ShopVIP B.V. – FAV 01

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET
FAILLISSEMENT VAN
SHOPVIP B.V.
Gegevens onderneming
:
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Uitgesproken op
Curator
:
:
:
:
Rechter-commissaris
:
Activiteiten onderneming
: Detailhandel via postorder en internet in kleding en mode-artikelen;
webshop.
: Jaar:
Omzet:
Periode
Omzetgegevens
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ShopVIP B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van koophandel onder nummer 27322243, statutair gevestigd te
(1101 CA) Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan de
Hogehilweg 7F, hierna te noemen: ‘ShopVIP’
13/14/408 F
15 juli 2014
eigen aangifte
mr. D.M. van Geel (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB
Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470,
e-mail: [email protected])
mr. I.M. Bilderbeek
2010**
2011
2012
2013
2014
EUR 3.545.207
EUR 3.745.422
Onbekend
EUR 5.288.277
EUR 1.190.373
1-1-2010 tot 31-1-2011
1-2-2011 tot 31-1-2012
1-2-2013 tot 31-1-2014
1-2-2014 tot 15-7-2014
** Het boekjaar van ShopVIP is vanaf het jaar 2010 gewijzigd en liep
van 1 februari van enig jaar tot en met 31 januari van het
daaropvolgende jaar. Deze informatie is verkregen uit de van het
bestuur ontvangen documentatie en niet door de curator op
juistheid getoetst.
Personeel gemiddeld aantal
: Voor zover bekend circa 10.
Datum verslag
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal
:
:
:
:
Saldo faillissementsrekening
: EUR 72.504,=
22 augustus 2014
15 juli 2014 - 21 augustus 2014
180,0 uren
180,0 uren
ALGEMENE INLEIDING
Leesinstructie verslag
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en
surseances van betaling 2009.
ShopVIP B.V. / faillissement: eerste openbare faillissementsverslag.
Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar
voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet
uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam
en die zijn voorzien van een handtekening van de curator.
Bij het opstellen van dit verslag heeft de curator deels vertrouwd op gesprekken met de bestuurders,
medewerkers en andere betrokkenen, alsmede op financiële informatie die niet is goedgekeurd. De
curator heeft niet alle informatie kunnen verifiëren en staat er dan ook niet voor in dat alle in dit verslag
vervatte informatie juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere feiten
oplevert, dan wel leidt tot andere meningen of conclusies.
Behandeling faillissement
1.
INVENTARISATIE
1.1
Directie en organisatie
ShopVIP is opgericht bij notariële akte van 1 juli 2008 door A.J. Streefland Holding B.V. en
International Dutch Management Holding B.V. De aandelen in het geplaatste kapitaal van
ShopVIP werden daarbij elk bij helfte genomen voor de oprichtsters.
Indirect / feitelijk werd ShopVIP bestuurd door de heren A.J. Streefland en G. Dressenhuis.
Door uitgifte van nieuwe aandelen bedroeg het geplaatst kapitaal van ShopVIP per 13
september 2011 EUR 200.000 en na nogmaals een uitgifte per 21 september 2011
EUR 259.860.
Per 26 september 2011 hebben A.J. Streefland Holding B.V. en International Dutch
Management Holding B.V. hun aandelen in het kapitaal van ShopVIP verkocht en geleverd aan
de vennootschap naar Belgisch recht Famous Clothes S.A.
Vanaf 26 september 2011 zijn gezamenlijk bevoegd bestuurders van ShopVIP:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.2
De heer A.B. Wigny (woonachtig te België);
De heer J.C. van der Belen (woonachtig te België)
De heer A.J. Streefland;
De vennootschap naar Belgisch recht Candlewood S.A.
De vennootschap naar Belgisch recht Famous Clothes S.A.
De heer G. Dressenhuis.
Winst en verlies
Jaar:
2010
2011
2012
2013
2014
Winst / verlies:
EUR 850.890 verlies
EUR 664.271 verlies
EUR 863.621 verlies
EUR 390.844 verlies
EUR 340.504 verlies
ShopVIP B.V. / faillissement: eerste openbare faillissementsverslag.
2
Het boekjaar van ShopVIP is vanaf het jaar 2010 gewijzigd en liep van 1 februari van enig jaar
tot en met 31 januari van het daaropvolgende jaar. Deze informatie is verkregen uit de van het
bestuur ontvangen documentatie en niet door de curator op juistheid getoetst.
