Besluit hogere g - Gemeente Westland

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 00
E [email protected]
I www.odh.nl
Gemeente Westland
T.a.v. de heer F. Gordijn
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK
Datum
Uw Brief
Ons Kenmerk
Afdeling
Contactpersoon
Bijlage(n)
Uw Kenmerk
Zaaknummer
Team
Telefoonnummer
-2-
ODH-2014-00222189
00366322
Toetsing &
Vergunningverlening Milieu
T&V Groen, Geluid, Lucht
& EV
Betreft
Wet geluidhinder, rotonde Middel Broekweg – Pijle Tuinenweg Naaldwijk
G.J. Ravensbergen
06 468 34 139
Email
[email protected]
ONTWERP-BESLUIT VASTSTELLING HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER
BESLUIT van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland op grond van artikel
110a Wet geluidhinder (Wgh) juncto artikel 100a lid 2 Wgh.
1. Aanleiding
Op dit moment wordt het wijzigingsplan rotonde Middel Broekweg-Pijle Tuinenweg voorbereid. In het kader
van dit wijzigingsplan dienen hogere waarden voor de hoogste toegestane geluidbelasting van maximaal 60
dB te worden vastgesteld voor 38 woningen vanwege wegverkeer.
Het plangebied ligt in stedelijk gebied.
De woningen zijn gesitueerd op de volgende grondpercelen of grondperceelgedeelten:
Gemeente
:Naaldwijk
Kadastrale sectie en nummers :H 1379, H 1380, H 1381, en H 1382, D 9016 en D 7098
Bij het nemen van dit besluit is gebruik gemaakt van de volgende stukken:


akoestisch onderzoek ” Rotonde Middel Broekweg – Pijle Tuinenweg” van Goudappel
Coffeng, met kenmerk WTD100/Kzj/0400.02, d.d. 23 juli 2014;
voorlopig ontwerp rotonde Hoogeland Pijle Tuinenweg Middel Broekweg, gemeente
Westland.
2. Procedure
De uniforme openbare besluitvormingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
juncto artikel 110c van de Wgh is van toepassing op dit besluit.
3. Overwegingen
Voor de ombouw van het kruispunt Middel Broekweg-Pijle Tuinenweg naar een rotonde is sprake van een
reconstructie van een weg. Bij een toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer worden vervolgens
maatregelen onderzocht om de geluidbelasting terug te brengen tot op of onder de grenswaarde. Voor de
woningen die na maatregelen niet kunnen voldoen aan de grenswaarde dienen conform artikel 100a Wgh
hogere waarden te worden vastgesteld.
Algemeen
Wij zijn, ten behoeve van een reconstructie, gelet op artikel 100a, tweede lid Wgh, bevoegd hogere
waarden vast te stellen tot maximaal 68 dB voor wegverkeerslawaai, mits aan de daartoe gestelde
voorwaarde is voldaan. Deze voorwaarde is dat het reconstructie-effect wordt weggenomen danwel de
verhoging de 5 dB niet te boven mag gaan.
In het akoestisch onderzoek zijn ten aanzien van wegverkeerslawaai de volgende maatregelen
noodzakelijk geacht om het reconstructie-effect deels weg te nemen danwel de verhoging van 5 dB niet te
boven te gaan:
-
-
Vervanging van het bestaande wegdek door een wegdek met een geluidsreductie van 3 dB ten opzichte
van standaard dicht asfaltbeton (type dunne deklaag A) ter plaatse van de Middel Broekweg tussen de
Burg. Elsenweg en de nieuwe rotonde alsmede over het traject van de Middel Broekweg tussen de
nieuwe rotonde en de Kruisweg, over een weglengte van resp. 230 en 210 meter. In het wijzigingsplan
en het civiele bestek van de aanleg van de rotonde en het nieuwe wegdek op de Middelbroekweg, wordt
opgenomen dat de genoemde trajecten van de Middelbroek dienen te worden voorzien van een type
geluidsarm asfalt dat een geluidsreductie geeft van minimaal 3 dB ten opzichte van standaard dicht
asfaltbeton (DAB).
Door de toepassing van geluidsarm asfalt op de Middel Broekweg neemt het aantal woningen waarvoor
een hogere waarde dient te worden vastgesteld, af van 46 naar 38.
Overdrachtsmaatregelen:
-
Toepassing van geluidsschermen langs de Pijle Tuinenweg en Middel Broekweg.
Ten aanzien van deze maatregel overwegen wij dat ten noordwesten van de rotonde sprake is van
flatwoningen, waardoor zeer hoge geluidsschermen nodig zouden zijn. Dit is niet effectief en
stedenbouwkundig ongewenst in een stedelijke omgeving. Derhalve stuit toepassing van deze maatregel
op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Ter plaatse van de grondgebonden woningen kan geen
sluitend geluidsscherm worden gerealiseerd door het hier aanwezige fietspad. Derhalve stuit toepassing
van deze maatregel op bezwaren van verkeerskundige aard.
Wij zijn van oordeel dat hiermee voldoende is aangetoond, dat de bovengenoemde overdrachtsmaatregelen
onvoldoende doeltreffend zijn en/of stuiten op bezwaren van verkeerskundige- en stedenbouwkundige aard.
4. Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Het aangepaste plan en het onderliggende akoestisch onderzoek is getoetst aan het ‘Toetsingskader hogere
grenswaarden geluid’ van de gemeente Westland. Hieruit bleek dat het plan tot realisatie van de rotonde
voldoet aan dit beleid.
5. Cumulatie
Ten aanzien van de woningen waar deze ontwerpbeschikking betrekking op heeft, is er sprake van
samenloop van verschillende wegverkeerslawaaibronnen. De cumulatie ter plekke van deze woningen
2
bedraagt maximaal 65 dB (exclusief de aftrek als bedoeld in artikel 110g Wgh). Wij zijn van oordeel dat de
gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare situatie. De cumulatieve geluidsbelasting
van 65 dB exclusief aftrek artikel 110g is niet hoger dan de maximale grenswaarde in nieuwbouwsituaties
conform de Wet geluidhinder (=68 dB exclusief aftrek artikel 110g).
6. Kadastrale registratie
Het grondperceel opgenomen onder 1. komen voor registratie bij het Kadaster in aanmerking.
7. Besluit
Gelet op het voorgaande en gelet op de Wet geluidhinder stellen wij ambtshalve hogere grenswaarden voor
de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast vanwege wegverkeerslawaai:
Geluidsgevoelig object:
Woningen
Rekenpunt
Adres
041A Handellaan 142
041B Handellaan 154
041C Handellaan 166
042A Handellaan 144
042B Handellaan 156
042C Handellaan 168
042D Handellaan 180
042E Handellaan 192
042F Handellaan 204
043A Franckstraat 79
043B Franckstraat 95
043C Franckstraat 111
043D Franckstraat 127
044A Franckstraat 77
044B Franckstraat 93
044C Franckstraat109
044D Franckstraat 125
045A Franckstraat 75
045B Franckstraat 91
045C Franckstraat 107
045D Franckstraat 123
046A Franckstraat 73
046B Franckstraat 89
046C Franckstraat 105
046D Franckstraat 121
047A Franckstraat 71
047B Franckstraat 87
047C Franckstraat 103
047D Franckstraat 119
048A Franckstraat 69
048B Franckstraat 85
048C Franckstraat 101
048D Franckstraat 117
049C Franckstraat 99
089B Dreeslaan 18
107C Dreeslaan 20
105C Dreeslaan 22
104B Dreeslaan 24
Oriëntatie
Aantal
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Zuid
West
West
West
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
Geluidsbron
Hogere grenswaarde(n)* in dB
t/m maximaal
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
Middel Broekweg
59
59
58
60
60
59
59
58
58
54
54
54
54
53
53
53
53
52
52
52
52
50
51
51
51
50
50
50
50
49
49
50
50
49
56
54
52
50
* Geluidbelasting inclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder.
Burgemeester en wethouders van Westland,
namens dezen,
drs. R.S. Noé
plaatsvervangend Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden
Bijlagen:


akoestisch onderzoek ” Rotonde Middel Broekweg – Pijle Tuinenweg” van Goudappel
Coffeng, met kenmerk WTD100/Kzj/0400.02, d.d. 23 juli 2014;
voorlopig ontwerp rotonde Hoogeland Pijle Tuinenweg Middel Broekweg, gemeente
Westland.
Zienswijzen
Tegen het ontwerpbesluit kunnen belanghebbenden gedurende zes weken na de dag waarop een
exemplaar van de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen
inbrengen bij de Omgevingsdienst Haaglanden, afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, Postbus
14060, 2501 GB Den Haag of per e-mail ([email protected])
4