ook beschikbaar in pdf

8
Big, bigger, biggest
Petabytes Velocity VRI
GSM Verkeersmodellen Snelheid
Verkeersmanagement
Volume
Gigabytes
Navigatiesystemen
Variability
Smartphones
Reistijd
Camera’s
Inductielussen
Minuutgegevens
Route
Twitter
Veracity
NDW
OV-chipkaart
Terabytes
Floating car data
Extended floating car data
PRIS
Intensiteit Variety
GOVI
Bluetooth
CAN-bus
Sociale media
big
data
Voorspellingen
a
9
Nieuw is het begrip niet, maar big data staat op het moment wel volop
in de schijnwerpers – ook in onze wereld van verkeer en vervoer.
Maar wat is big data eigenlijk? Wat kunnen we er op dit moment mee?
En wat is in de nabije toekomst mogelijk?
Big data laat zich het beste omschrijven als werken met zeer grote databestanden, afkomstig uit meerdere databronnen. Ook een snelle verversing van de gegevensstromen is een belangrijk element. In
het Engels laat zich dat samenvatten als volume, variety, velocity.* Hoe
groot de databestanden precies moeten zijn om voor ‘big’ door te
gaan, is overigens geen vast gegeven en verschilt per domein. In het
ene vakgebied zijn gigabytes misschien al groot genoeg, terwijl in het
andere werkveld petabytes (1.000 terabytes) pas tellen. Zolang processoren steeds sneller worden en geheugencapaciteit steeds goedkoper, zal het begrip ‘big’ binnen elk domein ook blijven verschuiven.
Big data in het mobiliteitsdomein
Het werken met grote databestanden is in ons vakgebied zeker niet
nieuw. Het verkeerssignaleringssysteem MTM bijvoorbeeld werd in
de jaren zeventig ontwikkeld en vanaf 1988 breed uitgerold. Sindsdien verwerkt het 24/7 grote hoeveelheden meetdata.
Toch spreken we pas sinds kort over ‘big data in verkeer en vervoer’.
Dat heeft niet alleen te maken met de lichte hype die er rond het begrip is ontstaan. Feit is dat er dankzij nieuwe inwintechnieken en
snelle processoren nu meer volume, variety en velocity is. De data die
verzameld worden, zijn bovendien makkelijker beschikbaar. De Nationale Database Wegverkeersgegevens (NDW) bijvoorbeeld verwerkt
en verzamelt zo’n 216 miljoen gegevens per dag – en al die data zijn
voor geïnteresseerde partijen vrij te gebruiken. Wat ook meespeelt
is dat het aantal gebruiksmogelijkheden is gegroeid. Waar veel data
voorheen alleen interessant was voor de medewerkers in de verkeerscentrale, vinden datastromen nu steeds gemakkelijker hun weg naar
(commerciële) apps en toepassingen gericht op logistieke bedrijven
en weggebruikers.
De eerste big data-toepassingen…
Wat hebben de eerste big data-stappen ons vakgebied opgeleverd? Belangrijkste wapenfeit tot nu toe is dat ons beeld van het verkeer verbreed en verscherpt is. Lange tijd hadden we alleen zicht op de verkeerssituatie op het hoofdwegennet, omdat Rijkswaterstaat daar had
geïnvesteerd in lussen. Maar dankzij gps- en gsm-data weten we nu
ook wat er gebeurt op de duizenden kilometers aan provinciale en
gemeentelijke wegen – en dat vrijwel real-time.
Iets soortgelijks geldt voor wát we precies weten. Inductielussen bijvoorbeeld meten de intensiteit, maar ze vertellen je niets over herkomst-bestemmingsrelaties. Met floating car data is het omgekeerd:
je meet er geen intensiteit mee maar je kunt er wel herkomst-bestemmingsrelaties uit afleiden. Beide bronnen vullen elkaar dus aan. Een
ander voorbeeld is dat het tot voor kort niet mogelijk was om het aandeel buitenlandse weggebruikers of bezoekers in beeld te brengen.
Met gsm-data kan dat wel.
