"Jaarverslag 2013 Kustwacht voor het Koninkrijk

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER
NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED
JAARVERSLAG 2013
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
Jaarverslag 2013
Managementsamenvatting
In 2013 is de Kustwacht van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied erin geslaagd om
de meeste plannen zoals opgenomen in het Jaarplan 2013 te realiseren. Niettemin kende 2013 in het
personele en materiële domein ook tegenslagen. Mede dankzij het concept Informatie Gestuurd
Optreden’ (IGO), bleef de Kustwacht in staat haar capaciteiten efficiënt en gericht in te zetten. Het
concept rust op de drie pijlers van solide informatie-uitwisseling van en tussen vliegende en varende
Kustwachteenheden (mede gevoed door ketenpartners en internationale partners), gerichte keuzes bij
de inzet van personeel en materieel en (internationale) samenwerking.
In het operationele domein heeft de Kustwacht de geplande vaardagen en vlieguren vrijwel volledig
gerealiseerd. De inzetbaarheid van de boordhelikopter stond in 2013 ten gevolge van technische
problemen en capaciteitsgebrek bij Defensie onder druk. Wel werd voor het eerst de nieuwe maritieme
helikopter NH-90 vanaf het bevoorradingschip Zr. Ms. Amsterdam ingezet in het Caribische gebied. De
NH-90 is uitgerust met zeer moderne en hoogwaardige sensoren waarmee de omgeving nauwkeurig in
kaart kan worden gebracht. De operationele ervaringen met dit toestel waren positief.
De Kustwacht heeft in 2013 een aantal aanzienlijke drugsvangsten gedaan waarbij 2185 kg
verdovende middelen is onderschept. Internationale samenwerking vormde een belangrijke component
in de activiteiten van de Kustwacht op het gebied van drugsbestrijding. De Kustwacht leverde onder
meer een waardevolle bijdrage aan de internationale drugsbestrijdingsoperatie Martillo, waarin een
drugsvangst van 500 kg werd genoteerd. Tevens zijn tijdens een gezamenlijk optreden met het
stationsschip binnen de drugsbestrijdingsoperatie Carib Venture twee drugstransporten van 1450 kg en
650 kg cocaïne onderschept. In 2013 is een operationele samenwerkingsovereenkomst met Frankrijk
ondertekend, waarbij een stap is gemaakt om op een eenvoudiger wijze varende en vliegende
surveillance in en boven elkaars territoriale wateren nabij de Bovenwinden uit te voeren. Met
verschillende internationale partners zoals Frankrijk en de Dominicaanse Republiek zijn diverse Search
and Rescue oefeningen (SAR) uitgevoerd.
De personele vulling vertoont een stijgende lijn. Door het intensiveren van de instroom voor de
Kustwacht Vakopleiding (KVO) zullen deze tekorten na 2015 zoals nu verwachtbaar zijn opgelost. De
eind 2012 afgesproken Pilot op Aruba en St. Maarten - waarbij een aantal voorheen centraal belegde
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden decentraal zijn belegd bij de steunpunten - is
tussentijds geëvalueerd. De resultaten van deze tussentijdse evaluatie zijn positief. Curaçao heeft
ingestemd om de pilot per februari 2014 te starten op het steunpunt Curaçao. De pilot is verlengd en
zal in de tweede helft van 2014 definitief worden geëvalueerd.
In voorbereiding op een gezamenlijke basisopleiding voor alle ketenpartners in de opsporingsketen is
nadrukkelijk de samenwerking gezocht met opleidingsinstituten van ketenpartners. Zo volgt de lichting
KVO 2013-2015 de cursus “Bijzonder Ambtenaar van Politie” (BAVPOL) op de Politieschool van Aruba.
In 2013 zijn de specifieke functieopleidingen voor het Rescue and Coordination Centre (RCC) en
Cutter- en Super-RHIB bemanningen gecontinueerd. Met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
is bezien op welke wijze de Kustwacht kan voldoen aan de bevoegdheidseisen die formeel aan het
personeel op de Cutters worden gesteld en die moeten leiden tot afgifte van een formeel Nederlands
vaarbevoegdheidsbewijs.
In juli 2013 heeft de eerste lokaal opgeleide Cutter-commandant het commando van de Cutter Panter
overgenomen. Daarmee is een start gemaakt met het vervangen van twee van de drie Cuttercommandanten afkomstig van Defensie door lokaal personeel.
In het materiële domein stond de instandhouding en materiële gereedheid van de Super-RHIB’s onder
druk, met name ten gevolge van het onvoorziene verlies van twee Super-RHIB’s in de tweede helft van
2013. Onder meer door de Justice vaartuigen meer in te zetten dan gepland is de voorziene
operationele inzet van de lichte vaartuigen wel behaald. De ervaringen met deze Justice vaartuigen zijn
positief.
Ook enkele Cutters ondervonden materiële hinder doch de gevolgen voor de inzetbaarheid konden
worden geminimaliseerd. De Kustwacht nam in juli 2013 de eerste nieuwe bijboot in gebruik. De
levering van de resterende bijboten voor de Cutters is door het faillissement van de leverancier
uitgesteld naar 2014.
Bij de AW-139 helikopter stond de materiële gereedheid onder druk doordat slechts één AW-139
operationeel inzetbaar was. De materiële gereedheid van de Dash-8 voldeed aan de norm.
pagina 1
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
Jaarverslag 2013
Wat betreft de begroting heeft de Kustwacht in 2013 (beperkt) overgerealiseerd. Een belangrijke reden
voor deze overrealisatie was de achterstallige betaling aan de provider van de helikoptercapaciteit.
Door vertragingen in de operationele gereedheid van de nieuwe helikopter in oktober 2012, is de eerste
contractbetaling pas in december 2012 uitgevoerd. Hierdoor is deze betaling ten laste gekomen van het
budget voor 2013 en niet, zoals destijds begroot, ten laste van het budget voor 2012.
pagina 2
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
Jaarverslag 2013
Inhoudsopgave
Managementsamenvatting ....................................................................................................................... 1
1. Algemeen ............................................................................................................................................... 4
1.1.
Inleiding ....................................................................................................................................... 4
1.2.
Missie, taken en prioriteiten ......................................................................................................... 4
1.3.
Beschikbare middelen Kustwacht................................................................................................ 4
1.4.
Informatievoorziening .................................................................................................................. 5
1.5.
Samenwerking ............................................................................................................................. 5
1.6.
Ontwikkelingen in 2013 (met een doorkijk naar 2014) ................................................................ 7
2. Doelstellingen en resultaten ................................................................................................................. 9
2.1.
Inleiding ....................................................................................................................................... 9
2.2.
Algemeen overzicht van resultaten per taakgebied..................................................................... 9
2.3.
Operaties ................................................................................................................................... 11
2.4.
Personeel .................................................................................................................................. 13
2.5.
Materieel ................................................................................................................................... 15
3. Financiële verantwoording ................................................................................................................ 17
3.1.
Algemeen .................................................................................................................................. 17
3.2.
Financieel jaarverslag ............................................................................................................... 17
3.3.
Financiering............................................................................................................................... 18
Afkortingen .............................................................................................................................................. 20
pagina 3
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
Jaarverslag 2013
1. Algemeen
1.1. Inleiding
Met dit Jaarverslag wordt op basis van de Rijkswet Kustwacht door de minister van Defensie mede
namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoording afgelegd over het
functioneren van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (hierna: de
Kustwacht). Hoofdstuk 1 zet de missie, taken en prioriteiten, alsmede de globale verdeling van de
beschikbare capaciteiten van de Kustwacht uiteen. Ook de informatievoorziening van en voor de
Kustwacht, (internationale) samenwerking en ontwikkelingen die de verslagperiode overstijgen, komen
in dit hoofdstuk aan bod.
In hoofdstuk 2 worden de resultaten van 2013 afgezet tegen de doelstellingen uit het Jaarplan 2013 in
de domeinen Operaties, Personeel en Materieel. Hoofdstuk 3 bevat de financiële verantwoording voor
2013.
1.2. Missie, taken en prioriteiten
1.2.1. Missie
De algemene missie van de Kustwacht luidt:
“Het leveren van een maritieme bijdrage aan het voorkomen, vaststellen van en optreden tegen
ongewenst gedrag en bij noodsituaties, teneinde de gemeenschap, zowel nationaal als internationaal,
en de leden der gemeenschap te beschermen tegen aantasting van de rechtsorde en tegen de daaruit
voortvloeiende gevaren dan wel bedreigingen voor de veiligheid en de persoonlijke levenssfeer”.
