Funk-actor Impuls-schakelrelais FSR61/8-24V UC Inbouw

NL
30 100 004 - 5
Funk-actor
Impuls-schakelrelais
FSR61/8-24 V UC
Inbouw en montage van deze
producten mag enkel door
vakbekwame personen verricht
worden!
een Funk signaal bevestigd. Dit Funk sig
naal kan in andere actoren, GFVS-software en in de universeel displays ingeleerd worden.
Scène-aansturing: Met 1 van de 4 stuursignalen van een daarvoor ingeleerde
scènepulsdrukker met dubbele wip kunnen meerdere FSR61 in een scène in- of
uitgeschakeld worden.
Draaischakelaars
Omgevingstemperatuur:-20°C bis +50°C.
Opslagtemperatuur: -25°C bis +70°C.
Relatieve luchtvochtigheid:
Gemiddeld per jaar <75%.
geldt voor apparaten vanaf productieweek 11/14 (Zie opdruk onderkant
behuizing)
1 maakcontact niet potentiaalvrij
10 A/250 V AC, gloeilampen 2000 Watt,
afvalvertraging met uitschakelwaarschuwing, continue-licht via pulsdrukkers
inschakelbaar. Versleutelde Funk, bi-directioneel en met instelbare repeaterfunctie.
Stand-by verlies slechts 0,3-0,8 Watt.
Geschikt voor inbouw in centraal/inbouwdozen. Slechts 45 mm lang, 45 mm
breed en 33 mm diep.
Locale voeding en stuurspanning 8 t/m
24 V UC.
Bij een stroomuitval blijft de schakelstand behouden, Bij terugkeer van de
voeding wordt gedefinieerd uitgeschakeld.
Het relaiscontact kan bij aanvang zowel
open als gesloten zijn en zal zich bij het
aanleggen van de voeding synchroniseren.
Naast de draadloze bediening via een
interne antenne, kan deze Funkactor ook
op een normale 'bedrade' manier met
bedrade pulsdrukkers bediend worden.
Een glimlampenstroom is hierbij niet
toegestaan.
Vanaf productieweek 11/14 kunnen versleutelde sensoren ingeleerd worden.
Tevens kunnen de functies Bi-directioneel
en/of Repeater geactiveerd worden.
Iedere toestandsverandering en uitgevoerde centrale bevelen worden met
een Funk signaal bevestigd. Dit Funk signaal kan in andere actoren GFVS soft
Zijn continu-licht via pulsdrukkers en uitschakel-waarschuwing
beide
geselecteerd dan zal de uitschakelwaarschuwing pas na afloop van het continulicht actief worden.
Met de onderste draaischakelaar kan
de afvalvertraging in de functie ESV van
2 t/m 120 minuten ingesteld worden.
geeft een normale impulsrelais
Stand
(ES) zonder afvalvertraging, continuelicht via pulsdrukkers en uitschakelwaarschuwing.
Met de bovenste draaischakelaar op
stand ER = schakelrelais, heeft de
onderste draaischakelaar, met uitzondering van stand , een veiligheids- en
energiebesparingsfunctie. Als het uitschakelcommando niet herkend wordt
door bijvoorbeeld een klemmende of te
haastig bediende pulsdrukker, schakelt
het relais automatisch uit na het verstrijken van een tussen 2 en 120 seconden
instelbare tijd. Als een FTK is ingeleerd,
is deze tijdfunctie uitgeschakeld.
Enkelvoudige pulsdrukker als verbreek:
Functie instelling ER: Het contact is bij
het aanleggen van de voedingspanning
open. Bij het loslaten van de pulsdrukker sluit het contact direct. Bij het
indrukken van de pulsdrukker opent het
contact direct.
Functie instelling ESV: Het contact is bij
het aanleggen van de voedingspanning
gesloten. Wordt de pulsdrukker ingedrukt dan opent het contact direct. Bij
het loslaten van de pulsdrukker begint
de ingestelde vertragingstijd (2-120
minuten) te lopen. Op de tijdstand
sluit het contact direct.