Het bredere en scherpere verkeersbeeld dat we dankzij de grotere en
gevarieerdere stroom data hebben, staat aan de basis van vrijwel elke
serieuze ontwikkeling die ons vakgebied de laatste tijd heeft doorgemaakt. Neem netwerkmanagement: zou je ooit regionaal kun-
nen ingrijpen als je niet weet hoe het verkeer zich over de verschillende wegennetwerken beweegt, waar het knelt en waar nog ruimte
is? Onmogelijk. De data hebben ook onze verkeersmodellen nauwkeuriger en betrouwbaarder gemaakt. We zijn nu met een redelijke
precisie in staat kortetermijnvoorspellingen te doen, wat proactief
regelen mogelijk maakt. De verbeterde langetermijnvoorspellingen
zijn weer een zegen voor beleidsvorming: je kunt de verschillende varianten van een bereikbaarheidsaanpak van tevoren goed doorrekenen. Het beleid is dankzij de beschikbare data sowieso transparanter
geworden. Waar we ons voor evaluaties voorheen op (tijdrovende en
soms weinig representatieve) enquêtes moesten verlaten, beschikken
we nu over een enorme bak meetgegevens waaruit we kunnen destilleren hoe het verkeer écht gereageerd heeft op de gekozen aanpak.
Ten slotte is er het grote aantal reizigersinformatiediensten dat nu het
licht ziet – ook die hebben data als basis. Interessant is dat er voor
die toepassingen steeds beter uit ‘small data’-bronnen wordt geput:
PRIS-gegevens over de bezetting van garages, VRI-gegevens over de
verkeerslichten van het komende kruispunt, actuele planningsgegevens van wegbeheerders over wegwerkzaamheden enzovoort.**
… maar het kan veel bigger!
Tegelijkertijd echter moeten we vaststellen dat de huidige toepassingen nog slechts het begin zijn. Zoals geïllustreerd in de figuur op
bladzijde 11 dijt het big data-universum continu uit. Op dit moment
werken we een beetje in de tweede schil, die van de minuutgegevens
en bronnen als lussen en floating car data. Zoals we hierboven opmerkten, hebben we er daarmee vooral voor gezorgd dat we meer weten over het verkeer: ons beeld is breder en scherper. Maar begrijpen
we het verkeer ook beter? Of nog belangrijker: begrijpen we de reiziger? Dat nog niet. Maar juist het inzicht in menselijk gedrag is een
van de interessantste beloften van big – of in ons geval: bigger – data.
Het sociale gedrag van de mens is altijd lastig te ‘meten’ geweest. Sociologen waren gebonden aan methodieken als enquêtes en interviews, waarin een kleine, ‘representatieve’ groep mensen hun voorkeuren konden aangeven of waarin ze achteraf moesten verklaren
wat ze ook alweer waarom hadden gedaan. Big data kan hier echter
drastisch verandering in brengen. Door in te haken op continue datastromen uit OV-chipkaarten, smartphones, navigatiesystemen,
CAN-bussen, connected voertuigen en sociale media ontstaat een
groeiende verzameling van data die inzicht biedt in het feitelijke gedrag van individuen. Sociologie wordt op die manier sociokunde, social physics. Alex Pentland, hoogleraar op de Massachusetts Institute
of Technology en groot voorvechter van werken met big data, noemt
de techniek om uit data beelden van onze sociale interacties te halen,
treffend ‘reality mining’.
Wat zou zo’n revolutie voor de wereld van verkeer en vervoer kunnen
betekenen? Bijvoorbeeld dat we beter begrijpen wat mensen drijft
om zich te verplaatsen, wat hun motieven zijn om voor de auto of het
** Tijdens het Grote Big Data Congres op 4 februari 2014 in Utrecht, georganiseerd door
* Sommige specialisten onderscheiden ook andere kenmerken, zoals veracity en variability.
Verkeersnet.nl, zijn veel van die datatoepassingen aan bod gekomen.
Zie www.hetgrotebigdatacongres.nl.
10
openbaar vervoer te kiezen, welke routes hun voorkeur verdienen,
wanneer ze haast hebben en in hoeverre ze hun rijgedrag in termen
van snelheid of inhaalgedrag daarop aanpassen. We leren hoe groepen zich verplaatsen, welke herkomst-bestemmingsrelaties zich omzetten in verplaatsingen over de weg en hoe dat verandert door het
jaar heen. We zullen ontdekken hoe prijsontwikkelingen en golven
van economische voor- en tegenspoed doorwerken in het mobiliteitsgedrag van mensen. Rond evenementen worden de paden die mensen volgen zichtbaar, en de interacties tussen groepen met verschillende herkomsten. Eindelijk gaan we de ‘bewegende mens’ begrijpen!
Nieuwe bronnen…
Zo ver is het nog niet. Maar het zou verstandig zijn om deze beloften
wel als de spreekwoordelijke punt op de horizon te zien, zodat er bewust die kant op gestuurd kan worden. Waar is het wachten op? En
wat zijn de hindernissen die we daarbij tegen zullen komen?
