinen
Eén van de hoogtepunten van het jaar is onze Meesterweek. In deze speciale
week worden studenten en juridische professionals op verschillende manieren
met elkaar in contact gebracht. Van een interessant openingscongres tot een
recruitmentdiner. Uiteraard sloten we deze mooie week af met een spetterend
feest. Al met al kijken we terug op een geslaagde Meesterweek.
Niet alleen de Meesterweek, maar ook de Talent Trip is een bijzonder event voor
studenten. Op deze reis zal er een groep studenten vertrekken naar een exotische bestemming. Dit jaar zal de bestemming het prachtige Rio de Janeiro zijn.
De Talent Trip wordt al sinds jaar en dag georganiseerd door onze vereniging.
Door de veranderingen in het onderwijssysteem zal de Talent Trip vanaf volgend
jaar in samenwerking met de faculteit als minor worden aangeboden in het onderwijssysteem.
Ook organiseren we natuurlijk zat activiteiten in Nederland, te denken valt aan
rechtbankbezoeken, filmavonden, tentamentrainingen en nog veel meer. Nieuw
dit jaar zijn onze samenvattingen die per blok aangeboden worden. Ook voor de
studie kunnen de studenten dus bij de JFR terecht.
Tenslotte kunnen studenten voor het laatste nieuws met een juridisch tintje terecht op www.Fiatjustitia.nl. Sinds vorig jaar is de Fiat Justitia geheel digitaal
gegaan. Een redactie van scherpzinnige studenten en prominente gastredacteuren bieden de lezer dagelijks nieuws en diepgang. Met vier publicaties per dag
biedt Fiat Justitia.nl op ieder moment van de dag nieuwe prikkelende artikelen.
Hiermee ambieert Fiat Justitia.nl dé juridische nieuwswebsite van Nederland te
zijn, met een juridische kijk op de laatste actualiteiten, verdieping bij spraakmakende rechtsvragen en het laatste nieuws uit de juridische wereld.
Binnen de vereniging is dus een hoop veranderd. Een bestuur maakt in zijn jaar
ook zijn eigen ‘tijdreisje’. Zo zijn we dit jaar begonnen met twee websites, die toe
waren aan vernieuwing en sluiten wij af met twee nieuwe websites, die voorzien
zijn van alle gemakken. Onze Talent Trip wordt een minor en ook hebben het
aantal activiteiten op onderwijs ondersteunend gebied flink uitgebreid.
Namens het 51e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam
196
197
MFVR
Lief broertje, beste leden der R.F.V. Christiaanse-Taxateur,
Op de foto v.l.n.r.: Milan Baars, Arnout Cramer, Omar Welleman, Ruben van de Wijdeven,
Iris van der Sar, Carlijn van Sambeek, Michelle Tas en Thara Lahnstein
Geneeskunde; meestal een studie die gevolgd wordt omdat men al van kleins af
aan weet dat hij of zij later dokter zou willen worden. Een studie waar je bewust
voor kiest. De opleiding zelf bestaat uit een lang leerproces. Velen rijtjes, symptomen en ziektes passeren de revue. Een studie waarin de Geneeskunde, als je
eenmaal drie jaar bachelor, drie jaar master en zes jaar specialisatie achter de
rug hebt, heel anders is dan toen je eraan begon. Het is dus lastig om op het
moment dat je begint een goed toekomstbeeld te verkrijgen. Wie begint aan
zijn studie, weet niet waar hij twaalf jaar later zal eindigen. Dit komt enerzijds
doordat het vakgebied zelf veranderd. Alles wordt steeds geautomatiseerder,
er worden nieuwe ziekten ontdekt en er worden nieuwe behandelingsmogelijkheden gevonden. Anderzijds wordt het vinden van een opleidingsplek steeds
lastiger. Ook dit zal uiteindelijk je toekomst bepalen. Het is dan ook niet vreemd
dat elke student en elke dokter weleens terug denkt aan hoe het vroeger was.
Het nostalgische beeld dat er voor sommige ziektes slechts één medicijn was, of
dat er voor velen ziektes nog niet eens één medicijn voor handen was. Kortom,
de geschiedenis van de Geneeskunst is jong en kent een zeer lang tijdperk van
continue ontwikkeling en nieuwe uitvindingen.
