27-04-2014 - Protestantsekerk.net

Protestantse
Gemeente
Kerknieuws
Zondag, 27 april 2014 Quasi Modo
www.pknhardenbergheemse.nl e-mail: [email protected]
EREDIENST
VOORGANGER
OUDERLING
ORGANIST
BIJZONDERHEDEN
9:00 Stephanuskerk
ds. P.J.H. Noordmans
mw. H. Rutgers
dhr. H. Boerman
10:30 Stephanuskerk
ds. P.J.H. Noordmans
dhr. A. Mulder
dhr. H. Boerman
10:00 De Opgang
ds. P. Langbroek
mw. A. Peeneman
dhr. E. Nijzink
10:45 Oostloorn
ds. A. de Braak
19:00 Stephanuskerk
ds. P. Langbroek
mw. T. Huisman
mw. H. Davenschot
19:30 De Opgang
drs G.Brandorff
dhr. G.J. Bruggeman
dhr. J. Broekroelofs
Collecten: 1e Zending
2e Kerk
3e Onderhoudsfonds
Kinderoppas: 10.30 uur De Schakel: Henja Bakkenes Radewijk: Ina Grendelman
Kindernevendienst: 10.30 uur De Schakel: Hilda ten Napel en Erica Meijerink; 10.30 uur Radewijk: Anke/Inge
Stephanuskerk 9.00 uur Themadienst Met Hart en Ziel – GELOVEN rgelspel; Welkom en mededelingen; Toelichting bij
het thema; Aanvangslied: Psalm/Lied 146: 1,3; Stil gebed; Bemoediging en Groet; Drempelgebed; Lied 216: 1 t/m 3; Gedicht: Zoals het licht… ; Lied 642: 1 t/m 8; -Belijdenis; Lied 634:1,2; Gebed bij opening woord; Schriftlezing: Johannes 20:
19 t/m 22 (NBV); Overweging( met foto’s); Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 t/m 9; Overweging (met foto’s); Psalm/Lied 87: 1 t/m
4; Gebeden; Collecte; -Slotlied: 218: 1 t/m 5; Zegen 3x amen; Lied 708: 1,6 (Wilhelmus).
Stephanuskerk, 10.30 uur Thema- en doopdienst op zondag 27 april 2014 Met Hart en Ziel – GELOVEN In deze
dienst wordt Valerie van Dijk gedoopt! Orgelspel; Welkom en mededelingen; Toelichting bij het thema; Psalm/Lied 146: 1,3;
Stil gebed; Bemoediging en Groet; Drempelgebed; Lied 216: 1 t/m 3; Inleiding bij de doop; Lied 642: 1 t/m 8; Doopgebed;
Belijdenis; Lied 634:1,2; Doopvragen; Doopbediening; Doopkaars; Gedicht gelezen door Maureen (moeder Valerie); Loflied:
704: 1,3; Kinderen gaan naar KND; Gebed bij opening woord; Schriftlezing: Johannes 20: 19 t/m 22 (NBV); Overweging( met
foto’s); Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 t/m 9; Overweging (met foto’s); Psalm/Lied 87: 1 t/m 4; Gebeden; Collecte, kinderen terug, ook oppaskinderen; Slotlied: 218: 1 t/m 5; Zegen 3x amen; Lied 708: 1,6 (Wilhelmus).
Stephanuskerk 19:00 uur Thema: “Pasen Anders.“ Welkom; Lied 637; Begroeting; Gebed; Lied 636: 1, 2 Lezing: Ezechiël 37: 1-6; Lied 610 Ezechiël 37: 11-14; Lied 636:1,3; Overweging; Lied 630: 2 Evangelielezing Johannes 20: 1 Overweging; Lied 630:3; Dankgebed; Collecte; Wegzending; Slotlied 657: 1 Zegen
De Opgang 10.00 uur: Welkom;Aanvangslied 600; Begroeting; Drempelgebed; Lied 1010: 1 en 3; Gebed; KND; Lezing
Ester 1 vers 1 t/m 12; Zingen 636:1, 2; Johannes 20 vers 19 t/m 23; Zingen 636:1, 3; Overweging; Lied 1014; Dankgebed;
Collecte; Wegzending; Slotlied 657; Zegen.
