2013 - Montea

JAARVERSLAG 2013
Jaarverslag 2013
2/182
Inhoudsopgave
1
Risicofactoren
1.1
Marktrisico’s
1.2
Risico’s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea
1.3
Financiële risico’s
1.4
Reglementaire risico’s
2
Brief aan de aandeelhouders
3
Kerncijfers
4
Beheersverslag
4.1
Strategie van Montea « Space for Growth »
4.2
Vastgoedverslag
4.3
Belangrijke gebeurtenissen tijdens het boekjaar
4.4
Synthese van de financiële resultaten
4.5
Financiële structuur van de Vennootschap
4.6
Conclusie voor het boekjaar 2013
4.7
Bestemming van het resultaat
4.8
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
4.9
Vooruitzichten voor het boekjaar 2014
4.10
Verklaring inzake deugdelijk bestuur
5
Montea op de beurs
5.1
Evolutie van het aandeel Montea
5.2
Aandeelhouderschap
5.3
Agenda van de aandeelhouder
6
Corporate social responsibility
7
Geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekeningen per 31 december 2013
7.1
Geconsolideerde balans per 31 december 2013
7.2
Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten vóór
winstverdeling per 31 december 2013
7.3
Geconsolideerd globaal resultaat vóór winstverdeling
7.4
Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 31 december 2013
7.5
Overzicht van de variaties in het geconsolideerde eigen vermogen
7.6
Bijlagen bij de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2013
7.7
Financiële bijlagen bij de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2013
7.8
Enkelvoudige jaarrekening onder verkorte-termijn vorm van Montea Comm.VA per 31 december 2013
8
Permanente documenten
8.1
Algemene inlichtingen
8.2
Verklaringen
8.3
Maatschappelijk kapitaal
8.4
Statuten
8.5
Vastgoedbevak - Vastgoedbevak in België en de “Société d’investissements immobiliers cotée
(SIIC) Frankrijk
9
Woordenlijst
Jaarverslag 2013
3/182
Montea Comm. VA is een openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht (Sicafi – SIIC), gespecialiseerd in
logistiek en semi-industrieel vastgoed in België, Nederland en Frankrijk (Montea of de Vennootschap).
Het bedrijf is een referentiespeler in deze markten. Montea biedt haar klanten de ruimte om te groeien, aan
de hand van flexibele en innoverende vastgoedoplossingen. Op deze manier creëert Montea waarde voor haar
aandeelhouders.
Per 31/12/2013 vertegenwoordigt de vastgoedportefeuille een totale oppervlakte van 584.694m², verspreid
over 37 locaties. Montea Comm. VA is sinds eind 2006 genoteerd op Euronext Brussel (MONT) en Parijs
(MONTP).
Het aandeel Montea richt zich tot Belgische en buitenlandse particuliere en institutionele beleggers die op
zoek zijn naar een indirecte belegging in logistiek en semi-industrieel vastgoed en die een relatief hoog
dividendrendement met een matig risico nastreven.
Montea Comm.VA | Industrielaan 27 – Bus 6 | B-9320 Erembodegem (Aalst)
Tel: +32 (0) 53 82 62 62 | Fax: +32 (0) 82 62 62 61 | www.montea.com
RPR-RCB Dendermonde | BTW BE 0417 186 211
STUUR ONS UW OPMERKINGEN OF VRAGEN: [email protected]
ONTWERP EN REALISATIE : Montea
De raad van bestuur van Montea Management NV, statutaire zaakvoerder van Montea Comm.VA, met statuaire zetel in Industrielaan 27, 9320 Erembodegem, is verantwoordelijk voor
de inhoud van dit registratiedocument en verklaren hierbij dat zij alle redelijke maatregelen hebben genomen om te garanderen dat de inhoud van dit registratiedocument in
overeenstemming is met de werkelijkheid.
Ce rapport financier annuel est également disponible en Français.
This annual financial report is also available in English.
Het Franse en het Engelse jaarlijks financieel verslag zijn vertaald uit het Nederlandstalig jaarlijks financieel verslag. Enkel de Nederlandstalige versie heeft bewijskracht.
Het jaarlijks financieel verslag werd vertaald onder de verantwoordelijkheid van Montea en kan bekomen worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Dit jaarverslag
werd opgesteld in de munteenheid EURO.
De optelling van cijfers in de tabellen en bijlagen, vermeld in dit jaarverslag, kan soms leiden tot afrondingsverschillen.
De gegevens in dit document zijn in overeenstemming met de werkelijkheid en er zijn geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het document zou wijzigen.
Een online versie is eveneens beschikbaar op www.montea.com.
Montea is een instelling voor collectieve belegging in vastgoed en staat onder toezicht van de FSMA (de Belgische Autoriteit voor Financiële diensten en Markten).
Dit jaarlijks financieel verslag is een registratiedocument in de zin van artikel 28 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van
beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
Het jaarlijks financieel verslag werd door de FSMA goedgekeurd op 1 april 2014.
Jaarverslag 2013
1.
4/182
Risicofactoren
Montea stelt zich als doel een solide en gediversifieerde vastgoedportefeuille te ontwikkelen, teneinde
stabiele huurinkomsten te genereren die leiden tot een stabiel en - in de mate van het mogelijke - groeiend
dividend voor haar aandeelhouders.
Als investeerder in logistiek vastgoed oefent Montea haar activiteit uit in een voortdurend evoluerende markt.
Dit brengt natuurlijk een aantal risico’s met zich mee. Wanneer deze risico’s zich concretiseren, kan dat een
nadelige impact hebben op de activiteit van Montea, haar financiële situatie en haar vooruitzichten. Montea
houdt met deze risico’s rekening in het kader van haar investerings- en verhuurbeslissingen.
De raad van bestuur van Montea volgt, samen met het management, de bovenvermelde risico’s constant op.
1
Het management stippelt terzake een voorzichtig beleid uit dat wordt aangepast indien nodig . Dit verslag
bevat een niet-exhaustieve lijst van de belangrijkste risico’s die Montea kan identificeren. Er kunnen dus
andere op heden onbekende of onwaarschijnlijke risico’s bestaan die een ongunstige invloed kunnen hebben
op de activiteit en de financiële situatie en de vooruitzichten van Montea.
1.1 Marktrisico’s
1.1.1
Risico’s verbonden aan het economisch klimaat
a)
Beschrijving van de risico’s
De activiteit van Montea is onderhevig aan de economische cycli. Macro-economische indicatoren hebben een
zekere invloed op, enerzijds, de investeringen en de huurovereenkomsten met ondernemingen in de sector
van logistieke en semi-industriële panden en kunnen desgevallend een negatieve invloed hebben op de
activiteiten van Montea, en, anderzijds, op de financieringsbronnen voor bestaande en toekomstige
investeringen.
b)
Beheersing van de risico’s
Er wordt verwezen naar punt 1.1.2 in dit jaarverslag voor wat de beheersing van de risico’s betreft inzake de
investeringen en de huurovereenkomsten in de sector van logistieke en semi-industriële panden en naar punt
1.3. in dit jaarverslag voor wat de beheersing van het risico betreft inzake de financieringsbronnen.
1.1.2
Risico’s verbonden aan de vastgoedmarkt
a)
Beschrijving van de risico’s
De risico’s in de vastgoedmarkt zijn het dalen van de huurprijzen, het dalen van de waarde van het vastgoed
en leegstand of onderbezetting.
Het niveau van de huurprijzen, de waardering van de gebouwen en de leegstand of onderbezetting worden
sterk beïnvloed door de vraag en het aanbod op de markt van de verkoop en verhuur van vastgoed. Voor wat
Montea betreft, heeft dit in het bijzonder betrekking op logistiek en semi-industrieel vastgoed.
1
Voor meer informatie omtrent de strategie van Montea, wordt verwezen naar punt 4.1 in dit jaarverslag. Het beleid van Montea
wordt aangepast waar nodig, aan de risico’s die worden geïdentificeerd.
5/182
Jaarverslag 2013
Wil zij haar groei en haar rendement vrijwaren, dan moet Montea de bezettingsgraad op peil houden en de
huurprijzen en de waarde van het vastgoed handhaven bij het aangaan van nieuwe huurcontracten of bij de
verlenging van de bestaande huurcontracten
b)
Beheersing van de risico’s
Montea beoogt de impact van die risico’s op haar resultaten en op de waarde van haar portefeuille te
beperken door het verder zetten van:
•
•
•
•
•
de geografische diversificatie van haar vastgoedportefeuille;
de diversificatie van het type gebouwen;
de diversificatie van haar klantenbestand;
haar investeringspolitiek in kwaliteitsvolle gebouwen;
het ontwikkelen van flexibele vastgoedoplossingen voor haar klanten.
Dankzij onder meer deze benadering, is Montea er steeds in geslaagd om de leegstand te beperken. Sinds haar
beursintroductie heeft Montea nooit een bezettingsgraad gehad van minder dan 91%. Het streefdoel van
Montea is een constante bezettingsgraad van meer dan 95%.
Daarenboven slaagt Montea er in de huurprijs per m² bij verlengingen van bestaande huurcontracten of het
afsluiten van nieuwe huurcontracten te handhaven. In de logistieke sector is het gebruikelijk dat bij
heronderhandelingen of het afsluiten van nieuwe huurcontracten, de basishuurprijs (zonder indexatie) wordt
behouden of een huurvrije periode wordt toegekend van 3 tot 6 maanden naargelang de duurtijd van het
huurcontract.
Door haar aanpak is Montea er in de meeste gevallen eveneens in geslaagd een hogere huurprijs te bedingen
dan de geschatte huurwaarde. Op basis van de vastgoedschatting ligt de gemiddelde huurprijs, t.o.v. de
geschatte huurwaarde van de verhuurde oppervlakte, 0,8% hoger in België en 6,6% hoger in Frankrijk.
Momenteel bezit Montea één site in Nederland waarbij de geschatte huurwaarde van de verhuurde
oppervlakte gelijk is aan de werkelijke huurprijs (zie ook punt 4.2.4).
2
De groeistrategie van Montea streeft naar een optimale risicospreiding op basis van de volgende twee pijlers:
•
•
de verwerving van gebouwen in België, Nederland en Frankrijk die op basis van objectieve elementen,
zoals toegankelijkheid tot of nabijheid van belangrijke consumentenpolen, een optimale ligging genieten
en daardoor een goed potentieel bieden op het vlak van commercialisering (geografische risicospreiding);
de verwerving van gebouwen die verhuurd zijn aan stabiele en solvabele, kwalitatief hoogstaande
huurders uit verschillende economische sectoren zoals de logistieke sector, de voedingsindustrie, de
farmaceutische sector, de consumptiegoederen alsook de industriële sector (sectorale risicospreiding).
Montea wil eveneens haar patrimonium blijven uitbreiden, zodat het relatieve belang van elk gebouw in haar
portefeuille beperkt blijft.
2
Montea zorgt, in het belang van de aandeelhouders, voor de nodige diversificatie op het vlak van haar huurders.
Jaarverslag 2013
1.1.3
6/182
Concentratierisico
Gelet op de omvang van de projecten waarin Montea investeert, bestaat het risico dat Montea te veel
afhankelijk is van het voortbestaan van een vastgoedgeheel of van een contractuele relatie met één bepaalde
klant.
Daarom ziet Montea erop toe het risico zo veel mogelijk te spreiden. Conform het KB Vastgoedbevaks, mag
Montea geen enkele verrichting uitvoeren die tot gevolg zou hebben dat meer dan 20% van haar activa in
vastgoed wordt belegd dat één enkel vastgoedgeheel vormt, of dat dit percentage, indien het voor één of
meerdere vastgoedgehelen al meer dan 20% zou bedragen, verder toeneemt. Indien voormelde verplichtingen
op het ogenblik van het uitvoeren van een verrichting niet zouden worden nageleefd, zal de Vennootschap
meteen een vraag tot afwijking op de 20% grens moeten indienen bij de FSMA, dan wel de nodige
3
maatregelen nemen om het belang van de positie terug te brengen tot onder de grens van 20% .
Per 31 december 2013 is er geen enkele klant-huurder bij Montea die meer dan 20% van de totale
huurinkomsten uitmaakt, noch is er een vastgoedgeheel dat meer dan 20% van de portefeuille uitmaakt. De
waarde van het grootste vastgoedgeheel in de portefeuille vertegenwoordigt 11,4% van de totale reële
waarde van de portefeuille (site Saint-Cyr-en-Val in Orléans - Frankrijk).
1.1.4
Inflatierisico
a)
Beschrijving van de risico’s
Bij vaste rentevoeten wordt Montea beperkt blootgesteld aan het inflatierisico, daar de huuropbrengsten
jaarlijks geïndexeerd worden. De impact van de index kan, voor een variatie van 100 basispunten, geschat
4
worden op EUR 0,2 miljoen .
In geval van een stijging van de nominale rentevoeten leidt een zwakke inflatie daarentegen tot een stijging
van de reële rentevoeten. Dit vormt een belangrijk risico door de verhoging van de financiële lasten, die sneller
optreedt dan de indexatie van de inkomsten.
b)
Beheersing van de risico’s
Montea heeft de volgende maatregelen getroffen om zich in te dekken tegen dergelijke risico’s:
Enerzijds beheerst Montea dit risico door in de huurcontracten een clausule te voorzien waarbij de actuele
huurprijs wordt geïndexeerd. In deze clausule wordt ook een ondergrens als basishuur vastgelegd. Hierbij
wordt eveneens verwezen naar punt 1.2.1 van dit jaarverslag.
Anderzijds, wordt het risico van de stijging van de reële rentevoeten beperkt door het afsluiten van
indekkingscontracten van het type IRS voor het overgrote deel van de financieringen met variabele
rentevoeten, waarbij de variabele rentevoet geswapt wordt tegen een vaste rentevoet. Voor meer informatie
wordt verwezen naar punt 1.3.3 van dit jaarverslag.
3
4
Voor meer informatie inzake de 20%-regel verwijzen we naar artikel 39, § 1 t.e.m. 5 van het KB van 7 december 2010 met betrekking
tot vastgoedbevaks.
Berekend op basis van het netto huurresultaat van Montea per 31/12/2013.
Jaarverslag 2013
7/182
1.2 Risico’s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea
De raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder van Montea en het management zijn zich ten volle bewust
van het belang van het uitbouwen en handhaven van een degelijk beheer en als gevolg het behoud van een
kwalitatieve portefeuille. Montea legt strikte en duidelijke normen op voor (i) het optimaliseren en verbeteren
van de bestaande gebouwen, (ii) het commerciële beheer, (iii) het technische beheer van de gebouwen en (iv)
eventuele investeringen in de bestaande gebouwen. Deze criteria hebben als doel de leegstand te beperken
alsook de waarde van het vastgoedpatrimonium maximaal en duurzaam te doen stijgen.
1.2.1
Huurrisico’s
a)
Beschrijving van de risico’s
Het grootste deel van het zakencijfer van Montea bestaat uit huurgelden die gegenereerd worden uit de
verhuring aan derden. Wanbetaling door de huurders en een daling van de bezettingsgraad kunnen dus een
negatieve invloed hebben op de resultaten.
Bovendien is Montea blootgesteld aan het risico van huurderving, verbonden aan het vertrek van huurders bij
afloop van het huurcontract. In de huidige conjunctuur bestaat m.n. het risico dat het langer duurt om nieuwe
(geschikte) huurders te vinden en dat deze bovendien een lagere huurprijs bedingen. Deze elementen kunnen
het resultaat van Montea negatief beïnvloeden. De duurtijd van de huurcontracten bepaalt dus mede het
risicoprofiel van Montea. Deze bedraagt momenteel 5,7 jaar op basis van de eerste vervaldatum.
b)
Beheersing van de risico’s
Montea beheert en begeleidt op een actieve wijze haar bestaande en toekomstige klanten om zo de leegstand
en het verloop van huurders in haar vastgoedportefeuille te minimaliseren.
•
•
•
5
6
7
Het overgrote deel van de huurovereenkomsten voorziet in de jaarlijkse indexering van de huurprijs (in
België jaarlijks op basis van de gezondheidsindex, in Frankrijk op basis van de index van de
5
constructiekosten en in Nederland op basis van de index van de consumptieprijzen). Alle lopende
huurovereenkomsten in Frankrijk en Nederland zijn onderhevig aan de evolutie van voormelde indexen. In
6
België is er één huurcontract zonder jaarlijkse indexering. Geen enkele van de lopende huurinkomsten is
blootgesteld aan een vermindering van de initiële huur naar aanleiding van een eventuele daling van de
index.
Alvorens een nieuwe klant wordt aanvaard, wordt zijn solvabiliteit nagegaan. Bij de ondertekening van
elke huurovereenkomst wordt minstens een onvoorwaardelijke bankwaarborg geëist waarvan het bedrag
overeenstemt met een huurprijs van 3 tot 6 maanden. De huur is vooraf betaalbaar op maandelijkse,
tweemaandelijkse of op kwartaalbasis.
Montea profileert zich eveneens, in het kader van een alliantie met derden (projectontwikkelaars,
grondeigenaars, enz.), als actieve partner in vastgoedontwikkelingen. Daarbij streeft Montea ernaar om
voorafgaand aan de aanvang van de bouw van de nieuwe ontwikkeling, reeds een huurovereenkomst te
hebben met de betreffende huurder. Tijdens het eerste semester van 2013 heeft Montea zo in
partnership een project op maat gerealiseerd voor St Jude Medical op Brucargo - Zaventem (voor meer
7
informatie hieromtrent wordt verwezen naar het persbericht van 22/08/2013) . In december 2013 heeft
Montea een samenwerkingsakkoord ondertekend met MG Real Estate voor de ontwikkeling van een
logistiek park in Willebroek (voor meer informatie wordt verwezen naar het persbericht van 18/12/2013).
Montea is niet van plan om in te stappen in speculatieve ontwikkelingsprojecten (de zogenaamde
“blanco” projecten waar vooraf geen huurders voor bestaan).
ICC – indice de coût de construction.
De huurovereenkomst van DHL op de site Grimbergen voorziet niet in de jaarlijkse indexering van de huurprijs.
De betreffende persberichten kan men terugvinden op www.montea.com/persberichten.
Jaarverslag 2013
•
8/182
Binnen de vastgoedsector mikt Montea op twee deelsectoren, enerzijds het logistieke vastgoed (opslag en
overslag van goederen) en anderzijds het semi-industriële vastgoed (kleinere vestigingen van
internationale groepen). Montea tracht op die manier haar risico te spreiden op het vlak van type
huurder/sector en geografische ligging.
1.2.2
Beheer van de vastgoedportefeuille
a)
Beschrijving van de risico’s
Het team van Montea, eventueel bijgestaan door externe adviseurs, staat in voor het dagelijks beheer van de
gebouwen, zorgt voor het technisch beheer van de vastgoedportefeuille en stelt efficiënte en flexibele
oplossingen voor ter verbetering van de kwaliteit en de duurzaamheid van de portefeuille. Daarenboven zal
het team alles in het werk stellen om op een proactieve manier de eventuele leegstand te minimaliseren.
Het operationeel technische beheer en het onderhoud van de gebouwen, evenals de coördinatie van de
lopende bouw- en renovatiewerken, worden opgevolgd door eigen mensen. Het team legt een onderhoudsen renovatieschema voor aan de raad van bestuur met als doel het veilig stellen van een optimale rendabiliteit
van de portefeuille op lange termijn.
Montea voert een beleid waarbij het overgrote gedeelte inzake het beheer van de gebouwen wordt
doorgefactureerd aan de huurders. Voor het jaar 2013 werd een totaal van EUR 14.000 gespendeerd aan
kosten die niet konden worden doorgefactureerd aan de huurders. Daarenboven werd een bedrag van EUR 3,1
miljoen geïnvesteerd in verbeteringswerken aan de bestaande portefeuille. Dit bedrag komt overeen met 1%
van de reële waarde van de vastgoedportefeuille.
Rekening houdend met haar relatief kleine team is de Vennootschap in geval van het vertrek van bepaalde
personeelsleden in een sleutelfunctie, aan een organisatierisico blootgesteld. Het onverwachte vertrek van
sommige personeelsleden zou nadelige gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkeling van de Vennootschap
en bijkomende beheerskosten met zich kunnen meebrengen.
b)
Beheersing van de risico’s
Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal Montea deze sleutelfuncties tijdelijk opvangen via “outsourcing”.
1.2.3
Risico’s verbonden aan de schommeling van de operationele kosten
a)
Beschrijving van de risico’s
Directe operationele kosten worden hoofdzakelijk beïnvloed door twee factoren:
•
•
de leeftijd en de kwaliteit van de gebouwen: deze bepalen de onderhouds- en herstellingskosten. Deze
worden nauwgezet opgevolgd en gecoördineerd, waarbij de uitvoering van de eventuele werken wordt
uitbesteed;
het niveau van de leegstand en het verloop van huurders: deze zijn bepalend voor o.a. de kosten voor
onverhuurde oppervlakte, de kosten voor wederverhuring, de kosten voor opknapbeurten en kortingen
verleend aan nieuwe klanten. Door actief en commercieel portefeuillebeheer tracht de Vennootschap
deze kosten te minimaliseren.
9/182
Jaarverslag 2013
b)
Beheersing van de risico’s
Montea voert een beleid van constant onderhoud en renovatie van haar vastgoedportefeuille om de
bestaande huurprijzen te behouden of zelfs te verhogen, maar ook om de wederverhuring te
vergemakkelijken. Ondanks deze voormelde maatregelen blijft het risico van waardevermindering van de
gebouwen bestaan.
De voorbereiding en opvolging van onderhouds- en renovatiewerken maken deel uit van het takenpakket van
het “Project Management” team onder de verantwoordelijkheid van de Chief Development Officer.
Montea focust zich in partnership eveneens op nieuwe ontwikkelingen, zowel in de Benelux als in Frankrijk en
dit onder leiding van de Chief Development Officer.
1.2.4
Risico van vernieling van de gebouwen
a)
Beschrijving van de risico’s
Een bestaand risico is de vernieling van de gebouwen in de vastgoedportefeuille van Montea door brand,
natuurrampen, ongevallen, terrorisme, enz.
b)
Beheersing van de risico’s
Het risico dat gebouwen worden vernield door brand of andere rampen wordt volledig verzekerd aan
nieuwbouwwaarde. De verzekeringspolissen, onderschreven door Montea, omvatten eveneens bijkomende
8
waarborgen (zoals huurderving ) die werden vastgelegd op basis van de op de markt best mogelijke dekking.
9
Op 31 december 2013 bedroeg de verzekerde waarde van de vastgoedportefeuille EUR 207,3 miljoen in
België en EUR 21,6 miljoen in Nederland. Deze dekt volledig de reële waarde van de gebouwen van de
vastgoedportefeuille in België en Nederland op diezelfde datum.
51% van de sites in Frankrijk (met een totale reële waarde van EUR 59,6 miljoen) worden direct door Montea
verzekerd. Deze verzekering dekt de reële waarde van de gebouwen. De overige sites in Frankrijk (met een
10
totale reële waarde van EUR 58,1 miljoen) worden door de huurder verzekerd .
Tijdens het jaar 2013 werd een totale premie van EUR 344.180 betaald voor de verzekering van deze
gebouwen. Deze premies werden doorgerekend aan de klanten. Premies voor leegstaande panden en premies
waarvan de terugvordering contractueel niet mogelijk of beperkt is kunnen echter niet worden doorgerekend
aan de klanten. Het totale percentage van de verzekeringspremies die niet zijn doorgerekend aan de klanten,
bedraagt 50,4% van het totaal.
8
9
10
De gemiddelde waarborg voor huurderving bedraagt 2 jaar.
Deze waarde vertegenwoordigt de volledige nieuwbouwwaarde van de gebouwen inclusief niet terugvorderbare BTW, afbraak- en
afvoerkosten.
De grootste site is die van Saint-Cyr-en-Val te Orléans (volledig verhuurd aan FM Logistics) met een reële waarde van EUR 35,5 miljoen.
10/182
Jaarverslag 2013
1.3 Financiële risico’s
Blootstelling aan wisselkoers-, rente-, liquiditeits- en kredietrisico’s kunnen in de normale bedrijfsuitoefening
van Montea ontstaan. Montea analyseert en herziet elk risico en definieert hierbij de strategieën om de
economische impact op de prestaties van de Vennootschap te beheersen. De resultaten van deze analyses en
voorgestelde strategieën worden op regelmatige basis herzien en goedgekeurd door de raad van bestuur.
1.3.1
Schuldstructuur
a)
Beschrijving van de risico’s
De schuldgraad van Montea mag wettelijk niet meer bedragen dan 65%.
Montea heeft met de financiële instellingen convenanten afgesloten waarbij de geconsolideerde schuldgraad
niet boven de 60% mag stijgen (d.w.z. groei van de vastgoedportefeuille met EUR 61,1 miljoen, volledig
gefinancierd met schuld waarbij alle andere parameters constant blijven).
Bovendien werd in de voorwaarden van de obligatie-uitgifte van 24 juni 2013 een maximale geconsolideerde
schuldgraad bedongen van 65% (d.w.z. groei van de vastgoedportefeuille met EUR 118,8 miljoen, volledig
gefinancierd met schuld waarbij alle andere parameters constant blijven). Indien zij deze convenanten
schendt, kan elke obligatiehouder, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Montea, eisen dat zijn of
haar obligaties onmiddellijk opeisbaar en terugbetaalbaar worden verklaard tegen de nominale waarde samen
met verworven interest (indien er is) tot de datum van betaling, zonder verdere formaliteiten, tenzij dergelijke
wanprestatie is rechtgezet vóór de ontvangst van dergelijke kennisgeving door Montea.
b)
Beheersing van de risico’s
Wanneer de geconsolideerde schuldgraad meer dan 50% bedraagt, moet in toepassing van het KB
Vastgoedbevaks een financieel plan worden opgemaakt met een uitvoeringsschema waarin een beschrijving
wordt weergegeven van de maatregelen die genomen zullen worden om te verhinderen dat deze ratio meer
11
dan 65% zou bedragen .
12
Op 31 december 2013 bedraagt de geconsolideerde schuldgraad 52,82% (t.o.v. 51,33% per 31 december
2012) op geconsolideerd niveau en 52,86% op enkelvoudige basis, waardoor Montea een financieel plan met
het daarbij horende uitvoeringsschema moet opmaken. Voor meer informatie aangaande het financieel plan
wordt verwezen naar punt 4.5.4 van dit jaarverslag.
Montea beschikt over een geconsolideerde schuldcapaciteit van ongeveer EUR 118 miljoen alvorens de
wettelijke maximale schuldgraad van 65% te bereiken (dit komt neer op een mogelijke aangroei van de
vastgoedportefeuille met 37,2% (additionele reële waarde van de vastgoedportefeuille van EUR 118 miljoen
t.o.v. actuele reële waarde van de vastgoedportefeuille, inclusief de reële waarde van de zonnepanelen van
EUR 319,5 miljoen) volledig met schulden gefinancierd). Montea heeft met haar banken convenanten
afgesloten waarbij de schuldgraad niet mag stijgen boven de 60%. Hierdoor bedraagt de geconsolideerde
schuldcapaciteit aldus EUR 61 miljoen (additionele reële waarde van de vastgoedportefeuille van EUR 61
miljoen t.o.v. actuele reële waarde van de vastgoedportefeuille, inclusief de reële waarde van de
zonnepanelen van EUR 319,5 miljoen) (dit komt neer op een mogelijke aangroei van de vastgoedportefeuille
met 19,1% volledig met schulden gefinancierd).
11
12
Art. 54 van het KB Vastgoedbevaks.
De schuldgraad wordt berekend volgens artikel 53 § 2 van het KB Vastgoedbevaks.
Jaarverslag 2013
11/182
Omgekeerd zou de huidige balansstructuur, indien alle andere parameters constant blijven, een vermindering
van de waarde van de vastgoedportefeuille met respectievelijk 19,9% of 12,7% kunnen absorberen alvorens
een maximale schuldgraad van 65% of 60% te bereiken.
1.3.2
Liquiditeitsrisico
a)
Beschrijving van de risico’s
Het liquiditeitsrisico houdt in dat Montea het risico loopt om op een bepaald ogenblik niet te beschikken over
de nodige kasmiddelen en niet langer de vereiste financiering te kunnen bekomen om haar kortlopende
schulden te voldoen.
•
Kredietlijnen
Rekening houdend met het wettelijk statuut van de vastgoedbevaks en gelet op de aard van de goederen
waarin Montea investeert, is het risico van niet-hernieuwing van de kredietlijnen (behalve onvoorziene
gebeurtenissen) klein, zelfs in de context van een verscherping van de kredietvoorwaarden. Anderzijds is het
wel zo dat de kredietmarges kunnen stijgen op het ogenblik dat de kredietlijnen vervallen en hernieuwd
moeten worden, indien de marktomstandigheden verslechteren ten opzichte van de voorgaande jaren.
Daarenboven bestaat het risico tot opzegging van de bilaterale kredietlijnen door de annulering, opzegging of
herziening van de financieringscontracten als gevolg van het niet-nakomen van de verbintenissen
(“convenants”) die bij ondertekening van deze financieringscontracten werden bedongen. De verbintenissen
die Montea met haar financiële instellingen heeft bedongen zijn marktconform en voorzien onder andere dat
de schuldgraad (volgens het KB Vastgoedbevaks) het plafond van 60% niet overschrijdt.
Aldus is Montea, in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen en meer algemeen, in geval van in
gebreke blijven zoals bedoeld in deze contracten, blootgesteld aan het risico van een gedwongen vervroegde
terugbetaling van deze kredieten. Op basis van de huidige omstandigheden en van de vooruitzichten die op
deze basis redelijkerwijs kunnen worden gemaakt, heeft Montea geen kennis van elementen die erop wijzen
dat één of meerdere verbintenissen niet zouden kunnen worden nageleefd. Het risico kan evenwel niet
volledig worden uitgesloten.
Er werden door Montea (of haar dochtervennootschappen) geen hypotheken, leningen en voorschotten
verstrekt of ontvangen met uitsluiting van de kredietlijnen zoals hierboven vermeld.
•
Obligatie-uitgifte van EUR 30 miljoen
In het kader van de verdere diversificatie van de financieringen, heeft Montea een obligatielening voor een
totaal bedrag van EUR 30 miljoen uitgegeven op 24 juni 2013. Deze obligatielening heeft een looptijd van
zeven jaar met als vervaldatum 28 juni 2020. Montea kan de obligaties mogelijk niet terugbetalen op hun
vervaldag.
Ingevolge artikel 5.6.3 van de algemene voorwaarden van de obligaties (Terms and Conditions) kan Montea
verplicht worden tot vroegtijdige terugbetaling van de uitgegeven obligaties bij het optreden van een wijziging
in de controle over Montea. Iedere obligatiehouder zal in dat geval het recht hebben om de wederinkoop van
zijn obligaties door Montea te vorderen ten belope van 100,00 procent van hun nominale waarde, samen met
de daarop vervallen, maar nog niet betaalde interest. Krachtens artikel 5.6.3 van de Terms and Conditions
wordt een controlewijziging over Montea onder andere geacht te hebben plaatsgevonden in geval van
controlewijziging over de Statutaire Zaakvoerder. Als gevolg van een controlewijziging over de Statutaire
Zaakvoerder, kan met andere woorden de vroegtijdige terugbetaling van de uitgegeven obligaties door
Montea worden gevorderd door de obligatiehouders.
12/182
Jaarverslag 2013
b)
Beheersing van de risico’s
Op 31 december 2013 heeft Montea in totaal EUR 160 miljoen aan kredietlijnen, waarvan EUR 138 miljoen
reeds werd opgenomen. Gedurende het jaar 2014 zal EUR 26,7 miljoen van deze kredietlijnen komen te
vervallen. Voor meer informatie omtrent de financieringsstructuur van Montea, wordt verwezen naar punt 4.5
van dit jaarverslag.
In toelichting 34 wordt een overzicht gegeven van de gecontracteerde en opgenomen kredietlijnen met hun
respectieve looptijden.
Het liquiditeitsrisico wordt ingeperkt door:
•
•
•
de diversificatie van de financieringsbronnen: de totale financiële schuld exclusief de ontvangen
huurwaarborgen (ten belope van EUR 172,6 miljoen) bestaat voor 80,0% uit opgenomen kredietlijnen, uit
17,2% aan obligatielening en uit 2,8% aan leasingschulden;
de diversificatie van de opgenomen kredietlijnen bij vijf toonaangevende Europese financiële instellingen
(ING, Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC en Bank Degroof); deze diversificatie staat borg voor aantrekkelijke
financiële marktvoorwaarden;
de looptijd van de financiële schuld: tijdens het jaar 2013 werd de totale te vervallen bestaande schuld
geherfinancierd door de uitgifte van een obligatielening van EUR 30 miljoen met een looptijd van 7 jaar
(voor meer informatie wordt verwezen naar het persbericht van 24 juni 2013). Momenteel analyseert
Montea haar schuldpositie om, voorafgaand aan de vervaldata van haar kredietlijnen, voorbereid te zijn
om haar schuld te herfinancieren tegen marktconforme voorwaarden.
Om een toekomstig liquiditeitsprobleem te voorkomen, onderneemt Montea steeds acties om tijdig de nodige
financieringen aan te gaan voor de verdere groei van de portefeuille. De Vennootschap voorziet momenteel
geen probleem om verdere financieringsbronnen te vinden. Hierbij staat het evenwicht tussen de kost van de
financiering, de duurtijd en de diversificatie van de financieringsbronnen altijd voorop.
1.3.3
Risico’s verbonden aan de evolutie van de interestvoeten
a)
Beschrijving van de risico’s
De korte- en/of langetermijnrentes op de (internationale) financiële markten kunnen sterk schommelen.
13
14
Met uitsluiting van de leasingovereenkomsten en de obligatielening sluit Montea al haar financiële
schulden af tegen een variabele rentevoet (bilaterale kredietlijnen aan EURIBOR 3 maanden). Hierdoor kan
Montea profiteren van eventuele lage rentevoeten.
b)
Beheersing van de risico’s
Om het risico van de stijging van de rentevoeten in te dekken, voert Montea een beleid waarbij een deel van
deze financiële schuld is ingedekt met rentedekkingsinstrumenten. Dit voorzichtig beleid voorkomt een stijging
van de nominale rentevoeten zonder gelijktijdige groei van de inflatie, wat een verhoging van de reële
rentevoeten als gevolg heeft. De verhoging van de reële rentevoeten kan dan niet worden gecompenseerd
door een stijging van de huurinkomsten door indexatie. Bovendien stelt men vast dat er altijd een verschil in
tijd is tussen de stijging van de nominale rentevoeten en de indexatie van de huurinkomsten.
13
14
Montea heeft een financiële schuld aangaande de lopende leasingovereenkomsten van EUR 5,0 miljoen (2,8% van de totale financiële
schuld). Deze leasingovereenkomsten (voor 3 sites) lopen af tussen 2014 en 2017. Deze overeenkomsten werden destijds afgesloten
met een vaste annuïteit per trimester (inclusief de rentelast).
Montea heeft een obligatielening uitgegeven met een vaste interestvoet van 4,107%. Voor meer informatie wordt verwezen naar het
persbericht van 24/06/2013.
Jaarverslag 2013
13/182
Zodus wordt het risico op een stijgende rentevoet ingedekt door middel van IRS’en (Interest Rate Swap). 100%
van de opgenomen bankfinancieringen heeft Montea afgesloten tegen een variabele rentevoet. Montea voert
een beleid waarbij minstens 75% van de opgenomen bankfinancieringen worden ingedekt door het gebruik
van indekkingsinstrumenten van het type IRS (waarbij de variabele rentevoet wordt geswapt met een vaste
rentevoet). Op 31/12/2013 wordt de totale schuldpositie met variabele rentevoeten van EUR 138 miljoen voor
88,2% ingedekt door indekkingsinstrumenten van het type IRS, met een vervaldatum tussen 2013 en 2021.
17,8% (of EUR 24,6 miljoen) van de totale EUR 138 miljoen is zodus blootgesteld aan de variabele
interestvoeten.
Tijdens het jaar 2013 werden 2 IRS contracten (met een totaal nominaal bedrag van EUR 25 miljoen)
vervangen door 1 contract (met een totaal nominaal bedrag van EUR 25 miljoen). Deze transactie kadert in het
onder controle houden van de financieringskost, waarbij de negatieve waarde van de duurste
indekkingsinstrumenten verder wordt gespreid over een langere duurtijd, rekening houdend met een lagere
indekkingskost. Door deze transactie zal op basis van eenzelfde bedrag van financieringen en
indekkingsinstrumenten, de indekkingskost niet hoger zijn dan 2,5% (t.e.m. 31/10/2016).
Bovendien heeft elke variatie van de rentecurve een invloed op de reële waarde van de IRS. Montea boekt
negatieve variaties op de reële waarde van de rente-indekkingsinstrumenten indien de rentevoeten lager
liggen dan de op grond van de IRS geldende rentevoeten. Deze negatieve variaties kunnen het netto resultaat
beïnvloeden maar hebben geen invloed op het netto courant resultaat. Dit jaar werden positieve variaties op
de reële waarde van de rente-indekkingsinstrumenten opgetekend, als gevolg van de stijging van de
rentevoeten.
In toelichting 17 vindt u een overzicht van de reële waarde van de indekkingsinstrumenten. Een stijging of
daling met 1 basispunt in de rentevoeten van onze schulden met vlottende rentevoeten, zou een stijging of
daling van de marktwaarde van de financiële indekkingsinstrumenten betekenen met EUR 0,1 miljoen. Deze
sensitiviteit is geen kaselement en zou geen impact hebben op het netto courant resultaat, maar wel op het
netto resultaat.
Rekening houdend met de kredietlijnen met variabele interestvoet, de indekkingsinstrumenten, de vaste
interestvoet op de obligatielening en de vaste rentevoeten op de leasingovereenkomsten, bedroeg de
15
16
gemiddelde rentelast in 2013, 3,92% (inclusief bancaire marges).
Op basis van de bestaande schuldpositie op 31 december 2013 en de toen geldende korte-termijn
interestvoeten, zou een stijging van de korte-termijn interestvoeten met 100 basispunten een geringe stijging
van de totale financiële kost met zich meebrengen (+ EUR 0,2 miljoen).
1.3.4
Wisselkoersrisico’s
De vastgoedportefeuille van Montea bestaat uitsluitend uit gebouwen in België, Nederland en Frankrijk, en
alle huurcontracten zijn in euro. Montea is bijgevolg niet blootgesteld aan enig wisselkoersrisico.
15
16
Deze financiële kost is een gemiddelde over het volledige boekjaar 2013, inclusief de leasingschulden in Frankrijk en België. Zij werd
berekend op basis van de totale financiële kost t.o.v. het gemiddelde van het beginsaldo en eindsaldo van de financiële schuldenlast
voor 2013.
Voor meer informatie omtrent de financieringspolitiek wordt verwezen naar punt 4.5.
Jaarverslag 2013
1.3.5
Kredietrisico
a)
Beschrijving van de risico’s
14/182
Het kredietrisico is het risico op financieel verlies van de Vennootschap als een klant of een tegenpartij faalt in
het voldoen van zijn contractuele verplichtingen.
b)
Beheersing van de risico’s
Het management beschikt over een kredietbeleid en de blootstelling aan het kredietrisico wordt op continue
basis opgevolgd. Elke nieuwe huurder wordt afzonderlijk onderzocht op kredietwaardigheid vooraleer de
Vennootschap een huurovereenkomst aanbiedt. Er worden ook stelselmatig huurgaranties van 3 of 6 maanden
bedongen.
1.3.6
Risico’s met betrekking tot lopende gedingen
Montea heeft eerder melding gemaakt van het rechtsgeding dat een derde partij tegen Montea aangespannen
heeft in 2008, omdat deze partij meende recht te hebben op de inbreng, door middel van een fusie of een
andere operatie, van bepaalde gebouwen. Nadat de rechtbank van koophandel van Brussel bij vonnis van 28
april 2009 Montea in het gelijk had gesteld, heeft het hof van beroep van Brussel bij arrest van 21 februari
2012 de wederpartij gedeeltelijk in het gelijk gesteld. Montea heeft naar aanleiding van dit arrest een provisie
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening op 31/12/2011 ten belope van EUR 1.200K.
Tijdens het boekjaar 2012 werd overgegaan tot een betaling van EUR 1.198K. Tegen dit arrest heeft Montea
een voorziening in cassatie ingediend. Bij arrest van 24 oktober 2013 heeft het Hof van Cassatie de voorziening
echter afgewezen. Daarmee is dit rechtsgeding tot een einde gekomen. Dit arrest van het Hof van Cassatie
heeft evenwel geen impact op de geconsolideerde cijfers van Montea voor het jaar 2013. Voor meer
informatie wordt verwezen naar punt 4.3.8.1 “Overeenkomst tot inbreng van bepaalde gebouwen naar
aanleiding van de beursgang” in dit jaarverslag.
1.4 Reglementaire risico’s
1.4.1
Wetgevend kader voor openbare vastgoedbevaks
Als vastgoedbevak geniet Montea een gunstig fiscaal stelsel. De resultaten (huurinkomsten en meerwaarden
van verkopen verminderd met de bedrijfskosten en financiële lasten) zijn vrijgesteld van de
vennootschapsbelasting op het niveau van de vastgoedbevak (maar niet op het niveau van de
dochterondernemingen). De dividenduitkeringen door een vastgoedbevak zijn onderworpen aan een
17
voorheffingstarief van 25% .
Bij verlies van de erkenning van het statuut van vastgoedbevak, wat een ernstig en aanhoudend verzuim door
Montea van de naleving van de bepalingen van de Wet van 3 augustus 2012 of van het Koninklijk Besluit van 7
december 2010 (of de regelgeving die deze zou vervangen in de toekomst) veronderstelt, zou Montea het
voordeel van dit gunstig fiscaal stelsel verliezen. Montea beschouwt dit risico als louter theoretisch, aangezien
zij erop toeziet haar verplichtingen na te komen.
17
De verhoging van de roerende voorheffing van 25% op dividenden van (niet-residentiële) vastgoedbevaks werd doorgevoerd door
aanpassing van art. 269 van het Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 ingevolge art. 84 van de Programmawet van 27/12/2012 (B.S.
31/12/2012). Deze wijziging is van toepassing voor inkomsten die worden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1/1/2013. Voordien
bedroeg de roerende voorheffing op dividenden slechts 21%.
Jaarverslag 2013
15/182
Bovendien geeft het verlies van de erkenning meestal aanleiding tot de verplichting voor Montea om de door
haar aangegane kredieten vervroegd of versneld terug te betalen.
Ten slotte is Montea blootgesteld aan het risico van toekomstige wijzigingen van het stelsel van
vastgoedbevak.
1.4.2
Wetgevend kader voor SIIC
Voor het realiseren van haar vastgoedinvesteringen in Frankrijk heeft Montea geopteerd voor het fiscaal
stelsel van de ‘Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées’ (hierna SIIC), zoals voorzien in artikel 208 C van
de Franse Code général des impôts (CGI).
Niet-naleving of wijzigingen van de regels vereist door het fiscaal transparante regime gehanteerd voor de
Franse activiteiten, kan leiden tot het verlies van het gunstige fiscaal statuut en tot verplichte terugbetaling
van bepaalde kredieten.
1.4.3
Wetgevend kader voor FBI
Voor het realiseren van haar vastgoedinvesteringen in Nederland heeft Montea Comm. VA in september 2013
een verzoek ingediend voor toepassing van het fiscaal regime van de 'Fiscale Beleggingsinstelling' (hierna FBI)
als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Het verzoek is momenteel in
behandeling bij het Ministerie van Financiën.
1.4.4
Potentiële veranderingen van het wettelijk kader waarbinnen Montea handelt
Montea is er zich van bewust dat er veranderingen in reglementeringen kunnen worden doorgevoerd of dat
nieuwe verplichtingen kunnen ontstaan.
Veranderingen in de reglementering en nieuwe verplichtingen voor de Vennootschap of haar medepartijen
kunnen haar rendement en de waarde van haar patrimonium beïnvloeden.
We vermelden in dit verband ook de volgende Europese initiatieven: de Richtlijn AIFM (“Alternative
Investment Fund Managers”), en de Verordening EMIR (“European Market Infrastructure Regulation”).
Gelet op het statuut van openbare vastgoedbevak, kwalificeert Montea op heden onder Belgisch recht als een
instelling voor collectieve belegging. Bijgevolg bestaat het risico dat zij zou worden beschouwd als een
alternatieve beleggingsinstelling (AIF) onder de Richtlijn AIFM, die in Belgisch recht diende te worden omgezet
tegen 22 juli 2013, maar dat voorlopig nog niet is. Indien de Vennootschap als AIF zou kwalificeren onder de
Richtlijn AIFM (zoals omgezet in Belgisch recht), zouden de activiteiten, resultaten, rendement, financiële
toestand en vooruitzichten, negatief worden beïnvloed. De bijkomende vereisten die de Richtlijn AIFM
voorschrijft, zouden een negatieve invloed hebben op de operationele organisatie van Montea (o.a. door
invoering van de bewaarder) en zouden haar administratieve kosten en beheerskosten aanzienlijk verhogen.
Indien de Vennootschap zou kwalificeren als AIF, zou zij eveneens geconfronteerd worden met de toepassing
van andere Europese regelgeving, die van toepassing (zal) zijn op AIF’s, waaronder de Verordening EMIR.
Indien de Verordening EMIR van toepassing zou zijn op Montea, loopt zij het risico dat ze onderworpen wordt
aan een hogere financieringskost omwille van de garantiestellingen voor haar indekkingsinstrumenten, die ze
aanwendt voor het beheer van haar risico’s en de impact op de beschikbaarheid van haar kredieten.
Op heden is het nog niet zeker of de voormelde Richtlijn en Verordening van toepassing zullen zijn op Montea
en weet men nog niet hoe de Belgische wetgever de Richtlijn AIFM zal omzetten.
Jaarverslag 2013
16/182
De Vennootschap is ook onderhevig aan het risico van toekomstige (ongunstige) wijzigingen aan het
Vastgoedbevak-regime. Deze wijzigingen kunnen bijvoorbeeld een vermindering van de resultaten of de
intrinsieke waarde veroorzaken of de schuldratio verhogen (bijvoorbeeld gewoon door de toepassing van
nieuwe boekhoudkundige regels), de maximale schuldratio verminderen of de omvang van de verplichte
uitkering van dividenden aan de aandeelhouders van Montea beïnvloeden.
Daarenboven kunnen eveneens nieuwe nationale wetgevingen en regelgevingen in werking treden, of
mogelijke veranderingen in de bestaande wetgeving en regelgevingen plaatsvinden, zoals o.a. de bestaande
praktijken binnen de fiscale administratie, waarvan sprake binnen de circulaire Ci.RH.423/567.729 van 23
oktober 2004 van het Belgisch Ministerie van Financiën met betrekking tot de berekening van de exit tax.
Montea berekent de waarde kosten-koper, zoals bedoeld in de circulaire, met aftrek van registratierechten of
BTW, waardoor de waarde kosten-koper zoals bedoeld in de circulaire, verschilt van (en ook lager kan zijn dan)
de waarde van het vastgoed zoals opgenomen in de IFRS balans van de bevak.
1.4.5
Stedenbouwkundige wetgeving en milieuwetgeving
a)
Beschrijving van de risico’s
Een verandering van de reglementeringen door de openbare of administratieve overheden kan een ongunstige
invloed hebben op de exploitatiemogelijkheden van de gebouwen, met een invloed op de huurinkomsten en
de herverhuurbaarheid, alsook een verhoging van de kosten voor het in stand houden van de exploitatiestaat.
b)
Beheersing van de risico’s
Montea evalueert de mogelijke verandering met betrekking tot de wettelijke vereisten inzake stedenbouw en
milieu continu, en wordt daarbij bijgestaan door externe adviseurs.
1.4.6
Milieuvergunningen
Montea of de huurders beschikken over de nodige milieuvergunningen voor de exploitatie van alle
18
gecertifieerde installaties in haar gebouwen . Zij worden aangepast indien (wijzigingen van) de wetgeving, het
type van exploitatie of de technische kenmerken dit vereisen.
1.4.7
Milieu-gerelateerde risico’s
a)
Beschrijving van de risico’s
Dit betreft risico’s met betrekking tot de staat van gebouwen, de kwaliteit van de bodem, van de ondergrond
en van het grondwater.
18
Montea is verantwoordelijk voor de vergunningen met betrekking tot de exploitatie van het gebouw. De huurder is verantwoordelijk
voor de eventuele additionele exploitatievergunningen met betrekking tot de desbetreffende activiteit. Deze documenten maken deel
uit van de procedure bij aankoop/verkoop en/of verhuringen.
Jaarverslag 2013
b)
17/182
Beheersing van de bouw- en milieurisico’s
Alvorens een gebouw wordt aangekocht, onderzoekt Montea zeer grondig alle afwijkingen en milieurisico’s.
Om elk vervuilingsrisico te vermijden, laat Montea eveneens een onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van de
bodem, van de ondergrond en van het grondwater voor gebouwen waar risicovolle activiteiten worden of
werden ontplooid. In geval van aangetoonde verontreiniging, stelt Montea alles in het werk om de potentieel
hiermee samenhangende risico’s te beheren als een goede huisvader. Bovendien controleert Montea op
periodieke tijdstippen haar installaties, die mogelijkerwijze een risico inhouden voor de bodem.
Jaarverslag 2013
2.
18/182
Brief aan de aandeelhouders
Beste aandeelhouders,
Sinds haar oprichting heeft Montea een sterk groeiverhaal geschreven. Als specialist in de logistieke
vastgoedsector screent Montea sinds 2006 de markt op zoek naar nieuwe investeringsopportuniteiten. Reeds
kort na de beursgang besliste Montea te diversifiëren naar Frankrijk, in 2013 werd na grondige analyse ook de
Nederlandse markt toegevoegd aan de actieradius van Montea.
Met een totaal investeringsvolume van EUR 40,6 miljoen in België en Nederland bevestigt Montea ook in 2013
haar groeiverhaal. In België mocht Montea haar rol als specialist in logistiek vastgoed opnemen, door
ondermeer de ontwikkeling op maat voor St. Jude Medical, de aankoop van een kleiner logistiek pand op de
luchthaven van Zaventem (Brucargo) en 2 verwervingen van logistieke panden in de haven van Gent. Op de
Nederlandse markt zette Montea haar eerste stappen met de aankoop van een logistiek pand in Almere,
verhuurd voor 22 jaar aan Aware-Food Group.
Naast de groei werd ook de focus gelegd op de performantie van de bestaande portefeuille en hield Montea
de bezettingsgraad doorheen het jaar rond de 95%. Daarenboven werd ook gewerkt aan de gemiddelde
duurtijd van de huurcontracten die op 31/12/2013, 5,7 jaar bedroeg.
De diversificatie van de schuld door de uitgifte van een obligatielening, de herfinanciering van de vervallen
financiële bankschuld en het onder controle houden van de financieringskost was een derde belangrijke
realisatie in 2013.
De vastgoedportefeuille van 584.694 m², die over 35 verschillende sites is verdeeld, levert een gemiddeld
bruto rendement op van 8,35% (contractuele jaarlijkse huurinkomsten t.o.v. de reële waarde van de
vastgoedportefeuille). Dit bruto rendement is op basis van huurcontracten met +/- 80 grote en kleinere
klanten die actief zijn in heel uiteenlopende sectoren, gaande van logistiek (DHL, FM Logistics, Fedex,
Chronopost en Norbert Dentressangle), over de industrie (BF Goodrich, Brossette en Jan De Nul) tot
consumentengoederen (Unilever, H&M en Barry Callebaut).
Daarnaast is Montea zich in 2013 blijven toeleggen op het actief beheer van haar bestaande
vastgoedpatrimonium.
Het netto huurinkomen bedraagt EUR 23,7 miljoen, wat overeenstemt met een stijging van 18,7% ten opzichte
van 2012. Montea ondertekende nieuwe huurcontracten en verlengde bestaande huurcontracten voor meer
19
dan 36.000 m². Hiermee slaagde Montea er in het jaar af te sluiten met een bezettingsgraad van 94,9% .
De operationele marge bedraagt 84,1% voor het volledige jaar 2013, in lijn met die van 2012.
De geconsolideerde schuldgraad bedraagt 52,8%. De financiële schuld wordt voor 82,2% van de financiële
schuld t.o.v. de banken gedekt door contracten die samen een vaste financieringsgraad garanderen van
20
3,94% .
19
20
De bezettingsgraad is gebaseerd op de m². Bij de berekening van deze bezettingsgraad werd, noch in de noemer, noch in de teller,
rekening gehouden met de niet verhuurbare m², bedoeld voor herontwikkeling en met de landbank.
Deze financiële kost is de jaarlijkse runrate van de bankschuld, de uitstaande obligatielening en de leasingschulden, rekening houdend
met de genomen indekkingen en rekening houdend met de korte termijn interestvoet op 31 december 2013.
19/182
Jaarverslag 2013
Tot slot vestigen we uw aandacht op drie bijkomende elementen van het resultaat die eveneens een invloed
hebben op het netto resultaat van EUR 15,97 miljoen maar niet op het netto courante resultaat van EUR 13,5
miljoen (en zodoende ook niet op het dividend).
Het betreft de negatieve variatie in de reële waarde van de vastgoedportefeuille (IAS 40, gewaardeerd door de
onafhankelijke vastgoedgoeddeskundigen) met 1,3% (of EUR 4,1 miljoen). Daarnaast werd een gerealiseerde
meerwaarde opgetekend van EUR 1,1 miljoen naar aanleiding van de verkoop van de panden te Laken en
Vilvoorde, alsmede door de verkoop van de opstalovereenkomst aan Brussels Airport. Als laatste werd er een
belangrijke positieve variatie in de reële waarde van de indekkingsinstrumenten (IAS 39) opgenomen
gedurende het boekjaar, ten gevolge van de evolutie van de lange termijn interestvoeten (EUR 5,5 miljoen,
volledig in het resultaat opgenomen).
Op basis van het bovenstaande bedraagt het netto resultaat EUR 15,97 miljoen. Wanneer geen rekening wordt
gehouden met de “non-cash” elementen die voorvloeien uit de toepassing van de boekhoudkundige normen
inzake indekkingsinstrumenten en vastgoedbeleggingen, bedraagt het netto courante resultaat EUR 13,5
miljoen, wat een stijging vertegenwoordigt van 20,8% t.o.v. vorig jaar.
De Raad van Bestuur zal aan de gewone algemene vergadering van 20 mei 2014 voorstellen om een bruto
dividend per aandeel uit te keren van EUR 1,97 voor het volledige jaar 2013, wat een stijging vertegenwoordigt
van 2,1% t.o.v. vorig jaar (EUR 1,93 per aandeel). Dit komt overeen met een netto dividend van EUR 1,4775 per
21
aandeel , ten opzichte van EUR 1,4475 in 2012.
De raad van bestuur wenst ten slotte het volledige team van Montea te danken voor haar dagelijkse inzet en
geleverde prestaties in 2013.
Gerard Van Acker*
Voorzitter van de raad van bestuur
Jo De Wolf**
Chief Executive Officer
* Vaste vertegenwoordiger van Gerard Van Acker BVBA
** Vaste vertegenwoordiger van Jo De Wolf BVBA
21
Een geringe daling van 0,4% als gevolg van de roerende voorheffing van 25% in 2013.
20/182
Jaarverslag 2013
3.
Kerncijfers
31/12/2013
31/12/2012
12 maanden
12 maanden
Vastgoedportefeuille
Vastgoedportefeuille - Gebouwen
Aantal sites
35
32
535.352
466.042
Oppervlakte van de vastgoedportefeuille
Logistieke en semi-industriële panden
M²
Kantoren
M²
49.342
48.725
Totale oppervlakte
M²
584.694
514.767
Ontwikkelingspotentieel
M²
90.500
90.500
Reële waarde (1)
K€
311.936
283.678
Investeringswaarde (2)
K€
324.815
295.039
%
94,85%
96,27%
K€
7.590
7.777
Netto huurresultaat
K€
23.659
19.927
Operationeel resultaat (4)
K€
19.892
16.756
Operationele marge (5)
%
84,08%
84,08%
Financieel resultaat
K€
-6.206
-5.469
Netto courant resultaat (6)
K€
13.494
11.248
6.587.896
5.634.126
2,05
2,00
Waarde van het onroerend vermogen
Bezettingsgraad
Bezettingsgraad (3)
Vastgoedportefeuille - Zonnepanelen
Reële waarde (1)
Geconsolideerde resultaten
Netto courant resultaat
Aantal aandelen die recht hebben op het resultaat van de
periode (12)
Netto courant resultaat / aandeel
€
Niet courant resultaat
Resultaat op de vastgoedportefeuille (7)
K€
-3.022
-6.330
Resultaat op de financiële instrumenten (8)
K€
5.497
-8.023
K€
15.969
-3.106
6.587.896
5.634.126
2,42
-0,55
Netto resultaat
Aantal aandelen die recht hebben op het resultaat van de
periode
Netto resultaat / aandeel
€
Geconsolideerde balans
(1)
Eigen vermogen (excl. Minderheidsparticipaties)
K€
138.869
123.663
Schulden en passiva opgenomen in de schuldratio
Balanstotaal
K€
K€
179.472
339.797
157.836
307.498
Schuldratio (9)
%
52,82%
51,33%
Net Actief / aandeel
€
20,39
19,18
Net Actief / aandeel (excl. IAS 39)
€
22,43
22,17
Beurskoers (10)
€
31,65
28,40
Premie / (discount)
%
41,13%
28,07%
Boekhoudkundige waarde volgens de IAS/IFRS regels. Het bedrag van EUR 312.545K (vastgoedbeleggingen in rubriek I.C van de balans) is EUR 609K hoger dan de reële waarde van
de vastgoedbeleggingen. Dit verschil betreft de boekwaarde van het kantoor voor eigen gebruik.
Waarde van de portefeuille zonder aftrek van de transactiekosten.
Bezettingsgraad, gebaseerd op de m². Bij de berekening van deze bezettingsgraad werd, noch in de noemer, noch in de teller, rekening gehouden met de niet verhuurbare m²,
bedoeld voor herontwikkeling en met de landbank.
(4) Operationeel resultaat vóór het resultaat op de vastgoedportefeuille.
(5) Het operationeel resultaat vóór het resultaat op de vastgoedportefeuille gedeeld door het netto huurresultaat.
(6) Netto resultaat zonder rekening te houden met het resultaat op de portefeuille (code XVI, XVII en XVIII van de resultatenrekening) en zonder rekening te houden met de variatie
van de waarderingen van de financiële indekkingsinstrumenten.
(7) Negatieve en/of positieve variaties in de reële waarde van de vastgoedportefeuille + de eventuele min- of meerwaarden naar aanleiding van de realisatie van vastgoed.
(8) Negatieve en/of positieve variaties in de reële waarde van de rente-indekkingsinstrumenten volgens IAS 39.
(9) Schuldratio volgens het KB van 7 december 2010.
(10) Beurskoers op het einde van het boekjaar.
(2)
(3)
Jaarverslag 2013
4.
21/182
Beheersverslag
4.1 Strategie van Montea “Space for Growth”

Montea biedt haar klanten letterlijk de ruimte om te groeien, aan de hand van flexibele en innoverende
vastgoedoplossingen. Daarom onderhoudt Montea een uitgebreid netwerk van makelaars,
grondeigenaars, projectontwikkelaars en aannemers.

Montea zet haar marktkennis om in kwalitatieve vastgoedinvesteringen die een duurzame meerwaarde
bieden voor klanten en aandeelhouders.

Montea bestaat uit een gedreven team van logistieke vastgoedexperten. Door een goed inzicht in de
behoefte van de klant zoekt Montea naar kwalitatieve oplossingen op maat, aangepast aan de steeds
veranderende economische situatie.

