Download - Steunpunt Opleidingsscholen

Advies ADEF:
Een landelijk rollenportfolio
t.b.v. de infrastructuur in opleidingsscholen
Adviescommissie ADEF OidS
Mei 2013
1
Mei 2013
Adviescommissie ADEF Oids
Régie Driessen, Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (voorzitter)
Jo Gardeniers, Fontys Lerarenopleidingen Sittard
Marcelle Hobma, Hogeschool INHolland
Jan Lindhout, Hogeschool van Amsterdam
Adriënne Nijenhuis, Instituut Archimedes Hogeschool Utrecht
Michel Panis, Hogeschool Rotterdam
Henk Popma, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Michel van Schaik, Instituut Archimedes Hogeschool Utrecht
Sierd Smit, Hogeschool Windesheim
Johan Strijbis, Driestar Educatief
Johan Struik, Fontys Lerarenopleidingen Tilburg
2
Een landelijk rollenportfolio t.b.v. de infrastructuur in opleidingsscholen
Inhoudsopgave:
Samenvatting
4
Inleiding
5
1. Het begrip rollenportfolio
6
2. Het vierschillenmodel
8
3.Begeleiding van de student direct-werkplekgerelateerd
3.1 Werkplekbegeleider
10
10
4. Activiteiten vo-partnerschool niet direct-werkplekgerelateerd
4.1 Schoolopleider
4.2 Opleidingsteams OidS
4.3 Schoolcoördinator Oids
4.4 Onderzoeksbegeleider <school> en Coördinator onderzoek <school>
4.4 Assessor/examinator
10
10
11
11
11
12
5. Activiteiten vanuit de lerarenopleidingen
5.1 Instituutsopleider
5.2 Instituutscoördinator Oids
5.3 Onderzoeksbegeleider <instituut> en Coördinator onderzoek <instituut>
13
13
13
14
6. Overzicht rollenportfolio voor de opleidingsschool
15
7. Advies aan ADEF
19
Bronnen
20
Bijlage 1
Schematisch overzicht van de taken in de begeleiding/opleiding van studenten
op de werkplek van alle afzonderlijke opleidingsinstituten
21
3
Samenvatting
In opleidingsscholen spelen verschillende functionarissen een rol in de begeleiding van de student.
Er is behoefte om landelijk tot uniformering te komen in de gebruikte rollen in de opleidingsscholen.
De Adviescommissie ADEF OidS heeft bestudeerd welke rollen momenteel aanwezig zijn in de
opleidingsscholen en wat wenselijk is. Op basis hiervan doet zij in dit schrijven ADEF een voorstel
voor een rollenportfolio voor de opleidingsschool.
Aan de ontwikkeling van de opleidingsscholen leveren verschillende medewerkers een bijdrage. In
opleidingsscholen kan een betrokkenheid van medewerkers op vier niveaus (schillen) onderscheiden
worden. Dit laatste is aanleiding om in dit voorstel te spreken over een vierschillenmodel . In iedere
schil spelen medewerkers een rol.
Een overzicht van de vier schillen en de rollen in de eerste drie schillen (zie ook pagina 20):
Schil I:
Directe begeleiders/opleiders van de student op de werkplek
Werkplekbegeleider
Schil II:
Begeleiders/opleiders in de school (niet direct-werkplekgebonden)
Schoolopleider
Opleidingsteams OidS
Schoolcoördinator Oids
Onderzoeksbegeleider <school> en Coördinator onderzoek <school>
Assessor/examinator
Schil III:
Begeleiders/opleiders vanuit het opleidingsinstituut
Instituutsopleider
Instituutscoördinator Oids
Onderzoeksbegeleider <instituut> en Coördinator onderzoek <instituut>
Schil IV:
Beleid en bestuur (niet uitgewerkt)
In de eerste drie schillen spelen medewerkers een rol die direct bij de begeleiding en de beoordeling
betrokken zijn.
In totaal worden 11 rollen in de opleidingsschool onderscheiden. De kerntaken van deze rollen zijn in
deze notitie beschreven. In de beschrijving heeft de Adviescommissie ADEF OidS zich bewust beperkt
tot de kerntaken. Dit biedt ruimte om, op basis van regionale verschillen, op onderdelen
beschrijvingen meer specifiek te maken.
De Adviescommissie ADEF OidS doet ADEF het voorstel om te streven het rollenportfolio in 2016
landelijk in te voeren. Opleidingsscholen krijgen daarmee de ruimte om de nodige voorbereidingen
te treffen in de periode 2014-2016 teneinde landelijk tot een succesvolle invoering te komen.
Een tweede advies voor ADEF betreft de invoering van het rollenportfolio. De Adviescommissie ADEF
OidS adviseert ADEF om de komende jaren de voorbereiding op de invoering te (laten) monitoren.
4
Inleiding
In de begeleiding van studenten in opleidingsscholen spelen een aantal medewerkers een rol. In de
afgelopen jaren is een wildgroei aan benamingen voor deze medewerkers ontstaan. Personen met
eenzelfde taak voeren deze in verschillende regio’s uit onder een andere naam. Om een voorbeeld te
geven, de termen schoolpracticumdocent, coach, vakcoach, werkplekbegeleider en schoolbegeleider
duiden allen op de direct-werkplekgerichte ondersteuning van de student. Naast verschillende
benamingen voor eenzelfde (of bijna eenzelfde) taak zijn er medewerkers die een identieke (of bijna
identieke) naam hebben gekregen in de begeleiding van studenten maar is er in de verschillende
regio’s een andere taakinhoud aan gekoppeld. Een treffend voorbeeld betreft de
instituutsbegeleider: in de ene regio wordt hier de opleidingsdocent bedoeld die studenten begeleidt
en beoordeelt op de werkplek en in een andere context is de instituutsbegeleider verantwoordelijk
voor het onderhouden van het contact vanuit de lerarenopleiding met de schoolleiding, is hij
intermediair tussen collega’s van het opleidingsinstituut met de praktijkbegeleider en de student en
bewaakt hij de kwaliteit van het praktijkleren. Al met al kan de wildgroei aan benamingen leiden tot
een Babylonische spraakverwarring!
De behoefte is aanwezig aan een gemeenschappelijke taal over de rollen in de opleidingsschool,
zowel de begeleidingsrollen als de opleidingsrollen. Dit vergemakkelijkt de communicatie in en
tussen de verschillende opleidingsscholen en daarnaast wordt ook de communicatie met derden
verbeterd.
De Adviescommissie ADEF OidS heeft de opdracht gekregen een voorstel te doen over het
rollenportfolio in de infrastructuur van de opleidingsschool. Daartoe heeft zij de volgende werkwijze
gehanteerd. Zij is gestart met het maken van een inventarisatie van de huidige situatie. De
verschillende begeleidings- en opleidingsactiviteiten in de opleidingsscholen zijn in een
vierschillenmodel geplaatst. Op basis van dit model was het mogelijk om met elkaar in gesprek te
gaan over de verschillende taken. In een tijdelijke werkgroep van de Adviescommissie is vervolgens
per schil onderzocht welke begeleidings- en opleidingsactiviteiten uitgevoerd worden en welke
essentieel zijn. Er zijn verschillende rollen onderscheiden in de infrastructuur van de
opleidingsschool en op basis hiervan is een rollenportfolio ontwikkeld. Voor iedere rol is een
beschrijving van de kerntaken gegeven. Dit voorstel is teruggekoppeld aan de Adviescommissie met
de vraag om in de eigen achterban te inventariseren of men zich hierin kon vinden. Deze
achterbanraadpleging heeft geleid tot aanpassingen in het voorstel.
