Arxiu Memòria 2011-2015 - Ajuntament de Cambrils

MEMÒRIA
AJUNTAMENT CAMBRILS
(2011-2015)
Garantim el present, construïm el futur
> PRESENTACIÓ
La Memòria que teniu a les mans recull l’essència de l’acció de govern del mandat 20112015. Les actuacions i balanços que se us presenten, agrupats per departaments i àrees
d’interès, són el resultat de la suma de voluntats i d’un pla estratègic de mandat que tenia dos
objectius clars: sanejar l’economia municipal i garantir els serveis a les persones.
Ara que el mandat s’acaba, podem afirmar que han estat 4 anys durs. Per fer front a les situacions adverses i convulses, així com als reptes plantejats, el govern ha gestionat de manera
responsable i realista, ha estat valent a l’hora de prendre les decisions necessàries i honest
per explicar-les a la ciutadania
Quan llegiu la Memòria, cal que recordeu quina era la situació heretada el 2011 i totes les
vicissituds que hem viscut i patit plegats per arribar a la situació d’estabilitat present.
Amb el present garantit, podrem centrar-nos en construir el futur.
La Memoria que tenéis en vuestras manos recoge la esencia de la acción de gobierno en
el Mandato 2011-2015. Las actuaciones y balances que se os presentan, agrupados por
departamentos y áreas de interés, son el resultado de la suma de voluntades y de un plan
estratégico de mandato con dos objetivos claros: sanear la economía municipal y garantizar
los servicios a las personas.
Ahora que el mandato se acaba, podemos afirmar que han sido 4 duros años. Para hacer
frente a las situaciones adversas y convulsas, así como a los retos planteados, el gobierno
ha gestionado de manera responsable y realista, ha sido valiente en la toma de decisiones
necesarias, y honesto para explicarlas a la ciudadanía.
Cuando leáis la Memoria, debéis tener en cuenta cuál era la situación heredada en 2011 y
todas las vicisitudes que hemos vivido y padecido juntos, para llegar a la situación de estabilidad actual.
Con el presente garantizado, podemos centrarnos en construir el futuro.
EDITA: Ajuntament de Cambrils
COORDINACIÓ: Gabinet de Comunicació Institucional de l’Ajuntament de Cambrils
Cambrils, març 2015
Dipòsit legal: T-0167-15
> ÍNDEX
4
ESPAI PÚBLIC 5
MEDI AMBIENT / PARCS I JARDINS 6
PLANEJAMENT I ACTIVITATS 7
EMPRENEDORIA
8
DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL 9
GASTRONOMIA
10
TURISME
11
SEGURETAT
12
MOBILITAT
13
NOVES TECNOLOGIES I BON GOVERN 14
CULTURA
15
ARXIU, BIBLIOTECA I MUSEU D’HISTÒRIA 16
FESTES
17
HISENDA MUNICIPAL 18-19
ENDERROQUEM EL PONT DE LA N-340 20-21
LES INVERSIONS DEL 2015 22-23
CAMBRILS SMART CITY 24-25
ESPORTS
26
MILLORA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 27
POLÍTIQUES SOCIALS I FAMÍLIA 28
CASAL GENT GRAN 29
SALUT, POLÍTIQUES D’IGUALTAT I INCLUSIÓ 29
ENSENYAMENT
30
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 31
POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 32
JOVENTUT
33
PARTICIPACIÓ, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 34
OBRA PÚBLICA
3
PLANIFICACIÓ DE CIUTAT
OBRA PÚBLICA
> EXECUTADES
Integració de l’antiga N-340 a la trama
urbana
Rotonda de l’avinguda Baix
Camp amb l’avinguda Vidal
i Barraquer
L’Ajuntament ha realitzat diverses accions per integrar
la via i pacificar el trànsit de l’antiga carretera N-340,
que ara fa de nexe entre les urbanitzacions de ponent.