Een aandeel in Montea biedt daarom een gespreid risico, rendabele groei en een stabiel dividend.
Montea handelt volgens de onderstaande 3 kernbegrippen:
•
Logistiek en semi-industrieel vastgoed
Montea gelooft in de lange-termijnwaarde van logistiek en semi-industrieel vastgoed. De totale levenscyclus
van een logistiek gebouw is immers een stuk langer dan deze van andere institutionele vastgoedklasses. De
eisen naar architectuur, veranderende technieken, vrije hoogte of andere technische specificaties zullen
minder snel evolueren dan bij andere vastgoedklasses zoals kantorenvastgoed. Indien bepaalde renovaties zich
doorheen de volledige levenscyclus van een gebouw toch opdringen, zal de renovatiekost hiervan in
verhouding tot de totale waarde lager zijn dan voor andere vastgoedklasses. Hierdoor is logistiek vastgoed een
interessante lange-termijnbelegging.
•
Pure player
Montea heeft er voor geopteerd exclusief in semi-industrieel en logistiek vastgoed te investeren. Hierdoor
slaagt Montea erin een zuivere focus te hebben op deze niche. De teams in België, Nederland en in Frankrijk
zijn samengesteld uit specialisten in deze sector en kunnen derhalve ambiëren ‘de beste van de klas’ te zijn in
hun domein. Hierdoor onderscheidt Montea zich van vele andere fondsen die hebben geopteerd voor
diversificatie in hun vastgoedklasses, waardoor zij geen zuivere focus hebben.
•
Eindinvesteerder
Montea treedt in de markt op als eindinvesteerder met een lange-termijnvisie op haar vastgoedportefeuille.
Het gebruik van haar expertise en ervaring in de nichemarkt kan Montea gebruiken om in samenwerking met
andere spelers - zoals ontwikkelaars en grondeigenaars - vroeger in het ontwikkelingsproces betrokken te
worden. Het build-to-suit project met Coca-Cola en de samenwerking met Group De Paepe voor de oplevering
van het distributieplatform voor DHL Global Forwarding en St Jude Medical, zijn interessante voorbeelden van
deze visie. Het is de ambitie van Montea om gelijkaardige projecten in de toekomst te blijven realiseren.
22/182
Jaarverslag 2013
4.2 Vastgoedverslag
4.2.1
22
De semi-industriële en logistieke vastgoedmarkt in België 2014
De financiële crisis met de val van Lehman Brothers als mijlpaal en de Eurocrisis als na-effect hebben lang
gedrukt op het investeringsklimaat. De prille tekenen van een stabilisatie van de economische context worden
dan ook maar al te graag geregistreerd. Daar waar de groei in 2013 nog minimaal (+ 0,1%) was, zijn de
voorspellingen voor 2014 optimistischer (+1,1%). Zowel het consumentenvertrouwen als het vertrouwen bij de
bedrijfsleiders zit intussen in stijgende lijn. De verdere stijging van de werkloosheid tempert evenwel het
optimisme. De economische groei is immers onvoldoende om de stijging van de beroepsbevolking te
compenseren en ook de concurrentiepositie van België ten opzichte van de ons omringende landen is voor
verbetering vatbaar.
4.2.1.1 Conjunctuur
4.2.1.1.1
Wisselend 2013
De activiteit van twee grote logistieke hubs, de haven van Antwerpen en de vrachtluchthaven Brucargo, geven
een kijk op de economische prestaties van 2013.
De Antwerpse haven behandelde in 2013 bijna 191 miljoen ton goederen. De vooruitgang met bijna 4%
betekent een nieuw record en was te danken aan de sterke stijging (+30%) in de categorie vloeibare bulk. De
containertrafiek die de belangrijkste categorie vormt, vertoonde evenwel een lichte daling van de
containertrafiek, uitgedrukt in TEU (Twenty-foot Equivalent Unit).
Haven Antwerpen : Containertrafiek in TEU
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Bij de luchtvracht op Brucargo was er duidelijke daling ten gevolge van het afhaken van enkele ‘full-freighter’
verbindingen. Deze daling kon niet volledig gecompenseerd worden door de zogenaamde geïntegreerde
spelers aangezien ook het vrachttransport in de passagiersvliegtuigen er op achteruitging. Het sterke derde
kwartaal met een vooruitgang van bijna 7% geeft vertrouwen voor een beter 2014.
22
Bron: De Crombrugghe & Partners NV voor de vastgoedmarkt in België, Deloitte France voor de vastgoedmarkt in Frankrijk en
Troostwijk BV voor de vastgoedmarkt in Nederland.
23/182
Jaarverslag 2013
Brucargo : vracht in ton
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2007
4.2.1.1.2
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Economische verwachtingen
De ESI (Economic Sentiment Indicator) vormt een mooie synthese van het vertrouwen bij bedrijven en
consumenten in Europa. Onderstaande kaart toont aan hoe het met het economisch vertrouwen in de EU is
gesteld op het einde van 2013. Hoe groener het land ingekleurd is hoe beter het er gesteld is met het
sentiment. Landen die het tijdens de crisis zwaar te verduren kregen zoals Spanje en Portugal halen intussen
een betere score dan Frankrijk en Italië waar de problemen dan misschien wel minder diepgaand waren maar
net daardoor bij gebrek aan radicale ommekeer blijven aanslepen. België bevindt zich eerder in de midden
groep.
Bron : Eurostat
Jaarverslag 2013
24/182
4.2.1.2 E-Commerce en logistiek
E-Commerce : doorbraak in 2013
2013 betekende voor België een echte doorbraak in de online aankoop van goederen. BeCommerce, de
vereniging van online handelaars, meldde een stijging van de omzet met ± 21% in vergelijking met de
eindejaarsperiode van 2012. De globale jaaromzet steeg met ruim 18% tot meer dan 1,8 miljard euro. De
talrijke aankopen die gebeuren via buitenlandse websites vallen hier buiten. De logistieke uitdagingen die deze
groei met zich meebrengt zijn niet te onderschatten. Correcte en tijdige leveringen zijn immers cruciaal voor
de klantentevredenheid van de online shopper. Keuzevrijheid bij levering staat hierbij voorop.
Deze kan onder verschillende vormen verlopen:
• Op het werk
• Thuis
• Afhaalpunt
Nieuwe trends zijn de levering op de dag zelf of maximum 1 dag later en de mogelijkheid een welbepaald
tijdsbestek te kiezen. Maar ook de mogelijkheid om zijn bestelling te kunnen opvolgen wordt gewaardeerd.
Naast de digitale informatiestroom is er tevens de fysieke stroom die uitmondt in de uiteindelijke levering van
de bestelling.
Samen met de verdere groei van de e-commerce in België en Europa is er ook een duidelijke uitbouw van de
logistieke keten die de concrete afhandeling verzorgt. Het is overduidelijk dat het succes van e-commerce ook
nieuwe eisen stelt voor de logistieke afhandeling ervan.
Binnen dit kader zijn er op vastgoedvlak twee tendensen merkbaar. Aan de ene kant zijn er de mega logistieke
complexen die opslagplaats en startpunt van de verzending voor grote online spelers zijn. Aan de andere kant
vinden we de flexibele cross-docks die het regionale doorgeefluik zijn tussen het vertrek van de bestelling en
de uiteindelijke levering.
Groot, groter, grootst
De stijgende omzetten en het groeiende aanbod hebben ervoor gezorgd dat vraag naar extra grote
opslagruimte verder toeneemt. De minimale oppervlakte bedraagt al snel meer dan 50.000 m². Deze
zogenaamde fulfilment centers van bijvoorbeeld Amazon verzorgen niet alleen de opslag en logistieke
afhandeling van hun eigen webshop maar doen dit ook meer en meer voor derden. Vaak gaat het hierbij om
kleinere internetspelers die hun logistieke afhandeling uitbesteden.
Op dit vlak speelt België vooralsnog geen rol van betekenis. De meest voor de hand liggende redenen zijn
naast de loonkost ook de te beperkte thuismarkt. Goederen besteld via een Belgische website komen intussen
vaak vanuit deze buitenlandse fulfilment centra in de ons omringende landen. Amazon heeft niet minder dan
zeven dergelijke locaties in Duitsland waarvan meerdere in de omgeving van België. Docdata dat het fulfilment
van het gekende bol.com verzorgt, bevindt zich dan weer in Waalwijk wat hun toelaat om ook vlot de
Belgische markt te bedienen.
Jaarverslag 2013
25/182
Kaart met fulfilment centra:
Het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) wil deze distributiecentra terug naar België halen en startte dan
ook een werkgroep op. De centrale ligging en de Vlaamse havens zijn hierbij sterke troeven. Heel wat artikelen
komen immers via de haven van Antwerpen Europa binnen en worden via België naar het Europese hinterland
vervoerd.
Flexibel : Cross-docking
Een volledig ander type gebouw wordt dan weer gebruikt bij de uiteindelijke verdeling van de goederen. Deze
cross-docks zijn beperkter in omvang dan de grote logistieke complexen en hoeven gezien de snelle doorvoer
ook geen vrije hoogte van 10 m te hebben zoals een traditionele opslagloods maar ze beschikken wel over een
groter aantal laadpoorten. Vaak is dit een netwerk van hub’s die de goederen ontvangen en opnieuw
versturen binnen een kort tijdsbestek zonder dat er sprake is van langdurige opslag.
Deze hubstructuur heeft tal van voordelen zoals :
• beperkte voorraad en dus daling van werkkapitaal
• besparing op opslagruimte
• snellere doorstroming van goederen naar de eindgebruiker
26/182
Jaarverslag 2013
4.2.1.3 Sluiting creëert ruimte en nieuwe kansen
De sluiting van de Belgische autofabrieken van Renault, Opel en Ford heeft de voorbije jaren voor heel wat
commotie gezorgd. Toch biedt deze sluiting ook nieuwe kansen door de vaak grote oppervlakten die ter
beschikking komen.
Renault Vilvoorde
De vroegere parking van Renault vertegenwoordigt een oppervlakte van 27 ha. Na de verkoop van ± 3,5 ha
voor de bouw van het nieuwe Jan Portaels ziekenhuis rest er nog ongeveer 23 ha. Het is duidelijk dat een
terrein van dergelijke omvang eerder uitzonderlijk is in de dicht bevolkte en bebouwde Vlaamse rand rond
Brussel. De huidige eigenaar Renault zou de site graag zo snel mogelijk in haar geheel aan één speler verkopen.
Opel Antwerpen
De saga rond de verkoop van dit 90 ha grote terrein sleept intussen verder aan. Het Antwerpse havenbedrijf
dat beschikt over een voorkooprecht raakt het maar niet eens over de prijs met de huidige eigenaar General
Motors. De omvang van de site midden in het havengebied is zondermeer uitzonderlijk. Hoewel een logistieke
bestemming mogelijk is wordt eerder de voorkeur gegeven aan een mogelijke invulling als productiegebonden
site of als nieuwe chemiecluster. De toekomst zal uitwijzen welke investeerders kunnen worden aangetrokken
en welke activiteiten deze zullen ontwikkelen.
Ford Genk
Eind december 2013 werd de Vlaamse overheid eigenaar van deze 140 ha grootte site voor de symbolische
prijs van 1 euro. Er dient wel rekening gehouden te worden met saneringskosten. Na de sluiting eind 2014
dient er nog één jaar te worden voorzien voor de volledige ontmanteling zodat de effectieve overdracht pas
eind 2015 zal plaatsvinden. Hoe deze uiteindelijk zal ingevuld worden is nog koffiedik kijken. De site beschikt in
ieder geval over enkele stevige troeven zoals een ontsluiting over het water dankzij het naastgelegen Albertkanaal en de aanwezige spoorinfrastructuur.
Bovenvermelde sites relativeren enigszins de veel gehoorde klacht uit de ondernemerswereld als zou er een
groot gebrek aan ruimte zijn om te ondernemen. In bepaalde zones zoals Brussel en Vlaams-Brabant is de
beschikbaarheid inderdaad beperkt maar iets ruimer beschouwd is er toch wel een zekere voorraad. Want er
zijn niet alleen bovengenoemde sites maar ook andere meestal bouwrijpe sites die al jaren wachten op
concrete invulling. Om er maar enkele te noemen: Sea Gate Logistics (Plassendale Oostende), Kristal Park
(Lommel) of Magna Park (La Louvière). Ook Trilogiport in Luik waar de werken nu echt gestart zijn biedt op
termijn ruim 70 ha aan opslag en overslagmogelijkheden en ook rond de haven van Gent zijn er ondermeer
aan het Kluizendok, De Nest en Rieme Noord nog honderden ha grond ter beschikking met op korte termijn
realiseerbare logistieke ontwikkelingen.
Door de verder schrijdende de-industrialisatie en automatisering kunnen op termijn nog een aantal oudere
productie sites op de markt komen. Ook de impact van het lokaal op maat produceren van onderdelen via 3Dprinten kan gevolgen hebben voor de nood aan opslagruimte.
4.2.1.4 SWOT analyse van de semi-industriële en logistieke vastgoedmarkt in België
S
O
- CENTRALE LIGGING IN W.EUROPA
- STERKE KMO MARKT IN VLAANDEREN
- MEERDERE VERGUNNINGSKLARE LOGISTIEKE PROJECTEN
- COMPETITIEVE HUURPRIJS tov OMLIGGENDE REGIO'S
- SANERING OUDE INDUSTRIELE SITES
- OPBOUW VAN PORTFOLIO VAN EPB GEBOUWEN
- E-COMMERCE
- MULTIMODALITEIT
- PRIJSSTIJGINGEN TGV SCHAARSHEID IN BEPAALDE ZONES
W
T
- HOGE ARBEIDSKOST
- VERANDEREND FISCAAL KLIMAAT
- ONDANKS WERKLOOSHEID BEPERKTE VOORRAAD WERKKRACHTEN
MET LOGISTIEKE KENNIS
- SECTOR IMAGO
- UITSTEL INVESTERINGEN IN MISSING LINKS
- VERKEERSCONGESTIE EN MODERNISERING WEGENNET
- HOGE ENERGIEPRIJZEN
- AFBOUW INDUSTRIELE SECTOR TEN VOORDELE VAN DIENSTEN
- VERSCHUIVING RICHTING OOST-EUROPA
27/182
Jaarverslag 2013
4.2.1.5 De huurmarkt
4.2.1.5.1
Aanbod
Voorraad
Zowel dankzij de oplevering van enkele grote logistieke projecten als door de verdere uitbouw van de semiindustriële sector groeide de voorraad in 2013 verder aan. De stijging was evenwel niet gelijkmatig verdeeld.
In Vlaanderen kenden vooral de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen een stevige groei. Hiertegenover
staat de zwakke prestatie van Limburg. In Wallonië kende vooral Henegouwen een verdere groei en bleef Luik
ter plaatse trappelen.
Stock (m²)
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Limburg
Vlaams-Brabant
Brussel
Waals- Brabant
Luik
Namen
Henegouwen
Luxembourg
TOTAAL
2008
5.662.000
1.756.000
1.165.000
3.916.000
4.675.000
2.435.000
600.000
1.636.000
665.000
22.510.000
2009
2010
2011
2012
2013
5.875.000
5.905.000
6.090.000
6.255.000
6.520.000
1.785.000
1.845.000
1.895.000
1.930.000
1.995.000
1.175.000
1.200.000
1.230.000
1.240.000
1.250.000
3.925.000
3.945.000
3.955.000
4.045.000
4.060.000
2.915.000
3.055.000
3.060.000
3.090.000
3.135.000
795.000
810.000
835.000
845.000
850.000
1.185.000
1.185.000
1.190.000
1.190.000
1.190.000
2.445.000
2.485.000
2.495.000
2.525.000
2.535.000
600.000
610.000
610.000
610.000
610.000
1.775.000
1.940.000
1.955.000
1.990.000
2.035.000
670.000
680.000
680.000
680.000
680.000
23.145.000 23.660.000 23.995.000 24.400.000 24.860.000
Projecten
Zuiver speculatieve ontwikkelingen zijn enkel terug te vinden in de semi-industriële sector waarbij kleinere
bedrijfsparken met KMO units het goed blijven doen. Deze markt is vaak het werk van lokale ontwikkelaars, al
is er wel een verdere professionalisering merkbaar. Verder worden er ook in Vlaanderen maar vooral in
Wallonië gronden te koop aangeboden door een aantal intercommunales of regionale ontwikkelingsmaatschappijen.
De ontwikkelingen in de logistieke sector zijn het werk van een handvol professionele spelers. Gezien de
speculatieve ontwikkeling van nieuwe projecten in de logistieke sector haast volledig is gestopt is het voor
deze spelers in eerste instantie van belang om te beschikken over bouwrijpe terreinen en vergunningen. Eens
een akkoord met de verhuurder of eindgebruiker kan de realisatie dan snel beginnen en is, afhankelijk van het
project, een oplevering binnen het jaar mogelijk. Gezien de relatief lage huurprijzen en de hoge grondprijzen
dient er optimaal gebruik gemaakt te worden van mogelijke schaalvoordelen en efficiënte bouwtechnieken.
Projecten (m²)
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Limburg
Vlaams-Brabant
Brussel
Waals-Brabant
Luik
Namen
Henegouwen
Luxembourg
TOTAAL
Semi-industrieel
81.058
29.900
82.480
30.650
61.436
3.000
7.000
4.000
1.000
13.852
14.000
328.376
Logistiek
(2014 - 2017)
467.380
218.112
40.000
85.000
27.000
38.000
13.143
12.500
901.135
Logistiek
(> 2017)
227.500
303.750
58.500
55.000
265.000
166.000
110.000
1.185.750
Totaal
775.938
551.762
140.980
70.650
146.436
58.000
34.000
307.000
14.143
192.352
124.000
2.415.261
28/182
Jaarverslag 2013
Ondanks de veel gehoorde klacht dat er te weinig ruimte is om te ondernemen is er een ruime voorraad aan
projecten zowel binnen de semi-industriële als de logistieke sector. Zeker in de logistieke sector gaat het om
een vraaggedreven projectvoorraad waarbij sommige projecten al jaren in de pijplijn zitten maar waarvan de
concrete invulling op heden uiterst vaag is en blijft. Op termijn bieden de vroegere terreinen van Opel
Antwerpen en Ford Genk nog ruime extra ontwikkelingsmogelijkheden.
De actuele vraag naar nieuwe grote logistieke ruimte is echter beperkt. Vaak gaat het eerder om een
verschuiving in plaats van om een echte uitbreiding.
De belangrijkste projecten waarvan een aantal reeds tot de take up gerekend zijn vermits het om een
ontwikkeling voor eigen gebruik gaat zijn ondermeer :
Gemeente
Adres / Project
Type
2830 Willebroek
2830 Willebroek
3945 Ham
4684 Haccourt
2280 Grobbendonk
1120 Brussel(N-O-Heembeek)
9000 Gent
(*) bouw volgens concrete vraag
De Hulst
Bridge Logistics III
Nike Zwartenhoek
Trilogiport
Antwerp East Port
Katoennatie (ex Marly)
Port of Ghent
logistiek
logistiek
logistiek
logistiek
logistiek
logistiek
logistiek
Oppervlakten Beschikbaarheid
(m²)
(*)
200.000
(*)
40.000
40.000
2016
200.000
> 2015
(*)
90.000
2015-2016
80.000
(*)
185.000
Leegstand
De leegstand in 2013 bleef min of meer stabiel of daalde lichtjes. De leegstand is voornamelijk terug te vinden
bij de oudere panden. In de semi-industriële markt is er een ruimere waaier aan kleinere panden die
nauwelijks nog in aanmerking komen voor gebruik, zelfs niet aan bodem verhuurprijzen. Het is dan ook
opvallend dat ondanks een grotere leegstand binnen dit segment de vraaghuurprijzen omhoog lijken te gaan.
De mogelijke verklaring ligt bij de nieuwe ontwikkelingen die aan hogere prijzen in de markt worden geplaatst.
Er is dus een zekere tweespalt binnen dit segment tussen verouderde en nieuwe panden.
Hoewel er op de logistieke markt heel wat vierkante meters beschikbaar zijn, is het aantal onmiddellijk
beschikbare kwalitatieve panden eerder beperkt. Dit is mede het gevolg van de beperkte oplevering aan
nieuwe panden die de voorbije jaren plaatsvond en die bovendien haast altijd voorverhuurd is. Oudere panden
zonder voldoende vrije hoogte of laadkades krijgen het moeilijk. De professionele logistieke spelers zijn in dit
segment de drijvende kracht doch zij zijn geen vragende partij meer voor dit type gebouwen vermits deze niet
meer passen binnen het moderne en hyperefficiënte logistieke gebeuren.
Beschikbaarheid (m²) 2013
> 5.000
< 5.000
Totaal
m²
m²
Antwerpen
108.368
614.411
722.779
Oost-Vlaanderen
115.777
122.687
238.464
West-Vlaanderen
62.971
10.000
72.971
Limburg
84.404
30.392
114.796
Vlaams-Brabant
121.351
56.642
177.993
Brussel
132.460
37.995
170.455
Waals- Brabant
50.095
12.320
62.415
Luik
43.734
39.921
83.655
Namen
16.078
16.078
Henegouwen
58.522
71.019
129.541
Luxembourg
1.945
1.945
Totaal
795.705
995.387 1.791.092
Beschikbaarheid (€/m²/j) 2013
> 5.000
Gewogen
< 5.000
m²
gemiddelde
m²
41
34
37
39
34
35
26
32
24
39
39
39
51
37
47
52
45
50
52
45
50
42
36
40
45
45
39
32
37
45
45
In absolute cijfers vertegenwoordigt de leegstand ± 7,00% van de bestaande voorraad.
29/182
Jaarverslag 2013
4.2.1.5.2
Vraag
Take up
De opname van industrieel vastgoed kende in 2013 een lichte stijging ten opzichte van 2012 dankzij de hogere
opname in het logistieke segment. Hierdoor werd de abnormale situatie van 2012 met een hogere opname in
het semi-industriële dan in het logistieke segment teruggeschroefd. De semi-industriële markt kende een
lichte terugval, maar 2012 was dan ook een uiterst sterk jaar.
De meest opvallende verschuivingen zijn terug te vinden in de logistieke opname in Brussel en Vlaams-Brabant.
Voor Brussel is deze vertienvoudiging toe te wijzen aan de opname van ± 80.000 m² door BPost op de oude
carcoke site aan het kanaal in Neder-Over-Heembeek. Opnames van deze omvang zijn dan ook eerder
uitzonderlijk. In Vlaams-Brabant was er heel wat dynamiek rond de vrachtluchthaven Brucargo met opnames
van Geodis en Nippon Express voor telkens ± 6.500 m². Ondanks een lichte daling bevestigt Oost-Vlaanderen
zijn positie ondermeer via de verhuring aan DSV (± 24.000 m²). Opvallende daler is de provincie Luik waar de
opname bijna met de helft gedaald is.
Take-up (m²)*
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Limburg
Vlaams-Brabant
Brussel
Waals-Brabant
Luik
Namen
Henegouwen
Luxemburg
TOTAAL
2011
2012
2013
< 5.000 m² > 5.000 m²
Totaal
< 5.000 m² > 5.000 m²
Totaal
< 5.000 m² > 5.000 m²
Totaal
231.708
346.723
578.430
308.696
137.465
446.161
173.599
229.375
402.974
115.485
32.291
147.776
163.947
26.237
190.184
102.167
77.620
179.787
26.233
31.610
57.843
56.811
83.107
139.918
70.335
32.495
102.830
18.872
132.402
151.273
29.606
54.934
84.540
8.663
68.300
76.963
85.299
54.915
140.214
118.385
29.003
147.388
134.280
104.492
238.772
15.762
34.593
50.355
27.290
12.870
40.160
49.611
131.604
181.215
18.738
12.650
31.388
25.053
25.053
26.230
26.230
28.180
62.120
90.299
79.205
124.952
204.157
41.682
66.168
107.850
5.877
10.120
15.997
5.950
28.012
33.961
5.908 16.500
22.408
29.822
54.914
84.735
16.968
18.273
35.241
22.598
43.036
65.634
1.055
1.055
575.974
772.337 1.348.311
832.964
514.853 1.347.817
635.073
769.590 1.404.663
*inclusief aankoop eigen gebruik en huurhernieuwingen
De absorptieperiode, bepaald op basis van de huidige beschikbare oppervlakten met toevoeging van de
projecten en gerelateerd aan de historische take-up, vertoont in het algemeen een stijging. Nochtans waren de
opnamecijfers van 2013 behoorlijk en daalde de onmiddellijk beschikbare logistieke oppervlakte. De oorzaak is
dan ook eerder te vinden bij de bekendmaking van meerdere grote projecten die de komende jaren in de
steigers staan. In Oost-Vlaanderen is de stijging voornamelijk te wijten aan de lancering van de ontwikkeling
Port Of Ghent (± 180.000 m²). In de provincie Antwerpen wordt het cijfer dan weer beïnvloed door het project
‘De Hulst’ in Willebroek. Luik en Henegouwen bieden op basis van het actuele aanbod en de projecten
eveneens tal van mogelijkheden in de zoektocht naar nieuwe oppervlakten. Niet toevallig zijn er in beide
provincies enkele grotere projecten zoals TrilogiPort of het Magna Park.
Duurdere gronden in Vlaams-Brabant en Brussel en de beperkte logistieke uitbreidingsmogelijkheden maken
dat de absorptiegraad in deze regio lager ligt. Hoe deze absorptiegraad in de toekomst verder zal evolueren,
hangt ondermeer af van de verdere herneming van de economie en hiermee samenhangende verhoging van
de take-up. Historische cijfers kunnen hierbij richtinggevend zijn maar dienen toch met de nodige
voorzichtigheid bekeken te worden. Hoe dan ook zullen de aangekondigde projecten slechts heel geleidelijk
ontwikkeld worden volgens actuele marktvraag zodat de volledige invulling ervan jaren in beslag kan nemen.
30/182
Jaarverslag 2013
BeschikHistorische
Projecten
Absorptie
baarheid
take-up
(jaar)
(m²)
(m²) *
(m²)**
Antwerpen
675.000
775.500
430.000
3,4
Oost-Vlaanderen
184.500
551.500
152.500
4,8
West-Vlaanderen
72.500
140.500
65.500
3,3
Limburg
114.500
70.500
78.500
2,4
Vlaams-Brabant
145.000
146.000
152.500
1,9
Brussel
99.500
58.000
86.500
1,8
Waals-Brabant
55.000
34.000
23.000
3,9
Luik
83.500
307.000
101.000
3,9
Namen
16.000
14.000
17.500
1,7
Henegouwen
142.500
192.000
65.000
5,1
Luxembourg
niet representatief
TOTAAL
1.588.000
2.289.000 1.172.000
3,2
* : zonder de projecten ** : 5 laatste jaren
Logistiek & Semi-industrieel
Huurprijzen
De huurprijzen bleven in het algemeen net als de voorbije jaren stabiel. Hoewel de gevraagde huurprijs wel
degelijk een rol speelt bij de keuze van een pand, hoeft dit niet altijd het cruciale element te zijn. Er wordt
immers in de eerste plaats gekeken naar de ligging en naar het feit of het gebouw al dan niet voldoet aan de
activiteiten van de onderneming. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat sommige panden ondanks hun lage
huurprijs van minder dan 30 €/m²/j nog steeds niet verhuurd raken omdat deze blijkbaar niet voldoen aan de
eisen van de gebruikers. Tekortkomingen op het gebied van vrije hoogte, draagkracht van vloeren of een te
beperkt aantal laadkaaien per m² vormen hiervan een voorbeeld. Onderstaande tabel geeft een overzicht van
de huurprijzen voor logistiek vastgoed in de verschillende provincies.
Provincie/regio
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Limburg
Vlaams-Brabant
Brussel
Waals - Brabant
Luik
Namen
Henegouwen
Luxembourg
Minimum
Maximum
logistiek 2013 logistiek 2011
€/m²/j
€/m²/j
36
46
35
42
34
38
33
39
Maximum
Maximum
logistiek 2012
logistiek 2013
€/m²/j
€/m²/j
46
45
42
39
38
38
39
40
Evolutie
=
=
=
=
34
50
50
51
=
34
35
34
30
39
40
38
35
39
40
38
35
40
40
38
35
=
=
=
=
4.2.1.6 De investeringsmarkt
Investeringsvolume
De investeringsmarkt kende een stijging ten opzicht van de voorbije jaren. De grootste deals werden
afgesloten door de Belgische bevaks die zich specifiek op dit segment richten. Het betreft hier doorgaans
logistieke panden aangezien de semi-industriële markt voornamelijk een kopers eindgebruikersmarkt is.
31/182
Jaarverslag 2013
Ondanks het feit dat er niet echt sprake is van een krachtig economisch herstel heeft de investeringsmarkt dus
mooie cijfers weten te behalen. Kwalitatieve investeringsobjecten die passen binnen de portfolio van een
bevak, blijven hoe dan ook schaars en vinden snel hun weg naar de professionele investeringsmarkt. Naast
logistiek gingen ook de investeringen in kantoren vooruit, dit alles ten nadele van de investeringen in retail en
rusthuizen.
Evolutie investeringsvolume
2004
140.000.000 €
2005
99.000.000 €
2006
305.000.000 €
2007
600.000.000 €
2008
431.500.000 €
2009
135.000.000 €
2010
145.000.000 €
2011
165.000.000 €
2012
155.000.000 €
2013
195.000.000 €
Onderstaande tabel geeft een overzicht van enkele transacties.
Plaats
CargoVil
Gent Evenstuk
Ghent Logistics
Kortenberg
Tongeren
Geel
Opp. (m²)
75.000
24.100
12.900
9.000
12.600
30.000
Investeerder
WDP
Montea
Montea
Patronal Life
Prologis
WDP
Type
Logistiek
Logistiek
Logistiek
Logistiek
Logistiek
Logistiek
Rendement/VK Prijs
8,00%
7,80%
8,50%
7,10%
± 8.500.000,-€
24.400.000 ,-€
Net als de vorige jaren zijn het vooral de Belgische investeerders die het meest actief waren op de markt. Deze
wordt daarenboven gestuurd door de vraag van eindgebruikers die eveneens voor een deel van de opname en
de prijszetting zorgen.
Rendementen
Net zoals bij de huurprijzen zijn er ook op het gebied van de rendementen voor industrieel vastgoed geen
noemenswaardige verschuivingen merkbaar. De scherpste rendementen situeren zich rond de 7%. Al kunnen
gebouwen met een lange termijn huurzekerheid hier soms onderduiken. De prime yields voor industriële
gebouwen bevinden zich in een bandwijdte van 7,25% tot 8,50%. De Belgische langetermijnrente die in de
lente nog gedaald was, kende naar het jaareinde toe een beperkte stijging. Naast de traditionele
financieringsmogelijkheden via de banken verkiezen meerdere bevaks intussen rechtstreeks de markt aan te
spreken om via de uitgifte van obligaties middelen op te halen. De obligaties, uitgegeven door de Belgische
bevaks, werden omwille van het grote succes doorgaans vervroegd afgesloten.
4.2.1.7 Perspectieven
Verwacht wordt dat na het haperend herstel in 2013 de economie in 2014 verder zal aantrekken. De
economische groei komt in 2013 allicht uit op +0,1%. Voor 2014 zijn de verwachtingen duidelijk positiever met
een verwachte groei van 1,1%. Het herstel zet zich dus verder maar blijft nog erg broos en is in eerste instantie
onvoldoende om voor een echtere kentering van de werkloosheidscijfers te zorgen. Ondanks de toenemende
werkloosheid neemt het algemene consumentenvertrouwen toch verder toe. De consument leeft dus duidelijk
op hoop dat het beter zal gaan en neemt aldus een voorschot op de verwachte heropleving.
Jaarverslag 2013
32/182
Hoe deze verwachtingen concreet de semi-industriële en logistieke markt gaan beïnvloeden is moeilijk te
voorspellen. Ondanks de centrale ligging van België en de relatief lage huurprijzen is gebleken dat er ook heel
wat andere parameters een rol spelen. Hierbij kan gedacht worden aan de loonkosten en de verkeerscongestie.
De concurrentie met de ons omringende landen voor het aantrekken van nieuw distributiecentra blijft hoe dan
ook erg groot. Intussen worden zowel qua huurprijzen, rendementen als opname weinig veranderingen
verwacht. De komst van een grote e-commerce speler zou mooi zijn maar lijkt op korte termijn moeilijk
haalbaar.
4.2.2
De logistieke en semi-industriële vastgoedmarkt in Frankrijk 2013
4.2.2.1 Economische context
Hoewel de Franse economie zwaar getroffen werd door de wereldwijde recessie en door de onrust in de
eurozone, zou de activiteit de komende twee jaren geleidelijk moeten heropleven. 2012 vertoonde een kleine
recessie, maar het NIS (Nationaal Instituut voor Statistiek) verwacht voor 2013 een BNP-groei met 0,2% en
23
voor 2014 met 0,7% (verworven BNP).
In 2013 is het verbruik van de Franse gezinnen met slechts 0,4% gestegen. De lonen bleven nagenoeg
ongewijzigd en de slechte arbeidsmarkt bleef doorwegen waardoor het consumentenverbruik uitbleef. Verder
hebben de gezinnen sommige van hun uitgaven vervroegd omwille van de aangekondigde verhoging van het
bonus-malus systeem voor de auto en de stijging van de BTW-tarieven op 1 januari 2014.
De bedrijfsinvesteringen zijn in 2013 teruggelopen, vooral omwille van de zwakke marges en de schuldgraad
24
van de ondernemingen . Het bedrijfsklimaat is in alle sectoren niettemin sterk verbeterd in het derde
kwartaal 2013, zoals blijkt uit de marktgegevens en conjunctuurenquêtes. Begin 2014 verwachten we echter
een zekere terugval die onder meer zal leiden tot het uitblijven van het herstel in de bouw. Deze sector werd
zwaar getroffen. De beperkte vraag naar krediet heeft sinds eind 2011 geleid tot een bruuske terugval in het
verstrekken van nieuwe vastgoedleningen. Verder zou de export in 2014 kleiner zijn dan de vraag uit het
buitenland. Buiten de Europese zone lijdt de uitvoer onder een recurrente sterke euro. De export is in 2013
gestegen met 0,6%: dat is een kleinere stijging dan in 2012 (+2,5%). Volgens het NIS zou de export in 2014
niettemin weer moeten aanwakkeren – weliswaar minder snel dan de vraag uit het buitenland (stijging met
2,7%).
Om te kunnen blijven lenen tegen lage intrestvoeten, moet de Franse Staat een fragiel evenwicht hanteren
tussen een streng budgettair beleid en een beleid dat de concurrentiekracht van de ondernemingen stimuleert.
Ratingbureau Standard & Poor's heeft eind 2013 zijn score voor Frankrijk verlaagd, vlak nadat de ECB haar
basisrente naar 0,25% had verlaagd. Hierdoor wordt de Staat hogere rentevoeten opgelegd. Dit negatieve
effect wordt echter op korte termijn gecompenseerd door de daling van de referentie-rentevoeten van de
Europese Centrale Bank. Dit bevordert de toegang tot krediet en een herstel van het vertrouwen.
Het economisch herstel lijkt in zicht maar het is moeilijk het verloop ervan te voorspellen. Veel hangt af van de
investeringen van ondernemingen. We stellen een daling van de werkloosheid vast in de Verenigde Staten en
een stijging van het consumentenverbruik in het Verenigd Koninkrijk. Frankrijk zal allicht profiteren van het
dynamisme van de andere economieën. De eurozone zou in 2014 een licht positieve BNP-groei moeten
kennen, terwijl sommige van de zwaarst getroffen landen uit de recessie geraken.
23
24
Bron: NIS Conjunctuurnota.
Bron: OESO.
33/182
Jaarverslag 2013
4.2.2.2 Algemeen overzicht van de bedrijfsvastgoedmarkt
In 2013 werd er nog steeds belegd in bedrijfsvastgoed ondanks de aanhoudende sombere economische
conjunctuur en de slechte consumentenmarkt. Er bleef evenwel een kloof tussen de verwachtingen van
beleggers inzake opbrengsten en rentabiliteit, en het beschikbare aanbod.
Op Franse de beleggingsmarkt bedroeg het totale volume in bedrijfsvastgoed (inclusief diensten) 17,9 miljard
25
euro in 2013, iets hoger dan in 2012 maar vergelijkbaar met het jaar 2011. De trends verschillen echter
aanzienlijk volgens de typologie van de activa.
Investering in bedrijfsvastgoed
(inclusief diensten) in Frankrijk
35mds€
30mds€
25mds€
20mds€
15mds€
10mds€
5mds€
0mds€
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bron: BNP Paribas RE
Ondanks een vermindering van het totaal aantal transacties, waren de volumes in 2013, net zoals in 2012,
hoger omwille van grote transacties.
Bijna de helft van het investeringstotaal omvat een veertigtal transacties van elk >100 miljoen euro, vooral op
Île-de-France, zoals:
De coacquisitie, door Thor Equities en Meyer Bergman, van een kantoor- en handelsgebouw op de
Champs-Elysées (65-67), voor een bedrag van 260 miljoen euro,
De overdracht van 49% van een portefeuille van vijf activa in Frankrijk, door Altarea Cogedim aan Duitse
verzekeringsmaatschappijen van de Allianzgroep, voor een totaalbedrag van 375 miljoen euro (boetieks
in Gare de l’Est en Bercy Village, Espace Gramont in Toulouse).
Tegen eind 2013 werd 62% van de acquisities in het vierde kwartaal 2013 gerealiseerd door internationale
beleggers zoals beleggers uit de UK, beleggingsfondsen en grondmaatschappijen, omwille van de toegevoegde
waarde op de activamarkt. Anderzijds is er een terugval van soevereine fondsen, vooral te verklaren door een
26
tekort aan "prime" aanbiedingen. 60% van de contracten in 2013 waren in handen van nationale beleggers,
waarvan de institutionele beleggers, ofwel direct (verzekeraars SCPI's), ofwel via OPCI's van het RFA-type, het
meest actief waren. De grondmaatschappijen (met name SIIC-) bleven achterop en waren vooral actief in
verkooptransacties.
25
26
Bron BNP R.E.
Bron CBRE.
34/182
Jaarverslag 2013
Met 72% van de acquisities blijft Île-de-France geografisch de meest geprivilegieerde markt voor de
27
investeerders. In deze regio vertoont de beleggingsmarkt een stijging van 19% in vergelijking met 2012. Een
deel hiervan is te verklaren door de verkoop van meerdere grote portefeuilles.
De kantoorgebouwen eisen met 62% het leeuwendeel van de investeringen op. De investeringen in Franse
retail komen met 18% op de tweede plaats van de belegde volumes. Er werd 3,6 miljard euro aan verhandelde
28
activa geregistreerd, waardoor het record van 2012 geëvenaard werd. Investeringen in logistiek en semiindustrieel vastgoed bleven redelijk stabiel, met een stijging van 15% (tot 1,5 miljard euro). Deze stijging was
mede door de komst van enkele nieuwe spelers op de markt die zich laten verleiden door de rendementen die
in Frankrijk hoger zijn dan in de rest van Europa. Desondanks kende de markt, vooral voor logistieke
platformen, een tekort aan "prime"-aanbiedingen.
De rentevoet is in 2013 nog groter geworden tussen "core” activa enerzijds en secundaire activa anderzijds.
Het aanbod is structureel te klein voor het type activa van de best gelegen tertiaire wijken, die het hele jaar
door hun waarde hebben behouden. Paris QCA blijft tussen 4,25% en 4,8% in het vierde kwartaal (afhankelijk
van de bron), terwijl de rendementen voor de best-gelegen boetieks onder de drempel van 4% gezakt zijn.
Deze elementen hebben een groeiend aantal mogelijke "core"-kopers aangezet om hun selectiecriteria te
versoepelen. De secundaire markt heeft een hogere rente, hoewel bepaalde activa van de "Première
Couronne" aan liquiditeit winnen.
Een gunstigere economische context, zou potentiële kopers in 2014 ertoe kunnen aanzetten om hun risicoinschatting te versoepelen en hun strategie te diversifiëren. Het "prime"-aanbod zal wellicht onvoldoende
blijven, maar deze activa zullen hun de bodemrente bereiken door de almaar lagere kostprijs. Dit creëert een
interessante opportuniteit voor verkopers.
29
Op de huurmarkt voor kantoren werd een take-up van 1,8 miljoen m² genoteerd in Île-de-France : dat is een
forse terugval (-25%) tegenover het jaar 2012. Dit resultaat ligt ver onder de lange termijn tendens en heeft
vooral te maken met het economisch klimaat en het concurrentiebeding. Het vierde kwartaal was overwegend
positief, met een groei van 15% (512.000 m²). De terugval van de kantorenhuurmarkt is vooral te wijten aan de
kleinere transacties van > 5.000 m² (45% minder dan in de topjaren 2007 en 2012). Het is wachten op grote
instapklare projecten die duidelijk een rol hebben gespeeld in de volumestijging van 2009 tot 2012 (bv.: Thales
in Gennevilliers, Carrefour in Massy of Orange in Châtillon).
Tegen het eind van het jaar werden grotere transacties (> 5.000 m²) ondertekend, zoals:
General Electric in eigen gebouw – 38.100 m² (City Lights 1 en 3) en Boulogne-Billancourt
Conseil Général des Hauts de Seine – 31.000 m² (Arena 92) in Nanterre
Coca-Cola – 13.000 m² (Noda) in Issy-les-Moulineaux
De geografische ongelijkheid bleef groot in 2013. Het take-upvolume van Parijs (inclusief QCA) daalt op
jaarbasis gemiddeld met 10%. Het zuidwesten is de enige sector van de "Première Couronne" die dit jaar stijgt
(23%). Voor de hele regio van Île de France hebben de oppervlaktes van <5.000 m² globaal beter stand
gehouden, met een beperkte daling tot 6% over het jaar.
Deze beweging bevestigt in 2013 dat de gebruikers voorrang geven aan de verlaging van hun vastgoedkosten.
Samenvoegings- en rationaliseringsactiviteiten waren goed voor bijna 90% van het volume van de totale take30
up > 4.000 m².
27
28
29
30
Bron BNPP RE.
Bron CBRE.
Bron CBRE.
Bron Cushman & Wakefield.
Jaarverslag 2013
35/182
In de regio van Lyon bedroeg de take-up 252.000 m², wat 35% méér is dan in 2012 en dus net het omgekeerde
31
is van Île-de-France . in Lyon heeft regio Part-Dieu 21% van de take-up met vlak daarna regio Gerland en
Carré de Soie met elk 18%.
In Lille steeg de vraag in geringere mate, tot 160.000 m² (7% meer dan in 2012). De regio Marseille onderging
dan weer een nog sterkere daling dan Île-de-France (-31%), met 156.000 m² in 2013, wat evenveel is als in Lille.
Door de vertraging van de huuractiviteit is in 2013 het aanbod globaal gestegen met 6% in Île-de-France, goed
voor bijna 5 miljoen m² beschikbare m², een kwart van het totale aanbod. De leegstand in Île-de-France loopt
32
nu op tot 7,5%, wat duidelijk meer is dan 6,9% in 2012 . In Parijs blijft het toekomstige aanbod relatief
beperkt, terwijl het toeneemt op La Défense en in sommige sectoren van de periferie zoals de "Croissant
Ouest". Dit helpt om de stevige spreiding van huurwaarden te handhaven (nominale huur HT HC/jaar):
33
In Parijs bedraagt de "prime" huur 753 €/m²: een daling met 10% sinds einde 2012 .
De huurgelden bleven einde 2013 relatief stabiel in het middensegment van Île-de-France en in de QCA
(-2%), respectievelijk op 313 €/m² en 507 €/m².
Eind 2013 daalde op La Défense de gemiddelde huurprijs met 10%, naar 394 €/m², terwijl de "prime"
huurprijs +/- 450 €/m² bedraagt.
Wat betreft regio Lyon, wordt 2013 gekenmerkt door de lancering van de grootste toren, de "INCITY"-toren.
We zien niettemin een lichte terugval van de beschikbaarheden in regio Lyon, een daling met 10% op een
totale beschikbaarheid van 345.000 m².
De "prime" nominale huurwaarde in zowel Lyon als in Marseille bedraagt 270 €/m², ten opzichte van 220 €/m²
in Lille.
4.2.2.3 Huurmarkt
…van de logistiek (opslagplaatsen > 5.000 m²)
-
TAKE-UP
In 2013 is het take-up volume voor opslagplaatsen van > 5.000 m² met 12% toegenomen op de huurmarkt en
34
op jaarbasis (2,5 miljoen m² aan transacties). Dit resultaat is meer dan 12% hoger dan het gemiddelde van
de voorbije tien jaar. Ondanks de sombere economische context is de markt er dus in geslaagd een nieuw elan
te geven, gedreven door o.a. transacties voor eigen rekening en door startklare transacties die een zeer sterke
groei kenden (+48% per jaar). Het belang van zeer grote transacties – 1% van de transacties omvat platformen
van > 40.000 m² (bijna 30% van de totale take-up) - geeft aan dat groepstransacties prioritair blijven.
Toch blijft de Franse logistieke markt heterogeen. De provinciestreek was in 2013 bijzonder performant, met
een hoogste transactievolume sinds 2009 (bijna 2 miljoen m² take-up in totaal). Een opvallend fenomeen is
echter dat ongeveer 40% van deze transacties werden gerealiseerd op de secundaire markten (zonder de
35
"Dorsale") . De grote transacties van >50.000 m² zijn in opmars in de regio's, met 22% van het
transactievolume over 2013 (tegen gemiddeld 12% sinds 2008).
31
32
33
34
35
Bron FNAIM Entreprises.
Bron BNPP RE.
Bron Cushman & Wakefield.
Bron BNPP RE.
Bron BNPP RE.
36/182
Jaarverslag 2013
In 2013 evolueert de regio Dorsale traag en maakt slechts voor 55% deel uit van de verhandelde volumes. Îlede-France en "Couloir Rhodanien" voldoen niet aan de behoeftes van de gebruikers en lijden onder een te
zwaar fiscaal regime. De ontwikkeling van logistieke distributieplatformen stijgt aan de Atlantische kust
(zonder de Dorsale) vooral omdat ze aantrekkelijk zijn voor zowel de tewerkstelling als voor de bedrijven.
In het algemeen hebben de laders – vooral in de sector van de grootdistributie en de e-commerce – zich meer
toegelegd op nieuwe ontwikkelingen wegens het gebrek aan beschikbare bestaande kwaliteitsgebouwen en
het royale aanbod aan grote en niet zo dure terreinen in de regio.
36
In 2013 op Île-de-France 512.000 m² verhandeld, een lichte terugval met 3% te opzichte van 2012 en meteen
ook het laagste niveau van de afgelopen vijf jaar. Momenteel worden meedere bouwaanvragen onderzocht:
dit kan een goed signaal zijn voor de verhandelde volumes in 2014. Het zuiden van Île-de-France noteert dit
jaar de enige transactie van >50.000 m² in regio Parijs, namelijk de verhuring van 75.000 m² aan Transalliance
in Moissy-Cramayel. De rest van de transacties in Île-de-France zijn kleiner dan 30.000 m²/project, met een
gemiddelde van 12.200 m²/transactie (een daling ten opzichte van vorig jaar). Het westen en het oosten van
Île-de-France maken vooruitgang, met in het westen Gennevilliers als meest actieve zone. De take-up is in deze
gemeente op één jaar tijd verdrievoudigd. Het oosten zag zijn take-up verdubbelen sinds 2012, met drie van de
vijf instapklare projecten van dit jaar in Île-de-France. Het noorden van Île werd zwaar getroffen met een
37
terugval van 30% van het aantal verhandelde volumes .
Ondanks een daling met 29% van de take-up op één jaar tijd (297.500 m²) behaalt de regio Lyon het
38
gemiddelde van de take-up van de voorbije tien jaar . 2013 was een bijzonder jaar voor deze regio. Deze
terugval is te wijten aan een vrij zwak jaarbegin en een lichte terugval in het laatste kwartaal. Die evolutie is
gedeeltelijk het resultaat van weinig marktaanbod inzake beschikbare kwaliteitsgebouwen en een tekort aan
grondopportuniteiten om grote platformen voor lange termijn te kunnen ontwikkelen. De meeste verhandelde
oppervlakken (75%) zijn klasse A opslagplaatsen.
De drie grote regionale markten van “Dorsale" (Lyon, Lille en Marseille) hebben nochtans niet dezelfde
dynamiek gekend (slechts 55% van de verhandelde volumes). De activiteit in Nord-Pas de Calais is
vergelijkbaar met die van 2012, met 265.000 m² in 2013 en dit door een aantal kleine transacties (15 in 2013
tegenover 9 in 2012) en een project van 74.000 m² voor Gifi in Sin-le-Noble.
In de regio PACA is in 2013 de huuractiviteit opnieuw verhoogd met een take-up van 340.000 m², of bijna het
dubbele van 2012. Deze ommekeer is vooral te danken aan twee instapklare projecten die samen goed zijn
voor bijna de helft van het regionale volume:
50.000 m² voor Carrefour in Les Arcs-sur-Argens
110.000 m² voor Castorama in Saint-Martin-de-Crau
-
AANBOD
Het aanbod werd in 2013 gekenmerkt door een matige stijging (+5 % op jaarbasis) en resulteert in iets meer
dan 3 miljoen m² beschikbare oppervlakte op 1 januari 2014, ondanks een uitgesproken toename van de
transacties. De verhandelingen betreffen vooral instapklare huurprojecten of projecten voor eigen rekening
waardoor de beschikbare voorraad niet weggewerkt wordt. Île-de-France concentreert de helft van die
beschikbaarheid, meer bepaald in het zuiden van de regio Parijs (rond Sénart), maar ook in het noorden van
Parijs, rond de pool van de Roissy (Marly-la-Ville en Saint-Witz).
36
37
38
Bron CBRE.
Bron CBRE.
Bron FNAIM Entreprises.
37/182
Jaarverslag 2013
Het gebrek aan "blanco" lanceringen tijdens de afgelopen 3 jaar, heeft geleid tot een tekort aan nieuwe
opslagplaatsen (-40%/jaar). Dit werd weliswaar gecompenseerd door tweedehands “klasse A” opslagplaatsen
39
(stijging met 12%/jaar). Het aanbod blijft heterogeen, afhankelijk van de geografische zones: het aanbod van
klasse "A" vertegenwoordigt slechts een derde van de beschikbare oppervlaktes in Rhône-Alpes, 40% in regio
Nord, de helft in Île-de-France en 60% in de regio PACA.
Ondanks een lichte toename blijft het aanbod beperkt in Frankrijk, zeker in de regio Lyon. Het is dringend tijd
om de markt de komende jaren te commercialiseren met beschikbare oppervlaktes.
-
WAARDEN
In 2013 konden de nominale huurwaardes standhouden dankzij de commerciële voordelen die de verhuurders
aanbieden om elke leegstand te vermijden. De nominale huurwaarden bleven dus over het hele gebied relatief
stabiel, maar verschillen toch van de economische waardebepaling. Voor de beste activa worden huurvrije
periodes gegeven van 1 tot 1,5 maand/jaar en per vaste huurperiode.
De markt wordt niettemin gekenmerkt door een zeer grote heterogeniteit van de huurwaarden, met een
opwaartse druk op sommige micromarkten met beperkt aanbod (Rhône-Alpes, Parijse "Première Couronne")
enerzijds en anderzijds een toename van de commerciële voordelen in sommige zones met een overaanbod of
omwille van een minder gunstige ligging. De waarden kunnen sterk variëren volgens de intrinsieke kwaliteit
van het gebouw, de ligging, de fiscaliteit van de gemeente en het soort transactie (product beschikbaar op de
markt, instapklaar project, …).
Nominale "prime" huurtarieven (in € /m²/jaar excl. taks)
Ile de France
44-52
Lyon
42-47
Lille
40-42
Marseille
40-42
Bron :BNPP RE en C&W
…van de semi-industriële ruimtes en kleine opslagplaatsen (< 5.000 m²)
-
TAKE-UP
Er zijn weinig statistische data beschikbaar over het vastgoedsegment van de semi-industriële ruimtes dat veel
heterogener en ouder is dan dat van de logistiek.
De transacties met betrekking tot semi-industriële ruimtes en kleine opslagplaatsen (<5.000 m²) in Île-de40
France bereikten slechts 714.000 m² in 2013, m.a.w. het laagste niveau van het decennium:
- Île-de-France wordt getroffen en het project van Grand Paris had als effect dat sommige terreinen
bevroren lijken voor doelstellingen van toekomstige ontwikkeling. Het "Ouest" houdt stand dankzij
sommige traditioneel dynamische gemeenten zoals Saint-Ouen-l’Aumône en Gennevilliers. Idem voor
Aulnay-sous-Bois en Roissy-en-France in het "Nord", en Ivry-sur-Seine in het "Sud".
- De Première Couronne blijft een van de meest gezochte geografische sectoren.
De take-up blijft heterogeen volgens de oppervlakken. Er is een sterke afname voor oppervlaktes tussen 1.000
m² en 3.000 m², de markt voor oppervlakken van <1.000 m² is in tegenstelling stabiel gebleven. De kleine
oppervlakken (<500 m²) gaan er zelfs op vooruit.
In 2013 is de take-up voor semi-industriële ruimtes in regio Lyon daarentegen licht gestegen (ongeveer 4%),
tot bijna 322.000 m². De markt blijft gespannen door een daling van het aantal transacties, met name op het
segment 500 - 1.000 m².
39
40
Bron BNPP RE.
Bron CBRE.
38/182
Jaarverslag 2013
-
AANBOD
41
Op 1 januari 2014 bedraagt de direct beschikbare voorraad meer dan 2,5 miljoen in Île-de-France , wat een
stijging vertegenwoordigt met 14% per jaar. Het aandeel van nieuwe projecten vertegenwoordigt slechts 15%
van dit aanbod. Dit onderstreept het recurrente probleem van de economische veroudering en vernieuwing. In
sommige zones blijft het aanbod nochtans veeleer kwaliteitsvol, met name in de "Première Couronne" en in
bepaalde goed gelegen bedrijvenparken. Het onmiddellijke aanbod behaalt het hoogste niveau van het
decennium. Het bestaat voor 85% uit ruimtes in gebruikte staat en uit verouderde ruimtes en dit vormt op
lange termijn een kritieke uitdaging.
De kloof tussen vraag en aanbod is groot in deze activaklasse. Het gebrek aan opbrengsten, gecombineerd met
slechte kredietvoorwaarden heeft geleid tot een verminderde verkoop. Tegen midden 2014 zou iets minder
dan 30.000 m² aan "blanco" aanbod de voorraad moeten aanvullen. Het verzekerde toekomstige aanbod
bestaat nagenoeg uitsluitend uit vrijkomende oudere gebouwen die nog voor einde 2014 opnieuw op de
markt zouden moeten komen (minder dan 200.000 m²).
De streek rond Lyon heeft zijn aanbod met bijna 12% verminderd tegenover 2012, ondanks een veroudering
42
van het activapark. Dit concentreert zich in de sector Sud .
Evolutie van de markt van de gebruikers van semiindustriële ruimtes in Île-de-France (miljoen m²)
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
-
2004
2005
2006
2007
2008
Vraag
2009
2010
Aanbod
2011
2012
2013
Bron: CBRE
-
WAARDEN
De huurwaarden zijn in 2013 globaal stabiel gebleven, zeker voor de kleine en middelgrote oppervlakken. De
zeer brede prijsvork weerspiegelt grote structurele ongelijkheden op deze markt met traditioneel heterogene
activa. Een lichte "repricing" was enkel van toepassing op de activa met grote oppervlakken die het verst van
Parijs in Île-de-France liggen.
41
42
Bron CBRE.
Bron FNAIM Entreprises.
Jaarverslag 2013
We hebben de waarden hieronder gebundeld volgens geografische zones:
Huurwaarden van de semi-industriële ruimtes in Île-de-France (in euro HT HC/m²/jaar)
Op 31 december 2013
Geografische zone
Nieuw
Gebruikte staat
Intra A86
90-115
60-107
Noord
Tussen A86 en Francilienne
60-85
45-75
Voorbij de Francilienne
N.S
N.S
Intra A86
100-120
65-90
Oost
Tussen A86 en Francilienne
75-85
40-80
Voorbij Francilienne
75-85
40-80
Intra A86
80-150
75-80
West
Tussen A86 en Francilienne
80-85
65-75
Voorbij Francilienne
75-90
45-60
Intra A86
80-95
65-80
Zuid
Tussen A86 en Francilienne
70-85
60-75
Voorbij Francilienne
65-85
60-70
N.S: Niet significant
Bron: CBRE
Huurwaarden van semi-industriële ruimtes in regio Lyon (in euro HT HC/m²/jaar)
Op 31 december 2013
Nieuw
Gebruikte staat
78
55
Bron: FNAIM Entreprises
Verkoopprijzen van semi-industriële ruimtes in Île-de-France (in euro HT HD/m²)
Op 31 december 2013
Geografische zone
Minimum
Gemiddeld
Maximum
Première Couronne
550
1030
1550
Nord
280
640
900
Ouest
250
520
800
Rest van Île-de-France
Est
290
500
1100
Sud
350
580
Bron: CBRE
Huurwaarden van semi-industriële ruimtes in regio Lyon (in euro HT HC/m²/jaar)
Op 31 december 2013
Nieuw
Gebruikte staat
830
400
Bron: FNAIM Entreprises
39/182
40/182
Jaarverslag 2013
4.2.2.4 Investeringsmarkt
-
VOLUME
43
In Frankrijk werd in 2013 in totaal voor 17,9 miljard euro geïnvesteerd in bedrijfsvastgoed (inclusief diensten)
en dit ondanks een netto terugval voor de kantorenmarkt.
44
Het investeringsvolume van logistieke en semi-industriële ruimtes komt met 1,5 miljard euro opnieuw licht
boven het tien-jaar-gemiddelde. Vanaf 2009 bedraagt de groei jaarlijks gemiddeld 25%. Het
investeringsaandeel van logistieke en semi-industriële ruimtes stijgt op een jaar met 10% ten opzicht van het
globale volume.
Vooral de verkoop van semi-industriële ruimtes en kleine opslagplaatsen is toegenomen en omvat nu 35% van
de contracten in logistieke en semi-industriële ruimtes (+ 11 punten ten opzichte van 2012).
Volume industriële investeringen in Frankrijk (Md €)
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Investeringsvolume
2009
2010
2011
Gemiddeld per jaar
2012
2013
0
Bron: CW; BNPP RE
De prestaties van Île-de-France verschillen van die in de provincie. In 2013 was regio Parijs goed voor 30% van
45
de geïnvesteerde bedragen in logistiek , terwijl buiten de hoofdstad de verkoop van grote portefeuilles en het
dynamisme van de markten om en rond Lyon, Lille en Marseille plaatsvond.
Portefeuilleverkoop was typerend voor de logistieke markt. De joint-venture tussen Prologis en NBIM voor 272
miljoen € in het 1e kwartaal en de portefeuille Logicad die Icade verkocht voor 145 miljoen € aan Apollo,
vertegenwoordigen ongeveer 40% van de bedragen die in logistiek werden geïnvesteerd. De acquisities
betreffen respectievelijk 544.000 m² en 370.000 m².
Twee instapklare platformen van >100.000 m² in Saint-Martin-de-Crau zijn onderdeel van de betekenisvolle
transacties. Het eerste – verhuurd aan Maisons du Monde – werd voor 56 miljoen € verkocht aan Tristan
Capital Partners (115.000 m²). Het tweede werd ontwikkeld voor Castorama en werd aan AG Real Estate
verkocht voor 62 miljoen € (110.000 m²). Ook de markt van de semi-industriële ruimtes waren grote
transacties, met in het 4e kwartaal de belangrijkste acquisitie van de portefeuille Spring (266.000 m²) van Axa
door Northwood, voor een bedrag van 123 m€.
43
44
45
Bron BNPP RE.
Bron Cushman & Wakefield.
Bron Cushman & Wakefield.
41/182
Jaarverslag 2013
In 2013 bleef Foncière Argan nadrukkelijk aanwezig met twee transacties voor een totaal van 113.000 m²:
- Acquisitie van een logistiek platform ter versterking van een tweelingplatform, reeds in het bezit van
Argan, voor een totaal van 165.000 m² (verhuurd aan Norbert Dentressangle) in Coudray Montceaux (91),
- Platform van 32.700 m² in Brignoles (83) (met engagement te verkoop op 31 december 2012).
Behalve deze enkele "pure players", trekt de logistiek ook buitenlandse institutionelen aan die hun risico willen
diversifiëren, zoals AG Real Estate in de transactie Castorama in Saint Martin de Crau en enkele
opportunismefondsen (Blackstone, Apollo). We zien in 2013, net zoals in 2012, een verhoogde concurrentie
tegenover de schaarste inzake "prime"-aanbod op de investeringsmarkt, cfr de acquisitie door Amundi van de
opslagplaats, verhuurd aan C-Discount voor een rendement van 7,25%.
-
WAARDEN
De "prime"-tarieven van de semi-industriële ruimtes en grote opslagplaatsen (>5.000 m²) werden eind 2013
licht verlaagd. Volgens onze bronnen schommelt de rendementsvork tussen 7% en 7,25% voor "prime"
logistieke platformen, en tussen 7,75% en 8,25% (afhankelijk van de bron) voor de semi-industriële ruimtes.
Evolutie van de "prime" rendementspercentages in Frankrijk
bedri jfs rui mtes
4.2.3
ni euwe ops l a gpl a a ts en kl a s s e "A"
De logistieke en semi-industriële vastgoedmarkt in Nederland 2013
Indicatoren bedrijfsruimtemarkt 2013
Opname
Aanbod
2013
707.000 m²
2.627.000 m²
Huurprijzen
€ 44 per m²
-3%
+5%
2012
1.165.000 m²
Beleggingsvol.
€ 437 mln.
2.504.000 m²
+140
€ 45 per m²
€ 182 mln.
42/182
Jaarverslag 2013
Economie en logistiek
2013 stond nog volop in het teken van de economische crisis. Pas in de tweede helft van het jaar vertoonde de
economie tekenen van herstel. Echter, over het hele jaar gemeten kromp de economie met circa 0,8%. Het
herstel dat optrad vanaf medio 2013 werd gedreven door een toename van de investeringen in vaste activa
(o.a. bedrijfswagens, bedrijfsgebouwen, machines en installaties, en computers) en de industriële productie.
Daarnaast leverden de in- en uitvoer van goederen en diensten een bescheiden bijdrage aan de groei. Twee
andere belangrijke pijlers van de economie, de consumptieve bestedingen van huishoudens en overheid, lieten
nog steeds een neergaande beweging zien.
De ontwikkeling van de sectoren Handel en Vervoer en opslag zijn altijd van groot belang voor de Nederlandse
economie, immers bijna 23% van de werkgelegenheid in Nederland is terug te vinden in deze sectoren. De
ontwikkeling van de internationale handel en daarmee de transportsector is dan ook van groot belang voor de
ontwikkeling van de Nederlandse economie. De beperkte groei van de wereldhandel zorgde er dan ook voor
dat de groei van de im- en export stagneerde. De export groeide nog licht met circa 1,3%, maar de import
daalde met 0,5%. Voor 2014 zijn de vooruitzichten iets gunstiger. Niet alleen de Nederlandse economie toont
tekenen van herstel, maar ook vooruitzichten van de economie in Duitsland en Frankrijk, belangrijke
handelspartners voor Nederland, zijn duidelijk verbeterd. Ook in de VS is sprake van een duidelijk herstel van
de economie. Echter in grote opkomende economieën is in de tweede helft van 2013 juist sprake van
tegenvallende groeicijfers, hoewel er nog steeds sprake is van substantiële economische groei. De verwachting
voor 2014 is dan ook dat de wereldhandel beduidend sterker zal groeien dan in 2013. Dit zal dan ook een
positief hebben op de Nederlandse transportsector.
Uit de kwartaalberichtgeving van Transport en Logistiek Nederland (TLN) blijkt dat de bedrijvigheid in de
transportsector gedurende het jaar herstelde. Naast de bedrijvigheid lieten de omzetten in de sector ook een
stijgende lijn zien in 2013. Echter, de winst liet geen herstel zien in 2013. Dit wordt veroorzaakt door stijgende
kosten, terwijl de vrachtprijzen niet stijgen. In het vierde kwartaal wist ‘slechts’ 55% van de ondernemers het
kwartaal met winst af te sluiten. Over het gehele jaar gemeten sloot ruim 64% het jaar met winst af (2012:
54%). Het aantal faillissementen nam wel af in 2013. In totaal gingen 363 bedrijven (exclusief eenmanszaken)
failliet in 2013. In 2012 waren dit nog 385 bedrijven. Echter, het aantal faillissementen in 2013 ligt nog altijd
ruim boven het tienjarig gemiddelde van 281 en is ook het op één na hoogste aantal faillissementen van de
afgelopen tien jaar.
De sector is voor 2014 iets positiever dan in de voorgaande twee jaar. Zo verwacht bijna 40% een omzetgroei
(2012: 23%) en 47% minimaal een gelijke omzet (2012: 49%). Ook verwacht ruim 27% van de ondernemers een
uitbreiding van de logistieke diensten (2012: 18%). Wat betreft de algemene zakelijke verwachtingen,
verwacht 25,5% een goed tot zeer goed jaar (2012: 10,5%), 60% een normaal jaar (2012: 53%) en 14,5% een
slecht tot zeer slecht jaar (2012: 36%).
Economische indicatoren (in %)
2009
Economische groei
-3,5
Export
-9,2
Wederuitvoer
-6,9
Invoer
-10,4
Relevante wereldhandel
-13,6
2010
1,7
10,8
17,2
10,6
11,0
* Betreft prognoses CPB december 2013, overige cijfers CBS
2011
1,0
4,4
4,9
4,7
4,0
2012
-1,2
1,9
3,0
3,6
0,7
2013
-0,8
1,3
1,75
-0,5
1,5
2014*
0,5
4,0
5,25
3,5
3,75
Vooruitzichten 2014
De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn voor 2014 aanzienlijk gunstiger dan in 2013. Naar
verwachting zal de economie groeien, hoewel beperkt (+0,5%). Door de aantrekkende wereldhandel zullen inen uitvoer van goederen duidelijke groei laten zien. Voor de middellange termijn, gemeten over de periode
2013-2017, gaat het CPB nog steeds uit van een gemiddelde economische groei van 1,5% per jaar.
43/182
Jaarverslag 2013
De logistieke sector zal als eerste profiteren van het economisch herstel. Dit zal zich naar verwacht vertalen in
een toenemende vraag naar logistieke ruimte. De vraag zal vooral gericht zijn op moderne objecten, het
aanbod hiervan is echter beperkt. Hierdoor zouden huurprijzen in het topsegment weer licht kunnen oplopen.
In het midden segment en aan de onderkant van de markt is echter sprake van overaanbod, waardoor er hier
nog steeds sprake zal zijn van prijsdruk.
De beleggingsmarkt zal in 2014 naar verwachting een vergelijkbaar beeld als in 2013 laten zien. De vraag van
beleggers is gericht op moderne (nieuwbouw) objecten. Het aanbod hiervan is beperkt, waardoor bruto
aanvangsrendementen voor dergelijke objecten relatief stabiel zullen blijven en bij toenemende vraag zelfs
weer iets kunnen dalen. Voor verouderde objecten kunnen de aanvangsrendementen juist nog iets verder
oplopen.
Samenvattend kan gesteld worden dat er op de logistieke vastgoed markt sprake is van een mismatch tussen
vraag en aanbod, zowel bij gebruikers als beleggers.
Vooruitzichten 2014
Moderne logistiek
Middensegment
Verouderde logistiek
Aanbod