1.2.2. Taken
De Kustwacht voert deze algemene missie uit door middel van algemene (preventieve) patrouilles en
gerichte (repressieve) acties. Preventieve patrouilles zijn gericht op het stelselmatig observeren en
controleren van vaargedrag en dragen bij aan de zichtbaarheid van de Kustwacht. Repressieve acties
kenmerken zich door informatie gestuurd optreden, in samenspraak of in nauwe samenwerking met
andere (internationale) diensten, gericht op daadwerkelijke overtredingen en/of misdrijven. In beide
vormen is sprake van de elementen presentie, waarnemen, voorkomen, vaststellen en optreden bij
noodsituaties en ongewenst gedrag.
De inzet van de Kustwachtmiddelen (d.w.z. de organieke varende en vliegende eenheden, alsmede de
door Defensie ter beschikking gestelde eenheden) is gericht op opsporing, toezicht en dienstverlening.
De capaciteit van de Kustwacht wordt over de verschillende taakgebieden verdeeld, met inachtneming
van:
a. de justitiële prioriteiten in de uitvoering van de kustwachttaken, zoals vastgesteld door de Ministers
van (Veiligheid en) Justitie van de landen in het Justitieel beleidsplan;
b. de verantwoordelijkheid voor een 24-uurs dekking van het Search and Rescue (SAR)
verantwoordelijkheidsgebied van de Kustwacht, dat een groot deel van de Caribische Zee beslaat;
c. de beleidsaccenten van de bij de Kustwacht betrokken departementen van de 4 landen.
1.2.3. Prioriteitstelling
Op grond van het Justitieel Beleidsplan 2010-2013 lagen de (justitiële) prioriteiten in 2013 bij:
a. de bestrijding van grensoverschrijdende drugstransporten van of naar of in de nabijheid van de
(ei)landen van het Koninkrijk in het Caribisch gebied;
b. de opsporing van vuurwapens en illegale immigratie;
c. de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel en daaraan gerelateerde criminele
activiteiten.
1.3. Beschikbare middelen Kustwacht
De Kustwacht beschikt voor de uitvoering van haar taken over eigen middelen en een moderne
infrastructuur. Voor de operationele inzet staan de varende en vliegende eenheden centraal. In 2013
1
bestond de varende capaciteit uit drie Cutters, elk voorzien van een bijboot, twaalf Super RHIB’s en vijf
Boston Whalers van de Justice klasse, alsmede 92 vaardagen van het stationsschip van de Koninklijke
Marine.
1
Sinds het laatste kwartaal van 2013 is dit aantal gereduceerd tot 10 ivm onherstelbare schade aan twee vaartuigen. Zie verder
hoofdstuk 2.
pagina 4
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
Jaarverslag 2013
De vliegende capaciteit werd uitgevoerd met twee DASH-8 maritieme patrouillevliegtuigen die
contractueel maximaal 1900 vlieguren voor de Kustwacht (en 300 uur ten behoeve van
CZMCARIB/CTG 4.4) konden realiseren, twee AW-139 helikopters die contractueel maximaal 1000
vlieguren konden realiseren en 290 vlieguren van de boordhelikopter van het stationsschip. Het
walradarsysteem van de Kustwacht op de Benedenwindse eilanden ondersteunt de inzet van de
varende en vliegende eenheden.
De allocatie bij de inzet van de beschikbare kustwachtmiddelen was in 2013 conform het Jaarplan en
overeenkomend met de voorgaande jaren in een 80-20 verhouding. Dit betekent dat op jaarbasis bij
80% procent van de inzet het accent ligt op de prioritaire opsporingstaken (zie subparagraaf 1.2.3.) en
bij 20% op de overige (toezichthoudende en dienstverlenende) taken: het toezicht op de maritieme
grenzen, het douanetoezicht, het toezicht op visserij, het (maritieme) milieu en de scheepvaart, Search
and Rescue (SAR), ondersteuning aan ketenpartners, hulpverlening en rampenbestrijding. Overigens
geldt bij de toepassing van deze allocatie dat SAR-meldingen altijd voorrang hebben.
Conform het Jaarplan zijn voor de varende en vliegende eenheden vaar- en vliegnormen vastgesteld
op basis van de personele, materiële en budgettaire kaders.
1.4. Informatievoorziening
In het Lange Termijn Plan (LTP) 2009-2018 voor de Kustwacht is het concept van Informatie Gestuurd
Optreden (IGO) als fundament voor de doorontwikkeling van de Kustwacht gelegd. IGO betekent voor
de Kustwacht dat een efficiënte inzet van middelen plaatsvindt op basis van gerichte keuzes en alle
beschikbare informatie. Deze informatie, gericht op het maritieme domein, is dus van groot belang en
wordt verkregen door het inwinnen, verrijken en analyseren van informatie van eigen eenheden, open
bronnen en partnerdiensten.
Onder leiding van de Hoofdofficier van Justitie van Aruba is in 2013 een verbeterplan opgesteld dat er
toe moet leiden dat het Justitieel Beleidsplan nader geconcretiseerd wordt en de
rechtshandhavingsorganisaties van de landen, waaronder de Kustwacht, op een meer effectieve en
efficiënte wijze kunnen worden ingezet binnen de beschikbare middelen en financiële kaders door
onder meer het centraliseren van informatie die -– ten behoeve van de justitiële keten -– wordt
aangeleverd vanuit de rechtshandhaving organisaties. Dit plan is door de hoofdofficier van Aruba
gedeeld met de openbare ministeries van de landen waarna zal worden bezien of en op welke wijze
voorstellen in alle landen in het Caribisch gebied kunnen worden geïmplementeerd. Daarbij zal ook de
Kustwacht worden betrokken.
Effectieve uitvoering van IGO vereist adequaat informatiemanagement. De vervanging van het huidige
bedrijfsprocessensysteem door een nieuw systeem (ACTPOL) maakt deel uit van deze ontwikkeling.
Het ACTPOL-systeem verbetert de gegevensverwerking door de Kustwacht en vergemakkelijkt de
uitwisseling van gegevens met andere partners. In 2013 is het vervanging- en verwervingstraject voor
ACTPOL voortgezet in nauwe samenwerking met de ICT-dienst van Defensie. Door vertraging in de
laatste fase van het verwervingstraject is de geplande realisatie voor het einde van 2013 niet gehaald.
Dit traject nadert voltooiing.
1.5. Samenwerking
De Kustwacht is een schakel in de (maritieme) rechtshandhavingketen van het Caribisch deel van het
Koninkrijk. Samenwerking met andere partners in de keten, zowel lokale partners als regionale en
internationale partners, is essentieel voor het succesvol optreden van de Kustwacht.
1.5.1. Samenwerking binnen het Koninkrijk
De samenwerking tussen de Kustwacht en andere lokale partners is binnen het Koninkrijk per land op
beleidsmatig niveau georganiseerd in het “Vierhoeksoverleg”. Aan dit overleg nemen de hoofden van
politie, douane en Kustwacht deel onder voorzitterschap van de procureur-generaal van het betreffende
Land. Het overleg omvat de uitwisseling van informatie, afstemming van operationele zaken en nadere
uitwerking van de prioriteitstelling bij de opsporing van het betreffende land. Daarnaast heeft op
operationeel niveau regulier overleg plaatsgevonden tussen het Openbaar Ministerie van diverse
landen, de maritieme steunpunten en de Kustwachtstaf.
De steunpunten hebben zowel regulier als ad hoc overleg gevoerd met de ketenpartners in de landen
Ook worden vanaf de steunpunten diverse gezamenlijke acties uitgevoerd.
pagina 5
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
Jaarverslag 2013
De Kustwacht heeft in 2013 (op afstand) meegedaan aan de door het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu (IenM) georganiseerde desk top training 'maritiem incident'. Tevens heeft personeel van het
RCC een training gekregen van Rijswaterstaat in het herkennen van olie op zee vanuit de lucht.
1.5.2. Internationale samenwerking
a)
Bilaterale samenwerking met de VS
In het kader van maritieme drugsbestrijding werkt de Kustwacht samen met de Joint Interagency Task
Force South (JIATFS). Deze samenwerking had net als in de voorgaande jaren in 2013 betrekking op
de uitvoering van operaties, informatie- en kennisuitwisseling en opleidingen.
