B.O.P. DE 05/05/2015

MARTES, 5 DE MAYO DE 2015
Nº 100
EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA E RECADACIÓN PROVINCIAL
Anuncio
ASUNTO: Citación para notificación, por comparecencia, de dilixencia de embargo de vehículos en
procedemento de constrinximento, ao abeiro do artigo 112 da lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
ÓRGANO RESPONSABLE DA TRAMITACIÓN: Tesourería-Servizo de Xestión Tributaria e Recadación.
LUGAR E HORA ONDE SE DEBE COMPARECER: Servizo de Xestión Tributaria e Recadación, rúa Tui, nº 5
baixo, Lugo, en días laborables, de luns a venres, de 9:00 a 14:00 horas.
PRAZO: Quince días naturais contados dende o siguiente a esta publicación.
EFECTOS DA FALTA DE COMPARECENCIA DO INTERASADO OU DO SEU REPRESENTANTE: Para todos os
efectos legais, o acto entenderase notificado dende o día seguinte ao vencemento do prazo sinalado.
NOME
NIF
EXPEDIENTE
ALVAREZ ROCA LUIS MIGUEL
10063770M
106519
BALEA CARBALLOSA HORTENSIA
33845404F
137718
CANCIO DONLEBUN DURAN MAXIMO MANUEL
33847703Y
283903
CHAOS POMBO ANTONIO
76609288Z
87218
CONDE LOPEZ JOSE LUIS
33309164N
351139
CORREA ARES ANTONIO
32372289L
313558
DIAZ LOPEZ MARIA DIANA
76624175C
186638
EXPOSITO LENCE FERNANDO
33857298X
164553
GOMEZ BERMUDEZ JORGE ELIECER
X9503583Y
286641
IGLESIAS MELLA CAMILO
33349088P
182362
JBARAT JAMAL
X6118777H
276438
JIMENEZ JIMENEZ ANGEL
34965992N
148938
LAMAS LOPEZ ALBERTO
33347945S
241068
ÑEKHTIB BRAHIM
X7030120D
283364
LOPEZ DOMINGUEZ FERNANDO CARLOS
34991833R
292502
LUCIANO PARDILLA LUIS DANIEL
X7841765F
317558
MESLOHI KAMAL
X7632455C
283824
OTERO SUFUENTES JOSE DAVID
33535927H
69640
PRIETO DÍAZ MARIA NANSI
76571279R
79179
PROTEL SISTEMA DE SEGURIDAD SL
B15271042
317778
RODRIGUEZ CARRIL ROGELIO
32433098Q
226998
TOUZON MUÑOZ ANA
76623719r
124721
VAZQUEZ DIAZ JORGE
34266638Q
20217
2
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
En Lugo, 14 de abril de 2015. O tesoureiro.
R. 1617
ASUNTO: Citación para notificación, por comparecencia, en procedemento recaudatorio (artigo 112 da Lei
58/2003 Xeral Tributaria)
ORGANISMO: EXMA. DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO
ORGANO RESPONSABLE DA TRAMITACION: TESOURERÍA – SERVIZO DE RECADACIÓNLUGAR E HORA ONDE SE DEBE COMPARECER: Servizo Provincial de Recadación, Rúa Tui nº 5 de Lugo, en días
laborables, de luns a venres, de 9 a 14 horas.
PRAZO: 15 días naturais a contar dende o seguinte a esta publicación.
EFECTOS DA FALTA DE COMPARECENCIA DOS INTERESADOS OU DOS SEUS REPRESENTANTES: A tódolos
efectos legais, darase por notificado o acto dende o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado.
NOME
NIF
EXP
CONCEPTO
POMBO CABODEVILA MARIA CARMEN
76566852J
2015/10533
SALARIOS Y PENSIONES
SIMON FERNANDEZ JOSE LUIS
33799646L
2009/01560
SALARIOS Y PENSIONES
CALVO MARTINEZ DAVID
46910041T
2011/06292
SALARIOS Y PENSIONES
LODOS FERNANDEZ SANTIAGO
33331221N
2015/00072
SALARIOS Y PENSIONES
FOLGUEIRA GARCIA GONZALO
33846195Q
2015/00072
SALARIOS Y PENSIONES
COSGAYA PAYO JUAN CARLOS
37347456X
2015/06880
SALARIOS Y PENSIONES
ALONSO MIGUEZ FRANCISCO
33812218X
2011/06268
SALARIOS Y PENSIONES
TATAR ADRIAN
X7603716P
2011/06509
SALARIOS Y PENSIONES
FERNANDEZ NOGUEIRA MIGUEL ANGEL
33330058E
2011/06513
SALARIOS Y PENSIONES
LADO CANOSA JUAN AGUSTIN
79321741P
2015/05596
SALARIOS Y PENSIONES
LORIDO CAMIÑO CANDIDO
33838409G
2011/08845
SALARIOS Y PENSIONES
CAMINO LOPEZ MANUEL
34227303Z
2011/06377
SALARIOS Y PENSIONES
FOLGUEIRA GARCIA GONZALO
33846195Q
2011/06178
SALARIOS Y PENSIONES
GUEDES PINTO PIRES ANA PAULA
X2858418R
2011/08427
SALARIOS Y PENSIONES
GONZALEZ NUÑEZ JOSE ANTONIO
34247829R
2011/08049
SALARIOS Y PENSIONES
RAÑON MARTINEZ CONCEPCION
33684143E
2011/04450
SALARIOS Y PENSIONES
ALCAZAR MURILLO ENCARNACION
27749709W
2015/04222
SALARIOS Y PENSIONES
CAMOIRA COBAS ANTONIO
76534378S
2011/04762
SALARIOS Y PENSIONES
ASLAQUI SAAD EDDINE
X6293709N
2011/05929
SALARIOS Y PENSIONES
3
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
GUERRA LOPEZ JOSE
34252926S
2014/06730
SALARIOS Y PENSIONES
LORIDO CAMIÑO CANDIDO
33838409G
2011/08845
SALARIOS Y PENSIONES
POL IGLESIAS MANUEL
76574335K
2015/04223
SALARIOS Y PENSIONES
Lugo,13 de abril de 2015. O TESOUREIRO
R. 1715
Anuncio
ASUNTO: Citación para notificación, por comparecencia, en procedemento recaudatorio (artigo 112 da Lei
58/2003 Xeral Tributaria)
ORGANISMO: EXMA. DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO
ORGANO RESPONSABLE DA TRAMITACION: TESOURERÍA – SERVIZO DE RECADACIÓNLUGAR E HORA ONDE SE DEBE COMPARECER: Servizo Provincial de Recadación, Rúa Tui nº 5 de Lugo, en días
laborables, de luns a venres, de 9 a 14 horas.
PRAZO: 15 días naturais a contar dende o seguinte a esta publicación.
EFECTOS DA FALTA DE COMPARECENCIA DOS INTERESADOS OU DOS SEUS REPRESENTANTES: A tódolos
efectos legais, darase por notificado o acto dende o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado.
NOME
EXP
NIF
CONCEPTO
DAVID ODRIGUEZ DOSOUTO
2011/08170
B27184175
DERIVACION DE RESPONSABILIDAD
RAMON MOURIÑO LAMAS
2012/00055
33290225W
DERIVACION DE RESPONSABILIDAD
ANTONIO LOPEZ GARCIA
2011/08312
33686208V
DERIVACION DE RESPONSABILIDAD
FRINELEC SL
2009/02279
B27109776
DERIVACION DE RESPONSABILIDAD
CLUB ANCARES
2012/03521
G27128057
EMBARGO DE INMOBLE
MAEXPA GRUPO INMOBLILIARIO SL
2010/17454
B15804396
EMBARGO DE INMOBLE
PROMOCIONES SAN BARTOLO
2010/03445
B27153584
EMBARGO DE INMOBLE
INTUMI SA
2014/02901
A15535602
PROVIDENCIA DE EMBARGO
Lugo, 21 de abril de 2015. O TESOUREIRO,
R. 1716
CONCELLOS
BEGONTE
Anuncio
Información pública
Habéndose aprobado por resolución da alcaldía de data 24 de abril de dous mil quince os padrós que a
continuación se relacionan, e expóñense o público polo prazo de quince días hábiles contados dende o seguinte
ó da publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
-
Taxa por abastecemento de auga e ive sobre o seu consumo, correspondente o primeiro trimestre do
ano dous mil quince.
4
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
-
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
B.O.P de Lugo
por recollida de lixo correspondente o primeiro trimestre do ano dous mil quince.
pola rede de sumidoiro correspondente o primeiro trimestre do ano dous mil quince.
canón de auga da Xunta de Galicia correspondente ó primeiro trimestre do ano dous mil quince.
de autoconsumos de auga correspondente ó primeiro trimestre do ano dous mil quince.
Recurso: Contra o acordo da aprobación do padrón poderá interporse recurso de reposición.
Prazo de presentación do recurso: Un mes contado dende o día inmediato seguinte ó do término do período
de exposición ó público do padrón.
Órgano ante o que se recorre: Sr. Alcalde-presidente do Concello de Begonte.
Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu caso se formulen poderán
interporse recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establecen na Lei
Reguladora da referida xurisdicción.
ANUNCIO DE COBRANZA
Para o cobro dos mesmos, os recibos seranlles cargados nas contas bancarias respectivas, e fíxase como
período de cobro voluntario o prazo de dous meses, contados a partir do período de exposición pública.
Finalizado o exercicio pasarase o seu cobro pola vía de constrinximento, cos recargos previstos no artigo 28 da
Lei 58/2003 de 17 de decembro, Lei Xeral Tributaria, a través de Servicio Provincial de Recadación da Excma.
Deputación Provincial de Lugo.
A presente publicación, nos dous supostos, de edicto de exposición ó público dos padrós e anuncio de
cobranza, ten o carácter de notificación colectiva, ó amparo do establecido no artigo 102.3 da Lei Xeral
Tributaria e 23 e 24 do RD939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación.
Begonte, 24 de abril de 2015. O ALCALDE. Asdo: José Ulla Rocha
R. 1789
LUGO
Anuncio
CITACIÓNS PARA NOTIFICACIÓNS POR COMPARECENCIA
Dado que non foi posible realizar a notificación ó interesado ou ó seu representante coñecido por causas non
imputables a esta Administración, e posto que foi intentada por dúas veces, en cumprimento do que dispón o
artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de diciembre, Xeral Tributaria, a continuación relaciónanse as notificacións de
procedementos de xestión tributaria, tramitados polo Servizo de Facenda Local en conceptos do Imposto
Incremento Valor dos terreos, Imposto sobre bens Inmobles, Taxa pola prestración de Servizos Urbanisticos,
Taxa pola Prestación de servizos Urbanisticos e imposto sobre construcións,instalacións e obras, Taxa por
aproveitamentos especiais da vía pública, Taxa por Licencias de apertura de establecementos, Imposto sobre
vehículos de tracción mecánica, Taxa pola Prestación dos servicios de bombeiros e Taxa por aproveitamentos
especiais da vía pública.- paxases, para coñecemento dos suxeitos pasivos, obrigados tributarios, ou dos seus
representantes, para que no prazo de quince días naturais, contados o día seguinte ó da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia comparezan ante este Concello, ronda da Muralla 197, 2º andar, Servizo
de Facenda Local para ser notificados. Transcorrido o dito prazo sen que se producise a comparecencia, a
notificación entenderase realizada para tódolos efectos legais dende o día seguinte ó do vencemento daquel.
IMPOSTO INCREMENTO VALOR DOS TERREOS
remesa 12/2014º
N.Recib
Nome Contribuínte
7018483
6853542
6915653
6915478
6916858
ALONSO*GARCIA,JOSE MARIA
LOPEZ*FERNANDEZ,MANUELA
PENA*LOMBAO,AVELINA
SILVOSA*PEREZ,ARTURO
SOUTO*PEREZ,ESTELA
NIF
Situación
Total
033314924
076553631
033739422
033845930
034876884
RUA ILLA DE MAN, 4 P04 E
105,07
POLIG SUNP SUR K,
SUNP SUR
542,92
RUA FONTANEIRA, 10 SUELO
904,12
RUA PONTEVEDRA, 42 TODOS 3.985,17
PRAZA CATASOL (DO), 3 P05 IZ 173,17
remesa 1/2015
N.Recib
6198476
6198472
6198754
6198755
Nome Contribuínte
ABELAIRAS*DIAZ,FRANCISCO JOSE
ABELAIRAS*DIAZ,MANUEL ANGEL
LOPEZ*GONZALEZ,MARIA SOL
LOPEZ*GONZALEZ,MARIA SOL
NIF
033560151
033304247
076615178
076615178
Situación
Total
AVDA CORUÑA (DA), 459 P04 C
99,13
AVDA CORUÑA (DA), 459 P04 C
99,13
RUA DOUTOR XERMAN ALONSO
65,36
RUA DOUTOR GASALLA, 18 P02 A 160,88
5
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
6198756
6198757
LOPEZ*GONZALEZ,MARIA SOL
LOPEZ*GONZALEZ,MARIA SOL
076615178
076615178
B.O.P de Lugo
RUA DOUTOR XERMAN ALONSO
RUA DOUTOR XERMAN ALONSO
65,36
65,36
IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES
N.Recib
6785052
6785054
7093344
6780234
6780238
6780243
6785716
6915619
6928362
7091777
7088269
7089851
6926930
6927491
6928412
7097793
7097929
7097928
7097927
7097794
6780261
6929942
6930356
7011845
7088278
7097764
7025803
7097935
6783618
7097774
6784146
7088030
7088035
7088032
7097768
7015836
7018378
7097762
7097792
7086412
6780011
6927914
6927858
Nome Contribuínte
NIF
ABELLEIRA*MAYOR,JESUS
033825114
ABELLEIRA*MAYOR,MARIA RITA
033843423
ARIAS*CASTRO,MIGUEL
033307864
BOURIO*PAZ,ILDEFONSO FERNANDO 033830892
BOURIO*PAZ,ILDEFONSO FERNANDO 033830892
BOURIO*PAZ,ILDEFONSO FERNANDO 033830892
CABADO*CASTRO,PILAR
033318446
CASANOVA*SANCHEZ,MARIA DEL
033795000
CASTRO*PALMEIRO,MARIA ESTRELLA 033813386
CDAD PROP RUA RAIÑA (DA) 5
E2704190
CONSTRUCCIONES MON SL
B2701012
CONSTRUCCIONS E ALUMINIOS
B2722485
DIAZ*PEREZ,MARIA JOSE
033316394
FERNANDEZ*FERNANDEZ,PILAR
033313072
FERNANDEZ*JACOB,RUBEN PABLO
033539162
FERNANDEZ*LOPEZ,JULIO
033844217
FERNANDEZ*LOPEZ,JULIO
033844217
FERNANDEZ*LOPEZ,JULIO
033844217
FERNANDEZ*LOPEZ,JULIO
033844217
FERNANDEZ*LOPEZ,JULIO
033844217
IGLESIAS*SANCHEZ,JOSE MARIO
010481121
INVERAN GESTION SL
B8549805
INVERAN GESTION SL
B8549805
LAFARGE ARIDOS Y HORMIGONES SAA 0866187
LEGASPI*BASANTA,JACINTO
033808509
LOPEZ*VIAN,JORGE
076566820
MASEDA*MEJUTO,MARIA PILAR
033316319
MINARA LUCUS SL
B2744142
PEREIRA*RODRIGUEZ,ALVARO
034226235
PRESAS*GARCIA,ANTONIO
076798889
PROBUSTO SL
B2728882
PROINLUGO SL
B2711859
PROINLUGO SL
B2711859
PROINLUGO SL
B2711859
REDONDO*LOPEZ,ANTONIO
033779267
SUBCOMUNIDAD DE GARAJES Y
H2739236
SUELO VILLAQUILAMBRE SL
B2430986
URBATRINSA SL
B2721763
URBATRINSA SL
B2721763
VARELA*CORREDOIRA,MONICA
076577999
VAZQUEZ*MEILAN,GERARDO
033799590
VILLAR*GARCIA,JOSE
033625803
VIVERO*OTERO,MANUEL
033603885
• INTERESADO
• LUALFER SL
• (B27162122)
•
• MANUEL BARREIRO
FOUZ
• (33594849Z)
•
• ORGANO TRAMITADOR
• SERVIZO DE FACENDA LOCAL
(IBI)
• SERVIZO DE FACENDA LOCAL
(IBI)
Situación
Total
RUA QUIROGA BALLESTEROS, 11
93,92
RUA QUIROGA BALLESTEROS, 11
93,92
LUGAR MATELO (SANTA MARIA DE1.455,54
POLIG PARQUE EMP AS
58,81
POLIG PARQUE EMP AS
58,81
POLIG PARQUE EMP AS
58,81
RUA SAN ROQUE, 119 PBJ D
112,89
RUA SANTO GRAAL, 117 TODOS
71,77
RUA OTERO PEDRAYO
22,31
RUA GUSTAVO FREIRE (MUSICO),
381,54
RUA INDUSTRIA (DA),
TODOS
335,85
RUA SAN EUFRASIO, 98 A01 C
265,32
RUA LOPO LIAS, 4 P04 IZ
98,95
PRAZA PRIMEIRO DE MAIO, 8 PBJ
7,00
RUA SOTO FREIRE, 6 Bl 2 P03 C
509,46
RUA ROF CODINA (VETERINARIO), 273,45
RUA ROF CODINA (VETERINARIO), 195,33
RUA ROF CODINA (VETERINARIO), 114,18
RUA ROF CODINA (VETERINARIO), 570,93
RUA ROF CODINA (VETERINARIO), 739,20
LUGAR REGUEIRO (O) (OMBREIRO),
50,98
RUA SAN ROQUE, 111 PBJ 0001
457,39
RUA SAN ROQUE, 109 PBJ 0001
586,41
RUA PANADEIRAS (DAS), 8
1.152,91
RUA CASTELAO, 57 A01 A
41,34
RUA ILLA DE EIVISA, 26 TODOS
98,49
LUGAR FAZAI (CARBALLIDO),
527,92
RUA CARPINTEIROS (DOS),
631,36
RUA RIO CABE, 42 P02 IZ
69,93
RUA FARALLONS, 9 TODOS
91,56
RONDA MURALLA (DA), 55 P01
590,31
RUA REI DON GARCIA, 21 S02 O 183,65
RUA REI DON GARCIA, 21 S02 O
9,18
RUA REI DON GARCIA, 21 S02 O
18,48
RUA HERBA (DA), 13 TODOS
938,22
AVDA CORUÑA (DA), 351 S01 00015.336,71
PRAZA FERROL (DE), 6 P05 D
328,64
RUA RAFAEL DIESTE, 2 PBJ
175,02
ESTDA GRANXA (DA),
PBJ 0013 133,68
RUA PONTEVEDRA, 1 TODOS
2.191,83
RUA LAMAS DE PRADO, 106 PBJ
42,44
RUA OTERO PEDRAYO
64,53
RUA OTERO PEDRAYO
65,41
• PROCEDEMENTO
• PROCEDER á devolución das cantidades
ingresadas a través dos recibos de padrón
con número fixo 3489017 e referencia
catastral 7167506PH1676N 0001SL, xirados
en concepto de Imposto sobre Bens
Inmobles de natureza urbana. Números de
recibo 5312968, 5565174.
• PROCEDER á devolución das cantidades
ingresadas a través dos recibos de padrón
con número fixo 3186432 e referencia
catastral 9023007PH1692S 0001DD, xirados
en concepto de Imposto sobre Bens
Inmobles de natureza urbana. Números de
recibo 5269660, 5521906, 6108112,
6643419.
6
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
• MANUEL VÁZQUEZ DÍAZ
• (33604982G)
•
• SERVIZO DE FACENDA LOCAL
(IBI)
B.O.P de Lugo
• PROCEDER á devolución das cantidades
ingresadas a través dos recibos de padrón
con número fixo 3186415 e referencia
catastral 9123614PH1692S 0001LD, xirados
en concepto de Imposto sobre Bens
Inmobles de natureza urbana. Números de
recibo 6184301/1, 6184301/2, 6720394.
TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS URBANÍSTICOS
NOME CONTRIBUÍNTE
N.I.F. – C.I.F.
ENDEREZO FISCAL
LIQUIDACIÓN
VAZQUEPAC SL
B-27347327
ARGIZ, 10 (TABOADA-LUGO)
Acordo Xunta de Goberno do
3-12-2014
JESUS ROSON DE LA FUENTE
76.550.639-S
BLANCO
AMOR,
NOGAIS – LUGO)
(AS
Acordo Xunta de Goberno do
3-12-2014
VICENTE BLANCO MOSQUERA
76.367.645-D
ESTRADA DA GRANXA, 14 –
5ºC
Acordo Xunta de Goberno do
17-12-2014
NORDOME SL
B-27278332
TEATRO, 6 – 1º
Acordo Xunta de Goberno do
3-12-2014
VILARES LUGO SL
B-27140391
CASTELAO, 3-ENT
Acordo Xunta de Goberno do
3-12-2014
TERESA GONZALEZ SANCHEZ
33.856.126-B
COLOMBIA,
CORUÑA)
ACASTI REFORMAS SL
B-27399021
CONCEPCION ARENAL, 55 –
PBJ
SERVIZOS
URBANÍSTICOS
5
8-12º
E
(A
IMPOSTO
Acordo Xunta de Goberno do
15-10-2014. LIQ 7012192
Decreto 14010211
TAXAS POLA PRESTACIÓN
INSTALACIÓNS E OBRAS
DE
SOBRE
CONSTRUCIÓNS,
NOME CONTRIBUÍNTE
N.I.F. – C.I.F.
ENDEREZO FISCAL
LIQUIDACIÓN
MARÍA TERESA NOVO VARELA
33.306.534-G
LAMAS DE PRADO, 176-2º
Decreto 15001389
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES
CONSTANDICAR SL
B-27350537
NAZARIO ABEL, 86 – ENT
Acordo Xunta de Goberno
do 14-01-2015
CDAD PROP AVDA CORUÑA 441
H-27192210
REISEÑOR, 6-8, PBJ
7017932
NORDOME SL
B-27278332
TEATRO, 6 – 1º
7086399
CDAD PROP RUA XENERAL TELLA 6
H-27242502
XENERAL TELLA, 6
Decreto 14010957
CDAD PROP RUA DEPUTACION 15
H-27223114
DEPUTACION 15-5ºIZ
Decreto
7017658
14010482. LIQ
TAXAS POR APROVEITAMENTOS ESPECIAIS DA VÍA PÚBLICA
NOME CONTRIBUÍNTE
N.I.F. – C.I.F.
ENDEREZO FISCAL
LIQUIDACIÓN
LUCUS INTEGRAL SL
B-27463660
PRAZA ALACANTE, 7-8, PBJ
7100282
H-27218510
MARQUES
128
7023684
PIZGA LUGO SL
B-27.315.241
IRMANS CARRO, 7-1ºC
7088438
RECUBRE LUGO SL
B-27295120
DEPUTACION, 13 – PBJ
7024671
RECUBRE LUGO SL
B-27295120
DEPUTACION, 13 – PBJ
7088439
NORDOME SL
B-27278332
TEATRO, 6 – 1º
7028369
JOSE CARBALLAL GOMEZ
33.604.808-Z
SAN EUFRASIO, 89-5ºA
7014059
CDAD PROP AVDA
OMBREIRO 128
MARQUES
DE
OMBREIRO
7
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
CONSTRUCCIONES LOPEZURDI SL
B-27201326
DIEGO PAZOS, 9-5º (SARRIA
– LUGO)
6925642
PROITEC ARQUITECTOS SL
B-27280932
CAMIÑO VERDE, 23 BIS –
ENT
7026160
MONTAJES METALNOR SL
B-27384833
PAXARIÑOS, 23-5º
7017323
TAXAS POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.-
INTERESADO
ÓRGANO TRAMITADOR
PROCEDEMENTO
RODRÍGUEZ
SERVICIO DE FACENDA
Número liquidación
SOBREDO
LOCAL
7014039
GRUPO
SERVICIO DE FACENDA
Número liquidación
HOSTELERO
LOCAL
7014092
RESTAURANTE
SERVICIO DE FACENDA
Número liquidación
A REBOLA CB
LOCAL
7089498
RICARDO
(33.553.815-N)
LUCENSE PEÑA SL
(B27416684)
(E27461375)
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.INTERESADO
ÓRGANO TRAMITADOR
PROCEDEMENTO
CINTIA QUINTÁS
SERVICIO DE FACENDA
Decreto número 14010628
ANTAS
LOCAL (IVTM)
do 19 de novembro
INTERESADO
ÓRGANO TRAMITADOR
PROCEDEMENTO
JESÚS
SERVICIO DE FACENDA
Decreto número 14010784
RODRÍGUEZ
LOCAL (IVTM)
do 24 de novembro
CARLOS
SERVICIO DE FACENDA
Decreto número 15000304
FERNÁNDEZ
LOCAL (IVTM)
do 19 de xaneiro
VICENTE
SERVICIO DE FACENDA
Decreto número 15000308
CARRICOBA
LOCAL (IVTM)
do 19 de xaneiro
HILDARA
SERVICIO DE FACENDA
Solicitude exención
CASTRO LODOS
LOCAL (IVTM)
(33.539.367-P)
VÁZQUEZ
(33.810.998-D)
VARELA
(33.577.574-N)
ENGRAVA
(33.327.987-K)
(76.521.805-T)
8
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
TAXA POLA PRESTACIÓN DOS SERVICIOS DE BOMBEIROS.INTERESADO
ÓRGANO TRAMITADOR
PROCEDEMENTO
MANUEL GARCÍA
SERVICIO DE FACENDA
Número liquidación
GABARRE
LOCAL
7014086
PABLO EXPÓSITO
SERVICIO DE FACENDA
Número liquidación
GONZÁLEZ
LOCAL
7093151
REBECA
SERVICIO DE FACENDA
Número liquidación
MORENO RAMOS
LOCAL
7099444
(05.426.030-P)
(33.339.217-G)
(05.935.140-J)
TAXA POR PROVEITAMENTOS ESPECIAIS DA VÍA PÚBLICA.- PASAXES
INTERESADO
ÓRGANO TRAMITADOR
PROCEDEMENTO
JOSÉ LUIS
SERVICIO DE FACENDA
Solicitude devolución
BECERRA PARDO
LOCAL
(33.808.869-L)
Lugo, 8 de abril de 2015. O Alcalde P.D. A.Tenenta de Alcalde Delegada da Área de Economía,
Emprendemento, Autónomos e Educación. (Decreto número 13008312 do 30/08/2013). Asdo.: Sonia Méndez
García.
R. 1460
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE EMBARGOS DE SOLDOS E SALARIOS
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-lo embargo de soldos e salarios no procedimento recadatorio, a pesar dos dous intentos
realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15 días
naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou por
medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación Executiva do
Concello de Lugo, sita na Ronda da Muralla 7-8, baixo. Horario: de luns a xoves de 9 h a 18 h., venres de 9 h a
14 h. Teléfono: 982-255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos
legais desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedimento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Embargos de soldos e salarios.
Lugo, a 27 de abril do 2015. A Tesoureira Accidental. Natalia Framil Rego.
NOME
DNI
EXPEDIENTE
FERNANDEZ VIZCAINO VANESSA
33538905Y
2014EXP47006037
SEREN MARINO MARIA PILAR
33822711S
2015EXP47000167
R. 1796
9
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE EMBARGOS DE PENSIÓNS
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-lo embargo de pensións no procedimento recadatorio, a pesar dos dous intentos
realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15 días
naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou por
medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación Executiva do
Concello de Lugo, sita na Rúa Ronda da Muralla 7-8, baixo. Horario: de luns a xoves de 08:30 h a 18:00 h.,
venres de 08:30 h a 14:30 h. Teléfono: 982-255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedimento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Embargos de pensións.
Sen perxuicio de canto antecede, ponse en coñecemento que o pago dos débitos poderase efectuar en
calquera sucursal da rede de oficinas de Abanca, ou mediante pagamento ON-LINE na WEB:http://www.lugo.es/.
Tamen na oficina de recadación executiva sita na Ronda de Muralla nº 7-8, baixo, de Lugo, mediante tarxetas.
Lugo 27 de abril do 2015. A Tesoureira Accidental. Natalia Framil Rego.
NOME
DNI/CIF
EXPEDIENTE
FREIRE FERNANDEZ MARIA DOLORES
33836973V
2014EXP47004936
VARELA ARMADA MARIA ALICIA
33788077L
2010EXP47001938
DIAZ VAZQUEZ JESUS ANTONIO
33776231H
1999EXP47000545
R. 1797
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE EMBARGO DE BENS INMOBLES
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-lo embargo de bens inmobles no procedimento recadatorio, a pesar dos dous intentos
realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15 días
naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou por
medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación Executiva do
Concello de Lugo, sita na Ronda da Muralla nº 7-8, baixo. Horario: de luns a xoves de 08:30 h a 18:00 h, venres
de 08:30 h a 14:30 h. Teléfono 982-255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedimento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Embargo de bens inmobles.
Sen perxuicio de canto antecede, ponse en coñecemento que o pago dos débitos poderase efectuar en
calquera sucursal da rede de oficinas de Novagalicia Banco, ou mediante pagamento ON-LINE na
WEB:http://www.lugo.es/. Tamen na oficina de recadación executiva sita na Ronda de Muralla nº 7-8, baixo, de
Lugo, medIante tarxetas.
Lugo, a 27 de abril de 2015. A Tesoureira Accidental. Natalia Framil Rego.
10
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
NOME
DNI/CIF
EXPEDIENTE
CELA RODRIGUEZ JAVIER
76572991B
2013EXP47004958
ABUIN COSTA MARIA DEL MAR (cónxuxe)
33330425K
2013EXP47004958
FERNANDEZ PEREZ JOSE
33729359C
2012EXP47002675
REGO ABRAIRA HILARIA(cónxuxe)
33803285R
2012EXP47002675
R. 1798
Anuncio
NOTIFICACIÓN EDICTAL DE DILIXENCIAS DE EMBARGO DE CONTAS ABERTAS EN ENTIDADES DE DEPÓSITO
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-la dilixencia de embargo de contas bancarias abertas en entidades de depósito, a pesar
dos dous intentos realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no
prazo de 15 días naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar,
persoalmente ou por medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de
Recadación Executiva do Concello de Lugo, sita na Ronda da Muralla nº -7-8, baixo. Horario: de luns a xoves de
08:30
h
a
18:00
h, venres
de
08:30
h
a
14:30
h
Teléfono
982-255281
e-mail:
[email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
PROCEDIMENTO: Executivo de constrinximento. Dilixencia de embargo de diñeiro depositado en contas.
Sen perxuicio de canto antecede, ponse en coñecemento que o pago dos débitos poderase efectuar en
calquera sucursal da rede de oficinas de //Abanca, ou mediante pagamento ON-LINE na
WEB:http://www.lugo.es/. Tamen na oficina de recadación executiva sita na Ronda de Muralla nº 7-8, baixo, de
Lugo, mediante tarxetas.
Lugo, a 27 de abril de 2015. A Tesoureira Acctal. Asdo.-Natalia Framil Rego.
NOME
DNI
EXPEDIENTE
ENRIQUEZ VILLAMOR JOSE LUIS
33857677K
1999EXP47000018
R. 1799
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE EMBARGOS DE BENS MOBLES
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-lo embargo de bens mobles no procedimento recadatorio, a pesar dos dous intentos
realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15 días
naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou por
medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación Executiva do
Concello de Lugo, sita na Ronda da Muralla 7-8 baixo. Horario: de luns a xoves de 9 h a 18 h., venres de 9 h a 14
h. Teléfono: 982-255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedimento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Embargos de bens mobles.
Sen perxuicio de canto antecede, ponse en coñecemento que o pago dos débitos poderase efectuar en
calquera sucursal da rede de oficinas de Abanca, ou mediante pagamento ON-LINE na WEB:http://www.lugo.es/.
Tamen na oficina de recadación executiva sita na Ronda de Muralla nº 7-8, baixo, de Lugo, mediante tarxetas.
Lugo, a 27 de abril de 2015. A Tesoureira Acctal. Natalia Framil Rego.
11
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
NOME
DNI/CIF
EXPEDIENTE
CANCIO-DONLEBUN DURAN JUAN CARLOS
33819070P
1998EXP47000295
COBAS FERREIRO JESUS ANGEL
33329217D
2005EXP47000843
MATEI MARIANA FLORENTINA
X8627476S
2013EXP47004090
FARIÑAS VILANOVA LUIS
33828547D
2011EXP47006757
VILARIÑO ROIS PAULA
33542041Z
2008EXP47004222
R. 1800
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE VALORACION DE BENS MOBLES EMBARGADOS
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-la valoración de bens mobles embargados no procedimento recadatorio, a pesar dos dous
intentos realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15
días naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou por
medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación Executiva do
Concello de Lugo, sita na Ronda da Muralla 7-8 baixo Horario: de luns a xoves de 9 h a 18 h., venres de 9 h a 14
h.Teléfono: 982-255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedimento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Valoración de bens mobles embargados.
Sen perxuicio de canto antecede, ponse en coñecemento que o pago dos débitos poderase efectuar en
calquera sucursal da rede de oficinas de Novagalicia Banco, ou mediante pagamento ON-LINE na
WEB:http://www.lugo.es/. Tamen na oficina de recadación executiva sita na Ronda de Muralla nº 7-8, baixo, de
Lugo, medIante tarxetas.
Lugo, a 27 de abril do 2015. A Tesoureira Acctal. Natalia Framil Rego.
NOME
DNI
EXPEDIENTE
VEREZ DIAZ ANTOLINA ANGELA
76578025P
2012EXP47004219
R. 1801
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DA CONTESTACION O ESCRITO PRESENTADO
POR DON EMILIO RODRIGUEZ PRIETO EN CALIDADE DE ADMINISTRADOR DE URBE SANTIAGO SL
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-lo la contestación ó escrito presentado por Don Emilio Rodríguez Prieto en calidade de
administrador de URBE SANTIAGO SL a pesar dos dous intentos realizados, cítase ós seguintes debedores que a
continuación se relacionan para que no prazo de 15 días naturais, contados a partir do seguinte o da publicación
deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou por medio de representante, as notificacións que figuran na
relación adxunta, na oficina de Recadación Executiva do Concello de Lugo, sita na Ronda da Muralla 7-8, baixo.
Horario: de luns a xoves de 9 h a 18 h., venres de 9 h a 14 h. Teléfono: 982-255281 e-mail:
[email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedimento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Notificación la contestación ó escrito
presentado por Don Emilio Rodríguez Prieto en calidade de administrador de URBE SANTIAGO SL.
12
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
Sen perxuicio de canto antecede, ponse en coñecemento que o pago dos débitos poderase efectuar en
calquera sucursal da rede de oficinas de Novagalicia Banco, ou mediante pagamento ON-LINE na
WEB:http://www.lugo.es/. Tamen na oficina de recadación executiva sita na Ronda de Muralla nº 7-8, baixo, de
Lugo, mediante tarxetas.
Lugo, a 27 de abril do 2015. A Tesoureira Accidental. Natalia Framil Rego.
NOME
CIF
EXPD.DE REFERENCIA
RODRIGUEZ PRIETO EMILIO
9250380X
2011EXP47003155
R. 1802
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE AMPLIACION DE ANOTACION DO EMBARGO
DE BENS MOBLES
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-la ampliación de anotación do embargo de bens mobles no procedimento recadatorio, a
pesar dos dous intentos realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no
prazo de 15 días naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar,
persoalmente ou por medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de
Recadación Executiva do Concello de Lugo, sita na Ronda da Muralla 7-8. Horario: de luns a xoves de 9 h a 18 h.,
venres de 9 h a 14 h. Teléfono: 982-255281 e-mail: recadacio[email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedimento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Ampliacións de anotación do embargo de
bens mobles.
Lugo, a 27 de abril de 2015. A Tesoureira Accidental. Asdo.- Natalia Framil Rego.
NOME
DNI
EXPEDIENTE
GARCIA GARCIA MARIA PAZ
33773950Z
2008EXP47000183
R. 1803
MONFORTE DE LEMOS
Anuncio
Citación por comparecencia (art. 112 LXT). Edicto de notificación de providencia de constrinximento.
Faise público que mediante o presente edicto notificalles a providencia de constrinximento xunto co título
executivo, aos suxeitos pasivos que figuran como debedores á Facenda Local no Servicio de xestión, recadación e
inspección do Concello de Monforte de Lemos e que se relacionan no anexo polos débitos que se indican, ao non
terse podido practicar a notificación persoal, por ser descoñecidos ou non ser encontrados no domicilio declarado
e/ou coñecido, ou rexeitaren a notificación.
De conformidade co estipulado no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, requírense os
debedores relacionados co fin de que comparezan, por sí ou por medio de representante, e se presenten na oficina
de recadación do Concello de Monforte de Lemos, sita na Rúa Campo de San Antonio 1 Bx, no expediente executivo
que se segue respecto deles.
Transcorridos quince días naturales dende o día seguinte á publicación deste edicto no correspondente Boletín
Oficial, sen se presentar a persoa interesada, darase por notificado para todos os efectos.
Ás seguintes persoas e polos conceptos que se relacionan: Monforte de Lemos a, 15 de abril de 2015. A
TESOUREIRA. Mª Teresa Diz Alonso
13
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120817167
77419192L
ABALO FERREIRO LIDIA
120815319
FI00006726
ABELLA MANUEL HROS
120817215
FI00006726
ABELLA MANUEL HROS
120816127
FI00006726
ABELLA MANUEL HROS
120819336
FI00006676
ACEIRO BOQUETE DOLORES
120818645
32447528W
ACEIRO MARTINEZ MARIA VICTORIA
120815322
32447528W
ACEIRO MARTINEZ MARIA VICTORIA
120819060
32447528W
ACEIRO MARTINEZ MARIA VICTORIA
120818533
32447528W
ACEIRO MARTINEZ MARIA VICTORIA
120816129
32447528W
ACEIRO MARTINEZ MARIA VICTORIA
120817217
32447528W
ACEIRO MARTINEZ MARIA VICTORIA
120820215
11629694C
ACUÑA GONZALEZ ANTONIO
120817676
11629694C
ACUÑA GONZALEZ ANTONIO
120819539
34115351A
AGUIAR GUITIAN ANTONIO
120818080
D21115P1
AGUIAR GUITIAN MATILDE
120814997
76616214V
AGUIAR RODRIGUEZ MERCEDES
120818676
34245925Y
AIRA BALDONEDO LISARDO
120815404
34245925Y
AIRA BALDONEDO LISARDO
120815122
34245925Y
AIRA BALDONEDO LISARDO
120816018
FI00006975
AIRA GONZALEZ DOMINGO
120815219
FI00006975
AIRA GONZALEZ DOMINGO
120817112
FI00006975
AIRA GONZALEZ DOMINGO
120820098
34234365S
AIRA LOPEZ RAMON
120817834
34112750R
AIRA MONDELO MARIA
120817833
34112750R
AIRA MONDELO MARIA
120818297
34111754V
AIRA VILAS MARIA DOLORES
120817718
34269183B
ALBELO PEREZ OSCAR OMAR
120819147
34269183B
ALBELO PEREZ OSCAR OMAR
120815203
32621477W
ALCEDO LEMA AVELINA
120817160
32621477W
ALCEDO LEMA AVELINA
120816072
32621477W
ALCEDO LEMA AVELINA
120815906
34268026G
ALCEDO LEMA CARLOS JOSE
120816984
34268026G
ALCEDO LEMA CARLOS JOSE
120819819
34268026G
ALCEDO LEMA CARLOS JOSE
120815085
34268026G
ALCEDO LEMA CARLOS JOSE
120820233
36154553W
ALDEGUER MENDEZ MARCOS
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120818894
X5459376G
ALMONTE DOMINGA
120815071
X8717551E
ALMONTE ROSARIO SUSANA
140001048
X8717551E
ALMONTE ROSARIO SUSANA
120817570
X8717551E
ALMONTE ROSARIO SUSANA
14
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120815893
X8717551E
ALMONTE ROSARIO SUSANA
120818273
DCRI20P
ALONSO RODRIGUEZ FERNANDO
(HEREDEROS DE)
120818219
D2SE22P
ALVARADO GARCIA JULIA (Y OTROS)
150000014
34264401J
ALVAREZ ALVAREZ MARIA JOSE
120820388
34155047R
ALVAREZ CABO HORTENSIA
120817864
I23134T1
ALVAREZ CANCIO ARGIMIRO
120818687
34121538A
ALVAREZ CASARES OBDULIA
120818585
34121538A
ALVAREZ CASARES OBDULIA
120818310
34117406B
ALVAREZ DIAZ ENRIQUE
120819704
34120818L
ALVAREZ DOVAL MANUEL
120818276
DCRI38P
ALVAREZ EDUARDO (HEREDEROS DE)
120817689
34246253N
ALVAREZ FERNANDEZ ANTONIO
120819277
34116483P
ALVAREZ FERNANDEZ CONCEPCION
120816931
44486300E
ALVAREZ GARCIA CLARA INES
120818182
D24124*
ALVAREZ GONZALEZ CECILIA
120818137
D22218T1
ALVAREZ GONZALEZ JAVIER
120819146
FI00000856
ALVAREZ GONZALEZ JESUS
120818136
D22217T1
ALVAREZ GONZALEZ JESUS
120817693
34121534E
ALVAREZ GUNTIÑAS CESAR
120819650
FI00000860
ALVAREZ IGLESIAS PEDRO
120818631
34248787Q
ALVAREZ ILLANES ALVARO
120818510
34248787Q
ALVAREZ ILLANES ALVARO
120818338
45229665G
ALVAREZ MARTINEZ JOSE
120818065
34127890F
ALVAREZ MARTINEZ MARINA
120818433
34123092Q
ALVAREZ NUÑEZ ANA MARIA TERESA
120818419
FI00000870
ALVAREZ PALLARES TOMAS
120816966
FI00000870
ALVAREZ PALLARES TOMAS
120818805
FI00000870
ALVAREZ PALLARES TOMAS
120819793
FI00000874
ALVAREZ PEREZ ELISEO
120819537
FI00000876
ALVAREZ REDONDO VICTOR
120819538
FI00000876
ALVAREZ REDONDO VICTOR
120819332
FI00021251
ALVAREZ REMEDIOS
120810302
76622005N
ALVAREZ REPRESAS MANUEL
120811103
76622005N
ALVAREZ REPRESAS MANUEL
120811931
76622005N
ALVAREZ REPRESAS MANUEL
120817275
76622005N
ALVAREZ REPRESAS MANUEL
120813791
76622005N
ALVAREZ REPRESAS MANUEL
120819569
76622005N
ALVAREZ REPRESAS MANUEL
120815395
76622005N
ALVAREZ REPRESAS MANUEL
120816194
76622005N
ALVAREZ REPRESAS MANUEL
15
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120817991
D11421T2
ALVAREZ RODRIGUEZ ANTONIO
140000896
44076367H
ALVAREZ RODRIGUEZ CESAR PEJERTO
150000037
44076367H
ALVAREZ RODRIGUEZ CESAR PEJERTO
120818685
34262607J
ALVAREZ RODRIGUEZ CONCEPCION
120817443
FI00007534
ALVAREZ RODRIGUEZ FERNANDO
120815570
FI00007534
ALVAREZ RODRIGUEZ FERNANDO
120818495
00876687L
ALVAREZ RODRIGUEZ FERNANDO
120816346
FI00007534
ALVAREZ RODRIGUEZ FERNANDO
120820321
34254641M
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE RAMON
120819808
34112990B
ALVAREZ SANZ GONZALO
120820385
34112990B
ALVAREZ SANZ GONZALO
120818348
34208873F
ALVAREZ SANZ JOSE
120817761
34113280W
ALVAREZ SANZA ALBERTO
120818671
34217868D
ALVAREZ SOTO ENRIQUE
120818674
34217868D
ALVAREZ SOTO ENRIQUE
120818672
34217868D
ALVAREZ SOTO ENRIQUE
120818499
34217868D
ALVAREZ SOTO ENRIQUE
120818673
34217868D
ALVAREZ SOTO ENRIQUE
120818500
34217868D
ALVAREZ SOTO ENRIQUE
120817608
34217868D
ALVAREZ SOTO ENRIQUE
120818501
34217868D
ALVAREZ SOTO ENRIQUE
150000025
34248070N
ALVAREZ SOTO PLACIDO
120816193
00068021X
ALVAREZ SS JOSEFA
120817273
00068021X
ALVAREZ SS JOSEFA
120815393
00068021X
ALVAREZ SS JOSEFA
120815469
34112846M
ALVAREZ VALDES SECUNDINO
120816259
34112846M
ALVAREZ VALDES SECUNDINO
120816978
34240220M
ALVAREZ VARELA PURIFICACION
120814922
34245274E
ALVARIN ALVAREZ MANUEL
120816848
34245274E
ALVARIN ALVAREZ MANUEL
120819865
34245274E
ALVARIN ALVAREZ MANUEL
120815758
34245274E
ALVARIN ALVAREZ MANUEL
120817724
X0118014R
ALVES DA SILVA CARLOS
120816256
34116062R
AMEIJIDE FERNANDEZ GERMAN
120817837
34116062R
AMEIJIDE FERNANDEZ GERMAN
120815467
34116062R
AMEIJIDE FERNANDEZ GERMAN
120817345
34116062R
AMEIJIDE FERNANDEZ GERMAN
120817933
34216151V
AMEIJIDE GONZALEZ GERMAN
120817330
34241369G
AMEIJIDE GONZALEZ MARIA JOSEFA
120816179
34241369G
AMEIJIDE GONZALEZ MARIA JOSEFA
120815452
34241369G
AMEIJIDE GONZALEZ MARIA JOSEFA
16
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120818179
D24115T1
AMOR GARCIA ANTONIO
120817607
X3539050V
ANTONIA TENNESSEE ROMILIO
120819536
FI00021002
ANTONIO
120819118
FI00021002
ANTONIO
120817331
E27269810
APV PROMOCIONES CB
120816181
E27269810
APV PROMOCIONES CB
120815454
E27269810
APV PROMOCIONES CB
120815055
38145753T
ARAIZ HERNANDEZ MARIO ANTULIO
120815870
38145753T
ARAIZ HERNANDEZ MARIO ANTULIO
120818233
DAC310F1
ARECHAGA CASANOVA JOAQUIN
120819986
34111483E
ARES GARZA JOSEFA
120815009
33264609P
ARES ROSENDE SUSANA
120815827
33264609P
ARES ROSENDE SUSANA
120816878
33264609P
ARES ROSENDE SUSANA
120819339
34243032B
ARIAS ALVAREZ JUAN CARLOS
120819847
34244106G
ARIAS CHAO JOSE MIGUEL
120820095
34244106G
ARIAS CHAO JOSE MIGUEL
120817374
34244106G
ARIAS CHAO JOSE MIGUEL
120820100
34244106G
ARIAS CHAO JOSE MIGUEL
120815499
34244106G
ARIAS CHAO JOSE MIGUEL
150000038
34244106G
ARIAS CHAO JOSE MIGUEL
120816283
34244106G
ARIAS CHAO JOSE MIGUEL
120819423
34230498N
ARIAS CURTO ANTONIO
120815077
34239193J
ARIAS CURTO JOSE
120819422
34239193J
ARIAS CURTO JOSE
120815899
34239193J
ARIAS CURTO JOSE
120816977
34239193J
ARIAS CURTO JOSE
120817185
34239781A
ARIAS DIAZ JOSE
120815283
34239781A
ARIAS DIAZ JOSE
120816101
34239781A
ARIAS DIAZ JOSE
120818059
D14315T1
ARIAS DURAN VICENTE
120816175
34140935B
ARIAS FEIJOO JESUS
120817977
34122865L
ARIAS GONZALEZ DOMINGO
120817978
34122865L
ARIAS GONZALEZ DOMINGO
120814936
34267255S
ARIAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
120815770
34267255S
ARIAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
120817582
34267255S
ARIAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
120819866
34267255S
ARIAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
120814983
34263513E
ARIAS GONZALEZ MODESTO
120815812
34263513E
ARIAS GONZALEZ MODESTO
120819441
34263513E
ARIAS GONZALEZ MODESTO
17
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120816913
34263513E
ARIAS GONZALEZ MODESTO
120817865
34117084B
ARIAS LOPEZ JOSE
120817831
34234675A
ARIAS LOPEZ JUAN
120817735
34122623F
ARIAS LOPEZ MANUEL
120816284
34207811A
ARIAS NUÑEZ JOSE
120817375
34207811A
ARIAS NUÑEZ JOSE
120818341
34207811A
ARIAS NUÑEZ JOSE
120815500
34207811A
ARIAS NUÑEZ JOSE
120815877
34125414S
ARIAS PARADELA ANTONIO
120815065
34125414S
ARIAS PARADELA ANTONIO
120816965
34125414S
ARIAS PARADELA ANTONIO
120819907
34125414S
ARIAS PARADELA ANTONIO
120819137
34175605C
ARIAS PEÑA JUAN BENITO
120819138
34175605C
ARIAS PEÑA JUAN BENITO
120818064
D14333T1
ARIAS RODRIGUEZ JAVIERA
120819186
34115340S
ARIAS VAZQUEZ MANUEL
120816773
34254240H
ARMESTO DACAL LUISA
120815362
34254240H
ARMESTO DACAL LUISA
120815678
34254240H
ARMESTO DACAL LUISA
120819318
34254240H
ARMESTO DACAL LUISA
120818229
DAC306F2
ARMESTO EUTIMIO
120819073
76618628Q
ARMESTO GONZALEZ JOSE
120818218
D2SE19P
ARMESTO MOSQUERA GUSTAVO (Y OTROS)
140001099
X7987591J
ARON GABRIEL PARASCA
120819080
A46950937
ARPO ESPAÑA SA
120819192
FI00000926
ARTAS DIAS JOSE
120815598
34275334K
ARVELO ALMONTE JONATHAN
120817468
34275334K
ARVELO ALMONTE JONATHAN
120816370
34275334K
ARVELO ALMONTE JONATHAN
120817382
34115154J
AVELLANEDA MELCHOR FELIX
120819337
FI00021253
AYAN CAROLINA HED
120819879
35310270A
AYAN FERREIROS VICTOR
120819806
34119265F
BAAMONDE ROBLES MANUEL
120818279
DCRI50D1
BAAMONDE ROBLES MANUEL (HEREDEROS
DE)
120818228
DAC305F3
BAAMONDE ROBLES ROBERTO (HEREDEROS
DE)
140001264
34268803E
BAHAMONDE GOMEZ IVANKA
140001274
34268803E
BAHAMONDE GOMEZ IVANKA
120820089
FI00000933
BALBOA PARDO MARIA
120820228
FI00000934
BALCARCEL LOPEZ FLORENTINO
120816845
77497323L
BALLESTERO HIDALGO ISAURA
18
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120819983
FI00021283
BALLINA JOSE
120815750
A28007276
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
120814909
A28007276
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
120817562
A28007276
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
120818018
D13218S1
BARBAGELATA CUROTTI EDUARDO
120818019
D13218S1
BARBAGELATA CUROTTI EDUARDO
120818020
D13219S1
BARBAGELATA CUROTTI HERMANOS
120819805
B32031593
BARCONSA SL
120819013
45540388C
BARREIRO CANO JULITA
120819132
34111209R
BARREIRO MARTINEZ DAVID
120815093
34111714T
BARREIRO VARELA GERMAN
120818677
34111714T
BARREIRO VARELA GERMAN
120819863
FI00000943
BARXA PEDRO
120819376
10030224Q
BECERRA GONZALEZ DELIA
120816457
34111909B
BEIRAN MONDELO JOSE MANUEL
120819120
FI00000951
BELTRAN RODRIGUEZ EVARISTO
120815738
X4238834A
BENITEZ ARIZALA LOURDES JACQUELINE
120816829
X4238834A
BENITEZ ARIZALA LOURDES JACQUELINE
120819054
34275656K
BENITEZ ARIZALA LOURDES JACQUELINE
140000995
43422107Q
BEREA ARIAS RAFAEL
120817625
43422107Q
BEREA ARIAS RAFAEL
120818116
34238077R
BEREA GUITIAN MANUELA
120817690
76606507Q
BERMEJO MOSQUERA MANUEL
120815385
34246213H
BERNARDINO FERNANDEZ MARIA LUZ
120816178
34246213H
BERNARDINO FERNANDEZ MARIA LUZ
120817267
34246213H
BERNARDINO FERNANDEZ MARIA LUZ
120815432
01720598Z
BESTEIRO RODRIGUEZ EDUARDO
120816229
01720598Z
BESTEIRO RODRIGUEZ EDUARDO
120817310
01720598Z
BESTEIRO RODRIGUEZ EDUARDO
120818004
34117877E
BLANCO ALEJANDRE JOSE
120817912
34117877E
BLANCO ALEJANDRE JOSE
120820055
34271628H
BLANCO ARAGON MOISES
120820056
34271628H
BLANCO ARAGON MOISES
120818583
34114149C
BLANCO CORCOBA INORINA
120817001
34114149C
BLANCO CORCOBA INORINA
120818686
34114149C
BLANCO CORCOBA INORINA
120818498
34114149C
BLANCO CORCOBA INORINA
120818670
34114149C
BLANCO CORCOBA INORINA
120815103
34114149C
BLANCO CORCOBA INORINA
120815921
34114149C
BLANCO CORCOBA INORINA
120819149
10093425J
BLANCO EXPOSITO BONIFACIO
19
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120819150
10093425J
BLANCO EXPOSITO BONIFACIO
120819151
10093425J
BLANCO EXPOSITO BONIFACIO
120818571
34216013V
BLANCO GOMEZ FERNANDO
120818669
34216013V
BLANCO GOMEZ FERNANDO
120820111
34216013V
BLANCO GOMEZ FERNANDO
120817660
34216013V
BLANCO GOMEZ FERNANDO
120820372
15348366Y
BLASCO MORENO PEDRO
120815118
X8488816E
BONILLA HURTADO DONNY RAFAEL
120817011
X8488816E
BONILLA HURTADO DONNY RAFAEL
120815933
X8488816E
BONILLA HURTADO DONNY RAFAEL
120818171
19119306G
BOU CARRILERO SANTIAGO
120816610
34233212N
BOUZAS PEREZ MARIA AMELIA
120816833
X9890416W
BUCUR IONEL
120815741
X9890416W
BUCUR IONEL
120814896
X9890416W
BUCUR IONEL
120816713
34211389Q
BUJAN ALVAREZ AMELIA
120820054
FI00021277
BUJAN AMALIA
120817989
D11411T1
BUJAN BALBOA DOLORES
120820154
34112554N
BUJAN RODRIGUEZ CESAR
120815846
X5545832A
BUNDA MIHAI
120816938
X5545832A
BUNDA MIHAI
140000917
79124060N
BURGA CASTAÑEDA MARGARITA
120818227
DAC305F2
BURGOS PAZ CASIMIRO
120819523
33745751J
BURGUE CABO TERESA PRAXEDES
120819014
33827467X
CABANAS LOPEZ MANUEL
140001243
34272567Z
CABELEIRA MONTEIRO MABILDE
120819015
FI00021234
CABO CESAR
120819461
34114528P
CABO LOSADA JUAN
120817734
34249238F
CABO NUÑEZ MARIA ISABEL
120815456
34254743S
CABO SANCHEZ ANA
120816183
34254743S
CABO SANCHEZ ANA
120817333
34254743S
CABO SANCHEZ ANA
120819307
34260438Y
CABO SANCHEZ JOSE LUIS
120814868
34260438Y
CABO SANCHEZ JOSE LUIS
120816812
34260438Y
CABO SANCHEZ JOSE LUIS
120815716
34260438Y
CABO SANCHEZ JOSE LUIS
120819326
34260438Y
CABO SANCHEZ JOSE LUIS
120816741
FI00002982
CABO VEGA ATANASIO
120819691
FI00000984
CACHALDORA
120817758
10032896C
CALVO MOLDES RICARDO
120818514
34258911C
CAMINO FERNANDEZ EMILIO
20
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120818635
34258911C
CAMINO FERNANDEZ EMILIO
120814969
34263469R
CAMINO FERNANDEZ JOSE ANTONIO
120815801
34263469R
CAMINO FERNANDEZ JOSE ANTONIO
120820076
34263469R
CAMINO FERNANDEZ JOSE ANTONIO
120816902
34263469R
CAMINO FERNANDEZ JOSE ANTONIO
140001028
76931037Q
CAMPO BOTANA ADRIAN
120818001
34111972M
CAMPO PORTILLA GREGORIO
120816745
FI00003011
CAMPOS RODRIGUEZ FLORENCIO Y V
120820151
FI00000998
CANDIÑAS
120817982
34118324D
CANO CELIZ ENCARNACION
120818060
D14319T1
CAO LOPEZ ANTONIO (HEREDEROS DE)
120815046
33344820H
CAPON FERNANDEZ OSCAR
120819875
34270105J
CARBALLADA BAUTISTA OLIVER
120819864
34271746K
CARBALLO VAZQUEZ MIGUEL ANGEL
140000595
34266278G
CARLOS GOMEZ PARDO
120817514
53552797B
CARMONA QUEVEDO NURIA
120814897
76624177E
CARNERO CASTRO FRANCISCO
120815742
76624177E
CARNERO CASTRO FRANCISCO
120816834
76624177E
CARNERO CASTRO FRANCISCO
120820106
76624177E
CARNERO CASTRO FRANCISCO
120820237
B27264373
CARPINTERIA DA COSTA COELHO E HIJOS SL
120815239
34257226Z
CARRAL IGLESIAS MANUEL ANTONIO
120817132
34257226Z
CARRAL IGLESIAS MANUEL ANTONIO
120816038
34257226Z
CARRAL IGLESIAS MANUEL ANTONIO
120817322
FI00007336
CARRAL VEIGA MANUEL
120816240
FI00007336
CARRAL VEIGA MANUEL
120815441
FI00007336
CARRAL VEIGA MANUEL
120817996
D11434T1
CARRASCO ROJO JOSE
120817123
34216130L
CARREIRA LOPEZ GERARDO