Funk raam/deur contanten FTK en
Hoppe raamgrepen:
Functie instelling ER: Meerdere FTK en/of
raamgrepen zijn met elkaar gecombineerd.
Maak: Als een raam of deur geopend is
sluit het contact. Alle ramen en deuren
moeten gesloten zijn voordat het contact
opent. (bijv. voor aansturing van de
ventilatie)
Verbreek: Als een raam of deur geopend
is opent het contact. Alle ramen en deuren moeten gesloten zijn voordat het
contact sluit.
Schemerschakeling met ingeleerde
lichtsensor FAH en de functie instelling
4
4
Met de bovenste draaischakelaar kunnen in de LRN-stand tot maximaal 35
Funk-modules (van FT4 of FHS/FHM)
toegewezen worden waarvan eventueel
een of meerdere met centraal-aan of -uit
functie. Tevens kunnen FTK raam/deurcontacten in de functies maak of verbreek bij geopende raam/deurcontacten,
de FAH Funk lichtsensoren en FBH Funk
bewegingsensoren ingeleerd worden. Na
het toewijzen wordt de gewenste functie
van dit impuls-schakelrelais gekozen:
ER = schakelrelais
ESV= impulsrelais.
Eventueel met afvalvertraging, en
+
= ESV met continue-licht
via pulsdrukkers
+
= ESV met uitschakelwaarschuwing
+
= ESV met continue-licht
via pulsdrukkers en uitschakelwaarschuwing
Als continue-licht via pulsdrukkers
is ingeschakeld, kan met een puls van
meer dan 1 seconde het licht continue
ingeschakeld worden. Na 2 uur wordt
het licht automatisch uitgeschakeld, mits
het niet in de tussentijd handmatig uitgeschakeld is.
Als de uitschakelwaarschuwing
actief
is; zal de verlichting ter waarschuwing
meerdere keren kort knipperen gedurende
de laatste 30 seconden voor het uitschakelen.
4
Schemerschakeling met ingeleerde
lichtsensor FAH en de functie instelling
ESV. Op de tijdsinstelling 120 opent het
contact bij voldoende licht met een vertraging van 4 minuten. Op de tijdsinstelling 4 opent het contact direct.
Bediening via pulsdrukkers blijft mogelijk.
Bewegingdetectie met ingeleerde
bewegingsensor FBH (Slave) en de
functie instelling ER. Bij beweging wordt
direct ingeschakeld. Als er geen beweging meer is opent het contact na de
ingestelde afvalvertraging van t = 2 t/m
255 seconden (stand ). Wordt een
beweging & lichtsensor FBH (Master)
ingeleerd dan wordt bij het inleren met
de onderste draaischakelaar de schakeldrempel (lichtsterkte waartop de
FSR61 In- en uitschakelt) ingesteld.
Een lichtsensor FAH of een beweging &
lichtsensor FBH (Master) kan in de
functie ER samen met bewegingsensor
FBH (Slave) toegepast worden zodat
bewegingdetectie enkel bij schemer/
donker geactiveerd is. Meldt de FAH of
FBH (Master) voldoende licht dan opent
het contact direct.
Bij het inleren wordt ook de schakeldrempel (lichtsterkte waartop de FSR61
inschakelt) ingeleerd. Deze ligt tussen
beginnende schemering en volledige
duisternis.
De led begeleidt het inleerproces zoals
hierna omschreven staat en geeft tijdens
bedrijf ontvangen Funk-signalen
Funk signalen weer
door kort op te lichten.
4
Aansluitvoorbeelden
Technische gegevens
Nominaal
schakelvermogen
10 A/250 V AC
Gloeilampen en
halogeenlampen1) 230 V
2000 W
TL-lampen met VSA in DUO1000 VA
schakeling of niet gecompenseerd
TL-lampen met VSA parallel
gecompenseerd of met EVSA
500 VA
Compact-TL-lampen met
15 x7 W
EVSA en energiespaarlampen 10 x 20 W
Stuurstroom (bijv. 24 V DC)
lokale stuuringang
Stand-by verlies
(werkelijk vermogen)
1)
0,2 mA
0,3-0,8 W
Bij Lampen met max. 150 W
Funk-sensoren in Funk-actoren inleren
Alle sensoren moeten in de actoren
ingeleerd worden, zodat deze de Funk
signalen van de sensoren herkennen en
uitvoeren kunnen.