Doel was niet om tot een volledig dichtgetimmerd geheel te komen. De Adviescommissie ADEF OidS
doet een voorstel voor een rollenportfolio waarin de kerntaken beschreven zijn en er ruimte is voor
verdere invulling. Dit biedt de mogelijkheid om per regio/opleidingsschool tot verdere invulling en
uitbreiding/verfijning te komen passend bij de historie of de ontwikkeling van de opleidingsschool.
5
1. Het begrip rollenportfolio
Binnen de opdracht van ADEF heeft de Adviescommissie ADEF OidS besloten om te werken met het
begrip ‘rol’. Het begrip ‘rol’ is formeel geformuleerd als ‘een logisch samenhangend geheel van
werkzaamheden dat onderdeel is van een organisatieproces. Een rol wordt vervuld door een
werknemer die in zijn functie één of meerdere rollen kan vervullen, en via de roluitvoering bijdraagt
aan een goed functioneren van de organisatie’ (Noij & Koster, 2012b).
Een andere ’rol’ vraagt andere bekwaamheden, brengt andere bevoegdheden met zich mee en soms
een andere verhouding tot collega’s. Rollen structureren functies in natuurlijke gehelen van werk: de
rol van vakdocent, begeleider van een student, lid van een projectteam etc. Rollen maken de
diversiteit en complexiteit van het werk van docenten ook zichtbaar.
Bij het werken met rollen blijft de bestaande systematiek van functies en het functiebouwwerk
gehandhaafd. Doorgaans bevat de functieomschrijving een opsomming van taken,
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en competenties. Een functie is te zien als een set van rollen.
Rollen bieden een overzichtelijke en concrete ordening van het werk. Dit wordt visueel weergegeven
in figuur 1.
Figuur 1 - klassiek versus rolgericht ordenen van functies (Noij & Koster, 2012c)
6
Rollen worden beschreven in een zogenaamde rolbeschrijving. Een rolbeschrijving beschrijft concreet
de werkzaamheden die iemand moet verrichten in een onderdeel van een organisatieproces. De
beschrijving legt het wat vast, niet het hoe (Noij & Koster, 2012c).
De Adviescommissie ADEF OidS beperkt zich in de beschrijving van de rollen tot de kerntaken.
Opleidingsscholen kunnen er zelf voor kiezen om de kerntaken verder uit te werken in deeltaken met
specifieke werkzaamheden en ook kunnen verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven
worden.
De Adviescommissie ADEF Oids heeft de rollen in de infrastructuur van de opleidingsschool
bestudeerd. In totaal zijn 11 rollen onderscheiden en beschreven. Deze 11 rollen tezamen vormen
het rollenportfolio van de opleidingsschool.
7
2. Het vierschillenmodel
In opleidingsscholen heeft iedere vo-partnerschool/scholen een begeleidings- en
opleidingsinfrastructuur ontwikkeld. In de begeleiding en opleiding van de student op de vopartnerschool spelen medewerkers op vier niveaus een rol. De betrokkenheid van medewerkers op
vier niveaus is de aanleiding om te spreken over het vierschillenmodel.
Voor een goedlopende infrastructuur op een opleidingsschool moeten medewerkers op alle niveaus
op eenzelfde golflengte zitten. Het is van belang om te opereren vanuit eenzelfde visie en te spreken
in dezelfde taal.
Als we het functioneren van de student centraal stellen, is deze het middelpunt in het
vierschillenmodel. In de eerste schil speelt de directe begeleider op de werkplek een grote rol.
Naarmate we verder van de kern gaan, is de relatie met de individuele student minder (tot niet)
aanwezig.
Op de volgende pagina is in figuur 1 het vierschillenmodel afgebeeld.
Met de cijfers I tot en met IV worden in dit schema de vier schillen aangeduid:
I. Directe begeleiders/opleiders van de student op de werkplek
II. Begeleiders/opleiders in de school (niet direct-werkplekgebonden)
III. Begeleiders/opleiders vanuit het opleidingsinstituut
IV. Betrokkenen bij de sturing van het partnerschap
De schillen I tot en met III vormen samen de begeleidings- en opleidingsinfrastructuur.
De laatstgenoemde schil (schil IV) is o.a. van belang bij de inrichting en de facilitering van de
opleidingsschool. Deze schil vertegenwoordigt de bestuurslaag. In verschillende opleidingsscholen is
deze schil uniek ingevuld. In dit schrijven wordt geen aandacht besteed aan deze schil. Dit omdat de
relatie met de student nihil is.
In de volgende drie paragrafen wordt per paragraaf één schil toegelicht; respectievelijk schil I, II en
III. Per schil wordt een opsomming gegeven van de namen van de medewerkers zoals die momenteel
gebruikt worden. Ook wordt een opsomming gegeven van de activiteiten die door deze
medewerkers worden uitgevoerd; zowel naar de student als naar de ontwikkeling van de
opleidingsschool.
Per schil wordt een voorstel gedaan t.a.v. de rol/rollen in de infrastructuur. Naast voorstellen voor de
rol/rollen worden ook de kernactiviteiten opgesomd.
8
VO-partnerschool /scholen
Lerarenopleiding(en)
IV.
Partnerschap
-
I.
Student
Rol
student
Begeleider WPL
Student
Docenten
opleiding
II.
III.
Rollen begeleiders/opleiders
niet direct-werkplekgerelateerd
Rollen begeleiders/opleiders
betrokken bij OidS
Figuur 1: Schematische afbeelding van het vierschillenmodel
9
3. Begeleiding van de student direct-werkplekgerelateerd
In iedere opleidingsschool wordt een student begeleid bij de dagelijkse praktijk van het
werkplekleren. Voor deze begeleiding, die direct-werkplek gerelateerd is, zien wij dat in alle
opleidingsscholen één persoon is aangewezen waar een student regelmatig contact mee heeft. De
relatie tussen de student en deze begeleider is de spil van de begeleiding.
Landelijk wordt een diversiteit van begrippen gebruikt voor de begeleiding die directwerkplekgerelateerd is: schoolpracticumdocent, coach, vakcoach, werkplekbegeleider en
schoolbegeleider. In meer MBO’s wordt voor deze begeleiding de term ‘werkplekbegeleider’
gebruikt.
3.1 Werkplekbegeleider
De kern van de taak van de werkplekbegeleider is het begeleiden van studenten bij het
werkplekleren in de dagelijkse praktijk. Het betreft activiteiten die betrekking hebben op de
eerstelijnsondersteuning van de student op de werkplek.
4. Activiteiten vo-partnerschool niet direct-werkplekgerelateerd
4.1 Schoolopleider
In de infrastructuur op de vo-partnerschool is, naast de directe begeleider van de student, een
begeleider aanwezig die als ‘algemeen begeleider’ van de studenten optreedt. Deze begeleider is
vaak het bruggenhoofd tussen de school en de opleiding, is het aanspreekpunt voor het
managementteam van de eigen organisatie en het praktijkbureau van de lerarenopleiding. Hij neemt
deel aan het gezamenlijke overleg van de bovenschoolse coaches.