Sociale media zullen voor een aanzienlijke verdieping kunnen zorgen, zeker als het gaat om het duiden van de mobiliteitsdata. Maar
onze big data-pool zal zo ongeveer op z’n biggest punt belanden als
er in groten getale extended floating car data*** beschikbaar komen.
Dan zien we hoe mensen zich gedragen op de weg, welke snelheden
en tussenafstanden ze aanhouden, hun rem- en optrekgedrag en de
impact die dat heeft op de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling.
Tot die tijd moeten we het maximale uit de beschikbare sensoren
zien te halen – zie ook het kader op deze bladzijden over de gangbare databronnen – terwijl we ons in onderzoeken en proefprojecten alvast voorbereiden op de nieuwe data. Op het gebied van sociale
media-duiding gebeurt er trouwens al het nodige, getuige de diensten
van bedrijven als Greencorn.
… en hindernissen
Eén hindernis die we op weg naar bigger en biggest data zeker zullen tegenkomen, is de openheid van de data. Veel bronnen hebben
een slot op de deur om de privacy van de ‘dataleveranciers’, in ons
vakgebied voornamelijk de reiziger, te waarborgen. Maar er spelen
ook (volstrekt legitieme) commerciële overwegingen: big data is geld
waard! Het gevolg is dat de commerciële inwinners van data – en die
zijn verantwoordelijk voor zo’n beetje alle nieuwe databronnen – bij
voorkeur op hun data blijven zitten. Als er al data aan derden worden
geleverd, dan zijn dat bij voorkeur geabstraheerde data, zoals floating
car data, en niet de ruwe data. Hoe waardevol en nuttig het abstraheren ook is voor de meer gangbare toepassingen, er gaat veel informatie over onderliggende patronen en structuren verloren. Snelheidsinformatie en reistijden op basis van floating car data zijn bijvoorbeeld
buitengewoon nuttig voor netwerkmanagement, maar ze zeggen niets
over herkomst-bestemmingsrelaties of over individueel rijgedrag.
Er wordt nog wel eens beweerd dat steeds meer data vanzelf open
zullen worden, maar dan gaat het meestal om geabstraheerde, bewerkte data. Het vrij maken van ruwe data zal een beduidend complexer verhaal worden, waarbij issues als privacy én de commerciële
waarde van de data serieuze aandacht verdienen.
Een andere hindernis op weg naar ‘bigger data’ is meer specifiek voor
data die via wegkantsystemen worden ingewonnen, zoals de data uit
inductielussen, kentekencamera’s en bluetooth-meetstations. Deze
*** E xtended floating cara data of xFCD is een uitbreiding van het FCD zoals we dat al kennen. Terwijl bij FCD eigenlijk alleen de positie
van een voertuig wordt doorgegeven, gaat het bij xFCD ook om data uit de elektronische systemen in de auto, zoals ABS, TCS, ESP en de
regensensor. Daarmee komt een enorme vloed aan data beschikbaar over rijgedrag en rijomstandigheden.
De ‘variety’ aan data in verkeer en vervoer
Wat zijn de belangrijkste databronnen die
we momenteel in het
mobiliteitsdomein gebruiken? Wat bieden
die bronnen ons – en
wat zouden ze ons
kunnen bieden? Een
(onvolledig) overzicht.
geschat, zoals reistijden over trajecten, of
splitfracties bij knooppunten en afritten. De
Nationale Database Wegverkeersgegevens
(NDW) biedt deze geaggregeerde data als
minuutgegevens aan.
Idealiter zouden echter ook de ruwe data
beschikbaar komen: individuele voertuigpassages, die instantaan op zodanige wijze
binnenkomen dat voertuigen lokaal kunnen worden herkend en over de lussen heen
kunnen worden gevolgd, waardoor splitfracties en reistijden worden gemeten en de
‘dode tijd’ tussen inwinnen en uitleveren tot
een minimum wordt beperkt.
Verkeersregelinstallaties
Inductielussen
(hoofdwegennet)
Rijkswaterstaat beschikt
over ruim 16.000 inductielussen, die samen zo’n 2.600 km aan snelwegen dekken. De lussen worden gebruikt om
tijdgemiddelde snelheden en intensiteiten
te bepalen. Aanvullende informatie wordt
In Nederland worden de data van
ruim 60% van de verkeersregelinstallaties (VRI’s) uitgelezen. Het
gaat om de data van de gekoppelde inductielussen, van de VRI zelf
(groentijden) en van eventuele applicaties
(zoals KAR, de groenvoorziening voor het
openbaar vervoer). Op basis van deze gegevens worden onder meer intensiteiten,
wachttijden, wachtrijlengtes, roodlichtnegatie en kruispuntbelasting bepaald.