1.3
Balanstotaal
Gelet op de verslagperioden die ShopVIP hanteerde betreft de weergave het balanstotaal per
1 februari van het betreffende jaar.
Jaar:
Bedrag:
2010
2011
2012
2013
2014
EUR 850.890
EUR 664.271
EUR 863.621
EUR 390.844
EUR 340.504
1.4
Verzekeringen
De bedrijfsverzekeringen zijn voor zover deze nog liepen door de curator beëindigd. Tevens is
aanspraak gemaakt op eventuele teruggaven van vooruitbetaalde premies.
1.5
Huur
ShopVIP huurt een bedrijfsruimte aan de Hogehilweg 7F te Amsterdam Zuidoost. Het betreft
een kantoorruimte. De huurovereenkomst is door de curator ex artikel 39 Fw met machtiging
van de rechter-commissaris opgezegd.
Daarnaast huurt ShopVIP een opslagbox aan de Hoogoorddreef 69 te Amsterdam Zuidoost.
Ook deze huurovereenkomst is door de curator ex artikel 39 Fw opgezegd.
De curator zal trachten de bedrijfsruimten zo spoedig mogelijk te (doen) ontruimen zodat deze
aan de respectievelijke verhuurders kunnen worden opgeleverd.
1.6
Oorzaak faillissement
Activiteiten
De activiteiten van ShopVIP bestonden uit de exploitatie van een internetwinkel via een
webpagina op www.shopvip.com. ShopVIP richtte zich met name op A-merk kleding en modeartikelen. De klanten van ShopVIP waren overwegend particulieren. Particulieren werden ‘lid’
van de ShopVIP-gemeenschap en werden zodoende geïnformeerd over de aanbiedingen. De
ledendatabank bestond omstreeks datum faillissement uit ruim 700.000 leden.
Het concept van ShopVIP voorzag erin dat met leveranciers op voorhand afspraken werden
gemaakt over de levering van een specifieke partij producten die ShopVIP vervolgens via haar
website presenteerde en promootte. Daartoe realiseerde ShopVIP onder meer een
fotoreportage van de producten. De aanbieding werd vervolgens via de website kenbaar
gemaakt en het product kon door particulieren worden gekocht gedurende een periode van circa
vijf (5) dagen. Na het sluiten van de aanbiedingstermijn was bekend hoeveel producten waren
verkocht. ShopVIP kocht de goederen op basis daarvan in bij de leverancier. De goederen
werden daarna uitgeleverd.
Door deze werkwijze was ShopVIP in staat de producten tegen hoge kortingen aan te bieden.
ShopVIP B.V. / faillissement: eerste openbare faillissementsverslag.
3
De logistieke operatie werd door ShopVIP uitbesteed aan TopPak Holding B.V. (thans PostNL
E-commerce Services B.V., hierna: “PostNL”. Bij PostNL werden de door ShopVIP gekochte
goederen ontvangen, opgeslagen, verpakt en verzonden aan de consumenten.
Ook door consumenten retour gezonden producten werden door PostNL in ontvangst genomen
en behouden. Zodoende is per datum faillissement bij PostNL een aanzienlijke voorraad
goederen aanwezig.
Overname
In september 2009 is ShopVIP overgenomen door Famous Clothes S.A. (hierna: “FC”). FC
exploiteert in België reeds enkele webshops van vergelijkbare aard zoals Cameleon, Snapstore
en FamousBox. Doel van de overname was om een synergievoordeel te behalen door integratie
van de verschillende webwinkels.
Na de overname werd het beleid van ShopVIP met name bepaald vanuit FC waarbij de
dagelijkse leiding in handen bleef van de heren Streefland en Dresselhuis.
Oorzaken faillissement
Door het bestuur worden de volgende oorzaken van het faillissement genoemd:
-
De invloed van het economische klimaat (crisis);
De toename van concurrentie van webshops;
Grote organisatorische en technische problemen met de migratie van de webshop
naar FC.
Omstreeks februari/maart 2014 is de feitelijke overgang/migratie van de webshop inclusief de
ledendatabank naar FC voltooid. Dit heeft voor grote technische problemen gezorgd. Daardoor
konden geen bestellingen meer worden gedaan, werden veel producten geretourneerd, en
diende de koopsom aan vele klanten te worden gerestitueerd. Vanaf dat moment is de
financiële teloorgang in een stroomversnelling geraakt.
