stadsnet Sint-Truiden_update_0600

Postbus 9657
5602 LR Eindhoven
Aan mevrouw ir. S. Beekman
Afdeling Ruimtelijke Ordening
Gemeente Eindhoven
Postbus 90150
5600 RB EINDHOVEN
Eindhoven:
19 september 2014
Onderwerp:
Basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad, Frankrijkstraat
Geachte mevrouw Beekman,
De definitieve nieuwbouw van de Islamitische Basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad aan
de Frankrijkstraat lijkt een kwestie van tijd te zijn. Bouwhekken zijn inmiddels om
het huidige schoolgebouw geplaatst.
De Henri van Abbestichting verkreeg desgevraagd van de wethouder de toezegging
dat delen van het bestaande schoolgebouw zouden kunnen worden geïntegreerd in
de nieuwbouw.
In een brief d.d. 08.04.2013 die U richtte aan de Henri van Abbestichting staat dit
als volgt geformuleerd:
“Voor wat betreft de voorgenomen sloop, moeten wij U mededelen dat hiervoor al
een sloopvergunning is afgegeven die onherroepelijk is.
Afhankelijk van het plan voor de huisvesting van de basisschool kan worden bezien
of het behoud van bepaalde elementen een optie is. De projectleider zal contact met
U opnemen om U daarover te informeren.”
De Henri van Abbestichting verzoekt U dan ook ons op korte termijn te informeren
over de stand van zaken betreffende de nieuwbouw van de basisschool.
Tevens verzoeken wij U te bewerkstelligen dat wij in overleg kunnen treden met de
architect om onze wensen kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij een positieve
bijdrage leveren aan de nieuwbouwplannen van de Basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad.
In afwachting van Uw reactie,
hoogachtend, namens het bestuur van de Henri van Abbestichting,
P.M.J. van den Baar, voorzitter
R.J.L. van de Leur, secretaris
Bijlagen:
3
De Henri van Abbestichting heeft ten doel: de bevordering, bescherming en Instandhouding van die zaken, die naar
het oordeel van het stichtingsbestuur In het belang van de cultuurhistorie, de architectuurhistorische waarde of hun
schoonheid voor de toekomst dienen te worden bewaard, in het bijzonder vanuit het oogpunt van de monumentenzorg.
De Stichting is actief binnen de gemeentegrenzen van Eindhoven en in de gemeenten van de regio Zuid-oost Brabant.