Agenda open zitting Raad voor Maatschappelijk

Agenda open zitting
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Zitting van 8 april 2014 - 19:00 uur
Locatie
Raadzaal - Sint-Martensstraat - Gent
Openbare zitting
Goedkeuring notulen
1
2014_RMW_00086
Notulen openbare raadszitting dinsdag 11 maart 2014
Voorstel: Goedkeuring
B-punten
Diensten van de Secretaris
Kabinet
2
2014_RMW_00087
Adviesmateries - Stadspersoneel - Stedelijke Rechtspositieregeling - Wijziging
Voorstel: Advies
Bestuursondersteuning
3
2014_RMW_00088
Overheidsopdracht van diensten: aanduiden van schatter om gedurende 4 jaren
schattingen te verrichten van de waarde van onroerende goederen en aanverwante
zakelijke en persoonlijke rechten - vaststelling bestek - aanwijzing van de aanbestende
overheid - gunning
Voorstel: Goedkeuring
Juridisch Advies en Kennisbeheer
4
2014_RMW_00089
Geneesmiddelen en farmaceutische specialiteiten - aanstellen raadsman Sofie Logie van
Publius
Voorstel: Bekrachtiging
sogent
5
2014_RMW_00090
Visienota - patrimonium OCMW Gent in beheer van sogent
Voorstel: Goedkeuring
6
2014_RMW_00091
Kaprijke, Galgenstraat: grensbetwisting - rechtzettende akte
Voorstel: Goedkeuring
7
2014_RMW_00092
Nevele: Oosekouter - vestigen erfdienstbaarheid van ondergrondse en bovengrondse
doorgang en toegang door Imewo
Voorstel: Goedkeuring
8
2014_RMW_00093
Laarne (Kalken): minnelijke aankoop voor openbaar nut door het Agentschap voor Natuur
en Bos
Voorstel: Goedkeuring
9
2014_RMW_00094
Sint-Gillis-Waas, Molenstraat: verkavelingsakte, akte pachtbeëindiging en openbare
verkoop van acht loten bouwgrond
Voorstel: Goedkeuring
10
2014_RMW_00095
Nazareth, Oudenaardseheerweg - onderhandse verkoop van stuk ingenomen grond
Voorstel: Goedkeuring
11
2014_RMW_00096
Nazareth, Deurlestraat 2: onderhandse verkoop woning
Voorstel: Goedkeuring
12
2014_RMW_00097
Gent, Sint-Elisabethbegijnhof - fase II: verkoop van verschillende panden
Voorstel: Goedkeuring
1/4 RMW - 8 april 2014 - Deze agenda werd gegenereerd op 31 maart 2014 om 16:39
Agenda open zitting
Financiën
Budgettering
13
2014_RMW_00098
De lening 1136 omzetten in een lening gebruik makend van de techniek van de “Variable
Maturity Swap Partially Capped" met een cap tot 30 juni 2019.
Voorstel: Goedkeuring
14
2014_RMW_00099
De lening 1134 omzetten in een lening gebruik makend van de techniek van de “Linear
CMS spread 30Y-2Y" startend met een vaste rentevoet tot 20 april 2016.
Voorstel: Goedkeuring
Sociale Dienstverlening - Wonen & Activering
Staf Activering Subsidiecel
15
2014_RMW_00100
Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Gent, CBE Gent-Meetjesland, PCVO Het
Perspectief en CVO De Bargie in functie van KB 500
Voorstel: Goedkeuring
16
2014_RMW_00101
Overeenkomst - Toekennen forfaitaire vergoeding voor technische vorming bij cvba GOCA
in 2014
Voorstel: Goedkeuring
17
2014_RMW_00102
Indienen subsidiedossier arbeidszorg - Provincie Oost-Vlaanderen
Voorstel: Goedkeuring
18
2014_RMW_00103
Omzendbrief betreffende de verplichting voor de OCMW's om hun gerechtigden in te
schrijven bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst
Voorstel: Kennisneming
19
2014_RMW_00104
Wijziging werkloosheidsreglementering
Voorstel: Kennisneming
Opleidings- en Tewerkstellingscentrum
20
2014_RMW_00105
Evaluatie samenwerking met vzw Weerwerk (De Sleutel) in 2013 en voorstel
overeenkomst 2014
Voorstel: Goedkeuring
21
2014_RMW_00106
Overeenkomst - Samenwerkingsovereenkomst met vzw zZmogh
Voorstel: Goedkeuring
22
2014_RMW_00107