De Opgang 19.30 uur: Orgelspel; welkom; Intochtslied: Gz. 621: 1, 2 , 4 (‘Nu triomfeert de Zoon van God’); Voorbereiding
op de dienst door een stil, persoonlijk gebed; Votum en groet; Gz. 619: 1, 2, 6 (‘Lof zij God in de hoogste troon’); Gebed om
verlichting door de Heilige Geest bij de opening van het Woord; Schriftlezing NT: Handelingen 3: 1-10; Psalm 118: 1, 4;
Overweging; Gz. 704: 1, 2, 3; Dankgebed en Voorbeden; Apostolische Geloofsbelijdenis (gezongen vlgs. Gz. 340b); Collecte(s); Slotlied (staande): Gz. 967: 1, 2 en 7; Heenzending en Zegenbede (3 x gezongen Amen).
Höftekerk volgende week zondag 4 mei vieren we de Tafel van Brood en Beker, voorganger ds. Langbroek.
WIJK CENTRUM-Noord - ds. en mw. de Lange, tel. 266653:
Zieken Mw. J.Brunink-ten Brinke, Mulderij 224 is in CFH (de Schakel); Mw. A.C.Haandrikman-Koudijs, de Mulderij 227 verblijft in het Aleida Kramer te Coevorden. Agenda zondag 4 mei 2014 is er in de avonddienst geen viering van
het heilig avondmaal, de dienst zou te lang duren om de herdenking van de oorlogsslachtoffers bij te wonen. we houden nu
een wat kortere zangdienst zodat we 19.30 uur de kerkzaal kunnen verlaten. De fam.Breunesse, De Spinde 601 was
blij met de bloemen uit de kerk afgelopen zondag. Huwelijk. Vrijdag 9 mei vragen Erwin Zweers en Mariëlle
Meijerink (Beekberg 4) een zegen over hun huwelijk, 15.30 u. Stephanuskerk te Hardenberg. Dat doen die dag
ook Peter Vosjan en Marleen Noeverman (A. Schweitzerplein 38), 19.30 u. Witte of Lambertuskerk te Heemse. Mw. Ranter-Oldehinkel stopt per 1 mei als contactpersoon in CN-0404. Zij heeft deze taak vele jaren gedaan, waarvoor dank en waardering. We zijn erg blij te kunnen melden dat Dhr. E. van de Graaf, Reigerstraat
48 bereid is gevonden haar op te volgen als de nieuwe contactpersoon voor de Brink en de Brinkstraat.
WIJK CENTRUM-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507 en mw N. Jonkers-Salomons, tel. 263744
Zieken: RZZ: dhr A. Smid, Hardenbergerweg 37a, Brucht. Dhr. G.J. Lenters, Witte de Withstraat 19, K 245 is
ernstig ziek. Mw A. Grootoonk-Lourens, Salland 36, verblijft nu in De Schouwe, Klompenpad 28, in CFH. Mw T.
Reinink-vd Weide, K.Doormanlaan 14, is nog in CFH om te revalideren (Schakel 1). Mw.G.Zoomer-Klos, Salland
3 verblijft in het Hospice van de Meulenbelt, Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo Mw F. Pullen-Houvast,
Salland 24, verblijft tijdelijk in de Imminkhoeve, Lemelerweg 41, 8148 BB Lemele.
Op zondag 13 april overleed Johanna Wijlhuizen, op de leeftijd van 87 jaar. Ze werd verpleegd in Clara
Feyoena Heem en woonde tot februari 2012 in gebouw Salland. De uitvaartdienst is op donderdag 17
april gehouden in de Witte of Lambertuskerk. Daarna heeft de begrafenis in besloten familiekring plaats
gevonden op de begraafplaats te Velp. (dit bericht is afgekondigd).
Op vrijdag 18 april overleed Jannie Hofsteede-Kremer, op de leeftijd van 82 jaar. Ze woonde in de Meander, Burg. Bramerstraat 70 en eerder aan de Europaweg 6. Zij was weduwe van Cor Hofsteede, sinds
2005. De uitvaartdienst is donderdag 24 april in De Lariks. (dit bericht is afgekondigd).
Op dinsdag 22 april overleed Hendrikus Marinus (Henk) de Weerd, op de leeftijd van 89 jaar. Hij
woonde de laatste periode van zijn leven in Oostloorn. Hij was weduwnaar van Dora Aagje Gorter. De
dankdienst voor zijn leven is maandag 28 april om 14.00 uur in de Höftekerk; aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Larikshof. Wij bidden voor alle nabestaanden om troost en kracht van God.
Waarneming: Ds Noordmans heeft vakantie van 28 april t/m 5 mei. Ds de Lange neemt waar. Mw Jonkers er
volgende week niet, mw De Lange neemt waar.
