Klik hier - Maasvallei

Visie Heer/ Scharn
april 2014
Maasvallei
Inhoud
Verantwoordelijkheden en visie Maasvallei en gemeente Maastricht
Ontwikkelingen
Plannen Heer / Scharn
Begeleiding en ondersteuning
Vragen en opmerkingen
Regels van huishoudelijke aard
Vragen en opmerkingen na presentatie
Na iedere vraag volgt een antwoord
Laat anderen uitspreken en val niet in de rede
Heb respect voor elkaar en elkaars mening
Maasvallei en gemeente
Gemeente Maastricht
Maasvallei
- Openbare ruimte
- Woningvoorraad
- Groenvoorzieningen
Duurzame woningen
- Speel en gebruiksplekken
Goed energielabel
- Sport voorzieningen
Toekomstbestendig
- Waterhuishouding
Goed bereikbaar
Kwaliteit en comfort
Focus: senior geschikte woningen
- Leefbaarheid
Veiligheid
Sociale cohesie
Voorkomen overlast
Ontwikkelingen
Woning en wijk nu nog grotendeels acceptabel
Signalen veiligheid en leefbaarheid, voorzieningenniveau en woningvoorraad
Klantenpanels door Maasvallei
Demografische ontwikkelingen door E,til
Marktonderzoek door Stec groep
Buurtpeilingen door gemeente Maastricht
Technische staat woningen en complexen door Maasvallei (periodieke inspecties)
Registraties uit meldingssysteem Maasvallei
Energetische kwaliteit en mogelijkheden door EPA View
Prestatieafspraken met gemeente Maastricht
Ontwikkelingen
Woningvoorraad Heer/ Scharn van Maasvallei
Leeftijd
Tussen de 40 en 70 jaar oud bezit. Gemiddelde levensduur 50 jaar
Kwaliteit
Bouwwijze (bouwtechnische en bouwfysische gebreken)
bijv. koudebruggen, geluidsoverlast, isolatieproblemen, klein,
beperkt geschikt voor senioren, zeer beperkte renovatiemogelijkheden
Courantheid
Weinig problemen bij zittende huurders
Verhuurbaarheid aan nieuwe huurders steeds lastiger
Mensen vragen meer kwaliteit, comfort en duurzaamheid
Huurprijzen en verhuurbaarheid onder druk
Neerwaartse ontwikkeling ligt op de loer
Sociale problemen door versmalling doelgroep
Conclusie
In de (nabije) toekomst sluit een deel van het aanbod niet meer aan op de vraag
Verbeteren of vernieuwen van een aantal complexen en woningen
Maasvallei
Maasvallei verantwoordelijk voor woningvoorraad en leefbaarheid in de wijk.
Actie is nodig met respect voor mens, maatschappij en mogelijkheden.
Passend binnen door overheid gestelde kaders.