Hij speelt een rol bij het plaatsen van studenten in de school. Ook adviseert hij over scholing voor
medewerkers, coördineert de werkzaamheden van de collega’s die studenten in hun dagelijks
functioneren begeleiden en neemt soms ook een deel van hun taak over. In veel gevallen geeft hij
begeleiding (al dan niet op afstand) en is hij betrokken bij de beoordeling van de studenten.
De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de beoordeling op de werkplek ligt bij de
instituutsopleider. De beoordeling van het werkplekleren kan plaatsvinden door de
werkplekbegeleider van de student.
Landelijk zien we dat de volgende begrippen voor deze rol in omloop zijn: opleidingsdocent,
contactpersoon, schoolopleider, opleider in de school en algemeen begeleider van de school.
Het voorstel is om de term schoolopleider te gebruiken. Basis hiervoor is het VELONcompetentieprofiel.
De kern van de taak:
- Algemeen begeleider van de student in de school
- Coördineren van activiteiten voor werkplekbegeleiders
- Signaleren professionaliseringsbehoeften en doen van voorstellen voor
professionalisering
10
- Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de begeleiding en de beoordeling
- Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkplek
- Op de hoogte van de activiteiten van OidS
De schoolopleider is bij voorkeur VELON-gecertificeerd.
4.2 Opleidingsteam OidS
In sommige opleidingsscholen worden groepsgewijs onderwijsactiviteiten aangeboden op de vopartnerschool. Veelal betreft het onderwijsactiviteiten gericht op thema’s van de generieke
kennisbasis (workshops, bespreken van opdrachten). Deze activiteiten worden doorgaans door
teams uitgevoerd waarin medewerkers van de vo-partnerschool én van de lerarenopleiding
vertegenwoordigd zijn. Voorstel is dat deze teams ‘opleidingsteams’ genoemd worden.
De kern van de activiteiten van de opleidingsteams is het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van
onderwijsactiviteiten waarin de verbinding tussen theorie en praktijk centraal staat.
Betrokkenen in de opleidingsteams moeten aanwijsbaar beschikken over kennis/expertise om
onderwijs te verzorgen.
4.3 Schoolcoördinator OidS
Bij vo-partnerscholen waar sprake is van meer scholen (locaties) en meer schoolopleiders kan een
Schoolcoördinator OidS benoemd worden. De rol van de Schoolcoördinator OidS is die van een
schoolopleider met een coördinerende (extra) taak.
Het voorstel is om de Schoolcoördinator OidS de volgende taken te geven:
- Aansturen opleidingsteam(s): inhoudelijk en organisatorisch
- Aanspreekpunt voor het managementteam van de eigen organisatie
- Initiëren van gezamenlijk overleg met schoolopleiders
- Aansturen van professionaliseringsactiviteiten t.b.v. de ontwikkeling van de opleidingsschool
- Aanspreekpunt voor de lerarenopleiding voor ontwikkeling, uitvoering en afstemming van
activiteiten
Een minimale vereiste om in aanmerking te komen voor de rol van coördinerend schoolopleider OidS
is de VELON- certificering voor schoolopleider.
4.4 Onderzoeksbegeleider <school> en Coördinator onderzoek <school>
In een aantal opleidingsscholen worden studenten in hun (afstudeer)onderzoek begeleid door
onderzoeksbegeleiders werkzaam bij de vo-partnerschool.
Landelijk zien we dat de term ‘onderzoeksbegeleider’ gebruikt wordt voor deze rol. Ons advies is om
11
deze term te (blijven) gebruiken en te verfijnen. Studenten worden begeleid door onderzoeksbegeleiders op de school en door onderzoeksbegeleiders van het instituut. Reden om het voorstel te
doen de volgende begrippen te gebruiken:
- onderzoeksbegeleider <school>
- onderzoeksbegeleider <instituut>
De kern van de taak van de onderzoeksbegeleider <school>
- Begeleiden van studenten in hun onderzoeksactiviteiten : individueel en/of groepsgebonden
Het is wenselijk dat onderzoeksbegeleiders vanuit de scholen gecertificeerd zijn als
‘onderzoeksbegeleider’.
In steeds meer vo-partnerscholen zien we dat onderzoek een belangrijke plaats gaat innemen in de
schoolontwikkeling. In toenemende mate zien we bij vo-partnerscholen dat een ‘coördinator
onderzoek’ wordt benoemd. Deze heeft zicht op de vragen gerelateerd aan de schoolontwikkeling,
heeft zicht op de mogelijkheden van de (afstudeer)onderzoeken van de lerarenopleiding, kan de
onderzoeksopdrachten van de studenten koppelen aan ontwikkelingsvragen van de
school/scholengroepen en weet onderzoeksresultaten van studenten een plek te geven in de
ontwikkeling van de school.
Gezien de relevantie van het onderzoek in de opleidingsscholen en de ontwikkelingen in de
lerarenopleidingen en bij de vo-partnerscholen het voorstel één onderzoeksbegeleider enkele extra
taken te geven. Het voorstel is om de onderzoeksbegeleider die deze extra taken uitvoert
Coördinator onderzoek te noemen.
De volgende extra taken worden door de Coördinator Onderzoek <school> uitgevoerd:
- Aanspreekpunt voor het managementteam van de eigen organisatie
- Gezamenlijk overleg met onderzoeksbegeleiders en/of School coördinator oidS
- Aanspreekpunt voor de lerarenopleiding voor ontwikkeling, uitvoering en afstemming van
activiteiten
Een minimale vereiste om in aanmerking te komen voor de rol van Coördinator onderzoek is het
certificaat van ‘onderzoeksbegeleider’.
4.5 Assessor/examinator
In een aantal opleidingsscholen zijn medewerkers van de vo-partnerschool betrokken als assessor of
examinator.
Medewerkers betrokken als assessor/examinator zijn gecertificeerd door de lerarenopleidingen.
12
5. Activiteiten vanuit de lerarenopleidingen
5.1 Instituutsopleider
De lerarenopleidingen leveren een bijdrage aan de infrastructuur op de vo-partnerschool. Vanuit de
lerarenopleidingen is een begeleider aanwezig die als algemeen begeleider van de studenten
optreedt. Hij onderhoudt contact met de schoolleiding/directie, de begeleider betrokken bij directwerkplekgerelateerde activiteiten en de student. Hij levert een bijdrage aan de samenwerking met
de school en is betrokken bij de schoolontwikkeling. Hij is het primaire aanspreekpunt voor de
‘schoolopleider/opleider in de school’ en treedt op als intermediair tussen medewerkers van de vopartnerschool en collega’s van de lerarenopleiding. Hij signaleert scholingsbehoeften en ondersteunt
de begeleiders van de studenten (schoolopleider/ opleider in de school/etc.) in de uitoefening van
taken. Daarnaast bewaakt hij de kwaliteit van de werkplek en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit
van de begeleiding en de beoordeling. Daartoe bezoekt hij lessen, voert hij begeleidingsgesprekken
en beoordeelt hij (i.o.m. andere begeleiders) studenten.
In opleidingsscholen is deze persoon samen met schoolopleiders en evt. opleidingscoördinatoren
betrokken bij activiteiten van ‘opleiden in de school’.