Actor FSR61/8-24 V UC inleren
Bij levering af fabriek is het geheugen
leeg. Als u er niet zeker van bent of er al
iets in geleerd is, moet u het geheugen
helemaal wissen:
Zet de bovenste draaischakelaar op CLR.
De led knippert snel. Draai nu de onderste draaischakelaar binnen 10 seconden
3 keer tegen de rechter aanslag (met de
klok mee) en daar weer van af. De led
stopt met knipperen en dooft na 2 seconden. Alle reeds ingeleerde sensoren
zijn gewist, de repeater-functie en het
bevestigingssignaal zijn uitgeschakeld.
Een enkele sensor wissen:
Zet de bovenste draaischakelaar op CLR.
De led knippert snel. Bedien de te wissen
sensor. De LED dooft.
Als alle functies van een versleutelde
sensor gewist zijn dan moeten deze,
zoals omschreven bij Versleutelde sensoren inleren opnieuw ingeleerd worden.
De sensoren inleren:
1.Zet de onderste draaischakelaar
op de gewenste inleerfunctie:
Zodra een inleerfunctie geselecteerd is
zal een LED dit signaleren door kort
Zodra een inleerfunctie geselecteerd is
zal een LED dit signaleren door kort
te knipperen.
Linker aanslag 2 = 'centraal uit' en
FTK of raamgreep als verbreekcontact
inleren.
6 = scènepulsdrukker inleren, automatisch wordt de complete pulsdrukker
met dubbele wip ingeleerd.
40 = dubbele pulsdrukker inleren;
De dubbele pulsdrukker wordt bij
bediening compleet ingeleerd.
De kant waar gedrukt wordt is dan
automatisch als aan gedefinieerd, de
andere kant als uit.
80 = enkelvoudige pulsdrukker inleren.
120 = enkelvoudige pulsdrukker als
verbreek contact inleren.
Rechter aanslag
= 'centraal aan',
en FTK of raamgreep als maakcontact
en FBH (Slave) inleren.
Er kan een FAH of een FBH (Slave)
ingeleerd worden. De stand van de
onderste draaischakelaar bepaald de
schakeldrempel: tussen 2 = volledige
duisternis, en 120 = beginnende
schemering.
4
2. Zet de bovenste draaischakelaar op
LRN. De led knippert rustig.
3. De gewenste sensor inleren.
De led dooft.
Als er nog meer sensoren ingeleerd
moeten worden, moet u de bovenste
draaischakelaar kort van LRN wegdraaien en weer bij 1. beginnen.
Stel de draaischakelaar na het inleren
op de gewenste functie in.
Om het per ongeluk inleren van een
verkeerde wandzender of afstandsbediening tegen te gaan kunnen deze
ook met een dubbele klik (2 keer snel
drukken) ingeleerd worden.
1. De bovenste draaischakelaar binnen
2 seconden 3 keer op LRN draaien
(met de klok mee). De LED knippert
dubbel.
2. De in te leren wandzender of afstandbediening twee keer indrukken. De
LED dooft.
Om het inleren van de actor weer op
een enkele klik te zetten moet u de
bovenste draaischakelaar binnen
2 seconden 3 keer op LRN draaien (met
de klok mee). De LED knippert rustig.
Na een stroomuitval wordt de actor ingesteld op het inleren met een enkele klik.
Er kunnen zowel normale als ook versleutelde sensoren ingeleerd worden.
Versleutelde sensoren inleren:
1. De bovenste draaischakelaar op LRN
zetten.
2. De onderste draaischakelaar 3 keer
tegen de linker aanslag draaien
(tegen de klok in).
