Llistat en pdf - `Ajuntament d`Eivissa

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 15 D'ABRIL DE 2015 D'ADJUDICACIÓ DE
PARADES AL MERCAT EIVISSA MEDIEVAL 2015
María Isabel Ramón Riera (1 de 4)
Coordinadora de festes
Data Signatura: 20/04/2015
HASH: 94eb02a82f85c35a17bca95876ef1867
PRESIDENTA
Sra. Catalina Sansano Costa
SECRETARIA
Sra. Encarnación Silverde Fernández
VOCALS
Sra. Carmen Cardona Fernández
Sra. Isabel Ramón Riera
A Eivissa, sent les 10.30 hores del dia 15 d'abril de 2015
Reunits a les oficines del Departament de Festes de l'Ajuntament d'Eivissa a la plaça d'Espanya,
1, la Segona Tinent d'Alcalde la Sra. Lina Sansano Costa (Presidenta), i les tècniques de
l'Ajuntament la Sra. Encarnación Silverde Fernández, la Sra. Carmen Cardona Fernández i la Sra.
Isabel Ramón Riera, amb l'objecte de constituir la Comisió d'avaluació per a l'adjudicació de
parades de venda de productes alimentaris i artesans de les illes Pitiüses al Mercat Eivissa
Medieval 2015, segons les Bases aprovades per Junta de Govern de 19 de març de 2015, s'ha
elaborat el següent
SOL·LICITANT / TITULAR
SUPLENT
1 GERARDO NESTOR BARAVALLE
ACUÑA
46956769S
MAITE NAVARRETE LOPEZ
02870837T
2 IVAN GRAZIANI ECHAVARRI
46956914E
3 GIOVANNI SIGNORILE
X9345738X
4 VALENTINA GENTILE
X8955376G ISABELLE PROCUREUR
X1924282X
5 GERARDO ANIBAL MIJAILOVSKY
X5053999W NORA BUITRAGO
BALDIVIEZO
49412990C
6 CLAUDIA ZACCAGNINI
Y0219320Y
7 CHIARA COPPOLA
Y2394511H
8 PAULA DEMATTIA BESTILLEIRO
48199300V
PEDRO I. SELLÉS VAELLO
48301145H
9 VERONICA ROXANA AHTAN AHTAN
45967883Z
FLOREAL ISLA HUET
45834017P
10 ASOC SAPONARIA COSMETICA
NATURAL
IRENE APOLO LLERENA
G06597496
11 FEDERICA SCHIRATO
X9070507C DANIELE FREDDIO
X9889495R
12 YARON MARKO
X0243163F
MORAN MARKO
X2134209Q
13 MONICA VALERIA PULICE
X3753262F
BRENDA V. FATECHA
X7633316F
14 ADA ANDRES EGEA
77133902K
15 ELISA MARIA DANIELE
X2213215V JULIA RIBAS MARI
16 Mª PAZ GONZALEZ LOPEZ
44250457K
17 PEDRO ANGEL PEREZ RESANO
44634315D
JESUS I. SALINAS MARTIN
16241894F
18 MARIA DE LUZ CORTES ORTS
52737193X
RAMON F. ORTIN ORTIZ
29075798A
80042722P
41456706B
Codi Validació: 6RWJR29QRCRY563XDPEDY3M6D | Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3
Encarnación Silverde Fernández (3 de 4)
Directora de serveis culturals - juventud
Data Signatura: 20/04/2015
HASH: bcc23d254715fc6c2c3fa40213b4522f
Carmen Cardona Fernández (2 de 4)
Tècnica de cultura
Data Signatura: 20/04/2015
HASH: f19fedb4bee3f37b2b31d9d20e4836a0
LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS
Y2035740R EDUARDO NAVARRO
MARTIN
20 AIDA CAPARROS JIMENEZ
52168675Y
21 AXELLE LE COURTOIS
X5739115V
22 EVA IXIA REIG OVIEDO
70811279Y
23 Mª VICTORIA CAMINOS ANTINO
47258446R
24 ELEONORA BIANCHI
X4807272L
25 CARLOTA BERNI QUIROGA
46958601F
26 MELANIA GARCIA COLOMAR
47252888D
27 MOHAMED ECHARIF EL IDRISSI
X3898213N ABDECHADI JELLAOUI
28 CLAUDIO BALLARA
X5223802L
29 FRANCISCO J. CAYETANO GOMEZ
46954785D
SAVINA VAQUERO
PLASENCIA
46953429X
30 RAQUEL MORAGREGA BOLUDA
53220118G
YOLANDA QUINTANS
GARCIA
46952373N
31 Mª PILAR ANGLADA FORT
73207497S
32 ANDREA ROXANA PRIVITERA
X6442132Q
33 REBECA RAMIS PLANELLS
47252309M
34 MARIA DOLORES HIDALGO GARRIDO
41439344Z
35 SEMILLAS DE LUZ
PALOMA EGUREN ORELLANA
G57744971
78583395P
36 ARAM PETE MESSAROSCH
X2534387V ANNA STOYOU
SORONELLAS
37 APFEM
MARIA AUGUSTA MORA CHAVEZ
G07728751
48198747Q
38 Mª TERESA TOBA DE MIGUEL
13795042X
39 JOSE ANTONIO MARTIN MARTIN
70869327W CAROLINA CAÑADAS
CAMPOY