De uitwisseling van informatie en de operationele samenwerking vond primair plaats via CZMCARIB in
zijn functie van Commander Task Group 4.4 (CTG 4.4). Ten behoeve van de SAR-taken bij de
Bovenwinden vond samenwerking plaats met de Amerikaanse en de Franse kustwacht. Bij de
Bovenwinden grenst het SAR-verantwoordelijkheidsgebied van het Koninkrijk aan het
verantwoordelijkheidsgebied van de VS (Puerto Rico) en die van de Franse Caribische eilanden (JRCC
Fort De France te Martinique).
b)
Het Regionaal Maritiem Verdrag (Verdrag van San José)
Dit verdrag is in 2010 in werking getreden voor het Koninkrijk. Het verdrag bevordert de samenwerking
tussen de Kustwacht en haar internationale partners op het gebied van internationale maritieme
drugsbestrijding en verruimt het operatiegebied en de bevoegdheden van de Kustwacht. De Kustwacht
heeft het afgelopen jaar geen direct gebruik gemaakt van de bepalingen uit dit verdrag tijdens een
concrete operatie.
c)
Bilaterale samenwerking met Frankrijk
De Kustwacht heeft in 2013 intensief samengewerkt met Frankrijk, vooral rondom de Bovenwindse
eilanden. Deze samenwerking heeft zowel betrekking op de rechtshandhavingstaken als op maritieme
dienstverlening. De inwerkingtreding van het Verdrag van San José heeft de bilaterale samenwerking
met Franse partnerdiensten een impuls gegeven. Daarnaast zijn in 2013 SAR-acties uitgevoerd in het
SAR-verantwoordelijkheidsgebied van Frankrijk op basis van nauw contact tussen het RCC van de
Kustwacht te Curaçao en het Joint Rescue and Coördination Centre (JRCC) Fort de France te
Martinique. In 2013 is een operationele samenwerkingsovereenkomst met Frankrijk ondertekend,
waarbij een stap is gemaakt om op een meer eenvoudiger wijze varende en vliegende surveillance in
en boven elkaars territoriale wateren nabij de Bovenwinden uit te voeren.
d)
Bilaterale samenwerking met Venezuela, Colombia en de Dominicaanse Republiek
Met Venezuela bestaat sinds 1997 een bilaterale samenwerkingsovereenkomst op het gebied van
SAR. In het kader van deze overeenkomst wordt jaarlijks een SAR-oefening gehouden. De voor 2013
geplande oefening “Open Eyes” is uitgevoerd in de Curaçaose territoriale wateren (TTW) waarbij voor
het eerst ook is geoefend op de samenwerking op het gebied van de bestrijding van smokkel van
wapens en drugs en het tegengaan van illegale immigratie en mensensmokkel. De uitgevoerde
oefeningen lijken een grote bijdrage te hebben geleverd aan de groeiende samenwerking en informatie
uitwisseling tussen beide Kustwachten op het gebied van SAR.
De Kustwacht maakt voor de uitvoering van haar taken met regelmaat gebruik van internationaal
luchtruim binnen de Flight Information Region (FIR) van Maiquetia (Venezuela). In 2011 hebben het
Koninkrijk en Venezuela vastgesteld dat er internationaalrechtelijk geen verplichting bestaat tot het
vragen van toestemming voor het gebruik van de FIR. De Kustwacht stelt Venezuela vanuit
internationale verplichtingen (veiligheidsgronden) wel vooraf in kennis van het gebruik van de FIR. In
2013 is de toegang tot de FIR drie keer geweigerd. De reden van deze weigeringen is naar alle
waarschijnlijkheid miscommunicatie tussen de civiele en de militaire Air Traffic Control (ATC) in
Venezuela. Dankzij rechtstreeks contact tussen het operatiecentrum van de Kustwacht en het
luchtverdediging commando van Venezuela, kon in alle gevallen de vlucht binnen het Maiquetia FIR
alsnog doorgang vinden. De DASH-8 heeft in 2013 totaal 80 maal in het Maiquetίa FIR geopereerd.
De bilaterale samenwerking met Colombia had in 2013 zowel betrekking op maritieme wapen- en
drugsbestrijding als op SAR-activiteiten. De samenwerking betrof vooral de uitwisseling van informatie.
pagina 6
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
Jaarverslag 2013
In het kader van de bilaterale samenwerkingsovereenkomst met de Dominicaanse Republiek op het
gebied van SAR heeft de Kustwacht in 2013 conform de planning de jaarlijkse bilaterale SAR-oefening
“Vigilant Eyes” gehouden. Ditmaal vond de oefening plaats nabij Curaçao zodat ook de Citizens
Rescue Organization (CITRO) deel kon nemen. Ook de ervaringen met deze oefening waren positief
en draagt bij aan verbeterde samenwerking en informatie-uitwisseling. Tijdens de oefening wordt
tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt voor gezamenlijke patrouilles met een focus op de
bestrijding van drugs- en wapensmokkel. Tot slot wordt sinds 2013 op incidentele basis de DASH 8
kort gestationeerd in de Dominicaanse Republiek. Hiermee kan in het operatiegebied ten zuiden van
de Dominicaanse republiek, maar ook het gebeid rondom de Bovenwinden meer onvoorspelbaar
gepatrouilleerd worden.
1.6. Voorlichting
De Kustwacht heeft een actief voorlichtingsbeleid gevoerd in de verschillende media (internet, gedrukte
media, radio en TV) om haar zichtbaarheid bij het publiek te behouden en te vergroten. Ook is, onder
meer op verzoek van de Landen, meer aandacht besteed aan de informatievoorziening (regelmatige
persberichten) met betrekking tot aanwezigheid, uitgevoerde controles en resultaten. Naast
beroepenmarkten zijn ook scholen bezocht om voorlichting te geven en personeel te werven. Tot slot
heeft de Kustwacht actief bijgedragen aan diverse open dagen, waaronder de viering van 525 jaar
Koninklijke Marine in Curaçao.
1.7. Ontwikkelingen in 2013 (met een doorkijk naar 2014)
a. Tot het laatste kwartaal van 2013 was het aantal operationeel inzetbare Super-RHIB’s, conform het
concept van inzet in relatie tot het onderhoud, ten minste zes (twee per steunpunt). Door het
onvoorziene verlies van twee Super-RHIB’s waren er vanaf oktober nog tien Super-RHIB’s (in plaats
van de organieke twaalf) beschikbaar. Hierdoor was het in het laatste kwartaal van 2013 niet
mogelijk tenminste zes Super-RHIB’s direct inzetbaar te hebben. Ook in 2014 zullen daardoor zoals
nu voorzien tenminste vijf Super-RHIB’s direct inzetbaar zijn.
b. De eerste van de nieuwe bijboten heeft in 2013 een Sea Acceptance Trial (SAT) ondergaan en
was vanaf juli 2013 operationeel inzetbaar op de Cutter Jaguar. De resterende bijboten konden niet
meer in 2013 worden geleverd vanwege een faillissement van de leverancier. Het contract van de
nieuwe bijboten is overgenomen door een andere leverancier. De levering van de drie resterende
nieuwe bijboten wordt medio 2014 verwacht. De oude bijboten moeten hierdoor langer in stand
worden gehouden.
c. In 2013 is de Acceptatie Test Procedure van de AW-139 helikopter afgerond. In oktober vond
onder leiding van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en het Britse bedrijf FB Heliservices
(FBH) de laatste quality review plaats. Deze werd beëindigd met de officiële overdracht van de
twee AW-139 helikopters aan de Directeur Kustwacht.
d. Sinds december 2012 was één AW-139 helikopter niet meer beschikbaar vanwege een
vliegincident na de landing. De helikopter is vervolgens naar de leverancier in Italië overgebracht
voor reparatie en in december 2013 weer gearriveerd op Curaçao. De helikopter zal in 2014 weer
volledig operationeel inzetbaar zijn.
e. In 2013 is voor het eerst de nieuwe maritieme helikopter NH-90 vanaf het stationsschip ingezet in
het Caribische gebied. De NH-90 heeft zeer moderne en hoogwaardige sensoren waarmee de
omgeving nauwkeurig in kaart kan worden gebracht. De operationele ervaringen met dit toestel
waren positief.
f. Het vernieuwde gemoderniseerde operatiecentrum van de Kustwacht is in september 2013 officieel
geopend door de Minister-president van Curaçao en vervolgens in gebruik genomen.
g. Het walradarsysteem heeft goed gewerkt en was meer dan de vereiste 95% van de tijd
operationeel. In 2013 is de software-update voltooid waarmee de prestaties van de radar verder
zullen verbeteren.
h. In 2013 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu middelen beschikbaar gesteld om een
Automatic Identification System (AIS) systeem op Saba te bekostigen. Hiermee kan vanaf april
2014 de visserij en scheepvaartregeling op met name de Sababank beter worden gecontroleerd.
