ZaanBusiness - [Z]aan de Wandel

advies
column
Justitiabele
Wat kan een bepaald woord toch in je hoofd blijven
hangen. Mensen werken in een gevangenis of zijn daar
opgesloten. Meer smaken zijn er toch niet? Wanneer je
bent opgesloten ben je een gevangene. Je zit in de nor,
in de petoet, het cachot of in de cel. Het is toch goed dat
we er met z'n allen hier in Zaanstad even over gaan
nadenken en ons de materie wat meer eigen maken.
Er komt immers een groot gebouw op HoogTij (het grote
nieuwe bedrijventerrein direct ten zuiden van Westzaan).
Dit gebouw, op een terrein van 8 hectare of wel 16 voetbal­
velden groot, wordt de nieuwe gevangenis (of is het nu
een penitentiaire inrichting, u mag kiezen) . Het is in ieder
geval een plaats geschikt voor onaangenaam verblijf.
Er komt namelijk een muur omheen van beton van maar liefst
vijf meter hoog! Een beetje polsstok hoogspringer haalt de
vijf meter wel. Gewoon er even overheen klimmen zit er
echter niet in, er onder door misschien? Duizend stouterikken
kunnen we er kwijt. Deze worden zeven dagen in de week
vierentwintig uur per dag bewaakt. Hiervoor zijn maar liefst
zevenhonderd bewakers nodig! Er komen zevenhonderd­
eenendertig deuren die weer door andere gevangenen in
Nederland worden gemaakt. Daar heb ik dan weer allerlei
fantasieën bij! Het bedrijf waarvoor zij werken heet 'In made'
(leuke naam). Brave ondernemers die niet vast zitten zijn boos
omdat zij de klus niet krijgen maar ja, het was een eerlijke
inschrijving dus wat wil je? Nou, waarschijnlijk werken boeven
voor een lager uurloon, hebben gratis kost en inwoning en
kunnen daarom lager inschrijven. Er was ooit een plan om
de mannen/vrouwen een dagvergoeding van € 19,- te laten
betalen voor de geneugten die hen ten deel zijn gevallen.
Ik dacht: "Dat moet toch kunnen van de uitkering die ze
krijgen?" Fout gedacht. Veroordeelden krijgen geen uitkering.
Dus ja, waar moeten ze het van betalen? Een justitiabele (neen
het is geen Vlaams lied), is iemand die vast zit in afwachting
van zijn veroordeling. Hij/zij is dus verdachte en gedaagde.
In 'onze' gevangenis (ja hij is toch een beetje van ons), komen
dus geen veroordeelde boeven. Althans dat is voorlopig
het beleid. Aan het bouwen van deze PI zit veel werk dus
Zaanse ondernemers zorg dat je mee mag bouwen! En
toeleveranciers, zorg dat je
toe mag leveren ook als de
oplevering is geweest!
Onderhoud, leveringen van
'day tot day- zaken' zijn
kansen, niet klagen maar aan
de slag.
En wat dacht je van bewa­
kers? Het moet toch heerlijk
zijn wanneer je 's middags
om half zes gewoon van het
terrein af kan lopen en naar
je eigen huis kan gaan?
De justitiabele kan dat niet.
Denk daar maar eens aan !
pagina
12 • april
Kuijs Reinder
Kakes2014
| Ing. A.G.M. Komen
achtergrond
D
e voorbereidingen voor de vierde editie van het
wandel­evenement [Z]aan de Wandel zijn al in
volle gang. Op zondag 7 september 2014 klinkt
het startschot voor duizenden wandelaars. Ook dit jaar
rekent de organi­satie op meer deel­nemers en een grotere
opbrengst, die geheel ten goede komt aan het onderzoek
naar borstkanker. De wandelroutes over 5, 10, 15 en 25
kilometer voeren, net als bij de vorige edities, door het
prachtige Zaanse landschap.
De chequeoverhandiging van
€ 50.000 door Dick Dekker (l)
aan de onderzoekers van het
Nederlands Kanker Instituut/
Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis,
Daniel Peeper (m) en Sabine Linn (r).
Vierde editie [Z]aan de Wandel op 7 september
Deelnemers wandel­evenement
zetten strijd tegen borstkanker voort
onder wie Heleen Keinemans, Claudia
Duijn, Saskia Lighart en Lia van 't Veer.
Tijdens de eerste editie liepen er zo'n
1.300 deelnemers mee. Mede dankzij de
steun van een dertigtal Zaanse bedrijven
bedroeg dat jaar de opbrengst € 27.500.
Dit bedrag kwam ten goede aan het
Nederlands Kanker Instituut/Antoni van
Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI/AVL), waar
op het hoogste niveau onderzoek wordt
gedaan naar de oorzaak van kanker en
nieuwe mogelijkheden voor diagnostiek
en behandeling.
In 2012 werd Annerieke Andréa aan het
Project ZMC
Naast de onderzoeksprojecten van het
NKI/AVL was in 2013 tevens een project
van het Zaans Medisch Centrum (ZMC)
het doel van [Z]aan de Wandel.
Daarom heeft Dick Dekker, namens het
bestuur van [Z]aan de Wandel, onlangs
een cheque van 15.000 euro overhandigd
aan Stichting Vrienden van het ZMC ten
behoeve van een interactieve website voor
borstkankerpatiënten vanaf het moment
van de diagnose.
