El Ayuntamiento Pleno, en sesión plenaria celebr

Iturritza 51 - 48240 Berriz
Tel.: 946 824 036 / 946 824 584
Faxa: 946 827 950
E-maila: [email protected]
P4802300F
www.berriz.org
BAO. 75. zk. 2015, apirilak 22. Asteazkena
ARAUDIA, BERRIZKO UDALERRIAN
NORMATIVA REGULADORA DE
BIZTANLEGUNEETAKO ENTITATEEN, ENTITATE
NOMENCLATURA, NUMERACIÓN Y ROTULACIÓN
SAKABANATUEN, INDUSTRIALDEEN ETA UDAL
DE ENTIDADES DE NÚCLEO DE POBLACIÓN,
ERAIKINEN IZENAK, ZENBAKIAK ETA
ENTIDADES DISEMINADAS, POLÍGONOS
ERROTULAZIOA ARAUTZEN DITUENA
INDUSTRIALES Y EDIFICIOS MUNICIPALES EN
EL MUNICIPIO DE BERRIZ
2015eko
apirilaren
15eko
Bilkurak
besteak beste, honelako erabakia hartu zuen:
El
Ayuntamiento
Pleno,
en
sesión
plenaria celebrada el día 15 de abril de 2015
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
1.
Hasierako
onarpena
ARAUDIA,
1.
Aprobar
inicialmente
BERRIZKO
UDALERRIAN
REGULADORA
BIZTANLEGUNEETAKO
ENTITATEEN,
NUMERACIÓN
ENTITATE
2.
ematea
SAKABANATUEN,
la
DE
Y
NORMATIVA
NOMENCLATURA,
ROTULACIÓN
DE
ENTIDADES DE NÚCLEO DE POBLACIÓN,
INDUSTRIALDEEN ETA UDAL ERAIKINEN
ENTIDADES
IZENAK, ZENBAKIAK ETA ERROTULAZIOA
INDUSTRIALES Y EDIFICIOS MUNICIPALES
ARAUTZEN DITUENA
EN EL MUNICIPIO DE BERRIZ
Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
2.
DISEMINADAS,
POLÍGONOS
Abrir un periodo de información pública y
argitaratzen denetik hasi eta HILABETEKO
audiencia a los interesados por plazo de UN
epea ematea, herritarrak informatzeko eta
MES contados a partir de la inserción del
interesatuei audientzia emateko; eta egoki
anuncio
jotzen diren erreklamazioak aurkezteko.
Oficial de Bizkaia para la presentación de
correspondiente
en
el
Boletín
reclamaciones y sugerencias.
3.
Erreklamaziorik
aurkeztu
ez
bada,
3.
Caso de que no se presente ninguna
Ordenantza behin betiko onartuta geratuko
reclamación o sugerencia se entenderá
da.
definitivamente aprobada.
Berrizen, 2015ko apirilaren (abril) 16an
ALKATEAK
Rolando Isoird Refoyo