Verkoop tranche BBL-gronden Zuid-Limburg 2012-2013

Samenwerkingsstructuur
Natuur- en Landschapsbeheer
Limburg
Hein Kicken
Erik Meijs
Guido Claessens
28 januari 2014
Aanleiding/legitimatie herijking structuur
nieuw provinciaal beleid → Nota ‘Natuurlijk eenvoudig’

•
vereenvoudiging en vernieuwing
•
vergroting rendement/doelbereik
•
interactieve samenwerking onder regie Provincie
landelijke afspraken → Werkplan Implementatie Vernieuwing
Agrarisch Natuurbeheer 2016, anticiperend op GLB2016/SNL+


•
prestatieafspraken met gebiedscollectieven
•
vergroting deskundigheid, certificering
behoefte aan meer samenhang in uitvoering wat betreft
natuur-, water- en landschapsbeleid
Uitgangspunten (1)

structuur volgt inhoud, hou het simpel (beperkt en niet
versnipperd) en voorkom (bestuurlijke) drukte

bouw vertrouwensbasis/hecht netwerk op (met duidelijke
verantwoordelijkheidsverdeling) en koester die/dat

hanteer bottom-up aanpak waarbij op efficiënte wijze
aanwezige kwaliteiten en competenties worden benut

zorg voor van meet af aan voor voldoende slagkracht

focus op prioritaire uitwerkingssporen ‘collectivisering
agrarisch N&L-beheer’, ‘lumpsum-aanpak’ en
‘partnercontracten’
Uitgangspunten (2)
INSTRUMENTEN
OPGAVE
PARTNER-CONTRACTEN
nieuwe natuur
LUMPSUM- CONTRACTEN
bestaande natuur
COLLECTIEF NATUUR- EN
LANDSCHAPSBEHEER
a) Aanleg nieuw areaal
natuur
a) Regulier natuurbeheer
a) Collectief beheer prioritaire
soorten (incl. weidevogels,
akkervogels, botanisch en
hamster etc.)
b) PAS-maatregelen in nieuw
areaal natuur
b) Extra beheerinspanningen t.b.v.
realisatie:
- provinciale natuurambities
- prioritaire soorten
- PAS
- aanpak verdroging
b) Collectief landschapsbeheer
(incl. meeliftende prioritaire
soorten, toegankelijkheid en
beleving)
c) Aanpak verdroging in
nieuw areaal natuur
d) Verbetering recreatieve
voorzieningen in
natuurgebieden?
c) PAS-maatregelen in bestaand areaal
natuur
c) Collectief agrarisch waterbeheer
(incl. meeliftende prioritaire
soorten, KRW en nitraat)
e) Inrichtingsmaatregelen
prioritaire soorten
(grotere investeringen)
d) Extra kwaliteitsimpulsen bestaand
areaal
SUBSIDIEREGELINGEN
a) t/m c): SkNL
a) + b) SvNL-natuur
c) + d) SkNL
SvNL-agrarisch
DOELGROEP
Grotere terreinbeherende
organisaties, gemeenten en
waterschappen
(Samenwerkingsverbanden van)
grondbezitters met meer dan 75 ha
onder SvNL-natuur
Nu: alle agrariërs en particulieren
met SvNL-agrarisch beschikking.
Vanaf 2016: alle agrariërs en
particulieren
WAAR
d) + e): sILG
GOUDGROEN (+ klein deel van zilvergroen)
ZILVER- EN BRONSGROEN
Uitgangspunten (3)
Producten
Doelrealisatie agrarisch natuurbeheer 2016
Regie
Checken op:
Gebiedsaanvraag
Provincie
Kader voor:
Aanvraag
•Andere overheden: provincies,
waterschappen en gemeenten;
•Gebiedspartners: ANV’s, TBO’s,
LBN, PGO’s, etc.
Kader voor:
ambitiekaart
Samen met doelen van:
Vertalen naar:
'Gedeelde ambitie'
a. Provinciebreed met koepels:
beleid, budget, voorwaarden
b. Gebiedsniveau met collectieven:
uitwerking naar gebied
Rijk
Rijkskader en ambitie
Voordeur
Begunstigde
Achterdeur
Uitvoering
Provincie
Rol Provincie
overall regierol incl. proces- en inhoudelijke facilitering
samenwerking
 procesmatige aansturing o.a. anticiperend op GLB2016/ SNL+
 ruime kaderstelling (voor natuur, water en landschap)
(met zoekgebieden en pakketcombinaties)
opgang brengen van een gebiedsproces (coalitievorming)
initiëren activiteiten/projecten (bv. bestendiging, landgoederen)
inbreng kennis en deskundigheid
verbindende beleidsmatige rol gerelateerd aan strategische
ontwikkelingen (o.a. POL2014, waterplan-2015 enz.)
 informerende rol beleidsmatig relevante landelijke ontwikkelingen
 invulling geven aan rol op het vlak van monitoring