Landelijk zien we dat de volgende begrippen in omloop zijn voor deze functionaris:
fontyscontactdocent, stagecoördinator, instituutsopleider, instituutscoördinator , interne opleider,
algemeen begeleider instituut, relatiebeheerder
Het voorstel is om de term instituutsopleider te gebruiken. Bij voorkeur is de instituutsopleider
VELON-gecertificeerd.
De kern van de taak:
- Algemeen begeleider van de student in de school (met name in de tweede lijn)
- Onderhouden van contacten met schooldirectie, begeleiders van studenten en studenten
- Coördineren van activiteiten voor werkplekbegeleiders
- Signaleren professionaliseringsbehoeften en doen van voorstellen voor
professionalisering
- Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de begeleiding en beoordeling van studenten
- Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkplek van de student
- Op de hoogte van de activiteiten van OidS
5.2 Instituutscoördinator OidS
Ten behoeve van de opbouw van de opleidingsschool is op het opleidingsinstituut een
Instituutscoördinator OidS aanwezig. Deze heeft overzicht op de activiteiten die uitgevoerd worden
in de vo-partnerschool. De coördinator OidS heeft regelmatig contact met de schoolcoördinator
OidS. In dit overleg kunnen inhouden en de vormgeving van het onderwijs , afstemming en ook de
planning/organisatie van het onderwijs geagendeerd worden.
De kern van de taak:
- Eindverantwoordelijk voor het (ontwikkelen en) afstemmen van het onderwijs dat op locatie wordt
verzorgd: inhouden, vormgeving, afstemming en planning/organisatie
13
- Onderhouden van contacten met de coördinatoren op de vo-partnerscholen:
afstemmen/delen van ontwikkelingen, bespreken van de begeleiding en beoordeling van studenten
- Kwaliteitsbewaking van het onderwijs dat in de vo-partnerscholen wordt verzorgd
5.3 Onderzoeksbegeleider <instituut> en Coördinator onderzoek <instituut>
Medewerkers op het opleidingsinstituut die studenten begeleiden bij het onderzoek doen dit vanuit
hun rol als onderzoeksbegeleider. Deze begeleiding kan individueel of groepsgebonden zijn.
De kern van de taak van de onderzoeksbegeleider :
Begeleiden van studenten in hun onderzoeksactiviteiten: individueel en/of groepsgebonden
Studenten voeren onderzoeksopdrachten en veelal ook het afstudeeronderzoek uit op de vopartnerscholen. De onderzoeksopdrachten en ook het afstudeeronderzoek worden aangestuurd
vanuit de lerarenopleidingen.
De Coördinator onderzoek van de lerarenopleiding heeft overleg met
onderzoekscoördinatoren/onderzoeksbegeleiders van de vo-partnerschool. In dit overleg kunnen de
volgende thema’s geagendeerd staan: onderzoeksleerlijn, begeleidings- en
beoordelingsvraagstukken, onderwijsactiviteiten (workshops) op de vo-partnerschool, afstemming
onderzoek en schoolontwikkeling en afstemming onderzoek t.b.v. de lerarenopleiding of de
lectoraten.
De kern van de taak van de Coördinator onderzoek <instituut>:
- Verantwoordelijk voor de onderzoeksopdrachten, passend in de leerlijn onderzoek, die door
studenten worden uitgevoerd op de vo-partnerscholen
- Onderhouden van contacten met Coördinatoren Onderzoek <scholen> -partnerscholen: bespreken
van ontwikkelingen, ontwikkelen van onderwijs, begeleiden en beoordelen van opdrachten,
professionalisering
- Onderhouden van contacten met MT/directie van de lerarenopleiding: bespreken ontwikkelingen
14
6. Overzicht rollenportfolio voor de opleidingsschool
Voor een aantal rollen zijn in het voorgaande voorstellen gedaan.
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van alle rollen in de infrastructuur op de
opleidingsschool. Alle rollen tezamen vormen het rollenportfolio van de infrastructuur.
Er zijn vier schillen onderscheiden in de infrastructuur op de opleidingsschool. In voorgaande is
aangegeven dat we landelijk in de opleidingsscholen tot uniformering van rollen willen komen in drie
schillen. In onderstaande worden de rollen in de drie schillen beschreven.
Schil 1: De direct-werkplekgerelateerde begeleiding
Er is één rol in deze schil.
Rol 1:
Werkplekbegeleider
Kerntaak:
- Begeleiden van studenten bij het werkplekleren in de dagelijkse praktijk
Schil 2: Activiteiten uitgevoerd door medewerkers van de vo-partnerschool
niet direct-werkplekgerelateerd. Er zijn zes rollen onderscheiden in deze schil.
Rol 2:
Schoolopleider
Kerntaken:
- Algemeen begeleider van de student in de school
- Coördineren van activiteiten voor werkplekbegeleiders
- Signaleren professionaliseringsbehoeften en doen van voorstellen voor
professionalisering
- Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de begeleiding en de beoordeling
- Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkplek van studenten
- Op de hoogte van de activiteiten van OidS
Rol 3:
Lid van het opleidingsteam OidS
Kerntaak:
- Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van onderwijsactiviteiten waarin de verbinding
tussen theorie en praktijk centraal staat
Rol 4:
Schoolcoördinator Oids
Kerntaken:
- Aansturen opleidingsteam(s): inhoudelijk en organisatorisch
15
- Aanspreekpunt voor het managementteam van de eigen organisatie
- Initiëren van gezamenlijk overleg met schoolopleiders
- Aansturen van professionaliseringsactiviteiten t.b.v. de ontwikkeling van de
opleidingsschool
- Aanspreekpunt voor de lerarenopleiding voor ontwikkeling, uitvoering en afstemming
van activiteiten
Rol 5:
Onderzoeksbegeleider <school>
Kerntaak:
- Begeleiden van studenten in hun onderzoeksactiviteiten : individueel en/of
groepsgebonden
Rol 6:
Coördinator onderzoek < school>
Naast de taken van de onderzoeksbegeleider worden ook onderstaande taken
uitgevoerd:
- Aanspreekpunt voor het managementteam van de eigen organisatie
- Gezamenlijk overleg met onderzoeksbegeleiders en/of School coördinator oidS
- Aanspreekpunt voor de lerarenopleiding voor ontwikkeling, uitvoering en afstemming
van activiteiten
Rol 7:
Assessor/examinator
Kerntaken:
- Functioneren als assessor/examinator voor curriculumonderdelen van de
lerarenopleiding.
Schil 3: Activiteiten uitgevoerd door medewerkers van lerarenopleidingen.
Er zijn vier rollen onderscheiden in deze schil.