Opname



Huur


/
Beleggingen
/


BAR
/


Opname
De vraag naar logistieke ruimte liet in 2013 een sterke terugval zien. Mede door de economische crisis waren
logistieke dienstverleners terughoudend met het aanhuren van nieuwe distributiecentra. Door tegenvallende
groei van de in- en uitvoer van goederen was er nauwelijks behoefte aan extra logistieke ruimte. In totaal werd
er in 2013 circa 707.000 m² logistieke ruimte verhuurd of verkocht aan eindgebruikers. Dit is een daling van
39% ten opzichte van 2012 toen nog ruim 1,16 miljoen m² werd opgenomen door de markt.
Opname logistieke bedrijfsruimte per halfjaar (x 1.000 m²)
In heel 2013 waren er 69 transacties van logistiek vastgoed, waarmee de gemiddelde grootte per transactie op
circa 10.250 m² uitkwam. In 2012 waren er 91 transacties, met een gemiddelde grootte per transactie van
12.800 m².
De grootste transactie in 2013 betrof de aanhuur van een nieuwbouw distributiecentrum door DB Schenker.
Het distributiecentrum, gelegen op bedrijventerrein Vossenberg West II, heeft een oppervlakte van 47.700 m².
44/182
Jaarverslag 2013
Top 10 logistieke gebruikerstransacties 2013
Plaats
Locatie
Tilburg
Vossenberg West II
Zwolle
Hessenpoort
Oud Gastel
Borchwerf II
Breda
Heilaar
Didam
Fluun
Eindhoven
Flight Forum
Amersfoort
De Hoef
Zevenbergen
Tradeparc Moerdijk
Veghel
Dorshout
Ridderkerk
Donkersloot
Huurder/koper
DB Schenker
Wehkamp.nl
Tommy Hilfiger
Broekman Logistics
Alpha Deuren
Fab.com
Red Swan
Talke Nederland
Udea
Van Domburg Partners
m²
47.700
35.000
32.630
30.800
30.000
23.750
21.200
19.400
18.270
17.900
In alle regio’s, met uitzondering van Tiel/Geldermalsen, was sprake van een daling van de opname. Hoewel in
Tiel/Geldermalsen sprake was van een stijging van 15%, gaat het in absolute aantallen meters om een
beperkte stijging van 3.000 m². De mainports Rotterdam en Amsterdam/Schiphol lieten een wisselend beeld
zien. Terwijl de opname in Amsterdam/Schiphol beperkt afnam met 4%, daalde de opname in Rotterdam e.o.
met maar liefst 58%. Ook in logistieke hotspots als Venlo/Venray, Tilburg e.o. en Oss/Den Bosch/Eindhoven
was sprake van een forse terugval van de vraag. Hoewel in West-Brabant ook sprake was van een duidelijke
terugval van de vraag, was de daling hier minder. In whitespots (potentiële hotspots) als Almere/Zeewolde en
Arnhem/Nijmegen viel de vraag het sterkst terug met respectievelijk -94% en -89%.
Internationaal georiënteerde logistieke dienstverleners en internationale bedrijven die de Europese
distributieactiviteiten in Nederland vestigen, richten zich vooral op de logistieke hotspots. Een goede
ontsluiting naar de mainports Rotterdam en Amsterdam/Schiphol en een goede ontsluiting naar het Europese
achterland zijn hierbij van belang. Hierdoor is de vraaguitval vaak veel minder groot dan in whitespots waar de
vraag van landelijk georiënteerde logistieke dienstverleners een veel grotere rol speelt. De vraaguitval bij deze
partijen was veel groter omdat ze veel meer last hadden van de slecht draaiende nationale economie. Daarbij
komt dat deze partijen ook veel vaker kiezen voor een locatie buiten de hot- en whitespots, zoals bijvoorbeeld
Utrecht, Waddinxveen, Zwolle en Ede/Veenendaal. Lagere huurprijzen is hierbij een van de factoren die
meespeelt.
Opname naar logistieke regio in m²
Regio
Rotterdam e.o.
Venlo/Venray
Amsterdam/Schiphol
Tilburg e.o.
Tiel/Geldermalsen
Oss/Den Bosch/Eindhoven
West-Brabant
Arnhem/Nijmegen
Almere/Zeewolde
Zuid-Limburg
Overige regio’s
Totaal
2012
163.000
185.000
58.000
157.000
20.000
129.000
119.000
46.000
49.000
28.000
210.000
1.165.000
2013
68.000
64.000
56.000
76.000
23.000
70.000
99.000
5.000
3.000
16.000
227.000
707.000
Δ
-58%
-65%
-3%
-52%
15%
-46%
-17%
-89%
-94%
-43%
8%
-39%
45/182
Jaarverslag 2013
Aanbod
Begin 2014 stond er circa 2,63 miljoen m² logistieke bedrijfsruimte te koop of te huur. Dit is een stijging met
5% ten opzichte van het aanbodniveau begin 2013, toen het aanbod 2,5 miljoen m² bedroeg.
Circa twee derde van het aanbod heeft een bouwjaar van voor 2000 en een derde heeft zelfs een bouwjaar
van voor 1990. De verwachting is dat met name het aandeel van voor 1990 de komende jaren verder zal
toenemen, aangezien deze panden niet meer voldoen aan de huidige eisen van logistieke dienstverleners.
Hoogte is hierbij één factor. Tegenwoordig is de minimale hoogte 11 tot 12 meter, terwijl de panden van voor
1990 vaak niet hoger zijn dan 8 tot 10 meter. Verder speelt de toenemende automatisering een belangrijke rol,
deze is vaak moeilijker toe te passen in verouderde panden. Tenslotte speelt de toenemende vervangingsvraag
een belangrijke rol bij de toename van oudere objecten. In toenemende mate vervangen logistieke
dienstverleners hun verouderde ruimte voor nieuwe moderne panden. Dit is dan ook duidelijk terug te zien in
de sterke stijging van de nieuwbouw in 2013 (zie paragraaf nieuwbouw). Van de opname in 2013 had circa 50%
een bouwjaar van na 2000. Circa 55% hiervan had zelfs een bouwjaar van 2008 en later. Het aanbod van
modern, kwalitatief hoogwaardig logistiek vastgoed op goede locaties is dan ook relatief beperkt van omvang.
Circa 10% van het aanbod heeft een bouwjaar van 2008 en later.
Aanbod naar logistieke regio in m²
Regio
Rotterdam e.o.
Venlo/Venray
Amsterdam/Schiphol
Tilburg e.o.
Tiel/Geldermalsen
Oss/Den Bosch/Eindhoven
West-Brabant
Arnhem/Nijmegen
Almere/Zeewolde
Zuid-Limburg
Overige regio’s
Totaal
1-1-2013
179.000
189.000
230.000
198.000
122.000
366.000
325.000
99.000
43.000
77.000
676.000
2.504.000
1-1-2014
172.000
166.000
188.000
198.000
122.000
395.000
461.000
132.000
66.000
70.000
656.000
2.627.000
Stijging/daling
-4%
-12%
-18%
0%
0%
8%
42%
33%
53%
-9%
-3%
5%
Binnen de logistieke hotspots is veruit het meeste aanbod te vinden in de regio’s West-Brabant, Oss/Den
Bosch/Eindhoven en Tilburg. Gezamenlijk zijn deze regio’s goed voor circa 40% van het totale logistieke
aanbod. Hierbij moet ook opgemerkt worden dat deze regio’s over de grootste voorraad van logistieke ruimte
beschikken.
Opvallend is wel de sterke stijging van het aanbod in West-Brabant. In totaal steeg het aanbod hier met 42%
tot 461.000 m². De stijging werd vooral veroorzaakt door toevoeging aan het aanbod van logistieke objecten in
Roosendaal, Moerdijk en Oosterhout. In Roosendaal betrof het twee “verouderde” objecten met een bouwjaar
van voor 1987 en 1997. Opvallend genoeg ging het in Oosterhout en Moerdijk om toevoeging aan het aanbod
van zeven relatief moderne panden met een bouwjaar van na 2000, waarvan vier zelfs in 2005 of later zijn
gerealiseerd. Dit laatste kan er op duiden dat logistieke objecten steeds sneller niet meer aan de eisen van de
gebruiker voldoen. Echter, doordat er slechts een zeer beperkt aanbod is van moderne objecten die de
afgelopen vijf jaar zijn gerealiseerd, is het wel de verwachting dat bij het aantrekken van de markt deze nog
relatief moderne panden als eerste uit de markt zullen worden genomen.
46/182
Jaarverslag 2013
Naast de forse stijging van het aanbod in West-Brabant, steeg ook het aanbod in Almere/Zeewolde en
Arnhem/Nijmegen sterk in 2013. Deze drie regio’s waren gezamenlijk de oorzaak van de stijging van het
landelijke aanbod van logistieke ruimte. In de overige regio’s stabiliseerde het aanbod of was zelfs sprake van
een daling. De regio’s Amsterdam/Schiphol en Venlo/Venray zagen het aanbod het sterkst afnemen met
respectievelijk 18% en 12%. Doordat er op dit moment weinig op risico voor de markt wordt gebouwd moet de
vraag voornamelijk worden geabsorbeerd door het huidige aanbod. Hierdoor kan ondanks een daling van de
vraag het aanbod toch nog afnemen.
Huurprijzen
De gemiddelde gerealiseerde huurprijs in 2013 is licht gedaald met circa 3% ten opzichte van het
huurprijsniveau van 2012. De gemiddelde gerealiseerde huurprijs lag in 2013 net onder de € 44 per m². De
huurprijzen voor moderne logistieke bedrijfsruimte bleven stabiel binnen een bandbreedte van € 50 per m² tot
€ 65 per m². Voor het midden segment geldt een iets bredere bandbreedte in 2013 van € 32,50 tot € 50 per m²
(2012: € 37,50 to € 50 per m²). Terwijl aan de onderkant van de markt een bandbreedte geldt van € 15 tot € 40
per m² (2012: € 20 tot € 40 per m²).
De hoogste huurprijzen (tot circa € 88,-- per m²) worden nog altijd gerealiseerd voor moderne logistieke
bedrijfsruimte rondom de luchthaven Schiphol. Overigens is de gemiddelde vraaghuur voor logistieke
bedrijfsruimte in de omgeving Schiphol circa € 84,-- per m².
Bandbreedte huurprijzen logistieke bedrijfsruimte naar regio (in € per m²)
Regio
2012
Rotterdam e.o.
40 – 65
Venlo/Venray
30 – 50
Amsterdam
40 – 65
Schiphol
70 – 90
Tiel/Geldermalsen
35 – 50
Oss/Den Bosch/Eindhoven
40 – 55
West-Brabant
35 – 55
Arnhem/Nijmegen
35 - 55
Zuid-Limburg
30 - 55
Almere/Zeewolde
40 - 55
2013
40 – 65
30 – 52
30 – 65
70 – 88
35 – 50
35 – 55
35 – 55
25 – 50
30 - 55
35 - 55
Er was in 2013 duidelijk sprake van prijsdruk. Dit is niet alleen terug te zien bij de gerealiseerde huurprijzen,
maar ook in de ontwikkeling van de vraaghuurprijzen. In de onderstaande tabel is dit goed terug te zien.
Hieruit blijkt ook dat de prijsdruk het grootst was in het middensegment. Hierbij moet wel worden opgemerkt
dat de huurprijzen voor verouderde panden in de voorgaande jaren al sterk is gedaald. De sterke daling van de
vraaghuurprijs wordt veroorzaakt door de teruggevallen vraag en het toch nog ruime aanbod. Bovendien zorgt
de mismatch tussen vraag (modern logistiek) en aanbod (midden segment tot verouderd logistiek) voor extra
druk op de huurprijzen.
Dat ook de vraaghuurprijzen in het topsegment licht zijn gedaald, wordt vooral veroorzaakt door de sterke
daling van de vraagprijzen in het middensegment. Hierdoor worden de prijzen in het topsegment ook licht
naar beneden bijgesteld om te kunnen blijven concurreren met het middensegment.
Ontwikkeling gewogen gemiddelde vraaghuurprijs (per m²)
Bouwjaar
1-1-2013
> 2005
57
2000 – 2005
52
1990 – 2000
52
< 1990
38
1-1-2014
55
47
47
37
Δ in %
-3,5
-9,2
-9,3
-3,0
47/182
Jaarverslag 2013
Nieuwbouw
In 2013 zijn 35 logistieke centra opgeleverd met een totale vloeroppervlakte van circa 768.000 m². Bij 22
distributiecentra ging het om eigenbouw met een totale vloeroppervlakte van 456.000 m². De overige 13
logistieke centra betrof nieuwbouw voor de markt, waarbij in 10 gevallen al voor de start van de bouw een
eindgebruiker was vastgelegd. In totaal ging het om 312.000 m² logistieke ruimte.
De grootste eigenbouw projecten die in 2013 zijn opgeleverd zijn DC Edco in Deurne (100.000 m²), DC Lidl in
Heerenveen (65.000 m²), DC McGregor in Waalwijk (45.000 m²) en DC OMS/Lidl in Oosterhout NB (36.000 m²).
De grootste nieuwe distributiecentra voor de markt betrof DC Dok Vast in Son en Breugel (55.000 m²)
verhuurd aan Rhenus, DC Dok Vast Tilburg (47.700 m²) verhuurd aan DB Schenker, DC BusinessPark Siberie
(fase I) in Peel en Maas (44.700 m²) verhuurd aan Brand Loyalty en DC Maessen in Venray (40.000 m²)
verhuurd aan Philips.
De oplevering van nieuwe logistieke centra zal naar verwachting in 2014 lager uitvallen dan in 2013. Aan het
begin van 2014 staan er 17 distributiecentra gepland om voor het einde van 2014 te worden opgeleverd. De
totale vloeroppervlakte van deze distributiecentra bedraagt circa 330.000 m² (inclusief 180.000 m²
eigenbouw). Met een gemiddelde bouwtijd van acht tot 12 maanden kan dit nog iets oplopen.
De volledige planvoorraad (exclusief eigenbouw) van logistieke ruimte is toegenomen van 1,3 miljoen m² aan
het begin van 2013 tot ruim 2 miljoen m² aan het begin van 2014.
Nieuwbouw logistieke ruimte naar regio en status (in m²)
Regio
Rotterdam e.o.
Venlo/Venray
Amsterdam/Schiphol
Tilburg e.o.
Tiel/Geldermalsen
Oss/Den
Bosch/Eindhoven
West-Brabant
Arnhem/Nijmegen
Almere/Zeewolde
Zuid-Limburg
Overig
Totaal
Opgeleverd
2013
In aanbouw
Nieuwbouw
onverhuurd
Planvoorraad in
verhuur
5.000
101.000
3.000
135.000
-
150.000
10.000
43.000
25.000
39.000
13.000
-
20.000
398.000
276.000
382.000
55.000
260.000
52.000
5.000
207.000
768.000
10.000
28.000
241.000
18.000
32.000
127.000
210.000
374.000
13.000
117.000
41.000
125.000
2.011.000
Cijfers zijn inclusief nieuwbouw voor eigen gebruik
De regio Venlo/Venray heeft verreweg de grootste planvoorraad. De plannen zijn voor een belangrijk deel
gelegen op Trade Park Noord in Venlo. Onder andere Prologis en Goodman hebben hier uitbreidingsplannen.
Ook Tilburg e.o. en West-Brabant hebben een aanzienlijke planvoorraad. Bijna de helft van alle plannen is
gelegen in de provincie Noord-Brabant, wat de sterke positie van deze provincie op de logistieke markt
bevestigd. In de regio Amsterdam/Schiphol zijn de nieuwbouwplannen (276.000 m²) vooral geconcentreerd op
en rond de luchthaven Schiphol. Opvallend genoeg is de planvoorraad beperkt in de regio Rotterdam. De
opening van de Tweede Maasvlakte zou hier verandering in kunnen brengen. Daarnaast dient te worden
opgemerkt dat Canon heeft aangekondigd haar nieuwe Europese distributie centrum van 120.000 m² op de
Maasvlakte te gaan realiseren, de oplevering vindt naar verwachting in 2015 plaats. Van de whitespots heeft
Almere/Zeewolde veruit de grootste planvoorraad (117.000 m²). Hiermee wordt bevestigd dat ook
ontwikkelaars denken dat deze regio in de toekomst een steeds belangrijkere positie binnen de logistieke
markt zal innemen.
Jaarverslag 2013
48/182
Buiten de logistieke regio’s zijn er vooral plannen voor nieuwbouw in de regio Utrecht en Zwolle. In Utrecht
betreft het onder andere de tweede fase van DC Lage Weide (28.800 m²). In Zwolle zal Wehkamp haar nieuwe
distributiecentrum van 35.000 m² vestigen. Volgens Wehkamp wordt het ‘'het grootste geautomatiseerde
warehouse ter wereld”. De totale investering in de nieuwbouw bedraagt ruim € 100 miljoen, waarvan circa €
30 miljoen voor het vastgoed.
De onverhuurde nieuwbouw (nieuwbouw distributiecentra die na oplevering nog nooit zijn verhuurd) lag met
127.000 m² aan het begin van 2014 iets hoger dan aan het begin van 2013 (116.000 m²). In vergelijking met
begin van 2012 toen er nog 246.000 m² onverhuurde nieuwbouw in aanbod stond is er sprake van een forse
afname. Wat de trend bevestigd van de grote vraag naar kwalitatief goede en moderne logistieke ruimte. De
aanwas is op dit moment beperkt doordat er de afgelopen jaren relatief weinig projecten voor eigen rekening
en risico zijn ontwikkeld. In de tweede helft van 2013 zijn er weer enkele partijen die op risico met de bouw
van nieuwe logistieke centra zijn begonnen. Het grootste deel van de onverhuurde nieuwbouw is te vinden in
de regio’s Amsterdam/Schiphol (39.000 m²) en Venlo/Venray (circa 25.000 m²).
Beleggingsmarkt
In 2013 werd fors meer geïnvesteerd in logistiek, vooral in de tweede helft van het jaar was sprake van een
sterke stijging. In totaal werd er circa € 437 miljoen in logistiek belegd in 2013, een stijging van 140% ten
opzichte van 2012. Het beleggingsvolume in het tweede halfjaar van 2013 bedroeg circa € 290 miljoen, bijna
het dubbele van het beleggingsvolume in het eerste halfjaar. Het beleggingsvolume werd opgestuwd door een
drietal portefeuilletransacties. LogiCor, Delin Capital en Granite Real Estate Investment kochten allen in de
tweede helft van 2013 een portefeuille. Gezamenlijk waren deze transacties goed voor 80% van de
beleggingen in het tweede halfjaar van 2013 en bijna 55% van de totale beleggingen in 2013. De vraag van
beleggers blijft gericht op moderne, langjarig verhuurde objecten.
Het beleggingsaanbod van dergelijke objecten is echter zeer beperkt. Dit is ook terug te zien in de transacties.
Van de 26 objecten die van eigenaar wisselden hadden 15 een bouwjaar van 2007 of later, 5 een bouwjaar van
tussen de 2000 en 2006 en 6 een bouwjaar van voor 2000.
Beleggingsvolume logistieke bedrijfsruimte per half jaar (x € miljoen)
De grootste single asset transactie betrof de aankoop van een distributiecentrum in Born door Delin Capital.
Het object van 51.000 m² is voor gemiddeld vijf jaar verhuurd aan Stanley Black & Decker, Kuehne+Nagel en
Helly Hansen. Het bruto aanvangsrendement bedroeg circa 8,2% (k.k.).
49/182
Jaarverslag 2013
De Britse belegger Delin Capital was in 2013 veruit de meest actieve belegger in logistiek vastgoed en kocht
voor ruim € 127 miljoen 4 objecten. Ook de Belgische “vastgoedbevak” WDP, dat in 2012 ook al flink in de
Nederlandse markt investeerde, was in 2013 opnieuw actief. Het kocht drie bestaande objecten voor een
totaal investeringsvolume van € 30,7 miljoen. Daarnaast ontwikkelt WDP ook voor eigen portefeuille in
Nederland. Onder andere het DC van Wehkamp in Zwolle wordt door WDP gerealiseerd.
Het merendeel van de beleggingen kwam overigens voor rekening van buitenlandse beleggers, circa 90% van
het totaal. In 2013 ging het vooral om Angelsaksische en Belgische beleggers.
Top 10 logistieke beleggingstransacties 2013
Plaats
Koper
Portefeuille
LogiCor
Portefeuille
Delin Capital
Portefeuille
Granite REI
Born
Delin Capital Asset Management
Zaltbommel
Real Estate Growth Fund
Venlo
W.P. Carey
Hoofddorp
Aspen Real Estate Investments
Zwolle
WDP
Almere
Montea
Utrecht
ProLogis European Property Fund II
Metrage
171.300
101.700
122.300
51.000
31.000
44.000
18.000
18.000
24.700
23.100
Koopsom (€ mln)
87,3
77,9
72,3
36,4
30,0
27,4
16,3
14,0
13,7
13,3
De bruto aanvangsrendementen voor moderne logistieke bedrijfsruimte zijn gedurende 2013 iets opgelopen
ten opzichte van 2012. Gemiddeld bewogen de aanvangsrendementen voor dergelijke objecten zich tussen de
7,8% en 8,5% (2012: 7,2% tot 8,25%). Voor het midden segment lagen de aanvangsrendementen tussen de
8,5% en 12% (2012: 8,25% tot 10%). Aan de onderkant van de markt liggen de aanvangsrendementen het
hoogst, gemiddeld tussen de 10% en 15% (2012: 10% tot 12,5%). Echter, voor sterk verouderde en/of
leegstaande objecten kan dit nog veel hoger liggen.
Onderzoeksverantwoording
Troostwijk Research voert permanent onderzoek uit naar de ontwikkelingen op de diverse vastgoedmarkten in
Nederland. Diverse gegevens zoals huurtransacties, beleggingen, projecten, aanbod, prijsontwikkeling en
uitgifte bedrijventerrein worden op basis van zowel interne als externe bronnen verzameld en verwerkt in
onze researchdatabase. De marktrapportages, referenties en andere onderzoeken en analyses van Troostwijk
zijn gebaseerd op gegevens uit deze researchdatabase, eventueel aangevuld met gegevens van derden, in
combinatie met eigen marktkennis van Troostwijk Taxaties en Troostwijk Real Estate.
Jaarverslag 2013
50/182
Definities
Aanbod
De hoeveelheid bedrijfsruimte vanaf 500 m² die voor verhuur of verkoop beschikbaar is. Het aanbod betreft
uitsluitend reeds opgeleverde of nog in aanbouw zijnde complexen. Plannen worden niet in de cijfers
meegenomen.
Bedrijfsruimte
Vastgoed dat is gebouwd voor bedrijfsactiviteiten, niet zijnde een kantoor of een winkel. Tot bedrijfspanden
kunnen worden gerekend distributiecentra, bedrijfsverzamelgebouwen, fabrieksgebouwen en opslagruimten.
Bedrijfscomplexen bestaan veelal uit een combinatie van verschillende componenten, zoals opslagruimte,
productieruimte, logistieke ruimte, showroomruimte en kantoorruimte. Indien de kantoorruimte 50% of meer
van het totale metrage beslaat, wordt het totale object niet meegenomen in het onderzoek.
Beleggingstransactie
Kooptransacties van bedrijfsruimte vanaf € 2 miljoen door een belegger. Ook sale-and-leaseback transacties
worden hierin meegenomen. Koop ten behoeve van herontwikkeling wordt alleen tot de beleggingstransacties
gerekend indien het bestaande object nog minimaal vijf jaar wordt verhuurd.
Bruto aanvangsrendement
De bruto huuropbrengsten als percentage van de koopsom
Huurprijzen bedrijfsruimte
Prijzen per vierkante meter vloeroppervlak. Incentives, BTW en servicekosten worden niet meegenomen.
Logistiek
Bedrijfsobject vanaf 5.000 m² met min. 5 loading docks, voornamelijk bestemd voor opslag-, overslag-, sorteeren vervoerfuncties.
Nieuwbouw
Bedrijfsruimte niet ouder dan twee jaar.
Nieuwbouw onverhuurd
Betreft objecten die na oplevering nooit verhuurd zijn geweest.
Opname
Bedrijfsruimte vanaf 500 m² die op de vrije markt is verhuurd of verkocht, met uitzondering van sale-andleaseback transacties en nieuwbouw ten behoeve van eigenaar-gebruikers (eigenbouw). Huurverlengingen en
koop door huurder worden eveneens buiten beschouwing gelaten. Transacties worden geregistreerd op het
moment van wilsovereenstemming tussen betrokken partijen.
Planvoorraad
Bouwplannen voor nog te realiseren bedrijfsruimte.
Voorraad
Bestaande of in aanbouw zijnde bedrijfsruimte met een vloeroppervlak van 500 m² of meer.
51/182
Jaarverslag 2013
4.2.4
De vastgoedportefeuille van Montea op 31/12/2013
Totaal
31/12/2013
België
Frankrijk
Totaal
31/12/2012
Nederland
Vastgoedportefeuille - Gebouwen
35
19
15
1
32
535.352
49.342
584.694
90.500
306.540
33.640
340.180
54.500
203.375
15.291
218.666
36.000
25.437
411
25.848
0
466.042
48.725
514.767
90.500
311.936.000
324.814.965
179.926.000
184.628.941
117.710.000
124.986.715
14.300.000
15.199.308
283.678.000
295.039.331
Contractuele jaarlijkse huurinkomsten (EUR)
Bruto rendement (%)
Bruto rendement als 100% verhuurd (%)
26.047.883
8,35%
8,73%
14.091.062
7,83%
8,50%
10.806.821
9,18%
9,18%
1.150.000
8,04%
8,04%
22.641.245
7,98%
8,25%
Niet verhuurde delen (m²)
Huurwaarde van niet verhuurde delen (EUR)
Bezettingsgraad (% van m²) ³
Bezettingsgraad (% van huurwaarde)
28.981
1.199.428
94,85%
95,28%
28.981
1.199.428
90,90%
91,51%
0
0
100,00%
100,00%
0
0
100,00%
100,00%
18.260
772.425
96,27%
96,71%
7.590.069
7.590.069
0
Aantal sites
Oppervlakte opslag (m²)
Oppervlakte kantoren (m²)
Totale oppervlakte (m²)
Ontwikkelingspotentieel (m²)
Reële waarde (EUR)
Investeringswaarde (EUR)
Vastgoedportefeuille - Zonnepanelen (1)
Reële waarde (EUR)
7.777.132
De reële waarde van de investering in zonnepanelen wordt opgenomen in rubriek “D” van de vaste activa in de balans.
Reële waarde
Aanschaffingswaarde
Verzekerde waarde
Huuropbrengsten*
(*)
(**)
België
EUR 179,9 miljoen
EUR 175,4 miljoen
EUR 207,3 miljoen
EUR 14,1 miljoen
Frankrijk
EUR 117,7 miljoen
EUR 113,2 miljoen
**EUR 72,2 miljoen
EUR 10,8 miljoen
Nederland
EUR 14,3 miljoen
EUR 13,9 miljoen
EUR 21,6 miljoen
EUR 1,2 miljoen
deze huuropbrengsten betreffen de contractuele huurgelden (zie eveneens volgende tabel).
51% van desites in Frankrijk met een totale reële waarde van EUR 59,6 miljoen, wordt door Montea verzekerd (EUR 72,2 miljoen).
De rest van de portefeuille in Frankrijk wordt door de huurder zelf verzekerd. (zie punt 1.2.4).
De totale oppervlakte van de vastgoedportefeuille-gebouwen bedraagt 584.694 m², verspreid over negentien
sites in België, één site in Nederland en vijftien sites in Frankrijk.
De totale initiële aanschaffingswaarde van de portefeuille in België bedraagt EUR 175,4 miljoen, EUR 113,2
46
miljoen in Frankrijk en EUR 13,9 miljoen in Nederland .
De hypotheses inzake de waardebepaling door de vastgoedexpert, vindt men terug in punt 4.2.5 van dit
jaarverslag.
46
De aanschaffingswaarde van de deelportefeuille in België wordt gedefinieerd als enerzijds de inbrengwaarde van de totale
portefeuille bij de beursgang in oktober 2006 en anderzijds de totale aanschaffingswaarde, inclusief alle daarmee gepaard gaande
kosten bij de aankoop van de site. De aanschaffingswaarde van de deelportefeuille in Nederland en Frankrijk worden gedefinieerd als
de totale aanschaffingswaarde, inclusief alle daarmee gepaard gaande kosten bij de aankoop van de site.
52/182
Jaarverslag 2013
De stijging van de reële waarde van de vastgoedportefeuille-gebouwen met EUR 28,3 miljoen tot EUR 311,9
miljoen door:
−
−
−
−
−
−
−
de eerste aankoop op de Nederlandse markt, met name een distributiecentrum in Almere, verhuurd aan
de A-ware Food Group (EUR 14,3 miljoen);
de verwerving van twee sites in de haven van Gent, verhuurd aan SAS Automotive and DSV Solutions
(EUR 17,2 miljoen);
de aankoop van een logistiek gebouw op Brucargo, verhuurd aan Geodis (EUR 3,0 miljoen);
de verwerving van een ontwikkeling op maat voor St-Jude Medical op Brussels Airport (EUR 6,1 miljoen);
de verkoop van de sites in Laken en Aartselaar (EUR 4,3 miljoen);
de verkoop van het opstalcontract aan Brussels Airport met betrekking tot de site op Brucargo, verhuurd
aan DHL Global Forwarding (EUR 6,6 miljoen);
de negatieve variatie in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen voor een bedrag van EUR 1,4 miljoen
(-0,5%).
Vier van de vijfendertig sites vertegenwoordigen elk meer dan 5% van de geconsolideerde
vastgoedportefeuille en vertegenwoordigen samen 31,0% van de totale reële waarde van de
vastgoedportefeuille:
Reële waarde
Klant(en)
•
Saint-Cyr-en-Val, Orléans
EUR 35,5 miljoen
FM Logistics
deze site vertegenwoordigt 11,4% van de totale reële waarde van de portefeuille
(de netto huurinkomsten op deze site voor het jaar 2013 vertegenwoordigen EUR 3,2 miljoen of 13,5% van
het netto huurrresultaat voor het jaar 2013).
•
Aalst Tragel
EUR 22,7 miljoen
Jan de Nul, Barry Callebaut
deze site vertegenwoordigt 7,3% van de totale reële waarde van de portefeuille
(de netto huurinkomsten op deze site voor het jaar 2013 vertegenwoordigen EUR 1,9 miljoen of 8,0% van
het netto huurresultaat voor het jaar 2013).
•
Brucargo - Zaventem
EUR 19,9 miljoen
DHL Global Forwarding
deze site vertegenwoordigt 6,4% van de totale reële waarde van de portefeuille
(de netto huurinkomsten op deze site voor het jaar 2013 vertegenwoordigen EUR 1,9 miljoen of 8,0% van
het netto huurresultaat voor het jaar 2013).
•
Vorst
EUR 18,6 miljoen
Unilever
deze site vertegenwoordigt 5,9% van de totale reële waarde van de portefeuille
(de netto huurinkomsten op deze site voor het jaar 2013 vertegenwoordigen EUR 0,9 miljoen of 3,8% van
het netto huurresultaat voor het jaar 2013).
Het totale ontwikkelingspotentieel bedraagt ongeveer 90.500 m² waarvan ongeveer 60% in België. Dit
potentieel betreft geenszins een grondbank voor nieuw te ontwikkelen sites maar eventuele uitbreidingen op
de bestaande sites (vier sites in België en twee sites in Frankrijk). Montea is constant in contact met haar
bestaande klanten op deze sites voor eventuele verdere ontwikkeling.
53/182
Jaarverslag 2013
47
Het bruto vastgoedrendement op het totaal van de portefeuille bedraagt 8,50% in België, 8,04% in
Nederland en 9,18% in Frankrijk, op basis van een volledig verhuurde portefeuille en rekening houdend met de
geschatte huur op leegstand (het bruto vastgoedrendement voor België, Nederland en Frankrijk bedraagt
respectievelijk 7,83%, 8,04% en 9,18%, waarbij geen rekening wordt gehouden met de geschatte huur op de
leegstand).
De door Montea behaalde bezettingsgraad op het totaal van de portefeuille, uitgedrukt in % van de geschatte
48
huurwaarde bedraagt 95,3% en op grond van het aantal bezette m² 94,9% .
49
De contractuele jaarlijkse huurinkomsten (exclusief huurwaarborgen) bedragen EUR 26,1 miljoen, zijnde
een stijging van 15% ten opzichte van 31/12/2012, toe te schrijven aan de bijkomende vastgoedbeleggingen in
gebouwen.
De gecontracteerde huurinkomsten in België bedragen EUR 14,1 miljoen, 1% hoger dan de geschatte
50
huurwaarde van de verhuurde oppervlakte. De gecontracteerde huurinkomsten in Nederland bedragen
EUR 1,2 miljoen, 0,5% lager dan de geschatte huurwaarde van de verhuurde oppervlakte en in Frankrijk
EUR 10,8 miljoen, 6,7% hoger dan de geschatte huurwaarde van de verhuurde oppervlakte.
Montea streeft ernaar om een vastgoedportefeuille met een gezonde mix van klanten te hebben met zowel
klanten uit industriële sector (bv. Coca-Cola, Jan De Nul, Barry Callebaut, Unilever) en de logistieke sector (bv.
FM Logistics, DHL en Norbert Dentressangle). De industriële sector wordt gekenmerkt door langere duurtijden
van huurcontracten maar vergen soms ook grotere investeringen. De logistieke sector is meestal gekenmerkt
door typische 3, 6, 9 contracten (kortere duurtijden) daar de logistieke sector sterk afhankelijk is van de
economische omstandigheden en de specifieke logistieke wensen van hun klanten.
De gemiddelde looptijd t.e.m. de eerst mogelijke opzegging bedraagt 5,7 jaar. Montea streeft ernaar om deze
looptijd zo hoog mogelijk te stellen, maar de Vennootschap opereert in een markt waar de normale
marktomstandigheden 3, 6, 9 contracten zijn.
In de volgende tabel wordt, op basis van de gecontracteerde jaarlijkse huurinkomsten, de vervaldatum
weergegeven van deze huurgelden waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de vervallen huurgelden in
2014, 2015 tot en met 2017 en vanaf 2018. Uit deze tabel blijkt dat 12% van deze jaarlijkse huurinkomsten
vervallen in 2014. EUR 965K (31%) betreft de jaarlijkse huurinkomsten ivm de site Grimbergen, waarvoor reeds
51
een oplossing werd gevonden.
47
48
49
50
51
Het bruto vastgoedrendement wordt als volgt gedefinieerd: de gecontracteerde huurinkomsten gedeeld door de reële waarde van de
vastgoedportefeuille.
Bij de berekening van deze bezettingsgraad werd, noch in de noemer, noch in de teller, rekening gehouden met de niet verhuurbare
m², bedoeld voor herontwikkeling en met de landbank.
Dit zijn de gecontracteerde jaarlijkse huurinkomsten zoals afgesloten in het huurcontract met de huurder.
Dit is de geschatte huurwaarde/m², zoals vastgesteld door de vastgoedexpert, rekening houdend met de locatie, de kenmerken van
het gebouw, de bedrijfsactiviteit, enz. en dit vermenigvuldigd met het aantal m².
Voor meer informatie verwijzen we naar het persbericht van 19/02/2014 of www.montea.com.
54/182
Jaarverslag 2013
CONTRACTUELE HUURGELDEN (EUR x 1.000)
België
Aalst
Bornem
Grimbergen
Hoboken
Meer
Puurs
Erembodegem
Mechelen
Vorst
Milmort
Heppignies
Zaventem
Zaventem
Gent
Zaventem
Gent
Frankrijk
Savigny-le-Temple
Feuqueires
Bondoufle
Saint-Priest
Cambrai
Roissy
Décines
Alfortville
Le Mesnil Amelot
Orléans
Marennes
Saint-Laurent-Blangy
Saint-Martin-de-Crau
Nederland
Almere
TOTAAL
Tragel 48-58
Industrieweg 4-24
Eppegemsestwg 31-33
Smallandlaan 7
Europastraat 28
Schoonmansveld 18
Industrielaan 27
Zandvoortstraat 16
Humaniteitslaan 292
Avenue du Parc Industriel
Rue Brigade Piron
Brucargo 830
Brucargo 831
Evenstuk
Brucargo 763
Korte Mate
Rue du Chrome 2
Zoning Industriel du moulin
Rue Henrie Dunant 9-11
Chemin de la Fouilousse
P.d. Activité Actipole
Rue de la Belle Etoile 280+ 383
Rue a Rimbaud 1
Le Techniparc
Rue du Gué 1-3
Rue des Genêts 660
La Donnière
Actipark
Ecopole
Stichtse Kant
31/12/2013
12 maanden
14.091
1.916
418
965
235
355
769
954
762
1.356
1.120
757
1.969
600
992
287
637
10.807
717
359
233
600
553
1.025
370
235
1.180
3.286
826
633
790
1.150
1.150
26.048
0 - 1 jaar
1 - 3 jaar
> 3 jaar
1.935
0
418
965
0
0
0
0
416
135
0
0
0
0
0
0
0
1.204
376
0
0
0
0
187
0
0
435
0
206
0
0
0
0
2.650
134
0
0
235
355
769
321
0
0
548
0
0
0
0
287
0
2.766
0
359
233
0
0
481
370
0
704
0
620
0
0
0
0
9.507
1.781
0
0
0
0
0
633
346
1.220
571
757
1.969
600
992
0
637
6.837
341
0
0
600
553
358
0
235
42
3.286
0
633
790
1.150
1.150
3.138
5.416
16.343
Montea investeerde in het jaar 2011 eveneens in zonnepanelen. Op 31/12/2013 bedraagt de totale reële
waarde van de zonnepanelen EUR 7,5 miljoen. Deze zonnepanelen werden geïnstalleerd op vier sites in
Vlaanderen (Grimbergen, Puurs, Bornem en Herentals) voor een totale investeringswaarde van EUR 7,5
miljoen. Daarnaast financierde Montea in zonnepanelen op één site in Wallonië (Coca-Cola – Heppignies) voor
een totale investeringswaarde van EUR 0,3 miljoen.
Deze zonnepanelen zorgen voor een additionele jaarlijkse netto inkomst van ongeveer EUR 0,8 miljoen en
komt vooral uit de opbrengst van de groene stroomcertificaten met een vaste looptijd van 20 jaar.
In onderstaande tabel vindt met een overzicht van de globale vastgoedportefeuille waaruit blijkt dat:
• de contractuele huurgelden 97,6% bedragen van de geschatte huurwaarde;
• de bezettingsgraad 94,9% bedraagt op basis van m²;
55/182
Jaarverslag 2013
Bouwjaar / jaar met
belangrijkste renovaties
België
AALST (ABCDEFG), TRAGEL 48-58
AALST (HIJ), TRAGEL 48-58
AALST (KLM), TRAGEL 48-58
BORNEM, INDUSTRIEWEG 4-24
GRIMBERGEN, EPPEGEMSESTWG 31-33
HOBOKEN SMALLANDLAAN 7
MEER EUROPASTRAAT 28
PUURS RIJKSWEG 89 & 85
HERENTALS, TOEKOMSTLAAN 33
NIJVEL, RUE DE L'INDUSTRIE
PUURS, SCHOONMANSVELD 18
EREMBODEGEM, INDUSTRIELAAN 27
MECHELEN, ZANDVOORTSTRAAT 16
VORST, HUMANITEITSln 292, SITE LIPTON
VORST, HUMANITEITSln 292, SITE CM
VORST, HUMANITEITSln 292, SITE RESTAURANT (STATION)
VORST, HUMANITEITSln 292, SITE SALVESEN (NEW PROJECT)
MILMORT, AVENUE DU PARC INDUSTRIEL
HEPPIGNIES, RUE BRIGADE PIRON
ZAVENTEM, BRUCARGO 830
ZAVENTEM, BRUCARGO 831
GENT, EVENSTUK
ZAVENTEM, BRUCARGO 763
GENT, KORTE MATE
Totaal België
Frankrijk
SAVIGNY LE TEMPLE, RUE DU CHROME
FEUQUIERES, ZI DU MOULIN 80
CAMBRAI, P. d' A. ACTIPOLE
ROISSY, RUE DE LA BELLE ETOILE 280
BONDOUFLE, RUE HENRI DUNANT 9-11
DECINES-CHARPIEU, RUE ARTHUR RIMBAUD 1
LE MESNIL AMELOT, RUE DU GUE 4& RUE DE LA GRANDE BORNE 11
LE MESNIL AMELOT, RUE DE LA GRANDE BORNE 11
ALFORTVILLE, LE TECHNIPARC
ROISSY, RUE DE LA BELLE ETOILE 383
LE MESNIL AMELOT, RUE DU GUE 1-3
SAINT PRIEST, RUE NICEPHORE NIEPCE
SAINT-CYR-EN-VAL, RUE DES GENETS 660
MARENNES, LA DONNIERE
SAINT-LAURENT-BLANGY, ACTIPARK
SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Totaal Frankrijk
Nederland
ALMERE, STICHTSE KANT
Totaal Nederland
Kantoren m²
Opslag m²
Totaal m²
Contractuele
huurgelden
Geschatte
Huurwaarde (*)
Bezettingsgraad
(op basis van m²)
(1975 - 2002) 2009
2000 - 2002
1985 - 2009
1977
1980 - 1995 - 1996 / 2003
2001
1990 - 2006
1975 - 1982 - 1984 - 1991
2004
2000
1998
1973 / 2007
1984 - 1990 - 1998
1984
1966 / 2007
1971 / 1995
1966 - 1979
2000
2011
2012
2013
2013
1995 -1999 / 2007 / 2009
2011
2.098
540
1.397
1.437
2.478
393
775
1.380
1.642
1.385
1.334
4.074
768
778
0
2.110
0
1.225
730
4.328
1.896
750
1.198
924
33.640
17.833
17.740
4.591
13.163
23.758
836
9.455
16.650
12.954
12.649
11.907
13.181
22.190
4.819
7.150
920
3.850
27.112
13.381
23.951
7.891
23.400
5.120
12.039
306.540
19.931
18.280
5.988
14.600
26.236
1.229
10.230
18.030
14.596
14.034
13.241
17.255
22.958
5.597
7.150
3.030
3.850
28.337
14.111
28.279
9.787
24.150
6.318
12.963
340.180
650.914
1.000.340
264.370
418.241
964.797
234.854
355.057
0
0
0
768.948
953.757
761.866
341.128
353.125
135.454
525.836
1.119.874
757.128
1.969.186
600.000
992.337
287.000
636.850
14.091.062
613.695
807.457
242.015
533.961
1.078.246
63.733
319.538
971.220
583.790
583.170
607.210
876.291
855.750
269.260
268.125
209.900
296.500
1.000.323
568.723
1.969.010
684.275
1.021.300
359.378
616.567
15.399.435
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
1992 / 2007
1995 - 1998 - 2000
2008
1990 - 2001
1990
1996
1992
1992
2001
2001
1998
2008
1996 - 2006
1998 - 2000 / 2001
2006
2002
646
763
682
737
1.307
1.108
648
700
382
1.965
1.211
906
1.655
524
757
1.300
15.291
15.650
8.230
10.588
3.548
2.478
2.713
2.846
4.465
1.665
4.492
4.043
15.120
73.797
19.965
15.328
18.447
203.375
16.296
8.993
11.270
4.285
3.785
3.821
3.494
5.165
2.047
6.457
5.254
16.026
75.452
20.489
16.085
19.747
218.666
716.777
358.559
553.281
357.550
232.674
370.432
209.697
493.862
234.645
667.648
476.650
600.000
3.285.692
826.460
633.245
789.649
10.806.821
634.188
314.755
484.900
353.118
221.925
339.490
229.080
448.200
216.160
627.210
393.755
629.820
3.004.800
865.599
560.855
807.710
10.131.565
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
411
411
25.437
25.437
25.848
25.848
1.150.000
1.150.000
1.155.472
1.155.472
100,0%
100,0%
49.342
535.352
584.694
26.047.883
26.686.472
94,9%
2008
Totaal
0,0%
100,0%
98,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
90,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
(*) de geschatte huurwaarde/m², zoals vastgesteld door de vastgoedexpert, houdt rekening met de locatie van de site, de kenmerken van
de site,de technische kenmerken van het gebouw, de bedrijfsactiviteit, enz. en dit vermenigvuldigd met het aantal m².
In onderstaande tabel vindt u een detail, gerangschikt volgens het initiële bouwjaar of het jaar van de
belangrijkste renovatie. Daaruit blijkt dat 58% van de portefeuille niet ouder is dan 10 jaar. In geval een site
grondig gerenoveerd wordt, wordt de site na de renovatie opgenomen in het jaar van renovatie.
Bouwjaar of jaar met
belangrijkste renovaties
1977
1984
1990
1992
1995
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2013
Totaal
Kantoren m²
Opslag m²
Totaal m²
% of total
1.437
778
1.307
1.348
2.110
1.108
3.313
1.198
3.373
4.001
1.840
2.478
1.642
3.187
4.720
1.999
3.495
1.654
4.328
2.646
47.962
13.163
4.819
2.478
7.311
920
2.713
38.140
5.120
47.991
30.506
36.187
23.758
12.954
98.580
35.981
51.145
22.424
25.420
23.951
31.291
514.852
14.600
5.597
3.785
8.659
3.030
3.821
41.453
6.318
51.364
34.507
38.027
26.236
14.596
101.767
40.701
53.144
25.919
27.074
28.279
33.937
562.814
2,59%
0,99%
0,67%
1,54%
0,54%
0,68%
7,37%
1,12%
9,13%
6,13%
6,76%
4,66%
2,59%
18,08%
7,23%
9,44%
4,61%
4,81%
5,02%
6,03%
100,00%
Montea analyseert haar vastgoedportefeuille eveneens op basis van de activiteiten van haar klanten, het type
gebruiker en het type gebouw.
56/182
Jaarverslag 2013
In onderstaande tabel vindt u de verschillende percentages terug op basis van de jaarlijkse contractuele
huurinkomsten. Hieruit blijkt dat 47% van huurinkomsten afkomstig zijn van pure logistiekers. Daarenboven
kan men zeggen dat het aandeel van de semi-industriële panden ongeveer 12% bedraagt.
%
Sector
Logistics
Healthcare
Consumer goods
Services
Technology
Food
Industrial
Type gebouw
Semi-industrial
Logistics
Type Gebruiker
End user
Logistics
46,61%
3,13%
25,82%
5,14%
0,23%
4,53%
14,55%
100,00%
11,62%
88,38%
100,00%
45,02%
54,98%
100,00%
57/182
Jaarverslag 2013
4.2.5
Conclusies van de vastgoedexpert 52
Waardebepaling
De waardebepaling van de verschillende investeringsobjecten van de portefeuille
werd ondersteund door volgende methodes: de huurwaardekapitalisatiemethode
en de inkomensbenadering volgens een DCF (Discounted Cash Flow) model, met
een aftoetsing van de bekomen eenheidsprijzen.
Waarde-evolutie
De Fair Value conform IAS40 van de gebouwen is op jaarlijkse basis van 31/12/2012
overgegaan van EUR 283.678.000 naar EUR 311.936.000 op 31/12/2013. Deze Fair
Value van EUR 311.936.000 komt overeen met een investeringswaarde van EUR
324.815.000 vrij op naam.
Het aanvangsrendement (het beschouwde huurinkomen ten opzichte van de
investeringswaarde) van de volledige portefeuille bedraagt 8,02%.
Patrimonium
Het patrimonium telt op heden ±535.352 m² opslagruimte en ±49.342 m²
kantoorachtige oppervlakten of een totale oppervlakte van 584.694 m². Het is
gelegen op vijfendertig sites, waarvan negentien in België, vijftien in Frankrijk en
53
één in Nederland. Drie sites (Grimbergen , Gent Evenstuk en Gent Hulsdonk) zijn in
concessie. Op drie andere sites wordt een opstalvergoeding betaald (Brucargo 763,
830 en 731). De toename van de marktwaarde van de portefeuille is vooral het
gevolg van de acquisities in België en één pand in Nederland (Almere).
Behalve de vijftien sites in Frankrijk en de site in Nederland zijn de huidige
eigendommen hoofdzakelijk gelegen in de Vlaamse ruit. Eén site (Vorst) is in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen en drie gebouwen in Wallonië, met name in
Milmort, Nijvel en Heppignies. Van de vijftien sites in Frankrijk zijn er zeven gelegen
in de regio Parijs (Savigny-le-Temple en Roissy, Bondoufle, Le Mesnil Amelot,
Alfortville) en acht andere in de provincie (Lyon en Saint-Priest, Cambrai en Arras,
Feuquières-en-Vimeu en Orléans/Saint-Cyr-en-Val en Marseille).
Huurinkomsten
Het effectief huurinkomen wordt berekend na aftrek van de onroerende
voorheffing wanneer deze ten laste van de eigenaar is en in enkele zeldzame
gevallen als een gemiddeld huurinkomen tot eerstvolgende vervaldag indien er
huurkortingen zijn of de huur contractueel niet constant verloopt.
Dit jaarlijkse huurinkomen bedroeg EUR 26.047.883 per jaar op 31/12/2013. De
lopende huurcontracten liggen 3,1% hoger dan de overeenstemmende geschatte
markthuurwaarde.
De vermelde huurbedragen zijn netto huurinkomsten los van bijkomende
betalingen voor gemeenschappelijke lasten en eventuele verzekeringspremies.
De bezettingsgraad voor de ganse portefeuille, berekend op basis van de oppervlakten, bedraagt ± 94,9%.
Bron: De Crombrugghe & Partners, Herman-Debrouxlaan 54, 1160 Brussel, vertegenwoordigd door de heer
Pascal Van Humbeek, in de hoedanigheid van aangestelde deskundige.
52
53
Niet het volledige verslag van de vastgoedexpert van 31/12/2013 werd opgenomen in dit jaarverslag maar enkel de conclusies, gezien
het volledige verslag vertrouwelijke informatie bevat die voor de concurrentie van belang kan zijn.
De site te Grimbergen wordt samen met een andere openbare vastgoedbevak, WDP Comm.VA, aangehouden in onverdeeldheid op
basis van een 50/50 verdeling. Hierdoor is WDP Comm.VA mede-eigenaar van deze site.
58/182
Jaarverslag 2013
4.3 Belangrijke verwezenlijkingen tijdens het boekjaar
4.3.1

Investeringsactiviteit tijdens het jaar 2013 in de Benelux en Frankrijk
19 juni 2013 – Verwerving van de aandelen Acer park NV, eigenaar van een gebouw, recent ontwikkeld
54
voor St Jude Medical te Brucargo
Montea verwierf op 19 juni 2013 de aandelen van Acer Park NV. Acer Park was eigenaar van het gebouw dat
werd ontwikkeld door MG Real Estate (De Paepe group). Montea heeft na oplevering de aandelen van Acer
Park (dochtervenootschap van MG Real Estate (De Paepe group) verworven. Het gebouw bestaat uit 6.000 m²
magazijnruimte, 1.700 m² mezzanine en 1.900 m² kantoorruimte en werd ontwikkeld voor St Jude Medical te
55
Brucargo. Het betreft een investering van EUR 5.624.000 , op
basis van een aanvangsrendement van 7,7%. Montea heeft
een huurovereenkomst onder marktconforme voorwaarden
afgesloten met St Jude Medical voor een looptijd van 8,5 jaar.
56
Zoals reeds aangekondigd , hebben The Brussels Airport
Company
en
Montea
een
samenwerkingsakkoord
ondertekend voor de ontwikkeling van het laatst beschikbare
plot op Brucargo West met een totale oppervlakte van 31.000
m². Hiertoe tekende Montea een (verlengbare)
opstalovereenkomst van 50 jaar met de luchthaven. Deze
investering is in lijn met de reële waarde, bepaald door de
Montea “Space for Growth” – Site Brucargo 831
vastgoedexpert.

27 juni 2013 – Aankoop van een logistiek gebouw op Brucargo (Zaventem)
57
Op 27 juni 2013 verwierf Montea van DHL Global Forwarding (Belgium) NV het gebouw 765 op Brucargo. Het
gebouw staat op een terrein van 12.700 m² en omvat 4.900 m² opslagruimte en 1.400 m² kantoorruimte.
Bovendien ondertekende Montea een onderhandse opstalovereenkomst met The Brussels Airport Company
voor een looptijd van 50 jaar, die kan verlengd worden voor een nieuwe periode van 50 jaar. De
opstalvergoeding bedraagt 27,50% van de gefactureerde brutohuur.
Montea investeert in dit vastgoed, rekening houdend met bovenvermelde opstalovereenkomst, op basis van
een aanvangsrendement van 8,67%, hetzij een investeringswaarde van EUR 2,40 miljoen. Deze investering is in
lijn met de reële waarde, bepaald door de vastgoedexpert. Zoals vermeld in punt 4.3.4, heeft Montea een
huurovereenkomst voor het gebouw afgesloten met Geodis voor een looptijd van 9 jaar op basis van een
aanvangsrendement van 8,7%.
54
55
56
57
Voor meer informatie verwijzen wij naar het persbericht van 19/06/2013 of www.montea.com.
Voor meer informatie verwijzen wij naar het persbericht van 20/12/2012 of www.montea.com.
Voor meer informatie verwijzen wij naar het persbericht van 13/09/2012 of www.montea.com.
Voor meer informatie verwijzen wij naar het persbericht van 07/05/2013 of www.montea.com. De oppervlaktes in het persbericht
van 07/05/2013 waren foutief vermeld. De oppervlaktes vermeld in dit jaarverslag zijn correct.
59/182
Jaarverslag 2013

28 juni 2013 – Verwerving van de aandelen van Cordeel Evenstuk NV, eigenaar van een nieuw
58
ontwikkeld logistiek platform voor DSV in de haven van Gent
Op 28 juni 2013 verwierf Montea de aandelen van Cordeel Evenstuk NV. Cordeel ontwikkelde over de
afgelopen maanden een nieuw logistiek platform voor DSV
Solutions. De site bestaat uit 23.400 m² opslagruimte en 750
m² kantoorruimte. Het gebouw is verhuurd voor een periode
van 9 jaar, ingaand op 1 juli 2013. De gehele site voldoet aan
de strenge TAPA ‘A’ normen inzake beveiliging. Het
distributiecentrum bevindt zich op een terrein van ca. 74.400
m² en biedt nog de mogelijkheid voor een uitbreiding van ca.
17.000 m².
Montea “Space for Growth” – Site Haven Gent Evenstuk
Montea investeert in dit vastgoed op basis van een aanvangsrendement van 7,80%, hetzij een
investeringswaarde van EUR 10,9 miljoen. De groep Cordeel verwierf voor deze ontwikkeling een concessie
van het Havenbedrijf voor een periode van 30 jaar, verlengbaar met 20 jaar. Deze investering is in lijn met de
reële waarde, bepaald door de vastgoedexpert.

9 oktober 2013 – Montea verwerft een distributiecentrum in Almere (Nederland)
59
Montea heeft van Axa Real Estate - namens één van haar fondsen - een recent gebouwd distributiecentrum
(2008) verworven, gelegen in de logistieke zone "Stichtse Kant" in
Almere. De site heeft een totale oppervlakte van ca. 36.000 m² met
24.000 m² opslagruimte en 700 m² kantoorruimte. Deze transactie
vertegenwoordigt een investeringswaarde van EUR 13,7 miljoen, op
basis van een aanvangsrendement van 8,0%. Het gebouw is
verhuurd voor een vaste looptijd van 22 jaar aan A-ware Food
group, met een aankoopoptie – in lijn met de investeringswaarde –
in 2024. Deze investering is in lijn met de reële waarde, bepaald
door de vastgoedexpert.
Montea “Space for Growth” – Site Almere

18 december 2013 – Verwerving, door inbreng in natura, van de aandelen van een vennootschap met
60
een 13.000 m² logistiek platform in de Haven van Gent
MG Real Estate (De Paepe Group) heeft de aandelen van NV Ghent
Logistics, die eigenaar is van een logistiek platform, gelegen in de Haven
van Gent op 18 december 2013 ingebracht in het kapitaal van Montea. De
site heeft een totale oppervlakte van ca. 18.000 m² en omvat 11.950 m²
opslagruimte en 1.000 m² kantoorruimte. Het gebouw is ESFR
gesprinklerd en heeft een vrije hoogte van 10 m. Het gebouw is verhuurd
aan SAS Automotive Belgium voor een looptijd van 13 jaar, met een
eerste break na 7 jaar Deze transactie vertegenwoordigt een
investeringswaarde van EUR 6,50 miljoen, op basis van een
aanvangsrendement van 8,5 %. Deze investering is in lijn met de reële
waarde, bepaald door de vastgoedexpert.
Montea “Space for Growth” – Site Haven Gent Hulsdonk
58
59
60
Voor meer informatie verwijzen wij naar het persbericht van 11/06/2013 of www.montea.com.
Voor meer informatie verwijzen wij naar het persbericht van 09/10/2013 of www.montea.com.
Voor meer informatie verwijzen wij naar het persbericht van 18/12/2013 of www.montea.com.
60/182
Jaarverslag 2013
4.3.2

Ontwikkelingsactiviteit tijdens het jaar 2013
18 december 2013 – Partnershipovereenkomst met MG Real Estate (De Paepe Group) voor
ontwikkeling van duurzaam logistiek park “MG Park De Hulst” in Willebroek met een totaal
61
ontwikkelingspotentieel van 150.000 m² aan logistiek vastgoed
Montea en MG Real Estate (De Paepe Group) hebben een partnershipovereenkomst ondertekend voor de
ontwikkeling van het 40 ha grote MG Park De Hulst in Willebroek. Het logistiek park omvat een bebouwbare
oppervlakte van 30 ha en 10 ha groen-buffer. MG Park De Hulst heeft de ambitie om met zijn totaal
ontwikkelingspotentieel van 150.000 m² aan logistieke ruimte, dé referentie te worden op het vlak van
duurzaam logistiek vastgoed.
Het partnership bestaat er in dat Montea voor EUR 4,50
miljoen zal deelnemen aan de ontwikkelingskost van de
infrastructuur van het park. In ruil daarvoor heeft Montea
een voorrecht op elke ontwikkeling op de site aan een op
voorhand bepaald rendement, afhankelijk van de
parameters van elk afzonderlijk deelproject. MG Real Estate
(De Paepe Group) en Montea zullen daarnaast hun
commerciële krachten bundelen voor het vinden van
gebruikers voor deze ontwikkeling. De totale ontwikkeling
heeft een geschatte waarde bij realisatie van EUR 120
miljoen. De partners schatten de totale doorlooptijd van het
project op 3 tot 5 jaar.
4.3.3
Desinvesteringsactiviteit tijdens het jaar 2013
Tijdens het jaar 2013 werden volgende desinvesteringen verwezenlijkt:
Laken: de site bestaat uit 340 m² kantoorruimte en 5.085 m² opslagruimte en werd
verkocht aan een eindgebruiker. Deze transactie werd gerealiseerd via bemiddeling
door Property Partners voor een bedrag van EUR 2,90 miljoen en is hoger dan de reële
waarde, bepaald door de vastgoedexpert.
Vilvoorde: het betreft een gemengde site bestaande uit 3.000 m²
kantoorruimte en 1.000 m² opslagruimte. Deze transactie werd bemiddeld door Verac
voor een bedrag van EUR 2,45 miljoen en is hoger dan de reële waarde, bepaald door de
vastgoedexpert.
De notariële aktes werden verleden in het eerste semester van 2013.
61
Voor meer informatie verwijzen wij naar het persbericht van 18/12/2013 of www.montea.com.
61/182
Jaarverslag 2013
4.3.4
Huuractiviteit tijdens het jaar 2013 in de Benelux en Frankrijk
Het jaar 2013 werd gekenmerkt door een hoge huuractiviteit waarbij voor meer dan 36.000 m² aan nieuwe
huurovereenkomsten werden ondertekend.

7 mei 2013 – 100% bezettingsgraad in Frankrijk door nieuwe lange-termijn huurovereenkomst met Le
62
Piston Français in Savigny-le-Temple
Montea en LPF (Le Piston Français) hebben een lange-termijn
huurovereenkomst ondertekend voor een vaste looptijd van 12
jaar en 8 maanden voor de laatst beschikbare opslagruimte van
8.850 m² op de site in Savigny-le-Temple. Deze
huurovereenkomst werd onder marktconforme voorwaarden
afgesloten. De site in Savigny-le-Temple heeft een “1510”
classificatie en heeft bovendien een topligging ten zuiden van Parijs, in de nabijheid van de A5 Parijs/Lyon.
CBRE was raadgever bij de onderhandelingen.

7 mei 2013 – Nieuwe huurovereenkomst met Geodis in Zaventem, Brucargo
63
In het kader van de verwerving van het nieuwe
distributiecentrum van DHL Global Forwarding op
Brucargo in december 2012, sloot Montea eveneens
een akkoord met DHL tot aankoop van het gebouw
765 op Brucargo. Het gebouw staat op een terrein van
12.700 m² en omvat 4.900 m² opslagruimte en 1.400
m² kantoorruimte.
Montea heeft een huurovereenkomst voor het gebouw afgesloten met Geodis voor een looptijd van 9 jaar.
Deze huurovereenkomst werd onder marktconforme voorwaarden afgesloten. De onderhandelingen met
Geodis, dat reeds jarenlang zijn kantoren had op Brucargo, werden begeleid door CBRE Antwerpen.

01 juni 2013 – Nieuwe huurovereenkomst met TNT Innight NV in Mechelen
Montea en TNT Innight NV hebben een huurovereenkomst ondertekend voor een vaste looptijd van 6 jaar op
de site in Mechelen voor een logistieke site van ruim 10.000 m². Deze huurovereenkomst werd onder
marktconforme voorwaarden afgesloten. TNT Innight NV was reeds gevestigd in de regio Mechelen maar was
door de sterke groei in volume van de afgelopen jaren op zoek naar een groter logistiek gebouw.
TNT Innight maakt deel uit van de groep TNT NV, is in meer dan 200 landen actief en biedt aan bedrijven en
consumenten wereldwijd een breed scala aan post- en expressdiensten aan. DTZ was raadgever bij de
onderhandelingen.
62
63
Voor meer informatie verwijzen wij naar het persbericht van 07/05/2013 of www.montea.com. De oppervlaktes in het persbericht
van 07/05/2013 waren foutief vermeld. De oppervlaktes vermeld in dit jaarverslag zijn correct.
Voor meer informatie verwijzen wij naar het persbericht van 07/05/2013 of www.montea.com. De oppervlaktes in het persbericht
van 07/05/2013 waren foutief vermeld. De oppervlaktes vermeld in dit jaarverslag zijn correct.
62/182
Jaarverslag 2013

18 december 2013 – Ondertekening van twee nieuwe huurovereenkomsten: met Globis NV (site
64
Erembodegem) en met DHL Supply Chain Belgium NV (site Mechelen)
Montea en Globis hebben een huurovereenkomst ondertekend met
ingang op 1 januari 2014 en voor een periode van 7 jaar, voor de huur van
de resterende kantoorruimte van 740 m² op Montea’s site in
Erembodegem. Deze huurovereenkomst werd onder marktconforme
voorwaarden afgesloten. Software ontwikkelaar Globis was reeds
gevestigd in de regio Aalst en verzorgt de parametrisatie van business
processen (barcodescanning, EDI integratie, E-business, …).
Montea en DHL Supply Chain Belgium NV hebben een
huurovereenkomst ondertekend voor een termijn van drie jaar voor de
site in Mechelen. Deze huurovereenkomst werd onder marktconforme
voorwaarden afgesloten en omvat 10.208 m² opslagruimte en 207 m²
kantoorruimte en vervangt de huurovereenkomst met Pomax die het
pand voortijdig zal verlaten.

Bezettingsgraad van >94,9%
eerstvolgende breakdatum)
65
– Gemiddelde looptijd van de contracten van 5,7 jaar (tot de
Op 31/12/2013 bedraagt de bezettingsgraad 94,9%.
De totale leegstand bedraagt 28.981 m², en heeft hoofdzakelijk betrekking op de site in Nijvel (14.034 m²) en
de site in Herentals (14.600 m²).
Op het einde van 2013 bedraagt de gemiddelde looptijd van de contracten tot hun eerste breakdatum 5,7 jaar.
Met de aankondiging van EUR 42,2 miljoen investeringen (zie persmededeling van 07/02/2014), waarbij de
nieuwe investeringen een gemiddelde looptijd van 14 jaar hebben, zal Montea haar doel om een gemiddelde
looptijd van haar contracten van 6 jaar te behalen tot eerste vervaldatum, in 2014 bereiken.
4.3.5
Verdere versterking en diversificatie van de financieringsstructuur
4.3.5.1 Keuzedividend
66
Ter ondersteuning van de verdere groei van Montea, werd aan de aandeelhouders een keuzedividend
aangeboden. In totaal werd 50% van de dividendcoupons 2012 ingeleverd tegen nieuwe aandelen. Hierdoor
werden op 19 juni 2013 139.622 nieuwe aandelen uitgegeven voor een totaal uitgiftebedrag van EUR
4.042.056,90 (EUR 2.803.720,03 in kapitaal en EUR 1.238.336,87 in uitgiftepremie). Ingevolge deze
kapitaalverhoging bedroeg het maatschappelijk kapitaal van Montea per 20 juni 2013 EUR 132.290.154,64,
vertegenwoordigd door 6.587.896 aandelen.
64
65
66
Voor meer informatie verwijzen wij naar het persbericht van 18/12/2013 of www.montea.com.
De bezettingsgraad is gebaseerd op de m². Bij de berekening van deze bezettingsgraad werd, noch in de noemer, noch in de teller,
rekening gehouden met de niet verhuurbare m², bedoeld voor herontwikkeling en met de landbank.
Voor meer informatie verwijzen wij naar het persbericht van 19/06/2013 of www.montea.com.
Jaarverslag 2013
63/182
4.3.5.2 Obligatie-uitgifte van EUR 30 miljoen67
In het kader van de verdere diversificatie van de financieringen, is Montea overgegaan tot de uitgifte van een
obligatielening voor een totaal bedrag van EUR 30 miljoen door middel van een private plaatsing. De obligaties
hebben een nominale waarde van EUR 100.000. Deze obligatielening heeft een looptijd van zeven jaar met als
vervaldatum 28/06/2020 en biedt een vast jaarlijks bruto rendement van 4,107%. De obligaties werden
toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels vanaf 4 juli 2013.
4.3.5.3 Op 19 december 2013 finaliseert Montea een succesvolle kapitaalverhoging van EUR 6.477.239
door de uitgifte van 221.066 nieuwe aandelen als vergoeding voor een inbreng in natura68
Montea kondigde in haar persbericht van 18 december 2013 een kapitaalverhoging aan voor de verwerving
via inbreng in natura van de aandelen van Ghent Logistics NV, die eigenaar is van een recent gebouwd
logistiek platform (2011), gelegen in de Haven van Gent (zie boven, punt 4.3.1).
De kapitaalverhoging werd succesvol onderschreven voor een bedrag van EUR 6.477.239,24 met de uitgifte
van 221.066 nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van EUR 29,30 per nieuw aandeel, wat overeenstemt
met het 30-daags gemiddelde voorafgaand aan de datum van de inbrengovereenkomst, gecorrigeerd met het
geschatte bruto dividend van EUR 2,00 per aandeel voor het boekjaar, eindigend per 31 december 2013. Deze
kapitaalverhoging is gebeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal.
Het kapitaal werd – inclusief de incorporatie van de uitgiftepremie – verhoogd met EUR 6.477.239,24 en werd
dus gebracht op EUR 138.767.393,88, vertegenwoordigd door 6.808.962 aandelen. De nieuwe aandelen
Montea zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen van Montea en delen
in het resultaat van het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2014.
De notering van de nieuw uitgegeven aandelen zal worden aangevraagd zo snel mogelijk na de detachering
van de bestaande aandelen van coupon nr. 11. Montea zal haar beste inspanningen leveren om de toelating
tot de verhandeling aan te vragen tegen eind mei 2014.
4.3.6
Netto courant resultaat 69 bedraagt EUR 13,50 miljoen (EUR 2,05 per aandeel), een groei van 20,0%
op recurrente basis ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
Het netto courant resultaat van Montea bedraagt EUR 13,50 miljoen (EUR 2,05 per aandeel) tijdens het jaar
2013, ten opzichte van EUR 11,25 miljoen tijdens dezelfde periode vorig jaar (EUR 2,00 per aandeel), een
stijging van 20%.
Deze groei met EUR 2,25 miljoen is het resultaat van:
•
de stijging van het operationeel resultaat vóór het resultaat op de vastgoedportefeuille met
EUR 3,14 miljoen (+18,7%):
o het netto huurresultaat steeg met EUR 3,73 miljoen (+18,7%), bepaald door de volledige jaarlijkse
inkomsten van de investeringen in het vorige boekjaar en de inkomsten van de EUR 40,6 miljoen
investeringen in het boekjaar 2013;
67
Voor meer informatie verwijzen wij naar het persbericht van 24/06/2013 of www.montea.com.
Voor meer informatie verwijzen wij naar het persbericht van 19/12/2013 of www.montea.com.
Netto resultaat exclusief resultaat op de vastgoedportefeuille (code XVI, XVII, XVIII en XIV van de resultatenrekening) en exclusief de
variatie in de reële waarde van de rente-indekkingsinstrumenten (code XXIII van de resultatenrekening).
68
69
Jaarverslag 2013
o
o
•
64/182
de mindere stijging van het vastgoedresultaat t.o.v. het netto huurresultaat (+17,1%) heeft
voornamelijk te maken met de hogere gemiddelde leegstand in het jaar 2013;
rekening houdend met de algemene kosten van de vennootschap bedraagt de operationele marge
84,1%, in lijn met 2012.
de toename van het netto negatief financieel resultaat met EUR 0,74 miljoen (+13,5%):
o de gemiddelde financiële schuldenlast 70 steeg met 15,4% (EUR 21,1 miljoen) terwijl het netto negatief
financieel resultaat steeg met 13,5%. Als gevolg daalde de gemiddelde financiële last tot 3,92%;
o op het einde van het boekjaar bedraagt de financiële last 3,96% 71.
4.3.7
Voorstel tot uitkering van een bruto dividend van EUR 1,97 per aandeel
Het resultaat, beschikbaar voor uitkering, bedraagt EUR 13,72 miljoen (EUR 2,08 per aandeel). Op basis van dit
72
resultaat zal de raad van bestuur van Montea een dividend voorstellen van EUR 1,97 bruto per aandeel (EUR
1,4775 netto per aandeel), wat een uitkeringspercentage inhoudt van 94,7% ten opzichte van het resultaat,
beschikbaar voor uitkering en 96,1% ten opzichte van het netto courant resultaat.
4.3.8
Informatie met betrekking tot lopende rechtsgedingen
4.3.8.1 Overeenkomst tot inbreng van bepaalde gebouwen naar aanleiding van de beursgang
Montea heeft eerder melding gemaakt van het rechtsgeding dat een derde partij tegen Montea aangespannen
heeft in 2008, omdat deze partij meende recht te hebben op de inbreng, door middel van een fusie of een
andere operatie, van bepaalde gebouwen. Nadat de rechtbank van koophandel van Brussel bij vonnis van 28
april 2009 Montea in het gelijk had gesteld, heeft het hof van beroep van Brussel bij arrest van 21 februari
2012 de wederpartij gedeeltelijk in het gelijk gesteld. Montea nam naar aanleiding van dit arrest, een provisie
op in de geconsolideerde jaarrekening op 31/12/2011 ten belope van EUR 1.200K (voor meer informatie
verwijzen we naar pag. 15 van het geconsolideerde jaarverslag 2011). Tijdens het boekjaar 2012 werd
overgegaan tot een betaling van EUR 1.198K. Tegen dit arrest heeft Montea een voorziening in cassatie
ingediend. Bij arrest van 24 oktober 2013 heeft het Hof van Cassatie de voorziening echter afgewezen.
Daarmee is dit rechtsgeding tot een einde gekomen. Het arrest van het Hof van Cassatie heeft geen impact op
de geconsolideerde cijfers van Montea voor het jaar 2013.
70
71
72
De gemiddelde financiële schuldenlast wordt bepaald door het gemiddelde van alle financiële schulden van Montea, inclusief de
kredietlijnen, de hedginginstrumenten, de obligatielening en de leasingschulden. Bij de gemiddelde financiële schuldenlast wordt
geen rekening gehouden met de negatieve waarde van de indekkingsinstrumenten. De gemiddelde financiële kost is de volledige
financiële cash kost (zonder rekening te houden met de variaties in de indekkingsinstrumenten) t.o.v. deze gemiddelde financiële
schuld.
Dit betreft de financiële kost op het einde van het boekjaar 2013, rekening houdend met de stand van de financiële schuldenlast op
het einde van het boekjaar en rekening houdend met de thans geldende interestvoeten.
Berekend op basis van 6.587.896 aandelen. Het totaal aantal aandelen per 31 december 2013 bedraagt 6.808.962 aandelen. Op 19
december 2013 is Montea overgegaan tot een kapitaalverhoging van EUR 6,5 miljoen door de uitgifte van 221.066 nieuwe aandelen.
Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen van Montea, met dien verstande
dat zij evenwel niet gerechtigd zijn in het dividend van het boekjaar 2013 (dat zal toegekend worden door de jaarvergadering van 20
mei 2014).
Jaarverslag 2013
4.3.9
65/182
Andere gebeurtenissen tijdens het jaar 2013
4.3.9.1 Raad van bestuur

21 mei 2013 – Einde bestuurdersmandaten
Met ingang van 21 mei 2013, namen de bestuursmandaten van volgende bestuurders een einde en werden
niet verlengd:
•
•
•
Eddy Hartung;
Philip Van gestel BVBA, vertegenwoordig door Philip Van gestel;
First Stage Management NV, vertegenwoordigd door Hugo Van Hoof;
Op de algemene vergadering van 21 mei 2013 werd het ontslag aanvaard van Stratefin Management BVBA,
vertegenwoordigd door de heer Christian Terlinden, als bestuurder van Montea Management NV.

21 mei 2013 – Benoeming van 2 nieuwe bestuurders
Op de algemene vergadering van 21 mei 2013, werden 2 nieuwe onafhankelijke bestuurders benoemd voor
een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2016).
•
•
EMOR BVBA, vertegenwoordigd door Francis Rome;
Ciska Servais BVBA, vertegenwoordigd door Ciska Servais.

3 oktober 2013 – Insumat NV, vertegenwoordigd door Sophie Maes, benoemd als onafhankelijk
bestuurder
De aandeelhouders van Montea Management NV hebben op 3 oktober 2013 Insumat NV, vertegenwoordigd
door Sophie Maes, benoemd tot onafhankelijk bestuurder voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene
vergadering van 2016).
66/182
Jaarverslag 2013
4.4 Synthese van de financiële resultaten
4.4.1
Verkorte vorm van het geconsolideerd overzicht van de resultaten vóór winstverdeling per 31
december 2013 (in duizenden euro) 73
VERKORTE GECONSOLIDEERDE
RESULTATENREKENING (K EUR)
Analytisch
31/12/2013
31/12/2012
12 maanden
12 maanden
COURANT RESULTAAT
NETTO HUURRESULTAAT
VASTGOEDRESULTAAT
% t.o.v netto huurresultaat
TOTAAL VASTGOEDKOSTEN
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT
Al gemene kos ten va n de vennoots cha p
Andere opera ti onel e opbrengs ten en kos ten
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE
% t.o.v netto huurresultaat
23.659
24.010
19.927
20.508
101,5%
102,9%
-708
23.302
-3.573
163
19.892
-1.046
19.462
-2.938
231
16.756
84,1%
84,1%
Bel a s ti ngen
-6.206
13.687
-193
-5.469
11.287
-39
NETTO COURANT RESULTAAT
per aandeel
13.494
2,05
11.248
2,00
RESULTAAT IN DE REELE WAARDE VAN FINANCIELE ACTIVA EN PASSIVA
1.107
0
-4.130
0
-3.022
5.497
5.497
362
0
-6.692
0
-6.330
-8.023
-8.023
NETTO RESULTAAT
per aandeel
15.969
2,42
-3.106
-0,55
FINANCIEEL RESULTAAT (excl. IAS 39)
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN
NIET COURANT RESULTAAT
Res ul ta a t verkoop va s tgoedbel eggi ngen
Res ul ta a t verkoop a ndere ni et-fi na nci ël e a cti va
Va ri a ti es i n de reël e wa a rde va n va s tgoedbel eggi ngen
Ander portefeui l l eres ul ta a t
RESULTAAT OP DE VASTGOEDPORTEFEUILLE
Va ri a ti es i n de reël e wa a rde va n fi na nci ël e a cti va en pa s s i va
73
Deze verkorte vorm van de geconsolideerde resultatenrekening houdt rekening met 6.587.896 aandelen die deelgerechtigd zijn in het
resultaat van het boekjaar 2013. Het totaal aantal aandelen bedraagt 6.808.962 op het einde van het boekjaar 2013. Het verschil
heeft volledig te maken met de uitgifte van 221.066 aandelen op 18 december 2013 als gevolg van de inbreng in natura. Deze
aandelen zijn niet deelgerechtigd in het resultaat en dividend van het boekjaar 2013.
67/182
Jaarverslag 2013

Het netto huurresultaat bedraagt EUR 23,66 miljoen (+18,7%) – Stijging van het operationeel resultaat
voor het resultaat op de vastgoedportefeuille (+18,7%)
Het netto huurresultaat bedraagt EUR 23,66 miljoen, zijnde een stijging van 18,7% ten opzichte van
dezelfde periode in 2012 (EUR 19,93 miljoen). Deze toename van EUR 3,73 miljoen is toe te schrijven aan:
•
de stijging van de huurinkomsten met EUR 4,19 miljoen die voornamelijk het gevolg is van:
o
in België (EUR +2,92 miljoen):

de full year impact van de huurinkomsten van investeringen in het jaar 2012 (EUR 1,97
miljoen) die grotendeels bestond uit de huurinkomsten van DHL Global Forwarding op de
aangekochte site in Brucargo;

de huurinkomsten van de investeringen tijdens het jaar 2013 voor een bedrag van
EUR 1,07 miljoen (Geodis & St Jude Medical op Brucargo, SAS Automotive en DSV Solutions
in Gent Zeehaven);

verbrekingsvergoedingen van EUR 0,52 miljoen;

de indexaanpassing van EUR 0,16 miljoen;

een totaal aan EUR 0,40 miljoen aan nieuw afgesloten huurinkomsten, voornamelijk op de
site van Mechelen (DHL Freight & TNT Innight);

een verlies van EUR 0,38 miljoen aan huurinkomsten door de verkoop van de sites in Laken
en Vilvoorde;

een totaal van EUR 0,85 miljoen aan verlies van inkomsten, bepaald door de leegstand op
de site van Herentals, Vorst en Mechelen;
o
in Frankrijk (EUR +1,01 miljoen):

de full year impact van de huurinkomsten van investeringen in het jaar 2012 voor een
bedrag van EUR 0,86 miljoen (Office Depot in St-Martin de Crau en Unéal Champs Libre in
St Laurent Blangy);

de indexaanpassing van EUR 0,09 miljoen;
o
In Nederland (EUR +0,26 miljoen): de huurinkomsten van A-ware Food Group in Almere
•
de negatieve impact van de met verhuur verbonden kosten ten belope van EUR 0,46 miljoen,
grotendeels bepaald door de toename van de kosten inzake opstalvergoedingen en concessie (EUR
0,31 miljoen) voor een viertal sites.
Het operationeel resultaat vóór het resultaat op de vastgoedportefeuille stijgt van EUR 16,76 miljoen
vorig jaar tot EUR 19,89 op 31/12/2013. Deze stijging van EUR 3,13 miljoen (of 18,7%) van het
operationeel resultaat vóór het resultaat op de vastgoedportefeuille is het gevolg van:
•
•
•
de toename van het netto huurresultaat met EUR 3,73 miljoen (zie boven);
de kleinere stijging van het vastgoedresultaat bovenop de stijging van het netto huurresultaat (impact
van EUR -0,23 miljoen), voornamelijk door de geringe negatieve impact als gevolg van de niet
doorrekening van een aantal kosten (als gevolg van lagere gemiddelde bezettingsgraad) die
gecompenseerd wordt door de hogere inkomsten uit property management fees en recuperaties van
onroerende voorheffingen op leegstaande sites;
de verhoging van de vastgoedkosten, algemene kosten van de vennootschap en andere operationele
opbrengsten en kosten met EUR 0,37 miljoen, voornamelijk bepaald door (i) het verschil in éénmalige
inkomsten van dit jaar en vorig jaar (impact van EUR 60K), (ii) hogere algemene advieskosten, (iii)
opstartkosten in Nederland en (iv) de versterking van het operationele team in België.
74
De exploitatie- of operationele marge bedraagt 84,1% voor het volledige jaar 2013, in lijn met dezelfde
periode vorig jaar.
74
Het operationeel resultaat voor het resultaat op de vastgoedportefeuille t.o.v. het netto huurresultaat.
Jaarverslag 2013
68/182
In de operationele marge van vorig boekjaar en dit jaar werden éénmalige inkomsten in rekening gebracht.
Zonder rekening te houden met de éénmalige inkomsten in 2012 (EUR 171K) en 2013
(EUR 231K) zou de operationele marge dit jaar 83,4% en in het vorig boekjaar 82,9% bedragen. Zodoende
vertoont de operationele marge in het jaar 2013 een stijging van 0,5%.
De gedane investeringen in de structuur van Montea tijdens het jaar 2012 en 2013 (versterking van het
team in België), de aankopen in het jaar 2013 met een hogere operationele marge alsook de recent
aangekondigde investeringen (zie persmededeling van 07/02/2014) moeten Montea op weg zetten om in
2014 haar vooropgestelde operationele marge van >85% te behalen.

Financieel resultaat (excl. de waardering van de indekkingsinstrumenten) bedraagt EUR -6,21 miljoen,
zijnde een zeer geringe daling van 13,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en wordt sterk
bepaald door de hogere gemiddelde financiële schuld
Het financieel resultaat per 31/12/2013 bedraagt EUR -6,21 miljoen, zijnde een stijging van 13,5% ten
opzichte van dezelfde periode vorig jaar (EUR -5,47 miljoen). De gemiddelde schuldenlast steeg met
EUR 21,11 miljoen (+15,4%). Daarentegen was er een geringe daling van de gemiddelde financiële kost
75
(met 1,7%) tot 3,92% voor het boekjaar 2013.
De geringe daling van de financiële kost met 1,7% is het gevolg van de daling van het
indekkingspercentage van de bankschuld. Deze daling van het indekkingspercentage is het gevolg van de
herstructurering die Montea doorvoerde in het eerste semester, waardoor zij kon genieten van de lagere
variabele interestvoeten op het overige gedeelte (dat niet onderhevig is aan de rentevoetindekking).
de
Niettegenstaande het voorgaande schreef Montea een obligatielening uit op het einde van het 2
trimester met een coupon van 4,107%.
 Montea heeft op 31/12/2013 een totale bankschuld (bilaterale kredietlijnen) van EUR 138 miljoen bij
5 Belgische bankinstellingen. Montea heeft geopteerd voor een goede huisvaderpolitiek waarbij deze
bankschuld voor 82,2% wordt ingedekt door contracten voor rentevoetindekking van het type IRS
(Interest Rate Swap).
Het resultaat op de vastgoedportefeuille bedraagt EUR -3,02 miljoen op 31/12/2013. Dit negatief
resultaat is te wijten aan:
a.
b.
c.
d.
75
een positieve gerealiseerde meerwaarde van EUR 1,11 miljoen op de verkoop van de sites in Laken en
Vilvoorde;
een negatieve variatie in de reële waarde van de vastgoedportefeuille in België met
EUR -2,78 miljoen, bepaald door (i) de investeringen op de bestaande sites voor een bedrag van
EUR -2,07 miljoen, en (ii) de aanpassing van de reële waarde door de vastgoedschatter met EUR -0,71
miljoen (grotendeels bepaald door de leegstandscorrectie door het nakende einde van het
huurcontract in Herentals en de aanpassing van het marktrendement op een zestal sites).
een negatieve variatie van de reële waarde van de vastgoedportefeuille in Frankrijk met
EUR -1,70 miljoen, als gevolg van (i) de investeringen voor een bedrag van EUR -1,05 miljoen en (ii) de
aanpassing van de reële waarde door de vastgoedschatter met EUR -0,65 miljoen (door de aanpassing
van het marktrendement op de site van Feuquières-en-Vimeu en Cambrai en de aanpassing van de
reële waarde van de site in Saint-Laurent Blangy, een site die 5 jaar oud is waardoor deze niet meer
onderhevig is aan BTW maar aan registratierechten);
een positieve variatie in de reële waarde van de vastgoedportefeuille in Nederland met
EUR 0,35 miljoen.
Deze financiële kost is een gemiddelde over gans het jaar, inclusief de leasingschulden in Frankrijk, Nederland en België, en werd
berekend op basis van de totale financiële kost t.o.v. het gemiddelde van het beginsaldo en eindsaldo van de financiële schuldenlast
voor 2013, zonder rekening te houden met de waardering van de indekkingsinstrumenten.
69/182
Jaarverslag 2013
Bij de waardering van de zonnepanelen worden de meerwaarden in een afzonderlijke component van het
eigen vermogen opgenomen. Minderwaarden worden ook in deze component opgenomen, tenzij ze
gerealiseerd zijn of tenzij de reële waarde onder de oorspronkelijke kost daalt.

Het positieve resultaat op de indekkingsinstrumenten bedraagt EUR 5,50 miljoen door de stijging van de
lange termijn interestvoeten tijdens het jaar
Het resultaat op de rentedekkingsinstrumenten bedraagt EUR 5,50 miljoen op 31/12/2013. Dit positief
resultaat is te wijten aan de geringe heropleving van de langetermijn-interestvoeten tijdens het jaar 2013.
 Ter informatie: de rente voor een IRS-instrument op 5 jaar bedroeg 0,75% op 31/12/2012 en is
gestegen tot 1,25% op het einde van 2013.

Netto resultaat bedraagt EUR 15,97 miljoen, zijnde een stijging van EUR 19,08 miljoen t.o.v. vorig jaar,
sterk beïnvloed door de positieve variatie in de waardering van de rentedekkingsinstrumenten
Het netto resultaat op 31/12/2013 bedraagt EUR 15,97 miljoen (EUR 2,42 per aandeel) ten opzichte van
EUR -3,11 miljoen voor dezelfde periode in 2012. De variatie in dit netto resultaat (EUR +19,08 miljoen)
werd sterk beïnvloed door de positieve variatie in de waarde van de indekkingsinstrumenten
(EUR 13,52 miljoen) en in mindere mate door de positieve evolutie van de reële waarde van de
vastgoedportefeuille (EUR +3,31 miljoen). Deze laatste variaties zijn geen kasopbrengsten/kaskosten en
hebben geenszins een impact op het netto courant resultaat.