Ook heeft PostNL zich op enig moment op een retentierecht beroepen ter zake de onder haar
bevindende goederen zodat geen uitleveringen meer aan klanten konden worden gedaan.
Uiteindelijk heeft ShopVIP zich genoodzaakt gezien eigen aangifte van faillietverklaring te doen.
De curator zal deze oorzaken onderzoeken.
2.
PERSONEEL
2.1
Aantal ten tijde van faillissement
7
2.2
Aantal in jaar voor faillissement
12
2.3
Datum ontslagaanzegging
Met machtiging van de rechter-commissaris zijn de arbeidsovereenkomsten bij brief van 22 juli
2014 opgezegd.
ShopVIP B.V. / faillissement: eerste openbare faillissementsverslag.
4
3.
ACTIVA
Onroerende zaken
Voor zover bekend behoren tot de boedel geen onroerende zaken.
Bedrijfsmiddelen
3.5
Beschrijving
Inventaris
Tot de boedel van ShopVIP behoort de bedrijfsinventaris als aanwezig in de kantoorruimte aan
de Hogehilweg 7F te Amsterdam Zuidoost. Het betreft hoofdzakelijk kantoorinventaris en
automatiseringsgoederen. Deze goederen zijn in opdracht van de curator getaxeerd.
3.6
Verkoopopbrengst
De bedrijfsmiddelen zijn nog niet verkocht.
3.7
Boedelbijdrage
Niet aan de orde, vanwege de toepassing van het bodemvoorrecht van de Belastingdienst. Zie
hieronder 3.8.
3.8
Bodemvoorrecht fiscus
Het voorrecht van de Belastingdienst ingevolge artikel 21 Iw 1990 is van toepassing op de
aangetroffen bedrijfsinventaris.
Voorraden / onderhanden werk
3.9
Beschrijving
Bij de op- en overslaglocatie van PostNL te Houten bevindt zich een aanzienlijke hoeveelheid
producten met name bestaande uit kleding, schoenen, sierraden en accessoires. De curator
heeft deze producten geïnspecteerd en laten taxeren.
Het betreft enerzijds producten die tot de reguliere voorraad van ShopVIP behoorden en
anderzijds door consumenten retour gezonden producten.
3.10
Verkoopopbrengst
De goederen zijn nog niet verkocht. De curator heeft enkele onderhandse biedingen ontvangen
op de voorraadgoederen. De curator is echter van oordeel dat deze biedingen voorshands niet
acceptabel zijn. De curator beoogt daarom de goederen aan meerdere partijen te koop aan te
bieden. Daarover is de curator in overleg getreden met de pandhouders.
3.11
Boedelbijdrage
Er is nog geen boedelbijdrage gerealiseerd. De pandhouders hebben de boedel echter een
bijdrage van 10% (ex BTW) toegezegd.
Andere activa
3.12
Beschrijving
Databank
Kort voor het faillissement van ShopVIP is de databank van het ledenbestand verkocht en
geleverd aan FC voor een bedrag van EUR 50.000. De koopprijs is schuldig gebleven. De
overdracht had feitelijk echter al plaatsgevonden. De curator heeft deze transactie op grond van
ShopVIP B.V. / faillissement: eerste openbare faillissementsverslag.
5
pauliana vanwege diverse feitelijke gronden vernietigd en daardoor het goed teruggebracht in
de boedel.
Het betreft een ledenbestand van ruim 700.000 leden, bestaande uit de namen,
contactgegevens van de leden van ShopVIP, de historische gegevens van de leden, alsmede
het intellectueel eigendomsrecht op de databank.
IE-rechten
Tot de boedel behoren exclusieve rechten waaronder het Beeldmerkrecht, ingeschreven in het
Benelux merkenregister onder nummer 0848316.
Goodwill
Tot de goodwill behoort onder meer de naam, de handelsnaam ShopVIP, de activiteiten,
contactgegevens van leveranciers, bedrijfsinformatie, de social media accounts (Twitter,
Facebook, Pinterest).
Voertuigen
Daarnaast heeft de curator in totaal vijf (5) voertuigen aangetroffen. Vier (4) van deze voertuigen
betreffen leaseobjecten (zie hierover verder paragraaf 5.2). Een van de voertuigen is
ongesecureerd en behoort tot het vrije boedelactief. De curator zal dit voertuig te gelde maken
en de opbrengst aan het boedelactief toevoegen.