Het ZMC is blij met deze regionale steun.
Met het bedrag dat mensen zo enthousiast
aan het onderzoeksproject 'Empowering
N=1 Converting Unexplained Responses
into Clinical Benefits'.
"In dit project willen we leren van de zeld­
zame patiënten die een wonderbaarlijk
goede uitkomst hebben na behandeling
met antikanker middelen en/of bestraling.
We zoeken naar de gemeenschappelijke
moleculaire afwijking, die alleen gevon­
den wordt bij deze patiënten die na een
bepaalde behandeling. We zijn daarmee
op zoek naar de gemene deler in tumoren
die gevoeligheid voor een bepaald anti­
kanker middel voorspelt. Daarmee kun­
nen we testen ontwikkelen voor behande­
ling op maat. We zullen ons in dit project
richten op wonderbaarlijke behandelings­
uitkomsten bij borstkanker", aldus
Sabine Linn.
Uw bijdrage maakt het verschil
De strijd tegen borstkanker is nog lang
niet gewonnen. Daarom hoopt Stichting
[Z]aan de Wandel en haar organisatie, die
vanaf 2014 uit leden van de vijf Zaanse
Rotary clubs bestaat, voor de 4e editie van
[Z]aan de Wandel op een nog groter aan­
tal deelnemers en wederom de steun van
Zaanse ondernemers. Bedrijven kunnen
een bijdrage aan het wandelevenement
leveren door deelname met een bedrijfs­
team. Het evenement kan tevens door
bedrijven worden ingezet om klanten en
leveranciers uit te nodigen om mee te
wandelen voor het goede doel door de
prachtige Zaanstreek.
“Uw bijdrage maakt daadwerkelijk een verschil! Dus steun [Z]aan de Wandel in de strijd tegen borstkanker.”
Het wandelevenement werd voor het
eerst in 2011 gehouden. Initiatiefnemer
Dick Dekker had zich ten doel gesteld om
een laagdrempelig evenement te organi­
seren waarvan de opbrengst ten goede
moest komen aan onderzoek naar
borstkanker. Aanleiding hiervoor was het
overlijden van zijn moeder in 1994.
"Veel te vroeg, slechts op 53 jarige leeftijd,
overleed zij aan de gevolgen van borst­
kanker. Haar ziekte heeft een grote impact
op mij gehad en daarom wilde ik er iets
aan doen".
Samenwerking met Zaanse Rotaryclubs
Bij de eerste editie in 2011 werd Dick
Dekker, in het dagelijks leven directeur van
ProMobility in Wormerveer, ondersteund
door een klein team van vrijwilligers,
organisatieteam toegevoegd. Met de groei
van het evenement in 2012 naar ruim
1.800 deelnemers, was er ook meer man­
kracht nodig om de organisatie hiervan in
goede banen te leiden.
De ambities reikten verder en daarom kwam
er een samenwerking tot stand met Rotary
Regio Zaanstreek. De Zaanse Rotary clubs
boden ondersteuning voor de 'hands on'
activiteiten tijdens het evenement in 2012.
In 2013 is deze samenwerking verder geïn­
tensiveerd. Vanuit de vijf clubs is er onder­
steuning gekomen op organisatorisch vlak
en zijn er ook Rotary leden toegetreden tot
het bestuur van Stichting [Z]aan de Wandel.
De samenwerking bleek erg succesvol.
Het aantal deelnemers groeide tot ruim
2.800 en de opbrengst steeg explosief
naar een bedrag van 65.000 euro.
bij elkaar hebben gewandeld, krijgen zij de
kans om de online zorg voor mensen met
borstkanker te verbeteren. Persoonlijk con­
tact, waardoor zij hun beslissingen beter in
de hand hebben, op basis van goed
advies. De online persoonlijke omgeving
op de website biedt patiënten deze moge­
lijkheden precies op het moment dat zij
dat nodig hebben. De Stichting Vrienden
van het ZMC bedankt alle [Z]aan de
Wandelaars en bedrijven die [Z]aan de
Wandel mogelijk maken, ook namens haar
patiënten, heel hartelijk voor deze steun!
Behandeling op maat
Kort daarna volgde ook een chequeover­
handiging aan de onderzoekers, Sabine
Linn en Daniel Peeper, van het NKI/AVL.
Deze gift van 50.000 euro komt ten goede
Zaanbusiness, hét businessmagazine van
de Zaanstreek
[Z]aan de Wandel biedt ook sponsormoge­
lijkheden. Tegenover een bijdrage in de
kosten van food & drinks of andere facili­
teiten voor de wandelaars, krijgt een
bedrijf gelegenheid tot promotie. Donaties
zijn natuurlijk ook van harte welkom. Voor
meer informatie over de sponsormogelijk­
heden kunt u contact opnemen met de
sponsorcommissie van [Z]aan de Wandel:
[email protected]
Uw bijdrage maakt daadwerkelijk een
verschil! Dus steun [Z]aan de Wandel in
de strijd tegen borstkanker.
Dat is STERK MET ELKAAR!
Meer weten?
www.zaandewandel.nl
april 2014 • pagina 13