Plannen Heer/ Scharn
Plein Sint Petrus Banden
Akersteenweg
Onder de kerk – 7 januaristraat
7 januaristraat – Sint Josephstraat
Gerard Walravenstraat
Locatie de Burght
Verzetstraat en omgeving
Dampstraat
1.Plein Sint Petrus Banden
Situatie
Verzakkingen fundering
Scheuren in gevels
Vochtklachten
Koudebruggen
Gemiddeld E label energie
Plannen
Kwaliteit maken op het Plein Petrus Banden
Gemeente: onder voorbehoud slopen bestaande sporthal (2017 ?)*
Hemelwaterinfiltratie inpassen
Groenkwaliteit plein verbeteren
Planning
20 woningen sloop prognose 2016/2017 *
Start sociaal plan na overeenstemming *
* Naar verwachting meer duidelijkheid na
overeenstemming gemeente Maastricht zomer 2014
2. Akersteenweg
Situatie
2 sportvelden van RKSV Heer mogelijke bouwlocatie
Locatie in den Drink ook bekeken als alternatief
Plannen
Woningbouw sociale huursegment en beperkt vrije sector
Planning
2017 beschikbaar als bouwlocatie ? *
Bouw ongeveer 70 nieuwe woningen
* Naar verwachting meer duidelijkheid na
overeenstemming rksv Heer en gemeente Maastricht
3. Onder de Kerk/ 7 jan str.
Situatie
Bouwtechnische en bouwfysische staat zeer matig
Beperkte verbeteringsmogelijkheden
Gehorige woningen
Gemiddeld E label energie
Plannen
Semi-bungalows bouwen in aansluiting op behoefte grondgebonden seniorenwoningen
Sociale huursegment
Planning
12 bungalows slopen in 2025
Vervangende nieuwbouw ongeveer 18 nieuwe semi-bungalows
Sociaal plan per 1-1-2023
4. Sint Josephstr/ 7 jan str.
Situatie
Slechte spouw constructie, na-isolatie niet mogelijk
Geen lift
Geluidsoverlast
Beperkt woonoppervlak 60 m2
Beperkingen toegankelijkheid en buitenruimte
Gemiddeld F label energie
Plannen
Nieuwbouw sociale huursegment
Planning
Sloop in 2019 gesloopt
Nieuwbouw ongeveer 20 appartementen
Sociaal plan per 1-1-2017
5. Gerard Walravenstraat
Situatie
Duplexwoningen ongeschikt voor senioren
Geen lift
Bouwtechnisch en bouwfysisch zeer matig
Groot perceel met beperkt bebouwd oppervlak
Gemiddeld D label energie
Plannen
Nieuwbouw gecombineerd appartementen en semi-bungalows
Mogelijke samenwerking met Croonenhof van Envida
Huurwoningen in het sociale huursegment
Planning
Sloop in 2024
Vervangende nieuwbouw ongeveer
15 appartementen +15 patiowoningen
Sociaal plan per 1-1-2022
6. Locatie de Burght
Situatie
Voormalig tenniscomplex
Plannen
Deel 2 waterinfiltratie (i.c.m. Plein Sint Petrusbanden)
Carrébebouwing afronden
Openbare ruimte verbeteren
Gemeente realiseert hier hemelwaterinfiltratie
Planning
Prognose: 2016 ? *
* Naar verwachting meer duidelijkheid na
overeenstemming gemeente Maastricht
zomer 2014
7. Verzetstraat e.o.
Situatie
Slechte spouwconstructie
Geluid boven- en benedenwoning
Geen lift bovenwoning
Koudebruggen
Bovenwoning geen direct aansluitende buitenruimte
Gemiddeld E label energie
Plannen
Samenvoeging beneden- en bovenwoning tot half-vrijstaande (gezins)woningen
Woningen in het sociale huursegment
Planning
12 van 28 duplexwoningen in 2016 ombouw naar
6 half-vrijstaande gezinswoningen
In 2017 resterende 16 woningen ombouw naar
8 half-vrijstaande gezinswoningen
Sociaal plan per direct van toepassing
8. Dampstraat
Situatie
Slechte spouwconstructie
Geluid boven- en benedenwoning
Geen lift bovenwoning
Koudebruggen
Geen of geen goed bruikbare buitenruimte
Gemiddeld E label energie
Plannen
Sloop en vervangende nieuwbouw
Woningen in het sociale huursegment
Planning
Sloop per einde 2015
Sociaal plan per direct van toepassing
Begeleiding
Sociaal plan woningcorporaties 2 jaar voor start sloop in werking
Verhuis- en wederinrichtingvergoeding
Vergoeding ZAV
Voorrang, prioriteit en eerste keuze bij nieuwe woning
Keuze uit woningvoorraad gezamenlijke corporaties Maastricht
Huurgewenning bij hogere huurprijs
Begeleiding en ondersteuning door woon- en wijkconsulenten Maasvallei
Vanaf nu:
Tijdelijke verhuur of leegstandsbeheer via Ad Hoc
Géén huurverhoging vanaf 2 jaar vóór sloop
Beperkte woningaanpassingen en onderhoud
Bij grote herstelwerkzaamheden sociaal plan eerder in werking
Dank voor uw aandacht
vragen en opmerkingen?