JKA110 HT09 DK2 · 22,5 hp

JKA110, HT09
Omtenta 2010-01-13
JKA110 HT09
DK2 · 22,5 hp
期末試験(追試験)
Salsskrivning
日時
場所
(omtenta)
2010年1月13日(水)午前11時∼午後3時
Aulan, sal A
Examinationskod: __SVARSMALL__________ Salsskrivningen består av tre delar:
Del 1
GT:
Grammatik och teori
15 poäng
Del 2
KK:
Kanjikunskap
25 poäng
Del 3
SF:
Språkfärdighet
60 poäng
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lärarnoteringar
Del 1:______ /15
合計
Del 2:______/25
/100 点
Del 3-1:______/22
成績
A
B
96-100 90-95
1 / 16 Del 3-2:______/38
C
D
E
Fx
F
80-89
70-79
60-69
50-59
0-4
JKA110, HT09
Omtenta 2010-01-13
TENTAMENSREGLER FÖR SALSTENTA (SALSSKRIVNING) VID
INSTITUTIONEN FÖR ORIENTALISKA SPRÅK, JAPANSKA
INFÖR SALSTENTA
- Till en salstenta måste du göra en tentamensanmälan, vilket betyder att du meddelar att du vill
skriva tentan. Detta gör du på de speciella listor som sätts upp på avdelningens anslagstavla
utanför expeditionen på plan 2. Detsamma gäller för omtentamen.
- Normalt är en salstenta 4 timmar och det är endast i undantagsfall, så som vid särskilda behov
för dyslektiker eller funktionshindrade som förlängning av skrivningstiden kan ske.
Om du har särskilda behov ska du alltid kontakta Handikappserivce, via e-post
[email protected] eller telefon (08 - 16 21 23) i god tid innan tentamen. Kontakta därefter
också studierektor (Staffan.Lindströ[email protected]).
UNDER SALSTENTA
Under skrivningen gäller skrivningsvaktens hänvisningar. Varje student är skyldig att
efterfölja skrivningsvaktens regler och hänvisningar.
1. PLACERING Varje student skall placera sig där det finns en skrivning utlagd, eller
på annan föreskriven plats. Det är inte tillåtet att flytta på utlagda skrivningar.
2. LÄMNA SKRIVNINGSALEN
Det är förbjudet att lämna skrivningssalen tidigare
än 30 minuter efter det att skrivningen har börjat.
3. FÖRSENING
Studenter som kommer senare än 30 minuter till skrivningen får inte
tentera om någon annan student har lämnat skrivningssalen. Försening innebär inte
förlängd skrivtid för den student som kommit sent.
4. PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER
som anges av skrivningsvakten.
Ytterkläder och väskor placeras på den plats
5. PAPPER
Det är förbjudet att skriva på eget papper. De papper som får användas
delas ut av skrivningsvakten.
6. HJÄLPMEDEL Som princip gäller att inga hjälpmedel är tillåtna. Vid tentamen där
hjälpmedel, så som lexikon, är tillåtet kontrollerar skrivningsvakten att det inte finns
några anteckningar i böckerna.
7. SAMTAL
Det är förbjudet för de som skriver tentamen att samtala med varandra
efter det att skrivningen har påbörjats.
8. TOALETTBESÖK Studenter som tenterar tillåts att gå på toaletten en och en, efter
att begäran om att få besöka toaletten har framställts till skrivningsvakten. Lista för
toalettbesök förs vid varje tentamenstillfälle.
OM PLAGIERING
Det är bra att plugga tillsammans med sina kurskamrater, men när det är dags att göra tentamen är
det mycket viktigt att man gör den självständigt. Detta gäller särskilt hemtentor.
Det är inte tillåtet att plagiera det någon annan skrivit, vare sig det är en studiekamrat eller ur en
bok.
Att plagiera någon betraktas som fusk, och våra lärare har lång erfarenhet av och är mycket
uppmärksamma på plagiering.
Tänk också på att om du ger det du själv har skrivit till någon annan kan du råka ut för att du själv
blir plagierad. I efterhand kan det vara mycket svårt att avgöra vem som har plagierat vem.
