Bekijk hier het politiereglement woensdag 25/06/2014 (pdf

Uittreksel uit de notulen van het schepencollege van Jabbeke, dd. 17 maart 2014
Aanwezig :
Burgemeester - Voorzitter:
Daniël Vanhessche
Schepenen :
Frank Casteleyn, Geert Deprée, Jan Pollet, Heidi
Vanhaverbeke, Isabelle Louis, Paul Storme
Gemeentesecretaris :
Gabriël Acke
Afwezig of verontschuldigd :
Paul Storme verlaat de zitting om 21u10
Betreft : Aanvraag politiereglement - vergunningen voor activiteiten/evenementen - aanvraag
inrichting wielerwedstrijd - woensdag 25 juni 2014 EZC + beloften - Zerkegem (Referte:
I/FRO/2014/274807)
Door 'Wielerclub Jong maar Moedig Zerkegem' wordt een aanvraag ingediend voor het organiseren van volgende
wielerwedstijden:
- zondag 4 mei 2014 te Zerkegem start cafe 'De Lijmpot' start om 15 uur wedstrijd voor Juniores (omloop zie bijgevoegd plan).
- Woensdag 25 juni 2014 te Zerkegem start dorp start om 15 uur wedstrijd voor EZC. (omloop zie bijgevoegd plan).
Besluit:
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de organisatie van de wielerwedstrijd op woensdag 25 juni 2014
en verleend de nodige logistieke steun.
Het college van burgemeester en schepenen maakt volgend politiereglement op.
In de deelgemeente Zerkegem wordt op woensdag 25.06.2014 een wielerwedstrijd voor E.Z.C. en beloften georganiseerd.
Er moeten maatregelen moeten getroffen worden om de veiligheid van de volkstoeloop en het verkeer op de openbare weg te
verzekeren.
Van toepassing op dit besluit zijn de wet betreffende de politie van het wegverkeer, het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer , artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet dat bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is
voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
BESLUIT:
Op woensdag 25 juni 2014, vanaf 12u tot 18.30 uur, wordt naar aanleiding van een wielerwedstrijden in de deelgemeente
Zerkegem volgend verkeersreglement uitgevaardigd
Artikel 1:
- een eenrichtingsverkeer, aangeduid door het verkeersbord C1, ingevoerd in volgende straten of gedeelten van straten: dit vanaf
14u tot 18u
- in de Vedastusstraat, vanaf de Lanestraat tot aan de Mosselstraat, verboden in de richting van de Lanestraat
- in de Mosselstraat, verboden in de richting van Zerkegem-dorp
- in de Snellegemstraat, verboden in de richting van de Aartrijksesteenweg,
- in de Sarkoheemstraat, vanaf de Jabbekestraat tot aan de Snellegemstraat, verboden in de richting van de Snellegemstraat
- in de Jabbekestraat, vanaf de Krakeelstraat tot aan de Sarkoheemstraat, verboden in de richting van de Sarkoheemstraat
- in de Krakeelstraat, vanaf de Lanestraat tot aan de Jabbekestraat verboden in de richting van de Jabbekestraat
- in de Lanestraat, vanaf de Vedastusstraat tot aan de Krakeelstraat, verboden in de richting van de Krakeelstraat
- in de Sarkoheemstraat, gedeelte aan de zuidkant van de kerk, verboden in de richting van de Vedastusstraat
Artikel 2:
Er is een verbod rechts af te slaan, aangeduid door het verkeersbord C31 in:
- de Sarkoheemstraat, kruispunt met de Snellegemstraat
- de Tulpenlaan, kruispunt met de Snellegemstraat
- de Rozenlaan, kruispunt met de Snellegemstraat
- de Barletegemweg, kruispunt met de Mosselstraat
Artikel 3:
Er is een verbod links af te slaan, aangeduid door het verkeersbord C31 in :
Opgemaakt op 02 april 2014
Uittreksel uit de notulen van het schepencollege 17 maart 2014 Pagina 1/2
- de Paradijsweg, kruispunt met de Mosselstraat
- de Bekegemstraat, kruispunt met de Vedastusstraat
- de Krakeelstraat, kruispunt met de Lanestraat
- de Jabbekestraat, kruispunt met de Sarkoheemstraat
- de Snellegemstraat, kruispunt met de Sarkoheemstraat
- de Zilverstraat, kruispunt met de Snellegemstraat
- de Barletegemweg, kruispunt met de Mosselstraat
- het Steedje, kruispunt met de Mosselstraat
- de Vedastusstraat, kruispunt met de Lanestraat
- de Willemijnenweg, kruispunt met de Snellegemstraat-Sarkoheemstraat
Artikel 4:
Er is een verbod voor alle verkeer in beide richtingen, aangeduid door het verkeersbord C3 in het gedeelte van de
Sarkoheemstraat, vanaf café "Les Tzars" tot aan de pastorie.
Artikel 5:
Een parkeerverbod, aan beide zijden van de rijweg, aangeduid door het verkeersbord E3, wordt ingevoerd vanaf 12u00 tot 18u30
in de:
- Vedastusstraat van de Lanestraat tot de Paradijsweg
- Mosselstraat
- Snellegemstraat
- Lanestraat van de Krakeelstraat tot de Vedastusstraat
- Sarkoheemstraat van de Snellegemstraat tot de Jabbekestraat
- Jabbekestraat van de Sarkoheemstraat tot de Krakeelstraat
- Krakeelstraat van de Jabbekestraat tot de Lanestraat
Artikel 6:
Inbreuken op deze bepalingen zullen vervolgd en met politiestraffen gestraft worden.
Artikel 7:
Een afschrift van onderhavig politieverordening zal overgemaakt worden aan de heer Gouverneur van de Provincie, de heer
Procureur des Konings, de lokale politie en aan de inrichters van deze wielerwedstrijd.
Aldus beslist door het schepencollege van 17 maart 2014
Gabriël Acke
Gemeentesecretaris
Daniël Vanhessche
Burgemeester - Voorzitter
Voor eensluidend afschrift
Gabriël Acke
Daniël Vanhessche
Gemeentesecretaris
Burgemeester
Opgemaakt op 02 april 2014
Uittreksel uit de notulen van het schepencollege 17 maart 2014 Pagina 2/2