第12課 บทที่๑๒ - NihongoSIAM.COM

第12課
บทที่ ๑๒
1. การเรียกสมาชิกครอบครัวมี 2 แบบ มีแบบถอมตัวและแบบยกยอง
ยกยอง
/
ถอมตัว
ごかぞく
/
かぞく
ครอบครัว
おくさん
/
かない
ภรรยา
ごしゅじん
/
しゅじん
สามี
こどもさん
/
こども
ลูก
おとうさん
/
ちち
พอ
おかあさん
/
はは
แม
おにいさん
/
あに
พี่ชาย
おねえさん
/
あね
พี่สาว
おとうとさん
/
おとうと
นองชาย
いもうとさん
/
いもうと
นองสาว
* "ครอบครัว, ญาติ" ใหดูหนังสือคําศัพท หนา 69
(1)
ถาพูดถึงครอบครัวผูอื่น ตองใช "คํายกยอง" เชน
おかあさんは おげんきですか。
คุณแม(ของคุณ)สบายดีไหมคะ
おとうとさんは なんさいですか。
นองชาย(ของคุณ)อายุเทาไรครับ
きのうワンナーさんのおねえさんに あいました。 เมื่อวานนี้พบพี่สาวของคุณวรรณาคะ
(2)
ถาพูดถึงครอบครัวตัวเองตอหนาผูอื่น ตองใช "คําถอมตัว" เชน
ははは げんきです。
แม(ของฉัน)สบายดี
おとうとは 12さいです。
นองชาย(ของฉัน)อายุ 12 ป
にちようび あねと テニスを しました。
เมื่อวันอาทิตยเลนเทนนิสกับพี่สาว(ของฉัน)
1
2. あげます
ให
わたしは ผูอื่น に สิ่งของ を あげます。
ผูอื่น は ผูอื่น に สิ่งของ を あげます。
わたしは ははに プレゼントを あげます。
ฉันจะใหของขวัญแกแม
わたしは スニーさんに かばんを あげました。
ฉันใหกระเปาแกคุณสุนี
ピポップさんは ワンナーさんに おかしを あげました。
คุณพิภพใหขนมแกคุณวรรณา
3. くれます
ให (แกเรา)
ผูอื่น は わたしに สิ่งของ を くれます。
ちちは まいあさ わたしに おかねを くれます。
พอใหเงินแกฉันทุกเชา
こいけさんは わたしに ざっしを くれました。
คุณ Koike ใหนิตยสารแกฉัน
ไมตองบอก わたしに(แกฉัน) ก็ได เพราะวา くれます แปลวา (ใหแกเรา) ทราบอยูแลว
ちちは まいあさ おかねを くれます。
พอใหเงินทุกเชา
こいけさんは ざっしを くれました。
คุณ Koike ใหนิตยสาร
だれが ケーキを くれましたか。
ใครใหขนมเคก
… ギティチャイさんが くれました。
-- คุณกิติชัยให
4. もらいます
รับ
わたしは ผูอื่น に สิ่งของ を もらいます。
ผูอื่น は ผูอื่น に สิ่งของ を もらいます。
わたしは まいあさちちに おかねを もらいます。
ฉันไดรับเงินจากพอทุกเชา
せんせいは がくせいに ネクタイを もらいました。
อาจารยไดรับเนคไทจากนักศึกษา
2
だれに ノートを もらいましたか。
ไดรับสมุดโนตจากใคร
… せんせいに もらいました。
-- ไดรับจากอาจารย
5. おしえます、ならいます、かします、かります
ใหใชรูปประโยค :
สอน, เรียน, ใหยืม, ยืม
คน に คํานาม を ...ます。
わたなべせんせいは ホテルのじゅうぎょういんに にほんごを おしえます。
อาจารย Watanabe สอนภาษาญี่ปุนแกพนักงานโรงแรม
わたしたちは ピーターせんせいに えいごを ならいます。
พวกเราเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย Peter
ともだちに えんぴつを かしました。
ใหเพื่อนยืมดินสอ
アピワットさんに おかねを かりました。
ไดยืมเงินจากคุณอภิวัฒน
6. でんわします、てがみをかきます、しゅくだいをだします、ファクスします、メールします
โทร, เขียนจดหมาย, สงการบาน, สงแฟกซ, สงอีเมล
ใหใชรูปประโยค :
คน に ...ます。
ともだちに でんわします。
โทรหาเพื่อน
にほんに でんわします。
โทรไปญี่ปุน
ははに てがみを かきます。
เขียนจดหมายถึงแม
せんせいに しゅくだいを だしました。
ไดสงการบานใหอาจารย
じむしょに ファクスしました。
ไดสงแฟกซไปบริษัท
にほんのともだちに メールしました。
ไดสงอีเมลใหเพื่อน
3
7. もう.
