3 Tasmaanse duivel door kanker met uitsterven bedreigd

Eindexamen vwo biologie 2014-I
-
havovwo.nl
Tasmaanse duivel door kanker met uitsterven bedreigd
Het grootste carnivore buideldier, de Tasmaanse duivel (Sarcophilus
harrisii), dreigt ten onder te gaan aan een besmettelijke vorm van
aangezichtskanker: Devil Facial Tumour Disease (DFTD). Biologen van
verschillende disciplines zoals immunologen, genetici en
natuurbeheerders, verenigd in het ‘Save the Tasmanian Devil’
programma, werken samen om de Tasmaanse duivel voor uitsterven te
behoeden.
In 1996 werden de eerste Tasmaanse duivels met tumoren op de kop (zie
afbeelding 1) gesignaleerd. De oorzaak van deze vorm van kanker was
toen nog niet bekend. In eerste instantie zocht men naar mogelijke
oorzaken in het leefgebied. Later ontdekte men dat de besmetting tot
stand komt door onderlinge overdracht van tumorweefsel.
De tumoren bevinden zich namelijk
altijd op de kop, en Tasmaanse
duivels, zowel mannetjes als
vrouwtjes, bijten elkaar daar
regelmatig tijdens gevechten om
voedsel en tijdens het paren.
Bovendien breken delen van het
tumorweefsel gemakkelijk af.
Eenmaal besmet met DFTD is het
dier binnen een half jaar dood, vaak
ten gevolge van verhongering.
2p
2p
17
18
afbeelding 1
Aanvankelijk dacht men dat kankerverwekkende stoffen in het milieu de
oorzaak van DFTD zouden kunnen zijn. Dit werd ingegeven door het feit
dat de Tasmaanse duivel een carnivoor is.
Waarom leek dit aannemelijk, juist omdat de Tasmaanse duivel carnivoor
is?
Alle Tasmaanse duivels met DFTD hebben tumoren in en rond de bek. Bij
nader onderzoek blijken ze vaak ook in de rest van hun lichaam tumoren
te hebben.
 Hoe zijn de tumoren rond de bek van een Tasmaanse duivel ontstaan?
 Beschrijf hoe de tumoren in de rest van het lichaam zijn ontstaan.
- www.havovwo.nl
-1-
- www.examen-cd.nl
Eindexamen vwo biologie 2014-I
-
havovwo.nl
Om de theorie te ondersteunen dat DFTD overdraagbaar is, onderzochten
Pearse en Swift de chromosomen van elf Tasmaanse duivels met DFTD.
Zij vergeleken de karyogrammen van gezonde cellen van deze dieren met
die van hun tumorcellen. Als voorbeeld zijn twee karyogrammen uit één
mannetje weergegeven in afbeelding 2.
Een gezonde cel van dit mannetje levert het normale karyogram (a) met
14 chromosomen. Het karyogram van de tumorcel (b), telt in totaal 13
chromosomen.
afbeelding 2
In het tumorgenoom ontbreken chromosomenpaar 2, één van de
chromosomen van chromosomenpaar 6 en beide geslachtschromosomen;
en er zijn vier sterk afwijkende chromosomen (markerchromosomen),
aangegeven met M1 tot en met M4. De karyogrammen van de DFTDtumorcellen weken bij alle elf dieren op deze manier af van
karyogrammen van hun normale cellen.
2p
19
De karyogrammen ondersteunen wel het vermoeden dat de tumoren
ontstaan zijn door besmetting met DFTD tumorweefsel, maar geven
hierover geen zekerheid. Als het karyogram van de tumorcellen meer
informatie had bevat, was met meer zekerheid vast te stellen dat de
kanker besmettelijk is.
Wat ontbreekt in het tumorkaryogram en had bij aanwezigheid meer
zekerheid kunnen geven?
A het chromosomenpaar 2
B het ontbrekende chromosoom 6
C de geslachtschromosomen
D de homologe chromosomen van de chromosomen M1, M2, M3 en M4
- www.havovwo.nl
-2-
- www.examen-cd.nl
Eindexamen vwo biologie 2014-I
-
havovwo.nl
2p
2p
2p
20
21
22
Bestudering van het DFTD-tumorweefsel wees in de richting van
zenuwweefsel als oorsprong van de tumorcellijn. De eerste tumorcel is
vrijwel zeker ontstaan uit een cel van Schwann. Schwanncellen behoren
tot de gliacellen, cellen die zenuwcellen beschermen en verzorgen.
Welke functie hebben Schwanncellen nog meer?
A verhogen van de impulssterkte
B verhogen van de prikkeldrempel
C versnellen van de impulsgeleiding
D versnellen van de impulsoverdracht
Uit beide celtypen (cellen van Schwann en tumorcellen) kan onder andere
mRNA en tRNA geanalyseerd en vergeleken worden.
