Danobat S. Coop.

DANOBAT S.COOP./ DANOBAT S.COOP.
HONAKO HAU BEHAR DA/NECESITA INCORPORAR
MEKANIKARI PROIEKTUGILEA/ PROYECTISTA MECÁNICO
BETETZEKO DAUDEN LANPOSTUAK: 3
/ Nº VACANTES: 3
FUNTZIOAK:
FUNCIONES:
3D produktu berrien diseinu mekanikoaz eta
zehaztapen teknikoez arduratuko da.
Se responsabilizará del diseño mecánico de nuevos
productos 3D y especificaciones técnicas.
ESKAKIZUNAK :
REQUISITOS:
Ingeniaritza teknikoa/Gradua edo goi mailakoa
mekanikan/ Masterra
Ingeniería Técnica/ Grado o Ingenieria Superior
Mecánica / Master
Euskara eta ingeles (gutxieneko maila B2)
Euskera e Inglés (nivel minimo B2).
Makinak diseinatzen esperientzia izatea,
mekanizazio eta muntaketa arloko ezagutza eta
esperientzia baloratuko delarik.
Experiencia en diseño de maquinaria, valorándose
los conocimientos y experiencia en procesos de
mecanizado y montaje.
Makina-Erreminta sektorean esperientzia izatea
baloratuko da.
Se valorará experiencia en el sector de MáquinaHerramienta.
Pertsona dinamikoa nahi da, iniziatibaduna eta
harremanetarako, kudeaketarako eta taldean lan
egiteko gaitasuna duena.
Se piensa en una persona dinámica, con iniciativa y
con capacidad de relación, de gestión y de trabajo
en equipo.
Bidaiatzeko prest egotea.
Disponibilidad para viajar.
ESKAINTZEN DA:
Gaitasun handiko taldean lanean hastea.
Lana burutzeko beharrezkoa den hasierako
formazioa produktu eta teknologietan.
SE OFRECE:
Incorporación en equipo altamente cualificado.
Formación inicial en los productos y tecnologías
necesarios para realizar el trabajo.
Lanean hastea: Berehala.
Incorporación : Inmediata.
Epea : 2015-05-22
Plazo : 22-05-2015
Konfidentzialtasuna bermatuko da.
Se garantiza confidencialidad.
Elgoibarren, 2015ko maiatzaren 8an .
Bidali CVa :Giza baliabideen Departamendua
Lourdes García ([email protected])
Luzapena: 2545
Elgoibar, 8 de mayo de 2015
Enviar CV a:Dpto. Recursos Humanos
Lourdes García ([email protected])
Extensión: 2545