Enligt universitetets regler måste vi anmäla all misstanke om fusk, vilket i värsta fall kan leda till
avstängning från Stockholms universitet. 2 / 16 JKA110, HT09
Omtenta 2010-01-13
Del 1
GT: Grammatik och teori (15 poäng)
(
GT 1
Skriv i rätt partiklar. Alla partiklar måste vara rätt för poäng.
/15)
1
Är den där studenten, som står därborta, din kompis?
あそこ______立っている学生______あなたの友だちです______。
に
GT 2
は/が
か
Fyll i rätt partiklar. Varje korrekt partikel ger en halv poäng.
2
Jag ska gå till biblioteket i dag på eftermiddagen, och plugga japanska.
私____今日
は
午後、としょかん______行って、
の
に/へ
日本語______勉強します。
を
GT 3
Fyll i rätt partiklar. Varje korrekt partikel ger en halv poäng.
A:
明日、私のあね_______会い_______来ます。
が
B:
に
すし_______天ぷら_______大好きです 。
と/や
GT 4
2
が
Angående ändelsen 「∼んです」. Svara på följande frågor.
a) Förklara vad är skillnaden mellan
「トイレに行きたいです。」och「トイレに行きたいんです。」
Använd んです för att uttrycka en förklaring eller bidra med extra information.
3 / 16 4
(1)
JKA110, HT09
Omtenta 2010-01-13
b) Översätt ovanstående meningar. (2)
「トイレに行きたいです」
「トイレに行きたいんです。」
c) Använd nedanstående ord tillsammans med 「んです」:
静かな(använd nekande imperfekt)
(1)
静かじゃなかったんです。 GT 5
Vilken funktion har partiklarna?
Förklara kortfattat vilken funktion de understrukna partiklarna har.
1.
バスで本を読みます。
「で」används för att markera platsen där en aktivitet utförs: på bussen.
2.
バスで行きます。
「で」används för att markera ett transportsmedel som man använder: med buss.
Förklara vilken av meningarna a) och b) som är korrekt, och varför.
3.
a) だれが日本人ですか。
b) だれは日本人ですか。
a) är korrekt; eftersom man inte kan använda partikeln 「は」efter frågeordet だれ
4 / 16 3
JKA110, HT09
Omtenta 2010-01-13
GT 6
1.
Det finns tre olika slags index i de flesta kanjilexikon. Det kanske
vanligaste sättet att leta upp kanji i kanjilexikon är att leta
under radikalen, och sedan räkna antalet streck förutom radikalen.
Om man inte känner till radikalen, vilka två andra sätt möjligheter
har man att söka i ett kanjilexikon (0,5 p x 2)?
1
______________________________________________________________
Totalt antal streck i tecknet
2.
______________________________________________________________
Läsning (on- eller kun-yomi)
GT 7
Översätt följande frågor till idiomatisk svenska?
1
A どんな人が好きですか?
B どの人が好きですか?
A
B
GT 8
Vilken slags/Hurdan(a) människa/or gillar du?
Vem (av dessa) gillar du (bland de närvarande e.d.)?
Redogör kortfattat för hur (i vilka sammanhang) man använder de
långa formerna av verb och adjektiv.
De långa formerna används:
finalt i hövligt tal (i huvudsatser)
5 / 16 1
JKA110, HT09
Omtenta 2010-01-13
Del 2
KK: Kanjikunskap (25 poäng)
KK 1
Ange namnen på nedanstående radikalspositioner; med hiragana.
KK 2
_______________
________________
________________
つくり
あし
かんむり
Ange de japanska namnen på nedanstående radikaler; med hiragana.
Skriv ett kanji för varje radikal, som ingår i Genki I. (0,5 p x 6)
門
namn
_______________
もんがまえ
kanji
ex:
(
_______________
間
雨
________________
あめかんむり
________________
雪
6 / 16 言
________________
ごんべん
________________
言・読・語
/25)
3
3
JKA110, HT09
Omtenta 2010-01-13
KK 3
Skriv läsningen av dessa ord med hiragana.
Kanji
a) 次女
5
Läsning (med hiragana)
____________________________________
じじょ
b) 神道
____________________________________
しんとう
c) 会社員
____________________________________
かいしゃいん
d) 長男
____________________________________
ちょうなん
e) 上手
____________________________________
じょうず
KK 4
Skriv dessa ord med kanji.
