Installatie dekken Fietsviaduct - inrichting parken

juli 2014
Werkzaamheden Sjangahaipark bestaande uit grondwerk - holle keerconstructie zuid - nieuw fietspad
Installatie dekken Fietsviaduct - inrichting parken
De aannemerscombinatie VBK / Van den Biggelaar
Op donderdag 17 juli tot en met zaterdag 19 juli
is in opdracht van de gemeente volop bezig met de
komen alle stalen dekken en trap naar Utrecht. Het
er veel gebeurd. De steunpunten zijn klaar en de
het overige wegverkeer geen hinder ondervindt
aanleg van het fietsviaduct. De laatste maanden is
inrichting van het Sjanghaipark en Noorderpark
schieten lekker op. De stalen dekken zijn samengesteld en worden momenteel voorzien van een
laag verf. In de periode van 17 tot 20 juli worden
de dekken geïnstalleerd, daarna volgt snel het
asfalt in de parken.
te voet van het viaduct gebruik maken. Voor
staat
de
van de grote afmetingen van het transport.
Vooraf wordt het verkeer op de Noordelijke ring in
2x1 rijstroken op de zuidelijke rijbaan samengevoegd. Op de bouwplaats worden de dekken en
trap één voor één geïnstalleerd, met behulp van
een grote bouwkraan. We beginnen aan de zijde
Naar verwachting kunt u vanaf begin september al
fietser
vervoer vindt voornamelijk 's nachts plaatst, zodat
openstelling
gepland
voor
1
november. In dit wijkbericht informeren we u over
de werkzaamheden die we de komende maanden
uitvoeren.
van
het
Noorderpark
Sjanghaipark.
en
eindigen
bij
het
Bij de installatie van het dek over de Gageldijk én
het laatste dek boven de in gebruikzijnde zuid-
baan van de NRU, wordt een korte verkeerstop
ingesteld. Zo schrikt het verkeer niet van een
zwevend brugdek en kan er veilig gewerkt worden.
Om 's nachts te mogen werken, is er door de
gemeente een ontheffing verleend. U kunt in de
buurt van de bouwplaats licht- en geluidshinder
ondervinden. Op zondag wordt de bouwplaats
opgeruimd, zodat het verkeer op de ring weer 2x2
www.utrecht.nl
rijstroken kan benutten.
Wilt u een kijkje komen nemen, dan bent u te voet
van harte welkom op het fietspad aan de zuidzijde
van de NRU. Dit fietspad, west van het bouwEén van de stalen dekken, staat gereed in Waspik
Afmetingen: 20m lang, 5m breed en bijna 4m hoog
terrein, is bereikbaar vanaf de Pagodedreef. Dit
biedt een mooi én veilig uitzichtpunt.
Verspreidingsgebied Sjanghai-, Tokio-, Yokohama-, Peking-, Pagode-, Canton,- Manilla-, Hong Kong-, Hanoi-, Cheops-, Farao- Papyrus-, Sfinx-,
Kenya-, Ramses-, Natal-, Ossenwagen-, Nijl-, Tigrisdreef en Gageldijk.
Werkzaamheden in vogelvlucht
Hoe was het ook al weer, de begin situatie
Het werk wat in de afgelopen maanden is verzet; grondwerk, bomen verzet, steunpunten en aanlandingen gemaakt
Stand van zaken op vrijdag 18 juli 2014, Gageldijk is ter hoogte van het werkvak afgesloten in de nacht van donderdag op
vrijdag
Stand van zaken op zaterdag 19 juli 2014, het verkeer op de NRU rijdt op de zuidelijke rijbaan
De eindsituatie in aanloop naar de openstelling, uiterlijk 1 november 2014
Keerconstructie Zuid
Om in het Sjanghaipark het grondlichaam met het
viaduct
te
verbinden,
legt
de
aannemer
een
gekromde keerconstructie van beton aan (zie foto
bovenaan de nieuwsbrief). Hier bovenop wordt het
bouwterrein
fietspad van asfalt aangelegd. Het betonwerk is
aan de binnenzijde hol, waardoor er gewicht wordt
uitgespaard en geen zakkingen in de ondergrond
optreden.
Uitzichtpunt
bereikbaar vanaf de Pagodedreef
Openstelling
Begin
september
Hongkongdreef
wordt
tot
het
aan
viaduct
de
vanaf
Gageldijk
omgekeerd) opengesteld voor voetgangers.
Aanlanding noord
de
(en
Na afronding van de inrichting worden de tijdelijke
bouwterrein voorzieningen opgeruimd en het park
en fietspaden uiterlijk 1 november 2014 opengesteld voor alle doelgroepen.