i. In 2013 is de uitvoering van het project Verbeterde Informatie-uitwisseling (VIU) gestart. Dit
project maakt deel uit van de in het LTP beschreven verbetering van het situatiebeeld. Het
project voorziet voornamelijk in het verbeteren van de mogelijkheden (beeld)informatie uit te
wisselen tussen de vliegende eenheden en het RCC. Door een geschil tussen de leverancier
(ATOS) en PAL over de beschikbaarheid van en toegang tot informatiesystemen is een paar
maanden vertraging opgetreden, maar het project zal begin 2014 zijn voltooid.
pagina 7
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
Jaarverslag 2013
j. In 2013 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de toekomstige vervanging van Super-RHIB’s en
Cutters. Hierbij is vastgesteld dat de Cutters vanaf 2022 vervangen dienen te worden en de SuperRHIB’s vanaf 2016. Gezien het gewenste tijdstip voor de vervanging van de Cutters is besloten dat
dit een separaat project is waaraan vanaf 2016 meer concrete uitvoering zal worden gegeven. Voor
de vervanging van de Super-RHIB’s is op basis van onder andere ervaringen met zowel verwerving
als inzet van de huidige eenheden, maar ook een uitgebreide geactualiseerde omgevingsanalyse
een concrete behoeftestelling opgesteld. Deze is tot stand gekomen binnen een werkgroep waarin
zowel technische als operationele vertegenwoordigers van de verschillende Landen
vertegenwoordigd waren. Tevens is uitgebreid aandacht besteed aan de financiering van deze
behoefte. Eind 2013 is de uiteindelijke beslissing omtrent behoefte en financiering voorgelegd aan
de Rijksministerraad die hieraan in januari van 2014 instemming heeft verleend.
Opening van het gemoderniseerde RCC op Curaçao door Minister-president Asjes
pagina 8
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
Jaarverslag 2013
2. Doelstellingen en resultaten
2.1. Inleiding
In dit hoofdstuk komen de resultaten van de Kustwacht in 2013 aan bod. Deze resultaten worden
steeds gekoppeld aan de doelstellingen van het Jaarplan 2013. Paragraaf 2.2. bevat een
algemeen overzicht van de resultaten op alle taakgebieden van de Kustwacht. Paragraaf 2.3. zet de
resultaten in het operationele domein uiteen. Paragraaf 2.4. en 2.5. bevatten de resultaten in
respectievelijk het personele en materiële domein.
2.2. Algemeen overzicht van resultaten per taakgebied
Deze paragraaf bevat de totaalresultaten van de Kustwacht op het gebied van opsporing, toezicht
en dienstverlening. Tabel 1 omvat het totaalresultaat van preventief en repressief optreden voor
alle kustwachttaken. De resultaten uit Tabel 1 op het gebied van de toezichthoudende taken
(scheepvaart, visserij, milieu) zijn in Tabel 2 uitgesplitst in resultaten per steunpunt c.q. eenheid. In
Tabel 3 wordt het aantal uitgevoerde controles (preventief optreden) getoond en toegelicht.
2.2.1. Resultaten opsporing, toezicht en SAR
In 2013 heeft de Kustwacht de onderstaande resultaten behaald. (Tabel 1)
Opsporingsresultaten 2013
Taakgebied
Steunpunt
Aruba
Steunpunt
Curaçao
(inclusief
Bonaire)
Steunpunt St.
Maarten
(inclusief Saba
en Sint
Eustatius)
Totaal resultaat
Drugsbestrijding
operaties
409 kg bij 4
acties
1687,4 kg bij 4
acties
0
2096 kg cocaïne2, 3 kg heroïne en 86 kg marihuana,
bij 8 acties. (2012: 813 kg3 2011: 827 kg, 2010: 274
kg, 2009: 1172 kg
Vuurwapens en
munitie
0
0
2
2 vuurwapens met bijbehorende munitie onderschept
(2012: 5, 2011: 8, 2010: 1, 2009: 5, 2008: 2).
Illegale
immigratie
[aantal illegalen]
34
1
8
43 illegalen
(2012: 44, 2011: 27, 2010: 0, 2009: 52, 2008:10)
Scheepvaart
toezicht
[aantal PV’s]
95
92
82
Milieudelicten
[aantal PV’s]
0
1
0
Illegale visserij
[aantal PV’s]
23
0
2
26 overtredingen (inclusief 1 PV van WIGS) waarbij
PV is opgemaakt
(2012: 37, 2011: 51, 2010: 51, 2009: 18, 2008: 20)
32 acties en in
totaal 7
personen in
veiligheid
gebracht
304 keer in actie gekomen en in totaal 92 personen
in veiligheid gebracht (incl. 35 acties en 37 personen
in veiligheid gebracht waarbij enkel ondersteuning
RCC & vliegende eenheden KW is geleverd)
(2012: 263 keer in actie gekomen en in totaal 49
personen in veiligheid gebracht. 2011: 192 keer in
actie gekomen en in totaal 77 personen in veiligheid
gebracht.
Search and
Rescue (SAR)
118 acties en
in totaal 22
personen in
veiligheid
gebracht
119 acties en in
totaal 26
personen in
veiligheid
gebracht
271 overtredingen (inclusief 2 PV’s van WIGS)
waarbij PV is opgemaakt
(2012: 402, 2011: 282, 2010: 237, 2009: 156, 2008:
127)
1 overtreding waarbij PV is opgemaakt
(2012: 4, 2011: 4, 2010: 9, 2009: 2, 2008: 0)
2
Exclusief 2600 kg cocaïne tijdens twee gecombineerde acties van de KWCARIB en het stationsschip Zr. Ms. Amsterdam en een
disrupted case, waar de Kustwacht een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd (zie volgende paragraaf).
3
Exclusief 2840 kg cocaïne tijdens de 2012 editie van operatie Martillo, waar de Kustwacht een belangrijke bijdrage aan heeft
geleverd.
pagina 9
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
Jaarverslag 2013
Toelichting
a) Drugsbestrijdingsoperaties, vuurwapens en munitie
In 2013 heeft de Kustwacht in totaal acht drugstransporten onderschept en daarbij 2185 kg verdovende
middelen aangetroffen. (Ter vergelijking: In 2012 werd bij acht acties 813 kg drugs onderschept).
Daarnaast heeft de Kustwacht geparticipeerd in een gezamenlijk optreden binnen de jaarlijkse
internationale drugsbestrijdingsoperatie Martillo, waarbij in februari 2013 een drugstransport van
ongeveer 500 kg verdovende middelen is onderschept. Tevens is tijdens een gezamenlijk optreden met
het stationsschip Zr. Ms. Amsterdam binnen de drugsbestrijdingsoperatie Carib Venture in oktober
2013 een drugstransport van 1.450 kg cocaïne onderschept en is in november 650 kg cocaïne in
beslag genomen. Voor wat betreft de hoeveelheden in beslag genomen drugs is, laten de afgelopen
jaren een wisselend beeld zien.
In 2013 zijn bij controles twee illegale vuurwapens aangetroffen. In 2012 waren dat er vijf. In alle
gevallen zijn de verdachten (en wapens) overgedragen aan de lokale autoriteiten.
b) Grensbewaking en douanetoezicht/illegale immigratie
De Kustwacht heeft in 2013 43 illegalen aangehouden. Hiermee is de verhoging van het aantal
arrestaties, dat in 2012 werd ingezet, voortgezet en lijkt de verscherping van het toezicht en toename
van het aantal gerealiseerde controles op de illegaliteit zijn vruchten af te werpen. De Kustwacht draagt
aangehouden illegalen over aan de immigratiediensten van het betrokken land (Aruba, Curaçao, Sint
Maarten of Nederland). Deze diensten stellen vervolgens o.a. onderzoek in of de illegale immigratie
verband houdt met mensenhandel of -smokkel.
c) Scheepvaarttoezicht
In 2013 heeft de Kustwacht 271 processen-verbaal (PV) uitgeschreven voor overtredingen van
scheepvaartvoorschriften. Dat is minder dan in 2012 (402 PV’s), maar komt meer overeen met
voorgaande jaren (2011: 282, 2010: 237, 2009: 156, 2008: 127).