Ord
a) himmelrike
5
Kanji
____________________________________
天国 b) människa (2 kanji)
____________________________________
人間 c) jobb/arbete
____________________________________
仕事 d) statligt universitet
____________________________________
国立大学
e) bekant (inte ”vän”)
____________________________________
知人
(知り合い)
7 / 16 JKA110, HT09
Omtenta 2010-01-13
KK 5
Skriv betydelsen av dessa ord på svenska, och läsning med hiragana.
Ord
a) 夜中
b) 町長
c) 新車
d) 時々
e) 神社
KK 6
1
svenska (0,5 p x 5)
hiragana (0,5 p x 5)
____________
____________
midnatt
よなか ____________
____________
borgmästare
ちょうちょう
____________
____________
ny bil
しんしゃ
____________
____________
ibland
ときどき
____________
____________
(shinto-)helgedom
じんじゃ
Fyll i rätt kanji (alla ord ska vara sammansättningar av två kanji).
きのうは、_________
を書いて、きってをはりました。
手紙
2
A
あなたの_______________はどこですか?
住所
B ストックホルム大学、Kräftriket 4A, 106 91 ストックホルムです。
3
日本では、一月一日から三日は、ニューイヤーで、お______________
正月
と言います。
4
A
休みはどこかに行きますか?
B
いいえ、家で日本語を_________________ します。
勉強
8 / 16 5
4
JKA110, HT09
Omtenta 2010-01-13
Del 3
SF: Språkfärdighet (60 poäng)
(
/60)
Del 3 är uppdelad i två sektioner: del 3-1 (22 p) består av översättning till japanska, och
del 3-2 (38 p) består av en läsövning med frågor, samt kanji.
Del 3-1
(
/22)
Med "hövlig form" avses den långa formen (desu/masu), och med "vardaglig form" avses den korta formen
av det satsfinala verbet, adjektivet eller kopulan.
De understrukna delarna i de svenska meningarna i del 3-1 visar vilka ord som ska skrivas med kanji för att
ge kanji-poäng. Poäng ges för grammatik (t.ex. G: 2) och för kanji (t.ex. K: 3). Avdrag sker för
grammatiska fel, och för felaktigheter i kanji. Sammansatta ord (kanji) räknas som ett ord (t.ex. namnet
Nakamura) och ger högst ett poäng. Om samma kanji ingår flera gånger i samma uppgift ges poäng endast
en gång. Om andra kanji används än de som är understrukna ges inga extra poäng för detta.
Var noga med partiklar, och tänk även på okurigana vid verb- och adjektivböjningar.
SF 1
Fyll i de ord eller uttryck som saknas för att göra en fullständig mening.
G: 2/K: 1
Vilket tycker du om bäst, film, tv och spel?
________ とテレビ ________ゲームの_______、
映画
と
中で
どれ_______いちばん_____________________________ですか。
が
SF 2
好き
Översätt meningen (hövlig form).
G: 2/K: 1
Jag har inga pengar, eftersom jag åkte på en resa.
旅行に行った_________、____________
から
SF 3
お金
が_________________。
ありません
Översätt meningarna (vardaglig form).
A:
G: 2/K: 2
- Jag tror att min mamma var vacker när hon var ung. Min pappa sa
att hon var mycket populär.
私の _______は、わかい時、きれい_____________________________。
母
だったと思う
_______ は 、 人 気 が ___________________________________________ 。
父
あったと言っていた
9 / 16 JKA110, HT09
Omtenta 2010-01-13
SF 4
Fyll i de ord eller uttryck som saknas för att göra en fullständig mening
(hövlig form)
(G: 3/K: 1)
A - Vad läser du? (Vad är det för något du läser?)
B - Jag läser en bok som jag köpte igår. (Den) är rolig och intressant!
A
- 何を読んでいる __________ですか?
の/ん
B
- きのう______________________ 本です。
買った
(kanji + böjning)
- ______________、____________
たのしくて
SF 5
んです。
おもしろい
Fyll i de ord eller uttryck som saknas för att göra en fullständig mening
(hövlig form)
(G: 2/K: 3)
A
B
Ska vi gå ut på stan ikväll? (Har du inte lust att gå ut med mig till stan ikväll)
Nej, jag måste göra (mina) hemuppgifter (=läxor).
A.