Netto courant resultaat van EUR 2,05 per aandeel – Het uitkeerbaar resultaat bedraagt EUR 2,08
Het netto courant resultaat op 31/12/2013 bedraagt EUR 13,50 miljoen, wat een verhoging is van 20,0%
ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het uitkeerbaar resultaat bedraagt EUR 13,71 miljoen.
Op basis van het uitkeerbaar resultaat zal Montea een dividend van EUR 1,97 per aandeel voorstellen aan
de algemene vergadering, een verhoging van 2,1% ten opzichte van het dividend van vorig jaar.
4.4.2
Verkorte vorm van de geconsolideerde balans per 31 december 2013
GECONSOLIDEERDE BALANS (EUR)
VASTE ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
TOTAAL ACTIVA
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervenootschap
Minderheidsbelangen
VERPLICHTINGEN
Langlopende verplichtingen
Kortlopende verplichtingen
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

31/12/2013
31/12/2012
Conso
Conso
320.347.115
19.450.170
290.229.600
17.268.629
339.797.286
307.498.229
138.966.518
138.868.511
98.007
200.830.768
158.798.489
123.763.016
123.663.108
99.908
183.735.212
141.897.714
42.032.279
41.837.498
339.797.286
307.498.229
Op 31/12/2013 bestaat het totaal van de activa (EUR 339,80 miljoen) uit beleggingsvastgoed (91,8% van
het totaal) en de zonnepanelen (2,2% van het totaal). Het resterende bedrag van de activa (6,0% van het
totaal) bestaat uit de immateriële, overige materiële en financiële vaste activa en vlottende activa met
daarin de geldbeleggingen, de handels- en fiscale vorderingen.
70/182
Jaarverslag 2013

Het totaal van de passiva bestaat uit het eigen vermogen ten belope van EUR 138,97 miljoen en totale
verplichtingen van ten belope van EUR 200,83 miljoen.
De totale verplichtingen van EUR 200,83 miljoen bestaan uit:
• opgenomen kredietlijnen voor een bedrag van EUR 138 miljoen (68,7%);
• de uitgifte van een obligatielening ter waarde van EUR 29,56 miljoen (14,7%) met een looptijd tot
2020;
• nog af te betalen leasingschulden voor een bedrag van EUR 5,04 miljoen (2,5%);
• de gecumuleerde negatieve waarde van de indekkingsinstrumenten ten belope van
EUR 13,83 miljoen (7,2%);
• een totaal bedrag van EUR 13,85 miljoen aan handelsschulden, overige schulden en overlopende
rekeningen. De overlopende rekeningen (EUR 7,53 miljoen) vormen de grootste post met daarin de
vooraf gefactureerde huurinkomsten voor het jaar 2014.
 Montea heeft momenteel gecontracteerde kredietlijnen bij vijf Belgische financiële instellingen voor
een totaal van EUR 160 miljoen, waarvan EUR 138 miljoen is opgenomen (zijnde 86,3%).
Tijdens het jaar 2013 werd overgegaan tot een uitgifte van een obligatielening van EUR 30 miljoen,
deels ter herfinanciering van de bestaande kredietlijnen die op vervaldatum kwamen.
Tijdens het jaar 2014 en 2015 vervalt respectievelijk EUR 26,67 miljoen en EUR 50,00 miljoen aan
kredietlijnen.

76
De schuldgraad van Montea bedraagt 52,82%. De variatie in de schuldgraad ten opzichte van
31/12/2012 (51,33%) is toe te schrijven aan de financiering met bankschuld van drie sites in België en één
site in Nederland die deels gecompenseerd werd door inbreng in natura van de aandelen van Ghent
Logistics NV (het project van SAS Automotive in de Haven van Gent) en door het keuzedividend.
 Bovendien voldoet Montea aan alle convenanten m.b.t. schuldgraad die zij met haar financiële
instellingen heeft afgesloten en op grond waarvan Montea een schuldgraad van niet hoger dan 60%
mag hebben.

77
De netto activa waarde per 31/12/2013 bedraagt EUR 20,39 per aandeel maar wordt sterk beïnvloed
door de negatieve variatie van de reële waarde van de indekkingsinstrumenten. Wanneer geen rekening
wordt gehouden met de netto negatieve variatie van de reële waarde van de indekkingsinstrumenten (IAS
39), bedraagt de netto activa waarde EUR 22,43 per aandeel.
4.5 Financiële structuur van de Vennootschap
4.5.1
Algemeen financieringsbeleid
De financieringskost is de grootste kostenrubriek in het resultaat van Montea. Daarom beheert Montea de
kost van haar financieringen op een proactieve manier. Vooreerst wil de Vennootschap garanderen dat haar
verschillende financieringen over een zo lang mogelijke periode beschikbaar zijn. Daarenboven streeft de
Vennootschap naar financieringen met een variabele rentevoet die voor het grootste deel ingedekt zijn door
indekkingsinstrumenten van het type “IRS” (“Interest Rate Swaps”).
76
77
Berekend overeenkomstig het KB van 7 december 2010.
Bij de berekening van de netto activa waarde per aandeel werd rekening gehouden met het totaal aantal aandelen van 6.808.962 op
het einde van het jaar (inclusief de uitgegeven aandelen als gevolg van de inbreng in natura – zie punt 1.2.6.3).
Jaarverslag 2013
71/182
Dit beleid is gebaseerd op het feit dat dit een bescherming biedt tegen verstorende schommelingen in de
economische cycli.
In tijden van hoogconjunctuur zal de financieringskost mogelijks stijgen. Dit wordt in principe gecompenseerd
door de hogere operationele inkomsten (zoals de hogere bezetting en een hogere inflatie). Deze compensatie
is eerder beperkt en daarom werd overgegaan tot een indekkingsbeleid en dit voor het grootste deel van de
schuld.
Op 31/12/2013 heeft de financiële structuur van Montea de volgende hoofdkenmerken:
•
•
•
•
•
•
totale financiële schuld van EUR 173,05 miljoen, bestaande uit EUR 138 miljoen aan bilaterale
kredietlijnen en EUR 5,04 miljoen aan leasingschulden en EUR 29,56 miljoen aan de uitstaande
obligatielening;en EUR 0,45 miljoen aan gestorte huurwaarbogen;
78
een schuldratio van 52,82% ;
een gewogen gemiddelde duur van de financiële schuld van 3,2 jaar;
een beleid van indekking tegen renterisico dat mogelijk maakt om een effect van plotselinge grote
stijgingen van de korte-termijnrentevoeten te beperken;
een gemiddelde financieringskost op de totale financiële schuld in 2013 (marge en indekkingskosten
79
inbegrepen) van 3,96% ;
een interest coverage ratio van 3,21 (ten opzichte van 3,06 in 2012 en 2,67 in 2011).
4.5.2
Schuldstructuur
De Vennootschap ziet erop toe om tijdig de nodige financieringen aan te gaan. Hierbij staat het evenwicht
tussen de kost van de financiering, de duurtijd en de diversificatie van de financieringsbronnen altijd voorop.
De volledige financiële schuld van Montea (excl. de bankwaarborgen) bedraagt EUR 173,05 miljoen
(EUR 144,52 miljoen langlopend en EUR 28,53 miljoen kortlopend) en bestaat uit:
•
een totaal bedrag aan opgenomen kredietlijnen van EUR 138 miljoen. Montea beschikt op 31/12/2013
over een totaal bedrag aan bevestigde bilaterale kredietlijnen van EUR 160 miljoen bij 5 Belgische
financiële instellingen, waarvan 86,3% aan kredietlijnen is opgenomen. Op 31/12/2013 bedraagt de
gewogen gemiddelde duurtijd van deze kredietlijnen nog 2,5 jaar. In 2013 werd een totaal bedrag van
EUR 20 miljoen geherfinancierd.
Het te herfinancieren bedrag in 2014 bedraagt EUR 26,67 miljoen en in het jaar 2015 bedraagt dit bedrag
EUR 50,76 miljoen.
•
een totaal bedrag van leasingschulden van EUR 5,04 miljoen. Dit totale bedrag komt overeen met de
afbetaling van de leasing voor de volgende 3 sites:
− Milmort – Luik:
EUR 2,34 miljoen
− Orléans – Saint-Cyr-en-Val:
EUR 2,52 miljoen
− Roissy:
EUR 0,18 miljoen
•
een totaal bedrag van EUR 29,56 miljoen betreffende de uitstaande obligatielening. In het kader van de
verdere diversificatie van de financieringen, is Montea in 2013 overgegaan tot de uitgifte van een
obligatielening met een nominale waarde van EUR 30 miljoen. Deze obligatielening heeft een looptijd van
zeven jaar met als vervaldatum 28/6/2020. De brutocoupon bedraagt 4,107%.
78
De schuldratio wordt berekend overeenkomstig artikel 53 van het KB Vastgoedbevaks en mag niet meer bedragen dan 65%.
Deze financieringskost is een jaarlijkse runrate, gebaseerd op de totale opgenomen kredietlijnen op 31/12/2013, de afgesloten
indekkingsinstrumenten op 31/12/2013 en de korte termijn interestvoet (Euribor 3 maanden) op 31/12/2013.
79
Jaarverslag 2013
•
72/182
een totaal bedrag van EUR 0,45 miljoen aan gestorte waarborgen. Een aantal Franse klanten hebben, in
plaats van een huurgarantie te stellen, een waarborg gestort die dient als huurgarantie.
4.5.3
Indekking van het renterisico
Zoals reeds eerder aangehaald heeft Montea een financieringsbeleid waarbij een groot deel van haar
bankschuld wordt ingedekt. Op 31/12/2013 wordt 82,2% van de opgenomen kredietlijnen ingedekt met
indekkingsinstrumenten van het type “IRS”. Montea streeft er altijd naar om tussen de 70% en 100% te laten
indekken voor een periode van 3 t.e.m. 10 jaar.
Op 31/12/2013 heeft de Vennootschap een totaal van EUR 138,43 miljoen aan indekkingscontracten
afgesloten van het type “IRS” waarvan EUR 113,43 is opgenomen. Het verschil betreft een Forward IRS
contract die zal ingaan op 01/07/2014 voor een totaal nominaal bedrag van EUR 25 miljoen.
In toelichting 17 vindt men een overzicht van de indekkingsinstrumenten.
4.5.4
Financieel plan Art. 54 van het KB van 27/12/2010)
4.5.4.1 Algemeen
Indien de geconsolideerde schuldratio van de openbare vastgoedbevak en haar dochtervennootschappen
meer bedraagt dan 50 % van de geconsolideerde activa, onder aftrek van de toegelaten financiële
afdekkingsinstrumenten, stelt de openbare vastgoedbevak een financieel plan op met een uitvoeringsschema,
waarin zij een beschrijving geeft van de maatregelen die zullen worden genomen om te verhinderen dat de
geconsolideerde schuldratio meer bedraagt dan 65 % van de geconsolideerde activa.
Over het financieel plan wordt een bijzonder verslag opgesteld door de commissaris, waarin bevestigd wordt
dat deze laatste de wijze van opstelling van het plan geverifieerd heeft, met name wat de economische
grondslagen ervan betreft, en dat de cijfers die dit plan bevat, overeenstemmen met die van de boekhouding
van de openbare vastgoedbevak.
Het financieel plan en het bijzonder verslag van de commissaris worden ter informatie aan de FSMA
overgemaakt.
De algemene richtlijnen van het financieel plan zijn gedetailleerd opgenomen in de jaarlijkse en halfjaarlijkse
financiële verslagen. In de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen wordt beschreven en verantwoord (a)
hoe het financieel plan in de loop van de relevante periode werd uitgevoerd en (b) hoe de openbare
vastgoedbevak het plan in de toekomst zal uitvoeren.
4.5.4.2 Verkorte vorm van de geconsolideerde balans per 31/12/2013
Op basis van de cijfers per 31/12/2013 bedraagt de geconsolideerde schuldgraad van de Vastgoedbevak
52,82%. Voor meer informatie aangaande de verkorte vorm van de geconsolideerde balans per 31/12/2013
verwijzen wij naar punt 4.4.2 in dit jaarverslag.
Jaarverslag 2013
73/182
4.5.4.3 Evolutie van de schuldgraad van de bevak
Historisch gezien is de schuldgraad van Montea sinds eind 2008 gestegen boven de 50% tot het hoogste
percentage medio 2010 van 57,62%. Op 2 juli 2010 werd tot een kapitaalverhoging overgegaan waarbij de
schuldgraad terug daalde onder de 50%.
In september 2012 steeg de schuldgraad tot 55,29%. Op 20 december 2012 werd overgegaan tot een
kapitaalverhoging van EUR 21,1 miljoen ter financiering van het project op Brucargo voor DHL Global
forwarding. De schuldgraad daalde terug tot 50,80% in het eerste trimester van 2013.
Mede door de dividenduitkering, de verwerving van de aandelen van de onderneming Evenstuk NV (waartoe
het pand behoort dat verhuurd wordt aan DSV Solutions), de verwerving van de aandelen van Acer Parc NV
(waartoe het op maat ontwikkelde pand behoort dat verhuurd wordt aan St-Jude Medical), de eerste
investering in Nederland (volledig gefinancierd met schuld) en de verwerving van de aandelen van Ghent
Logistics NV (gefinancierd door de uitgifte van nieuwe aandelen Montea), steeg de schuldgraad terug tot 52,82%
op 31/12/2013.
De schuldgraad bij Montea heeft nooit een alarmerend niveau aangenomen, ook niet tijdens de periodes van
financiële crisis die zich vanaf het einde van 2008 manifesteerde.
4.5.4.4 Investeringspotentieel van Montea in de toekomst
Momenteel bedraagt de schuldgraad 52,82%. Op basis van de huidige schuldgraad zou het
investeringspotentieel bijna EUR 118 mio 80 (een stijging van bijna 37%) bedragen zonder daarbij de maximale
schuldgraad van 65% te overschrijden.
Montea heeft bij enkele bancaire instellingen convenanten afgesloten waarbij de schuldgraad niet meer dan
60% mag bedragen. Op basis van deze convenanten zou, met dezelfde berekeningsmethode, het
investeringspotentieel EUR 61 mio bedragen.
In bovenstaande berekeningen werd o.a. geen rekening gehouden met de eventuele variaties in de waarde
van de vastgoedportefeuille. Deze eventuele variaties kunnen tevens een belangrijke impact hebben op de
schuldgraad.
Op basis van het huidige eigen vermogen zou pas bij een negatieve variatie in de reële waarde van de
vastgoedbeleggingen van meer dan EUR 64 Mio de maximale toegelaten schuldgraad van 65% overschreden
worden. Dit komt overeen met een daling van de bestaande portefeuille van bijna 19,9%.
Sinds de oprichting van Montea heeft Montea een totale negatieve variatie in de waarde van de
vastgoedportefeuille van EUR 35,8 Mio opgenomen, het merendeel door de recente financiële crisis einde
2008 en 2009.
Op basis van de huidige staat van de portefeuille en de waardebepaling van de portefeuille van Montea door
de onafhankelijke schatter ziet Montea ook geen substantiële mogelijke negatieve variaties in de reële waarde.
Montea is dan ook van oordeel dat de huidige schuldgraad van 52,82% voldoende buffer biedt om mogelijke
verdere negatieve variaties in de bestaande portefeuille op te vangen.
80
Deze berekening houdt geen rekeningen met de variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen, noch met de eventuele
variaties in de overlopende rekeningen, voorzieningen voor risico’s en uitgestelde belastingen van het passief en de eventueel
toekomstige netto courante resultaten.
74/182
Jaarverslag 2013
4.5.4.5 Voorziene evolutie van de schuldgraad in 2014
Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de schuldgraad tot en met 31/12/2014.
31/12/2013
30/06/2014
31/12/2014
319.325.482
16.379.307
4.092.496
364.815.982
16.379.307
36.419.997
419.378.482
16.379.307
2.088.994
TOTAAL ACTIVA
339.797.286
417.615.286
437.846.784
Eigen vermogen
138.966.518
181.294.018
187.265.016
Verplichtingen
200.830.768
236.321.268
250.581.768
158.798.489
13.830.162
144.968.327
42.032.279
7.528.461
34.503.818
194.288.989
13.830.162
180.458.827
42.032.279
7.528.461
34.503.818
208.549.489
13.830.162
194.719.327
42.032.279
7.528.461
34.503.818
339.797.286
417.615.286
437.846.784
52,82%
51,47%
52,35%
Vastgoedbeleggingen
Andere activa
Cash
Langlopende verplichtingen
Voorzieningen
Andere langlopende financiële verplichtingen
Uitgestelde belastingen - verplichtingen
Andere langlopende verplichtingen
Kortlopende verplichtingen
Voorzieningen
Andere kortlopende financiële verplichtingen
Overlopende rekeningen
Andere kortlopende verplichtingen
TOTAAL PASSIVA
Schuldgraad
Deze evolutie van de schuldgraad is gebaseerd op:
•
•
een schuldgraad van 52,82% per 31/12/2013;
voor de schuldgraad van 51,47% per 30/06/2014:
− de uitvoering van het lopende investeringsprogramma op de bestaande sites, volledig gefinancierd
met schuld;
− de uitvoering van de investeringspipeline (EUR 46m externe projecten);
− kapitaalverhoging van EUR 50m om de verdere groei te bestendigen;
− de voorziene winstverwachting voor het eerste semester van 2014, rekening houdend met de
eventuele leegstand en rekening houdend met de additionele inkomsten van het
investeringsprogramma;
− dividenduitkering van EUR 1,97 per aandeel
•
voor de schuldgraad van 52,35% per 31/12/2014:
− de uitvoering van het lopende investeringsprogramma op de bestaande sites, volledig gefinancierd
met schuld;
− de uitvoering van de investeringspipeline (EUR 55m externe projecten);
− de voorziene winstverwachting voor het tweede semester van 2014, rekening houdend met
eventuele leegstand en rekening houdend met de additionele inkomsten van het
investeringsprogramma.
Bij deze berekening werd geen rekening gehouden met eventuele variaties in de waarde van de
vastgoedportefeuille.
Jaarverslag 2013
75/182
4.5.4.6 Besluit
Montea is van oordeel dat de schuldgraad niet boven de 65% zal uitstijgen en dat er geen bijkomende
maatregelen dienen genomen te worden op basis van de geplande wijzigingen in de samenstelling van de
vastgoedportefeuille en de verwachte evolutie van het eigen vermogen.
Het doel van Montea blijft om zich te financieren met een schuldgraad van ongeveer 55% en zal erop toezien
dat zij nooit een schuldgraad van meer dan 60% zal hebben (zoals afgesproken met enkele banken).
De schuldgraad van 55% is perfect te verantwoorden gezien de aard van het vastgoed waarin Montea
investeert, nl. logistiek en semi-industrieel vastgoed met een gemiddeld rendement van ongeveer 8%. Mocht
zich een situatie voordoen waarin bepaalde gebeurtenissen een bijsturing van de strategie zouden vergen, zal
Montea dit onverwijld doen en zullen de aandeelhouders hiervan op de hoogte gebracht worden.
4.6 Conclusies voor het boekjaar 2013
Op financieel vlak werd het jaar 2013 voor Montea vooral gekenmerkt door over het algemeen goede
operationele resultaten:
− Het netto courant resultaat stijgt met 20,0% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar;
− Het netto courant resultaat per aandeel bedraagt EUR 2,05 per aandeel t.o.v. EUR 2,00 per aandeel
voor dezelfde periode vorig jaar;
− Een operationele marge van 84,1%;
4.7 Bestemming van het resultaat
Op basis van de resultaten per 31 december 2013 stelt de raad van bestuur van Montea Management NV aan
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 mei 2014 voor, een bruto dividend uit te keren van EUR
1,97 bruto per aandeel. Dit komt overeen met een netto dividend van EUR 1,4775 per aandeel.
4.8 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

7 februari 2014 – Groei van de portefeuille in Nederland met EUR 25,6 miljoen via de opstart van een
build-to-suit project van 25.600 m² in Oss en de verwerving van een logistiek distributiecentrum van
81
19.500 m² in Waddinxveen
Partnershipovereenkomst met Van der Maazen Bouwbedrijf voor de ontwikkeling van een duurzaam buildto-suit project van ca. 25.600 m² op bedrijventerrein in Oss (NL)
Montea en Vos Logistics hebben een overeenkomst ondertekend voor de bouw en huur van een nieuw
Europees Distributiecentrum op bedrijventerrein “De Geer” in Oss. Na een uitgebreide tenderprocedure werd
uiteindelijk het gezamenlijk build-to-suit project van Van der Maazen (turn key aannemer) en Montea
(eindinvesteerder) als winnaar geselecteerd. De site heeft een oppervlakte van ca 35.000 m². Het gebouw zal
bestaan uit ca 24.300 m² opslagruimte, 680 m² kantoorruimte en een mezzanine van 800 m². Het platform zal
tegen 1 oktober 2014 operationeel zijn. Deze transactie werd begeleid door Cushman & Wakefield.
81
Voor meer informatie verwijzen wij naar het persbericht van 7/02/2014 of www.montea.com.
76/182
Jaarverslag 2013
Bij de ontwikkeling zal bijzondere aandacht worden besteed aan de duurzame aanpak, o.a. met plaatsing van
LED-verlichting, voorzieningen voor zonnepanelen, etc. waardoor het gebouw BREEAM (Building Research
Establishment Environmental Assessment Method) gecertifieerd zal zijn. Het gebouw is verhuurd voor een
vaste periode van 7 jaar en
drie maanden aan Vos
Logistics.
Montea «Space for Growth» - site Oss (NL)
Aankoop van een ca. 19.500 m² logistiek distributiecentrum in Waddinxveen (NL)
Montea heeft een logistiek distributiecentrum verworven op een terrein van 25.800 m², gelegen in
Waddinxveen langs de A12. Het distributiecentrum bestaat uit 14.100 m² opslagruimte, 2.560 m² mezzanine
en ca 2.800 m² kantoorruimte.
Het gebouw is uitgerust met 17 laadkades. De site biedt nog een bijkomend uitbreidings-potentieel van 6.000
m². Deze transactie werd
begeleid door Cushman &
Wakefield. Het gebouw is
verhuurd voor een vaste
looptijd van 15 jaar aan Delta
Wines.
Het
distributiecentrum zal tevens dienst
doen voor de bevoorrading
van Centraal Europa.
Montea «Space for Growth» - site Waddinxveen (NL)
Deze twee transacties in Nederland vertegenwoordigen samen een totale investeringswaarde van EUR 25,6
miljoen en zullen op basis van een bruto aanvangsrendement van 8.0% een bijkomende huur van EUR 2,04
miljoen per jaar genereren.