Het grootste deel van de overtredingen betrof administratieve onvolkomenheden, zoals het niet kunnen
tonen van de benodigde vaardocumenten en vergunningen. Daarnaast is opgetreden tegen
overtredingen zoals het varen onder invloed, te snel of roekeloos varen en het hierbij in gevaar brengen
van andere vaartuigen of watersporters. Dit vindt in hoofdzaak plaats nabij de drukbezochte
toeristische plaatsen van de eilanden.
d) Milieutoezicht
De Kustwacht besteedt tijdens haar patrouilles ook nadrukkelijk aandacht aan vervuiling van zee, kust
en stranden. In 2013 heeft de Kustwacht één geval van verontreiniging van het oppervlaktewater
gesignaleerd en is proces verbaal opgemaakt.
e) Visserijtoezicht
De Kustwacht heeft in 2013 in totaal 26 overtreders van de visserijvoorschriften geverbaliseerd. Dat is
een lichte daling van het aantal geverbaliseerde overtredingen ten opzichte van voorgaande jaren
(2012: 37, 2011: 51, 2010: 51, 2009: 18, 2008: 20). Het merendeel van de overtredingen betrof illegale
speervisserij.
f) Search and Rescue, rampenbestrijding
De Kustwacht heeft in 2013 in totaal 373 SAR-meldingen ontvangen. Dit is een lichte stijging ten
opzichte van voorgaande jaren (2012: 357, 2011: 310, 2010: 242, 2009: 242 en 2008: 251). In 304
gevallen is opvolging van de melding door het Redding en Coördinatie Centrum (RCC) van de
Kustwacht noodzakelijk gebleken waarbij, veelal samen met partners, daadwerkelijk assistentie is
verleend. Daarbij zijn in totaal 92 mensen gered (2012: 49, 2011: 77, 2010: 94, 2009: 86).
De Kustwacht werkt op SAR gebied nauw samen met de civiele reddingsorganisaties Citizens Rescue
Organisation Curaçao (CITRO), Search and Rescue Foundation Aruba (SARFA) en de Sea Rescue
Foundation te Sint Maarten (SRF).
2.2.2. Resultaten per steunpunt c.q. eenheid
De totaalresultaten op de taakgebieden uit Tabel 1 (o.a. scheepvaart, visserij en milieu) in aantallen
processen-verbaal worden hieronder uitgesplitst naar de resultaten per steunpunt met varende
eenheden (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en het stationsschip (Tabel 2).
pagina 10
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
Jaarverslag 2013
Processen-verbaal 2013
Scheepvaart
Visserij
Milieu
Totaal
Steunpunt Aruba
95
23
0
118
Steunpunt Curaçao
92
0
1
93
Steunpunt Sint Maarten
82
2
0
84
Stationsschip
2
1
0
3
271
26
1
298
Uitvoering taken per eenheid
Totaal aantal PV’s
Toelichting
Het steunpunt Aruba maakte de meeste processen-verbaal op. Het merendeel daarvan betrof
overtredingen van scheepvaartvoorschriften. Dit geldt overigens voor alle nautische steunpunten. Het
steunpunt Aruba maakte tevens een behoorlijk aantal processen-verbaal op voor overtreding van
de visserijvoorschriften. Dit is het gevolg van de al in 2010 geconstateerde stijging van het
aantal gevallen van illegale visserij door Venezolaanse vissers en een groot aantal
overtredingen van speervisserij en het illegaal vissen met fuiken.
2.3. Operaties
2.3.1. Controles
In het Jaarplan 2013 zijn in het kader van de effectiviteitmeting voor de Kustwacht op basis van
ervaringsgegevens aanvullende normen opgesteld voor kwantificering van de resultaten van de
Kustwacht. Deze normen zijn in eerste instantie vooral gericht op het meten van de operationele inzet
en worden o.a. uitgedrukt in het aantal door de Kustwacht uit te voeren controles per eenheid. Dit is
gebaseerd op ervaringsgegevens. De controles betreffen zowel de preventieve controles op
handhavingsgebied als controles in het kader van opsporingstaken.
Parallel aan de controles op het water is er door de maritieme steunpunten ook op het land (langs de
kuststrook) gepatrouilleerd in samenwerking met de ketenpartners. In 2013 zijn in totaal 253
landpatrouille uren gerealiseerd door de maritieme steunpunten waarbij met name duikscholen en
botenverhuurbedrijven zijn bezocht en o.a. voorlichting is gegeven over het gebruik van de diverse
veiligheidsmiddelen. Deze patrouilles worden uitgevoerd door personeel dat op dat moment niet
was ingedeeld op een varende eenheid van de Kustwacht. Deze controles maken geen deel uit
van de Prestatie-indicatoren en zijn derhalve niet opgenomen in onderstaande tabel.
De controle resultaten over 2013 zijn opgenomen in onderstaande tabel (Tabel 3)
Controles 2013
Eenheid
Norm Jaarplan
Totaal 2013
%Resultaten/
Norm 2013
Panter (Aruba)
120
95
79%
Jaguar (Curaçao)
120
133
111%
Poema (Sint Maarten)
120
109
91%
Totaal Cutters
360
337
94%
Lichte vaartuigen Aruba
800
896
112%
Lichte vaartuigen Curaçao
800
807
101%
Lichte vaartuigen Sint Maarten
800
717
90%
Totaal Lichte vaartuigen
2400
2420
101%
WIGS boarding team
150
173
115%
SAR
Norm Jaarplan
% opvolgen SAR-melding
100%
Gerealiseerd
100%
Toelichting
Door het uitlopen van gepland onderhoud van de Panter, is het aantal controles van deze eenheid
enigszins achtergebleven bij de norm. Het totaal aantal gerealiseerde controles door de Cutters in
2013 voldoet echter nagenoeg aan de jaarnorm (gerealiseerd 337 controles, jaarnorm 360 controles).
Het totaal aantal gerealiseerde controles in 2013 van de lichte vaartuigen ligt enigszins boven de
jaarnorm (gerealiseerd 2420 controles, jaarnorm 2400 controles).
pagina 11
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
Jaarverslag 2013
Ook het boardingteam aan boord van het stationsschip heeft boven de norm gerealiseerd. Zie ook
paragraaf 2.3.2.
2.3.2. Vaardagen/-uren
Deze paragraaf bevat de resultaten van en de toelichting op de inzet van de varende en vliegende
eenheden van de Kustwacht (Tabel 4 t/m 6) en de inzet van Defensiemiddelen (Tabel 7 en 8). De
resultaten zijn gekoppeld aan de normstelling in het Jaarplan 2013. Tabel 4 omvat het totaalresultaat
voor de inzet van de Cutters en Tabel 5 betreft het resultaat voor de lichte vaartuigen (Super-RHIB’s
en Justice vaartuigen). Tabel 6 heeft betrekking op de inzet van de DASH-8 patrouillevliegtuigen en
de AW-139 helikopters. Tabel 7 en 8 geven respectievelijk inzicht in de inzet van het stationsschip en
van de boordhelikopter. Voor de inzet van het walradarsysteem, dat de operaties van de varende en
vliegende eenheden ondersteunt, is geen norm gesteld anders dan dat het systeem contractueel
minstens 95% van de tijd beschikbaar is; hieraan is ook in 2013 voldaan.
De resultaten voor de varende eenheden zijn opgenomen in de onderstaande tabellen (Tabel 4 en 5)
Vaardagen cutters 2013
Norm Jaarplan
Gerealiseerd
%Resultaten/norm
Kustwachtcutter Panter (Aruba)
120
102
85%
Kustwachtcutter Jaguar (Curaçao)
120
109
91%
Kustwachtcutter Poema (SintMaarten)
120
114
95%
Totaal cutters
360
325
90%
Norm Jaarplan
Gerealiseerd
%Resultaten/norm
Steunpunt Aruba
2500
3062
122%
Steunpunt Curaçao
2500
2842
114%
Steunpunt Sint-Maarten
2500
2732
109%
Totaal lichte vaartuigen
7500
8636
115%
Eenheid
Vaaruren lichte vaartuigen 2013
Eenheid
Toelichting
Het totaal aantal vaardagen voor de Cutters is voor 90% gerealiseerd. Dat is minder dan 2012 (99%).
De onderrealisatie van de Panter is veroorzaakt door het onvoorzien uitlopen van gepland onderhoud.
Tevens heeft een staking bij het steunpunt Curaçao in het voorjaar van 2013 een negatief effect
gehad op het aantal gerealiseerde vaardagen voor de Jaguar; in de periode dat gestaakt werd, was
een opleiding voor een aantal bemanningsleden gepland die door de staking op een later tijdstip
moest worden ingehaald. Hierdoor is een aantal geplande vaardagen vervangen door
opleidingsdagen.
Met de lichte vaartuigen zijn in 2013 8636 vaaruren gemaakt. Het hogere aantal vaaruren is onder
meer gerealiseerd door de Justice vaartuigen, binnen de beschikbare financiële, materiele en
personele middelen, vaker in te zetten dan aanvankelijk gepland.