3.13
Verkoopopbrengst
De databank, de goodwill en de IE-rechten zijn in het kader van een doorstart verkocht voor een
totaalbedrag van EUR 72.000. Voor een beschrijving van de transactie wordt verwezen naar
hoofdstuk 6 hieronder.
3.14
Mogelijk ontbrekende goederen
De curator is door derden geïnformeerd dat niet alle tot de boedel behorende goederen
aanwezig zouden zijn. De curator doet daarnaar onderzoek.
4.
DEBITEUREN
4.1
Omvang debiteuren
Adyen B.V.
ShopVIP had een overeenkomst gesloten met Adyen op grond waarvan Adyen diensten
verleende ter zake het faciliteren van girale betalingen door consumenten aan ShopVIP.
In het kader van deze overeenkomst heeft ShopVIP een waarborgsom van circa EUR 10.000
aan Adyen voldaan. De curator heeft aanspraak gemaakt op de restitutie van deze
waarborgsom.
AfterPay B.V.
Klanten van ShopVIP konden op verschillende manieren de koopprijs van de gekochte
producten betalen. In de meeste gevallen werd de koopsom direct bij het sluiten van de
koopovereenkomst voldaan (bijvoorbeeld via iDEAL).
Tevens bestond de mogelijkheid voor klanten achteraf te betalen. Tussen ShopVIP en AfterPay
is in dat verband een overeenkomst gesloten tot cessie van de vorderingen die ShopVIP
ShopVIP B.V. / faillissement: eerste openbare faillissementsverslag.
6
verkreeg op haar klanten. De vorderingen van ShopVIP op de klanten werd overgedragen aan
AfterPay. Daar stond tegenover dat AfterPay ShopVIP (in beginsel) direct de koopsom van de
gecedeerde vorderingen voldeed.
Per datum faillissement bestond een door Afterpay aan ShopVIP te betalen bedrag van
EUR 25.500,24. De curator heeft aanspraak gemaakt op dit bedrag. AfterPay heeft geweigerd
dit bedrag te voldoen en stelt dat nadien de aanspraak van ShopVIP is verminderd vanwege het
feit dat de betwisting door consumenten van de overgenomen vorderingen voor risico van
ShopVIP komt.
De curator onderzoekt stellingen van AfterPay en de omvang van de aanspraak van ShopVIP
jegens AfterPay.
4.2
Opbrengst
Vooralsnog nihil.
4.3
Boedelbijdrage
Vorderingen op debiteuren die voor datum faillissement reeds bestonden zijn verpand aan ABN
AMRO Bank N.V. (“ABN”). Voor zover sprake is van verpande vorderingen ontvangt de boedel
van ABN een boedelbijdrage van 10% ex BTW over het geïncasseerde bedrag.
5.
BANK / ZEKERHEDEN
5.1
Vordering van bank(en)
ShopVIP werd gefinancierd door ABN. ABN heeft per datum faillissement een vordering
ingediend van EUR 164.009,65 exclusief rente en kosten.
5.2
Leasecontracten
Door ShopVIP werden enkele voertuigen geleased.
Twee voertuigen werden operationeel geleased via Voorraadlease B.V. De goederen zijn
eigendom van de leasemaatschappij en worden door de curator gerestitueerd.
Drie voertuigen werden door ShopVIP financieel geleased van BMW Financial Services B.V. De
voertuigen zijn eigendom van ShopVIP waarbij een eerste pandrecht op de voertuigen rust ten
gunste van de leasemaatschappij. Het beweerdelijk gevestigde pandrecht op één van de
voertuigen kan echter niet door de leasemaatschappij worden bewezen. De curator heeft
daardoor gesteld dat het ervoor moet worden gehouden dat geen rechtsgeldig pandrecht is
gevestigd. De leasemaatschappij heeft daarin berust.
5.3
Beschrijving zekerheden
ABN heeft aanspraak gemaakt op:
-
Een stil pandrecht op de bedrijfsinventaris;
Een stil pandrecht op de bedrijfs-/ en handelsvoorraden;
Een stil pandrecht op alle vorderingen op derden;
Borgstellingen van de heren Dresselhuis en Streefland.
ShopVIP B.V. / faillissement: eerste openbare faillissementsverslag.
7
Daarnaast heeft PostNL aanspraak gemaakt op een vuistpandrecht op alle goederen die zich
onder haar bevinden.
