Gecoördineerde statuten

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN NA DE
STATUTENWIJZIGINGEN DD. 19 SEPTEMBER 2014.
Ref. : LR/2140678
GREENYARD FOODS
Naamloze vennootschap
te 9042 Gent, Skaldenstraat 7c
rechtspersonenregister Gent
Ondernemingsnummer 0402.777.157
opgericht krachtens akte verleden voor Meester Roger Vandenweghe, Notaris te
Zonnebeke, op zestien mei negentienhonderd achtenzestig, bekendgemaakt in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van dertig mei daarna, onder nummer 1303-14; en waarvan de
statuten werden gewijzigd bij:
- akte verleden voor notaris Roger VANDENWEGHE te Zonnebeke op zevenentwintig
juni negentienhonderd zeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van zeventien juli daarna, onder nummer 2266-11.
- akte verleden voor notaris Roger VANDENWEGHE te Zonnebeke op zevenentwintig
oktober negentienhonderd zeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van zeven november daarna, onder nummer 3035-17.
- akte verleden voor notaris Roger VANDENWEGHE te Zonnebeke op vijftien januari
negentienhonderd eenenzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van dertig januari daarna, onder nummer 395-12.
- akte verleden voor notaris Marcel DELODDER te Roeselare op achtentwintig mei
negentienhonderd vierenzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van vijftien juni daarna, onder nummer 2271-9.
- akte verleden voor notaris Marc WAUTERS te Lichtervelde op zevenentwintig mei
negentienhonderd eenentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van twintig juni daarna, onder nummer 1190-12 en van acht december
negentienhonderd eenentachtig, onder nummer 2155-25bis.
- akte verleden voor notaris Marc WAUTERS te Lichtervelde op elf december
negentienhonderd tweeëntachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van vijf januari negentienhonderd drieëntachtig, onder nummer 50-8.
- akte verleden voor notaris Marc WAUTERS te Lichtervelde op achtentwintig
december negentienhonderd tweeëntachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van vijfentwintig januari negentienhonderd drieéntachtig, onder
nummer 347-8.
- akte verleden voor notaris Marc WAUTERS te Lichtervelde op elf oktober
negentienhonderd drieëntachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van negenentwintig oktober daarna, onder nummer 2612-1.
- akte verleden voor Meester Werner Coudyzer, notaris te Langemark, op negentien
oktober negentienhonderd acht en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van dertien november daarna, onder nummer 981113-274;
- akte verleden voor Meester Werner Coudyzer, notaris te Langemark, op één en dertig
december negentienhonderd acht en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van twee en twintig januari negentienhonderd negen en negentig,
onder nummer 990122-709;
- akte verleden voor notaris Eric SPRUYT te Brussel op negentien mei
negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van één juli daarna, onder nummer 990701-488.
- akte verleden voor Meester François De Clippel, notaris te Dendermonde, op één en
dertig mei negentienhonderd negen en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van vijf en twintig juni daarna, onder nummer 990625-515;
- akte verleden voor notaris Eric SPRUYT te Brussel, op twee en twintig juni
negentienhonderd negen en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van vier en twintig juli daarna, onder nummer 990724-380.
- akte verleden voor notaris Eric SPRUYT te Brussel, op drie en twintig augustus
negentienhonderd negen en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van drie en twintig september daarna, onder nummer 990923-118.
- akte verleden voor Meester Werner Coudyzer, notaris met standplaats te
Langemark.op elf juni tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van achtentwintig juni daarna onder nummer 20020628-581.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Coudyzer Werner, Notaris te Langemark, op
dertig december tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van vijftien januari tweeduizend en drie, onder nummer 20030115-6802.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, notaris te Brussel, op dertig
september tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van zesentwintig oktober daarna, onder nummer 04150257.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Neven, Notaris te Vorst en Meester Eric
Spruyt, notaris te Brussel, op acht oktober tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen november daarna, onder nummer
04155760.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark in date van veertien
november tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van twee december daarna, onder nummer 05173540.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark in date van vijfentwintig
november tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van negentien december daarna, onder nummer 05182737.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark in date van tien mei
tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes
juni tweeduizend en zes, onder nummer 06092385.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark in date van zesentwintig
oktober tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van zestien november tweeduizend en zes, onder nummer 06172590.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark in date van achtentwintig
september tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van tweeëntwintig oktober tweeduizend en zeven, onder nummer 07153782.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark in date van vier oktober
tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
drieëntwintig oktober tweeduizend en zeven, onder nummer 07154704.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark in date van negen
november tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van negenentwintig november tweeduizend en zeven, onder nummer
07172084.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark in date van zestien
november tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van zeven december tweeduizend en zeven, onder nummer 07176566.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark in date van vierentwintig
november tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van tien december daarna, onder nummer 08191189.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark in date van achtentwintig
oktober tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van negentien november daarna onder nummer 2010.11.19-0168198.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark op 2 december 2011,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 december daarna,
onder nummer 11196284.
- akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark op 30 december 2011,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2012, onder
nummer 12019695.
- bij akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark op 15 februari 2012,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 maart 2012, onder
nummer 2012-03-02/0049275.
- bij akte verleden voor notaris Ellen Vanslambrouck te Langemark-Poelkapelle op 28
december 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari
2013, onder nummer 13007591.
- bij akte verleden voor geassocieerd notaris Christophe Blindeman te Gent op 18 juli
2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 30 juli daarna onder
nummer 13119180.
- En laatst gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering,
opgemaakt door notaris Niek Van der Straeten te Destelbergen, op 19 september 2014,
te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.
TITEL I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en heeft de
hoedanigheid van vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het
spaarwezen.
Zij draagt de naam “ Greenyard Foods”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9042 Gent, Skaldenstraat 7c.
De raad van bestuur kan bij eenvoudig besluit de zetel overbrengen naar iedere andere
plaats in België, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist. De
zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door de raad van bestuur in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag bij besluit van de raad van bestuur bijkantoren, bedrijfszetels,
filialen, dochtervennootschappen, agentschappen op eender welke plaats in België en in
het buitenland oprichten.
Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, De aankoop, verkoop, de
groothandel en kleinhandel en de fabricatie van om het even welke voedingswaren,
huishoudelijke producten met inbegrip van het diepvriezen, inblikken en behandelen
voor bewaring van deze waren en producten, alsmede de verhuring van diepvriescellen
aan derden.
De aankoop, verkoop, groothandel en kleinhandel, invoer en uitvoer van alle zaden en
het uitvoeren van landbouwwerken voor derden.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in
het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en
industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle
roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over
alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming
bestaat en mag alle leningen, van gelijke welke vorm en voor gelijk welke duur, aan
deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel
nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in
het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is
exemplatief en niet beperkend. De vennootschap kan bovendien alles doen wat
rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doelstellingen, in de
meest ruime zin, kan bijdragen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
TITEL II - KAPITAAL
Artikel 5: Maatschappelijk geplaatst kapitaal
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd en honderdeneen
miljoen tienduizend negenhonderdeenenzeventig euro negenenzestig cent (€
101.010.971,69). Het is verdeeld in zestien miljoen vierhonderd negenenvijftigduizend
vijfhonderd twintig (16.459.520) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die
elk een gelijk deel in het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 6: Wijziging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal
De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels die gelden voor een
wijziging van de statuten en met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen, kan het maatschappelijk kapitaal verhogen of verminderen.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst worden aangeboden aan
de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van
de dag van openstelling van de inschrijving. De algemene vergadering bepaalt de
inschrijvingsprijs waartegen, en de periode tijdens dewelke, het voorkeurrecht kan
worden uitgeoefend. In het belang van de vennootschap kan, in de voorwaarden
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, dit voorkeurrecht verminderd of
opgeheven worden. Tevens kan ook worden afgeweken van de termijn voor de
uitoefening van het voorkeurrecht voor de inschrijving.
De raad van bestuur kan steeds overeenkomsten met derden aangaan onder de bedingen
en op de voorwaarden die hij passend oordeelt, om de plaatsing van de uit te geven
aandelen te verzekeren. Er is geen opheffing van voorkeurrecht wanneer de aandelen bij
banken of andere financiële instellingen worden geplaatst om aan de aandeelhouders te
worden aangeboden met inachtname van hun voorkeurrecht.
Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze
volledig volgestort te worden bij de onderschrijving en op een onbeschikbare
reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt
door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor
de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het
maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.
Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke
omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige regels vervat
in de artikelen 612 en 613 het Wetboek van Vennootschappen te worden geëerbiedigd.
Artikel 7: Toegestaan kapitaal
De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen
vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de
vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen, zoals goedgekeurd door
de buitengewone algemene vergadering van 2 december 2011, het maatschappelijk
kapitaal in één of meerdere malen door de uitgifte van een aantal aandelen, of van
financiële instrumenten die recht geven op een aantal aandelen, te verhogen met het
bedrag van het maatschappelijk kapitaal, op de data en volgens de modaliteiten door de
raad van bestuur te bepalen, met dien verstande dat, indien de raad van bestuur binnen
deze termijn op geldige wijze converteerbare obligaties of warrants heeft uitgegeven,
deze converteerbare obligaties of warrants tot aan het einde van de voorziene
uitoefenperiodes het recht geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de
vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze vijfjarige
termijn zijn gesitueerd.
Deze machtiging van de raad van bestuur is hernieuwbaar binnen de voorwaarden, zoals
voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.
Binnen de hierboven gestelde grenzen en zonder afbreuk te doen aan de dwingende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen de verhogingen van het
maatschappelijk kapitaal waartoe krachtens deze bevoegdheid wordt besloten,
geschieden:
zowel door inbrengen in geld als binnen de wettelijke grenzen en voorwaarden, door
inbrengen in natura, als door de inlijving van beschikbare of onbeschikbare reserves, als
door de inlijving van de rekening “uitgiftepremies” en “herwaarderingsmeerwaarden”.
De kapitaalverhogingen kunnen plaatsgrijpen met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
Indien de Raad van Bestuur naar aanleiding van zijn beslissing tot kapitaalverhoging in
het kader van het toegestaan kapitaal de betaling van een uitgiftepremie verzoekt, zal de
Raad van Bestuur het bedrag van de uitgiftepremie toewijzen aan een onbeschikbare
reserve, “uitgiftepremie” genoemd, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal
tot waarborg van derden zal strekken en die onder voorbehoud van haar inlijving in het
maatschappelijk kapitaal, al dan niet door de Raad van Bestuur, zoals hiervoor voorzien,
slechts kan worden verminderd of afgeschaft bij beslissing van de buitengewone
algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist door artikel 612 van
het Wetboek van vennootschappen.
Naast de uitgifte van gewone aandelen, mag de Raad van Bestuur bij een
kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal eveneens beslissen tot de
uitgifte van preferente aandelen, tot de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, tot de
uitgifte van aandelen in het kader van een aandelenoptieplan, tot de uitgifte van al dan
niet achtergestelde converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten – al dan niet
verbonden aan andere roerende waarden – die kunnen leiden tot de creatie van nieuwe
aandelen, en dit met toepassing van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen.
De raad van bestuur is bij een kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal
eveneens bevoegd om in het belang van de vennootschap en met eerbiediging van de
voorwaarden, zoals voorzien in de artikelen 596 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen, het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te
heffen of te beperken. De raad van bestuur is in dit kader bevoegd om in toepassing van
artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen het voorkeurrecht te beperken of op
te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, al dan niet personeelsleden van
de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om in geval van een openbaar
overnamebod op de effecten van de vennootschap het maatschappelijk kapitaal te
verhogen onder de voorwaarden voorzien in artikel 607 van het Wetboek van
Vennootschappen, nadat de vennootschap in kennis gesteld werd door de FSMA van
een openbaar overnamebod op effecten van de vennootschap. Deze machtiging is
toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van de
bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de vaststelling van de
verwezenlijking van de kapitaalverhogingen, zoals goedgekeurd door de buitengewone
algemene vergadering van 2 december 2011. De kapitaalverhogingen waartoe besloten
werd in het kader van deze machtiging zullen toegerekend worden aan het resterend deel
van het toegestaan kapitaal waarvan sprake in de eerste alinea.
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te
wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van het
toegestaan kapitaal beslist werd.
Artikel 8: Opvraging van storting
De raad van bestuur besluit soeverein over het opvragen van stortingen op aandelen.
Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht
binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de
stemrechten verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege geschorst zolang
deze storting niet is verricht. Bovendien zal de aandeelhouder van rechtswege aan de
vennootschap een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest
vermeerderd met twee procent.