120816030
34216130L
CARREIRA LOPEZ GERARDO
120815230
34216130L
CARREIRA LOPEZ GERARDO
120817990
D11419T2
CARREIRA REGUEIRA JOSE
120819512
34121443T
CARREIRA RODRIGUEZ MANUEL
120814999
34181642P
CARREÑO GONZALEZ CARLOS
120815822
34181642P
CARREÑO GONZALEZ CARLOS
120818170
D23409T1
CARRIL ROJO BASILISA
120819364
B60526142
CASABONA 94 SL
120819525
35289988F
CASAL PADIN MARIA VICTORIA
120817302
34258166B
CASANOVA CASANOVA M. DOLORES
120820291
34263092S
CASANOVA CORREDOIRA ARMANDO
120816548
34121350E
CASANOVA DIAZ FILOMENA
21
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120816673
34123480J
CASANOVA DIAZ MANUEL
120819249
34123480J
CASANOVA DIAZ MANUEL
120816765
FI00003137
CASANOVA ENRIQUEZ AURORA
120816188
34120522E
CASANOVA FERNANDEZ JAVIER
120815386
34120522E
CASANOVA FERNANDEZ JAVIER
120819222
34240774F
CASANOVA LEMOS ANA
120820152
34120742N
CASANOVA LOPEZ FRANCISCO
120816366
34110712X
CASANOVA LOPEZ JULIO
120817465
34110712X
CASANOVA LOPEZ JULIO
120820278
34110712X
CASANOVA LOPEZ JULIO
120820052
34113925A
CASANOVA MARTINEZ JOSE
120820050
34113925A
CASANOVA MARTINEZ JOSE
120817766
34113451N
CASANOVA RODRIGUEZ LUIS
120820287
34211578K
CASAR CAMINO ELVIRA
120818028
D11429T1
CASAR MAO ALEJANDRO
120817995
D11430T1
CASAR MAO ALEJANDRO
120817994
D11429T1
CASAR MAO ALEJANDRO
120819882
FI00001035
CASAR RODRIGUEZ JESUS
120819883
FI00001035
CASAR RODRIGUEZ JESUS
120820053
34115302T
CASAR RODRIGUEZ JOSE
120820057
34115302T
CASAR RODRIGUEZ JOSE
120820051
34115302T
CASAR RODRIGUEZ JOSE
120820049
34115305A
CASAR RODRIGUEZ JOSE
120820048
34115302T
CASAR RODRIGUEZ JOSE
120820047
34115302T
CASAR RODRIGUEZ JOSE
120818954
FI00021231
CASAR ROSENDO
120820286
34253539F
CASAR VEIGA MANUELA
120818158
00007004N
CASAS LOPEZ RAMIRO HROS
120819731
FI00001050
CASTAÑO MANUEL
120819874
FI00001050
CASTAÑO MANUEL
120819056
34263638D
CASTILLO VAZQUEZ JOSE MANUEL
120819057
34263638D
CASTILLO VAZQUEZ JOSE MANUEL
120817357
00840108X
CASTIÑEIRAS VAZQUEZ LUZ
120816267
00840108X
CASTIÑEIRAS VAZQUEZ LUZ
120815479
00840108X
CASTIÑEIRAS VAZQUEZ LUZ
120816930
44094141J
CASTRILLON ORTIZ ANGELA MARIA
120815838
44094141J
CASTRILLON ORTIZ ANGELA MARIA
120815033
44094141J
CASTRILLON ORTIZ ANGELA MARIA
120819860
76451696H
CASTRO CALVO JESUS
120817364
76451696H
CASTRO CALVO JESUS
120816273
76451696H
CASTRO CALVO JESUS
22
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120815485
76451696H
CASTRO CALVO JESUS
120818092
D21308T1
CASTRO CAMARENA DOMINGO
120817466
34960466Y
CASTRO CASANOVA ANA ISABEL
120817486
34960466Y
CASTRO CASANOVA ANA ISABEL
120815614
34960466Y
CASTRO CASANOVA ANA ISABEL
120820280
34960466Y
CASTRO CASANOVA ANA ISABEL
120815596
34960466Y
CASTRO CASANOVA ANA ISABEL
120816385
34960466Y
CASTRO CASANOVA ANA ISABEL
120816367
34960466Y
CASTRO CASANOVA ANA ISABEL
120818074
D14514S1
CASTRO CASTRO ASUNCION
120816818
76624288H
CASTRO CASTRO JESUS ANGEL
120815727
76624288H
CASTRO CASTRO JESUS ANGEL
120814879
76624288H
CASTRO CASTRO JESUS ANGEL
120818210
D24509P1
CASTRO CASTRO MARIA (HEREDEROS DE)
120817866
I23315P1
CASTRO DIAZ CRETA
120819723
FI00001056
CASTRO FERNANDEZ JOSE
120817817
I14215T1
CASTRO GARCIA JOSE
120815425
34122042R
CASTRO GARCIA JOSE
120816222
34122042R
CASTRO GARCIA JOSE
120817304
34122042R
CASTRO GARCIA JOSE
120818076
D21102P1
CASTRO GONZALEZ BENIGNA
120818380
34113615S
CASTRO GONZALEZ JESUS
120818762
34113615S
CASTRO GONZALEZ JESUS
120818082
19511749K
CASTRO LOPEZ ELVIRA
120819719
32646985A
CASTRO LOPEZ MARCOS
120819725
FI00001063
CASTRO MARTINEZ JULIO
120818920
34263215T
CASTRO MIGUEZ JUAN CARLOS
120819452
FI00001064
CASTRO MODESTO JORGE
120816228
00074074Z
CASTRO PERAL DOSINDA
120817309
00074074Z
CASTRO PERAL DOSINDA
120815431
00074074Z
CASTRO PERAL DOSINDA
120817721
00034002P
CASTRO RIVAS JESUS
120818333
09463694E
CASTRO RODRIGUEZ MARIA
120818334
09463694E
CASTRO RODRIGUEZ MARIA
120818335
09463694E
CASTRO RODRIGUEZ MARIA
120816322
34115051W
CASTRO SOMOZA ANGEL
120817418
34115051W
CASTRO SOMOZA ANGEL
120815545
34115051W
CASTRO SOMOZA ANGEL
120820059
34115051W
CASTRO SOMOZA ANGEL
120814893
34271427R
CATACORA SEGUIN AMPARO ANTONIETA
120817538
34271427R
CATACORA SEGUIN AMPARO ANTONIETA
23
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120816425
34271427R
CATACORA SEGUIN AMPARO ANTONIETA
120819809
B74051954
CATALANA-LUSA Y ASOCIADOS SL
120815273
52958963Z
CAVADAS MINERO CARLOS
120817170
52958963Z
CAVADAS MINERO CARLOS
120816093
52958963Z
CAVADAS MINERO CARLOS
120819504
FI00021274
CDAD DE PROPIETARIOS AV CORUÑA
120819727
FI00021267
CDAD PROP C PROL C SARRIA
120819728
FI00021267
CDAD PROP C PROL C SARRIA
120817646
H27360643
CDAD PROP CL CARUD, 68-70
120818735
H27304583
CDAD PROP ESCULTOR FRANCISCO MOURE
65-67
120818388
H27304583
CDAD PROP ESCULTOR FRANCISCO MOURE
65-67
120818933
FI00020854
CDAD PROP GARAJES AVDA DE GALICIA - - -
120818934
FI00020854
CDAD PROP GARAJES AVDA DE GALICIA - - -
120815333
A27033729
CEALDA SA
120816800
Y0107040N
CEPEDA ARAUJO JAIRO
120815703
Y0107040N
CEPEDA ARAUJO JAIRO
120814840
Y0107040N
CEPEDA ARAUJO JAIRO
120815825
B36687655
CERCOTRANS SL
120816876
B36687655
CERCOTRANS SL
120815007
B36687655
CERCOTRANS SL
120819404
FI00001075
CERRALLEIRO AMADEO
120819164
FI00001076
CERVERA
120817633
34115711H
CHAS SEIJO ANDRES
120817601
B79925681
CI 1 SL
120818203
D24432S1
CID LOPEZ AURORA
120817794
E27020403
CID Y PEREIRA CB
120820289
FI00010433
CIFUENTES GONZALEZ JOSE
120819169
B27347277
CLIMATECNIC CONFORT SL
120815670
B27347277
CLIMATECNIC CONFORT SL
120819168
B27347277
CLIMATECNIC CONFORT SL
120815643
B27347277
CLIMATECNIC CONFORT SL
120819465
E27112283
CLINICA DE DIALISIS DR J RAMON CRIADO
LO
120819427
FI00001086
COBAS RAMON
120816307
21487414D
CODESIDO BERMUDEZ JUAN MANUEL
120815526
21487414D
CODESIDO BERMUDEZ JUAN MANUEL
120817400
21487414D
CODESIDO BERMUDEZ JUAN MANUEL
120819508
FI00001089
COLON MANUEL
120818712
H27238435
COM PROP AVDA FONTECHA 26
120817733
H27238435
COM PROP AVDA FONTECHA 26
24
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120817628
H27327931
COM PROP AVDA GALICIA 2 - 6 GARAJES
120818594
H27253020
COM PROP BENITO VICETTO ESQ EDUARDO
POND
120818597
H27253020
COM PROP BENITO VICETTO ESQ EDUARDO
POND
120819464
H27163674
COM PROP C/ REBOREDO, 29
120818730
H27191352
COM PROP CALVO SOTELO 111 113 115
120817599
H27338128
COM PROP CELSO EMILIO FERREIRO 15
120818684
H27296946
COM PROP CELSO EMILIO FERREIRO 58
120818573
H27296946
COM PROP CELSO EMILIO FERREIRO 58
120817725
H27277391
COM PROP DE GARAXES ORENSE 33-33
120819227
H27277391
COM PROP DE GARAXES ORENSE 33-33
120818690
H27171800
COM PROP DR CASARES 117-119
120818588
H27171800
COM PROP DR CASARES 117-119
120817755
H27132950
COM PROP GARAXES OTERO PEDRAYO 47
120819720
H27132950
COM PROP GARAXES OTERO PEDRAYO 47
120817119
B15993991
COMUNICACIONES INTEGRALES DEL
NOROESTE,
120817699
H27254671
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
120817709
05200182B
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
120817619
H27291681
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C. EMILIO
FERR
120817620
01420BL2-3
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE
MERCADO
120817627
H27316652
COMUNIDAD PROPIETARIOS - CHANTADA,
42
120818950
FI00020845
COMUNIDAD PROPIETARIOS ACCESO
PARCELAS 5
120819334
FI00021252
COMUNIDAD PROPIETARIOS PLAZAS DE
GARAJE
120819350
76617540D
CONDE EXPOSITO JESUS
120816642
FI00003282
CONDE LOSADA TOMAS
120817727
34111045K
CONDE SALGADO RAMON
120817881
32147811K
CONDE VILA ANTONIO
120820174
34112491H
CONEL RICARDO
120819511
B27115401
CONSTRUCCIONES LUISA SL
120819490
B27152974
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS PEREZ SL
120818207
D24444S1
COOMONTE GARCIA VICENTE
120818081
D21116P1
COPA QUIROGA RAMON
120817781
00104034M
COPO PEQUEÑO ANTONIO
120816809
00104034M
COPO PEQUEÑO ANTONIO
120815713
00104034M
COPO PEQUEÑO ANTONIO
120814864
00104034M
COPO PEQUEÑO ANTONIO
120818968
B27304518
CORPIÑA SL
25
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120816710
B27304518
CORPIÑA SL
120816895
X4355094K
CORPORAN CORPORAN CIRILA ALBERTINA
120814962
X4355094K
CORPORAN CORPORAN CIRILA ALBERTINA
120815795
X4355094K
CORPORAN CORPORAN CIRILA ALBERTINA
120820060
FI00001120
CORRAL ANICETA HED
120817072
34260357V
CORRAL SILVA JULIO
120815178
34260357V
CORRAL SILVA JULIO
120815989
34260357V
CORRAL SILVA JULIO
120819928
34260357V
CORRAL SILVA JULIO
120819075
76618396Z
CORTIÑAS ARMESTO JOSE MANUEL
120818556
34256827Y
CORTIÑAS ESPAÑA CARLOS
120820422
34113191M
CORTIÑAS GONZALEZ SALVADOR
120814832
34271237H
CORTIÑAS LOPEZ DANIEL
120816793
34271237H
CORTIÑAS LOPEZ DANIEL
120815698
34271237H
CORTIÑAS LOPEZ DANIEL
120818268
DCRI16P
CORTIÑAS PEREZ JOSE M. Y RAMON
120819463
FI00001124
CORTIÑAS RODRIGUEZ EMILIO
120819871
FI00001127
CORUJO CONCEPCION
120815661
B36180958
COSERPONT SL
120817841
34207976F
COSTOYA CARRAL ANTONIO
120815945
34265311A
COUTO SILVA MARIA ANGELES
120815028
34265311A
COUTO SILVA MARIA ANGELES
120817024
34265311A
COUTO SILVA MARIA ANGELES
120820315
34265311A
COUTO SILVA MARIA ANGELES
120814905
34273774W
CRUZ MARTINEZ ELIZABETH
120816435
34273774W
CRUZ MARTINEZ ELIZABETH
120817551
34273774W
CRUZ MARTINEZ ELIZABETH
120817638
34273774W
CRUZ MARTINEZ ELIZABETH
120817316
45159726P
CRUZ RODRIGUEZ JORGE
120816236
45159726P
CRUZ RODRIGUEZ JORGE
120819457
34209603R
CUADRADO RODRIGUEZ ANTONIO
120819458
34209603R
CUADRADO RODRIGUEZ ANTONIO
120815353
34115938S
CURTO SANCHEZ EMILIA
120817174
34115938S
CURTO SANCHEZ EMILIA
120816083
34115938S
CURTO SANCHEZ EMILIA
120819077
34115938S
CURTO SANCHEZ EMILIA
120820281
34122185Y
DA ROCHA RODRIGUEZ MARIA
120819497
34264649P
DANOZ GOMEZ MARIA MONICA
120820039
32134253X
DAPENA DIAZ EMILIA
120820062
32134087M
DAPENA DIAZ JULIA
120815507
00098040Z
DAPENA LOPEZ ANTONIO
26
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120816292
00098040Z
DAPENA LOPEZ ANTONIO
120817384
00098040Z
DAPENA LOPEZ ANTONIO
120820150
FI00001149
DAPENA LOPEZ CONSUELO
120820061
FI00001149
DAPENA LOPEZ CONSUELO
120820063
FI00001149
DAPENA LOPEZ CONSUELO
120817111
FI00006973
DAPENA SOTO JESUS
120816017
FI00006973
DAPENA SOTO JESUS
120815217
FI00006973
DAPENA SOTO JESUS
120819412
34237028X
DASPENAS VIGO MARIA GLORIA
120815764
X4769245B
DE FARIAS SANTOS JOSE SEVERINO
120814930
X4769245B
DE FARIAS SANTOS JOSE SEVERINO
120816856
X4769245B
DE FARIAS SANTOS JOSE SEVERINO
120817237
20172062G
DE JESUS DE LA TORRE TOMAS
120815348
20172062G
DE JESUS DE LA TORRE TOMAS
120816152
20172062G
DE JESUS DE LA TORRE TOMAS
120819730
FI00001159
DE LA CRUZ MANUEL
120819729
FI00001159
DE LA CRUZ MANUEL
120818379
34116675Q
DE LA FUENTE EIREOS MANUEL
120818761
34116675Q
DE LA FUENTE EIREOS MANUEL
120817992
D11423T1
DE LA FUENTE GARRIDO FRANCISCO
120816737
FI00003344
DE LA FUENTE LOPEZ CARMEN
120819409
34239683C
DE LA FUENTE RODRIGUEZ ANTONIO
120818876
34210893A
DE LA FUENTE RODRIGUEZ ENRIQUE
120814927
34264834D
DE LA FUENTE RODRIGUEZ FRANCISCO
120816196
34264834D
DE LA FUENTE RODRIGUEZ FRANCISCO
120817277
34264834D
DE LA FUENTE RODRIGUEZ FRANCISCO
120815397
34264834D
DE LA FUENTE RODRIGUEZ FRANCISCO
120819382
34264834D
DE LA FUENTE RODRIGUEZ FRANCISCO
120816853
34264834D
DE LA FUENTE RODRIGUEZ FRANCISCO
120815762
34264834D
DE LA FUENTE RODRIGUEZ FRANCISCO
120818097
D21411T1
DE LA FUENTE VAZQUEZ ETELVINA
120817921
34245798V
DE LA HORTA PARDO JOSE
120815189
34245798V
DE LA HORTA PARDO JOSE
120816002
34245798V
DE LA HORTA PARDO JOSE
120817098
34245798V
DE LA HORTA PARDO JOSE
120816113
00048046E
DE LIZ GONZALEZ CAROLINA
120817197
00048046E
DE LIZ GONZALEZ CAROLINA
120815295
00048046E
DE LIZ GONZALEZ CAROLINA
120819724
FI00001168
DE LOS COBOS ALONSO EMILIANA
120817068
X2181631N
DE MORAIS CASTRO ALBERTO
120815984
X2181631N
DE MORAIS CASTRO ALBERTO
27
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120819193
X2181631N
DE MORAIS CASTRO ALBERTO
120815172
X2181631N
DE MORAIS CASTRO ALBERTO
120820132
34115626W
DE PAZ FERNANDEZ FELICITAS
120819513
34115900T
DE PAZ MARTIN TADEO
120817659
B27179779
DECOMONFOR SL
120819046
B27179779
DECOMONFOR SL
120816870
B27179779
DECOMONFOR SL
120815785
B27179779
DECOMONFOR SL
120814946
B27179779
DECOMONFOR SL
120820282
34120880N
DEFENTE GONZALEZ ALBINO
120815769
34260735G
DEFENTE MACIA MATIAS
120814935
34260735G
DEFENTE MACIA MATIAS
120816861
34260735G
DEFENTE MACIA MATIAS
120816475
34232905G
DEFENTE VIDAL MILAGROS
120815696
06575977R
DEL POZO ARRABAL JOSE MARIA
120816792
06575977R
DEL POZO ARRABAL JOSE MARIA
120814828
06575977R
DEL POZO ARRABAL JOSE MARIA
120815878
01185210C
DELGADO PAZOS RAFAEL
120817027
01185210C
DELGADO PAZOS RAFAEL
120815123
01185210C
DELGADO PAZOS RAFAEL
120819453
01185210C
DELGADO PAZOS RAFAEL
120818824
FI00010319
DIAZ AIRA ROBUSTIANO
120816264
D00752410
DIAZ ALARCON HEIDE MARIA
120817353
D00752410
DIAZ ALARCON HEIDE MARIA
150000015
Y1006698W
DIAZ ALARCON HEIDE MARIA
120815476
D00752410
DIAZ ALARCON HEIDE MARIA
140001261
Y1006698W
DIAZ ALARCON HEIDE MARIA
120816096
34118375Z
DIAZ ALVAREZ JOAQUIN
120817993
D11427T1
DIAZ ALVAREZ JOSE RAMON
120818482
34119112S
DIAZ ALVAREZ MARIA ROSA
120818055
D14233T1
DIAZ ARIAS TOMAS (Y OTRO)
120820080
34113901W
DIAZ ASENJO FRANCISCO
120817021
34114645X
DIAZ ASENJO MARCELINO
120818075
35825712S
DIAZ CASANOVA ARTURO (HERDEIROS DE)
120817338
34115286F
DIAZ CASTRO DOLORES
120816186
34115286F
DIAZ CASTRO DOLORES
120815461
34115286F
DIAZ CASTRO DOLORES
120817621
34119113Q
DIAZ DE LA FUENTE JOSE RAMON
120818156
01010056B
DIAZ DE LA FUENTE JOSE RAMON
120818822
34119113Q
DIAZ DE LA FUENTE JOSE RAMON
120818231
DAC308F1
DIAZ DE LECEA MARTINA
28
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120819818
34132241B
DIAZ DIAZ ANTONIO
120820383
34232267X
DIAZ DIAZ ANTONIO
120820201
FI00001190
DIAZ FERNANDEZ EVARISTO
120820208
FI00001190
DIAZ FERNANDEZ EVARISTO
120818833
FI00001191
DIAZ FERNANDEZ HILARIO
120815681
34266029P
DIAZ FERNANDEZ M. CARMEN
120814812
34266029P
DIAZ FERNANDEZ M. CARMEN
120816776
34266029P
DIAZ FERNANDEZ M. CARMEN
120817812
34245730H
DIAZ GARCIA JOSE ANTONIO
120817687
34247657J
DIAZ GONZALEZ JOSE
120815749
34264365T
DIAZ IGLESIAS JOSE ANTONIO
120816840
34264365T
DIAZ IGLESIAS JOSE ANTONIO
120814908
34264365T
DIAZ IGLESIAS JOSE ANTONIO
120818217
D2SE18P
DIAZ JIMENEZ RAMON
120820074
FI00001201
DIAZ JOSE
120820311
34222833Y
DIAZ LOPEZ ANTONIO
120817717
V7095416
DIAZ LOPEZ JESUS
120817752
33582272H
DIAZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN
120816047
34222630X
DIAZ MORALES MARGARITA
120817291
34222630X
DIAZ MORALES MARGARITA
120817566
34222630X
DIAZ MORALES MARGARITA
120816211
34222630X
DIAZ MORALES MARGARITA
120815412
34222630X
DIAZ MORALES MARGARITA
120815253
34222630X
DIAZ MORALES MARGARITA
120817688
34517481R
DIAZ MOSQUERA DALMIRO
120818138
34123410N
DIAZ MOURE RAMON
120818719
34114804P
DIAZ MOURE RAMON
120818362
34114804P
DIAZ MOURE RAMON
120819638
34231889T
DIAZ MUIÑO JOSE
120817328
34114748K
DIAZ OTERO ANTONIO
120815448
34114748K
DIAZ OTERO ANTONIO
120816247
34114748K
DIAZ OTERO ANTONIO
120816831
76618170H
DIAZ PALLARES JOSE
120814892
76618170H
DIAZ PALLARES JOSE
120815739
76618170H
DIAZ PALLARES JOSE
120817742
07000178J
DIAZ PEREZ MARIA AMERICA
120818970
34266747J
DIAZ PRIETO IBAN
120818186
34639512V
DIAZ QUIROGA ANTONIO
120820079
39246444A
DIAZ QUIROGA ELIA
120815875
34274673G
DIAZ RAMOS MIGUEL ANGEL
120816963
34274673G
DIAZ RAMOS MIGUEL ANGEL
29
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120815059
34274673G
DIAZ RAMOS MIGUEL ANGEL
120819778
34207761E
DIAZ RODRIGUEZ ALONSO
120820210
FI00001221
DIAZ RODRIGUEZ ANTONIO
120817877
I24116T
DIAZ RODRIGUEZ CAMILO
120819005
34121656Y
DIAZ RODRIGUEZ CONCEPCION
120818078
34121585G
DIAZ RODRIGUEZ IGNACIO
120818079
34121585G
DIAZ RODRIGUEZ IGNACIO
120816706
34142157Z
DIAZ RODRIGUEZ JOSE
120820207
FI00009602
DIAZ RODRIGUEZ JOSE
120820206
34211159Q
DIAZ RODRIGUEZ JOSE
120816469
34114987F
DIAZ RODRIGUEZ JOSE
120818901
34123800B
DIAZ RODRIGUEZ JOSE
120818902
34211159Q
DIAZ RODRIGUEZ JOSE
120818332
34192438V
DIAZ RODRIGUEZ JUAN
120816705
34111654D
DIAZ RODRIGUEZ MARIA
120820212
34110950H
DIAZ RODRIGUEZ MARIANO
120820200
FI00001231
DIAZ RODRIGUEZ MARIANO
120820209
FI00001231
DIAZ RODRIGUEZ MARIANO
120820203
FI00010302
DIAZ SOTO JULIO
120818046
D14143T1
DIAZ VARELA CELESTINO
120818017
D13203P1
DIAZ VARELA RAMONA
120818821
FI00001240
DIAZ VAZQUEZ ALFONSO
120820197
FI00001246
DIAZ VILLANUEVA JUANITO
120818272
DCRI18D3
DIAZ-VARELA LOSADA BENITO
120818271
DCRI18D2
DIAZ-VARELA LOSADA MANUEL (HEREDEROS
DE)
120818270
DCRI18D1
DIAZ-VARELA LOSADA TERESA (HEREDEROS
DE)
120814814
09798951P
DIEZ DIEZ RUT
120820284
07729407G
DIEZ GARCIA ANGEL
120815066
34259980P
DIEZ GARCIA JAVIER
120816967
34259980P
DIEZ GARCIA JAVIER
120815888
34259980P
DIEZ GARCIA JAVIER
120819880
34259980P
DIEZ GARCIA JAVIER
120820478
34110380T
DIEZ TRIGO FRANCISCO
120818905
34235771H
DOCAMPO RODRIGUEZ LOURDES
120820448
34112517K
DOCE LOPEZ IDELFONSO
120818783
34112517K
DOCE LOPEZ IDELFONSO
120818900
FI00021287
DOMINGO
120816064
34127635M
DOMINGUEZ DIAZ DOLORES
120817150
34127635M
DOMINGUEZ DIAZ DOLORES
120815197
34127635M
DOMINGUEZ DIAZ DOLORES
30
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120816246
34269979W
DOMINGUEZ FERNANDEZ VANESA
120815447
34269979W
DOMINGUEZ FERNANDEZ VANESA
120819714
33771505F
DOMINGUEZ GOMEZ MANUEL
120819711
33771505F
DOMINGUEZ GOMEZ MANUEL
120818640
14399619D
DOMINGUEZ IGLESIAS FRANCISCO JOSE
120818527
14399619D
DOMINGUEZ IGLESIAS FRANCISCO JOSE
120818531
35825497F
DOMINGUEZ LOPEZ AMADOR
120820202
FI00010214
DOMINGUEZ LOPEZ CARMEN
120820069
34117616Z
DOMINGUEZ MONSALVE MARIA PILAR
120820068
34117616Z
DOMINGUEZ MONSALVE MARIA PILAR
120820067
34117616Z
DOMINGUEZ MONSALVE MARIA PILAR
120820070
34117616Z
DOMINGUEZ MONSALVE MARIA PILAR
120819947
FI00001255
DOMINGUEZ RODRIGUEZ JAIME
120815763
34269528B
DOMINGUEZ VAZQUEZ M. CRISTINA
120816855
34269528B
DOMINGUEZ VAZQUEZ M. CRISTINA
120814929
34269528B
DOMINGUEZ VAZQUEZ M. CRISTINA
120817876
I24109T1
DOSANTOS RAPOSO ACACIO
120818918
FI00021301
DOSINDA
120815951
52906208K
DUCHE ECHEVARRIA LESLIE EVY
120819649
52906208K
DUCHE ECHEVARRIA LESLIE EVY
120817041
52906208K
DUCHE ECHEVARRIA LESLIE EVY
120815139
52906208K
DUCHE ECHEVARRIA LESLIE EVY
120816063
76401581C
DURAN HERMIDA MARIA ELSA
120817149
76401581C
DURAN HERMIDA MARIA ELSA
120815196
76401581C
DURAN HERMIDA MARIA ELSA
140001010
76623492G
ECHEVARRIA ECHEVERRI MARIA SOL
120816447
76623492G
ECHEVARRIA ECHEVERRI MARIA SOL
120816413
34264876M
ECHEVERRY ALVAREZ ELVA
120817525
34264876M
ECHEVERRY ALVAREZ ELVA
120814971
34264876M
ECHEVERRY ALVAREZ ELVA
120819430
34264876M
ECHEVERRY ALVAREZ ELVA
120818829
34117826V
EIRAS FRAGA ANTONIO
120818187
34117826V
EIRAS FRAGA ANTONIO
120815558
34263112N
EIREOS OSORIO JOSE CARLOS
120816334
34263112N
EIREOS OSORIO JOSE CARLOS
120817075
E27352202
EL OTRO MUNDO, CB
120815259
E27352202
EL OTRO MUNDO, CB
120816052
E27352202
EL OTRO MUNDO, CB
120818346
34110913G
ENRIQUEZ ACEIRO MARIA
120818718
34119026K
ENRIQUEZ DIAZ ROSA
120818625
34119026K
ENRIQUEZ DIAZ ROSA
31
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120816339
34112107W
ENRIQUEZ ENRIQUEZ RICARDO
120817437
34112107W
ENRIQUEZ ENRIQUEZ RICARDO
120819887
B27360551
ERRE DE RENTABLE SL (EN CONST)
120817297
34112000X
ESCANCIANO VILLAVERDE VICTORIA
120816218
34112000X
ESCANCIANO VILLAVERDE VICTORIA
120815419
34112000X
ESCANCIANO VILLAVERDE VICTORIA
120819023
33897098C
ESPIER GONZALEZ JOSE MARIA
120815351
47435529F
ESPINOSA VARONA YANAISI
120817240
47435529F
ESPINOSA VARONA YANAISI
120819849
47435529F
ESPINOSA VARONA YANAISI
120815519
47435529F
ESPINOSA VARONA YANAISI
120816081
47435529F
ESPINOSA VARONA YANAISI
120819775
34115962Q
ESTEVEZ ARIAS FLORA
120819774
34115962Q
ESTEVEZ ARIAS FLORA
120814860
43505007R
ESTEVEZ RODRIGUEZ RAQUEL
120820010
43505007R
ESTEVEZ RODRIGUEZ RAQUEL
120817591
B27130335
ESTHER PEREZ LOPEZ SL
120816646
FI00003602
ESTRADA GONZALEZ VICENTE
120818626
34264617E
EXPOSITO CARBALLADA MANUEL
120817891
18310262P
EXPOSITO GARCIA JOSE
120819641
34212205G
EXPOSITO GONZALEZ AVELINA
120818149
34116187B
EXPOSITO GONZALEZ DOLORES
120820446
34212604N
EXPOSITO LAGO BALBINA
120820445
34212604N
EXPOSITO LAGO BALBINA
120820444
34212604N
EXPOSITO LAGO BALBINA
120819642
FI00011484
EXPOSITO QUIROGA MARIA CELIA
120820077
37931375M
EYRE FERNANDEZ MARIA CARMEN
120820078
37931375M
EYRE FERNANDEZ MARIA CARMEN
120817776
14460388N
FATHOLLAH AZARI
120815080
34252916M
FEIJOO DE FONTECHA JOSE LUIS
120817635
34252916M
FEIJOO DE FONTECHA JOSE LUIS
120815977
B27212620
FERMAGRI SL
120815168
B27212620
FERMAGRI SL
120817060
B27212620
FERMAGRI SL
120819211
B27212620
FERMAGRI SL
120816162
X1566826C
FERNANDES PIMENTEL MARCELO AUGUSTO
120817252
X1566826C
FERNANDES PIMENTEL MARCELO AUGUSTO
120815370
X1566826C
FERNANDES PIMENTEL MARCELO AUGUSTO
120818148
34113035X
FERNANDEZ ALVAREZ ASCENSION
120820301
34126650D
FERNANDEZ ALVAREZ TERESA
120818016
D13141T2
FERNANDEZ ANTONIO (Y ESPOSA)
32
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120818827
FI00001288
FERNANDEZ ARGIZ JAIME
120816116
34228744Y
FERNANDEZ ARIAS SARA
120818154
D23307P1
FERNANDEZ BUJAN ROSARIO
120819415
34269688X
FERNANDEZ CABO FERNANDO
120816794
34269688X
FERNANDEZ CABO FERNANDO
120815699
34269688X
FERNANDEZ CABO FERNANDO
120814833
34269688X
FERNANDEZ CABO FERNANDO
120818486
34111382J
FERNANDEZ CABO JESUS
120815231
34186384N
FERNANDEZ CABO MAXIMINO
120815232
34186384N
FERNANDEZ CABO MAXIMINO
120817125
34186384N
FERNANDEZ CABO MAXIMINO
120816032
34186384N
FERNANDEZ CABO MAXIMINO
120816031
34186384N
FERNANDEZ CABO MAXIMINO
120817124
34186384N
FERNANDEZ CABO MAXIMINO
120818035
D13431T1
FERNANDEZ DIAZ CONCEPCION
120817849
I22127T1
FERNANDEZ DOMINGUEZ FRANCISCA
150000039
34259092V
FERNANDEZ FERNANDEZ CESAR
120819951
34259092V
FERNANDEZ FERNANDEZ CESAR
120818907
34114601N
FERNANDEZ FERNANDEZ RUDESINDO
120815620
34114601N
FERNANDEZ FERNANDEZ RUDESINDO
120816391
34114601N
FERNANDEZ FERNANDEZ RUDESINDO
120817492
34114601N
FERNANDEZ FERNANDEZ RUDESINDO
120818484
09913915H
FERNANDEZ GARCIA ANTONIO
120819788
34210317W
FERNANDEZ GARCIA MARIO
120817839
34118988Y
FERNANDEZ GAYOSO MANUEL
120818412
34212201T
FERNANDEZ GONZALEZ CANDIDO ANTONIO
120816474
12885742S
FERNANDEZ GONZALEZ CASTOR
120818823
FI00001314
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE
120819790
FI00001316
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL
120816658
FI00001316
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL
120818819
FI00001316
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL
120819789
FI00001316
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL
120819004
34111786A
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL
140000919
34222643T
FERNANDEZ GUITIAN HILARIO
120819643
FI00001320
FERNANDEZ JOSE
120818251
34238363B
FERNANDEZ LOPEZ ANGUSTIA
120819639
FI00001326
FERNANDEZ LOPEZ JOSE
120818185
D24131T1
FERNANDEZ LOPEZ JOSE
120815121
34110191H
FERNANDEZ LOPEZ MARIA LUISA
120815936
34110191H
FERNANDEZ LOPEZ MARIA LUISA
120816851
34268677B
FERNANDEZ LOPEZ OSCAR
33
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120815761
34268677B
FERNANDEZ LOPEZ OSCAR
120814925
34268677B
FERNANDEZ LOPEZ OSCAR
120817461
34119455J
FERNANDEZ LOPEZ RODRIGO
150000078
34263949K
FERNANDEZ LOPEZ SONIA
120820211
34254665Y
FERNANDEZ MARTINEZ FERNANDO
120819948
FI00001336
FERNANDEZ MARTINEZ JOAQUIN
120820071
FI00001338
FERNANDEZ MARTINEZ MARIA PILAR
120819636
FI00001339
FERNANDEZ MARTINEZ RAFAEL
120820441
34115211R
FERNANDEZ MARTINEZ ROSENDO
120820442
34115211R
FERNANDEZ MARTINEZ ROSENDO
120820443
34115211R
FERNANDEZ MARTINEZ ROSENDO
120818009
D12308P1
FERNANDEZ PEDREDA MARIA
120818025
D13323S1
FERNANDEZ PENOUCOS EMILIO
120818050
D14210T1
FERNANDEZ PEREIRA VALENTINA
120820447
33623442H
FERNANDEZ PEREZ JESUS
120820474
33623442H
FERNANDEZ PEREZ JESUS
120818834
34116881S
FERNANDEZ PEREZ JULIO
120818835
34116881S
FERNANDEZ PEREZ JULIO
120819614
34272727J
FERNANDEZ POLANCO FERNANDO
120815047
34272727J
FERNANDEZ POLANCO FERNANDO
120815864
34272727J
FERNANDEZ POLANCO FERNANDO
120816953
34272727J
FERNANDEZ POLANCO FERNANDO
120818161
D23326S1
FERNANDEZ POZO MANUEL (HEREDEROS DE)
120815789
34261258K
FERNANDEZ PRADO BLANCA
120814952
34261258K
FERNANDEZ PRADO BLANCA
120816887
34261258K
FERNANDEZ PRADO BLANCA
120818113
34116390F
FERNANDEZ PRIETO ALBINA
120818830
34117719W
FERNANDEZ QUIROGA JOSE
120815891
76817179P
FERNANDEZ QUIROGA MARIA SARA
120818766
FI00001355
FERNANDEZ RIVERO JOSE ANTONIO
120818444
FI00001355
FERNANDEZ RIVERO JOSE ANTONIO
120818174
D23513T2
FERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO
120817822
I14320T1
FERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO
120818908
34251448D
FERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS
120816400
34251448D
FERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS
120817504
34251448D
FERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS
120815630
34251448D
FERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS
120817825
I14421S1
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE
120817916
40739548Q
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE
120819285
34265417V
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE RAIMUNDO
120814996
34265417V
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE RAIMUNDO
34
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120817530
34265417V
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE RAIMUNDO
120818165
34260136A
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL
150000041
34230956X
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA
120817603
34230956X
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA
120820075
34111838D
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA
MONTSERRAT (HE
120817768
34110381R
FERNANDEZ RODRIGUEZ SARA
120818201
D24422P1
FERNANDEZ SANCHEZ JOSE
120818200
D24422P1
FERNANDEZ SANCHEZ JOSE
120815466
34116252F
FERNANDEZ VEGA MANUEL
120816255
34116252F
FERNANDEZ VEGA MANUEL (HERDEIROS DE)
120817344
34116252F
FERNANDEZ VEGA MANUEL (HERDEIROS DE)
120815839
X2588198P
FERREIRA DE FUENTE MARIA LUISA
120817576
X2588198P
FERREIRA DE FUENTE MARIA LUISA
120815034
X2588198P
FERREIRA DE FUENTE MARIA LUISA
120814887
X2588198P
FERREIRA DE FUENTE MARIA LUISA
120816825
X2588198P
FERREIRA DE FUENTE MARIA LUISA
120814889
34274756H
FERREIRA ROCA ADRIAN
120815736
34274756H
FERREIRA ROCA ADRIAN
120816827
34274756H
FERREIRA ROCA ADRIAN
120814988
34269390B
FERREIRO MACIA YOLANDA
120814992
34269390B
FERREIRO MACIA YOLANDA
120817519
34269390B
FERREIRO MACIA YOLANDA
120815814
34269390B
FERREIRO MACIA YOLANDA
120815817
34269390B
FERREIRO MACIA YOLANDA
120816918
34269390B
FERREIRO MACIA YOLANDA
120820198
34577772D
FERREIRO VILLAR MANUEL
120817760
34240332W
FERREIROS DACAL MARIA NELIDA
120818313
I11333T2
FERREIROS GUITIAN NICOLAS
120818314
I11333T2
FERREIROS GUITIAN NICOLAS
120817829
I21104P1
FERREIROS VEGA AMABLE
120819661
34117172F
FERREÑO MIGUEZ JOSEFA
120820271
34217935F
FERRER ASTORGANO MARIA ROSA
120818639
52372368B
FERRERA TOIRAN DAVID
120818526
52372368B
FERRERA TOIRAN DAVID
120820272
34118336K
FERRERO ALVAREZ MANUEL
120820188
FI00001381
FERRERO FOMPEDRIÑA JOSE
120820187
FI00001381
FERRERO FOMPEDRIÑA JOSE
120819016
34229859V
FIGUEIRA RAJO ANUNCIA
120819074
34229859V
FIGUEIRA RAJO ANUNCIA
120815159
34269868Y
FIGUEIRAS FERNANDEZ JESUS
35
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120815968
34269868Y
FIGUEIRAS FERNANDEZ JESUS
120819520
34269868Y
FIGUEIRAS FERNANDEZ JESUS
120817054
34269868Y
FIGUEIRAS FERNANDEZ JESUS
120816318
34254555B
FIGUEIRAS PAZOS JOSEFA
120815541
34254555B
FIGUEIRAS PAZOS JOSEFA
120817414
34254555B
FIGUEIRAS PAZOS JOSEFA
120818039
D14101T1
FIGUEIRAS PEREZ ROBERTO
120818860
FI00021285
FLORA
120817901
D12110P1
FLORES MARTINEZ FELIPE
120817902
D12110P1
FLORES MARTINEZ FELIPE
120817905
D12110P1
FLORES MARTINEZ FELIPE
120816621
FI00003813
FONDA ESTACION
120816950
71437164S
FONTANIL GARCIA FERNANDO
120819529
71437164S
FONTANIL GARCIA FERNANDO
120815861
71437164S
FONTANIL GARCIA FERNANDO
120815042
71437164S
FONTANIL GARCIA FERNANDO
120815434
E27405208
FONTAO Y VARGAS, CB
120817312
E27405208
FONTAO Y VARGAS, CB
120816231
E27405208
FONTAO Y VARGAS, CB
120820460
34115784E
FONTEBOA REY ENRIQUE
120816488
34121899L
FORMOSELLE BARREDO URBANO
120816788
34229803F
FORMOSELLE CANOSA BENIGNO
120819471
34229803F
FORMOSELLE CANOSA BENIGNO
120816496
34236408B
FOUCES DOPACIO EMILIO
120818038
34111121M
FOUCES PEREZ ROSA
120818253
DANC07P
FRAGA BECERRA INES
120818274
DCRI22P
FRAGA GARCIA-CAMBA AMPARO
(HEREDEROS DE)
120819027
33340997J
FRAGA LOPEZ AZUCENA
120818003
D11534T1
FRANCO FRANCO MANUEL
120818122
D21433T2
FRANCO LIZ MANUEL
120817913
34239476C
FRANCO YEBRA EULOGIO
150000042
34114509N
FRANJO FERNANDEZ EMILIO
120815538
32557155B
FREIRE CABARCOS JOSE EUSTAQUIO
120817890
I24319T1
FREIRE FREIRE NIEVES
120819626
FI00001399
FRIAS
120818120
DANC01P
FRIOL NOVOA MARCELINO
120820329
46974203S
FRONTERA SACO DAVID
120820328
46974203S
FRONTERA SACO DAVID
120815755
B27142298
FRU CID SL
120814918
B27142298
FRU CID SL
36
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120817779
B27142298
FRU CID SL
120817520
B27142298
FRU CID SL
120818630
52394800H
FUENTES GARCIA CARMEN
120818508
52394800H
FUENTES GARCIA CARMEN
120819935
FI00001402
FUNDACION RODRIGUEZ DE CASTRO
120820277
29679001P
GALAN DIAZ SANTIAGO
120819561
34250153W
GALVACHE ZARAUZA DOLORES
120814912
76807907M
GARCIA AGUIN LEOPOLDO
120817573
76807907M
GARCIA AGUIN LEOPOLDO
120816448
76807907M
GARCIA AGUIN LEOPOLDO
120818205
D24437S1
GARCIA ALVAREZ ANGELA
120818198
34113551C
GARCIA ALVAREZ ROSARIO
120819413
34251174B
GARCIA ARIAS JAVIER
120816815
34234153X
GARCIA BELTRAN JOSE
120814872
34234153X
GARCIA BELTRAN JOSE
120815720
34234153X
GARCIA BELTRAN JOSE
120817110
FI00006971
GARCIA CABO AMADORA
120815216
FI00006971
GARCIA CABO AMADORA
120816016
FI00006971
GARCIA CABO AMADORA
120819877
34246501F
GARCIA CARBALLADA PURIFICACION
120817023
76926950T
GARCIA CASAL VICTOR MANUEL
120815027
76926950T
GARCIA CASAL VICTOR MANUEL
120815944
76926950T
GARCIA CASAL VICTOR MANUEL
120820199
76926950T
GARCIA CASAL VICTOR MANUEL
120819631
34255508K
GARCIA CASTRO PABLO
120818716
34121996R
GARCIA GARCIA MANUEL
120818621
34121996R
GARCIA GARCIA MANUEL
120817857
I22313T1
GARCIA GOMEZ FRANCISCO
120818088
D21136S1
GARCIA GONZALEZ ALBINO
120817421
34111953D
GARCIA GONZALEZ ANTONIO LUIS
120820269
34117376G
GARCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO
120819542
09440192A
GARCIA GONZALEZ JOSE MANUEL
120820031
FI00001419
GARCIA JOSE
120815714
X6108552M
GARCIA KEVIN
120814865
X6108552M
GARCIA KEVIN
120816810
X6108552M
GARCIA KEVIN
120818084
D21120CR
GARCIA LOPEZ JOSE
120818083
D21120CR
GARCIA LOPEZ JOSE
120818085
D21120CR
GARCIA LOPEZ JOSE
120817988
34116044Y
GARCIA LOPEZ MERCEDES
120818214
D2SE10P
GARCIA MEDINA FRANCISCO
37
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120818232
D2SE10P
GARCIA MEDINA FRANCISCO
120818177
D23531T1
GARCIA MENDEZ AURORA
120817903
D12120P1
GARCIA MOURE ELISA
120820180
34248051Q
GARCIA MOURELO JOSE
120819754
34110580Q
GARCIA RODRIGUEZ MANUEL
120819756
34110580Q
GARCIA RODRIGUEZ MANUEL
120817728
34110580Q
GARCIA RODRIGUEZ MANUEL
120819755
34110580Q
GARCIA RODRIGUEZ MANUEL
120819753
34110580Q
GARCIA RODRIGUEZ MANUEL
120815905
34118100S
GARCIA RODRIGUEZ MARIA
120815083
34118100S
GARCIA RODRIGUEZ MARIA
120820017
34118100S
GARCIA RODRIGUEZ MARIA
120816983
34118100S
GARCIA RODRIGUEZ MARIA
120819945
FI00001432
GARCIA SANCHEZ JOSE
120819408
01926689W
GARCIA SOLDEVILLA SONIA
140001029
34262418P
GARCIA VILARIÑO MARCOS
120818007
34117194Y
GARRIDO CORTIÑAS MANUELA
120815776
34211391H
GARRIDO LOPEZ ANTONIO
120816867
34211391H
GARRIDO LOPEZ ANTONIO
120814940
34211391H
GARRIDO LOPEZ ANTONIO
120818354
00680069M
GARRIDO PARADA FRANCISCO
120820176
34257305R
GARZA GONZALEZ MARIA JOSEFA
120816479
34116546W
GAY RODRIGUEZ TERESA
120819651
B32352106
GODOURBE SL
120817788
B32352106
GODOURBE SL
120818392
34211033M
GOMEZ ARIAS CAMILO
120817819
34112930C
GOMEZ BARBOSA M. WANCESLINA
120817821
34113645E
GOMEZ CARBAJO GENEROSO
120818865
34115381X
GOMEZ DIAZ SECUNDINO
120818326
00023008P
GOMEZ ENRIQUEZ ROSENDO
120820033
FI00001446
GOMEZ FRUCTUOSO
120815261
Y2811713T
GOMEZ PERALTA ELVIA NAYELI
120820268
FI00001452
GOMEZ RESCO LUIS
120817832
I21118P1
GOMEZ RODRIGUEZ ENRIQUE
120817363
46543121E
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL DE JESUS
120815484
46543121E
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL DE JESUS
120816272
46543121E
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL DE JESUS
120819611
78200064H
GOMILA LLULL JUAN
120820015
34262993P
GONZALEZ ABELAIRA ANTONIO
120817575
34262993P
GONZALEZ ABELAIRA ANTONIO
120815213
34262993P
GONZALEZ ABELAIRA ANTONIO
38
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120816014
34262993P
GONZALEZ ABELAIRA ANTONIO
120817772
34229701C
GONZALEZ ABELLA JOSE
120818283
DCRI51D1
GONZALEZ AGUIAR ANTONIO (HEREDEROS
DE)
120818358
DCRI51D2
GONZALEZ AGUIAR SEGUNDO (HEREDEROS
DE)
120817306
34260589L
GONZALEZ ALVAREZ BEATRIZ
120816225
34260589L
GONZALEZ ALVAREZ BEATRIZ
120819532
34260589L
GONZALEZ ALVAREZ BEATRIZ
120815428
34260589L
GONZALEZ ALVAREZ BEATRIZ
120820184
34117724F
GONZALEZ ALVAREZ CONCEPCION
120816478
34122421N
GONZALEZ ALVAREZ FLORA
120820035
34110269G
GONZALEZ ALVAREZ ILDEFONSO
120819629
34110269G
GONZALEZ ALVAREZ ILDEFONSO
120819932
34110269G
GONZALEZ ALVAREZ ILDEFONSO
120817973
34110269G
GONZALEZ ALVAREZ ILDEFONSO
120819933
34110269G
GONZALEZ ALVAREZ ILDEFONSO
120819943
34110269G
GONZALEZ ALVAREZ ILDEFONSO
120819930
34110269G
GONZALEZ ALVAREZ ILDEFONSO
120820427
34138932D
GONZALEZ ALVAREZ JOSE
120817914
34112682W
GONZALEZ ALVAREZ MARIA LUZ
120818033
34115773B
GONZALEZ ALVAREZ VICENTE
120818617
34117519D
GONZALEZ BARREDO ANTONIO
120816679
FI00003960
GONZALEZ BARREDO PEDRO
120815455
36274076V
GONZALEZ BLANCO DAVID
120817332
36274076V
GONZALEZ BLANCO DAVID
120816182
36274076V
GONZALEZ BLANCO DAVID
120819635
FI00001470
GONZALEZ BORDELO FERNANDO
150000035
34260696B
GONZALEZ BUJAN M GRACIELA
120815517
34260696B
GONZALEZ BUJAN MARIA GRACIELA
120817391
34260696B
GONZALEZ BUJAN MARIA GRACIELA
120816297
34260696B
GONZALEZ BUJAN MARIA GRACIELA
120817847
34119183V
GONZALEZ CAMPOS GERARDO
120818242
07000171Y
GONZALEZ CASAR TOMASA
120818243
07000171Y
GONZALEZ CASAR TOMASA
120818877
FI00021298
GONZALEZ CASTRO JOSE HERFEDEROS DE
120818096
D21326T1
GONZALEZ CHAMORRO CARMEN
120818864
FI00001479
GONZALEZ CONCEPCION
120816670
34232739E
GONZALEZ DIAZ CONSTANTINO
140001102
34264030X
GONZALEZ DIAZ JOSE MANUEL
120818027
D13327S1
GONZALEZ DIAZ ROSA
120819090
FI00021290
GONZALEZ DOLORES
39
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120817859
34116698Q
GONZALEZ DOMINGUEZ LUISA
120816681
FI00003998
GONZALEZ DOREGO PEDRO
120819092
FI00001485
GONZALEZ DOSIO MANUELA
120819766
42499685D
GONZALEZ FERNANDEZ CARMEN
120817131
42499685D
GONZALEZ FERNANDEZ CARMEN
120819765
42499685D
GONZALEZ FERNANDEZ CARMEN
120819764
42499685D
GONZALEZ FERNANDEZ CARMEN
120815238
42499685D
GONZALEZ FERNANDEZ CARMEN
120816037
42499685D
GONZALEZ FERNANDEZ CARMEN
120817299
34121061D
GONZALEZ FERNANDEZ EMILIO
120816219
34121061D
GONZALEZ FERNANDEZ EMILIO
120815421
34121061D
GONZALEZ FERNANDEZ EMILIO
120820186
FI00001488
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE RAMON
120820185
FI00001488
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE RAMON
120818144
D23102T1
GONZALEZ FERNANDEZ OSCAR
120819936
FI00001492
GONZALEZ FERNANDEZ REMEDIOS
120819944
34133245A
GONZALEZ FERNANDEZ ROSA
120818008
D12307P1
GONZALEZ FERNANDEZ ROSA
120820178
FI00021270
GONZALEZ FERNANDEZ TOMAS HERD
120818418
34116899X
GONZALEZ FERREIRO MERCEDES
120818768
34116899X
GONZALEZ FERREIRO MERCEDES
120820267
34228641H
GONZALEZ FERREIRO ROSARIO
120815559
34228641H
GONZALEZ FERREIRO ROSARIO
120817433
34228641H
GONZALEZ FERREIRO ROSARIO
120816336
34228641H
GONZALEZ FERREIRO ROSARIO
120820020
34116193V
GONZALEZ FERREIROS ANTONIO
120816029
34118242L
GONZALEZ FERREIROS AURORA
120815228
34118242L
GONZALEZ FERREIROS AURORA
120820189
FI00001496
GONZALEZ FERREIROS FRANCISCO
120817392
00010106D
GONZALEZ FERREIROS FRANCISCO
120815520
00010106D
GONZALEZ FERREIROS FRANCISCO
120816300
00010106D
GONZALEZ FERREIROS FRANCISCO
120816304
00101062T
GONZALEZ FERREIROS GLORIA
120815524
00101062T
GONZALEZ FERREIROS GLORIA
120818435
34123445R
GONZALEZ FERREIROS GLORIA
120818791
34123445R
GONZALEZ FERREIROS GLORIA
120817397
00101062T
GONZALEZ FERREIROS GLORIA
120817961
CEME05S2
GONZALEZ FRANCISCA (VDA. LUAC)
120818157
00559270W
GONZALEZ GIMENEZ CONCEPCION
120817756
34137554B
GONZALEZ GOMEZ FAUSTINO
120817370
35897316C
GONZALEZ GOMEZ GLORIA
40
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120816278
35897316C
GONZALEZ GOMEZ GLORIA
120815492
35897316C
GONZALEZ GOMEZ GLORIA
120819742
35929436D
GONZALEZ GOMEZ LUIS
120816537
FI00001501
GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRO
120818868
FI00001501
GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRO
120818153
D23220P2
GONZALEZ GONZALEZ ESTRELLA
120820322
34250034K
GONZALEZ GONZALEZ JOSE MARIO
120820461
FI00001506
GONZALEZ GONZALEZ MANUELA
120818434
FI00001507
GONZALEZ GONZALEZ MARCELINO
120817288
34115222N
GONZALEZ GONZALEZ MERCEDES
120815409
34115222N
GONZALEZ GONZALEZ MERCEDES
120816208
34115222N
GONZALEZ GONZALEZ MERCEDES
120816237
34254779M
GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL
120815438
34254779M
GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL
120820224
34254779M
GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL
120817317
34254779M
GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL
120817907
D12207T1
GONZALEZ GRANDE MANUEL
120820025
FI00001514
GONZALEZ GRANDE MARIA
120817980
34122028X
GONZALEZ LOPEZ ANTONIA
120818940
01217713R
GONZALEZ LOPEZ CARMEN
120815057
33917249T
GONZALEZ LOPEZ LUIS RAMON
120816961
33917249T
GONZALEZ LOPEZ LUIS RAMON
120815872
33917249T
GONZALEZ LOPEZ LUIS RAMON
120817296
70017901
GONZALEZ LOPEZ MANUEL
120816217
70017901
GONZALEZ LOPEZ MANUEL
120815418
70017901
GONZALEZ LOPEZ MANUEL
120820181
FI00001530
GONZALEZ LOPEZ MANUELDOS
120820073
FI00021246
GONZALEZ LOPEZ OSCAR
120818874
FI00004045
GONZALEZ LOSADA CARMEN
120819173
34271408M
GONZALEZ LOSADA GABRIEL
120819677
34257707N
GONZALEZ LOSADA JESUS
120819942
FI00010263
GONZALEZ LOSADA MANUEL
120818212
D24517S2
GONZALEZ LUISA
120818459
L2820571N
GONZALEZ MACIA CONSUELO
120818458
L1518590S
GONZALEZ MACIA MARIA CONSUELO
120819623
FI00020838
GONZALEZ MANUEL
120815176
76418520P
GONZALEZ MARTINEZ IRIA
120815987
76418520P
GONZALEZ MARTINEZ IRIA
120817070
76418520P
GONZALEZ MARTINEZ IRIA
120819878
52472620Y
GONZALEZ MIRA MARIA LUISA
120818873
FI00001541
GONZALEZ MOURE CECILIA
41
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120820479
34123741K
GONZALEZ MOURE JESUS
120817473
34123741K
GONZALEZ MOURE JESUS
120817483
34246963D
GONZALEZ OTERO AMABLE
120819763
34211243P
GONZALEZ PARAMO PILAR
120819554
34230238M
GONZALEZ PARENTE MARIA ELENA
120817884
I24217T1
GONZALEZ PETEIRO ANTONIA
120818871
34122569E
GONZALEZ QUIROGA ELENA
120816598
FI00010200
GONZALEZ QUIROGA GLORIA
120819624
FI00010200
GONZALEZ QUIROGA GLORIA
120819761
FI00001549
GONZALEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO
120817836
I21315
GONZALEZ RODRIGUEZ BLANCA
120818875
34258054Z
GONZALEZ RODRIGUEZ CARMEN
120816476
34116932C
GONZALEZ RODRIGUEZ JOAQUIN
150000019
34254807X
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON
120819446
34261025H
GONZALEZ RODRIGUEZ M TERESA
120820032
34217999W
GONZALEZ RODRIGUEZ MANUEL
120819625
76700916X
GONZALEZ RODRIGUEZ MANUEL
120819429
34123890D
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA ROSA
120819941
10925828T
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIANO
120818437
34115603W
GONZALEZ RODRIGUEZ OBDULIA
120819931
FI00001563
GONZALEZ RODRIGUEZ SARA
120817533
52162604F
GONZALEZ ROMAN ALMUDENA
120816420
52162604F
GONZALEZ ROMAN ALMUDENA
120814882
52162604F
GONZALEZ ROMAN ALMUDENA
120820276
34113458L
GONZALEZ SANCHEZ ANDRES
120816329
34113458L
GONZALEZ SANCHEZ ANDRES
120817422
34128007D
GONZALEZ SANCHEZ MANUEL
120815550
34128007D
GONZALEZ SANCHEZ MANUEL
120816326
34128007D
GONZALEZ SANCHEZ MANUEL
120820275
34128007D
GONZALEZ SANCHEZ MANUEL
120817488
34217488C
GONZALEZ SANCHEZ MARIA NIEVES
120816387
34217488C
GONZALEZ SANCHEZ MARIA NIEVES
120815616
34217488C
GONZALEZ SANCHEZ MARIA NIEVES
120817904
D12121P1
GONZALEZ SOTO GUMERSINDO
120815214
FI00006967
GONZALEZ SS GAUDALUPE
120817109
FI00006967
GONZALEZ SS GAUDALUPE
120816015
FI00006967
GONZALEZ SS GAUDALUPE
120816558
FI00004120
GONZALEZ SS INOCENCIO
120816667
FI00004122
GONZALEZ SS JUAN
120820024
FI00001567
GONZALEZ VAZQUEZ AURELIA
120818872
34114138D
GONZALEZ VEGA AQUILINO
42
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
140000907
34247664C
GONZALEZ VENTIN ANA MARIA
120816999
34247664C
GONZALEZ VENTIN ANA MARIA
120815101
34247664C
GONZALEZ VENTIN ANA MARIA
120815919
34247664C
GONZALEZ VENTIN ANA MARIA
120814863
34253750B
GONZALEZ VILA MILAGROS
120815712
34253750B
GONZALEZ VILA MILAGROS
120820265
34253750B
GONZALEZ VILA MILAGROS
120816808
34253750B
GONZALEZ VILA MILAGROS
120818713
34137697Q
GOYANES COTA GLORIA
120819767
FI00001572
GOYANES LOPEZ MARIA
120818089
D21139S1
GOYANES LOPEZ RAMON
120818438
32163913T
GOYANES PENA ALFREDO
120818439
32163913T
GOYANES PENA ALFREDO
120818794
32163913T
GOYANES PENA ALFREDO
120818793
32163913T
GOYANES PENA ALFREDO
120814984
34275746L
GOYES AUREA TAIRO GERMAN
120820223
34275746L
GOYES AUREA TAIRO GERMAN
120817649
34275746L
GOYES AUREA TAIRO GERMAN
120816914
34275746L
GOYES AUREA TAIRO GERMAN
120815527
71113834L
GRANDE BLANCO MARIA NIEVES
120814844
44923851K
GRANOBLES CASTAÑO LUZ ESTELA
120815830
B27332246
GRUPO EMPRESARIAL FIGUEIRAS DE TOR, SL
120815013
B27332246
GRUPO EMPRESARIAL FIGUEIRAS DE TOR, SL
120816880
B27332246
GRUPO EMPRESARIAL FIGUEIRAS DE TOR, SL
120820270
FI00001577
GUARDERIA INFANTIL
120816578
FI00004178
GUERRERA ARIAS JUAN
120815417
34298687Y
GUERRERO MEJIA GENNY ALTAGRACIA
120816216
34298687Y
GUERRERO MEJIA GENNY ALTAGRACIA
120817295
34298687Y
GUERRERO MEJIA GENNY ALTAGRACIA
120819773
34140594S
GUITIAN RATON RAMON
120819772
34140594S
GUITIAN RATON RAMON
120819632
34140594S
GUITIAN RATON RAMON
120818209
D24507P1
GUITIAN RODRIGUEZ BALDOMERO
120818241
I12120S2
GUNTIÑAS DOMINGUEZ JOSEFA
120818286
34114508B
GUNTIÑAS DOMINGUEZ MARIA
120818287
34114508B
GUNTIÑAS DOMINGUEZ MARIA
120815241
34123009W
GUTIERREZ EGUREN BERNARDO
120818123
34123009W
GUTIERREZ EGUREN BERNARDO
120816040
34123009W
GUTIERREZ EGUREN BERNARDO
120817135
34123009W
GUTIERREZ EGUREN BERNARDO
120818191
D24228T2
GUTIERREZ EGUREN CAYO
43
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120820036
FI00021265
HED DE BERNARDO MARTINEZ LEMOS
120820034
FI00021263
HERD JOSE MACIA LOPEZ
120820308
FI00021057
HEREDEROS DE VILA RIVERA ESTELA
120817997
D11501T1
HERMIDA VAZQUEZ MANUEL
120817998
D11502T1
HERMIDA VAZQUEZ MANUEL
120816813
34216446J
HERNANDEZ GARCIA MANUELA HERMELINDA
120815717
34216446J
HERNANDEZ GARCIA MANUELA HERMELINDA
120814869
34216446J
HERNANDEZ GARCIA MANUELA HERMELINDA
120818352
I24117T1
HERNANDEZ LOSADA GUMERSINDA
140000079
35471817K
HERNANDEZ PENA FRANCISCO JAVIER
120818694
34216440F
HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA TERESA
120819657
A27211911
HILOGOSA MONFORTE SA
120815732
B27320191
HOTEL CASTILLO MONFORTE, SL
120816822
B27320191
HOTEL CASTILLO MONFORTE, SL
120814884
B27320191
HOTEL CASTILLO MONFORTE, SL
120818293
34117968K
IGLESIAS GONZALEZ MELCHOR
120820026
FI00001598
IGLESIAS JOSEFA
120818884
FI00001599
IGLESIAS JULIO
120817616
35819907Y
IGLESIAS LOPEZ PABLO
120817602
35819907Y
IGLESIAS LOPEZ PABLO
120820133
34253642H
IGLESIAS MACIA JOSE ANTONIO
120818879
FI00001601
IGLESIAS PEREIRA SEVERO
150000071
X7021930F
IGLESIAS PEREIRA TAMARA
120820177
FI00001602
IGLESIAS RODRIGUEZ CARMEN
140000887
34267415Z
IGLESIAS SANCHEZ CARLOS RUBEN
120819131
76726364C
IGLESIAS SANCHEZ SARA
120817894
IC1301D1
IGLESIAS TABOADA ALBINA
120817895
34129668Z
IGLESIAS TABOADA MARIA
120819212
34248501Y
IGLESIAS VALLINA MARIA DOLORES
120818266
DCRI13P
IGLESIAS VEDMAR ENRIQUE (HEREDEROS DE)
120818863
FI00001604
ILLANES ALVAREZ JOSEFA
120816452
34113719G
ILLANES DAPENA AMELIA
120815368
34263429F
ILLANES LUGO JAVIER
140001070
34263429F
ILLANES LUGO JAVIER
120820058
FI00020906
ILLANES MANUEL
120820274
FI00001609
ILLANES PALMIRA
120819630
FI00021236
ILLANES RAMON
120818862
FI00021236
ILLANES RAMON
120818861
FI00021236
ILLANES RAMON
120818869
FI00001612
ILLANES RODRIGUEZ JOSE
120818044
D14133T1
ILLANES RUANOVA JOSE (HEREDEROS DE)
44
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120816954
B27355494
INOUT PROYECTOS INFORMATICOS S.L.
