Ik onderschatte in 1989 het onafwendbare verval van onze democratie

N
Door Chris Kijne
ee, een vóórstander van oorlog is
hij niet. Maar na twee decennia
van onderzoek moet Francis Fukuyama (1952) toegeven dat de
rol van oorlog in de vorming van
onze politieke structuren niet
onderschat mag worden. En dan niet in destructieve, maar in productieve zin.
In het net verschenen tweede deel van zijn geschiedenis van onze politieke systemen, Political Order and Political Decay, heeft de Amerikaanse politicoloog er twee citaten voor bij de
hand: van zijn collega Charles Tilly, die opperde
dat ‘states make war and war makes states’, en
van Machiavelli die beweerde dat ‘veel goeds is
begonnen met een misdaad’.
Als er iets is dat Fukuyama sinds The End of
Histor y heeft bijgeleerd, is het dat een sterke
staat, in de vorm van een onafhankelijke bureaucratie die publieke diensten levert, de basis
vormt van elke democratische ontwikkeling. En
ja, helaas: veel staatsvorming begint met oorlog.
In de week waarin het Westen ten derde male
in twee decennia ten oorlog trok in het MiddenOosten, rijst de vraag hoe die oorlog geïnterpreteerd moet worden binnen de context van politieke ontwikkelingen. „In de eerste plaats moet
je kijken naar Europa in 1848”, zegt Fukuyama,
op bezoek in Amsterdam. „In de Europese naties ontstond toen, onder invloed van economische ontwikkeling, een middenklasse die meer
politieke vrijheid eiste. Wat dat betreft is de revolutie van 1848 te vergelijken met de Arabische
Lente. Maar in de Arabische wereld is die middenklasse, net als toen, nog te zwak en kan het
‘Ik onderschatte in 1989
het onafwendbare verval
van onze democratie’
politieke discours gekaapt worden door de religieuze partijen. Zoals in Europa, waar het nationalisme het mobilisatie-instrument werd dat de
werkelijke sociale en economische belangen
van de bevolking naar de achtergrond drukte.
Na 1848 duurde het nog bijna een eeuw voor de
democratie zich echt in Europa had verspreid.”
U zegt dat religie in die zin vooral met identiteitspolitiek te maken heeft, de behoefte van
mensen om bij een groep te horen, net als nationalisme. Speelt geloof dan geen rol?
„Niet in de zin dat er een inherente relatie zou
zijn tussen islam en het huidige geweld of het gebrek aan democratische ontwikkeling. Ook het
christendom heeft, toen Europa nog zeer
vroom was, tot veel geweld geleid en de democratie niet echt bevorderd. Religie speelt wel
een rol in de aard van het conflict. Kijk maar
naar de Dertigjarige Oorlog. Religieuze conflicten duren over het algemeen lang en mensen
krijgen pas oog voor hun werkelijke, politieke
belangen, wanneer ze moe zijn van het vechten.
Het moet uitbranden voor ze begrijpen dat het
ze geen stap verder brengt. Ik vrees dan ook dat
het Midden-Oosten een lange periode van
bloedvergieten tegemoet gaat.”
En nu bemoeien wij ons er weer mee. Is dat
verstandig?
„Wel als het gaat om het beschermen van minderheden, zoals de Koerden, die een redelijk
functionerende democratie hadden opgebouwd. Niet als je denkt dat je het jihadisme
kunt vernietigen of het proces van staatsvorming of democratisering diepgaand kunt beïnvloeden. De recente geschiedenis leert dat de VS
en Europa daarvoor noch de kennis, noch de
macht of het uithoudingsvermogen hebben. Het
beste dat we kunnen doen is een vorm van ‘offshore balancing’, zoals Groot-Brittannië dat
deed ten opzichte van het Europese vasteland in
de 19de eeuw. Voorkomen dat één land dominant wordt of dat er heel foute regimes gaan domineren, door steeds de juiste bondgenoten te
kiezen. Maar ons past vooral bescheidenheid.”
Hoe ziet u het andere grote conflict van dit
moment: de confrontatie met Poetins Rusland om Oekraïne? Er lijken twee kampen te
zijn: het ene dat ook hier voor terughoudendheid pleit, omdat de Russen zich bedreigd
zouden voelen door de NAVO-expansie, en het
andere dat juist een krachtige reactie wil.
„Ik was in 1989, toen ik The End of History
schreef, assistent van de Amerikaanse minister
van Buitenlandse Zaken James Baker. En ik sluit
niet uit dat er toen een afspraak is gemaakt dat
de NAVO niet de Elbe over zou trekken. Die expansie is er niet op initiatief van de NAVO gekomen, maar op uitdrukkelijk, en begrijpelijk, verzoek van de nieuwe lidstaten. Dus ja, de Russen
hebben reden ons iets kwalijk te nemen, maar ik
denk niet dat het heel anders zou zijn gelopen
als de NAVO niet was uitgebreid.
„We hebben Rusland vooral verkeerd economisch advies gegeven en veronachtzaamd dat
sterke instituties en een krachtige rechtsstaat de
basis van een democratie zijn. Daardoor kon de
huidige kleptocratie ontstaan waar Poetin de
baas van is. Om die in stand te houden speelt hij
de nationalistische kaart. En hij speelt met vuur.