Op dit moment worden VRI-data op beperkte schaal gepubliceerd via NDW. Het gaat
dan om bewerkte data, maar in de toekomst
komen de data mogelijk ook als ‘streaming
VLOG’ beschikbaar.
Parkeersystemen,
parkeersensoren
Informatie over de bezettingsgraad van garages en parkeerterreinen, normaliter gebruikt voor parkeerroute-informatiesystemen (PRIS), wordt steeds
vaker als open data aangeboden. Via apps
kan de informatie dan ook in-car worden gebracht. Naar verwachting verdubbelt dat de
opvolgingsgraad van PRIS-informatie, tot
30%. Parkeergarages en -terreinen vormen
echter slechts een klein deel van het parkeerareaal. Om ook informatie over on-street parkeerplaatsen te ontsluiten, zijn parkeersensoren nodig. Het gebruik van deze nog vrij
nieuwe databron beperkt zich in Nederland
tot enkele gemeenten, zoals Winterswijk en
Velocity
Re
al
M
in
Ti
m
uu
e
tg
eg
Pe
rio
ev
en
d
ie
Ba
s
k
tc
h
11
Volume
a
at
ia
sd
Lu
ed
m
le
cia
So
Tab
el
MB
GB
TB
PB
VR
I-d
at
a
Da
ta
ba
se
FCD
oth
Blueto
xFC
G
D
ng VLO
i
m
a
e
r
St
Variety
Camera’s
Camera’s worden breed toegepast als datainwinsysteem. Rijkswaterstaat heeft er zo’n
1800 staan voor kentekenherkenning. Die data worden gebruikt
voor trajectcontroles, incidentmanagement en
verkeersmanagement.
Maar het potentieel van
‘videodata’ is veel groter.
Volgens één schatting hangen er momenteel meer dan
200.000 camera’s in de openbare
ruimte – mogelijke extra ‘ogen’ voor
verkeersmanagement. Interessant is
ook dat bedrijven als Vinotion intelligente software ontwikkelen waarmee cameratellingen vanuit bewegende voertuigen
mogelijk zijn.
Gsm
De nauwkeurigheid waarmee
de locatie van een mobiele telefoon kan worden bepaald,
ligt meestal in de range van
honderden meters tot kilometers. Door triangulatie kan die nauwkeurigheid nog tot ca. 50 meter worden
opgeschroefd. Deze mindere precisie wordt
echter ruimschoots goedgemaakt door de
grootte van de ‘steekproef’. Alle telecomoperators in Nederland hebben miljoenen
klanten, en hierdoor wordt in principe de
locatie van miljoenen mensen (ongeveer)
vastgesteld telkens wanneer de telefoon met
een mast contact maakt. Dankzij deze zeer
rijke bron aan verplaatsingsgegevens kan
inzichtelijk gemaakt worden waar het druk
is, waar mensen vandaan komen, waar ze
naartoe gaan en met welke frequentie ze
dat doen. En dat 24/7!
Wel is het lastig om sec uit gsm-data af te
leiden met welke vervoerwijze de verplaatsing werd gemaakt, vooral in stedelijke gebieden. En door de relatief onnauwkeurige
plaatsbepaling is de bron ook niet direct
geschikt om routes uit af te leiden. Voor andere toepassingen, bijvoorbeeld om de vervoerspotentie van openbaar vervoer tussen
relaties te bepalen, is de bron echter uniek.
Gps
De gps-systemen in boordcomputers, losse navigatiesystemen en steeds vaker ook
smartphones zenden elke 1 tot 3 minuten
gps-locatiegegevens naar de centrale server
van dienstverleners als HERE, TomTom of
Be-Mobile. De server zorgt voor de validatie en aggregatie van de ruwe data tot verkeersgegevens.
Als een telecomprovider of navigatie-

Zoetermeer. Ervaringen in het buitenland
zijn echter hoopgevend: in Los Angeles is het
zoekverkeer dankzij 7.000 parkeersensoren
en het gebruik van semi-dynamische parkeertarieven met 10% afgenomen.
Figuur
Het uitdijende big data-universum. Op alle drie ‘niveaus’ is
er sprake van groei of versnelling. De bronnen genoemd bij
Variety zijn overigens verre van compleet.