W IJK BAALDER – ds. v/d Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Zieken Mw
.Reinders-Bruggeman,
Gramsbergerweg 88, verkeert na een lelijke val al een tijd in CFH,de Schakel. Dhr. Hul tink,
Beekweg 19, is weer thuis uit CFH. Dhr. Bierenbroodspot, Baalderesch 47, is weer thuis uit het ziekenhuis
Kerstkrant:
uit
Zwolle. Afwezigheid. Ds. van der Wel is t/m 3 mei met een groep gemeenteleden naar Israël. Daarna heeft
In de
zuid zijn
alle adressen
kerstkranten
enwaar,
een wijkbrief
bezorgd.
hij
t/m
10 centrum
mei vakantie.
Ds.op
Langbroek
neemt
t/m 4 mei
ds. Dijkstra
van 5-10 mei.
wijk
Op
22
april
overleed
heel
onverwacht
Albert
Berenst
in
de
leeftijd
van
Hij woonde
aan de
We hebben nog een aantal kranten over. Belangstellenden kunnen die meenemen bij58dejaar.
uitgang
van de kerk.
Paasberg
47.
Hij
was
de
lieve
man
van
Grietje,
de
lieve
vader
van
Martin&Patty,
Gerwin&Marion
en
Marieke&Jeroen
en trotse opa van Julian, Cathelijne, Janco en Loreen. De afscheidsdienst wordt op 28
Kerstnachtdienst
in Höftekerk:
april gehouden om 10.30 uur in de Höftekerk. Daarna zal de begrafenis plaatsvinden op de Larikshof.
De dienst
begint dinsdagavond om 21.30 uur. Het orgel wordt bespeeld door Hennie Davenschot. Verder wordt de
Er is gelegenheid tot condoleren vanaf 10.00 uur.
muziek verzorgd door muziekvereniging KNA. Voorganger is ds Noordmans. Iedereen is hartelijk welkom deze
W IJKbij
BAALDERVELD
- ds. Langbroek, tel. 267363: Geen berichten
viering
te wonen.
WIJK RADEWIJK - ds. Dijkstra, tel. (op maandag van 9-10 uur) 0546-642345:
Mw.J. Hekman-Kappers. Radewijkerweg 6 is opgenomen in het ziekenhuis in Hardenberg voor een heupoperatie
De jarigen: Hier worden de ouderen van 80 jaar en ouder genoemd.
28 april mw H. Flierman-Bolks, Stationsstraat 5/401, 7772 CG HARDENBERG
85
29 april mw L. Nijeboer-Hermsen, De Spinde 69, 7772 HD HARDENBERG
90
30 april mw J.M. Sportel-Leusink, J C J van Speykstraat 14/K-159, 7772 ZC HARDENBERG 88
30 april mw A.G. Schuitema-Willemsen, Alberthus Risaeusstraat 23, 7772 AT HARDENBERG 82
30 april dhr. B. Ribberink, Stationsstraat 8/B, 7772 CJ HARDENBERG
81
1 mei mw. H.Potgieter-Mollen, Drs. G. Jonkerlaan 18, 7772 CH Hardenberg
88
1 mei mw. J. Jonkeren-Geerlings, Burg Bramerstraat 170, 7772 CE Hardenberg
88
1 mei mw. A. Amsink, J C J van Speykstraat 14/K-264, 7772 ZC Hardenberg
87
3 mei mw. G. Veneman- Nijeboer, Karel Doormanlaan 13, 7772 XW Hardenberg
88
3 mei mw. A. Jansonius-Jurjens, Bisschopshof 40, 7772 WG Hardenberg
84
3 mei mw. G. Broekroelofs-Bril, De Spinde 33, 7772 HB Hardenberg
84
3 mei mw. S.G. Koeslag-Coes, Burg Bramerstraat 144, 7772 CE Hardenberg
81
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
MEDEDELINGEN
collectemunten A.s. donderdagmorgen 1 mei van 11.00 tot 11.30 uur kunt u weer collectemunten halen in de Schakel.