2.3.2. Vliegende eenheden
De resultaten voor de vliegende eenheden zijn opgenomen in de onderstaande tabel (Tabel 6)
Vlieguren DASH-8 Luchtverkenningscapaciteit 2013
Eenheid
Norm Jaarplan
Gerealiseerd
%Resultaten/norm
DASH-8
1900
1912
101%
Norm Jaarplan
Gerealiseerd
%Resultaten/norm
1000
882
88%
Vlieguren AW-139 helikopter 2013
Eenheid
AW-139 helikopter
Toelichting
De geplande vlieguren voor de DASH-8 patrouillevliegtuigen zijn net als in 2012 en 2011 volledig
gerealiseerd. De DASH-8 vliegtuigen zijn gedurende het jaar probleemloos ingezet en zijn nog immer
een zeer effectief middel voor de inzet op alle taakgebieden van de Kustwacht.
pagina 12
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
Jaarverslag 2013
De jaarnormering van de AW-139 helikopter van 1000 vlieguren is voor 2013 als gevolg van onder
meer vertraging met betrekking tot toezicht en registratie, uitloop van het trainingsprogramma van de
AW-139 bemanning, niet volledig gerealiseerd. Hiernaast is gedurende het gehele jaar een van de
twee AW-139 helikopters vanwege reparatiewerkzaamheden bij de fabriek niet beschikbaar geweest.
Hoewel de KWCARIB vlieguren afneemt en het aantal vlieguren strikt genomen niet afhankelijk is van
het aantal toestellen, heeft de langdurige afwezigheid van de tweede helikopter wel enig effect gehad
op de realisatie van de vlieguren. Met één helikopter is immers de redundantie verdwenen waardoor
er bij schade of onderhoud aan het operationele toestel geen vlieguren kunnen worden gemaakt. Er
zijn in 2013 met de AW-139 helikopter 882 vlieguren gerealiseerd.
In oktober 2013 is de eerste detachering van de helikopter naar Sint Maarten succesvol uitgevoerd.
Hierbij is een aantal aandachtspunten onderkend, zoals de hoge landingskosten op het civiele
vliegveld, de openingstijden van dat vliegveld en beperkende regelgeving ten aanzien van
nachtvliegen. Deze worden in samenwerking met het land Sint Maarten geadresseerd.
2.3.3. Inzet defensiemiddelen
Resultaten met betrekking tot de inzet Defensiemiddelen (Tabel 7 en 8)
Vaardagen stationsschip 2013
Eenheid
Norm Jaarplan
Gerealiseerd
%Resultaten/norm
92
105
114%
Norm Jaarplan
Gerealiseerd
%Resultaten/norm
290
170
59%
Stationsschip
Vlieguren Alouette en NH-90 helikopter 2013
Eenheid
Alouette en NH-90 helikopter
Toelichting
In 2013 hebben achtereenvolgens Zr. Ms. Friesland, Zr. Ms. Holland en Zr. Ms. Amsterdam als
stationsschip Kustwachttaken uitgevoerd. De Friesland en Holland zijn nieuwe Ocean-going Patrol
Vessels (OPV) van de Hollandklasse. De OPV’s beschikken over twee snelle vaartuigen van het type
FRISC. Voor het eerst werd de nieuwe maritieme helikopter NH90 vanaf het bevoorradingschip Zr.
Ms. Amsterdam ingezet in het Caribische gebied. De vaardagen zijn ruim boven de jaardoelstelling
gerealiseerd. Alle stationsschepen krijgen gedurende de inzet voor de Kustwacht een Kustwacht
boardingteam aan boord. Dit team wordt bij toerbeurt geleverd door één van de drie maritieme
steunpunten. Dit is van essentieel belang, o.a. omdat het lokale boardingteam veel ervaring en kennis
van het gebied met zich meeneemt.
De inzetbaarheid van de boordhelikopter stond in 2013 ten gevolge van technische problemen en
capaciteitsgebrek bij Defensie onder druk. De jaarnorm (290 vlieguren) is niet gehaald ten gevolge
van materiële problemen van de Belgische Alouette III boordhelikopter gedurende het eerste kwartaal
van 2013 en omdat Zr. Ms. Holland niet was uitgerust met een boordhelikopter. Met de komst van de
NH-90 helikopter vanaf augustus 2013 is de achterstand in vlieguren niet meer ingelopen. De Alouette
en NH-90 helikopter hebben samen 59% van de geplande vlieguren gerealiseerd.
2.4. Personeel
2.4.1. Formatieontwikkeling Kustwacht (inclusief werving)
De Kustwacht telt 242 formatieplaatsen (inclusief de directeur Kustwacht). Op 31 december 2013 had de
Kustwacht een bezettingsgraad van 86% (exclusief totaal 31 personen in twee lopende initiële
opleidingen).
Bij het steunpunt St. Maarten zijn de tekorten aan executief personeel nog steeds het grootst. De
steunpunten van Aruba en Curaçao hebben in 2013 personele versterking aan het steunpunt St.
Maarten geleverd. Door het intensiveren van de werving en hiermee de instroom via de Kustwacht
Vakopleiding (KVO), zal de achterstand vanaf 2014 naar verwachting afnemen. 17 personen van de
KVO 2012-2014 zullen zoals nu voorzien in de zomer van 2014 beschikbaar komen. 14 personen van
de KVO 2013-2015 zullen naar verwachting in de zomer van 2015 hun opleiding afronden, in welk
geval de bezettingsgraad de planmatige 96% zal bedragen.
pagina 13
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
Jaarverslag 2013
De eind 2012 afgesproken Pilot in Aruba en St. Maarten, waarbij een aantal voorheen centraal belegde
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden decentraal zijn belegd bij de steunpunten, is
tussentijds geëvalueerd. De resultaten van deze tussentijdse evaluatie zijn positief. Curaçao heeft
ingestemd om de Pilot per februari 2014 te starten op het steunpunt Curaçao.
De Pilot is verlengd en zal in de tweede helft van 2014 worden geëvalueerd.
Het onderzoek naar de fysieke belasting aan boord van de Super-RHIB’s is in 2013 gestart. De tweede
fase van het onderzoek zal begin 2014 op de verschillende eilanden starten. De onderzoeksresultaten
worden in het tweede kwartaal van 2014 verwacht.
In juli 2013 heeft de eerste lokaal opgeleide Cutter-commandant het commando van de Cutter Panter
overgenomen. Daarmee is begonnen met het vervangen van twee van de drie Cutter-commandanten
van Defensie door lokaal personeel. Tevens zijn twee lokale Kustwachtmedewerkers begonnen met
hun opleiding tot sensoroperator en zijn verschillende lokale kustwachters begonnen met opleidings- en
stage trajecten die zullen leiden tot functies als instructeur bij de KVO en officier van de wacht bij het
RCC. Ook deze functies worden tot nu toe door militairen vervuld.
2.4.2. Scholing
In juni 2013 zijn op Curaçao 18 cursisten van de Kustwacht Vak Opleiding (KVO) beëdigd tot
Buitengewoon Agent van Politie (BAVPOL). Zij zijn in juli 2013 begonnen aan de praktijkstage die 12
maanden zal duren.
In voorbereiding op een gezamenlijke basisopleiding voor alle ketenpartners in de opsporingsketen, is
nadrukkelijk de samenwerking gezocht met opleidingsinstituten van ketenpartners. Zo volgt de lichting
KVO 2013-2015 de BAVPOL opleiding op de Politieschool van Aruba.
In 2013 zijn de specifieke functieopleidingen voor het RCC en Cutter- en Super-RHIB bemanningen
gecontinueerd. In 2013 is met het Ministerie van IenM en de Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT) bezien op welke wijze de Kustwacht kan voldoen aan de bevoegdheidseisen die aan het
personeel op de Cutters wordt gesteld en die moeten leiden tot afgifte van een Nederlands
vaarbevoegdheidsbewijs.
2.4.3. Organisatorische betrokkenheid van het personeel
Integriteit
Gedurende het laatste kwartaal van 2013 heeft zich op Curaçao een aantal integriteitincidenten
voorgedaan. De Koninklijke Marechaussee en het Korps Politie Curaçao (KPC) voeren strafrechtelijke
onderzoeken uit naar de betreffende zaken. Voor alle vijf betrokkenen staat al wel vast dat er op zijn
minst sprake is van onverantwoordelijk gedrag en/of schending van integriteit waardoor een
vertrouwensbreuk is ontstaan met de Kustwacht. Op grond hiervan zijn betrokkenen geschorst en is
beëindiging van de terbeschikkingstelling gevraagd bij de Minister van Justitie van Curaçao.
