Informatieboekje - GKV Hardenberg Baalderveld-Oost

Informatieboekje
Gemeenteproject winter 2011.
Gereformeerde Kerk Hardenberg
Baalderveld Oost.
http://gkvhardenbergoost.nl/
Project Vooral de Liefde.
Het is zover: het project Vooral de Liefde gaat van start.
Met dit project willen we als gemeente en als kerkleden
groeien in geloof en liefde voor God en elkaar. Dit gebeurt
door persoonlijke Bijbelstudie (aan de hand van de schets die
bij het project hoort) en door verwerking van de thema’s in
gespreksgroepen, catechisatie en Bijbelclub/crècheplus.
Daarnaast zijn er de speciale kerkdiensten met de preek als
afsluiting van het thema.
Dit boekje is bedoeld om u een idee te geven hoe alles is
opgezet, en om daarnaast alle informatie te geven om volop
mee te kunnen doen!
Ook is de indeling van de gespreksgroepen toegevoegd.
Inhoud:
1. De data van het project.
2. De thema’s.
3. De (invulling van de)kerkdiensten.
4. De ondersteunende activiteiten voor de jeugd.
5. De gespreksgroepen.
6. Overige informatie.
7. De indeling van de gespreksgroepen.
1. De data van het project.
Het project kent een andere opzet dan het vorige: de
themazondagen vormen niet het startpunt van het thema,
maar juist de afsluiting.
Het is de bedoeling dat de wijkgroepen steeds vergaderen
vóór de zondag dat het thema aan de beurt is. Dat biedt
2
namelijk de mogelijkheid om vragen, opmerkingen, zaken
waar verschillend over wordt gedacht en gebedspunten door
te geven aan de predikant, zodat hij die kan verwerken in zijn
preek en in het gebed. Hiervoor is een speciaal formulier
opgesteld, dat gebruikt kan worden.
Daarnaast is ervoor gekozen om een soort pauze in te lassen:
de 2 zondagen rond de voorjaarsvakantie stopt het project
even, om op 6 maart verder te gaan.
Daardoor ziet de opzet er als volgt uit:
 Zondag 16 januari: Start van het project: de
schetsen zijn de afgelopen week uitgedeeld, samen
met dit informatieboekje. U kunt de thema’s
doorlezen, en alvast starten met de dagboekgedeelten
als u dat wilt.

Zondag 23 januari: de gespreksgroepen gaan van
start. In deze week gaan ook de catechisaties het 1e
thema behandelen. Vragen, aandachtspunten kunnen
worden doorgegeven aan ds. Tigelaar.

Zondag 30 januari: het 1e thema wordt afgesloten.
In de crècheplus en de Bijbelclub wordt over het
eerste thema gewerkt.
De gespreks- en catechisatiegroepen gaan vanaf nu
het 2e thema bespreken.

Zondag 6 februari: het 2e thema wordt afgesloten;
in de crècheplus en Bijbelclub wordt er over gewerkt.
In de gespreksgroepen gaat nu thema 3 van start.

Zondag 13 februari: het 3e thema wordt
afgesloten. Even pauze, voorjaarsvakantie.

Zondag 20 februari: voorjaarsvakantie.
3

Zondag 27 februari: geen themadienst, maar de
gespreksgroepen en catechisaties starten al wel weer
met het 4e thema.

Zondag 6 maart: het 4e thema wordt afgesloten. De
gespreksgroepen starten met het 5e thema.

Zondag 13 maart: het 5e thema wordt afgesloten,
de gespreksgroepen gaan het 6e en laatste thema
bespreken. Deze zondag vieren we ook het Heilig
Avondmaal.