Groei van de portefeuille in België met EUR 16,6 miljoen via de opstart van een build-to-suit project
82
van 9.000 m²op MG Park De Hulst en een tweede project van 3.500 m² in Vorst
Opstart van een build-to-suit project voor Dachser op MG Park De Hulst
In december 2013 sloot Montea met MG Real Estate (De Paepe
Group) een partnershipovereenkomst voor de ontwikkeling van het
duurzaam logistiek park “MG Park De Hulst” in Willebroek. Met het
project voor Dachser kondigen de partners hun eerste gezamelijke
ontwikkeling aan. Partijen hebben een lange termijn
huurovereenkomst afgesloten voor een vaste periode van 15 jaar.
Montea «Space for Growth» - site MG Park De Hulst - Dachser (BE)
82
Voor meer informatie verwijzen wij naar het persbericht van 7/02/2014 of www.montea.com.
Jaarverslag 2013
77/182
De ontwikkeling van het eerste plot omvat een terrein van ca 37.800 m² waarop een crossdock gebouw op
maat zal worden gebouwd van ca 6.800 m² opslagruimte en ca 2.300 m² kantoorruimte. In een tweede fase
kan het gebouw met 1.700 m² worden uitgebreid.
Het crossdock gebouw zal in de loop van het derde kwartaal van 2014 operationeel zijn. Montea zal dit pand
verwerven bij de oplevering, mits aan een aantal gebruikelijke opschortende voorwaarden is voldaan.
Opstart van een build-to-suit project voor Metro in Vorst
In 2008 kocht Montea de site “Unilever” in Vorst. Deze site is een van de weinige strategische industriële en
logistieke sites op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gemeente Vorst) langs de
Brusselse buitenring. De site heeft een oppervlakte van ongeveer 87.000 m² en bestond bij de aankoop uit 8
verschillende gebouwen met Unilever als hoofdhuurder. In het kader van het dynamisch beheer van haar
vastgoedportefeuille, besloot Montea in 2013 om het oudste gebouw van ca 14.000 m² af te breken en een
nieuw duurzaam project te ontwikkelen.
In een eerste fase zal Montea voor Metro op de site een distributiecentrum op maat ontwikkelen met een
totale oppervlakte van 3.500 m². De
werken werden reeds gestart en het
nieuwe distributiecentrum zal in
principe
in
september
2014
operationeel zijn. De huurovereenkomst heeft een vaste looptijd van 27
jaar. Deze transactie werd begeleid
door Colliers International.
Montea «Space for Growth» - site Vorst - Metro (BE)
Deze twee transacties in België vertegenwoordigen samen een totale investeringswaarde van
EUR 16,6 miljoen en zullen op basis van een bruto aanvangsrendement van 7,7% een bijkomende huur van
EUR 1,28 miljoen per jaar genereren.
4.9 Vooruitzichten voor het boekjaar 2014
4.9.1
Algemeen
De activiteiten van Montea worden onder meer beïnvloed door de algemene economische conjunctuur. Een
lagere economische groei kan onrechtstreeks een invloed hebben op de bezettingsgraad en op de
huurinkomsten. Tevens kan dit ook het risico vergroten dat bepaalde huurders hun verplichtingen niet
nakomen.
Dit risico wordt bij Montea deels verholpen door de diversificatie van de inkomsten (e.g. zonnepanelen), de
geografische diversificatie (België, Frankrijk en Nederland) en het aangaan van huurcontracten voor een
langere looptijd met kwalitatief hoogstaande klanten uit verschillende sectoren. Het stopzetten van de
subsidies voor nieuwgeplaatste zonnepanelen vanaf 1/02/2014, zal geen (retro-actieve) impact hebben op de
resultaten van Montea.
Jaarverslag 2013
78/182
In 2014 zal Montea zich verder focussen op de groei van haar portefeuille (externe groei), de verbetering van
de kwaliteit van de gebouwen (interne groei) en de diversificatie van haar inkomsten.
•
Externe groei
In het jaar 2014 zal Montea haar expertise en ervaring gebruiken om haar externe groei te verder te zetten.
Hierbij wordt gefocust op:
-
-
-
-
•
Sale & rent back dossiers, waarbij Montea bestaand vastgoed van bedrijven overneemt die hun vastgoed
wensen af te stoten. Montea deed een eerste ervaring op in gelijkaardige dossiers met de overname van
het logistieke vastgoed van Unilever in Vorst (2008) en Office Depot in Saint-Martin-de-Crau (2013).
Build-to-suit projecten, waarbij Montea, desgevallend in open boek, met een eindgebruiker op zoek gaat
naar de ideale logistieke vastgoedoplossing. Montea deed reeds de nodige ervaring op in gelijkaardige
dossiers met de bouw van een nieuw distributiecentrum voor Coca Cola (2010-2011) en de ontwikkeling
op maat met de Group De Paepe voor DHL Global Forwarding en St Jude Medical op Brucargo (2012-2013).
In het eerste kwartaal van 2014 heeft Montea een eerste ontwikkeling op maat aangekondigd in
Nederland, voorafgaand verhuurd aan Vos Logistics voor een vaste duurtijd van 7 jaar.
Samenwerking met andere vastgoedspelers, waarbij Montea zal trachten op basis van haar kennis en
ervaring in de logistieke markt vroeger in het ontwikkelingsproces betrokken te worden en zo een deel
van de ontwikkelingsmarge te realiseren. Zo werd op het einde van 2013 een samenwerkingsakkoord
ondertekend met Groep De Paepe voor de ontwikkeling van het logistiek park De Hulst in Willebroek.
Prospectie m.b.t. acquisities of verwerving van portefeuilles of gebouwen die niet tot de kernbelegging en
prioriteit behoren van diverse investeringsgroepen.
Interne groei en kwaliteitsverbetering
Naast externe groei, zal Montea de focus leggen op de optimalisatie van de bestaande portefeuille. Montea
ziet drie belangrijke opportuniteiten:
-
Ontwikkeling van de landbank, waarbij Montea actief zal werken op de commercialisatie van de
resterende terreinen in de portefeuille. Montea heeft nog opportuniteiten in Nijvel, Vorst, Puurs en
83
Cambrai voor een totale oppervlakte van 90.500 m² .
De herontwikkeling van de 3,5ha in Puurs.
Verbetering van de kwaliteit van de portefeuille, waarbij Montea een volledige doorlichting zal uitvoeren
van haar portefeuille teneinde een duidelijk zicht te hebben op de mogelijke waardestijgingen die kunnen
gecreëerd worden door een doorgedreven aanpassing/verbetering van de producten aan de
verwachtingen en de eisen van de markt, alsmede met het oog op duurzame ontplooiing.
•
Desinvesteringen
-
Tot slot bekijkt Montea een aantal mogelijke desinvesteringen van enkele kleinere sites in België en Frankrijk.
4.9.2
Specifieke vooruitzichten voor Montea
• Bezettingsgraad
Op 31/12/2013 bedraagt de bezettingsgraad 94,9%.
In het jaar 2014 is er een totale oppervlakte van 62.000 m² die voorwerp zal uitmaken van huurverlengingen
en/of nieuwe huurcontracten (10,6% van de totale oppervlakte).
83
In de berekening van de bezettingsgraad werd geen rekening gehouden met dit uitbreidingspotentieel.
Jaarverslag 2013
79/182
75% van deze eventuele leegstand (45.000 m²) bevindt zich in België. Meer dan de helft van deze totale
oppervlakte in België betreft de site in Grimbergen (gedeelde eigendom met WDP).
WDP en Montea hebben een huurovereenkomst gesloten met Caterpillar Distribution Services Europe voor
een periode van 9 jaar, met aanvang op 1 januari 2015. Hiermee kan de site proactief herverhuurd worden,
nog voor de huidige huurder DHL de site zal verlaten (voorzien eind maart 2014) na 40 jaar trouwe klant
geweest te zijn op deze locatie. DHL blijft daarnaast ook een langetermijnpartner op andere sites van zowel
84
WDP als Montea .
25% van deze eventuele leegstand (17.000 m²) bevindt zich op een vijftal sites in Frankrijk. Montea is ervan
overtuigd dat zij deze huurcontracten kunnen verlengen en of nieuwe huurders kunnen vinden gelet op de
goede ligging en de goede staat van deze sites.
Montea streeft ernaar om de 95% bezettingsgraad te bereiken.
• Ambitie om de waarde van de vastgoedportefeuille te laten stijgen met 30%
Rekening houdend met de reeds aangekondigde investeringen (zie persmededeling per 07/02/2014) en de
ambitie om verder te groeien op basis van haar bestaande investeringspipeline heeft Montea de ambitie
om haar vastgoedportefeuille te laten stijgen met 30% (> EUR 400 miljoen).
• Investeringscapaciteit van EUR 60 miljoen bij 60% schuldgraad
Rekening houdend met een schuldgraad van 60% beschikt Montea nog over een investeringscapaciteit van
EUR 60 miljoen. Met de reeds aangekondigde investeringen (zie persmededeling per 07/02/2014) en de
ambitie om verder te groeien op basis van haar bestaande investeringspipeline is Montea bezig met het
bekijken van de diverse financieringsopportuniteiten in schuld en eigen vermogen (zoals een inbreng in
natura en/of het organiseren van een kapitaalverhoging).
• Netto courant resultaat
Montea behaalde in het jaar 2013 een netto courant resultaat van EUR 13,50 miljoen (EUR 2,05 per
aandeel). Op basis van deze resultaten, en rekening houdend met (i) de full year impact van de gedane
investeringen in 2013, (ii) de reeds aangekondigde investeringen (die vooral bestaan uit “build-to-suit”
projecten die slechts beperkte huurinkomsten genereren voor het jaar 2014) en (iii) een inschatting van de
herverhuring van de leegstaand, heeft Montea de ambitie om het netto courant resultaat te laten stijgen
met minstens 10% tot EUR 14,8 miljoen.
84
Voor meer informatie verwijzen wij naar het persbericht van 19/02/2014 of www.montea.com.
Jaarverslag 2013
80/182
4.10 Verklaring inzake deugdelijk bestuur
4.10.1
Toepasselijke wetgeving en referentiecode
Deze verklaring inzake deugdelijk bestuur herneemt de belangrijkste regels die Montea heeft aangenomen in
toepassing van de wetgeving en aanbevelingen inzake corporate governance en de manier waarop ze deze
heeft toegepast gedurende het boekjaar 2013.
Montea past de aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code 2009
(www.corporategovernancecommittee.be) toe. Indien zij daarvan afwijkt, licht zij dat in toepassing van artikel
96, §2 van het Wetboek van vennootschappen toe in deze verklaring inzake deugdelijk bestuur. Daarbij moet
in ieder geval rekening worden gehouden met de omvang van het bedrijf en de aard van haar activiteit.
Typisch voor een vastgoedbevak is dat zij een lichte structuur heeft met weinig personeel, wat een impact
heeft op de organisatie van het bestuur.
De toepasselijke wetgeving omvat niet alleen het Wetboek van Vennootschappen, maar ook de Wet van 3
augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (ICB-Wet) en
het Koninklijk Besluit van 7 december 2010 met betrekking tot vastgoedbevaks (KB Vastgoedbevaks).
Deze verklaring inzake deugdelijk bestuur maakt deel uit van het jaarverslag, overeenkomstig artikel 96, § 2 en
§ 3 van het Wetboek van vennootschappen.
Montea zelf heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen aangenomen en heeft slechts
één statutair benoemde zaakvoerder. Deze statutaire zaakvoerder, Montea Management NV, heeft de vorm
van een naamloze vennootschap (de Zaakvoerder). Als beherend vennoot is zij hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor alle verbintenissen van Montea.
De Vennootschap en haar Zaakvoerder leven de aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code
2009 en de wettelijke bepalingen inzake corporate governance na door deze mutatis mutandis toe te passen
op de organisatie van het bestuur binnen de Zaakvoerder. Als bestuursorgaan van de Zaakvoerder van de
Vennootschap is het immers de raad van bestuur van Montea Management NV die collegiaal beslist over de
waarden en de strategie van Montea, over haar bereidheid om risico’s te nemen en over de voornaamste
beleidslijnen. De structuur van de commanditaire vennootschap op aandelen is aldus transparant met
betrekking tot corporate governance.
In het corporate governance charter en in deze verklaring inzake deugdelijk bestuur wordt dan ook met de
term “raad van bestuur” de raad van bestuur van de Zaakvoerder van Montea – Montea Management NV –
bedoeld.
Het uitvoerend management wordt wel georganiseerd binnen de rechtspersoon Montea Comm.VA en staat
onder het toezicht van de raad van bestuur van de Zaakvoerder.
De Vennootschap leeft aldus de bepalingen na van de Corporate Governance Code, met uitzondering van de
hierna volgende bepalingen:
•
overeenkomstig bepaling 4.6 van de Corporate Governance Code 2009 mag het mandaat van een
bestuurder niet meer dan vier jaar bedragen. Van dit maximum kan worden afgeweken teneinde een
zekere rotatie binnen het bestuur mogelijk te maken. Deze uitzondering geldt voor de gedelegeerd
bestuurder die op 30/09/2010 voor zes jaar werd benoemd.
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de tabel onder punt 4.10.3.6, (iii) (Raad van bestuur –
Samenstelling).
Jaarverslag 2013
81/182
•
gelet op de beperkte omvang van de Vennootschap, heeft de raad van bestuur van de Zaakvoerder van
de Vennootschap beslist om geen afzonderlijk benoemingscomité op te richten, in afwijking van bepaling
5.3 van de Belgische Corporate Governance Code 2009. De taken van het benoemingscomité worden
waargenomen door het remuneratiecomité, in het remuneratie- en benoemingscomité;
•
overeenkomstig bepaling 2.9 van de Belgische Corporate Governance Code 2009 moet de raad van
bestuur van de Zaakvoerder een secretaris aanstellen die de raad advies geeft betreffende alle
bestuursaangelegenheden. Gelet op het beperkte personeelsbestand en de beperkte complexiteit van de
organisatie van de Vennootschap is dat vooralsnog niet gebeurd. Wel werd met een advocatenkantoor
afgesproken, indien nodig, advies te verstrekken inzake bestuursaangelegenheden en toepassing van de
regels van deugdelijk bestuur.
4.10.2
Verslag over de interne controle- en risicobeheersystemen
4.10.2.1 Algemeen
De raad van bestuur van de Zaakvoerder is verantwoordelijk voor de evaluatie van de risico’s die eigen zijn aan
de Vennootschap en voor de opvolging van de doeltreffendheid van de interne controle.
Het uitvoerend management van de Vennootschap is op zijn beurt dan verantwoordelijk voor het opzetten van
een systeem van risicobeheer en de doeltreffendheid van de interne controle.
Montea organiseert het beheer van de interne controle en van de risico’s van de Vennootschap aan de hand
van:
• de bepaling van haar controleomgeving (het algemeen juridische, financiële en operationele kader);
85
• de vaststelling en de rangschikking van de belangrijkste risico’s waaraan de Vennootschap is
blootgesteld;
• de analyse in welke mate de Vennootschap deze risico’s beheerst.
Daarbij gaat ook een bijzondere aandacht uit naar de betrouwbaarheid van het proces van rapportering en de
financiële informatieverstrekking.
4.10.2.2 De controleomgeving
De belangrijkste kenmerken van de controleomgeving bestaan uit:
•
De risicocultuur:
Montea gedraagt zich als een goede huisvader om stabiele en recurrente inkomsten te genereren.
Montea hanteert een voorzichtige aanpak aangaande het investeringsbeleid en zal speculatieve projecten
vermijden.
•
Een duidelijke omschrijving van het doel van de Vennootschap:
Montea is een toonaangevende beursgenoteerde vastgoedbevak in logistiek en semi-industrieel vastgoed.
Montea stelt zich tot doel om een gediversifieerde vastgoedportefeuille op te bouwen die stabiele
recurrente inkomsten genereert. Montea laat zich hierbij leiden door het belang van de logistieke wereld
in de Benelux en Frankrijk.
85
Voor de beschrijving van deze risico’s wordt verwezen naar hoofdstuk 1: Risicofactoren.
Jaarverslag 2013
82/182
•
Een definitie van de rol van de verschillende beheersorganen:
Montea beschikt over een raad van bestuur, een auditcomité, een remuneratie- en benoemingscomité en
een investeringscomité. Het auditcomité heeft de specifieke taak inzake de interne controle en het
risicobeheer van de Vennootschap. Inzake de boekhouding van de Franse en de Nederlandse
vennootschappen laat de Vennootschap zich bijstaan door een derde partij, Primexis en Vistra, die louter
materiële bijstand leveren aan Montea (het betreft voor alle duidelijkheid geen delegatie van
beheerstaken).
•
De organisatie van de Vennootschap:
De Vennootschap is in verschillende afdelingen georganiseerd, die in een organisatieschema worden
weergegeven. Elke persoon binnen de organisatie weet welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden
hem of haar worden toebedeeld.
•
Maatregelen tot voldoende competentie:
De Vennootschap verzekert zich van voldoende competentie van:
− De bestuurders (zie verder): gezien hun ervaring beschikken de bestuurders over de nodige
competenties in het kader van hun uitoefening van hun mandaat, onder meer op het vlak van
boekhoudkundige en algemene financiële aangelegenheden, juridische aangelegenheden en
algemene kennis van de logistieke vastgoedmarkt en van de logistieke markt;
− het uitvoerend management en het personeel: het invullen van de verschillende functies wordt
gegarandeerd door:
 een rekruteringsproces op basis van gedefinieerde profielen;
 een evaluatiebeleid en passende verloning op basis van haalbare en meetbare doelstellingen;
 passende opleiding voor alle functies in de Vennootschap.
4.10.2.3 Risicoanalyse en de controlewerkzaamheden
Op prioriteitsbasis van de risico’s wordt er tweemaal per jaar een evaluatie gemaakt van de voornaamste
risico’s van de Vennootschap. Deze risico’s worden besproken in het hoofdstuk “Risicofactoren” van dit verslag.
De specifieke controlewerkzaamheden van de Vennootschap kunnen we onderverdelen in de volgende
categorieën:
•
controlewerkzaamheden op wettelijke basis:
elke transactie van aankoop en verkoop van vastgoed kan worden nagetrokken wat de oorsprong betreft,
de betrokken partijen, de aard en het moment dat zij werd uitgevoerd, aan de hand van notariële aktes.
•
controlewerkzaamheden op basis van interne procedures:
o de ondertekening van de aankoop-, verkoop- en huurcontracten door de vaste vertegenwoordiger
van de Zaakvoerder en minstens één bestuurder van de Zaakvoerder;
o goedkeuring van inkomende facturen door minstens twee personen (verantwoordelijke en de
manager van het respectieve departement);
o goedkeuring van uitgaande betalingen door minstens twee personen (CFO en één effectieve leider).
Alle betalingen worden bijgaand ook goedgekeurd door de CEO.
•
controle op de financiële werkzaamheden:
o indien nodig laat de Vennootschap zich bijstaan door een externe adviseur inzake consolidatie en
boekhoudkundige praktijken;
o stelselmatig wordt een overzicht gemaakt van de afwijkingen van de reële cijfers t.o.v. het budget en
de reële cijfers van het voorgaande jaar;
o er worden ad hoc steekproeven uitgevoerd naargelang de materialiteit.
Jaarverslag 2013
•
83/182
controlewerkzaamheden op het vlak van de voornaamste financiële risico’s zoals:
o het raadplegen van externe databanken inzake de kredietwaardigheid van de klanten;
o het proactief opvolgen van de renterisico’s waarbij de Vennootschap zich laat bijstaan door externe
consultants inzake indekkingen.
4.10.2.4 De financiële informatie en de communicatie
De algemene communicatie binnen de Vennootschap is aangepast aan haar omvang. Deze is voornamelijk
gebaseerd op algemene personeelscommunicatie, interne werkvergaderingen en algemeen e-mailverkeer.
Het proces van de financiële informatie is op kwartaal-, halfjaarlijkse en jaarlijkse basis gebaseerd. Jaarlijks
wordt hiervoor een retroplanning opgesteld. Het interne boekhoudteam in België en het externe kantoor in
Frankrijk en Nederland verschaffen de boekhoudkundige cijfers. Deze cijfers worden geconsolideerd en
geverifieerd door het controlling team dat verslag uitbrengt bij de CFO.
4.10.2.5 Het toezicht en de evaluatie van de interne controle
De kwaliteit van de interne controle wordt in de loop van het boekjaar beoordeeld door:
•
het auditcomité;
•
de Commissaris in het kader van hun halfjaarlijkse en jaarlijkse controle op de financiële cijfers.
4.10.3
Raad van bestuur en comités
4.10.3.1 Algemeen
Montea heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen en werd op 26 september
2006 door de FSMA erkend als openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht. Die erkenning ging in op 1
oktober 2006.
In overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en haar statuten wordt Montea bestuurd door
een statutaire zaakvoerder-vennoot, Montea Management NV (“Montea Management” of de “Zaakvoerder”),
een vennootschap die hoofdelijk en zonder beperking aansprakelijk is voor alle verbintenissen van Montea en
die zelf wordt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jo De Wolf.
Montea Management wordt bestuurd door een raad van bestuur die zo is samengesteld dat Montea
autonoom en in het uitsluitend belang van haar aandeelhouders kan worden bestuurd, en telt minstens drie
onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, conform de
bepalingen van de ICB-Wet en het KB Vastgoedbevaks.
De structuur van de commanditaire vennootschap op aandelen is transparant. Dit betekent dat alle regels van
het KB Vastgoedbevaks van toepassing zijn op haar bestuursorgaan, de Zaakvoerder en op de bestuurders van
de Zaakvoerder.
In deze optiek heeft Montea de principes op het vlak van corporate governance uitgebreid tot de bestuurders
van de Zaakvoerder.
De corporate governance structuur van Montea kan, conform de Belgische Corporate Governance Code 2009,
als volgt schematisch worden weergegeven:
Jaarverslag 2013
o
o
84/182
de beheersorganen, op twee niveaus:
• de Zaakvoerder, Montea Management NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Jo De Wolf;
• de raad van bestuur en de personen aan wie het dagelijks bestuur van Montea Management NV werd
toevertrouwd;
de toezichthoudende instanties:
• intern: toezicht op het dagelijks beheer door de effectieve leiders;
• extern: de commissaris en de FSMA.
De Zaakvoerder vertegenwoordigt de Vennootschap in en buiten rechte. Overeenkomstig artikel 9, § 2 van het
KB Vastgoedbevaks wordt de Vennootschap voor iedere handeling betreffende beschikking over vastgoed in
de zin van artikel 2, 20° van het KB Vastgoedbevaks vertegenwoordigd door de Zaakvoerder, die daarvoor
wordt vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder, de heer Jo De Wolf, en ten
minste één bestuurder van de Zaakvoerder.
De personen die deel uitmaken van de bedrijfsleiding, alsook de statutaire zaakvoerder, hebben hun
kantooradres op de maatschappelijke zetel van Montea (dit uitsluitend voor aangelegenheden die betrekking
hebben op Montea).
4.10.3.2 Raad van Bestuur
A.
(i)
Samenstelling raad van bestuur
Benoeming
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van Montea Management NV bij gewone
meerderheid uit een lijst van kandidaten, voorgedragen door de raad van bestuur, op advies van het
remuneratie- en benoemingscomité. Met uitzondering van één aandeel aangehouden door Jo De Wolf, is de
algemene vergadering van de Zaakvoerder samengesteld uit de vijf kinderen van wijlen de heer Pierre De
Pauw, die elk 20% van de aandelen aanhouden.
De bestuurders worden in principe benoemd voor een periode van maximum vier jaar, doch, in afwijking van
aanbeveling 4.6. van de Belgische Corporate Governance Code 2009, kan van dit maximum worden afgeweken
teneinde een zekere rotatie binnen het bestuur mogelijk te maken.
Montea brengt de FSMA voorafgaandelijk op de hoogte van de voordracht tot benoeming of hernieuwing van
benoeming, van de niet-hernieuwing van benoeming of van het ontslag van de bestuurders in toepassing van
artikel 39, § 3 van de ICB-Wet.
Het benoemingsproces wordt geleid door de Voorzitter van de raad van bestuur. Kandidaat-bestuurders of
kandidaten tot herbenoeming als bestuurder worden door de raad van bestuur aan de aandeelhouders van de
Zaakvoerder voorgedragen op aanbeveling van het remuneratie- en benoemingscomité.
Vóór elke nieuwe benoeming gebeurt een evaluatie van de bekwaamheden, kennis en ervaring die reeds
aanwezig zijn in de raad van bestuur en deze die nog nodig zijn. Dit zorgt voor de vereiste diversiteit en
complementariteit inzake de diverse achtergronden en competenties van de bestuurders. Er wordt een profiel
uitgewerkt van de vereiste rol.
Niet-uitvoerende bestuurders worden bewust gemaakt van de omvang van hun plichten op het ogenblik van
hun kandidaatstelling.
85/182
Jaarverslag 2013
(ii)
Hoedanigheidsvereisten
De leden van de raad van bestuur worden geëvalueerd op grond van volgende criteria:
•
•
•
•
•
•
•
•
kennis van de sector van het semi-industrieel vastgoed, van de transportsector en van de logistieke sector
in België en in Europa;
kennis van de werking van zeehavens en van de contacten met hun operatoren;
kennis van de bouwsector en van de markt voor logistiek en semi-industrieel vastgoed in de Benelux en
Frankrijk;
kennis van de logistieke goederenstromen;
kennis op het vlak van vastgoedontwikkelingsprojecten;
ervaring met het leiden van een raad van bestuur of met het deelnemen aan een dergelijke raad, van een
beursgenoteerde (vastgoed) onderneming;
financiële kennis en kennis van “corporate finance” in het kader van complexe vastgoedtransacties.
kennis van de boekhoudwetgeving inclusief de IFRS-regels.
Niet-uitvoerende bestuurders mogen niet meer dan vijf (5) bestuursmandaten in beursgenoteerde
vennootschappen tegelijk bekleden. Eventuele wijzigingen in hun andere engagementen buiten Montea,
worden ten gepaste tijde aan de Voorzitter en het remuneratie- en benoemingscomité gemeld.
Conform artikel 9, §1 van het KB Vastgoedbevaks moeten minstens drie bestuurders onafhankelijk zijn in de
zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Op heden voldoen de volgende bestuurders aan
de onafhankelijkheidscriteria van voormeld artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen:
•
•
•
•
86
86
Gerard Van Acker BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Gerard Van Acker ,
EMOR BVBA, met als vaste vertegenwoordiger door Francis Rome;
Ciska Servais BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Ciska Servais;
Insumat NV, met als vaste vertegenwoordiger Sophie Maes.
Vanaf zijn voorgestelde herbenoeming door de algemene vergadering van Montea Management NV op 20 mei 2014, zal hij niet langer
kwalificeren als onafhankelijk in de technische zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Hij blijft in voorkomend
geval niet-uitvoerend bestuurder.
86/182
Jaarverslag 2013
(iii)
Samenstelling
87
De raad van bestuur bestaat uit tien leden :
Naam
Hoedanigheid/Functie
Aanvang eerste
mandaat
Einde mandaat
Gerard Van Acker BVBA, vertegenwoordigd
door Gerard Van Acker
Onafhankelijk bestuurder, Voorzitter van de raad van bestuur
01/10/2006
20/05/2014
Jo De Wolf BVBA, vertegenwoordigd door
Jo De Wolf
Gedelegeerd Bestuurder,
Executive Officer (CEO).
Chief
30/09/2010
17/05/2016
DDP Management BVBA, vertegenwoordigd
door Dirk De Pauw
Uitvoerend bestuurder, voorzitter
van het investeringscomité en
verantwoordelijk voor business
development in Frankrijk
01/10/2006
19/05/2015
PSN Management BVBA, vertegenwoordigd
door Peter Snoeck
Uitvoerend bestuurder,
Operating Officer (COO)
01/10/2006
19/05/2015
André Bosmans Mgt BVBA, vertegenwoordigd
door André Bosmans
Niet-uitvoerend bestuurder
01/10/2006
19/05/2015
Federale Verzekering, vertegenwoordigd door
Jean-Marc Mayeur
Niet-uitvoerend bestuurder
15/05/2012
19/05/2015
Belfius Insurance Belgium NV (voorheen Dexia
Insurance Belgium NV), ver-tegenwoordigd
door Dirk Vanderschrick
Niet-uitvoerend bestuurder
15/05/2012
19/05/2015
EMOR BVBA, vertegenwoordigd door Francis
Rome
Onafhankelijk bestuurder
21/05/2013
17/05/2016
Ciska Servais BVBA, vertegenwoordigd door
Ciska Servais
Onafhankelijk bestuurder
21/05/2013
17/05/2016
Insumat NV, vertegenwoordigd door Sophie
Maes
Onafhankelijk bestuurder
03/10/2013
17/05/2016
Chief
De raad van bestuur heeft op advies van het remuneratie- en benoemingscomité geverifieerd dat de
onafhankelijke bestuurders voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van
vennootschappen.
Met ingang van 21 mei 2013, namen de bestuursmandaten van volgende bestuurders een einde:
•
•
•
Eddy Hartung;
Philip Van gestel BVBA, met als vaste vertegenwoordiger door Philip Van gestel;
First Stage Management NV, met als vaste vertegenwoordiger door Hugo Van Hoof;
Op de algemene vergadering van 21 mei 2013 werd het ontslag aanvaard van Stratefin Management BVBA,
vertegenwoordigd door de heer Christian Terlinden, als bestuurder van Montea Management NV.
Met ingang van 21 mei 2013, startte het bestuursmandaat van volgende bestuurders:
•
•
87
EMOR BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Francis Rome;
Ciska Servais BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Ciska Servais.
De vlotte en efficiënte werking van de raad van bestuur wordt niet gehinderd door zijn relatief omvangrijke samenstelling.
Jaarverslag 2013
87/182
Met ingang van 3 oktober 2013, startte het bestuursmandaat van Insumat NV, met als vaste
vertegenwoordiger Sophie Maes.
De raad van bestuur telt momenteel twee vrouwelijke leden. De raad van bestuur houdt er rekening mee dat
tegen 1 maart 2017, minstens 1/3 van de bestuursmandaten door personen van het andere geslacht dienen te
worden opgenomen en zal op basis hiervan telkens de kandidatuur van vrouwelijke leden overwegen ter
vervanging van bestaande mandaten of voor de aanstelling van nieuwe mandaten. In dit kader werden de
twee mandaten die kwamen te vervallen in 2013, vervangen door vrouwelijke leden.
Op de algemene vergadering van 20/05/2014 komt het mandaat van BVBA Gerard Van Acker ten einde. De
raad van bestuur zal voorstellen aan de algemene vergadering van Montea Management NV om diens
mandaat voor één jaar te verlengen. Dit wordt het vierde mandaat van (de vaste vertegenwoordiger van) de
BVBA Gerard Van Acker, waardoor hij vanaf 20/05/2014 niet langer zal kwalificeren als onafhankelijk
bestuurder in de technische zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Hij zal zijn mandaat
voortzetten als niet-uitvoerend bestuurder.
(iv)
Curricula
Hierna vindt u het beknopte curriculum van ieder van de bestuurders of, in het geval dat vennootschappen
bestuurder zijn, van hun vaste vertegenwoordigers, met vermelding van de andere mandaten die zij als lid van
de administratieve, beheer- of controleorganen in andere vennootschappen in de loop van de voorbije vijf jaar
hebben vervuld (met uitzondering van de dochterondernemingen van de Vennootschap).
Van Acker Gerard BVBA, vertegenwoordigd door Gerard Van Acker
Voorzitter van de raad van bestuur en Onafhankelijk Bestuurder
Begin mandaat: 1/10/2006 - Herbenoemd op 17/05/2011 tot mei 2014
Gerard Van Acker, geboren in 1943, studeerde rechten en politieke en administratieve Wetenschappen aan de
Vrije Universiteit Brussel.
a.
b.
De mandaten die in de afgelopen vijf jaar zijn vervallen:
L&C NV, Ceres inc, Accent Jobs for People nv, Trust Capital nv en Elsyca nv
De lopende mandaten:
Hij is bestuurder van de vennootschappen ABO Holding NV, Capricon Venture Partners, Qbic nv, ICAB nv
en voorzitter van de raad van bestuur van Capital E en van Capital E II, alsmede van BI3 Fund. Tevens is hij
bestuurder bij Imec vzw. Bij bepaalde van deze vennootschappen en vzw’s is hij bovendien voorzitter of lid
van het auditcomité en/of het remuneratie- en benoemingscomité. Hij is ook erevoorzitter van Plan België.
Vanaf 5 november 2008 werd de heer Gerard Van Acker als bestuurder van de NV Montea Management,
Zaakvoerder van Montea Comm. VA, vervangen door de BVBA Gerard Van Acker, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Gerard Van Acker, in overeenstemming met artikel 39 van de ICB-Wet.
Jo De Wolf BVBA, vertegenwoordigd door Jo De Wolf
Gedelegeerd Bestuurder en CEO
88
Begin mandaat: 30/09/2010 - Einde mandaat: mei 2016
Jo De Wolf, geboren in 1974, behaalde een diploma van Master in Applied Economics aan de KU Leuven,
behaalde een MBA aan de Vlerick School voor Management en volgde het Master in Real Estate programma
aan de KU Leuven.
a.
88
De mandaten die in de afgelopen vijf jaar zijn vervallen:
In 2006 (tot oktober 2010) kwam hij aan het hoofd van de vastgoedafdeling van The Brussels Airport
Company, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor de herontwikkelingsstrategie en de
uitbreiding van de logistieke zone Brucargo op Brussels Airport.
In de vorige jaarverslagen stond de einddatum van het mandaat van Jo De Wolf BVBA verkeerd vermeld.
Jaarverslag 2013
88/182
b. De lopende mandaten:
Vanaf 30 september 2010 werd Jo De Wolf BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jo De Wolf, aangesteld als
effectieve leider van Montea Comm. VA, overeenkomstig artikel 38 van de Wet van 20 juli 2004 (thans artikel
39 van de ICB-Wet). Sinds mei 2011 bestuurder van BVS-UPSI (Beroepsvereniging van de Vastgoedsector). Jo
De Wolf BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jo De Wolf, is aangesteld als effectieve leider van Montea
Comm. VA, overeenkomstig artikel 39 van de ICB-Wet.
PSN Management BVBA, vertegenwoordigd door Peter Snoeck
Vertegenwoordiger van de familie De Pauw - Bestuurder en COO
Begin mandaat: 1/10/2006 - Einde mandaat: 15/05/2012 – Herbenoemd tot mei 2015
Peter Snoeck, geboren in 1957, behaalde zijn diploma van industrieel ingenieur elektromechanica in Gent. Hij
studeerde daarna bedrijfsbeheer aan de KUL en volgde een opleiding tot vastgoedmakelaar.
a.
a.
De mandaten die in de afgelopen vijf jaar zijn vervallen: nihil
De lopende mandaten:
Sinds 2006 is Peter Snoeck uitvoerend bestuurder van de Zaakvoerder van Montea. Hij bekleedt de functie
van COO en vertegenwoordigt de familie Pierre De Pauw in de raad van bestuur.
DDP Management BVBA, vertegenwoordigd door Dirk De Pauw
Vertegenwoordiger van de familie De Pauw - Bestuurder en Voorzitter van het investeringscomité
Begin mandaat: 1/10/2006 - Einde mandaat: 15/05/2012 – Herbenoemd tot mei 2015
Dirk De Pauw, geboren in 1956, is één van de stichtende aandeelhouders van Montea. Hij behaalde zijn
diploma boekhouding en bedrijfsbeheer aan het IHNUS te Gent en volgde daarna aanvullende opleidingen aan
de Vlerick Leuven Gent Management School.
a.
b.
De mandaten die in de afgelopen vijf jaar zijn vervallen: nihil
De lopende mandaten:
Hij is sinds 1982 gedelegeerd bestuurder van de NV CLIPS te Asse. Dirk De Pauw is Bestuurder van de
Zaakvoerder van Montea en Voorzitter van het Investeringscomité van de Vennootschap. Hij
vertegenwoordigt de familie Pierre De Pauw in de raad van bestuur.
André Bosmans Management BVBA, vertegenwoordigd door André Bosmans
Vertegenwoordiger van Banimmo - Bestuurder
Begin mandaat: 1/10/2006 - Einde mandaat: 15/05/2012 – Herbenoemd tot mei 2015
André Bosmans, geboren in 1954, behaalde een diploma rechten (Rijksuniversiteit Gent - RUG) en behaalde in
1978 eveneens een diploma notariaat aan de RUG.
a.
De mandaten die in de afgelopen vijf jaar zijn vervallen:
− Gérardchamps Invest NV: bestuurder tot 2008
− Gordinco BV: directeur tot 2008
− Picardie Invest NV: bestuurder tot 2009
− H4 Invest NV: bestuurder tot 2009
− PPF Brittany GP Sàrl: gérant tot 2010
Jaarverslag 2013
b.
89/182
De lopende mandaten:
Sinds 1996 is hij secretaris-generaal van Banimmo. In 2007 werd hij en lid van het directiecomité van
Banimmo en in 2011 werd hij bestuurder van Banimmo. Hij is sinds augustus 2006, via zijn
managementvennootschap, bestuurder van diverse vennootschappen (Banimmo, NV Conferinvest,
Comulex, Immo Property Services – IPS, Lex 84, Luso Invest). Hij is ook in persoonlijke naam bestuurder
van de naamloze vennootschap Grondbank The Loop, van Cardev NV en van Schoonmeers-Bugten NV en
zaakvoerder van de CVBA P.D.S.M. Hij is ten slotte onafhankelijk bestuurder van de NV VEDIS in
persoonlijke naam en van de NV International Commerce and Trading via zijn managementvennootschap.
Hij is lid van het directiecomité van Belgian Land NV.
Federale Verzekering NV, haar vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Marc Mayeur
Bestuurder
Begin mandaat: 15/05/2012 - Einde mandaat: mei 2015
Jean-Marc Mayeur, geboren in 1970, behaalde een diploma Handelsingenieur (Solvay Business School – ULB).
a.
b.
De mandaten die in de afgelopen vijf jaar zijn vervallen: Retail Estates
De lopende mandaten:
Federale Management sinds 2012, Federale Invest sinds 2013, K building (Filiaal van de Federale
Verzekering die in studentenkamers investeert) sinds 2012, Senior Housing Invest (Filiaal van de Federale
Verzekering die in rusthuizen investeert) sinds 2012; Milsenhof NV sinds 201 , De Muze NV sinds 2013.
Sinds mei 2012 vertegenwoordigt hij als Chief Investment Officer de Federale Verzekering als bestuurder
van Montea.
Belfius Insurance Belgium NV (voorheen Dexia Insurance Belgium NV), haar vaste vertegenwoordiger de
heer Dirk Vanderschrick
Bestuurder
Begin mandaat: 15/05/2012 - Einde mandaat: mei 2015
Dirk Vanderschrick, geboren in 1965, behaalde het diploma van Licentiaat Handels- en Financiële
Wetenschappen en een Master of Business Administration aan de K.U. Leuven.
a.
b.
De mandaten die in de afgelopen vijf jaar zijn vervallen:
AAMC, Livingstone Building, Realex, Corona, DIB Invest, DELP Invest, DIS Finance SA, Dexia Re, Eurco RE,
Eurco Ltd, IWI (International Wealth Insurer), Belfius Ierland, Quest for Growth, Capricorn Health-tech
Fund, Auxipar, Promotion Leopold.
De lopende mandaten:
Belfius Bank, Belfius Insurance, ABB/BVB, Febelfin.
Sinds mei 2012 vertegenwoordigt hij Belfius Insurance Belgium NV als bestuurder van Montea.
EMOR BVBA, haar vaste vertegenwoordiger de heer Francis Rome
Onafhankelijk Bestuurder
Begin mandaat: 21/05/2013 - Einde mandaat: mei 2016
Francis Rome, geboren in 1948, behaalde het diploma van Licentiaat Toegepaste en Economische
Wetenschappen en een M.A. en Doctoraat in International Relations.
a.
b.
De mandaten die in de afgelopen vijf jaar zijn vervallen: nihil
De lopende mandaten:
Eurobrokers N.V. (transport en distributie), Inno.com CVBA (I.T. consultancy), Logit Systems AS (I.T.
Norway mandaat tot februari 2013) en Logit Systems BVBA (I.T. solutions).
Jaarverslag 2013
90/182
Francis Rome is professor aan de Universiteit Antwerpen, Directeur van het Vlaams Instituut voor de Logistiek
en voorzitter van de Vlaamse Havencommissie.
Ciska Servais BVBA, haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Ciska Servais
Onafhankelijk Bestuurder
Begin mandaat: 21/05/2013 - Einde mandaat: mei 2016
Ciska Servais, geboren in 1965, behaalde het diploma van Licentiaat in de Rechten, een Master in International
Legal Cooperation en een bijzondere licentie in de Milieukunde.
a.
b.
De mandaten die in de afgelopen vijf jaar zijn vervallen:
Nautinvest Vlaanderen (PMV NV)
De lopende mandaten:
CFE NV (bouwbedrijf) en Astrea BV CVBA (Advocatenkantoor).
Insumat NV, haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sophie Maes
Onafhankelijk Bestuurder
Begin mandaat: 03/10/2013 - Einde mandaat: mei 2016
Sophie Maes, geboren in 1957, behaalde het diploma van Licentiaat in de Handels- en Financiële
Wetenschappen.
a.
b.
c.
d.
De mandaten in eigen naam (+ als vaste vertegenwoordiger van Bevalex NV) die in de afgelopen vijf jaar
zijn vervallen:
Bestuurder van Saturno NV en Romano NV als vast vertegenwoordiger voor Bevalex NV en Bevalex NV,
VOKA-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen VZW, Messiaen NV, Espace Belliard NV, Alides NV, Fonsny
NV, R. Maes NV, Alides Projects NV, Krekelendries NV, Immo Spa NV, Investate NV als vaste
vertegenwoordiger voor Bevalex NV, Aedifica als vaste vertegenwoordiger voor Bevalex NV
De mandaten van de vennootschap Insumat die in de afgelopen vijf jaar zijn vervallen: nihil
De lopende mandaten in eigen naam:
Bestuurder Ghent Industrial Investment NV, Aalterpaint NV, ACS Technics NV, Investissement Leopold NV,
Profin BVBA, Algemene Bouw Maes NV, MAPP SCI, Imco SCI, VOKA Vlaams Economisch Verbond VZW,
Insumat NV, Buidling Hotel Maes NV, BVS- UPSI ( voorzitter Vlaanderen), BNP Paribas Fortis Bank ( Comité
van beheer), Vlaams Overleg voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting VZW
De lopende mandaten van de vennootschap Insumat:
Bestuurder bij Aedifica, Alides Projects NV, Orelio NV, Building Hotel Maes NV, Investera NV, Investpool
NV, ACS Technics NV, Alides NV, Espace Belliard NV, Fonsny NV, Gindac NV, Immo Spa NV, Krekelendries
NV, R. Maes NV, Paestum NV.
De Vennootschap bevestigt dat de bovenvermelde niet-uitvoerende bestuurders (zie 4.10.3.2) voldoen aan
bepaling 4.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (zie (iii) Samenstelling), die voorschrijft dat
niet-uitvoerende bestuurders niet meer dan vijf mandaten in genoteerde vennootschappen mogen uitoefenen.
91/182
Jaarverslag 2013
B.
Taken raad van bestuur
Montea Management NV handelt, bij de uitvoering van haar taken in de hoedanigheid van Zaakvoerder, in het
exclusieve belang van Montea. De raad van bestuur van Montea Management NV heeft in dit kader in het
bijzonder volgende taken:
•
•
•
•
•
•
•
C.
definitie van de strategie van Montea, het risicoprofiel en in het bijzonder de definitie van de sectoren en
het geografische werkterrein in lijn met de wettelijke vereisten terzake;
goedkeuring van investeringsbeslissingen in lijn met de wettelijke vereisten terzake;
opvolging en goedkeuring van de periodieke financiële informatie;
toezicht op het uitvoerend management, in het bijzonder in het licht van de opvolging van de strategie;
goedkeuring van de publiek verspreide informatie;
voorstel van winstbestemming;
de overige taken uitdrukkelijk aan de Zaakvoerder toegewezen (strategie en budget, jaarrekeningen,
kwartaal- en halfjaarlijkse rekeningen, aanwending van het toegestane kapitaal, goedkeuring van de fusie/splitsingsverslagen, bijeenroeping van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen,
organiseren van de beslissingsorganen en benoeming van hun leden).
Activiteitenverslag raad van bestuur
In 2013 is de raad van bestuur zes maal samengekomen. Emor BVBA en Ciska Servais BVBA waren pas
vertegenwoordigd in de raad van bestuur na hun aanstelling op de algemene vergadering van mei 2013.
Insumat NV was pas vertegenwoordigd in de raad van bestuur na haar aanstelling op 3 oktober 2013. De
bestuurders waren aanwezig zoals aangegeven in onderstaande tabel:
Naam
Functie
Van Acker Gerard BVBA, vertegenwoordi gd door Gera rd Va n Acker
First Stage Management NV, vertegenwoordi gd door Hugo Va n Hoof
Jo De Wolf BVBA, vertegenwoordi gd door Jo De Wol f
André Bosmans Management BVBA, vertegenwoordi gd door André Bos ma ns
Stratefin Management BVBA, vertegenwoordi gd door Chri s ti a n Terl i nden
DDP Management BVBA, vertegenwoordi gd door Di rk De Pa uw
PSN Management BVBA, vertegenwoordi gd door Peter Snoeck
Eddy Hartung
Philip Van gestel BVBA, vertegenwoordigd door Philip Van gestel
Jean-Marc Mayeur
Dirk Vanderschrick
Emor BVBA, vertegenwoordigd door Francis Rome
Ciska Servais BVBA, vertegenwoordigd door Ciska Servais
Insumat NV, vertegenwoordigd door Sophie Maes
Voorzitter
Ondervoorzitter
CEO Montea Comm.VA
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
COO Montea Comm.VA
Onafhankelijk Bestuurder
Onafhankelijk Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Onafhankelijk Bestuurder
Ondervoorzitter
Onafhankelijk Bestuurder
Bestuurder,
vertegenwoordiger van
Onafhankelijk bestuurder
Onafhankelijk bestuurder
Gedelegeerd bestuurder
Banimmo
Banimmo
Familie De Pauw
Familie De Pauw
Onafhankelijk bestuurder
Onafhankelijk bestuurder
Federale Verzekering
Belfius Insurance Belgium
Onafhankelijk bestuurder
Onafhankelijk bestuurder
Onafhankelijk bestuurder
Einddatum
mandaat
Mei 2014
Mei 2013
Mei 2016
Mei 2015
Mei 2013
Mei 2015
Mei 2015
Mei 2013
Mei 2013
Mei 2015
Mei 2015
Mei 2016
Mei 2016
Mei 2016
Aanwezigheid
in 2013
6/6
3/3
6/6
6/6
2/2
6/6
5/6
3/3
3/3
6/6
4/6
3/3
3/3
3/3
Op de vergaderingen van de raad van bestuur werden onder meer volgende aangelegenheden behandeld:
•
•
•
•
•
•
•
•
kennisname en besprekingen van de verslagen van het remuneratie- en benoemingscomite;
kennisname en besprekingen van de verslagen van het auditcomité;
kennisname en besprekingen van de verslagen van het investeringscomité;
beraadslaging en beslissingen inzake investeringen en desinvesteringen op advies van het
investeringscomité;
beraadslaging en beslissingen inzake de trimestriële, halfjaarlijkse en jaarlijkse geconsolideerde en
statutaire financiële staten en persberichten;
bespreking en goedkeuring van het jaarlijkse budget;
evaluatie en opvolging van de vastgelegde strategie;
aanwending van het toegestaan kapitaal op 20 juni 2013 en op 19 december 2013.
Jaarverslag 2013
D.
92/182
Werking raad van bestuur
Teneinde de werking van de raad van bestuur te optimaliseren heeft de raad van bestuur twee adviserende
comités opgericht in zijn schoot en onder zijn verantwoordelijkheid:
•
•
het auditcomité
het remuneratiecomité, dat tevens optreedt als benoemingscomité omwille van de beperkte omvang van
de Vennootschap.
De raad van bestuur beoordeelt de doeltreffendheid van haar comités.
Na elke vergadering ontvangt de raad van bestuur van elk comité een verslag over haar bevindingen en
aanbevelingen. Tussentijds wordt ad hoc informatie verstrekt aan de bestuurders en elke bestuurder kan te
allen tijde alle informatie opvragen op eerste verzoek via de Voorzitter van de raad van bestuur.
Individuele bestuurders en de comités kunnen te allen tijde via de Voorzitter van de raad van bestuur, de raad
van bestuur verzoeken om op kosten van de Vennootschap beroep te doen op externe deskundigen (juridische
adviseurs, fiscale adviseurs, enz., conform artikel 4.11 van de Belgische Corporate Governance Code 2009).
Deze externe deskundigen kunnen worden aangesteld in het licht van nieuwe aankopen, desinvesteringen en
nieuwe reglementeringen inzake milieu en wettelijke aangelegenheden. De raad van bestuur is verplicht om
op een dergelijke vraag van een bestuurder of comité in te gaan indien deze door de meerderheid van de
bestuurders wordt goedgekeurd.
Daarnaast laat de raad van bestuur zich inzake investeringsdossiers adviseren door een investeringscomité
waarvan de raad de samenstelling heeft bepaald.
Gelet op de omvang van de Vennootschap, haar activiteiten en de efficiëntie van haar beslissingsproces, is er
geen nood tot formele aanduiding van een secretaris.
E.
Voorzitter raad van bestuur
De Voorzitter van de raad van bestuur wordt door de raad van bestuur gekozen onder zijn leden. De Voorzitter
wordt aangesteld op basis van zijn kennis, vakkundigheid, ervaring en bemiddelingsvermogen.
De functie van Voorzitter kan niet gecumuleerd worden met die van CEO.
De Voorzitter heeft de bijzondere taak om:
•
•
•
•
F.
de leiding en het goede verloop van de raad van bestuur te behartigen;
op te treden als tussenpersoon tussen de raad van bestuur en de CEO;
erop toe te zien dat de bestuurders en haar comités accuraat, tijdig en duidelijk worden ingelicht voor de
vergaderingen, en indien nodig, tussen de vergaderingen in. In dit kader wordt de agenda van de raden
van bestuur en haar comités in het begin van elk kalenderjaar vastgelegd;
de aandeelhoudersvergaderingen voor te zitten, te leiden en te zorgen voor een goed verloop.
Professionele ontwikkeling van bestuurders
De professionele ontwikkeling van de bestuurders wordt gegarandeerd door:
•
•
enerzijds de persoonlijke ontwikkeling van iedere bestuurder in zijn of haar eigen vakgebied door het
bijwonen van verschillende seminaries en de evolutie in de vastgoedmarkt;
anderzijds door het organiseren van verschillende in-house trainingen en seminaries.
Dit jaar zijn er informele opleidingssessies geweest omtrent good governance en e-commerce.
Jaarverslag 2013
G.
93/182
Evaluatie bestuurders
De evaluatie van de bestuurders gebeurt op verschillende niveaus:
•
•
de raad van bestuur evalueert jaarlijks zijn omvang, samenstelling, werking en prestaties, alsook die van
de comités en de interactie met het uitvoerend management;
de bestuurders onderling evalueren elkaar op permanente basis en bij problemen of opmerkingen over de
bijdrage van een bestuurder, kan dit naar voor worden gebracht als agendapunt op de raad van bestuur of
kan dit besproken worden met de Voorzitter. De Voorzitter kan dan, naar eigen goeddunken, de nodige
stappen ondernemen.
De raad van bestuur wordt hierin bijgestaan door het remuneratie- en benoemingscomite en eventueel ook
door externe deskundigen.
De bijdrage van elke bestuurder wordt periodiek geëvalueerd, zodat, in geval van wijzigende omstandigheden,
de samenstelling van de raad van bestuur zou kunnen worden aangepast. In geval van een herbenoeming
vindt er een evaluatie plaats van de bijdrage van de bestuurder op basis van een vooraf bepaalde en
transparante procedure.
De raad van bestuur zorgt ervoor dat kan worden voorzien in de opvolging van de bestuurders. Hij zorgt ervoor
dat alle benoemingen en herbenoemingen, zowel van uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders, toelaten
om het evenwicht van bekwaamheden en ervaring binnen de raad van bestuur in stand te houden.
4.10.3.3 Auditcomité
A.
Samenstelling auditcomité
(i)
Situering
Het auditcomité werd opgericht conform artikel 526bis van het Wetboek van vennootschappen, met ingang
van 1 januari 2009 en staat de raad van bestuur bij in de vervulling van diens toezichtstaak op de interne en
externe controle in de ruime zin van het woord.
(ii)
Samenstelling
Het auditcomité bestaat uit de volgende bestuurders:
•
•
•
Ciska Servais BVBA, vertegenwoordigd door Ciska Servais, voorzitter van het comité, onafhankelijk
bestuurder;
Van Acker Gerard BVBA, vertegenwoordigd door Gerard Van Acker, onafhankelijk bestuurder;
de heer Dirk Vanderschrick, niet-uitvoerend bestuurder.
Het mandaat van First Stage Management NV, vertegenwoordigd door Hugo Van Hoof, voormalig voorzitter,
en van de heer Eddy Hartung werd beëindigd in mei 2013.
Overeenkomstig artikel 526bis van het Wetboek van vennootschappen moet ten minste één lid van het
auditcomité beschikken over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit. Terzake kan
onder meer worden verwezen naar de ruime ervaring en deskundigheid van het voltallige comité.
De heer Gerard Van Acker heeft onder meer de volgende relevante ervaring:
• bij de oprichting van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen lid voor meerdere jaren en erna erelid;
• (gewezen) voorzitter of lid van meerdere auditcomités in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde
ondernemingen, evenals van non-profitorganisaties.
94/182
Jaarverslag 2013
De heer Dirk Vanderschrick heeft onder meer de volgende relevante ervaring:
• verantwoordelijk voor retail and commercial banking bij Belfius Bank.
Mevrouw Ciska Servais heeft onder meer de volgende relevante ervaring:
• lid van het auditcomité van CFE NV.
Wanneer het auditcomité beraadslaagt met betrekking tot de jaarlijkse financiële audit kan desgewenst een
externe financiële adviseur en/of de commissaris worden uitgenodigd.
B.
Taken auditcomité
Het auditcomité is belast met de wettelijke taken beschreven in artikel 526bis van het Wetboek van
vennootschappen. De taken van het auditcomité omvatten onder meer:
•
•
•
•
•
•
•
•
het bijstaan van de raad van bestuur in haar verantwoordelijkheden van toezicht, meer bepaald met
betrekking tot het verschaffen van informatie aan de aandeelhouders en derde partijen;
de monitoring van het financiële verslaggevingsproces, meer bepaald van de kwartaal-, halfjaarlijkse- en
jaarresultaten;
de monitoring van de wettelijke controle van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde
jaarrekening;
de monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de
Vennootschap;
monitoring van de interne audit en van zijn doeltreffendheid;
de beoordeling en de monitoring van de onafhankelijkheid van de commissaris, alsook de goedkeuring van
de vergoeding van deze commissaris, waarbij met name wordt gelet op de verlening van bijkomende
diensten aan de Vennootschap;
het analyseren van de observaties die de commissaris maakt en waar nodig, het formuleren van
aanbevelingen voor de raad van bestuur;
het verzekeren dat alle wettelijke regelingen met betrekking tot eventuele strijdige belangen strikt
toegepast worden.
Daarnaast zal de aanbeveling tot benoeming (of hernieuwing van de benoeming) van de commissaris die door
de raad van bestuur aan de algemene vergadering wordt gedaan, slechts kunnen gebeuren op voorstel van het
auditcomité.
Het auditcomité brengt na iedere bijeenkomst verslag uit bij de raad van bestuur over de uitoefening van zijn
taken, en in het bijzonder wanneer de raad van bestuur de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening,
en, in voorkomend geval, de voor publicatie bestemde verkorte-termijn financiële overzichten opstelt.
C.
Activiteitenverslag auditcomité
In 2013 kwam het auditcomité vijf maal bijeen. De leden waren aanwezig zoals aangegeven in onderstaande
tabel:
Naam
First Stage Management NV, vertegenwoordigd door Hugo Van Hoof
Van Acker Gerard BVBA, vertegenwoordigd door Gerard Van Acker
Ciska Servais BVBA, vertegenwoordigd door Ciska Servais
Dirk Vanderschrick
Eddy Hartung
Functie
Bestuurder en Voorzitter
Onafhankelijk Bestuurder
Onafh. Bestuurder en Voorzitter
Bestuurder
Bestuurder
Aanwezigheidslijst 2013
3/3
5/5
2/2
4/5
3/3
Jaarverslag 2013
95/182
Daarbij werden onder meer volgende aangelegenheden behandeld:
•
•
•
•
bespreking van de trimestriële, halfjaarlijkse en jaarlijkse geconsolideerde en statutaire financiële staten;
bespreking en evaluatie van interne controlesystemen: (i) opvolging van financiële solvabiliteit van klanten,
(ii) opvolging en analyse van lopende juridische zaken, (iii) opvolging en analyse van liquiditeitsbehoeften;
bespreking van de jaarlijkse financiële cijfers geauditeerd door de commissaris-revisor;
verslaggeving aan de voltallige raad van bestuur over de voornaamste bevindingen van het auditcomité.
Tijdens twee van de vergaderingen zijn voorgaande punten tevens besproken met de commissaris. Op alle
vergaderingen werden voorgaande punten tevens besproken met de CEO en de CFO.
D.
Evaluatie auditcomité
De belangrijkste criteria voor het evalueren van het auditcomité en haar leden zijn:
•
•
•
ervaring op het vlak van boekhouding en audit;
ervaring op het vlak van zetelen in andere auditcomités;
ervaring op het vlak van analyse, beheersing en opvolging van financiële, juridische en
ondernemingsrisico’s.
De evaluatie van de leden en de werking van het auditcomité gebeurt op permanente basis (i) enerzijds door
de collega’s onderling en (ii) anderzijds door de voltallige raad van bestuur. Wanneer iemand vraagtekens
heeft bij de bijdrage van een collega/lid, kan hij dat bespreken met de Voorzitter van de raad van bestuur. De
Voorzitter kan dan, naar eigen goeddunken, de nodige stappen ondernemen.
4.10.3.4 Remuneratie- en benoemingscomité
A.
(i)
Samenstelling remuneratie- en benoemingscomité
Situering
De raad van bestuur heeft een remuneratiecomité opgericht conform artikel 526quater van het Wetboek van
vennootschappen. Het remuneratiecomité treedt tevens op als benoemingscomité omwille van de beperkte
omvang van de Vennootschap.
(ii)
Samenstelling
Het remuneratie- en benoemingscomité bestaat uit de volgende leden:
•
•
•
Van Acker Gerard BVBA, vertegenwoordigd door Gerard Van Acker, voorzitter van het comité,
onafhankelijk bestuurder;
André Bosmans Management BVBA, vertegenwoordigd door André Bosmans, niet-uitvoerend bestuurder;
Ciska Servais BVBA, vertegenwoordigd door Ciska Servais, onafhankelijk bestuurder.
Het mandaat van Stratefin Management BVBA, vertegenwoordigd door Christian Terlinden en van de heer
Eddy Hartung, werd beëindigd in mei 2013.
Deze samenstelling zorgt ervoor dat het comité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van
remuneratiebeleid omwille van hun ruime beroepservaring. Terzake kan worden verwezen naar de ruime
ervaring en deskundigheid van Van Acker Gerard BVBA, vertegenwoordigd door Gerard Van Acker en van Ciska
Servais BVBA, vertegenwoordigd door Ciska Servais.
96/182
Jaarverslag 2013
De heer Gerard Van Acker heeft ondermeer de volgende relevante ervaring:
• voormalig voorzitter van het remuneratie- en benoemingscomité van de BESIX groep (2003-2005);
• huidig lid van het remuneratie- en benoemingscomité van IMEC vzw en Capricon Venture Partners.
Mevrouw Ciska Servais heeft ondermeer de volgende relevante ervaring:
• lid van het remuneratiecomité van CFE NV.
B.
Taken remuneratie- en benoemingscomité
Het remuneratie- en benoemingscomité neemt volgende activiteiten voor haar rekening:
•
•
•
•
voorstellen doen aan de raad van bestuur over het remuneratiebeleid van bestuurders en de leden van
het uitvoerend management, alsook, waar toepasselijk, over de daaruit voortvloeiende voorstellen die
door de raad van bestuur dienen te worden voorgelegd aan de aandeelhouders;
voorstellen doen aan de raad van bestuur over de individuele remuneratie van de bestuurders en de leden
van het uitvoerend management, met inbegrip van variabele remuneratie en lange-termijn
prestatiepremies al dan niet gebonden aan aandelen, in de vorm van aandelenopties of andere financiële
instrumenten, en van vertrekvergoedingen, en waar toepasselijk, de daaruit voortvloeiende voorstellen
die door de raad van bestuur dienen te worden voorgelegd aan de aandeelhouders;
de voorbereiding van het remuneratieverslag dat door de raad van bestuur wordt gevoegd in de verklaring
inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag;
de toelichting van het remuneratieverslag op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.
C. Activiteitenverslag remuneratie- en benoemingscomité
Het remuneratie- en benoemingscomité is in 2013 vier maal bijeengekomen. De leden waren aanwezig zoals
aangegeven in onderstaande tabel:
Naam
Van Acker Gerard BVBA, vertegenwoordigd door Gerard Van Acker
Stratefin Management BVBA, vertegenwoordigd door Christian Terlinden
Eddy Hartung
André Bosmans Management BVBA, vertegenwoordi gd door André Bos ma ns
Ciska Servais BVBA, vertegenwoordigd door Ciska Servais
Functie
Onafhankelijk Bestuurder
Bestuurder
Onafhankelijk Bestuurder
Bestuurder
Onafhankelijk Bestuurder
Aanwezigheidslijst 2013
4/4
1/1
1/1
3/3
3/3
Daarbij werden volgende aangelegenheden besproken:
•
•
•
•
evaluatie van het management voor 2013 en bespreking van de objectieven voor 2014;
bespreking en evaluatie van het globale personeelsbeleid;
bespreking van de status van het aandelenoptieplan (zie 4.10.7.D);
bespreking en voorbereiding van het remuneratieverslag 2013.
De CEO woont de vergaderingen van het remuneratie- en benoemingscomité bij wanneer het remuneratie- en
benoemingscomité de objectieven en de remuneratie van het uitvoerend management en van het personeel
bespreekt.
D. Evaluatie remuneratie- en benoemingscomité
De werking van het remuneratie- en benoemingscomité wordt geëvalueerd aan de hand van volgende criteria:
•
•
ervaring op het vlak van personeelsmanagement, remuneratiebeleid en remuneratiesystemen;
ervaring op het vlak van zetelen in andere remuneratiecomités.
Jaarverslag 2013
97/182
De evaluatie van de leden en de werking van het remuneratie- en benoemingscomité gebeurt op permanente
basis (i) enerzijds door de collega’s onderling en (ii) anderzijds door de voltallige raad van bestuur. Wanneer
iemand vraagtekens heeft bij de bijdrage van een collega/lid, kan hij dat bespreken met de Voorzitter van de
raad van bestuur. De Voorzitter kan dan, naar eigen goeddunken, de nodige stappen ondernemen.
4.10.3.5 Investeringscomité
A.
(i)
Samenstelling investeringscomité
Situering
De raad van bestuur heeft het bestaande investeringscomité opgesplitst per geografische regio met het oog op
het verkrijgen van professioneel advies in investeringsdossiers. In 2013 werd een specifiek investeringscomité
opgericht voor Frankrijk.
(ii)
Samenstelling
Het investeringscomité België – Nederland bestaat uit de volgende personen:
•
•
•
•
•
•
•
•
DDP Management BVBA, vertegenwoordigd door Dirk De Pauw, voorzitter van het investeringscomité,
bestuurder en verantwoordelijk voor business development in Frankrijk;
Jo De Wolf BVBA, vertegenwoordigd door Jo De Wolf, gedelegeerd bestuurder en Chief Executive Officer
(CEO);
PSN Management BVBA, vertegenwoordigd door Peter Snoeck, bestuurder en Chief Operating Officer
(COO);
Peter Verlinde (CFO);
PDM cv, vertegenwoordigd door Peter Demuynck, Chief Commercial Officer (CCO);
GCA Consult BVBA, vertegenwoordigd door Griet Cappelle, Chief Development Officer (CDO).
EMOR BVBA, vertegenwoordigd door Francis Rome;
Insumat NV, vertegenwoordigd door Sophie Maes.
Doordat het mandaat van First Stage Management NV, vertegenwoordigd door Hugo Van Hoof, als
onafhankelijk bestuurder van Montea Management NV, eindigde in mei 2013 maakt hij geen deel meer uit van
het investeringscomité Benelux. Door het vertrek van Amaury de Crombrugghe BVBA, vertegenwoordigd door
Amaury de Crombrugghe bij de firma Banimmo, is hij geen lid meer van het investeringscomité Belgë –
Nederland. Naar aanleiding van de aanstelling als bestuurder van Montea Management NV, werden Emor
BVBA, vertegenwoordigd door Francis Rome en Insumat NV, vertegenwoordigd door Sophie Maes,
opgenomen als lid van het investeringscomité Benelux.
Het investeringscomité Frankrijk, dat dit jaar is opgericht, bestaat uit de volgende personen:
•
•
•
•
•
DDP Management BVBA, vertegenwoordigd door de heer Dirk De Pauw, voorzitter van het
investeringscomité, bestuurder en verantwoordelijk voor business development in Frankrijk;
Jo De Wolf BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jo De Wolf, gedelegeerd bestuurder en Chief Executive
Officer (CEO);
Peter Verlinde (CFO);
Jean de Beaufort (Directeur Général van het Franse bijkantoor) ;
Laurent Horbette
98/182
Jaarverslag 2013
B.
Taken investeringscomité
Het investeringscomité is belast met de voorbereiding van de investerings- en desinvesteringsdossiers voor de
raad van bestuur. Het investeringscomité volgt daarnaast de onderhandelingen met de verschillende
tegenpartijen van Montea op. Deze onderhandelingen hebben voornamelijk betrekking op de verwerving
(onder gelijk welke vorm) en de vervreemding van vastgoed, het sluiten van belangrijke
verhuurovereenkomsten en/of de overnames van vastgoedvennootschappen.
C.
Activiteitenverslag investeringscomité
In 2013 is het investeringscomité Benelux acht maal samengekomen. De leden waren aanwezig zoals
aangegeven in onderstaande tabel:
Functie
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Naam
DDP Management BVBA, vertegenwoordigd door Dirk De Pauw
First Stage Management NV, vertegenwoordigd door Hugo Van Hoof
Amaury de Crombrugghe BVBA, vertegenwoordigd door Amaury de Crombrugghe
Jo De Wolf BVBA, vertegenwoordigd door Jo De Wolf
PSN Management BVBA, vertegenwoordigd door Peter Snoeck
Peter Verlinde
PDM cv, vertegenwoordigd door Peter Demuynck
GCA Consult BVBA, vertegenwoordigd door Griet Cappelle
Emor BVBA, vertegenwoordigd door Francis Rome
Insumat NV, vertegenwoordigd door Sophie Maes
Aanwezigheidslijst 2013
8/8
3/3
2/2
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
4/4
2/2
In 2013 is het investeringscomité Frankrijk zeven maal samengekomen. De leden waren aanwezig zoals
aangegeven in onderstaande tabel:
Naam
DDP Management BVBA, vertegenwoordigd door Dirk De Pauw
Jo De Wolf BVBA, vertegenwoordigd door Jo De Wolf
Peter Verlinde
Jean de Beaufort
Laurent Horbette
Functie
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
4.10.4
Uitvoerend management en dagelijks bestuur
A.
Samenstelling uitvoerend management en dagelijks bestuur
(i)
Situering
Aanwezigheidslijst 2013
7/7
7/7
7/7
7/7
3/3
De raad van bestuur delegeert het uitvoerend management van Montea aan het uitvoerend management.
89
Op 31 december 2013 bestaat het uitvoerend management uit :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
Jo De Wolf BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jo De Wolf, in de functie van CEO;
PSN Management BVBA, vertegenwoordigd door de heer Peter Snoeck, in de functie van COO;
Peter Verlinde, in de functie van CFO;
PDM cv, vertegenwoordigd door de heer Peter Demuynck, in de functie van CCO;
Jean de Beaufort, in de functie van directeur Frankrijk;
GCA Consult BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Griet Cappelle, in de functie van CDO.
Jo De Wolf BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jo De Wolf, en PSN Management BVBA, vertegenwoordigd
door de heer Peter Snoeck, kwalificeren eveneens als effectieve leiders in de zin van artikel 39, § 1 van de ICBWet.
89
De heer Peter Verlinde, PDM cv, vertegenwoordigd door Peter Demuynck, de heer Jean de Beaufort en GCA Consult BVBA,
vertegenwoordigd door mevrouw Griet Cappelle hebben geen beslissingsbevoegdheid.
Jaarverslag 2013
B.
99/182
Taken uitvoerend management
Het uitvoerend management is ondermeer belast met:
•
•
•
•
•
•
•
de voorbereiding van de beslissingen die door de raad van bestuur moeten worden genomen om hun
verplichtingen te kunnen vervullen en het tijdig bezorgen van de hiervoor noodzakelijke informatie;
de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur;
het tot stand brengen van interne controles, onverminderd de toezichthoudende rol van de raad van
bestuur, gebaseerd op wat goedgekeurd werd door de raad van bestuur;
het voorstellen van volledige, tijdige, betrouwbare en accurate voorbereiding van de jaarrekeningen aan
de raad van bestuur;
de voorbereiding van de publicatie van de jaarrekeningen en andere materiële financiële en nietfinanciële informatie;
het voorstellen van een evenwichtige en begrijpelijke beoordeling van de financiële situatie aan de raad
van bestuur;
het afleggen van verantwoording en rekenschap aan de raad van bestuur over de uitoefening van hun
taken.
Het uitvoerend management is in het bijzonder belast met het beheer van vastgoed, het financieringsbeleid,
het algemeen beheer van het personeel en het personeelsbeleid, het voorbereiden van alle wettelijk vereiste
financiële en andere informatie en verslaggeving en het verstrekken van alle vereiste informatie aan het
publiek of bevoegde instanties.
C.
Werking van het uitvoerend management en dagelijks bestuur
Het uitvoerend management werkt nauw samen in permanent overleg. Belangrijke beslissingen worden bij
consensus genomen. Wanneer het uitvoerend management niet tot een akkoord komt, wordt de beslissing
overgelaten aan de raad van bestuur.
Het uitvoerend management komt wekelijks bijeen. Op deze vergaderingen worden ondermeer de
operationele zaken besproken met betrekking tot de dagelijkse werking, de stand van zaken van de lopende
projecten en verhuringen en de evaluatie van nieuwe projecten die bestudeerd worden.
Het uitvoerend management brengt geregeld verslag uit aan de raad van bestuur over de vervulling van zijn
opdracht.
Het uitvoerend management voorziet de raad van bestuur van alle relevante bedrijfs- en financiële informatie.
Hierbij worden onder andere verstrekt: kerncijfers, een analytische voorstelling van de resultaten versus het
budget, een overzicht van de evolutie van de vastgoedportefeuille, de geconsolideerde jaarrekening en
toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.
Voorstellen voor beslissingen die de raad van bestuur moet nemen, worden op de raad van bestuur toegelicht
door de CEO.
D.
Evaluatie van het uitvoerend management en dagelijks bestuur van de Zaakvoerder
Het uitvoerend management wordt geëvalueerd door de raad van bestuur, op basis van prestaties en
doelstellingen.
Jaarverslag 2013
4.10.5
100/182
Remuneratieverslag
4.10.5.1 Zaakvoerder
A.
Remuneratiebeleid
De statuten van de Zaakvoerder voorzien dat de opdracht van Montea Management NV als statutair
Zaakvoerder van de vastgoedbevak wordt vergoed. Deze vergoeding bestaat uit twee delen: een vast deel en
een variabel deel.
Het vaste deel van de vergoeding van de Zaakvoerder wordt ieder jaar vastgelegd door de algemene
vergadering van de vastgoedbevak. Deze forfaitaire vergoeding kan niet lager zijn dan EUR 15.000 per jaar.
Het variabel statutair gedeelte is gelijk aan 0,25% van het bedrag gelijk aan de som van het gecorrigeerd
90
resultaat en van de netto meerwaarden bij realisatie van vastgoed die niet van de verplichte uitkering zijn
vrijgesteld. De Zaakvoerder heeft recht op terugbetaling van de daadwerkelijk gedane kosten die rechtstreeks
verband houden met zijn opdracht en waar voldoende bewijs van wordt geleverd.
B.
Remuneratie in het boekjaar 2013
In de loop van het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2013, bedroeg de vergoeding van de
Zaakvoerder EUR 650.000 excl. BTW (vast en variabel gedeelte). Dit bedrag omvat de totale remuneratiekost in
hoofde van de raad van bestuur van de Zaakvoerder, de vergoeding voor de gedelegeerd bestuurder en de
werkingskosten van Montea Management NV.
De stijging van de vergoeding van de Zaakvoerder (van EUR 470.640,54 in 2012 naar EUR 650.000) werd
doorgevoerd doordat, op basis van een jaarlijkse evaluatie en benchmarking, het remuneratie- en
benoemingscomité beslist heeft om enerzijds het bedrag van de zitpenningen voor alle comités en anderzijds
de vergoeding van de CEO aan te passen aan marktconforme voorwaarden.
4.10.5.2 De raad van bestuur en haar comités
A.
Remuneratiebeleid
Voor de niet-uitvoerende bestuurders wordt het continuïteitsprincipe toegepast. Zij worden enkel vergoed
onder de vorm van zitpenningen betaald per effectief bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur en
van comités binnen de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur ontvangt naast de
zitpenningen een vaste vergoeding.
Deze uitbetaling van “zitpenningen” geldt niet voor de gedelegeerd bestuurder, de operationeel directeur en
de Voorzitter van het investeringscomité (uitvoerende bestuurders). Deze worden afzonderlijk vergoed voor
hun opdracht. Overeenkomstig de principes op het vlak van corporate governance is de vergoeding van de
bestuurders proportioneel met hun verantwoordelijkheden en met de tijd die zij besteden aan hun functies.
90
Het gecorrigeerd resultaat = Netto resultaat + Afschrijvingen + Waardeverminderingen - Terugnemingen van waardeverminderingen Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren +/- Andere niet-monetaire bestanddelen +/- Resultaat verkoop vastgoed +/Variaties in de reële waarde van vastgoed. De variabele remuneratie bedraagt EUR 21.989 en werd berekend op basis van het
gecorrigeerd resultaat.
101/182
Jaarverslag 2013
Het bedrag van de zitpenningen voor de niet-uitvoerende bestuurders wordt jaarlijks goedgekeurd door de
algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur, voorbereid door het remuneratie- en
benoemingscomité. Alle leden van de raad van bestuur zijn bovendien gedekt door een polis burgerlijke
aansprakelijkheid bestuurders. De totale premie van EUR 21.989 voor alle bestuurders samen, wordt gedragen
door Montea Comm. VA.
Er worden geen aanvullende vergoedingen (bedrijfswagen, pensioen, opties, GSM, enz.) uitgekeerd aan de
bestuurders. De niet-uitvoerende bestuurders komen ook niet in aanmerking voor de toekenning van variabele
vergoedingen.
B.
Remuneratie in het boekjaar 2013
De zitpenning voor de niet-uitvoerende bestuurders werd voor het boekjaar 2013 vastgelegd op EUR 1.500 per
vergadering voor alle bestuurders die daadwerkelijk deelnemen aan de raad van bestuur.
De Voorzitter van de raad van bestuur ontvangt ieder jaar een bijkomende vaste vergoeding van EUR 50.000.
Leden van het auditcomité, remuneratie- en benoemingscomité ontvangen een bijkomende zitpenning per
effectief bijgewoonde vergadering van het comité. Deze zitpenningen voor het boekjaar 2013 werden
vastgelegd op EUR 2.000 per zitting voor de Voorzitter van het auditcomité en EUR 1.000 per zitting voor de
voorzitter van het remuneratie- en benoemingscomité en alle leden van het auditcomité en van het
remuneratie- en benoemingscomité.
Op basis van een jaarlijkse evaluatie en benchmarking, heeft het remuneratie- en benoemingscomité beslist
om het bedrag van de zitpenningen voor alle comités aan te passen aan marktconforme voorwaarden en om
het aantal zittingen te beperken ten opzichte van voorgaande jaren.
Voor de bestuurders betekent dit dus dat zij m.b.t. het boekjaar 2013 volgende vergoeding hebben ontvangen:
Naam
Gedelegeerd bestuurder en
CEO
Bestuurder,
vertegenwoordiger
van
Onafhankelijk
bestuurder
Onafhankelijk
bestuurder
Gedelegeerd
Bestuurder
Bestuurder
Banimmo
Functie
Van Acker Gerard BVBA
vertegenwoordigd door Gerard Van Acker
First Stage Management NV
vertegenwoordigd door Hugo Van Hoof
Jo De Wolf BVBA
vertegenwoordigd door Jo De Wolf
André Bosmans Management BVBA
vertegenwoordigd door André Bosmans
Stratefin Management BVBA
vertegenwoordigd door Christian Terlinden
DDP Management BVBA
vertegenwoordigd door Dirk De Pauw
PSN Management BVBA
vertegenwoordigd door Peter Snoeck
Eddy Hartung
Voorzitter
Ondervoorzitter
Raad van Bestuur
Presentiegelden
Auditcomité
Presentiegelden
Remuneratiecomité
Presentiegelden
Totaal
50.000,00 €
7.500,00 €
3.900,00 €
2.000,00 €
63.400,00 €
3.000,00 €
1.500,00 €
0,00 €
4.500,00 €
0,00 €
7.500,00 €
1.000,00 €
8.500,00 €
Bestuurder
Banimmo
2.000,00 €
600,00 €
2.600,00 €
Familie De Pauw
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Bestuurder en COO
Familie De Pauw
0,00 €
0,00 €
0,00 €
900,00 €
600,00 €
4.500,00 €
0,00 €
3.000,00 €
4.500,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
7.000,00 €
7.500,00 €
4.000,00 €
1.500,00 €
Onafhankelijk bestuurder
Onafhankelijk
bestuurder
Onafhankelijk
bestuurder
3.000,00 €
3.000,00 €
50.000,00 €
C.
0,00 €
Bestuurder
Onafhankelijk bestuurder
Philip Van gestel BVBA
vertegenwoordigd door Philip Van gestel
Ciska Servais BVBA
vertegenwoordigd door Ciska Servais
Jean-Marc Mayeur
Dirk Vanderschrick
Emor BVBA
vertegenwoordigd door Francis Rome
Insumat BVBA
vertegenwoordigd door Sophie Maes
Raad van Bestuur
Jaarlijkse vaste
vergoeding
7.500,00 €
5.500,00 €
4.500,00 €
4.500,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
49.500,00 €
9.300,00 €
5.200,00 €
114.000,00 €
Remuneratiebeleid voor de komende twee boekjaren
De raad van bestuur zal te allen tijde de remuneratie van de leden van de raad van bestuur en haar comités
benchmarken met de markt. Deze zullen op jaarlijkse basis besproken worden in het remuneratie-en
benoemingscomité en voorgelegd worden aan de raad van bestuur.
Voor de boekjaren 2014 en 2015 worden er geen wijzigingen voorzien aan de thans geldende remuneraties
voor de leden van de raad van bestuur en haar comités.
102/182
Jaarverslag 2013
4.10.6
Het investeringscomité Benelux en Frankrijk
A.
Remuneratiebeleid
Remuneratiebeleid en remuneratie in het boekjaar 2013
Met uitzondering van het uitvoerend management, ontvangen de leden een zitpenning van EUR 2.000 per
deelgenomen vergadering.
B.
Remuneratie in het boekjaar 2013
Voor de leden betekent dit dus dat zij m.b.t. het boekjaar 2013 volgende vergoeding hebben ontvangen:
Naam
Functie
First Stage Management NV
vertegenwoordigd door Hugo Van Hoof
de Crombrugghe BVBA
vertegenwoordigd door Amaury de
Crombrugghe
DDP Management BVBA
vertegenwoordigd door Dirk De Pauw
Emor BVBA,
vertegenwoordigd door Francis Rome
Insumat BVBA,
vertegenwoordigd door Sophie Maes
Ondervoorzitter
Bestuurder,
vertegenwoordiger
van
Onafhankelijk
bestuurder
IC
4.000,00 €
2.000,00 €
Bestuurder
Familie De Pauw
27.881,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
45.881,00 €
C.
Remuneratiebeleid voor de komende twee boekjaren
De raad van bestuur van de zaakvoerder zal te allen tijde de remuneratie van de leden het investeringscomité
evalueren en analyseren. Deze zullen op jaarlijkse basis besproken worden in het remuneratie- en
benoemingscomité en voorgelegd worden aan de raad van bestuur.
Voor de boekjaren 2014 en 2015 worden er geen wijzigingen aangebracht aan de thans geldende
remuneraties voor de leden van de raad van bestuur en haar comités.
4.10.7
Het uitvoerend management
A.
Remuneratiebeleid
Leden van het uitvoerend management die tevens bestuurder zijn, ontvangen geen bezoldiging voor de
uitoefening van hun bestuurdersmandaat.
De vergoeding van de personen die belast zijn met het dagelijks bestuur, bestaat uit een vast en een variabel
deel. Het bedrag van deze beide delen wordt vastgelegd door de raad van bestuur, rekening houdend met de
verantwoordelijkheden en de tijd nodig voor deze functies, evenals met de in de sector gangbare praktijk.
Voor de CEO bedraagt het variabel gedeelte 25% van de totale vergoeding. Voor de leden van het uitvoerend
management bedraagt het variabel gedeelte tussen de 10% en de 25% van de totale vergoeding.
Noch de vaste vergoeding, noch de variabele vergoeding van de leden van het uitvoerend management mogen
worden bepaald in functie van de door Montea of haar dochtervennootschappen uitgevoerde verrichtingen en
transacties.
Jaarverslag 2013
103/182
Zo zij in aanmerking komen voor variabele vergoeding, moeten de criteria die een deel of het geheel van de
variabele vergoeding doen afhangen van resultaten, uitsluitend betrekking hebben op het geconsolideerde
netto resultaat, met uitsluiting van alle schommelingen van de reële waarde van de activa en de
afdekkingsinstrumenten.
Jaarlijks beslist de raad van bestuur op voorstel van het remuneratie- en benoemingscomité over de variabele
vergoeding waarop de leden van het uitvoerend management recht kunnen hebben m.b.t. hun activiteiten
voor het volgende boekjaar. Daarbij bepaalt de raad van bestuur de bedragen van de variabele vergoeding,
alsook de prestatiecriteria waarvan deze vergoedingen afhankelijk zijn. In voorkomend geval worden de
bepalingen van artikel 520bis, 520ter en 525 van het Wetboek van vennootschappen nageleefd.
B.
Remuneratie in het boekjaar 2013
De variabele vergoeding van de CEO voor het boekjaar 2013 werd in het begin van het boekjaar 2013 door het
remuneratiecomité vastgelegd op basis van de volgende doelstellingen, die evenredig een mogelijke variabele
vergoeding vertegenwoordigen:
•
•
•
•
•
•
•
externe groei van de portefeuille door de uitvoering van het vooropgestelde investeringsplan;
interne groei van de portefeuille door de opzet en uitvoering van de vooropgestelde investeringsplannen
op de bestaande portefeuille die de kwaliteit van de portefeuille verhogen;
het behouden van de bezettingsgraad op het niveau van het voorbije jaar;
de ontwikkeling van “het property management” in Frankrijk.
verdere ontwikkeling van investor relations bij institutionele partijen in de Benelux en Frankrijk teneinde
de verdere groei te ondersteunen, ontwikkeling van relaties met Franse banken en uitbreiding
aandeelhouderschap;
opzetten van investeringscomité Benelux en Frankrijk;
herdefiniëring van corporate image van Montea.
Elk jaar wordt, aan de hand van een evaluatiegesprek met de Voorzitter van de raad van bestuur, bepaald of
de vooropgestelde doelstellingen niet, geheel of gedeeltelijk behaald werden. Deze evaluatie (en de eventuele
variabele vergoeding) wordt besproken op het remuneratie-en benoemingscomité en wordt nadien
voorgelegd aan de eerstvolgende raad van bestuur.
De variabele vergoeding voor het boekjaar 2013 van de overige leden van het uitvoerend management werd in
het begin van het boekjaar 2013 door het remuneratiecomité vastgelegd op basis van de volgende
doelstellingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
investeren van EUR 30 miljoen via interne en externe groei in de Benelux en Frankrijk;
de uitbouw van de duurzame ontwikkelingsplannen voor de bestaande portefeuille;
ontwikkeling van samenwerkingsverbanden met derden;
de uitvoering van het vooropgestelde desinvesteringsplan;
herontwikkeling van site in Vorst en Puurs;
behoud van minimum 95% bezettingsgraad in de Benelux en Frankrijk;
verdere ontwikkeling van investor relations bij institutionele partijen in de Benelux en Frankrijk teneinde
de verdere groei te ondersteunen;
uitbreiding aandeelhouderschap;
ontwikkeling van relaties met Franse banken;
opzetten van investeringscomité Benelux en Frankrijk;
herdefiniëring van corporate image van Montea.
104/182
Jaarverslag 2013
Elk jaar wordt, aan de hand van een evaluatiegesprek met de CEO, bepaald of de vooropgestelde
doelstellingen niet, geheel of gedeeltelijk behaald werden. Deze evaluatie (en de eventuele variabele
vergoeding) wordt voorgelegd door de CEO aan het remuneratie-en benoemingscomité en wordt nadien
voorgelegd aan de eerstvolgende raad van bestuur.
91
Tijdens het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2013 heeft het uitvoerend management de
volgende vaste en variabele vergoedingen ontvangen:
Naam
Andere bestanddelen
van de vergoeding en
diverse voordelen (*)
Totaal
0,00 €
0,00 €
478.350,00 €
7.693,44 €
16.595,00 €
997.849,44 €
16.595,00 €
1.476.199,44 €
Vaste vergoeding
Variabele vergoeding
BVBA Jo De Wolf
361.420,00 €
116.930,00 €
Andere leden van het uitvoerend
management
798.703,40 €
174.857,60 €
1.160.123,40 €
291.787,60 €
7.693,44 €
(*)
Pensioenregeling
Andere bestanddelen omvatten het voordeel van de hospitalisatieverzekering, de bedrijfswagen en de mobiele telefoon.
De vergoedingen van de andere leden van het uitvoerend management, bevatten enerzijds de gefactureerde
bedragen van de management vennootschappen (PDM cv, PSN Management BVBA en GCA Consult BVBA) en
anderzijds de volledige loonkost voor Peter Verlinde en Jean de Beaufort.
De contracten van het uitvoerend management voorzien niet in enig terugvorderingsrecht inzake variabele
remuneratie die wordt toegekend op basis van onjuiste financiële gegevens.
C.
Remuneratiebeleid voor de komende twee boekjaren
De CEO zal op jaarlijkse basis een analyse en evaluatie maken van de remuneratie voor het uitvoerend
management op basis van marktanalyse. De samenvatting van deze analyse en evaluatie wordt door de CEO
samen met de voorzitter van de raad van bestuur besproken voorafgaand het remuneratiecomité.
Op het remuneratiecomité wordt de analyse en evaluatie besproken en wordt een voorstel geformuleerd voor
de remuneratie van het ganse team van Montea, inclusief die van het uitvoerend management. Deze wordt
dan voorgelegd aan de eerstvolgende raad van bestuur ter goedkeuring.
Op het remuneratiecomité van 27 januari 2014 werden de volgende objectieven voor 2014 voor het
uitvoerend management besproken en vastgelegd:
Voor de CEO:
1.
Commercieel/Asset management:
- verbetering van de toegankelijkheid en het serviceniveau van Montea naar bestaande klanten.
- bezettingsgraad > 95% houden
2. Business development:
groei van de portefeuille met EUR 80 miljoen in België, Nederland en Frankrijk;
begeleiden van het structureren van de Nederlandse investeringen
3. Financieel
versteviging van de financiële structuur in functie van de groei over 2014.
91
Het uitvoerend management bestaat uit zes leden (zie punt 5.10.4).
105/182
Jaarverslag 2013
Voor de andere leden van het uitvoerend management:
1.
Commercieel/Asset management:
- investeringsprogramma opmaken
- opmaken van een algemeen “Intern Reglement” voor de huurders/gebruikers (o.a. Lean and Green,
duurzaamheid, rechten en plichten van eigenaar en huurder);
- opstellen van een algemeen model voor het beheer van parkmanagement en gemene sites;
- behouden van >95% bezettingsgraad
2.
Business development:
groei van de portefeuille met EUR 60 miljoen in België en Nederland
groei van de portefeuille met EUR 20 miljoen in Frankrijk;
verdere uitvoering van het desinvesteringsprogramma;
herontwikkeling van de site te Vorst en Grimbergen;
uitwerken van het Bluelabel-programma.
3. Financieel
versteviging van de financiële structuur in functie van de groei over 2014;
verdere diversificatie van de schuldenlast.
-
D.
Aandelenopties en programma ter inkoop van eigen aandelen
Op de raad van bestuur van 14 november 2011 werd een optieplan goedgekeurd voor alle leden van het
uitvoerend management, inclusief de uitvoerende bestuurders. De belangrijkste kenmerken van het optieplan
zijn de volgende:
•
•
•
•
optieplan gedurende 10 jaar (vervaldatum 31/12/2021);
toekenning van het aantal opties op basis van een derde per jaar gedurende de eerste drie jaar;
retentieperiode van 3 jaar tijdens dewelke de opties niet kunnen uitgeoefend worden;
uitoefenprijs van de optie aan EUR 24,06.
In het kader van het goedgekeurde optieplan, heeft de raad van bestuur op 5 november 2012 beslist om 1.046
additionele opties toe te kennen aan Jo De Wolf BVBA, vertegenwoordigd door Jo De Wolf, op advies van het
remuneratie- en benoemingscomité. Dit optieplan is op geen enkele wijze verbonden met enige objectieven
die elk lid van het uitvoerend management heeft in de uitoefening van zijn of haar taken.
In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de begunstigden van het optieplan met het aantal
toegekende, niet-uitgeoefende en niet-vervallen opties.
Naam
Jo De Wolf BVBA, vertegenwoordigd door Jo De Wolf
PSN Management BVBA, vertegenwoordigd door Peter Snoeck
PDM cv, vertegenwoordigd door Peter Demuynck
Peter Verlinde
DDP Management BVBA, vertegenwoordigd door Dirk De Pauw
Jean de Beaufort
Aantal opties
6.446
3.900
3.900
3.900
1.300
3.900
106/182
Jaarverslag 2013
E.
Vertrekvergoedingen
De managementovereenkomst gesloten tussen de CEO en Montea voorziet in een éénmalige equivalente
vergoeding van 6 maanden (vast en variabel gedeelte) bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst.
In de managementovereenkomsten van de andere leden van het uitvoerend management is bij beëindiging
van de overeenkomst voorzien in het toekennen van een éénmalige equivalente vergoeding van 1 tot 12
maanden bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst. In de arbeidsovereenkomsten is niet afgeweken
van de wettelijke bepalingen inzake arbeidsovereenkomsten.
In het volgend overzicht vindt u een overzicht van de vertrekvergoedingen voor de leden van het uitvoerend
management.
Naam
Jo De Wolf BVBA, vertegenwoordigd door Jo De Wolf
PSN Management BVBA, vertegenwoordigd door Peter Snoeck
PDM cv, vertegenwoordigd door Peter Demuynck
Peter Verlinde
Jean de Beaufort
GCA Consult BVBA, vertegenwoordigd door Griet Cappelle
Vertrekvergoedingen
6 maanden
12 maanden
3 maanden (*)
(**)
(**)
3 maanden (*)
(*)
(**)
dit wordt verhoogd met 1 maand per gepresteerd jaar met een Max. Van 6 maanden.
de vertrekvergoedingen worden bepaald volgens de wettelijke bepalingen inzake arbeidsovereenkomsten.
4.10.8
Controle - Intern toezicht - Toezicht op het uitvoerend management
Het toezicht op het uitvoerend management komt, conform de Belgische Corporate Governance Code 2009,
toe aan de voltallige raad van bestuur van de Zaakvoerder. In de vervulling van deze opdracht van toezicht
wordt de raad van bestuur bijgestaan door twee natuurlijke personen bestuurders, namelijk de Voorzitter van
de raad van bestuur van de Zaakvoerder en de heer André Bosmans Management BVBA, vertegenwoordigd
door André Bosmans, die gezamenlijk de voor de voltallige raad van bestuur, vereiste informatie verzamelen
en de beraadslaging en de raad van bestuur terzake voorbereiden.
Dit toezicht houdt geen controle in op de inhoud van alle handelingen gesteld door de personen die zijn belast
met het uitvoerend management.
4.10.9
Preventie van marktmisbruik
Montea heeft in haar Corporate Governance Charter een bijzonder reglement ter preventie van marktmisbruik
opgenomen.
De heer Peter Verlinde (CFO) werd in het kader van het bijzonder reglement ter preventie van marktmisbruik,
benoemd tot Compliance Officer van Montea.
4.10.10 Andere betrokken personen
4.10.10.1
Commissaris
De commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders en wordt gekozen uit de
lijst van door de FSMA erkende commissarissen. De commissaris is Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met
maatschappelijke zetel te 1831 Diegeen, De Keetman 2, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Wymers. De
commissaris werd op de jaarlijkse algemene vergadering van 21 mei 2013 herbenoemd voor een termijn van 3
jaar, zijnde tot de jaarvergadering van 2016. Deze herbenoeming werd bekrachtigd door de bijzondere
algemene vergadering van 13 augustus 2013.
Jaarverslag 2013
107/182
Conform het Wetboek van vennootschappen moet de commissaris onderstaande taken uitoefenen. Deze
taken hebben voornamelijk betrekking op de controle van de boekhoudkundige informatie in de
jaarrekeningen.
1.
2.
De commissaris oefent controle uit op de jaarrekening en op de geconsolideerde jaarrekening en maakt
hiervan jaarlijks een omstandig schriftelijk verslag op.
Een bijzondere verslaggeving door de commissaris is onder meer nodig in volgende gevallen:
• bij inbreng in natura;
• bij quasi-inbreng;
• bij uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de oude aandelen;
• ingeval van beperking of opheffing van het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging of bij de uitgifte
van converteerbare obligaties of warrants;
• ingeval van tegenstrijdig belang van een bestuurder (geen afzonderlijk verslag is nodig maar de
inlichtingen dienen wel door de commissaris opgenomen te worden in zijn jaarlijks verslag);
• ingeval van vermogensvoordeel verleend aan een invloedrijke aandeelhouder van een
beursgenoteerde vennootschap (geen afzonderlijk verslag is nodig maar de inlichtingen dienen wel
opgenomen te worden in zijn jaarlijks verslag);
• bij een wijziging van het doel van de Vennootschap;
• bij de omzetting van de Vennootschap in een andere rechtsvorm;
• bij fusies en splitsingen;
• voor het voorstel tot ontbinding van de Vennootschap en de sluiting van de vereffening.
Verder verleent de commissaris zijn medewerking aan het toezicht door de FSMA en zal hij daartoe:
1.
2.
3.
4.
zich er van vergewissen dat de instelling van collectieve belegging de passende maatregelen heeft
genomen voor de administratieve, boekhoudkundige, financiële en technische organisatie en voor de
interne controle in het vooruitzicht van de naleving van de ICB-Wet en de ter uitvoering ervan genomen
besluiten en reglementen en van het beheerreglement of de statuten;
bevestigen dat de jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen die hem door de instelling voor collectieve
belegging worden bezorgd krachtens artikel 88 van de ICB-Wet volledig juist zijn en volgens de geldende
regels zijn opgesteld;
periodiek verslag uitbrengen bij de FSMA of op haar verzoek bijzonder verslag uitbrengen over de
organisatie, de werkzaamheden en de financiële structuur van de instelling voor collectieve belegging;
verslag uitbrengen bij de FSMA van zodra hij kennis krijgt van:
a) beslissingen, feiten of ontwikkelingen die de positie van de instelling voor collectieve belegging
financieel of op het vlak van haar administratieve, boekhoudkundige, financiële of technische
organisatie of van haar interne controle, op betekenisvolle wijze beïnvloeden of kunnen beïnvloeden;
b) beslissingen of feiten die kunnen wijzen op de overtreding van het Wetboek van vennootschappen,
de statuten, de ICB-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen;
c) andere beslissingen of feiten die kunnen leiden tot een weigering om de rekeningen te certificeren of
tot het formuleren van een voorbehoud.
De berekeningsbasis voor het ereloon van de commissaris-revisor is een vaste jaarlijkse vergoeding. Voor het
boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2013 bedraagt het vaste ereloon van de commissaris Ernst &
Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Wymers, voor het onderzoek en de
controle van de enkelvoudige en geconsolideerde rekeningen van de groep Montea EUR 42.804,88 (excl. BTW).
Naast het vermelde ereloon werd geen enkele andere vergoeding aan de commissaris uitgekeerd.
108/182
Jaarverslag 2013
4.10.10.2
Vastgoedexpertise
Artikel 6 van het KB Vastgoedbevaks, voorziet dat de vastgoedbevak haar vastgoed moet laten waarderen door
één of meer onafhankelijke vastgoeddeskundigen. De deskundige treedt op in volle onafhankelijkheid en bezit
de voor vastgoedwaardering vereiste professionele betrouwbaarheid en passende ervaring en beschikt over
een geschikte organisatie voor zijn opdrachten. De deskundige wordt aangeduid voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. Hij mag slechts gedurende maximaal drie jaar met de waardering van een bepaald
vastgoed worden belast.
De deskundigen zijn "de Crombrugghe & Partners”, Herman-Debrouxlaan 54, 1160 Brussel, voor de activa in
92
93
België en Nederland , “Deloitte France” , 185 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine voor de
activa in Frankrijk.
In de raad van bestuur van 14 november 2011 werd de aanstelling van de Crombrugghe & Partners NV,
vertegenwoordigd door de heer Pascal van Humbeeck goedgekeurd voor een looptijd van 3 jaar. Het contract
is op jaarlijkse basis opzegbaar en is opgemaakt volgens het nieuwe KB.
Overeenkomstig artikel 6, § 1, laatste lid van het KB Vastgoedbevaks, mag de vergoeding van de expert
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met de waarde van het door hem aan een expertise
onderworpen vastgoed.
De erelonen van de vastgoedexperts worden berekend op basis van een vaste kost per site in België,
Nederland en Frankrijk. De experts kunnen daarnaast erelonen ontvangen in het kader van specifieke
opdrachten.
Die deskundigen zullen de marktwaarde van het vastgoed bepalen en meedelen overeenkomstig de van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen voor de waardering van het vastgoed van de vastgoedbevak, waarmee
de deskundige rekening zal houden. De tussen de partijen gemaakte afspraken blijven onderworpen en zijn
ondergeschikt aan de bepalingen van het KB Vastgoedbevaks en in het algemeen aan alle op de vastgoedbevak
van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, alsook aan alle wettelijke bepalingen die de huidige wettelijke
bepalingen, van toepassing op de vastgoedbevak, zouden aanvullen of vervangen.
Voor het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2013 bedroeg het totaal aan erelonen die werden
betaald in het kader van deze opdrachten EUR 119.100 (excl. BTW).
4.10.10.3
Depothoudende bank en persoon belast met de financiële dienst
Naar aanleiding van het nieuwe KB Vastgoedbevaks werd de verplichting om een bewaarder aan te stellen in
de aangepaste statuten van 7 mei 2011 geschrapt. Het contract met de bewaarder werd stopgezet op 31
augustus 2011 en de stopzetting is in werking getreden 3 maanden na datum van het aangetekend schrijven,
namelijk op 30 november 2011.
De personen die belast zijn met de financiële dienst van de vennootschap zijn:
− België: Euroclear Belgium NV
− Frankrijk: Société Générale.
Voor Nederland werd geen persoon aangesteld die de financiële dienst waarneemt.
92
93
Voor het pand te Almere heeft de Crombrugghe & Partners NV, vertegenwoordigd door P. Van Humbeek, zich laten bijstaan door
Troostwijk BV. De vastgoedbevak, samen met de Crombrugghe & Partners NV, finaliseren momenteel het contract met een
Nederlandse vastgoedschatter.
Deloitte France is dezelfde vastgoedexpert als Drivers Jonas France, die in de loop van 2013 werd overgenomen door Deloitte France.
Jaarverslag 2013
109/182
De uitvoering van deze financiële dienst had een totale kost van EUR 6.478 in 2013 (EUR 6.339 vaste
vergoeding en EUR 139 variabele vergoeding). Deze fee behelst zowel een vaste fee per jaar en een variabele
fee per uitgekeerd dividend voor de niet-nominatieve aandelen.
4.10.11 Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling
Montea heeft geen werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
4.10.12 Belangenconflicten
In toepassing van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen dient iedere bestuurder die, rechtstreeks
of onrechtstreeks, een vermogensrechtelijk belang aanhoudt dat strijdig is met een beslissing of handeling die
valt onder de bevoegdheid van de raad van bestuur, dit te melden aan de andere leden van de raad en mag hij
niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad.
In toepassing van artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen moet iedere beslissing of handeling die
betrekking heeft op de relaties tussen de Vennootschap en een hiermee verbonden vennootschap (met
uitzondering van de dochtervennootschappen) en tussen de dochtervennootschappen van de Vennootschap
en een verbonden vennootschap (andere dan een dochtervennootschap), het voorwerp uitmaken van een
speciaal verslag dat moet worden opgesteld door drie onafhankelijke bestuurders die daarbij worden
bijgestaan door een onafhankelijk expert.
In de loop van het boekjaar 2013 heeft de raad van bestuur de procedures voorzien in de artikelen 523 en 524
van het Wetboek van vennootschappen niet moeten toepassen.
In toepassing van artikel 18 van het KB Vastgoedbevaks moet de FSMA geïnformeerd worden wanneer bij een
verrichting enig voordeel zou verkregen worden door bepaalde in dit artikel opgesomde partijen. De
Vennootschap moet daarbij het belang van de verrichting melden, alsook het feit dat de geplande verrichting
zich situeert binnen zijn beleggingsgebied. Deze verrichtingen moeten ook tegen marktvoorwaarden gebeuren
en dienen onmiddellijk openbaar gemaakt te worden. In toepassing van artikel 31, § 2 van het KB
Vastgoedbevaks zal de reële waarde, zoals vastgesteld door de expert, bij een transactie met de in artikel 18
opgesomde partijen de maximum prijs zijn wanneer de Vennootschap vastgoed verwerft dan wel de minimum
prijs zijn wanneer de Vennootschap vastgoed vervreemdt. Tevens moeten deze transacties toegelicht worden
in het jaarverslag.
In de loop van het boekjaar heeft de Vennootschap de volgende verrichtingen uitgevoerd met toepassing van
art. 18 van het KB Vastgoedbevaks:
•
•
94
Ter ondersteuning van de verdere groei van Montea, heeft de statutaire zaakvoerder aan de
aandeelhouders voor het eerst de mogelijkheid aangeboden tot een keuzedividend. In totaal werd 50%
van de dividendcoupons 2012 ingeleverd tegen nieuwe aandelen. Hierdoor werden op 19 juni 2013
139.622 nieuwe aandelen uitgegeven voor een totaal uitgiftebedrag van EUR 4.042.056,90 (EUR
2.803.720,03 in kapitaal en EUR 1.238.336,87 in uitgiftepremie). Ingevolge deze kapitaalverhoging wordt
het maatschappelijk kapitaal van Montea vertegenwoordigd door 6.587.896 aandelen.
In het kader van de verdere diversificatie van de financieringen, is Montea overgegaan tot de uitgifte van
een obligatielening voor een totaal bedrag van EUR 30 miljoen. Deze obligatielening heeft een looptijd van
zeven jaar met als vervaldatum 28/6/2020 94.
Voor meer informatie wordt verwezen naar het persbericht van 24/06/2013 of www.montea.com.
110/182
Jaarverslag 2013
Er zijn geen belangrijke regelingen en/of overeenkomsten met belangrijke aandeelhouders, cliënten,
leveranciers of andere personen op grond waarvan personen werden geselecteerd als lid van de bestuurs-,
leidinggevende of toezichthoudende organen, dan wel als lid van de bedrijfsleiding.
4.10.13 Transparantiemelding
Eenieder die rechtstreeks of onrechtstreeks stemgerechtigde effecten van de Vennootschap verwerft, moet
zowel de FSMA, als de Vennootschap kennis geven van het aantal effecten die hij bezit, wanneer de
stemrechten verbonden aan de stemgerechtigde effecten die hij houdt, de statutair bepaalde drempel van 3%
van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de effecten van de Vennootschap, actief of passief
overschrijdt. Eenzelfde kennisgeving is eveneens verplicht bij overdracht, rechtstreeks of onrechtstreeks, van
de stemgerechtigde effecten, wanneer als gevolg hiervan de stemrechten dalen onder deze 3%. De
voorschriften van de artikelen 6 tot 17 van de wet van 2 mei 2007, op de openbaarmaking van de belangrijke
deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt zijn van toepassing op voormelde quota.
95
Deze bepaling geldt onverminderd de verplichting tot kennisgeving in geval de wettelijke drempels van 5%,
10%, 15%, enz., telkens per schijf van 5%-punten, wordt bereikt of onder deze drempel wordt gedaald.
4.10.14 Bescherming tegen openbare overnamebiedingen - Elementen die een invloed kunnen hebben in
geval van een openbaar overnamebod (overeenkomstig artikel 34 van het Koninklijk Besluit van 14
november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn
toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt) 96
4.10.14.1
Kapitaalstructuur (op 31 december 2013)
Het kapitaal, EUR 138.767.393,88 wordt vertegenwoordigd door 6.808.962 aandelen. Er zijn geen
bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze
aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen ingeval van het bereiken,
overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels (transparantiereglementering).
4.10.14.2
Beslissingsorganen
Montea wordt geleid door een Zaakvoerder, Montea Management NV, in de hoedanigheid van beherend
vennoot. Montea Management NV werd statutair met ingang van 1 oktober 2006 aangesteld voor een periode
van 10 jaar. Het belangrijkste gevolg van het feit dat Montea een Commanditaire vennootschap is, is dat de
Zaakvoerder, Montea Management NV, op grond van de statuten een uitgebreide bevoegdheid heeft en zelfs
97
een vetorecht voor wat bv. belangrijke beslissingen en statutenwijzigingen betreft.
Montea Management NV wordt voor de uitoefening van de opdracht van Zaakvoerder in naam en voor
rekening van de Vennootschap vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig artikel
61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen. De Zaakvoerder kan op ieder ogenblik zijn ontslag indienen.
Het mandaat van Zaakvoerder kan uitsluitend worden ingetrokken door een gerechtelijke beslissing na een
vordering die door de algemene vergadering van Montea op basis van gegronde redenen werd ingesteld.
95
96
97
Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt.
Indien anders vermeld in onderstaande paragraaf, bevestigt Montea dat de andere onderdelen van artikel 34 van het koninklijk
besluit van 14 november 2007 niet van toepassing zijn.
Hierbij kan ook verwezen worden naar art. 28 van de statuten van Montea Comm. VA met betrekking tot de besluitvorming.
111/182
Jaarverslag 2013
Wanneer de algemene vergadering zich over deze kwestie moet uitspreken, mag de Zaakvoerder niet aan de
stemming deelnemen. De Zaakvoerder blijft zijn functie uitoefenen tot aan zijn ontslag ten gevolge van een
gerechtelijke beslissing die kracht van gewijsde heeft. De Zaakvoerder moet zo zijn georganiseerd dat, binnen
zijn raad van bestuur, ten minste twee natuurlijke personen op collegiale wijze instaan voor het toezicht op de
persoon (personen) die belast is (zijn) met het dagelijks bestuur van handelingen die in het belang zijn van
Montea.
De leden van de bestuursorganen van de Zaakvoerder moeten de vereiste professionele betrouwbaarheid
bezitten alsook de vereiste ervaring, zoals voorgeschreven door het KB Vastgoedbevaks en de ICB-Wet.
In geval van verlies, uit hoofde van de leden van de bestuursorganen of het orgaan van dagelijks bestuur van
de Zaakvoerder, van de vereiste professionele betrouwbaarheid of de vereiste ervaring, zoals vereist door het
Koninklijk Besluit Vastgoedbevaks, moet(en) de Zaakvoerder of de commissaris(sen) een algemene
vergadering van Montea Comm.VA bijeenroepen, met op de dagorde de eventuele vaststelling van het verlies
van deze vereisten en de te nemen maatregelen.
Indien één of meer leden van de organen belast met het bestuur of het dagelijks bestuur van de Zaakvoerder
niet meer aan de hierboven vermelde vereisten voldoen, dan moet de Zaakvoerder deze binnen de maand
vervangen. Wanneer deze termijn is verstreken, dient een algemene vergadering van Montea te worden
bijeengeroepen, zoals hierboven beschreven, zonder afbreuk te doen aan de maatregelen die de FSMA kan
nemen in het kader van de uitoefening van haar bevoegdheden.
De opdracht van de Zaakvoerder bestaat er met name in om alle handelingen te stellen die nuttig of nodig zijn
voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van Montea, met uitzondering evenwel van deze die bij
wet of overeenkomstig de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering van Montea. De
Zaakvoerder kan het kapitaal van Montea verhogen binnen de beperkingen van het toegestane kapitaal.
4.10.14.3
Toegestaan kapitaal
De Zaakvoerder beschikt over de uitdrukkelijke toelating om het maatschappelijk kapitaal, in één of meerdere
keren, te verhogen tot een maximumbedrag van EUR 108.000.000, en overeenkomstig de modaliteiten die
door de Zaakvoerder en conform de regels van het Wetboek van vennootschappen en het KB Vastgoedbevaks
werden vastgelegd. De Zaakvoerder werd hiertoe gemachtigd door de buitengewone algemene vergadering
van 17 mei 2011. Conform artikel 7 van de statuten van Montea Comm. VA werd deze toelating verleend voor
een periode van 5 jaar (tot 22 juni 2016). Deze kapitaalverhogingen kunnen gebeuren in speciën, door een
inbreng in natura of door de omzetting van reserves.
Als gevolg van de beslissing van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal tot
kapitaalverhoging op 19 december 2013, bedraagt het saldo van het toegestaan kapitaal thans
EUR 76.377.004,86. Het saldo van het toegestaan kapitaal houdt rekening met de uitgiftepremie.
4.10.14.4
Wederinkoop van aandelen
Montea kan zijn eigen aandelen inkopen of deze in pand geven in overeenstemming met een, conform de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, door de algemene vergadering genomen beslissing.
Diezelfde vergadering legt eveneens de voorwaarden vast voor de vervreemding van deze aandelen.
112/182
Jaarverslag 2013
98
Op 17 september 2012 maakte Montea de beslissing bekend om een programma op te zetten voor de
inkoop van eigen aandelen voor maximum EUR 0,75 miljoen, op basis van de toestemming van de
Buitengewone Algemene Vergadering van 17 mei 2011. Dit programma ging van start op 18 september 2012
tot en met 31 december 2012. Deze inkoop van eigen aandelen werd gedaan in het kader van het
goedgekeurde optieplan bij Montea.
In het totaal werden er 23.346 eigen aandelen aangekocht voor een totale aanschaffingswaarde van
EUR 636.329. Volgens de geldende regels inzake IFRS werd in de geconsolideerde rekeningen een aparte
reserve opgenomen voor dit bedrag.
4.10.14.5
Contractuele voorwaarden
Er zijn geen belangrijke overeenkomsten waarbij Montea partij is en die van kracht worden, worden gewijzigd
of die aflopen, wanneer de controle over de emittent ten gevolge van een openbaar overnamebod zou
wijzigen, behoudens de bepaling in de uitgiftevoorwaarden van de obligaties (Termen and Condities).
98
Zie persmededeling van 17 september 2012.
113/182
Jaarverslag 2013
5.
Montea op de beurs
5.1 Evolutie van het aandeel Montea
Het aandeel Montea richt zich tot Belgische en buitenlandse particuliere of institutionele beleggers die zich
aangetrokken voelen tot een onrechtstreekse investering in logistiek en semi-industrieel vastgoed en het
bekomen van een mooi dividendrendement met een matig risicoprofiel.
Het aandeel Montea is sinds oktober 2006 genoteerd op de Euronext Brussels continue markt (MONT) en sinds
januari 2007 op Euronext Paris (MONTP). Zij maakt deel uit van het compartiment C (Small Caps).
Op grond van de slotkoers op 31/12/2013 (EUR 31,65) noteerde het aandeel Montea 41,1% boven de waarde
van het netto actief per aandeel (excl. IAS39).
Rekening houdend met de slotkoers op 31/12/2013 is het Montea aandeel dit jaar met 11,4% gestegen (17,2%
wanneer rekening wordt gehouden met de gemiddelde koers over het jaar 2013 en 2012).
De raad van bestuur van Montea zal op de Algemene Vergadering voorstellen om een dividend uit te keren
van EUR 1,97 bruto per aandeel (EUR 1,4775 netto per aandeel).
Kerncijfers voor het aandeel Montea:
BEURSPERFORMANTIE
Beurskoers (€)
Bij aflsluiting
Hoogste
Laagste
Gemiddelde
Netto Activa / Aandeel (€)
Incl. IAS 39 (*)
Excl. IAS 39 (*)
Premie / (Discount) (%)
Dividendrendement (%)
Dividend (€)
Bruto
Netto
Volume (aantal effecten)
Gemiddeld dagvolume
Periodevolume
Aantal aandelen
Beurskapitalisatie ('000 euros)
Beurskapitalisatie bij afsluiting
Ratio's (%)
"Velocity"
Dividendrendement (%):
Bruto dividend gedeeld door de gemiddelde beurskoers.
“Elocutie”:
Volume van de periode gedeeld door het aantal aandelen.
In de persmededeling van 13/02/2014 werd het % Velocity verkeerdelijk op 4,6% vermeld. 4,1% is het juiste bedrag.
31/12/2013
31/12/2012
31,65
34,00
27,51
30,80
28,40
28,70
23,91
26,27
20,39
22,43
41,1%
6,2%
19,18
22,17
28,1%
6,8%
1,97
1,48
1,93
1,45
1.453
370.419
6.808.962
1.027
261.919
6.448.274
215.504
183.131
5,7%
4,1%
114/182
Jaarverslag 2013
5.2 Aandeelhouderschap van Montea per 31 december 2013
Aantal uitgegeven aandelen
6.808.962
Familie De Pauw
Belfius Insurance
Banimmo NV
Federale Verzekering
Familie De Smet
Eigen aandelen
1.459.895
898.139
833.934
690.058
251.459
23.346
21,4%
13,2%
12,2%
10,1%
3,7%
0,3%
Openbaar (free flat)
2.652.131
39,0%
Alle aandeelhouders hebben dezelfde stemrechten. Elk aandeel geeft recht op één stem. Belangrijke
participaties waarvan Montea werd ingelicht worden in toepassing van de transparantiewetgeving bekend
gemaakt op www.montea.com.
Als Zaakvoerder heeft Montea Management NV conform artikel 659 van het Wetboek van vennootschappen
een veto tegen beslissingen van de algemene vergadering die de belangen van de Vennootschap ten opzichte
van derden betreffen of die de statuten wijzigen.
De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van Montea slechts in tot het beloop van hun inbreng,
op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.
Typisch aan de commanditaire vennootschap op aandelen is dat de Zaakvoerder een veto heeft tegen alle
belangrijke besluiten van de algemene vergadering.
5.3 Familiale verbanden tussen de aandeelhouders, bestuurders en effectieve leiders
A. Familie De Pauw
De familie De Pauw bestaat uit:
−
−
−
Dirk De Pauw, Marie Christine De Pauw, Benadert De Pauw, Dominika De Pauw en Beatrijs De Pauw (broer
en vier zussen);
de onverdeeldheid De Pauw;
de NV Montea Management, die wordt gecontroleerd door de vijf voornoemde broer en zussen De Pauw.
Zij bezitten 21,4% van de stemrechten van Montea Comm. VA.
De familie De Pauw handelt in onderling overleg. Dit blijkt tevens uit de kennisgevingen die werden gedaan
aan de FSMA, uit persberichten en deze informatie is eveneens terug te vinden op de website van Montea.
De BVBA DDP Management, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk De Pauw, zoals al eerder werd
vermeld in het jaarverslag, is bestuurder van de NV Montea Management. Peter Snoeck is vaste
vertegenwoordiger van de BVBA PSN Management, zoals al eerder werd vermeld in het jaarverslag. Peter
Snoeck is de echtgenoot van Dominika De Pauw.
115/182
Jaarverslag 2013
B. Familie De Smet
De familie De Smet bestaat uit:
−
−
de neven Erik De Smet en Guy De Smet
De Smet Investments NV (Erik en Guy De Smet controleren de NV De Smet Investments).
Zij bezitten 3,7% van de stemrechten van Montea Comm. VA.
De familie De Smet handelt in onderling overleg zoals blijkt uit de kennisgeving die werd gedaan aan de FSMA
en uit de informatie terug te vinden op de website van Montea.
5.4 De agenda van de aandeelhouder