120816622
FI00004256
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION
120817033
B27245174
INTELGA MUNDOOR SL
120815131
B27245174
INTELGA MUNDOOR SL
120815882
B27245174
INTELGA MUNDOOR SL
120820155
A63292734
INVERSION PATRIMONIAL CARPETANIA SA
UNIP
120816647
FI00004257
IRYDA
120818042
D14113T1
ITURRIZAGA SEOANE HERMINIA
140001355
B27135961
J V CENTRO JARDIN SL
120818966
FI00021292
JAIME
120819991
33834810Q
JAUREGUIZAR LOYOLA ANA MARIA
120819830
FI00021250
JAVIER
120817083
53488574G
JAVIER MARTE ANA RAMONA
120816059
53488574G
JAVIER MARTE ANA RAMONA
120815195
53488574G
JAVIER MARTE ANA RAMONA
120815206
X2391333T
JAVIER MARTE ZONIA FRANCISCA
120817163
X2391333T
JAVIER MARTE ZONIA FRANCISCA
120816075
X2391333T
JAVIER MARTE ZONIA FRANCISCA
120815281
E27208743
JUAN CASTRO MARIÑO CB
120815824
E27208743
JUAN CASTRO MARIÑO CB
120815006
E27208743
JUAN CASTRO MARIÑO CB
120816875
E27208743
JUAN CASTRO MARIÑO CB
120816098
E27208743
JUAN CASTRO MARIÑO CB
140001260
34274485T
JUIZ LOPEZ ROCIO
140001271
34274485T
JUIZ LOPEZ ROCIO
120819658
FI00001623
JUSTO DE COTILLON
120819008
FI00001624
KIMBERLEY BRYAN
120820140
B63454714
KUSTOSOR-SET SL
120818403
B85570141
LA NOGUERA RENTA SL
120815169
B85570141
LA NOGUERA RENTA SL
120817062
B85570141
LA NOGUERA RENTA SL
120818534
B85570141
LA NOGUERA RENTA SL
120818404
B85570141
LA NOGUERA RENTA SL
120815377
B27341361
LA TIENDA DEL MOVIL SERVICIOS
GENERALES
120816169
B27341361
LA TIENDA DEL MOVIL SERVICIOS
GENERALES
120817257
B27341361
LA TIENDA DEL MOVIL SERVICIOS
GENERALES
120820309
34417899D
LAFUENTE ESPINEIRA AVELINO
120818957
FI00001626
LAGARTOS DE CARNOL
45
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120816807
34252888T
LAGO LOSADA ROBERTO
120814862
34252888T
LAGO LOSADA ROBERTO
120815711
34252888T
LAGO LOSADA ROBERTO
120820120
34252888T
LAGO LOSADA ROBERTO
120817917
34133787Q
LAGOA LOSADA EDITA
120818248
I12240T2
LAMAPEREIRA MENDEZ AMADOR
120819633
FI00021237
LAMAS JUAN
120815279
34274709V
LAMUS PICON CARLOS ANDRES
120816045
35548990Y
LARRALDE PARDO ANTONIO
120817144
35548990Y
LARRALDE PARDO ANTONIO
120818946
FI00021284
LAYO RAMON
120818000
34156450R
LEIRADO FERNANDEZ JESUS
120817999
34156450R
LEIRADO FERNANDEZ JESUS
120820113
34229174E
LEIRO LOPEZ PLACIDO
120817810
34229174E
LEIRO LOPEZ PLACIDO
120819965
34229174E
LEIRO LOPEZ PLACIDO
120820455
34117083X
LEMOS FERNANDEZ CONCEPCION
120820254
FI00001637
LEMOS ILLANES CARLOS
120820454
34115876E
LEMOS LEMOS EMILIO
120820251
34115876E
LEMOS LEMOS EMILIO
120820253
34115876E
LEMOS LEMOS EMILIO
120820378
35888068H
LEMOS RODRIGUEZ ANTONIO
120817658
34110234S
LEMOS VAZQUEZ EVARISTO
120818168
34210339R
LENZA MIRANDA JOSE
120817569
33550961X
LEON CORTIÑAS JUDIT
120815053
33550961X
LEON CORTIÑAS JUDIT
120815868
33550961X
LEON CORTIÑAS JUDIT
120818958
FI00021288
LEONOR
120818090
D21140S1
LIBERATO FERNANDEZ MANUELA
120816660
34118528Y
LIMERES LOPEZ ROSARIO
120819195
FI00021244
LIS GONZALEZ CAROLINA HERD
120818002
00480046J
LIZ GONZALEZ CAROLINA
120815890
30563311Z
LIZARRAGA MARAÑON JESUS MARIA
120816969
30563311Z
LIZARRAGA MARAÑON JESUS MARIA
120819245
30563311Z
LIZARRAGA MARAÑON JESUS MARIA
120815068
30563311Z
LIZARRAGA MARAÑON JESUS MARIA
120819349
34256171V
LOBELLE VAZQUEZ ALICIA
120820221
34220294C
LOPEZ ALVAREZ JOSE
120818225
DAC304F2
LOPEZ ALVAREZ JOSE
120819833
01403897T
LOPEZ ALVAREZ JOSE RAMON
120819834
01403897T
LOPEZ ALVAREZ JOSE RAMON
46
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120819007
34228550L
LOPEZ ALVAREZ JOSEFA
120818409
33850934V
LOPEZ AMARATE ANA MARIA
120818407
33850934V
LOPEZ AMARATE ANA MARIA
120818758
33850934V
LOPEZ AMARATE ANA MARIA
120818757
33850934V
LOPEZ AMARATE ANA MARIA
120820305
00261624E
LOPEZ AMARO JOSE ALBERTO
120820220
34169465K
LOPEZ ARIAS ELADIO
120817122
34263940N
LOPEZ BERAO MARIA DEL MAR
120816281
34112629H
LOPEZ BLANCO MANUEL
120815497
34112629H
LOPEZ BLANCO MANUEL
120817373
34112629H
LOPEZ BLANCO MANUEL
120820473
34127887G
LOPEZ BUJAN CONCEPCION
120818981
FI00001658
LOPEZ CADAHIA MANUEL
120819370
34237069M
LOPEZ CADAHIA MANUEL
120819664
34115674G
LOPEZ CADORNIGA JUAN ANTONIO
120819665
34115674G
LOPEZ CADORNIGA JUAN ANTONIO
120819663
34115674G
LOPEZ CADORNIGA JUAN ANTONIO
120817507
33843963S
LOPEZ CALDAS LUISA
120816403
33843963S
LOPEZ CALDAS LUISA
120820263
33843963S
LOPEZ CALDAS LUISA
120819967
FI00001659
LOPEZ CAMILO
120819963
FI00001660
LOPEZ CAMILO HEDOS
120819832
34122374B
LOPEZ CARBALLIDO AMALIA
120818815
FI00001665
LOPEZ CARRAL JOAQUIN
120818061
D14321T1
LOPEZ CARREIRA JESUS
120820313
34113450B
LOPEZ CASANOVA PILAR
120816573
34123373K
LOPEZ CASANOVA TOMAS
120818964
34123373K
LOPEZ CASANOVA TOMAS
120817854
34114026N
LOPEZ CASTRO JOSE
120817354
34115555T
LOPEZ CENTENO JULIA
120818965
34115555T
LOPEZ CENTENO JULIA
120818206
D24440S1
LOPEZ CERVIÑO MANUEL
120819674
FI00001671
LOPEZ CORTIÑAS JESUS
120817852
I22234T1
LOPEZ DE PATIÑO JOSEFA
120818565
76612300J
LOPEZ DIAZ CARLOS
120818664
76612300J
LOPEZ DIAZ CARLOS
120820380
76612300J
LOPEZ DIAZ CARLOS
120818408
34256866E
LOPEZ DIAZ CARMEN
120818760
34256866E
LOPEZ DIAZ CARMEN
120816623
FI00004350
LOPEZ DIAZ GUSTAVO
120818254
34114470L
LOPEZ DIAZ JOSE
47
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120817898
ICRI2702
LOPEZ DIAZ-VARELA JOSE MANUEL
120819673
FI00010215
LOPEZ EDITA JORGE
120818104
D2SE03P
LOPEZ ESPINOSA AMADOR (Y OTROS)
120817428
34249358N
LOPEZ FERNANDEZ ASCENSION
120815554
34249358N
LOPEZ FERNANDEZ ASCENSION
140001047
34243910S
LOPEZ FERNANDEZ CAMILO
120817404
34113792P
LOPEZ FERNANDEZ JOSE
120816310
34113792P
LOPEZ FERNANDEZ JOSE
120817981
D11324T1
LOPEZ FERNANDEZ JOSE
120815332
34239298A
LOPEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO
120816136
34239298A
LOPEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO
120817225
34239298A
LOPEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO
120815306
34258483Y
LOPEZ FERNANDEZ M. CARMEN
120817206
34258483Y
LOPEZ FERNANDEZ M. CARMEN
120816120
34258483Y
LOPEZ FERNANDEZ M. CARMEN
120819699
FI00020650
LOPEZ FERNANDEZ MERCEDES
120819556
32692985A
LOPEZ FERNANDEZ SANTIAGO
120819228
32692985A
LOPEZ FERNANDEZ SANTIAGO
120818147
D23122T2
LOPEZ FERREIRO ROSA
120820327
FI00001684
LOPEZ FRANCISCO
120820108
34169830H
LOPEZ FUENTE DE LA PEDRO
120818087
34169830H
LOPEZ FUENTE DE LA PEDRO
120816105
34169830H
LOPEZ FUENTE DE LA PEDRO
120817189
34169830H
LOPEZ FUENTE DE LA PEDRO
120815287
34169830H
LOPEZ FUENTE DE LA PEDRO
120816203
34232955P
LOPEZ GOMEZ FAUSTO
120820101
34232955P
LOPEZ GOMEZ FAUSTO
120815403
34232955P
LOPEZ GOMEZ FAUSTO
120819962
34232955P
LOPEZ GOMEZ FAUSTO
120817284
34232955P
LOPEZ GOMEZ FAUSTO
120815224
34147437G
LOPEZ GONZALEZ EMILIO
120817887
34147437G
LOPEZ GONZALEZ EMILIO
120817116
34147437G
LOPEZ GONZALEZ EMILIO
120816025
34147437G
LOPEZ GONZALEZ EMILIO
120816024
34147437G
LOPEZ GONZALEZ EMILIO
120817117
34147437G
LOPEZ GONZALEZ EMILIO
120818942
34142643V
LOPEZ GONZALEZ EMILIO
120815223
34147437G
LOPEZ GONZALEZ EMILIO
120816026
34147437G
LOPEZ GONZALEZ EMILIO
120817860
34142643V
LOPEZ GONZALEZ EMILIO
120818695
34142260W
LOPEZ GONZALEZ JOSE
48
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120818363
34142260W
LOPEZ GONZALEZ JOSE
120818188
34212967F
LOPEZ GONZALEZ MANUEL
120818189
34212967F
LOPEZ GONZALEZ MANUEL
120819692
34212967F
LOPEZ GONZALEZ MANUEL
120819028
34260499K
LOPEZ GONZALEZ MANUEL MARIA
120819960
FI00021245
LOPEZ GUILLERMO
120818040
D14111T1
LOPEZ INCOGNITO MANUEL
120819966
FI00001700
LOPEZ JOSE
120819958
FI00001700
LOPEZ JOSE
120817231
76618901J
LOPEZ LOPEZ ANA ISABEL
120815342
76618901J
LOPEZ LOPEZ ANA ISABEL
120816145
76618901J
LOPEZ LOPEZ ANA ISABEL
120816176
34211731J
LOPEZ LOPEZ ANDRES
120819162
34211731J
LOPEZ LOPEZ ANDRES
120817264
34211731J
LOPEZ LOPEZ ANDRES
120815400
34116397Z
LOPEZ LOPEZ ANTONIO
120816200
34116397Z
LOPEZ LOPEZ ANTONIO
120817281
34116397Z
LOPEZ LOPEZ ANTONIO
120814957
34263291F
LOPEZ LOPEZ DAVID MANUEL
120816890
34263291F
LOPEZ LOPEZ DAVID MANUEL
120817073
34122200K
LOPEZ LOPEZ DEMETRIO
120818041
00660039P
LOPEZ LOPEZ ESTRELLA
120818947
34110567A
LOPEZ LOPEZ FRANCISCO
120818021
D13308P2
LOPEZ LOPEZ FRANCISCO
120816131
34255060X
LOPEZ LOPEZ HIPOLITO
120816381
34113757L
LOPEZ LOPEZ JOSE
120817481
34113757L
LOPEZ LOPEZ JOSE
120816691
FI00001714
LOPEZ LOPEZ JOSE
120818959
34113757L
LOPEZ LOPEZ JOSE
120819956
34236564Y
LOPEZ LOPEZ JULIO
120818194
D24319T2
LOPEZ LOPEZ MANUEL
120818984
19340829Z
LOPEZ LOPEZ PEDRO
120818960
34118703C
LOPEZ LOPEZ PILAR
120817803
33579580V
LOPEZ LOPEZ PILAR
120814926
34880194G
LOPEZ LOPEZ PURIFICACION
120817430
34112947Z
LOPEZ LOPEZ ROSA
120816332
34112947Z
LOPEZ LOPEZ ROSA
120815556
34112947Z
LOPEZ LOPEZ ROSA
120819844
34254411M
LOPEZ LOSADA ANA MARIA
120818700
34111275K
LOPEZ LOSADA ANTONIO
120818368
34111275K
LOPEZ LOSADA ANTONIO
49
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120816729
FI00004405
LOPEZ LOSADA CARMEN
120819081
34233948N
LOPEZ LOSADA JOSE ANTONIO
120820114
34233948N
LOPEZ LOSADA JOSE ANTONIO
120819964
34232499N
LOPEZ LOSADA LAURA
120820331
FI00001724
LOPEZ MANUEL
120819009
33113370V
LOPEZ MARTINEZ DOLORES
120817494
33113370V
LOPEZ MARTINEZ DOLORES
120816393
33113370V
LOPEZ MARTINEZ DOLORES
120815701
34258679H
LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO
120814837
34258679H
LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO
120815587
34258679H
LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO
120816797
34258679H
LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO
120816359
34258679H
LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO
120817457
34258679H
LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO
120819670
FI00001727
LOPEZ MARTINEZ JESUS
120820104
34230982J
LOPEZ MARTINEZ MANUEL
120820105
34230982J
LOPEZ MARTINEZ MANUEL
120820103
34230982J
LOPEZ MARTINEZ MANUEL
120817630
34230982J
LOPEZ MARTINEZ MANUEL
120817959
34248713B
LOPEZ MARTINEZ TERESA
120818164
34212608Q
LOPEZ OJEA CLEMENTINA
120815548
34123527Z
LOPEZ PALLIN LUIS
120819924
34267087P
LOPEZ PARADA MARIA
120815546
34127726G
LOPEZ PARGA ANTONIO
120817419
34127726G
LOPEZ PARGA ANTONIO
120818818
34127726G
LOPEZ PARGA ANTONIO
120816323
34127726G
LOPEZ PARGA ANTONIO
120817712
33339912D
LOPEZ PENOUCOS MARIA
120816948
34266972P
LOPEZ PEÑA MIGUEL ANGEL
120815860
34266972P
LOPEZ PEÑA MIGUEL ANGEL
120819053
34266972P
LOPEZ PEÑA MIGUEL ANGEL
120815041
34266972P
LOPEZ PEÑA MIGUEL ANGEL
120818024
34115860Y
LOPEZ PEREZ AURORA
120815292
34255379F
LOPEZ PEREZ CARLOS
120816110
34255379F
LOPEZ PEREZ CARLOS
120817195
34255379F
LOPEZ PEREZ CARLOS
120820413
34114275P
LOPEZ PEREZ EMILIA
140001283
33798269E
LOPEZ PEREZ FRANCISCO
120819829
FI00001747
LOPEZ PEREZ MANUELA
120819017
37685634L
LOPEZ PEREZ MARIA CARMEN
120818956
FI00001748
LOPEZ PEREZ PEDRO
50
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120819800
00741672Z
LOPEZ PLAZA ALFONSA
120816100
FI00001751
LOPEZ QUIROGA RAMON
120815282
FI00001751
LOPEZ QUIROGA RAMON
120817183
FI00001751
LOPEZ QUIROGA RAMON
120818893
10273506G
LOPEZ RAJO LAURA
120818022
34129416S
LOPEZ RAJO MANUEL
120819959
34129416S
LOPEZ RAJO MANUEL
120817888
I24306T1
LOPEZ RIVAS JOAQUIN
120815328
34265558C
LOPEZ RODRIGUEZ ALBERTO
120817222
34265558C
LOPEZ RODRIGUEZ ALBERTO
120816133
34265558C
LOPEZ RODRIGUEZ ALBERTO
120818178
34210811J
LOPEZ RODRIGUEZ ANTONIO
120817740
34210811J
LOPEZ RODRIGUEZ ANTONIO
120817592
34111898T
LOPEZ RODRIGUEZ CARMEN
120819831
34239527W
LOPEZ RODRIGUEZ IRENE
120819843
FI00001764
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE
120817910
D12221T1
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE
120819659
FI00001764
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE
120817909
D12221T1
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE
120817413
34112929L
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE DOMINGO
120815539
34112929L
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE DOMINGO
120816317
34112929L
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE DOMINGO
120816166
FI00007218
LOPEZ RODRIGUEZ LUIS
120815373
FI00007218
LOPEZ RODRIGUEZ LUIS
120817255
FI00007218
LOPEZ RODRIGUEZ LUIS
120818329
I13139T2
LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL
120820312
FI00001768
LOPEZ RODRIGUEZ MARIA
120815766
34237445J
LOPEZ RODRIGUEZ MARIA SOFIA
120814831
34175612G
LOPEZ RODRIGUEZ MARIO
120817556
34175612G
LOPEZ RODRIGUEZ MARIO
120816442
34175612G
LOPEZ RODRIGUEZ MARIO
120818196
34121598V
LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO
120819954
34121598V
LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO
120818755
34112539C
LOPEZ RODRIGUEZ RAMIRO
120818983
34120667Y
LOPEZ RODRIGUEZ RAMON
120817850
I22208T1
LOPEZ RODRIGUEZ REMEDIOS
120817800
I13331S1
LOPEZ RODRIGUEZ ROSARIO
120819845
FI00001777
LOPEZ RUBEN CAMILO
120819826
FI00001778
LOPEZ RUBEN CAMILO HED
120819990
FI00001780
LOPEZ RUBEN CAMILODS
120820412
34111566J
LOPEZ SANCHEZ CONCEPCION
51
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120818175
D23514T1
LOPEZ SANCHEZ MARIA
120818366
34213278L
LOPEZ SOMOZA JOSE ANTONIO
120819722
34232269N
LOPEZ SUEIRO MANUEL
120817548
34258018R
LOPEZ TORRES GONZALO
120817634
34234766W
LOPEZ TOUBES GUILLERMO
120819380
34256527M
LOPEZ VAZQUEZ CARLOS
120820307
34113791F
LOPEZ VAZQUEZ DOLORES
120816498
34118420J
LOPEZ VAZQUEZ MANUEL
120820425
34263214E
LOPEZ VEGA RAQUEL
120818963
FI00001796
LOPEZ VEIGA RAMON
120819586
34261485H
LOPEZ VILA JOSE ANTONIO
140001066
32844002W
LORENZO GONZALEZ JACOBO
120818955
34114069D
LORENZO GONZALEZ ROSA
120815095
FI00006953
LORENZO HERVELLA JOSE ANTONIO
120815914
FI00006953
LORENZO HERVELLA JOSE ANTONIO
120816992
FI00006953
LORENZO HERVELLA JOSE ANTONIO
120820410
FI00001806
LOSADA ARIAS CONCEPCION
120818373
34123941Z
LOSADA ARIAS CONCEPCION
120818705
34123941Z
LOSADA ARIAS CONCEPCION
120819835
34220696P
LOSADA CARBALLO DOMINGO
120819696
38451538T
LOSADA CARRERA JUAN JOSE
120818109
DAC312F2
LOSADA CURTO ANTONIO
120818121
D21431T1
LOSADA DAPENA MANUEL
120818099
D21431T1
LOSADA DAPENA MANUEL
120818013
D13134T1
LOSADA FERNANDEZ CONCEPCION
120817081
33815992N
LOSADA GARCIA BAUTISTA
120819180
33815992N
LOSADA GARCIA BAUTISTA
120816320
FI00007479
LOSADA LOPEZ ALFONSO
120817416
FI00007479
LOSADA LOPEZ ALFONSO
120815543
FI00007479
LOSADA LOPEZ ALFONSO
120820222
FI00001817
LOSADA LOSADA AVELINO
120820112
34245073M
LOSADA LOSADA MARIA LUISA
120818817
FI00001819
LOSADA PARADA ALFONSO
120818167
D23403T1
LOSADA PEREZ PILAR
120818275
DCRI35P
LOSADA RODRIGUEZ EMILIO VDA
120817301
34247367E
LOSADA RODRIGUEZ JOSE LUIS
120815422
34247367E
LOSADA RODRIGUEZ JOSE LUIS
120815088
37310366L
LOSADA RODRIGUEZ PURIFICACION
120815909
37310366L
LOSADA RODRIGUEZ PURIFICACION
120816987
37310366L
LOSADA RODRIGUEZ PURIFICACION
120820135
37310366L
LOSADA RODRIGUEZ PURIFICACION
52
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120815070
34110909T
LOSADA VAZQUEZ MARIA CARMEN
120818184
07000227Q
LOZANO DOMINGUEZ ROGELIO
120818037
34241366R
LUACES ALVAREZ EMILIO
120817968
34227602Z
LUACES GONZALEZ TOMASA
120818899
34119000H
LUGO CASTIÑEIRA LUISA
120816192
FI00007234
LUGO SS ELVIRA
120815392
FI00007234
LUGO SS ELVIRA
120819988
FI00021256
LUIS
120817318
X0352372N
LUNA DE FERNANDEZ CELINA
120818102
D2AC16F1
MACEDA LOPEZ AMELIA
120817534
34261745W
MACIA BLANCO MARIA DOLORES
120816421
34261745W
MACIA BLANCO MARIA DOLORES
120818043
D14117T1
MACIA CARBALLO ROSA
120820118
34111722P
MACIA RODRIGUEZ CLARA
120820260
FI00001830
MACIA RODRIGUEZ JOSE MIGUEL
120820014
34218968M
MACIA SANCHEZ EUSEBIO
150000020
X1262777P
MACIEL MARIA MANUELA
120817953
44483271Y
MADIEDO TRIANA BENITO
120818309
I11312T1
MADRIGAL DOMINGUEZ PILAR
120819689
FI00001833
MANOLO Y MARUJA ENCOFRADOR
120820144
FI00010280
MANTEIRA CABANA JAVIER
120817970
D11206P1
MARCOS FERNANDEZ JOSE
120818069
D11206P1
MARCOS FERNANDEZ JOSE
140000483
34245997D
MARIA LOURDES RODRIGUEZ RODRIGUEZ
140000485
34245997D
MARIA LOURDES RODRIGUEZ RODRIGUEZ
140000484
34245997D
MARIA LOURDES RODRIGUEZ RODRIGUEZ
120818181
D24120T1
MARIÑO LOPEZ JOSE
120816527
34239075X
MARIÑO MEIRA JOSE
120818882
X6056127C
MARION STEPTOWE BARBARA
120815610
B27203199
MARMOLES Y GRANITOS GRANDE SL
120816380
B27203199
MARMOLES Y GRANITOS GRANDE SL
120817479
B27203199
MARMOLES Y GRANITOS GRANDE SL
120815883
B27190792
MARTA OPTICOS SL
120815132
B27190792
MARTA OPTICOS SL
120817034
B27190792
MARTA OPTICOS SL
120817790
34261864Y
MARTINEZ ALVAREZ MARIA YOLANDA
120819084
40483804D
MARTINEZ ARIAS CANDIDA
120815802
72564546Y
MARTINEZ CARRAL EMILIO JESUS
120816903
72564546Y
MARTINEZ CARRAL EMILIO JESUS
120815775
34251330Y
MARTINEZ DIAZ SECUNDINO
120817012
FI00006722
MARTINEZ DIAZ-VARELA ROMANA
53
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120815934
FI00006722
MARTINEZ DIAZ-VARELA ROMANA
120815119
FI00006722
MARTINEZ DIAZ-VARELA ROMANA
120816404
34263830V
MARTINEZ FERNANDEZ ANA MARIA
120816874
34273585C
MARTINEZ FERNANDEZ DIANA
150000053
PI000001
MARTINEZ FERNANDEZ JESUS
120817020
34265264W
MARTINEZ FERNANDEZ MARCOS
120815025
34265264W
MARTINEZ FERNANDEZ MARCOS
120815943
34265264W
MARTINEZ FERNANDEZ MARCOS
120815594
34110873X
MARTINEZ GONZALEZ MANUEL
120817464
34110873X
MARTINEZ GONZALEZ MANUEL
120819200
34110873X
MARTINEZ GONZALEZ MANUEL
120817932
34110873X
MARTINEZ GONZALEZ MANUEL
120816365
34110873X
MARTINEZ GONZALEZ MANUEL
120818237
34142696R
MARTINEZ GONZALEZ PURIFICACION
120817863
I23130T1
MARTINEZ LAPAZ MARIA LEONA
120815225
32802133Q
MARTINEZ MAREQUE JOSE RAMON
120820021
32802133Q
MARTINEZ MAREQUE JOSE RAMON
120816027
32802133Q
MARTINEZ MAREQUE JOSE RAMON
120817118
32802133Q
MARTINEZ MAREQUE JOSE RAMON
120819823
34210384T
MARTINEZ MARTIN MANUEL
120818931
34210384T
MARTINEZ MARTIN MANUEL
120818932
34210384T
MARTINEZ MARTIN MANUEL
120817943
34210384T
MARTINEZ MARTIN MANUEL
120818145
D23110T1
MARTINEZ MARTINEZ JOSEFA (HEREDEROS
DE)
120819203
34123142C
MARTINEZ MARTINEZ MANUEL
120817372
34112959A
MARTINEZ NAVEIRA MANUEL
120816280
34112959A
MARTINEZ NAVEIRA MANUEL
120815496
34112959A
MARTINEZ NAVEIRA MANUEL
120817459
34238524B
MARTINEZ PARDO RAIMUNDO
120815589
34238524B
MARTINEZ PARDO RAIMUNDO
120816361
34238524B
MARTINEZ PARDO RAIMUNDO
120815180
76893602W
MARTINEZ PEDRERA JOSE CARLOS
120815990
76893602W
MARTINEZ PEDRERA JOSE CARLOS
120817085
76893602W
MARTINEZ PEDRERA JOSE CARLOS
120815446
34116197K
MARTINEZ PEREZ ANGELA
120816245
34116197K
MARTINEZ PEREZ ANGELA
120818208
34116197K
MARTINEZ PEREZ ANGELA
120817327
34116197K
MARTINEZ PEREZ ANGELA
120818383
34728830A
MARTINEZ PEREZ JOSE
120820247
FI00004709
MARTINEZ PEREZ RAMON
54
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120820137
34122292K
MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO
120820136
34122292K
MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO
120820138
34122292K
MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO
120817870
I23410T1
MARTINEZ RODRIGUEZ AVELINO
120820477
34232257T
MARTINEZ RODRIGUEZ FILOMENA
120818399
11911237C
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE FELIPE
120819686
34241809F
MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS
REMEDIOS
120817495
34232254C
MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA JOSEFA
120815116
FI00006810
MARTINEZ SS RAMON
120817342
00080038K
MARTINEZ VELOSO ANTONIO
120816252
00080038K
MARTINEZ VELOSO ANTONIO
120815463
00080038K
MARTINEZ VELOSO ANTONIO
120817241
93330055B
MARTINS PEREIRA IRENE
120815356
93330055B
MARTINS PEREIRA IRENE
120816088
93330055B
MARTINS PEREIRA IRENE
120817606
37248555D
MAS YAÑEZ MARGARITA
120816662
FI00004770
MASA COMUN
120819852
02261994J
MATEOS CARNAL MARTINEZ MARIA DEL
PILAR
120818355
DAC326F2
MAZAIRA CARBAJO MARIA CONCEPCION
120816922
34265569P
MAZORRA FERNANDEZ JAVIER
120814995
34265569P
MAZORRA FERNANDEZ JAVIER
120818929
34265569P
MAZORRA FERNANDEZ JAVIER
120815820
34265569P
MAZORRA FERNANDEZ JAVIER
120819690
FI00001876
MED DOLORES MIRAGAYA
120815722
Y0623149R
MEILAN GARCIA GISSELLE
120814874
Y0623149R
MEILAN GARCIA GISSELLE
120816817
Y0623149R
MEILAN GARCIA GISSELLE
120818316
I11340T2
MEIRA MENDEZ MATILDE
120817484
34229434Y
MEIRA OTERO MODESTA ANTONIA
120816383
34229434Y
MEIRA OTERO MODESTA ANTONIA
120815612
34229434Y
MEIRA OTERO MODESTA ANTONIA
120816972
X7821347J
MENDES LEITE VERA LUCIA
120815894
X7821347J
MENDES LEITE VERA LUCIA
120818255
34113262F
MENDEZ ALONSO JACOBO HEREDEROS DE
120819989
FI00010246
MENDEZ FAEZ FRANCISCO
120817899
37107214A
MENDEZ GALLARDO RAMON
120819086
FI00001891
MENDEZ GONZALEZ MARIA
120820350
76621309Y
MENDEZ LEDO MANUEL
120818936
76621309Y
MENDEZ LEDO MANUEL
120817701
34116878N
MENDEZ LOPEZ ELADIO
55
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120816783
34251249V
MENDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS
120815688
34251249V
MENDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS
120814820
34251249V
MENDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS
120819827
FI00001895
MENDEZ RODRIGUEZ MANUEL
120819485
34259380Y
MENDEZ RODRIGUEZ PABLO
120819540
35997984V
MENDEZ SANTOS MARIA CARMEN
120818581
34247957Z
MENDEZ VAZQUEZ LUISA
120818622
34247957Z
MENDEZ VAZQUEZ LUISA
120817930
34156499G
MENDOZA PEREIRO CELIA
120820256
00546404Q
MENENDEZ QUIROGA MANUEL
120817438
32542819G
MENJIBAR PAJON ANDRES
120816340
32542819G
MENJIBAR PAJON ANDRES
120815563
32542819G
MENJIBAR PAJON ANDRES
120819683
32542819G
MENJIBAR PAJON ANDRES
120816266
B40070492
MERCANTIL EDE REFRIGERACION SL
120817356
B40070492
MERCANTIL EDE REFRIGERACION SL
120815478
B40070492
MERCANTIL EDE REFRIGERACION SL
120819088
FI00021289
MERCEDES FRANCO
120816424
B27160274
MIGUEL SPORT SL
120815659
B27160274
MIGUEL SPORT SL
140000921
34251841B
MILO GARACIA MARIA TERESA
120817777
01010012J
MILO SANCHEZ FERNANDO
120818238
34383804T
MILO VAZQUEZ BENITA
120818298
I11128S1
MIRAYO PEREZ ANTONIA
120819576
FI00010385
MITCHELL RUTH
120816333
FI00007504
MOLDES SS AMPARO
120815557
FI00007504
MOLDES SS AMPARO
120817431
FI00007504
MOLDES SS AMPARO
120817129
E27423607
MONCALOR GALICIA, CB
120816035
E27423607
MONCALOR GALICIA, CB
120815236
E27423607
MONCALOR GALICIA, CB
120819082
FI00001917
MONDELO PEREZ PILAR
120819671
34236021S
MONJE PASTOR M. SOLEDAD
120815305
34236021S
MONJE PASTOR M. SOLEDAD
120816119
34236021S
MONJE PASTOR M. SOLEDAD
120817874
34276021H
MONJE PASTOR SOLEDAD
120817945
34275341M
MONTOYA ROMERO MERCEDES
120818023
D13310P1
MORALES CANTOS CARMEN
120819205
32188270T
MORALES SANTISO ANTONIO
120815221
32188270T
MORALES SANTISO ANTONIO
120817114
32188270T
MORALES SANTISO ANTONIO
56
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120816020
32188270T
MORALES SANTISO ANTONIO
120815437
34117061B
MORALES VILLA MANUEL
120817315
34117061B
MORALES VILLA MANUEL
120819033
34117061B
MORALES VILLA MANUEL
120819034
34117061B
MORALES VILLA MANUEL
120816235
34117061B
MORALES VILLA MANUEL
120815922
34114383R
MORALES VILLA VICENTE
120817002
34114383R
MORALES VILLA VICENTE
120820139
34114383R
MORALES VILLA VICENTE
120815104
34114383R
MORALES VILLA VICENTE
120819684
FI00001921
MOREIRAS MARIA
120820258
FI00001922
MOSQUERA CORTIÑAS EVARISTO
120820440
34117169G
MOSQUERA GONZALEZ AMADORA
120817906
D12126P2
MOSQUERA GONZALEZ AMADORA
120818890
34117169G
MOSQUERA GONZALEZ AMADORA
120818478
34229294G
MOURE CASAS CARMEN MARIA
120818487
34229294G
MOURE CASAS CARMEN MARIA
120818488
34229294G
MOURE CASAS CARMEN MARIA
120818743
34229294G
MOURE CASAS CARMEN MARIA
120817702
34229294G
MOURE CASAS CARMEN MARIA
120818746
34229294G
MOURE CASAS CARMEN MARIA
120818479
34229294G
MOURE CASAS CARMEN MARIA
120818748
34229294G
MOURE CASAS CARMEN MARIA
120818477
34229294G
MOURE CASAS CARMEN MARIA
120818745
34229294G
MOURE CASAS CARMEN MARIA
140001278
34229294G
MOURE CASAS CARMEN MARIA
120818744
34229294G
MOURE CASAS CARMEN MARIA
120818480
34229294G
MOURE CASAS CARMEN MARIA
120818747
34229294G
MOURE CASAS CARMEN MARIA
120817897
34110725T
MOURE LOPEZ PRUDENCIO
120819681
34110725T
MOURE LOPEZ PRUDENCIO
120820142
34110725T
MOURE LOPEZ PRUDENCIO
120820134
34110725T
MOURE LOPEZ PRUDENCIO
120819726
34110516K
MOURE MARIÑO ANTONIO
120819331
34265632W
MOURE MOURE FERNANDO
120817214
34265632W
MOURE MOURE FERNANDO
120815318
34265632W
MOURE MOURE FERNANDO
120816126
34265632W
MOURE MOURE FERNANDO
120816238
34115774N
MOURELO MOURELO MARIA
120817320
34115774N
MOURELO MOURELO MARIA
120815439
34115774N
MOURELO MOURELO MARIA
57
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120817365
FI00007397
MOURIN GONZALEZ JOSE
120819030
B27357904
MUIÑO DO NIÑADA SL
120820244
FI00001933
MUÑOZ FELIPE
120820243
FI00001933
MUÑOZ FELIPE
120820249
34114352Q
MUÑOZ LOPEZ MANUEL
120817521
Y1320515F
NICUSOARA MOTOLOI STELUTA
120816409
Y1320515F
NICUSOARA MOTOLOI STELUTA
140001049
05498009C
NIETO TRUJILLO RAIMUNDO
120816927
B27291996
NOGUEIRA OUTEIRO SL
120815018
B27291996
NOGUEIRA OUTEIRO SL
120815835
B27291996
NOGUEIRA OUTEIRO SL
120818260
DCRI01D1
NOGUEROL MAZAIRA LEONOR (HEREDEROS
DE)
120818259
DCRI01D1
NOGUEROL MAZAIRA LEONOR (HEREDEROS
DE)
120818507
00051093X
NOGUEROL RODRIGUEZ CELIA
120817028
34126826R
NOVELLE RODRIGUEZ GILBERTO
120815879
34126826R
NOVELLE RODRIGUEZ GILBERTO
120815124
34126826R
NOVELLE RODRIGUEZ GILBERTO
120817154
34211176X
NOVO VEGA JOSE
120816067
34211176X
NOVO VEGA JOSE
120816534
34239176L
NOVOA ARECHAGA FRANCISCO JESUS
120818971
34262586S
NOVOA RODRIGUEZ ANTONIO
120815910
34262586S
NOVOA RODRIGUEZ ANTONIO
120818281
DCRI50D3
NOVOA VENTURA JOSE (HEREDEROS DE)
120817869
I23408T1
NUÑEZ BALADO ANGELICA
120819820
34191087T
NUÑEZ DIAZ MARIA
120816328
FI00001950
NUÑEZ IGLESIAS JOSE
120815552
FI00001950
NUÑEZ IGLESIAS JOSE
120817426
FI00001950
NUÑEZ IGLESIAS JOSE
120819685
FI00001951
NUÑEZ LUISA
120818213
D24518S1
NUÑEZ MARTINEZ JUAN
120818114
DAC323F2
NUÑEZ MARTINEZ LUCIANO
120818115
DAC323F2
NUÑEZ MARTINEZ LUCIANO
120818525
34164803M
NUÑEZ RODRIGUEZ MANUEL
120818523
34164803M
NUÑEZ RODRIGUEZ MANUEL
120818547
34164803M
NUÑEZ RODRIGUEZ MANUEL
120815207
25272301Q
NUÑEZ SANTAELLA ANTONIO
120817164
25272301Q
NUÑEZ SANTAELLA ANTONIO
120816076
25272301Q
NUÑEZ SANTAELLA ANTONIO
120818223
34112642P
NUÑEZ SOTELO RAIMUNDA
120818100
34112642P
NUÑEZ SOTELO RAIMUNDA
58
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120817045
34240657M
NUÑEZ VAZQUEZ CELIA
120819072
34240657M
NUÑEZ VAZQUEZ CELIA
120818305
I11203P1
OJEA GONZALEZ EMILIO
120818306
I11203P1
OJEA GONZALEZ EMILIO
120819170
34212099J
OLIVEIRA PEREZ JOSE
120818481
01141951R
OLMO GALLEGO RAMON
120818749
01141951R
OLMO GALLEGO RAMON
120818150
D23211P1
OTERO ACEIRO MILAGROS Y DOLORES
120818063
D14327T2
OTERO LAGO RAIMUNDO
120818340
34212376Z
OTERO PIÑEIRO JOSE ANTONIO
120816112
34212376Z
OTERO PIÑEIRO JOSE ANTONIO
120815294
34212376Z
OTERO PIÑEIRO JOSE ANTONIO
120817196
34212376Z
OTERO PIÑEIRO JOSE ANTONIO
120820436
34113801V
OTERO RODRIGUEZ DOLORES
120820437
34113801V
OTERO RODRIGUEZ DOLORES
120820439
34113801V
OTERO RODRIGUEZ DOLORES
120820434
34113801V
OTERO RODRIGUEZ DOLORES
120820435
34113801V
OTERO RODRIGUEZ DOLORES
120818524
34110915Y
PALLIN GONZALEZ PEDRO
120818785
34110915Y
PALLIN GONZALEZ PEDRO
120815908
34256481M
PALMON DIAZ LUIS ANTONIO
120816986
34256481M
PALMON DIAZ LUIS ANTONIO
120815978
34114362A
PAMPIN RIOS JOSE
120815243
34114362A
PAMPIN RIOS JOSE
120817137
34114362A
PAMPIN RIOS JOSE
120818323
34114362A
PAMPIN RIOS JOSE
120818489
34113807T
PARADA AIRA MANUEL
120820173
34238155X
PARDO CARBALLADA MARIA CONCEPCION
120818325
34113686V
PARDO CASTRO LEOCADIO
120817432
34229818E
PARDO VAZQUEZ DOLORES
120820393
34116769H
PARIENTE MULAS EMILIO
120816338
34265939X
PASIN GOMEZ JOSE MANUEL
120815562
34265939X
PASIN GOMEZ JOSE MANUEL
120817436
34265939X
PASIN GOMEZ JOSE MANUEL
120818938
34265939X
PASIN GOMEZ JOSE MANUEL
120819039
FI00001984
PATIÑO LOPEZ JOSE
120818125
34467251A
PATO MOVILLA DANIEL
120819083
FI00001985
PAVON ALVAREZ MIGUEL
120820345
34245388K
PAVON GONZALEZ JOSE RAMON
120818897
76622246T
PAYO MAZORRA SANDRA
120817341
76622246T
PAYO MAZORRA SANDRA
59
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120820464
01468874W
PAZ SOMOZA ISAURA
120817873
34123985N
PAZOS CASAL JOSE DE
120817643
34233407T
PAZOS PEREZ FERMIN
120818357
I11114P1
PEDREDA LOSADA RAMON
120819828
FI00001993
PEDRO
120818553
10008834Q
PEDROSA RODRIGUEZ JOSE
120820064
34232115L
PENA DIAZ JOAQUIN
120814900
34257042Z
PENAS LOPEZ ELOY
120818029
D13401T1
PEÑA GRANDAS FRANCISCO
120819969
34267498M
PEÑA LOPEZ RAQUEL
120817856
34111943E
PEREIRA ALVAREZ ELENA
150000045
34127772G
PEREIRA GONZALEZ JOSE
120818093
D21313T1
PEREIRA MENDEZ RAUL
120819040
34259680F
PEREIRA SOUSA ANTONIO
120817121
X1929212H
PEREIRA SOUSA SARA HELENA
120816028
X1929212H
PEREIRA SOUSA SARA HELENA
120815227
X1929212H
PEREIRA SOUSA SARA HELENA
120820246
FI00010287
PEREIRA VARELA RAMON
120819052
34267935M
PEREIRA VIENTO CATALINA FERNANDA
120814875
34267935M
PEREIRA VIENTO CATALINA FERNANDA
120815723
34267935M
PEREIRA VIENTO CATALINA FERNANDA
140001107
34267521M
PEREIRA VIENTO SILVIA CRISTINA
120820392
34127596N
PEREIRA VILLAMIL EULOGIO
120817954
34110196T
PEREIRA YAÑEZ MANUEL
120819026
40966273F
PEREIRO CONDE CELIA
120816863
40966273F
PEREIRO CONDE CELIA
120817726
34262889L
PEREIRO MARIÑO YOLANDA
120816926
34277602N
PEREZ RODRIGUEZ ARMANDO
120815002
34277602N
PEREZ RODRIGUEZ ARMANDO
120815780
34277602N
PEREZ RODRIGUEZ ARMANDO
120820248
10387409B
PEREZ ABELLA DOMINGO
120818155
D23308P1
PEREZ ALVAREZ CARMEN
120818892
FI00021272
PEREZ ANGEL
120818898
FI00021272
PEREZ ANGEL
120819813
34115939Q
PEREZ CASTILLO MIGUEL
120819815
34115939Q
PEREZ CASTILLO MIGUEL
120818342
34115939Q
PEREZ CASTILLO MIGUEL
120817720
34115939Q
PEREZ CASTILLO MIGUEL
120817828
34115939Q
PEREZ CASTILLO MIGUEL
120819812
34115939Q
PEREZ CASTILLO MIGUEL
120819816
34115939Q
PEREZ CASTILLO MIGUEL
60
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120819811
34115939Q
PEREZ CASTILLO MIGUEL
120819995
FI00002010
PEREZ CID JOSE
120817835
I21309T1
PEREZ CONDE CARMEN
120819101
FI00002011
PEREZ DACAZ MARIA
120820109
34269593F
PEREZ DIAZ IBAN
120817202
33826147R
PEREZ DIAZ MARIA DOMITILA
120818353
34225633T
PEREZ FERNANDEZ DEMOFILO
120816757
FI00002020
PEREZ FERNANDEZ JOSE
120819365
34255745M
PEREZ FERNANDEZ JUAN JORGE
120820295
34255745M
PEREZ FERNANDEZ JUAN JORGE
120819042
FI00002023
PEREZ FERNANDEZ MANUEL
120818596
34114882V
PEREZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
120817358
34114882V
PEREZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
120817355
34114883H
PEREZ FERNANDEZ MARIA EMILIA
120815477
34114883H
PEREZ FERNANDEZ MARIA EMILIA
120816265
34114883H
PEREZ FERNANDEZ MARIA EMILIA
120819821
FI00002024
PEREZ GARCIA MARIA
120818552
34122208Y
PEREZ GARCIA PEDRO
120818578
34116587C
PEREZ GATO ERNESTO
120816440
34116587C
PEREZ GATO ERNESTO
120817983
34116587C
PEREZ GATO ERNESTO
120818681
34116587C
PEREZ GATO ERNESTO
120818774
34116342M
PEREZ GONZALEZ DOLORES
120818490
34116342M
PEREZ GONZALEZ DOLORES
120820245
FI00002029
PEREZ GONZALEZ JOSE
120818132
D22112P1
PEREZ GONZALEZ MANUEL
120819087
FI00002030
PEREZ GONZALEZ MANUEL
120815816
34985606F
PEREZ GONZALEZ MARCOS ANTONIO
120814991
34985606F
PEREZ GONZALEZ MARCOS ANTONIO
120816916
34985606F
PEREZ GONZALEZ MARCOS ANTONIO
120819128
34262817Q
PEREZ GONZALEZ MARIA JOSE
120815312
00062022Z
PEREZ GONZALEZ RAMON
120816171
00062022Z
PEREZ GONZALEZ RAMON
120817260
00062022Z
PEREZ GONZALEZ RAMON
120817966
D11137S1
PEREZ HIGUERA CANDIDO
120817896
34113756H
PEREZ LAMELAS FRANCISCO JOSE
120817609
32410115X
PEREZ LAZARE BENIGNO
120819571
34120019W
PEREZ LOPEZ DOSITEO
120819743
34140316J
PEREZ LOPEZ JOSE
120820495
34117488R
PEREZ LOPEZ REMEDIOS
120819371
34234773D
PEREZ LOPEZ SARA
61
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120817851
34234773D
PEREZ LOPEZ SARA
120817022
34170026F
PEREZ LOSADA JOSE
120818538
34170026F
PEREZ LOSADA JOSE
120819591
34121344Q
PEREZ MARCOS ELISEO
120817172
34117391L
PEREZ MARTINEZ JOSE
120815275
34117391L
PEREZ MARTINEZ JOSE
120816094
34117391L
PEREZ MARTINEZ JOSE
120818195
D24323T1
PEREZ MEIRA JOSE
120817936
34112147L
PEREZ MENDEZ ELISA
120818202
D24429S2
PEREZ PARAMO CELEDONIA
120818118
DAC330F3
PEREZ PENA ANTONIO (HEREDEROS DE)
120819241
34211582W
PEREZ PEREZ ANGELA
120818244
34115856W
PEREZ PEREZ JOSE
120817641
34114476W
PEREZ PEREZ LUIS
120817050
34212906S
PEREZ PEREZ PEDRO
120815819
34213977M
PEREZ PEREZ PEDRO
120815963
34212906S
PEREZ PEREZ PEDRO
120815153
34212906S
PEREZ PEREZ PEDRO
120814994
34213977M
PEREZ PEREZ PEDRO
120816920
34213977M
PEREZ PEREZ PEDRO
120819703
FI00002055
PEREZ PEREZ TOMAS
120819306
34207848V
PEREZ PONTON MARIA CONCEPCION
120815408
FI00007249
PEREZ PONTON MARIO
120817287
FI00007249
PEREZ PONTON MARIO
120816207
FI00007249
PEREZ PONTON MARIO
120816991
34115489A
PEREZ PORTO PEDRO
120818236
34115489A
PEREZ PORTO PEDRO
120815913
34115489A
PEREZ PORTO PEDRO
120815094
34115489A
PEREZ PORTO PEDRO
120816327
76755600T
PEREZ RAMOS JOAQUIN
120817424
76755600T
PEREZ RAMOS JOAQUIN
120815551
76755600T
PEREZ RAMOS JOAQUIN
120819434
34113905Y
PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO
120817823
I14320T2
PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO
120819435
34113905Y
PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO
120817771
34113905Y
PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO
120817376
FI00007427
PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO
120819598
34113905Y
PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO
120816285
FI00007427
PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO
120815501
FI00007427
PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO
120819501
34113905Y
PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO
62
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120819437
34113905Y
PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO
120819436
34113905Y
PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO
120818836
40625660R
PEREZ RODRIGUEZ AURELIA
120816074
34113612N
PEREZ RODRIGUEZ DAVID
120819589
34113612N
PEREZ RODRIGUEZ DAVID
120819107
34142790A
PEREZ RODRIGUEZ JOSE
120819108
34142790A
PEREZ RODRIGUEZ JOSE
120817780
34117715K
PEREZ RODRIGUEZ MILAGROS
120819502
34117715K
PEREZ RODRIGUEZ MILAGROS
120819076
34249342L
PEREZ RODRIGUEZ ROBUSTIANO
140000906
33333633D
PEREZ RODRIGUEZ SOLEDAD
120818561
FI00002067
PEREZ SANCHEZ DANIEL
120817746
LU000597
PEREZ SANCHEZ DANIEL
120818787
FI00002067
PEREZ SANCHEZ DANIEL
120818450
34112689D
PEREZ SANCHEZ MANUEL
120818807
34112689D
PEREZ SANCHEZ MANUEL
120819388
34111439R
PEREZ SOMOZA BERNARDA
120816213
FI00007270
PEREZ TOMAS (VIUDA DE)
120815414
FI00007270
PEREZ TOMAS (VIUDA DE)
120817580
FI00007270
PEREZ TOMAS (VIUDA DE)
120819433
FI00002072
PEREZ TOUZON GUILLERMO
120818891
34120542L
PEREZ TOUZON GUILLERMO
120815777
34269660M
PEREZ VALDES DIEGO
120816868
34269660M
PEREZ VALDES DIEGO
120819341
76620321F
PEREZ VAZQUEZ ANTONIO
120817049
76620321F
PEREZ VAZQUEZ ANTONIO
120815152
76620321F
PEREZ VAZQUEZ ANTONIO
120815962
76620321F
PEREZ VAZQUEZ ANTONIO
120819546
34230525Q
PEREZ VAZQUEZ AVELINA
120815627
34243403Z
PEREZ VAZQUEZ JAIME
120817501
34243403Z
PEREZ VAZQUEZ JAIME
120816397
34243403Z
PEREZ VAZQUEZ JAIME
120818070
D14501PA
PEREZ VAZQUEZ RAMON
120818071
D14501PA
PEREZ VAZQUEZ RAMON
120819251
FI00002079
PEREZ VAZQUEZ TOMAS
120816103
34121928W
PEREZ VAZQUEZ TOMAS
120817187
34121928W
PEREZ VAZQUEZ TOMAS
120815285
34121928W
PEREZ VAZQUEZ TOMAS
140000992
34266035Z
PEREZ VILA ARCADIO
140000951
34266035Z
PEREZ VILA ARCADIO
120815953
E27398296
PERNA MOURA CB
63
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120817042
E27398296
PERNA MOURA CB
120815145
E27398296
PERNA MOURA CB
120819506
FI00002081
PERNAS MARTINEZ EUGENIO
120819507
FI00002081
PERNAS MARTINEZ EUGENIO
120819597
A28559573
PETROGAL ESPAÑOLA SA
120819817
X7543824P
PINILLA TORRES MARY JRY
120817842
I21418T1
PINTANE AMOR ROSA
120817813
I14127T1
PIÑEIRO NUÑEZ MANUEL
120815208
X7919731A
POLANCO GONZALEZ MODESTO GUSTAVO
120816009
X7919731A
POLANCO GONZALEZ MODESTO GUSTAVO
120817104
X7919731A
POLANCO GONZALEZ MODESTO GUSTAVO
120817908
D12211T2
POLLOS GONZALEZ CESAR (Y OTROS)
120817871
34114045P
POMBO PERALTA DOLORES
120819374
34114045P
POMBO PERALTA DOLORES
120819848
B32332181
PONTE-GUNDIAN, SL
120819517
FI00021275
PONTON AURORA
120818221
00005003N
PONTON FERNANDEZ FLORA
120819305
FI00002091
PONTON FERNANDEZ FLORA
120817133
FI00006752
PONTON FLORA
120815240
FI00006752
PONTON FLORA
120816039
FI00006752
PONTON FLORA
120818261
DCRI02P
PONTON LOPEZ PEDRO JUAN (HEREDEROS
DE)
120818469
34111747X
PONTON LOSADA JOSEFA
120816480
34111545S
POZO LOPEZ ORENCIO
120817412
76698729P
PRADA HERRERO MARIA ELENA
120818152
D23218P2
PRADO MASIDE ISAAC
120814855
B09439597
PREVENCION SEGURIDAD INTEGRAL, SL
120816939
B09439597
PREVENCION SEGURIDAD INTEGRAL, SL
120815850
B09439597
PREVENCION SEGURIDAD INTEGRAL, SL
120818172
34144224B
PRIETO DE LA FUENTE JOSE
120817807
I13423T2
PRIMO RODRIGUEZ GERMAN
120818811
76712503M
PRINCIPAL RODRIGUEZ FERNANDO JAVIER
120818467
76712503M
PRINCIPAL RODRIGUEZ FERNANDO JAVIER
120818952
B36901593
PROMOCIONES PEDRA PIÑEIRA AISLAGRAN
SL
120817063
B27147396
PROMOCIONES URBANS DEL NOROESTE SL
120819320
A27102722
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SARRIA
SA
120819399
B27043934
PROMOLEMOS SL
120819398
B27043934
PROMOLEMOS SL
120817597
B27043934
PROMOLEMOS SL
64
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120820273
FI00011559
PROPIETARIO BO VIVIEND SINDICALES
SESENT
120816669
FI00005240
PUENTE FERNANDEZ RAMON
120816384
34114096J
PUENTE LOPEZ MANUEL
120817485
34114096J
PUENTE LOPEZ MANUEL
120815613
34114096J
PUENTE LOPEZ MANUEL
120816506
33019781S
PUENTE PRADO MANUEL
120816541
34114940Y
PUENTE RODRIGUEZ RAIMUNDO
120815848
39314745V
PUERTA GOMEZ JOSE
120818062
34119927W
PUMAR FERNANDEZ RAMON
120817886
I24302T1
QUINTAS RODRIGUEZ JESUS
120819172
B32147399
QUINTAS Y BARROS SL
120818336
34118445S
QUINTERO GARCIA ANGEL
120819557
11847584P
QUINTERO VILLANUEVA RUBEN CARLOS
120818350
D23339S1
QUIROGA CAMILO PEDRO Y RICARDO
120819393
34142931Y
QUIROGA DIAZ CARMEN
120819372
34255262M
QUIROGA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
120818135
D11120P1
QUIROGA FERNANDEZ RAMON
120817964
D11120P1
QUIROGA FERNANDEZ RAMON
120816392
34252739N
QUIROGA GARCIA FRANCISCA
120820343
34243820V
QUIROGA LOPEZ JOSE
120820344
34243820V
QUIROGA LOPEZ JOSE
120819304
FI00002114
QUIROGA PEREZ JOAQUIN
120818211
32320620P
QUIROGA SALGUEIRO LUIS
120814846
34265335G
QUIROGA VALCARCEL ESTEFANIA
120818131
D22108PA
QUIROGA VAZQUEZ HERMINIO
120818130
D22108PA
QUIROGA VAZQUEZ HERMINIO
120819588
A28718427
RADIO CADENA ESPAÑOLA SA
120818378
34186333F
RAICES OTERO MANUEL
120818430
34186333F
RAICES OTERO MANUEL
120819694
34235157W
RAJO RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION
120819548
FI00002124
RAJON BENITO
120819547
FI00002124
RAJON BENITO
120818810
34115298L
RAMIREZ FERNANDEZ CONCEPCION
120818466
34115298L
RAMIREZ FERNANDEZ CONCEPCION
120817230
34261172G
RAPOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS
120815341
34261172G
RAPOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS
120816144
34261172G
RAPOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS
120819627
34261172G
RAPOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS
120815595
34273164J
RAPOSO TEIJEIRA KARINA
120819102
FI00021247
RAUL
65
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120818285
34515967M
REAL VEGA JESUS
120817911
34210231P
REBOLO RUIZ MANUELA
120816378
33561463R
REIS VAZ DOS CONTREIRAS MESSIAS
120817477
33561463R
REIS VAZ DOS CONTREIRAS MESSIAS
120815607
33561463R
REIS VAZ DOS CONTREIRAS MESSIAS
120820045
B70021530
RENTBUS COMPOSTELA SL
120819369
34212674J
RESCO GONZALEZ MANUEL
120816253
B32214488
RESTAURACIONS NOEMARI SL
120815464
B32214488
RESTAURACIONS NOEMARI SL
120817343
B32214488
RESTAURACIONS NOEMARI SL
120819242
34229751R
REY MARIÑO LUIS
120818724
34271166Q
REY PEREZ PEDRO
120819032
34261806V
REY RIVERO JAVIER
120817805
34117248Z
REY TABOADA MARIA PAZ
120817804
34117248Z
REY TABOADA MARIA PAZ
120817806
34117248Z
REY TABOADA MARIA PAZ
120815715
B36738029
RIALVI SL
120814866
B36738029
RIALVI SL
120819417
B36738029
RIALVI SL
120816811
B36738029
RIALVI SL
120816325
34190871Z
RIBADA GONZALEZ AURORA DEL PILAR
120815549
34190871Z
RIBADA GONZALEZ AURORA DEL PILAR
120819381
34257091V
RIGUEIRO LOPEZ M. NIEVES
120819396
FI00002137
RIOBO
120819219
34236181Z
RIVAS FUENTES HERMINIO
120818224
DAC118P
RIVAS LOPEZ JOSE A
120815547
34210239Q
RIVAS LOPEZ MARIA ALSIRA
120816324
34210239Q
RIVAS LOPEZ MARIA ALSIRA
120817420
34210239Q
RIVAS LOPEZ MARIA ALSIRA
120819544
FI00002139
RIVAS MIGUEL
120818455
34121476X
RIVAS PIÑEIRO MANUEL
120815957
34121476X
RIVAS PIÑEIRO MANUEL
120817046
34121476X
RIVAS PIÑEIRO MANUEL
120818804
34121476X
RIVAS PIÑEIRO MANUEL
120815544
FI00007480
RIVAS SOBRADO MIGUEL
120817417
FI00007480
RIVAS SOBRADO MIGUEL
120816321
FI00007480
RIVAS SOBRADO MIGUEL
120817624
34117782L
RIVERA BLANCO ISIDORO
120819515
FI00002143
RIVERA DIAZ JOSE
120819853
34265974E
RIVERA GOMEZ DANIEL
120817360
00084074D
RIVERA MATEO ISIDORO
66
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120815480
00084074D
RIVERA MATEO ISIDORO
120816268
00084074D
RIVERA MATEO ISIDORO
120818320
14425223Z
RIVERA MOURELO CASIANO
120817801
34117800Z
RIVERA RIVERA ELADIO
120819559
FI00010349
RIVERA RIVERA ELADIO
120817816
I14212T1
RIVERA RODRIGUEZ MARIA
120819697
FI00021232
ROBERTO BAAMONDE
120819516
34210187X
ROCA CUADRADO MANUEL
120816138
34256482Y
ROCA DOS SANTOS ANA MARIA
120815335
34256482Y
ROCA DOS SANTOS ANA MARIA
120817226
34256482Y
ROCA DOS SANTOS ANA MARIA
120820306
36142390Y
ROCA GONZALEZ ANA BELEN
120815078
36142390Y
ROCA GONZALEZ ANA BELEN
120815900
36142390Y
ROCA GONZALEZ ANA BELEN
120816979
36142390Y
ROCA GONZALEZ ANA BELEN
120817868
34230005W
ROCA MARTINEZ ANGELA
120819126
34230005W
ROCA MARTINEZ ANGELA
120819127
34230005W
ROCA MARTINEZ ANGELA
120817349
36132081R
ROCA RODRIGUEZ PATRICIA
120816261
36132081R
ROCA RODRIGUEZ PATRICIA
120815471
36132081R
ROCA RODRIGUEZ PATRICIA
120817613
36132081R
ROCA RODRIGUEZ PATRICIA
120816431
X4079818D
RODRIGUEZ AGUSTINA
120815081
X4079818D
RODRIGUEZ AGUSTINA
120817546
X4079818D
RODRIGUEZ AGUSTINA
120819616
X4079818D
RODRIGUEZ AGUSTINA
120818183
00052005W
RODRIGUEZ ALVAREZ ANTONIO
120819239
34247152Z
RODRIGUEZ ALVAREZ ANTONIO
120816008
34232537G
RODRIGUEZ ALVAREZ FRANCISCO
120819156
34232537G
RODRIGUEZ ALVAREZ FRANCISCO
120817103
34232537G
RODRIGUEZ ALVAREZ FRANCISCO
120819660
FI00005343
RODRIGUEZ ALVAREZ JAIME
120819129
34122378S
RODRIGUEZ ALVAREZ MANUEL
120818246
34213664Z
RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA
120816606
FI00011326
RODRIGUEZ AMARO FRANCISCA
120820395
34118581J
RODRIGUEZ BOQUETE MANUEL
120816747
FI00005371
RODRIGUEZ CABO DOLORES
120818066
D14407P1
RODRIGUEZ CANCIO IGNACIO
120819518
35840401F
RODRIGUEZ CARBALLADA ANTONINO
120819596
34114999L
RODRIGUEZ CASANOVA ANTONIO
120819594
34122999S
RODRIGUEZ CASANOVA JOSE
67
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120819351
FI00002186
RODRIGUEZ CASANOVA LUIS
120818764
34266467D
RODRIGUEZ CASANOVA MIGUEL ANGEL
120814972
34266467D
RODRIGUEZ CASANOVA MIGUEL ANGEL
120817366
34187633L
RODRIGUEZ CASAS FELIX
120816274
34187633L
RODRIGUEZ CASAS FELIX
120815488
34187633L
RODRIGUEZ CASAS FELIX
120819581
34112031H
RODRIGUEZ CASTRO CLARA
120819297
34250261H
RODRIGUEZ CEDRON MARIANO
120819296
34250261H
RODRIGUEZ CEDRON MARIANO
120815903
34250261H
RODRIGUEZ CEDRON MARIANO
120815993
34250261H
RODRIGUEZ CEDRON MARIANO
120815992
34250261H
RODRIGUEZ CEDRON MARIANO
120816982
34250261H
RODRIGUEZ CEDRON MARIANO
120819022
34250261H
RODRIGUEZ CEDRON MARIANO
120815182
34250261H
RODRIGUEZ CEDRON MARIANO
120815082
34250261H
RODRIGUEZ CEDRON MARIANO
120817089
34250261H
RODRIGUEZ CEDRON MARIANO
120817088
34250261H
RODRIGUEZ CEDRON MARIANO
120815183
34250261H
RODRIGUEZ CEDRON MARIANO
120817929
34223798M
RODRIGUEZ CODESIDO JOSE ANTONIO
120817928
34223798M
RODRIGUEZ CODESIDO JOSE ANTONIO
120819491
34223798M
RODRIGUEZ CODESIDO JOSE ANTONIO
120817158
34114357K
RODRIGUEZ CURTO FELIPE
120816069
34114357K
RODRIGUEZ CURTO FELIPE
120815201
34114357K
RODRIGUEZ CURTO FELIPE
120819553
34262345G
RODRIGUEZ DALAMA ANA MARIA
120815043
34265081A
RODRIGUEZ DALAMA ENRIQUE
120815862
34265081A
RODRIGUEZ DALAMA ENRIQUE
120816951
34265081A
RODRIGUEZ DALAMA ENRIQUE
120819550
34265081A
RODRIGUEZ DALAMA ENRIQUE
120818562
34144838G
RODRIGUEZ DE LA FUENTE OLIVA
120816311
34144838G
RODRIGUEZ DE LA FUENTE OLIVA
120818789
34144838G
RODRIGUEZ DE LA FUENTE OLIVA
120819573
FI00011564
RODRIGUEZ DE LA FUENTE RAMON
120819319
34212811N
RODRIGUEZ DE LA FUENTE RODOLFO
120818267
DCRI15D1
RODRIGUEZ DE LAS HERAS ANTONIO
120819578
34245999B
RODRIGUEZ DE MACEDA ANTONIO ILIDIO
120818199
D24407P1
RODRIGUEZ DIAZ FRANCISCO (HEREDEROS
DE)
120820452
34117434Q
RODRIGUEZ DIAZ JESUS
120818239
34117434Q
RODRIGUEZ DIAZ JESUS
68
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120818240
34117434Q
RODRIGUEZ DIAZ JESUS
120819563
34154613G
RODRIGUEZ DIAZ MANUEL
120815513
34233695N
RODRIGUEZ DIEGUEZ GUILLERMO
120817388
34233695N
RODRIGUEZ DIEGUEZ GUILLERMO
120816295
34233695N
RODRIGUEZ DIEGUEZ GUILLERMO
120819592
FI00002214
RODRIGUEZ ENRIQUEZ ROSA MARIA
120819695
FI00002216
RODRIGUEZ EUGENIO
120817677
34115918H
RODRIGUEZ EXPOSITO MILAGROS
120818344
I11309T2
RODRIGUEZ FERNANDEZ DOMINGO
120818321
34216131C
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA
CONCEPCION
120817942
34216131C
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA
CONCEPCION
120818322
34216131C
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA
CONCEPCION
120818911
34230243X
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA LUISA
120818937
34122996N
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA TERESA
120820363
11551000D
RODRIGUEZ FERNANDEZ SANTIAGO
120819549
34263742K
RODRIGUEZ FERREIRO JOSE
120820330
34263742K
RODRIGUEZ FERREIRO JOSE
120816806
34263742K
RODRIGUEZ FERREIRO JOSE
120815709
34263742K
RODRIGUEZ FERREIRO JOSE
120818086
I21125P1
RODRIGUEZ FRANCO PURIFICACION
120819401
34256477R
RODRIGUEZ GARCIA JOSE MANUEL
120815451
34256477R
RODRIGUEZ GARCIA JOSE MANUEL
120816248
34256477R
RODRIGUEZ GARCIA JOSE MANUEL
120816504
34256477R
RODRIGUEZ GARCIA JOSE MANUEL
120817329
34256477R
RODRIGUEZ GARCIA JOSE MANUEL
120814933
34262832P
RODRIGUEZ GARCIA JOSE RAMON
120816858
34262832P
RODRIGUEZ GARCIA JOSE RAMON
120815767
34262832P
RODRIGUEZ GARCIA JOSE RAMON
120818953
34262832P
RODRIGUEZ GARCIA JOSE RAMON
120818094
D21321T1
RODRIGUEZ GOICOECHEA ANTONIO HE
120818139
D22222T1
RODRIGUEZ GOICOECHEA JAVIER
120818140
D22222T1
RODRIGUEZ GOICOECHEA JAVIER
120818343
34223733D
RODRIGUEZ GOMEZ DOMINGO ANTONIO
120819397
FI00002227
RODRIGUEZ GOMEZ FRANCISCA
120819584
FI00002230
RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO
120816286
12716876S
RODRIGUEZ GONZALEZ CONCEPCION
120815502
12716876S
RODRIGUEZ GONZALEZ CONCEPCION
120817377
12716876S
RODRIGUEZ GONZALEZ CONCEPCION
120815117
34111523Q
RODRIGUEZ GONZALEZ ENCARNACION
69
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120815932
34111523Q
RODRIGUEZ GONZALEZ ENCARNACION
120817010
34111523Q
RODRIGUEZ GONZALEZ ENCARNACION
120818926
34263858E
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE LUIS
120818924
34263858E
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE LUIS
120819225
34116865E
RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL
120818234
DAC310F2
RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL
(HEREDEROS DE)
120819693
34116711Y
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA
120818107
DAC311F2
RODRIGUEZ GONZALEZ OFELIA
120817952
34233320M
RODRIGUEZ GONZALEZ PURIFICACION
120818429
34233320M
RODRIGUEZ GONZALEZ PURIFICACION
120816785
34233320M
RODRIGUEZ GONZALEZ PURIFICACION
120815242
34237045G
RODRIGUEZ GONZALEZ SEVERINO
120817136
34237045G
RODRIGUEZ GONZALEZ SEVERINO
120816041
34237045G
RODRIGUEZ GONZALEZ SEVERINO
120820490
34228027W
RODRIGUEZ GONZALEZ VICENTE
120819572
FI00010372
RODRIGUEZ GOYANES MANUEL
120820457
34175624Q
RODRIGUEZ GUNTIÑAS FLORA
120816174
34265893X
RODRIGUEZ GUNTIÑAS IBAN
120817263
34265893X
RODRIGUEZ GUNTIÑAS IBAN
120815379
34265893X
RODRIGUEZ GUNTIÑAS IBAN
140000987
21467105D
RODRIGUEZ HENAREJOS FRANCISCO JOSE
120818005
D12240T1
RODRIGUEZ IGLESIAS ARGIMIRO
120818299
I11132S3
RODRIGUEZ IGLESIAS CELIA
120819357
FI00002249
RODRIGUEZ ILLANES J ANTONIO
120819378
34255419R
RODRIGUEZ ILLANES LUIS
120819448
FI00002253
RODRIGUEZ JULIO JORGE
120820326
34275306Q
RODRIGUEZ LABRADOR EVA ISABEL
120819566
FI00002254
RODRIGUEZ LAGOA JOSE BENIGNO
120819568
FI00002254
RODRIGUEZ LAGOA JOSE BENIGNO
120819567
FI00002254
RODRIGUEZ LAGOA JOSE BENIGNO
120819361
FI00002256
RODRIGUEZ LEMOS ROSA
120818528
76621762E
RODRIGUEZ LOPEZ ALFONSO
120820004
34132336Z
RODRIGUEZ LOPEZ ALFREDO
120819359
34210921P
RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL
120815378
34210921P
RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL
120816170
34210921P
RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL
120817259
34210921P
RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL
120818249
34142969K
RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO
120818250
34142969K
RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO
120818582
FI00002262
RODRIGUEZ LOPEZ DAVID
70
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120817862
34113941L
RODRIGUEZ LOPEZ HERMINIO
120819925
FI00002265
RODRIGUEZ LOPEZ ISABEL
120817710
34129871X
RODRIGUEZ LOPEZ JAIME
120818101
34129871X
RODRIGUEZ LOPEZ JAIME
120816141
34123340B
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE
120815940
34253542X
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE
120815338
34123340B
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE
120816627
FI00002266
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE
120817017
34253542X
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE
120817227
34123340B
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE
120815022
34253542X
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE
120819377
34123340B
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE
120820072
34253542X
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE
120820013
34113289B
RODRIGUEZ LOPEZ JOSEFA
120820458
34119427P
RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL
120820481
34247133H
RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL
120819565
FI00007032
RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL
120818230
DAC306F3
RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL
120819486
FI00007032
RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL
120818111
DAC317F1
RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL
120817359
34268751Q
RODRIGUEZ LOPEZ MARIA LOURDES
120819428
FI00011486
RODRIGUEZ LOPEZ PAZ
120818393
34113880G
RODRIGUEZ LOPEZ RAMON
120818098
34133287E
RODRIGUEZ LOPEZ SIXTO Y OTRO
120820008
34117066Q
RODRIGUEZ LORENZO ANDRES
120819153
34142900K
RODRIGUEZ LORENZO TOMAS
120815575
34119035F
RODRIGUEZ LOSADA ANUNCIA
120816349
34119035F
RODRIGUEZ LOSADA ANUNCIA
120817446
34119035F
RODRIGUEZ LOSADA ANUNCIA
120819248
34222713R
RODRIGUEZ LOSADA M CARMEN
120817639
34265505J
RODRIGUEZ MACIA LIDIA
120814945
34265505J
RODRIGUEZ MACIA LIDIA
120816407
34265505J
RODRIGUEZ MACIA LIDIA
120817511
34265505J
RODRIGUEZ MACIA LIDIA
120818853
34252090F
RODRIGUEZ MACIA MARIA TERESA
120818852
34252090F
RODRIGUEZ MACIA MARIA TERESA
120819927
34266280Y
RODRIGUEZ MACIA ROBERTO
120820006
FI00002283
RODRIGUEZ MANUEL
120820131
FI00002285
RODRIGUEZ MARBA MANUELA
120820141
FI00002286
RODRIGUEZ MARBAN BALDOMERO
120816546
34142562M
RODRIGUEZ MARBAN FELIPA
71
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120815926
00080012H
RODRIGUEZ MARBAN MANUELA
120817005
00080012H
RODRIGUEZ MARBAN MANUELA
120815109
00080012H
RODRIGUEZ MARBAN MANUELA
120817986
D11341T1
RODRIGUEZ MARTIN EUSEBIO
120819680
FI00002288
RODRIGUEZ MARTINEZ ALBINO
120820349
34210469Q
RODRIGUEZ MARTINEZ ANGELA
120818235
I11513T1
RODRIGUEZ MARTINEZ ANTONIO
120818843
FI00002292
RODRIGUEZ MARTINEZ CARMEN
120816390
34120476E
RODRIGUEZ MARTINEZ EMILIA
120817491
34120476E
RODRIGUEZ MARTINEZ EMILIA
120815619
34120476E
RODRIGUEZ MARTINEZ EMILIA
120818854
34120276Y
RODRIGUEZ MARTINEZ MANUEL
120817253
38088071W
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ANGELES
120815372
38088071W
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ANGELES
120816165
38088071W
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ANGELES
120815445
00750171A
RODRIGUEZ MARTINEZ NEMESIO
120817326
00750171A
RODRIGUEZ MARTINEZ NEMESIO
120818216
D2SE14P
RODRIGUEZ MARTINEZ NEMESIO
120816244
00750171A
RODRIGUEZ MARTINEZ NEMESIO
120819622
34236827Q
RODRIGUEZ MARTINEZ RICARDO
120818851
FI00010334
RODRIGUEZ MARTINEZ VALENTIN
120818850
FI00010334
RODRIGUEZ MARTINEZ VALENTIN
120818054
D14230T1
RODRIGUEZ MARTINEZ-BAAN. MANUEL
120818717
34258003D
RODRIGUEZ MOA JUAN JAVIER
120817221
34258003D
RODRIGUEZ MOA JUAN JAVIER
120818624
34258003D
RODRIGUEZ MOA JUAN JAVIER
120818160
D23324S1
RODRIGUEZ MOSCOSO DOMINGO
120820116
FI00010300
RODRIGUEZ MOURELO JOSEFA
120818772
34114492H
RODRIGUEZ NOGUEIRO JOSE
120818425
34114492H
RODRIGUEZ NOGUEIRO JOSE
120819362
34251178S
RODRIGUEZ NUÑEZ ANTONIO
120815147
34117815Y
RODRIGUEZ OTERO JESUS
120817044
34117815Y
RODRIGUEZ OTERO JESUS
120817846
34117815Y
RODRIGUEZ OTERO JESUS
120815955
34117815Y
RODRIGUEZ OTERO JESUS
120820493
34119772P
RODRIGUEZ OTERO MANUEL LUIS
120816079
18213350H
RODRIGUEZ OTERO PILAR
120815349
18213350H
RODRIGUEZ OTERO PILAR
120817238
18213350H
RODRIGUEZ OTERO PILAR
120818849
FI00002306
RODRIGUEZ PARADA ANTONIO
120820147
34259958D
RODRIGUEZ PARGA LOURDES
72
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120817844
I21501T1
RODRIGUEZ PAZ GABRIEL (Y OTRA)
120819460
FI00002307
RODRIGUEZ PEDRO
120818163
D23334S1
RODRIGUEZ PEREIRA AMALIA
120816661
FI00005606
RODRIGUEZ PEREIRA RAMON
120816869
X4154236E
RODRIGUEZ PEREYRA EUNICE
120814943
X4154236E
RODRIGUEZ PEREYRA EUNICE
120819535
X4154236E
RODRIGUEZ PEREYRA EUNICE
120815784
X4154236E
RODRIGUEZ PEREYRA EUNICE
120817872
I23503T1
RODRIGUEZ PEREZ ANTONIO
120818992
FI00002311
RODRIGUEZ PEREZ ANTONIO
120818855
34232585Y
RODRIGUEZ PEREZ CLAUDIO
120818047
D14205T1
RODRIGUEZ PEREZ DAVID
120817987
34111274C
RODRIGUEZ PEREZ IRENE
120815193
34212542L
RODRIGUEZ PEREZ JOSE
120816057
34212542L
RODRIGUEZ PEREZ JOSE
120817079
34212542L
RODRIGUEZ PEREZ JOSE
120817900
34119891N
RODRIGUEZ PEREZ JULIO
120818985
FI00002316
RODRIGUEZ PEREZ MARIA
120817541
34269740Q
RODRIGUEZ PEREZ MARIA
120815416
34269740Q
RODRIGUEZ PEREZ MARIA
120816426
34269740Q
RODRIGUEZ PEREZ MARIA
120818987
FI00002316
RODRIGUEZ PEREZ MARIA
120816748
34114247A
RODRIGUEZ PEREZ MARIA PILAR
120820127
34258665G
RODRIGUEZ PEREZ REMEDIOS
120820126
34258665G
RODRIGUEZ PEREZ REMEDIOS
120817611
34258665G
RODRIGUEZ PEREZ REMEDIOS
120816005
34117669K
RODRIGUEZ PRIETO JOSE
120817101
34117669K
RODRIGUEZ PRIETO JOSE
120815192
34117669K
RODRIGUEZ PRIETO JOSE
120819144
34113107J
RODRIGUEZ PRIETO MANUEL
120819414
34264478K
RODRIGUEZ PUENTE AITOR
120815837
34266195J
RODRIGUEZ QUIROGA ESTRELLA
120815032
34266195J
RODRIGUEZ QUIROGA ESTRELLA
120816929
34266195J
RODRIGUEZ QUIROGA ESTRELLA
120815233
34114615A
RODRIGUEZ QUIROGA RAMON
120816033
34114615A
RODRIGUEZ QUIROGA RAMON
120817126
34114615A
RODRIGUEZ QUIROGA RAMON
120819355
FI00002329
RODRIGUEZ RAMON
120819345
FI00002329
RODRIGUEZ RAMON
120819354
FI00002329
RODRIGUEZ RAMON
120820471
FI00002330
RODRIGUEZ REY ALBINO
73
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120819143
FI00002331
RODRIGUEZ REY ANTONIO
120816565
34122553Y
RODRIGUEZ RODDRIGUEZ AURA
120817271
FI00007232
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALICIA
120815390
FI00007232
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALICIA
120816191
FI00007232
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALICIA
120817686
34209922K
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO
150000058
34290922S
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO
120817962
34245326M
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO
120817683
34209922K
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO
120818315
33721445H
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO
120819356
34113805K
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANUNCIA
120818989
34116989P
RODRIGUEZ RODRIGUEZ AVELINO
120818424
34115788A
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS
120818773
34115788A
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS
120819346
34119624K
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS
120819001
FI00002340
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARMEN
120816462
34231582S
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARMEN
120816720
FI00002340
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARMEN
120818312
34113404B
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CELIA
120816538
34113404B
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CELIA
120820007
34117057F
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONCEPCION
120818606
35786664K
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIONISIA
120818607
35786664K
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIONISIA
120819607
34257203Z
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EMILIO
120818226
DAC305F1
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EVARISTO
120817965
D11131S1
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FLORENCIO
120818124
D21503T1
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCA
120818986
34113416T
RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUMERSINDA
120807318
34262884Z
RODRIGUEZ RODRIGUEZ J. ANTONIO
120819570
34142139L
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS
120819746
34271322B
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOEL
120819867
34271322B
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOEL
120816666
FI00002349
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE
120817784
34112559V
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE
120818014
D13138T1
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE
120819154
FI00002349
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE
120816313
FI00007466
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE A
120815533
FI00007466
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE A
120817407
FI00007466
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE A
120818859
34234036P
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL
120807928
34262884Z
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
74
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120819308
34947726P
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS
120816097
FI00006777
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS
120817180
FI00006777
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS
120819922
34112338A
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS
120820389
34127718L
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS
120815280
FI00006777
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS
120818848
FI00002356
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL
120818292
34115251H
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL
120819499
FI00002356
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL
120819600
FI00002356
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL
120819116
FI00002356
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL
120816657
FI00002356
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL
120818988
FI00002356
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL
120818846
FI00002356
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL
120818847
FI00002356
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL
120819500
FI00002356
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL
120818998
34120968P
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL
120819141
34231047D
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN
120819068
34268760W
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN
120815841
34268760W
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN
120814847
34268760W
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN
120816932
34268760W
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN
120816828
34271975C
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA FE
120819400
34271975C
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA FE
120814890
34271975C
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA FE
120815737
34271975C
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA FE
120816379
34245997D
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA LOURDES
120815609
34245997D
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA LOURDES
120817478
34245997D
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA LOURDES
120810500
34245997D
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA LOURDES
120818277
DCRI40P
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL
(HEREDEROS DE
120815308
34245580Y
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON VICENTE
120817513
34245580Y
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON VICENTE
120816408
34245580Y
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON VICENTE
120819769
34245580Y
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON VICENTE
120815939
43414584Z
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO
120815021
43414584Z
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO
120817016
43414584Z
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO
120817922
34236902E
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO
120820391
34207873L
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SALUSTIANO
75
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120820379
34263514T
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SAUL
120819456
34263514T
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SAUL
120819455
34263514T
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SAUL
120817867
34263518G
RODRIGUEZ RODRIGUEZ TERESA
120819352
FI00002367
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VERNARDO
120819868
34264510F
RODRIGUEZ RODRIGUEZ XOSE ROBERTO
120819551
34257706B
RODRIGUEZ RODRIGUEZ YOLANDA
120817216
36106579Y
RODRIGUEZ SANCHEZ AMPARO
120815320
36106579Y
RODRIGUEZ SANCHEZ AMPARO
120816128
36106579Y
RODRIGUEZ SANCHEZ AMPARO
120818592
FI00002374
RODRIGUEZ SANCHEZ DAVID
120818067
34118494H
RODRIGUEZ SANCHEZ JOAQUINA
120818068
34118494H
RODRIGUEZ SANCHEZ JOAQUINA
120818994
FI00020905
RODRIGUEZ SOTELO MERCEDES
120817369
FI00007410
RODRIGUEZ SS ELENA
120816277
FI00007410
RODRIGUEZ SS ELENA
120815491
FI00007410
RODRIGUEZ SS ELENA
120816545
FI00005770
RODRIGUEZ SS PILAR
120818257
34115833W
RODRIGUEZ SUAREZ MARINA GABRIELA
120818256
34115833W
RODRIGUEZ SUAREZ MARINA GABRIELA
120818258
34115833W
RODRIGUEZ SUAREZ MARINA GABRIELA
120815301
34115834A
RODRIGUEZ SUAREZ MERCEDES
120817567
34115834A
RODRIGUEZ SUAREZ MERCEDES
120816117
34115834A
RODRIGUEZ SUAREZ MERCEDES
120814970
34277191S
RODRIGUEZ VALBUENA YENNY PAOLA
120816864
34246056E
RODRIGUEZ VALLINA JOSE
120814938
34246056E
RODRIGUEZ VALLINA JOSE
120820121
34246056E
RODRIGUEZ VALLINA JOSE
120815772
34246056E
RODRIGUEZ VALLINA JOSE
120815276
34247292Q
RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE ENRIQUE
120817179
34247292Q
RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE ENRIQUE
120817892
I24418S1
RODRIGUEZ VAZQUEZ LONGINA
120819985
34210437F
RODRIGUEZ VAZQUEZ LUIS
120817924
34111639V
RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA CARMEN
120816674
FI00005809
RODRIGUEZ VELLIDE JOSE
140001050
34275552D
RODRIGUEZ VILARIÑO AGUSTINA
120818048
D14207T1
RODRIGUEZ VOLTA MARIA
120819980
34263028C
RODRIGUEZ ZAMUZ CARMEN
120818215
D2SE12P
RODRIGUEZ-LOPEZ DE LAGO ANTONIO
120818057
34255236W
ROLDAN HERNANDEZ MARIO JESUS
120818058
34255236W
ROLDAN HERNANDEZ MARIO JESUS
76
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120817845
I21502T1
ROMANOS LOPEZ EMILIO
120820195
09976017C
ROMERO BORJA JULIO
120817809
I13431T2
ROMERO MONTOYA JUAN ANTONIO
120817314
10044383F
ROMERO MONTOYA MERCEDES
120817941
10044383F
ROMERO MONTOYA MERCEDES
120815924
10044383F
ROMERO MONTOYA MERCEDES
120815107
10044383F
ROMERO MONTOYA MERCEDES
120816233
10044383F
ROMERO MONTOYA MERCEDES
120817003
10044383F
ROMERO MONTOYA MERCEDES
120815436
10044383F
ROMERO MONTOYA MERCEDES
120817629
34260490N
ROMERO ROMERO ADOLFO
120818841
34260490N
ROMERO ROMERO ADOLFO
120817361
34264078N
ROMERO ROMERO ANGEL
120815481
34264078N
ROMERO ROMERO ANGEL
120816269
34264078N
ROMERO ROMERO ANGEL
140000953
34274776S
ROMERO ROMERO JOSE
140001091
34262766B
ROMERO ROMERO JOSEFA
120817957
34262375B
ROMERO ROMERO MATILDE
120817014
10191003W
ROMERO ROMERO SALVADOR
120815937
10191003W
ROMERO ROMERO SALVADOR
120815019
10191003W
ROMERO ROMERO SALVADOR
120818010
D12315S1
RON FERNANDEZ AURORA
120818356
D13317P1
ROSON BENIGNO (HIJOS DE)
120820240
FI00021273
ROTEA IDELFONSO
120817282
34116784X
RUBINOS VAZQUEZ ANTONIO
120815401
34116784X
RUBINOS VAZQUEZ ANTONIO
120816201
34116784X
RUBINOS VAZQUEZ ANTONIO
120816862
37647082S
RUBIO JAEN RAMON
120814937
37647082S
RUBIO JAEN RAMON
120815771
37647082S
RUBIO JAEN RAMON
120820470
FI00002417
RUBIO ROMERO ORONIA
120818006
D12243T1
RUIZ COBO MANUEL
120818307
34113809W
RUIZ RODRIGUEZ MARIA CRISTETA
120816970
32617174T
SAAVEDRA BARCIA MARIA ISABEL
120818682
34249268Z
SAAVEDRA QUIROGA DOLORES
120818579
34249268Z
SAAVEDRA QUIROGA DOLORES
120818190
34234662J
SAAVEDRA RODRIGUEZ JUANA
120820001
34234662J
SAAVEDRA RODRIGUEZ JUANA
120818052
34234662J
SAAVEDRA RODRIGUEZ JUANA
120820000
34234662J
SAAVEDRA RODRIGUEZ JUANA
120815807
34264670Y
SACO PEREZ MARIA
77
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120816907
34264670Y
SACO PEREZ MARIA
120814978
34264670Y
SACO PEREZ MARIA
120819223
00789306S
SACO SIERRA JOSE LUIS
120818036
34116996S
SAEZ LEMOS MANUEL
120817505
34112041M
SAEZ RODRIGUEZ VIRTUDES
120815631
34112041M
SAEZ RODRIGUEZ VIRTUDES
120816401
34112041M
SAEZ RODRIGUEZ VIRTUDES
120815140
53313223M
SAINZ DE LA FUENTE GEORGINA
120818151
D23216P1
SALAS GABRIEL Y TOMAS
120818045
D14134T1
SALAS GABRIEL Y TOMAS
120817544
34636921W
SALAZAR GIMENEZ ESTRELLA
120816429
34636921W
SALAZAR GIMENEZ ESTRELLA
120815157
34636921W
SALAZAR GIMENEZ ESTRELLA
120820044
34264809F
SALGADO BUJAN IVAN
120817286
34257568B
SALGADO EIREOS ALBERTO
120816206
34257568B
SALGADO EIREOS ALBERTO
120815407
34257568B
SALGADO EIREOS ALBERTO
120817285
34243742P
SALGADO EIREOS TOMAS
120815405
34243742P
SALGADO EIREOS TOMAS
120816204
34243742P
SALGADO EIREOS TOMAS
120819494
34256143N
SALGUEIRO DOMINGUEZ MARIA DOLORES
120817685
34256143N
SALGUEIRO DOMINGUEZ MARIA DOLORES
120818993
FI00002429
SALGUEIRO LOPEZ IGNACIO
120815023
34121904R
SALGUEIRO LOPEZ LUIS
120817018
34121904R
SALGUEIRO LOPEZ LUIS
120816065
34121904R
SALGUEIRO LOPEZ LUIS
120817151
34121904R
SALGUEIRO LOPEZ LUIS
120815941
34121904R
SALGUEIRO LOPEZ LUIS
120815198
34121904R
SALGUEIRO LOPEZ LUIS
120819496
34121904R
SALGUEIRO LOPEZ LUIS
120817889
04100137L
SALGUEIRO LOPEZ LUIS
120819601
FI00002430
SALGUEIRO MANUEL
120817738
34113680B
SALGUEIRO SALGUEIRO LUIS
120816888
X8659083C
SAMPAIO FERREIRA LUIS CARLOS
120819363
FI00002432
SAMPAYO DAPENA EMILIO HEREDERO
120819360
FI00002433
SAMPAYO FERNANDEZ EDUARDO
120816388
34135686Y
SAMPEDRO RODRIGUEZ RAMON
120815617
34135686Y
SAMPEDRO RODRIGUEZ RAMON
120817489
34135686Y
SAMPEDRO RODRIGUEZ RAMON
120819449
FI00002437
SAN PAYO EDUARDO
120818839
FI00002440
SANCHEZ ALVAREZ PILAR
78
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
140000991
76564839R
SANCHEZ ARIAS JOSE
120817583
34222613Q
SANCHEZ BUJAN ALFONSO
120820124
01593857A
SANCHEZ CASTRO OLIVA
120820314
34122716P
SANCHEZ DARRIBA JOSEFA
120815026
34142426F
SANCHEZ DIAZ MANUEL
120817975
34142426F
SANCHEZ DIAZ MANUEL
120819368
34142426F
SANCHEZ DIAZ MANUEL
120817371
34245923G
SANCHEZ FERNANDEZ VIRGINIA
120815494
34245923G
SANCHEZ FERNANDEZ VIRGINIA
120816279
34245923G
SANCHEZ FERNANDEZ VIRGINIA
120819732
34245923G
SANCHEZ FERNANDEZ VIRGINIA
120820012
34122481A
SANCHEZ FUENTE JOSE
120818105
D2SE09P
SANCHEZ GARCIA MANUELA
120818996
34127378R
SANCHEZ GONZALEZ ANTONIO
120818995
34127378R
SANCHEZ GONZALEZ ANTONIO
120817880
I24137T1
SANCHEZ GONZALEZ JOSE
120815602
34242982F
SANCHEZ GONZALEZ JOSE LUIS
120817472
34242982F
SANCHEZ GONZALEZ JOSE LUIS
120816373
34242982F
SANCHEZ GONZALEZ JOSE LUIS
120819213
34242982F
SANCHEZ GONZALEZ JOSE LUIS
120814981
34264523C
SANCHEZ IGLESIAS EMILIO JOSE
120815810
34264523C
SANCHEZ IGLESIAS EMILIO JOSE
120819442
34264523C
SANCHEZ IGLESIAS EMILIO JOSE
120816910
34264523C
SANCHEZ IGLESIAS EMILIO JOSE
120818072
D14510P1
SANCHEZ LOPEZ DOLORES
120820381
12254330E
SANCHEZ LOPEZ DOLORES
120818073
D14513S1
SANCHEZ LOPEZ PILAR (Y OTROS)
120820002
76612846F
SANCHEZ LOSADA MANUEL
120815743
37334107R
SANCHEZ OLLE SERGIO
120816835
37334107R
SANCHEZ OLLE SERGIO
120819410
37334107R
SANCHEZ OLLE SERGIO
120814898
37334107R
SANCHEZ OLLE SERGIO
120819002
34119234E
SANCHEZ RODRIGUEZ CONSTANTINO
120819145
34114606V
SANCHEZ RODRIGUEZ DARIO
120819923
34252317G
SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA JACINTA
120818282
DCRI50S1
SANCHEZ VAZQUEZ JOSEFA (HEREDEROS DE)
120818108
DAC312F1
SANCHEZ VILLAR JUAN
120817176
34249369T
SANTIN SANCHEZ EUGENIO
120820011
FI00002473
SANTOS RAPOSO ASENSIO
120818311
34119945C
SANZ GONZALEZ AMABLE REMEDIOS
120818318
I11501T2
SANZ GONZALEZ PILAR
79
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120820241
34117329A
SENRA VEIGA AVELINO
120816576
34208284Q
SENRA VEIGA LUIS
120818991
34208284Q
SENRA VEIGA LUIS
120817778
34208284Q
SENRA VEIGA LUIS
120819140
34251792P
SERRANO RODRIGUEZ VALENTIN
120818858
34251792P
SERRANO RODRIGUEZ VALENTIN
120819890
FI00002479
SERVANDO GONZALEZ VICENTE
120819888
FI00002479
SERVANDO GONZALEZ VICENTE
120819891
FI00002479
SERVANDO GONZALEZ VICENTE
120819889
FI00002479
SERVANDO GONZALEZ VICENTE
120819648
FI00021266
SIERRA ANTONIO
120817105
34270415R
SILVA GONZALEZ JULIA
120815209
34270415R
SILVA GONZALEZ JULIA
120816010
34270415R
SILVA GONZALEZ JULIA
120817612
X1590027Z
SILVA TELES MENDES MARIA FATIMA
120819861
FI00002486
SILVELA JOSE
120820231
34112086G
SILVELA PEREZ GUMERSINDO
120815569
X8588068Y
SINZIEANU VASILE ROMICA
120816345
X8588068Y
SINZIEANU VASILE ROMICA
120818263
DCRI06D1
SISO SOMOZA JOSEFA
120818264
DCRI06D3
SISO SOMOZA RAIMUNDO
120817878
I24130T1
SOBRINO ARIAS FRANCISCA
120820348
B27360577
SOL CHANTADA, SL
120816616
FI00006001
SOMOZA ALVAREZ ANTONIO
120819531
FI00002493
SOMOZA ALVAREZ HERMINIA
120819122
34123199P
SOMOZA DARRIBA VICENTE
120819135
34110649Q
SOMOZA GARRIDO JOSE RAMON
120819484
FI00002496
SOMOZA REGINA
120816402
34142638N
SOMOZA RODRIGUEZ MARIA ASUNCION
120815632
34142638N
SOMOZA RODRIGUEZ MARIA ASUNCION
120819136
FI00002498
SOMOZA VICENTE
120818265
DCRI09P
SORDO COLLO MARIA COVADONGA
120820096
00599817T
SOTELO RORIGUEZ ASUNCION
120818319
34118689Y
SOTELO RUBINOS PEDRO
120819418
FI00002504
SOTO DA VEIGA MANUEL
120817967
D11141S1
SOTO GARCIA EMILIO
120819327
34237321G
SOTO LOPEZ MARIA LUISA
120819984
FI00002505
SOTO MANUEL
120819112
FI00002507
SOTO PININ JUAN
120819982
X0497822X
SOTUYO MIGUEL ANGEL
120815529
06171496K
SQUIRES MARIA LUISA
80
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120817401
06171496K
SQUIRES MARIA LUISA
120816308
06171496K
SQUIRES MARIA LUISA
120819777
FI00006700
SR PROP AV CALVO SOTELO CIENTO
DIECIOCHO
120819768
FI00006701
SR PROPIETARIO CL PASCUAL VEIGA DIECISEI
120819197
FI00006702
SR PROPIETARIO LG PIÑEIRA DIECINUEVE DE
120814928
Y1139081C
STAMATE VALENTIN
120818269
34118308Q
SUAREZ FERNANDEZ FRANCISCO
120818103
D2SE02P
SUAREZ FIGUEROA ENRIQUE (Y OTROS)
120818726
10482507G
SUAREZ IGLESIAS GERARDO
120819646
FI00021262
TABARES FRANCISCA
120819796
FI00002520
TARJ
120819798
FI00002520
TARJ
120819797
FI00002520
TARJ
120819794
FI00002520
TARJ
120817145
33841059D
TEIJEIRO CARRAL ANTONIO
120816046
33841059D
TEIJEIRO CARRAL ANTONIO
120819322
33841059D
TEIJEIRO CARRAL ANTONIO
120815251
33841059D
TEIJEIRO CARRAL ANTONIO
140001105
X2452622V
TEIXEIRA GOMES JORGE ALEXANDRE
120815847
Y2264335E
TEJEDA GARABITO CRISTIAN GARBI
120814853
Y2264335E
TEJEDA GARABITO CRISTIAN GARBI
120819003
25706177C
TELIDJI RAMIREZ CRISTINA TATIANA
120819190
FI00002521
TEMEZ RODRIGUEZ ANA
120815640
B15170343
TERRAS DE FERGO SL
120819977
B27115070
TESOURO AUTO SL
120818204
D24433S1
TOMAS SALAS GABRIEL
120819124
FI00002526
TORRES
120815561
34165918Q
TORRES GOMEZ SAMUEL
120814910
34165918Q
TORRES GOMEZ SAMUEL
120817435
34165918Q
TORRES GOMEZ SAMUEL
120814838
34165918Q
TORRES GOMEZ SAMUEL
120816798
34165918Q
TORRES GOMEZ SAMUEL
120817563
34165918Q
TORRES GOMEZ SAMUEL
120817679
34113576E
TORRES RODRIGUEZ CELESTINO (HERDEIROS)
120817830
I21110P1
TORRES SANMARTIN DOSITEO
120820400
34117947T
TORRES VALCARCEL CONSUELO
120819628
34264469N
TORRES VAZQUEZ NURIA
120819666
34264469N
TORRES VAZQUEZ NURIA
120817542
34270999X
TOURON RODRIGUEZ VANESA
120816427
34270999X
TOURON RODRIGUEZ VANESA
81
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120814942
34270999X
TOURON RODRIGUEZ VANESA
120819851
34272548H
TRESPALACIOS CHIVARA AURA BEATRIZ
120818512
50295576G
TRIGO VERAO JOSE MANUEL
120818633
50295576G
TRIGO VERAO JOSE MANUEL
120820358
50295576G
TRIGO VERAO JOSE MANUEL
120820357
50806362Y
TRIGO VERAO MARIA JESUS
120815783
Y3179359Z
TYUKODI KRISZTINA TIMEA
120815005
Y3179359Z
TYUKODI KRISZTINA TIMEA
120817290
B27166784
UNICOTTON SL
120815411
B27166784
UNICOTTON SL
120816210
B27166784
UNICOTTON SL
120819950
B15854409
UNISA INVERSIONES SL
120819035
34274729Z
VALBUENA CASTELLANOS MARTHA CECILIA
120820037
34260107C
VALCARCE BEHAGUE DIEGO
120820038
34260107C
VALCARCE BEHAGUE DIEGO
120815601
34247587N
VALCARCEL GONZALEZ AVELINA
120817471
34247587N
VALCARCEL GONZALEZ AVELINA
120820088
34247587N
VALCARCEL GONZALEZ AVELINA
120816372
34247587N
VALCARCEL GONZALEZ AVELINA
120815326
34114569A
VALCARCEL RODRIGUEZ MAGIN
120815076
34114569A
VALCARCEL RODRIGUEZ MAGIN
120820401
37719209Z
VALCARCEL RODRIGUEZ TERESA
120820122
34251823Q
VALDES FIGUEIRAS MARIA CARMEN
120817305
34190862M
VALDES GONZALEZ EMILIO
120815427
34190862M
VALDES GONZALEZ EMILIO
120816224
34190862M
VALDES GONZALEZ EMILIO
120818252
32361461R
VALE PARADA MARIA MANUELA
120817969
34116809N
VALENTIN MAYORAL VICENTA
120815794
Y0059456S
VALERIEVA BAKARDZHIEVA MARIYA
120814961
Y0059456S
VALERIEVA BAKARDZHIEVA MARIYA
120816894
Y0059456S
VALERIEVA BAKARDZHIEVA MARIYA
120815754
34249202V
VALES GONZALEZ CARLOS
120814915
34249202V
VALES GONZALEZ CARLOS
120820216
34249202V
VALES GONZALEZ CARLOS
120816844
34249202V
VALES GONZALEZ CARLOS
120820219
76562831V
VALIÑA LEGASPI FIDEL
120817554
76562831V
VALIÑA LEGASPI FIDEL
120816437
76562831V
VALIÑA LEGASPI FIDEL
120814829
76562831V
VALIÑA LEGASPI FIDEL
120818301
I11138S1
VALIÑA PRIETO JOSE
120819862
FI00021276
VARELA ANTONIO
82
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120819121
FI00002555
VARELA BUJAN ADOLFO
120820397
34217864M
VARELA EXPOSITO SANTIAGO
120817795
34115488W
VARELA FERNANDEZ ESTRELLA
120820264
30975600M
VARELA FLORES ANTONIO JESUS
120816288
34117067V
VARELA GONZALEZ ANTONIO
120815504
34117067V
VARELA GONZALEZ ANTONIO
120817378
34117067V
VARELA GONZALEZ ANTONIO
120820097
34234744A
VARELA GONZALEZ RAMONA
140001088
34254112M
VARELA LOSADA SILVINA
120817490
34971294R
VARELA REY MARIA SALOME
120815618
34971294R
VARELA REY MARIA SALOME
120816389
34971294R
VARELA REY MARIA SALOME
120818543
34124358V
VARELA VAZQUEZ ANTONIO
120819113
FI00008249
VASALO RUI FERNANDO
120819176
FI00008249
VASALO RUI FERNANDO
120815564
34246264T
VAZ VASSALO MARIA GUALDINA
120817439
34246264T
VAZ VASSALO MARIA GUALDINA
120819133
34246264T
VAZ VASSALO MARIA GUALDINA
120816341
34246264T
VAZ VASSALO MARIA GUALDINA
120820310
34222921W
VAZQUEZ PEDRIDO JOSE ANTONIO
(HERDEIROS
120817759
34222921W
VAZQUEZ PEDRIDO JOSE ANTONIO
(HERDEIROS
120816906
34222921W
VAZQUEZ PEDRIDO JOSE ANTONIO
(HERDEIROS
120814976
34222921W
VAZQUEZ PEDRIDO JOSE ANTONIO
(HERDEIROS
120815806
34222921W
VAZQUEZ PEDRIDO JOSE ANTONIO
(HERDEIROS
120816168
0,416666667
VAZQUEZ AIRA MILAGROS
120815376
0,416666667
VAZQUEZ AIRA MILAGROS
120820303
0,416666667
VAZQUEZ AIRA MILAGROS
120816925
0,416666667
VAZQUEZ AIRA MILAGROS
120817256
0,416666667
VAZQUEZ AIRA MILAGROS
120815001
0,416666667
VAZQUEZ AIRA MILAGROS
120815779
0,416666667
VAZQUEZ AIRA MILAGROS
120817808
33619379A
VAZQUEZ ANSEDE PILAR
120819103
34261071H
VAZQUEZ ARIAS MARIA LOURDES
120818034
D13430T2
VAZQUEZ CARRIL LUIS
120819478
34116482F
VAZQUEZ CARRIL LUIS
120819479
34113355P
VAZQUEZ CARRIL REMEDIOS
120816638
FI00002573
VAZQUEZ DIAZ ASUNCION
120819473
FI00002573
VAZQUEZ DIAZ ASUNCION
83
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120817814
I14132T1
VAZQUEZ DIAZ MANUELA
120819807
34235806F
VAZQUEZ DIAZ MARIA NIEVES
120816374
32424244V
VAZQUEZ EIROA NATIVIDAD
120817474
32424244V
VAZQUEZ EIROA NATIVIDAD
120815603
32424244V
VAZQUEZ EIROA NATIVIDAD
120817648
32424244V
VAZQUEZ EIROA NATIVIDAD
120816649
FI00006355
VAZQUEZ FERNANDEZ MANUEL
120818176
34118971N
VAZQUEZ FERNANDEZ TERESA
120817879
34245438W
VAZQUEZ FERREIRO JOSEFA
120818598
34228409Q
VAZQUEZ GARCIA ANTONIO
120815324
34228409Q
VAZQUEZ GARCIA ANTONIO
120815072
34228409Q
VAZQUEZ GARCIA ANTONIO
120819421
FI00002582
VAZQUEZ GARCIA ANTONIO
120816975
34228409Q
VAZQUEZ GARCIA ANTONIO
120817218
34228409Q
VAZQUEZ GARCIA ANTONIO
120816230
16052982V
VAZQUEZ GOLZARRE JUAN PEDRO
120815433
16052982V
VAZQUEZ GOLZARRE JUAN PEDRO
120817311
16052982V
VAZQUEZ GOLZARRE JUAN PEDRO
120818608
11026753R
VAZQUEZ GONZALEZ ENRIQUE
120817656
34239338C
VAZQUEZ GONZALEZ MARIO
120819191
FI00002593
VAZQUEZ GUILLERMO
120819644
34254367F
VAZQUEZ LEMOS MANUEL
120818595
FI00002597
VAZQUEZ LOPEZ ANGELA
120815255
34266783A
VAZQUEZ LOPEZ DAVID
150000047
34266783A
VAZQUEZ LOPEZ DAVID
120817181
34266782W
VAZQUEZ LOPEZ JON
140001356
34266782W
VAZQUEZ LOPEZ JON
120819672
76789891K
VAZQUEZ LOPEZ JOSE MIGUEL
120815254
34233806P
VAZQUEZ LOPEZ MARIA
120816048
34233806P
VAZQUEZ LOPEZ MARIA
120817146
34233806P
VAZQUEZ LOPEZ MARIA
120819338
34245814X
VAZQUEZ LOPEZ MARIA CARMEN
120817528
33326786Q
VAZQUEZ LOPEZ TOMAS
120816415
33326786Q
VAZQUEZ LOPEZ TOMAS
120817099
32789699W
VAZQUEZ MAHIA DOMINGO
120816003
32789699W
VAZQUEZ MAHIA DOMINGO
120815190
32789699W
VAZQUEZ MAHIA DOMINGO
120815202
34263001Q
VAZQUEZ PEDREDA MARIA ISABEL
120815106
34263001Q
VAZQUEZ PEDREDA MARIA ISABEL
120819482
34263001Q
VAZQUEZ PEDREDA MARIA ISABEL
120819481
34263001Q
VAZQUEZ PEDREDA MARIA ISABEL
84
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120820229
34119557T
VAZQUEZ PEREZ AMPARO
120819165
34251336N
VAZQUEZ PIÑEIRO JOSE ANTONIO
120819855
34119336D
VAZQUEZ PONTON MONSERRAT
120819854
34119336D
VAZQUEZ PONTON MONSERRAT
120819856
34119336D
VAZQUEZ PONTON MONSERRAT
120819483
34119336D
VAZQUEZ PONTON MONSERRAT
120817440
34250676L
VAZQUEZ RIVERA SARA
120815565
34250676L
VAZQUEZ RIVERA SARA
120816342
34250676L
VAZQUEZ RIVERA SARA
120819160
34266218J
VAZQUEZ RODRIGUEZ AARON
120814880
34266218J
VAZQUEZ RODRIGUEZ AARON
120815728
34266218J
VAZQUEZ RODRIGUEZ AARON
120818300
I11134S2
VAZQUEZ RODRIGUEZ ASUNCION
120816254
14957282Z
VAZQUEZ RODRIGUEZ EDUARDO
120819803
14957282Z
VAZQUEZ RODRIGUEZ EDUARDO
120815465
14957282Z
VAZQUEZ RODRIGUEZ EDUARDO
120819804
14957282Z
VAZQUEZ RODRIGUEZ EDUARDO
120816689
FI00011554
VAZQUEZ RODRIGUEZ MANUEL
120820405
34112819R
VAZQUEZ RODRIGUEZ MANUEL
120818646
34132838X
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA REMEDIOS
120818536
34132838X
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA REMEDIOS
120817682
34241317K
VAZQUEZ RODRIGUEZ PEDRO
120818026
35976644K
VAZQUEZ RODRIGUEZ VALENTINA
120815804
34267220A
VAZQUEZ ROMERO ALBERTO RAFAEL
120814974
34267220A
VAZQUEZ ROMERO ALBERTO RAFAEL
120819439
34267220A
VAZQUEZ ROMERO ALBERTO RAFAEL
120816904
34267220A
VAZQUEZ ROMERO ALBERTO RAFAEL
120819329
FI00002629
VAZQUEZ SANCHEZ JOSE
120818197
34221727G
VAZQUEZ SANTOME MARGARITA
120819115
FI00021242
VAZQUEZ TOMAS
120819280
FI00002633
VAZQUEZ TOMAS HED
120816574
34114698V
VAZQUEZ VALCARCEL SECUNDINO
120818192
34128620R
VAZQUEZ VARELA JAIME
120819530
34128620R
VAZQUEZ VARELA JAIME
120815149
34263202X
VAZQUEZ VARELA LUIS
120817540
34263202X
VAZQUEZ VARELA LUIS
120815958
34263202X
VAZQUEZ VARELA LUIS
120820304
34260478T
VAZQUEZ VAZQUEZ CARLOS
120819358
FI00002636
VAZQUEZ VAZQUEZ ENRIQUE
120818845
34606704F
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA ISABEL
120818844
34606704F
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA ISABEL
85
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120816629
FI00006474
VAZQUEZ VAZQUEZ TOMAS
120816779
37774211T
VEGA CARRAL MARIA FELISA
120815684
37774211T
VEGA CARRAL MARIA FELISA
120814816
37774211T
VEGA CARRAL MARIA FELISA
120815136
34241220Q
VEGA DIAZ MARIA CARMEN
120815974
34241220Q
VEGA DIAZ MARIA CARMEN
120817057
34241220Q
VEGA DIAZ MARIA CARMEN
120815166
34241220Q
VEGA DIAZ MARIA CARMEN
120819603
34241220Q
VEGA DIAZ MARIA CARMEN
150000048
34241220Q
VEGA DIAZ MARIA CARMEN
120817037
34241220Q
VEGA DIAZ MARIA CARMEN
120815886
34241220Q
VEGA DIAZ MARIA CARMEN
120820093
34245430V
VEGA GONZALEZ RAUL
120820092
34245430V
VEGA GONZALEZ RAUL
120820091
34245430V
VEGA GONZALEZ RAUL
120820090
34245430V
VEGA GONZALEZ RAUL
120817838
76608446T
VEIGA RODRIGUEZ MARIA
120818284
DCRI53D3
VELOSO SALUSTIO (HEREDEROS DE)
120818586
34111505K
VELOSO VAZQUEZ MANUEL
120818688
34111505K
VELOSO VAZQUEZ MANUEL
120816774
E27273531
VERDILANDIA C.B.
120815679
E27273531
VERDILANDIA C.B.
120815384
E27273531
VERDILANDIA C.B.
120817006
X3476029Q
VERTEL OSPINO OSCAR
120815927
X3476029Q
VERTEL OSPINO OSCAR
120815110
X3476029Q
VERTEL OSPINO OSCAR
120819177
FI00021239
VICTORINO
120819480
FI00002647
VIDAL PEREZ GUMERSINDO
120818119
34175718H
VIDAL VAZQUEZ JAIME
120816750
FI00009751
VILA BARREDO MANUEL
120818727
34229446H
VILA DIAZ ABEL
120818593
34229446H
VILA DIAZ ABEL
120819045
34263032R
VILA FREIRE BEATRIZ
120814883
34263032R
VILA FREIRE BEATRIZ
120815731
34263032R
VILA FREIRE BEATRIZ
120817802
I13342S2
VILA GONZALEZ JOSE
120815793
34253418R
VILA GONZALEZ MARIA ROSA
120814958
34253418R
VILA GONZALEZ MARIA ROSA
120819740
34253418R
VILA GONZALEZ MARIA ROSA
120816891
34253418R
VILA GONZALEZ MARIA ROSA
120814950
34265823D
VILA MARTINEZ IVAN
86
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120819929
34265823D
VILA MARTINEZ IVAN
120815787
34265823D
VILA MARTINEZ IVAN
120818128
D21515T2
VILA OLMO PEDRO
120819952
34261856K
VILA PARADA JOSE LUIS
120816294
00991258G
VILA PARADIÑEIRO CARMEN
120818117
DAC330F1
VILA TURBON LUCIA
120815901
34267604L
VILA VISUÑA CARLOS
120816980
34267604L
VILA VISUÑA CARLOS
120820009
34235882Z
VILAFAÑE LOPEZ DOLORES
120815706
15378645V
VILARIÑO LOPEZ OLGA
120814843
15378645V
VILARIÑO LOPEZ OLGA
120817811
34112685M
VILARIÑO SANCHEZ MANUEL
120819519
38550186R
VILLA AIRA JOSE LUIS
120815796
34298079L
VILLA ARACENA ESMERALDO
120819419
FI00002664
VILLA JAIME Y MERCEDES
120817799
I13328S1
VILLANUEVA DIAZ EMILIO-JOSE
120815536
52617710N
VILLAR AMANDI LUIS FRANCISCO
120816316
52617710N
VILLAR AMANDI LUIS FRANCISCO
120815138
52617710N
VILLAR AMANDI LUIS FRANCISCO
120817409
52617710N
VILLAR AMANDI LUIS FRANCISCO
120815887
52617710N
VILLAR AMANDI LUIS FRANCISCO
120817039
52617710N
VILLAR AMANDI LUIS FRANCISCO
120814934
53199756C
VILLAR HOFF ROBERTO
120816859
53199756C
VILLAR HOFF ROBERTO
120815768
53199756C
VILLAR HOFF ROBERTO
120818012
D13131T2
VILLAR LAFUENTE CARMEN
120818324
34115171F
VINAYO CADENAS VIRGILIA PRIM
140000965
B32400467
XACOBEO SPORTAUTO SL
120818220
DCRI05P
YAÑEZ LOPEZ MANUEL (HEREDEROS DE)
120818262
DCRI05P
YAÑEZ LOPEZ MANUEL (HEREDEROS DE)
120820399
34245297E
YAÑEZ MONDELO CARLOS
120816314
34245297E
YAÑEZ MONDELO CARLOS
120817915
D21410T2
YAÑEZ RODRIGUEZ FEDERICO (Y OTRO)
120817765
34117341S
YLLANEZ RODRIGUEZ ALFREDO
120814845
X6353002B
ZAHRI HANAN
120816804
X6353002B
ZAHRI HANAN
120815707
X6353002B
ZAHRI HANAN
120819979
34239135R
ZAMUZ MACIA MARIA DEL CARMEN
120817411
06944022T
ZORRILLA GORBEA JESUS
120816958
06944022T
ZORRILLA GORBEA JESUS
120815867
06944022T
ZORRILLA GORBEA JESUS
87
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120815051
06944022T
ZORRILLA GORBEA JESUS
120817971
D11208P1
ZOTES BLANCO ROSA
120815138
52617710N
VILLAR AMANDI LUIS FRANCISCO
120817409
52617710N
VILLAR AMANDI LUIS FRANCISCO
120815887
52617710N
VILLAR AMANDI LUIS FRANCISCO
120817039
52617710N
VILLAR AMANDI LUIS FRANCISCO
120814934
53199756C
VILLAR HOFF ROBERTO
120816859
53199756C
VILLAR HOFF ROBERTO
120815768
53199756C
VILLAR HOFF ROBERTO
120818012
D13131T2
VILLAR LAFUENTE CARMEN
120818324
34115171F
VINAYO CADENAS VIRGILIA PRIM
140000965
B32400467
XACOBEO SPORTAUTO SL
120818220
DCRI05P
YAÑEZ LOPEZ MANUEL (HEREDEROS DE)
120818262
DCRI05P
YAÑEZ LOPEZ MANUEL (HEREDEROS DE)
120820399
34245297E
YAÑEZ MONDELO CARLOS
120816314
34245297E
YAÑEZ MONDELO CARLOS
120817915
D21410T2
YAÑEZ RODRIGUEZ FEDERICO (Y OTRO)
120817765
34117341S
YLLANEZ RODRIGUEZ ALFREDO
120814845
X6353002B
ZAHRI HANAN
120816804
X6353002B
ZAHRI HANAN
120815707
X6353002B
ZAHRI HANAN
120819979
34239135R
ZAMUZ MACIA MARIA DEL CARMEN
120817411
06944022T
ZORRILLA GORBEA JESUS
120816958
06944022T
ZORRILLA GORBEA JESUS
120815867
06944022T
ZORRILLA GORBEA JESUS
120815051
06944022T
ZORRILLA GORBEA JESUS
120817971
D11208P1
ZOTES BLANCO ROSA
R. 1592
Anuncio
ANUNCIO CITACIÓN POR COMPARECENCIA
En virtude do disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, e intentándose
notificar sen que fora posible practicarse por causas non imputables á Administración, polo presente anuncio se
cita aos obrigados tributarios ou representantes que no anexo se relacionan, para ser notificados por
comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que igualmente se especifican.
Os interesados citados ou os seus representantes deberán comparecer para ser notificados nun prazo de 10
días hábiles, contados dende o seguinte da publicación deste anuncio, en horario de 8:45 a 14:45 horas de luns
a venres, ante a Oficina de Recadación situada no Campo de San Antonio 1 Bx- 27400 Monforte de Lemos.
Teléfono 982 404430.
Transcorrido dito prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais dende
o día seguinte do vencemento do prazo anteriormente sinalado.
Relación que se cita:
88
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
OBRIGADO
TRIBUTARIO
NIF/CIF
B.O.P de Lugo
PROCEDEMENTO
Rodríguez
Martín
Trámite de audiencia á parcela 27031A08200465 por alteración catastral da
José
María 34112881V
parcela con referencia catastral 27031A08200468
(herederos de)
Dasilva
Manuel
López
José
López
Germán
Vázquez
Trámite de audiencia á parcela 27031A15400234 por alteración catastral
das parcelas con referencias catastrais J01700300PH20B e J01700100PH20B
Rodríguez
Trámite de audiencia á parcela 27031A14700048 por alteración catastral da
parcela con referencia catastral 27031A14700049
Quiroga
Fernández
Rodríguez Adelaida
Trámite de audiencia á parcela 27031A05600193 por alteración catastral
10317559N das
parcelas
con
referencias
catastrais
27031A05600190
e
27031A05600191
34112050Z
Codesido Rodríguez
Tomás
Trámite de audiencia á parcela 27031A14700236 por alteración catastral da
parcela con referencia catastral J00500300PH20A
Trámite de audiencia á parcela 27031A09900217 por alteración catastral da
parcela con referencia catastral 27031A09900217
Trámite de audiencia á parcela 27031A15100184 por alteración catastral
Vázquez Rodríguez
34233016T das
parcelas
con
referencias
catastrais
27031A151001846
e
José (herederos de)
27031A15100185
Trámite de audiencia á parcela 27031B00300092 por alteración catastral
das
parcelas
con
referencias
catastrais
O00300500PH20E
e
O00300900PH20E
Cabo López Manuel
de
Díaz Losada Dolores
09911340L
Trámite de audiencia á parcela 27031A04400054 por alteración catastral da
parcela con referencia catastral 27031A04400055
Pérez Díaz María
Trámite de audiencia á parcela 27031A12000071 por alteración catastral da
34232043Q
Pura (herederos de )
parcela con referencia catastral 27031A12000073
Pérez Díaz María
Trámite de audiencia á parcela 27031A12000076 por alteración catastral da
34232043Q
Pura (herederos de )
parcela con referencia catastral 27031A12000073
Rajo
Teresa
Trámite de audiencia á parcela 27031A09900256 por alteración catastral
das
parcelas
con
referencias
catastrais
27031A09900255,
27031A09900256 e K00303300PH20G
Mosquera
Leche Mafer SA
A27026962 Requeremento de datos catastrais en referencia catastral 27031A06400029
Martínez
Valcarcel
Requeremento
de
datos
catastrais
Plácido
(herederos 34110959G
27031A05800012 e V00700300PH11B
de)
en
referencias
catastrais
González
Palmón
34187665M Requeremento de datos catastrais en referencia catastral L00200400PH11A
Luisa (herederos de)
López
Díaz
(herederos de)
José
34111024T
Requeremento de documentación para aclarar a titularidade das referencias
catastrais V00801500PH11B e 27031A05600095
Monforte de Lemos, a 20 de abril de 2015. O Alcalde-Presidente. Asdo: D. Severino Rodríguez Díaz
R. 1742
RÁBADE
Anuncio
Dada la imposibilidade de notificar a D. Miguel Ángel Varela Vázquez (D.N.I. Nª 33332710-Y), con número de
expediente de denuncia por infracción en vía urbana correspondente ó exercicio 2015 e domicilio coñecido e
respectivo en:
Expte.: 3/2015.- BEGONTE (LUGO), SAAVEDRA, 69
89
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
Tramitados na súa contra neste Concello, pero devolta as notificacións polo servicio de Correos por
“AUSENTE”, faise público para os efectos de notificación.
Rábade, 24 de abril de 2015. O Alcalde. Asdo.: Francisco-Xosé Fernández Montes.
R. 1777
Anuncio
Aprobadas as bases para a selección dun peón para o servizo de limpeza e mantemento de xardíns e vías
públicas no Concello de Rábade (a tempo parcial por un período de oito meses) convocase a todas aquelas
persoas interesadas en participar a que presenten instancia no Rexistro de entrada do Concello no prazo de 5
días naturais a contar dende o día seguinte ao de publicación deste anuncio. As Bases de selección estarán
expostas ao público no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web municipal www.rabade.org.
Rábade 24 de abril de 2015. O Alcalde. Asdo: Francisco Xosé Fernández Montes.
R. 1778
Anuncio
O Pleno da Corporación, en sesión ordinaria celebrada o 23 de marzo de 2015, aprobou inicialmente os
Presupostos, Cadro de Persoal e Relación de Postos de Traballo do exercicio 2015. Conforme ao artigo 169 do
TRLFL someteuse o expediente a información pública por prazo de 15 días. Non producíndose alegacións
durante o citado período resultan definitivamente aprobados os Presupostos, Cadro de persoal e Relación de
Postos de Traballo do exercicio 2015. En cumprimento do que dispón o apartado 3 do artigo 169 do TRLFL, faise
público que dito presuposto ascende en gastos e ingresos a 1.378.350,00 euros. Correspondendo a cada
capítulo as cantidades que a continuación se expresan según o seguinte detalle:
ESTADO DE GASTOS
DENOMINACIÓN
CAPÍTULO
IMPORTE
OPERACIÓNS CORRENTES
1
Gastos de persoal
396950,00
2
Gastos en bens correntes
652800,00
3
Gastos financieiros
4
Transferencias correntes
5500,00
59300,00
OPERACIÓNS DE CAPITAL
6
Inversións reais
7
Transferencias de capital
0,00
8
Activos financieiros
0,00
9
Pasivos financieiros
63000,00
TOTAL
200800,00
1.378.350,00
90
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
OPERACIÓNS CORRENTES
1
Impostos directos
399750,00
2
Impostos indirectos
3
Taxas e outros ingresos
328100,00
4
Transferencias correntes
492500,00
5
Ingresos patrimoniais
10000,00
1000,00
OPERACIÓNS DE CAPITAL
6
Enaxenación de invers. reais
0,00
7
Transferencias de capital
8
Activos financieiros
0,00
9
Pasivos financieiros
0,00
147000,00
TOTAL
1.378.350,00
CADRO DE PERSOAL DESTA ENTIDADE PARA O EXERCICIO 2015
A/ FUNCIONARIOS DE CARREIRA:
PRAZA/POSTO DE TRABALLO
Nº PRAZAS
GRUPO
C.D.
SITUACIÓN
1
A1
28
Cuberta
1
C1
22
Cuberta
1
A2
22
Cuberta
1
A2
22
Cuberta
1
C1
18
Cuberta
Escala de Habilitación Estatal
Subescala Secretaría-intervención
Praza: Secretario-interventor
Escala de Administración Xeral
Subescala administrativa
Praza: Administrativo
Escala de Administración Especial
Subescala técnica
Praza: Traballador/a social
Escala de Administración Especial
Subescala técnica
Praza: Animador/a sociocultural
Escala de Administración Especial
Subescala servizos especiais
Praza: Policía local
91
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
B/ PERSOAL LABORAL FIXO:
POSTO DE TRABALLO
Nº PRAZAS
GRUPO
C.D.
SITUACIÓN
1
C2
18
Cuberta
Encargado/a de obras e servizos
C/ PERSOAL EVENTUAL:
POSTO DE TRABALLO
Nº POSTOS
CARACTERÍSTICAS
DURACIÓN
- Secretario/a de Alcaldía
1
- Xornada completa
Eventual
RESUMO:
Número de funcionarios de carreira: 5
Número total de persoal laboral fixo: 1
Número total de persoal eventual: 1
RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO PARA O EXERCICIO 2015
FUNCIONARIOS
DENOMINACIÓN
DOT
NCD
C.E.
T. P.
F. P.
SecretaríaIntervención
1
28
1813,02
S
C
Cuberta
Policía Municipal
1
18
528,73
S
OP
Cuberta
Administrativo
1
22
663,36
N
OP
Cuberta
Traballador/a
social
1
22
130,00
N
C-OP
Cuberta
Animador/a
sociocultural
1
22
130,00
N
C-OP
Cuberta
DENOMINACIÓN
SecretaríaIntervención
ADSCRICIÓN Grupo-Esc.-Subes.
OBSERVACIÓNS
TITULACIÓN FORMACIÓN ACADÉMICA ESPECÍFICA
A1-Habilitación Estatal-Secretaríaintervención
Titulado universitario RD 834/2003
C1-Administración especialServizos especiais
Bacharelato superior
Administrativo
C1-Administración xeral-Subescala
administrativa
Bacharelato superior
Traballador/a
social
A2-Administración especialSubescala técnica
Diplomatura en traballo social
Animador/a
sociocultural
A2-Administración especialSubescala técnica
Técnico animación sociocultural/diplomado en
educación social/ título de maxisterio.
Policía Municipal
DOT.: Dotación
NCD.: Nivel Complemento Destino
T.P.: Tipo de posto
(S) = Singularizado, (N) = Non singularizado
Concurso, (OP) Oposición, (C-OP) Concurso-oposición.
C.E.: Complemento Específico mensual
F.P.: Forma de provisión (C)
92
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
PERSOAL LABORAL FIXO
DENOMINACIÓN
DOT
NCD
C.E.
T. P.
F. P.
1
18
528,73
N
OP
OBRAS E SERVIZOS
OBSERVACIÓNS
Cuberta
-Encargado
DENOMINACIÓN
ADSCRICIÓN GRUPO
OBRAS E SERVIZOS
TITULACIÓN FORMACIÓN ACADÉMICA ESPECÍFICA
C2
F.P.2. Rama electricidade
-Encargado
DOT.: Dotación
NCD.: Nivel Complemento Destino
T.P.: Tipo de posto
(S) = Singularizado, (N) = Non singularizado
Concurso, (OP) Oposición, (C-OP) Concurso-oposición.