Ook de MFVR kent al een lange geschiedenis. Het is namelijk al 47 jaar geleden
dat de Medische Faculteits Vereniging Rotterdam werd opgericht. Het was toen
een studievereniging voor Geneeskunde studenten. Inmiddels is het een vereniging voor Geneeskunde en Nanobiologie studenten uit Rotterdam. Toen de
MFVR werd opgericht kende zij twee commissies: de kascommissie en de –zeer
belangrijke- feestcommissie. Later werden daar twee groepen aan toegevoegd,
namelijk een groep volksdansen en een vrouwengroep. Inmiddels kent de vereniging 2300 leden waarvan 200 actieve leden. Deze leden zijn actief binnen
één van onze 24 commissies en zij organiseren gedurende het jaar vele activiteiten van een Schotse borrel, tot lunchlezingen, tot een studiereis. Kortom, voor
ieder wat wils.
Sinds twee jaar zijn wij gevestigd in een geheel nieuw Onderwijscentrum. Daarnaast beschikken wij over een nieuwe studentenbar, grenzend aan onze bestuurskamer. Deze bar, genaamd ’t Vat, is maandag tot en met woensdag geopend van 11.00 uur tot 18.00 uur, op donderdag van 11.00 uur tot 22.00 uur en op
vrijdag van 11.00 uur tot 14.30 uur.
Wij hoppen jullie binnenkort te mogen verwelkomen in ’t Vat of op één van onze
activiteiten.
Met vriendelijke groet,
Namens het 47ste bestuur der MFVR,
MFV
Carlijn van Sambeek
h.t. Abactis
198
199
v.l.n.r.: Kirsten Parren, Laura Hendrickx, Mathew Dibble, Bas Louwman, Annabel Hoefnagel, Floris Wesselink, Michelle Groenendijk, Ron de Koning en Sterre Swen
RSM STAR
On a nice spring day in May 1976, a group of 5 students of the Interfaculty Business Administration, a cooperation between TU Delft
and the Erasmus University, decided that their development gained
in their studies was not enough. They were in the hay-day of their
lives, their student life, and wanted to maximize every aspect and
grab every chance for development they could get. To achieve this,
the group of students started a study association focused on the
personal development of the Business Administration students.
And wouldn’t we all want to have that time machine? To travel back
to the days that our association was founded, to change things
for the better. And maybe change choices you have made yourself, choices that weren’t so wise after all. Ways that you wouldn’t have picked if you would have known how they would turn.
Or travel to the far future, see what your future looks like and change it if doesn’t appeal to you now. But should you? Shouldn’t you live
day by day and isn’t the surprise what makes life beautiful. Well, I
will leave that up to you to decide.
36 years later, STAR, the study association these 5 students started has grown to one of the largest study associations in Europe
with about 6,500 member (of which 1,000 international students)
and 280 active members working on these projects. Just like the
founders set out to do, STAR still offers RSM students a place outside
of their studies to develop themselves personally and professionally. We offer the students the building blocks they need to build a
successful career. With our social drinks, parties and introduction
weekends we provide our members with the social building block
they need to excel in their career. With our academic services we
organize the largest conferences, study trips and case competitions to offer our students the academic building block and enrich
their academic and cultural capabilities beyond what they learn in
class. With ECP, our amazing research project, we created a research building block and gave our members the chance to enhance
their research skills and put theory into practice. We also offer all
different master programs a possibility to develop themselves in
one of our Master Study Clubs. With all that STAR is Europe’s most
active and international study association.
For more information about STAR, our committees or activities, visit
our website: www.rsmstar.nl.
Each Wednesday we drink in Divoza, a well-known place to all
members of , near the Oude Haven in Rotterdam. Feel free to drop
by to have a chat and a drink with us and all the committees of
STAR!
200
201
SBR
Op de foto v.l.n.r.: Steven Heijting, Lakhsmi Khargi, Mark Laeven, Thom
van Driel, Sja’iesta Sahebali en Robert-Jan Heinsbroek
Beste lezer,
De Stichting Belastingwinkel Rotterdam helpt jaarlijks duizenden Rotterdammers
met het invullen van hun aangifte inkomstenbelasting en andere fiscale problemen. Onze medewerkers zijn studenten fiscale economie en fiscaal recht, (vaak)
dezelfde studenten die lid zijn bij onze buren van R.F.V. Christiaanse-Taxateur.