13/02/2014
15/05/2014
20/05/2014
21/08/2014
06/11/2014
Jaarresultaten per 31/12/2013
Tussentijdse verklaring – resultaten per 31/03/2014
Algemene vergadering van de aandeelhouders
Halfjaarlijks financieel verslag – resultaten per 30/06/2014
Tussentijdse verklaring – resultaten per 30/09/2014
Jaarverslag 2013
6.
116/182
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (Corporate social responsibility)
Als specialist in de logistieke en semi-industriële vastgoedsector, streeft Montea er naar om zich als een
maatschappelijk verantwoordelijke onderneming te gedragen. Daarom werkt Montea aan een continu
verbeteringsproces waarbij op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een
geïntegreerde manier in de dagelijkse bedrijfsvoering worden opgenomen. Montea streeft er naar om niet
enkel te voldoen aan de wettelijke vereisten, maar wenst aan de hand van initiatieven en acties verder gaan
dan de geldende wetgeving.
Het management van Montea is ervan overtuigd dat een verantwoordelijke aanpak van haar activiteiten
doorslaggevend is voor de duurzaamheid van het bedrijf.
6.1 Verdere implementatie van “Blue Label” plan
Montea implementeerde, samen met externe specialisten, haar eigen
“Blue Label”. Dit plan omvat de globale aanpak wat betreft de
duurzaamheid, zowel voor de bestaande portefeuille als voor nieuwe
investeringen.
Wereldwijd bestaan er verschillende normen op vlak van duurzaamheid voor de vastgoedsector. De meest
gekende zijn: HQE (Franse norm), BREEAM (UK norm), LEED (U.S. norm). Montea heeft de belangrijkste
normen opgenomen in haar “Blue Label” plan.
“Blue Label” omvat:
−
−
−
−
−
−
−
−
een efficiënte aanpak van energie-, water- en afvalbeheer;
een kostenbewust en proactief onderhoudsbeheer;
het beperken van de CO2-uitstoot;
het creëren van comfort en veiligheid in de werkomgeving;
het risico management;
het opvolgen en verbeteren van de energieconsumptie;
het documentenbeheer en deze beschikbaar stellen aan klanten en partners;
het repetitief screenen van de vastgoedportefeuille en de gerelateerde activiteiten.
6.2 Montea draagt duurzaamheid hoog in het vaandel met Lean and Green Award
Op 10 december 2013 ontving Montea, uit handen van Minister Joke Schauvliege, de Lean
and Green Award voor haar inspanningen in het kader van het verduurzamen van haar
vastgoedportefeuille.
Als lid van het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) steunt Montea het Lean and Green
duurzaamheidsprogramma. Lean and Green stimuleert en ondersteunt bedrijven om de CO2-uitstoot drastisch
te verminderen. Gezien Montea sterk bezig is met de duurzaamheid en het verduurzamen van haar
vastgoedportefeuille, was dit het ideale moment om in dit project te stappen.
Door het verkrijgen van deze extra onafhankelijke erkenning, kan Montea haar duurzaamheidsdoelstellingen
zowel aan haar partners (aannemers, architecten, leveranciers, …) als aan haar huurders doorgeven. Binnen
Montea zijn we immers overtuigd dat we, als eigenaar van logistieke gebouwen, als katalysator kunnen
functioneren om het Lean and Green programma ook bij de huurders te promoten om zodoende een coherent
duurzaamheidsconcept uit te bouwen. DHL Freight, VDAB, Coca-Cola Enterprises Belgium en Norbert
Dentressangle zijn huurders van Montea die eveneens de Lean and Green Award hebben ontvangen.
Jaarverslag 2013
117/182
Reeds geleverde inspanningen op vlak van duurzaming van de Belgische vastgoedportefeuille van Montea:
−
−
−
−
−
140.000 m² logistieke oppervlakte werd uitgerust met energiemonitoringsystemen voor de dagelijkse
evaluatie van het energieverbruik van de huurders (> 50% van de Belgische portefeuille);
80% van de bestaande gebouwen werd reeds onderworpen aan een uitgebreide energiescan. Aan de hand
hiervan werden duurzame investeringen doorgevoerd (verhogen isolatiewaarde, verminderen
ventilatieverliezen, verhogen verlichtingsrendement, performantere HVAC-installaties, …);
76.000 m² oppervlakte werd uitgerust met zonnepanelen
80.000 m² gebouwen werd gekocht of gebouwd waarbij de K-waarde lager lag dan het vanaf 2014 van
toepassing zijnde wettelijk maximum van K=40;
76.000 m² gebouwen werd afgebroken of verkocht om te vervangen door duurzame nieuwbouwprojecten.
6.3 Duurzame ontwikkeling
Montea is zich als verantwoordelijke onderneming bewust van haar activiteiten voor het milieu in de ruime zin
van het woord en onderschrijft hierbij de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.
De Vennootschap verbindt zich ertoe om haar vastgoedpatrimonium te beheren met respect voor o.a.
onderstaande aspecten.
6.4 Energiebeheer
Montea heeft een rationeel beleid ontwikkeld om het energiegebruik te optimaliseren.
In 2012 werd het programma met betrekking tot het maken van energiescans verder afgewerkt, tesamen met
de uitvoering van Life Cycle Analyses. Aan de hand van deze gedetailleerde analyses en bijkomende
energetische berekeningen werd een totaalstudie uitgevoerd voor de sites in Mechelen en Puurs.
Deze totaalstudie stelt Montea in staat om een volledig investeringsprogramma op te maken met volgende
rubrieken:
• investeringen die een onmiddellijke energetische impact hebben;
• investeringen in samenspraak met de huurder in functie van zijn exploitatie;
• wederinstaatstellingen en vervangingsinvesteringen;
• investeringen vanuit commercieel oogpunt.
Met deze doorgedreven studies bevestigt Montea haar focus op het optimaliseren van de duurzaamheid en de
kwaliteit van haar vastgoedportefeuille.
Op de sites te Erembodegem, Mechelen, Milmort en Heppignies werden monitoringssystemen in gebruik
genomen. Aan de hand van een periodieke rapportering kan Montea het energiebeheer zorgvuldig opvolgen
en bijsturen in geval van extreem verbruik.
Jaarverslag 2013
118/182
6.5 Zonnepanelen
Uit bovenvermelde monitoring blijkt de totaal geproduceerde energie van de PV Installaties te beantwoorden
aan de vooropgestelde verwachtingen: 2,35MWh werd door zonnepanelen geproduceerd, hetzij een
besparing van 600 ton CO2 uitstoot.
Naargelang van hun exploitatie, verbruiken de huurders van Montea tot 90% van de geproduceerde zonneenergie. Per kwartaal informeert Montea haar huurders over de geproduceerde zonne-enenergie, de lokaal
verbruikte zonne-energie en het financieel voordeel.
6.6 Facility Management programma
Eind 2011 werd de implementatie ingevoerd van een Facility Management programma. Dit programma is
enerzijds een intern beheersysteem en biedt anderzijds aan de huurders de toegang tot een beveiligde web
portal “My Montea”. Het Facility Management programma biedt o.a. volgende toepassingen:
•
Door het gebruik van de “workorder”-module van “My Montea” kan Montea workorders en hun
vervaldagen perfect controleren en opvolgen om daarna rapporten te genereren per site, per project en
indien gewenst, per huurder.
•
Anderzijds kan de huurder via het webportaal “My Montea” zelf alle meldingen/problemen/aanvragen
registreren en opvolgen, zodat de service en de communicatie omtrent het gebouwenbeheer op een
overzichtelijke en vlotte manier verloopt.
•
Voor vier sites werd de maintenance-module in gebruik genomen zodat de bestelbonnen van het
onderhoud met betrekking tot deze gebouwen automatisch gegenereerd worden en het onderhoud
perfect kan worden opgevolgd. In 2013 werd een maintenance-plan opgestart voor alle sites.
De implementatie van het Facility management programma kadert perfect in het “Blue Label” plan en de
transparantie die Montea wenst te geven aan haar huurders en partners.
6.7 Afvalbeheer
Montea stimuleert haar huurders om afval te sorteren, stelt hen daarvoor aparte containers ter beschikking en
biedt aangepaste oplossingen op het vlak van vuilnisomhaling.
119/182
Jaarverslag 2013
7.
Geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekeningen per 31 december 2013
7.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013
99
GECONSOLIDEERDE BALANS (EUR x 1.000)
I.
Toelichting
VASTE ACTIVA
A. Goodwill
B. Immateriële vaste activa
C. Vastgoedbeleggingen
D. Andere materiële vaste activa
E. Financiële vaste activa
19
20
21
22
F. Vorderingen financiële leasing
G. Handelsvorderingen en andere vaste activa
23
H. Uitgestelde belastingen - activa
I. Deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures
vermogensmutatie
II.
VLOTTENDE ACTIVA
A. Activa bestemd voor verkoop
24
B. Financiële vlottende activa
C. Vorderingen financiële leasing
D. Handelsvorderingen
25
E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa
26
F. Kas en kasequivalenten
27
G. Overlopende rekeningen
28
TOTAAL ACTIVA
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
I.
II.
Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervenootschap
A. Kapitaal
29
B. Uitgiftepremies
29
C. Reserves
30
D. Nettoresultaat van het boekjaar
31
Minderheidsbelangen
32
VERPLICHTINGEN
I.
Langlopende verplichtingen
A. Voorzieningen
33
B. Langlopende financiële schulden
34
C. Andere langlopende financiële verplichtingen
35
D. Handelsschulden en andere langlopende schulden
E. Andere langlopende verplichtingen
36
F. Uitgestelde belastingen - verplichtingen
II.
Kortlopende verplichtingen
31/12/2012
31/12/2011
Conso
Conso
Conso
320.347
0
114
312.545
7.651
0
0
37
0
0
290.230
0
141
282.100
7.883
0
0
105
0
0
253.631
0
52
245.131
8.087
0
0
361
0
0
19.450
0
0
0
6.978
638
4.092
7.741
17.269
15.851
2.225
2.541
0
0
1.472
1.104
339.797
307.498
269.482
138.967
138.869
123.763
117.001
123.663
116.896
137.537
1.771
-16.410
15.970
98
200.831
158.798
0
144.517
13.830
0
452
0
128.340
107.329
42.032
0
0
5.720
6.269
844
989
7.007
4.948
533
543
-2.108
9.322
-3.102
-297
100
104
183.735
152.481
141.898
116.055
208
0
121.913
104.320
19.327
11.304
0
0
450
431
0
0
41.837
36.425
A. Voorzieningen
37
0
0
1.200
B. Kortlopende financiële schulden
34
28.529
31.851
26.782
0
0
0
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden
38
3.365
3.184
2.735
E. Andere kortlopende verplichtingen
38
2.610
439
194
F. Overlopende rekeningen
39
7.528
6.364
5.514
339.797
307.498
269.482
C. Andere kortlopende financiële verplichtingen
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN
99
31/12/2013
Er is geen wijziging van betekenis in de financiële of handelspositie van de groep welke zich heeft voorgedaan na het einde van de
laatste verslagperiode waarvoor ofwel gecontroleerde financiële informatie, ofwel tussentijdse financiële informatie is gepubliceerd.
120/182
Jaarverslag 2013
7.2 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten vóór winstverdeling per
100
31 december 2013
GECONSOLIDEERDE
RESULTATENREKENING (EUR x 1.000)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
100
Huurinkomsten
Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren
Met verhuur verbonden kosten
NETTO HUURRESULTAAT
Recuperatie van vastgoedkosten
Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde
gebouwen
Kosten van de huurders en gedragen door de eigenaar op huurschade en
wedersamenstelling op het einde van de huur
Huurlasten en belastingen normaal gedragen door huurders op verhuurde gebouwen
Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven
VASTGOEDRESULTAAT
Technische kosten
Commerciële kosten
Kosten en taksen van niet verhuurde goederen
Beheerskosten vastgoed
Andere vastgoedkosten
VASTGOEDKOSTEN
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT
Algemene kosten van de vennootschap
Andere operationele opbrengsten en kosten
OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE
Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen
Resultaat verkoop andere niet-financiële activa
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
Ander portefeuilleresultaat
OPERATIONEEL RESULTAAT
Financiële inkomsten
Netto interestkosten
Andere financiële kosten
Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva
FINANCIEEL RESULTAAT
Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint venture
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN
Vennootschapsbelasting
Exit taks
BELASTINGEN
NETTO RESULTAAT
Toerekenbaar aan:
Aandeelhouders van de moedermaatschappij
Minderheidsbelangen
NETTO COURANT RESULTAAT
NETTO COURANT RESULTAAT (excl. IAS 39)
Aantal aandelen in omloop deelgerechtigd in het resultaat van de periode (AANDELEN)
Aantal gewogen gemiddelde aantal aandelen voor de periode
Aantal aandelen op het einde van de periode
NETTO RESULTAAT PER AANDEEL / aantal aandelen deelgerechtigd in het resultaat (EUR)
NETTO COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (excl. IAS 39) / aantal aandelen, deelgerechtigd in
het resultaat (EUR)
NETTO RESULTAAT PER AANDEEL / gewogen aantal aandelen (EUR)
NETTO COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (excl. IAS 39) / gewogen aantal aandelen (EUR)
Toelichting
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
31/12/2013
31/12/2012
31/12/2011
12 maanden
12 maanden
12 maanden
24.038
0
-379
23.659
0
3.910
19.849
0
78
19.927
0
3.546
19.372
0
-97
19.275
0
3.256
0
0
0
-4.803
1.244
24.010
-14
-111
-255
-244
-83
-708
23.302
-3.573
163
19.892
1.107
0
-4.130
0
16.870
49
-6.219
-36
5.497
-708
0
16.161
-193
0
-193
15.969
-4.463
1.498
20.508
-29
-91
-174
-637
-115
-1.046
19.462
-2.938
231
16.756
362
0
-6.692
0
10.425
178
-5.537
-110
-8.023
-13.492
0
-3.067
-39
0
-39
-3.106
-4.069
607
19.069
-53
-135
0
-702
-102
-992
18.078
-2.620
-952
14.506
0
0
-4.420
0
10.086
84
-5.478
-30
-4.918
-10.341
0
-255
-38
0
-38
-293
-15.970
2
18.991
13.494
6.587.896
6.536.507
6.808.962
2,42
-3.102
-4
3.224
11.248
5.634.126
5.701.972
6.448.274
-0,55
-297
4
4.127
9.044
5.634.126
5.634.126
5.634.126
-0,05
2,05
2,00
1,61
2,44
2,06
-0,54
1,97
-0,05
1,61
Het Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten vóór winstverdeling per 31 december houdt
rekening met 6.587.896 aandelen die deelgerechtigd zijn in het resultaat van het boekjaar 2013. Het totaal aantal aandelen bedraagt
6.808.962 op het einde van het boekjaar 2013. Het verschil heeft volledig te maken met de uitgifte van 221.066 aandelen op 18
december 2013 als gevolg van de inbreng in natura. Deze aandelen zijn niet deelgerechtigd in het resultaat en dividend van het
boekjaar 2013.
Het netto courant resultaat is gelijk aan het netto resultaat exclusief het resultaat op de portefeuille (XVI tot en met XIX van het
geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor winstverdeling).
Het netto courant resultaat (exclusief IAS 39) is gelijk aan het netto resultaat exclusief de waardering van de indekkingsinstrumenten
(zie XXIII van het geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor winstverdeling en exclusief het
resultaat op de portefeuille (XVI tot en met XIX van het geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
voor winstverdeling).
Montea rapporteert in het geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten vóór winstverdeling per 31
december 2013, het netto courant resultaat excl. IAS 39 per aandeel en het netto resultaat per aandeel, gebaseerd op:
het aantal deelgerechtigd in het resultaat;
het aantal gewogen aandelen;
Het verwaterde resultaat per aandeel (zowel voor het netto courant resultaat (exc. IAS 39), alsook het netto resultaat) is gelijk aan het
netto resultaat en het netto courant resultaat per aandeel excl. IAS 39, volgens de gewogen aantal aandelen.
121/182
Jaarverslag 2013
7.3 Geconsolideerd globaal resultaat vóór winstverdeling per 31 december 2013
VERKORT GECONSOLIDEERD
GLOBAAL RESULTAAT (EUR x 1.000)
31/12/2013
31/12/2012
31/12/2011
12 maanden
12 maanden
12 maanden
Netto resultaat
15.969
-3.106
-293
Items die in het resultaat zullen worden genomen
-1.286
-1.196
467
Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en ‐kosten bij
hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen
-1.095
-1.068
-1.099
-191
-128
1.566
Variaties in het effectieve deel van de reële waarde van toegelaten
afdekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekking
0
0
0
Items die niet in het resultaat zullen worden genomen
0
0
0
14.682
-4.302
173
14.684
-4.297
170
-2
-4
4
Impact van de variatie in de reële waarde van de zonnepanelen
Globaal resultaat
Toerekenbaar aan:
Aandeelhouders van de moedermaatschappij
Minderheidsbelangen
122/182
Jaarverslag 2013
7.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 31 december 2013
GECONSOLIDEERD
KASSTROOMOVERZICHT (EUR x 1.000)
KAS EN KASEQUIVALENTEN IN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR
Netto resultaat
Financiële kaselementen (die van het netto resultaat worden afgetrokken) om tot het operationeel
resultaat te komen)
Ontvangen rente
Betaalde interesten op financieringen
Ontvangen dividenden
31/12/2013
12 maanden
31/12/2012
12 maanden
31/12/2011
12 maanden
7.007
4.948
14.119
15.969
-3.106
-293
6.206
5.469
5.424
-49
-178
-84
6.255
5.647
5.508
0
0
0
193
-39
-38
-2.448
13.270
10.849
220
77
274
Afschrijvingen/Waardeverminderingen (of terugname) op materiële en immateriële activa (+/-)
154
155
177
Waardeverliezen op vlottende activa (+)
143
26
136
Terugname waardeverliezen op vlottende activa (-)
-77
-104
-39
-2.668
13.193
10.576
4.130
6.692
4.420
-5.497
8.023
4.918
Belastingen (die van het netto resultaat worden afgetrokken) om tot het operationeel resultaat te komen)
Niet-kas elementen die worden toegevoegd aan/afgetrokken van het resultaat
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Andere niet-kas elementen
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen (+/-)
IAS 39 impact (+/-)
Andere elementen
Gerealiseerde meerwaarde verkoop vastgoedbeleggingen
Voorzieningen
0
-1.107
-362
0
0
-1.200
1.200
-193
39
38
NETTO KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN VOOR VERANDERING IN VEREISTE QUA
WERKKAPITAAL
19.919
15.594
15.942
Veranderingen in de vereisten qua werkkapitaal
-3.846
2.201
42
-7.363
658
40
23
256
215
-1.324
626
-151
206
144
420
-6.269
-368
-445
3.517
1.543
2
-112
244
-790
293
205
261
2.171
246
-591
Belastingen
Bewegingen in activa posten
Handelsvorderingen en andere vaste activa (lange termijn)
Handelsvorderingen (korte termijn)
Andere kortlopende activa
Over te dragen kosten en verworven opbrengsten
Bewegingen in passiva posten
Handelsschulden
Belastingen, sociale lasten en schulden m.b.t. bezoldigingen
Andere kortlopende passiva
1.165
849
1.122
NETTO KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN (A)
23.080
22.744
30.103
Investeringsactiviteiten
-31.420
-43.152
-24.312
-18
-119
0
-43.623
-47.633
-20.751
-26
-9
-21
-4
-2
-6.336
Verkoop vastgoedbeleggingen
5.350
4.612
2.796
Verkoop opstal
6.901
0
0
-31.420
-43.152
-24.312
VRIJE CASHFLOW (A+B)
-8.340
-20.408
5.791
Verandering in financiële verplichtingen en financiële schulden
19.284
22.681
12.960
Toename (+) /Afname (-) van de financiële schulden
Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten
Acquisitie van immateriële vaste activa
Vastgoedbeleggingen en projectontwikkelingen
Andere materiële activa
Zonnepanelen
NETTO KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (B)
19.282
22.661
12.897
Toename (+) /Afname (-) van de andere financiële verplichtingen
2
19
63
Toename (+) /Afname (-) van de handelsschulden en andere langlopende verplichtingen
0
0
0
Veranderingen in andere verplichtingen
-208
208
0
Toename (+) /Afname (-) in andere verplichtingen
-208
208
0
0
0
0
-438
9.995
-8.379
Toename (+) /Afname (-) in kapitaal
9.197
21.011
0
Toename (+) /Afname (-) in uitgiftepremies
1.239
-10
0
0
0
0
-10.874
-10.367
-8.379
Toename (+) /Afname (-) van de reserves
0
-639
0
Toename (+) /Afname (-) in variaties in de reële waarde van financiële activa/passiva
0
0
0
Verkoop eigen aandelen
0
0
0
Dividend ter betaling gesteld (+ winstdeelnameplan)
0
0
0
Uitgekeerde interimdividenden (-)
0
0
0
Financiële kaselementen
-6.206
-5.469
-5.424
NETTO FINANCIELE KASSTROOM (C )
12.432
27.415
-843
4.092
7.007
4.948
Toename (+) /Afname (-) in andere schulden
Verandering in eigen vermogen
Toename (+) /Afname (-) in consolidatieverschillen
Uitgekeerde dividenden
KAS EN KASEQUIVALENTEN OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR (A+B+C)
123/182
Jaarverslag 2013
7.5 Overzicht van de variaties in het geconsolideerde eigen vermogen per 31 december 2013
MUTATIE IN EIGEN VERMOGEN
(EUR x 1.000)
OP 31/12/2011
Elementen onmiddellijk erkend als Eigen Vermogen
Kapitaalsverhoging
Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij
hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen
Positieve variatie van de waarde van de zonnepanelen (IAS 16)
Eigen aandelen
Aandeelkapitaal opties personeel
Minderheidsbelang
Rechtzettingen
Subtotaal
Dividenden
Overgedragen resultaat
Resultaat van het boekjaar
OP 31/12/2012
Elementen onmiddellijk erkend als Eigen Vermogen
Kapitaalsverhoging
Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij
hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen
Positieve variatie van de waarde van de zonnepanelen (IAS 16)
Eigen aandelen
Aandeelkapitaal opties personeel
Minderheidsbelang
Rechtzettingen
Subtotaal
Dividenden
Overgedragen resultaat
Resultaat van het boekjaar
OP 31/12/2013
Uitgiftepremies
Kapitaal
107.329
543
20.998
0
Reserves (1)
Aftrekrecht van
mutatierechten en
-kosten (2)
Resultaat
18.958
-297
0
0
0
1.068
0
0
3
0
10
128.340
0
0
0
0
0
0
0
-10
533
0
0
0
128.340
533
9.197
0
Minderheidsbelang
Eigen Vermogen
-9.636
104
117.001
0
0
0
20.998
0
-1.068
0
0
-127
-639
0
0
0
19.260
-10.367
-297
0
0
0
0
0
0
-297
0
297
-3.102
0
0
0
0
0
-10.704
0
0
0
0
0
0
-4
0
100
0
0
0
-127
-639
3
-4
0
137.232
-10.367
0
-3.102
8.596
-3.102
-10.704
100
123.763
1.238
0
0
0
0
10.435
0
-1.095
0
1.095
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-191
0
0
0
-135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2
0
-191
0
0
-2
-135
137.537
0
0
0
0
1.771
0
0
0
0
7.175
-10.874
-3.102
0
0
-3.102
0
3.102
15.971
0
-9.609
0
0
0
0
98
0
0
0
0
133.870
137.537
1.771
-6.801
15.971
-9.609
98
138.967
-10.874
0
15.971
0
(1)+(2) Het totaal van de reserves vermeld op de balans onder "C. Reserves" bestaat enerzijds uit de "Reserves (1)" en anderzijds uit het "Aftrekrecht van mutatierechten en -kosten (2)".
Voor meer informatie omtrent bovenvermelde tabel, verwijzen we naar toelichting 29, 30, 30.1, 30.2, 31 en 32.
7.6 Bijlagen bij de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2013
7.6.1
Achtergrond
7.6.1.1 Verklaring van naleving
De financiële rekeningen van de onderneming zijn opgesteld in overeenstemming met de vereisten van de
International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals deze door de EU werden goedgekeurd, zoals deze door
de ‘International Accounting Standards Board (IASB)’ werden uitgegeven en zoals deze worden
geïnterpreteerd door de ‘International Financial Interpretations Committee of the IASB’. De geconsolideerde
financiële rekeningen zijn opgesteld op basis van de historische kostprijs met uitzondering van de
vastgoedbeleggingen (inclusief de projecten) en financiële instrumenten die aan werkelijke waarde zijn
geboekt. Wanneer het aangeduid is dat cijfers in duizenden euro zijn, kunnen er zich kleine
afrondingsverschillen voordoen.
124/182
Jaarverslag 2013
7.6.1.2 Consolidatieprincipes
Dochterondernemingen
101
Dochterondernemingen zijn entiteiten waarover de onderneming controle uitoefent. Onder “controle” over
een vennootschap moet worden verstaan, de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit
te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van het
beleid (voor meer informatie inzake “controle” verwijzen wij naar IAS27).
De jaarrekeningen van de dochterondernemingen zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening vanaf
de datum waarop de onderneming controle uitoefent tot de datum waarop de controle ophoudt. Waar nodig
worden de waarderingsregels van de dochterondernemingen aangepast om de consistentie met de door de
groep aangenomen principes te waarborgen.
De jaarrekeningen van de dochterondernemingen hebben betrekking op dezelfde boekhoudperiode als die van
de consoliderende onderneming. De minderheidsbelangen zijn de belangen in de dochterondernemingen die
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks door de groep worden aangehouden.
Intercompany transacties
Intra-groep saldi en transacties, en alle niet gerealiseerde winsten binnen de groep, worden geëlimineerd in
verhouding tot het groepsbelang in de onderneming. Niet gerealiseerde verliezen worden op dezelfde manier
geëlimineerd als de niet gerealiseerde winsten, maar enkel in die mate dat er geen indicatie is van
waardeverlies (“impairment”).
7.6.1.3 Gebruik van ramingen en oordelen
De voorbereiding van de geconsolideerde financiële verklaringen overeenkomstig IFRS vereist een goed
beheer om oordelen, ramingen en veronderstellingen te kunnen maken die toepassing hebben op het beleid
en de regelgeving en het rapporteren van de vorderingen en schulden, de inkomsten en de uitgaven. De
ramingen en bijhorende veronderstellingen zijn gebaseerd op historische gebeurtenissen en diverse factoren
die in die omstandigheden als redelijk worden geacht. De daadwerkelijke resultaten kunnen van deze
ramingen afwijken. De ramingen en onderliggende veronderstellingen worden herzien op continue basis.
Revisie en accounting raming worden erkend in de periode waarin de raming wordt herzien, zowel in de
gevallen waar de raming het gecontroleerde boekjaar als wanneer de raming de toekomst beïnvloedt. Per 31
december 2013 zijn er geen belangrijke veronderstellingen betreffende de toekomst en andere belangrijke
bronnen van schattingsonzekerheden op balansdatum die een aanmerkelijk risico in zich dragen van een
materiële aanpassing in de boekwaarde van de activa en de verplichtingen van het volgend boekjaar.
101
Voor alle ondernemingen die in de consolidatie worden opgenomen, verwijzen we naar punt 8.1.7 van dit jaarverslag. Met
uitzondering van Montea Management NV, statutaire zaakvoerder van Montea Comm.VA, worden alle ondernemingen vermeld
onder 8.1.7, opgenomen in de consolidatie.
Jaarverslag 2013
7.6.2
125/182
Waarderingsregels
7.6.2.1 Vastgoedbeleggingen
Vastgoedbeleggingen omvatten alle gebouwen en terreinen die verhuurbaar zijn en (geheel of gedeeltelijk)
huurinkomsten genereren, met inbegrip van de gebouwen waar een beperkt gedeelte wordt aangehouden
voor eigen gebruik. In toepassing van IAS 40 worden vastgoedbeleggingen aan reële waarde of “fair value”
gewaardeerd. Een externe, onafhankelijke deskundige, De Crombrugghe & Partners in België, bijgestaan door
·,
Deloitte in Frankrijk en Troostwijk in Nederland maken per kwartaal een waardering van de
vastgoedportefeuille op. Elke winst of verlies, na de acquisitie van een gebouw, als gevolg van een wijziging in
de reële waarde wordt geboekt in de resultatenrekening. De waardering wordt uitgevoerd in
overeenstemming met de methode van verdiscontering van de huurinkomsten zoals uiteengezet in de
International Valuation Standards 2005, uitgegeven door het International Valuation Standards Committee.
De reële waarde stemt overeen met de prijs die een derde partij-investeerder bereid zou zijn te betalen
teneinde elk van de gebouwen in de portefeuille te verwerven. De reële waarde moet daarbij de lopende
huurcontracten, de huidige kasstromen en redelijke veronderstellingen met betrekking tot de verwachte
huurinkomsten en kosten weergeven. De verkoop van een vastgoedbelegging is gewoonlijk onderhevig aan de
betaling aan de publieke overheden van de registratierechten of een belasting op de toegevoegde waarde.
Aangaande de omvang van deze registratierechten publiceerde de Belgische Vereniging van Asset Managers
(BEAMA) op 8 februari 2006 een mededeling dienaangaande. Na analyse van een groot aantal transacties werd
gekomen tot het besluit dat de impact van de verwervingskosten op belangrijk investeringsvastgoed dat een
waarde van EUR 2.500.000 overstijgt, beperkt is tot 2,5%. De investeringswaarde stemt overeen met de “fair
value” waarde met toevoeging van 2,5% verwervingskosten.
De reële waarde is dus te berekenen door de waarde vrij op naam te delen door 1,025. Objecten die onder de
drempel van EUR 2.500.000 liggen, blijven onderhevig aan de gebruikelijke registratieheffing en hun reële
waarde stemt dus overeen met de waarde exclusief kosten van registratie, notaris en BTW, rekening houdend
met de lopende huurovereenkomsten. De impact op de reële waarde van de geschatte mutatierechten en
kosten bij hypothetische vervreemding van de vastgoedbeleggingen worden getoond als een afzonderlijke
rubriek van het eigen vermogen (als onderdeel van de rubriek I.C. Reserves) De netto wijziging van de reële
waarde van vastgoedbeleggingen wordt in de resultatenrekening getoond onder de rubriek XVIII.
7.6.2.2 Projectontwikkelingen
Onroerende goederen welke worden gebouwd of ontwikkeld met het oog op een toekomstig gebruik als
vastgoedbelegging, worden opgenomen onder de rubriek “vastgoedbeleggingen” en aan reële waarde
gewaardeerd (“Fair Value”).
Alle rechtstreekse aan de ontwikkeling gerelateerde kosten worden geactiveerd, alsook de direct toewijsbare
interestlasten worden gekapitaliseerd, in overeenstemming met de bepalingen van IAS 23 Financieringskosten.
7.6.2.3 Andere materiële vaste activa
Alle materiële vaste activa welke niet voldoen aan de definitie van vastgoedbelegging, noch aan de definitie
van projectontwikkeling, catalogeren we onder deze rubriek. De andere materiële vaste activa worden initieel
opgenomen tegen kostprijs en daarna gewaardeerd in overeenstemming met het kostprijsmodel. Subsidies
worden in mindering gebracht van de kostprijs. Bijkomende kosten worden slechts geactiveerd indien de
toekomstige economische voordelen met betrekking tot het materieel vast actief toenemen voor de
Vennootschap. Andere materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van de lineaire
afschrijvingsmethode. De volgende percentages zijn van toepassing op jaarbasis:
Jaarverslag 2013
•
•
•
•
126/182
installaties, machines en uitrusting: 20%-25%
meubilair en rollend materieel: 20%
informaticamaterieel: 33%
vastgoed voor eigen gebruik: 2%
Indien het actiefbestanddeel onderhevig is aan een bijzonder waardeverlies, wordt de boekwaarde vergeleken
met de realiseerbare waarde. Indien deze laatste lager is, wordt een bijzondere afwaardering genomen ten
laste van het resultaat voor het verschil.
Zonnepanelen worden gewaardeerd op basis van het herwaarderingsmodel in overeenstemming met IAS 16 Materiële vaste activa. Na de initiële opname dient het actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan
worden bepaald, te worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde, zijnde de reële waarde op het
moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere
geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen. De reële waarde wordt bepaald op basis van de
verdisconteringsmethode van toekomstige opbrengsten.
De gebruiksduur van de zonnepanelen wordt geschat op 20 jaar.
De waardering van de zonnepanelen wordt op trimestriële basis bepaald.
De meerwaarde bij opstart van een nieuwe site qua zonnepanelen wordt in een afzonderlijke component van
het eigen vermogen opgenomen. Minderwaarden worden ook in deze component opgenomen, tenzij ze
gerealiseerd zijn of tenzij de reële waarde onder de oorspronkelijke kost daalt. In deze laatste gevallen worden
zij in het resultaat opgenomen.
7.6.2.4 Langlopende vorderingen
Langlopende vorderingen worden gewaardeerd op basis van hun verdisconteerde waarde volgens de geldende
marktrentevoet op het tijdstip van hun uitgifte. Er wordt een waardevermindering geboekt indien er
onzekerheid bestaat betreffende de volledige betaling van de vordering op de vervaldag.
7.6.2.5 Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs of inbrengwaarde. Voor de
vorderingen en borgtochten heeft de boeking plaats tegen de nominale waarde. Tot een waardevermindering
wordt overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding.
7.6.2.6 Kas en kasequivalenten
Kas en kasequivalenten omvatten bankrekeningen, geldmiddelen en korte-termijn beleggingen.
7.6.2.7 Eigen vermogen
Het kapitaal omvat de netto geldmiddelen verkregen bij oprichting, fusie of kapitaalverhoging, waarbij de
rechtstreekse externe kosten in mindering worden gebracht (zoals registratierechten, juridische, notaris en
publicatiekosten, …). Het verschil tussen de reële waarde van het vastgoed en de investeringswaarde van het
vastgoed zoals bepaald door de externe deskundigen, wordt opgenomen in de rubriek “Reserve voor de
impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en –kosten bij hypothetische vervreemding van
vastgoedbeleggingen” van het eigen vermogen. Wanneer de onderneming overgaat tot de inkoop van eigen
aandelen, wordt het betaalde bedrag, inclusief de direct toewijsbare kosten in mindering gebracht van het
eigen vermogen (onbeschikbare reserves). Dividenden maken deel uit van het overgedragen resultaat tot
wanneer de algemene vergadering der aandeelhouders de dividenden toekent.
Jaarverslag 2013
127/182
7.6.2.8 Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd indien de onderneming een wettelijke of contractuele verplichting heeft naar
aanleiding van een gebeurtenis uit het verleden en waarbij het waarschijnlijk is dat er een uitgaande
kasstroom vereist zal zijn om aan de verplichting te voldoen. Voorzieningen worden gewaardeerd aan de
verdisconteerde waarde van de verwachte toekomstige kasstromen aan de marktrente.
7.6.2.9 Schulden
Handels- en andere schulden worden gewaardeerd aan hun nominale waarde op balansdatum.
Rentedragende schulden worden initieel opgenomen aan kostprijs, verminderd met de direct toewijsbare
kosten. Nadien wordt het verschil tussen de boekwaarde en het terugbetaalbaar bedrag opgenomen in de
resultatenrekening over de periode van de lening op basis van de effectieve interestmethode.
7.6.2.10 Opbrengsten
Opbrengsten omvatten bruto huurinkomsten en opbrengsten resulterend uit de diensten en het beheer van
de gebouwen. Opbrengsten worden gewaardeerd aan de reële waarde van de vergoeding welke is ontvangen
of waarop men recht heeft. Opbrengsten worden slechts opgenomen vanaf het ogenblik dat het voldoende
zeker is dat de economische voordelen zullen toekomen aan de onderneming. Kosten van gratuïteiten en
voordelen verleend aan de huurders worden erkend in mindering van de huurinkomsten over de looptijd van
het huurcontract, zijnde de periode tussen de inwerkingtreding en de eerste verbrekingsoptie. De
vergoedingen voor vroegtijdig verbroken huurcontracten worden onmiddellijk in resultaat genomen.
7.6.2.11 Kosten
De kosten worden gewaardeerd aan de reële waarde van de vergoeding die is betaald of die verschuldigd is.
Uitgevoerde werken in de gebouwen
Inzake uitgevoerde werken in de gebouwen wordt een onderscheid gemaakt tussen:
•
•
•
onderhouds- en herstellingswerken: dit zijn kosten die de verwachte toekomstige economische voordelen
van het gebouw niet verhogen en komen als dusdanig integraal ten laste van het resultaat van de periode
waarin ze worden gedragen;
uitgebreide renovatiewerken: dit zijn kosten naar aanleiding van occasionele werken aan het gebouw
welke wel de verwachte economische voordelen van het gebouw aanzienlijk verhogen. De direct
toewijsbare kosten aan deze werken zoals de materialen, de aannemingswerken, erelonen architecten en
eventuele andere adviseurs, enz. … worden geactiveerd;
huurvoordelen: het betreft hier tegemoetkomingen van de verhuurder aan de huurder om deze laatste te
overtuigen bestaande of bijkomende ruimten te huren. Deze kosten worden gespreid over de periode die
loopt vanaf de aanvang van het huurcontract tot de eerstvolgende opzegmogelijkheid en worden in
mindering geboekt van de huurinkomsten.
Commissies betaald aan vastgoedmakelaars
Commissies met betrekking tot het verhuren van gebouwen worden ten laste genomen van het resultaat in de
periode waarin ze werden gedragen. Commissies met betrekking tot de aankoop van gebouwen,
registratierechten en andere bijkomende kosten worden beschouwd als zijnde een deel van de aankoopprijs
van het gebouw en worden als gevolg mee geactiveerd. Commissies betaald bij het verkopen van gebouwen
worden in mindering gebracht van de verkregen verkoopprijs om de gerealiseerde winst of verlies te bepalen.
Jaarverslag 2013
128/182
Algemene kosten
Algemene kosten zijn kosten die verband houden met het beheer en de algemene werking van de
vastgoedbevak. Dit betreft onder meer algemene administratieve kosten, personeelskosten voor algemeen
beheer en afschrijvingen van activa welke gebruikt worden voor het algemeen beheer.
7.6.2.12 Financieel resultaat
Het financieel resultaat bestaat enerzijds uit de interestkosten op leningen, bijkomende financieringskosten en
opbrengsten van beleggingen en anderzijds uit positieve en negatieve variaties in de reële waarde van
indekkingsinstrumenten. Rente-inkomsten en kosten worden pro rata tempora opgenomen in de
resultatenrekening. Eventuele dividendinkomsten worden in de resultatenrekening geboekt op de dag dat het
dividend wordt toegekend.
7.6.2.13 Belastingen en exit taks
De belasting op het resultaat van het boekjaar omvat de courante belastinglast. De belasting op het resultaat
wordt geboekt in de resultatenrekening met uitzondering van de elementen die rechtstreeks in het eigen
vermogen worden geboekt. Uitgestelde belastingvorderingen en –verplichtingen worden geboekt op basis van
de schuldmethode (“liability methode”) voor alle tijdelijke verschillen tussen de belastbare basis en de
boekwaarde voor financiële rapporteringsdoeleinden en dit zowel voor activa als passiva. Uitgestelde
belastingvorderingen worden slechts erkend indien het waarschijnlijk is dat zij in de toekomst zullen kunnen
afgezet worden tegen belastbare winsten.
De exit taks is de belasting op de meerwaarde als gevolg van een fusie, splitsing, inbreng in natura of
102
overdracht van een vastgoedbevak met een onderneming die geen vastgoedbevak is .
Wanneer deze laatste voor het eerst in de consolidatiekring van de groep wordt opgenomen, wordt een
voorziening voor exit taks opgenomen samen met een meerwaarde die gelijk is aan het verschil tussen de
waarde kosten-koper (investeringswaarde verminderd met alle met de verkoop gerelateerde kosten zoals
registratie- en notariskosten) van het gebouw op het ogenblik van de verwerving en de boekwaarde. De exit
taks is in principe ten laste van de inbrenger van een pand of vennootschap maar Montea moet deze boeken
omwille van het feit dat de taks pas na een zekere tijd wordt ingekohierd. Deze taks wordt in mindering
gebracht van de waarde van het in te brengen goed of de in te brengen vennootschap.
Elke daaropvolgende aanpassing van deze exit taks-verplichting wordt in het resultaat genomen. Het bedrag
van de exit taks kan nog variëren na de inbreng of fusie waaruit deze variatie kan voortvloeien.
7.6.2.14 Financiële afgeleide instrumenten
Montea gaat bij financiële instellingen kredieten aan met een variabele interestvoet. Om het risico van een
stijging van deze variabele interestvoeten in te dekken maakt de Vennootschap gebruik van financiële
indekkingsinstrumenten van het type IRS (“Interest Rate Swaps”). Zodoende worden de aan de kredieten
gekoppelde variabele interestvoeten voor een groot gedeelte geswapt tegen een vaste interestvoet. In
overeenstemming met haar financieel beleid en de van toepassing zijnde reglementering houdt Montea geen
afgeleide instrumenten aan of geeft er geen uit voor speculatieve doeleinden.
De indekkingsinstrumenten voldoen evenwel niet aan de voorwaarden van het type “indekking” zoals bedoeld
in IAS 39 waardoor alle bewegingen in de werkelijke waarde van het instrument volledig in de
resultatenrekening worden opgenomen. Voor de bepaling van de reële waarde wordt de market-to-market
waarde op balansdatum gehanteerd.
102
De exit taks is de belasting op het verschil tussen de reële waarde en de boekwaarde en bedraagt 16,5% + crisisbelasting.
Jaarverslag 2013
129/182
7.6.2.15 Niet in de balans opgenomen rechten en plichten
Deze rechten en verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde op basis van het bedrag dat in
het contract wordt vermeld. Indien er geen nominale waarde beschikbaar is of waardering niet mogelijk is,
worden de rechten en verplichtingen pro memorie vermeld.
7.6.2.16 Nieuwe standaarden en interpretaties
7.6.2.16.1
Wijzigingen van grondslagen - Nieuwe en gewijzigde standaarden en interpretaties van
toepassing op 1 januari 2013
De eerste toepassing van bepaalde standaarden en wijzigingen verplichten een onderneming tot het eventueel
aanpassen van de cijfers in het vorige boekjaar, echter voor Montea hadden deze wijzigingen geen impact. Het
betreft namelijk de standaarden IAS 19 Personeelsbeloningen (gewijzigd in 2011) en wijzigingen aan IAS 1
Weergave van de Jaarrekening.
Verschillende andere wijzigingen werden in 2013 voor het eerst toegepast en hieronder worden de aard en de
impact van elk van de volgende nieuwe standaarden, wijzigingen en/of interpretaties beschreven:
−
−
−
−
−
−
−
IFRS 7 Financiële Instrumenten: Toelichtingen – Compensatie van Financiële Activa en Verplichtingen –
geen impact
IFRS 13 Reële waardebepaling – er werd rekening gehouden met het non-performance risk bij de bepaling
van de marktwaarde van de derivaten. Bovendien werden bijkomende disclosures opgenomen in dit
verband.
IAS 1 Weergave van de Jaarrekening – Weergave van de Niet-Gerealiseerde Resultaten – geen impact
IAS 12 Winstbelastingen – Latente belastingen: Realisatie van onderliggende activa - geen impact
IAS 19 Personeelsbeloningen (gewijzigd) - geen impact
IFRIC 20 Verwijderingskosten tijdens de productiefase van een oppervlaktemijn - geen impact
Jaarlijkse Verbeteringen aan IFRS (uitgebracht in mei 2012) - geen impact
7.6.2.16.2
Wijzigingen van grondslagen - Nieuwe en gewijzigde IFRS-standaarden en IFRIC-interpretaties
die van kracht zijn voor boekjaren beginnend na 1 januari 2013
De onderstaande standaarden en interpretaties waren op de datum van publicatie van de jaarrekening van de
Groep uitgegeven maar nog niet van kracht. Hier zijn alleen de standaarden en interpretaties opgesomd
waarvan de groep een redelijke verwachting heeft dat deze bij toekomstige toepassing een impact zullen
hebben op de toelichtingen, de financiële positie of de resultaten van de Groep. De Groep is van plan deze
standaarden en interpretaties toe te passen zo gauw deze van toepassing zijn.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
IFRS 9 Financiële instrumenten103
IFRS 10 De geconsolideerde jaarrekening, van kracht per 1 januari 2014
IFRS 11 Regelingen die resulteren in gezamenlijke zeggenschap, van kracht per 1 januari 2014
IFRS 12 Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten, van kracht per 1 januari 2014
IFRS 10-12 Overgangsleidraad - van kracht per 1 januari 2014
IFRS 10, IFRS 12 en IAS 27 - Beleggingsinstellingen1, van kracht per 1 januari 2014
IAS 27 De enkelvoudige jaarrekening, van kracht per 1 januari 2014
IAS 28 Belangen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures, van kracht per 1 januari 2014
IAS 32 Financiële instrumenten - presentatie Salderen van financiële activa en financiële verplichtingen,
van kracht per 1 januari 2014
IAS 36 Bijzondere waardevermindering van activa – Toelichtingen inzake de realiseerbare waarde van nietfinanciële activa1,van kracht per 1 januari 2014
IFRIC 21 Heffingen van overheidswege, van kracht per 1 januari 2014
130/182
Jaarverslag 2013
De onderneming is momenteel de impact van deze wijzigingen aan het bestuderen. Echter blijkt uit de eerste
analyses dat deze wijzigingen geen materiele impact zullen hebben.
7.7 Financiële bijlagen bij de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2013
7.7.1
Toelichtingen bij de geconsolideerde balans en resultatenrekening
Toelichting 1: Huurinkomsten
Montea verhuurt haar vastgoedbeleggingen op grond van huurovereenkomsten. Deze inkomsten zijn bruto
huurinkomsten die gegenereerd worden door deze afgesloten huurovereenkomsten en verschijnen onder
deze rubriek.
Hierboven vindt men een overzicht van de huurinkomsten per site.
HUURINKOMSTEN (EUR x 1.000)
België
Aalst
Tragel 48-58
Aartselaar
Helstraat 47
Berchem
Vosstraat 200
Bornem
Industrieweg 4-24
Grimbergen
Eppegemsestwg 31-33
Laken
Emiel Bockstaellaan 74
Moorsel
Waverstraat 3
Vilvoorde
Schaarbeeklei 207-213
Hoboken
Smallandlaan 7
Meer
Europastraat 28
Herentals
Toekomstlaan 33
Nivelles
Rue de la Technique 11
Puurs
Schoonmansveld 18
Erembodegem
Industrielaan 27
Mechelen
Zandvoortstraat 16
Vorst
Humaniteitslaan 292
Milmort
Avenue du Parc Industriel
Heppignies
Rue Brigade Piron
Zaventem
Brucargo 830
Zaventem
Brucargo 831
Gent
Evenstuk
Zaventem
Brucargo 763
Gent
Korte Mate
Verbrekingsvergoedingen
Frankrijk
Savigny-le-Temple
Rue du Chrome 2
Feuqueires
Zoning Industriel du moulin
Bondoufle
Rue Henrie Dunant 9-11
Saint-Priest
Chemin de la Fouilousse
Cambrai
P.d. Activité Actipole
Roissy
Rue de la Belle Etoile 280+ 383
Décines
Rue a Rimbaud 1
Alfortville
Le Techniparc
Le Mesnil Amelot
Rue du Gué 1-3
Orléans
Rue des Genêts 660
Marennes
La Donnière
Saint-Laurent-Blangy
Actipark
Saint-Martin-de-Crau Ecopole
Verbrekingsvergoedingen
Nederland
Almere
Witte Vrouwen
TOTAAL
31/12/2013
12 maanden
13.037
1.952
0
0
418
1.012
87
0
38
235
354
440
0
763
976
573
920
975
742
1.969
325
530
187
22
519
10.737
541
354
233
707
553
869
369
233
1.214
3.208
825
627
814
190
264
264
24.038
31/12/2012
12 maanden
10.122
1.919
4
197
413
1.012
244
0
103
230
330
739
0
747
881
653
1.030
895
725
0
0
0
0
0
0
9.727
593
344
228
695
535
1.018
357
224
1.180
3.132
884
326
211
0
0
0
19.849
31/12/2011
12 maanden
10.902
1.901
257
203
378
1.012
237
265
109
223
353
715
717
727
803
623
1.401
796
181
0
0
0
0
0
0
8.470
437
335
221
675
513
981
345
221
1.148
3.041
553
0
0
0
0
0
19.372
131/182
Jaarverslag 2013
De huurinkomsten stegen in 2013 met 21,11% naar EUR 24.038K. Deze verhoging is het resultaat van de
stijgende huurinkomsten in België (EUR 2.915K of +28,8%) en Frankrijk (EUR 1.010K of +10,38%), alsook door
de nieuwe huurinkomsten in Nederland (EUR 264K).
De stijging van de huurinkomsten in België is voornamelijk het netto resultaat van
• de extra inkomsten uit de huurcontracten met TNT Innight (Mechelen), DHL Global Forwarding en Geodis
en St Jude Medical (Brucargo) en DSV Solutions (Gent-Zeehaven);
• het verlies aan huurinkomsten van de verkochte sites (Vilvoorde en Laken);
• het verlies aan huurinkomsten door de leegstand (Herentals);
• het in rekening brengen van 519K EUR verbrekingsvergoedingen van DHL Global Forwarding (Brucargo
763) en Parten Express (Mechelen).
De stijging in de huurinkomsten in Frankrijk is het netto-resultaat van:
• de volledige jaarlijkse inkomsten van investeringen tijdens het jaar 2012 (Unéal Champ Libre te SaintLaurent-Blangy en Office Dépôt te Saint-Martin de Crau);
• de nieuw afgesloten huurovereenkomst met Le Piston Français te Savingy-le-Temple;
•
het verlies aan huurinkomsten uit de contracten met Overseas (Roissy), Challenger en Toys R US (Savignyle-Temple) en Norbert Dentressangle (Marennes);
• het in rekening brengen van EUR 190K aan verbrekingsvergoedingen aangaande Overseas.
Wanneer we rekening houden met alle panden die de laatste 3 jaren deel uitmaakten van de
vastgoedportefeuille (i.e. zonder rekening te houden met de aanschaffing van nieuwe sites of desinvesteringen
- totaal van 24 sites), zijn de huurinkomsten als volgt:
• 2011: EUR 18.300K;
• 2012: EUR 18.764K (+2,54%);
• 2013: EUR 18.466K (-1,59%).
HUURINKOMSTEN (EUR x 1.000)
België
Aalst
Bornem
Grimbergen
Hoboken
Meer
Herentals
Nivelles
Puurs
Erembodegem
Mechelen
Vorst
Milmort
Heppignies
Frankrijk
Savigny-le-Temple
Feuqueires
Bondoufle
Saint-Priest
Cambrai
Roissy
Décines
Alfortville
Le Mesnil Amelot
Orléans
Marennes
TOTAAL
Tragel 48-58
Industrieweg 4-24
Eppegemsestwg 31-33
Smallandlaan 7
Europastraat 28
Toekomstlaan 33
Rue de la Technique 11
Schoonmansveld 18
Industrielaan 27
Zandvoortstraat 16
Humaniteitslaan 292
Avenue du Parc Industriel
Rue Brigade Piron
Rue du Chrome 2
Zoning Industriel du moulin
Rue Henrie Dunant 9-11
Chemin de la Fouilousse
P.d. Activité Actipole
Rue de la Belle Etoile 280+ 383
Rue a Rimbaud 1
Le Techniparc
Rue du Gué 1-3
Rue des Genêts 660
La Donnière
31/12/2013
12 maanden
9.360
1.952
418
1.012
235
354
440
0
763
976
573
920
975
742
9.106
541
354
233
707
553
869
369
233
1.214
3.208
825
18.466
31/12/2012
12 maanden
9.574
1.919
413
1.012
230
330
739
0
747
881
653
1.030
895
725
9.190
593
344
228
695
535
1.018
357
224
1.180
3.132
884
18.764
31/12/2011
12 maanden
9.830
1.901
378
1.012
223
353
715
717
727
803
623
1.401
796
181
8.470
437
335
221
675
513
981
345
221
1.148
3.041
553
18.300
132/182
Jaarverslag 2013
Op 7 van deze 24 sites werden nieuwe huurcontracten ondertekend of bestaande huurovereenkomsten
verlengd waarbij er geen belangrijke evoluties zijn in de gemiddelde huurprijs per vierkante meter. Bij de
afsluiting en verlengingen van deze overeenkomsten werd uitzonderlijk gebruik gemaakt van een gemiddelde
huurvrije periode van 2 t.e.m. 6 maanden. Geen enkele belangrijke andere incentives werden gegeven in dit
kader.
Vier van de vijfendertig sites vertegenwoordigen elk meer dan 5% van de geconsolideerde
vastgoedportefeuille en vertegenwoordigen samen 31,0% van de totale reële waarde van de
vastgoedportefeuille:
•
Saint-Cyr-en-Val, Orléans
Reële waarde
Klant(en)
EUR 35,5 miljoen
FM Logistics
deze site vertegenwoordigt 11,4% van de totale reële waarde van de portefeuille
(de netto huurinkomsten op deze site voor het jaar 2013 vertegenwoordigen EUR 3,2 miljoen of 13,5% van
het netto huurrresultaat voor het jaar 2013).
•
Aalst Tragel
EUR 22,7 miljoen
Jan de Nul, Barry Callebaut
deze site vertegenwoordigt 7,3% van de totale reële waarde van de portefeuille
(de netto huurinkomsten op deze site voor het jaar 2013 vertegenwoordigen EUR 1,9 miljoen of 8,0% van
het netto huurresultaat voor het jaar 2013).
•
Brucargo - Zaventem
EUR 19,9 miljoen
DHL Global Forwarding
deze site vertegenwoordigt 6,4% van de totale reële waarde van de portefeuille
(de netto huurinkomsten op deze site voor het jaar 2013 vertegenwoordigen EUR 1,9 miljoen of 8,0% van
het netto huurresultaat voor het jaar 2013).
•
Vorst
EUR 18,6 miljoen
Unilever
deze site vertegenwoordigt 5,9% van de totale reële waarde van de portefeuille
(de netto huurinkomsten op deze site voor het jaar 2013 vertegenwoordigen EUR 0,9 miljoen of 3,8% van
het netto huurresultaat voor het jaar 2013).
Toelichting 2: Met verhuur verbonden kosten
MET HUUR VERBONDEN KOSTEN (EUR x 1.000)
Te betalen huur op gehuurde activa
Waardeverminderingen op handelsvorderingen
Terugnemingen van waardeverminderingen op handelsvorderingen
TOTAAL
31/12/2013
12 maanden
-314
-143
77
-379
31/12/2012
12 maanden
0
-26
104
78
31/12/2011
12 maanden
0
-136
39
-97
Onder “Te betalen huur op gehuurde activa” wordt sinds 2013 het bedrag aan betaalde concessies vermeld.
Deze werden tot 2012 opgenomen onder de rubriek “Andere vastgoedkosten”.
De stijging van de waardeverminderingen op handelsvorderingen werd hoofdzakelijk veroorzaakt door het
juridisch dossier dat werd geopend tegen a3 Group, een voormalige huurder op de site te Erembodegem. Deze
huurder staakte de betaling van de openstaande facturen en kondigde aan in vereffening te gaan.
Op 18 april 2013 werd een verzoekschrift neergelegd betreffende de huurovereenkomst waarop 8 mei 2013
een eerste vonnis volgde dat (i) de huurovereenkomst ten nadele van de A3 Group ontbond, (ii) tegenpartij
veroordeelde het pand te ontruimen tegen uiterlijk 8 juni 2013, (iii) tegenpartij veroordeelde ten provisionele
titel de achterstallige huishuren voor de som van EUR 60.000 te betalen, vermeerderd met de gerechtelijke
intresten en (iv) stelt dat de huurwaarborgen ten bedrage van EUR 40.282,74 dienen worden vrijgegeven.
133/182
Jaarverslag 2013
Bij vonnis van het Vredegerecht dd. 16 oktober 2013 werd de a3 Group veroordeeld tot betaling aan Montea
van een bedrag van EUR 101.834,57 te vermeerderen met intresten en gerechtskosten. Bij uitvoering van het
voornoemde vonnis, diende Montea echter vast te stellen dat niet kon worden overgegaan tot uitvoering gelet
op het feit dat de a3 Group onvermogend was geworden. In tussentijd werd wel de huurwaarborg ten bedrage
van EUR 36.350,74 geïnd. De geleden schade werd dan nog begroot op een bedrag van EUR 65.483,83.
Op 12 december 2013 werd tegenpartij via aangetekend schrijven door de raadsman van Montea voor een
laatste maal in gebreke gesteld teneinde de openstaande schuld te betalen.”
Montea past steeds het voorzichtigheidsprincipe toe. Wanneer Montea, ter inning van de huur- en/of andere
gelden, beroep doet op extern juridisch advies, wordt er onmiddellijk een voorziening voor dubieuze
vorderingen aangelegd. Wanneer de gelden ontvangen worden, wordt een terugneming van de
waardevermindering geboekt.
Toelichting 3: Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen en
recuperatie van deze huurlasten en belastingen
HUURLASTEN EN BELASTINGEN GEDRAGEN DOOR DE HUURDER OP VERHUURDE GEBOUWEN (EUR x 1.000)
Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de
huurder op verhuurde gebouwen
Doorrekening van huurlasten gedragen door de eigenaar
Doorrekening van voorheffingen en belastingen op verhuurde gebouwen
Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op
verhuurde gebouwen
Huurlasten gedragen door de eigenaar
Voorheffingen en belastingen op verhuurde gebouwen
TOTAAL
31/12/2013
12 maanden
3.910
31/12/2012
12 maanden
3.546
31/12/2011
12 maanden
3.256
1.787
2.122
-4.803
1.621
1.924
-4.463
1.228
2.028
-4.069
-1.914
-2.889
-893
-1.832
-2.631
-918
-1.586
-2.483
-813
De daling van de netto impact tot EUR -893K is grotendeels het gevolg van:
• de verkoop van de site in Vilvoorde waar het grotendeel van de lasten niet kon doorgerekend worden;
• de verhuring van de leegstaande oppervlakte in Mechelen aan TNT Innight en in Savigny-Le-Temple aan LPF.
Bij leegstand is de grootste kostprijs de onroerende voorheffing en de al dan niet doorgerekende
verzekeringen. De voorheffingen en belastingen op verhuurde gebouwen bedroegen in 2013 EUR 2.889K
(12,02% van de huurinkomsten).
Wanneer alle verhuurde sites 100% leeg zouden staan, zou er een additionele kost zijn van EUR 755K m.b.t.
onroerende voorheffing en van EUR 126K m.b.t. onderhoudskosten en verzekeringen.
Toelichting 4: Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven
ANDERE MET VERHUUR VERBONDEN INKOMSTEN EN UITGAVEN (EUR x 1.000)
Property management fee
Inkomsten zonnepanelen
Andere
TOTAAL
31/12/2013
12 maanden
229
798
216
1.244
31/12/2012
12 maanden
172
769
557
1.498
31/12/2011
12 maanden
114
421
72
607
De inkomsten van de zonnepanelen bestaan enerzijds uit de opgewekte elektriciteit die wordt doorgerekend
aan de huurders en de netbeheerder (9,07%) en anderzijds uit de inkomsten van de groenestroomcertificaten
(90,93%).
De zonnepanelen op de gebouwen van de sites in Bornem (EUR 215K EUR), Grimbergen (EUR 177K), Herentals
(EUR 140K) en Puurs Schoonmansveld (EUR 266K) genereerden samen EUR 798K aan inkomsten.
134/182
Jaarverslag 2013
Onder “Andere” werden in 2012 de one-offs geboekt n.a.v. de verzekeringskwesties op de sites in Aartselaar
en Puurs Rijksweg, evenals de vergoedingen welke Montea ontving in het kader van de uitgaande
plaatsbeschrijvingen op de sites in Nijvel, Mechelen en Vorst.
In 2013 werd onder de post “Andere” werd hoofdzakelijk de gerecupereerde onroerende voorheffing op
leegstaande sites geboekt.
Toelichting 5: Technische kosten
TECHNISCHE KOSTEN (EUR x 1.000)
Recurrente technische kosten
Herstellingen
Verzekeringspremies
Niet-recurrente technische kosten
Grote herstellingen
Schadegevallen
TOTAAL
31/12/2013
12 maanden
-15
-25
10
1
0
1
-14
31/12/2012
12 maanden
-32
-21
-10
3
0
3
-29
31/12/2011
12 maanden
-53
-42
-11
0
0
0
-53
De daling van de technische kosten sinds 2011, is voornamelijk het gevolg van de desinvestering van de
verouderde gebouwen in Moorsel (2011), Aartselaar (2012) en Vilvoorde (2013).
Toelichting 6: Commerciële kosten
COMMERCIELE KOSTEN (EUR x 1.000)
Makelaarscommissies
Publiciteit
Erelonen van advocaten en juridische kosten
TOTAAL
31/12/2013
12 maanden
-33
-2
-76
-111
31/12/2012
12 maanden
-65
0
-26
-91
31/12/2011
12 maanden
-65
-1
-69
-135
Door de verkoop van de site in Aartselaar werd in 2012 het saldo van de gespreide makelaarsfees op de
verschillende huurcontracten in resultaat genomen.
De stijging van de erelonen van de advocaten is het gevolg van het juridisch dossier tegen a3 Group, alsook van
het indienen van een voorziening in cassatie (zie ook punt 1.3.6 voor meer uitleg).
Toelichting 7: Kosten niet verhuurde gebouwen
KOSTEN EN TAKSEN NIET VERHUURDE GEBOUWEN (EUR x 1.000)
Lasten
Onroerende voorheffing
Verzekeringspremies
TOTAAL
31/12/2013
12 maanden
-80
-137
-38
-255
31/12/2012
12 maanden
-67
-86
-21
-174
31/12/2011
12 maanden
0
0
0
0
De kosten en taksen niet verhuurde gebouwen betreffen enkel de kosten op de volledig leegstaande sites van
Puurs Rijksweg, Nijvel en Herentals). De verhoging van deze kosten wordt voornamelijk verklaard door de
leegstand van de site te Herentals per 01/08/2013. In het jaar 2011 werden deze kosten opgenomen onder de
rubriek “Huurlasten en belastingen gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen”.
135/182
Jaarverslag 2013
Toelichting 8: Beheerskosten vastgoed
BEHEERKOSTEN VASTGOED (EUR x 1.000)
Interne beheerkosten van het patrimonium
Externe beheerkosten
TOTAAL
31/12/2013
12 maanden
-221
-23
-244
31/12/2012
12 maanden
-618
-20
-637
31/12/2011
12 maanden
-665
-36
-702
Deze kosten omvatten enerzijds de kosten met betrekking tot het interne team dat verantwoordelijk is voor
het beheer en de commercialisering van het vastgoed en anderzijds de direct aan het beheer toe te wijzen
kosten.
De daling van de interne beheerskosten heeft hoofdzakelijk te maken met de verschillende nieuwe realisaties
en projecten (waardoor meer personeelskosten geactiveerd werden), alsook met de verdere desinvestering
van de arbeidsintensieve sites (verkoop van de sites in Laken en Vilvoorde in 2013).
Toelichting 9: Andere vastgoedkosten
ANDERE VASTGOEDKOSTEN (EUR x 1.000)
Concessierechten
Andere vastgoedkosten
TOTAAL
31/12/2013
12 maanden
0
-83
-83
31/12/2012
12 maanden
-82
-34
-115
31/12/2011
12 maanden
-81
-21
-102
De concessierechten worden sinds 2013 geboekt onder de rubriek “Met verhuur verbonden kosten”.
De stijging van de andere vastgoedkosten is het gevolg van de hogere kosten m.b.t. milieu op de verschillende
sites.
Toelichting 10: Algemene kosten van de Vennootschap
ALGEMENE KOSTEN VAN DE VENNOOTSCHAP (EUR x 1.000)
Kantoorkosten
Representatiekosten
Erelonen
Vastgoedschatter
Commissaris
Juridische adviseurs
Boekhouding en financiële adviseurs
Andere
Noteringskosten
Marketing en communicatie
Personeelskosten en vergoedingen zaakvoerder
Afschrijvingen
TOTAAL
31/12/2013
12 maanden
-310
-104
-599
-168
-42
-151
-164
-74
-172
-216
-2.017
-154
-3.573
31/12/2012
12 maanden
-250
-82
-537
-116
-40
-60
-138
-183
-114
-141
-1.659
-155
-2.938
31/12/2011
12 maanden
-149
-74
-540
-149
-41
-80
-151
-119
-158
-127
-1.395
-177
-2.620
De algemene kosten omvatten hoofdzakelijk de kosten verbonden aan het dagelijks management en de kosten
gemaakt in het kader van de verplichtingen voor beursgenoteerde vennootschappen.
In totaal werd EUR 4.328K aan algemene kosten gemaakt. Hiervan werd:
•
EUR 554K (12,80%)op de bestaande sites en nieuw lopende projecten geactiveerd. Deze betreffen
kosten voor intern project management,.
•
EUR 201K (4,64%; zie toelichting 7) overgeboekt naar de vastgoedkosten. Dit zijn direct toewijsbare
kosten op de sites betreffende het beheer van het patrimonium.
Zodoende blijft 82,56% van deze kosten (EUR 3.573K) behouden als algemene kosten van de vennootschap. De
stijging van de algemene kosten is het gevolg van van de versterking van het operationeel team en meer
advieskosten in het kader van de verdere groei van Montea.
136/182
Jaarverslag 2013
De honoraria van de Commissaris, E&Y Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Christel Weymeersch, met
betrekking tot de vergoedingen in het kader van zijn wettelijke opdracht voor het onderzoek en de revisie van
de maatschappelijke en geconsolideerde rekeningen, bedragen EUR 42.804,88 excl. BTW (zie commissaris).
Naast de vergoedingen voor de commisaris-revisor, de vastgoedschatters en de Zaakvoerder waren er geen
andere aanzienlijke vergoedingen verschuldigd in 2013.
Toelichting 11: Andere operationele opbrengsten en kosten
ANDERE OPERATIONELE OPBRENGSTEN EN KOSTEN (EUR x 1.000)
Andere operationele opbrengsten
Andere operationele kosten
TOTAAL
31/12/2013
12 maanden
305
-142
163
31/12/2012
12 maanden
356
-125
231
31/12/2011
12 maanden
315
-1.268
-952
De andere operationele opbrengsten zijn hoofdzakelijk het gevolg van:
• het vrijvallen van een éénmalige schuld betreffende de aankoop van het eerste pand in Frankrijk;
• de éénmalige opbrengst uit de verkoop van divers vast actief ten gevolge van de herontwikkeling van de
site in Vorst.
De andere operationele kosten in 2013 hebben betrekking op de kosten die werden gemaakt voor een
mogelijk project dat uiteindelijk niet gerealiseerd werd.
Toelichting 12: Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen
RESULTAAT VERKOOP VASTGOEDBELEGGINGEN (EUR x 1.000)
Netto meerwaarde verkochte gebouwen
TOTAAL
31/12/2013
12 maanden
1.107
1.107
31/12/2012
12 maanden
362
362
31/12/2011
12 maanden
0
0
De gerealiseerde meerwaarde van EUR 362K in 2012 was het resultaat van de verkoop van de sites in
Aartselaar en Berchem en de aangelegde provisie voor nog uit te voeren werken op de eerder verkocht site in
Grobbendonk.
De gerealiseerde meerwaarde van EUR 1.107K in 2013 is het resultaat van de verkoop van de sites in Laken en
103
Vilvoorde en de gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van opstal aan de luchthaven . Met deze laatste
overeenkomst is de luchthaven terug eigenaar van de grond en Montea betaalt hiervoor een variabele
vergoeding op basis van de huurinkomsten die zij van de huurder krijgt.
103
Op 20/12/2012 heeft Montea de aandelen verworven van Warehouse Nine NV. Deze transactie betrof een ontwikkeling op maat voor
DHL Global Forwarding op Brucargo te Zaventem, waarbij Warehouse NIne NV voor deze ontwikkeling een opstalrecht verwierf voor
een periode van 50 jaar aan marktconforme voorwaarden. Eind 2013 heeft Montea (Warehouse Nine NV werd intussen gefusioneerd
met Montea) dit opstalrecht opnieuw verkocht aan de luchthaven, waardoor een meerwaarde (EUR 301K) ontstond. Vanaf 2014, is
Montea geen eigenaar meer van deze grond maar betaalt zij een variabele vergoeding aan de luchthaven.
137/182
Jaarverslag 2013
Toelichting 13: Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
VARIATIES IN DE REËLE WAARDE VAN VASTGOEDBELEGGINGEN (EUR x 1.000)
Positieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
Negatieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
TOTAAL
31/12/2013
12 maanden
1.879
-6.009
-4.130
31/12/2012
12 maanden
1.260
-7.952
-6.692
31/12/2011
12 maanden
2.296
-6.716
-4.420
Het resultaat op de vastgoedportefeuille bedraagt EUR 4.130K op 31 december 2013. Dit negatief resultaat is
te wijten aan:
a)
een negatieve variatie in de reële waarde van de vastgoedportefeuille in België met EUR -2.79 miljoen, in
hoofdzaak bepaald door:
104
• de investeringen op de bestaande sites voor een bedrag van EUR -2,07 miljoen ;
• de aanpassing van de reële waarde door de vastgoedschatter met EUR -0,71 miljoen (grotendeels
bepaald door de leegstandscorrectie door het nakende einde van het huurcontract in Herentals en de
aanpassing van het marktrendement op een zestal sites).
b) een negatieve variatie in de reële waarde van de vastgoedportefeuille in Frankrijk met EUR -1.70 miljoen
als gevolg van:
102
• de investeringen voor een bedrag van EUR -1,05 miljoen ;
• de aanpassing van de reële waarde door de vastgoedschatter met EUR -0,65 miljoen door:
o
de aanpassing van het marktrendement op de site van Feuquières-en-Vimeu en Cambrai;
o
de aanpassing van de reële waarde van de site in Saint-Laurent Blangy (een site die meer dan 5
jaar oud is waardoor deze niet meer onderhevig is aan BTW maar aan registratierechten);
o
de aanpassing van de reële waarde van de site te Cambrai met EUR -0,4 miljoen als gevolg van
c)
een positieve variatie in de reële waarde van de vastgoedportefeuille in Nederland met
EUR 354K
Voor meer informatie aangaande grondslagen van de waardering van de vastgoedportefeuille verwijzen wij
naar 4.2.4 Vastgoedverslag.
Toelichting 14: Financiële inkomsten
FINANCIELE INKOMSTEN (EUR x 1.000)
Geïnde interesten en dividenden
Andere
TOTAAL
31/12/2013
12 maanden
47
2
49
31/12/2012
12 maanden
177
0
178
31/12/2011
12 maanden
82
2
84
De financiële inkomsten hebben betrekking op de geïnde interesten op beschikbare fondsen.
Toelichting 15: Netto interestkosten
NETTO INTERESTKOSTEN (EUR x 1.000)
Nominale interestlasten op leningen
Wedersamenstelling van het nominaal bedrag van financiële schulden
Kosten van toegelaten afdekkingsinstrumenten
Inkomsten uit toegelaten afdekkingsinstrumenten
Andere interestkosten
TOTAAL
104
31/12/2013
12 maanden
-3.169
23
-3.068
0
-5
-6.219
31/12/2012
12 maanden
-2.845
50
-2.739
0
-3
-5.537
Deze betreffen investeringen op de bestaande sites waarvoor geen onmiddellijke meerwaarde werd erkend.
31/12/2011
12 maanden
-2.578
74
-2.962
0
-11
-5.478
138/182
Jaarverslag 2013
105
De gemiddelde financiële kost bedroeg 3,92% ten opzichte van 3,84% vorig jaar. Dit is het percentage van
de bankfinancieringen, inclusief bankmarges op de uitstaande obligatielening, rekening houdend met de
kaskost van de financiële indekkingsinstrumenten, de financieringskosten op de leasingschulden alsook de
coupon van 4,107%.
De netto interestkosten stegen met EUR 682K of 12,32%. De gemiddelde schuldenlast steeg met EUR 21,11K
(zie ook de verhoging van de schuldratio van 51,33% naar 52,82%). Daarentegen daalde de gemiddelde
financiële kost tijdens het jaar naar 3,92%. Rekening houdend met de stand van de financiële schulden op
datum van 31/12/2013 (uitstaande obligatielening, lopende kredietlijnen met de daarbij horende hedging
instrumenten en de leasingschulden) bedraagt de gemiddelde financiële kost 3,96%.
De categorie “Wedersamenstelling van het nominaal bedrag van financiële schulden” heeft uitsluitend te
maken met de geïnde interesten op de door gefactureerde meerwerken op de site in Cambrai (Frankrijk). Deze
werken worden, volgens een overeengekomen aflossingstabel, door Montea aan de bestaande huurder door
gefactureerd. Zie ook toelichting 23.
Toelichting 16: Andere financiële kosten
31/12/2013
12 maanden
-36
0
-36
ANDERE FINANCIELE KOSTEN (EUR x 1.000)
Bankkosten en andere commissies
Andere
TOTAAL
31/12/2012
12 maanden
-110
0
-110
31/12/2011
12 maanden
-29
-1
-30
De stijging van de bankkosten in 2012 had voornamelijk betrekking op de dossierkosten in het kader van de
afsluiting van de nieuwe kredietlijnen.
Toelichting 17: Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva
De variaties in de reële waarde van de financiële activa en passiva bedraagt EUR 5.497K bestaande uit:
•
de positieve variatie in de reële waarde van de financiële activa en passiva ter waarde van EUR 4.948K
•
de positieve variatie naar aanleiding van de nieuwe regeling volgens IFRS 13 waarbij Montea een DVA
(Debit Value Adjustment) boekt van EUR 549 K).
REELE WAARDE VAN DE
INDEKKINGSINSTRUMENTEN
(EUR x 1.000)
Forward IRS
Forward IRS
Multi-Callable Swap
Forward IRS
Forward IRS
Forward IRS
Forward IRS
Forward IRS
Stepped IRS
TOTAAL
Opgenomen
Bedrag
31/12/2013
Startdatum
Vervaldatum
Nominaal Bedrag
30/05/2012
15/09/2007
01/07/2013
30/05/2012
30/05/2017
15/09/2017
01/07/2018
30/05/2019
10.000
13.425
25.000
10.000
10.000
13.425
01/10/2011
01/10/2011
01/07/2012
01/10/2020
01/10/2020
01/07/2022
10.000
10.000
60.000
138.425
10.000
10.000
60.000
113.425
10.000
Rentevoet
2,82%
3,82%
2,62%
3,07%
2,66%
2,77%
2,77%
4,50%
Reële waarde
2013
-749
-1.622
-1.559
-1.042
-930
-939
-7.538
-14.379
Reële waarde
2012
Reële waarde
variatie
-495
-1.044
-2.158
-1.441
-1.197
-1.353
-1.348
-10.291
-19.327
-495
-295
-536
1.559
-399
-1.197
-423
-409
-2.753
-4.948
De netto schuldpositie van Montea in het kader van de indekkingsinstrumenten bedraagt EUR 14.379K.
Montea heeft op het einde van 2013 indekkingsinstrumenten voor een nominaal bedrag van EUR 138.425K.
Initieel was het nominaal bedrag eveneens EUR 138.425K. Tijdens het jaar 2013 heeft Montea 2 IRS contracten
met een totale nominale waarde van EUR 25.000K omgezet in een nieuwe forward IRS van EUR 25.000K
waarvan deze zal worden opgenomen per 1/07/2014.
105
Deze financiële kost is een gemiddelde over gans het jaar, inclusief de leasingschulden in Frankrijk en België en de uitstaande
obligatielening, en werd berekend op basis van de totale financiële kost t.o.v. het gemiddelde van het beginsaldo en eindsaldo van de
financiële schuldenlast voor 2013. Indien Montea geen hedgingcontracten zou hebben, dan zou de financiële kost 2,28% bedragen.
139/182
Jaarverslag 2013
Daarnaast boekte Montea, als gevolg van de aanpassingen volgens IFRS 13, de een bijkomende positieve
variatie in de waardering van de indekkingsinstrumenten van EUR 549K (dit betreft de zogenaamde “Debit
Value Adjustment”.
Rekening houdend met dit bovenstaande bedraagt de reële waarde van de indekkingsinstrumenten
EUR 13.830K (schuld) en vindt u terug bij de langlopende financiële schulden op het passief van de balans.
De gemiddelde “hedging cost” daalde van 3,82% naar 2,36% (rekening houdend met een constante perimeter).
Toelichting 18: Vennootschapsbelasting
VENNOOTSCHAPSBELASTING (EUR x 1.000)
Roerende voorheffing
Actuele belastingslasten (-baten)
TOTAAL
31/12/2013
12 maanden
-2
-190
-193
31/12/2012
12 maanden
-26
-13
-39
31/12/2011
12 maanden
-12
-26
-38
De stijging in 2013 is het gevolg van een provisie die werd aangelegd in het kader van een nieuwe Franse
wetgeving m.b.t. de belasting op dividenden.
Toelichting 19: Immateriële vaste activa
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
OP 31/12/2011
Aankopen
Afschrijvingen
OP 31/12/2012
Aankopen
Afschrijvingen
OP 31/12/2013
(x EUR 1.000)
52
118
-30
141
19
-45
114
Deze rubriek vermeldt de bedragen van de immateriële vaste activa voor eigen gebruik. Deze immateriële
vaste activa omvatten voornamelijk de licentie- en ontwikkelingskosten voor property management, facility en
accounting software.
De stijging in 2012 was het gevolg van de ingebruikname van een nieuw facility management systeem.
Toelichting 20: Vastgoedbeleggingen
VASTGOEDBELEGGINGEN
OP 31/12/2011
Investeringen
- nieuwe verwervingen
- verwervingen via aandelentransacties
Desinvesteringen
Stijging/(daling) van de reële waarde
OP 31/12/2012
Investeringen
- nieuwe verwervingen
- verwervingen via aandelentransacties
Desinvesteringen
Stijging/(daling) van de reële waarde
OP 31/12/2013
(x EUR 1.000)
245.131
43.690
17.190
26.500
-1.954
-4.767
282.100
40.590
34.070
6.520
-8.746
-1.399
312.545
140/182
Jaarverslag 2013
De verhoging van de vastgoedbeleggingen is voornamelijk het gevolg van de verwerving van de sites in
Brucargo-Zaventem (763 + 831), Gent-Zeehaven (Evenstuk + Korte Mate) en Almere in Nederland , welke
106
gecompenseerd werd door de verkoop van de opstal van de site in Brucargo 830 aan Brussels Airport en de
verkoop van de site in Laken.
De desinvesteringen omvatten de reële waarde van de sites in Laken (verkocht op 07/05/2014) en de opstal
van de site te Brucargo eind 2013. De site in Vilvoorde werd verkocht op 18/07/2013 maar werd per
31/12/2013 reeds gecatalogeerd onder de activa voor verkoop.
De daling van de reële waarde betreft de aanpassing van de waardering van alle sites, behalve deze van Laken
en Vilvoorde die verkocht werden.
Toelichting 21: Andere materiële vaste activa
ANDERE MATERIELE VASTE ACTIVA
OP 31/12/2011
Aanschaffingswaarde 01/01/2012
Aankopen
Zonnepanelen
Aanschaffingswaarde 31/12/2012
(x EUR 1.000)
8.087
8.416
9
-125
8.301
Afschrijvingen 01/01/2012