5.4
Separatistenpositie
De bedrijfsinventaris zal door de curator worden geliquideerd. De curator zal de opbrengst
voorshands behouden ingevolge artikel 57 lid 3 Fw vanwege het fiscaal voorrecht dat hoger
gerangschikt is dan het stil pandrecht van ABN.
Op de bedrijfsvoorraden rusten twee pandrechten: een stil pandrecht van ABN en een
vuistpandrecht van PostNL. Over de rangorde van deze twee pandrechten is tussen PostNL en
ABN in confesso dat PostNL een eerste pandrecht heeft en ABN een tweede pandrecht. De
opbrengst komt daardoor in eerste instantie toe aan PostNL.
5.5
Boedelbijdragen
PostNL heeft de boedel een boedelbijdrage van 10% ex BTW toegezegd.
5.6
Eigendomsvoorbehoud
Door EsQualo B.V. en Twadero Trading B.V. is een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan.
Beide partijen stellen uit dien hoofde eigenaar te zijn van bepaalde voorraadgoederen die
aanwezig zouden zijn bij PostNL.
De curator heeft beide aanspraken beoordeeld en is op basis van de bekende informatie
voorshands van oordeel dat geen sprake is van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud. Beide
partijen zijn daarover geïnformeerd.
5.7
Reclamerechten
Vooralsnog is er geen beroep op een recht van reclame gedaan.
5.8
Retentierechten
PostNL heeft naast haar beroep op een vuistpandrecht tevens een beroep gedaan op een
retentierecht met betrekking tot de voorraadgoederen die zij onder zich heeft. De curator heeft,
voor zover vereist, met machtiging van de rechter-commissaris de goederen ingevolge artikel 60
lid 2 Fw opgeëist.
Niettemin lijkt PostNL op grond van het vuistpandrecht eerstgerechtigd te zijn tot de opbrengst
van de voorraadgoederen.
6.
DOORSTART / VOORTZETTEN
Voortzetten
Van voortzetting was geen sprake. De activiteiten waren per datum faillissement reeds gestaakt.
Doorstart
6.3
Beschrijving
In het kader van een doorstart heeft de curator de databank, de IE-rechten en de goodwill
verkocht aan Goeiemode B.V. Goedemode streeft er daarnaast naar werknemers van ShopVIP
een dienstverband aan te bieden.
ShopVIP B.V. / faillissement: eerste openbare faillissementsverslag.
8
6.4
Verantwoording
Na de vernietiging van de overdracht van de databank aan FC heeft de curator zich gericht op
het realiseren van een doorstart. FC heeft direct aangegeven de databank alsnog van de
curator te willen verkrijgen en bereid te zijn hetzelfde bedrag van EUR 50.000 te voldoen. De
curator heeft dit voorstel in overweging genomen en daarnaast getracht andere opties te
onderzoeken. De waarde van de onderneming bestaat voornamelijk uit de omvang en kwaliteit
van de databank en de handelsnaam. De curator zag zich ermee geconfronteerd dat de waarde
van de databank en de overige immateriële activa aan zeer snelle waardedaling onderhevig is
als gevolg van negatieve publiciteit, het staken van de activiteiten en vele gedupeerde
particulieren. Aanvankelijk leek het niet in het belang van de boedel om verdere waardedaling te
riskeren door een zoektocht naar eventuele overige gegadigden.
Onder opschortende voorwaarden heeft de curator het voorstel van FC dan ook geaccepteerd.
Tot een onvoorwaardelijke overeenkomst is het echter niet gekomen nu de opschortende
voorwaarden nimmer zijn vervuld.
De curator is intussen in contact gekomen met Goeiemode B.V. (“Goeiemode”). Goeiemode
toonde zich eveneens geïnteresseerd in de overname van activa en activiteiten van ShopVIP.
De curator heeft Goeiemode -onder geheimhouding- informatie verstrekt over de activa en
activiteiten van ShopVIP. Op basis daarvan heeft Goeiemode een indicatieve bieding gedaan
van EUR 65.000 op de databank, de IE-rechten en de goodwill van ShopVIP.
De curator heeft daarop verder onderhandeld met zowel FC als Goeiemode. Uiteindelijk bleek
Goeiemode bereid de hoogste prijs voor de genoemde activa en activiteiten te betalen, te weten
EUR 72.000. Daarnaast heeft Goeiemode de bereidheid uitgesproken werknemers van
ShopVIP een dienstverband aan te bieden. FC was daartoe niet bereid.