Indien de aandeelhouder geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling die door de raad van
bestuur wordt verzonden bij aangetekend schrijven na verloop van de door de raad van
bestuur bepaalde termijn, kan deze laatste de betrokken aandelen laten verkopen op de
meest gepaste wijze, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane
storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.
TITEL III - AANDELEN
Artikel 9: Aard van de effecten
De effecten zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de voorkeur van de
effectenhouder.
De effecten zijn steeds op naam in de gevallen voorzien door de wet. De vennootschap
zal gedematerialiseerde effecten kunnen uitgeven, hetzij door een kapitaalverhoging,
hetzij door de omruiling van bestaande effecten in gedematerialiseerde effecten. Elke
effectenhouder zal op zijn kosten de omruiling van zijn effecten kunnen vragen, hetzij
in effecten op naam, hetzij in gedematerialiseerde effecten. De omzetting van
gedematerialiseerde effecten in effecten op naam zal plaatsvinden door inschrijving in
het betrokken register van effecten op naam.
Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op
naam van de eigenaar of houder bij een erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte effect wordt overgedragen door
overschrijving van rekening op rekening.
Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde effecten wordt,
per soort van effect, in het betrokken register van effecten op naam ingeschreven op
naam van de vereffeningsinstelling.
Op de zetel van de vennootschap worden registers van aandelen en andere effecten op
naam bijgehouden waarvan de effecthouders kennis mogen nemen.
Naar aanleiding van de inschrijving in een register wordt aan de aandeelhouder of
houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten
dragen een volgnummer.
Het register van aandelen op naam en registers van andere effecten op naam kunnen ook
gehouden worden onder elektronische vorm wanneer de wet dit toelaat.
Overgangsbepaling:
Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing
van effecten aan toonder kan de vennootschap met ingang van één januari tweeduizend
en acht geen aandelen aan toonder meer uitgeven en afleveren en bestaat de
mogelijkheid dat er tot en met éénendertig december tweeduizend en dertien aandelen
aan toonder van de vennootschap in omloop zijn.
Effecten aan toonder die op een effectenrekening staan, bestaan met ingang van één
januari tweeduizend en acht in gedematerialiseerde vorm. Effecten aan toonder die niet
op effectenrekening staan, worden vanaf één januari tweeduizend en acht automatisch
omgezet in gedematerialiseerde effecten vanaf het moment dat ze op een
effectenrekening worden geplaatst.
Uiterlijk tot éénendertig december tweeduizend en dertien kunnen de houders van
effecten aan toonder de omzetting van deze effecten vragen in gedematerialiseerde
effecten dan wel in effecten op naam overeenkomstig de procedure uiteengezet in de
wet van veertien december tweeduizend en vijf, zoals gewijzigd door latere wetgeving.
Na voormelde periode zullen de niet omgezette effecten aan toonder van rechtswege
worden omgezet in gedematerialiseerde effecten en door de raad van bestuur worden
ingeschreven op een effectenrekening op naam van de vennootschap tot wanneer de
titularis zich heeft laten kennen. Tot dan zijn de rechten eraan verbonden geschorst.
Blijft de titularis onbekend na één januari tweeduizend vijftien, dan worden zijn effecten
verkocht op de gereglementeerde markt en wordt de netto-opbrengst gestort bij de
Deposito en Consignatiekas, dit alles overeenkomstig de wet van veertien december
tweeduizend en vijf.
Voor de concrete uitvoering van deze omzettingsprocedure en de vaststelling van de
modaliteiten hiervan zal de raad van bestuur overeenkomstig de wet van veertien
december tweeduizend en vijf en de uitvoeringsbesluiten, de nodige instructies laten
kennen aan de effectenhouders.
Zolang alle effecten niet zijn omgezet in gedematerialiseerde of nominatieve effecten en
uiterlijk tot de wettelijke limietperiode is bereikt, kunnen de drie vormen van effecten
naast mekaar bestaan.
Artikel 10: Uitoefening van aan de effecten verbonden rechten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel
verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag de raad van bestuur de
uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon
tegenover de vennootschap als aandeelhouder is aangewezen. Dezelfde regeling geldt
voor andere door de vennootschap uitgegeven effecten.
De rechten en verplichtingen blijven aan het effect verbonden, in welke handen het ook
overgaat.