Rechtspositionele ontwikkelingen
Het wegwerken van achterstanden in de vaststelling van de aanstellingsbesluiten voor het
Kustwachtpersoneel blijft een aandachtspunt voor de landen. De in 2012 geconstateerde verbetering
heeft zich in 2013 over het algemeen voortgezet. Met de besluiten/beschikkingen wordt onder andere
de aanstelling van de kustwachtambtenaar bekrachtigd. Het uitblijven van duidelijkheid hierover zorgt
nog steeds voor onrust en onzekerheid bij het kustwachtpersoneel.
In februari 2013 heeft een gedeelte van het lokale personeel werkzaam op de steunpunten Curaçao en
Hato, na een oproep van de Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), de werkzaamheden voor twee
weken stilgelegd. Als reden voor de staking werd ontevredenheid over de rechtspositie als belangrijkste
reden genoemd, waarbij met name de maximale leeftijd voor mensen met een contract voor bepaalde
tijd van 30 jaar, als oneerlijk wordt gevonden. De Minister van Justitie van Curaçao is onder andere
over dit onderwerp in overleg met de vakbonden.
Medezeggenschap
In 2013 zijn de Medezeggenschapverkiezingen geweest en zijn de nieuwe leden bekend gemaakt.
2.4.4. Prestatie-indicatoren
Op personeelsgebied zijn in het Jaarplan 2013 vier prestatie-indicatoren benoemd. De
resultaatgemiddelden over 2013 zijn opgenomen in onderstaande tabel 9. Dit zijn gemiddelde
percentages voor de Kustwacht als geheel; de percentages per steunpunt kunnen hiervan afwijken.
pagina 14
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
Jaarverslag 2013
Personele prestatie-indicatoren
Norm Jaarplan
Gerealiseerd
Verzuim personeel
5%
2,8%
Opleidingsrendement
80%
97%
Personele gereedheid
80%
94%
Personele bezettingsgraad
80%
85%
2.5. Materieel
2.5.1. Varend materieel
Cutters
De Cutters hebben in 2013 de nodige onderhoudscapaciteit gevergd. Alle Cutters hebben regulier groot
onderhoud ondergaan. De Cutter Panter heeft “Lloyds special survey” ondergaan bij de scheepswerf
Suriname Drydock and Shipbuilding Company (SDSM) te Suriname. Dit geplande onderhoud is door
tegenslagen vier weken uitgelopen, maar uiteindelijk succesvol afgerond. De vervanging van de
scheepsomroepinstallatie aan boord van de Cutters is gereed. Zodra de levering van de nieuwe
bijboten is afgerond zijn alle geplande materiële vervangingen in de mid-life update van de Cutters
voltooid.
Bijboten
De eerste van de nieuwe bijboten heeft in 2013 een Sea Acceptance Trial iSAT) ondergaan en was
vanaf juli 2013 operationeel inzetbaar op de Cutter Jaguar. De geplande levering van de overige drie
bijboten voor het einde van 2013 is niet gerealiseerd. De vertraging is het gevolg van een faillissement
van de leverancier. Het contract van de nieuwe bijboten is overgenomen door een andere leverancier.
De levering van de resterende nieuwe bijboten wordt medio 2014 verwacht. Deze vertraging is
opgevangen doordat Defensie bereid is om de tijdelijk beschikbaar gestelde bijboten, langer
beschikbaar te stellen.
Super-RHIB’s
Tot het laatste kwartaal van 2013 was het aantal operationeel inzetbare Super-RHIB’s, conform de
norm, ten minste zes (twee per steunpunt). Door het onvoorzien verlies van twee Super-RHIB’s waren
er vanaf oktober nog totaal 10 Super-RHIB’s (in plaats van de organieke 12) beschikbaar.
Kleine varende capaciteit
De vijf Boston Whaler Justice eenheden hebben in 2013 geen noemenswaardige materiële problemen
ondervonden. Op operationeel niveau zijn de ervaringen positief. Voor wat betreft het onderhoud zijn er
kleine aandachtspunten, die echter op steunpuntniveau worden geadresseerd. Tevens is het
onderhoudscontract in oktober 2013 geëvalueerd waarbij kortere levertijden van vervangende
onderdelen zijn overeengekomen met de leverancier.
2.5.2. Vliegend materieel
DASH-8 patrouillevliegtuigen
Provincial Airlines Limited (PAL) heeft in 2013 conform het contract zorg gedragen voor een
permanente beschikbaarheid van minimaal één DASH-8 vliegtuig en hierbij de gecontracteerde
vlieguren gerealiseerd. De vliegtuigen zijn gestationeerd op het Kustwachtsteunpunt Hato. PAL
beschikt over een eigen onderhoudssysteem met eigen onderhoudspersoneel. De materiële
gereedheid van de DASH-8 patrouillevliegtuigen was goed.
AW-139 helikopter
Ook FB Heliservices beschikt over een eigen onderhoudssysteem en eigen onderhoudspersoneel. In
2013 was één AW-139 operationeel inzetbaar. De andere helikopter is gedurende het jaar 2013 voor
reparatie bij de fabriek in Italië geweest. In december 2013 is het repareerde toestel weer op Curaçao
gearriveerd.
pagina 15
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
Jaarverslag 2013
2.5.3. Infrastructuur (vastgoed)
Hangaar voor de nieuwe helikopters
De nieuwe helikopterhangaar op Hato is in mei 2013 volledig operationeel opgeleverd.
Modernisering RCC
In 2013 is gestart met het project “Modernisering Reddings- en Coördinatie Centrum”. In september zijn
de werkzaamheden afgerond en is Reddings- en Coördinatie Centrum formeel geopend door de
Minister-president van Curaçao.
Dependance Bonaire
In 2013 is gebleken dat het plan om de dependance te huisvesten in het douanekantoor niet haalbaar
was. De geschatte kosten voor het opknappen van dit gebouw werden door de Rijksgebouwendienst
als te hoog bestempeld. Na overleg met vertegenwoordigers van de Koninklijke Marechaussee is
overeengekomen dat de dependance nu gehuisvest zal worden in het voor de Marechaussee
gereserveerde deel van het nieuwe politiebureau van Kralendijk. Dit is voorzien in de zomer van 2014.
pagina 16
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
Jaarverslag 2013
3. Financiële verantwoording
3.1. Algemeen
De Kustwacht heeft over het jaar 2013 een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. Voor wat
betreft de begroting heeft de Kustwacht in 2013 (beperkt) overgerealiseerd. De voornaamste reden
voor deze overrealisatie was een uitgestelde betaling aan de provider van de helikoptercapaciteit. Door
vertragingen in de operationele gereedheid van de nieuwe helikopter in oktober 2012, is de eerste
factuur pas in december 2012 ontvangen en niet zoals initieel verwacht in november 2012. Hierdoor is
deze betaling ten laste gekomen van het budget voor 2013 en niet ten laste van het budget voor 2012,
waarin de betaling was begroot.
3.2. Financieel jaarverslag
In deze paragraaf staat de financiële verantwoording van de Kustwacht over 2013 centraal. Na een
algemeen deel volgt een toelichting op de belangrijkste mutaties in de begroting over het jaar 2013.
Vervolgens komt de begrotingsrealisatie aan de orde, uitgesplitst per artikelonderdeel. Hierbij worden
de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie nader toegelicht.
Alle vermelde bedragen zijn in duizenden euro’s.
3.2.1. Algemeen
De uitgaven over 2013 worden toegelicht aan de hand van de volgende uitgavenposten:
• Lokaal personeel: ten laste van dit onderdeel komen de salarissen, de sociale lasten, het
werkgeversdeel van de pensioenbijdrage en ziektekosten, overwerk en de verschillende toelagen
voor het lokaal Kustwachtpersoneel in dienst van de Caribische landen van het Koninkrijk.
• Defensiepersoneel: ten laste van dit onderdeel komen de salarissen, sociale lasten, overwerk en
toelagen voor onregelmatige dienst van Defensiepersoneel.
• Overige personele exploitatie: ten laste van dit onderdeel komen personele uitgaven anders dan
salarissen van zowel lokaal personeel als Defensiepersoneel. Deze uitgaven zijn in sterke mate
afhankelijk van de personeelssterkte en de planning van activiteiten. Het gaat hierbij onder meer
over kosten voor opleidingen en dienstreizen.
• Materiële exploitatie: bij dit artikelonderdeel zijn alle materiële uitgaven ondergebracht.
• Investeringen: onder deze uitgavenpost vallen projecten voor de nieuwbouw van infrastructuur en
aanschaf dan wel vervanging van groot materieel.