De grote opluchting na de val van de Muur was
dat er geen grote grensconflicten uitbraken op
Er hangt veel af van wat in
China de middenklasse, 400
miljoen mensen, gaat doen
al die plekken in de voormalige Sovjet-Unie
waar Russische minderheden buiten de grenzen
van Rusland wonen; dat er geen Joegoslaviëscenario ontstond. Door de Krim in te nemen opent
Poetin die doos van Pandora. Aan het neerhalen
van de MH17 zie je dat hij dat proces niet meer
beheerst. Het enige antwoord op dit moment is
dus inderdaad sancties, het reanimeren van de
NAVO als verdedigingsmacht en het ontwerpen
van een verstandigere energiepolitiek.”
de elite, omdat die de meeste inkomensgroei garandeert en de lagere klasse een grotere bedreiging is. Maar die dynamiek gedijt wanneer een
land groeit van een economie van lage inkomens naar één van middeninkomens.
„China moet nu de volgende stap maken naar
een economie van hogere inkomens. Het is de
grote vraag of dat kan in een autoritair systeem.
Want die groei van zeven procent is op den duur
onhaalbaar. En het is onzeker of de voor verdere
groei noodzakelijke innovatie en creativiteit
kunnen floreren onder een autoritair systeem.”
Toch ziet u in Poetins Rusland niet echt een
gevaar als het om democratische ontwikkeling in de wereld gaat.
„Op de middellange termijn niet. Wanneer
kocht u voor het laatst een Russisch product, afgezien van gas of olie? Er komt verder niets uit
Rusland dat iemand wil hebben. Alles komt van
ons of uit China. Voor Russisch gas en olie zijn
inmiddels alternatieven voorhanden. Op den
duur is zo’n systeem onhoudbaar. Het enige model dat nu een coherent alternatief vormt voor
de liberale democratie is dat van China.”
En wat ziet u daar gebeuren?
„Niet veel goeds. Het Chinese perspectief is dat
ze na honderd jaar vernedering terug zijn op het
wereldtoneel. En ze willen dat dat erkend
wordt. Al het sabelgekletter rond die eilandjes
in de Zuid-Chinese Zee gaat in feite daarover en
niet over de grondstoffen die daar liggen. Dat
baart me echt zorgen. Er hangt veel af van wat
de middenklasse in China gaat doen. Dat blijft
de avant-garde van sociale en politieke verandering. Nu is die zo’n 400 miljoen mensen groot
en dat is nog een minderheid. In die omstandigheden kiest de middenklasse vaak de kant van
FOTO ROGER CREMERS
Interview Francis Fukuyama
De Amerikaanse politicoloog
overziet, 25 jaar na zijn legendarische essay The End of History,
de politieke en economische
spanningen en vooruitzichten op
het huidige wereldtoneel. China
is daarin de grote speler.
Francis Fukuyama: ‘Het Midden-Oosten gaat een lange periode van bloedvergieten tegemoet’
Toch blijft u in uw boek uiteindelijk trouw aan
‘The End of History’: u denkt nog steeds dat
ook China op den duur niet echt een bedreiging
vormt voor de liberale democratie. U ziet de
grootste bedreiging binnen ons systeem zelf.
„Wat ik indertijd vooral onderschatte, naast het
belang van een sterke staat, is het onafwendbare verval van een politiek systeem dat lang in
vrede heeft geleefd, zoals onze liberale democratie. Dat gaat over de rigiditeit van het systeem, de neiging vast te houden aan bestaande
structuren als de omgeving verandert. De grootste bedreiging is op dit moment de economische
dynamiek waardoor onze middenklasse in het
gedrang komt. Die is deels het gevolg van materiële factoren als globalisering en technologie:
daardoor zijn veel laagbetaalde banen verdwenen, maar nu is ook de middenklasse aan de
beurt. Deels als gevolg van robotisering, deels
als gevolg van ons politieke systeem dat te veel
ruimte laat aan lobbygroepen die, bijvoorbeeld
via belastingen, ongelijkheid in de hand werken.
„De Amerikaanse federale politiek is volledig
vastgelopen. Paradoxaal genoeg is dat mis-
schien eerder het gevolg van te veel democratie,
te veel checks and balances, waardoor iedereen
elkaar in de houdgreep heeft. Ook is er te veel
transparantie: sinds de tv-zender C-SPAN 24 uur
per dag de debatten in het Congres uitzendt,
wordt daar niet meer gedebatteerd. Iedereen
spreekt alleen nog tot zijn radicale achterban en
machtige belangengroepen, uit angst om afgerekend te worden. Er worden geen ideeën meer
uitgeprobeerd.”
Doen wij het beter, in Europa?
„Wel in de Noord-Europese landen. De corporatistische modellen die daar na 1945 zijn ontwikkeld zijn het best in staat zich aan te passen:
flexibilisering van de arbeidsmarkt in ruil voor
opleiding en meer beroepskwaliteit. Dat is vooralsnog het enige antwoord dat ik zie. Zuid-Europa is veel te conservatief: zoals bij ons in de VS
altijd het kapitaal wint, wint daar altijd de arbeid. Daar zit niet de oplossing. En op Europees
niveau zie ik helaas veel overeenkomsten met
de VS: de macht verdeeld over te veel overlappende organen die elkaar beconcurreren. En
bovendien: te veel macht als het om zinloze regeltjes gaat en te weinig waar Brussel die wél
zou moeten hebben: de begrotingspolitiek.”
Maar als het om hoop voor de toekomst gaat
doet ons poldermodel het dus nog best ?
„Dat staat nog stevig overeind, ja.”
Francis Fukuyama: Political Order and Political
Decay. From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. Farrar Straus & Giroux, 672
blz. € 25,61. In november verschijnt de vertaling
van Robert Vernooy bij Atlas Contact.