46794474P
40 AYNE TRINITÀRIES
ISABEL GARCIA MARI
G62215397 MARIA PLANELLS GUASCH
41431334P
41434654Q
41 ATRACCIONES IÑIGUEZ SC
Mª CARMEN ABAD CANDELA
J57348831
43242171D
SANDRA IÑIGUEZ ABAD
46954784P
42 RODRIGO ESPINOSA MARTINEZ
51071348D
JOSE MIGUEL PAEZ
ROMERO
25334143B
43 DIEGO PREPELITCHI
X4535522Z
JULIAN AIN COEN
X6639374X
44 COMPANATGE SL
CATALINA TORRES SERRA
B57260424 FLORIN DANIEL ABRUDAN
41442945G
X8344408P
45 PLATAFORMA SOCIOSANITARIA
ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ
G57158271 Mª NIEVES RAMON MARI
75462300J
41449742Q
46 ARCO IRIS EIRIZ VIDAL
46954645F
HADA EIRIZ VIDAL
44993822A
47 DESTILERIAS IBIZA SL
JOSE PRATS BONED
B57751604
41440188F
JUAN TUR PLANELLS
41444506R
48 VICCIO CB
DAMIAN PREPELITCHI
E57816951 ANDRES GUIDO FELDMAN
X4520645H
Y2902844M
49 SENALLO DE IBIZA CB
MARI MAR DIAZ MARI
E57886855
46952591T
ANTONIA DIAZ MARI
41453124V
50 SEBASTIAN NAVARRO RODRIGUEZ
49415353Z
GIUSEPPE VIVACQUA
X6079519K
BRUNO HELMUT RELEA
Mª JOSE BONILLA SABINA
02538941V
X5555529V
X3488487P
45476392X
51070039B
Codi Validació: 6RWJR29QRCRY563XDPEDY3M6D | Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3
Catalina Sansano Costa (4 de 4)
TENIENTE ALCALDE
Data Signatura: 21/04/2015
HASH: 43981424f37dd66dd47cc70cbe47c44e
19 VALERIA LUCIANA FIESCHI
51 PANADERIAS CAN BUFI SLU
B57730343
DOLORES MARIA GONZALEZ RACERO 74932445D
LORENA BERNABEU SILVA
46953145W
52 CARITAS DE IBIZA Y FORMENTERA
ARACELI SANCHEZ LORENTE
R0700071D
07980482B
53 PALOMITAS Y GOLOSINAS PANTRIGO
PIEDAD ROMERO GARCIA
E57566069
41434994B
Mª CARMEN MUÑOZ
39155469Q
54 GUIDO KOSOWSKI
X3104530J
ANGEL ACOSTA MARTINEZ
X6388110K
55 HECTOR ALBERTO PEÑA
X5574324K EMANUEL GUELPERIN
49417090A
56 VERONICA SANTOLINO MARIN
50741088Y
JUAN PABLO HERRERO
MERINO
11846477M
57 VIRTUDES HORMIGO MELERO
28558717P
ANTONIO ROIG TUR
41451475R
58 ASOCIACIÓN DIGNIDAD
MONTSERRAT CALVO RUIZ
G07654965 PALOMA DIAZ ESCRIBANO
07512377W
01099391Z
59 FRANCISCA GARCIA SIMO
41442862J
41444556M
60 LIVIA HELENA VAZ DE OLIVEIRA DA
SILVA
50244018N
JOSE JIMENEZ PAREJO
61 COMUNIDAD ISLAMICA DAR ASSALAM Q0700678F ABDERRAHMAN HAOUARI
MUHAMMAD ALI COSTA SABAN
47405007Y
X9438146G
62 LA CREME DE LA CREME CB
MARCO ANGELICCHIO
E57861569
Y0552353E
63 ES TAP NOU SL
JOSE PLANELLS TUR
B07854672
41448729S
NATALIA ALINA ROMAN
X6828199M
64 HORNO PASTELERIA JARDIN CB
JUAN MANUEL TORRES SANCHEZ
E57529745
41448484T
MANUEL FERNANDEZ
BORJA
41432898T
65 GENARO GONZALEZ ALJARILLA
41450630F
ANTONIO GONZALEZ
ALJARILLA
41443235H
66 CANONIGAS REGULARES
LATERANENSES DE SAN AGUSTIN
MARIA TORREGOSA POGOY
Q0700537D GENARA BUCA PERALTA
48231501H
Les persones sol·licitats disposen d'un termini de tres dies hàbils, a partir de la publicació de la
present, per a presentar en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa les
observacions o reclamacions que estimin oportunes. En cas de que no es presenti cap reclamació
dins del termini de presentació, la llista provisional s'entendrà automàticament elevada a definitiva.
Es dona per finalitzat el acte a les 14.00 hores del mateix dia, 15 d'abril de 2015, estenent-se la
present acta i que amb el secretari firmen tots els membres de la comissió.
Sra. Catalina Sansano Costa
Presidenta
Sra. Encarnación Silverde Fernández
Secretaria
Sra. Carmen Cardona Fernández
Vocal
Sra. Isabel Ramón Riera
Vocal
(signat electrònicament al marge)
Codi Validació: 6RWJR29QRCRY563XDPEDY3M6D | Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3
48231502L