C.E.: Complemento Específico mensual
F.P.: Forma de provisión (C)
PERSOAL EVENTUAL
CARGO
- Secretaria de Alcaldía
Nº POSTOS
CARACTERÍSTICAS
DURACIÓN
1
Xornada Completa
Eventual
PERSOAL LABORAL TEMPORAL.- Para o exercicio 2015, mera estimación de contratos a formalizar en
función das subvencións ou convenios que se concreten con outras administracións públicas.
CARGO
Nº POSTOS
CARACTERÍSTICAS
DURACIÓN
- Técnico local de emprego
1
Xornada Completa
12 meses
- Auxiliar de axuda a domicilio
2
Xornada Completa
Por obra
- Peón brigada de obras e servizos (fondos propios)
1
Xornada Parcial
8 meses
- Peón brigada de obras e servizos (fondos propios)
1
Xornada Parcial
Ata
31/01/2015
Asdo.: O Alcalde, Francisco Xosé Fernández Montes. Rábade, a 24 de abril de 2015.
R. 1779
VIVEIRO
Anuncio
NOTIFICACIÓN
CONDUCTOR.
EDICTAL
DE
NOTIFICACIÓN
DE
INICIO
DE
EXPEDIENTES
SANCIONADORES
A
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se
indican, instruidos por este Ayuntamiento, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.
El órgano instructor del procedimiento es la Unidad de Sanciones de la Policía y el órgano competente para su
resolución el Excmo. Sr. Alcalde, de conformidad con lo dispuesto el artículo 71.4 del Real Decreto 339/1990, de
2 de marzo.
Podrá formular por escrito pliego de alegaciones ante el órgano instructor, dentro de los veinte días naturales
siguientes al de la publicación de la presente notificación edictal, con aportación o proposición de las pruebas
que considere oportunas de conformidad con el Art. 81 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
93
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Policía Local, situada en la Plaza
Mayor s/n, de Viveiro.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o
proponer pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
Podrá obtener el beneficio de la reducción del 50% de la cuantía de la multa haciéndola efectiva en los 20 días
naturales siguientes a la fecha de esta notificación en las oficinas de Recaudación del Ayuntamiento sitas C/
Plaza Mayor en horario de 9:00 a 13:30 horas de lunes a viernes ambos inclusive; o mediante giro postal,
haciendo constar el número de expediente y la matrícula del vehículo. Las infracciones recogidas en los Anexos
II y IV del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial llevarán aparejada la correspondiente pérdida
de puntos.
En el supuesto de no formular alegaciones ni abonar el importe de la multa de la forma indicada, esta
denuncia surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción podrá
ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde su notificación. Lo dispuesto anteriormente será de
aplicación únicamente cuando se trate de infracciones leves, graves que no detraigan puntos y graves y muy
graves cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia. (Artículo 81 Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial).
El pago voluntario de la multa, en el acto o dentro de los quince días naturales contados desde el día
siguiente al de su notificación producirá la conclusión del procedimiento sancionador con las consecuencias
establecidas en el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa. Contra las resoluciones sancionadoras podrá
interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que será el competente para resolverlo. Dicho
recurso se entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la
vía contencioso-administrativa (Art. 82 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).
LOCALIDA
DENUNCIADO
DNI/CIF
EXPD.
27-66
FECHA
DENUNCIA
ART.
NORMA
CUANTÍA
EN €
PUNTO A
DETRAER
MATRÍCULA
VIVEIRO
JOSE
A
RODRIGUEZ
ROUCO
77591735Q
4885
28/10/14
50
RGC
100
0
2629HSG
ARTEIXO
ANA M RIVAS
RODRIGUEZ
32818513C
4906
09/10/14
91
RGC
100
0
3551FDN
VIVEIRO
RODRIGUEZ
ROUCO JOSE
ANTONIO
77591735Q
13718M
01/12/14
94
RGC
200
0
2629HSG
A CORUÑA
CURT MARIN
ALEXANDRU
1940815521691
13755M
26/02/15
154
RGC
80
0
1322BFN
VICEDO
FABEGI
OARALIS
BRUNO
34881775K
13864M
22/12/14
151
RGC
200
0
8844CRS
Viveiro, 22 de abril de 2015. La Alcaldesa. María Loureiro García
R. 1756
Anuncio
NOTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN.
EDICTAL
DE
INICIO
DE
EXPEDIENTES
SANCIONADORES.
REQUERIMIENTO
DE
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se
indican, instruidos por este Ayuntamiento, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se
94
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.
El órgano instructor del procedimiento es la Unidad de Sanciones de la Policía y el órgano competente para su
resolución el Excmo. Sr. Alcalde, de conformidad con los dispuesto el artículo 71.4 del Real Decreto 339/1990,
de 2 de marzo.
Al ignorarse quien era el conductor, ya que no pudo ser identificado por circunstancias justificadas que el
denunciante hizo constar, se le notifica la denuncia a los siguientes efectos: se le requiere para que en el plazo
de QUINCE DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el B.O.P.
comunique los datos del conductor (NOMBRE, DNI Y DOMICILIO) causante de la infracción, al Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Viveiro, sito en la Plaza Mayor s/n., consignando el nº de expediente, matrícula del
vehículo y fecha de la denuncia. Se le advierte que de no hacerlo, podrá seguirse contra Vd. procedimiento
sancionador por la comisión de una infracción muy grave, según se dispone en el artículo 65.5.j del Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. La multa por la infracción prevista en dicho artículo será el doble de la
prevista para la infracción originaria que la motivó, si la infracción es leve, y el triple, si es infracción grave o
muy grave (artículo 67.2.a del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo).
Los correspondientes expedientes se encuentran a su disposición en la Unidad de Sanciones de la Policía
Local del Ayuntamiento de Viveiro, situada en la Plaza Mayor s/n, de Viveiro.
LOCALIDAD
DENUNCIADO
DNI/CIF
EXPD.
27-66
FECHA
DENUNCIA
ART.
NORMA
CUANTÍA
EN €
PUNTOS A
DETRAER
MATRÍCULA
MONFORTE
DE LEMOS
MAR DE LEMOS
SLU
B27366939
4771
26-09-14
50
RGC
100
0
5629GGW
VIVEIRO
VIBUTEX SL
B27174663
4914
06/10/14
50
RGC
100
0
8530CWG
MEIS
RIAS
BAIXAS
SILVAN S COOP
GALLEGA
F36370039
4916
06-10-14
50
RGC
100
0
0386DYT
BURELA
PALOU
PABLO
B27317718
4923
14-11-14
50
RGC
100
0
9701CXR
VIVEIRO
MAIS PEIXE SL
B27409119
13886M
27-12-15
91
RGC
200
0
2615BBY
VIVEIRO
METALNOR SL
B27312628
14109M
07-02-15
94
RGC
200
0
LU5290U
LUGO
SOLUCIONES
DE
PREVENCIÓN Y
SALUD SL
B27385897
14165M
25/02/15
91
RGC
200
0
4173FRB
LOPEZ
Viveiro, a 22 de abril de 2015. La Alcaldesa. María Loureiro García
R. 1757
Anuncio
NOTIFICACIÓN EDICTAL DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se
indican, instruidos por este Ayuntamiento, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.
El órgano instructor del procedimiento es la Unidad de Sanciones de la Policía y el órgano competente para su
resolución el Excmo. Sr. Alcalde, de conformidad con los dispuesto el artículo 71.4 del Real Decreto 339/1990,
de 2 de marzo.
Si Vd., no era la persona que conducía dicho vehículo, se le requiere para que en el plazo de quince días
naturales siguientes a la publicación de este escrito comunique los datos del conductor, advirtiéndole que de no
hacerlo, podrá seguirse contra Vd., procedimiento sancionador por una infracción muy grave, según se dispone
en el Art. 65.5.j de la citada Ley. La multa por la infracción prevista en dicho artículo será el doble de la prevista
para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave
(artículo 67.2.a de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).
95
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
Con el fin de ahorrarle trámites y simplificar el procedimiento (solo en el supuesto de tratarse personas
físicas) se entenderá que era Vd. el conductor si no facilita los datos del mismo en el plazo señalado. En este
supuesto el presente escrito surtirá los efectos de notificación de denuncia.
Podrá formular por escrito pliego de alegaciones ante el órgano instructor, dentro de los veinte días naturales
siguientes al de la publicación de la presente notificación edictal, con aportación o proposición de las pruebas
que considere oportunas de conformidad con el Art. 81 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial.
Podrá obtener el beneficio de la reducción del 50% de la cuantía de la multa haciéndola efectiva en los 15 días
naturales siguientes a la fecha de esta notificación en las oficinas de Recaudación del Ayuntamiento sitas C/
Plaza Mayor en horario de 9:00 a 13:30 horas de lunes a viernes ambos inclusive; o mediante giro postal,
haciendo constar el número de expediente y la matrícula del vehículo. Las infracciones recogidas en los Anexos
II y IV del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial llevarán aparejada la correspondiente pérdida
de puntos.
En el supuesto de no formular alegaciones ni abonar el importe de la multa de la forma indicada, esta
denuncia surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción podrá
ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde su notificación. Lo dispuesto anteriormente será de
aplicación únicamente cuando se trate de infracciones leves, graves que no detraigan puntos y graves y muy
graves cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia. (Artículo 81 Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial).
El pago voluntario de la multa, en el acto o dentro de los quince días naturales contados desde el día
siguiente al de su notificación producirá la conclusión del procedimiento sancionador con las consecuencias
establecidas en el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa. Contra las resoluciones sancionadoras podrá
interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que será el competente para resolverlo. Dicho
recurso se entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la
vía contencioso-administrativa (Art. 82 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).
LOCALIDAD
DENUNCIADO
VIVEIRO
LOPEZ
JOSE
AS PONTES
RODRIGUEZ
DNI/CIF
EXPD. 27-66
FECHA
DENUNCIA
ART.
NORMA
CUANTÍA EN
€
PUNTOS A
DETRAER
MATRÍCULA
25421695L
4745
26-09-14
50
RGC
100
0
LU5679S
BERMUDEZ
CARBALLO J LUIS
32686189S
4753
26-09-14
50
RGC
100
0
5362DYJ
GETCHO.
ALGORTA
CARBALLES
VEIGUELA JAVIER
33717720L
4767
03/10/14
50
RGC
300
2
9869HXM
VIVEIRO
BARBOSA FERREIRA
LUIS FELIPE
35590276F
4774
03/10/14
50
RGC
100
0
SS0378AV
VIVEIRO
OVIEDO
MANUEL
PEREZ
31309486T
4776
03-10-14
50
RGC
100
0
2240GHW
BURELA
REIJA
ANTONIO A
LOPEZ
33839386S
4783
06-10-14
50
RGC
400
4
9622DJK
A CORUÑA
MIREL LUPU VASILE
X8150766A
4801
06-10-14
50
RGC
100
0
5240CVM
VIVEIRO
GARCIA OTERO ANA
MARIA
33836120S
4871
28-10-14
50
RGC
300
2
LU1199S
LUGO
ESCUDERO
RODRIGUEZ
MARIA
76772792B
13543M
07-11-14
154
RGC
200
0
LU4501X
ANA
VIVEIRO
GOMEZ
JUAN JOSE
MENDEZ
33995830J
13565M
01-01-15
94
RGC
200
0
3336CNP
VIVEIRO
VALERIU
PETRE
ADRIAN
Y0248722Z
13571M
06-01-15
94
RGC
200
0
C6763AW
VIVEIRO
PINEDA
MARRERO
JESUS EDUARDO
X6719987P
13634M
12-01-15
94
RGC
90
0
LU6143O
VIVEIRO
VISAN SERBAN
Y0188951C
13695M
18-09-15
171
RGC
80
0
8964BPL
VIVEIRO
SANJURJO
JAVIER
33993350V
13749M
31-01-15
154
RGC
80
0
1533CNZ
VIVEIRO
MARTINEZ
GONZALEZ LAURA
34638640L
13790M
14-12-14
94
RGC
200
0
0852DVH
PEREZ
96
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
VIVEIRO
VAZQUEZ GONZALEZ
M CARMEN
33859429W
13851M
18-12-14
94
RGC
200
0
LU3896V
VIVEIRO
RUIZ OTERO XOAN
VICENTE
76409254B
13852M
18-12-14
94
RGC
90
0
LU9111V
PALMA
DE
MALLORCA
SAGRADO
RODRIGUEZ ELENA
43152992R
13868M
22-12-14
146
RGC
200
4
IB3892DK
OLEIROS
PURRIÑOS
ALFONSO
GUIZAN
32750197Z
13873M
23-12-14
91
RGC
200
0
7451BMX
SAN XOAN DE
ROOL. OUTES.
OTERO
CESAREO
VARELA
36053570N
13898M
23-12-14
3
RGC
500
0
0015BRD
OUROL
GIL
MERCEDES
OTERO
33992166Y
13903M
04-02-15
94
RGC
90
0
6271CCN
VICEDO
GONZALEZ
DIEGO
PEREIRA
34636255A
13915M
23-02-15
94
RGC
90
0
3150CWR
VIVEIRO
FERREIRO
JOSE JUAN
GOMEZ
33994434C
13932M
24-01-15
94
RGC
200
0
3967DNG
VIVEIRO
PERNAS TRASANCOS
SANTIAGO
33997406W
13941M
08-02-15
94
RGC
200
0
1121CDM
OURENSE
GONZALEZ
CARRACEDO SONIA
71529169C
13972M
15-01-15
94
RGC
200
0
1081HVS
A CORUÑA
COMUNICACIONES
INTEGRALES
DEL
NOROESTE
B15993991
13976M
09-01-15
65.5.J
LSV
160
0
9202HDG
COLLADO
VILLALBA
FAMMA MOTO SA
A78668746
13979M
09-01-15
65.5.J
LSV
1200
0
9716HSK
COLLADO
VILLALBA
FAMMA MOTO SA
A78668746
13980M
09-01-15
65.5.J
LSV
900
0
9716HSK
VIVEIRO
CAFETERIA
CERVECERIA
SL
B27219021
13982M
31-03-15
65.5.J
LSV
160
0
9362GKM
KYARA
VIVEIRO
IMPERIAL VIVEIRO SL
B27459031
13986M
31-03-15
65.5.J
LSV
600
0
LU2853W
VIVEIRO
OTERO
EMILIA
GARCIA
33758214X
14029M
28-01-15
154
RGC
200
0
LU3512V
BURELA
DA
SILVA
ANTONIO
MOTA
X1632276N
14039M
02-02-15
91
RGC
200
0
3105FPM
VIVEIRO
FERREIRO
JOSE JUAN
GOMEZ
33994434C
14049M
06-02-15
94
RGC
200
0
3967DNG
SADA
FRANCO
TRIGO
MARIA GLORIA
33992551T
14079M
27-02-15
94
RGC
200
0
4922DXD
VIVEIRO
PINTOMURADO
ALEJANDRO
34635115J
14122M
12-02-15
154
RGC
200
0
O9029BX
A CORUÑA
FLOREA MARIAN
Y1373104H
14127M
13/02/15
94
RGC
90
0
1322BFN
VIVEIRO
GONZALEZ
GONZALEZ
CARMEN
33303820G
14167M
25-02-15
94
RGC
200
0
7602CJT
MARIA
Viveiro, a 22 de abril de 2015. La Alcaldesa. María Loureiro García
R. 1758
Anuncio
NOTIFICACIÓN EDICTAL DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la autoridad competente según se dispone en el artículo 71.4 del Real Decreto
Legislativo 339/1990, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Esta resolución tiene carácter firme en vía administrativa, y contra ella cabe la interposición del RECURSO DE
REPOSICIÓN ante el Ilmo. Sr. ALCALDE en el plazo de UN MES, de conformidad con los arts.116 y 117 de la Ley
30/92 modificada por la Ley 4/99, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Lugo, o ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dependiendo del objeto del mismo, en
el plazo de DOS MESES, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contados desde la fecha de la notificación, sin perjuicio del ejercicio de
cualquiera otro recurso que estime procedente.
97
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
Las multas deberán abonarse dentro de los quince días naturales siguientes al de la presente publicación, ya
que, de no hacerlo se procederá a su exacción por vía ejecutiva, con el correspondiente recargo de intereses de
demora y las costas que se causen.
Los expedientes están a disposición del denunciado en la Oficina de la Unidad de Sanciones de la Policía
Local del Ayuntamiento de Viveiro, sita en la Plaza Mayor s/n.
Lugar de pago: Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Viveiro, sita en el Edificio del Ayuntamiento de
Viveiro, Plaza Mayor s/n, en horario de 9.00 a 13.30 horas, de lunes a viernes. Teléfono: 982560128; también
puede hacer el ingreso mediante giro postal dirigido al departamento municipal citado, indicando el número de
expediente, matrícula del vehículo, nombre y apellidos y NIF.
LOCALIDAD
DENUNCIADO
DNI/CIF
EXPD.
FECHA
DENUNCIA
ART.
NORMA
CUANTÍA EN
€
PUNTOS A
DETRAER
MATRÍCULA
LUGO
PASTRANA
HELIODORO
VEIGA
33341305E
4426
14-04-14
50
RGC
100
0
0212HSV
VIVEIRO
PALMEIRO FERNANDEZ
BALTASAR
33995879Q
4680
22-08-14
50
RGC
400
4
2050FWX
A CORUÑA
RODRIGUEZ
SALGUEIRO RAIMUNDO
32435300X
4684
22-08-14
50
RGC
300
2
1397HGB
VICTORIA
INSUA POLO REGINA B
33815620P
4690
25-08-14
50
RGC
100
0
6737GKW
VALE
FRANCIONE
ESTEPHANIA
34880673T
4693
25-08-14
50
RGC
300
2
1191DBK
AMES
LOPEZ CARRO VICENTE
33289946E
4694
25-08-14
50
RGC
300
2
C9238AT
VIVEIRO
CANO NATALIA
Y1550969R
13110M
27-05-14
94
RGC
90
0
C9839CG
BURELA
MEDIANTE
JUAN JOSE
77595304C
13114M
14-07-14
94
RGC
200
0
9238DYY
SALCEDO
TIMBERCORT
EXPLOTACIÓN
FORESTAL SL
B36543262
13245M
30-07-14
65.5.J
LSV
900
0
5041DGN
A CORUÑA
RODRIGUEZ GOYANES
JOSE
34888473A
13277M
26-03-14
94
RGC
90
0
4972HVP
VIVEIRO
CANO NATALIA
Y1550969R
13295M
25-06-14
94
RGC
90
0
C9839CG
O BARCO
BLANCO
EMILIO
RODRIGUEZ
76715934D
13299M
08-07-14
154
RGC
80
0
OR6269P
VIVEIRO
PINEDA
MARRERO
JESÚS EDUARDO
X6719987P
13312M
19-05-14
94
RGC
90
0
LU6143O
VIVEIRO
PINEDA
MARRERO
JESÚS EDUARDO
X6719987P
13352M
16-05-14
94
RGC
90
0
LU6143O
FUENGIROLA
STEFHEN THOMPOSON
MICHAEL
X3573749D
13366M
10-07-14
94
RGC
90
0
C8396CH
MADRID
MIGUEL
ANTONIO
RAMÍREZ RODRIGUEZ
24671598G
13374M
01-08-14
91
RGC
200
0
1135CDX
CEDEIRA
FERNÁNDEZ BENGOA
JOSE RAMON
32690576D
13458M
15-07-14
94
RGC
90
0
6475FNV
VIVEIRO
MARTINEZ
FACHAL
MARIA ISABEL
33998642L
13474M
15-08-14
94
RGC
200
0
6699CGG
ARTURO
GIMENEZ
LOMEZ
12356459P
13482M
03-08-14
94
RGC
200
0
3891HJW
DORIN
TUDORACHE
NICOLAE
Y0121981A
13483M
05-08-14
94
RGC
90
0
PO3814AY
DIAZ GARCIA
MANUEL
JOSE
33858160K
13496M
06-11-14
94
RGC
200
0
6053CHY
FERNÁNDEZ LORENZO
ANGEL
33340148S
13502M
08-08-14
171
RGC
80
0
6235FNW
A CORUÑA
RODRIGUEZ
SALGUEIRO RAIMUNDO
32345300X
13526M
02-08-14
94
RGC
90
0
1397HGB
VIVEIRO
VARICELA RODRIGUEZ
FELIX
33995299B
13551M
15-11-14
91
RGC
200
0
3533FRB
RURAL
CANTABRICO
DE HOSTELERÍA CL
B85039634
13581M
22-09-14
65.5.J
LSV
160
0
3952FCD
VIVEIRO
STARCINE SL
B36904522
13583M
22-09-14
65.5.J
LSV
1200
0
1964FDX
LUGO
LASSER DEFINITY SL
B27327220
13584M
22-09-14
65.5.J
LSV
900
0
4939DYH
VIVEIRO
VASILICA EFTIMIE
Y0938977Q
13652M
30-09-14
94
RGC
200
0
LU0415X
CEE
PEREZ
SOLEDAD
76543711X
13702M
19-09-14
91
RGC
200
0
6138FSV
27-66
SANTA CRUZ
TENERIFE
PINAR
DE
ANTEQUERA
VIVEIRO
VIVEIRO
CASTRO
REY
TRES
CANTOS
DE
ALONSO
FRANCO
98
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
Viveiro, a 22 de abril de 2015. La Alcaldesa. María Loureiro García.
R. 1759
Anuncio
NOTIFICACIÓN EDICTAL DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la propuesta de resolución de los expedientes
sancionadores que se indican, instruidos por este Ayuntamiento, a las personas o entidades denunciadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.
El órgano instructor del procedimiento es la Unidad de Sanciones de la Policía y el órgano competente para su
resolución el Excmo. Sr. Alcalde, de conformidad con los dispuesto el artículo 71.4 del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Policía Local, situada en la Plaza
Mayor s/n, de Viveiro, ante la cual les asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estimen
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia. (Artículo 81 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o
proponer pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
Lugar de pago: Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Viveiro, sita en el Edificio del Ayuntamiento de
Viveiro, Plaza Mayor s/n, en horario de 9.00 a 13.30 horas, de lunes a viernes; también puede hacer el ingreso
mediante giro postal dirigido al departamento municipal citado, indicando el número de expediente, matrícula
del vehículo, nombre y apellidos y NIF.
LOCALIDAD
DENUNCIADO
DNI/CIF
EXPD.
27-66
VIGO
SOTELO DIOS
JOSE
ANTONIO
52494817P
4419
FECHA
DENUNCIA
15/04/2014
ART.
50
NORMA
RGC
CUANTÍA
EN €
300
PUNTOS A
DETRAER
0
MATRÍCULA
2671DVV
Viveiro, a 22 de abril 2015. La Alcaldesa. María Loureiro García.
R. 1760
MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA E FACENDA EN LUGO-XERENCIA TERRITORIAL DO CATASTRO
Anuncio
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (B.O.E.
de 18 de diciembre de 2003), y habiéndose intentado la notificación por dos veces, sin que haya podido
practicarse por causas no imputables a la Administración Tributaria, por el presente anuncio se cita a los sujetos
pasivos que se relacionan en el anexo adjunto, para ser notificados por comparecencia del trámite de audiencia
derivado de los expedientes respectivos indicados en dicho anexo.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días
naturales contados desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial correspondiente, en horario de 9
a 14 horas, de lunes a viernes, en el Área de Catastro e Inspección Rústica de la Gerencia Territorial del Catastro
de Lugo, Rúa do Teatro nº 4, segunda planta.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Lugo, 10 de abril de 2015. EL GERENTE TERRITORIAL. Fdo.: Luis Fernando Jácome López
99
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
B.O.P de Lugo
ANEXO
Nº EXPEDIENTE
104985.27/15
TITULAR
ANTONIO CERDEIRA FERNANDEZ
NIF
REFERENCIA CATASTRAL
33.683.871-A
27051A026002720000HI
R. 1618
Anuncio
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
habiéndose intentado la
notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas
no
imputables a la Administración, por el presente
ANUNCIO se cita a
los titulares catastrales, obligados
tributarios o representantes que a continuación se relacionan para ser notificados por comparecencia de
los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se especifican.
Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince
días naturales, contados desde el
siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro
de Lugo, como órgano competente para la tramitación de los citados procedimientos, sita en RUA DO TEATRO,
4 de Lugo
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se
legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
entenderá producida a todos los efectos
ANEXO
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
NIF/CIF
Procedimiento
194504.27/14-1323929
MOURE REGAL MARIA ALSIRA
76602436Q
ABADIN
179756.27/14-1319805
GARCIA LOPEZ M DEL PILAR
33830617D
SANCIONADOR-DIL
ABADIN
179756.27/14-1334555
GARCIA LOPEZ M DEL PILAR
33830617D
SANCIONADOR-RES
ABADIN
459970.27/14-1348583
PEREZ LOPEZ VICTOR MANUEL
10888893A
SUBSANACIÓN-PRO
ABADIN
54272.27/14-1307126
RIGUEIRO BASANTA LAUDELINO MANUEL
76537259K
DECLARACION-ACU
ABADIN
327504.27/13-1326149
SOUTO VALLE RODOLFO
33665599Q
SUBSANACIÓN-ACU
ALFOZ
515583.27/13-1322485
CANOURA FERNANDEZ CARMEN
34390259S
SUBSANACION-INI
ALFOZ
418773.27/14-1348910
FERNANDEZ ARES LAUREANO
33768899T
REQUERIMIENTO
ALFOZ
160344.27/14-1322390
GARCIA CARRELO JOSE
ALFOZ
179594.27/14-1319794
GRAÑA REGA MARIA BERTA
76548182L
INSPECTOR-ACTA
ALFOZ
45146.27/14-1314415
PENA GARCIA MARIA CARMEN
76536714M
DECLARACION-ACU
ALFOZ
537036.27/13-1322491
REGA SARACO CARMEN
ALFOZ
537036.27/13-1322489
REGA SARACO EURIFICE
DECLARACION-AUD
ALFOZ
537036.27/13-1322492
REGA SARACO MARIA ESTHER
DECLARACION-AUD
ALFOZ
1282.27/14-1335458
REJES RAMOS CARLOS ANGEL
ANTAS DE ULLA
226203.27/14-1326678
FERNANDEZ LAMELA LUIS
DECLARACION-ACU
ANTAS DE ULLA
157286.27/14-1319304
GARCIA FIGUERAS CONSTANTINO
SUBSANACION-INI
ANTAS DE ULLA
127945.27/13-1326663
GARCIA FRADE ANTONIO
ANTAS DE ULLA
157290.27/14-1319302
GARCIA GOMEZ JESUS
SUBSANACION-INI
ANTAS DE ULLA
157264.27/14-1319306
GARCIA LOPEZ EMILIO
SUBSANACION-INI
ANTAS DE ULLA
357744.27/14-1340543
GARCIA VARELA VICTOR
ANTAS DE ULLA
226203.27/14-1326686
GARCIA VAZQUEZ ANTONIO
ANTAS DE ULLA
127945.27/13-1326650
GAYOSO GONZALEZ JOVITA
34185974Q
DECLARACION-ACU
ANTAS DE ULLA
226203.27/14-1326675
LOPEZ VAZQUEZ ELADIA
34186119T
DECLARACION-ACU
ANTAS DE ULLA
226203.27/14-1326685
LORENZO GARCIA ELADIA
34186115L
DECLARACION-ACU
ANTAS DE ULLA
226203.27/14-1326687
LORENZO GARCIA LUIS
33717290A
DECLARACION-ACU
ANTAS DE ULLA
226203.27/14-1326717
LORENZO GARCIA PILAR
32348184H
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
DECLARACION-AUD
50723690L
34185897P
14828574Z
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
DECLARACION-ACU
100
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
ANTAS DE ULLA
226203.27/14-1326719
LORENZO GARCIA PILAR
32348184H
DECLARACION-ACU
ANTAS DE ULLA
226203.27/14-1326681
LORENZO VAZQUEZ DIVINA
02433288A
DECLARACION-ACU
ANTAS DE ULLA
357733.27/14-1340538
MOURE ULLOA RAMONA
ANTAS DE ULLA
226203.27/14-1326702
PATAO SANCHEZ ESTRELLA
34226064V
SUBSANACION-INI
DECLARACION-ACU
ANTAS DE ULLA
226203.27/14-1326689
PRADO VAZQUEZ ESMERALDA
34186721G
DECLARACION-ACU
ANTAS DE ULLA
36713.27/14-1322598
QUINTA MANUEL
34187418B
ANTAS DE ULLA
226203.27/14-1326692
RIVAS ROUCO RAMONA
DECLARACION-ACU
ANTAS DE ULLA
127945.27/13-1326661
SAA ANDRES
DECLARACION-ACU
ANTAS DE ULLA
226203.27/14-1326680
SABARIZ GARCIA LUIS
33739118G
DECLARACION-ACU
ANTAS DE ULLA
226203.27/14-1326706
VAL GARCIA MANUEL
34186885F
DECLARACION-ACU
ANTAS DE ULLA
127945.27/13-1326658
VARELA SANTALLA CONSTANTINO
34193431K
DECLARACION-ACU
ANTAS DE ULLA
226203.27/14-1326670
VARELA SANTALLA CONSTANTINO
34193431K
DECLARACION-ACU
ANTAS DE ULLA
226203.27/14-1326710
VAZQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
33842613E
ANTAS DE ULLA
157253.27/14-1319309
VILA GARCIA JESUS
SUBSANACION-INI
ANTAS DE ULLA
553862.27/13-1322626
VILLARAVID FAILDE ANTONIO
SUBSANACION-INI
BALEIRA
455081.27/14-1349827
ALONSO LOPEZ ROGELIA
76528489Z
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349770
ALVAREZ ALVAREZ DORINDA
33818263Y
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349763
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE
33643220Q
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349761
ALVAREZ LOPEZ ELENA
33721914G
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349711
BALEIRA SDAD COOP GALEGA
F27042027
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349702
CANDO FERNANDEZ FORTUNATO
BALEIRA
455081.27/14-1349668
DIAZ VAZQUEZ M MAGDALENA
00670746C
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349700
DORADO CARBALLEDO ROSALIA
37269192S
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349885
FERNANDEZ CARBALLEDO JOSE
33839211R
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349706
FERNANDEZ FERNANDEZ M CARMEN
33802082V
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349709
GABRIEL FERNANDEZ NARCISO ANTONIO
33823302P
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349919
GARCIA CASTRO BEGOÑA
33820455J
DECLARACION-ACU
BALEIRA
53034.27/14-1315128
GARCIA FRADE MARIA PILAR
33812837P
SUBSANACION-INI
BALEIRA
455081.27/14-1349903
GEGUNDEZ CEDRON MARIA ANTONIA
33643093G
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349904
GEGUNDEZ CEDRON MARIA ANTONIA
33643093G
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349639
GOMEZ FERNANDEZ DOLORES
BALEIRA
455081.27/14-1349759
GONZALEZ CARBALLEDO CONSUELO
BALEIRA
455081.27/14-1349840
GONZALEZ RODRIGUEZ PACIENTINA
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349891
GONZALEZ RODRIGUEZ PACIENTINA
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349896
GONZALEZ RODRIGUEZ PACIENTINA
BALEIRA
455081.27/14-1349820
LENCE GOMEZ ELVIRA
33643212P
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349762
LOPEZ MORA ELSA
38362789P
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349661
LUACES HERMIDA CORONA
09468195S
BALEIRA
455081.27/14-1349772
LUGAR DE CADAVO MONTE VECIÑAL NON CLASIF
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349928
LUGAR DE CORBEIRA MONTE VECIÑAL NON CASIF
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349895
LUGAR DE PUÑAGO MONTE VECIÑAL NON CLASIF
BALEIRA
455081.27/14-1349771
MENDEZ FERNANDEZ JOSEFA
33643129V
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349908
MIRON CALVIN JOSE
33669953T
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349856
MONTE VECIÑAL LUGAR DE ESPERELA
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349855
MONTE VECIÑAL LUGAR DE VALDEIRA
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349719
OSORIO RODRIGUEZ ELISA
33779567L
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349714
PEREZ LOPEZ ARMANDO
33645317C
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349731
RANCAÑO GARCIA AZUCENA
33754681L
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
33656567T
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
101
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
BALEIRA
455081.27/14-1349859
SILVA DIEZ DANIEL EUGENIO
33794805P
DECLARACION-ACU
BALEIRA
455081.27/14-1349722
VILARES AMEIJIDE IRENE
33794037E
DECLARACION-ACU
BALEIRA
451430.27/13-1331523
XUNTA DE GALICIA
S1511001H
DECLARACION-ACU
BARREIROS
33164574.97/14-1344487
ALVAREZ MENDEZ DARIO
33820070L
SUBSANACIÓN-INI
BARREIROS
193664.27/14-1322580
BARBEITO VALEA ANTONIO
33689912H
SUBSANACION-INI
BARREIROS
179406.27/13-1319611
CALAZA PALMEIRO FRANCISCO
76547500G
SUBSANACION-INI
BARREIROS
459826.27/13-1305964
CUIÑAS GOMEZ BERTA
76571061J
DECLARACION-ACU
BARREIROS
295665.27/13-1319624
DORADO GARCIA JOSE MARIA
BARREIROS
376180.27/14-1344580
FERNANDEZ VILLALBA JOSE
33687755T
SUBSANACIÓN-INI
BARREIROS
99481.27/14-1320410
INVERSIONES Y PROMOCIONES ALONSO CASTRO
B27333954
DECLARACION-ACU
BARREIROS
41123.27/14-1345674
LOPEZ FRANCO EVA
33342143D
DECLARACION-ACU
BARREIROS
179406.27/13-1319623
LOPEZ VALEA ROSENDO
33690460Z
SUBSANACION-INI
BARREIROS
193664.27/14-1322581
LOPEZ VALEA ROSENDO
33690460Z
SUBSANACION-INI
BARREIROS
517705.27/12-1323899
NEGRELOS PEÑA EDITA
33853652K
RECURSO-RESOLUC
BARREIROS
457752.27/13-1348729
PASCUAL ARCAS EDUARDO
30630952N
DECLARACION-ACU
BARREIROS
5295485.97/14-1351800
REMIOR RODRIGUEZ CARMEN
33688517A
DECLARACION-ACU
BARREIROS
482285.27/13-1327430
ROIS RODRIGUEZ MARIA ANGELES
33852195J
DECLARACION-ACU
BARREIROS
174145.27/14-1336281
SANZ LLANEZA VICENTE
10539074Z
REQUERIMIENTO
BARREIROS
174145.27/14-1336316
SOTOPETRI, SL
B27236009
BECERREA
320386.27/13-1311855
DE ARRIBA PEREIRA JOSE
BECERREA
212693.27/14-1324538
FERNANDEZ FERNANDEZ CELINA
33820212T
BECERREA
529266.27/13-1323378
GOMEZ DE ARRIBA MERCEDES
35064138V
BECERREA
376445.27/14-1344500
CABARCOS DIAZ RAMON
SUBSANACIÓN-INI
BECERREA
379116.27/13-1343701
DIAZ CAMPELLO VICENTE
SUBSANACION-INI
BECERREA
376445.27/14-1344501
FELPETO SANCHEZ M JOSEFA
BECERREA
379116.27/13-1334178
LOPEZ DIAZ CARMEN
BECERREA
445944.27/13-1327438
LOPEZ REDONDO AVELINO
33789286D
DECLARACION-ACU
BECERREA
445944.27/13-1327439
LOPEZ REDONDO AVELINO
33789286D
DECLARACION-ACU
BECERREA
240144.27/14-1328804
PIÑEIRO RAMIL MANUELA
DECLARACION-ACU
BECERREA
339102.27/14-1336788
RABADE YAÑEZ OBDULIA
SUBSANACIÓN-ACU
BECERREA
298524.27/14-1335261
TEIJIDO PAZ REMEDIOS
RECURSO-AUDIENC
BOVEDA
213080.27/14-1327594
FERNANDEZ MACIA MANUEL
BOVEDA
301033.27/14-1335768
GONZALEZ SANCHEZ DARIO SENEN
BOVEDA
36584.27/14-1323208
GUITIAN RODRIGUEZ RAMON
BOVEDA
408892.27/13-1312963
MENDEZ GARCIA RITA
09908555V
RECURSO-RESOLUC
BOVEDA
408096.27/13-1335464
PEREZ PEÑA SAUL
34555431R
DECLARACION-ACU
BOVEDA
408096.27/13-1335465
PEREZ PEÑA SAUL
34555431R
DECLARACION-ACU
BOVEDA
47994.27/14-1306592
VAZQUEZ ARIAS MANUEL
DECLARACION-ACU
BOVEDA
47994.27/14-1306593
VAZQUEZ ARIAS MANUEL
DECLARACION-ACU
CARBALLEDO
510436.27/13-1306090
BLANCO QUINTELA JOSE LUIS
CARBALLEDO
143010.27/13-1323213
CUDEIRO VIANA LEONISA
CARBALLEDO
48834.27/14-1308698
DOMINGUEZ RODRIGUEZ MARIA JESUS
76624128L
DECLARACION-ACU
CARBALLEDO
511350.27/13-1306238
GARCIA MOURE DOMINGO MANUEL
34223172T
DECLARACION-ACU
CARBALLEDO
511350.27/13-1306239
GARCIA MOURE DOMINGO MANUEL
34223172T
DECLARACION-ACU
CARBALLEDO
154055.27/14-1318796
GONZALEZ GONZALEZ MARIA
34584485Y
SUBSANACION-INI
CARBALLEDO
126696.27/12-1341195
GONZALEZ PEREZ ENRIQUE
SUBSANACION-INI
CARBALLEDO
126696.27/12-1341172
GONZALEZ PEREZ PABLO
SUBSANACION-INI
CARBALLEDO
126696.27/12-1341174
GONZALEZ REGAL JOSE
SUBSANACION-INI
SUBSANACIÓN-ACU
REQUERIMIENTO
SUBSANACION-INI
33799376W
SUBSANACIÓN-ACU
SUBSANACION-INI
SUBSANACIÓN-INI
SUBSANACIÓN-INI
RECURSO-AUDIENC
34248278J
SUBSANACION-INI
SUBSANACION-INI
34574073J
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
102
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
CARBALLEDO
510952.27/13-1306168
GONZALEZ REY DARIO
34250302J
DECLARACION-ACU
CARBALLEDO
510963.27/13-1306169
GONZALEZ REY DARIO
34250302J
DECLARACION-ACU
CARBALLEDO
392560.27/14-1344008
GOTRIZ VAZQUEZ M JOSEFA
34540596R
REQUERIMIENTO
CARBALLEDO
392556.27/14-1344009
GOTRIZ VAZQUEZ M JOSEFA
34540596R
REQUERIMIENTO
CARBALLEDO
143010.27/13-1323210
GRANDE BARREDO ANTONIO
35882834M
SUBSANACION-INI
CARBALLEDO
50610.27/14-1308747
IGLESIAS CAYETANO
DECLARACION-ACU
CARBALLEDO
143010.27/13-1323217
LOPEZ CANDIDO
SUBSANACION-INI
CARBALLEDO
50680.27/14-1308753
LOPEZ UCHA JOSE MANUEL
76619584Y
DECLARACION-ACU
CARBALLEDO
511125.27/13-1306194
LOPEZ UCHA MANUEL
34223244A
DECLARACION-ACU
CARBALLEDO
511125.27/13-1306195
LOPEZ UCHA MANUEL
34223244A
DECLARACION-ACU
CARBALLEDO
126696.27/12-1341030
LOVELLE GONZALEZ JOSE
33773300P
SUBSANACION-INI
CARBALLEDO
50945.27/14-1308791
MIGUEZ COUSO M MERCEDES
76610875Z
DECLARACION-ACU
CARBALLEDO
511092.27/13-1306191
REY SAMPAYO ANTONIO
34176300W
CARBALLEDO
142995.27/13-1300827
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE
SUBSANACION-INI
CARBALLEDO
142995.27/13-1310231
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE
SUBSANACION-INI
CARBALLEDO
143010.27/13-1323212
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE
CARBALLEDO
510344.27/13-1306074
RODRIGUEZ VAZQUEZ ELENA
34603558N
DECLARACION-ACU
CARBALLEDO
510683.27/13-1306121
RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO
76617385S
DECLARACION-ACU
CARBALLEDO
126696.27/12-1340944
ROMAN COSTA JOSEFA AMALIA
33772507C
SUBSANACION-INI
CARBALLEDO
48171.27/14-1308613
TORRES GONZALEZ M DORINDA
76610893D
DECLARACION-ACU
CARBALLEDO
510576.27/13-1306107
VARELA IGLESIAS PABLO
34912874R
DECLARACION-ACU
CARBALLEDO
511055.27/13-1306187
VAZQUEZ GONZALEZ MANUEL
34540707C
DECLARACION-ACU
CARBALLEDO
287523.27/14-1335677
VAZQUEZ GONZALEZ OSCAR
34946599P
DECLARACION-ACU
CASTRO DE REI
105394.27/13-1323226
FERNANDEZ DARRIBA FELICIA
33575370Q
SUBSANACION-INI
CASTRO DE REI
274271.27/14-1331108
FRAGA PEÑA JOSEFA
33791218D
DECLARACION-ACU
CASTRO DE REI
317516.27/14-1344393
FRAGA PEÑA M AMANDINA
33794459F
RECURSO-RESOLUC
CASTRO DE REI
413560.27/13-1327443
VELEZ LOPEZ JOSE MANUEL
76574734Y
DECLARACION-ACU
CASTROVERDE
15643.27/14-1349416
PEREZ DE FRANCISCO HONORATO
16766086Y
SUBSANACIÓN-ACU
CERVANTES
188053.27/14-1326359
AMIGO DIAZ M ENCARNACION
33838482P
DECLARACION-ACU
CERVANTES
221141.27/13-1350761
GARCIA GONZALEZ LEONOR
76598430N
RECURSO-AUDIENC
CERVANTES
110014.27/14-1319728
GOMEZ LOPEZ LIDIA
76551036K
RECURSO-RESOLUC
CERVANTES
137314.27/14-1334521
GONZALEZ GONZALEZ JOSE
46012139H
SUBSANACION-ACU
CERVANTES
337341.27/14-1344163
GONZALEZ GONZALEZ JOSE
46012139H
SUBSANACIÓN-INI
CERVANTES
337341.27/14-1344164
GONZALEZ GONZALEZ JOSE
46012139H
SUBSANACIÓN-INI
CERVANTES
337341.27/14-1344165
GONZALEZ GONZALEZ JOSE
46012139H
SUBSANACIÓN-INI
CERVANTES
392696.27/14-1348234
LOPEZ LOPEZ RAUL
33843634P
DECLARACION-ACU
CERVANTES
269220.27/13-1347503
MENDEZ LOPEZ MANUEL
33717886R
RECURSO-RESOLUC
CERVANTES
320106.27/14-1336817
MONTEIRA GONZALEZ MANUEL
34207291N
SUBSANACION-INI
CERVANTES
320106.27/14-1343818
MONTEIRA GONZALEZ MANUEL
34207291N
SUBSANACIÓN-ACU
CERVANTES
320106.27/14-1343817
MOUTEIRA GONZALEZ MARIA LUZ
35052048W
SUBSANACIÓN-ACU
CERVANTES
181926.27/14-1320086
PEREZ FERNANDEZ JOSE
34206608L
SUBSANACIÓN-ACU
CERVANTES
201740.27/14-1329910
PONCELAS MENDEZ MANUEL
33322314Y
SUBSANACION-INI
CERVANTES
201611.27/14-1333861
PONCELAS MENDEZ MANUEL
33322314Y
SUBSANACIÓN-ACU
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
CERVANTES
57702.27/14-1315547
RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL
34206982W
SUBSANACIÓN-ACU
CERVO
363790.27/12-1338611
ALVAREZ CONTI MARIA LUISA
32171218Z
DECLARACION-ACU
CERVO
363790.27/12-1338640
BALMAYOR SANCHEZ ESCOLASTICA
76546085S
DECLARACION-ACU
CERVO
313132.27/14-1338812
BAÑO FERNANDEZ ANTONIO
32351662T
DECLARACION-ACU
CERVO
196442.27/14-1323252
BEN EIJO DOLORES
33708237N
SUBSANACIÓN-ACU
103
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
CERVO
363790.27/12-1338634
CABANA PORTELA JOSE LUIS
32589524L
DECLARACION-ACU
CERVO
363790.27/12-1338635
CABANA PORTELA JOSE LUIS
32589524L
DECLARACION-ACU
CERVO
363790.27/12-1338636
CASARIEGO PEDRE MARIA OLIVA
76537911Y
DECLARACION-ACU
CERVO
363790.27/12-1338637
CAYON FONTAN TOMAS
33769441J
DECLARACION-ACU
CERVO
196442.27/14-1323250
DIAZ SAAVEDRA JOSE
33743507T
SUBSANACIÓN-ACU
CERVO
461646.27/14-1348866
DIAZ VILLARES JOSEFA
CERVO
196442.27/14-1323254
ECHEVARRIA REIGOSA RAMON
32324196L
SUBSANACIÓN-ACU
CERVO
363790.27/12-1338661
FERNANDEZ EIJO ALBERTO
33708929Z
DECLARACION-ACU
CERVO
361896.27/14-1339511
GARCIA ABAD IRENE
77596934V
CERVO
461705.27/14-1348900
GARCIA LORENZO FRANCISCO H
SUBSANACIÓN-PRO
CERVO
196442.27/14-1323249
LOPEZ CREGO ADELINA
SUBSANACIÓN-ACU
CERVO
363790.27/12-1338655
OTERO GARCIA MARIA FE
33764803K
DECLARACION-ACU
CERVO
769974.27/14-1408343
PEREZ MON PURIFICACION
01683915Q
SUBSANACION-INI
CERVO
234570.27/14-1334351
REY SARMIENTO CONSTANTINO
33707080M
DECLARACION-ACU
CERVO
258193.27/14-1332912
RUA PARDO JOSEFA
33706093F
SUBSANACIÓN-ACU
CERVO
361900.27/14-1339518
SOLUCIONES TECNICAS Y CONSTRUCCIONES PEN
B27437409
DECLARACION-ACU
CERVO
363790.27/12-1338650
TREVE MON M CARMEN
33803048V
DECLARACION-ACU
O CORGO
51822.27/14-1323604
AMEIJIDE PARDEIRO CEFERINO
33641723Z
SUBSANACIÓN-ACU
O CORGO
51822.27/14-1323610
ARROJO GOMEZ JOSE MANUEL
33738766C
SUBSANACIÓN-ACU
O CORGO
51822.27/14-1323588
BANDE DIAZ JOSE
33717347Z
SUBSANACIÓN-ACU
O CORGO
51822.27/14-1323586
CORDERO LODEIRO NIEVES
33642529S
SUBSANACIÓN-ACU
O CORGO
51822.27/14-1323616
DIAZ PARADELA MANUEL
SUBSANACIÓN-ACU
O CORGO
111425.27/14-1323507
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUELA
SUBSANACIÓN-ACU
O CORGO
111403.27/14-1323499
FERREIRO FERREIRO ISAAC
O CORGO
51822.27/14-1323600
FUENTE CELA FERNANDO
O CORGO
51822.27/14-1323591
GARCIA MASIDE JOSE
33797051T
SUBSANACIÓN-ACU
O CORGO
111425.27/14-1323506
GARCIA RIGUEIRO MARINA
33307125C
DECLARACION-ACU
O CORGO
111403.27/14-1323497
GESTO GONZALEZ MARIO ALFONSO
33642665J
DECLARACION-ACU
SUBSANACIÓN-PRO
33781427Q
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
O CORGO
111425.27/14-1323508
GRAÑA RODRIGUEZ PILAR
O CORGO
51822.27/14-1323611
LOPEZ LOSADA CLARA
33824667Q
DECLARACION-ACU
SUBSANACIÓN-ACU
O CORGO
51822.27/14-1323603
LOPEZ MAREY FRANCISCO
33641889L
SUBSANACIÓN-ACU
O CORGO
51822.27/14-1323584
MERABAN SL B80912181
O CORGO
251941.27/14-1329036
MUINELO ALTA SELECCION SL
B27325711
REQUERIMIENTO
O CORGO
28136.27/14-1305199
NUÑEZ TORRE JOSE MANUEL
33338330Z
DECLARACION-ACU
O CORGO
51822.27/14-1323612
PEREZ SANCHEZ ELIA
33738701R
SUBSANACIÓN-ACU
O CORGO
51822.27/14-1323599
RIO QUINTELA MANUELA DEL
33648662F
SUBSANACIÓN-ACU
O CORGO
51822.27/14-1323589
RODRIGUEZ GARCIA MANUEL
O CORGO
51822.27/14-1323578
RODRIGUEZ IGLESIAS MANUEL
O CORGO
51822.27/14-1323598
SANCHEZ PILLADO VENTURA
33641481W
SUBSANACIÓN-ACU
COSPEITO
381846.27/14-1343048
ALVAREZ PAREDES ENRIQUE
33797537A
DECLARACION-ACU
COSPEITO
414890.27/14-1344582
LOPEZ CENDAN RODOLFO ELISEO
33610630V
SUBSANACIÓN-PRO
COSPEITO
414890.27/14-1344583
LOPEZ CENDAN RODOLFO ELISEO
33610630V
SUBSANACIÓN-PRO
COSPEITO
414890.27/14-1344584
LOPEZ CENDAN RODOLFO ELISEO
33610630V
SUBSANACIÓN-ACU
COSPEITO
414890.27/14-1344585
LOPEZ CENDAN RODOLFO ELISEO
33610630V
SUBSANACIÓN-ACU
COSPEITO
87194.27/14-1313858
LOPEZ GARRIDO REMEDIOS
SUBSANACIÓN-ACU
COSPEITO
87194.27/14-1313859
LOPEZ GARRIDO SAGRARIO
SUBSANACIÓN-ACU
COSPEITO
87194.27/14-1313860
LOPEZ JOSE
SUBSANACIÓN-ACU
COSPEITO
165745.27/14-1323575
MARTINEZ LOPEZ ROGELIO
SUBSANACIÓN-ACU
SUBSANACIÓN-ACU
SUBSANACIÓN-ACU
SUBSANACIÓN-ACU
104
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
COSPEITO
372886.27/14-1343192
NOVO TEIJEIRO MARIA DEL MAR
33854646A
SUBSANACION-INI
COSPEITO
222795.27/14-1350436
PILLADO RODRIGUEZ MARISA
33817630V
DECLARACION-ACU
COSPEITO
368152.27/14-1344417
PRADO CASTRO RAMON JULIO
33750073B
SUBSANACIÓN-PRO
COSPEITO
301722.27/14-1334496
RIOS RABADE MARIA
33804612V
SUBSANACIÓN-ACU
CHANTADA
416964.27/14-1345772
AREAN FEIJOO MARIA
76610062Y
SUBSANACIÓN-PRO
CHANTADA
416964.27/14-1345771
BLANCO VAZQUEZ MARIA
76602134J
SUBSANACIÓN-PRO
CHANTADA
28291.27/14-1303530
CASTRO FIGUEIRAS MARIA CARMEN
34172552A
SUBSANACIÓN-ACU
CHANTADA
343722.27/14-1341485
COSTA LEDO MARIA ESTRELLA
76602773P
SUBSANACION-INI
CHANTADA
341084.27/14-1336798
FERNANDEZ CANSIÑO ANTONIO
CHANTADA
148956.27/14-1322639
FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO
34190958D
DECLARACION-ACU
CHANTADA
296612.27/14-1342323
FERNANDEZ LOVELLE JOSE ANTONIO
34982458X
SUBSANACIÓN-ACU
CHANTADA
338030.27/14-1336584
GARCIA FIGUEIRAS MARINA
76602619S
SUBSANACIÓN-ACU
CHANTADA
109863.27/14-1314649
GOMEZ VIANA JOSE
34171999W
SUBSANACION-ACU
CHANTADA
372035.27/14-1347292
HERMIDA SANTEIRO JAIME
34175632R
DECLARACION-ACU
CHANTADA
149192.27/14-1322676
LOPEZ FERNANDEZ ENCARNACION
CHANTADA
461296.27/14-1348858
MAZAIRA SANCHEZ CAMILO
76617139E
CHANTADA
24696011.97/12-1334532
MEIJIDE FERNANDEZ RAMON
34589664X
CHANTADA
24696011.97/12-1334533
MEIJIDE FERNANDEZ RAMON
34589664X
CHANTADA
22853.27/14-1314673
MONTES LORENZO JUAN CARLOS
33842883Q
DECLARACION-ACU
CHANTADA
365584.27/14-1340041
MOURE LINARES GILBERTO RAMON
32412746L
SUBSANACIÓN-ACU
CHANTADA
148890.27/14-1322629
PARDO SOBRADO SARA
76611977N
DECLARACION-ACU
CHANTADA
37284.27/14-1308158
POYAN OTERO LISARDO
34180420M
DECLARACION-ACU
CHANTADA
115080.27/13-1313414
RODRIGUEZ BLANCO JOSE LUIS
76623267D
DECLARACION-ACU
CHANTADA
343722.27/14-1341447
RODRIGUEZ DIAZ ANGEL
76612039M
SUBSANACION-INI
CHANTADA
377451.27/13-1312913
RODRIGUEZ GARCIA ANTONIO
76610219W
DECLARACION-ACU
CHANTADA
149170.27/14-1322672
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE
DECLARACION-ACU
CHANTADA
343722.27/14-1341482
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE
SUBSANACION-INI
CHANTADA
36186.27/14-1307726
RODRIGUEZ NODAR MANUEL
34230430J
CHANTADA
28490.27/14-1303564
RODRIGUEZ PEREZ ROCIO
32828211N
CHANTADA
92680.27/14-1313289
SOLLAN ANTONIO
FOLGOSO DO COUREL
228572.27/14-1326870
GARRIDO AIRA JOSE
FOLGOSO DO COUREL
518630.27/13-1341794
LOPEZ VAZQUEZ RAUL
34259079G
DECLARACION-ACU
FOLGOSO DO COUREL
22271.27/14-1314966
RODRIGUEZ FRANCO MARIA SARA
37209671H
DECLARACION-ACU
FOLGOSO DO COUREL
521161.27/12-1322134
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
76609603F
SUBSANACIÓN-ACU
A FONSAGRADA
455711.27/14-1348082
AYUNTAMIENTO DE FONSAGRADA
P2701800A
A FONSAGRADA
125101.27/15-1404549
FERNANDEZ DIAZ MARIA MAR
SUBSANACION-INI
A FONSAGRADA
125101.27/15-1404548
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA MAR
SUBSANACION-INI
A FONSAGRADA
125101.27/15-1404541
FERNANDEZ LOPEZ RICARDO
SUBSANACION-INI
A FONSAGRADA
529756.27/12-1318071
FERREIRO BENGAMIN
DECLARACION-ACU
A FONSAGRADA
478111.27/13-1333496
LOPEZ FERNANDEZ ENRIQUE
DECLARACION-ACU
A FONSAGRADA
44704.27/14-1314232
LOPEZ FERNANDEZ MANUEL
SUBSANACIÓN-ACU
A FONSAGRADA
371092.27/14-1342800
LOPEZ LOPEZ GERARDO
SUBSANACION-INI
A FONSAGRADA
467154.27/14-1350306
PARDO PEREZ MARIA EMERITA
76522907K
SUBSANACIÓN-PRO
A FONSAGRADA
82320.27/13-1318074
PEREZ ALVAREZ MARIA PAZ
33321149Z
DECLARACION-ACU
A FONSAGRADA
82320.27/13-1318075
PEREZ ALVAREZ MARIA PAZ
33321149Z
DECLARACION-ACU
A FONSAGRADA
82320.27/13-1318076
PEREZ ALVAREZ MARIA PAZ
33321149Z
DECLARACION-ACU
A FONSAGRADA
291373.27/14-1339560
PEREZ FERNANDEZ MANUEL
SUBSANACIÓN-ACU
A FONSAGRADA
125101.27/15-1404542
RODIL PEREZ MANUEL
SUBSANACION-INI
SUBSANACIÓN-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
34154970Q
SUBSANACION-INI
SUBSANACIÓN-INI
105
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
A FONSAGRADA
467154.27/14-1350307
RODRIGUEZ ALONSO JOSE A
33722445Y
SUBSANACIÓN-PRO
A FONSAGRADA
532125.27/13-1312848
URIA MENDEZ JULIO
33727193Q
SUBSANACION-INI
A FONSAGRADA
532125.27/13-1318424
URIA MENDEZ JULIO
33727193Q
REQUERIMIENTO
FOZ
338450.27/14-1336624
ACEVEDO TEIJEIRA ARMANDO
33712575A
SUBSANACIÓN-ACU
FOZ
71890.27/14-1310487
ALONSO FERNANDEZ JOSE
33709496Y
SUBSANACIÓN-ACU
FOZ
364840.27/13-1305128
ALONSO MENDEZ AMALIA
76536592K
DECLARACION-ACU
FOZ
502051.27/12-1307313
ALVAREZ MOSQUERA MARIA ANGELES
33992272C
SUBSANACION-INI
FOZ
196453.27/14-1331202
AYUNTAMIENTO DE FOZ
P2701900I
SUBSANACIÓN-ACU
FOZ
364081.27/13-1299863
BERMUDEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON
76547362G
DECLARACION-ACU
FOZ
364232.27/13-1305098
BLANCO URIA JOSE MANUEL
33768224S
DECLARACION-ACU
FOZ
394262.27/13-1305264
CAMPOS MARTINEZ MARIA CELERINA
33710311Q
DECLARACION-ACU
FOZ
196453.27/14-1331206
CANCIO LEGASPI CANDIDO
33709575Q
SUBSANACIÓN-ACU
FOZ
196453.27/14-1331199
CANDIA ALONSO CANDIDO
33712216N
SUBSANACIÓN-ACU
FOZ
189405.27/14-1351810
CANDIA SIERRA JOSE LUIS
33714199V
DECLARACION-AUD
FOZ
364140.27/13-1300967
CARRASCO ALCAIDE MA AUXILIADORA
28399833P
DECLARACION-ACU
FOZ
393890.27/13-1305262
CORNIDE LEAL JOSE ANGEL
33320414S
DECLARACION-ACU
FOZ
530493.27/13-1405155
CUADRADO BASANTA BALBINO
33713294D
SUBSANACION-INI
FOZ
506111.27/13-1306453
DEAN BEN JOSE LUIS
33998531T
SUBSANACION-INI
FOZ
364755.27/13-1305117
DELANTERO GONZALEZ GENEROSO
76529705B
DECLARACION-ACU
FOZ
381883.27/14-1347669
DELGADO FERNANDEZ MARIA DEL PILAR
09522894C
DECLARACION-ACU
FOZ
196453.27/14-1331250
DIAZ LORENZO JOSE
FOZ
149520.27/13-1322432
DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO DEL EST
S2826002D
SUBSANACIÓN-ACU
FOZ
363775.27/13-1301542
DOMINGUEZ RIO MARIA DOLORES
33769193H
DECLARACION-ACU
FOZ
196453.27/14-1331210
FANEGO UZ ALFONSO
FOZ
273033.27/13-1306496
FANEGO UZ ROGELIO
FOZ
187412.27/14-1320976
FARRE TARRIDA RAMON
SUBSANACION-ACU
FOZ
357464.27/14-1338804
FARRE TARRIDA RAMON
SUBSANACIÓN-ACU
FOZ
429962.27/13-1302527
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO
FOZ
200911.27/13-1302057
FERNANDEZ ANTONIO
FOZ
364475.27/13-1299860
FERNANDEZ GARCIA JOSE RAMON
33764336Z
DECLARACION-ACU
FOZ
506402.27/13-1331725
FERNANDEZ SANCHEZ DOLORES
76520404W
DECLARACION-ACU
FOZ
196453.27/14-1331194
FERNANDEZ SERGIO MANUEL
FOZ
196453.27/14-1331231
FRAGA OTERO JOSEFA
FOZ
196453.27/14-1331219
FRIOL CANDIDO
FOZ
196453.27/14-1331211
GARCIA RODRIGUEZ CANDIDA
33710413A
SUBSANACIÓN-ACU
FOZ
196453.27/14-1331212
GARCIA RODRIGUEZ CANDIDA
33710413A
SUBSANACIÓN-ACU
FOZ
196453.27/14-1331192
GARCIA RODRIGUEZ ROSA
76565954N
SUBSANACIÓN-ACU
FOZ
394052.27/13-1305274
GONZALEZ PEREZ RAMON
77594753K
DECLARACION-ACU
FOZ
364954.27/13-1305125
GONZALEZ PIÑEIROA PERFECTO
11323277D
DECLARACION-ACU
FOZ
196453.27/14-1331248
LOPEZ GARCIA MARIA JOSEFA
33710554Y
SUBSANACIÓN-ACU
FOZ
506402.27/13-1331724
LOPEZ LEYTON LOPEZ RAMONA
FOZ
196453.27/14-1331198
LOPEZ MECIA J ANTONIO
FOZ
196453.27/14-1331208
LOPEZ RODRIGUEZ ANTONIO
FOZ
363731.27/13-1301554
LOPEZ RODRIGUEZ ERMINDA
33711490E
DECLARACION-ACU
FOZ
365024.27/13-1305102
LOPEZ SANTOS MARIA ESTHER
33815779Y
DECLARACION-ACU
FOZ
196453.27/14-1331203
MADERAS BASANTA SL
B27014141
SUBSANACIÓN-ACU
FOZ
196453.27/14-1331220
MOREDA FERNANDEZ EUSEBIO
SUBSANACIÓN-ACU
FOZ
196453.27/14-1331207
MOREDA JOSE
SUBSANACIÓN-ACU
SUBSANACIÓN-ACU
SUBSANACIÓN-ACU
33711361P
11336428G
RECURSO-RESOLUC
SUBSANACIÓN-ACU
DECLARACION-AUD
SUBSANACIÓN-ACU
33709447A
SUBSANACIÓN-ACU
SUBSANACIÓN-ACU
DECLARACION-ACU
33709787K
SUBSANACIÓN-ACU
SUBSANACIÓN-ACU
106
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
FOZ
196453.27/14-1331249
MOREDA RAMON
SUBSANACIÓN-ACU
FOZ
394170.27/13-1305292
MURIAS ALVAREZ JOSE M
FOZ
196453.27/14-1331246
NEIRA CELEIRO JAVIER
SUBSANACIÓN-ACU
FOZ
530493.27/13-1405150
NIÑE MOREDA MANUEL
SUBSANACION-INI
FOZ
530493.27/13-1405165
NIÑEZ RODRIGUEZ EUDOSIA
FOZ
196453.27/14-1331217
NUÑEZ RODRIGUEZ JOSE
FOZ
196453.27/14-1331247
OTERO DIAZ JESUS
FOZ
110493.27/14-1321341
OTERO LOPEZ CANDIDO
FOZ
530493.27/13-1405148
PALMEIRO CANDIA ASUNCION
FOZ
530493.27/13-1405147
PALMEIRO FANEGO MANUEL
FOZ
196453.27/14-1331218
PARDO HERMIDA CELIA
FOZ
253525.27/14-1329270
PAREDES PARDO JAVIERDE
FOZ
364781.27/13-1305113
PEREZ IGLESIAS AMPARO
33834042F
DECLARACION-ACU
FOZ
364803.27/13-1305112
PIÑEIROA LEGASPI CELSO
33710556P
DECLARACION-ACU
FOZ
506111.27/13-1306424
PRIETO GARCIA FRANCISCO JOSE
33992569H
SUBSANACION-INI
FOZ
506111.27/13-1306437
PRIETO GARCIA FRANCISCO JOSE
33992569H
SUBSANACION-INI
FOZ
417701.27/13-1331878
ROBRES DULANTO FRANCISCO
13289957M
DECLARACION-ACU
FOZ
196453.27/14-1331251
RODRIGUEZ ANDRADE JOSE
FOZ
200911.27/13-1302053
RODRIGUEZ GARCIA MARIA ENIDA
76548402D
DECLARACION-AUD
FOZ
10850.27/14-1300795
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA OBDULIA
33711850Z
SUBSANACION-INI
FOZ
110493.27/14-1321342
RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL
FOZ
365256.27/13-1332821
RODRIGUEZ LOPEZ MARIA CONCEPCION
FOZ
196453.27/14-1331237
RODRIGUEZ RAMON
FOZ
196453.27/14-1331201
RODRIGUEZ VALMAYOR MANUEL
FOZ
41285.27/14-1306282
FOZ
196453.27/14-1331226
FOZ
196453.27/14-1331222
SANJURJO FANEGO JOSE MARIA
FOZ
149520.27/13-1322444
SIXTO DIEZ MARIA ESTHER
FOZ
149520.27/13-1322445
SIXTO DIEZ PILAR EUGENIA
M2700020G
SUBSANACIÓN-ACU
FOZ
196453.27/14-1331197
SOCIEDAD CONSERVAS VEGETALES SA (EN LIQ
A12008843
SUBSANACIÓN-ACU
FOZ
363952.27/13-1300971
SOUSA LORENZO ANTONIO
34589361Y
DECLARACION-ACU
FOZ
41845.27/14-1332554
VEIGA SAA GENEROSO
33710474H
DECLARACION-ACU
FOZ
41285.27/14-1306279
VIVIENDAS PROMAR,SL
B27311075
DECLARACION-ACU
FOZ
470282.27/14-1351233
VIVIENDAS PROMAR,SL
B27311075
SUBSANACIÓN-INI
FOZ
247041.27/13-1327655
VIZOSO GARCIA JULIAN
77595913P
FOZ
196453.27/14-1331209
YAÑEZ LEGASPI JOSE
DECLARACION-ACU
FRIOL
304986.27/14-1338340
CABO RIVAS ANTONINO
SUBSANACION-INI
FRIOL
304986.27/14-1338341
CABO RIVAS ANTONINO
FRIOL
521006.27/12-1308447
CAMPO LORENZO MERCEDES
33746399V
SUBSANACION-INI
FRIOL
414142.27/14-1349618
CASTIÑEIRA VILLAR CARMEN MARIA
33798074B
DECLARACION-ACU
FRIOL
298185.27/14-1340112
CASTRO SOTELO VICTOR M
32119286Q
SUBSANACIÓN-ACU
FRIOL
304986.27/14-1338342
CORRAL RODRIGUEZ ANTONIO
FRIOL
269021.27/14-1333464
CRUZ GONZALEZ JOSE
FRIOL
298185.27/14-1340137
CRUZ NUÑEZ JESUS
FRIOL
298185.27/14-1340105
DEVESA RIVAS JESUS JOSE M
FRIOL
298185.27/14-1340110
FAGIL AMABLE
SUBSANACIÓN-ACU
FRIOL
137454.27/14-1321530
FERNANDEZ RODRIGUEZ ESTRELLA
SUBSANACION-INI
FRIOL
152681.27/14-1323896
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARINA
31385903B
33712136R
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
SUBSANACIÓN-ACU
33711640B
SUBSANACIÓN-ACU
SUBSANACIÓN-ACU
76559378Z
SUBSANACION-INI
SUBSANACION-INI
33769442Z
SUBSANACIÓN-ACU
SUBSANACION-INI
SUBSANACIÓN-ACU
SUBSANACIÓN-ACU
33711711J
DECLARACION-ACU
SUBSANACIÓN-ACU
33709801N
SUBSANACIÓN-ACU
ROUCO GIL CARMEN
33841653M
DECLARACION-ACU
SAA PAJARES REMEDIOS
33709962N
SUBSANACIÓN-ACU
33709837W
SUBSANACIÓN-ACU
SUBSANACIÓN-ACU
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
SUBSANACION-INI
33657766A
SUBSANACION-INI
SUBSANACIÓN-ACU
33627080E
76568243R
SUBSANACIÓN-ACU
DECLARACION-ACU
107
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
33813151T
Procedimiento
FRIOL
298185.27/14-1340121
GARCIA FRAGA MARIA MANUELA
SUBSANACIÓN-ACU
FRIOL
298185.27/14-1340125
LAMELA FERNANDEZ JESUS
FRIOL
298185.27/14-1340132
LAMELA RIO JOSE
FRIOL
452885.27/13-1298842
MORANDEIRA SIMON PILAR
33657540F
SUBSANACION-INI
FRIOL
144001.27/12-1302035
MORANDEIRA VARELA MARIA FE
76539510H
SUBSANACION-INI
FRIOL
298185.27/14-1340113
MORENO CHANTE MARIA
33795614N
SUBSANACIÓN-ACU
FRIOL
398521.27/13-1319900
PENA SAAVEDRA MARIA CARMEN
33828011W
SUBSANACION-INI
FRIOL
255021.27/14-1332890
PEREIRA HERMITAS
FRIOL
298185.27/14-1340136
PEREZ VAZQUEZ JOSE
FRIOL
369924.27/14-1341517
PITA VILLA LUIS FRANCISCO
FRIOL
298185.27/14-1340111
PRIETO CASTRO JOSE MARIA
SUBSANACIÓN-ACU
FRIOL
298185.27/14-1340109
RIO RODRIGUEZ ANGEL
SUBSANACIÓN-ACU
FRIOL
253046.27/14-1329185
RODRIGUEZ INGERTO MANUEL
33835651Y
REQUERIMIENTO
FRIOL
389583.27/14-1344634
RODRIGUEZ SAAVEDRA MARIA ANTONIA
33624524L
SUBSANACIÓN-PRO
FRIOL
302315.27/12-1320472
SEREN GIL M PRESENTACION
76532416P
SUBSANACION-INI
FRIOL
298185.27/14-1340098
SEREN ROCA ANTONIO
33649390E
SUBSANACIÓN-ACU
FRIOL
292795.27/13-1335295
VARELA DIAZ ISIDRO
33809462Z
SUBSANACION-INI
FRIOL
298185.27/14-1340096
VILLAR CORREDOIRA GUILLERMO
33623641X
SUBSANACIÓN-ACU
XERMADE
337190.27/14-1341588
BALSA FERNANDEZ ANGEL
33663036Y
SUBSANACION-INI
XERMADE
503193.27/13-1303285
GOMEZ COIRA AVELINO
76554650R
RECURSO-RESOLUC
XERMADE
65041.27/14-1327391
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA
33661821X
SUBSANACION-INI
XERMADE
141853.27/14-1322359
JOVE GUIZAN JESUS
32599684J
DECLARACION-ACU
XERMADE
454952.27/12-1307972
LOPEZ CASTRO JUAN JOSE
76416897H
SUBSANACION-INI
XERMADE
337190.27/14-1341589
NOVO LOPEZ JOSE MANUEL
33846174H
SUBSANACION-INI
XERMADE
65424.27/14-1308795
PIÑEIRO Y PARDO
XERMADE
2074.27/14-1317779
PRIETO VILLARES ELEUDINA
32385443V
SUBSANACION-INI
XERMADE
65424.27/14-1308796
RODRIGUEZ FERNANDEZ ADOLFO
33284681R
SUBSANACION-INI
XERMADE
41355.27/14-1322593
SAAVEDRA CASTRO ALFONSO
XERMADE
113864.27/13-1407136
SEIJIDO LOPEZ GUILLERMO
33751096E
SUBSANACION-INI
GUITIRIZ
227743.27/14-1330354
BERNARDO OTERO MARIA JOSEFA
32629038L
DECLARACION-ACU
GUITIRIZ
81.27/14-1301177
CORBELLE FERNANDEZ JOSE LUIS
33849258C
DECLARACION-ACU
GUITIRIZ
465673.27/14-1349413
GOMEZ LOPEZ JOEFA
76553641G
DECLARACION-ACU
GUITIRIZ
44085.27/14-1306511
PARDIÑAS SANJIAO CARMEN
32307351X
SUBSANACION-INI
GUITIRIZ
39130.27/14-1304739
PAZ DIAZ JOSE ANTONIO
33820149Y
DECLARACION-ACU
GUITIRIZ
259276.27/14-1333616
ROSENDE LOPEZ MANUEL
33621916X
RECURSO-RESOLUC
GUITIRIZ
395183.27/14-1343705
SANCHEZ BERES MARIA PILAR
33828462Q
DECLARACION-ACU
GUITIRIZ
257946.27/14-1334024
SANCHEZ NOVO MARIA CONCEPCION
46731767E
DECLARACION-ACU
GUITIRIZ
275472.27/14-1339160
SANMIGUEL OTERO MANUEL
GUITIRIZ
388463.27/12-1325304
VARELA SANTOS PILAR
76561930J
RECURSO-RESOLUC
GUNTÍN
372153.27/14-1341553
AVEMER TORRE S.L.U.