12
wegkantaanpak gaat voorbij aan het principe van de wederkerigheid
die hoort bij het afstaan van data: mensen staan vrijwillig de data af
met als tegenprestatie een dienst die ze kunnen gebruiken. Zie bekende big data-verzamelaars als Waze, Google Maps, Facebook of
Twitter. Big data opbouwen uit metingen waar mensen niet vrijwillig
hun medewerking aan verlenen, zal uiteindelijk op weerstand stuiten.
Een treffend voorbeeld is de maatschappelijke discussie die er is over
het dichte netwerk van kentekencamera’s zoals spitsmijden-projecten
die gebruiken. Deze vorm van data inwinnen schuurt tegen de grenzen van wat nog maatschappelijk geaccepteerd wordt.
Hoe dit probleem te tackelen? Op dit moment hebben alleen grote internetbedrijven en serviceproviders de wederkerigheid goed ingebed.
Zij bieden bijvoorbeeld navigatie aan als onderdeel van een brede visie op informatievoorziening, veelal gekoppeld aan een smartphoneapp. Vanuit dit aanbod zijn zij als beste in staat een groeiende hoeveelheid big data te verwerven. Zij hebben echter geen ander belang
dan het individu te helpen – en werken dus niet vanuit een collectief
‘netwerkbelang’.
Wegbeheerders hebben behoefte aan betere data om een nieuwe
kwaliteitsstap in netwerkmanagement te kunnen maken. Zij hebben
juist wel een netwerkbelang. Wat is de voelbare tegenprestatie die zij
de reiziger kunnen bieden, zodat die bereid is data over zijn eigen gedrag af te geven? Op termijn kan voertuig-infrastructuurcommunicatie als onderdeel van coöperatieve systemen helpen. De tegenprestatie
is dan een verhoogd gevoel van veiligheid en comfort.
Fundamenteler is wellicht dat wegbeheerders de individuele waarde
van het borgen van de netwerkprestatie moeten leren communiceren:
zij moeten weggebruikers leren binden aan de netwerkprestatie. Een
andere optie is om deze uitdaging over te laten aan marktpartijen,
de weg die is ingeslagen met de Routekaart van het actieprogramma
Connecting Mobility****. In dat geval moeten ze minimaal leren de
eigen regelingen en regelscenario’s en dan met name de motivatie erachter te communiceren met de serviceproviders.
Tot slot
Samenvattend kunnen we stellen dat het fenomeen big data allesbehalve een hype is. De toenemende stroom aan data heeft ons vakgebied al fors veranderd, vooral dankzij het feit dat we nu een veel
scherper en breder beeld hebben van de situatie op de weg. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat de echte revolutie nog moet beginnen. Onze big data moet veel bigger worden, waarbij vooral de
data over het gedrag van individuele weggebruikers van belang zijn.
Daarvoor moeten we nog de nodige hindernissen nemen, zoals het
‘open’ maken van de (ruwe) data en het creëren van wederkerigheid
bij de wegkantinwinning. Maar als we erin slagen die hindernissen
te slechten en we uit de echt grote databronnen kunnen putten, dan
zijn de beloften groot. De reiziger écht begrijpen – dat zal ons vakgebied revolutionair veranderen!
.
De auteurs
**** Zie het hoofdartikel in de vorige uitgave van NM Magazine, 2014 #1.
Deze is als download beschikbaar op www.nm-magazine.nl/download.
Ing. Paul van Koningsbruggen is programmamanager van Technolution.
Dr. Peter van der Mede is adviseur Big data en business developer bij
DAT.Mobility, Goudappel.
Ir. Peter Verwaaijen is directeur Informatietechnologie & Mobiliteit bij Vialis.
Lic. iur. Philip Tailleu, MBA, is gedelegeerd bestuurder van FLOW nv.

De ‘variety’ aan data in verkeer en vervoer
dienstverlener maar voldoende ‘databronnen’ op de weg heeft, bieden deze floating
car data (FCD) een goed zicht op de verkeersafwikkeling op het hoofdwegennet én
op een groot deel van het onderliggende
wegennet. Uit verschillende proeven blijkt
dat als het gps-signaal van 3 tot 5% van de
rijdende voertuigen opgepikt kan worden,
er al significante verkeersgegevens kunnen
worden geproduceerd. Het gaat dan om (traject)snelheden, (traject)reistijden, routes en
herkomst-bestemmingsrelaties.