Afschrijvingen
Afschrijvingen 31/12/2012
OP 31/12/2012
Aanschaffingswaarde 01/01/2013
Aankopen
Zonnepanelen
Aanschaffingswaarde 31/12/2013
-330
-88
-418
7.883
8.301
26
-187
8.140
Afschrijvingen 01/01/2013
Afschrijvingen
Afschrijvingen 31/12/2013
OP 31/12/2013
-418
-71
-489
7.651
De daling van de andere materiële vaste activa omvat grotendeels de minderwaarde van de zonnepanelen op
de sites in Bornem, Grimbergen, Herentals en Puurs Schoonmansveld. Deze minderwaarde werd rechtstreeks
opgenomen in het eigen vermogen.
ZONNEPANELEN (EUR x 1.000)
Zonnepanelen op site in Bornem
Zonnepanelen op site in Grimbergen
Zonnepanelen op site in Herentals
Zonnepanelen op site in Puurs, Schoonmansveld
Zonnepanelen op site in Heppignies
TOTAAL
Investeringen
1.614
1.379
1.034
2.116
201
6.343
Reële waarde
31/12/2013
1.900
1.648
1.141
2.700
201
7.590
Delta
286
269
107
584
0
1.247
Zonnepanelen worden gewaardeerd op basis van het herwaarderingsmodel in overeenstemming met IAS 16 Materiële vaste activa. Na de initiële opname dient het actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan
worden bepaald, te worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde, zijnde de reële waarde op het
moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere
geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen. De reële waarde wordt bepaald op basis van de
verdisconteringsmethode van toekomstige opbrengsten.
Zoals uit de tabel blijkt, bedraagt de totale kostprijs van de investeringen EUR 6.343K, gerealiseerd tijdens het
jaar 2011. Op basis van het herwaarderingsmodel werd in een afzonderlijke component van het eigen
vermogen een meerwaarde genomen van EUR 1.672K. Per 31/12/2013 is deze herwaarderingsmeerwaarde
reeds verminderd naar EUR 1.247K.
106
Voor meer informatie verwijzen we naar voetnoot 101.
141/182
Jaarverslag 2013
Inzake de waardering van de zonnepanelen werden de netto meerwaarden (EUR 1.247K voor 2013) in een
afzonderlijke component van het eigen vermogen opgenomen. Zie ook toelichting 30.1.
Toelichting 22: Financiële vaste activa
FINANCIELE VASTE ACTIVA
OP 31/12/2011
Activa aangehouden tot einde looptijd
Deelnemingen in verbonden ondernemingen of ondernemingen met een deelnemingsverhouding
Activa aan reële waarde via resultaat
Indekkingsinstrumenten
OP 31/12/2012
Activa aangehouden tot einde looptijd
Deelnemingen in verbonden ondernemingen of ondernemingen met een deelnemingsverhouding
Activa aan reële waarde via resultaat
Indekkingsinstrumenten
OP 31/12/2013
(x EUR 1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
De financiële vaste activa betreffen uitsluitend de positieve waardering van de indekkingsinstrumenten.
De negatieve waardering van de indekkingsinstrumenten voor 2013 vindt men terug in toelichting 35.
Toelichting 23: Handelsvorderingen en andere vaste activa
HANDELSVORDERINGEN EN ANDERE VASTE ACTIVA
OP 31/12/2011
Borgtochten betaald in contanten
Voorfinanciering site Cambrai
OP 31/12/2012
Borgtochten betaald in contanten
Voorfinanciering site Cambrai
OP 31/12/2013
(x EUR 1.000)
361
0
-257
105
0
-68
37
Dit bedrag betreft een lange-termijn vordering t.o.v. de huurder op de site in Cambrai en dit n.a.v. de
afbetaling van de doorgefactureerde meerwerken.
Bij de verwerving van de site in Cambrai in 2008 werden door Montea investeringen uitgevoerd voor een
bedrag van EUR 1.150K. Deze werken werden doorgefactureerd en worden op kwartaalbasis afbetaald volgens
een overeengekomen aflossingstabel.
De lange-termijn vordering wordt onder deze rubriek vermeld. De korte-termijn vordering vindt men onder de
rubriek "Belastingvorderingen en andere vlottende activa" (zie toelichting 26). De financiële opbrengsten
aangaande deze transactie worden vermeld in de rubriek “Financiële inkomsten” (zie toelichting 14).
Toelichting 24: Activa bestemd voor verkoop
ACTIVA BESTEMD VOOR VERKOOP
OP 31/12/2011
Boekwaarde vastgoedbeleggingen bestemd voor verkoop
OP 31/12/2012
Boekwaarde vastgoedbeleggingen bestemd voor verkoop
OP 31/12/2013
(x EUR 1.000)
2.541
-316
2.225
-2.225
0
De boekwaarde van de activa bestemd voor verkoop bestond in 2012 uit de reële waarde van de site in
Vilvoorde. Deze site werd verkocht op 18/07/2013.
142/182
Jaarverslag 2013
Toelichting 25: Kortlopende handelsvorderingen
HANDELSVORDERINGEN (EUR x 1.000)
Bruto handelsvorderingen
Waardeverminderingen voor dubieuze debiteuren
OP 31/12/2013
31/12/2013
7.533
-554
6.978
31/12/2012
6.209
-489
5.720
31/12/2011
6.835
-567
6.269
Op 31 december 2013 bedroegen de bruto handelsvorderingen EUR 7.533K waarvan
•
EUR 284K nog op te stellen facturen;
•
EUR 564K aan dubieuze debiteuren;
•
EUR 6.446K handelsvorderingen;
•
EUR 238K aan andere vorderingen.
WAARDEVERMINDERINGEN VOOR DUBIEUZE DEBITEUREN
OP 31/12/2011
Terugname voorziening lopend boekjaar
OP 31/12/2012
Aangelegde voorziening lopend boekjaar
Terugname voorziening lopend boekjaar
OP 31/12/2013
(x EUR 1.000)
551
-91
460
181
-77
564
GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN OP HANDELSVORDERINGEN
OP 31/12/2011
Terugname geboekte waardeverminderingen
OP 31/12/2012
Aangelegde voorziening lopend boekjaar
Terugname geboekte waardeverminderingen
OP 31/12/2013
(x EUR 1.000)
567
-78
489
123
-58
554
Om de impact van achterstallige vorderingen op het resultaat te minimaliseren beheert Montea haar
klantenbestand op een efficiënte manier. Op regelmatige basis onderwerpt Montea haar klanten aan een
kredietanalyse. Zo ook zal Montea potentiële klanten onderwerpen aan een voorafgaande kredietanalyse,
alvorens over te gaan tot het afsluiten van nieuwe contracten.
In onderstaande tabel vindt men een ouderdomsanalyse van de bruto handelsvorderingen van EUR 6.446K en
de dubieuze debiteuren van EUR 564K.
OUDERDOMSBALANS HANDELSVORDERINGEN
handelsvorderingen, niet vervallen
handelsvorderingen, 1 - 30 dagen vervallen
handelsvorderingen, 31 - 60 dagen vervallen
handelsvorderingen, 61 - 90 dagen vervallen
handelsvorderingen, > 90 dagen vervallen
TOTAAL
(x EUR 1.000)
5.427
464
-96
497
154
6.446
OUDERDOMSBALANS DUBIEUZE DEBITEUREN
handelsvorderingen, niet vervallen
handelsvorderingen, 1 - 30 dagen vervallen
handelsvorderingen, 31 - 60 dagen vervallen
handelsvorderingen, 61 - 90 dagen vervallen
handelsvorderingen, > 90 dagen vervallen
TOTAAL
(x EUR 1.000)
0
1
-40
1
602
564
Montea heeft de nodige inspanningen geleverd opdat de openstaande handelsvorderingen na jaareinde reeds
grotendeels geïnd werden.
143/182
Jaarverslag 2013
Toelichting 26: Belastingvorderingen en andere vlottende activa
31/12/2013
445
175
271
193
638
BELASTINGVORDERINGEN EN ANDERE VLOTTENDE ACTIVA (EUR x 1.000)
BELASTINGEN
BTW
Belastingen
ANDERE VLOTTENDE ACTIVA
TOTAAL
31/12/2012
242
113
129
602
844
31/12/2011
298
169
129
691
989
Het bedrag van de andere vlottende activa omvat grotendeels de korte-termijn vordering naar aanleiding van
de voorfinanciering op de site in Cambrai (EUR 69K - zie ook toelichting 23), alsook de vordering m.b.t. de
schadevergoeding op dezelfde site (EUR 75K).
Toelichting 27: Kas en kasequivalenten
KAS EN KASEQUIVALENTEN (EUR x 1.000)
Contante geldstortingen bij kredietinstellingen
Termijnbeleggingen
Te innen cheques
TOTAAL
31/12/2013
2.551
1.541
1
4.092
31/12/2012
5.175
1.832
0
7.007
31/12/2011
1.409
3.499
40
4.948
De termijnbeleggingen betreffen geldstortingen op termijnrekeningen bij kredietinstellingen.
Toelichting 28: Overlopende rekeningen van het actief
OVERLOPENDE REKENINGEN - ACTIEF (EUR x 1.000)
Verkregen opbrengsten
Voorafbetaalde vastgoedkosten
Voorafbetaalde interesten en andere financiële kosten
Andere
TOTAAL
31/12/2013
989
6.013
310
429
7.741
31/12/2012
299
572
345
256
1.472
31/12/2011
256
153
312
383
1.104
De stijging van de vooraf betaalde vastgoedkosten is vooral te verklaren door de stijging van de al gemaakte
107
opstartkosten voor mogelijke nieuwe projecten en de onbeschikbaarheidsvergoeding van EUR 4.500K in het
kader van de partnership-overeenkomst met de Groep De Paepe. Voor meer informatie aangaande deze
onbeschikbaarheidsvergoeding verwijzen we naar punt 4.3.2. van dit jaarverslag.
De post "Vooraf betaalde interesten en andere financiële kosten" bestaat voornamelijk uit de reeds vooraf
betaalde kapitaal- en interestaflossingen van de leasingschulden op het project van Orléans.
De post "Andere" betreft hoofdzakelijk de reeds betaalde makelaarscommissies voor nieuwe huurcontracten
die worden gespreid over de looptijd van die huurcontracten.
Toelichting 29: Kapitaal en aandelen
KAPITAAL EN UITGIFTEPREMIES (x EUR 1.000)
OP 31/12/2011
Kapitaalverhoging op 20 december 2012
(verwerving van aandelen van Warehouse 9
door middel van koop-/verkoopovereenkomst)
OP 31/12/2012
Kapitaalverhoging op 20 juni 2013
(verwerving van aandelen van Acer Parc NV
door middel van koop-/verkoopovereenkomst)
Kapitaal verhoging op 19 december 2013
(verwerving via inbreng in natura van de
aandelen van Ghent Logistics NV)
OP 31/12/2013
107
Kapitaal
108.373
21.114
Kosten
kapitaalverhoging
-1.044
-106
Aandeelkapitaal
opties personeel
0
3
Uitgiftepremies
543
-10
Aantal aandelen
5.634.126
814.148
129.486
2.803
-1.150
-84
3
0
533
1.238
6.448.274
139.622
6.477
0
0
0
221.066
138.767
-1.234
3
1.771
6.808.962
Naar aanleiding van de partnershipovereenkomst met MG Real Estate (zie punt 4.3.2) zal Montea EUR 4,5 miljoen betalen als
deelname in de ontwikkelingskost in de infrastructuur van het park. Deze onbeschikbaarheidsvergoeding werd opgenomen in de
overlopende rekening van het actief, waarvan de helft (EUR 2,25 miljoen) reeds betaald werd op jaareinde. Het saldo werd opgnomen
in de andere kortlopende verplichtingen.
144/182
Jaarverslag 2013
Toelichting 30: Reserves
(EUR x 1.000)
Reserves
Wettelijke reserve
Reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed
Reserve voor de impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische
vervreemding van vastgoedbeleggingen
Reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die
onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS
Reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet
onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS
Reserve voor het saldo van de wisselkoersverschillen op monetaire activa en passiva
Reserve voor de omrekeningsverschillen die voortvloeien uit de omrekening van een buitenlandse
activiteit
Reserve voor eigen aandelen
Reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van financiële activa beschikbaar voor verkoop
Reserve voor actuariële winsten en verliezen van toegezegde pensioenreglingen
Reserve voor fiscale latenties met betrekking tot vastgoed gelegen in het buitenland
Reserve voor de ontvangen dividenden bestemd voor de terugbetaling van financiële schulden
Andere reserves
Overgedragen resultaten van vorige boekjaren
31/12/2013
-16.410
31/12/2012
-2.108
31/12/2011
9.322
829
-35.881
-11.799
30
-32.031
-10.704
30
-25.211
-9.636
0
0
0
-13.830
-19.327
-11.294
0
0
0
0
0
0
-639
0
-639
0
0
0
0
0
0
44.910
0
0
0
0
60.563
0
0
0
0
55.433
0
Het verschil in de post "reserve voor het saldo van de variatie in de reële waarde van vastgoed" t.o.v. vorig jaar
bedraagt EUR 3.850K. Deze variatie van EUR 3.850K bestaat enerzijds uit de variatie in de reële waarde van de
vastgoedbeleggingen voor een bedrag van EUR -3.658K en anderzijds uit de herwaarderingsmeerwaarde van
de zonnepanelen voor een bedrag van EUR -192K. In de resultatenrekeningen vinden we een bedrag terug van
EUR 4.130K.
Bij de bepaling van de reële waarde wordt, naar aanleiding van een analyse van een groot aantal transacties
door een werkgroep van deskundigen die optreden voor beursgenoteerde vastgoedinstellingen, rekening
gehouden met 2,5% aan totale koopkosten op belangrijk investeringsvastgoed (i.e. > EUR 2.500.000). D.w.z.
dat men voor alle sites EUR >2.500.000 de investeringswaarde moet delen door 1,025 om tot de reële waarde
te komen. Op alle andere sites wordt 10% of 12,5% registratierechten toegepast om tot de reële waarde te
komen.
Dit betekent dat voor 1 site in België, nl. Hoboken, de regel van 10% wordt toegepast.
Bij de valorisatie van de sites in Frankrijk en Nederland werd een estimatie gemaakt van het totaal bedrag van
aankoopkosten. Dit vertegenwoordigt ongeveer 6,2% in Frankrijk en 6,3% in Nederland. D.w.z. dat men van
het investeringsbedrag 6,2% moet aftrekken om tot de reële waarde te komen van de site.
Toelichting 30.1: Reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed
RESERVE VOOR HET SALDO VAN DE VARIATIES IN DE REËLE WAARDE VAN VASTGOED
Variatie reële waarde vastgoedbeleggingen 2007 (15 maanden)
Variatie reële waarde vastgoedbeleggingen 2008 (12 maanden)
Variatie reële waarde vastgoedbeleggingen 2009 (12 maanden)
Variatie reële waarde vastgoedbeleggingen 2010 (12 maanden)
Variatie reële waarde vastgoedbeleggingen 2011 (12 maanden)
Variatie reële waarde vastgoedbeleggingen 2012 (12 maanden)
Variatie reële waarde vastgoedbeleggingen 2013 (12 maanden)
Herwaarderingsmeerwaarde zonnepanelen 2011 (12 maanden)
Herwaarderingsmeerwaarde zonnepanelen 2012 (12 maanden)
Herwaarderingsmeerwaarde zonnepanelen 2013 (12 maanden)
OP 31/12/2013
(x EUR 1.000)
5.629
-10.046
-16.034
-1.906
-4.420
-6.692
-3.658
1.566
-128
-192
-35.881
145/182
Jaarverslag 2013
Toelichting 30.2: Reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten
afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in
IFRS
RESERVE VOOR HET SALDO VAN DE VARIATIES IN DE REËLE WAARDE VAN TOEGELATEN AFDEKKINGSINSTRUMENTEN DIE NIET ONDERWORPEN ZIJN
AAN EEN AFDEKKINGSBOEKHOUDING ZOALS DEFINIEERD IN IFRS
Variatie reële waarde indekkingsinstrumenten 2007 (15 maanden)
Variatie reële waarde indekkingsinstrumenten 2008 (12 maanden)
Variatie reële waarde indekkingsinstrumenten 2009 (12 maanden)
Variatie reële waarde indekkingsinstrumenten 2010 (12 maanden)
Variatie reële waarde indekkingsinstrumenten 2011 (12 maanden)
Variatie reële waarde indekkingsinstrumenten 2012 (12 maanden)
Variatie reële waarde indekkingsinstrumenten 2013 (12 maanden)
OP 31/12/2013
(x EUR 1.000)
861
-6.792
-2.089
1.643
-4.917
-8.033
5.497
-13.830
De variatie in de reële waarde van de indekkingsinstrumenten wordt volledig opgenomen in de
resultatenrekening.
Toelichting 31: Resultaat
Resultaat
RESULTAAT (EUR x 1.000)
OP 31/12/2011
Resultaat 12 maanden
Minderheidsbelangen
OP 31/12/2012
Resultaat 12 maanden
Minderheidsbelangen
OP 31/12/2013
-297
-3.102
-4
-3.106
15.970
-2
15.969
Toelichting 32: Minderheidsbelang
MINDERHEIDSBELANG
OP 31/12/2011
5% van het resultaat van SCI 3R per 31/12/2012
OP 31/12/2012
5% van het resultaat van SCI 3R per 31/12/2013
OP 31/12/2013
(x EUR 1.000)
104
-4
100
-2
98
Toelichting 33: Langlopende voorzieningen
VOORZIENINGEN (EUR x 1.000)
Pensioenen
Andere
TOTAAL
31/12/2013
31/12/2012
0
0
0
0
-208
-208
De voorziening in 2012 had betrekking op de verdere reorganisatie van het operationele team.
31/12/2011
0
0
0
146/182
Jaarverslag 2013
Toelichting 34: Financiële schulden
FINANCIELE SCHULDEN (EUR x 1.000)
LANGLOPENDE FINANCIËLE SCHULDEN
Kredietinstellingen
Obligatielening
Borgstellingen, bankgaranties d.m.v. gestorte gelden
Financiële leasing
Andere
KORTLOPENDE FINANCIËLE SCHULDEN
Kredietinstellingen
Financiële leasing
TOTAAL
31/12/2013
144.517
111.333
29.557
404
3.177
45
28.529
26.667
1.862
173.046
31/12/2012
121.913
116.500
0
547
4.865
0
31.851
30.000
1.851
153.763
31/12/2011
104.320
97.500
0
278
6.542
0
26.782
25.000
1.782
131.102
De financiële schulden betreffen nominale bedragen waarbij de interesten niet vervat zijn.
De financiële schulden bestaan hoofdzakelijk uit bilaterale kredietlijnen bij 5 Belgische financiële instellingen.
Op 31/12/2013 heeft Montea een totaal van EUR 160.000K aan gecontracteerde kredietlijnen waarvan 86,25%
(EUR 138.000K) opgenomen is.
Volgend jaar vervalt 19,32% (of EUR 26.667K) van de opgenomen schuld.
KREDIETINSTELLINGEN
Kredietlijnen, binnen het jaar te vervallen
Kredietlijnen, te vervallen binnen 1 - 2 jaar
Kredietlijnen, te vervallen binnen 2 - 3 jaar
Kredietlijnen, te vervallen binnen > 3 jaar
TOTAAL
(x EUR 1.000)
26.667
44.000
26.667
40.667
138.000
Daarnaast bestaat de financiële schulden uit de uitstaande obligatielening (nominaal bedrag van EUR 30.000K)
en de uitstaande leasingschulden (Montea heeft leasingschulden op de volgende sites: Milmort (BE), Roissyen-France en St Cyr-en-Val (Orléans) in Frankrijk). In het kader van de verdere diversificatie van de
financieringen, heeft Montea op 24 juni 2013 een obligatielening uitgegeven voor een totaal bedrag van EUR
30 miljoen. Voor meer uitleg, zie punt 1.3.2.
LEASING SCHULDEN
Leasing schulden, te vervallen binnen 1 jaar
Leasingschulden, te vervallen binnen 1-5 jaar
Leasingschulden, te vervallen binnen >5 jaar
TOTAAL
(x EUR 1.000)
1.862
3.177
0
5.038
Toelichting 35: Andere langlopende financiële verplichtingen
ANDERE LANGLOPENDE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN (EUR x 1.000)
Toegelaten afdekkingsinstrumenten
TOTAAL
31/12/2013
13.830
13.830
31/12/2012
19.327
19.327
31/12/2011
11.304
11.304
De andere langlopende financiële verplichtingen omvatten uitsluitend de negatieve waardering van de
rentedekkingsinstrumenten op 31/12/2013. In toelichting 22, onder de financiële vaste activa, bevinden zich
de positieve variaties in de waarde van de rentedekkingsinstrumenten. De rentedekkingsinstrumenten hebben
op 31/12/2013 een negatieve waarde van 13.830K EUR. Voor de vergelijking van de reële waarden met de
boekwaarden verwijzen we naar toelichting 17.
147/182
Jaarverslag 2013
Toelichting 36: Andere langlopende verplichtingen
ANDERE LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN (EUR x 1.000)
Waarborgen
TOTAAL
31/12/2013
452
452
31/12/2012
450
450
31/12/2011
431
431
31/12/2013
31/12/2012
31/12/2011
Het totaal betreft de gestelde waarborgen van Franse klanten.
Toelichting 37: Kortlopende voorzieningen
VOORZIENINGEN (EUR x 1.000)
Pensioenen
Andere
TOTAAL
0
0
0
0
0
0
0
-1.200
-1.200
De voorziening in 2011 was volledige te verklaren door de schadevergoeding van EUR 1.200K (EUR 960K +
interesten) welke Montea diende te betalen in het kader van het arrest van het hof van beroep dat zij op 29
februari 2012 ontvangen had. Voor meer informatie verwijzen we naar punt 4.3.8.1. van dit jaarverslag.
Toelichting 38: Handelsschulden en andere kortlopende verplichtingen
HANDELSSCHULDEN EN ANDERE KORTLOPENDE SCHULDEN (EUR x 1.000)
Leveranciers
Exit taks
BTW en belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
TOTAAL
31/12/2013
1.536
314
1.376
139
3.365
31/12/2012
1.648
-35
1.373
197
3.184
31/12/2011
1.405
-35
1.158
208
2.735
ANDERE KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN (EUR x 1.000)
Dividenden
Intercompany verplichtingen
Andere
TOTAAL
31/12/2013
12
343
2.255
2.610
31/12/2012
12
182
245
439
31/12/2011
12
181
0
194
De stijging van de andere kortlopende verplichtingen is vooral te verklaren doordat de helft van de
onbeschikbaarheidsvergoeding (EUR 4.500K) in het kader van de partnershipovereenkomst met de Groep De
Paepe pas in 2014 werd gestort. Voor meer informatie aangaande deze onbeschikbaarheidsvergoeding
verwijzen we naar punt 4.3.2. van dit jaarverslag.
Toelichting 39: Overlopende rekeningen van het passief
OVERLOPENDE REKENINGEN - PASSIEF (EUR x 1.000)
Vooraf ontvangen vastgoedopbrengsten
Gelopen, niet vervallen interesten en andere kosten
TOTAAL
31/12/2013
5.563
1.965
7.528
31/12/2012
5.283
1.081
6.364
31/12/2011
4.553
961
5.514
De stijging van de overlopende rekeningen van het passief bestaat voornamelijk uit de vooraf gefactureerde
huurinkomsten die betrekking hebben op het eerste trimester van 2014, alsook uit de toerekening van de
e
interesten m.b.t. de obligatielening en dit voor het 2 semester van 2013.
148/182
Jaarverslag 2013
Toelichting 40: Reële waarde hiërarchie
Reële waarde hierarchie
(EUR x 1.000)
I.
C.
E.
F.
G.
H.
I.
II.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
I.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
II.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
VASTE ACTIVA
Vastgoedbeleggingen
Financiële vaste activa
Vorderingen financiële leasing
Handelsvorderingen en andere vaste activa
Uitgestelde belastingen - activa
Deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures
VLOTTENDE ACTIVA
Activa bestemd voor verkoop
Financiële vlottende activa
Vorderingen financiële leasing
Handelsvorderingen
Belastingvorderingen en andere vlottende activa
Kas en kasequivalenten
Overlopende rekeningen
TOTAAL ACTIVA
VERPLICHTINGEN
Langlopende verplichtingen
Voorzieningen
Langlopende financiële schulden
Andere langlopende financiële verplichtingen
Handelsschulden en andere langlopende schulden
Andere langlopende verplichtingen
Uitgestelde belastingen - verplichtingen
Kortlopende verplichtingen
Voorzieningen
Kortlopende financiële schulden
Andere kortlopende financiële verplichtingen
Handelsschulden en andere kortlopende schulden
Andere kortlopende verplichtingen
Overlopende rekeningen
TOTAAL VERPLICHTINGEN
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
Boekwaarde
Level 1 (1)
Level 2 (2)
Level 3 (3)
320.347
312.545
0
0
37
0
0
19.450
0
0
0
6.978
638
0
7.741
339.797
200.831
158.798
0
144.517
13.830
0
452
0
42.032
0
28.529
0
3.365
2.610
7.528
200.831
0
0
0
0
0
0
0
7.741
0
0
0
0
0
0
7.741
7.741
7.528
0
0
0
0
0
0
0
7.528
0
0
0
0
0
7.528
7.528
37
0
0
0
37
0
0
7.617
0
0
0
6.978
638
0
0
7.653
179.473
144.969
0
144.517
0
452
0
34.504
0
28.529
0
3.365
2.610
179.473
312.545
312.545
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
312.545
13.830
13.830
0
0
13.830
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.830
(1) Marktw aardering in actieve markt voor hetzelfde product
(2) Marktw aardering in actieve markt voor gelijkaardig product
(3) Waardering op basis van andere w aarderingstechnieken; niet gebaseerd op marktw aardering in actieve markt
IFRS 13 behandelt de praktische toepassing van de reële waardebepaling wanneer dit door een andere
standaard wordt verplicht of toegestaan. Deze werd ook toegepast voor wat betreft de waardebepaling van de
vastgoedbelegging, zonnepanelen alsook de financiële instrumenten.
1. Vastgoedbeleggingen
De praktische toepassing van de reële waardebepaling bij de waardering van de vastgoedbeleggingen werd
gedaan op basis van de externe schatter, grotendeels gebaseerd op een tweetal methodes:
•
de kapitalisatiemethode
•
de “Discounted Cash Flow methode”
De praktische toepassing van de reële waardebepaling bij de waardering van de vastgoedbeleggingen, op basis
van de kapitalisatiemethode, werd gedaan op basis van de externe schatter die markthuurwaardes en
marktrendementen op alle individuele sites heeft bepaald. Op deze markthuurwaarde en marktrendementen
worden bepaalde correcties toegevoegd in functie van de specifieke situatie (bv. verschil tussen actuele huur
en markthuurwaarde, de actuele waarde van de toekomstige investeringen alsook de inschatting van de
toekomstige leegstand).
In onderstaande tabel vindt men de belangrijkste hypotheses met betrekking tot de reële waarde van de
vastgoedbeleggingen. Zoals hierboven aangehaald wordt de reële waarde van de vastgoedbeleggingen
hoofdzakelijk bepaald aan de hand van de markthuurwaarde (EUR/m²), equivalent yield (bruto rendement op
basis van een gelijkwaardig product op deze locatie). In onderstaande tabel vindt men per geografische regio
een overzicht van deze twee parameters met een minimum, maximum en gewogen gemiddelde. Daarenboven
wordt de reële waarde van de vastgoedbeleggingen bepaald door het verschil van de actuele huur t.ov. de
markthuurwaarde.
149/182
Jaarverslag 2013
Voor meer informatie over deze marktrendementen verwijzen we naar punt 4.2.4. van dit jaarverslag.
De praktische toepassing van de reële waardebepaling bij de waardering van de vastgoedbeleggingen, op basis
van de “Discounted Cash Flow” methode, is gebaseerd op:
- de actuele huurinkomsten voor de resterende jaren van het huurcontract;
- de markthuurwaarde voor alle resterende jaren;
- de eventuele vervangings- en renovatie-investeringen in de komende jaren;
- het eventueel in rekening brengen van kosten, gedragen door de eigenaar;
- een inschatting van de verkoopwaarde;
In de onderstaande tabel vindt men de belangrijkste kwantitatieve parameters met betrekking tot de
“Discounted Cash Flow” methode:
Hypotheses
Waardering Reële waarde vastgoedbeleggingen
BE
FR
NL
31,24 - 69,92
45,01
35,00- 105,70
46,19
44,70
44,70
6,58% - 8,71%
7,63%
7,40% - 14,40%
8,16%
7,31%
7,31%
100,80%
106,70%
99,53%
5,02% - 9,52%
6,70%
5,38% - 11,85%
7,08%
8,27%
8,27%
Huurkapitalisatiemethode
Markthuurwaarde (Min - Max.) (EURO /m²)
Markthuurwaarde - Gewogen Gemiddelde (EURO /m²)
Equivalent Yield (Min - Max.) (%)
Equivalent Yield - Gewogen Gemiddelde (%)
Actuele huur t.o.v. Markthuurwaarde (%)
"Discounted Cash Flow" methode (*)
Actualisatievoet (Min - Max.) (%)
Actualisatievoet (Gewogen Gemiddelde) (%)
(*) bij de berekening werd rekening gehouden met 2% inflatie voor België en Nederland en met 1% inflatie voor Frankrijk.
Uit bovenstaande tabel blijkt dat het minimum en maximum van de markthuurwaardes ver uiteen liggen. Dit
heeft hoofdzakelijk te maken met:
* type van logistiek: (bv. gekoelde magazijnen / cross-dock magazijnen t.o.v. standaard opslag)
* locatie van het vastgoed
* aandeel kantoren t.o.v. de gehele site.
2. Zonnepanelen
De praktische toepassing van de reële waardebepaling bij de waardering van de zonnepanelen wordt bepaald
op basis van een berekening van de netto actuele waarde over de resterende looptijd van de groene
stroomcertificaten. Voor meer informatie verwijzen we naar punt 7.6.2.3 van dit jaarverslag.
3. Afgeleide instrumenten
Bij de bepaling van de reële waarde van de afgeleide instrumenten werd enerzijds rekening gehouden met de
reële waarde die door de financiële instellingen aan Montea ter beschikking werden gesteld, gebaseerd op de
swap-rate van gelijkaardige produkten op 31/12/2013, t.o.v. de gecontracteerde hedging instrumenten. De
reële waarde van de afgeleide instrumenten per 31/12/2013 bedraagt EUR -14.378K. Dit zou normaal moeten
gecatalogeerd te worden onder level II. Daarnaast dient de onderneming ook het “non-performance risk” te
waarderen. Montea heeft een negatieve reële waarde op haar hedging instrumenten.
Jaarverslag 2013
150/182
Op basis van inschattingen (credit default swaps per 31/12/2013, de gemiddelde leeftijd van de uitstaande
swaps), heeft Montea een “non-performance risk” berekend ten belope van EUR 548K, wat de reële waarde
positief beïnvloedt. Door het feit van het tot uitdrukking brengen van dit “non-performance risk”, wordt de
volledige reële waarde van EUR -13.830 opgenomen in level III.
4. Financiële verplichtingen.
De financiële verplichtingen bestaan enerzijds uit de uitgegeven obligatielening in juli 2013 en anderzijds uit de
opgenomen kredietlijnen van EUR 138 miljoen.
De praktische toepassing van de reële waardebepaling bij de waardering van de obligatie werd gedaan op
basis van de indicatieve prijsbepaling op de actieve markt. Daar deze per 31/12/2013 niet verhandeld is, wordt
de obligatie geclassificeerd in level 2 (marktwaardering in de actieve markt voor een gelijkaardig product).
Alle kredietlijnen bij Montea werden afgesloten aan variabele rentevoet (Euribor 3 maanden). Zodoende is de
reële waarde van de uitstaande kredietlijnen nagenoeg gelijk aan de boekwaarde van de kredietlijnen
waardoor deze geclassificeerd worden in level II.
151/182
Jaarverslag 2013
7.7.2
Segmentinformatie
Met betrekking tot de verplichting inzake gesegmenteerde informatie past de Vennootschap IFRS 8 toe.
Geografisch bevindt de huidige portefeuille zich in België, Nederland en Frankrijk. De Vennootschap stuurt en
coördineert haar zaken op geografisch gebied en zodoende rapporteert zij ook volgens deze geografische
segmentatie. In de volgende tabellen vindt u de balans en de resultatenrekening volgens de geografische
segmentatie.
•
Op de site Saint-Cyr-en-Val, Orléans vertegenwoordigt 1 huurder het netto huurrresultaat van 13,5% voor
het jaar 2013.
Op de site Aalst Tragel vertegenwoordigen 5 huurders het netto huurresultaat van respectievelijk 4,6%,
0,05%, 2,47%, 0,07% en 1,06% voor het jaar 2013.
Op de site Brucargo - Zaventem vertegenwoordigd 1 huurder het netto huurrresultaat van 8% voor het
jaar 2013.
Op de site Vorst vertegenwoordigd 1 huurder het netto huurrresultaat van 3,8% voor het jaar 2013.
•
•
•
7.7.2.1 Gesegementeerde balans voor het jaar 2013
(EUR x 1.000)
I.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
II.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
I.
A.
B.
C.
D.
II.
I.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
II.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
VASTE ACTIVA
Goodwill
Immateriële vaste activa
Vastgoedbeleggingen
Andere materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen financiële leasing
Handelsvorderingen en andere vaste activa
Uitgestelde belastingen - activa
Deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures
vermogensmutatie
VLOTTENDE ACTIVA
Activa bestemd voor verkoop
Financiële vlottende activa
Vorderingen financiële leasing
Handelsvorderingen
Belastingvorderingen en andere vlottende activa
Kas en kasequivalenten
Overlopende rekeningen
TOTAAL ACTIVA
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de
moedervennootschap
Kapitaal
Uitgiftepremies
Reserves
Nettoresultaat van het boekjaar
Minderheidsbelangen
VERPLICHTINGEN
Langlopende verplichtingen
Voorzieningen
Langlopende financiële schulden
Andere langlopende financiële verplichtingen
Handelsschulden en andere langlopende schulden
Andere langlopende verplichtingen
Uitgestelde belastingen - verplichtingen
Kortlopende verplichtingen
Voorzieningen
Kortlopende financiële schulden
Andere kortlopende financiële verplichtingen
Handelsschulden en andere kortlopende schulden
Andere kortlopende verplichtingen
Overlopende rekeningen
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN
31/12/2013
31/12/2013
BE
195.346
0
114
180.535
7.651
7.045
0
1
0
0
FR
117.746
0
0
117.710
0
0
0
36
0
0
129.384
0
0
0
3.199
97.214
3.583
25.389
324.730
132.025
132.025
137.537
1.771
-18.808
11.524
0
192.706
156.616
0
142.786
13.830
0
0
0
36.089
0
27.157
0
1.631
2.590
4.712
324.730
31/12/2013
NL
31/12/2013
31/12/2013
14.300
0
0
14.300
0
0
0
0
0
0
Elim.
-7.045
0
0
0
0
-7.045
0
0
0
0
Conso
320.347
0
114
312.545
7.651
0
0
37
0
0
5.251
0
0
0
3.780
303
405
763
122.998
6.416
6.318
368
0
0
0
0
0
104
264
14.668
7.571
7.571
-115.554
0
0
0
0
-96.879
0
-18.675
-122.599
-7.045
-7.045
19.450
0
0
0
6.978
638
4.092
7.741
339.797
138.967
138.869
0
0
2.398
3.920
98
116.582
2.182
0
1.731
0
0
452
0
114.400
0
1.372
0
1.733
108.478
2.817
122.998
45
0
7.000
526
0
7.097
0
0
0
0
0
0
0
7.097
0
0
0
1
7.034
62
14.668
-45
0
-7.000
0
0
-115.554
0
0
0
0
0
0
0
-115.554
0
0
0
0
-115.492
-62
-122.599
137.537
1.771
-16.410
15.970
98
200.831
158.798
0
144.517
13.830
0
452
0
42.032
0
28.529
0
3.365
2.610
7.528
339.797
Het bedrag van EUR 180.535K (vastgoedbeleggingen in rubriek I.C) is EUR 609K hoger dan de reële waarde van
de vastgoedbeleggingen in België (zie punt 4.2.4). Dit verschil betreft de boekwaarde van het kantoor voor
eigen gebruik.
152/182
Jaarverslag 2013
7.7.2.2 Gesegementeerde balans voor het jaar 2012
(EUR x 1.000)
I.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
II.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
I.
A.
B.
C.
D.
II.
I.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
II.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
VASTE ACTIVA
Goodwill
Immateriële vaste activa
Vastgoedbeleggingen
Andere materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen financiële leasing
Handelsvorderingen en andere vaste activa
Uitgestelde belastingen - activa
Deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures
vermogensmutatie
VLOTTENDE ACTIVA
Activa bestemd voor verkoop
Financiële vlottende activa
Vorderingen financiële leasing
Handelsvorderingen
Belastingvorderingen en andere vlottende activa
Kas en kasequivalenten
Overlopende rekeningen
TOTAAL ACTIVA
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de
moedervennootschap
Kapitaal
Uitgiftepremies
Reserves
Nettoresultaat van het boekjaar
Minderheidsbelangen
VERPLICHTINGEN
Langlopende verplichtingen
Voorzieningen
Langlopende financiële schulden
Andere langlopende financiële verplichtingen
Handelsschulden en andere langlopende schulden
Andere langlopende verplichtingen
Uitgestelde belastingen - verplichtingen
Kortlopende verplichtingen
Voorzieningen
Kortlopende financiële schulden
Andere kortlopende financiële verplichtingen
Handelsschulden en andere kortlopende schulden
Andere kortlopende verplichtingen
Overlopende rekeningen
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN
31/12/2012
31/12/2012
BE
171.765
0
141
163.740
7.883
0
0
1
0
0
FR
118.465
0
0
118.360
0
0
0
105
0
0
123.901
2.225
0
0
1.845
99.648
4.433
15.751
295.666
121.265
121.265
128.340
533
-1.439
-6.168
0
174.401
138.376
208
118.841
19.327
0
0
0
36.024
0
30.461
0
1.580
257
3.726
295.666
31/12/2012
31/12/2012
Elim.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Conso
290.230
0
141
282.100
7.883
0
0
105
0
0
7.282
0
0
0
3.876
430
2.574
402
125.746
2.498
2.398
-113.914
0
0
0
0
-99.233
0
-14.681
-113.914
0
0
17.269
2.225
0
0
5.720
844
7.007
1.472
307.498
123.763
123.663
0
0
-669
3.067
100
123.249
3.521
0
3.071
0
0
450
0
119.727
0
1.389
0
1.604
114.097
2.637
125.746
0
0
0
0
0
-113.914
0
0
0
0
0
0
0
-113.914
0
0
0
0
-113.914
0
-113.914
128.340
533
-2.108
-3.102
100
183.735
141.898
208
121.913
19.327
0
450
0
41.837
0
31.851
0
3.184
439
6.364
307.498
153/182
Jaarverslag 2013
7.7.2.3 Gesegementeerde resultatenrekening voor het jaar 2013
(EUR x 1.000)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
Huurinkomsten
Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren
Met verhuur verbonden kosten
NETTO HUURRESULTAAT
Recuperatie van vastgoedkosten
Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder
op verhuurde gebouwen
Kosten van de huurders en gedragen door de eigenaar op huurschade en
wedersamenstelling op het einde van de huur
Huurlasten en belastingen normaal gedragen door huurders op verhuurde
gebouwen
Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven
VASTGOEDRESULTAAT
Technische kosten
Commerciële kosten
Kosten en taksen van niet verhuurde goederen
Beheerskosten vastgoed
Andere vastgoedkosten
VASTGOEDKOSTEN
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT
Algemene kosten van de vennootschap
Andere operationele opbrengsten en kosten
OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE
Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen
Resultaat verkoop andere niet-financiële activa
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
Ander portefeuilleresultaat
OPERATIONEEL RESULTAAT
Financiële inkomsten
Netto interestkosten
Andere financiële kosten
Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva
FINANCIEEL RESULTAAT
Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint venture
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN
Vennootschapsbelasting
Exit taks
BELASTINGEN
NETTO RESULTAAT
NETTO COURANT RESULTAAT (exclusief IAS 39)
Aantal aandelen in omloop deelgerechtigd in het resultaat van de periode
NETTO RESULTAAT PER AANDEEL
NETTO COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (exclusief IAS 39)
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
BE
FR
NL
Elim.
13.037
0
-372
12.665
0
1.947
10.737
0
-7
10.730
0
1.962
31/12/2013
264
0
0
264
0
0
0
0
0
0
0
0
12 maanden
24.038
0
-379
23.659
0
3.910
0
0
0
0
0
-2.469
-2.325
-8
0
-4.803
1.014
13.157
-14
-65
-255
-221
-40
-595
12.562
-2.688
18
9.892
1.107
0
-2.786
0
8.214
4.043
-6.210
-23
5.497
3.307
0
11.521
4
0
4
11.524
7.706
6.588
1,75
1,17
230
10.596
0
-46
0
-23
-44
-112
10.484
-864
145
9.765
0
0
-1.698
0
8.067
0
-3.940
-13
0
-3.953
0
4.114
-196
0
-196
3.918
5.616
6.588
0,59
0,85
0
256
0
0
0
0
0
0
256
-22
0
235
0
0
354
0
589
0
-62
0
0
-62
0
526
0
0
0
526
172
6.588
0,08
0,03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.994
3.994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.588
0,00
0,00
1.244
24.010
-14
-111
-255
-244
-83
-708
23.302
-3.573
163
19.892
1.107
0
-4.130
0
16.870
49
-6.219
-36
5.497
-708
0
16.161
-193
0
-193
15.969
13.494
6.588
2,42
2,05
154/182
Jaarverslag 2013
7.7.2.4 Gesegementeerde resultatenrekening voor het jaar 2012
(EUR x 1.000)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
Huurinkomsten
Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren
Met verhuur verbonden kosten
NETTO HUURRESULTAAT
Recuperatie van vastgoedkosten
Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder
op verhuurde gebouwen
Kosten van de huurders en gedragen door de eigenaar op huurschade en
wedersamenstelling op het einde van de huur
Huurlasten en belastingen normaal gedragen door huurders op verhuurde
gebouwen
Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven
VASTGOEDRESULTAAT
Technische kosten
Commerciële kosten
Kosten en taksen van niet verhuurde goederen
Beheerskosten vastgoed
Andere vastgoedkosten
VASTGOEDKOSTEN
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT
Algemene kosten van de vennootschap
Andere operationele opbrengsten en kosten
OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE
Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen
Resultaat verkoop andere niet-financiële activa
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
Ander portefeuilleresultaat
OPERATIONEEL RESULTAAT
Financiële inkomsten
Netto interestkosten
Andere financiële kosten
Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva
FINANCIEEL RESULTAAT
Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint venture
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN
Vennootschapsbelasting
Exit taks
BELASTINGEN
NETTO RESULTAAT
NETTO COURANT RESULTAAT (exclusief IAS 39)
Aantal aandelen in omloop deelgerechtigd in het resultaat van de periode
NETTO RESULTAAT PER AANDEEL
NETTO COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (exclusief IAS 39)
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
BE
FR
Elim.
31/12/2012
10.122
0
91
10.213
0
1.839
9.727
0
-13
9.714
0
1.707
0
0
0
0
0
0
12 maanden
19.849
0
78
19.927
0
3.546
0
0
0
0
-2.406
-2.058
0
-4.463
1.356
11.001
-29
-65
-174
-618
-96
-981
10.020
-2.116
240
8.145
362
0
-5.038
0
3.469
4.022
-5.511
-98
-8.023
-9.610
0
-6.141
-28
0
-28
-6.168
6.530
5.634
-1,09
1,16
143
9.507
0
-26
0
-20
-19
-65
9.442
-822
-9
8.611
0
0
-1.655
0
6.956
0
-3.871
-12
0
-3.882
0
3.074
-11
0
-11
3.062
4.717
5.634
0,54
0,84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.845
3.845
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.634
0,00
0,00
1.498
20.508
-29
-91
-174
-637
-115
-1.046
19.462
-2.938
231
16.756
362
0
-6.692
0
10.425
178
-5.537
-110
-8.023
-13.492
0
-3.067
-39
0
-39
-3.106
11.248
5.634
-0,55
2,00
De kolom “ eliminaties” betreft de consolidatieboekingen die dienen te gebeuren in het kader van de
consolidatie en hebben geenszins impact op het geconsolideerde resultaat.
Naast de geografische segmentatie maakt de Vennootschap ook gebruik van de sectorale segmentatie qua
klantenbestand om zodoende het risicoprofiel te spreiden. Daar risicospreiding in deze tijden zeer belangrijk is,
maakt de Vennootschap ook het onderscheid tussen de markt van het logistiek en het semi-industrieel
vastgoed op de huidige portefeuille. Dit onderscheid heeft volgens het management echter niet tot gevolg dat
onderscheiden bedrijfssegmenten moeten worden gemaakt. De aard van de dienstverlening alsook de aard
van de klanten in het logistiek en semi-logistiek vastgoed vertonen immers geen significante verschillen.
7.7.3
Financieel risicobeheer
Blootstelling aan wisselkoers-, rente-, liquiditeits- en kredietrisico’s kunnen in de normale bedrijfsuitoefening
van Montea ontstaan. De onderneming analyseert en herziet elk risico en definieert hierbij de strategieën om
de economische impact op de prestaties van de Vennootschap te beheersen. De resultaten van deze analyses
en voorgestelde strategieën worden op regelmatige basis herzien en goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
De gevoeligheidsanalyse voor het renterisico dient zowel op het nettoresultaat als op het eigen vermogen te
gebeuren. Gezien er geen afdekking wordt toegepast zal de impact niet verschillen.
Jaarverslag 2013
7.7.4
155/182
Renterisico
De langlopende en kortlopende financiële schulden van de Vennootschap bestaan uitsluitend uit schulden met
vlottende rentevoeten. De Vennootschap maakt gebruik van financiële indekkingsinstrumenten van het type
IRS (“Intrest Rate Swaps) om het renterisico in te dekken. In toelichting 17 vindt u een overzicht van de reële
waarde van de indekkingsinstrumenten.
Een stijging of daling met 1 basispunt in de rentevoeten van onze schulden met vlottende rentevoeten, zou
een stijging of daling van de marktwaarde van de financiële indekkingsinstrumenten betekenen met EUR 0,1
miljoen. Deze sensitiviteit is geen kaselement en zou geen impact hebben op het netto courant resultaat, maar
wel op het netto resultaat.
Op 31/12/2013 werd het renterisico op kredietlijnen met variabele rentevoet voor 82,2% ingedekt zodoende
dat een stijging/daling van de rentevoeten een minimale impact hebben op het resultaat van de Vennootschap.
Bij een stijging of daling van 100 basispunten zal de jaarlijkse interestlast voor de onderneming slechts stijgen
of dalen met EUR 245K.
7.7.5
Kredietrisico
Het kredietrisico is het risico op financieel verlies van de Vennootschap als een klant of een tegenpartij faalt in
het voldoen van haar contractuele verplichtingen. Het management beschikt over een kredietbeleid en de
blootstelling aan het kredietrisico wordt op continue basis beheerd. Elke nieuwe huurder wordt afzonderlijk
onderzocht op kredietwaardigheid vooraleer de Vennootschap een huurovereenkomst aanbiedt, rekening
houdend met een huurgarantie van 3 of 6 maanden
7.7.6
Wisselkoersrisico
De vastgoedportefeuille van de Vennootschap bestaat uitsluitend uit gebouwen in België en Frankrijk en alle
huurcontracten zijn in EURO. De onderneming is bijgevolg niet blootgesteld aan enig wisselkoersrisico.
7.7.7
Liquiditeitsrisico
In toelichting 34 vindt u een overzicht van de financiële schulden met hun respectieve looptijden. De
108
te
onderneming beheerst haar liquiditeitsrisico door over voldoende beschikbare kredietfaciliteiten
beschikken en door de ontvangsten en betalingen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
7.7.8
Transacties tussen verbonden ondernemingen
Er waren geen transacties met verbonden ondernemingen.
108
Montea beschikt op 31/12/2013 over 160 miljoen EUR aan kredietlijnen, waarvan 138 miljoen EUR reeds is opgenomen. Dit betekent
dat Montea nog over EUR 22 miljoen EUR kan beschikken.
Jaarverslag 2013
7.7.9
156/182
Buitenbalansverplichtingen
Montea had het recht om tegen eind 2012 de resterende 5% van de aandelen van SCI 3R te kopen. Deze 5%
blijven in handen van de actuele huurder, Debflex SA, die de vorige eigenaar was. De SCI 3R was de
begunstigde van een leasingcontract afgesloten op 25 juli 1995. Dit contract viel onder het “SICOMI-stelsel”.
Principieel zijn de ondernemingen die vallen onder het “SICOMI-stelsel” verplicht, om hun huur- of
leasingverrichtingen te verwezenlijken in functie van de ondernemingen die de gehuurde gebouwen
daadwerkelijk huren: zij kunnen dus geen clausule van onderverhuring toepassen (Inst. 28 mei 1970, 4H-11-70,
n°12).
De administratieve rechtsleer maakt hierop echter wel een uitzondering in de toepassing van onderverhuring
tussen twee ondernemingen, indien deze deel uitmaken van dezelfde groep of verband houden met elkaar in
de zin van artikel 145 van de “CgI”. Het is om die reden dat de vennootschap DEBFLEX in eerste instantie nog
een participatie van 10% had in de vennootschap SCI 3R, tot op het moment van lichting van de aankoopoptie
van het gebouw.
Voorts werd de handhaving van de subsidies, die krachtens de financiering van het gebouw door “DRIRE” van
PICARDIE werden toegekend, afhankelijk van het behoud van de participatie van DEBLEX in de SCI 3R voor 5%
(bevestiging van “DRIRE” op datum van 13 augustus 2007).
Bijgevolg werd de participatie van DEBFLEX in de SCI 3R teruggebracht van 10% naar 5%.
7.7.10
Andere belangrijke verplichtingen
Er werden tot op heden geen belangrijke overeenkomsten gesloten die niet passen in de normale
bedrijfsuitoefening van de Vennootschap, waarvan de groep Montea deel uitmaakt.
Jaarverslag 2013
7.7.11
157/182
Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering der aandeelhouders van Montea Comm VA over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2013
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van
commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de geconsolideerde jaarrekening (de “Geconsolideerde
Jaarrekening”) evenals ons verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen zoals
hieronder gedefinieerd. De Geconsolideerde Jaarrekening omvat de geconsolideerde balans op 31 december
2013, het geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten vóór winstverdeling
per 31 december 2013, het geconsolideerd globaal resultaat vóór winstverdeling per 31 december 2013, het
overzicht van de variaties in het geconsolideerde eigen vermogen per 31 december 2013 en het
geconsolideerd kasstroomoverzicht van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en de toelichting.
Verslag over de Geconsolideerde Jaarrekening - oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de Geconsolideerde Jaarrekening van Montea (“de Vennootschap”) en
haar dochterondernemingen (samen “de Groep”) over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013. Deze
Geconsolideerde Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting
Standards zoals goedgekeurd door de Europese Unie. Het geconsolideerde balanstotaal bedraagt € 339.797
duizend en de resultatenrekening sluit af met een winst van het boekjaar van € 15.969 duizend.
Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor het opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals
goedgekeurd door de Europese Unie. De raad van bestuur is ook verantwoordelijk voor het implementeren
van de interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht voor het opstellen van de
Geconsolideerde Jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat, die gevolg is van fraude of van
fouten.
Verantwoordelijkheid van de commissaris
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze Geconsolideerde Jaarrekening tot uitdrukking te
brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale controlestandaarden
(“International Standards on Auditing - ISA”) uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de
deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van
zekerheid te verkrijgen dat de Geconsolideerde Jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de geconsolideerde
jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de risico’s van een afwijking van
materieel belang in de geconsolideerde jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die
risico-inschatting neemt de commissaris de interne beheersing van de Groep in aanmerking die relevant is
voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening, die een getrouw beeld geeft, ten einde
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet gericht
zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de Groep. Een controle
omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving,
de redelijkheid van de door de raad van bestuur gemaakte schattingen, alsmede de presentatie van de
geconsolideerde jaarrekening als geheel.
Jaarverslag 2013
158/182
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vennootschap de voor onze controle
vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen en wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel te baseren.
Oordeel zonder voorbehoud
Naar ons oordeel geeft de Geconsolideerde Jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2013 een
getrouw beeld van de financiële toestand van de Groep alsook van haar geconsolideerde resultaten en van
haar geconsolideerde kasstromen over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met
de International Financial Reporting zoals goedgekeurd door de Europese Unie.
Verslag betreffende overige door de wet- en regelgeving gestelde eisen
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag over de
Geconsolideerde Jaarrekening, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur, in overeenstemming met
artikels 96 en 119 van het Wetboek van vennootschappen, evenals het naleven van het Wetboek van
vennootschappen voor deze Geconsolideerde Jaarrekening.
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de van toepassing zijnde bijkomende norm uitgegeven door
het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatblad op 28 augustus 2013 (de
“Bijkomende Norm”), is het onze verantwoordelijkheid om bepaalde procedures uit te voeren aangaande de
naleving, in alle van materieel belang zijnde opzichten, van bepaalde wettelijke en reglementaire
verplichtingen, zoals gedefinieerd in de Bijkomende Norm. Als gevolg van deze procedures, doen wij de
volgende bijkomende verklaring die niet van aard is om de draagwijdte van ons oordeel over de
Geconsolideerde Jaarrekening te wijzigen:
•
Het jaarverslag over de Geconsolideerde Jaarrekening behandelt de door de wet vereiste inlichtingen,
stemt overeen met de Geconsolideerde Jaarrekening en bevat geen van materieel belang zijnde
inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.
Brussel, 7 april 2014
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba
Commissaris
vertegenwoordigd door
Christel Weymeersch
Vennoot
159/182
Jaarverslag 2013
7.8 Enkelvoudige jaarrekening onder verkorte-termijn vorm van Montea Comm.VA per 31 december 2013
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 105 van het Wetboek van vennootschappen, wordt de jaarrekening
van Montea Comm. VA voorgesteld volgens het verkorte-termijn schema.
7.8.1
Enkelvoudige balans per 31 december 2013 (in duizenden EUR)
BALANS
ACTIVA
VASTE ACTIVA
A. Goodwill
B. Immateriële vaste activa
C. Vastgoedbeleggingen
D. Andere materiële vaste activa
E. Financiële vaste activa
F. Vorderingen financiële leasing
G. Handelsvorderingen en andere vaste activa
H. Uitgestelde belastingen - activa
I. Deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures vermogensmutatie
VLOTTENDE ACTIVA
A. Activa bestemd voor verkoop
B. Financiële vlottende activa
C. Vorderingen financiële leasing
D. Handelsvorderingen
E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa
F. Kas en kasequivalenten
G. Overlopende rekeningen
TOTAAL ACTIVA
BALANS
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
EIGEN VERMOGEN TOEWIJSBAAR AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE MOEDERVENNOOTSCHAP
A. Kapitaal
B. Uitgiftepremies
C. Reserves
D. Nettoresultaat van het boekjaar
MINDERHEIDSBELANGEN
VERPLICHTINGEN
LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN
A. Voorzieningen
B. Langlopende financiële schulden
C. Andere langlopende financiële verplichtingen
D. Handelsschulden en andere langlopende schulden
E. Andere langlopende verplichtingen
F. Uitgestelde belastingen - verplichtingen
KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN
A. Voorzieningen
B. Kortlopende financiële schulden
C. Andere kortlopende financiële verplichtingen
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden
E. Andere kortlopende verplichtingen
F. Overlopende rekeningen
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN
IFRS - 31/12/2013
IFRS - 31/12/2012
IFRS - 31/12/2011
12 maanden
12 maanden
12 maanden
275.588
0
114
228.270
7.651
39.521
0
31
0
0
59.941
0
0
0
4.780
45.025
3.029
7.107
335.529
IFRS - 31/12/2013
138.457
138.457
137.537
1.771
-16.821
15.970
0
197.072
158.148
0
144.318
13.830
0
0
0
38.924
0
28.529
0
2.216
2.290
5.889
335.529
248.469
0
141
198.295
7.883
42.119
0
31
0
0
49.474
2.225
0
0
3.780
36.071
5.957
1.441
297.943
IFRS - 31/12/2012
123.229
123.229
128.340
533
-2.541
-3.102
0
174.714
136.176
208
116.641
19.327
0
0
0
38.537
0
31.851
0
1.905
124
4.657
297.943
214.097
0
52
186.366
8.087
19.562
0
30
0
0
51.796
2.541
0
0
4.086
39.980
4.120
1.070
265.893
IFRS - 31/12/2011
116.463
116.463
107.329
543
8.888
-297
0
149.430
115.539
0
104.234
11.304
0
0
0
33.891
1.200
26.782
0
1.907
-121
4.124
265.893
160/182
Jaarverslag 2013
7.8.2
Enkelvoudige resultatenrekening per 31 december 2013 (in duizenden EUR)
RESULTATENREKENING
IFRS - 31/12/2013
I.
Huurinkomsten (+)
II.
Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren (+)
III. Met verhuur verbonden kosten (+/-)
NETTO HUURRESULTAAT
IV.
Recuperatie van vastgoedkosten (+)
V.
Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door huurder op verhuurde gebouwen (+)
VI.
Kosten van de huurders en gedragen door de eigenaar op huurschade en wederinstaatstelling op het einde
van de huur (-)
VII. Huurlasten en belastingen normaal gedragen door huurder op verhuurde gebouwen (-)
VIII. Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven (+/-)
VASTGOEDRESULTAAT
IX.
Technische kosten (-)
X.
Commerciële kosten (-)
XI.
Kosten en taksen van niet verhuurde goederen (-)
XII. Beheerskosten vastgoed (-)
XIII. Andere vastgoedkosten (-)
VASTGOEDKOSTEN
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT
XIV. Algemene kosten van de vennootschap (-)
XV. Andere operationele opbrengsten en kosten (+/-)
OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE
XVI. Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen (+/-)
XVII. Resultaat verkoop andere niet-financiële activa (+/-)
XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen (+/-)
XIX. Ander portefeuilleresultaat (+/-)
OPERATIONEEL RESULTAAT
XX. Financiële inkomsten (+)
XXI. Netto interestkosten (-)
XXII. Andere financiële kosten (-)
XXIII. Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (+/-)
FINANCIELE RESULTAAT
XXIV. Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint ventures (+)
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN
XXV. Vennootschapsbelasting (-)
XXVI. Exit taks (-)
BELASTINGEN
NETTO RESULTAAT
Aantal aandelen in omloop deelgerechtigd in het resultaat van de periode
NETTO RESULTAAT PER AANDEEL in euros
7.8.3
IFRS - 31/12/2012
IFRS - 31/12/2011
12 maanden
18.102
0
-278
17.824
0
2.703
0
12 maanden
14.523
0
91
14.614
0
2.465
0
12 maanden
14.646
0
-68
14.578
0
2.349
0
-3.232
1.252
18.547
-14
-76
-255
-227
-39
-611
17.936
-3.412
-17
14.507
716
0
-3.448
0
11.776
1.050
-6.242
-27
9.605
4.386
-3.004
1.666
15.741
-29
-76
-174
-628
-115
-1.022
14.719
-2.764
230
12.185
362
0
-4.760
0
7.787
1.396
-5.575
-102
-6.570
-10.850
-2.764
684
14.847
-53
-133
0
-688
-102
-976
13.871
-2.464
-949
10.459
0
0
-3.856
0
6.603
1.493
-5.551
-23
-2.781
-6.863
16.162
-192
0
-192
15.970
6.588
2,42
-3.063
-38
0
-38
-3.102
5.634
-0,55
-260
-37
0
-37
-297
5.634
-0,05
Enkelvoudig globaal resultaat voor winstverdeling per 31 december 2013 (in duizenden EUR)
VERKORT STATUTAIR
GLOBAAL RESULTAAT (EUR x 1.000)
31/12/2013
31/12/2012
31/12/2011
12 maanden
12 maanden
12 maanden
15.970
-3.102
-297
Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en ‐kosten bij
hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen
-590
-822
-2.802
Impact van de variatie in de reële waarde van de zonnepanelen
-191
-128
1.566
0
0
0
15.189
-4.051
-1.533
15.187
-4.056
-1.529
-2
-4
4
Netto resultaat
Variaties in het effectieve deel van de reële waarde van toegelaten
afdekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekking
Globaal resultaat
Toerekenbaar aan:
Aandeelhouders van de moedermaatschappij
Minderheidsbelangen
161/182
Jaarverslag 2013
7.8.4
Resultaatverwerking per 31 december 2013 (in duizenden EUR)
TE VERWERKEN RESULTAAT
A.
B.
1.
1a.
1b.
1c.
2.
3.
NETTO RESULTAAT
TOEVOEGING/ONTTREKKING RESERVES (-/+)
Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het positieve of negatieve saldo van de variaties in de reële
waarde van vastgoed (-/+)
Boekjaar
Vorige boekjaren
Realisatie vastgoed
Toevoeging aan/onttrekking van de reserve van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische
vervreemding van vastgoedbeleggingen (-/+)
Onttrekking van de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten
afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (-)
IFRS - 31/12/2013
IFRS - 31/12/2012
IFRS - 31/12/2011
12 maanden
15.970
-2.992
3.428
12 maanden
-3.102
13.975
4.760
12 maanden
-297
10.664
17.448
3.428
0
4.760
0
3.856
13.592
590
822
2.802
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3a.
3b.
4.
Boekjaar
Vorige boekjaren
Onttrekking aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten
afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+)
4a.
4b.
5.
Boekjaar
Vorige boekjaren
Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten
afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (-)
0
0
-5.497
0
0
8.033
0
0
11.294
5a.
5b.
6.
Boekjaar
Vorige boekjaren
Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten
afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+)
-5.497
0
0
8.033
0
0
4.918
6.376
0
6a.
6b.
7.
Boekjaar
Vorige boekjaren
Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het saldo van de wisselkoersverschillen op monetaire activa en
passiva (-/+)
Toevoeging aan/onttrekking van de reserve fiscale latenties met betrekking tot vastgoed gelegen in het
buitenland (-/+)
Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor de ontvangen dividenden bestemd voor de terugbetaling van
financiële schulden (-/+)
Toevoeging aan/onttrekking van andere reserves (-/+)
Toevoeging aan/onttrekking van overgedragen resultaten van vorige boekjaren (-/+)
VERGOEDING VOOR HET KAPITAAL OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 27, § 1, LID 1
VERGOEDING VOOR HET KAPITAAL, - ANDERE DAN C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.513
0
7.447
5.531
-2.951
3.311
6.344
4.529
-24.243
3.363
10.367
0
8.
9.
10.
11.
C.
D.
162/182
Jaarverslag 2013
7.8.5
Uitkeringsplicht per 31 december 2013 (in duizenden euro)
Volgens art. 27 moet Montea, ten belope van het bedrag van het positief netto resultaat van het boekjaar en
na aanzuivering van de overgedragen verliezen en na de toevoegingen/onttrekkingen aan/van de reserves
zoals bedoeld in ″Punt B. Toevoeging/onttrekking reserves″ zoals omschreven in Afdeling 4 van Deel 1 van
Hoofdstuk 1 van de Bijlage C, tenminste het positieve verschil tussen de volgende bedragen uitkeren als
vergoeding van het kapitaal:
1.
2.
80% van het bedrag bepaald volgens het in Hoofdstuk III van Bijlage C opgenomen schema; en
de netto vermindering, tijdens het boekjaar, van de schuldenlast van de openbare vastgoedbevak.
ARTIKEL 27 UITKERINGSPLICHT
IFRS - 31/12/2013
Positieve verschil (1)-(2)
80 % van het bedrag bepaald volgens het in Hoofdstuk III van Bijlage C opgenomen schema (1)
Gecorrigeerd resultaat (A) + netto meerwaarden (B)
Gecorrigeerd resultaat + netto meerwaarden bij realisatie van vastgoed die niet van de verplichte uitkering zijn
vrijgesteld (A)
Netto resultaat
+ Afs chri jvi ngen
+ Wa a rdevermi nderi ngen
- Terugnemi ngen va n wa a rdevermi nderi ngen
- Terugnemi ng overgedra gen en verdi s conteerde huren
+/- Andere ni et-moneta i re bes ta nddel en
+/- Res ul ta a t verkoop va s tgoed
+/- Va ri a ti es i n de reël e wa a rde va n va s tgoed
12 maanden
7.447
7.447
9.309
9.309
15.970
154
136
-77
0
-9.605
-716
3.448
Netto meerwaarden bij realisatie van vastgoed die niet van de verplichte uitkering zijn vrijgesteld (B)
0
+/- gedurende het boekjaar gerealiseerde meer-en minderwaarden
- gedurende het boekjaar gerealiseerde meerwaarden op vastgoed vrijgesteld van de verplichte uitkering onder
voorbehoud van hun herbelegging binnen een termijn van 4 jaar
+ gerealiseerde meerwaarden op vastgoed voorheen vrijgesteld van de verplichte uitkering en die niet werden
herbelegd binnen een periode van 4 jaar
0
Nettovermindering van de schuldenlast (2)
Variatie in de schuldenlast in functie van de berekening van de schuldgraad
Totaal van de verplichtingen
Langlopende verplichtingen - toegelaten afdekkingsinstrumenten
Langlopende verplichtingen - voorzieningen
Langlopende verplichtingen - uitgestelde belastingen
Kortlopende verplichtingen - toegelaten afdekkingsinstrumenten
Kortlopende verplichtingen - voorzieningen
Kortlopende verplichtingen - overlopende rekeningen
Volgens deze berekening is Montea verplicht tot het uitkeren van een dividend van EUR 7.447K.
0
0
0
26.624
22.358
-5.497
0
0
0
0
1.231
163/182
Jaarverslag 2013
7.8.6
Art. 617 Wetboek van vennootschappen
Als vennootschap moet Montea zich ook houden aan art. 617 van de Wetboek van vennootschappen waarbij
het netto actief door middel van dividenduitkering, niet mag dalen onder het bedrag van het kapitaal en de
onbeschikbare reserves.
Volgens onderstaande tabel heeft Montea nog een buffer van 7.899K EUR, na uitkering van het vooropgesteld
dividend van EUR 1,97.
ARTIKEL 617 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN (EUR x 1.000)
Gestort Kapitaal of, als deze hoger ligt, opgevraagd kapitaal (+)
Volgens de statuten niet-uitkeerbare uitgiftepremies (+)
Reserves voor het positieve saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed (+)
Reserve voor de impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en kosten bij hypothetische
vervreemding van vastgoedbeleggingen
Reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die
onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+/-)
Reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet
onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+/-)
Reserve voor het saldo van de wisselkoersverschillen op monetaire activa en passiva (+)
Reserve voor de omrekeningsverschillen die voortvloeien uit de omrekening van een buitenlandse activiteit (+/
Reserve voor eigen aandelen
Reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van financiële activa beschikbaar voor verkoop (+/Reserve voor actuariële winsten en verliezen van toegezegde pensioenregelingen (+)
Reserve voor fiscale latenties met betrekking tot vastgoed gelegen in het buitenland (+)
Reserve voor de ontvangen dividenden bestemd voor de terugbetaling van financiële schulden (+)
Andere door de algemene vergadering onbeschikbaar verklaarde reserves (+)
Wettelijke reserve (+)
Niet-uitkeerbaar eigen vermogen volgens Artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen
Netto Activa vóór dividenduitkering
Vooropgestelde dividenduitkering
Netto Activa na dividenduitkering
Resterende marge na dividenduitkering
IFRS - 31/12/2013
IFRS - 31/12/2012
IFRS - 31/12/2011
12 maand
137.537
1.771
0
-8.089
12 maand
128.340
533
0
-7.499
12 maanden
107.329
543
0
-6.677
0
0
0
-13.830
-19.327
-11.294
0
0
-639
0
0
0
0
829
1
117.580
0
0
-639
0
0
0
0
30
1
101.438
0
0
0
0
0
0
0
30
1
89.931
138.457
12.978
125.479
123.229
10.874
112.355
116.463
10.367
106.096
7.899
10.917
16.165
De resterende marge, na dividenduitkering, is op het einde van 2013 gedaald tot 7.899K EUR doordat het
kapitaal van de bevak relatief fel gestegen is en het bedrag van de netto-activa (berekend conform artikel 617
Wetboek Vennootschap en dus met vermelding van 0 EUR voor de reële waarde van het vastgoed) gedaald is.
164/182
Jaarverslag 2013
8.
Permanente documenten
8.1 Algemene inlichtingen
Montea Comm. VA is een vastgoedbevak (Sicafi), gespecialiseerd in logistiek en semi-industrieel vastgoed in
België en Frankrijk. Montea is sinds oktober 2006 genoteerd op NYSE Euronext Brussel en sinds december
2006 op Euronext Parijs. De activiteiten van Montea, als vastgoedbevak, zijn gestart op 1 oktober 2006 door
het samenbrengen van verschillende vastgoedportefeuilles. Het bedrijf is een referentiespeler in deze
groeiende markt. Montea biedt meer dan gewone opslagplaatsen en wil flexibele en innoverende
vastgoedoplossingen bieden aan haar huurders.
Montea is lid van AFILOG (Association Française des Professionnels de la Logistique, een Franse vereniging
voor professionals in logistiek), van Logistics in Wallonia en van het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek).
Montea is een openbare vastgoedbeleggingsmaatschappij met vast kapitaal naar Belgisch recht of een
openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht.
Haar vaste inrichting in Frankrijk is erkend als SIIC (Société d’Investissements Immobiliers Cotée).
8.1.1
Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke en administratieve zetel van Montea Comm.VA in België is gevestigd te B-9320
Erembodegem (Aalst) Industrielaan 27. De zetel van de vaste inrichting in Frankrijk, Montea SCA, is sinds 1
oktober 2010 gevestigd te 75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine. De zetel van de vaste inrichting in
Nederland, Montea Nederland NV, is sinds 25 september 2013 gevestigd te 1118 BH Amsterdam Schiphol,
WTC, Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 231.
8.1.2
Rechtspersonenregister
De Vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR) van Dendermonde onder het nummer
0417.186.211. Haar BTW nummer is BE 0417.186.211.
De vaste inrichting in Frankrijk is ingeschreven in het “régistre du commerce et des sociétés” te Parijs onder
het nummer 497 673 145. Haar BTW nummer is FR 06497 673 145.
De vaste inrichting in Nederland is ingeschreven te Rotterdam onder het RSIN/FI-nummer 853631712801.
Haar BTW nummer is NL85361712801.
8.1.3
Oprichting, rechtsvorm en publicatie
109
De Commanditaire Vennootschap op aandelen naar Belgisch recht Montea werd opgericht op 26 februari
1977 onder de vorm van een naamloze vennootschap en onder de naam Parou, overeenkomstig een akte
verleden voor Notaris Eric Loncin te Puurs, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 16 maart
1977, onder het nummer 836-1. Sinds 1 oktober 2006 is Montea erkend als openbare
vastgoedbeleggingsmaatschappij met vast kapitaal naar Belgisch recht, of afgekort openbare vastgoedbevak
naar Belgisch recht, ingeschreven bij de FSMA.
109
Op 26 februari 1977 werd de NV Parou opgericht door de heer Pierre De Pauw, mevr. Marie-Christine De Pauw, de heer Albert De
Pauw, de heer Jozef Roumieux, de heer Lucas Roumieux, de heer Joseph Molleman en mevr. Maria Biesemans. In 2006 werd de naam
gewijzigd naar Montea NV. Per 1 oktober 2006 werd de naamloze vennootschap omgezet in een commanditaire vennootschap op
aandelen.
Jaarverslag 2013
165/182
Zij is onderworpen aan het wettelijke stelsel van beleggingsmaatschappijen met vast kapitaal zoals bedoeld in
artikel 18 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van
beleggingsportefeuilles.
De statuten werden meerdere keren en voor het laatst gewijzigd op 19 december 2013 conform een akte
verleden voor notaris Vincent Vroninks te Elsene.
De Vennootschap doet een openbaar beroep op het spaarwezen in de betekenis van artikel 438 van het
Wetboek van vennootschappen.
8.1.4
Duur
De Vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
8.1.5
Boekjaar
Het boekjaar start op 1 januari en sluit af op 31 december van ieder jaar, met uitzondering van het eerste
boekjaar dat begonnen is op 1 oktober 2006 en dat afgesloten is op 31 december 2007 en aldus 15 maanden
heeft geduurd.
8.1.6
Plaatsen waar de voor het publiek toegankelijke documenten kunnen worden geraadpleegd
De statuten van de Vennootschap kunnen worden geraadpleegd op de Griffie van de Rechtbank van
Koophandel van Dendermonde evenals op de zetel van Montea en op de website www.montea.com.
De statutaire en geconsolideerde rekeningen van Montea werden neergelegd bij de Nationale Bank van België,
in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake. De beslissingen op het vlak van benoeming en
ontslag van leden van de raad van bestuur, worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
De bijeenroepingen van de algemene vergaderingen worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad en in twee financiële dagbladen. Deze bijeenroepingen en alle documenten die betrekking hebben
op de algemene vergaderingen zijn tegelijkertijd beschikbaar op de website www.montea.com.
Alle persberichten en andere financiële informatie, die door Montea worden verspreid, kunnen worden
geraadpleegd op de website www.montea.com. De jaarverslagen kunnen worden verkregen op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap of kunnen geraadpleegd worden op de website
www.montea.com. Zij worden ieder jaar verstuurd naar de houders van aandelen op naam en naar de
personen die deze hebben aangevraagd. De jaarverslagen omvatten de verslagen van de vastgoedexpert en
van de commissaris.
Jaarverslag 2013
8.1.7
166/182
Groepsstructuur
De groep Montea omvat de volgende ondernemingen:
Montea Management NV
Industrielaan 27, bus 6, B- 9320 Erembodegem (Aalst)
RCB Dendermonde 882.872.026 | BTW BE0882.872.026
Per 1 oktober 2006 werd deze vennootschap aangesteld als Zaakvoerder en beheert in deze hoedanigheid
Montea Comm. VA en haar dochtervennootschappen. Deze vennootschap heeft tot doel, in België en in het
buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, daden te
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van Montea Comm. VA.
De vennootschap, als Zaakvoerder van Montea Comm. VA, handelt in het uitsluitend belang van alle
aandeelhouders. Voor het uitoefenen van haar taken ontvangt de Zaakvoerder van de Vennootschap een
110
vergoeding die ieder jaar wordt berekend .
Montea Comm. VA
Industrielaan 27, bus 6, B-9320 Erembodegem (Aalst)
RPR-RCB Dendermonde 417.186.211 | BTW BE0417.186.211
Montea Comm. VA is een openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, gereglementeerd door het KB
Vastgoedbevaks van 7 december 2010.
Acer Park NV (100%)
Maatschappelijke zetel: Industrielaan 27, bus 6, B-9320 Erembodegem (Aalst)
BTW BE0846.024.201
111
Montea SCA (Bijkantoor) (100%)
Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine
RCS PARIS 497 673 145 00023 | BTW FR06497673145
Voor haar vastgoedactiviteiten in Frankrijk heeft Montea een bijkantoor opgericht onder de benaming Montea
SCA, dewelke sinds 24 april 2007 tevens het SIIC statuut heeft verworven. Montea houdt, via deze vaste
inrichting, aandelen aan in zeven Franse vennootschappen.
Montea Nederland NV (100%)
Maatschappelijke zetel: WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 231, B-Tower, 5th Floor, NL-1118 BH
Amsterdam Schiphol
RSIN/FI 853631712801 | BTW NL85361712801.
Montea Almere NV (100%)
Maatschappelijke zetel: WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 231, B-Tower, 5th Floor, NL-1118 BH
Amsterdam Schiphol
Montea Rotterdam NV (100%)
Maatschappelijke zetel: WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 231, B-Tower, 5th Floor, NL-1118 BH
Amsterdam Schiphol
112
SCI Montea France (100%)
Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine
RCS PARIS 493 288 948 00018 | BTW FR33493288948
110
111
112
Zie hoofdstuk “Vergoeding van de Zaakvoerder en van de raad van bestuur”.
Société d’Investissement Immobiliers Cotée.
Société Civile Immobilière of burgerlijke vastgoedvennootschap.
Jaarverslag 2013
167/182
SCI 3R (95%)
Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine
RCS NANTERRE 400 790 366 | BTW FR44400790366
Per 1 oktober 2007 heeft Montea via haar Franse vaste inrichting 95% van de aandelen verworven in de Franse
vennootschap SCI 3R voor circa EUR 1,8 miljoen. SCI 3R is eigenaar van een opslagplaats in Feuquières dichtbij
Amiens dat wordt verhuurd aan Debflex voor een vaste periode van 9 jaar. De overeenkomst werd voltrokken
via de aankoop van aandelen van de vennootschap die de leasing van het gebouw in handen heeft. In het
113
laatste kwartaal van 2007 werd evenwel de optie tot aankoop van het gebouw gelicht door SCI 3R .
SCI Actipole Cambrai (100%)
Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine
RCS NANTERRE 501 414 254 | BTW FR45501414254
SCI Sagittaire (100%)
Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine
RCSP ARIS 433 787 967 | BTW FR79433787967
SCI Saxo (100%)
Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine
RCS PARIS 485 123 129 | BTW FR23485123129
