PreCare RenoCoat Stone WB

PreCare RenoCoat Stone WB
TechnischeProduct Informatie
Toepassingsmogelijkheden:
Eigenschappen:
PreCare RenoCoat Stone WB is een hoogwaardig transparant
filmvormend beschermingsmiddel gebaseerd op de nieuwste
conserveringstechnologieën, waarbij
de indringdiepte, grootte en vorm van de werkzame vaste stof de
poriën van de te behandelen ondergrond geheel “verzegeld”.
PreCare RenoCoat Stone WB is zeer geschikt voor het conserveren
poreuze minerale ondergronden zoals
plavuizen,natuursteen,(dicht)beton en marmer.
Kleur:
Geur:
Dichtheid:
pH:
lichtgeel
typisch
1,01 g/ml
4,1 – 4,4
Gevarensymbolen en P & H zinnen:
Gebruiksaanwijzing:
•
•
•
De ondergrond grondig reinigen, voor de applicatie dient de
ondergrond schoon, siliconen en vetvrij te zijn.
De ondergrond (eventueel na een mossen en algen sanering)
geheel laten opdrogen.
PreCare RenoCoat Stone WB onverdund op de droge ondergrond
aanbrengen applicatiemethode rol, kwast, insproeien HVLP
(High Volume Low Presure spuitapparatuur en/of Airless
techniek werkdruk 50 –60 bar, norzel en spuithoek
proefondervindelijk vast te stellen).
In tegenstelling tot gangbare minerale beschermings-,
middelen wordt na het conserveren van de ondergrond
met PreCare RenoCoat Stone WB de optimale werking na
10-14 dagen bereikt.
Dit wordt veroorzaakt door de hoogwaardige
toegepaste techniek, na deze reactie periode zijn de
conserverende eigenschappen langdurig optimaal.
Materiaalverbruik:
Sterk afhankelijk van de poreusheid en vochtigheids-, graad van de
te behandelen minerale ondergrond en
de gekozen applicatiewijze.
Het verbruik kan afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond
variëren
tussen de ca. 5 m2 p/ltr. bij poreuze ondergronden tot ca. 10 m2
p/ltr. bij beperkt poreuze ondergronden.
Aandachtspunten voor de applicatie:
•
Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen
ondergronden teneinde zowel de hechting, indringing als het
esthetisch resultaat te bepalen.
Bijzondere voordelen:
Door de ondergronden te behandelen met PreCare RenoCoat
Stone WB, nemen deze ondergronden, (natuur) steen, beton, etc.,
nauwelijks vocht op en wordt het risico op vorstschade aanzienlijk
beperkt.
Eveneens vinden algen en mossen een minder gunstige
“voedingsbodem” en deze hechten niet of aanzienlijk minder aan het
behandelde oppervlak.
PreCare RenoCoat Stone WB maakt door de speciale eigenschappen
de behandelde ondergrond niet alleen water-, maar ook vuilwerend!
PreCare RenoCoat Stone WB is eenvoudig te verwerken.
PreCare RenoCoat Stone WB geeft minerale ondergronden
een hoogwaardige reversibele bescherming.
UN2373
Gevaar
H-Zinnen
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
: H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
P-Zinnen
: P210 - Verwijderd houden van warmte, hete
oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken
P261 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet
inademen.
P280 - beschermende handschoenen, oogbescherming
dragen
P321 - Specifieke behandeling vereist op dit etiket
P370+P378 - In geval van brand: blussen met .
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een
verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval,
overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of
internationale regelgeving
Emballage en bedrijfsafval:
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving.
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen.
Bij toepassing en gebruik dient men
zich strikt te houden aan hetgeen in de technische
productinformatiebladen en MSD bladen staat omschreven. De door
ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid.
Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico
van de gebruiker.