FCD wordt gezien als een van de beste tech-
nieken voor het genereren van reis- of verliestijden vanwege de nauwkeurige plaatsbepaling en de hoge meetfrequentie. Met FCD
komen de reistijden ook sneller beschikbaar
dan bij wegkantgebonden systemen als bluetooth en camera’s (waar de voertuigen eerst
langs twee punten moeten rijden), zodat
plotselinge vertragingen of versnellingen in
het verkeer vrijwel direct worden geregistreerd. FCD zou echter nog in waarde kunnen groeien als de herkomst-bestemmingsrelaties ook real-time inzichtelijk gemaakt
konden worden.
Bluetooth
De Verkeersinformatiedienst
heeft inmiddels een uitgebreid netwerk van bluetoothsensoren langs de Nederlandse wegen geplaatst. Het systeem pikt de
bluetooth-signalen van mobieltjes, headsets etc. op en genereert op basis daarvan
actuele verkeersinformatie als de (traject)
snelheid en reistijden. Als de sensoren op
de juiste plaatsen staan, zijn de bluetoothdata ook bruikbaar om routes van automobilisten in het netwerk af te leiden.
Overige databronnen…
Uiteraard zijn er nog talloze andere bronnen van small dan wel big data.
Het valt buiten het bestek van dit artikel om ze alle uitputtend te behandelen, maar dat wil zeker niet zeggen dat deze databronnen geen toegevoegde waarde (zullen) hebben. Met data over verkeersongevallen, wegwerkzaamheden, de inzet van verkeersmaatregelen (uit de verkeerscentrale) en
openbaar vervoer (GOVI en OV-chipkaart) wordt al ervaring opgedaan.
Maar wat te denken van de mogelijkheden die datastromen als wifi-meetsystemen, RFID-sensoren, coöperatieve voertuigen (extended floating car
data) en ‘smart lighting’-sensorsystemen zullen bieden? Een databron
waar we in een latere uitgave nog op terug zullen komen, is die van de
sociale media. Het is twijfelachtig of de sociale media ooit iets zullen betekenen voor zeg het real-time managen van verkeer op de weg. Maar als
analyse- en duidingstool heeft die bron zeker zijn waarde: in een aantal
pilots is al aangetoond dat uit een maand Twitter-berichten de structuur
van de Europese weginfrastructuur kan worden ‘getoverd’. Vooral de geotags in een Twitter-bericht blijken een interessante databron.
13
OPINIE
“Big data is eigenlijk
vuile data”
Marco Puts,
onderzoeker CBS
weten we niet wat signaal en wat ruis is.
Velocity is het gevolg van het feit dat de data
continu gegenereerd wordt en dat de grote
hoeveelheid data ook over een communicatielijn moet worden gestuurd.
Het moge duidelijk zijn dat dit relatieve
termen zijn. Afhankelijk van de informatiebehoefte hebben we bijvoorbeeld meer
of minder volume nodig. Big data kan dus
enerzijds gaan over petabytes aan data,
maar ook over terabytes. Het kan gaan
over miljarden records of over duizendvouden hiervan.
“Binnen het CBS onderzoeken we sinds
2009 big data. In die tijd noemden we het
nog ‘nieuwe bronnen’: databronnen waarvan het verzameldoel zodanig afweek van
het uiteindelijke statistische gebruik dat
een andere manier van statistiek maken
nodig was. Dit klonk in die tijd als alchemie, alsof we van een stuk lood goud
moesten maken.
Big data is dan ook eigenlijk een vreemde term voor deze data. In plaats van big
data zouden we beter kunnen spreken van
‘wilde data’ of vuile data. Een belangrijke
eigenschap van dergelijke data is dat het
ruisaandeel zo hoog is dat we de informatie (het signaal) eruit moeten filteren. Het
is niet voor niets dat de bestseller van Nate
Silver ‘The Signal and the Noise’ heet. Onderzoekers naar big data zijn als goudzoe-
kers die met grote zeven in rivierbeddingen
staan om uit het zand (de ruis) minuscuul
kleine goudklompjes (de informatie) te halen. De grote uitdaging waarvoor we ons
gesteld zien is dan ook technieken te vinden waarmee we het signaal van de ruis
kunnen scheiden, zodat we zo goed mogelijk aan de informatiebehoefte voldoen.
Terwijl de drie V's heel vaak als absolute
grootheden worden gezien, zijn ze feitelijk
de consequenties van het feit dat de data zo
wild en smerig zijn. Volume refereert niet
alleen aan de absolute omvang van de data
maar ook aan de omvang van de ruis die
de informatie verhuld. Variety – en trouwens ook veracity of variability – ontstaat
door de grote mate van onzekerheid over
wat de data betekent. Vaak ontbreekt een
eenduidige omschrijving van de data en
Het CBS is van oudsher een bureau dat zijn
publicaties baseert op enquêtes. Door geavanceerde steekproefmethoden zijn we in
staat om met een minimale steekproefomvang een nauwkeurige statistiek te maken.