Zondag 20 maart: het 6e thema wordt afgesloten,
en daarmee het hele project.
We hopen dat u zo een duidelijk inzicht heeft gekregen in de
opzet van het project.
Let op: gedurende het project zijn steeds de morgendiensten
de themadiensten. De middagdiensten, waarin een
gastpredikant voorgaat, staan niet in het teken van het thema.
Alleen op 13 maart, de avondmaalszondag, valt het
zwaartepunt van het project wel in de middagdienst: dan is er
meer tijd voor de preek dan ’s morgens, en dus ook voor het
project.
In de middagdiensten is er meestal crècheplus en/of
Bijbelclub, afhankelijk van de aanvangstijd.
2. De thema’s.
Hier volgt heel kort de inhoud van de 6 thema’s zoals
ze in de schets worden uitgewerkt:
Thema 1: Buitengewone liefde. God is Liefde. Rode draad:
God gaat in zijn buitengewone liefde voor ons tot het uiterste.
Het onvoorstelbaar grote lijden van Christus is hiervoor het
4
bewijs. De Geest van God is aan de gemeente gegeven om de
kerk, op haar beurt, tot een plek te maken van buitengewone
liefde. Van harte geluk gewenst wanneer je Gods
buiengewone liefde geniet als hoogste goed.
Thema 2: Huwelijksvoorbereiding. Verlangen naar
verkering; spannende ontdekkingstocht; één in geloof,
omgaan met elkaar en de Heer; seks voor het huwelijk;
ongehuwd samenwonen; geestelijk en lichamelijk intiem.
Thema 3: Gelukkig getrouwd? Verbonden door God zelf;
trouw in verbondenheid met de Heer; samenleven in
verbondenheid met de Heer; samenleven met een onvolmaakt
mens; gij zult niet echtbreken?; seks is méér dan seks; is het
huwelijk voor eeuwig?
Thema 4: Hooglied - Klaaglied. Sterk als de dood; een tijd
om te huilen; niet klagen?; het hart van God; straf?;
aanvaarding; met God getrouwd.
Thema 5: Veilige gemeente. Hoe spreek je over
homoseksualiteit?; iedereen moet van genade leven; Gods
woord wijst de veilige weg; kruisdragen voor iedereen; samen
op weg; samenwonen, is dat de oplossing voor homo’s?; niet
alleen; achter Christus aan.
Thema 6: Vriendschap. Het belang van vriendschap;
vriendschap is trouw zijn; dezelfde passie; groeien als discipel;
de kracht om zelf een vriend te zijn; vriend van God; hoe
krijgen we Gods vriendschap?
5
3. De (invulling van de)kerkdiensten.
Gedurende het project zijn steeds de ochtenddiensten gewijd
aan het project. In deze diensten gaat dominee Tigelaar voor.
Alle diensten zijn om 11 uur, in januari en februari in de
Petrakerk, in maart in het Morgenlicht. Alleen op 13 maart, de
avondmaalszondag, staat ook de middagdienst in het teken
van het project.
In elke dienst krijgt het thema van de week speciale aandacht.
Dat gebeurt op verschillende manieren.
In elk geval is er steeds een kort moment voor de
basisschooljeugd, waarop het thema wordt verteld en hoe het
in de crècheplus en Bijbelclub wordt uitgewerkt. De kinderen
van de onderbouw van de basisschool gaan alleen in maart na
dit moment de kerk uit naar de crècheplus, in januari en
februari blijven ze gewoon erbij, evenals de bovenbouwjeugd,
omdat de clubs verder steeds ’s middags of ’s avonds zijn.
(zie ook punt 4).
Daarnaast is er speciale aandacht voor de liederen, die
natuurlijk bij het thema moeten passen, en de muzikale
begeleiding.
Ook worden er weer speciaal bloemstukken voor het project