Rol 8:
Instituutsopleider
Kerntaken:
- Algemeen begeleider van de student in de school
- Onderhouden van contacten met schooldirectie, begeleiders van studenten en
studenten
- Coördineren van activiteiten voor werkplekbegeleiders
- Signaleren professionaliseringsbehoeften en doen van voorstellen voor
16
professionalisering
- Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de begeleiding en beoordeling van studenten
- Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkplek
- Op de hoogte van de activiteiten van OidS
Rol 9:
Instituutscoördinator OidS
Kerntaken:
- Eindverantwoordelijk voor het (ontwikkkelen en) afstemmen van het onderwijs dat op
locatie wordt verzorgd: inhouden, toetsing, vormgeving, afstemming en
planning/organisatie
- Onderhouden van contacten met verantwoordelijken voor het onderwijs op de
partnerschool (de opleidingscoördinatoren/schoolcoördinatoren) :
afstemmen/delen van ontwikkelingen, bespreken van de begeleiding en beoordeling
van studenten
- Kwaliteitsbewaking van het onderwijs dat in de vo-partnerscholen wordt verzorgd
Rol 10:
Onderzoeksbegeleider < instituut>
Kerntaak:
- Begeleiden van studenten in hun onderzoeksactiviteiten : individueel en/of
groepsgebonden
Rol 11:
Coördinator onderzoek <instituut>
Kerntaken:
De kern van de taak van de Coördinator onderzoek instituut:
- Verantwoordelijk voor de onderzoeksopdrachten, passend in de leerlijn onderzoek,
die door studenten worden uitgevoerd op de vo-partnerscholen
- Onderhouden van contacten met Coördinatoren Onderzoek <scholen> -partnerscholen:
bespreken van ontwikkelingen, ontwikkelen van onderwijs, begeleiden en beoordelen
van opdrachten, professionalisering
- Onderhouden van contacten met MT/directie van de lerarenopleiding: bespreken
ontwikkelingen
Op de volgende pagina is een schema opgenomen waarin de verschillende rollen in het vierschillen
model zijn opgenomen.
17
VO-partnerschool/scholen
Lerarenopleiding(en)
IV.
Partnerschap
I.
Student
Werkplekstudent
begeleider
-
Student
Docenten
III.
II.
Instituutsopleider,
Instituutscoördinator OidS,
Onderzoeksbegeleider <instituut>,
Coördinator onderzoek <instituut>,
Asessor/examinator
Schoolopleider,
Lid opleidingsteam,
Schoolcoördinator OidS,
Onderzoeksbegeleider <school>,
Coördinator onderzoek <school>,
Assessor/examinator
Assessor/examinator örindanator
Onderzoek instituut
onderwijs Onderwijskunde
Coördinator onderzoek
Werkgroepen: ontwikkeltaak
Figuur 2: Schematische afbeelding van rollen in het vierschillenmodel van de opleidingsschool
18
7. Advies aan ADEF
De Adviescommissie ADEF OidS doet het advies om een rollenportfolio te gaan gebruiken in de
opleidingsscholen. In de verschillende regio’s zijn afgelopen jaren diverse begrippen in omloop
geraakt. Verschillende begrippen worden momenteel voor éénzelfde taak gebruikt en enkele
begrippen worden in verschillende regio’s gebruikt met een andere invulling.
De Adviescommissie ADEF OidS heeft de huidige situatie in beeld gebracht en heeft een aantal
discussies gevoerd om tot een wenselijk begrippenapparaat te komen. Zij doet het voorstel aan te
sluiten bij het begrip ‘rol’ en ‘rollenportfolio’.
In de begeleiding van studenten op de opleidingsschool kunnen enkele niveaus (schillen)
onderscheiden worden (zie ook pagina 19). In totaal kunnen 4 schillen onderscheiden worden.
Ëén schil betreft bestuur en beleid en val buiten het bestek van dit advies. In de overige drie schillen
is gekeken welke rollen aanwezig zijn.
Concreet doet de Adviescommissie ADEF Oids het voorstel om 11 rollen in te voeren. Van deze 11
rollen heeft de Adviescommissie ADEF OidS de kerntaken beschreven.
Voorstel voor 11 rollen in de opleidingsschool:
Schil I:
Directe begeleiders/opleiders van de student op de werkplek
Werkplekbegeleider
Schil II:
Begeleiders/opleiders in de school (niet direct-werkplekgebonden)
Schoolopleider
Opleidingsteams OidS
Schoolcoördinator Oids
Onderzoeksbegeleider school en Coördinator onderzoek school
Assessor/examinator
Schil III:
Begeleiders/opleiders vanuit het opleidingsinstituut
Instituutsopleider
Instituutscoördinator Oids
Onderzoeksbegeleider instituut en Coördinator onderzoek instituut
Schil IV:
Beleid en bestuur (niet uitgewerkt)
Voor deze rollen heeft een beperkte achterbanraadpleging plaatsgevonden; betrokkenen zagen nut
en noodzaak van een rollenportfolio en konden zich vinden in de titels van de rollen en de
voorgestelde kerntaken.
De Adviescommissie ADEF OidS doet ADEF het voorstel om te streven het rollenportfolio in 2016
landelijk in te voeren. Opleidingsscholen krijgen daarmee de ruimte om de nodige voorbereidingen
te treffen in de periode 2014-2016 teneinde landelijk tot een succesvolle invoering te komen.
Een tweede advies voor ADEF betreft de invoering van het rollenportfolio. De Adviescommissie ADEF
OidS adviseert ADEF om de komende jaren de voorbereiding op de invoering te (laten) monitoren.
19
Bronnen
Noij, L. & Koster, W. (2012a). Beschrijvingen van de rollen van de docentfunctie bij ROC Nijmegen.
Intern document. Nijmegen: ROC Nijmegen en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Noij, L. & Koster, W. (2012b). Een functieontwerp en opleidingsbouwwerk voor rolgerichte
professionalisering van docenten. In: R. Klarus & S. Weijzen (Red.), Mensen maken beroepsonderwijs.
HRM en onderwijskwaliteit in VMBO en MBO. Den Haag: Boom Lemma.
Noij, L. & Koster, W. (2012c). Portfolioverbreding van docenten bij ROC Nijmegen. Een
functieontwerp en opleidingsarchitectuur voor rolgerichte professionalisering. In: G.J. Schuiling
(Red.), Competentieontwikkeling via rollenportfolio’s - in onderwijs en bedrijfsleven. Nijmegen:
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Ruijters, M. (2006). Liefde voor leren. Alphen aan de Rijn: Kluwer.
Schuiling, G.J. & Mol, I. (2011). De loopbaan in de baan. Opleiding & Ontwikkeling, 11 (1), 16-20.
Kengen, M. (2012). Bouwstenen voor een professionaliseringsbouwwerk. Intern document. Nijmegen:
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
20
Bijlage 1:
Schematisch overzicht van de taken in de begeleiding/opleiding van studenten op de werkplek van alle afzonderlijke opleidingsinstituten
Fontys Sittard: stagescholen/opleidingsscholen
FLOS
Begeleiding vanuit de opleiding
Begeleiding vanuit de school
Fontys Contact
Docent (FCD)
OpleidingsDocent
(OD)
School PracticumDocent (SPD)
De docent van Fontys die op de
betreffende (opleidings)school de
studenten van Fontys begeleidt.
De docent van de stageschool die
als algemeen begeleider van de
studenten optreedt.
Fontys Tilburg
FLOT
Fontys
ContactDocent
(FCD)
Studieloopbaanbegeleider (SLB)
Stagebegeleider vanuit Fontys
OpleidingsDocent
(OD)
Opleidingscoördinator op de
stageschool
De stageschool heet
opleidingsschool als Fontys met die
school een aantal belangrijke
afspraken heeft gemaakt
aangaande het werkplekleren.
De vakdocent op school, die je
Stage Practicum
directe begeleider is en waarbij je Docent (SPD)
de lessen uitvoert.