> Rotonda de l’avinguda Baix Camp amb l’avinguda
Vidal i Barraquer
> Nous passos de vianants
> Supressió del pas soterrat
> Millora de l’accés a la urbanització El Dorado Platja i
Marcambrils
> Millora de l’accés a la Llosa
> Millora de l’accés de La Dorada
> Millora de l’accés de Cambrils Mediterrani
> Creació d’un carril bici per unir les urbanitzacions
de ponent, des de la riera de Riudecanyes fins a
l’Eixample vila
Supervisió d’obres de la zona
esportiva de Cambrils Badia, al Molí de
la Torre
Rehabilitació de la coberta dels
pavellons 1 i 2 del Palau d’Esports
Municipal
Conservació i restauració de la muralla
medieval i Torre del Bou (fases I i II)
Memòria de les característiques
tècniques de la pista poliesportiva del
Molí de la Torre
Millora i ampliació de la comissaria de
la Policia Local
Elaboració del Llibre de l’Edifici per
racionalitzar el manteniment de les
instal·lacions i equipaments municipals.
Racionalització de la despesa en el
servei de manteniment dels ascensors
dels edificis municipals.
> LA DADA
Estalvi -58,65%
27.000€
> EN EXECUCIÓ
> PROJECTES REDACTATS
Reordenació de l’espai de la plaça de
l’Ajuntament
Remodelació d’un tram del carrer
Barques
Arranjament del paviment del carrer
St Plàcid al Barri Antic
Construcció d’un pont al barranc
del Regueral
Ampliació de la vorera i millora de
l’entorn al carrer Verge de Montserrat
amb Pg La Salle
Construcció d’una Tomba
d’Inhumacions Socials al Cementiri
Parroquial
Construcció de tres passos de
vianants de ressalt
Urbanització del tram final del
passeig Albert
> Carrer Hospital amb plaça Marianao
> Carrer Hospital amb passeig Albert
> Avinguda Països Catalans amb carrer Extremadura
Urbanització de la zona verda del
polígon d’atuació discontinu PA-11
de Cambrils
Reordenació de l’espai de la plaça de l’Ajuntament
4
Estudi d’Horts Urbans a Cambrils
Enderroc pont N-340 riera d’Alforja
i urbanització av. Baix camp.
> LÍNIES DE DESENVOLUPAMENT
Integració de la nova
estació ferroviària
amb la futura estació
d’autobusos i la zona
esportiva municipal
Restauració de la Castlania
Estudi de la desafectació
de la via del tren actual,
amb enderroc de
barreres i millora de la
permeabilitat urbana
Edició d’un CD amb
informació dels solars
municipals per agents
immobiliaris i interessats
Millora de la capacitat
hidràulica de la riera
d’Alforja
SERVEIS
ESPAI PÚBLIC
> AIGUA, CLAVEGUERAM I PLUVIALS
L’Ajuntament reclama l’ampliació
de l’Estació Depuradora d’Aigües
Residuals de Cambrils
> ENLLUMENAT
Millora de la xarxa de clavegueram a
l’avinguda Verge de Montserrat
La instal·lació del nou enllumenat s’ha dut a terme al passeig marítim de LLevant , a les zones
del Regueral, Cambrils Mediterrani, Barri Antic,
Nou Cambrils, el Dorado i Marcambrils principalment. Amb aquestes accions, s’han pogut
implementar nous sistemes eficients i menys
contaminants.