gemaakt, die het thema symboliseren.
Elke zondag wordt het thema afgesloten. Dat geeft de
mogelijkheid om als gemeenteleden zelf zaken aan te dragen:
vragen, dingen waar tegenaan gelopen wordt, bij persoonlijke
Bijbelstudie maar ook in de gespreksgroepen. Die zaken
kunnen, via het formulier hiervoor, worden doorgegeven aan
dominee Tigelaar, die het kan verwerken in zijn preek. Zo kan
er dus een wisselwerking ontstaan tussen gemeente en
predikant.
Ook gebedspunten die tijdens de gespreksgroepen naar voren
komen kunnen worden doorgegeven, zodat ds. Tigelaar die
mee kan nemen in zijn gebed. We hopen dat hier veelvuldig
gebruik van zal worden gemaakt!
6
Na elke themadienst is er tijd om na te praten onder het genot
van een kopje koffie. Ook dit vinden we erg belangrijk, juist
omdat de onderwerpen veel los kunnen maken.
De middagdiensten sluiten niet aan bij het project, omdat er
dan steeds gastpredikanten voorgaan. Alleen op 13 maart, als
er avondmaal gevierd wordt, wordt er ’s middags ook
aandacht aan gegeven, omdat we dan wel onze eigen
predikant hebben, en er dan meer tijd voor is dan in de
morgendienst.
4. De ondersteunende activiteiten voor de jeugd.
Gedurende de weken van het project is er ook speciaal
aandacht voor de jeugd.
Dat gebeurt op de volgende manieren:
Jeugd onderbouw basisschool:
Voor deze groep is er alle 6 zondagen crècheplus. In januari
en februari tijdens de middagdienst om half 5 in het
Morgenlicht, in maart tijdens de morgendienst van 11 uur in
het Morgenlicht, omdat we dan pas om half 7 de tweede
dienst hebben, en dat is uiteraard te laat voor deze groep.
Elke week wordt bij de crècheplus het thema uitgewerkt met
een verhaal, gesprekken en een werkje.
Jeugd bovenbouw basisschool:
Ook voor deze groep is er elke zondag een Bijbelclub, waar
het thema op diverse manieren wordt uitgewerkt aan de hand
van een Bijbelverhaal. De Bijbelclub is altijd tijdens de
middagdienst of de avonddienst, zodat deze groep de
kerkdienst over het thema bij kan wonen.
Catechisatiejeugd 12 tot ± 17 jaar:
Deze groep heeft gedurende het project op de gewone uren
catechisatie, maar dan zal elke week het thema van het
7
project op een aansprekende manier behandeld worden, en
daarna uiteraard besproken. Dit gebeurt door de eigen
catecheet, in de eigen groep.
Daarnaast wordt er voor deze groep een jeugdavond
georganiseerd, waarop het algemene thema wordt uitgewerkt
op een bijzondere manier. Nadere informatie volgt nog!
De jeugdverenigingen gaan gewoon door, buiten het project
om. Dit omdat de verenigingen gecombineerd zijn met jeugd
uit Zuid.
Jongeren ± 17 plus:
De meeste jongeren gaan met de oudere gemeenteleden
meedraaien in de gespreksgroepen.
Daarnaast is er één aparte jongerengroep, die elke
zondagavond het thema gaat bespreken.
5. De gespreksgroepen.
De indeling van de gespreksgroepen vindt u hieronder.
Misschien zat u al in een wijkgroep die prima draaide, en vindt
u het jammer dat die nu verdwijnt. Toch hebben we hier heel
bewust voor gekozen. We hopen dat iedereen, jonger of
ouder, mee gaat doen in de gespreksgroepen, en dan is het
belangrijk dat we een nieuwe start maken, met nieuwe
groepen, waarin iedereen nieuw is , wennen moet, en het
vertrouwen moet groeien.