Algemeen studiebegeleider
binnen FLOT.
Vakdocent & stagebegeleider
21
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden NHL
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden NHL
(academische) opleidingsscholen
stagescholen
Begeleiding Stage coördinator Onderhoudt relatie met schooldirectie,
Stage coördinator
Onderhoudt relatie met schooldirectie, ontwikkelt de
vanuit het
ontwikkelt de samenwerking, ondersteunt
samenwerking, ondersteunt tutoren en
instituut
tutoren en instituutsbegeleiders
instituutsbegeleiders
StudieloopbaanOpleidingsdocent die student tijdens de Instituutsbegeleider Opleidingsdocent die is aangewezen om de LIO-stage te
begeleider
studie begeleidt op de NHL. Taken:
begeleiden en te beoordelen. Goed overleg tussen
begeleiden van het leren van de student
coach en instituutsbegeleider is wenselijk.
tijdens de LIO-studie, begeleiden van de
portfolio-opbouw van de student
(zichtbaar maken van het leren) en
voorbereiding op het assessment.
Assessor I
Begeleiding Contactpersoon
vanuit de
school
Instituutsbegeleider
Coach
Controleren of het traject van de LIO
onder leiding van de begeleiders op de
school voldoet aan de criteria van de
opleiding.
Lid resonansgroep, regelt op school de
plaatsing van studenten.
Assessor I
Controleren of het traject van de LiO onder leiding van
de begeleiders op de school voldoet aan de criteria van
de opleiding.
Contactpersoon
Lid resonansgroep, regelt op school de plaatsing van
studenten.
Resonansgroep: overlegorgaan van
noordelijke scholen in samenwerking met
NHL Hogeschool, ALO en Rijksuniversiteit
Groningen (UOCG)
Opleidingsdocent begeleidt en beoordeelt
student. Goed overleg tussen coach en
instituutsbegeleider.
Docent die de LIO begeleidt in de
Coach
dagelijkse praktijk. Doorgaans vakcollega.
Docent stageschool die de LIO begeleidt in de dagelijkse
praktijk. Doorgaans is dit een vakcollega.
22
Begeleiding
vanuit het
instituut
Begeleiding
vanuit de
school
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool van Amsterdam
opleidingsscholen
samenwerkingsscholen
‘losse’ scholen
Instituutsopleider Begeleidingstaak en
Lokale instituuts- Begeleidende en
Instituutsbegeleider Per student
(IO)
organiserende en coördinerende begeleider (LIB)
coördinerende taak.
(IB)
toegewezen
taken
Verantwoordelijk voor de
beoordeling.
Schoolopleider
(SO)
Werkplekbegeleiders (WB)
Werkt veel samen met de IO. SO
en IO samen verantwoordelijk
voor vorm en inhoud van
opleiden in de school.
Begeleiding op afstand.
Dagelijkse begeleiding van
studenten.
Beoordeling van studenten in
nauwe samenwerking met de
school onder
eindverantwoordelijkheid van de
IO
Schoolcoördinator Organiseren, coördineren
(SC)
en controleren
werkplekleren.
Contactpersoon HvA en
school.
WerkplekDagelijkse begeleiding van Werkplekbegeleiders
studenten.
begeleiders
(WB)
(WB)
Dagelijkse
begeleiding van
studenten.
23
Driestar Educatief
Begeleiding vanuit de opleiding Instituutscoördinator
Instituutsopleider
Opleider van studenten voor het pedagogisch didactisch deel binnen het instituut
Studieleider
Verantwoordelijke persoon binnen het instituut, die voortgang van (vak)studie bij student
monitort
Docent die (delen van) het vak doceert
Vakdocent
Begeleiding vanuit de school
Verantwoordelijke in het opleidingsinstituut
Opleidingscoördinator
Verantwoordelijk voor het deel van de opleiding in duale (en zij-instroom) trajecten
dat op de opleidingslocatie wordt uitgevoerd, zowel voor onderwijs (planning en
organisatie) als voor de begeleiding van studenten, het mede uitvoeren van
assessments bij studenten en de kwaliteitszorg voor zichzelf en overige
schoolopleiders in hun functie van schoolopleider. Stuurt opleidingsteam aan.
De opleidingscoördinator is een schoolopleider met een coördinerende (extra) taak.
Opleidingsteam
Een groep schoolopleiders binnen een opleidingslocatie die samen vorm geven aan de
opleiding van studenten
Schoolopleider
Opleider van studenten binnen de opleidingslocatie, tevens de persoon die
studievoortgang e.d. begeleidt
Vakcoach
Begeleider van studenten voor met name de vakinhoudelijke- en vakdidactische
competentie
Vragen: Via de samenwerkingsovereenkomst wordt door de partijen gewerkt aan een structuur waarin de lerarenopleiders van Driestar Hog eschool
en de schoolopleiders (op de opleidingslocatie) een samenwerkend team vormen. Hoe vindt dit plaats? Verantwoordelijken voor begeleiding en
beoordeling?
24
HU: Instituut Archimedes
HU: Instituut Archimedes
HU: Instituut Archimedes
academische opleidingsschool
opleidingsschool
coördinatormodel
Begeleiding Interne Opleider
Ondersteunt het
Interne Opleider Ondersteunt het opleiden in de School is aspirant
vanuit het (IO)
opleiden in de school, de ( IO)
school, de schoolontwikkeling keurmerkschool
instituut
schoolontwikkeling en
en speelt een rol in de
speelt een rol in de
begeleiding van de
begeleiding van de
beroepsproducten.
beroepsproducten.
OnderzoeksVanuit de opleiding is
Op een opleidingsschool krijgt
Het is niet standaard
begeleider
een
een student de mogelijkheid
dat er een onderzoek
onderzoeksbegeleider
onderzoek te verrichten op de
uitgevoerd kan
aanwezig.
school.
worden.
SLB?
SLB?
Studieloopbaan- Begeleiding student
begeleider
door SLB. De SLB komt
(SLB)
op lesbezoek.
Begeleiding Schoolopleider
vanuit de (SO)
school
SO en de IO zijn de spil in Schoolopleider
het opleiden in de
(SO)
school.
SO en de IO zijn de spil in het
opleiden in de school.
Schoolopleider
(SO)
Coördineert de
werkzaamheden van
de WB’s op zijn school
en neemt soms ook
een deel van de taak
van de WB over.
Gecertificeerde
schoolopleider/
onderzoekcoördinator
WerkplekWerkbegeleiders zijn
WerkplekWerkbegeleiders zijn
WerkplekDagelijkse begeleiding
begeleider (WB)
geschoold/
begeleider (WB)
geschoold/ gecertificeerd als begeleider (WB) van studenten.
gecertificeerd als
(algemeen) begeleider
Begeleiding is
(algemeen) begeleider
individueel.
Daarnaast maakt Archimedes op kleine schaal gebruik van stagescholen. Het accent ligt op de individuele begeleiding van de WB naar de student.
25
Begeleiding Praktijkcoördinator
vanuit het
instituut
Relatiebeheerder
INHolland
INHolland
Stageschool
Opleidingsschool
Algemeen contactpersoon voor het werkveld Praktijkcoördinator Algemeen contactpersoon voor het werkveld en
en medewerkers van de opleiding. Draagt zorg
medewerkers van de opleiding. Draagt zorg voor
voor de coördinatie van alle activiteiten t.a.v.
de coördinatie van alle activiteiten t.a.v.
praktijkbegeleiding en –plaatsing.
praktijkbegeleiding en –plaatsing.