、私と______へ _______
今夜
町
________か。
出かけません(遊びに行きません)
しゅくだい
B. いいえ、宿題を_________________________________んです。
やらなければならない/やらなくちゃならない
SF 6
Fyll i de ord eller uttryck som saknas för att göra en fullständig mening
(hövlig form)
(G: 3)
A
B
Tänker (avser) du att åka någonstans idag?
Nej, jag ska inte åka någonstans.
A
今日、_____________行く_____________ですか。
どこかに
B
つもり
いいえ、_________________行きません。
どこへも/どこにも/どこも
10 / 16 JKA110, HT09
Omtenta 2010-01-13
Del 3-2
(
/38)
Läs nedanstående text och svara på frågorna SF7 - SF11.
(totalt 33 p.)
Machida‐san och hennes kompis Michiko‐san pratar om vad de gjorde på vinterlovet. Ordlista:
うふふ skratt
森(もり) skog
初詣(ほつもうで) första besöket på nyår vid ett jinja
実は(じつは) i själva verket
遠い(とおい) långt borta
無理(むり)omöjlig
町田さん
スキー場(じょう) skidort
楽しむ(たのしむ) verb: roa sig
湯(ゆ) varmt vatten
みち子さん、あけましておめでとう。① あたらしい
ねが
② としにな
ふゆ
りましたね。③ ことしもよろしくお願いします。 冬休みは何を
していたんですか?
みち子さん (a) たいてい家にいました。(b) あまり外には出かけませんでした。
町田さん
家でゆっくりしていたんですね。
みち子さん ええ、④ まいあさ、ゆっくり ⑤ おきて、(1) läste tidningen,
lyssnade på musik och så där.
町田さん
それはいいですね。どんな ⑥ 音楽?クラシック?
みち子さん うふふ、ハードロック。
さんぽ
もり
外に (2) 散歩にも行きました。森のそばに ⑦ すんでいるので、
きれいな ⑧ みちがあるんです。⑨ ごごは ⑩ でんわでお話
したりしました。
はつもうで
⑪ 一月一日は ⑫ じんじゃに初詣に行きました。人がたくさんいま
した。 (c) ときどき、友人と ⑬ あって ⑭ 食事をしたり、おちゃを
飲んだりしたのがたのしかったです。町田さんは?
かぞく
町田さん
しゅう
私は、家族と山へスキーに行きました。一週間ぐらいいました。
じょう
とお
スキー場は遠くて、(3) 車で6時間ぐらいかかりました。
とお
みち子さん まあ、遠いですね!
11 / 16 JKA110, HT09
Omtenta 2010-01-13
町田さん
⑮ ゆきがたくさんありましたが、⑯ てんきがあまりよくありませ
んでした。そして (4) さむすぎました。だから、私は (d) ぜんぜん
じつ
スキーをしなかったんです。実は、私はさむいのが大きらいなんで
かぞく
たの
す。でも、家族はスキーを楽しみましたよ。
じょう
おんせん
スキー場の近くに温泉があった A 、そこへ (e) よく行きまし
おんせん
た。 ⑰ ふるい 温泉で、山の中の、川のそばにあるんです。外にも
ふろ
大きいお風呂があって、一度に ⑱ せんにんぐらい入るんですよ。
みち子さん 本当ですか?!大きいですね。
ゆ
町田さん
ふろ
お湯は ⑲ しろいいろでした。とてもいいお風呂だった A 、
かぞく
「もう一度行きたいね」と、家族と話しているんですよ。
おんせん
みち子さん へえ、それはいいですね。私もその温泉に行きたいなあ。 今度の
日曜日に (5) låt oss åka tillsammans。 ⑳ つれて行ってください! むり
町田さん
とお
ええっ?無理ですよ、遠すぎますよ!
SF 7
①∼⑳ Skriv läsningen med hiragana för ord som är givna med kanji, och
kanji för ord som är skrivna med hiragana i texten. (1 poäng per ord)
(K: 20)
①
_______________________
②
新しい
③
年
_______________________
④
今年
⑤
_______________________
⑥
_______________________
おんがく
_______________________
⑧
住んで
⑨
_______________________
毎朝
起きて
⑦
_______________________
_______________________
道
_______________________
⑩
午後
_______________________
電話
12 / 16 JKA110, HT09
Omtenta 2010-01-13
⑪
_______________________
⑫
いちがつついたち
⑬
神社
_______________________
⑭
会って
⑮
_______________________
⑯
_______________________
天気
_______________________
⑱
古い
⑲
_______________________
しょくじ
雪
⑰
_______________________
_______________________
千人
_______________________ ⑳
白い色
_______________________
連れて
SF 8
(1)∼(5) Översätt svenska meningar till korrekt japanska, och japanska till
idiomatisk svenska.