B27359983
INSPECTOR-REQUE
GUNTÍN
360205.27/13-1307947
CASTRO VAZQUEZ MANUEL
33629209N
DECLARACION-ACU
GUNTÍN
360275.27/13-1307890
FERNANDEZ GANDOY SENEN
33627476G
DECLARACION-ACU
GUNTÍN
360286.27/13-1307752
GOYANES VAZQUEZ FERNANDO JOSE
32828779M
DECLARACION-ACU
GUNTÍN
434350.27/13-1327453
IGLESIAS LAZARE M PAZ
33811300N
DECLARACION-ACU
GUNTÍN
360205.27/13-1307950
JUL RODRIGUEZ JESUS
33855983Y
DECLARACION-ACU
GUNTÍN
372116.27/14-1341547
JULITA SOL,SL
B27360601
INSPECTOR-REQUE
GUNTÍN
372164.27/14-1341581
MONTOUTOSOL SL UNIPERSONAL
B27361708
INSPECTOR-REQUE
GUNTÍN
289505.27/14-1339347
PENA PEREZ RAMONA
SUBSANACIÓN-ACU
SUBSANACIÓN-ACU
SUBSANACIÓN-ACU
SUBSANACIÓN-ACU
32815323G
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
SUBSANACION-INI
SUBSANACION-INI
SUBSANACION-INI
108
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
GUNTÍN
360172.27/13-1308197
RODRIGUEZ CASTRO JOSE
DECLARACION-ACU
GUNTÍN
285563.27/14-1336530
RODRIGUEZ VARELA JOSE MARIA
33627594F
DECLARACION-ACU
GUNTÍN
360220.27/13-1307924
SEIJAS PENIN CARMEN
33830678R
DECLARACION-ACU
GUNTÍN
360216.27/13-1307927
SEIJAS PENIN CARMEN
33830678R
DECLARACION-ACU
GUNTÍN
360205.27/13-1307940
SEIJAS PENIN CARMEN
33830678R
DECLARACION-ACU
GUNTÍN
360113.27/13-1308339
SEIJAS PENIN CARMEN
33830678R
DECLARACION-ACU
INCIO
451415.27/13-1332636
ARIAS BALBOA JESUS
76613123P
DECLARACION-ACU
INCIO
273755.27/14-1339155
ARIAS DIAZ EMILIO SABINO
34267135X
SUBSANACION-INI
INCIO
282310.27/14-1339325
ARIAS PALLIN ASUNCION
34136624R
INCIO
334110.27/12-1338124
CASTRO CASTRO EMILIA
INCIO
117950.27/13-1338483
CASTRO LOPEZ MARIA C
34244288W
DECLARACION-ACU
INCIO
271401.27/13-1342720
DIAZ BUJAN MANUEL
34123792A
RECURSO-RESOLUC
INCIO
117950.27/13-1338474
DIAZ SANCHEZ JESUS
INCIO
334110.27/12-1338106
FUENTE COPA ANTONIO DE LA
34136151B
DECLARACION-ACU
INCIO
117950.27/13-1338477
FUENTE COPA ANTONIO DE LA
34136151B
DECLARACION-ACU
INCIO
334110.27/12-1338108
GONZALEZ MONDELO MARIA CARMEN
34238132X
DECLARACION-ACU
INCIO
117950.27/13-1338484
GONZALEZ MONDELO MARIA CARMEN
34238132X
DECLARACION-ACU
INCIO
14431.27/15-1408582
LOPEZ LOPEZ ANTONIO
INCIO
14431.27/15-1408581
LOPEZ LOPEZ CONCEPCION
INCIO
483755.27/11-1342260
PEREIRA FERNANDEZ IVAN
33342617T
DECLARACION-ACU
INCIO
334110.27/12-1338114
RODRIGUEZ MOURELO ANTONIO
34214599Y
DECLARACION-ACU
XOVE
496823.27/13-1318857
COCIÑA OTERO REMEDIOS
XOVE
92525.27/14-1318428
OTERO COCIÑA JOSEFA
33706896M
DECLARACION-ACU
XOVE
301906.27/14-1334490
SOTO DIAZ MARIA GORETTI
32811422J
DECLARACION-ACU
LÁNCARA
26434.27/14-1303178
ARIAS PEREZ MARCOS
33351005Q
DECLARACION-ACU
LÁNCARA
111462.27/14-1323427
BREA DIAZ CLAUDIO
34188838M
DECLARACION-ACU
LÁNCARA
460283.27/13-1299792
CALOTO LOPEZ EMILIANO
33814048T
REQUERIMIENTO
LÁNCARA
376832.27/13-1336062
CALOTO MOURIN FRANCISCO
33324698K
REQUERIMIENTO
LÁNCARA
357534.27/11-1321668
GOMEZ LOPEZ M TERESA
71487131A
DECLARACION-ACU
LÁNCARA
111462.27/14-1323424
LOPEZ LOPEZ MERCEDES
76546356X
DECLARACION-ACU
LÁNCARA
111484.27/14-1323438
MOREIRA VAZQUEZ JOSE
34216819H
DECLARACION-ACU
LÁNCARA
376832.27/13-1311093
SOBRADO FARELO TEOFILO
76576878B
LÁNCARA
376832.27/13-1311089
VIVERO LOPEZ GERMAN
LOURENZÁ
315652.27/14-1344156
BASANTA DIAZ LUZDIVINA
LOURENZÁ
120816.27/14-1321608
CUADRADO VILLARINO LIDIA
33691633Z
SUBSANACIÓN-ACU
LOURENZÁ
496786.27/13-1405250
DIAZ VILLARINO JOSE MARIA
33689870E
SUBSANACION-INI
LOURENZÁ
476221.27/14-1351424
RODRIGUEZ PENELAS LINO
33692005H
SUBSANACIÓN-ACU
SUBSANACION-INI
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
SUBSANACION-INI
DECLARACION-AUD
SUBSANACION-INI
SUBSANACION-INI
33691207W
RECURSO-RESOLUC
MEIRA
542231.27/13-1305201
MURADO AGUIAR JOSE A
33738466L
DECLARACION-ACU
MONDOÑEDO
300801.27/13-1314771
ALONSO CHAO ANTONIO
33698558Q
RECURSO-RESOLUC
MONDOÑEDO
275004.27/14-1332735
ARTIAGA LEDO MANUEL
MONDOÑEDO
275004.27/14-1332737
CABANAS GONZALEZ FILOMENA
DECLARACION-ACU
MONDOÑEDO
275004.27/14-1332723
CARBALLO REIGOSA RAMON
DECLARACION-ACU
MONDOÑEDO
357630.27/14-1338810
COMENDEIRO CAMPOS ANA BELEN
MONDOÑEDO
275004.27/14-1332749
CROAS FERNANDEZ JOSE MARIA
DECLARACION-ACU
MONDOÑEDO
275004.27/14-1332746
DIAZ LEDO ANTONIO
DECLARACION-ACU
MONDOÑEDO
275004.27/14-1332747
DIAZ REY RAMON
DECLARACION-ACU
MONDOÑEDO
110191.27/14-1314670
ESQUERDEIRO ESQUERDEIRO MARIA
SUBSANACIÓN-ACU
MONDOÑEDO
275004.27/14-1332729
MASEDA CARBALLO MANUELA
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
33999624N
SUBSANACIÓN-ACU
109
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
MONDOÑEDO
275004.27/14-1332739
MASEDA CARBALLO VICENTE
DECLARACION-ACU
MONDOÑEDO
275004.27/14-1332743
MENDEZ YAÑEZ LORENZO
DECLARACION-ACU
MONDOÑEDO
275004.27/14-1332713
MOIRON LOUREIRO REMEDIOS
MONDOÑEDO
390703.27/14-1344615
POLO VAL RAMON
MONDOÑEDO
236106.27/14-1332830
REGO DIAZ REMEDIOS
MONDOÑEDO
526831.27/12-1332903
TEIJEIRO ROUCO PATRICIO
33695127N
SUBSANACION-INI
MONFORTE DE LEMOS
28661533.98/13-1328552
AMARO FERNANDEZ AURORA
34259171G
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
189140.27/13-1329044
CASANOVA RODRIGUEZ MANUELA
MONFORTE DE LEMOS
28651615.98/13-1320537
CASANOVA RODRIGUEZ PILAR
21520470Z
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
15371764.98/13-1328544
CASTRO FERNANDEZ MARIA DOLORES
32643157Q
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
28630114.98/13-1320529
CASTRO GONZALEZ JESUS
34113615S
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
314086.27/13-1329016
CASTRO GONZALEZ JESUS
34113615S
SUBSANACION-INI
MONFORTE DE LEMOS
28466152.98/13-1320522
CASTRO MARIÑO JUAN
34216113W
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
364571.27/14-1339869
COLIN GALLOWAY
X5832410R
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
86413.27/14-1315009
CRUZADO PEREZ MARIA LUISA
33798396B
SUBSANACIÓN-ACU
MONFORTE DE LEMOS
86413.27/14-1315010
CRUZADO PEREZ MARIA LUISA
33798396B
SUBSANACIÓN-ACU
MONFORTE DE LEMOS
38576996.98/13-1343311
DALAMA RODRIGUEZ EDUARDO TOMAS
34248666X
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
21624750.98/14-1333711
DAPENA PUMAR MANUEL
34120571W
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
21624750.98/14-1333712
DAPENA PUMAR MANUEL
34120571W
MONFORTE DE LEMOS
38460365.98/13-1333675
DIAZ CASTRO MANUEL
MONFORTE DE LEMOS
25246583.98/13-1328500
DIAZ FERNANDEZ ALBINO
34228895L
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
35048322.98/13-1352134
DIAZ RODRIGUEZ MARIA AURELIA
33846526W
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
39054816.98/13-1343326
DIAZ SOTELO JOSE
34110147C
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
38603036.98/13-1335706
ECHEVERRY LOPEZ FRANCISCO
34258094P
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
15035930.98/13-1303471
FEIJOO DE FONTECHA JOSE LUIS
34252916M
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
25068411.98/13-1316158
FERNANDEZ CASTAÑO MANUEL
34232569J
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
45410971.98/13-1352174
FERNANDEZ RODRIGUEZ ALSIRA
34122768Z
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
38460365.98/13-1333672
FERNANDEZ VALLECAS CARMEN
MONFORTE DE LEMOS
38460365.98/13-1333677
FERNANDEZ VALLECAS CARMEN
MONFORTE DE LEMOS
212494.27/14-1349933
FONTECHA RODRIGUEZ M LUISA
34114831N
RECTIFICA-ACU
MONFORTE DE LEMOS
509386.27/13-1321566
GOMEZ MENDEZ JOSE ANTONIO
34253424F
SUBSANACIÓN-ACU
MONFORTE DE LEMOS
38460365.98/13-1333673
GONZALEZ CASANOVA CONCEPCION
MONFORTE DE LEMOS
15313756.98/13-1303478
GONZALEZ DIAZ ALFONSO
34240569D
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
21023903.98/13-1347330
GONZALEZ RODRIGUEZ EMILIO
34242295X
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
39212644.98/13-1343346
GONZALEZ RODRIGUEZ SANTIAGO
34249104B
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
45150232.98/13-1347387
GONZALEZ VILARIÑO JOSE ANTONIO
33827522L
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
30412222.98/13-1328518
IGLESIAS SUAREZ ANTONIO
34539489K
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
30418706.98/13-1347335
LEMOS ILLANES CARMEN
34236277H
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
15306760.98/13-1303473
LOPEZ CASTRO HERMINIA
34223732P
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
39213090.98/13-1333701
LOPEZ FERNANDEZ SANTOS
34115809R
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
28172653.98/14-1347406
LOPEZ LOSADA FERNANDO
34234265F
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
211131.27/14-1329707
LOPEZ ORTI MARIA SONIA
34258289L
RECURSO-AUDIENC
MONFORTE DE LEMOS
39185333.98/13-1343335
LOPEZ PEREZ AVELINO
34217841M
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
39185333.98/13-1343336
LOPEZ PEREZ ESTRELLA
34210264H
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
352052.27/14-1344223
LOPEZ RODRIGUEZ M LUISA
34211296S
SUBSANACIÓN-INI
MONFORTE DE LEMOS
4416683.98/13-1333624
LOPEZ SS DEMETRIO
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
352052.27/14-1344224
LOPEZ SS MANUEL
SUBSANACIÓN-INI
MONFORTE DE LEMOS
28491890.98/13-1337737
LOPEZ VAZQUEZ ANTONIO
33697587B
DECLARACION-ACU
SUBSANACIÓN-INI
33697555W
SUBSANACION-INI
SUBSANACION-INI
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
34252581S
DECLARACION-ACU
110
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
MONFORTE DE LEMOS
28545506.98/13-1333651
MACIA DOCE PILAR
34255433S
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
38529956.98/13-1352135
MARIÑO MEIRA JULIO
34222884B
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
38529956.98/13-1352136
MARIÑO MEIRA JULIO
34222884B
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
25036922.98/13-1328498
MARTINEZ GONZALEZ JOSE
34110877Z
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
202720.27/14-1351820
MARTINEZ PARAMO JESUS
34213515A
SUBSANACIÓN-INI
MONFORTE DE LEMOS
202720.27/14-1351818
MARTINEZ PARAMO JOSE ANTONIO
34213516G
MONFORTE DE LEMOS
38460365.98/13-1333674
MATO COSME JOSE
MONFORTE DE LEMOS
39185333.98/13-1343337
PEREZ LAMAS CONCEPCION
MONFORTE DE LEMOS
38526983.98/13-1337760
PEREZ PEREZ JUAN ANTONIO
34252785N
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
48142043.98/13-1335712
PEREZ RODRIGUEZ MARIA PAZ ELVA
76603278F
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
38604790.98/13-1335709
PIÑEIRO SOTELO CARLOS
34257313D
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
21009940.98/13-1328489
RAMOS CARNEIRO MANUEL DOS
X0316451V
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
38460365.98/13-1333671
RODRIGUEZ AIRA DELIA
34111576T
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
38939305.98/13-1328533
RODRIGUEZ AIRA MANUEL
34121390Q
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
550653.27/12-1323799
RODRIGUEZ ANDRADE HUMBERTO
34217713S
INSPECTOR-ACTA
MONFORTE DE LEMOS
25245754.98/13-1320512
RODRIGUEZ ARIAS MARIA
MONFORTE DE LEMOS
15310783.98/13-1328543
RODRIGUEZ DAPENA BERTA
34240479B
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
45212462.98/13-1343348
RODRIGUEZ FERNANDEZ LINA
34114936W
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
38460365.98/13-1333676
RODRIGUEZ LOPEZ ELVIRA
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
15025500.98/13-1333627
RODRIGUEZ LOPEZ ISABEL
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
39059602.98/13-1347375
RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL
34113250H
MONFORTE DE LEMOS
99606.27/13-1329056
RODRIGUEZ LOSADA MERCEDES
34120256D
MONFORTE DE LEMOS
38649936.98/13-1328530
RODRIGUEZ MARTINEZ LUISA
MONFORTE DE LEMOS
38649936.98/13-1328528
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA
MONFORTE DE LEMOS
38649936.98/13-1328529
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA
34110867G
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
38649936.98/13-1328531
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA
34110867G
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
38515046.98/13-1347368
RODRIGUEZ NUÑEZ MARIA LUZ
10572133E
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
38515046.98/13-1347369
RODRIGUEZ NUÑEZ MARIA LUZ
10572133E
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
30411835.98/13-1352117
RODRIGUEZ OVALLE JOSEFINA
34241417Y
MONFORTE DE LEMOS
25035673.98/13-1337735
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL
MONFORTE DE LEMOS
15313756.98/13-1303477
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA AURORA
MONFORTE DE LEMOS
34965803.98/13-1347358
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PABLO
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
28660730.98/13-1328550
RODRIGUEZ SS HERMINIA
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
35048322.98/13-1352132
RODRIGUEZ SS PEDRO
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
25018825.98/13-1316154
ROMANOS SOTELO EMILIO
34120904J
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
21089132.98/13-1316153
RUBINOS MENDEZ FERNANDO
34244576Z
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
34952282.98/13-1352126
SANCHEZ FERNANDEZ ANTONIO
MONFORTE DE LEMOS
28661533.98/13-1328553
SANCHEZ LOPEZ ANTONIO
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
15347404.98/13-1333641
SANCHEZ MARTINEZ MANUEL
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
164861.27/14-1323640
SANCHEZ PEREZ FRANCISCO
MONFORTE DE LEMOS
48079021.98/13-1337784
SANCHEZ RODRIGUEZ CONCEPCION
34118923X
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
56976.27/14-1315507
SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA JACINTA
34252317G
SUBSANACION-INI
MONFORTE DE LEMOS
38460365.98/13-1333670
SANMARTIN SS MANUEL
MONFORTE DE LEMOS
38460365.98/13-1333668
SP SS MANUEL HEREDEIRO
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
34836336.98/13-1347344
SP SS PASTORA PINTA
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
38507033.98/13-1333684
VAQUEIRO DOMINGUEZ JULIO
34247377D
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
21043842.98/13-1328490
VAZQUEZ CASANOVA ELISA
34229566T
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
314086.27/13-1329017
VAZQUEZ FERNANDEZ SARA
SUBSANACIÓN-INI
DECLARACION-ACU
34232765W
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
DECLARACION-ACU
34110867G
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
10781695P
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
34241714G
SUBSANACION-INI
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
111
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
MONFORTE DE LEMOS
28660730.98/13-1328551
VAZQUEZ INCOGNITO JOSE
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
38470611.98/13-1333678
VAZQUEZ LOPEZ LUIS
34113683Z
MONFORTE DE LEMOS
38470611.98/13-1333679
VAZQUEZ LOPEZ LUIS
34113683Z
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
38470611.98/13-1333680
VAZQUEZ LOPEZ LUIS
34113683Z
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
38470611.98/13-1333681
VAZQUEZ LOPEZ LUIS
34113683Z
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
38470611.98/13-1333683
VAZQUEZ LOPEZ LUIS
34113683Z
DECLARACION-ACU
MONFORTE DE LEMOS
48053456.98/13-1337781
VAZQUEZ SS JOSE
MONFORTE DE LEMOS
28502740.98/13-1320528
VIDAL ALONSO ANTONIO
34453532S
MONFORTE DE LEMOS
21013005.98/13-1316120
VILA RODRIGUEZ CONCEPCION
34111944T
MONFORTE DE LEMOS
21013005.98/13-1316121
VILA RODRIGUEZ JOSE
MONTERROSO
221163.27/13-1405808
GAYOSO MONTENEGRO CARMEN
MONTERROSO
330481.27/13-1311152
IGLESIAS CARRIL JESUS
SUBSANACION-INI
MONTERROSO
307053.27/13-1306816
LAMAS FERREIRO GERMAN
SUBSANACION-INI
MONTERROSO
133840.27/14-1316416
PEREZ CORREDOIRA ANTONIO
SUBSANACIÓN-ACU
MONTERROSO
366575.27/14-1340957
VILA ROJO MARIA MERCEDES
33851120L
DECLARACION-ACU
MURAS
380240.27/14-1344612
CHAO VAZQUEZ ARMANTINA
33810898R
SUBSANACIÓN-INI
MURAS
404095.27/14-1344412
DURAN MARTINEZ GIL
33670567Q
SUBSANACIÓN-PRO
MURAS
404095.27/14-1344411
TO CORRAL JOSE
NAVIA DE SUARNA
464962.27/13-1336083
CENTRAL DE MASEIRIÑOS SL
B27161520
REQUERIMIENTO
NAVIA DE SUARNA
75062.27/14-1318103
FERNANDEZ ALVAREZ CONSTANTINO
33720570V
SUBSANACION-INI
NAVIA DE SUARNA
41484.27/14-1318449
GOMEZ LOPEZ DELIO
76522297D
REQUERIMIENTO
NAVIA DE SUARNA
229493.27/14-1326139
LOPEZ CARBALLO PLACIDO
33719145H
SUBSANACIÓN-ACU
NAVIA DE SUARNA
75051.27/14-1323831
MENDEZ ABAD JOSE
33811855S
SUBSANACION-ACU
NAVIA DE SUARNA
341961.27/13-1351604
MENDEZ FERNANDEZ MANUEL
33720676P
SUBSANACIÓN-PRO
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
33796570W
SUBSANACION-INI
SUBSANACIÓN-PRO
NEGUEIRA DE MUÑIZ
36886.27/14-1304355
VILLAR NOGUEIRO GIL
10847538W
DECLARACION-ACU
BARALLA
349720.27/14-1343200
NEIRA PEREZ MANUEL
33761291M
DECLARACION-ACU
BARALLA
218444.27/14-1324382
POMBO RIGUEIRO HORTENSIA
BARALLA
147140.27/13-1314997
SANCHEZ VAZQUEZ MARIA PILAR
BARALLA
147140.27/13-1342040
BARALLA
141153.27/14-1316889
OUROL
53557.27/09-1351408
OUROL
OUROL
DECLARACION-ACU
14703440T
REQUERIMIENTO
SANCHEZ VAZQUEZ MARIA PILAR
14703440T
REQUERIMIENTO
TATO PARDO JOSE VICENTE
33670042C
SUBSANACIÓN-ACU
BARRO FRAGA MARIO
33668071G
SUBSANACIÓN-ACU
53557.27/09-1351420
BARRO PERNAS JOSE
33671340F
53557.27/09-1351418
CELSA
OUROL
53557.27/09-1351400
CHAO PICO MAGIN
OUROL
287932.27/14-1341819
OUROL
299611.27/12-1326423
OUROL
SUBSANACIÓN-ACU
SUBSANACIÓN-ACU
33669678R
SUBSANACIÓN-ACU
DOCE SIERRA LUIS
33667080W
RECURSO-AUDIENC
DURAN PITA BENEDICTA
76402421D
SUBSANACION-INI
561234.27/12-1303696
FERNANDEZ MURIEL FELIPE
33997259Q
REQUERIMIENTO
OUROL
505831.27/13-1326779
FERNANDEZ PERNAS NIEVES
33668231A
SUBSANACIÓN-ACU
OUROL
227695.27/12-1312575
FRAGA VAZQUEZ EMILIA
76530118X
SUBSANACION-INI
OUROL
276382.27/14-1351881
FRANCO FRANCO REGINA
OUROL
561234.27/12-1322994
LAGAR CHAO ROGELIO
33762119M
SUBSANACION-INI
OUROL
276382.27/14-1332813
LOPEZ LOPEZ PERFECTO
33667759Z
SUBSANACION-INI
OUROL
65096.27/14-1312894
LOPEZ SANTOS CORA JUAN FRANCISCO
51365384J
SUBSANACIÓN-ACU
OUROL
53557.27/09-1351399
PIÑON TORRE CELIA M
09908683F
SUBSANACIÓN-ACU
OUROL
53557.27/09-1351405
PIÑON TORRE CELIA M
09908683F
SUBSANACIÓN-ACU
OUROL
53557.27/09-1351414
PIÑON TORRE CELIA M
09908683F
SUBSANACIÓN-ACU
OUROL
53557.27/09-1351423
PITA RAIMUNDO ELIAS
00301228C
SUBSANACIÓN-ACU
OUROL
53557.27/09-1351398
PITA RAMUDO LUCIA
SUBSANACION-INI
SUBSANACIÓN-ACU
112
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
OUROL
53557.27/09-1351406
PITA RAMUDO LUCIA
SUBSANACIÓN-ACU
OUROL
53557.27/09-1351397
PITA RAMUDO LUCIO
00861231L
OUROL
360780.27/12-1313224
PORTO CASTELO MERCEDES
33671670S
SUBSANACION-INI
OUROL
342436.27/12-1312473
RAMUDO GOMEZ FLORA
33717757X
SUBSANACION-INI
OUROL
504906.27/13-1326776
RAMUDO RODRIGUEZ HERMINIA
33667121C
SUBSANACIÓN-ACU
OUROL
227695.27/12-1312594
REDONDO GOMEZ JESUS
33761871X
OUROL
342436.27/12-1312482
RIVERA GARCIA RAMON
OUROL
360754.27/12-1313017
RODRIGUEZ BARRO RAMON
OUROL
3743.27/14-1311316
OUROL
207270.27/14-1329205
OUROL
342436.27/12-1312478
OUROL
SUBSANACIÓN-ACU
SUBSANACION-INI
SUBSANACION-INI
32748091R
SUBSANACION-INI
SANCHEZ PARDO ANDRES
33742092B
RECURSO-RESOLUC
SANCHEZ PARDO ANDRES
33742092B
SUBSANACION-INI
SUAREZ GONZALEZ ADILIA
32813789B
SUBSANACION-INI
342436.27/12-1312479
SUAREZ GONZALEZ RAMON
32326825A
SUBSANACION-INI
OUTEIRO DE REI
367916.27/14-1344422
ABELLEIRA NUÑEZ JOSEFA
33607414K
SUBSANACIÓN-INI
OUTEIRO DE REI
367883.27/14-1344424
ABELLEIRA NUÑEZ JOSEFA
33607414K
SUBSANACIÓN-INI
OUTEIRO DE REI
367894.27/14-1344435
ABELLEIRA NUÑEZ JOSEFA
33607414K
SUBSANACIÓN-INI
OUTEIRO DE REI
84593.27/14-1341795
ARIAS VEIGA MANUEL
33318624L
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
12950.27/14-1348786
BARREIRO CAZON MARIA
33537224G
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
349672.27/14-1338673
BARREIRO FERREIRO MARIA CARMEN
33810134L
SUBSANACION-INI
OUTEIRO DE REI
33353.27/14-1347977
CABANAS MARTINEZ CONSUELO
OUTEIRO DE REI
34090.27/14-1348045
CASTAÑAL FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
76572733Y
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
34090.27/14-1348046
CASTAÑAL FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
76572733Y
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
32734.27/14-1347880
CASTRO CARBALLO CONSUELO
34195305D
OUTEIRO DE REI
157054.27/14-1319364
CASTRO GARCIA MANUEL
SUBSANACION-INI
OUTEIRO DE REI
34112.27/14-1348047
CEIDE IGLESIAS JESUS
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
29702.27/14-1347791
DARRIBA VAZQUEZ MERCEDES
33744393N
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
40935.27/14-1306857
FERNANDEZ ANLLO MARIA CARMEN
76572758P
REQUERIMIENTO
OUTEIRO DE REI
40935.27/14-1328822
FERNANDEZ ANLLO MARIA CARMEN
76572758P
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
32686.27/14-1347877
FERNANDEZ MENDEZ DOMINGO CARLOS
33825534D
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
32900.27/14-1347902
FERNANDEZ MOURIZ JESUS
33590551V
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
475646.27/14-1351283
FERREIRO COIRA HERMINIA
33330418Z
SUBSANACIÓN-PRO
OUTEIRO DE REI
366925.27/13-1347790
FERREIRO PIÑEIRO JOSE
33607101F
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
33121.27/14-1347937
FONTELA MENDEZ JOSE
33592259T
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
33121.27/14-1347938
FONTELA MENDEZ JOSE
33592259T
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
33095.27/14-1347930
GARCIA GARCIA JESUS
33782501D
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
381555.27/12-1320936
GARCIA MOURIZ MANUEL
33781812X
SUBSANACION-INI
OUTEIRO DE REI
31916.27/14-1347836
GONZALEZ NEIRA JESUS
33775029N
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
475775.27/14-1351294
GONZALEZ NEIRA JESUS
33775029N
SUBSANACIÓN-PRO
OUTEIRO DE REI
460176.27/14-1350642
GONZALEZ NELIDA JULIA
Y0474187X
SUBSANACIÓN-PRO
OUTEIRO DE REI
41565.27/14-1315049
GUITIAN TRABADA MARTA
33326245G
REQUERIMIENTO
OUTEIRO DE REI
33283.27/14-1347960
HERNANDEZ CODECIDO GISELA FABIANA
34285256F
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
438686.27/13-1335318
HORTAS LOMBAO MARIA EMILIA
33814309P
REQUERIMIENTO
OUTEIRO DE REI
32620.27/14-1347870
IBAÑEZ BURGO ANTONIO
33819090M
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
32620.27/14-1347871
IBAÑEZ BURGO ANTONIO
33819090M
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
32620.27/14-1347872
IBAÑEZ BURGO ANTONIO
33819090M
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
33036.27/14-1347921
LAMAS SANTOS CARMEN
33607739R
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
33320.27/14-1347969
LOPEZ BARREIRO JOSE MANUEL
33852594K
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
33320.27/14-1347970
LOPEZ BARREIRO JOSE MANUEL
33852594K
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
367894.27/14-1344427
MARTINEZ BODENLLE JOSE JAIME
33607188W
SUBSANACIÓN-INI
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
113
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
OUTEIRO DE REI
33471.27/14-1347994
MARTINEZ FERNANDEZ ALICIA
76535004C
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
223985.27/13-1325915
MONTERO RODRIGUEZ JOAQUIN
33608069D
SUBSANACION-INI
OUTEIRO DE REI
367883.27/14-1344423
NOVO LAGE CARMEN
33607393T
SUBSANACIÓN-INI
OUTEIRO DE REI
426215.27/14-1351722
PENA GONZALEZ JOSE
33824723A
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
31916.27/14-1347835
RODRIGUEZ GOMEZ HIGINIO
34143338E
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
33051.27/14-1347924
RODRIGUEZ SANCHEZ ESPERANZA
14576244V
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
33051.27/14-1347925
RODRIGUEZ SANCHEZ ESPERANZA
14576244V
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
156192.27/14-1336207
ROIBAS ALVAREZ CONCEPCION
33608083T
SUBSANACION-INI
OUTEIRO DE REI
33460.27/14-1347993
ROIBAS FERREIRO MANUELA
OUTEIRO DE REI
232746.27/14-1327564
URBANIZACION A PALLOZA SL
B27256379
RECURSO-AUDIENC
OUTEIRO DE REI
460176.27/14-1350640
VARELA MIGUELEZ FERNANDO
33775691F
SUBSANACIÓN-PRO
OUTEIRO DE REI
32793.27/14-1347887
VAZQUEZ DIAZ LINO
33837212A
DECLARACION-ACU
OUTEIRO DE REI
33143.27/14-1347941
VEIGA ZAPATA MANUEL
33743934J
OUTEIRO DE REI
32966.27/14-1347912
VILA PAZ JOSE
PALAS DE REI
66371.27/15-1400738
AGRA GONZALEZ MARIA
34192769A
PALAS DE REI
266814.27/14-1330089
BLANCO CUIÑA MANUEL
34225043P
DECLARACION-ACU
PALAS DE REI
496031.27/12-1405387
BRUZOS VILARIÑO MARIA
14864426D
RECURSO-AUDIENC
PALAS DE REI
498260.27/13-1303592
CASA RECTORAL DE LESTEDO SL
B27278969
INSPECTOR-ACTA
PALAS DE REI
393573.27/14-1348474
CEA NUÑEZ FERNANDO
11845299T
DECLARACION-ACU
PALAS DE REI
38113.27/14-1313409
CEA VAZQUEZ MARIA
76605202E
DECLARACION-ACU
PALAS DE REI
37866.27/14-1304542
GOMEZ OROZCO MANUEL
34224974P
RECURSO-AUDIENC
PALAS DE REI
37866.27/14-1304543
GOMEZ OROZCO MANUEL
34224974P
RECURSO-AUDIENC
PALAS DE REI
39690.27/14-1304738
PACIN VAZQUEZ OLAYA
33543741N
DECLARACION-ACU
PALAS DE REI
345660.27/11-1349956
SANTOALLA BARGADOS MANUELA
34192206S
SUBSANACION-INI
PALAS DE REI
345660.27/11-1349964
VARELA GONZALEZ ANTONIO
PALAS DE REI
110622.27/14-1319866
VAZQUEZ PEREIRO JOSE ANGEL
33542759L
DECLARACION-ACU
PALAS DE REI
276474.27/14-1331691
VAZQUEZ RUBIN MARIA EVA
33311055V
DECLARACION-ACU
PANTÓN
30262.27/14-1317597
ARIAS CELA MANUEL
SUBSANACION-INI
PANTÓN
30262.27/14-1317632
ARIAS CELA MANUEL
SUBSANACION-INI
PANTÓN
22750.27/14-1317869
ARIAS CELA MANUEL
DECLARACION-AUD
PANTÓN
53730.27/10-1311284
ARMESTO ESTEVEZ VICENTE
32208061B
PANTÓN
90366.27/14-1318645
BARREDO SANCHEZ CARMEN
35812625S
SUBSANACION-INI
PANTÓN
106385.27/13-1312524
CAO NOVELLE ALBERTO
L5411609P
DECLARACION-ACU
PANTÓN
495224.27/13-1405189
CASAL GOMEZ MANUEL
PANTÓN
488843.27/13-1301888
CONDE DE LA FUENTE AMADO
34521209A
RECURSO-RESOLUC
PANTÓN
488843.27/13-1301889
CONDE DE LA FUENTE AMADO
34521209A
RECURSO-RESOLUC
PANTÓN
488843.27/13-1301890
CONDE DE LA FUENTE AMADO
34521209A
RECURSO-RESOLUC
PANTÓN
488843.27/13-1301891
CONDE DE LA FUENTE AMADO
34521209A
RECURSO-RESOLUC
PANTÓN
488843.27/13-1301892
CONDE DE LA FUENTE AMADO
34521209A
RECURSO-RESOLUC
PANTÓN
488843.27/13-1301893
CONDE DE LA FUENTE AMADO
34521209A
RECURSO-RESOLUC
PANTÓN
488843.27/13-1301894
CONDE DE LA FUENTE AMADO
34521209A
RECURSO-RESOLUC
PANTÓN
488843.27/13-1301895
CONDE DE LA FUENTE AMADO
34521209A
RECURSO-RESOLUC
PANTÓN
488843.27/13-1301896
CONDE DE LA FUENTE AMADO
34521209A
RECURSO-RESOLUC
PANTÓN
488843.27/13-1301897
CONDE DE LA FUENTE AMADO
34521209A
RECURSO-RESOLUC
PANTÓN
488843.27/13-1301898
CONDE DE LA FUENTE AMADO
34521209A
RECURSO-RESOLUC
PANTÓN
488843.27/13-1301899
CONDE DE LA FUENTE AMADO
34521209A
RECURSO-RESOLUC
PANTÓN
488843.27/13-1301900
CONDE DE LA FUENTE AMADO
34521209A
RECURSO-RESOLUC
PANTÓN
488843.27/13-1301901
CONDE DE LA FUENTE AMADO
34521209A
RECURSO-RESOLUC
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
SUBSANACION-INI
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
114
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
B95432688
Procedimiento
PANTÓN
30321.27/14-1334430
CYLA PENINSULAR SL
PANTÓN
30262.27/14-1317594
DIAZ VAZQUEZ MANUEL
SUBSANACION-INI
PANTÓN
30262.27/14-1317598
DIAZ VAZQUEZ MANUEL
SUBSANACION-INI
PANTÓN
30262.27/14-1317599
DIAZ VAZQUEZ MANUEL
SUBSANACION-INI
PANTÓN
22750.27/14-1317879
EXPOSITO CAO HERMINIA
34241724Z
PANTÓN
506166.27/13-1303901
EXPOSITO DA SILVA DAVID
33347863W
PANTÓN
30262.27/14-1317600
EXPOSITO EXPOSITO PRENSETACION
SUBSANACION-INI
PANTÓN
22750.27/14-1317846
EXPOSITO EXPOSITO PRENSETACION
DECLARACION-AUD
PANTÓN
349451.27/14-1347412
FOLE RODRIGUEZ OTILIA
34124437G
RECURSO-RESOLUC
PANTÓN
205656.27/14-1351874
FONTAIÑA GONZALEZ DELFIN
34250900J
SUBSANACION-INI
PANTÓN
30262.27/14-1317602
FONTES ARIAS CONCEPCION
SUBSANACION-INI
PANTÓN
22750.27/14-1317849
FORTES ARIAS FRANCISCO
DECLARACION-AUD
PANTÓN
53730.27/10-1311295
GARRO QUIROGA JOSE RAMON
01328975N
DECLARACION-ACU
PANTÓN
495224.27/13-1405190
GOMEZ GOMEZ MARIO
34230774N
SUBSANACION-INI
PANTÓN
30262.27/14-1317605
GONZALEZ BLAS
SUBSANACION-INI
PANTÓN
22750.27/14-1317853
GONZALEZ BLAS
DECLARACION-AUD
PANTÓN
495224.27/13-1405186
GONZALEZ MANUEL ANTONIO
SUBSANACION-INI
PANTÓN
30273.27/14-1317976
ININFER SL
B15381346
SUBSANACIÓN-ACU
PANTÓN
30273.27/14-1317977
ININFER SL
B15381346
SUBSANACIÓN-ACU
PANTÓN
22772.27/14-1338160
ININFER SL
B15381346
SUBSANACIÓN-ACU
PANTÓN
30262.27/14-1317612
LOPEZ ARIAS ALFREDO
B15381346
SUBSANACION-INI
PANTÓN
22750.27/14-1317855
LOPEZ CUDEIRO FRANCISCO
DECLARACION-AUD
PANTÓN
30262.27/14-1317610
LOPEZ CUDEIRO JOSEFA
SUBSANACION-INI
PANTÓN
22772.27/14-1338159
LOPEZ CUDEIRO JOSEFA
SUBSANACIÓN-ACU
PANTÓN
30262.27/14-1317611
LOPEZ EXPOSITO MANUEL
SUBSANACION-INI
PANTÓN
22750.27/14-1317861
LOPEZ FUENTES DOMINGO
DECLARACION-AUD
PANTÓN
22750.27/14-1317863
LOPEZ SANCHEZ MANUEL
DECLARACION-AUD
PANTÓN
30262.27/14-1317615
LOPEZ VARELA CARMEN
SUBSANACION-INI
PANTÓN
30262.27/14-1317630
LOPEZ VARELA JOSEFA
SUBSANACION-INI
PANTÓN
22750.27/14-1317867
LOPEZ VARELA JOSEFA
DECLARACION-AUD
PANTÓN
325021.27/14-1336992
LOPEZ VARELA TOMAS
34921594G
DECLARACION-ACU
DECLARACION-AUD
DECLARACION-AUD
REQUERIMIENTO
PANTÓN
53730.27/10-1311280
LUACES
PANTÓN
431255.27/13-1327462
MANSO CARACUEL JUAN ANGEL
02605585F
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
PANTÓN
446876.27/13-1306025
MARTINEZ SANCHEZ MANUELA
34212182G
DECLARACION-ACU
PANTÓN
30262.27/14-1317619
NOVELLE BALBOA FRANCISCO
PANTÓN
22750.27/14-1317878
NOVELLE RODRIGUEZ GILBERTO
34126826R
DECLARACION-AUD
PANTÓN
30262.27/14-1317634
PEDREIRA LOPEZ MANUEL
PANTÓN
30262.27/14-1317624
PEDREIRA NOVELLE HERMINIO
PANTÓN
53730.27/10-1311283
PIÑEIRO FERNANDEZ GUADALUPE
34122172Q
DECLARACION-ACU
PANTÓN
53730.27/10-1311293
RODRIGUEZ EIREOS MARIA ANGELICA
34212106C
DECLARACION-ACU
PANTÓN
96810.27/14-1318808
RODRIGUEZ GOMEZ JOAQUIN
SUBSANACIÓN-ACU
PANTÓN
270874.27/14-1331993
SALGUEIRO FERNANDEZ MARIA LUISA
DECLARACION-AUD
PANTÓN
270874.27/14-1332004
SALGUEIRO FERNANDEZ MARIA LUISA
DECLARACION-AUD
PANTÓN
30262.27/14-1317636
SALGUEIRO LOPEZ JOSE
SUBSANACION-INI
PANTÓN
30262.27/14-1317637
SALGUEIRO LOPEZ JOSE
SUBSANACION-INI
PANTÓN
53730.27/10-1311299
SANTOME LOSADA RAIMUNDO
DECLARACION-ACU
PANTÓN
30262.27/14-1317626
VARELA LOPEZ AMADORA
SUBSANACION-INI
PANTÓN
30262.27/14-1317627
VARELA LOPEZ CARMEN
SUBSANACION-INI
SUBSANACION-INI
SUBSANACION-INI
SUBSANACION-INI
115
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
PANTÓN
22772.27/14-1338163
VARELA LOPEZ CARMEN
SUBSANACIÓN-ACU
PANTÓN
30262.27/14-1317628
VARELA LOPEZ EDELMIRO
SUBSANACION-INI
PANTÓN
373612.27/14-1341742
VAZQUEZ RODRIGUEZ FERNANDO
PANTÓN
157135.27/14-1319357
VEGA LOPEZ ANGEL
PARADELA
15492.27/14-1316059
ARIAS RODRIGUEZ SARA
34776095A
PARADELA
272403.27/14-1330850
FERNANDEZ CASTRO JULIO
76619105X
SUBSANACIÓN-ACU
PARADELA
15492.27/14-1301943
RODRIGUEZ FERNANDEZ JESUSA
34167693C
REQUERIMIENTO
O PÁRAMO
111440.27/14-1323467
ARIAS SOBRADO JOSE
O PÁRAMO
111440.27/14-1323475
BREA BARREIRO JOSE
33709153P
DECLARACION-ACU
O PÁRAMO
314101.27/14-1343892
DIAZ CASTRO MARIA ELISA
32381447T
SUBSANACIÓN-PRO
O PÁRAMO
156516.27/14-1322348
DIAZ LOPEZ ANTONIODE
SUBSANACION-INI
O PÁRAMO
156516.27/14-1322347
DIAZ LOPEZ FRANCISCO
SUBSANACION-INI
O PÁRAMO
314101.27/14-1343893
DIAZ LOPEZ FRANCISCO
SUBSANACIÓN-PRO
O PÁRAMO
111440.27/14-1323474
FERNANDEZ SERAFIN
DECLARACION-ACU
O PÁRAMO
44634.27/14-1326101
MARIZ LOPEZ PEDRO TOLLE R
DECLARACION-AUD
O PÁRAMO
111440.27/14-1323464
OTERO RODRIGUEZ MANUEL
DECLARACION-ACU
O PÁRAMO
111440.27/14-1323477
PUENTE FERNANDEZ DOMINGO
DECLARACION-ACU
A PASTORIZA
386304.27/13-1351328
GARCIA HUERTA JOSEFA
RECURSO-RESOLUC
A PASTORIZA
386304.27/13-1351330
SALGADO RODRIGUEZ MARIA
33580351Y
RECURSO-RESOLUC
A PASTORIZA
224276.27/14-1325707
SIERRA LOPEZ ALMUDENA
50104286M
DECLARACION-ACU
A PASTORIZA
284476.27/13-1323573
TRASHORRAS GONZALEZ ANGEL
PEDRAFITA DO CEBREIRO 197094.27/13-1331350
GONZALEZ LOLO AMADOR
POL
239610.27/13-1328686
ABUIDE MONASTERIO ANTONIO
POL
477061.27/14-1400384
CORTON BARRIO PILAR
POL
584566.27/11-1306949
POL
63873.27/14-1311445
POL
34238292D
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
RECURSO-AUDIENC
DECLARACION-ACU
SUBSANACIÓN-ACU
34196609W
RECURSO-RESOLUC
SUBSANACION-INI
33655328A
SUBSANACION-INI
FERNANDEZ GRAÑA LEONARDO CARMELO
33772509E
SUBSANACIÓN-ACU
GONZALEZ DIAZ MANUEL
33656009V
SUBSANACION-INI
63873.27/14-1311446
LENZA NAVIA MARIA SARA
33775743J
SUBSANACION-INI
POL
467191.27/11-1344127
PEINO JARTIN ERMITAS
33690717H
SUBSANACIÓN-ACU
POL
467191.27/11-1344131
PEINO JARTIN ERMITAS
33690717H
SUBSANACIÓN-ACU
POL
467191.27/11-1344130
PEINO JARTIN RAFAEL
33738609R
SUBSANACIÓN-ACU
POL
65660.27/14-1316489
RODRIGUEZ DOVAL MARIA ANISIA
76538319T
SUBSANACIÓN-ACU
POL
65660.27/14-1316490
RODRIGUEZ DOVAL MARIA ANISIA
76538319T
SUBSANACIÓN-ACU
POL
428842.27/12-1314543
VAZQUEZ HUERTA ANTONIA
33755589F
SUBSANACION-INI
A POBRA DO BROLLÓN
509434.27/13-1328639
ENRIQUEZ RODRIGUEZ JOSE
SUBSANACION-INI
A POBRA DO BROLLÓN
509434.27/13-1328640
ENRIQUEZ RODRIGUEZ PILAR
A POBRA DO BROLLÓN
309890.27/14-1343800
FERREIROS FERREIROS MARIA ISABEL
34238328E
SUBSANACION-INI
RECURSO-RESOLUC
A POBRA DO BROLLÓN
395942.27/14-1346439
LOPEZ RIVERA SECUNDINO
33721628V
DECLARACION-ACU
A POBRA DO BROLLÓN
445826.27/13-1300671
VILA IGARZA MARTHA JULIA
52009403D
SUBSANACIÓN-ACU
A POBRA DO BROLLÓN
452804.27/13-1335514
VILA RODRIGUEZ MARIA AMOR
34211116L
DECLARACION-ACU
A PONTENOVA
269356.27/14-1331438
AGUIRRE GONZALEZ JOSE
A PONTENOVA
474272.27/13-1303301
BARBARA LOPEZ MARIA
76559972X
DECLARACION-ACU
A PONTENOVA
269356.27/14-1331449
BRAÑA ACEBEDO DANIEL
33734094V
DECLARACION-ACU
A PONTENOVA
457925.27/13-1327259
DIAZ REGO REMEDIOS
A PONTENOVA
269356.27/14-1331454
FERNANDEZ MARTINEZ MARIA COVADONGA
A PONTENOVA
269356.27/14-1331425
LOPEZ RODIL JOSE ANTONIO
33735846K
DECLARACION-ACU
A PONTENOVA
380192.27/14-1343040
PEREZ DIAZ BENIGNO
33733453C
SUBSANACIÓN-ACU
A PONTENOVA
269356.27/14-1331426
RICO ALVAREZ JOSEFA
33019030T
DECLARACION-ACU
PORTOMARÍN
293893.27/13-1317145
ARIAS GOMEZ JOSE
34195529A
SUBSANACION-INI
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
DECLARACION-ACU
116
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
33741439W
Procedimiento
PORTOMARÍN
254450.27/14-1331009
CASTIÑEIRA CASTRO MARIA CARMEN SERAFINA
DECLARACION-ACU
PORTOMARÍN
147862.27/14-1318968
DIAZ GOMEZ JUAN DOMINGO
PORTOMARÍN
533201.27/12-1313304
DIAZ PEREZ DOLORES
PORTOMARÍN
254450.27/14-1331017
FERNANDEZ QUIROGA CARMEN
PORTOMARÍN
254450.27/14-1331026
GAY LOPEZ MANUEL
34194504J
PORTOMARÍN
366612.27/14-1340952
GEE JANE ELIZABETH
Y3404397C
PORTOMARÍN
279554.27/13-1327342
JORGE NEIRA JESUS
PORTOMARÍN
254450.27/14-1331019
LAUPRAMA SL
PORTOMARÍN
180972.27/13-1327285
SANGIL BELTRAN EULOGIO
34195372F
SUBSANACION-INI
PORTOMARÍN
296796.27/14-1335173
VILLANUEVA LOPEZ JULIAN
34194483S
SUBSANACION-INI
QUIROGA
78708.27/09-1351334
BARRIO MORAN BENITO
76603885Q
SUBSANACIÓN-ACU
QUIROGA
153075.27/14-1318483
CASTRO MONTESERIN MANUEL
34160846G
SUBSANACIÓN-ACU
QUIROGA
56803.27/13-1332417
GAGO MIGUENS JOSE ANGEL
44818753X
DECLARACION-AUD
QUIROGA
317505.27/14-1336517
GARCIA GARCIA EUMENIO
34166191J
SUBSANACION-INI
QUIROGA
161906.27/14-1318512
HERRERIA DE SOLDON CB
F43575950
SUBSANACIÓN-ACU
QUIROGA
161906.27/14-1318515
LOPEZ GARCIA MANUEL
34160963Y
SUBSANACIÓN-ACU
QUIROGA
233111.27/14-1326810
MONTENEGRO TEIJEIRO JULIO
32423023S
SUBSANACION-INI
QUIROGA
153075.27/14-1318481
MONTES DE LA HERRERIA DE SOLDON CB
E43575950
SUBSANACIÓN-ACU
QUIROGA
169094.27/14-1321300
MONTES DE LA HERRERIA DE SOLDON CB
E43575950
SUBSANACIÓN-ACU
QUIROGA
169116.27/14-1321301
MONTES DE LA HERRERIA DE SOLDON CB
E43575950
SUBSANACIÓN-ACU
QUIROGA
169131.27/14-1321309
MONTES DE LA HERRERIA DE SOLDON CB
E43575950
SUBSANACIÓN-ACU
QUIROGA
169271.27/14-1321319
MONTES DE LA HERRERIA DE SOLDON CB
E43575950
SUBSANACIÓN-ACU
QUIROGA
168991.27/14-1321329
MONTES DE LA HERRERIA DE SOLDON CB
E43575950
SUBSANACIÓN-ACU
QUIROGA
200255.27/14-1323261
MONTES DE LA HERRERIA DE SOLDON CB
E43575950
SUBSANACIÓN-ACU
QUIROGA
253190.27/14-1334074
MONTES DE LA HERRERIA DE SOLDON CB
E43575950
RECURSO-RESOLUC
QUIROGA
145611.27/15-1409893
RODRIGUEZ OTERO ENRIQUE
34166491Z
SUBSANACION-INI
RIBADEO
521054.27/13-1313371
ALVAREZ GARCIA ANTONIO
33687116M
SUBSANACION-INI
RIBADEO
521054.27/13-1315891
ALVAREZ GARCIA ANTONIO
33687116M
SUBSANACION-INI
RIBADEO
64164.27/14-1351022
APARCERIAS DE OBE
RIBADEO
211610.27/14-1329845
BONA GLORIA VIRGINIA ESPERANZA
RIBADEO
25281.27/12-1311312
FERNANDEZ ALONSO AGUSTINA
RIBADEO
29100875.97/14-1343515
GASALLA VARELA MARIA S
RIBADEO
29100875.97/14-1343514
IGLESIAS BANERA NICOLAS
SUBSANACION-INI
RIBADEO
518335.27/13-1313514
LOPEZ ROCHA MATIAS
DECLARACION-AUD
RIBADEO
29100875.97/14-1343513
PELEGRIN MURIAS ROSARIO
33145771B
SUBSANACION-INI
RIBADEO
287011.27/14-1337796
PENZOL DIAZ JOSE FRANCISCO
33686752D
SUBSANACIÓN-ACU
RIBADEO
287011.27/14-1337797
PENZOL DIAZ JOSE FRANCISCO
33686752D
SUBSANACIÓN-ACU
RIBADEO
93730.27/14-1314227
SAMPEDRO ALVAREZ ALEJANDRO
33842176E
RIBADEO
233726.27/14-1326820
TORRADO CRUZ ANGEL
SUBSANACIÓN-ACU
RIBADEO
518335.27/13-1313515
TRAVESO MASEDA JOSE ANTONIO
DECLARACION-AUD
RIBAS DE SIL
124073.27/14-1321257
CELSO RIBAO Y MANUEL NUÑEZ SL
B27146331
DECLARACION-ACU
RIBAS DE SIL
19025.27/14-1303025
RODRIGUEZ SOTO EMILIA
43143516R
SUBSANACION-INI
RIBAS DE SIL
19025.27/14-1303024
SOTO GONZALEZ MANUEL
10911757M
SUBSANACION-INI
RIBEIRA DE PIQUÍN
145224.27/14-1320897
FERNANDEZ ALONSO SANTIAGO
33654385A
RIBEIRA DE PIQUÍN
615646.27/14-1402157
GOMEZ COBAS JOSE LUIS
SUBSANACION-INI
RIBEIRA DE PIQUÍN
615646.27/14-1402158
GOMEZ COBAS JOSE LUIS
SUBSANACION-INI
RIOTORTO
473303.27/14-1350789
BOUSO LEIVAS ANA CRISTINA
39933669B
RECTIFICA-ACU
RIOTORTO
392991.27/13-1327469
DIAZ GONZALEZ ERMITAS
33791688L
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
76547538L
SUBSANACION-INI
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
B27427178
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
33822934P
DECLARACION-ACU
SUBSANACIÓN-ACU
32105806Z
SUBSANACION-INI
SUBSANACION-INI
SUBSANACIÓN-ACU
117
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
34157618L
Procedimiento
SAMOS
420162.27/14-1348394
AIRA LEBON BAUTISTA
SAMOS
62915.27/15-1403885
IGLESIAS SARMIENTO MODESTO
SUBSANACION-INI
SAMOS
420162.27/14-1348407
LOPEZ QUIROGA JOSE
SUBSANACIÓN-PRO
SAMOS
420162.27/14-1348400
LOPEZ VAZQUEZ JOSE
SUBSANACIÓN-PRO
RÁBADE
405812.27/13-1310026
CAMPO LAGE JESUS
RÁBADE
56265.27/14-1315476
PENA BARREIRO MANUEL
33760418Y
SUBSANACION-INI
SARRIA
356005.27/14-1340574
ALVAREZ LOSADA ADOLFO
33714578M
DECLARACION-ACU
SARRIA
467611.27/14-1350238
AÑORANZA Y ASOCIADOS
B27457001
DECLARACION-ACU
SARRIA
224792.27/14-1325702
CASTRO FERNANDEZ DOLORES
34239706C
DECLARACION-ACU
SARRIA
224770.27/14-1325703
CASTRO FERNANDEZ JOSE
34243467D
DECLARACION-ACU
SARRIA
438863.27/13-1351026
DE LA VEGA CASANOVA RECAREDO
SARRIA
476372.27/11-1351353
DIAZ SANTOS MANUEL
SARRIA
423010.27/13-1302105
SARRIA
26611.27/14-1303165
SARRIA
33327805T
SUBSANACIÓN-PRO
DECLARACION-ACU
DECLARACION-AUD
10586514M
SUBSANACIÓN-ACU
DOMINGUEZ GONZALEZ PURIFICACION
35988651E
SUBSANACION-INI
GARCIA GONZALEZ GUIOMAR
38474787L
DECLARACION-ACU
221981.27/12-1310597
GARCIA VALIÑA M IRIS
36929668V
SUBSANACION-INI
SARRIA
221981.27/12-1310608
GARCIA VALIÑA M IRIS
36929668V
SUBSANACION-INI
SARRIA
374905.27/14-1341844
GARTH RODRIGUEZ CELIA GUADALUPE
34278368L
DECLARACION-ACU
SARRIA
177730.27/11-1308303
LOPEZ ALVAREZ FILOMENA
SARRIA
63431.27/15-1403890
LOPEZ CALOTO JOSE MARIA
34158597D
SUBSANACION-INI
SARRIA
336545.27/13-1342295
LOPEZ DIAZ EMILIO
39123245S
DECLARACION-ACU
SARRIA
341316.27/13-1323915
LOPEZ LAMA MANUEL
71490670T
DECLARACION-ACU
SARRIA
96832.27/14-1396595
LOPEZ LOPEZ MANUEL
34152336G
RECURSO-AUDIENC
SARRIA
121155.27/14-1321018
LOPEZ LOPEZ PALMIRA
76615786A
DECLARACION-ACU
SARRIA
509633.27/12-1311979
LOPEZ LOSADA ORLANDO
34217445T
SUBSANACIÓN-ACU
SARRIA
509633.27/12-1311980
LOPEZ LOSADA ORLANDO
34217445T
SARRIA
177730.27/11-1308301
LOPEZ MELLE RAFAELA
SARRIA
185511.27/11-1311059
LOPEZ PENADO ROGELIO
33853347S
SUBSANACIÓN-ACU
SARRIA
275435.27/14-1340498
LOPEZ POMBO VIRGINIA
50780203K
DECLARACION-ACU
SARRIA
439390.27/11-1317972
OSORIO VEGA JOSE
34154444L
SARRIA
452491.27/12-1405783
PARGA PEREZ JOSE
SARRIA
483744.27/11-1342262
PEREIRA FERNANDEZ IVAN
SARRIA
27974.27/14-1303454
RODRIGUEZ SANTIN JESUS
SARRIA
208983.27/14-1324378
SANCHEZ CASTRO CONCEPCION
33800033S
DECLARACION-ACU
SARRIA
224884.27/14-1325698
SANCHEZ CASTRO CONCEPCION
33800033S
DECLARACION-ACU
SARRIA
342285.27/14-1336971
SANDEZ FERNANDEZ ELADIO
33798230Y
DECLARACION-ACU
SARRIA
456805.27/13-1306043
VILA LOPEZ MARIA ISABEL
34217467E
DECLARACION-ACU
O SAVIÑAO
259560.27/13-1311238
ARMESTO OLEA ALICIA
34131478F
SUBSANACION-INI
O SAVIÑAO
349333.27/14-1338729
CENTRO EL PATRIARCA
SUBSANACION-INI
O SAVIÑAO
520866.27/13-1306807
EXPOSITO PARADELA JOSE
SUBSANACION-INI
O SAVIÑAO
540746.27/13-1300942
FERNANDEZ ULLOA ALICIA
76602595Z
O SAVIÑAO
540746.27/13-1315917
FERNANDEZ ULLOA ALICIA
76602595Z
SUBSANACION-INI
O SAVIÑAO
348191.27/14-1338520
FERREIRO LOPEZ MOISES
36947941M
SUBSANACION-INI
O SAVIÑAO
348191.27/14-1348979
FERREIRO LOPEZ MOISES
36947941M
SUBSANACIÓN-ACU
O SAVIÑAO
271725.27/14-1337860
GALLARDO BELTRAN ANTONIA
25762109Q
O SAVIÑAO
118635.27/14-1321357
GONZALEZ GONZALEZ INES
O SAVIÑAO
372271.27/14-1347263
IGLESIAS LOPEZ ELIAS
76612238C
DECLARACION-ACU
O SAVIÑAO
231803.27/14-1326511
KARL BESSER ULRICH OTTO
Y3305983T
DECLARACION-ACU
O SAVIÑAO
259560.27/13-1311240
LOIS MENDEZ ANTONIO
34187632H
SUBSANACION-INI
SUBSANACION-INI
SUBSANACIÓN-ACU
SUBSANACION-INI
SUBSANACIÓN-ACU
SUBSANACION-INI
33342617T
DECLARACION-ACU
SUBSANACIÓN-ACU
SUBSANACION-INI
SUBSANACION-INI
SUBSANACIÓN-ACU
118
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
O SAVIÑAO
259560.27/13-1311243
LOPEZ EXPOSITO BENIGNO
SUBSANACION-INI
O SAVIÑAO
376246.27/13-1306292
LOPEZ LOPEZ MARIA CARMEN
O SAVIÑAO
271692.27/14-1337835
LOPEZ RAMON
O SAVIÑAO
459944.27/14-1349078
LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL
34132333B
SUBSANACIÓN-ACU
O SAVIÑAO
514334.27/13-1319776
PARADELA ALVAREZ MARIA INES
34237050D
SUBSANACION-INI
O SAVIÑAO
62381.27/14-1406756
RODRIGUEZ FERNANDEZ JESUS
SUBSANACION-INI
O SAVIÑAO
495224.27/13-1405199
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DOLORES
SUBSANACION-INI
O SAVIÑAO
357722.27/14-1340495
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONTSERRAT
SUBSANACION-INI
O SAVIÑAO
36293.27/14-1351782
SILVA LOPEZ MARIA
34211543D
DECLARACION-ACU
O SAVIÑAO
259560.27/13-1311266
SOMOZA TRONCOSO MARIA CONSOLACION
34210216Q
SUBSANACION-INI
O SAVIÑAO
259560.27/13-1311275
TEIJEIRO MARIÑO ROSA
SUBSANACION-INI
O SAVIÑAO
540746.27/13-1300944
VAZQUEZ HERMIDA ADELINA
SUBSANACION-INI
O SAVIÑAO
509994.27/13-1300667
WINKO BENITA HELEN KIM
X3719859T
DECLARACION-ACU
SOBER
27963.27/14-1307531
ALVAREZ ALVAREZ IGNACIO
34138811A
DECLARACION-ACU
SOBER
298410.27/14-1334282
ALVAREZ DE LA FUENTE MARIA
SOBER
413173.27/14-1344198
ALVAREZ LOSADA CASIMIRO
SOBER
298410.27/14-1334256
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE
51866749R
REQUERIMIENTO
SOBER
413173.27/14-1344197
BERNARDEZ FONTAN BAUTISTA
34232275H
DECLARACION-ACU
SOBER
304544.27/13-1319675
CONDE RODRIGUEZ ESTRELLA
SOBER
66570.27/14-1309882
COSTA CALIDA PROYECTOS E INVERSIONES SL
SOBER
304544.27/13-1319673
FERREIRO PRIETO CONSUELO
SOBER
304544.27/13-1319669
FRANCISCO
SOBER
298410.27/14-1334260
GONZALEZ VAZQUEZ SARA
SOBER
413173.27/14-1344193
LOSADA MARIA
SOBER
38430.27/14-1349535
MARCOS GONZALEZ MARIA LUZ
SOBER
304544.27/13-1319662
PEREZ RODRIGUEZ JOSE
SUBSANACION-INI
SOBER
329420.27/12-1307378
PEREZ RODRIGUEZ JOSEFA
SUBSANACION-INI
SOBER
452395.27/13-1314605
PEREZ RODRIGUEZ SEVERINO
34114302N
RECURSO-RESOLUC
SOBER
365105.27/14-1344365
RODRIGUEZ CARNERO MARIA VISITACION
34252657E
SUBSANACIÓN-INI
SOBER
298410.27/14-1334280
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE
SOBER
227765.27/14-1405266
RODRIGUEZ PEREZ EMILIA
34234280E
SOBER
404913.27/14-1343989
RODRIGUEZ RIVAS ANTONIO
34245678N
SUBSANACION-INI
SOBER
304544.27/13-1319658
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL
34242390J
SUBSANACION-INI
SOBER
298410.27/14-1334281
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL
SOBER
304544.27/13-1319674
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON
SOBER
38430.27/14-1349536
RODRIGUEZ SAEZ MARIA DOLORES
34244165V
DECLARACION-ACU
SOBER
404913.27/14-1343993
VARELA ALVAREZ RAMON
34249612J
SUBSANACION-INI
SOBER
298410.27/14-1334258
VAZQUEZ FERNANDEZ SEVERINO
SOBER
329420.27/12-1307379
WIESENEKKER HENK JAN
Y2417132F
SUBSANACION-INI
TABOADA
344621.27/14-1337155
BLANCO GARCIA AVELINO
34179976K
SUBSANACIÓN-ACU
TABOADA
345903.27/14-1337377
BLANCO GARCIA AVELINO
34179976K
SUBSANACIÓN-ACU
TABOADA
122791.27/15-1404404
GEADA FUENTES MARTA
33312442R
RECURSO-AUDIENC
TABOADA
544876.27/13-1298863
GOMEZ CIDRE JOSE ANTONIO
TABOADA
182895.27/14-1326636
MONTES MATO DELIA
TABOADA
544880.27/13-1298865
VENCE ARIAS SEGUNDA
SUBSANACION-INI
TABOADA
544880.27/13-1315082
VENCE ARIAS SEGUNDA
SUBSANACIÓN-ACU
TRABADA
336932.27/12-1336047
FERNANDEZ CASTRO CONCEPCION
76521355X
DECLARACION-ACU
TRABADA
336932.27/12-1336038
LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL
00304184D
DECLARACION-ACU
32447582X
SUBSANACIÓN-ACU
SUBSANACIÓN-ACU
REQUERIMIENTO
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
B73797656
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
SUBSANACION-INI
34243708C
REQUERIMIENTO
DECLARACION-ACU
34249130Z
DECLARACION-ACU
REQUERIMIENTO
SUBSANACION-INI
REQUERIMIENTO
SUBSANACION-INI
REQUERIMIENTO
SUBSANACION-INI
76611089K
DECLARACION-ACU
119
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
TRABADA
336932.27/12-1336043
PEREZ ACEVO RAMON
DECLARACION-ACU
TRABADA
87231.27/14-1312833
REDONDAS MARTINEZ MANUEL
SUBSANACIÓN-ACU
O VALADOURO
209624.27/14-1325897
CASABELLA ROLLE MARIA ESPERANZA
O VALADOURO
378711.27/14-1344591
CASABELLA ROLLE MARIA JESUS
O VALADOURO
422380.27/13-1330183
CUBA CARBALLEDO JOSE
O VALADOURO
183094.27/14-1320545
CUBA RAMOS JESUS
O VALADOURO
209624.27/14-1325875
DIAZ CERDEIRAS JOSEFINA
33699519B
DECLARACION-ACU
O VALADOURO
209624.27/14-1325874
DIAZ PARDEIRO JOSEFINA
33762809M
DECLARACION-ACU
O VALADOURO
209624.27/14-1325880
GOAS GARCIA EVA
34984756P
DECLARACION-ACU
O VALADOURO
408354.27/13-1343796
LOPEZ DIAZ EULOGIO
SUBSANACIÓN-ACU
O VALADOURO
748160.27/14-1402182
LORENZO GONZALEZ CONCEPCION
SUBSANACION-INI
O VALADOURO
209624.27/14-1325912
MONTERO GOAS ELVIRA
O VALADOURO
209624.27/14-1325887
PARDEIRO RODRIGUEZ RICARDO
50522170W
DECLARACION-ACU
O VALADOURO
209624.27/14-1325905
RODRIGUEZ OROL AQUILINO
32331699R
DECLARACION-ACU
O VALADOURO
209624.27/14-1325899
RODRIGUEZ PEREZ SECUNDINO
33740864W
DECLARACION-ACU
O VICEDO
361863.27/14-1339510
BASANTA FERNANDEZ MARIA MARISA
76544873E
DECLARACION-ACU
O VICEDO
490523.27/13-1302153
FERNANDEZ FERNANDEZ MERCEDES
33762945A
DECLARACION-ACU
O VICEDO
376154.27/14-1347497
IGLESIAS GIMENEZ MARIA E
20818822G
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333328
ALONSO DIAZ ELISA
76526224A
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333049
ALONSO OTERO CLEMENTE
33638026C
DECLARACION-ACU
VILALBA
47235.27/14-1315195
ARES PAZ JAIME
76554042Z
SUBSANACION-INI
VILALBA
418541.27/14-1346297
ARXEMIL INVERSIONES
B27459429
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333079
BALSA PERNAS MARIA
33638083P
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333302
BALSA REGO PRIMITIVA
33629892M
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333298
BALSEIRO BALSA VICTORIA
33637493Q
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333336
BALSEIRO BALSA VICTORIA
33637493Q
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333189
BALSEIRO CARBALLAL BELARMINO
32356111X
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333192
BALSEIRO CARREIRAS MANUEL
10601639L
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333277
BALSEIRO LOPEZ MARIA FE
76526002B
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333289
BALSEIRO LOPEZ MARIA FE
76526002B
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333100
BALSEIRO OROSA CALIXTO
36015869P
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333250
BALSEIRO OROSA JOSEFA
33550845D
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333138
BALSEIRO OTERO JOSE AMABLE
33750098J
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333128
BARJA BALSA M ALFREDA
37701689C
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333311
BARJA BALSA M ALFREDA
37701689C
DECLARACION-ACU
VILALBA
304986.27/13-1330719
BERMUDEZ GRAÑA MANUEL
33806566Q
DECLARACION-ACU
VILALBA
40091004.97/13-1332458
BURGO RAMIL DANIEL
33760455C
REQUERIMIENTO
VILALBA
99746.27/14-1333207
CAMBA PRIETO ROSARIO OBDULIA
33638780S
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333141
CARBALLAL ARGUELLO JUAN
33858836F
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333142
CARBALLAL ARGUELLO JUAN
33858836F
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333243
CARBALLAL CARBALLAL MANUEL
33637418X
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333171
CARBALLAL CARBALLAL VICENTE
33636567X
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333036
CARBALLAL FERNANDEZ MARIA ANGELES
32406308K
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333210
CARBALLAL RIVERA MIGUEL
33638084D
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333176
CARREIRAS CARBALLAL SALVADOR
33636526S
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333180
CARREIRAS CARBALLAL SALVADOR
33636526S
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333301
CARREIRAS OROSA OSCAR
33636527Q
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333296
DOPICO RAMUDO MARIA CARMEN
76554460H
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
37719897N
SUBSANACIÓN-PRO
DECLARACION-AUD
SUBSANACION-INI
33703656P
DECLARACION-ACU
120
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
VILALBA
99746.27/14-1333073
FALOMI HERRERO ENRIQUETA
36636579V
DECLARACION-ACU
VILALBA
183805.27/14-1323712
FELPETO PRIETO ELIAS
33632976F
SUBSANACIÓN-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333065
FERNANDEZ RAMUDO EMERITA
33636605W
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333276
GARCIA ALONSO AURELIA
76526103C
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333149
GARCIA GARCIA AURORA
32197075L
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333177
GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO
33636547J
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333140
GIRARD MARIA ISABELLE
M3301422W
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333222
GOMEZ GARCIA M DEL CARMEN
32283309A
DECLARACION-ACU
VILALBA
296833.27/14-1335192
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL
33793866N
SUBSANACION-INI
VILALBA
177096.27/14-1321580
GONZALEZ LOZANO CARMEN
33785528T
SUBSANACIÓN-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333351
GORGOSO RAMUDO AVELINO
33572370Y
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333012
GRAÑA GRAÑA JOSEFA
VILALBA
99746.27/14-1332993
LOPEZ CAMBA JOSE
33638879E
DECLARACION-ACU
VILALBA
154033.27/13-1298992
MARTINEZ RIVAS MANUEL
33806982H
DECLARACION-ACU
VILALBA
154033.27/13-1299001
MARTINEZ RIVAS MANUEL
33806982H
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1332976
OROSA VAZQUEZ CARLOS
33803258C
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1332960
OROSA VAZQUEZ MANUEL
76541131Y
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1332974
OROSA VAZQUEZ MARIA SILVINA
76526078H
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333326
OTERO BALSEIRO ALVARO ANSELMO
76524974H
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333284
OTERO BALSEIRO INDALECIO
33636582W
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333026
OTERO PAZ GABINO
33829941T
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333174
PAVON YAÑEZ ROCIO
76574669X
DECLARACION-ACU
VILALBA
191063.27/14-1326545
PAZ FERNANDEZ GRACIANO
33631150K
SUBSANACIÓN-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333124
PICO LOPEZ CESAREO
33636571Z
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333290
PICO LOPEZ CESAREO
33636571Z
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333193
PICO LOPEZ SERGIO
33636570J
DECLARACION-ACU
VILALBA
275015.27/14-1334649
PORTELA ROUCO GERVASIO DARIO
33771654H
DECLARACION-ACU
VILALBA
613944.27/14-1407830
RAMIL INSUA MARIA LUISA
76540905X
RECURSO-AUDIENC
VILALBA
22816.27/14-1304332
RAMILO BELLO ASUNCION
VILALBA
99746.27/14-1333078
RIAL CASTRO JORGE
76862050Y
DECLARACION-ACU
VILALBA
47235.27/14-1315205
ROCA OROSA DESIDERIO
33829087C
SUBSANACION-INI
VILALBA
40091004.97/13-1332456
RODRIGUEZ CORTIÑAS JAVIER
48035449H
REQUERIMIENTO
VILALBA
99746.27/14-1333080
RODRIGUEZ FREIRE HORTENSIA
33636624K
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333315
RODRIGUEZ FREIRE HORTENSIA
33636624K
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
VILALBA
99746.27/14-1333317
RODRIGUEZ FREIRE HORTENSIA
33636624K
DECLARACION-ACU
VILALBA
187961.27/14-1321238
RODRIGUEZ PINZAS ANA MARIA
36097812W
DECLARACION-ACU
VILALBA
47235.27/14-1315201
RODRIGUEZ SOUTO JESUS MARIA
76526559Q
SUBSANACION-INI
VILALBA
99746.27/14-1332950
SAT BURIZ N 519 XUGA
F27037100
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1332952
SAT BURIZ N 519 XUGA
F27037100
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333134
SEIJAS PAREDES M LUZ
76553925N
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333135
SEIJAS PAREDES M LUZ
76553925N
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333221
SOUTO OTERO ARSENIO
34542562N
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1333063
TEIJEIRO CARRASCO CESAREO
50407552Q
DECLARACION-ACU
VILALBA
99746.27/14-1332977
TRASTOY MASEDA MARIA
33849284T
DECLARACION-ACU
VILALBA
342996.27/14-1347098
UCEIRA LOPEZ JOSE ANTONIO
32593647W
RECURSO-RESOLUC
VIVEIRO
3846275.98/14-1305142
ABADIN GARCIA RAMON
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
4439842.98/14-1306335
ABADIN MOSTEIRO CONSUELO
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
421105.27/14-1349302
ABADIN PEDRE TERESA
33673590A
SOLICITUD-RESOL
121
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
VIVEIRO
39719982.98/14-1351834
ALVAREZ TIMIRAOS JOSE
33763401E
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
36805.27/14-1310887
BAJO FERNANDEZ JOSE MANUEL
52376952H
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
10474962.98/14-1314226
BARREIRO FERNANDEZ MARIA DOLORES
33677575D
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
542323.27/13-1299567
BELLAS CARREIRAS DOMINGO
33667288A
SUBSANACIÓN-ACU
VIVEIRO
35242023.98/14-1343766
BLANCO IGLESIAS CARMEN
VIVEIRO
17615441.97/14-1322058
BOUZA CANTO JUAN JOSE
35591377G
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
12524234.97/14-1317965
CABANAS CARDELLE MANUEL
76375731E
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
421116.27/14-1349303
CAL COLMENARES VICENTE
VIVEIRO
8160460.98/14-1311350
CALVO LUACES ESTRELLA FRANCISCA
76556357Y
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
523504.27/13-1314722
CANO GARCIA JESUS
50788156Q
DECLARACION-ACU
VIVEIRO
34198043.98/14-1341201
CANOSA SUAREZ RAMON
L7818128Z
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
394575.27/14-1344514
CAO RIBERA ENCARNACION
VIVEIRO
8661774.98/14-1311899
CARBALLEIRA MARTINEZ CARMEN
33672945W
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
11535.27/14-1310233
CARBALLES GARCIA LEANDRO
14586084J
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
201331.27/14-1323384
CASARIEGO ACEBEDO MARIA NELIDA
76556961N
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
607180.98/14-1299900
CASTELO RUBAL RAMON
VIVEIRO
2156162.98/14-1303031
CHAO GIL ANA
VIVEIRO
34190380.98/14-1341203
COCIÑA RIVEIRA ESPERANZA
VIVEIRO
542323.27/13-1299621
COOP CAMPO DE SAN ANDRES DE MOIMENTE
F27004803
DECLARACION-ACU
VIVEIRO
542323.27/13-1299599
COOP DE FRUTAS Y HORTALIZAS LA VALENCIAN
F27008572
DECLARACION-ACU
VIVEIRO
324273.27/14-1339127
CORA FERNANDEZ JOSE MANUEL
33850784M
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
9314174.98/14-1313096
CORA FRAGA NEMESIO
33994738W
VIVEIRO
542323.27/13-1299524
CORA GARCIA CIPRIANO
VIVEIRO
28734694.98/14-1334878
CORDIDO ALVAREZ M AMELIA
33672414T
VIVEIRO
459981.27/14-1348581
CORTIÑAS LOPEZ ANTONIO
33673636A
SUBSANACIÓN-PRO
VIVEIRO
37402805.97/14-1348533
CORTIÑAS LOPEZ CARMEN
33673360A
SUBSANACIÓN-ACU
VIVEIRO
459981.27/14-1348580
CORTIÑAS LOPEZ CARMEN
33673360A
SUBSANACIÓN-PRO
VIVEIRO
8898573.98/14-1312548
DIAZ CHAO FELISA
VIVEIRO
20213082.98/14-1325518
DOVAL MARTINEZ FRANCISCO
VIVEIRO
542323.27/13-1299566
DOVALE CERVO ANTONIO
33675120S
SUBSANACIÓN-ACU
VIVEIRO
20198780.98/14-1325502
DOVALE MARTINEZ FRANCISCO
33673572P
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
542323.27/13-1299593
DOVALE MILIA ISABEL
33674050A
SUBSANACIÓN-ACU
VIVEIRO
5526161.98/14-1307108
EIROA ROLLE GONZALO
33860936Z
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
25476835.98/14-1331761
FANEGO PERNAS RAMON
33673481D
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
29395590.98/14-1335333
FERNANDEZ ALVAREZ ELENA
33672906D
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
542323.27/13-1299625
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE
33678335X
SUBSANACIÓN-ACU
VIVEIRO
926295.98/14-1300813
FERNANDEZ LADRA FRANCISCO
33677355L
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
343954.27/14-1340184
FERNANDEZ LLANDERROSAS BALBINO
VIVEIRO
523504.27/13-1314697
FERNANDEZ LOPEZ CONSUELO
33759059G
DECLARACION-ACU
VIVEIRO
34436021.98/14-1341764
FERNANDEZ LOPEZ DOLORES
33673347J
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
9715252.97/12-1317804
FERNANDEZ MURIEL FELIPE
33997259Q
DECLARACION-ACU
VIVEIRO
35270535.98/14-1343882
FERNANDEZ PINO RAMON
33677224A
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
35306854.98/14-1343939
FERREIRO LAMELAS JOSE
VIVEIRO
523504.27/13-1314711
FONDEVILA SOTO RAFAEL
VIVEIRO
15353516.98/14-1319707
FRANCO FRANCO PEDRO
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
57400.27/14-1347591
GALDO LOPEZ NICOLAS
SUBSANACION-INI
VIVEIRO
27601114.98/14-1334170
GARCIA DIAZ JULIO
33674734C
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
27601114.98/14-1334171
GARCIA DIAZ JULIO
33674734C
SOLICITUD-RESOL
SOLICITUD-RESOL
SOLICITUD-RESOL
SUBSANACION-INI
SOLICITUD-RESOL
33673817T
SOLICITUD-RESOL
SOLICITUD-RESOL
SOLICITUD-RESOL
SUBSANACIÓN-ACU
SOLICITUD-RESOL
SOLICITUD-RESOL
SOLICITUD-RESOL
SOLICITUD-RESOL
SOLICITUD-RESOL
34888512L
DECLARACION-ACU
122
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
VIVEIRO
34318034.98/14-1341537
GARCIA LOPEZ RAFAEL
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
34322400.98/14-1341559
GARCIA LOPEZ RAFAEL
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
100461.27/12-1330083
GARCIA MENDEZ MANUEL
SUBSANACION-INI
VIVEIRO
100461.27/12-1343824
GARCIA MENDEZ MANUEL
SUBSANACIÓN-ACU
VIVEIRO
12381316.98/14-1316071
GARCIA NOGUEIRA JOSE
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
16797406.98/14-1321327
GARCIA OTERO ANA MARIA
VIVEIRO
542323.27/13-1299529
GARCIA PENA JOSE
VIVEIRO
9353153.98/14-1313210
GIL GONZALEZ SOLEDAD
VIVEIRO
603901.27/11-1302222
GIZ VIDAL ROSARIO
SUBSANACION-INI
VIVEIRO
28983743.98/14-1335121
GOAS ABADIN CARMEN
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
11113793.98/14-1315024
GOAS PAZ ANSELMO ANTONIO
33223075N
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
11556845.98/14-1315420
GOMEZ ARAPILES EMILIO
00349302R
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
92536.27/14-1314969
GOMEZ CARBALLEIRA SERGIO
33816809R
VIVEIRO
27224105.98/14-1333928
GOMEZ SEARA ANTONIA
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
27255966.98/14-1333945
GONZALEZ BALSEIRO AMPARO
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
542323.27/13-1299564
GONZALEZ DOVALE DOLORES
VIVEIRO
459292.27/14-1348510
GONZALEZ DOVALE MARIA SOLEDAD
33307320P
SUBSANACIÓN-PRO
VIVEIRO
542323.27/13-1299516
GONZALEZ FERRO ALICIA
33675381T
SUBSANACIÓN-ACU
VIVEIRO
542323.27/13-1299523
GONZALEZ TRASANCOS MANUEL
32600009Q
SUBSANACIÓN-ACU
VIVEIRO
21855702.98/14-1327551
GRADAILLE PENA EDELFINA
33677169V
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
33764382.98/14-1339573
GRANDIO VIZOSO FRANCISCO
VIVEIRO
19582496.98/14-1324363
GUERREIRO RODRIGUEZ CARMEN
VIVEIRO
542323.27/13-1299520
IGLESIAS ESCOURIDO MANUEL
SUBSANACIÓN-ACU
VIVEIRO
542323.27/13-1299519
IGLESIAS ESCOURIDO MODESTO
SUBSANACIÓN-ACU
VIVEIRO
542323.27/13-1299574
IGLESIAS GONZALEZ ILDA
VIVEIRO
35251860.98/14-1343789
INSUA ALVAREZ FRANCISCO
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
25200151.98/14-1331510
INSUA CARMEN
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
27458664.98/14-1334102
INSUA INSUA JUAN BALBINO
33672546V
VIVEIRO
542323.27/13-1299630
INSUA MARIÑO DOLORES
33673735X
VIVEIRO
13235854.98/14-1317574
INSUA POLO FRANCISCO HROS
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
542323.27/13-1299546
JROVE MORENAS JOSE HROS
SUBSANACIÓN-ACU
VIVEIRO
33406343.98/14-1338826
LABAEN Y JOSE
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
33406343.98/14-1338827
LAMELAS Y PERFECTA
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
542323.27/13-1299638
LEAL SERANTES M
VIVEIRO
542323.27/13-1299641
VIVEIRO
542323.27/13-1299518
VIVEIRO
33836120S
SOLICITUD-RESOL
SUBSANACIÓN-ACU
31485485A
SOLICITUD-RESOL
SOLICITUD-RESOL
SUBSANACIÓN-ACU
SOLICITUD-RESOL
33673332K
76555985W
SOLICITUD-RESOL
SUBSANACIÓN-ACU
SOLICITUD-RESOL
SUBSANACIÓN-ACU
33675311E
SUBSANACIÓN-ACU
LESTEGAS FERRO DELFINA RAMONA AUREA
33674536Y
SUBSANACIÓN-ACU
LOPEZ DIAZ ANTONIO
76530740B
SUBSANACIÓN-ACU
523504.27/13-1314716
LOPEZ LOPEZ JOSE MANUEL
33828026V
DECLARACION-ACU
VIVEIRO
288713.27/14-1335144
LOPEZ ROUCO BALBINA
VIVEIRO
523504.27/13-1314700
MARINO FERNANDEZ JOSE ANTONIO
VIVEIRO
28412252.98/14-1334605
MARTINEZ CAL JOSE ANTONIO
VIVEIRO
26809193.98/14-1333459
MARTINEZ CHAO ANGELICA
VIVEIRO
21273696.98/14-1326899
MARTINEZ OCA FRANCISCO
VIVEIRO
22310595.98/14-1327877
MARTINEZ YAÑEZ CLAUDIO
VIVEIRO
542323.27/13-1299615
MINISTERIO AGRICULTURA P Y A ICONA
S1511100H
SUBSANACIÓN-ACU
VIVEIRO
2798305.98/14-1303955
MORTERA PAZ FRANCISCO JAVIER
10585169V
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
37281252.98/13-1308072
NUÑEZ RIO ELADIO
33783855Y
DECLARACION-ACU
VIVEIRO
33380104.98/14-1338797
OROZA VAZQUEZ MARIA ALTAGRACIA
33759811C
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
542323.27/13-1299627
PARDO Y FRANCISCA
SOLICITUD-RESOL
76564083G
DECLARACION-ACU
SOLICITUD-RESOL
33759485Q
SOLICITUD-RESOL
SOLICITUD-RESOL
33994499Q
SOLICITUD-RESOL
SUBSANACIÓN-ACU
123
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
VIVEIRO
18937730.98/14-1323665
PENA LAGO MANUEL
32405107Q
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
11898493.98/14-1315631
PENA MENDEZ CARMEN
33758566V
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
33915895.97/14-1340554
PENA RIVERA FRANCISCO
33857089P
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
25234182.98/14-1331546
PEREZ GONZALEZ MERCERDES
76536227R
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
542323.27/13-1299555
PEREZ SAL ANGELA
33759469T
SUBSANACIÓN-ACU
VIVEIRO
311640.27/14-1339105
PERNAS ABADIN VICENTE
33758625F
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
21266663.98/14-1326875
PERNAS HENANDEZ MARIA R
33769616G
RECTIFICACION-A
VIVEIRO
10234140.98/14-1313968
PERNAS INSUA DOLORES
33672613S
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
215331.27/14-1324470
PERNAS LOPEZ MODESTO
VIVEIRO
37725973.98/14-1348847
PERNAS PORTO EGIDIA
33700450E
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
910954.98/14-1300804
PICADO MARIN DOLORES
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
22140123.98/14-1327633
PICADO Y MANUEL
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
10392196.98/14-1314105
PIERGENTILE GOMEZ JOSEFINA
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
1785630.98/14-1302187
POLO ESCOURIDO JUAN
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
26048886.98/14-1332677
POLO LOPEZ GUILLERMO
33675061W
VIVEIRO
26080202.98/14-1332699
POLO LOPEZ GUILLERMO
33675061W
VIVEIRO
34329466.98/14-1341567
POMBAL LADRA ELVIRA
VIVEIRO
33976924.98/14-1339933
PROPERSI SL
B82529173
VIVEIRO
154195.27/14-1318478
QUELLE RODRIGUEZ DIONISIO
36090287K
VIVEIRO
38725956.98/14-1350573
RIVEIRA CALVO MERCEDES
VIVEIRO
9310.27/14-1300640
RIVEIRO RODRIGUEZ ROSARIO
VIVEIRO
17210911.98/14-1321614
RIVERA FERNANDEZ CARMEN
VIVEIRO
34781331.98/14-1343012
RODRIGUEZ ALVAREZ CASIMIRO
12022467E
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
34781331.98/14-1343013
RODRIGUEZ ALVAREZ CASIMIRO
12022467E
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
34793426.98/14-1343036
RODRIGUEZ ALVAREZ CASIMIRO
12022467E
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
34805396.98/14-1343075
RODRIGUEZ ALVAREZ CASIMIRO
12022467E
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
34844832.98/14-1343108
RODRIGUEZ ALVAREZ CASIMIRO
12022467E
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
34856813.98/14-1343122
RODRIGUEZ ALVAREZ CASIMIRO
12022467E
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
2118336.98/14-1303021
RODRIGUEZ GALEA VICENTA
VIVEIRO
35540886.98/14-1344369
RODRIGUEZ GIL DOLORES
VIVEIRO
2118336.98/14-1303020
RODRIGUEZ GONZALEZ VICENTE
VIVEIRO
15285981.98/14-1319648
RODRIGUEZ PRIETO JOSE
VIVEIRO
33241025.98/14-1338496
RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA DELIA
32122872Z
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
16331442.98/14-1320933
ROLLE RODRIGUEZ INES
33835781K
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
35320762.98/14-1343991
ROMEO GOAS MARIA
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
542323.27/13-1299568
RUIZ ROMERO VICENTA
SUBSANACIÓN-ACU
VIVEIRO
16024573.98/14-1320366
SALGUEIRO ABAD DOLORES
33763901Q
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
33733265.98/14-1339521
SALGUEIRO ABAD MANUEL
33677099Q
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
33727326.98/14-1339522
SALGUEIRO ABAD MANUEL
33677099Q
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
2161961.98/14-1303029
SALGUEIRO MOREIRAS ESPERANZA
VIVEIRO
5237551.98/14-1306969
SANCHEZ LOPEZ CARMEN
33677122Q
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
35425246.98/14-1344111
SANCHEZ LOPEZ MARIA HERMITAS
33678275L
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
37914844.98/14-1349049
SANCHEZ LOPEZ MARIA HERMITAS
33678275L
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
542323.27/13-1299619
SEIJAS DIEGO FEDERICO
13879961J
SUBSANACIÓN-ACU
VIVEIRO
12993481.98/14-1317137
TRASANCOS SERRA ROSARIO
37929289N
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
523504.27/13-1314708
UMBACH UWE X0155863S
DECLARACION-ACU
VIVEIRO
13195652.98/14-1317542
VALALLA FERNANDEZ JOSE ANTONIO
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
35248824.98/14-1343788
VALALLA FERNANDEZ JOSE ANTONIO
SOLICITUD-RESOL
SOLICITUD-RESOL
SOLICITUD-RESOL
SOLICITUD-RESOL
SOLICITUD-RESOL
SOLICITUD-RESOL
SOLICITUD-RESOL
SOLICITUD-RESOL
33831862N
DECLARACION-ACU
SOLICITUD-RESOL
SOLICITUD-RESOL
33673561C
SOLICITUD-RESOL
SOLICITUD-RESOL
SOLICITUD-RESOL
SOLICITUD-RESOL
124
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
33759229J
SOLICITUD-RESOL
VIVEIRO
5355206.98/14-1306980
VILAR ABAD M CARMEN
VIVEIRO
35598695.98/14-1344470
VILLAR Y CONCEPCION
BURELA
92562.27/14-1318133
CHAO CARBALLO DELFINA
33708441D
DECLARACION-ACU
BURELA
13230.27/14-1301373
FERNANDEZ MURIEL FELIPE
33997259Q
SUBSANACION-INI
BURELA
50059984.97/13-1303969
FERNANDEZ MURIEL FELIPE
33997259Q
DECLARACION-ACU
BURELA
383073.27/13-1309874
GARCIA VAZQUEZ SIXTO
76562927K
SUBSANACIÓN-ACU
BURELA
371825.27/14-1347574
MARTIN SANCHEZ M PILAR
03854505G
DECLARACION-ACU
BURELA
354421.27/14-1339920
MON ROUCO MANUEL
33773341A
RECURSO-RESOLUC
LUGO
46193873.98/13-1313594
ABAD CALVO PILAR
33786683M
DECLARACION-ACU
LUGO
53045.27/14-1329615
ABEIRO GOLD SL.
B27395532
DECLARACION-ACU
LUGO
23374470.98/13-1299318
ABEL GAYOSO FRANCISCO
33602797G
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313648
ABELLEIRA BLANCO VICTORIANO
33793308Y
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313664
ABRALDES ROIS GUILLERMO
33314165E
LUGO
264633.27/14-1341326
ABUIN FERNANDEZ ANTONIO
LUGO
41240544.98/13-1319027
ABUIN GONZALEZ SILVINO
LUGO
20538696.98/13-1315640
ABUIN PEÑA JOSEFA
33771809N
DECLARACION-ACU
LUGO
292272.27/14-1334572
ABUIN VAZQUEZ SUSANA
33349347Z
SUBSANACION-INI
LUGO
357571.27/14-1338933
ADVANTIC NORTE CONSULTORES SL
B27157189
DECLARACION-ACU
LUGO
9867863.98/14-1339312
ALBERTE DOMINGUEZ ROBERTO
76747170B
DECLARACION-ACU
LUGO
191811.27/12-1328620
ALONSO TERUEL JESUS
39122982M
DECLARACION-ACU
LUGO
544552.27/13-1334743
ALONSO TORREIRA MANUEL
33327490F
RECURSO-RESOLUC
LUGO
292272.27/14-1334573
ALONSO VEIGA ANTONIO
33348053P
SUBSANACION-INI
LUGO
46599221.98/13-1313649
ALVAREZ LOPEZ OLIVA
33728923K
DECLARACION-ACU
LUGO
42820411.98/13-1329540
ALVAREZ MENDEZ DARIO
33820070L
DECLARACION-ACU
LUGO
43056963.98/13-1329542
ALVAREZ MENDEZ DARIO
33820070L
DECLARACION-ACU
LUGO
40704193.98/13-1299450
ALVAREZ MIGUEL JOSE ANGEL
33833780K
DECLARACION-ACU
LUGO
214815.27/12-1343004
ALVAREZ NEIRA JAIME ALBERTO
33320015F
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313660
ALVAREZ VIZOSO FORTUNATO
33693366E
DECLARACION-ACU
LUGO
41367233.98/13-1313615
ANDION CARBALLAL PEDRO
33780759S
DECLARACION-ACU
LUGO
45216695.98/13-1329567
ANDION CARBALLAL PEDRO
33780759S
DECLARACION-ACU
LUGO
1780181.98/14-1329628
ANDION CASTRO JOSE
33682008A
DECLARACION-ACU
LUGO
45132570.98/13-1319037
ANIDO CABANA ANTONIO
33770040Z
LUGO
30200273.98/13-1299370
ANYO FERNANDEZ JOSEFA
LUGO
28808706.98/13-1299427
APARICIO DARRIBA AURELIO DELFIN
LUGO
9126950.98/13-1315635
ARCO IRIS MUSICAL, SL
B27244391
DECLARACION-ACU
LUGO
8726734.98/14-1323633
ARENAL PERFUMERIAS, SL
B27147297
DECLARACION-ACU
LUGO
5235.27/11-1299193
ARIAS LOPEZ EDUARDO
33854859D
DECLARACION-ACU
LUGO
552134.27/12-1299243
ARIAS LOPEZ EDUARDO
33854859D
DECLARACION-ACU
LUGO
552134.27/12-1299246
ARIAS LOPEZ EDUARDO
33854859D
DECLARACION-ACU
LUGO
552134.27/12-1299244
ARIAS LOPEZ JOSE
33845717K
DECLARACION-ACU
LUGO
552134.27/12-1299245
ARIAS LOPEZ ROGELIO
33311205Y
DECLARACION-ACU
LUGO
552134.27/12-1299247
ARIAS LOPEZ ROGELIO
33311205Y
DECLARACION-ACU
LUGO
973350.98/14-1329625
ARIAS PACIOS ROSARIO
33575671H
DECLARACION-ACU
LUGO
29723293.98/13-1315646
ARIAS SAMPEDRO JESUS
33814445Y
DECLARACION-ACU
LUGO
6669806.98/14-1347765
ARMESTO DIAZ CESAR
14330211S
DECLARACION-ACU
LUGO
27751430.98/13-1299353
ARQUIROGA PROMOCIONES SL
B27396555
DECLARACION-ACU
LUGO
27751430.98/13-1299354
ARQUIROGA PROMOCIONES SL
B27396555
DECLARACION-ACU
LUGO
27751430.98/13-1299355
ARQUIROGA PROMOCIONES SL
B27396555
DECLARACION-ACU
SOLICITUD-RESOL
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
33576042K
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
11409621B
DECLARACION-ACU
125
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
LUGO
542776.27/12-1329453
ARQUIROGA PROMOCIONES SL
B27396555
DECLARACION-ACU
LUGO
542776.27/12-1329454
ARQUIROGA PROMOCIONES SL
B27396555
DECLARACION-ACU
LUGO
17177893.98/13-1301638
ASCARIZ GUCEMA JAVIER
33333179S
DECLARACION-ACU
LUGO
13492463.98/13-1299296
ASTARIZ FREIRE MARIA JOSE
33305201M
DECLARACION-ACU
LUGO
229110.27/12-1299229
AYUNTAMIENTO DE LUGO
P2702800J
DECLARACION-ACU
LUGO
23374470.98/13-1299310
AYUNTAMIENTO DE LUGO
P2702800J
DECLARACION-ACU
LUGO
41708984.98/13-1329705
BAAMONDE BAAMONDE UBALDINA
33805791T
DECLARACION-ACU
LUGO
41708984.98/13-1329706
BAAMONDE BAAMONDE UBALDINA
33805791T
DECLARACION-ACU
LUGO
26012862.98/13-1299350
BALEA CARBALLES MANUEL
33781492N
DECLARACION-ACU
LUGO
420011.27/12-1299238
BARRAS ELECTRICAS GALAICO ASSTURIANAS SA
A33001983
DECLARACION-ACU
LUGO
518383.27/12-1319015
BARRAS ELECTRICAS GALAICO ASSTURIANAS SA
A33001983
DECLARACION-ACU
LUGO
849015.98/14-1329624
BARRIO YAÑEZ FRANCISCO JAVIER
33318608A
DECLARACION-ACU
LUGO
515270.27/13-1310454
BASADRE LODOS MANUEL
33751579E
SUBSANACIÓN-ACU
LUGO
63755.27/13-1311148
BELLO CENDAN ANTONIO
76561982L
DECLARACION-ACU
LUGO
40280785.98/13-1319025
BLANCO CASTRO JOSE CESAR
33747604A
DECLARACION-ACU
LUGO
4483603.98/14-1329646
BLANCO FERNANDEZ MARIA CARMEN
33775172V
DECLARACION-ACU
LUGO
384731.27/13-1309902
BLANCO MATO GUILLERMINA
35154666V
DECLARACION-ACU
LUGO
384720.27/13-1309908
BLANCO MATO GUILLERMINA
35154666V
DECLARACION-ACU
LUGO
46198611.98/13-1329575
BLANCO PAZ CASIANO
33572440F
DECLARACION-ACU
LUGO
39284626.98/13-1299443
BLANCO PEÑA EVA MARIA
33314614B
DECLARACION-ACU
LUGO
49002505.98/13-1316436
BOURIORUIZ MARIA TERESA
33752071P
DECLARACION-ACU
LUGO
190761.27/14-1335098
CABADO PARDO BEATRIZ
33541294A
DECLARACION-ACU
LUGO
30987014.98/13-1299375
CABADO TEIJEIRO JOSE
44180676E
DECLARACION-ACU
LUGO
336943.98/14-1329617
CACHARRON MOJON OSCAR
34953807V
DECLARACION-ACU
LUGO
336943.98/14-1329618
CACHARRON MOJON OSCAR
34953807V
DECLARACION-ACU
LUGO
43853.98/14-1329613
CAINZOS CHOUSA JOSE LUIS
33819904Z
DECLARACION-ACU
LUGO
43853.98/14-1329614
CAINZOS CHOUSA JOSE LUIS
33819904Z
DECLARACION-ACU
LUGO
24837190.98/13-1319024
CALEFACCION IGLESIAS, SL
B27185628
DECLARACION-ACU
LUGO
27162004.98/13-1299352
CALVO RUIBAL MARIA JESUSA
76848476W
DECLARACION-ACU
LUGO
3158676.98/14-1316441
CAMPELO CASTRO ISABEL
33828777D
DECLARACION-ACU
LUGO
3311383.98/14-1319011
CAMPELO VAZQUEZ JULIO
34193483G
DECLARACION-ACU
LUGO
27959304.98/13-1300656
CAMPOS GONZALEZ GLORIA
33779381V
DECLARACION-ACU
LUGO
11481573.98/13-1313355
CANCELA SARTAL PATRICIA
35314189N
DECLARACION-ACU
LUGO
227205.27/13-1299275
CANDAL COMBA CARLOS
33326711X
DECLARACION-ACU
LUGO
227205.27/13-1299276
CANDAL COMBA CARLOS
33326711X
DECLARACION-ACU
LUGO
18278330.98/13-1299413
CANDAL GIL RAMON MANUEL
33800568K
DECLARACION-ACU
LUGO
8097530.98/14-1329681
CANDO RODRIGUEZ CARLOS
33846523E
DECLARACION-ACU
LUGO
8097530.98/14-1329682
CANDO RODRIGUEZ CARLOS
33846523E
DECLARACION-ACU
LUGO
384775.27/13-1308386
CAPON PEREZ CARLOS
33714774V
DECLARACION-ACU
LUGO
43880421.98/13-1329547
CARBALLIDO RUBINOS JOSE ANTONIO
33822346H
DECLARACION-ACU
LUGO
43880756.98/13-1329548
CARBALLIDO RUBINOS JOSE ANTONIO
33822346H
DECLARACION-ACU
LUGO
62355.27/14-1315576
CARBALLO TEIJEIRO CONSUELO
LUGO
47873652.98/13-1319053
CARBALLO VAZQUEZ ALFONSO LUIS
LUGO
357490.27/14-1339068
CARMONA ALVAREZ MARIA DOLORES
33813744H
DECLARACION-ACU
LUGO
47990224.98/13-1329608
CARRASCO MANSO JOSE LUIS
08107025P
DECLARACION-ACU
LUGO
8480220.98/13-1299410
CARREIRA CASTRO MANUEL
33682022V
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313652
CARREIRA GARCIA EMILIA
33777475C
DECLARACION-ACU
LUGO
442315.27/13-1329501
CARREIRA VAZQUEZ MARIA DOLORES
33845564Y
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
33743460E
DECLARACION-ACU
126
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
LUGO
442315.27/13-1329502
CARREIRA VAZQUEZ MARIA DOLORES
33845564Y
DECLARACION-ACU
LUGO
180644.27/14-1325964
CARRIL GONZALEZ-BARROS ALEJANDRO SERGIO
33312024C
REQUERIMIENTO
LUGO
180644.27/14-1343587
CARRIL GONZALEZ-BARROS ALEJANDRO SERGIO
33312024C
RECURSO-RESOLUC
LUGO
24816923.98/13-1301784
CARUEZO RODRIGUEZ PABLO
33278253J
DECLARACION-ACU
LUGO
49864382.98/13-1329611
CASANOVA SAAVEDRA EVA
44076407N
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313650
CASCUDO BOUZAS JAVIERA
33600421C
DECLARACION-ACU
LUGO
41379225.98/13-1313616
CASMART LUCENSE SL
B27292481
DECLARACION-ACU
LUGO
44956822.98/13-1329565
CASTAÑER Y CASTAÑER SL
B27163989
DECLARACION-ACU
LUGO
6686223.98/14-1329668
CASTAÑO ARIAS JUAN
76546463W
DECLARACION-ACU
LUGO
316864.27/14-1336537
CASTAÑO REBOIRO ROSA MARIA
33307611T
REQUERIMIENTO
LUGO
61924.27/12-1328616
CASTIÑEIRA CABO JOSE ANTONIO
33305489V
DECLARACION-ACU
LUGO
3114996.98/14-1329218
CASTRO ARIAS MARIA PILAR
33835980J
DECLARACION-ACU
LUGO
17914923.98/13-1299412
CASTRO BESTEIRO JOSE BENITO
33840526M
DECLARACION-ACU
LUGO
205004.27/13-1299273
CASTRO CONDE M AUREA LUZ
33804195Z
DECLARACION-ACU
LUGO
47919233.98/13-1319054
CASTRO CRUZ MARIA CARMEN
33773648B
DECLARACION-ACU
LUGO
42827245.98/13-1313579
CASTRO GOMEZ ANGEL
33334165N
DECLARACION-ACU
LUGO
42827245.98/13-1313580
CASTRO GOMEZ ANGEL
33334165N
DECLARACION-ACU
LUGO
42827746.98/13-1313581
CASTRO GOMEZ ANGEL
33334165N
DECLARACION-ACU
LUGO
42827746.98/13-1313582
CASTRO GOMEZ ANGEL
33334165N
DECLARACION-ACU
LUGO
329416.27/13-1329484
CASTRO MOURELO MANUEL
33327766F
DECLARACION-ACU
LUGO
329416.27/13-1329485
CASTRO MOURELO MANUEL
33327766F
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313661
CASTRO PALMEIRO MARIA ESTRELLA
33813386M
LUGO
25277475.98/13-1299347
CASTRO PUMARIÑO FRANCISCO
LUGO
356753.27/12-1338710
CASTRO VARELA MARIA
11984802P
DECLARACION-ACU
LUGO
28061530.98/13-1301648
CASTRO VAZQUEZ JOSE ANTONIO
32568195B
DECLARACION-ACU
LUGO
28646096.98/13-1314774
CDAD PROP C/ RIO NAVIA 31
H27271261
DECLARACION-ACU
LUGO
46911841.98/13-1329590
CEBRAL CAMPELO ANGELA
33581734D
DECLARACION-ACU
LUGO
3315874.98/14-1329634
CEIDE MORENO JESUS
33749002K
DECLARACION-ACU
LUGO
28600460.98/13-1319005
CESAR DORADO SL
B27024371
DECLARACION-ACU
LUGO
19899073.97/14-1336108
CESAR DORADO SL
B27024371
DECLARACION-ACU
LUGO
19899073.97/14-1336109
CESAR DORADO SL
B27024371
DECLARACION-ACU
LUGO
350836.27/14-1338761
CIDRAS ROBLES SALVADOR
36104348Y
RECURSO-RESOLUC
LUGO
28128251.98/13-1299356
CIRCULO DE LAS ARTES
G27006238
DECLARACION-ACU
LUGO
28128251.98/13-1299357
CIRCULO DE LAS ARTES
G27006238
DECLARACION-ACU
LUGO
28128251.98/13-1299358
CIRCULO DE LAS ARTES
G27006238
DECLARACION-ACU
LUGO
28129485.98/13-1329518
CIRCULO DE LAS ARTES
G27006238
DECLARACION-ACU
LUGO
39416952.98/13-1313609
CLINICA MEDICA DINAN SL
B27017706
DECLARACION-ACU
LUGO
192555.27/14-1326964
COBAS VEIGA VICTOR MANUEL
33327804E
LUGO
519772.27/12-1329208
COMUNIDAD DE VECINOS ATIC
DECLARACION-ACU
LUGO
30200273.98/13-1299373
COMUNIDAD PROPIETARIOS
DECLARACION-ACU
LUGO
6669806.98/14-1347764
COMUNIDAD PROPIETARIOS
LUGO
5524724.98/14-1339125
COMUNIDAD PROPIETARIOS SOTANO
92700182Q
DECLARACION-ACU
LUGO
357593.27/14-1344172
CONDE VALES JOSE
33828571X
DECLARACION-ACU
LUGO
38156764.98/13-1315647
CONSTRUCCIONES ARCOBAR SL
B27198993
DECLARACION-ACU
LUGO
280464.27/13-1316198
CONSTRUCCIONES ARCOBAR SL
B27198993
DECLARACION-ACU
LUGO
264342.27/12-1299236
CONSTRUCCIONES ASOCIADOS REBOLO COBAS S
B27167766
DECLARACION-ACU
LUGO
18470211.98/13-1299415
CONSTRUCCIONES I DIAZ MOURIZ SL
B27013143
DECLARACION-ACU
LUGO
18605086.98/12-1339088
CONSTRUCCIONES JOSE MANUEL RIVAS SL
B27133453
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
127
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
LUGO
46599221.98/13-1313688
CORDERO MELLA ROSA MARIA
33547718X
DECLARACION-ACU
LUGO
6644632.98/14-1338934
CORIA BARREIRO FERNANDO
33841471F
DECLARACION-ACU
LUGO
38545371.98/13-1314532
CORRAL FERNANDEZ EVA MARIA
33318381Y
DECLARACION-ACU
LUGO
43880373.98/13-1329546
CORRAL SAAVEDRA GILBERTO
33303571P
DECLARACION-ACU
LUGO
19821314.98/13-1299309
COTO MARIÑO JOSE
34192163H
DECLARACION-ACU
LUGO
270104.27/13-1307800
COUSO IGLESIAS JOSE ANTONIO
78793862W
INSPECTOR-ACTA
LUGO
547750.27/13-1299285
COUTO BUJAN MARIA PILAR
33838274F
DECLARACION-ACU
LUGO
24544074.98/13-1299334
CRUJEIRAS NOCEDA JOSEFA
35931938G
DECLARACION-ACU
LUGO
23374470.98/13-1299320
CRUZ ARIAS JOSE MANUEL
33349762S
DECLARACION-ACU
LUGO
43873432.98/13-1313625
CRUZ RUBINOS MANUEL
33780466K
DECLARACION-ACU
LUGO
46237085.98/13-1329577
CRUZ RUBINOS PILAR
33783561B
DECLARACION-ACU
LUGO
44632781.98/13-1313634
CRUZADO LORENZO JOSE
33831819S
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313656
CUPEIRO PIÑEIRO EFREN
33321425Z
DECLARACION-ACU
LUGO
429096.27/13-1310976
DACAL PALMEIRO ALEJO
33588069L
DECLARACION-ACU
LUGO
23374470.98/13-1299329
DE ABEL VILELA FERNANDO ADOLFO
33303707Y
DECLARACION-ACU
LUGO
4500882.98/12-1311144
DELGADO PAZ ABELARDO
33771580J
DECLARACION-ACU
LUGO
270222.27/13-1307719
DEVESA PARGA MARIA LUZ
33312573V
INSPECTOR-ACTA
LUGO
17401576.98/12-1316389
DIAZ CALVO FRANCISCO
33593664W
DECLARACION-ACU
LUGO
17401576.98/12-1316390
DIAZ CALVO FRANCISCO
33593664W
DECLARACION-ACU
LUGO
17401576.98/12-1316391
DIAZ CALVO FRANCISCO
33593664W
DECLARACION-ACU
LUGO
17401576.98/12-1316392
DIAZ CALVO FRANCISCO
33593664W
DECLARACION-ACU
LUGO
17401576.98/12-1316393
DIAZ CALVO FRANCISCO
33593664W
DECLARACION-ACU
LUGO
195473.27/12-1299227
DIAZ CASTRO JOSE ANGEL
33846933H
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313645
DIAZ GONZALEZ COSNTANTINO
33660226W
DECLARACION-ACU
LUGO
191811.27/12-1328621
DIAZ GONZALEZ M DE LOS DOLORES
33798910L
DECLARACION-ACU
LUGO
384775.27/13-1308393
DIAZ LOPEZ MARIA LUZ
33860841B
DECLARACION-ACU
LUGO
43912960.98/13-1313627
DIAZ LOUZAO ANGEL
33753413Q
DECLARACION-ACU
LUGO
43917650.98/13-1313628
DIAZ LOUZAO ANGEL
33753413Q
DECLARACION-ACU
LUGO
19821314.98/13-1299302
DIAZ RODRIGUEZ JOSE
33757286W
LUGO
75843.27/14-1406948
DIAZ RODRIGUEZ JOSE
LUGO
429122.27/13-1310933
DOVAL RODRIGUEZ LUIS
LUGO
25805415.98/13-1319003
DOZACLIN, SL
B27309582
DECLARACION-ACU
LUGO
45483373.98/13-1329569
DUARTE FERNANDEZ JOSE
33837499Z
DECLARACION-ACU
LUGO
41239015.98/13-1319026
EIRIZ MOURIZ JOSE
34224121Y
DECLARACION-ACU
LUGO
183724.27/14-1326522
EIROA SOUTO MANUEL
33306139T
DECLARACION-ACU
LUGO
3127191.98/14-1329631
ELENA DEL RIO
33629793K
DECLARACION-ACU
LUGO
23374470.98/13-1299312
ENGROBA LOPEZ MERCEDES
33838961G
DECLARACION-ACU
LUGO
39928280.98/13-1314786
EQUALTECNIA, SL
B27359686
DECLARACION-ACU
LUGO
429284.27/13-1310759
ESCOLANTE CARLOTA TERESA
LUGO
384775.27/13-1308394
ESCOLANTE CASTRO LEONARDO
33574976J
LUGO
429284.27/13-1310740
ESCOLANTE CASTRO LEONARDO
33574976J
DECLARACION-ACU
LUGO
41435391.98/13-1299452
ESCOLANTE FERREIRO RAMON
33577796G
DECLARACION-ACU
LUGO
323411.27/13-1324740
ESPIÑA CAMPO MARCOS
33537695S
SUBSANACION-INI
LUGO
44290514.98/13-1313631
EXPOSITO LOPEZ JOAQUIN
33840556N
DECLARACION-ACU
LUGO
18440940.98/13-1313603
FALCON VEIGA M SANDRA
33346270L
DECLARACION-ACU
LUGO
19821314.98/13-1299298
FERNANDEZ AGUIAR JOSE
33539931C
DECLARACION-ACU
LUGO
20290373.98/13-1315639
FERNANDEZ BARREIRA DAVID
76570575X
DECLARACION-ACU
LUGO
41330365.98/13-1319029
FERNANDEZ CARRETERO ELISA
33760484A
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
33826647H
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
128
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
LUGO
429133.27/13-1310918
FERNANDEZ CASTRO ALEJO
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313654
FERNANDEZ CID LUIS
LUGO
113610.27/11-1299203
FERNANDEZ FERNANDEZ CARMEN
33777781G
DECLARACION-ACU
LUGO
537084.27/13-1304902
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL
33827557P
RECURSO-RESOLUC
LUGO
34377070.98/12-1299408
FERNANDEZ FLORES MARIA JOSEFA
33842291E
DECLARACION-ACU
LUGO
41677860.98/13-1329536
FERNANDEZ FREIRE JOSE MANUEL
33318349C
DECLARACION-ACU
LUGO
5235.27/11-1299200
FERNANDEZ GONZALEZ LUZ DIVINA
33344520V
DECLARACION-ACU
LUGO
505691.27/13-1320465
FERNANDEZ GONZALEZ M ISABEL
33853885R
DECLARACION-ACU
LUGO
505691.27/13-1320467
FERNANDEZ GONZALEZ M ISABEL
33853885R
DECLARACION-ACU
LUGO
43865636.98/13-1314789
FERNANDEZ JACOB RUBEN PABLO
33539162X
DECLARACION-ACU
LUGO
357626.27/14-1339303
FERNANDEZ LOPEZ JULIO
33844217Q
DECLARACION-ACU
LUGO
39686931.98/13-1313613
FERNANDEZ LOPEZ MARIA CARMEN
33814928Y
DECLARACION-ACU
LUGO
43882042.98/13-1313589
FERNANDEZ MONTERO VALERIANO
33720500Q
LUGO
161162.27/14-1319520
FERNANDEZ NUÑEZ JOSE
LUGO
48762486.98/13-1316435
FERNANDEZ PEINO FELIX
33344637L
DECLARACION-ACU
LUGO
41413831.98/13-1319032
FERNANDEZ PRADO PAZ
33768115K
DECLARACION-ACU
LUGO
45163812.98/13-1319038
FERNANDEZ RODEIRO EDUARDO
33592889D
DECLARACION-ACU