Nou enllumenat exterior als vials d’accés a la
Zona esportiva municipal
Renovació de l’enllumenat
per millorar l’eficiència
Substitució d’un tram de canonada d’aigües residuals i
construcció d’una nova canonada de pluvials, pous de
registre i embornals per evitar inundacions
S’arreglen els pluvials del carrer
Brusel·les
Se soluciona l’històric problema de recollida de pluvials
entre l’avinguda del Cavet i el carrer Brussel·les amb
una nova reixa i un pou nou
Construcció d’embornals al carrer Mar
de la Frau i a la rotonda de l’avinguda
Mil·lenari
LA DADA
MÉS DE
180.000€/ANY
D’ESTALVI
Reparació de la conducció de les
aigües freàtiques al pont del ferrocarril
a Vilafortuny
> ESPAI PÚBLIC
> LA DADA
S’han arranjat més
de 400 escocells
malmesos
Manteniment, pintura i obra a diferents
centres escolars i edificis de propietat
municipal
Construcció de la vorera i una nova
zona per als contenidors al carrer
Orquídies
Ampliació de la vorera de l’avinguda
Països Catalans, davant de l’Institut
Cambrils
Pavimentació de diversos trams de
carrer al municipi
Rebaixos en passos de vianants per
millorar l’accessibilitat de les persones
Construcció de cobert als magatzems
municipals Parellada i Torre del bou
Rotonda a l’avinguda Independència
amb carrer Francesc Moragas i Barret
Asfaltat i millora de la xarxa de camins
municipals
5
SERVEIS
MEDI AMBIENT / PARCS I JARDINS
> RESIDUS I NETEJA
Cambrils supera l’objectiu marcat per
la valorització material
“Amb tu ho farem la mar de bé”
S’activa una campanya de
sensibilització per incrementar
l’eficiència en la recollida selectiva i
recordar els hàbits a l’hora de llençar
la brossa
El Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 2007-2012 fixava una valorització del 48% i Cambrils ha superat el 50% els darrers anys.
Deixalleries municipals
> LES DADES
416,168
TONES ANUALS
MÉS QUE EL 2011
239
Nou concurs de neteja d’edificis i
equipaments públics
ESTALVI: 121.195€
USUARIS
MÉS QUE EL 2011
3 nous contenidors de recollida
d’Oli vegetal
Es fomenta amb èxit la recollida selectiva d’oli vegetal
als contenidors de l’Ajuntament, el Pòsit i el Mercat.
> LA DADA
ES REDUEIX L’OLI NO RECOLLIT
CORRECTAMENT
ALS CONTENIDORS TRADICIONALS
LA DADA
LA FRACCIÓ DE
REBUIG BAIXA EN
85,7 TONES ANUALS
RESPECTE 2011
2.460 kg
1.750 kg
1.513 kg
440 kg
2011
2012
2013
2014
> BARRANCS I RIERES
> PARCS I JARDINS
Rehabilitació i millora de la riera de
Riudecanyes
Reordenació del servei de jardineria
Millores dutes a terme
L’Ajuntament unifica zones i brigades per millorar el servei i
estableix quatre zones de treball (Ponent, Centre-Vila, Centre-Port i Vilafortuny). La brigada municipal assumeix la zona
de Ponent i les altres tres àrees es treuen a concurs públic.
a) Zones verdes
> Ampliació i reforma de la zona verda del carrer
César Martinell
> Automatització del reg a la zona verda de Mas d’en
Bosch
> Renovació de l’arbrat en diferents punts del municipi
La recuperació dels aiguamolls i el bosc de ribera de la
riera de Riudecanyes han permès garantir la seva funcionalitat ecològica i s’ha ordenat l’ús públic dels marges
de la riera, al carrer Rosa dels Vents
Recuperació de l’entorn ambiental de
la Torre de l’Esquirol
S’ha adequat i enjardinat l’entorn de la desembocadura
de la Riera de Riudoms, així com també s’ha restaurat
la Torre de l’Esquirol i les immediacions d’aquesta.
> LES DADES
377.392€
ESTALVI
EN EL 2015
RESPECTE EL 2011
149.783m2
INCREMENT m2
EN EL 2015
RESPECTE EL 2011
Renovació de l’arbrat, mobiliari urbà i
enllumenat de la plaça Aragó
Les obres van consistir en la reparació de la calçada
de la plaça, malmesa pel creixement de les arrels, la
substitució dels pins per lledoners i la instal·lació de 12
nous fanals de baix consum.