• Inzet defensiemiddelen: onder deze uitgavenpost worden de personele en materiële
exploitatiekosten inzichtelijk gemaakt die samenhangen met de inzet van door het ministerie van
Defensie beschikbaar gestelde operationele eenheden (het stationsschip met bijbehorende
boordhelikopter) en die onderdeel uitmaken van de defensiebegroting.
3.2.2. Begroting en realisatie 2013
4
Onderstaande tabel 10 geeft de realisatie weer van de Kustwacht over het jaar 2013.
BEGROTINGSREALISATIE 2011 KWCARIB
Uitgaven (in € x 1000)
Exploitatie
Lokaal personeel
Defensiepersoneel
Overige personele exploitatie
Materiële exploitatie
Subtotaal exploitatie
Luchtverkenning
Luchtverkenning
Totaal exploitatie
Investeringen
Investeringen
Totaal Kustwacht
4
Begroting
Realisatie
Verschil
%
8.026
3.626
2.412
5.526
19.589
7.895
3.795
2.737
5.654
20.081
-131
169
326
128
492
98,37
104,66
113,50
102,31
102,51
15.707
35.296
16.535
36.616
828
1.320
105,27
103,74
1.891
934
-957
49,37
37.187
37.551
363
100,98
Exclusief inzet defensiemiddelen. Deze wordt hieronder in tabel 11 weergegeven.
pagina 17
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
Jaarverslag 2013
Algemeen
De koersontwikkeling van de Antilliaanse/Arubaanse gulden ten opzichte van de Euro is een
belangrijke factor bij de realisatie van het budget van 2013. De koers bedroeg gemiddeld € 0,42315
tijdens het financiële boekjaar. De begroting voor 2013 is opgesteld met een de financiële plankoers
van € 0,45 (de plankoers voor augustus 2012). De positieve koersontwikkeling betekende een
financieel voordeel, daarnaast was er echter sprake van onvoorziene uitgaven die hieronder worden
toegelicht
Het financiële jaar van de KWCARIB omvat de periode van 1 december 2012 tot en met 30 november
2013; dit in verband met de tijdige afronding van de controlewerkzaamheden door de Audit Functie
Defensie (AFD) en de aanbieding van het verrekenstuk aan BZK voor het einde van het kalenderjaar.
Realisatie Exploitatie
a) Lokaal personeel: op peildatum 30 november 2013 zijn alle inningopdrachten van de landen
betaald, inclusief de maand november 2012 van Curaçao, omdat deze niet tijdig was ontvangen in
2012. De verwachtte onderrealisatie ten gevolge van o.m. de lager dan voorziene personele
bezettingsgraad, is door het betalen van deze extra maand grotendeels opgesoupeerd en het budget
is vrijwel volledig gerealiseerd.
b) Defensiepersoneel: de salarismaanden december 2012 tot en met november 2013 zijn volledig
verwerkt. De overrealisatie wordt veroorzaakt door de betaling van twee extra Defensiemedewerkers
op St. Maarten die daar tijdelijk zijn geplaatst in verband met het niet kunnen vullen van twee
belangrijke technische functies met gekwalificeerd lokaal personeel.
c) Overige personele exploitatie: de overrealisatie op dit artikelonderdeel is veroorzaakt door
uitgaven ten behoeve van het verstrekken van niet voorziene, noodzakelijke nieuwe uniformkleding en
uitrusting, alsmede door extra uitgaven voor inhuur van personeel dat in afwachting is van
goedkeuring van hun Landsbesluiten op Curaçao.
d) Materiële exploitatie: de overrealisatie op dit artikelonderdeel wordt met name veroorzaakt door
hogere uitgaven voor klein onderhoud aan infrastructuur en het onderhoud aan de Cutter Panter.
e) Luchtverkenningscapaciteit: de realisatie op dit artikelonderdeel wordt grotendeels gekenmerkt
door het inlopen van de eind 2012 opgelopen vertraging bij de betaling van de nieuwe
helikoptercapaciteit.
Realisatie Investeringen
Op de investeringsbegroting voor 2013 is minder gerealiseerd dan gepland. De belangrijkste redenen
hiervoor zijn de vertraging op de levering van de bijboten voor de Cutters (faillissement leverancier) en
vertragingen in verschillende andere verwervingsprocessen, zoals de vervanging van het
Bedrijfsprocessensysteem door ACTPOL, VHF en het project VIU. Deze projecten zijn echter alle in
2013 gestart en zullen vanaf 2014 worden voltooid.
Realisatie Defensiemiddelen
Tabel 11
Uitgaven (in € x 1000)
Inzet
Begroting
4.101
Realisatie
2.833
Verschil
-1.268
%
69,09
Bij de inzet Defensiemiddelen zijn dertien vierwekelijkse periodes ten laste van het begrotingsjaar
2013 gebracht. De realisatie van het aantal vaardagen is conform planning. Door de beperkte
beschikbaarheid is de realisatie van vlieguren met de boordhelikopter van het stationsschip
achtergebleven. Hierdoor is voor de inzet defensiemiddelen als geheel sprake is van een
onderrealisatie.
3.3. Financiering
De instandhouding van de Kustwacht is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de landen. De
begroting van de Kustwacht wordt gefinancierd door de deelnemende landen met inachtneming van
een door zorg van het Ministerie van BZK vastgestelde verdeelsleutel. Op basis van afspraken uit het
verleden zijn van de verdeelsleutel uitgezonderd de kosten die verband houden met
luchtverkenningscapaciteit, de inzet Defensiemiddelen (die onderdeel uitmaken van de begroting van
Defensie) en de nog niet afgeronde investeringen uit het vorige Lange Termijn Plan. Op basis van de
daadwerkelijke realisatie over 2013 is in onderstaande tabel 12 het bedrag voor de verdeelsleutel
berekend. Het ministerie van BZK draagt zorg voor verrekening.
In tabel 13 is het aandeel per land via deze verdeelsleutel zichtbaar gemaakt in percentages en
totaalbedragen.
pagina 18
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
Jaarverslag 2013
Tabel 12
OPBOUW FINANCIERING (verdeelsleutel) 2013 Kustwacht
Uitgaven (in € x 1000)
Lokaal personeel
Defensiepersoneel
Overige personele exploitatie
Gerealiseerd
7.895
3.795
2.737
Materiële exploitatie
Minus
Verdeelsleutel
5.654
Exploitatie integraal
minus:
Lokaal personeel LVC/Hato
Defensiepersoneel LVC/Hato
Overige personele exploitatie LVC/Hato
20.081
462
1.265
10
Materiële exploitatie LVC/Hato
177
Subtotaal Hato buiten verdeelsleutel
1.914
Totaal exploitatie verdeelsleutel
18.167
Investeringen integraal
minus:
934
Investeringen vorige LTP
673
Subtotaal Investeringen buiten verdeelsleutel
673
Totaal investeringen verdeelsleutel
261
Totaal via verdeelsleutel
18.428
Tabel 13
Land
Nederland
Aruba
Curaçao
Sint-Maarten
Totaal
% verdeelsleutel
69 %
11 %
16 %
4%
100 %
Bedrag in k€
12.715
2.028
2.948
737
18.428
pagina 19
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
Jaarverslag 2013
Afkortingen
ACTPOL
ACTS (bedrijfsnaam) Politie-informatiesysteem
AFD
Audit Functie Defensie
ATC
Air Traffic Control
BAVPOL
Bijzonder Agent van Politie
BPS
Bedrijfsbeheerssysteem
CITRO
Citizens Rescue Organization Curaçao
DMO
Defensie Materieel Organisatie
FIR
Flight Information Region
IGO
Informatie Gestuurd Optreden
IenM
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
ILT
Inspectie Leefomgeving en Transport
JRCC
Joint Rescue and Coordination Centre
KPC
Korps Politie Curaçao
KVO
Kustwacht Vakopleiding
LVC
Luchtverkenningscapaciteit
LTP
Lange Termijnplan 2009 – 2018
MLA
Militaire Luchtvaart Autoriteit
MR
Medezeggenschapsraad
NAPB
Nationale Algemene Politie Bond
PAL
Provincial Airlines Limited
PI
Prestatie-indicator
PV
Proces Verbaal
RCC
Rescue and Coordination Centre
SDSM
SAT
SAR
Suriname Drydock and Shipbuilding Company
Sea Acceptance trial
Search and Rescue
SARFA
Search and Rescue Foundation Aruba
SRF
Sea Rescue Foundation Saint Maarten
VIU
Verbeterde Uitwisseling van Informatie
pagina 20