Primaire aanspreekpunt voor de ‘opleider in de Relatiebeheerder
school’ en treedt op als intermediair tussen
opleider en opleiding. Coacht/begeleidt de
opleider in de school in de uitoefening van zijn
taak.
Primaire aanspreekpunt voor de ‘opleider in de
school’ en treedt op als intermediair tussen
opleider en opleiding. Coacht/begeleidt de
opleider in de school in de uitoefening van zijn
taak.
Contactpersoon voor de opleider in de school.
Instituutsbegeleider
Onderhouden contact schoolleiding,
praktijkbegeleider en student, bewaken
kwaliteit praktijkleren, lesbezoek,
begeleidingsgesprekken, intermediair collega’s
opleidingsinstituut, beoordelen student (i.o.m.
praktijkbegeleider) en doorgeven van cijfers.
StudieloopbaanReflectie, aanspreekpunt ‘praktijkleren’ en
StudieloopbaanReflectie, aanspreekpunt ‘praktijkleren’ en studiebegeleider
studie-aangelegenheden, toezien/doorgeven begeleider
aangelegenheden, toezien/doorgeven van cijfers,
van cijfers, begeleiden bekwaamheidsdossier
begeleiden bekwaamheidsdossier en
en voorbereiden eindgesprek.
voorbereiden eindgesprek.
Begeleiding Opleider in de school Bruggenhoofd tussen de school, opleiding en Opleider in de school Bruggenhoofd tussen de school, opleiding en de
vanuit de
de eigen vereniging/ stichting.
eigen vereniging/ stichting.
school
Aanspreekpunt voor het praktijkbureau van de
Aanspreekpunt voor het praktijkbureau van de
opleiding en het managementteam van de
opleiding en het managementteam van de eigen
eigen instelling.
instelling.
Organisatie van het praktijkleren, draagt zorg
Organisatie van het praktijkleren, draagt zorg voor
voor begeleiding en beoordeling van
begeleiding en beoordeling van studenten,
26
studenten, adviseert over scholing voor
medewerkers en gezamenlijk overleg met
bovenschoolse coaches en relatiebeheerders.
Schoolopleider
Praktijkbegeleider
(jaar 1 t/m 3)
Stimuleert en stuurt de student in
competentieontwikkeling.
Beoordeelt samen met instituutsbegeleider.
Praktijkbegeleider
(jaar 4)
Primaire begeleider, ervaren docent en coach
met een bevoegdheid in het betreffende vak.
Schoolbegeleider
(jaar 4)
Voortgangsgesprekken, geeft i.o.m.
instituutsbegeleider beoordelingen.
Praktijkbegeleider
adviseert over scholing voor medewerkers en
gezamenlijk overleg met bovenschoolse coaches
en relatiebeheerders
Eerste aanspreekpunt voor praktijkbegeleiders
t.a.v. coaching, organisatie en kwaliteitszorg.
Begeleidt de student in de afstudeerfase.
Stimuleert en stuurt de student in
competentieontwikkeling.
27
Hogeschool Rotterdam
Opleidingsschool
Begeleiding Regiomanagers
Onderhoudt relaties met school- en locatiedirecties, BOS en Stagecontactpersonen van scholen, ontwikkelt de
vanuit de
(4*, 2.3 fte)
samenwerking met deze scholen en ondersteunt Bossen, schoolopleiders, bissen en stagebegeleiders van de school
opleiding
bij de uitvoering van taken.
Stagebegeleider
Begeleider van de student bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de leerwerktaken in de leerlijn Stage,
leren en werken. Onderhoud contact met de vakcoach voor beoordeling en monitoring en gaat ook op stagebezoek.
Ondersteunt de student ook bij het inrichten en opbouwen van het portfolio wat betreft het ontwikkelingsdeel van
het portfolio per leerjaar en de assessmentdossiers voor het LIO-assessment en het Assessment Startbekwaam.
BIS, Stagebegeleider in Idem ‘Stagebegeleider’ maar voert de taken uit op locatie in de context van een opleidingsschool of
school
samenwerkingsschool. Neemt in het geval van de Opleidingsschool een deel van het niet stagedeel van het 40%
uitvoeringsprogramma voor zijn rekening.
Studieloopbaancoach Begeleider van de student bij de voorbereiding, uitvoering, monitoring en evaluatie van het studieplan dat de rode
draad vormt voor een goede studievoortgang in alle leerlijnen van de opleiding. Ondersteunt de student ook bij het
maken van belangrijke keuzes op bepaalde knooppunten in de opleiding en de opbouw van het niet stagedeel van het
portfolio.
Vakdocent
Opleidingsdocent die (delen van) de vakspecifieke kennisbasis en het vakspecifieke delen van de opleiding doceert
Docent BV
Opleidingsdocent die (delen) van de generieke kennisbasis en de onderwijskundige en algemeen beroepsvormende
delen van de opleiding doceert
Vakgroepcoördinator Coördinator van de vakgroep o.a. verantwoordelijk voor een goed verloop van de opleiding van de desbetreffende
studenten
Assessor
Onafhankelijke beoordelaar vanuit het instituut die het niveau van LIO-bekwaam test aan het einde van leerjaar 3
voor de start van de LIO-afstudeerfase en aan het einde van de opleiding bij het assessment Startbekwaam.
Begeleiding Opleidingscoördinator Verantwoordelijk voor het deel van de opleiding in duale (en zij -instroom) trajecten dat op de school wordt
uitgevoerd, zowel voor uitvoering van het OidS programma in de school (planning, werving, toewijzing en
vanuit de
organisatie van stage- en opleidingsplaatsen), als voor de begeleiding van studenten leerwerktaken, het
school
beoordelen van studenten alsmede het uitvoeren van assessments bij studenten en de kwaliteitszorg voor
zichzelf en overige schoolopleiders in hun functie van schoolopleider. Stuurt opleidingsteam aan. De
opleidingscoördinator is een schoolopleider met een coördinerende (extra) taak.
28
BOS, begeleider op
school
Idem ‘Opleidingscoördinator’ maar meer in een uitgeklede functie zoals die op klassieke stagescholen of
samenwerkingsscholen wordt aangetroffen. Afhankelijk van het aantal studenten dat stageloopt, de omvang en
professionaliteit van de begeleidingsinfrastructuur is de BOS of meer in de rol van stagecontactpersoon
zichtbaar of meer in de rol van opleidingscoördinator met alles wat daar tussen in kan liggen.
Opleidingsteam
Een groep schoolopleiders, vakcoaches en opleidingsdocenten vanuit het instituut dat op een schoollocatie samen
vormgeeft aan het OidS uitvoeringsprogramma dat op een opleidingsschool wordt uitgevoerd.
Schoolopleider
Schooldocent die (delen van) de vakspecifieke en generieke kennisbasis, zoals zichtbaar in beroepsrol en
schoolspecifieke leerwerktaken, doseert in termen van begeleiding, opleiding en beoordeling.