Inmiddels is onze stichting al bijna 40 jaar actief en deze lange periode is er veel
veranderd aan de manier waarop onze stichting Rotterdammers helpt met hun
fiscale problematiek. Onze nieuwste medewerkers kunnen het zich waarschijnlijk niet voorstellen, maar nog niet zo heel lang geleden hielpen we cliënten
met hun papieren aangifte inkomstenbelasting. Inmiddels is de SBR een stuk
moderner geworden en hebben we laptops en het internet tot onze beschikking
waarmee we de aangifte digitaal kunnen invullen en opsturen.
Deze ontwikkeling heeft er wel voor gezorgd dat onze medewerkers niet alleen
op fiscaal inhoudelijk vlak veel kennis moeten hebben, maar ook moeten weten
hoe ze met het nieuwe aangifteprogramma van Elsevier, dat sinds 2013 in gebruik is, of het oudere Belastingdienst programma moeten omgaan. Niet zelden
komt het namelijk voor dat een cliënt aangifte komt doen over 2013, maar vervolgens ook een schoenendoos vol spullen van overige jaren op tafel zet om die
aangiften ook maar even in te vullen. Dit brengt natuurlijk wel met zich mee dat
het medewerker zijn van de SBR een nog leerzamere ervaring is geworden dan
voorheen.
De aard van ons werk brengt dus met zich mee dat we enigszins in het verleden
leven. Bij het doen van de aangifte kijken we terug naar gebeurtenissen van het
afgelopen jaar (of de afgelopen jaren) en kunnen we de wettenbundel van het
huidige jaar wel thuis laten. Toch moet onze stichting naar de toekomst blijven
kijken om onze cliënten nog beter te kunnen helpen met hun fiscale problemen
en medewerkers nog beter op te kunnen leiden. Regelingen en procedures bij
de Belastingdienst veranderen constant en dat heeft vanzelfsprekend invloed
op ons werk. Maar zolang Rotterdammers met fiscale problematiek te kampen
hebben, zullen wij, op een moderne manier, doorgaan met ons werk.
Naast deze verschillende toekomstplannen, hopen we natuurlijk ook in de komende jaren buren te blijven van de Christiaanse-Taxateur en de zeer prettige
samenwerking voort te zetten. Op de toekomst!
202
203
S.F.V. Cedo Nulli
Waarde lezer,
S.F.V. Cedo Nulli is de Faculteitsvereninging van de Sociale Wetenschappen van
Rotterdam. Dit betekent dat wij studenten van de studies Psychologie, Bestuurskunde, Sociologie en Pedagogische Wetenschappen onder onze leden hebben.
Vanuit hoog in het T-gebouw voeren wij, het XXIXe vijfkoppige bestuur, het beleid van onze vereniging. Op het moment van schrijven is het begin maart, maar
deze Almanak wordt pas uitgegeven in oktober 2014. Dan zijn wij alweer afgetreden en zetelt het XXXe bestuur. Om die reden lijkt dit ons een mooie gelegenheid om een tijdreis te maken en zowel terug als vooruit te blikken op ons
bestuursjaar, waar sturen wij onze vereniging dit jaar heen?
Ieder jaar wordt onze vereniging een jaartje ouder, dat is niet zo bijzonder. Wat
wel bijzonder is dat afgelopen collegejaar ons zevende lustrumjaar was. Dit lustrum werd verzorgd door onze Lustrumcommissie, met als thema ‘Viva la VIIda’.
Zodoende hadden we dit jaar de eer gehad om het allereerste feest in een splinternieuw Paviljoen te mogen geven, en gingen we op reis naar een onbekende
bestemming. Op het moment van schrijven staat ons een uitgebreid Lustrumcongres te wachten, waar we erg naar uitkijken.
