Voordracht Raad van Toezicht KNVB Amateurvoetbal

Voordracht Raad van Toezicht
KNVB Amateurvoetbal
KNVB | Voordracht Raad van Toezicht
Inleiding
De Verenigingsraad van de KNVB Amateurvoetbal heeft een voordrachtcommissie, bestaande uit
de heren Van Olffen, Stroetinga en Van Praag, opdracht gegeven kandidaten te selecteren voor de
in te stellen Raad van Toezicht van de KNVB Amateurvoetbal. De voordrachtcommissie heeft zich
in de search & selectie procedure laten begeleiden door Marcel Gasseling van Gasseling Search en
Frank ten Doeschate van Ten Doeschate Search.
Voorbereiding
Om een goed beeld te vormen van de actuele situatie bij KNVB is door de externe consultants met
een aantal stakeholders van de KNVB gesproken, waaronder de leden van de voordrachtcommissie
en de voorzitter van de Ondernemingsraad. De zo verkregen input in combinatie met de
bevindingen van bureau Berenschot heeft geleid tot een beschrijving van organisatie & vacature
die aan kandidaten ter informatie is aangeboden. Besproken is dat de volgende
achtergronden/kennisgebieden door de samen te stellen RvT dienen te worden ingevuld:
 Governance/juridische zaken
 Audit/ICT
 HR/organisatie
 Bedrijfsvoering
 Verenigingsaangelegenheden/vrijwilligers
 Marketing
Daarnaast is aandacht gevestigd op het belang van diversiteit.
Werving
De werving van kandidaten is tweeledig geweest. Publieke openbaarmaking heeft plaatsgevonden
door plaatsing van een advertentie in De Volkskrant, publicatie op de website van de KNVB en op
de sites van de genoemde searchbureaus.
1
1
Daarnaast is door de searchbureaus een reeks van potentiële en gekwalificeerde kandidaten in
kaart gebracht en is hun mogelijke belangstelling gepolst. In totaal zijn er 117 personen
geregistreerd als mogelijk interessante dan wel belangstellende kandidaat.
In een bespreking met de voordachtcommissie is een zogenaamde longlist van circa 20 personen
besproken. Daaruit heeft de voordrachtscommissie een twaalftal kandidaten uitgekozen voor het
vervolgtraject. Met deze personen is door de heren Gasseling en/of Ten Doeschate een
selectiegesprek gevoerd.
Selectie
In de voorbereidingsfase is de voordrachtscommissie driemaal bijeen geweest, 6, 10 en 28
oktober. Uiteindelijk zijn elf kandidaten (acht heren en drie dames) voor een gesprek met de
voordrachtcommissie uitgenodigd. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden op 7 en 12
november. Van bureauzijde heeft Frank ten Doeschate alle gesprekken bijgewoond en de
commissie terzijde gestaan. De commissie was unaniem van oordeel dat van de elf personen negen
kandidaten in principe benoembaar waren. Na een zorgvuldige afweging, waarbij rekening is
gehouden met de gevraagde competentiegebieden en de verschillende persoonlijkheden, is er de
voorkeur uitgesproken voor de hieronder vermelde personen.
Tot slot wordt nog vermeld dat de Ondernemingsraad het recht heeft gehad tot het doen van een
voordracht van een kandidaat voor één zetel in de Raad van Toezicht. De Ondernemingsraad heeft
besloten van dit recht af te zien en de voordrachtcommissie vijf kandidaten voor te laten dragen.
De commissie heeft gedurende de procedure ter zake intensief contact met de Ondernemingsraad
gehad.
In het kader van zorgvuldigheid is aan de geselecteerde personen gevraagd een verificatie
vragenlijst in te vullen waaruit naar voren komt dat er geen belemmeringen voor benoeming zijn.
Voor de meeste kandidaten geldt de voorwaarde dat de werkgever instemt met de aanvaarding
van een nevenfunctie.
2
2
Kandidaten
1. P. (Pier) Eringa (beoogd voorzitter RvT/lid en vice voorzitter Bondsbestuur) – 53 jaar
Opleidingsachtergrond: Politie Academie, IMD Lausanne.
Huidige functie: Voorzitter Raad van Bestuur Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht.
Voormalige functies: o.a. gemeentesecretaris gemeente Nijmegen, Hoofdcommissaris en
Korpschef Flevoland, Directeur Veiligheid Nederlandse Spoorwegen.
Diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies vervuld: o.a. Voorzitter RvT Aveleijn, lid
RvT Rentray, vice-voorzitter Commissie van Toezicht beheer Nationale Politie.
2. J.J.J. (Jos) Vranken – 47 jaar
Opleidingsachtergrond: Nationale Hogeschool voor Toerisme & Verkeer, NIMA B, Executive
MBA.
Huidige functie: Algemeen Directeur NBTC Marketing (Nederlands Bureau voor Toerisme &
Congressen).
Voormalige functies: Commercieel Directeur Avenance Nederland, Marketing Director
NBTC, Director UK & Ireland, NBTC.
Diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies: o.a. lid Economic Board Greenport Duin
& Bollenstreek, Lid RvT Leiden Marketing.
3. Drs. B.M. (Bibi) de Vries (beoogd wnd voorzitter RvT/lid Bondsbestuur) – 51 jaar
Opleidingsachtergrond: Rechtsgeleerdheid (Fiscaal).
3
Huidige functie: Directeur Strategische Relaties bij Achmea Corporate Relations.
3
Voormalige functies: Directeur Sociale Partners en Belangenorganisaties, Directeur
Koepels, Branches en Belangenorganisaties, Lid Tweede Kamer der Staten Generaal voor
VVD, vice-fractievoorzitter, belastingadviseur.
Diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies vervuld: o.a. voorzitter ANKO
Koninklijke Algemene Nerderlandse Kappers Organisatie, Beschermvrouwe Stichting
Vrouwelijke Entrepeneurs, Lid raad van Advies Actuarieel Genootschap.
4. Drs. H.H.H. (Huub) Wieleman RA (beoogd lid Bondsbestuur) – 59 jaar
Opleidingsachtergrond: Bedrijfseconomie (Fiscaal), Registeraccountancy.
Huidige functie: Accountant. Partner Deloitte.
Bestuurlijke ervaring: voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
(NBA), ontstaan uit de fusie van NOvAA en NIvRA. In verleden voorzitter RvT
woningcorporatie en lid bestuur Architectuur Instituut Rotterdam.
5. A.H. (Albert) van Wijk – 52 jaar
Opleidingsachtergrond: Rechtsgeleerdheid, Bedrijfskunde, RAIO en Master Public
Management.
Huidige functie: Procureur-generaal Openbaar Ministerie.
Voormalige functie: o.a. Hoofdofficier Functioneel Parket, plv. hoofd Landelijk Parket, plv
hoofd Functioneel Parket.
Diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies vervuld: o.a. lid hoofdbestuur
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Voorzitter RvT PC Zorggroep Rijnmond (nu Lelie
zorggroep), bestuurslid en later voorzitter van de RvT Gereformeerde
Scholengemeenschap Randstad.
4
4