Een belangrijke voorwaarde bij deze aanpak is dat we de populatie kennen en dat
we precies weten hoe de steekproef zich
verhoudt ten opzichte van de populatie. Dit
wordt representativiteit genoemd. Wat het
gebruik van big data voor de officiële statistiek betreft, is een van de belangrijkste
onderzoeksvragen dan ook hoe we tot een
nauwkeurige statistiek kunnen komen, ondanks het feit dat we bij big data heel vaak
te maken hebben met een selectieve en onbekende groep. Hiervoor hebben we andere methoden nodig dan die we voor onze
traditionele, op steekproeven gebaseerde
aanpak nodig hadden. Voor het CBS betekent big data dan ook een zoektocht naar
nieuwe manieren van statistiek maken,
waarbij het scheiden van het signaal van de
ruis en onderzoek naar de selectiviteit van
big data voorop staan.”
.
14
OPINIE
Frits
Brouwer,
directeur
NDW
“Van ‘small’
naar ‘big data’”
“Ik heb het altijd vreemd gevonden dat iedereen praat over ‘big data’, maar dat nooit
iemand het heeft over de schijnbaar inferieure ‘small data’. En misschien zit er ook
nog wel iets tussen ‘small’ en ‘big’ in?
Voordat ik bij NDW aantrad, was ik werkzaam bij het KNMI. Mijn eerste ervaring
met big data heb ik daar opgedaan, toen er
een aardbeving net over de Duitse grens
had plaatsgevonden. Via Twitter ontstond
daar als het ware live een beeld van de intensiteit van de aardbeving: de schade aan
het oppervlak, oftewel de schaal van Mercalli. Je kan je voorstellen dat dit zeer nuttige informatie was bij de primaire analyse
van de beving – je zou er vroeger een uitgebreide enquête achteraf voor nodig hebben
gehad!
Nu ben ik overgestapt naar de verkeerswereld en kopen we bij NDW verkeersgegevens als intensiteiten, puntsnelheden
en voertuigcategorieën in voor onze partners. Zij hebben deze gegevens nodig voor
hun verkeersmanagement en verkeersbeleid en hebben daarnaast belang bij goede
verkeersinformatie. Voor mij zijn dit echter
‘small data’: beleidsdoel en daarop gerichte
gegevensinwinning zijn direct aan elkaar
gekoppeld. Tot nu toe werken we ook met
nogal ‘small’ oplossingen, die niet verder
gaan dan een combinatie van lussen, camera’s, bluetooth en infrarood. Ik denk dat
dit spoedig gaat veranderen en vanuit NDW
stimuleren we dit ook. Zo loopt er op dit
moment een Pilot Datafusie van NDW in
samenwerking met DITCM om te bezien of
het gebruik van floating car data de wegkantgebonden gegevensinwinning (deels)
kan vervangen, net zoals de postkoets ooit
is vervangen door de trein. Vier teams met
daarin veertien bedrijven en kennisinstellingen buigen zich nu over deze vraag en
komen naar verwachting deze zomer met
resultaten.
Maar hiermee is er volgens mij nog steeds
geen sprake van big data. Daar kun je pas
van spreken als er diverse gegevensbronnen,
zowel professionele als niet-professionele
(uit bijvoorbeeld de sociale media), worden
gebruikt voor een breder beleidsdoel dan
oorspronkelijk mogelijk was. Zo wordt er
nu nagedacht of we in de historische databank van NDW ook meteorologische informatie op moeten slaan. Het is voor verkeerskundige analyses immers best interessant
te weten of het wegdek op het moment van
de filevorming of van het ongeluk, droog of
nat was. Hoelang zal het nog duren voordat auto’s doorgeven of hun ruitenwissers
aanstaan en we dit bij NDW opslaan? Als je
dan ook nog Twitter-gegevens uitfiltert over
wat mensen ter plaatse melden over de oorzaak en daarmee de duur van de file, kun je
pas echt over big data spreken.