Wat zal in ieder geval geanalyseerd en vergeleken zijn om vast te stellen
dat DFTD-tumorcellen zijn ontstaan uit Schwanncellen?
A alleen het mRNA uit beide celtypen
B alleen het tRNA uit beide celtypen
C het mRNA én het tRNA uit beide celtypen
D het mRNA óf het tRNA uit beide celtypen
Het tumorweefsel dat wordt overgedragen, wordt door de ontvanger niet
afgestoten. Wanneer in een normale situatie lichaamsvreemd weefsel in
het lichaam terechtkomt, treden processen op die leiden tot chronische
afstoting van het weefsel. Na presentatie door een APC wordt door een
bepaald type witte bloedcellen het afstotingsproces in gang gezet.
Welk type witte bloedcellen is dat?
A B-lymfocyten
B cytotoxische T-cellen
C plasmacellen
D T-helpercellen
- www.havovwo.nl
-3-
- www.examen-cd.nl
Eindexamen vwo biologie 2014-I
-
havovwo.nl
2p
2p
23
24
Tasmaanse duivels kwamen vroeger in heel Australië voor. Toen
twaalfduizend jaar geleden de zeespiegel steeg, werd de populatie op
Tasmanië geïsoleerd van die op het Australische vasteland. Op het
vasteland zijn ze nu uitgestorven.
Uit onderzoek is gebleken dat er weinig genetische diversiteit is in de
resterende populatie Tasmaanse duivels.
Factoren die de diversiteit kunnen beïnvloeden zijn:
1 isolatie;
2 mutatie;
3 natuurlijke selectie.
Welke van deze factoren heeft of welke hebben een rol gespeeld bij de
vermindering van de genetische diversiteit in de populatie Tasmaanse
duivels?
A alleen 1
B alleen 2
C alleen 3
D 1 en 2
E 1 en 3
F 2 en 3
Wanneer de populatie Tasmaanse duivels door DFTD zeer klein is
geworden, zou de verspreiding van de ziekte mogelijk kunnen stoppen.
 Waardoor is er weinig kans dat de ziekte vanzelf verdwijnt, voordat de
hele populatie uitgestorven is?
 Beschrijf een uitzonderlijke situatie waarbij zonder ingrijpen van de
mens de ziekte wél eerder zou kunnen verdwijnen dan de Tasmaanse
duivels zelf.
- www.havovwo.nl
-4-
- www.examen-cd.nl
Eindexamen vwo biologie 2014-I
-
havovwo.nl
De ziekte DFTD heeft de dieren in het westen van Tasmanië nog niet
bereikt. Hamish McCallum, een ecoloog aangesloten bij het ‘Save the
Tasmanian Devil’ programma, geeft een aantal opties voor het behoud
van de Tasmaanse duivels:
1 alle zieke dieren afmaken;
2 niet-besmette individuen in afgeschermde gebieden isoleren;
3 individuen die immuun zijn, onderling kruisen;
4 een vaccin ontwikkelen.
2p
1p
2p
1p
25
26
27
28
Een afgeschermd gebied is bijvoorbeeld een dierentuin. Daar zouden de
dieren zolang kunnen leven, met het vooruitzicht ze terug te brengen in de
natuur als de ziekte daar overwonnen is.
Beschrijf twee nadelen van het instandhouden van de Tasmaanse duivel
in dierentuinen, met het doel ze later weer uit te zetten in de natuur.
Gezonde Tasmaanse duivels zouden ook op een van de eilanden voor de
kust van Tasmanië geplaatst kunnen worden.
Dat kan echter ongewenste gevolgen hebben voor het ecosysteem aldaar.
Beschrijf een mogelijk nadelig gevolg voor het ecosysteem.
Even hadden de onderzoekers hoop gekregen toen ‘Cedric’, een in
gevangenschap gehouden Tasmaanse duivel uit het westelijke deel van
Tasmanië, immuun leek te zijn geworden. Cedric was gevaccineerd met
dode tumorcellen en zijn immuunsysteem had daar goed op gereageerd.
Later werd hij ingespoten met levende tumorcellen en leek ook daar geen
last van te hebben. Lang ging het goed, maar uiteindelijk bezweek hij toch
aan DFTD.
Welke vorm van immunisatie werd toegepast bij Cedric?
A actieve, kunstmatige immunisatie
B actieve, natuurlijke immunisatie
C passieve, kunstmatige immunisatie
D passieve, natuurlijke immunisatie
Tot op heden zijn er geen resistente individuen gevonden. Zelfs wanneer
ongevoelige individuen bestaan, zijn deze moeilijk te herkennen.
Beschrijf wat het lastig maakt om aan te tonen dat een dier dat er gezond
uitziet resistent is.
- www.havovwo.nl
-5-
- www.examen-cd.nl