De LED knippert snel.
3. binnen 120 seconden de versleuteling
van de sensor activeren. De LED dooft
Attentie: De voedingspanning mag niet
uitgeschakeld worden.
4. Vervolgens kunt u de sensor inleren
zoals omschreven in Funk De sensoren
inleren.
Moeten nog meer versleutelde sensoren
ingeleerd worden dan de bovenste draaischakelaar kort van LRN weg draaien en
weer bij punt 1 beginnen.
Bij versleutelde sensoren wordt de 'Rolling
Code' gehanteerd. Dit wil zeggen dat de
code na elk telegram in zowel zender
als ontvanger veranderd wordt.
Ontvangt een niet actieve actor meer dan
50 telegrammen van een sensor dan
wordt het niet meer erkent en zal de
sensor opnieuw als versleutelde sensor
ingeleerd moeten worden. Het opnieuw
inleren van de functie is niet noodzakelijk.
Scènes inleren:
Vier scènes kunnen met een daarvoor
ingeleerde scènepulsdrukker opgeslagen
worden.
1. Druktoets in- of uitschakelen
2. Door tussen de 3 - 5 seconden op een
van de 4 wip-einden van een speciaal
daarvoor ingeleerde scene pulsdrukker
te drukken, wordt de schakelstand
opgeslagen.
Repeater in of uit schakelen:
Ligt bij inschakelen van de voedingsspanning aan de locale stuuringang een
stuursignaal dan wordt de repaeter functie
in of uitgeschakeld. Met inschakelen van
de voedingsspanning kan de status van
de repeater weergegeven worden Licht
de voedingsspanning kan de status van
de repeater weergegeven worden. Licht
de LED op voor 2 seconden = repeater
uit (fabrieksstand) of 5 seconden =
repeater in.
Bevestigingssignalen inschakelen:
Vanaf fabriek zijn de bevestigingssignalen
uitgeschakeld. De bovenste draaischakelaar op CLR zetten. De LED knippert
snel. Vervolgens draait u de onderste
draaischakelaar binnen een tijdbestek
van 10 seconden 3 keer helemaal naar
links (linksom) en weer naar rechts. De
LED stopt met knipperen en gaat uit na
2 seconden. De bevestigingssignalen
zijn nu ingeschakeld.
!
Als een actor gereed is voor het
inleren (de led knippert rustig),
wordt het eerstvolgend binnenkomende Funk-signaal ingeleerd. Let er dus altijd op dat er
tijdens de inleerfase geen andere
sensoren geactiveerd worden.
Bevestigingssignalen uitschakelen:
De bovenste draaischakelaar op CLR
zetten. De LED knippert snel. Vervolgens
draait u de onderste draaischakelaar
binnen een tijdbestek van 10 seconden
3 keer helemaal naar links (linksom) en
weer naar rechts. De LED dooft direct.
De bevestigingssignalen zijn nu uitgeschakeld.
Bevestigingssignalen van deze actor in
een andere actor inleren:
Voor het wisselen van de schakelstand
en het gelijktijdig verzenden van het
bevestigings-signaal moet de plaatselijke
stuuringang gebruikt worden.
Bevestigingssignalen van andere actoren
in deze actor inleren:
Het is enkel zinvol om bevestigingssignalen van andere actoren in deze actor
in te leren als deze actor de functie ESV
heeft. 'Inschakelen' wordt in de inleerstand 'Centraal-aan' ingeleerd, 'uitschakelen' wordt in de inleerstand 'Centraaluit' ingeleerd. Na het inleren wordt de
functie ESV en de gewenste afvalvertraging ingesteld.
Hierbij verklaart ELTAKO GmbH dat de
producten, genoemd in deze handleiding, voldoen aan de, in de richtlijn
1999/5/EG, gestelde eisen.
Een kopie van de conformiteitverklaring
is op te vragen op het onderstaande
adres.
Voor later gebruik bewaren!
Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
+49 711 94350000
www.eltako.com
44/2014 Wijzigingen voorbehouden.