Een laatste punt: voor mij is het vanzelfsprekend dat alle overheidsdata ook zogenaamde open data moeten zijn, dus bruikbaar voor iedereen, zonder licenties en
zonder verdere belemmering. Tot dusverre
vind ik dat er met de open data van NDW
en KNMI nog niet zoveel economisch-maatschappelijk relevante zaken zijn gebeurd,
maar het zal toch eens tot stand komen: de
briljante combinatie van de metingen van
bijvoorbeeld NDW, KNMI en RIVM, vervolmaakt door informatie van commerciële bedrijven en allerlei Twitter-berichten,
die op een onverwachte manier de uitstoot
van CO2 door het verkeer kan halveren, om
maar iets te noemen! Omgekeerd is onze
NDW-data ook open en big genoeg voor andere toepassingen dan verkeersmanagement
en verkeersinformatie.”
.
15
OPINIE
Hans van Lint,
hoogleraar
Verkeersimulatie
TU Delft
“Big data kan
ons veel verder
brengen”
“Het beschrijven en begrijpen van individueel rij- en reisgedrag en van de resulterende
verkeer- en vervoerstromen is een empirische wetenschap. Simpel gezegd: kennis
van verkeer en vervoer begint en eindigt
met data. In die data herkennen we terugkerende patronen. Op basis daarvan stellen
we allerlei hypotheses op en bedenken we
theorieën en modellen. Die toetsen we vervolgens met behulp van nieuwe data en zo is
de cirkel rond. We doorlopen die cirkel continu – dat is de wetenschappelijke methode!
– en elke nieuwe ronde levert weer nieuwe
inzichten op. Inmiddels hebben we daarmee
een sterk bouwwerk van theorieën en modellen gebouwd.
Toch kraakt en piept dat bouwwerk hier en
daar nog behoorlijk en op sommige plekken
ontbreekt zelfs de fundering. Daarom wil ik
kort bespreken hoe de vlag er in ons vakgebied bijstaat en hoe big data ons (veel!) verder kan brengen.
Laat ik beginnen met reisgedrag. Om reisgedrag te begrijpen onderzoeken we alle korte- en langetermijnbeslissingen die leiden tot
vervoer en uiteindelijk verkeer tussen A en
B. Er zijn behoorlijk wat theorieën bedacht
die voorspellingen doen over hoe we die be-
slissingen maken: waarnaartoe, met welke
vervoerwijze, hoe laat en langs welke routes.
De oudste veronderstellen dat reizigers rationele, alwetende rekenmachines zijn die alle
opties naast elkaar leggen en de optie kiezen
met het meeste ‘nut’, wat dat ook moge zijn.
Gedragswetenschappers hebben inmiddels
veel realistischere alternatieven bedacht,
zoals ellende-minimalisatie, risicovermijding en nog veel meer. Niettemin, al die beslistheorieën zijn – en ik citeer een Amerikaanse collega – “assumption-rich and
data-poor”. Als we dus niet op grote schaal
individuele data verzamelen over gedrag én
context om die beslistheorieën te toetsen,
blijven de voorspellingen die we ermee maken op z’n best twijfelachtig.
het aantal theorieën drastisch toe. De meeste theorieën kunnen één of meer fenomenen
beschrijven of zelfs verklaren, zoals voertuigvolggedrag of rijstrook wissellen, maar
ze gaan weer nat op andere fenomenen. De
reden is simpel: we hebben de data (nog)
niet om de onderliggende gedragsaannames
te verifiëren of falsifiëren. Voor sommige fenomenen, waarbij bijvoorbeeld interacties
tussen verkeersdeelnemers plaatsvinden,
bestaan zelfs helemaal nog geen consistente
theorieën.
Ook hier geldt dus: als we niet op grote
schaal microscopische data over rijgedrag en
context verzamelen om de modellen te toetsen, blijven de voorspellingen die we ermee
maken vooral ‘an educated guess’.
Dan verkeersafwikkeling. We hebben de dynamica van files en wachtrijen op snelwegen
behoorlijk in de vingers. Mits we voldoende
data hebben kunnen we met die macroscopische modellen zelfs heel aardige voorspellingen doen. Ook van voetgangers begrijpen
we de macroscopische dynamica en fenomenologie redelijk, hoewel het doen van voorspellingen hier al veel lastiger is: voetgangersverkeer is sterk contextafhankelijk.
Maar zodra we een niveau dieper gaan, naar
individueel rij-, loop- en fietsgedrag, neemt
Ik zie dus ongelooflijk mooie kansen voor
het gebruik van big data, mits we die combineren en fuseren met de data die we al hebben en de kennis die al bestaat. Dat is niet
alleen van belang voor mijn promovendi,
maar voor iedereen die gebruik maakt van
modellen om voorspellingen te doen over
verkeer en vervoer. Kennis over verkeer en
vervoer begint en eindigt met data. Chocola
maken van big data begint en eindigt met
kennis over verkeer en vervoer.”
.