Omdat we elkaar in de wijken vaak al goed kennen en elkaar
vaak tegenkomen, hebben we ervoor gekozen om de
verschillende wijken te mengen, zodat iedereen weer nieuwe
gezichten ziet. Ook wordt er geprobeerd om in elke groep
meerdere jongeren in te delen, zodat die niet het idee
krijgen dat ze alleen tegen de oudjes op moeten boksen! Zo
hopen we op een mooie mix van nieuw en toch vertrouwd,
oud en jong samen.
Ook is er geprobeerd om de groepen zoveel mogelijk vroeg in
de week te plannen. Dit heeft het voordeel dat vragen,
problemen en open eindjes zo ver mogelijk voor de zondag
8
doorgegeven kunnen worden aan ds. Tigelaar, en hij
voldoende tijd heeft om deze zaken in de preek over het
thema te verwerken/gebruiken.
Ook gebedspunten kunnen aan hem doorgegeven worden!
Om al deze punten op een werkbare manier bij hem te
krijgen, hebben we een formulier opgesteld, waarop alles
kan worden ingevuld en doorgegeven aan hem, via de mail of
via de brievenbus. Let op: uiterlijk donderdagmiddag om
12.00 uur moet het binnen zijn, anders is er te weinig tijd
voor het maken van de preek!
We hopen dat er zo een actieve wisselwerking ontstaat tussen
de gespreksgroepen en de afsluitende themadienst op de
zondag.
6. Overige informatie.
Schets: Naast dit informatieboekje heeft elk adres de schets
“Vooral de Liefde” gekregen.
In deze schets staan voor 6 weken dagboekstukjes over de 6
thema’s. Het is uiteraard de bedoeling dat u die thuis leest en
er, eventueel samen met uw gezinsleden, over doorpraat, of
er persoonlijk over doordenkt. Daarnaast staan er stellingen
en vragen voor de gespreksavonden in, zodat die niet door de
groepen zelf hoeven te worden ingevuld en bedacht.
U bent natuurlijk vrij om de dagboekgedeelten te lezen
wanneer u wilt: u kunt ze allemaal gelezen hebben voor de
gespreksgroepen samenkomen, maar dat hoeft uiteraard niet.
Logo: Het logo voor het project is ontworpen door Nathalie
Welink. Het sluit aan bij de omslag van de schets.
9
Website:
Op de website van de kerk, http://gkvhardenbergoost.nl/ ,
is een aparte link gemaakt voor en naar het project. Daarop
vindt u allerlei informatie, onder andere dit boekje, het
formulier voor de preekpunten, en de preken. Beslist een
aanrader om eens naar te kijken!
Afsluiting van het project:
Op 20 maart wordt het project afgesloten. Dit gebeurt
uiteraard in de themadienst, maar daarnaast willen we dit ook
op een feestelijke manier vorm geven na de kerkdienst.
Dan is er niet alleen de gebruikelijke koffie-na-kerktijd, maar
ook gebak en vervolgens een lunch, door iedereen samen bij
elkaar gebracht om met elkaar van te genieten!
Nadere informatie volgt nog!
Vragen en opmerkingen:
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het project
dan kunt u terecht bij de leden van de werkgroep.
Dit zijn:
Hans Odink (270960, [email protected])
Henk Dijkstra (270127, [email protected])
Mineke van den Berg (261243,
[email protected])
Jenneke Schutte (852271, [email protected])
Wilbert Heijkoop (06-125-234-67, [email protected])
Laura Tamminga (260774, [email protected])
Madelien Janssen (264845, [email protected])
Mieke Janssen (264845, [email protected])
10
7. Indeling van de gespreksgroepen:
Hieronder vindt u een overzicht van alle gespreksgroepen (13