De curator is van oordeel dat het in het belang van de boedel is geweest om met Goeiemode tot
een doorstart te komen. Niet alleen wordt daarmee de hoogste opbrengst gerealiseerd, ook
bestaat daarmee de grootste kans op behoud van werkgelegenheid. Inmiddels is Goeiemode
reeds met twee werknemers van ShopVIP een nieuwe relatie aangegaan.
Voor de transactie heeft de rechter-commissaris toestemming verleend. Inmiddels is de
doorstart afgewikkeld.
6.5
Opbrengst
EUR 72.000
6.6
Boedelbijdrage
Niet aan de orde. De verkochte goederen behoorden tot het vrij actief van de boedel.
7.
RECHTMATIGHEID
7.1
Boekhoudplicht
Zal nog worden onderzocht.
7.2
Depot jaarrekeningen
Uit de deponeringsgegevens als vermeld in het handelsregister blijkt het volgende:
ShopVIP B.V. / faillissement: eerste openbare faillissementsverslag.
9
Jaar
2010
2011
2012
2013
2014
Datum deponering
4 oktober 2011
niet gedeponeerd
4 februari 2013
20 september 2013
7 juli 2014
De curator zal onderzoeken of is voldaan aan de deponeringsverplichtingen.
7.3
Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet vereist.
7.4
Stortingsverplichting aandelen
Zal nog worden onderzocht.
7.5
Onbehoorlijk bestuur
Zal nog worden onderzocht.
7.6
Paulianeus handelen
Overdracht databank
Bij koopakte van 4 juli 2014 is een koopovereenkomst gesloten tussen ShopVIP en FC ter zake
de koop/verkoop van de ledendatabank. Bij leveringsakte van 7 juli 2014 is de databank
geleverd. De koopprijs is daarbij vastgesteld op EUR 50.000. De koopprijs was per datum
faillissement nog niet voldaan en dus nog schuldig. De hoogte van de koopprijs is gebaseerd op
een in opdracht van FC uitgevoerde taxatie van de databank die is bepaald op circa
EUR 43.000.
Deze transactie is naar het oordeel van de curator paulianeus. Bij brief van 16 juli 2014 heeft de
curator dan ook de vernietiging ingeroepen van de overdracht.
De overdracht betrof een onverplichte rechtshandeling die voorzienbaar benadelend was voor
de crediteuren van ShopVIP. De kennelijk voorzienbare benadeling zat in elk geval in het feit dat
op de databank geen pandrecht rustte en dus tot het vrije boedelactief behoorde. De koopsom
die daarvoor door de overdracht als het ware in de plaats getreden is, was wel verpand aan
ABN. De crediteuren konden zich alsdan niet (meer) verhalen op de opbrengst van de
databank.
FC heeft berust in de vernietiging.
Eventueel overig paulianeus handelen zal worden onderzocht.
8.
CREDITEUREN
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator
indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud
en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op
het voorblad van dit verslag vermeld.
ShopVIP B.V. / faillissement: eerste openbare faillissementsverslag.
10
8.1
Boedelvorderingen
Salaris curator en kosten: PM
8.2
Preferente vordering van de fiscus
EUR 85.596,00
8.3
Preferente vordering van het UWV
Nog niet ingediend
8.4
Andere preferente crediteuren
Nog niet ingediend
8.5
Aantal concurrente crediteuren
102
8.6
Bedrag concurrente crediteuren
EUR 284.754,25
8.7
Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
9.
PROCEDURES
Voor zover bekend is ShopVIP niet betrokken bij een procedure.
10.
OVERIG
10.1
Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
10.2
Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
10.3
De verkoop van de voorraadgoederen;
De verkoop van de bedrijfsinventaris;
De verkoop van het tot het vrije boedelactief behorende voertuig;
Restitutie van de overige leasegoederen aan de leasemaatschappijen;
De beëindiging en oplevering van de gehuurde bedrijfsruimten;
Communicatie met schuldeisers en plaatsing van vorderingen op de crediteurenlijsten;
Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.
Indiening volgend verslag
Over drie (3) maanden.
ShopVIP B.V. / faillissement: eerste openbare faillissementsverslag.
11
Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 22
augustus 2014.
mr. D.M van Geel
curator
ShopVIP B.V. / faillissement: eerste openbare faillissementsverslag.
12