Onafhankelijke beoordelaar vanuit de school die het niveau van LIO-bekwaam test aan het einde van leerjaar 3 voor
de start van de LIO-afstudeerfase en aan het einde van de opleiding bij het assessment Startbekwaam.
Schooldocent die studenten begeleid bij de voorbereiding, uitvoering, monitoring en evaluatie van de lesgebonden
leerwerktaken voor met name de vakinhoudelijke- en (vak)didactische competentie.
Praktijkassessor
Vakcoach
29
Begeleiding
vanuit de
opleiding
Instituutsopleider
Lerarenopleider
Studieloopbaanbegeleider
Relatiebeheerder
Begeleiding
vanuit de
school
Schoolopleider
(Opleider in de
School -Oplis)
Opleidingsteam
Lerarencoach
Of docentencoach
Windesheim
Opleidingsschool
Lerarenopleider die verbonden is aan een hogeschool of universiteit en die de vertaling van het samen
opleiden, de organisatie van leerwerktrajecten en het begeleiden en beoordelen van (aanstaande)
leraren naar en vanuit een school tot taak heeft.
Lerarenopleider die werkzaam is in een school of op een instituut voor lerarenopleiding en die het
begeleiden en opleiden van (aanstaande) leraren als specifieke taak heeft. De lerarenopleider kan
werkzaam zijn in de rol van Instituutsopleider, Schoolopleider of Vakcoach/mentor.
Coacht/begeleidt de aanstaande leraar op keuzes in, planning en voortgang van de opleiding tot leraar.
Begeleiding vindt plaats door middel van themabijeenkomsten, individuele gesprekken en intervisie.
Draagt vanuit het instituut zorg voor het stimuleren, concretiseren en ondersteunen van de
ontwikkeling en de kwaliteit van de opleidingsschool en is daarbij de verbindende schakel tussen
instituut en opleidingsschool. Daarmee is de relatiebeheerder verantwoordelijk voor de adequate
voorbereiding van de visitatie van de opleidingsschool / Samen Opleiden.
Lerarenopleider die verbonden is aan een school voor po, vo of mbo. De schoolopleider beschikt over
een onderwijsbevoegdheid. Bij de schoolopleider wordt een tweetal rollen onderscheiden. De
schoolopleider met een uitvoerende rol: de begeleiding en opleiding van (aanstaande) leraren.
Daarnaast heeft de schoolopleider in bepaalde gevallen ook een beleidsvoorbereidende en adviserende rol met betrekking tot de ontwikkeling van Samen Opleiden. De schoolopleider wordt in
deze rol ook wel aangeduid als Opleidingsfunctionaris. De schoolopleider is binnen de opleidingsschool
verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de vakcoaches.
Bestaat uit de schoolopleiders van de partnerscholen, aangevuld met de instituutsopleider die (vanuit
het instituut) medeverantwoordelijk is voor het kwaliteitsniveau van de opleidingsschool. Een
opleidingsteam beschikt over tenminste één Velon-geregistreerde schoolopleider. Het opleidingsteam
ontwikkelt, coördineert, evalueert en adviseert over beleid en activiteiten van de opleidingsschool. In
sommige opleidingsscholen functioneert binnen de onderscheiden partnerscholen een opleidingsteam
op schoolniveau waarbij vakcoaches/mentoren deel kunnen uitmaken van het opleidingsteam.
Veelal een ervaren leraar die (aanstaande) leraren in de professionele ontwikkeling van
beroepsvaardigheden (lerarencompetenties 1 en 4 t/m 7) coacht/begeleidt
30
Vakcoach
Ervaren en daartoe geschoolde leraar die (aanstaande) leraren in de dagelijkse onderwijspraktijk
coacht/begeleidt in de professionele ontwikkeling op het vakgebied, zowel vakinhoudelijk als
vakdidactisch (lerarencompetenties 2 en 3).
31
Instituut voor Leraar en School
opleidingsscholen
Begeleidin Bureau Extern Verantwoordelijk voor
g vanuit Relatiebeheerder
een goede verhouding
het
met het werkveld;
instituut
informatievoorziening,
procedures rondom
stages.
Algemeen Begeleider Begeleidingstaak en
Instituut (ABI)
organiserende en
coördinerende taken.
Eindverantwoordelijk
voor de beoordeling.
Studieloopbaanbegeleider
Instituut voor Leraar en School
samenwerkingsscholen
Bureau Extern Verantwoordelijk voor
Relatiebeheerder
een goede verhouding
met het werkveld;
informatievoorziening,
procedures rondom
stages.
Algemeen Begeleider Begeleidende en
Instituut (ABI)
organiserende en
coördinerende taak.
Eindverantwoordelijk
voor de beoordeling.
Opleidingsdocent die
Studieloopbaanstudent tijdens de studie begeleider
begeleidt.
Opleiders
Verantwoordelijk voor Opleiders
GKB/Vak(didactiek) leerwerkplannen.
GKB/Vak(didactiek)
Opleider(s) voor WPL1 Verzorgen van
Opleidingsteam
onderwijsondersteunend
e activiteiten voor 1e
jaarstudenten.
Onderzoeksdocenten Verzorgen van colleges
en begeleiden van
onderzoek van
studenten.
Begeleidin Algemeen Begeleider Werkt veel samen met de Algemeen Begeleider
g vanuit de School (ABS)
ABI. ABS en ABI samen School (ABS)
school
verantwoordelijk voor
Instituut voor Leraar en School
stagescholen
Bureau Extern Verantwoordelijk
Relatiebeheerder
voor een goede
verhouding met het
werkveld;
informatievoorziening
, procedures rondom
stages.
Instituutsbegeleider Per student
(IB)
toegewezen
Opleidingsdocent die
Studieloopbaanstudent tijdens de studie begeleider
begeleidt.
Verantwoordelijk voor Opleiders
leerwerkplannen.
GKB/Vak(didactiek)
Opleidingsdocent die
student tijdens de
studie begeleidt.
Verantwoordelijk
voor leerwerkplannen
Werkt veel samen met
de ABI. ABS en ABI
samen verantwoordelijk
32
De stageschool heet begeleiding en
De stageschool heet voor begeleiding en
opleidingsschool als
beoordeling van
samenwerkingsschool beoordeling van
het
studenten.
als Keurmerk ILS en
studenten..
samenwerkingsverban Begeleiding op afstand. Samenwerkingsscholen Begeleiding op afstand.
d geaccrediteerd is
is behaald.
door de overheid.
Schoolpracticumdocen Dagelijkse begeleiding
Schoolpracticumdocen Dagelijkse begeleiding Schoolpracticumdocen Dagelijkse begeleiding
t (SPD)
van studenten.
t (SPD)
van studenten.
t (SPD)
van studenten.
Begeleiding en
Begeleiding en
beoordeling van
beoordeling van
studenten in nauwe
studenten in nauwe
samenwerking en onder
samenwerking en onder
eindverantwoordelijkheid
eindverantwoordelijkhei
van de ABI.
d van de ABI.
Docenten voor WPL1- Verzorgen van
opleidingsteam
onderwijsondersteunend
e activiteiten voor 1e
jaarstudenten.
Onderzoekbegeleiders Begeleiding van het
onderzoek van studenten
en evt. verzorgen van
workshops
Examinator
Kan lid zijn van een
examinatorteam van de
lerarenopleiding
33