Met een wereld die steeds mobieler wordt en een universiteit die steeds meer
internationale studenten trekt is het niet meer dan logisch dat onze vereniging
ook internationaliseert. Zo hebben we een heuse ‘International Committee’ die
zowel de uitgaande Nederlandse studenten ondersteunt in hun voorbereidingen als de internationals in Nederland voorziet van leuke activiteiten. Daarnaast
vertalen we onze site en zal de Engelstalige bachelorstudie Psychologie bij ons
betrokken worden.
Waar we misschien nog wel de grootste tijdsreis mee maken is het terughalen van oud-leden bij onze vereniging. 2014 is het jaar waar de grote start met
alumnileden gemaakt is. Zij krijgen door middel van twee activiteiten per jaar
de mogelijkheid om weer eens het studentenleven te proeven en herinneringen
met mede-alumnileden op te halen. Alumnileden zijn op veel wijzen belangrijk
voor een studievereniging. Aan de ene kant is het mooi om oud-leden de mogelijkheid te geven betrokken te blijven bij het Rotterdamse studentenleven en de
vereniging waarbij ze met zoveel plezier actief zijn geweest. Aan de andere kant
valt er veel uit alumnileden te halen, denk aan een actief bestand met alumni
die een bloeiende carrière hebben weten op te bouwen, Hiermee kunnen carrière-activiteiten in de toekomst eenvoudiger georganiseerd worden en zullen de
opties voor interessante sprekers open liggen.
Terugkijkend op ons bestuursjaar zijn verschillende belangrijke stappen genomen om de vereniging beter te maken, zowel in het heden als voor de toekomst.
We hopen dan ook dat deze lijn voortgezet zal worden.
Namens het XXIXe bestuur der S.F.V. Cedo Nulli,
Angela de Pooter
204
205
Ledenlijst
206
207
Adverteerdersindex
Header
EY
Pasfoto-opvulling
Mazars
EY
KPMG Meijburg & Co
Crowe Horwath
246
247
Dankwoord
Deze Almanak biedt, zoals gebruikelijk bij een dergelijk jaarboek, onder meer een overzicht van alle activiteiten die dit verenigingsjaar de
revue hebben gepasseerd. De verslaglegging was onmogelijk zonder
de hulp van tal van personen die hun bijdrage hebben geleverd. We
willen een ieder hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage.
In het bijzonder danken we Lan Nhi Nguyen voor het ontwerpen en
Janneke van Helvoort van Orangebook voor de ondersteunende werkzaamheden. Zonder hun hulp had deze Almanak absoluut niet een dergelijk niveau bereikt.
Wij willen tevens bedanken:
Ing. A. (Ahmed) Aboutaleb
L. (Laura) Batenburg de Jong
F.A.B. (Floris) Evenboer
prof.dr. H.A.P. Pols
Prof. dr. P. (Peter) Kavelaars
Prof. dr. S.J.C. (Sigrid) Hemels
Commissies 2013/2014
Broeder- en zusterverenigingen
Deelnemers `Fiscalisten in Spe`
Secretariaat FEI BV & Capgroep Fiscaal Recht
Student-assistenten van FEI BV & Capgroep Fiscaal Recht
Tot slot willen wij graag onze sponsoren, EY, Crowe Horwath, Mazarz
en KPMG Meijburg & Co bedanken, zonder wie deze Almanak simpelweg niet gerealiseerd had kunnen worden.
Almanakcommissie 2013/2014
248
249
Colofon
De Almanak is een uitgave van de R.F.V. Christiaanse-Taxateur en
verschijnt jaarlijks aan het eind van het bestuursjaar waarop de Almanak betrekking heeft.
Hoofd- en eindredactie
M.B. Hendriks
Redactie
P.N. Adriaanse
R.W. Vermeer
W. van Varik
Strik
Design
T.L.N. Nguyen
Drukwerk
Orangebook | almanakken & verenigingsbladen
www.orangebook.nl
Contact
R.F.V. Christiaanse-Taxateur
Kamer H 13-11
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
T: 010 - 408 14 69
E: [email protected]
W: www.christiaanse-taxateur.nl
Almanakcommissie 2013/2014
250
251
Schutbladenachter.indd 1
15-9-2014 5:27:00
Schutbladenachter.indd 2-3
15-9-2014 5:27:06