(belangrijk voor eventuele provinciale bijsturing)
overlegstructuur
Partners (actueel):
Milieufederatie, LLTB,Natuurijk Limburg,
IKL, TBO’s, Kadaster, DLG, Recron,
Bosgroep Zuid-Nederland
Federatie Limburgs Particulier Grondbezit
delegatie Limburgse gemeenten
2 waterschappen
Provincie
onafhankelijk voorzitter
Partners:
4 ANV’s
Natuurrijk Limburg/LLTB
IKL
TBO’s
Bosgroep Zuid-Nederland
Federatie Limburgs Particulier Grondbezit
DR
delegatie Limburgse gemeenten
2 waterschappen
Provincie
onafhankelijk voorzitter
Lumpsumaanpak natuurbeheer
bilaterale contacten/samenwerking
Commissie
Platteland Limburg
(CPL)
adviesgroep
Particulier en Agrarisch
Natuur- en landschapsbeheer
Limburg
(PAN2.0)
Collectivisering agrarisch natuur- en
landschapsbeheer
Partners:
4 ANV’s
IKL
Waterschappen
Gemeenten
DR
bij start: Provincie Limburg (vrz. + secr.)
op termijn: Natuurrijk Limburg Limburg (vrz. + secr.)
Werkgroep agrarisch natuuren landschapsbeheer Limburg
(COAL)
Partners:
Natuurrijk Limburg
IKL (voor ‘vangnet’)
adviesbureau’s
Provincie Limburg
coördinatoren ANV’s (vrz. + secr.)
4 afzonderlijke collectieven
overleggen ANLB-Limburg
(GOAL-overleggen)
structureel;
advisering GS/PS (bij
conflict)
bestuurlijke wisselwerking/
commitment
structureel;
advisering/agendasetting
CPL en advisering GS/PS
informatie-uitwisseling/
‘klankbord’
Partnercontracten
bilaterale contacten/samenwerking
structureel;
Afstemming en aansturing
ANLB, gebiedsproces en
bijsturing
structureel;
wisselwerking
operationele aspecten
Samenwerkingsstructuur Natuur- en
Landschapsbeheer Limburg
Werkgroep COAL
 Uitgangspunten (werkplan)
 doelstelling/taakopdracht
 invulling gebiedssamenwerking
 werkwijze en afbakening
 resultaten/producten
Werkgroep COAL
COAL (Collectieven-Overleg Agrarisch natuuren landschapsbeheer Limburg):

COALitie:
•
eenduidige aanpak en
•
helder in beleid,
•
integraal en
•
gebiedsgericht (toegespitst op praktische
afwegingen),
•
én last but not least professioneel
Werkgroep COAL
taakopdracht
 bundeling inhoudelijke en procesmatige expertise
 operationele (samenwerkings)afspraken
 afstemming invulling Collectieve Beheerplannen
 voorsorteren op GLB2016
• aandacht voor input in landelijke werkgroepen
• implementatie/doorvertaling landelijke afspraken
Werkgroep COAL
invulling gebiedssamenwerking
Provincie
Regisseur
Subsidie
Relaties voor
uitvoering van
administratieve
taken, monitoring
e.d.
Uitvoeringscontract
Agrarisch
collectief
Terreinbeheerders
Verbrede gebiedscoalitie
Afstemming van doelen en beheer
Landschaps
-beheer
Beheercontract
Deelnemers agr.
natuurbeheer
Overheden
en anderen
Waterschap
Part. terreinbeheerder
Werkgroep COAL
werkwijze
 één keer per maand (in opstartfase) werkoverleg
professioneel ingevuld en ondersteund
 daarnaast bilaterale contacten
 presentatie belangrijkste producten in PAN2.0 en CPL
Werkgroep COAL
resultaten 2013-2015
 opdrachtverlening collectieven -> op elkaar
afgestemde en breed gedragen Collectieve
Beheerplannen
 notitie(s) toegespitst op borging bestendiging van
beheer en verankering duurzaamheid
 notitie oplossing problematiek landschappelijk beheer
buiten EHS -> relatie GroenBlauwe Diensten (GBD)
 vaststelling sturingskaarten en ambitiekaarten 2016
Werkgroep COAL
resultaten 2013-2015
 selectieve bijdragen landelijke werkgroepen
(nader uit te werken/concretiseren in werkplan)
 project deskundigheidsbevordering en certificering
 project aanhaking deltaprogramma agrarisch
waterbeheer (DAW) in relatie tot KRW en nitraat
 project soortenbeheer
 wijze van invulling van monitoring
Werkgroep COAL
communicatie
(digitale) nieuwsbrieven voor gebruikers
Helpdesk
(F)Q&A-lijst
Werkconferenties toegespitst op totstandkoming
specifieke producten
 laagdrempelige schriftelijke informatie in lokale
media/voor politieke gremia/specifieke doelgroepen




Limburgse Collectieven
Gebiedsplannen
Collectief
NAW-gegevens
Collectief beheerplan
agrarisch natuurbeheer en
landschapsbeheerplan
Noordelijk Maasdal
Vereniging
Innovatief
Platteland Venray
Peter van Megen
Dep. Petersstraat 27
5808 BC Oirlo
0478-578189
Collectief beheerplan
agrarisch natuurbeheer en
landschapsbeheerplan
Westelijk Maasdal en
Peelregio
Plattelandscoöperatie Peel en
Maas
Ing. R.J.H. (Ron) Janssen
[email protected]
Postbus 7021
5980 AA Panningen
077-3061744
Collectief beheerplan
agrarisch natuurbeheer en
landschapsbeheerplan
Oostelijk Maasdal
Cooperatie Boeren
met Natuur
Jac Mulders
e-mail: [email protected]
Bergerweg 42
6063 BS Vlodrop
06-25490761
http://www.boerenmetnatuur.nl
Collectief beheerplan
agrarisch natuurbeheer en
landschapsbeheerplan
Heuvelland
Mergellandcoöperatie
Pierre Grooten
[email protected]
06-18385318
Samenwerkingsstructuur
Natuur- en Landschapsbeheer
Limburg
Hein Kicken
Erik Meijs
Guido Claessens
28 januari 2014