Vanaf openstelling tot voorjaar 2015 zal ontwerper
Het ingepakte grondlichaam in het Noorderpark
naast het meest noordelijke steunpunt
Hans van Lunteren samen met de bewoners het
park verder aankleden.
In het Noorderpark wordt gewerkt aan het grond-
lichaam in aansluiting op het viaduct. Omdat hier
maar beperkte ruimte is, wordt de grond ingepakt
met kunststof wapening en gronddichte doeken.
Daarmee
steile
kunnen
taluds
worden.
gemaakt
Aansluitend
worden
gevuld
zeer
hier
met
voorgezet.
korven
baksteen
Schanskorven
Hans van Lunteren, al aan het uitproberen met
beplanting naast de stapelstenen
Inrichting parken
Steunpunt middenberm NRU
worden de fietspaden geasfalteerd. Dit gebeurt
In de berm naast de Gageldijk en de NRU staan
Na het installeren van de stalen vakwerkelementen
naar verwachting begin augustus. De kruising met
steunpunt
de Hongkongdreef is inmiddels hersteld. In voor-
kraan op zijn plek gezet. De middenberm van de
Sjanghaipark de funderingen al aan het aanleggen.
momenteel
twee
steunpunten.
Eén
wordt op 19 juli 's nachts met een 350 tons teleNRU is hierop voorbereid. Na plaatsing van het
steunpunt wordt rondom beton gestort en vormt
het beton één geheel met de damplanken.
bereiding op het asfalt is de aannemer in het
Aansluitend volgt de inrichting met stapelstenen,
het herplaatsen van spelelementen en het inzaaien
met gras.
Op het viaduct, de trappen en de aanlandingen
worden
leuningen
geïnstalleerd.
De
leuning
bestaat uit een stalen profiel dat met afgerond
hout bekleed wordt. In het installeren gaat veel
handwerk zitten, waardoor er in september en
oktober nog gewerkt wordt.
De damplanken in de middenberm van de NRU
Veiligheid - verkeersmaatregelen
Meer informatie
Op de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU / Karl
Actuele informatie over de werkzaamheden vindt u
Marxdreef) en de Gageldijk worden een aantal
verkeersacties georganiseerd, om de veiligheid van
weggebruiker en de medewerkers te garanderen
tijdens de werkzaamheden.
op www.utrecht.nl/fietsviaductdegagel.
Voor meer informatie over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met Martin van Leusden,
via e-mail [email protected]
‒ Donderdag 17 juli 20.00 uur tot vrijdagochtend
18 juli 04.00 uur. De Gageldijk is ter hoogte van
het werkvak afgesloten. Installatie van de dekken
in het Noorderpark.
‒ Vrijdag 18 juli 22.00 uur tot zondag 20 juli
Voor vragen over de plannen of uw wijk kunt u
terecht bij Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef
17, of via telefoon (030) 286 00 00.
Voorgeschiedenis
18.00 uur. Op de NRU is één rijstrook per
Begin 2010 maakte de gemeente een schets-
steunpunt en de drie dekken over de NRU en de
en voetgangers van en naar het Noorderpark.
richting beschikbaar. Installeren van het laatste
Gageldijk inclusief trap.
‒ Maandag 28 juli 08.00 uur tot woensdag 30 juli
18.00 uur. Op de NRU is één rijstrook per
richting
beschikbaar.
Opbreken
van
tijdelijk
asfalt en herstel van de middenberm.
Besparing CO 2 uitstoot
Bij aanvang van de werkzaamheden heeft de
gemeente met de aannemer een ambitieniveau op
de CO 2 prestatieladder afgesproken. Doel hiervan
is het aantoonbaar besparen op energieverbruik en
CO 2 uitstoot.
ontwerp voor een snellere verbinding voor fietsers
In maart 2012 is het voorontwerp 'Fietsviaduct De
Gagel' definitief geworden.
In 2013 is het project aanbesteed en heeft de
aannemer het ontwerp technisch uitgewerkt.
In januari 2014 zijn alle benodigde vergunningen
voor
de
aanleg
verleend
en
is
de
aannemer
aangevangen met de aanleg van het viaduct.
Echt Overvecht
Gemeente Utrecht en woningcorporaties Mitros,
Portaal en Bo-Ex werken gezamenlijk aan een
beter en reëler image van Overvecht. Onder de
noemer 'Echt Overvecht',
Het project Fietsviaduct De Gagel
brengen zij de positieve
stoot 15 % minder CO 2 uit
ontwikkelingen en sterke
(de uitstoot indien geen maatregelen genomen waren)
het voetlicht. Dit doen zij
ten opzichte van de basisprognose
kanten van de wijk over
niet alleen, maar met
zoveel mogelijk andere (wijk)partijen.
www.echtovervecht.nl
Grondwerk en aanleg van fundaties voor asfalt, gezien vanuit het Sjanghaipark