(G: 5)
(1)
(jag) läste tidningen, lyssnade på musik och så där.
________________________________________________________________________
新聞を読んだり、音楽を聞いたりしました。
さんぽ
(2)
散歩にも行きました。
________________________________________________________________________
jag gick på promenad(er) också
(3)
車で6時間ぐらいかかりました。
________________________________________________________________________
det tog omkring/cirka 6 timmar med bil
(4)
さむすぎました。
________________________________________________________________________
det var för kallt
(5) låt oss åka tillsammans.
________________________________________________________________________
いっしょに行きましょう。
13 / 16 JKA110, HT09
Omtenta 2010-01-13
SF 9
(a)
(a)-(e) är frekvensuttryck. Översätt till svenska.
たいてい
(G: 5)
_________________________________________
oftast, normalt
(b)
あまり
_________________________________________
inte så ofta/mycket
(c)
ときどき
_________________________________________
ibland
(d)
ぜんぜん
_________________________________________
inte alls
(e)
よく
_________________________________________
ofta, mycket
SF 10
Fyll i det ord som passar i
A
.
(G: 1)
_____________________________________
ので/から
SF 11
Skriv F (falskt) eller S (sant) för påståendena nedan.
(Du måste svara rätt på alla för att få poäng).
( F )
Michiko gick ofta ut under vinterlovet.
( F )
Machida-san tycker inte om att åka skidor .
( F )
Det var inte så fint väder och det fanns inte så mycket snö, så Machida-san
och hennes familj åkte inte skidor.
( S )
Badkaret i den varma källan var stort.
14 / 16 2
JKA110, HT09
Omtenta 2010-01-13
Läs nedanstående text och svara på frågorna SF12 - SF16.
Ett samtal på japanskalektionen mellan Yamashita-sensei och Sofie.
じゅぎょう
(totalt 5 p.)
はじ
山下先生 では、授業を始めます。 ソフィー 先生、すみませんが、今日の授業を ( 1 )。 山下先生 どうしたんですか。元気がないですね。 ソフィー とてもつかれているんです。きのう、一日中アルバイトをしたんで 山下先生 ( 2 )。でも、あまり勉強 ( 3 ) ですよ。 ソフィー はい、今日は早く寝るつもりです。
じゅぎょう
すよ。でも、そのあと、夜おそくまで、日本語のテストの勉強をし ました。 ね
でも、明日は (4) 勉強しなく あそ
ちゃいけません。早く遊びたいです。 山下先生 テストの後は何かするんですか? ソフィー ええ、フランスのパリに行くんですよ。そこでおいしいものを食べ 山下先生 それはたのしみですね。パリにはどれぐらいいるんですか。 ソフィー 1週間いるつもりです。 山下先生 でも、あまり授業を ( 5 )。 ソフィー は∼い、すみません。 たり、飲んだりしたいと思います。 しゅう
じゅぎょう
15 / 16 JKA110, HT09
Omtenta 2010-01-13
SF 12
(a)
(b)
(c)
(d)
SF 13
(a)
(b)
(c)
(d)
SF 14
(a)
(b)
(c)
(d)
SF 15
Vad säger personen för mening (1)? Välj det mest naturliga uttrycket.
1
休んでもいいですね。
休んでもいけません。
休んではいけません。
休んでもいいですか。
Vad säger personen för mening (2)? Välj den mest naturliga frasen.
1
そうですね。
そうですか。
そうですよ。
そうですから。
Vad säger personen för mening (3)? Välj den mest naturliga frasen.
1
するのがいい
しすぎないほうがいい
したほうがいい
しすぎたほうがいい
Översätt meningen (4) till idiomatisk svenska.
1
jag måste studera/plugga
SF 16
(a)
(b)
(c)
(d)
Vad säger personen för mening (5)? Välj det mest naturliga uttrycket.
休んでもいいですよ。
休んではいけませんよ。
休んではいいですよ。
休まなくちゃいけませんよ。
16 / 16 1