LUGO
39624292.98/13-1313611
FERNANDEZ RODRIGUEZ VICENTE
33823391M
DECLARACION-ACU
LUGO
24544074.98/13-1299343
FERNANDEZ SAAVEDRA FELISA
33752465B
DECLARACION-ACU
LUGO
135122.27/11-1316189
FERNANDEZ SENANDE MARIA JOSE
33305188S
DECLARACION-ACU
LUGO
135122.27/11-1316190
FERNANDEZ SENANDE MARIA JOSE
33305188S
DECLARACION-ACU
LUGO
23374470.98/13-1299317
FERNANDEZ SEOANE ACACIO
33604379E
DECLARACION-ACU
LUGO
27714212.98/13-1301649
FERNANDEZ TABOADA JOSE LUIS
33843654M
DECLARACION-ACU
LUGO
27714212.98/13-1301650
FERNANDEZ TABOADA JOSE LUIS
33843654M
DECLARACION-ACU
LUGO
291981.27/14-1344174
FERNANDEZ VARELA PAZ
33578405S
DECLARACION-ACU
LUGO
233903.27/13-1329470
FERNANDEZ VAZQUEZ EVA MARIA
33338036L
DECLARACION-ACU
LUGO
44546180.98/13-1313633
FERRANCHIN SL
B27255611
DECLARACION-ACU
LUGO
43866303.98/13-1299455
FERREIRO ABUIN EDELMIRO
33752806F
DECLARACION-ACU
LUGO
42260842.98/13-1313620
FERREIRO FERRO MARIA JESUS
33849404M
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313647
FERREIRO LENCE JOSE
33309339A
DECLARACION-ACU
LUGO
24544074.98/13-1299339
FERREIRO RODRIGUEZ MONTSERRAT
33323128S
DECLARACION-ACU
LUGO
429100.27/13-1310955
FERRER VILA TERESA
LUGO
41432436.98/13-1319034
FERRERIA DEVESA EMILIO
33739057N
DECLARACION-ACU
LUGO
26441822.98/13-1314790
FISIOTERAPIA LUGO, SL
B27163104
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313662
FLORES DIAZ JOSE
33576988R
DECLARACION-ACU
LUGO
18653891.98/13-1313359
FLORES MENDEZ MARGARITA
33802043R
DECLARACION-ACU
LUGO
5347020.98/14-1329657
FLORES REAL DOMINGO
33714921A
DECLARACION-ACU
LUGO
188226.27/11-1313553
FOLGUEIRA EXPOSITO REINALDO PAULINO
76552632F
DECLARACION-ACU
LUGO
4208492.98/14-1316443
FONTAO RODRIGUEZ EMILIO
34228112H
DECLARACION-ACU
LUGO
170391.27/13-1324936
FONTE VELLA 1548 PROMOCIONES
B27391754
SUBSANACION-INI
LUGO
232816.27/14-1327557
FOUCE VILA JOSE
33575117Q
DECLARACION-AUD
LUGO
47189284.98/13-1319045
FOUZ CABANA MANUEL
33605449B
DECLARACION-ACU
LUGO
21442153.98/13-1301734
FRAGA IGLESIA CARLOS
33829172J
DECLARACION-ACU
LUGO
42081944.98/13-1313619
FRAGA VAZQUEZ ESPERANZA
33788574X
DECLARACION-ACU
LUGO
50197033.98/13-1329612
FRANCO DA ROCHA ARMANDO
33549981L
DECLARACION-ACU
LUGO
18724311.98/13-1319023
FREIRE LAGE MANUELA
33603206E
DECLARACION-ACU
LUGO
12404210.98/13-1313356
FUNDACION CAMIÑA SOCIAL
G27381797
DECLARACION-ACU
LUGO
24544074.98/13-1299333
GABARRI MONTOYA MARA
33556513L
DECLARACION-ACU
33583761N
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
DECLARACION-ACU
129
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
LUGO
8169431.98/13-1313352
GABERAUTO SL
B27208917
DECLARACION-ACU
LUGO
43447143.98/13-1313586
GADIN GRANDA MAGDALENA
33607660Z
DECLARACION-ACU
LUGO
384720.27/13-1309909
GALLEGO RODRIGUEZ GENOVEVA
33586594Q
DECLARACION-ACU
LUGO
1147683.98/13-1299288
GANDARAS CALDEIRO MARIA CARMEN
33797571Z
DECLARACION-ACU
LUGO
1072.27/14-1305022
GARCIA ARIAS JESUS
33601811F
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313685
GARCIA ARIAS JOSE ANTONIO
33307811Q
DECLARACION-ACU
LUGO
6669806.98/14-1347758
GARCIA ARIAS JOSE ANTONIO
33307811Q
DECLARACION-ACU
LUGO
23374470.98/13-1299326
GARCIA BAHAMONDE JESUS
33855454Y
DECLARACION-ACU
LUGO
44080492.98/13-1329550
GARCIA BARBA JOSE LUIS
33795495P
DECLARACION-ACU
LUGO
44080492.98/13-1329551
GARCIA BARBA JOSE LUIS
33795495P
DECLARACION-ACU
LUGO
23374470.98/13-1299314
GARCIA BARREIRO DOMINGO
33856189M
DECLARACION-ACU
LUGO
40592716.98/13-1300646
GARCIA BOTANA ENRIQUE
76368317Z
DECLARACION-ACU
LUGO
42940100.98/13-1299453
GARCIA CANEDO SONIA
33339624C
DECLARACION-ACU
LUGO
429166.27/13-1310866
GARCIA CORDERO MANUEL
76615556A
DECLARACION-ACU
LUGO
39843893.98/13-1329530
GARCIA FIGUEROA CELESTINO
33757113J
DECLARACION-ACU
LUGO
165340.27/14-1330650
GARCIA GARCIA MARIA PAZ
33773950Z
DECLARACION-ACU
LUGO
28895650.98/13-1299363
GARCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO
33811006V
DECLARACION-ACU
LUGO
39624292.98/13-1313612
GARCIA MADARRO JOSEFA
33807671V
DECLARACION-ACU
LUGO
4977184.98/13-1299293
GARCIA PAZ MANUEL JESUS
33752324P
DECLARACION-ACU
LUGO
61924.27/12-1328619
GARCIA PENAS CONCEPCION
33588817P
DECLARACION-ACU
LUGO
25200836.98/13-1299423
GARCIA PORTOMEÑE MANUEL
33200199K
DECLARACION-ACU
LUGO
438756.27/13-1329500
GARCIA PRADA JUAN
09972250W
DECLARACION-ACU
LUGO
4528786.98/14-1329647
GARCIA REGUEIRA MARIA LOURDES
33770725D
DECLARACION-ACU
LUGO
4528786.98/14-1329648
GARCIA REGUEIRA MARIA LOURDES
33770725D
DECLARACION-ACU
LUGO
4528786.98/14-1329650
GARCIA REGUEIRA MARIA LOURDES
33770725D
DECLARACION-ACU
LUGO
26263580.98/13-1299351
GARCIA RODRIGUEZ JESUS
33823238J
DECLARACION-ACU
LUGO
21947671.98/13-1315633
GARCIA RODRIGUEZ VICTORINO
76547583H
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313646
GARCIA ROJO ANTONIO
33721555J
DECLARACION-ACU
LUGO
6669806.98/14-1347760
GARCIA VILA MANUEL
76617259G
DECLARACION-ACU
LUGO
6938864.98/14-1337853
GAY GAY EVARISTO
33627892Y
DECLARACION-ACU
LUGO
102292.27/14-1314292
GAYOSO FERNANDEZ ANTONIO
33771781F
SUBSANACIÓN-ACU
LUGO
19832.27/13-1324667
GAYOSO FERNANDEZ GABRIEL
LUGO
194600.27/13-1299269
GAZOL VAZQUEZ JOSE MANUEL
33792402C
DECLARACION-ACU
LUGO
370904.27/14-1342741
GESTIONES Y DESARROLLOS PATRIMONIALES SA
A80573173
SUBSANACION-INI
LUGO
357582.27/14-1339187
GOMEZ BLANCO FELISA
LUGO
46599221.98/13-1313670
GOMEZ FERNANDEZ MANUEL
34395255C
DECLARACION-ACU
LUGO
3164792.98/14-1329632
GOMEZ GOMEZ JOSE
33791752Z
DECLARACION-ACU
LUGO
23108864.98/13-1315660
GOMEZ GONZALEZ MARIA
33780239R
DECLARACION-ACU
LUGO
41980083.98/13-1313618
GOMEZ IGLESIAS ANTONIO
33610676V
DECLARACION-ACU
LUGO
18168636.98/13-1315687
GOMEZ LENCE MANUEL
33819851F
DECLARACION-ACU
LUGO
196276.27/13-1299271
GOMEZ SEIJAS MANUEL
33831637V
LUGO
384731.27/13-1309896
GOMEZ TEIJEIRO LEONOR
LUGO
384742.27/13-1308423
GOMEZ TEIJEIRO MANUEL
33588769Y
DECLARACION-ACU
LUGO
40245995.98/13-1299446
GOMEZ VILA MARIA CONCEPCION
33802021W
DECLARACION-ACU
LUGO
19821314.98/13-1299303
GONZALEZ CASTRO EMILIA
33643920A
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313672
GONZALEZ FERNANDEZ DAVID
33721240C
DECLARACION-ACU
LUGO
429203.27/13-1310823
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE
33718281M
DECLARACION-ACU
LUGO
429192.27/13-1310837
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE
33718281M
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
130
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
B.O.P de Lugo
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
LUGO
384661.27/13-1309967
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA AURORA
33787110H
NIF/CIF
DECLARACION-ACU
Procedimiento
LUGO
46599221.98/13-1313673
GONZALEZ GARCIA JOSE ANTONIO
33742676C
DECLARACION-ACU
LUGO
46822904.98/13-1319044
GONZALEZ PEREZ MARIA CONSUELO
34927729K
DECLARACION-ACU
LUGO
377521.27/14-1342835
GONZALEZ RICO MARIA SOL
33316372K
DECLARACION-ACU
LUGO
438756.27/13-1329497
GONZALEZ ROUCO ANTONIO
33341909M
DECLARACION-ACU
LUGO
438756.27/13-1329498
GONZALEZ ROUCO ANTONIO
33341909M
DECLARACION-ACU
LUGO
438756.27/13-1329499
GONZALEZ ROUCO CARMEN
33341853H
DECLARACION-ACU
LUGO
47697506.98/13-1319048
GONZALVES QUINTELA ANTONIO
33828142H
DECLARACION-ACU
LUGO
5235.27/11-1299199
GRANDE CEIDE LUIS JOSE
33792211J
DECLARACION-ACU
LUGO
31117866.98/12-1299256
GRANDIO FRAGA LUISA
33827776C
DECLARACION-ACU
LUGO
31117866.98/12-1299257
GRANDIO FRAGA LUISA
33827776C
DECLARACION-ACU
LUGO
31117866.98/12-1299255
GRANDIO FRAGA MARIA ELENA
33833609B
DECLARACION-ACU
LUGO
34525805.98/12-1299259
GRANDIO PEREZ JOSE
33753900C
DECLARACION-ACU
LUGO
21913146.98/13-1299420
GRANDIO SECO LUZ
33798094P
DECLARACION-ACU
LUGO
31117866.98/12-1299258
GRANDIO SEIJAS EDUARDO
33591498K
DECLARACION-ACU
LUGO
141374.27/12-1299220
GRANDIO VILLAR MARIA FELISA
33853234V
DECLARACION-ACU
LUGO
45025540.98/13-1316432
GRUP LUCUS AUGUSTI SL U
B27276633
DECLARACION-ACU
LUGO
528986.27/13-1307096
GUERRA PEREZ SEGUNDO
33350931B
RECURSO-AUDIENC
LUGO
3115372.98/14-1316439
GUTIERREZ CABARCOS JESUS MARIANO
33838709M
DECLARACION-ACU
LUGO
40567973.98/13-1299448
HERMIDA LOZANO MARIA LUZ
33819258N
DECLARACION-ACU
LUGO
849015.98/14-1329623
HERMIDA OROSA ELISEO
33850918R
DECLARACION-ACU
LUGO
166073.27/13-1299265
HORTAS VAZQUEZ ALBERTO
33343222F
DECLARACION-ACU
LUGO
166073.27/13-1299266
HORTAS VAZQUEZ ALBERTO
33343222F
DECLARACION-ACU
LUGO
5235.27/11-1299197
HUERTA CORTON JOSE LUIS
33316499X
DECLARACION-ACU
LUGO
4952905.98/13-1313350
IGLESIAS CELA MARIA JOSE
33858035B
LUGO
37291111.98/13-1299389
IGLESIAS IGLESIAS JUANA
LUGO
579655.27/11-1316388
IGLESIAS NAVIA MANUEL
33760769N
DECLARACION-ACU
LUGO
43875694.98/13-1329545
INFANTE SEIJAS FLORENTINO
34227249Y
DECLARACION-ACU
LUGO
19370912.98/13-1301771
INGAPAN INVERSORES SLU
B38610663
DECLARACION-ACU
LUGO
387962.27/12-1299237
INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO
Q6550004C
DECLARACION-ACU
LUGO
12691066.98/13-1299294
INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO
Q6550004C
DECLARACION-ACU
LUGO
12691066.98/13-1299295
INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO
Q6550004C
DECLARACION-ACU
LUGO
6890833.98/13-1347728
INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO
Q6550004C
DECLARACION-ACU
LUGO
37870151.98/13-1299431
INVERSIONES FOXI, SL
B15916455
DECLARACION-ACU
LUGO
28603046.98/13-1313605
INVERSIONES MEILAN BELLON, SL
B27238039
DECLARACION-ACU
LUGO
513450.27/11-1329445
LAGE COBAS MARIA MANUELA
33614025P
DECLARACION-ACU
LUGO
336265.27/14-1337225
LAGE SANFIZ MARIA MONTSERRAT
33333837Y
SUBSANACION-INI
LUGO
46599221.98/13-1313681
LAMAS VIVERO ALVARO
33638908M
DECLARACION-ACU
LUGO
23374470.98/13-1299323
LAREU ARIAS ANTONIO
33794115P
DECLARACION-ACU
LUGO
19821314.98/13-1299308
LATAS ABEL INES
33572480R
DECLARACION-ACU
LUGO
384775.27/13-1308383
LATAS SEIJAS JOSE ANGEL
33302470B
DECLARACION-ACU
LUGO
429376.27/13-1310145
LAZARE LOPEZ OTILIA
33785121F
DECLARACION-ACU
LUGO
47990224.98/13-1329607
LEGASPI BASANTA JACINTO ANTONIO
33808509G
DECLARACION-ACU
LUGO
47990224.98/13-1329603
LEGASPI BASANTA JOSEFA
33792865T
DECLARACION-ACU
LUGO
14661986.98/13-1315659
LENZA ENGROBA SERGIO
33576994F
DECLARACION-ACU
LUGO
3542976.98/14-1319074
LODEIRO MEJUTO JOSE LUIS
33324607E
DECLARACION-ACU
LUGO
23374470.98/13-1299327
LODOS ONEGA CONSTANTINO
33605412C
DECLARACION-ACU
LUGO
498190.27/13-1341292
LOPEZ AIRA CARMEN
10065955M
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
131
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
LUGO
46599221.98/13-1313658
LOPEZ ARIAS JUAN LUIS
33334012C
DECLARACION-ACU
LUGO
429354.27/13-1310714
LOPEZ ARMESTO DIONISIO
33837912J
DECLARACION-ACU
LUGO
40277020.98/13-1313572
LOPEZ ASENJO MARIA LOURDES
33320651E
DECLARACION-ACU
LUGO
6686223.98/14-1329666
LOPEZ CABANAS M ANGELA
33805522F
DECLARACION-ACU
LUGO
6686223.98/14-1329667
LOPEZ CABANAS M ANGELA
33805522F
DECLARACION-ACU
LUGO
561330.27/11-1299210
LOPEZ CASTRO JESUS
33591796C
LUGO
429376.27/13-1310151
LOPEZ CASTRO MANUELA
DECLARACION-ACU
LUGO
429236.27/13-1310798
LOPEZ CEDRON TERESA Y JESUS
DECLARACION-ACU
LUGO
46567426.98/13-1313597
LOPEZ CEIDE JOSE ANTONIO
33814099M
DECLARACION-ACU
LUGO
126431.27/13-1329461
LOPEZ CORREDOIRA JESUS
33717556Q
DECLARACION-ACU
LUGO
429284.27/13-1310738
LOPEZ ESCOLANTE AVELINO
33592533K
DECLARACION-ACU
LUGO
28622355.98/13-1313569
LOPEZ FERNANDEZ JOSE
LUGO
27522003.98/13-1301786
LOPEZ FERNANDEZ LUIS
33855009K
DECLARACION-ACU
LUGO
44706841.98/13-1329563
LOPEZ FERNANDEZ MARIA MAR
33845027K
DECLARACION-ACU
LUGO
8364543.98/13-1315628
LOPEZ FERREIRO DAVID
33580491P
DECLARACION-ACU
LUGO
328683.27/13-1329483
LOPEZ FERREIRO DAVID
33580491P
DECLARACION-ACU
LUGO
429273.27/13-1310783
LOPEZ FERREIRO EVARISTO
LUGO
49419020.98/13-1319063
LOPEZ FREIRE DIAZ JOSE CARLOS
33320324V
DECLARACION-ACU
LUGO
43873432.98/13-1313626
LOPEZ GOMEZ ANGEL
33316787E
DECLARACION-ACU
LUGO
24544074.98/13-1299344
LOPEZ LOPEZ GONZALO
33319159W
DECLARACION-ACU
LUGO
429365.27/13-1310684
LOPEZ LOPEZ JOSE
LUGO
430474.27/13-1336488
LOPEZ LOPEZ LORENZO
33730896Q
SUBSANACIÓN-ACU
LUGO
430474.27/13-1337170
LOPEZ LOPEZ LORENZO
33730896Q
SUBSANACIÓN-ACU
LUGO
38022224.98/13-1299432
LOPEZ LOPEZ MANUEL
33334620F
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313653
LOPEZ LOPEZ MANUEL
33599119Y
DECLARACION-ACU
LUGO
43457271.98/13-1313624
LOPEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN
33838100V
DECLARACION-ACU
LUGO
83241.27/14-1319340
LOPEZ MARTINEZ BERTA LUISA
34919058K
DECLARACION-ACU
LUGO
83252.27/14-1319354
LOPEZ MARTINEZ BERTA LUISA
34919058K
RECURSO-RESOLUC
LUGO
86601.27/13-1336630
LOPEZ MARTINEZ BERTA LUISA
34919058K
SUBSANACION-ACU
LUGO
47697812.98/13-1329599
LOPEZ MENDEZ MARIA
33574151Q
DECLARACION-ACU
LUGO
7137340.98/14-1329674
LOPEZ MERA JUAN CARLOS
33314036P
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313687
LOPEZ MUÑIZ MARIA
33314120T
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313693
LOPEZ OZORES CELIA
33628490Y
DECLARACION-ACU
LUGO
389384.27/13-1329489
LOPEZ PALLIN MARIA DOLORES
33796060K
DECLARACION-ACU
LUGO
389384.27/13-1329491
LOPEZ PALLIN MARIA DOLORES
33796060K
DECLARACION-ACU
LUGO
3124074.98/14-1319073
LOPEZ PENAS JOSE
33623631T
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313642
LOPEZ PEREZ MANUEL
33773559Z
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313683
LOPEZ PEREZ MANUEL
33738678R
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313678
LOPEZ PEREZ MATILDE
33745849L
DECLARACION-ACU
LUGO
23374470.98/13-1299325
LOPEZ PEREZ NEMESIO
33826326L
DECLARACION-ACU
LUGO
23374470.98/13-1299331
LOPEZ PRADO LUIS
33604141Z
DECLARACION-ACU
LUGO
547842.27/11-1299208
LOPEZ REGO FILOMENA
33574768N
DECLARACION-ACU
LUGO
18148104.98/13-1315637
LOPEZ RODRIGUEZ OTILIA
33629441Z
DECLARACION-ACU
LUGO
33408686.98/13-1299379
LOPEZ SANCHEZ MARIA ANUNCIA
33605375Y
DECLARACION-ACU
LUGO
6669806.98/14-1347763
LOPEZ SANTOS MANUEL
33852503E
DECLARACION-ACU
LUGO
43871376.98/13-1313588
LOPEZ SOMOZA JESUS
33604325Z
DECLARACION-ACU
LUGO
24544074.98/13-1299340
LOPEZ SUAREZ ANDRES
33581847F
DECLARACION-ACU
LUGO
546884.27/13-1307130
LOPEZ SUAREZ MARTA
33347183N
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
132
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
LUGO
361023.27/13-1308363
LOPEZ TEIJEIRO DOSITEO
LUGO
429155.27/13-1310870
LOPEZ TORRON JOSEFA
LUGO
429144.27/13-1310910
LUGO
214760.27/14-1324015
LUGO
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
DECLARACION-ACU
33778759Q
DECLARACION-ACU
LOPEZ TORRON JOSEFA
33778759Q
DECLARACION-ACU
LOPEZ VALDES OSCAR
33323342E
DECLARACION-ACU
23374470.98/13-1299330
LOPEZ VARELA JOSE
33715529J
DECLARACION-ACU
LUGO
1072.27/14-1305025
LOPEZ VARELA JOSE
33586111Q
DECLARACION-ACU
LUGO
40445134.98/13-1329531
LOPEZ VAZQUEZ AUREA
33780856C
DECLARACION-ACU
LUGO
7875221.98/14-1339321
LOPEZ VAZQUEZ JOSE
34228230K
DECLARACION-ACU
LUGO
429225.27/13-1310805
LOPEZ VAZQUEZ JULIO
34168015C
DECLARACION-ACU
LUGO
43792954.98/13-1339310
LOPEZ VIAN JORGE
76566820G
DECLARACION-ACU
LUGO
429192.27/13-1310840
LOPEZ VILA ANGEL
LUGO
34213535.98/13-1315689
LOPEZ VILA JOSE LUIS
LUGO
15736210.98/13-1299297
LUGO
389384.27/13-1329492
LUGO
430474.27/13-1336487
LUGO
LUGO
DECLARACION-ACU
33852626F
DECLARACION-ACU
LOPEZ VILA MARIA DEL CARMEN
33739836D
DECLARACION-ACU
LOPEZ VILAR ANGEL
33588083X
DECLARACION-ACU
LORENZANA TEIJEIRO MARIA CARMEN
33802963R
SUBSANACIÓN-ACU
430474.27/13-1337169
LORENZANA TEIJEIRO MARIA CARMEN
33802963R
429170.27/13-1310697
LORENZO EXPOSITO JOSE LUIS
DECLARACION-ACU
LUGO
429181.27/13-1310845
LORENZO EXPOSITO JOSE LUIS
DECLARACION-ACU
LUGO
42815441.98/13-1313577
LORIDO LOPEZ MARIA
00052986V
DECLARACION-ACU
LUGO
28659050.98/13-1299360
LOVELLE VAZQUEZ MANUEL
33776136S
DECLARACION-ACU
LUGO
4500882.98/12-1311142
LOVELLE VAZQUEZ MANUEL
33776136S
DECLARACION-ACU
LUGO
742991.98/14-1329621
LUGILDE SEIJAS MARIA JOSE
33316291D
DECLARACION-ACU
LUGO
742991.98/14-1329622
LUGILDE SEIJAS MARIA JOSE
33316291D
DECLARACION-ACU
LUGO
429354.27/13-1310708
M DIAZ Y PRIETO SA
A27002401
DECLARACION-ACU
LUGO
25257971.98/13-1301787
MABOAREZA, SL
B27249291
DECLARACION-ACU
LUGO
7709192.98/14-1329679
MAESTRE SAMPEDRO TERESA
33751686Z
DECLARACION-ACU
LUGO
23374470.98/13-1299319
MAGADAN ANTOMIL JOSE
33757376T
DECLARACION-ACU
LUGO
384720.27/13-1309910
MARTINEZ LUACES RAMON
33586593S
DECLARACION-ACU
LUGO
14233483.98/14-1339113
MASEDA LORENZO ROBUSTIANO
33703106X
DECLARACION-ACU
LUGO
38319702.98/13-1329525
MASEDA MEJUTO PILAR
33316319Z
DECLARACION-ACU
LUGO
38319702.98/13-1329526
MASEDA MEJUTO PILAR
33316319Z
DECLARACION-ACU
LUGO
39095092.98/13-1299439
MATEO MERA CARMEN
33742355K
DECLARACION-ACU
LUGO
270093.27/13-1307803
MATEOS MONTENEGRO MANUEL
33842282J
INSPECTOR-ACTA
LUGO
30200273.98/13-1299367
MEDINA HIDALGO FELIPE
36944000C
DECLARACION-ACU
LUGO
357556.27/14-1339107
MEILAN CASTRO JUAN CARLOS
33852254A
DECLARACION-ACU
LUGO
357556.27/14-1339109
MEILAN CASTRO JUAN CARLOS
33852254A
DECLARACION-ACU
LUGO
357556.27/14-1339108
MEILAN CASTRO LUIS ANTONIO
33826375E
DECLARACION-ACU
LUGO
42412871.98/13-1329538
MEILAN MOURE ANGEL
33623294P
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313651
MELLA ABAD JOSE LUIS
33856274K
DECLARACION-ACU
LUGO
12771183.98/13-1313357
MENDEZ DONEGA JUAN FRANCISCO
33838189Z
DECLARACION-ACU
LUGO
17421585.98/13-1315636
MENDEZ FERNANDEZ MARIA NORMA
33836703T
DECLARACION-ACU
LUGO
47990224.98/13-1329606
MENDEZ LOPEZ CELSO
33590233K
DECLARACION-ACU
LUGO
6669806.98/14-1347756
MENDEZ OBENAT HONORATO
76520169C
DECLARACION-ACU
LUGO
270115.27/13-1307794
MENDEZ SANCHEZ MARIA DESIRE
32687499Z
INSPECTOR-ACTA
LUGO
25132656.98/13-1299345
MERA VAZQUEZ MARIA GLORIA
33824607W
DECLARACION-ACU
LUGO
46866120.98/13-1329585
MERODIO VAZQUEZ JOSE LUIS
33802902D
DECLARACION-ACU
LUGO
203232.27/13-1299272
MIGUEZ LIS ANA MARIA
33326432F
DECLARACION-ACU
LUGO
5172506.98/14-1339116
MINARA LUCUS SL
B27441427
DECLARACION-ACU
SUBSANACIÓN-ACU
133
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
LUGO
5235.27/11-1299194
MIRAGAYA RIO EMILIO
33806854M
DECLARACION-ACU
LUGO
41290222.98/13-1319028
MIRANDA FERNANDEZ ANGELICA
14858861X
DECLARACION-ACU
LUGO
23374470.98/13-1299332
MON ALVAREZ GERARDO
33814655D
LUGO
384672.27/13-1309954
MONTECELOS PRADO JOSE
LUGO
429133.27/13-1310917
MONTERO LOPEZ FRANCISCO
33594303C
LUGO
492726.27/13-1329512
MONTES RODRIGUEZ ANTONIO
33760458T
DECLARACION-ACU
LUGO
4528786.98/14-1329649
MONTOUTO LAGE DOMINICIANA
33572422N
DECLARACION-ACU
LUGO
501266.27/12-1299240
MONTOUTO OTERO CONCEPCION
33822199D
DECLARACION-ACU
LUGO
501266.27/12-1299241
MONTOUTO OTERO CONCEPCION
33822199D
DECLARACION-ACU
LUGO
501266.27/12-1299242
MONTOUTO OTERO CONCEPCION
33822199D
DECLARACION-ACU
LUGO
606362.27/11-1329448
MORENO DAMIL ERMINIA
33585191Q
DECLARACION-ACU
LUGO
429144.27/13-1310902
MOURELOS CASTRO JOSE
LUGO
356753.27/12-1338694
MOURENZA LOPEZ CONCEPCION
33832395Q
DECLARACION-ACU
LUGO
25188494.98/13-1299346
MOURIZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO
33856541N
DECLARACION-ACU
LUGO
47990224.98/13-1329604
MOURIZ ROSENDO PAULA
34628134R
DECLARACION-ACU
LUGO
38829630.98/13-1329527
MUIÑA RODRIGUEZ JOSE CARLOS
33853949L
DECLARACION-ACU
LUGO
33088801.98/13-1299378
MUÑIZ VIZOSO FERNANDO
76576054S
DECLARACION-ACU
LUGO
46607455.98/13-1329581
NEIRA BOUDON ANTONIO
33603953X
DECLARACION-ACU
LUGO
429284.27/13-1310748
NEIRA TEIJEIRO MARIA ELENA
33305615M
DECLARACION-ACU
LUGO
10216205.98/14-1329687
NEIRA VAZQUEZ MARIA ELENA
33782041D
DECLARACION-ACU
LUGO
431631.27/13-1307770
NORVIUR SL
B27329473
RECURSO-RESOLUC
LUGO
431631.27/13-1307771
NORVIUR SL
B27329473
RECURSO-RESOLUC
LUGO
41433206.98/13-1319035
NOVO PEREZ JOSE
33814314J
DECLARACION-ACU
LUGO
28792820.98/13-1313361
NOVO ROCA MARIA ISABEL
33853150W
DECLARACION-ACU
LUGO
258241.27/14-1351038
NOVO ROMAY HERMINIA
33583791L
RECURSO-RESOLUC
LUGO
26810.27/14-1303259
NUÑEZ FERREIRO ANGEL
33715254Z
SUBSANACION-INI
LUGO
26810.27/14-1303256
NUÑEZ FERREIRO TRINIDAD
33592831C
SUBSANACION-INI
LUGO
4500882.98/12-1311145
NUÑEZ FERREIRO TRINIDAD
33592831C
DECLARACION-ACU
LUGO
498190.27/13-1341294
NUÑEZ JUANES SEVERINO
76567495N
DECLARACION-ACU
LUGO
21947671.98/13-1315634
NUÑEZ PEREZ M ANGELES
33310603W
DECLARACION-ACU
LUGO
28913194.98/13-1299429
OFICINAS ADMINISTRATIVAS SAGAL
B27104553
DECLARACION-ACU
LUGO
57505.27/08-1319000
OTERO VILLAMARIN MARIA ROSARIO
33739194B
DECLARACION-ACU
LUGO
38927162.98/13-1300648
PACIO ABUIN CASIMIRO
33605531R
DECLARACION-ACU
LUGO
246680.27/13-1299277
PAEZ ALBA ELIAS
25323796Z
DECLARACION-ACU
LUGO
246680.27/13-1299278
PAEZ ALBA ELIAS
25323796Z
DECLARACION-ACU
LUGO
148002.27/13-1337159
PALACIOS BOCELO M FELICITAS
33819714P
RECURSO-RESOLUC
LUGO
46599221.98/13-1313643
PALACIOS RODRIGUEZ MARIA ESTRELLA
33800904N
DECLARACION-ACU
LUGO
5875601.98/14-1319077
PALLIN ABUIN JESUSA
33587122S
DECLARACION-ACU
LUGO
20473272.98/13-1339178
PALLIN REGUERA MARIA DOLORES
33797623C
DECLARACION-ACU
LUGO
161162.27/14-1319516
PALMEIRO ROIS ENRIQUE
33803824B
SUBSANACION-INI
LUGO
46599221.98/13-1313686
PARAMO DIAZ JOSE ANTONIO
76623816Y
DECLARACION-ACU
LUGO
429100.27/13-1310950
PARDO PARDO MANUEL
33583038W
DECLARACION-ACU
LUGO
5235.27/11-1299196
PARGA BRAÑA PAULO
33336681K
DECLARACION-ACU
LUGO
349090.27/13-1299283
PASARIN ALVAREZ, SL
B27153808
DECLARACION-ACU
LUGO
349090.27/13-1299284
PASARIN ALVAREZ, SL
B27153808
DECLARACION-ACU
LUGO
2377340.98/14-1316437
PAZ COMBARRO MARIA SANDRA
33317784F
DECLARACION-ACU
LUGO
8722980.98/14-1339100
PEDROUZO NUÑEZ RAMONA
33626901G
DECLARACION-ACU
LUGO
42819022.98/13-1314531
PEINO JARTIN RAFAEL
33738609R
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
134
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
LUGO
80625.27/14-1318121
PELARIGO FARTO EDMUNDO
X0031126F
SUBSANACION-INI
LUGO
430474.27/13-1336486
PENA HOLGUIN JUAN
33350781E
SUBSANACIÓN-ACU
LUGO
430474.27/13-1337168
PENA HOLGUIN JUAN
33350781E
SUBSANACIÓN-ACU
LUGO
513450.27/11-1329446
PENA LOBEIRAS NESTOR
33760719P
DECLARACION-ACU
LUGO
429181.27/13-1310850
PENA LOPEZ ANTONIO
LUGO
42831353.98/13-1329541
PENA LOPEZ BENIGNO
36895679E
DECLARACION-ACU
LUGO
6669806.98/14-1347759
PENA VEIGA DOLORES
33788476G
DECLARACION-ACU
LUGO
22466.27/14-1302506
PENELAS CORRAL CRISTINA
33341245P
DECLARACION-ACU
LUGO
23374470.98/13-1299322
PEON ABELLA MANUEL
33714333J
DECLARACION-ACU
LUGO
7075622.98/14-1329673
PEREIRA FERNANDEZ CONCEPCION
33599178L
DECLARACION-ACU
LUGO
30200273.98/13-1299368
PEREIRA FERNANDEZ JOSE LUIS
33806830G
DECLARACION-ACU
LUGO
23076340.98/13-1301736
PEREIRA NUÑEZ JOSE LUIS
33308341V
DECLARACION-ACU
LUGO
4209866.98/14-1319075
PEREIRO BUJAN CONCEPCION
33776807L
DECLARACION-ACU
LUGO
44298774.98/13-1329557
PEREIRO LOPEZ GABRIEL
33335043Q
DECLARACION-ACU
LUGO
38081444.98/13-1299391
PEREZ ANLLO JOSE ANTONIO
33740952K
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313675
PEREZ BLANCO JOAQUIN
10814566N
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313679
PEREZ FERNANDEZ GERARDO
33575749G
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313682
PEREZ GARCIA AVELINO
34182275C
DECLARACION-ACU
LUGO
514091.27/13-1312975
PEREZ LOMBAO BIENVENIDO EMILIO
33835981Z
DECLARACION-ACU
LUGO
44961766.98/13-1313635
PEREZ LOPEZ JULIO
33818291B
DECLARACION-ACU
LUGO
44962746.98/13-1314816
PEREZ LOPEZ JULIO
33818291B
DECLARACION-ACU
LUGO
554735.27/13-1334744
PEREZ QUIJADA MANUEL
14691245H
RECURSO-RESOLUC
LUGO
16350515.98/12-1299248
PEREZ VARELA GUILLERMO
33308181H
DECLARACION-ACU
LUGO
16350515.98/12-1299249
PEREZ VARELA GUILLERMO
33308181H
DECLARACION-ACU
LUGO
46324946.98/13-1316433
PERITACIONES ALVAREZ, SL
B27210038
DECLARACION-ACU
LUGO
429284.27/13-1310741
PICADO IGLESIAS FILOMENA
LUGO
312572.27/14-1341623
PIEDRAS DE SANTIAGO, SL
B48929137
DECLARACION-ACU
LUGO
27158692.98/13-1301783
PIÑEIRO FERREIRO CARLOS ENRIQUE
33318016D
DECLARACION-ACU
LUGO
47919734.98/13-1329601
PIÑEIRO MONTES MANUELA
33778050C
DECLARACION-ACU
LUGO
24544074.98/13-1299338
PITEIRO AREAN ESPERANZA
37295129P
DECLARACION-ACU
LUGO
429170.27/13-1310693
PORTO ABELEDO ISOLINA
33779526R
DECLARACION-ACU
LUGO
429203.27/13-1310828
PORTO ABELEDO ISOLINA
33779526R
DECLARACION-ACU
LUGO
4531413.98/14-1339093
PORTO VILLASANTE JOSE MANUEL
76547155G
DECLARACION-ACU
LUGO
39165884.98/13-1339199
PRADEDA LOPEZ ARMENIA
34154147K
DECLARACION-ACU
LUGO
6669806.98/14-1347761
PRADO BLANCO JOSE MANUEL
33857449T
DECLARACION-ACU
LUGO
28716273.98/13-1299361
PRADO FERNANDEZ VIRTUDES
33805811C
DECLARACION-ACU
LUGO
429203.27/13-1310830
PRADO IGLESIAS DOLORES
LUGO
163273.27/13-1307971
PRADO PENIN MARIA CARMEN
33815316A
RECURSO-RESOLUC
LUGO
46325333.98/13-1313596
PRADO RODRIGUEZ MARIA
33580049A
DECLARACION-ACU
LUGO
43134350.98/13-1314533
PRESNO SOUTO DIGNA
33818470Y
DECLARACION-ACU
LUGO
435315.27/13-1329493
PROMOCIONES PORTOXIMAREI SL
B27385731
DECLARACION-ACU
LUGO
435315.27/13-1329494
PROMOCIONES PORTOXIMAREI SL
B27385731
DECLARACION-ACU
LUGO
21437404.98/13-1299418
PROMOCIONES SEMINARIO MAYOR SL
B83393223
DECLARACION-ACU
LUGO
356963.27/11-1299207
PROMOCIONES URBANAS ALICERCE SL
B27246214
DECLARACION-ACU
LUGO
519330.27/11-1316211
PROMOTORA DE ALOJAMIENTOS LUCENSES SA
A27006402
DECLARACION-ACU
LUGO
519330.27/11-1316212
PROMOTORA DE ALOJAMIENTOS LUCENSES SA
A27006402
DECLARACION-ACU
LUGO
495434.27/13-1329513
PUENTE CARREIRAS JOSE MARIA
33840414P
DECLARACION-ACU
LUGO
4784920.98/13-1313349
PUMARIÑO ARIAS MAGDALENA
33574424J
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
135
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
LUGO
1147683.98/13-1299286
PUMARIÑO SANTOS MANUEL ANTONIO
33784937F
DECLARACION-ACU
LUGO
1147683.98/13-1299289
PUMARIÑO SANTOS MANUEL ANTONIO
33784937F
DECLARACION-ACU
LUGO
45968484.98/13-1313637
QUINTANA PEQUEÑO LUIS GABRIEL
12365158J
DECLARACION-ACU
LUGO
10941980.98/14-1314777
QUINTANA PEQUEÑO LUIS GABRIEL
12365158J
DECLARACION-ACU
LUGO
429376.27/13-1310157
QUIROGA IGLESIAS AMADORA
33842566K
DECLARACION-ACU
LUGO
41677716.98/13-1329535
RAMOS GANDOY ANA MARIA
33313202W
DECLARACION-ACU
LUGO
5235.27/11-1299198
RAMOS LAGE ANDRES
33845025L
DECLARACION-ACU
LUGO
48177194.98/13-1319056
REBOLO TRASHORRAS VICENTE SIMON
33806633Z
DECLARACION-ACU
LUGO
4093191.98/14-1329640
REBOLO VILELA MANUEL
LUGO
5982410.98/14-1339095
REDONDO LOPEZ ANTONIO
LUGO
384731.27/13-1309898
REDONDO REAL SERAFIN
DECLARACION-ACU
LUGO
429144.27/13-1310909
REGO IGLESIAS ROSALIA
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313680
REGO SANTIN ELISEO
33819690F
DECLARACION-ACU
LUGO
475742.27/13-1302508
REGUEIRO REGUERA ALBERTO
33315938R
VALORACION SIMP
LUGO
47338664.98/13-1319046
REGUEIRO RODRIGUEZ MARIA YOLANDA
52408559T
DECLARACION-ACU
LUGO
429133.27/13-1310924
REIJA BARRIO MARINA
33575358G
DECLARACION-ACU
LUGO
46230494.98/13-1313640
RESTAURANTE RIA DE VIVERO, SL
B27350115
DECLARACION-ACU
LUGO
604354.27/11-1299214
RICO NOCEDA JOSE MIGUEL
76567604Y
DECLARACION-ACU
LUGO
8279596.98/13-1313353
RIELO CASTIÑEIRA EMERITA
33574177L
DECLARACION-ACU
LUGO
35979064.97/14-1347576
RIVAS TORRES LOURDES
33153517Y
DECLARACION-ACU
LUGO
270303.27/13-1307851
RODRIGUEZ BARRIO MANUEL
33742560L
INSPECTOR-ACTA
LUGO
339850.27/14-1336701
RODRIGUEZ BLANCO JOSE ANTONIO
33846682C
DECLARACION-ACU
LUGO
38598184.98/13-1339111
RODRIGUEZ CASTRO JOSE
33581249F
DECLARACION-ACU
LUGO
45387112.98/13-1319039
RODRIGUEZ ESTRAVIZ ESTRELLA
33627299B
DECLARACION-ACU
LUGO
45387112.98/13-1319040
RODRIGUEZ ESTRAVIZ ESTRELLA
33627299B
DECLARACION-ACU
LUGO
45387112.98/13-1319041
RODRIGUEZ ESTRAVIZ ESTRELLA
33627299B
DECLARACION-ACU
LUGO
30200273.98/13-1299372
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO
33314471Y
DECLARACION-ACU
LUGO
429144.27/13-1310905
RODRIGUEZ FERNANDEZ BASILIO
LUGO
19821314.98/13-1299305
RODRIGUEZ FERNANDEZ DORA
76595679K
DECLARACION-ACU
LUGO
44733776.98/13-1329564
RODRIGUEZ FERNANDEZ EMILIO
39551481Z
DECLARACION-ACU
LUGO
113610.27/11-1299202
RODRIGUEZ FERNANDEZ INES
13698570T
DECLARACION-ACU
LUGO
113610.27/11-1299205
RODRIGUEZ FERNANDEZ INES
13698570T
LUGO
429155.27/13-1310877
RODRIGUEZ GUITIAN EMILIO
DECLARACION-ACU
LUGO
429122.27/13-1310932
RODRIGUEZ GUITIAN EMILIO
DECLARACION-ACU
LUGO
429155.27/13-1310876
RODRIGUEZ GUITIAN SERAFINA
LUGO
4093191.98/14-1329641
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE MANUEL
33858688C
DECLARACION-ACU
LUGO
46918874.98/13-1329592
RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EUGENIA
33215109G
DECLARACION-ACU
LUGO
41678195.98/13-1313574
RODRIGUEZ LOPEZ MARIA MERCEDES
33738577S
DECLARACION-ACU
LUGO
30235590.98/12-1299407
RODRIGUEZ PENELA MANUEL
33654553X
DECLARACION-ACU
LUGO
429166.27/13-1310864
RODRIGUEZ PRADO DONVINA
33776490R
DECLARACION-ACU
LUGO
5710386.98/14-1329660
RODRIGUEZ REIJA JOSE RAMON
33861563C
LUGO
429133.27/13-1310926
RODRIGUEZ ROA MANUEL
LUGO
46599221.98/13-1313689
RODRIGUEZ SEIJAS ANGEL
33786426R
DECLARACION-ACU
LUGO
25529534.98/13-1299348
RODRIGUEZ VARELA BELEN
33347550B
DECLARACION-ACU
LUGO
25529534.98/13-1299349
RODRIGUEZ VARELA BELEN
33347550B
DECLARACION-ACU
LUGO
46912165.98/13-1329591
RODRIGUEZ VEIGA MARIA TERESA
33831605P
DECLARACION-ACU
LUGO
4500882.98/12-1311140
RODRIGUEZ VILA ANTONIO
33810936Q
DECLARACION-ACU
LUGO
42419075.98/13-1329539
RODRIGUEZ VILANOVA JOSE
33572429L
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
33779267H
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
136
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
LUGO
291852.27/14-1338926
RODRIGUEZ VILLAR GONZALO
33861269W
DECLARACION-ACU
LUGO
291852.27/14-1338925
RODRILUX ELECTRICIDAD, SL
B27164920
DECLARACION-ACU
LUGO
39126032.98/13-1314794
ROMAN HORTAS MANUEL
33766487A
DECLARACION-ACU
LUGO
44085661.98/13-1313630
ROMAN PEREZ CARMEN
33316097E
DECLARACION-ACU
LUGO
46024451.98/13-1329571
ROMERO VILLAMOR MARCOS
33548762L
DECLARACION-ACU
LUGO
35791394.98/13-1299381
RUIZ GOMEZ CRISTINA
33329157H
DECLARACION-ACU
LUGO
19469870.97/14-1324466
SAAVEDRA REBOREDO JOSE
33589727K
SOLICITUD-AUDIE
LUGO
85315.27/14-1311959
SACO RIVERA FRANCISCO JAVIER
00320933Z
SUBSANACION-INI
LUGO
46599221.98/13-1313644
SAL DE LA FUENTE JOSE
33754455T
DECLARACION-ACU
LUGO
487351.27/13-1319020
SALGUEIRO CARBAJALES MARIA JESUS
33809770T
DECLARACION-ACU
LUGO
14076370.98/13-1313358
SALVADOR BECERRA CARMEN
33573052K
DECLARACION-ACU
LUGO
46408633.98/13-1316450
SANCHEZ BESTEIRO RODOLFO
33756660C
DECLARACION-ACU
LUGO
136850.27/14-1326390
SANCHEZ DEL VALLE GARCIA MARCOS
33315225R
DECLARACION-ACU
LUGO
429155.27/13-1310869
SANCHEZ LENCE LUIS ANGEL
33794014E
DECLARACION-ACU
LUGO
23374470.98/13-1299328
SANCHEZ LOPEZ MARIA TERESA
33602436B
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313666
SANCHEZ SANCHEZ JUAN CARLOS
33802371F
DECLARACION-ACU
LUGO
493975.27/13-1300857
SANFIZ PENA MARIA ISABEL
33839348T
DECLARACION-ACU
LUGO
468871.27/14-1351519
SANJURJO VAZQUEZ CARMEN
33783618E
SUBSANACIÓN-PRO
LUGO
141374.27/12-1299221
SANTEIRO OLIVEIRA JUAN CARLOS
33844060C
DECLARACION-ACU
LUGO
141374.27/12-1299222
SANTEIRO OLIVEIRA JUAN CARLOS
33844060C
DECLARACION-ACU
LUGO
33875623.98/13-1307166
SANTIN MOURIN JOSE MANUEL
33319833D
DECLARACION-ACU
LUGO
43452220.98/13-1313587
SANTISO GONZALEZ MANUEL
33311246R
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313668
SANTOME GONZALEZ MARCIAL
33577432P
DECLARACION-ACU
LUGO
23374470.98/13-1299321
SEARA VAZQUEZ ALFONSO
30664160P
DECLARACION-ACU
LUGO
20025751.98/13-1301643
SEIJAS BALIÑA ANTONIO
33828178P
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313684
SEIJAS FOLGUEIRA JESUS
33648700E
DECLARACION-ACU
LUGO
6669806.98/14-1347762
SEIJO RODRIGUEZ MARIANO
33834475A
DECLARACION-ACU
LUGO
46021463.98/13-1329570
SEIVANE CARREIRA MANUEL
33324816R
DECLARACION-ACU
LUGO
43035241.98/13-1314779
SEOANE VAZQUEZ FERMIN
33611920L
DECLARACION-ACU
LUGO
4990941.98/14-1329651
SEREN LOPEZ MANUEL
33760438A
DECLARACION-ACU
LUGO
43269354.98/13-1313585
SILVARREY DARRIBA CARMEN
33574312Q
DECLARACION-ACU
LUGO
314661.27/13-1319016
SILVARREY RODRIGUEZ M VICTORIA
33339132B
DECLARACION-ACU
LUGO
3988751.98/14-1316451
SIVIFER SL
B27323609
DECLARACION-ACU
LUGO
23374470.98/13-1299324
SIXTO CASANOVA GERARDO
33330381T
DECLARACION-ACU
LUGO
479953.27/13-1329510
SOBRADO LOPEZ CARLOS
33536657N
DECLARACION-ACU
LUGO
479953.27/13-1329511
SOBRADO LOPEZ CARLOS
33536657N
DECLARACION-ACU
LUGO
5235.27/11-1299195
SOMOZA MARTINEZ SANTIAGO
76507477R
DECLARACION-ACU
LUGO
4191751.98/13-1313561
SOMOZA OTERO GUMERSINDO
34192114S
DECLARACION-ACU
LUGO
4191751.98/13-1313562
SOMOZA OTERO GUMERSINDO
34192114S
DECLARACION-ACU
LUGO
40165.27/14-1324639
SOUTO CORREDOIRA MARIA PURIFICACION
33315223E
SUBSANACION-INI
LUGO
46235206.98/13-1319043
TADEY SANJURJO MARIA JULIA
33770957B
DECLARACION-ACU
LUGO
287803.27/14-1335665
TEIJEIRO ALVARIÑO JOSE ANTONIO
50710874Z
DECLARACION-ACU
LUGO
354863.27/14-1347648
TEIJEIRO ALVARIÑO JOSE ANTONIO
50710874Z
RECURSO-RESOLUC
LUGO
35801194.98/13-1299382
TEIJEIRO FERNANDEZ JOSE MANUEL
33756188P
DECLARACION-ACU
LUGO
35801194.98/13-1299383
TEIJEIRO FERNANDEZ JOSE MANUEL
33756188P
DECLARACION-ACU
LUGO
479581.27/14-1351935
TEMEZ MAREY SUSANA
33545012H
DECLARACION-ACU
LUGO
20062490.98/13-1315638
TERRON FARMA S.L.P.U
B27387919
DECLARACION-ACU
LUGO
21976124.98/13-1300645
TORRE CRUZ MARIA JESUS
33812320C
DECLARACION-ACU
137
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
LUGO
25950046.98/13-1329517
TORRES PACIOS MANUEL MATIAS
33603950F
DECLARACION-ACU
LUGO
28914524.98/13-1301788
TORRES SANCHEZ JULIO
33760562N
DECLARACION-ACU
LUGO
291955.27/14-1339177
TORRON CASTRO OBDULIA
33583827D
DECLARACION-ACU
LUGO
26025915.98/13-1301777
TRASEIRA FERNANDEZ CARMEN
33815762N
DECLARACION-ACU
LUGO
19821314.98/13-1299301
TRASHORRAS CENDAN ANTONIO
33572860J
DECLARACION-ACU
LUGO
552311.27/12-1300641
TRINIDAD PEREZ OSCAR JOSE
33327767P
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313659
TURBON LOPEZ MANUEL
33615739C
DECLARACION-ACU
LUGO
357615.27/14-1339209
URBATRINSA SL
B27217637
DECLARACION-ACU
LUGO
357615.27/14-1339211
URBATRINSA SL
B27217637
DECLARACION-ACU
LUGO
3112793.98/14-1329630
VALIN ABUIN EDUARDO
33768637Z
DECLARACION-ACU
LUGO
5588155.98/14-1339119
VALLE LOSADA JOSE ANTONIO
33582882F
DECLARACION-ACU
LUGO
643963.27/11-1311267
VALLEDOR SOUTO FRANCISCO
33573936P
DECLARACION-ACU
LUGO
384230.27/13-1329487
VARELA GAYOSO JOSE DOMINGO
33319424Z
DECLARACION-ACU
LUGO
44312741.98/13-1313632
VARELA IGLESIAS MARIA
33580101D
DECLARACION-ACU
LUGO
264633.27/14-1341323
VARELA LOMBAO JOSE
LUGO
46599221.98/13-1313655
VARELA MORANDEIRA FRUCTUOSO
33820424M
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313665
VARELA PENAS SARA
33810094W
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313671
VARELA SERAN MARIA CARMEN
33827466D
DECLARACION-ACU
LUGO
42826571.98/13-1313578
VARELA SOMOZA LONGINOS
33740565W
DECLARACION-ACU
LUGO
384646.27/13-1309977
VARELA VAZQUEZ HIGINIO
33592771Y
DECLARACION-ACU
LUGO
278154.27/13-1304285
VAZQUEZ BARREIRO MANUEL
SUBSANACIÓN-ACU
LUGO
384775.27/13-1308382
VAZQUEZ BURGOS CARMEN
DECLARACION-ACU
LUGO
429376.27/13-1310156
VAZQUEZ BURGOS CARMEN
DECLARACION-ACU
LUGO
429284.27/13-1310747
VAZQUEZ BURGOS RAMON
DECLARACION-ACU
LUGO
429273.27/13-1310772
VAZQUEZ BURGOS RAMON
LUGO
46203953.98/13-1329576
VAZQUEZ CAPON DOSITEO
33594529Q
DECLARACION-ACU
LUGO
284082.27/13-1329478
VAZQUEZ FERNANDEZ ARTURO
33798930Q
DECLARACION-ACU
LUGO
34519833.98/12-1316395
VAZQUEZ FERNANDEZ NELIDA
33573396C
DECLARACION-ACU
LUGO
34519833.98/12-1316396
VAZQUEZ FERNANDEZ NELIDA
33573396C
DECLARACION-ACU
LUGO
205004.27/13-1299274
VAZQUEZ FERNANDEZ RAMON
LUGO
284082.27/13-1329472
VAZQUEZ GARCIA ARTURO
33837050W
DECLARACION-ACU
LUGO
284082.27/13-1329475
VAZQUEZ GARCIA ARTURO
33837050W
DECLARACION-ACU
LUGO
284082.27/13-1329479
VAZQUEZ GARCIA ARTURO
33837050W
DECLARACION-ACU
LUGO
284082.27/13-1329480
VAZQUEZ GARCIA ARTURO
33837050W
DECLARACION-ACU
LUGO
284082.27/13-1329473
VAZQUEZ GARCIA MARIA TERESA
33322196A
DECLARACION-ACU
LUGO
284082.27/13-1329481
VAZQUEZ GARCIA MARIA TERESA
33322196A
DECLARACION-ACU
LUGO
284082.27/13-1329474
VAZQUEZ GARCIA VICTORIA
33856074M
DECLARACION-ACU
LUGO
284082.27/13-1329476
VAZQUEZ GARCIA VICTORIA
33856074M
DECLARACION-ACU
LUGO
284082.27/13-1329477
VAZQUEZ GARCIA VICTORIA
33856074M
DECLARACION-ACU
LUGO
22985395.98/13-1301774
VAZQUEZ GOMEZ ISABEL
14569086N
DECLARACION-ACU
LUGO
39632670.98/13-1329529
VAZQUEZ LOPEZ ADOLINO
33804554M
DECLARACION-ACU
LUGO
309665.27/13-1329482
VAZQUEZ LOPEZ GERMAN
33588025K
DECLARACION-ACU
LUGO
3997210.98/14-1329636
VAZQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
33313337E
DECLARACION-ACU
LUGO
3997210.98/14-1329637
VAZQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
33313337E
DECLARACION-ACU
LUGO
3997210.98/14-1329638
VAZQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
33313337E
DECLARACION-ACU
LUGO
31495870.98/13-1299376
VAZQUEZ LOPEZ MARIA DOLORES
33825167X
DECLARACION-ACU
LUGO
31495870.98/13-1299377
VAZQUEZ LOPEZ MARIA DOLORES
33825167X
DECLARACION-ACU
LUGO
314882.27/13-1299280
VAZQUEZ LOSADA JOSE
33613421W
DECLARACION-ACU
SUBSANACION-INI
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
138
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
Tit. Catastral/Obligado T.
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
Procedimiento
LUGO
314882.27/13-1299281
VAZQUEZ LOSADA JOSE
33613421W
DECLARACION-ACU
LUGO
23374470.98/13-1299313
VAZQUEZ MOURENZA LUIS
34185531X
DECLARACION-ACU
LUGO
44177081.98/13-1313592
VAZQUEZ PEREIRA ANGEL
76534962R
DECLARACION-ACU
LUGO
30200273.98/13-1299366
VAZQUEZ PEREZ DOMINGO
33577536C
DECLARACION-ACU
LUGO
188226.27/11-1313551
VAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE
33607759K
DECLARACION-ACU
LUGO
384775.27/13-1308377
VAZQUEZ TEIJEIRO IRENE
33598889Y
DECLARACION-ACU
LUGO
429376.27/13-1310152
VAZQUEZ TEIJEIRO IRENE
33598889Y
DECLARACION-ACU
LUGO
37326752.98/13-1307512
VAZQUEZ VAZQUEZ MERCEDES
33305735X
DECLARACION-ACU
LUGO
188226.27/11-1313550
VAZQUEZ VILLAMARIN JESUS ANGEL
33327438R
DECLARACION-ACU
LUGO
178113.27/13-1329464
VAZQUEZ VILLAMOR ARSENIO
33758498H
DECLARACION-ACU
LUGO
369235.27/14-1344464
VEIGA LOSADA CELSA
33844898F
SUBSANACIÓN-PRO
LUGO
7557443.98/14-1329676
VEIGA MEILAN JOSE
33845196Y
DECLARACION-ACU
LUGO
7557443.98/14-1329677
VEIGA MEILAN JOSE
33845196Y
DECLARACION-ACU
LUGO
42825635.98/13-1313621
VEIGA REAL JESUS
33317305B
DECLARACION-ACU
LUGO
6368283.98/13-1313351
VEIGA REDONDO MARIA JESUSA
33715300Z
DECLARACION-ACU
LUGO
356753.27/12-1338697
VEIGA RODRIGUEZ JOSE LUIS
33821870W
DECLARACION-ACU
LUGO
39196080.98/13-1299441
VEIGA VEIGA JOSE
33573078R
DECLARACION-ACU
LUGO
41414634.98/13-1319033
VELEZ VELEZ DAVID
33538109S
DECLARACION-ACU
LUGO
46195391.98/13-1313595
VELILLA GARCIA MARIA CRISTINA
00673226Q
DECLARACION-ACU
LUGO
46144210.98/13-1313639
VELLABONA CARRACEDO FELIX
76574158M
DECLARACION-ACU
LUGO
46731451.98/13-1329583
VENCE RIGUEIRA JESUS
33803564G
DECLARACION-ACU
LUGO
20453996.98/13-1316430
VIDAL PAIS JOSE MANUEL
33248849A
DECLARACION-ACU
LUGO
48762066.98/13-1319058
VIDAL VARELA MARIA BLANCA
33822749F
DECLARACION-ACU
LUGO
41413186.98/13-1319031
VIDAL VIDAL MARIA JESUS
33817136Y
DECLARACION-ACU
LUGO
544622.27/13-1315065
VILA ABUIN ANGEL DAVID
33306670W
DECLARACION-ACU
LUGO
145810.27/14-1318442
VILA ARZA URBANO
76612704A
SUBSANACION-INI
LUGO
3514243.98/14-1316442
VILA GARCIA JOAQUIN
33806428Q
DECLARACION-ACU
LUGO
39790483.98/13-1299445
VILA ILLAN CAMILO
33823666G
DECLARACION-ACU
LUGO
41436253.98/13-1329534
VILA PARDIÑO LUIS MANUEL
33821068M
DECLARACION-ACU
LUGO
458931.27/13-1341311
VILA RODRIGUEZ JOSE MARIA
34908064K
DECLARACION-ACU
LUGO
179874.27/14-1320359
VILA SANCHEZ MANUEL
33585727T
SUBSANACION-INI
LUGO
179874.27/14-1323353
VILA SANCHEZ MANUEL
33585727T
SUBSANACION-INI
LUGO
199754.27/14-1323550
VILA SANCHEZ MANUEL
33585727T
SUBSANACION-INI
LUGO
357092.27/13-1329486
VILABOA COEGO JESUS
76532632V
DECLARACION-ACU
LUGO
361023.27/13-1308353
VILABOA SANJURJO M NIEVES
33318438V
DECLARACION-ACU
LUGO
229110.27/12-1299230
VILANOVA EXECUCION E PROMOCION INMOBILIARIA B27221985
DECLARACION-ACU
LUGO
229110.27/12-1299231
VILANOVA EXECUCION E PROMOCION INMOBILIARIA B27221985
DECLARACION-ACU
LUGO
229110.27/12-1299232
VILANOVA EXECUCION E PROMOCION INMOBILIARIA B27221985
DECLARACION-ACU
LUGO
229110.27/12-1299233
VILANOVA EXECUCION E PROMOCION INMOBILIARIA B27221985
DECLARACION-ACU
LUGO
229110.27/12-1299234
VILANOVA EXECUCION E PROMOCION INMOBILIARIA B27221985
DECLARACION-ACU
LUGO
229110.27/12-1299235
VILANOVA EXECUCION E PROMOCION INMOBILIARIA B27221985
DECLARACION-ACU
LUGO
504232.27/12-1329451
VILANOVA EXECUCION E PROMOCION INMOBILIARIA B27221985
DECLARACION-ACU
LUGO
504232.27/12-1329452
VILANOVA EXECUCION E PROMOCION INMOBILIARIA B27221985
DECLARACION-ACU
LUGO
188226.27/11-1313549
VILLAMARIN FERREIRO MARIA SALOME
33792438X
DECLARACION-ACU
LUGO
45565133.98/13-1313593
VILLANUEVA CEIDE MARIA IRENE
33772988H
DECLARACION-ACU
LUGO
22961875.98/13-1301779
VILLANUEVA VARELA BERNARDO
76801684S
DECLARACION-ACU
LUGO
46599221.98/13-1313657
VILLAR GONZALEZ MANUEL
33714329D
DECLARACION-ACU
LUGO
25020811.98/13-1315643
VIÑA RODRIGUEZ CONCEPCION
33777010S
DECLARACION-ACU
139
Núm. 100 – Martes, 5 de Mayo de 2015
Municipio
Nº Expte-Documento
B.O.P de Lugo
Tit. Catastral/Obligado T.
NIF/CIF
Procedimiento
LUGO
490405.27/13-1304433
VIÑA TABOADA JOSE
33740522M
SOLICITUD-AUDIE
LUGO
490405.27/13-1304434
VIÑA TABOADA JOSE
33740522M
SOLICITUD-AUDIE
LUGO
47919351.98/13-1319055
VIVERO OTERO JOSE (HEREDEROS DE)
LUGO
46599221.98/13-1313669
VIVERO OTERO MANUEL
33603885B
DECLARACION-ACU
LUGO
30200273.98/13-1299369
YAÑEZ BASANTA JOSE
33693199Q
DECLARACION-ACU
LUGO
1147683.98/13-1299287
YAÑEZ GONZALEZ MARIA ROSA
33774410Z
DECLARACION-ACU
LUGO
28135435.98/13-1299359
YAÑEZ LOPEZ ANTONIA MARIA
33579661Y
DECLARACION-ACU
DECLARACION-ACU
Lugo a 20 de abril de 2015. EL GERENTE TERRITORIAL. Luis Fernando Jácome López
R. 1768
Signature Not Verified
Asinado por: BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE LUGO
Data: 05.05.2015 08:00:01 CEST
Razón:
Localización: España