Artikel 11: Zegellegging
De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen
onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen
van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de
invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.
Artikel 12: Verkrijging van eigen aandelen en conversie van aandelen
De algemene vergadering kan beslissen dat de vennootschap eigen aandelen verwerft of
kan verwerven of hierover kan beschikken, en dat in overeenstemming met artikel 620
van het Wetboek van Vennootschappen
De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen, haar eigen aandelen te verkrijgen door aankoop of
ruil, of te vervreemden, zonder dat een voorafgaandelijk besluit van de algemene
vergadering vereist is, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam,
maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse
dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het W Venn., indien die verkrijging
of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de
vennootschap.
Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de
bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering
van 19 september 2014. Deze machtiging kan overeenkomstig artikel 620 van het
Wetboek van Vennootschappen worden hernieuwd.
De eigen aandelen in het bezit van de vennootschap opgenomen in de gereglementeerde
markt van Euronext kunnen door de raad van bestuur vervreemd worden, zonder dat
een voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering vereist is.
De raad van bestuur is overeenkomstig artikel 620 van het W. Venn. gemachtigd om het
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen maximum
toegelaten aantal aandelen door aankoop of door ruil te verkrijgen aan een prijs gelijk
aan de koers waaraan die aandelen genoteerd worden op een effectenbeurs in de
Europese Unie op het ogenblik van die aankoop of ruil. Deze machtiging is geldig voor
een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit, zoals goedgekeurd door de
buitengewone algemene vergadering van 19 september 2014. Deze machtiging kan
overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen worden hernieuwd.
Deze machtiging van de raad van bestuur is hernieuwbaar binnen de voorwaarden,
zoals voorzien in artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 13: Uitgifte van obligaties en warrants
De vennootschap mag te allen tijde bij besluit van de raad van bestuur al dan niet
hypothecaire obligaties uitgeven. De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden van de
uitgifte.
De algemene vergadering mag besluiten tot uitgifte van converteerbare obligaties of
obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden verbonden zijn, of van warrants
op naam of in gedematerialiseerde vorm, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen. De raad van bestuur kan hiertoe beslissen in het kader van het
toegestaan kapitaal en volgens de vereisten van het Wetboek van vennootschappen.
Overgangsbepaling:
Op de in omloop zijnde obligaties en warrants aan toonder is dezelfde
overgangsbepaling van toepassing als deze vermeld in fine van artikel 9 van deze
statuten.
Artikel 14: Transparantie
Voor de toepassing van de artikelen 6 tot en met 17 van de Wet van 2 mei 2007 op de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn
toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse
bepalingen, wordt de toepasselijke drempel bepaald op vijf ten honderd en de
veelvouden van
vijf ten honderd.
TITEL IV - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 15: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens
drie bestuurders en maximaal elf bestuurders. De bestuurders, al dan niet aandeelhouder,
worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur die zes jaar niet te boven
gaat.
Het mandaat van de bestuurder eindigt bij sluiting van de jaarvergadering tot dewelke
hij werd benoemd. Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet
in de vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan de opdracht is verstreken, in
functie. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurders kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Artikel 16: Voortijdige vacature
In geval van voortijdige vacature in de raad van bestuur, besturen de overblijvende
bestuurders de vennootschap en zij hebben het recht voorlopig in de vacature te
voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de
opdracht van de bestuurder die hij vervangt.
Artikel 17: Voorzitterschap
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien geen voorzitter werd
benoemd, wordt deze functie uitgeoefend door de oudste bestuurder in leeftijd.
Artikel 18: Vergaderingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders
telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden, plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden
ten minste twee dagen voor de vergadering per brief, telegram, telex, telefax,
elektronisch of op een andere schriftelijke wijze verzonden.
Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een
bestuurder door zijn collega’s daartoe aangeduid.
Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de
vergadering van de raad van bestuur door middel van telefoon, videoconferentie of ieder
gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de
vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen
deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op
die vergadering.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Artikel 19: Beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien dit quorum niet is
bereikt, kan een nieuwe raad op de zetel van de vennootschap en met een tussentijd van
acht kalenderdagen worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal
beraadslagen en beslissen indien ten minste drie bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
De aanwezigheidsvereiste zal geen toepassing vinden voor de besluiten waaraan de
meerderheid van de leden van de raad van bestuur niet zou deelnemen in toepassing van
artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen, doch op voorwaarde dat op deze
vergadering de meerderheid van de overige bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts
geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover
alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven
wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Iedere bestuurder kan per brief, telegram, telex, telefax, elektronisch of op een andere
schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een
welbepaalde vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en in zijn plaats
te stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden in principe bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen genomen. De raad van bestuur heeft het recht in haar intern
reglement een bijzondere meerderheid te bepalen voor specifieke verrichtingen en
besluiten. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen
geteld. In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden
genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet
worden toegepast voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het
eventuele toegestane kapitaal.
De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in de artikelen 523 en
524 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.
Artikel 20: Notulen - Uittreksels
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de
aanwezige leden worden ondertekend. De volmachten worden aan de notulen gehecht.
De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee
bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze
bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.
Artikel 21: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de
algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.
Artikel 22: Overdracht van bevoegdheden - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of
meer bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder zullen voeren, en/of aan één of
meer algemeen directeurs, die elk afzonderlijk mogen optreden aangaande het dagelijks
bestuur. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de
voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beéindigd worden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan de personen
van hun keuze.
Artikel 23: Directiecomité en andere comité’s
De raad van bestuur mag een directiecomité oprichten overeenkomstig artikel 524 bis
van het Wetboek van Vennootschappen waarvan de leden in of buiten zijn midden
worden gekozen. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden en de werking van dit
directiecomité en de voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun
bezoldiging en de duur van hun opdracht. De raad van bestuur mag enig ander voor de
vennootschap relevant comité oprichten, waarvan de leden in zijn midden wordt
gekozen.
De raad van bestuur richt in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een
auditcomité op. De samenstelling van het auditcomité, de bevoegdheden, de opdrachten
en de werking dienen in overeenstemming te zijn met de bepalingen van de artikelen
526bis en 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.
De raad van bestuur richt in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een
benoemings- en remuneratiecomité op. De samenstelling van het benoemings- en
remuneratiecomité, de bevoegdheden, de opdrachten en de werking dienen in
overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 526quater van het Wetboek van
Vennootschappen.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid bijkomende
adviserende comités oprichten. De raad bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden, de
opdrachten, de werking en, zo nodig, de bezoldiging van de leden van deze comités.
Artikel 24: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend,
waaronder één onafhankelijk bestuurder. Zij moeten geen bewijs van een voorafgaand
besluit van de raad van bestuur leveren.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat
het dagelijks bestuur aangaat: hetzij door ieder gedelegeerd bestuurder, hetzij door ieder
algemeen directeur aan wie het dagelijks bestuur werd toevertrouwd.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 25: Vergoedingen
De opdracht van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de
vergoeding die aan deze opdracht is verbonden.
TITEL V - CONTROLE
Artikel 26: Commissarissen
In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op
de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van
Vennootschappen en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening,
opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging
vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De
functie van een uittredend commissaris neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die zijn opvolger aanduidt. Zij kunnen tijdens hun opdracht alleen om
wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van
het Wetboek van Vennootschappen.
Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de
onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur
onmiddellijk de
algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.
Artikel 27: Taak van de commissarissen
De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van
controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage
nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle
geschriften van de vennootschap.
Er wordt hen ieder semester door de raad van bestuur een staat overhandigd waarop de
actieve en passieve toestand van de vennootschap wordt samengevat.
De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen
bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.
TITEL VI - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 28: Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid
van de aandeelhouders. Zij bezit de bevoegdheden door de wet bepaalt.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs
voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
Artikel 29: Jaarvergadering
De jaarlijkse algemene vergadering moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de derde
vrijdag van de maand september om veertien uur op de zetel van de vennootschap of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, dan wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag,
gehouden.
Artikel 30: Buitengewone algemene vergaderingen
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang
van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de
aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er
om vragen.
Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de buitengewone algemene vergaderingen
plaats op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
Artikel 31: Bijeenroeping
De raad van bestuur of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen.
De oproepingen voor de algemene vergadering worden gedaan conform de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen.
Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda tenminste de
volgende punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag en, in voorkomend geval,
het verslag van de commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de
jaarrekening en de bestemming van de netto-winst, de kwijting aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de commissarissen, en in voorkomend geval, de benoeming van
bestuurders en commissarissen.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Artikel 32: Toelating tot de algemene vergadering
Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te
oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de
aandelen op naam van de aandeelhouder en de melding van het voornemen om deel te
nemen, telkens conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Dezelfde formaliteiten zijn van toepassing op de obligatiehouders en warranthouders,
die echter slechts met raadgevende stem de algemene vergadering kunnen bijwonen.
Artikel 33: Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Een aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een volmachtdrager conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, degenen die aandelen in pand
geven en degenen die ze in pand gekregen hebben, moeten zich door één en dezelfde
persoon laten vertegenwoordigen.
De raad van bestuur bepaalt de vorm van de volmachten en bepaalt de plaats waarop
deze moeten worden neergelegd.
Artikel 34: Aanwezigheidslijst - Bureau
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen
wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of
door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, bij diens afwezigheid, door een gedelegeerd bestuurder of, bij diens
afwezigheid, door de oudste bestuurder in leeftijd.
De voorzitter duidt de secretaris aan, die niet noodzakelijk aandeelhouder of bestuurder
dient te zijn.
Indien het aantal aandeelhouders dit toelaat kiest de vergadering twee stemopnemers. De
aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
Artikel 35: Verdaging
Onafhankelijk van het recht van verdaging, zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen, heeft de raad van bestuur het recht de beraadslagingen van elke
algemene vergadering vijf weken uit te stellen.
Artikel 36: Aantal stemmen - Uitoefening van het stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel
met raadgevende stem.
Artikel 37: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen over punten die niet op de
agenda vermeld staan of daarin niet impliciet zijn vervat, tenzij alle aandeelhouders op
de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot
uitbreiding van de agenda.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op
de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet
bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming
tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de
herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat in leeftijd verkozen.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij op aanvraag
van de meerderheid van de aanwezige aandelen tot geheime stemming wordt
overgegaan.
Artikel 38: Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken, en worden opgesteld en
openbaar gemaakt conform het Wetboek van Vennootschappen. De afschriften en
uittreksels van deze notulen worden ondertekend door één of meerdere bestuurders.
TITEL VII - JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 39: Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap begint op één april en eindigt op eenendertig maart
van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de
raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening.
In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op
waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de
jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en
van de positie van de vennootschap, evenals de informatie voorgeschreven door artikel
96 van het Wetboek van Vennootschappen.
Voor het opmaken van deze stukken zal de raad van bestuur zich gedragen naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, en onder meer de nodige stukken
binnen de door dat Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven termijn aan de
commissaris overhandigen.
Artikel 40: Goedkeuring van de jaarrekening
De jaarvergadering hoort het jaarverslag en, desgevallend het verslag van de
commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij
afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend de
commissarissen. Deze kwijting is slechts geldig indien de balans noch weglatingen,
noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap
verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten, slechts wanneer deze
speciaal in de oproeping werden aangeduid.
De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de
overige in artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen vermelde documenten
binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de
Nationale Bank van België.
Artikel 41: Bestemming winst
Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van minstens
vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze
voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het
geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 42: Uitbetaling van dividenden - interimdividend
De uitbetaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van
bestuur vastgesteld.
De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van een interimdividend op
het resultaat van het lopend boekjaar, mits naleving van de voorschriften van het
Wetboek van Vennootschappen.
TITEL VIII - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 43: Vervroegde ontbinding
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de
helft van het geplaatst kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van
de vennootschap en eventuele andere maatregelen voorleggen aan de algemene
vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Wanneer het netto-actief tengevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan
een vierde van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een
vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan
iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In
voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar
toestand te regulariseren.
Artikel 44: Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook,
geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en
bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.
Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde
beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de
artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens
beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Artikel 45: Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden , lasten en kosten van de vereffening, wordt het
netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet
terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de
vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat zij
op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze
ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.
TITEL IX - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 46: Woonstkeuze
duur van zijn opdracht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar hem
dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de
verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan met uitzondering
van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.
De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van
elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht
keuze van woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats.
Artikel 47: Wettelijke bepalingen opgenomen in deze statuten
De statutaire bepalingen die de inhoud van de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen letterlijk weergeven, worden enkel vermeld ter inlichting en
verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.
Gent, 19/09/2014
Namens de vennootschap