..ました。
...แลว / ...เรียบรอยแลว
もう ごはんを たべましたか。
ทานขาวแลวหรือยังคะ
… はい、もう たべました。
-- ทานเรียบรอบแลวคะ
もう かいしゃに でんわしましたか。
โทรไปบริษัทหรือยังครับ
… いいえ、まだです。
-- ยังเลยครับ
8. สํานวนตาง ๆ
(1)
おめでとうございます。
ขอแสดงความยินดีดวย (วันเกิด, แตงงาน, ปใหม)
たんじょうび おめでとうございます。
สุขสันตวันเกิดคะ
ごけっこん おめでとうございます。
(ในโอกาสแตงงาน) ขอแสดงความยินดีดวยส
あけまして おめでとうございます。
สวัสดีปใหมคะ
4
第 13 課
1.
บทที่ ๑๓
คํานาม が ほしいです。
อยากได ... , อยกมี ...
คํานาม が ほしくないです。
ไมอยากได... , ไมอยากมี ...
デジカメが ほしいです。
อยากไดกลองดิจิตอล
あたらしいパソコンが ほしいです。
อยากไดคอมพิวเตอรเครื่องใหม
にほんじんのともだちが ほしいです。
อยากมีเพื่อนชาวญี่ปุน
くるまが ほしいですか。
อยากมีรถไหมคะ
… いいえ、ほしくないです。
-- ไมอยากมีครับ
2. ...(คํากริยา)...ますたいです。
อยาก ...
...(คํากริยา)...ますたくないです。 ไมอยาก ...
3.
にほんへ いきたいです。
อยากไปญี่ปุน
おいしいものを たべたいです。
อยากทานของอรอย
テレビを みたくないです。
ไมอยากดูทีวี
あした やすみたくないです。
พรุงนี้ไมอยากหยุด
ปลายทาง へ ...(คํากริยา)...ます に いきます。
ไป ... ที่ ...
いちばへ くだものを かいに いきます。
จะไปซื้อผลไมที่ตลาดคะ
セントラルへ なにを しに いきますか。
จะไปทําอะไรที่เซ็นทรัลครับ
… えいがを みに いきます。
-- จะไปดูหนังครับ
5
4.
ปลายทาง へ ...(คํากริยา)...しますに いきます。
ไป ... ที่ ...
9 じっしゅうします →じっしゅうします
らいげつチェンマイへじっしゅうにいきます。
เดือนหนาจะไปฝกงานที่เชียงใหมคะ
9 かいものします → かいものします
きのういちばへかいものにいきました。
เมื่อวานนี้ไปซื้อของที่ตลาดครับ
5. สํานวนตาง ๆ
(1)
(2)
なにか
อะไรสักอยาง
なにかおいしいものをたべたいです。
อยากทานอะไรอรอย ๆ สักอยาง
なにかのみたいです。
อยากดื่มอะไรสักอยาง
みんなで
ดวยกันทุกคน
みんなでしょくじしたいです。
(3)
(4)
(5)
いくらで...
อยากไปทานอาหารดวยกันทุกคน
... เทาไร
いいかばんですね。いくらでかいましたか。
กระเปานี้ดีนะ ซื้อมาเทาไรคะ
… 400 バーツで かいました。
-- ซื้อมา 400 บาทครับ
のどがかわきました。
คอแหง / หิวน้ํา (のど→ "คอ" , かわきました→ "แหงแลว" )
おなかがすきました。
หิวขาว(おなか→ "ทอง" , すきました→ "วางแลว" )
おなかがいっぱいです。
อิ่ม (おなか→ "ทอง" , いっぱいです→ "เต็ม")
คํานาม のほうが いいですよ。
... ดีกวานะคะ
สํานวนนี้ใชเพื่อใหคําแนะนําวาเลือกอยางใดอยางหนึ่งดีกวา เชน
このかばんのほうがいいですよ。
กระเปาใบนี้ดีกวานะครับ
タクシーのほうがいいですよ。
ใชแท็กซี่ดีกวานะคะ
6
(6)
そうしましょう。
ทําอยางนั้นเถอะ / ทําอยางนั้นละกัน
สํานวนนี้ใชเมื่อตอบรับคําชักชวนหรือคําแนะนํา
(7)
あのみせに はいりませんか。
เขารานโนนไหม
… いいですね。そうしましょう。
-- ก็ดีนะ ทําอยางนั้นเถอะ
タクシーのほうがいいですよ。
ใชแท็กซี่ดีกวานะ
… そうですね。そうしましょう。
-- ใชสินะ ทําอยางนั้นละกัน
タイへはりょこうですか。
มาเที่ยวที่เมืองไทยหรือคะ
ถามวา タイへりょこうにきましたか。ก็ได
ถาจะถามวา "มาทํางานที่เมืองไทยหรือ" ใหถามวา
タイへはおしごとですか。
มาทํางานที่เมืองไทยหรือคะ
7