SCI Sévigné (100%)
Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine
RCS PARIS 438 357 659 | BTW FR48438357659
SCI Socrate (100%)
Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine
RCS PARIS 481 979 292 | BTW FR16481979292
113
De huidige huurder Debflex is momenteel nog steeds eigenaar van 5% van de aandelen van SCI 3R.
168/182
Jaarverslag 2013
8.2 Maatschappelijk kapitaal
Het geconsolideerde maatschappelijk kapitaal van Montea bedraagt EUR 138.767.393,88 inclusief de kosten
van de kapitaalverhoging (EUR 1.150K) en de variaties in waarde van de eigen aandelen (EUR -3K).
KAPITAAL EN AANDELEN
Oprichting
OP 31/12/2007
Kapitaalverhoging (zie persmededeling 26 maart 2008)
Partiële splitsing waarbij de vastgoedbedrijfstak van Unilever Belgium BVBA
wordt overgedragen aan Montea
OP 31/12/2008
Kapitaalvermindering (zie persmededeling 7 december 2009)
Kapitaalvermindering door incorporatie van geleden verliezen
(van EUR 84.352.467,07 naar EUR 68.964.362,33).
OP 31/12/2009
Kapitaalverhoging door inbreng in geld (zie persmededeling 7 mei 2010)
Uitgifte van 2.048.772 nieuwe aandelen tegen EUR 19,50 per aandeel
OP 31/12/2010
OP 31/12/2011
Kapitaalverhoging (zie persmededeling 11 december 2012)
voor de verwerving van de aandelen van Warehouse 9 door middel van koop-/
verkoopovereenkomst
OP 31/12/2012
Kapitaalsverhoging
Verwerving van aandelen van Acer Parc NV door middel van koop-/verkoopovereenkomst (zie persmededeling 19 juni 2013)
Voor de verwerving via inbreng in natura van de aandelen van Ghent Logistics NV
(zie persmededeling 19 december 2013)
OP 31/12/2013
(x EUR 1.000)
62.380
62.380
21.972
Aantal aandelen
2.855.607
2.855.607
729.747
84.352
-15.388
3.585.354
0
68.964
38.364
3.585.354
2.048.772
107.329
0
107.329
21.008
5.634.126
0
5.634.126
814.148
128.336
9.197
6.448.274
360.688
137.534
6.808.962
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 6.808.962 volledig volstortte gewone aandelen zonder nominale
waarde. Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene
Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen ingeval
van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels
(transparantiereglementering).
De Zaakvoerder is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal te verhogen op de data en tegen de
voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van EUR 108.000.000. Deze
machtiging (vanaf 14/06/2011) is geldig voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf deze publicatie van het
proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering. Deze machtiging is hernieuwbaar.
Tot op heden werd drie keer gebruik gemaakt van het toegestaan kapitaal, zodat het bedrag van
EUR 108.000.000 verminderd werd tot een bedrag van EUR 76.377.004,86 dat nog kan worden aangewend
door de Zaakvoerder in het kader van het toegestaan kapitaal.
Jaarverslag 2013
169/182
8.3 Verklaringen
8.3.1
Verantwoordelijke personen
De Zaakvoerder van Montea, Montea Management NV, met maatschappelijke zetel Industrielaan 27, 9320
Erembodegem, is verantwoordelijk voor de informatie die in dit jaarlijks financieel verslag verstrekt wordt. De
Zaakvoerder heeft al het mogelijke in het werk gesteld om deze informatie te verifiëren. Hij verklaart hierbij
dat, voor zover hem bekend, de gegevens in dit jaarlijks financieel verslag in overeenstemming zijn met de
werkelijkheid, en dat geen informatie of gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van dit
jaarlijks financieel verslag zou wijzigen.
De raad van bestuur van Montea Management NV verklaart dat:
•
•
de jaarrekeningen die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen,
een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de emittent en
de in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
het jaarlijks financieel verslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het
bedrijf en van de positie van de emittent en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, evenals
een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden.
8.3.2
Informatie van derden
De statutaire zaakvoerder, Montea Management NV, verklaart dat de inlichtingen verstrekt door de experts en
de erkende commissaris getrouw werden overgenomen. Voor zover de statutaire zaakvoerder op de hoogte is
en in staat is om dit te verzekeren in het licht van gegevens die door derde partijen werden gepubliceerd, werd
114
geen enkel feit weggelaten waardoor de weergegeven informatie fout of bedrieglijk zou worden .
8.3.3
Verklaringen met betrekking tot de toekomst
Dit jaarverslag omvat verklaringen die betrekking hebben op de toekomst. Dergelijke verklaringen zijn
gebaseerd op schattingen en vooruitzichten van de Vennootschap en bevatten van nature onbekende risico’s,
onzekere elementen en andere factoren die tot gevolg zouden kunnen hebben dat de resultaten, de financiële
toestand, de performantie en de huidige verwezenlijkingen zullen verschillen van deze die uitgedrukt of
impliciet zijn meegedeeld in deze op de toekomst gerichte verklaringen. Gelet op deze onzekere factoren
houden de op de toekomst gerichte verklaringen geen enkele garantie in.
114
Montea bevestigt hierbij dat het de toestemming ontvangen heeft om de informatie van derden te publiceren in dit jaarverslag.
Jaarverslag 2013
8.3.4
170/182
Scheidsrechterlijke procedures
Behalve de rechtsgedingen waarvan sprake in punt 4.3.12 “Informatie met betrekking tot lopende
rechtsgedingen”, verklaart de raad van bestuur van Montea Management NV dat er geen tussenkomst van
overheidswege, geen enkel rechtsgeding of scheidsrechterlijke procedure bestaat, die een relevante invloed
zouden kunnen hebben op de financiële toestand of op de rendabiliteit van Montea en dat er, bij haar weten,
geen situaties of feiten zijn die aanleiding zouden kunnen geven tot dergelijke overheidstussenkomsten,
rechtsgedingen of scheidsrechterlijke procedures.
8.3.5
Verklaringen betreffende de bestuurders
De raad van bestuur van Montea Management NV verklaart dat, bij haar weten:
•
•
•
•
In de loop van de vijf voorgaande jaren (i) werd geen enkele bestuurder veroordeeld voor fraude, (ii) was
geen enkele bestuurder, in de hoedanigheid van lid van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend
orgaan, betrokken bij een faillissement, surseance of ontbinding, (iii) werd geen enkele bestuurder in staat
van beschuldiging gesteld en/of was het voorwerp van een officiële publieke nominatieve sanctie
uitgesproken door een wettelijke of regelgevende instantie, en (iv) werd geen enkele bestuurder door een
rechtbank onbekwaam verklaard om te handelen als lid van het bestuurs-, leidinggevend, of
toezichthoudend orgaan van een emittent van financiële instrumenten of om te interveniëren in het
beheer of het bewind van de zaken van een emittent of in het kader van het beheer of de uitoefening van
de activiteiten van een uitgevende instelling. Montea wijst erop dat één van haar bestuurders voor feiten
voorafgaand aan zijn mandaat bij Montea en zonder connectie met Montea het voorwerp heeft
uitgemaakt van een definitieve administratieve sanctie met betrekking tot artikel 25, eerste paragraaf, 1°,
a) van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële
diensten. Deze sanctie was het voorwerp van een niet nominatieve bekendmaking. Met “bestuurders”
worden ook de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders-rechtspersonen bedoeld.
Met de bestuurders geen enkele arbeidsovereenkomst werd afgesloten die voorziet in de betaling van een
schadevergoeding bij het einde van de overeenkomst. Er bestaat tussen de vennootschap Montea
Management NV en de bestuurders wel een managementovereenkomst die voorziet in de betaling van
115
een vergoeding .
Dat de bestuurders geen aandelen van Montea bezitten.
Dat er tot nu toe, met uitzondering van de uitvoerende bestuurders, geen enkele optie op de aandelen
van Montea werd toegekend.
Er heeft zich na 31 december 2013 geen betekenisvolle wijziging plaatsgevonden in de financiële en
handelspositie van de groep waarvoor gecontroleerde financiële informatie is gepubliceerd.
8.3.6
Verklaringen betreffende de jaarrekeningen
Vanaf hoofdstuk 7 in dit jaarverslag, worden de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekeningen van 2013
vergeleken met 2012 en 2011. Voor meer informatie over de toelichtingen over het jaar 2012 en 2011
verwijzen wij naar de respectievelijke jaarverslagen van 2012 en 2011 zoals gepubliceerd op de website van
Montea (www.montea.com).
115
Zie hoofdstuk “Executive management en dagelijks bestuur van de Zaakvoerder”.
Jaarverslag 2013
171/182
8.4 Statuten
De meest recente versie dateert van de kapitaalverhoging van 19 december 2013.
OPRICHTINGSAKTE:
De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Eric Loncin, Notaris te Puurs, op 26 februari 1977,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 maart nadien, onder nummer 836-1.
WIJZIGENDE AKTEN:
− processen-verbaal opgemaakt door notaris François De Clippel, te Dendermonde, op 1 oktober 2006, houdende onder meer
wijziging van het doel, omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen met bevakstatuut, en
houdende ondermeer voorwaardelijke fusies met verschillende vennootschappen en kapitaalverhogingen door inbrengen in natura,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad ad van 24 oktober 2006 onder de nummers 20061024/0162795-01627960162797-0162798-0162799-0162800-0162801-0162802-0162803, welke akten werden bekrachtigd bij akte op 17 oktober 2006,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 december daarna, onder nummer 20061 206-0182828.
− proces-verbaal verleden voor notaris François De Clippel, te Dendermonde, op 19 december 2007, waarvan een uittreksel werd
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2008, onder nummer 08011153.
− proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 25 maart 2008, houdende
kapitaalverhoging als gevolg van de partiële splitsing van de vennootschap "Unilever Belgium", waarvan een uittreksel werd
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 april daarna, onder nummer 08052478.
− proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoen, notaris te Aalst, vervangende zijn ambtsgenoot notaris Vincent Vroninks,
notaris te Elsene, territoriaal belet, op 17 november 2008, houdende wijzigingen aan de statuten, waarvan een uittreksel werd
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf december daarna, onder nummer 08191881.
− proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoen, notaris te Aalst, vervangende zijn ambtsgenoot notaris Vincent Vroninks,
notaris te Elsene, territoriaal belet, op 31 december 2009, houdende wijzigingen aan de statuten, waarvan een uittreksel werd
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsb1ad van 27 januari daarna, onder nummer 10014627.
− proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Vroninks, voornoemd, op 2 juli 2010, houdende kapitaalverhoging en wijziging van
artikel 6 van de statuten, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli daarna, onder
nummer 10105283.
− proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoen, voornoemd, vervangende zijn ambtsgenoot notaris Vincent Vroninks,
geassocieerd notaris te Elsene, territoriaal belet, op 17 mei 2011, houdende wijzigingen aan de statuten, waarvan een uittreksel werd
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juni daarna, onder nummer 11092467.
− proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 20 december 2012, houdende wijziging
aan de statuten, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2013, onder
nummer 13014427.
− proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 20 juni 2013, houdende vaststelling
kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura in de context van een keuzedividend wijziging aan de statuten, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juli daarna, onder
nummer 0101481;
− proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 19 december 2013, houdende
vaststelling kapitaalverhogingen in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura – wijziging aan de
statuten, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari daarna, onder nummer
0006289.
Deze lijst is afgesloten na het opstellen van de gecoordineerde tekst van de statuten naar aanleiding van het proces-verbaal, opgemaakt
door notaris Vincent Vroninks, voornoemd, op 19 december 2013.
HOOFDSTUK I- NAAM- DUUR- ZETEL- DOEL
ARTIKEL 1. NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een Commanditaire Vennootschap op Aandelen naar Belgisch recht en draagt de benaming "Montea".
Deze naam wordt onmiddellijk gevolgd door en alle stukken die van de vennootschap uitgaan, bevatten de vermelding
"Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht" of "Vastgoedbevak naar Belgisch recht". De vennootschap doet
een publiek beroep op het spaarwezen in de zin van artikel 438, alinea 1, van het Wetboek van Vennootschappen. Zij is een openbare
instelling voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming onderworpen aan het wettelijk stelsel van de
beleggingsvennootschappen et vast kapitaal, genaamd "Bevak", voorzien door artikel 19 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier
betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. De vennootschap heeft geopteerd voor de categorie van
beleggingen in vastgoed, zoals voorzien door artikel 7, lid 1, al. 5° van voornoemde wet. De vennootschap is onderworpen aan de
relevante bepalingen van de Wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van
beleggingsportefeuilles, evenals aan de Koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de wet en van toepassing op openbare
instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming die beleggen in de in artikel 7, eerste lid, al. 5 van de
wet bedoelde activa (vastgoed) (deze wet en deze Koninklijke besluiten worden hierna aangeduid gezamenlijk als de "vastgoedbevak
wetgeving").
Jaarverslag 2013
172/182
ARTIKEL 2.DUUR
De duur van de vennootschap is onbeperkt. Zij kan worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend
volgens de voorwaarden en vormen vereist voor een statutenwijziging. De vennootschap zal niet ontbonden worden door het ontslag, de
uitwijzing, de herroeping, de uitkoop, de onbekwaam-verklaring, de verhindering, de ontbinding of de faillietverklaring van de beherende
vennoot.
ARTIKEL 3. ZETEL
De vennootschap is gevestigd te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in
België bij besluit van de statutaire zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing
van de statutaire bijkantoren of agentschappen oprichten zowel in België als in het buitenland.
ARTIKEL 4. DOEL
De vennootschap beeft tot doel het collectiefbeleggen van uit het publiek aangetrokken financieringsmiddelen in vastgoed, zoals
gedefinieerd in de vastgoedbevak wetgeving en waaronder begrepen wordt:
1. onroerende goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en zakelijke rechten op
onroerende goederen;
2. aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, die exclusief of gezamenlijk worden gecontroleerd door de
vastgoedbevak;
3. optierechten op vastgoed;
4. aandelen van openbare of institutionele vastgoedbevaks, op voorwaarde dat hierover, in laatstgenoemd geval, een gezamenlijke of
exclusieve controle wordt uitgeoefend;
5. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed, die zijn ingeschreven op de lijst bedoeld in
artikel 129 van de wet van 20 juli 2004;
6. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve l belegging in vastgoed die in een andere lidstaat van de Economische Ruimte
zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de voormelde in artikel 129 bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn
onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;
7. vastgoedcertificaten zoals omschreven in de toepasselijke financiële wetgeving;
8. rechten voortvloeiend uit contracten waarbij aan de vastgoedbevak een of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere
analoge gebruiksrechten worden verleend;
9. alsook alle andere goederen, aandelen of rechten die als vastgoed gedefinieerd worden door de vastgoedbevak wetgeving.
Binnen de grenzen van het beleggingsbeleid, zoals omschreven in artikel 5 van de statuten en in overeenstemming met de vastgoedbevak
wetgeving, mag de vennootschap zich inlaten met:
• de aankoop, de verbouwing, het bouwen (zonder afbreuk te doen aan het verbod om op te treden als bouwpromotor, behoudens
wanneer het occasionele verrichtingen betreft), de inrichting, de verhuur, de onderverhuring, het beheer, de ruil, de verkoop, de
verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom van vastgoed zoals hierboven beschreven, het verlenen van
opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht;
• het verwerven en uitlenen van effecten conform de toepasselijke reglementering;
• onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing nemen; het in leasing geven van een of meer onroerende goederen met
koopoptie mag evenwel slechts als bijkomende activiteit worden uitgeoefend, behalve indien die onroerende goederen bestemd zijn
voor doeleinden van algemeen belang (in dat geval kan de activiteit in hoofdorde worden uitgeoefend);
• de vennootschap mag slechts occasioneel optreden als bouwpromotor.
De vennootschap mag tevens in overeenstemming met de vastgoedbevak wetgeving:
• ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten die geen vastgoed zijn en niet­ toegewezen middelen bezitten. De beleggingen
in effecten zullen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, gediversifieerd zijn teneinde een gepaste verdeling van het risico
te verzekeren.
De vennootschap kan ter financiering van deze politiek in de ruimst mogelijke mate beroep doen, binnen de grenzen van de
vastgoedbevak wetgeving, op externe financiering, al dan niet hiervoor de nodige waarborgen, voorrechten en zekerheden verschaffen,
overgaan tot uitgifte van nieuwe aandelen, obligaties of andere schuldtitels al dan niet converteerbaar, met warrant, achtergesteld of
anderszins. De beleggingen in roerende waarden worden uitgevoerd overeenkomstig de criteria vastgesteld in de artikelen 56 en 57 van
het Koninklijk Besluit van vier maart negentienhonderd eenennegentig tot bepaalde instellingen voor Collectieve Belegging.
ARTIKEL 5. BELEGGINGSBELEID
Het collectief beleggen in onroerende goederen door middel van kapitalen bijeengebracht door het publiek beroep op het spaarwezen in
België of in het buitenland zal, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijfennegentig, gebeuren als volgt:
De vennootschap streeft ernaar een gediversifieerde onroerend goed portefeuille met beleggingen in kwalitatief hoogstaande projecten
samen te stellen op basis van de volgende criteria:
• in hoofdorde: kwalitatief hoogstaande semi-industriële en industriële gebouwen en/of gronden, bestemd voor fabricage, Iicht
industriële activiteiten, distributie, opslag en andere logistieke functies, gelegen op toplocaties in Belgie en in de omliggende Ianden;
• in bijkomende orde: kwalitatief hoogstaande residentiele, commerciële en kantoorpanden geografisch gespreid in heel België en in de
omliggende Ianden;
• in laatste orde, wordt er gestreefd naar een goede diversificatie van de risico’s door geografische spreiding over de hele Europese Unie
met de nadruk op België en de omliggende Ianden en groeizones die daarvan in de toekomst deel kunnen uitmaken; productiespreiding;
veelheid van panden en van huurders.
De vennootschap kan dit doel verwezenlijken door een gericht aan- en verkoopbeleid te voeren, eigen ontwikkelingen, renovaties en
uitbreidingen te doen, lange- en/of korte termijn verhuringen met solvabel geachte huurders af te sluiten; zij kan zelf of via derden het
beheer van deze panden doen.
Jaarverslag 2013
173/182
De vennootschap kan ter financiering van deze politiek in de ruimst mogelijke mate beroep doen binnen het wettelijk kader op extreme
financiering, al dan niet hiervoor de nodige waarborgen, voorrechten en zekerheden verschaffen, overgaan tot uitgifte van nieuwe
aandelen, obligaties of andere schuldtitels al dan niet converteerbaar, met warrant, achtergesteld of anderszins. De beleggingen in
roerende waarden worden uitgevoerd overeenkomstig de criteria vastgesteld in de artikelen 56 en 57 van het Koninklijk Besluit van vier
maart Negentienhonderd éénennegentig tot bepaalde instellingen voor Collectieve Belegging.
HOOFDSTUK II- KAPITAAL- AANDELEN
ARTIKEL 6. KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtendertig miljoen zevenhonderd zevenenzestig duizend driehonderd
drieënnegentig euro en achtentachtig eurocent (138.767.393,88 EUR) en is vertegenwoordigd door zes miljoen achthonderd en acht
duizend negenhonderd tweeënzestig (6.808.962) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een/zes miljoen achthonderd
en acht duizend negenhonderd tweeënzestigste (1/6.808.962ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL 7. TOEGESTAAN KAPITAAL
De statutaire zaakvoerder is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal
vaststellen, in een of meerdere keren, ten belope van honderd en acht miljoen euro (108.000.000,00 EUR). Deze machtiging is geldig voor
een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de statutenwijziging beslist door de
buitengewone algemene vergadering van 17 mei 2011. Zij is hernieuwbaar. Binnen de hierboven gestelde grenzen en zonder afbreuk te
doen aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, kan de statutaire zaakvoerder beslissen het kapitaal te
verhogen, hetzij door inbrengen in geld, hetzij door inbrengen in natura, hetzij door omzetting van reserves of uitgiftepremies, naar gelang
het geval met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Verder is de statutaire zaakvoerder gemachtigd door de algemene vergadering om
andere effecten uit te geven, waaronder maar niet beperkt tot, converteerbare obligaties, warrants, aandelen zonder stemrecht, aandelen
met een voorrecht op dividenden en/of liquidatievoorrecht.
Het is de statutaire zaakvoerder verder toegestaan om het voorkeurrecht, verleend door het Wetboek van Vennootschappen aan de
aandeelhouders, te beperken of uit te sluiten zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van
de vennootschap of van een van baar dochtervennootschappen mits aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar
toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dat onherleidbaar toewijzingsrecht voldoet aan de voorwaarden
opgelegd door de vastgoedbevak wetgeving en artikel 9.1 van de statuten. Dat recht moet niet worden verleend bij een inbreng in geld in
het kader van de uitkering van een keuzedividend onder de voorwaarden voorzien door artikel 9.1 van de statuten. Kapitaalverhogingen
door inbreng in natura worden verricht overeenkomstig de bepalingen van de vastgoedbevak wetgeving en artikel 9.1 van de statuten.
Dergelijke inbrengen kunnen ook betrekking hebben op het recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend.
Onverminderd de machtiging verleend aan de statutaire zaakvoerder overeenkomstig de vorige alinea's, is de statutaire zaakvoerder
gemachtigd het geplaatst kapitaal, eenmalig of in meerdere malen, te verhogen in geval van een openbaar overnamebod op alle aandelen
van de vennootschap, mits inachtneming van de voorwaarden bepaald in artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen en voor
zover de vennootschap de kennisgeving van het openbaar overnamebod van de Autoriteit Financiële Diensten en Markten of "FSMA"
heeft ontvangen binnen een termijn van drie jaar na de buitengewone algemene vergadering van 17 mei 2011. In voorkomend geval dient
de statutaire zaakvoerder het onherleidbaar toewijzingsrecht voorzien door de vastgoedbevak wetgeving na te Ieven. De
kapitaalverhogingen waartoe wordt beslist in het kader van voornoemde machtiging, zullen in mindering worden gebracht van het
resterende gedeelte van het toegestaan kapitaal voorzien in de eerste alinea. lndien de statutaire zaakvoerder naar aanleiding van zijn
beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie vraagt, zal het bedrag van die premie besteed orden aan een
onbeschikbare rekening, "uitgiftepremie" genoemd, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal
strekken, en die onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeboekt worden bij beslissing van de
algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden bepaald in artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen.
ARTIKEL 8. VERWERVING, VERVREEMDING EN INPANDNEMEN VAN EIGEN AANDELEN
8.1. De vennootschap kan haar eigen aandelen verwerven of in pand nemen onder de voorwaarden voorzien door de wet. De
vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, haar eigen aandelen ter beurze of buiten de beurs
verwerven of vervreemden onder de voorwaarden opgelegd door de statutaire zaakvoerder.
8.2. De statutaire zaakvoerder is gemachtigd om, mits naleving van de bepalingen van artikel 620 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen, te beslissen dat de vennootschap haar eigen aandelen kan verwerven, in pand nemen en vervreemden wanneer de
verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze bevoegdheid is
drie (3) jaar geldig, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de buitengewone
algemene vergadering van 17 mei 2011 en kan door de algemene vergadering verlengd worden met eenzelfde termijn.
8.3. De statutaire zaakvoerder is gemachtigd voor rekening van de vennootschap om voor een periode van vijf (5) jaar na de
buitengewone algemene vergadering van 17 mei 2011, haar eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen of te vervreemden (zelfs
buiten de beurs) aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan 75% van de slotkoers van de dag voor de datum van de transactie
verwerving, vervreemding of inpandneming) en die niet lager mag zijn dan 125% van de slotkoers van de dag voor de datum van de
transactie (verwerving, vervreemding of inpandneming) zonder dat de vennootschap meer dan 20% van het totaal aantal uitgegeven
aandelen mag bezitten.
8.4. Deze voorwaarden en grenzen gelden eveneens voor de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de vennootschap door
dochtervennootschappen in de zin van artikel 627, alinea 1 van het Wetboek van Vennootschappen, alsook op deze verworven door
personen die optreden in naam maar voor rekening van de dochtervennootschap.
ARTIKEL 9. WIJZIGING VAN HET KAPITAAL
9.1. Kapitaalverhoging
Iedere kapitaalverhoging moet worden verricht in overeenstemming met artikelen 581 a 609 van het Wetboek van vennootschappen
evenals de vastgoedbevak wetgeving. Het kapitaal van de vennootschap kan verhoogd worden door beslissing van de algemene
vergadering, beraadslagend overeenkomstig het artikel 558 en, in voorkomend geval, artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen,
of door beslissing van de statutaire zaakvoerder binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Het is de vennootschap evenwel verboden
rechtstreeks of onrechtstreeks in te tekenen op haar eigen kapitaal.
Jaarverslag 2013
174/182
Bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld beslist door de algemene vergadering of in het kader van het toegestaan kapitaal, kan het
voorkeurrecht enkel worden beperkt of opgeheven als aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt
verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dat onherleidbaar toewijzingsrecht voldoet aan de volgende voorwaarden opgelegd door
de vastgoedbevak wetgeving:
1. het heeft betrekking op alle nieuw uitgegeven effecten;
2. het wordt aan de aandeelhouders verleend naar rato van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen op het
moment van de verrichting;
3. uiterlijk aan de vooravond van de opening van de openbare inschrijvingsperiode wordt een maximumprijs per aandeel aangekondigd,
en
4. de openbare inschrijvingsperiode moet in dat geval minimaal drie beursdagen bedragen.
Het onherleidbaar toewijzingsrecht is van toepassing op uitgiften van aandelen, converteerbare obligaties (al dan niet achtergesteld)
en warrants maar moet niet worden toegekend bij een inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, in
aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle
aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.
Kapitaalverhogingen door inbreng in natura zijn onderworpen aan de regels voorgeschreven door artikelen 601 en 602 van het
Wetboek van Vennootschappen.
Bovendien, moeten de volgende voorwaarden overeenkomstig de vastgoedbevak wetgeving worden nageleefd bij de uitgifte van effecten
tegen inbreng in natura:
1. de identiteit van de inbrenger moet worden vermeld in het in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslag
van de statutaire zaakvoerder alsook, in voorkomend geval, in de oproeping tot de algemene vergadering die voor de
kapitaalverhoging wordt bijeengeroepen;
2. de uitgifteprijs mag niet minder bedragen dan de laagste waarde van (a) een netto­ inventariswaarde die dateert van ten hoogste
vier maanden voor de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de vennootschap, voor de datum van de akte van
kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum.
Voor de toepassing van de vorige zin is het toegestaan om van het in punt (b) van vorig lid bedoelde bedrag een bedrag af te trekken
dat overeenstemt met het deel van het niet-uitgekeerde bruto-dividend waarop de nieuwe aandelen eventueel geen recht zouden
geven, op voorwaarde dat de statutaire zaakvoerder het af te trekken bedrag van het gecumuleerde dividend specifiek verantwoordt
in haar bijzonder verslag en de financiële voorwaarden van de verrichting toelicht in het jaarlijks financieel verslag.
3. behalve indien de uitgifteprijs of, in het in artikel 9.6 hieronder bedoelde geval, de ruilverhouding, alsook de betrokken modaliteiten
uiterlijk op de werkdag na de afsluiting van de inbrengovereenkomst worden bepaald en aan het publiek meegedeeld met
vermelding van de termijn waarbinnen de kapitaalverhoging effectief zal worden doorgevoerd, wordt de akte van kapitaalverhoging
verleden binnen een maximale termijn van vier maanden; en
4. het onder 1° bedoelde verslag moet ook de weerslag van de voorgestelde inbreng op de toestand van de vroegere aandeelhouders
toelichten, in het bijzonder wat hun aandeel in de winst, in de netto-inventariswaarde en in het kapitaal betreft, alsook de impact op
het vlak van de stemrechten. Deze bijkomende voorwaarden zijn niet van toepassing bij de inbreng van het recht op dividend in het
kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld. Indien de
algemene vergadering besluit om de betaling van een uitgiftepremie te vragen, dient deze op een beschikbare reserverekening te
worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weg geboekt door een besluit van de aandeelhoudersvergadering, genomen
op de wijze die is vereist voor de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de
waarborg voor derden uitmaken.
9.2. Kapitaalvermindering
Een vermindering van het geplaatst kapitaal kan slechts plaatsvinden indien de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden
bevinden, gelijk worden behandeld, en indien de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen worden geëerbiedigd.
9.3. Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen
Overeenkomstig de vastgoedbevak wetgeving, zijn de bijkomende voorwaarden bij inbreng in natura zoals hierboven vermeld in artikel 9.1
mutatis mutandis van toepassing op de in de artikelen 671 tot 677, 681 tot 758 en 77211 van het Wetboek van vennootschappen
bedoelde fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen.
9.4. Kapitaalverhoging van een institutionele vastgoedbevak dochtervennootschap
Overeenkomstig de vastgoedbevak wetgeving, bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld bij een institutionele vastgoedbevak
dochtervennootschap tegen een prijs die I 0 % of meer lager ligt dan de laagste waarde van (a) een netto-inventariswaarde die dateert van
ten hoogste vier maanden voor de aanvang van de uitgifte, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voor de
aanvangsdatum van de uitgifte, stelt de statutaire zaakvoerder van MONTEA een verslag op waarin hij toelichting geeft bij de economische
rechtvaardiging van het toegepaste disagio, bij de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders van MONTEA en bij het
belang van de betrokken kapitaalverhoging voor MONTEA. Dit verslag en de toegepaste waarderingscriteria en -methodes worden door de
commissaris van MONTEA in een afzonderlijk verslag toegelicht. Voor de toepassing van de vorige alinea is het toegestaan om van het in
punt (b) van het eerste lid bedoelde bedrag een bedrag af te trekken dat overeenstemt met het deel van het niet­ uitgekeerde brutedividend waarop de nieuwe aandelen eventueel geen recht zouden geven, op voorwaarde dat de statutaire zaakvoerder van MONTEA het
af te trekken bedrag van het gecumuleerde dividend specifiek verantwoordt en de financiële voorwaarden van de verrichting in het
jaarlijks financieel verslag toeIicht. Indien de betrokken dochtervennootschap niet genoteerd is, wordt de in het eerste lid bedoelde
disagio enkel berekend op basis van een netto-inventariswaarde die van ten hoogste vier maanden dateert. Artikel 9.4 is niet van
toepassing op kapitaalverhogingen die volledig worden onderschreven door MONTEA of haar dochtervennootschappen waarvan het
kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks volledig in banden is van MONTEA.
Jaarverslag 2013
175/182
ARTIKEL 10. AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen van de vennootschap zijn op naam, in gedematerialiseerde vorm of - zolang de wet dit toelaat - aan toonder, naar keuze van
de aandeelhouder. De aandelen zullen steeds op naam zijn in de gevallen vereist door de wet. Binnen de termijnen opgelegd door de wet
van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, kunnen de aandeelhouders op hun kosten schriftelijk de
omzetting vragen van aandelen aan toonder in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen. De aandeelhouders kunnen tevens
op elk ogenblik schriftelijk de omzetting vragen van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen of omgekeerd.
Conform voornoemde wet zullen de aandelen die op 1december 2014 nog niet automatisch werden omgezet in gedematerialiseerde
aandelen of waarvan op die datum mag geen omzetting in aandelen op naam werd gevraagd, automatisch worden omgezet in
gedematerialiseerde aandelen. Deze aandelen zullen op een effectenrekening op naam van de vennootschap worden geboekt, zonder dat
de vennootschap hierdoor de hoedanigheid van eigenaar verwerft. De uitoefening van de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen
wordt geschorst totdat de aandeelbouder alsnog de omzetting vraagt en de aandelen op zijn naam worden ingeschreven in het register
van aandelen op naam of op een effectenrekening gehouden door de vennootschap, een erkende rekeningbouder of een
vereffeningsinstelling. Een gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar
of de houder, bij een erkende rekeningbouder of bij een vereffeningsinstelling en wordt overgedragen door overschrijving van rekening op
rekening. De aandelen op naam worden ingeschreven in het aandelenregister dat wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. De effecten die aan toonder
waren, reeds zijn uitgegeven en op een effectenrekening zijn ingeschreven, bestaan in gedematerialiseerde vorm naar aanleiding van de
omzetting van rechtswege voorgezien door voornoemde wet. De andere effecten aan toonder zullen in gedematerialiseerde effecten
automatisch worden omgezet door hun inschrijving op een effectenrekening. Houders van gedrukte aandelen aan toonder die deze
aandelen bij een financiële instelling voorleggen teneinde de betaling te bekomen van hun dividend, dienen voorafgaand de inschrijving te
vragen van hun aandelen op een effectenrekening. Zolang deze inschrijving op een effectenrekening niet wordt gevraagd, zal de betaling
van het dividend verbonden aan deze aandelen worden geschorst.
ARTIKEL 11. UITOEFENING VAN DE AAN DE AANDELEN VERBONDEN RECHTEN
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts een eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met
betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot een enkele persoon is
aangeduid als eigenaar van het effect ten opzichte van de vennootschap.
ARTIKEL 12. ANDERE EFFECTEN
De vennootschap is bevoegd om de - in artikel 460 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde effecten uit te geven, met
uitzondering van winstbewijzen en soortgelijke effecten en mits inachtneming van de specifieke regels voorgeschreven door de
vastgoedbevak wetgeving en de statuten.
ARTIKEL 13. BEHERENDE EN STILLE VENNOTEN
De beherende vennoot, die de statutaire zaakvoerder is, staat hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de vennootschap.
De beherende vennoot wordt benoemd in de statuten. De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap
slechts in tot het beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.
ARTIKEL 14. NOTERING EN TRANSPARANTIEMELDING
De aandelen van de vennootschap moeten toegelaten zijn tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt overeenkomstig
de vastgoedbevak wetgeving. ledere aandeelhouder is verplicht kennis te geven aan de Autoriteit Financiële Diensten en Markten of
"FSMA" van het houden van stemverlenende effecten, stemrechten of met stemrechtverlenende effecten gelijkgestelde financiële
instrumenten overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen. De quota
waarvan de drempeloverschrijdingen verplichten tot een kennisgeving voor de toepassing van de wetgeving betreffende de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen worden vastgelegd op 3, %, 5 % en de veelvouden van 5 %. Behoudens de uitzonderingen
vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, kan op de algemene vergadering niemand deelnemen voor meer stemrechten dan
diegene verbonden aan aandelen waarvoor hij minstens twintig (20) dagen voor de datum van de algemene vergadering kennis heeft
gegeven van zijn bezit.
HOOFDSTUK III- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 15. BENOEMING-ONTSLAG- VACATURE
15.1. De vennootschap wordt bestuurd door een statutaire zaakvoerder, die de hoedanigheid van beherende vennoot heeft. Tot statutaire
zaakvoerder wordt aangesteld voor een eerste beperkte duur van tien (10) jaar startende op een oktober tweeduizend en zes: de
Naamloze Vennootschap "Montea Management", met zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27; ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Dendermonde en met ondernemingsnummer 0882.872.026 die verklaart dit mandaat te aanvaarden en
meedeelt dat niets zich hier tegen verzet. De statutaire zaakvoerder wordt benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten
overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Is de statutaire zaakvoerder een rechtspersoon,
dan wordt hij voor de uitoefening van de opdracht van statutaire zaakvoerder in naam en voor rekening van de vennootschap
vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen.
15.2. De raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder moet op een zodanige wijze zijn samengesteld dat MONTEA autonoom en in het
uitsluitend belang van haar aandeelhouders kan worden bestuurd. De statuten van de statutaire zaakvoerder bepalen tevens dat deze
raad van bestuur ten minste drie onafhankelijke leden telt in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. De naleving
van de in artikel 526ter bedoelde criteria wordt ook beoordeeld alsof het betrokken onafhankelijke lid van de raad van bestuur van de
statutaire zaakvoerder dezelfde bestuurder van MONTEA zou zijn. De leden van de raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder
moeten de vereiste professionele betrouwbaarheid en de voor de uitoefening van hun taken passende ervaring bezitten overeenkomstig
de vastgoedbevak wetgeving. Bovendien, moet de effectieve Ieiding van MONTEA worden toevertrouwd aan ten minste twee natuurlijke
personen of eenhoofdige besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid onder de voorwaarden opgelegd door de
vastgoedbevak wetgeving.
Jaarverslag 2013
176/182
15.3. De statutaire zaakvoerder kan te allen tijde zelf ontslag nemen. De opdracht van de statutaire zaakvoerder kan slechts worden
herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe ingesteld door de algemene vergadering op grond van wettige redenen. De
algemene vergadering dient daartoe te beslissen waarbij de statutaire zaakvoerder niet aan de stemming mag deelnemen. De statutaire
zaakvoerder blijft zijn functie verder vervullen tot dat zijn afzetting bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is
uitgesproken. Een statutaire zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering binnen een maand samenkomen om tot de vaste benoeming
van een nieuwe statutaire zaakvoerder over te gaan.
15.4. Het overlijden, de onbekwaam-verklaring, de ontbinding, het faillissement, het ontslag, de afzetting bij rechterlijke beslissing van de
statutaire zaakvoerder om welke reden ook of het vrijkomen van het mandaat van de statutaire zaakvoerder op enige andere wijze, zal
niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden, doch hij zal worden opgevolgd door de opvolger-zaakvoerder, aangewezen
door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, op voorwaarde dat hij, in voorkomend geval, aanvaardt toe te treden
tot de vennootschap als beherende vennoot. Indien een statutaire zaakvoerder een rechtspersoon is, leidt de fusie, splitsing, de omzetting
of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke herstructurering waarbij de rechtspersoonlijkheid van de statutaire zaakvoerder
krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, niet automatisch tot het ontslag of de vervanging van de statutaire zaakvoerder. In
geval van het verlies, in hoofde van de leden van de raad van bestuur of het dagelijks bestuur van de statutaire zaakvoerder van de
betrouwbaarheid, ervaring en autonomie vereist door de vastgoedbevak wetgeving, moet de statutaire zaakvoerder of de
commissaris(sen) een algemene vergadering bijeenroepen met als agenda de eventuele vaststelling van het verlies van de vereisten en de
te nemen maatregelen; deze vergadering moet binnen twee maanden samenkomen; indien enkel een of meerdere leden van de raad van
bestuur of van dagelijks bestuur van de statutaire zaakvoerder niet meer aan de bovenvermelde vereisten voldoen, dient de statutaire
zaakvoerder hen binnen de maand te vervangen; na deze termijn, zal de vergadering van de vennootschap zoals hierboven
bijeengeroepen worden; dit alles in het een of ander geval, onder voorbehoud van de maatregelen die de Autoriteit Financiële Diensten
en Markten of "FSMA" zou treffen krachtens haar bevoegdheden.
ARTIKEL 16. BEZOLDIGING
De statutaire zaakvoerder zal zijn mandaat bezoldigd uitoefenen. Deze bezoldiging telt twee gedeelten: een vast gedeelte en een variabel
gedeelte. Het vast gedeelte van de bezoldiging van de statutaire zaakvoerder wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering
van Montea Comm. VA. Deze bezoldiging zal op jaarbasis niet minder dan vijftienduizend euro (15.000,00 EUR) bedragen. Het variabel
statutair gedeelte is gelijk aan nul komma vijfentwintig procent (0,25%) van het geconsolideerde nettoresultaat van Montea Comm. VA,
met uitsluiting van alle schommelingen van de reële waarde van de activa en de afdekkingsinstrumenten. Bovendien kan in
overeenstemming met de vastgoedbevak wetgeving de vergoeding van de statutaire zaakvoerder niet worden toegekend in functie van
een specifieke verrichting of transactie van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. De statutaire zaakvoerder heeft ook recht
op de terugbetaling van de kosten welke rechtstreeks met zijn opdracht verbonden zijn.
ARTIKEL 17. BEVOEGDHEDEN
De statutaire zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De
statutaire zaakvoerder stelt driemaandelijkse- en semesterverslagen op, evenals het ontwerp van jaarverslag. De statutaire zaakvoerder
kan de vergoeding vaststellen van elke mandataris aan wie speciale bevoegdheden werden toegekend overeenkomstig de vastgoedbevak
wetgeving. De statutaire zaakvoerder neemt alle beslissingen naar eigen inzicht.
ARTIKEL 18. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt in al haar handelingen, in en buiten rechte, met inbegrip van de akten voor dewelke de tussenkomst van een
openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de statutaire zaakvoerder. Voor elke daad van
beschikking met betrekking tot een vastgoed zal de vennootschap moeten worden vertegenwoordigd door de permanente
vertegenwoordiger van de statutaire zaakvoerder en ten minste een bestuurder van de zaakvoerder samen optredend. De hierboven
vermelde regel is niet van toepassing wanneer een verrichting betrekking heeft op een goed waarvan de waarde minder bedraagt dan het
laagste bedrag van 1 % van het geconsolideerde actief van de vennootschap en 2.500.000 EUR. De vennootschap is bovendien, geldig
verbonden door bijzondere gevolmachtigden handelend binnen het kader van hun verleende opdracht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de statutaire zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
ARTIKEL 19. BIJZONDERE VOLMACHTEN
De statutaire zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
ARTIKEL 20. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De statutaire zaakvoerder is persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.
HOOFDSTUK IV- CONTROLE
ARTIKEL 21. CONTROLE
De controle van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meerdere commissarissen die de taken die hen toevertrouwd worden
door het Wetboek van Vennootschappen en de vastgoedbevak wetgeving uitoefenen. De commissaris(sen) moet(en) worden
goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Diensten en Markten of "FSMA".
HOOFDSTUK V- ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 22. DE ALGEMENE VERGADERING
De gewone jaarlijkse algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om tien uur of, indien deze
dag een wettelijke feestdag is, op de voorgaande werkdag op hetzelfde uur. Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag
bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze algemene vergaderingen mogen bijeengeroepen
worden door de statutaire zaakvoerder of de commissaris(sen) en moeten bijeengeroepen worden telkens de aandeelhouders die samen
een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel
van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Jaarverslag 2013
177/182
Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap kunnen,
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en binnen de perken hiervan, te behandelen onderwerpen op de agenda van
dealgemene vergadering Iaten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te
nemen te behandelen onderwerpen. De bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op de
tweeëntwintigste (22ste) dag voor de datum van de algemene vergadering door de vennootschap worden ontvangen.
ARTIKEL 23. BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:
- de vaststelling van de jaarrekening;
- de bestemming van de beschikbare winst;
- de benoeming en het ontslag van de commissaris(sen);
- de vaststelling van de vaste bezoldiging van de statutaire zaakvoerder en van de commissaris(sen);
- het instellen van de vennootschapsvordering tegen de statutaire zaakvoerder of de commissaris(sen) en het verlenen van kwijting.
De algemene vergadering heeft voorts alle bevoegdheden die voortvloeien uit de wet en is met name (zonder dat deze opsomming
limitatief is) bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, met name om te besluiten tot benoeming van een statutaire
zaakvoerder, tot vervroegde ontbinding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het geplaatst kapitaal, de mogelijkheid van
een toegestaan kapitaal door besluit van de statutaire zaakvoerder, de aflossing van et kapitaal, fusie met een of meerdere
vennootschappen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.
ARTIKEL 24. BIJEENROEPING
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen moeten de oproepingen tot een algemene
vergadering worden gedaan door middel van een aankondiging die tenminste 30 dagen vóór de vergadering wordt geplaatst in het
Belgisch Staatsblad, in een nationaal verspreid blad (behoudens in de gevallen uitdrukkelijk voorzien door het Wetboek van
Vennootschappen) en in media overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. Aan de houders van aandelen,
obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen binnen bovenvermelde oproepingstermijn meegedeeld; deze
mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben
ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit dient geen bewijs
te worden voorgelegd. De oproeping bevat de agenda van de vergadering met opgave van de te behandelen onderwerpen en voorstellen
tot besluit, naast datum, uur en plaats van de vergadering en de andere informatie voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen. De vereiste stukken worden ter beschikking gesteld en een afschrift ervan wordt naar de rechthebbenden gezonden in
overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
ARTIKEL 25. DEELNEMING AAN DE VERGADERING
25.1. Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grand
van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelbouder, op de veertiende dag voor de algemene
vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) (hierna de "registratiedatum"), hetzij door hun inschrijving in het register van de
aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een
vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal
aandelen dat de aandeelbouder bezit op de dag van de algemene vergadering.
25.2. De houders van gedematerialiseerde aandelen of aandelen aan toonder die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering
moeten een attest bezorgen afgeleverd door hun financiële tussenpersoon, of de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling,
waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen die respectievelijk zijn voorgelegd of op naam van de
aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan
de algemene vergadering. De neerlegging cliënt te geschieden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij de daartoe door
haar aangestelde persoon aangeduid in de oproepingen, uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering.
25.3. De houders van aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering moeten kennis geven van hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, fax, e-mail, te richten aan de zetel van de vennootschap of aan
het e-mailadres vermeld in de oproepingsbrief, uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering.
25.4. Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met
raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de houders van aandelen zonder
stemrecht gewoon stemrecht.
25.5. De commissaris(sen) woont(wonen) de algemene vergadering bij wanneer de algemene vergadering te beraadslagen heeft op grond
van een verslag dat door hem/hen werd opgemaakt.
ARTIKEL 26. STEMMING BIJ VOLMACHT
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder.
De aandeelhouder kan voor een welbepaalde algemene vergadering slechts een persoon aanduiden als volmacht houder, behoudens
afwijkingen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen. Elk verzoek tot verlening van een volmacht bevat, op straffe van nietigheid,
ten minste de volgende vermeldingen: 1° de agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit; 2° het
verzoek om instructies voor de uitoefening van het stemrecht ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de agenda; 3° de
mededeling hoe de gemachtigde zijn stemrecht zal uitoefenen bij gebreke van instructies van de aandeelhouder. De volmacht moet
ondertekend zijn door de aandeelhouder en moet uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering, worden neergelegd op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de
naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door een en dezelfde persoon
Iaten vertegenwoordigen. Aandeelhouders kunnen kandidaat-gevolmachtigden, op initiatief van deze laatsten, volmacht verlenen om hen
te vertegenwoordigen op de aandeelhoudersvergadering. Dergelijk openbaar verzoek tot het verlenen van volmachten teneinde het
stemrecht uit te oefenen in de Vennootschap cliënt te geschieden conform de bepalingen van artikel 549, en in het bijzonder derde tot en
met zesde lid, van het Wetboek van vennootschappen.
Jaarverslag 2013
178/182
ARTIKEL 27. STEMMING PER BRIEF
Mits toestemming van de statutaire zaakvoerder in de oproeping, zullen de aandeelhouders gemachtigd zijn om per brief deel te nemen
aan de stemming over de agendapunten door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Het formulier voor
het stemmen op afstand bevat minstens de volgende vermeldingen: 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of
maatschappelijke zetel; 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; 3° de vorm
van de gehouden aandelen; 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; 5° de termijn waarbinnen de
vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen en 6° de handtekening van de aandeelhouder. Dit formulier
zal uitdrukkelijk vermelden dat het formulier ondertekend moet zijn door de aandeelhouder en uiterlijk op de zesde dag voor de datum
van de algemene vergadering worden overgemaakt aan de vennootschap per aangetekende zending.
ARTIKEL 28. VOORZITTERSCHAP- BUREAU
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de statutaire zaakvoerder. De voorzitter van de raad van bestuur van de statutaire
zaakvoerder wijst een secretaris en stemopnemer aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend
worden door een persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.
ARTIKEL 29. VERLOOP VAN DE VERGADERING
29.1. De beraadslaging en stemming geschieden onder de leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van
een behoorlijke vergaderingtechniek. De statutaire zaakvoerder geeft antwoord op de vragen die hem tijdens de vergadering of schriftelijk
worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens
of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe
de vennootschap of de statutaire zaakvoerder zich hebben verbonden. Zodra de oproeping tot een algemene vergadering gepubliceerd is,
kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, op voorwaarde dat de
vennootschap de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag v66r de vergadering heeft ontvangen. De commissaris(sen) geeft (geven)
antwoord op de vragen die hem (hen) worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot zijn (hun) controleverslag.
29.2. De statutaire zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting van een jaarvergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen, zonder dat deze beslissing enige motivering behoeft. Deze verdaging doet geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering
heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. De statutaire zaakvoerder heeft tevens het recht elke andere algemene
vergadering tijdens de zitting met drie weken uit te stellen, tenzij deze vergadering bijeengeroepen werd op verzoek van een of meer
aandeelhouders die tenminste een/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissaris(sen).
29.3. De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de aangekondigde agenda zijn
opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering
waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast
indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. De agenda moet, naast de te behandelen onderwerpen, de
voorstellen tot besluit bevatten.
ARTIKEL 30. STEMRECHT
30.1. Elk aandeel geeft recht op een stem, onder voorbehoud van de gevallen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen waar het
stemrecht geschorst is.
30.2. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend
door de vruchtgebruiker behoudens verzet van de blote eigenaar.
30.3. De houders van obligaties en warrants mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met een raadgevende stem.
ARTIKEL 31. BERAADSLAGING
31.1. Gewone en bijzondere algemene vergaderingen
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen, doch mits aanwezigheid van de statutaire zaakvoerder. Is de statutaire zaakvoerder niet aanwezig, dan kan
een tweede vergadering worden belegd, die beraadslaagt en besluit, ook al is de statutaire zaakvoerder afwezig. De besluiten worden
genomen bij gewone meerderheid van stemmen en mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde statutaire zaakvoerder bij
handelingen, die de belangen van de vennootschap jegens derden betreffen, zoals dividenduitkering alsook elk besluit waarbij het
vermogen van de vennootschap wordt aangetast.
Onthouding of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt die ondertekend
worden overeenkomstig artikel 33 van de statuten.
31.2. Buitengewone algemene vergaderingen
De buitengewone algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer
zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van
de statutaire zaakvoerder. Is het genoemde quotum niet bereikt of is de statutaire zaakvoerder niet aanwezig, dan is een nieuwe
bijeenroeping volgens artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op
geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal en ongeacht de afwezigheid van de statutaire
zaakvoerder. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, indien zij goedgekeurd werd door de Autoriteit Financiële Diensten
en Markten of "FSMA" en wanneer zij drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft
verkregen en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde statutaire zaakvoerder. Bij de berekening van de vereiste
meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen
beschouwd.
ARTIKEL 32. NOTULEN
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om
vragen. De afschriften of uittreksels in rechte of anderszins voor te leggen, worden door de voorzitter, de secretaris, stemopnemers of de
statutaire zaakvoerder ondertekend.
Jaarverslag 2013
179/182
HOOFDSTUK VI- BOEKJAAR- JAARREKENING- DIVIDENDEN
ARTIKEL 33. BOEKJAAR- JAARREKENING- JAARVERSLAG
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk
boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de statutaire zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening. De
statutaire zaakvoerder stelt tevens een jaarverslag op waarin bij rekenschap geeft van zijn beleid. Met het oog op de algemene
vergadering, stelt de commissaris ook een omstandig schriftelijk verslag op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld.
ARTIKEL 34. BESTEMMING VAN DE WINST
De vennootschap moet jaarlijks aan baar aandeelhouders, mits inachtneming van de beperkingen voorzien door het Wetboek van
Vennootschappen en de vastgoedbevak wetgeving, een dividend uitkeren waarvan het minimum bedrag is opgelegd door de
vastgoedbevak wetgeving.
ARTIKEL 35. INTERIMDIVIDEND
De statutaire zaakvoerder beeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de relevante bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en de vastgoedbevak wetgeving, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren en de
betalingsdatum ervan vaststellen.
ARTIKEL 36. BETALING VAN DIVIDENDEN
De uitbetaling van dividenden waarvan de uitkering door de gewone algemene vergadering werd besloten, geschiedt op de tijdstippen en
op de plaatsen bepaald door deze algemene vergadering of door de statutaire zaakvoerder. Elke uitkering van dividenden of interimdividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelbouder die deze heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de
vennootschap bewijst dat de aandeelbouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
ARTIKEL 37. FINANCIELE DIENST
De statutaire zaakvoerder duidt een instelling aan die zal instaan voor de financiële dienst van de vennootschap overeenkomstig de
vastgoedbevak wetgeving. De instelling die instaat voor de financiële dienst kan te allen tijde worden geschorst of ontstaan door de
statutaire zaakvoerder. De vennootschap zorgt ervoor dat dergelijke schorsing of ontslag de continuïteit van de financiële dienstverlening
niet benadeelt. De schorsingen en ontslagen hierboven vermeld zullen worden bekendgemaakt op de website van de vennootschap en
door middel van een persbericht overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 38. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN HET JAARLIJKS EN HALFJAARLIJKS VERSLAG
Het jaarlijks en halfjaarlijks verslag, inclusief de statutaire en geconsolideerde jaar –en halfjaarlijkse rekening en het verslag van de
commissaris, wordt ter herschikking gesteld van de aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen toepasselijk op emittenten
van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en de vastgoedbevak wetgeving. Het
jaarlijks en halfjaarlijks verslag van de vennootschap wordt op de website van de vennootschap gepubliceerd. De aandeelhouders hebben
het recht om zonder kosten een kopie van het jaarlijks en halfjaarlijks verslag te verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap.
HOOFDSTUK VII- ONTBINDING- VEREFFENING
ARTIKEL 39. BENOEMING EN BEVOEGDHEID VEREFFENAARS
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door een of meerdere
vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar(s) treden/treedt slechts in functie na bevestiging van hun/zijn
benoeming door de rechtbank van koophandel. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de statutaire zaakvoerder als
vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden. De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s)
over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens
beperkingen opgelegd door de algemene vergadering. De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen
telkens wanneer de aandeelhouders die een vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen. De algemene
vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s). De vereffening van de vennootschap geschiedt overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen.
ARTIKEL 40. ONTBINDING
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende
schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto­ actief vooreerst aangewend om, in geld of in
natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen. Het overschot van de vereffening wordt
verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding met hun rechten.
HOOFDSTUK VIII- ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 41. KEUZE VAN WOONPLAATS
De statutaire zaakvoerder en vereffenaars van de vennootschap, worden gedurende de uitoefening van hun mandaat geacht keuze van
woonplaats te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hen alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig
kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. De houders van effecten op naam zijn verplicht de vennootschap
kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht te wonen op hun laatst
gekende woonplaats.
ARTIKEL 42. RECHTSBEVOEGDHEID
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar statutaire zaakvoerder, baar aandeelhouders en vereffenaars betreffende de zaken van
de vennootschap en de uitvoering van de huidige statuten wordt uitsluitend bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de zetel van
de vennootschap, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
ARTIKEL 43. GEMEEN RECHT
De bepalingen van onderhavige statuten die strijdig zijn met enige dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen of de
vastgoedbevak wetgeving worden als niet- geschreven geacht; de nietigheid of van een deel van een artikel van onderhavige statuten en
andere artikelen.
Jaarverslag 2013
180/182
8.5 De vastgoedbevak in België, de “Société d’Investissement Immobiliers Cotée” (SIIC) in Frankrijk
De vastgoedbevak in België
De vastgoedbevak (vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal – Vastgoedbevak) die door de wet van
4 december 1990 (vervangen door de wet van 20 juli 2004, vervangen door de wet van 3 augustus 2012) werd
ingevoerd, maakt de oprichting in België mogelijk van instellingen voor de belegging in vastgoed, zoals die in
tal van andere landen bestaan: Real Estate Investments Trusts (REITs) in de Verenigde Staten, Fiscale
Beleggingsinstellingen (FBI) in Nederland, G-REITs in Duitsland, Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées
(SIIC) in Frankrijk en UK-REITs in het Verenigd Koninkrijk. In België bestaat het wettelijke kader voor
vastgoedbevaks sinds 1990, hoewel heel wat van de rechten en verplichtingen van dit beleggingsinstrument
pas in 1995 concreet werden vastgelegd. Dit beleggingsinstrument werd door de overheid gecreëerd om
particuliere beleggers de kans te geven om ook toegang te krijgen tot de professionele vastgoedmarkt en om
te investeren in vastgoedprojecten die tot dan waren voorbehouden aan institutionele beleggers. Het statuut
maakte het voorwerp uit van een Koninklijk Uitvoeringsbesluit van 10 april 1995, vervangen door het
Koninklijk Besluit van 7 december 2010 met betrekking tot vastgoedbevaks. De Wet van 21 december 1994
houdende sociale en diverse bepalingen heeft de fiscale aspecten van de erkenning van de bestaande
vennootschappen geregeld.
De belangrijkste kenmerken van de vastgoedbevak zijn:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
vennootschap met vast kapitaal en vast aantal aandelen;
notering op de beurs;
activiteiten beperkt tot vastgoedbeleggingen; ten bijkomstige titel kan de Vennootschap haar activa ook
beleggen in roerende waarden;
risicospreiding: niet meer dan 20 % van de geconsolideerde activa van de Vennootschap mag in vastgoed
worden belegd dat één enkel vastgoedgeheel vormt;
de (enkelvoudige en geconsolideerde) schuldgraad is beperkt tot 65% van de (enkelvoudige en
geconsolideerde) activa; de toekenning van zekerheden en hypotheken is beperkt tot 50% van de totale
reële waarde van het vastgoed van de openbare vastgoedbevak en haar dochtervennootschappen en tot
75% van de waarde van een bepaald vastgoed;;
zeer strikte regels op het vlak van belangenconflicten;
regelmatige beoordeling van het vermogen door een onafhankelijke vastgoedexpert;
boeking van de gebouwen tegen hun reële waarde; geen afschrijvingen;
de resultaten (huurinkomsten en meerwaarden op verkoop verminderd met de exploitatiekosten en
financiële lasten) zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting voor wat de vastgoedbevak betreft (maar
niet voor de dochtervennootschappen ervan); wel belastingen op de verworpen uitgaven en de
abnormale en goedgunstige voordelen;
116
ten minste 80% van het bedrag van het gecorrigeerde statutair resultaat en de netto meerwaarden op
de verkoop van vastgoed dat niet is vrijgesteld van de uitkeringsverplichting, moet verplicht worden
uitgekeerd;
de eventuele daling van de schuldgraad in de loop van het boekjaar kan evenwel worden afgetrokken van
het verplicht uit te keren bedrag;
roerende voorheffing van 25% (zie voetnoot 18), bevrijdend voor de natuurlijke personen die in België
verblijven;
De vennootschappen die de erkenning als vastgoedbevak aanvragen of die met een vastgoedbevak fuseren,
zijn onderworpen aan een belasting (exit taks), die gelijkgesteld is aan een liquidatiebelasting, op de netto
latente meerwaarde en op de vrijgestelde reserves van 16,5% (vermeerderd met 3% aanvullende crisisbijdrage,
of in totaal 16,995%).
116
Berekend op basis van het schema vermeld in hoofdstuk B van de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 21 juni 2006, vervangen door
het Koninklijk Besluit van 7 december 2010.
Jaarverslag 2013
181/182
De “Société d’Investissements Immobiliers Cotée” (SIIC) in Frankrijk
Montea is eveneens een SIIC (Société d’Investissements Immobiliers Cotée) in Frankrijk en staat eveneens
genoteerd op de tweede markt van Euronext Paris, de tweede notering na Euronext Brussels. In Frankrijk heeft
Montea in 2007 geopteerd voor het statuut van SIIC om ook in dit land de voordelen te kunnen genieten die
samenhangen met het statuut van vastgoedbevak. De fiscale kenmerken van de vastgoedbevak en de SIIC zijn
vrij gelijklopend: zij zijn bijvoorbeeld allebei vrijgesteld van vennootschapsbelasting op de jaarlijkse inkomsten
en op de gerealiseerde meerwaarden. De winsten uit andere activiteiten dan de verhuur of verkoop van
vastgoed is daarentegen wel onderworpen aan de vennootschapsbelasting.
Wanneer het statuut van vastgoedbevak of SIIC wordt verkregen, is de onderneming een eenmalige
bevrijdende belasting, “exit taks” genaamd, verschuldigd. Deze wordt berekend op basis van het verschil
tussen de investeringswaarde van de portefeuille en de fiscale boekhoudkundige waarde van het vastgoed. De
exit-taks die van toepassing is op SIIC bedraagt 16,5%. De betaling van de exit-taks voor SIIC is gespreid over
vier jaar, met de storting van een eerste schijf van 15% na afloop van het eerste jaar. In België moet ten minste
80% van het bedrijfsresultaat worden uitgekeerd. In Frankrijk bedraagt dit percentage 85%, maar dan na aftrek
van de afschrijvingen.
De bepalingen met betrekking tot de uitkering van de meerwaarden op de verkoop van vastgoed verschillen
echter grondig. In België moeten zij ten belope van ten minste 80% worden uitgekeerd indien de winst niet
opnieuw wordt geïnvesteerd. Voor de SIIC daarentegen moet ten minste 50% worden uitgekeerd op het einde
van het jaar volgend op het jaar waarin de winst werd gerealiseerd. En nog steeds voor de SIIC geldt dat de
dividenden van de dochtervennootschappen die zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting integraal moeten
worden uitgekeerd in het jaar waarin ze worden ontvangen. Voor wat de structuur van het
aandeelhouderschap betreft, moet de “free float” van vastgoedbevaks, dit is het aantal aandelen dat niet vast
wordt aangehouden, ten minste 30% bedragen. In Frankrijk moet dat 40% zijn. Voor de SIIC geldt geen
maximale schuldgraad. Voor bevaks werd de maximale schuldgraad, die aanvankelijk werd bepaald op 50%,
door het Koninklijk Besluit van 21 juni 2006 (vervangen door het KB van 7 december 2010) opgetrokken tot
65%.
Jaarverslag 2013
9.
182/182
Woordenlijst
Classification 1510
Franse reglementering betreffende de brandveiligheid voor opslagplaatsen, die de volgende aspecten betreft :
(i) vuurresistentie van structurele elementen, (ii) vuurresistentie van secundaire elementen en (iii) globaal
gedrag van structuren bij brand.
Koninklijk Besluit Vastgoedbevaks
Koninklijk Besluit van 7 december 2010 met betrekking tot vastgoedbevaks, B.S. 28 december 2010.
Koninklijk Besluit Boekhouding
Koninklijk Besluit van 21 juni 2006 betreffende de boekhouding, de jaarrekeningen en de geconsolideerde
rekeningen van openbare vastgoedbevaks
IPO
Openbare aanbieding van de aandelen Montea die afliep bij toelating van deze aandelen op 17 oktober 2006
tot Euronext Brussels
Montea
Montea Comm. VA, commanditaire vennootschap op aandelen met maatschappelijke zetel aan de
Industrielaan 27, 9320 Erembodegem en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Dendermonde onder
het nummer 0417.186.211.
Montea Management
Montea Management NV, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel aan de Industrielaan 27, 9320
Erembodegem en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Dendermonde onder het nummer
0882.872.026.