in totaal!). Staat uw naam er niet bij? Sluit u gerust bij een
groep aan!!
Jongerengroep (zondagavond)
Hielke Tigelaar
Dirk Muis
Maarten Muis
Jacco van der Veen
Dirk Breukelman
Dian Broeksema
Anneke van der Vinne
zondagavond 1
fam. Tigelaar
fam Jongsma
fam. Goossensen
Glendy Goossensen
fam Muis
Simone Dijkstra
Madelien Janssen
Nicole Braam
fam Janssen
Willeke Odink
Gele Lis
Grasklokje
Boterbloem
Boterbloem
Margriet *
Margriet
Margriet
Meteoorlaan
Margriet *
Floralaan
11
zondagavond 2
fam Nijman
fam Dijkstra
fam Janssen
fam ten Brinke
mw. Veltkamp
Astrid Tamminga
Anneke Klok
Bernard Buist
fam Spakman
Koekoeksbloem 6
Margriet
Grasklokje
Margriet
Margriet
Fluitekruid
Boterbloem
Floralaan
Boterbloem *
zondagavond 3
fam Hofstede
fam Eilander
fam Kerkdijk
fam Braam
fam Vogelaar
Marjoke Dijkstra
Wim van der Vinne
Wolter Dijkstra
Willem Slotman
Grasklokje
Floralaan
Boterbloem
Meteoorlaan
Boterbloem
Margriet
Fluitekruid
Margriet
Fluitekruid
zondagavond 4
fam Schippers
fam Lamberink
Mathias Lamberink
Josja Lamberink
fam Heijkoop
fam Smit
Aron Tempelman
mw. de Vos
fam Odink
Boterbloem
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Grasklokje
Boterbloem *
Boterbloem
Boterbloem
Floralaan 141
12
zondagavond 5
fam Bolks
fam Keep
fam Jongsma
fam Dillen
fam Zomerdijk
fam Tempelman
fam Tamminga
Boterbloem
Boterbloem
Floralaan *
Floralaan
Floralaan
Floralaan
Fluitekruid
zondagavond 6
Danielle van Dijk
Gerwin Odink
Hennie van der Vinne
Ewout Dijkman
dhr Reinders
fam Slotman
fam Boers
fam Bijker
Floralaan
Floralaan
Fluitekruid
Fluitekruid
Boterbloem
Pinksterbloem *
Boterbloem
Boterbloem *
zondagavond 7
Ton van den Berg
Jan Willem Moesker
Arjan Slotman
Jorieke Colijn
fam van der Vinne
fam Tempelman
fam van Dijk
fam Ooms
Boterbloem
Fluitekruid
Pinksterbloem *
Pinksterbloem
Pinksterbloem
Boterbloem *
Floralaan
Klaver
13
zondagavond 8
fam Lennips
fam Esselink
fam Overweg
fam Stelpstra
fam Schippers
fam Schutte
Koekoeksbloem
Grasklokje
Grasklokje
Grasklokje
Grasklokje
Grasklokje*
maandagavond
mw. Hagestein
fam Nieuwenhuis
fam Runhaar
fam van den Berg
fam Dijkman
fam Slot
fam Broeksema
fam. Nijman,
mw. de Krijger
Floralaan
Grasklokje
Floralaan
Boterbloem
Fluitekruid
Klaver *
Fluitekruid
Madeliefje
Madeliefje
dinsdagavond
mw Hekman
fam Hulzebosch
fam Venhuizen
fam Alberts
fam van der Veen
fam Oosterhof
fam Klok
dhr Sluijmer
mw van den Berg
dhr. Dam
mw van Blanken
Boterbloem
Pinkserbloem
Grasklokje *
Pinksterbloem
Boterbloem *
Margriet
Boterbloem
Boterbloem
Fluitekruid
Zilverdistel
Floralaan
14
woensdagavond
fam Groen
fam Withaar
fam van ’t Hof
fam Brokelman
mw. Kampman
mw Dam
mw. Vazel-Jansen
fam Buist
fam Odink
Matthias Odink
Mandy de Rooy
Boterbloem
Grasklokje
Fluitekruid *
Pinksterbloem
Zilverdistel
Zilverdistel
Roeterskamp
Floralaan *
Floralaan 170
Floralaan
Floralaan
donderdagavond
fam Moesker
fam Breukelman
dhr. Niezink
fam Nijman
Kristel Bolks
Jorien Bolks
dhr. Griffioen
fam Colijn
fam Schepers
fam Pullen
Fluitekruid
Boterbloem
Koekoeksbloem
Koekoeksbloem 1
Boterbloem
Boterbloem
Boterbloem *
Pinksterbloem
Pinksterbloem
Floralaan
een * achter de naam betekent dat hij/zij aangegeven heeft
(eventueel) gespreksleider te willen zijn
15
Vergeet niet te kijken op http://gkvhardenbergoost.nl
tijdens het project!
16