Overeenkomst - Samenwerkingsovereenkomst met vzw International School Ghent
Voorstel: Goedkeuring
Woningen
23
2014_RMW_00108
Sociaal Verhuurkantoor- Inhoudelijk jaarverslag 2013 Wonen Vlaanderen
Voorstel: Kennisneming
24
2014_RMW_00109
Convenant Stad Gent, AG SOB, VZW Woonfonds en SVK OCMW GENT - Eindevaluatie
december 2013
Voorstel: Kennisneming
25
2014_RMW_00110
Samenwerkingsovereenkomst tussen SVK OCMW Gent en CAW Oost-Vlaanderen Preventieve woonbegeleiding in het kader van preventie van uithuiszetting van sociale
huurders
Voorstel: Goedkeuring
Sociale Dienstverlening - Beleidsondersteuning
Staf Beleidsondersteuning
26
2014_RMW_00111
Stedenfonds - overeenkomst met VZW's - Woonfonds vzw
Voorstel: Goedkeuring
27
2014_RMW_00112
Stedenfonds - overeenkomsten met VZW's - KRAS en Huize Triest - Gemeenschapshuis
Tabor
Voorstel: Goedkeuring
28
2014_RMW_00113
Stedenfonds - overeenkomsten met VZW's - CAW Oost-Vaanderen regio Gent-Eeklo
2/4 RMW - 8 april 2014 - Deze agenda werd gegenereerd op 31 maart 2014 om 16:39
Agenda open zitting
Voorstel: Goedkeuring
Sociale Dienstverlening - Financiële en Thematische Hulpverlening
Welzijnsbureau Gent Noord
29
2014_RMW_00114
Overeenkomst - Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, OCMW Gent en VDAB
Oost-Vlaanderen
Voorstel: Goedkeuring
Ouderenzorg
Staf
30
2014_RMW_00115
Beleidsnota Ouderenbeleid 2014-2019, "Gent op naar een leeftijdsvriendelijke stad". Beleidskeuzes Ouderenbeleid 2014-2019
Voorstel: Goedkeuring
31
2014_RMW_00116
Senioren met buitenlandse roots - Senioren met een migratieachtergrond - Een kader
voor de toekomst
Voorstel: Goedkeuring
P&O Stafdiensten
Directie
32
2014_RMW_00117
Werkgroep Duurzaamheid - opzet en plan van aanpak 2014
Voorstel: Goedkeuring
P&O Facility Management
Ondersteuning - Aankoop
33
2014_RMW_00118
Openbare aanbesteding voor het leveren van houtmaterialen uit duurzaam bosbeheer
voor een periode van 4 jaar - Toewijzen opdracht
Voorstel: Goedkeuring
Studiebureau
34
2014_RMW_00119
Gronden in Nederland - Wijzigingsovereenkomst pachtoverdracht / medepachterschap.
Pachtoverdracht M. Blondeel aan de Bruijckere
Voorstel: Goedkeuring
35
2014_RMW_00120
Gronden in Nederland - Wijzigingsovereenkomst pachtoverdracht / in de plaatsstelling.
Pachtoverdracht A. Mangnus aan zoon P. Mangnus
Voorstel: Goedkeuring
36
2014_RMW_00121
Gronden in Nederland - Wijzigingsovereenkomst pachtoverdracht / medepachterschap.
Pachtoverdracht W. Bral aan Y. Bral
Voorstel: Goedkeuring
37
2014_RMW_00122
Gronden in Nederland - Wijzigingsovereenkomst pachtoverdracht / in de plaatsstelling pachtoverdracht A. Maljaars aan F.W. Maljaars
Voorstel: Goedkeuring
38
2014_RMW_00123
Gronden in Nederland - Wijzigingsovereenkomst pachtoverdracht / medepachterschap.
Pachtoverdracht van P. Jansen-de Zeeuw aan de Backere
Voorstel: Goedkeuring
39
2014_RMW_00124
Raamcontract voor het leveren en plaatsen van kantoormeubilair voor diverse diensten
van het OCMW - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Voorstel: Goedkeuring
40
2014_RMW_00125
Overheidsopdracht Raamcontract leveren van tilliften - Bestek en wijze van gunnen
Voorstel: Goedkeuring
41
2014_RMW_00126
WZC Zuiderlicht te Mariakerke - Ereloon definitief ontwerp
Voorstel: Goedkeuring
Rudy Coddens
Voorzitter
3/4 RMW - 8 april 2014 - Deze agenda werd gegenereerd op 31 maart 2014 om 16:39
Agenda open zitting
De raadsleden kunnen bij het secretariaat van de zitting inzage nemen van de betreffende dossiers.
4/4 RMW - 8 april 2014 - Deze agenda werd gegenereerd op 31 maart 2014 om 16:39