Stekjesmarkt Ook dit jaar willen wij weer de jaarlijkse stekjesmarkt organiseren, nu op zaterdag 3 mei van 10.00 uur tot
13.00 uur op het plein bij de Opgang in Radewijk. De opbrengst van de stekjesmarkt is de 1/2 bestemd voor Dorcas en 1/2
voor de Voedselbank. Voor deze markt kunt u weer allerlei stekjes van tuinplanten (graag opgepot en met vermelding van
de naam) en overbodig en gebruikt tuingereedschap inleveren. Dit kan vanaf 12 april tot en met 2 mei bij: Fam. Peeneman,
Lindeldijk 2a, Fam. G.J.Ramaker, Radewijkerweg 43, Fam. H.Hutten, Hoogenweg 49, Fam.J. Meerveld, Hessenweg 49 (tussen 09.00 en 16.00 uur) en Fam. Schutte, A.Risaeusstraat 4. Verdere info bij Luc Schrotenboer, 0523-216365. E-mail:
[email protected] of Ali Eggengoor, 0523-216509. E-mail: [email protected]
Diaconaal Jongeren Project. De kleding en boekenbeurs heeft 2350 euro opgebracht, waaronder 300 euro van de cadeautjesmarkt. Deze opbrengst is bestemd voor het Diaconaal Jongeren Project. Graag willen wij iedereen bedanken die op welke
wijze dan ook heeft meegeholpen met deze beurs. De volgende kleding en boekenbeurs is op 3 en 4 oktober.
Ouderenmiddag Hardenberg Op dinsdag 29 april in De Schakel om 14.00 uur. Die middag komt Jaap Bakker en verteld
over de oude gebruiken op Urk. U kunt u deze middag ook nog opgeven voor het reisje op woensdag 28 mei en u weet het
hebt u problemen met vervoer bel dan Jan Brand tel. 265411
Verhuisd Omdat ik steeds meer zorg nodig heb ben ik deze week verhuisd van Salland 13 te H'berg naar Zorgcentrum 't
Welgelegen, de Schans kamer 114, Voorstraat 2, 7783 PM Gramsbergen. Hartelijke groeten, mw. F. Hulzebosch-Nijeboer.
Kerk en Israël Op donderdag 8 mei organiseert de Classicale werkgroep Kerk en Israël een reisje naar Münster. Er zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar in de bus. Opgeven is nog mogelijk tot uiterlijk 3 mei. Per telefoon of per mail bij: Erica Kroeze
0523-262469 of mail: [email protected] of Jan Noorlander, 0523 264233 of mail: [email protected]
Zie voor meer info de posters en flyers in de diverse kerken of op de website: http://hardenberg.protestantsekerk.net
De activiteiten commissie van de Hessenwegkerk wil iedereen heel hartelijk bedanken die heeft meegeholpen om de paas
/eierenmarkt weer tot een succes te maken. Het waren weer gezellige dagen en de actie bestemd voor het hospice ’t Huis
aan de Vecht heeft maar liefst € 1780,- opgebracht. Het bedrag zal binnenkort worden overhandigd aan de vrienden van het
Hospice. bestuur activiteiten commissie.
De bloemen zijn zondag gegaan naar: Mw.Breunesse-Kroeze, De Spinde 601; mw. Muller-Hubert, W.v. Oldenburgstraat
7/B–5; mw Geertjes-Waterink, Burg. Schuitestraat 140; fam. Westerveld-Pullen, Stationsdwarsstraat 1a.
Bedankt Hartelijk bedankt voor het mooie bloemstuk dat mij na de Paasdienst werd gebracht. B.Geertjes-Waterink. Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk uit de Baalderdienst die ik heb ontvangen, Freek Schotte. Hartelijk dank voor de
mooie bloemen die wij mochten ontvangen uit de Baalderdienst, dhr. en mw. Bolte. In maart heeft de Fam. Kroyenga
(Beekberg 81) de bloemen uit de Baalderdienst gekregen i.v.m. hun aanstaande verhuizing naar Friesland. Ze hebben ruim
40 jaar gekerkt in Baalder, maar o.a. vanwege gezondheidsproblemen komt daar m.i.v. 2 mei een eind aan. Ze hebben de
bloemen erg gewaardeerd waarvoor hun dank. Hierbij willen wij u allen hartelijk bedanken voor de prachtige bos bloemen uit
de kerk die wij op 1e Paasdag mochten ontvangen. Tevens willen wij diegene bedanken, die ons steunen tijdens deze moeilijke tijd, voor de kaarten, bezoekjes en telefoontjes. Janny en Piet Westerveld.
OUD PAPIER kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur tot 16.00 uur naar de container achter de Hessenwegkerk. KOPIJ voor Kerknieuws
per mail naar [email protected] vóór donderdag 18.00 uur. Kopij voor de “Kerkklank” voor 19 mei 2014 per mail naar
[email protected] STENCILWERK kunt u mailen naar [email protected] HET KERKELIJK BUREAU is
open: op dinsdag van 11.00 - 12.00 uur en donderdag van 19.00 - 20.00 uur: Scholtensdijk 22, 7771 CV, tel. 0523-680833. E-mail: [email protected] Collectebonnen alleen op 1e donderdag van de maand van 11.00 tot 11.30 uur