6
b) Parcs de la ciutat
> Parc Nou Cambrils - Construcció i renovació de
l’escala d’accés i renovació de la Zona esportiva
> Parc del Pinaret – Renovació Zona esportiva i
connexió la segona i tercera fase
> Parc del Pescador - Tancament de la sala de
bombes
c) Àrees de joc infantils
> Reforma dels jocs de la urbanització de Quatre
Camins
> Renovació de l’àrea de jocs de la plaça Carles Roig
> Creació d’una nova àrea de jocs a la plaça
Francesc Macià
> Renovació del paviment de seguretat del parc de la
plaça Concòrdia
> Millora de l’àrea de jocs de l’avinguda Vidal i
Barraquer
> Millora del parc intantil de davant l’Escola
Marinada
URBANISME
PLANEJAMENT
> INTERVENCIONS AL
POLÍGON BELIANES
> MODIFICACIONS PUNTUALS
Es constitueix una Taula de treball
de l’Ajuntament amb l’Associació
de propietaris
> L’Ajuntament recepciona els serveis
d’enllumenat i jardineria
> Es facilita l’acord per connectar la xarxa
interna d’aigua amb la general de la població
> S’aprova un pla general per a la legalització
de llicències
> Es crea una taxa pròpia de clavegueram
Modificació puntual del PA-1 El Pòsit
Modificació puntual de El Dorado
L’objectiu és permetre la ubicació d’un hotel d’alta categoria que permeti potenciar un canvi en el model
turístic, i desestacionalitzar el turisme i incorporar l’ús
comercial a la planta baixa de l’edifici.
Amb l’objectiu de millorar, modernitzar i incrementar la
categoria d’un equipament hoteler situat en un enclavament privilegiat s’amplia l’espai verd i es permet agrupar
el sostre en planta més tres pisos.
Modificació puntual del SUND-B
Modificació Parc Samà i Mas d’en Blai
Promoguda pels particulars, aquesta pretèn donar la
possibilitar d’instal·lar una activitat hotelera rendible i fer
possible la transformació urbanística conservant part
dels habitatges existents
Les finques afectades recuperen la classificació de sòl
no urbanitzable d’interès agrari, que són els usos previstos en el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona
> EN ESTUDI
Modificació de planejament per
augmentar el sòl de Càmpings
Modificació de la reserva de places
d’aparcament
L’objectiu es promoure l’activitat econòmica del municipi propiciant la instal·lació de càmpings en espais
classificats de sòl no urbanitzable que estiguin ben comunicats, un exemple seria l’antiga N-340 i la carretera
de Cambrils a Montbrió.
Es busca adequar la reserva d’aparcament a les necessitats actuals,ja que la vigent al POUM és molt superior a la de legislació sectorial i en els darrers anys
s’han construït diferents aparcaments públics que han
millorat considerablement l’oferta
> EN TRÀMIT
UNA APOSTA PER
EQUIPAMENTS DE
QUALITAT
Recuperació dels terrenys cedits a INCASOL per a la construcció d’habitatge protegit i/o dotacional
als carrers Castell Perelada i Anoia
ACTIVITATS
> MODIFICACIONS NORMATIVES
Ordenança de qualitat de les obres
Ha facilitat l’execució d’obres i ha ampliat l’activitat de
les empreses constructores. A més, s’amplia en un
mes el període per fer obres, del 15 de setembre al
15 d’octubre, i es redueix el termini de senyalització
especial
Ordenança d’Ocupació de
la via pública
La regulació s’ha consensuat amb tots els sectors per
regular les ocupacions, garantir la imatge de qualitat i
evitar problemàtiques com la proliferació d’agents de
captació de clients
Conveni de gestió amb Ports
de la Generalitat
L’acord preveu compartir les competències d’inspecció, control i sanció a la façana marítima per fer complir
l’ordenança d’ocupació de la via pública. En virtut del
conveni s’han millorat les inspeccions conjuntes entre
administracions.
Afavorir l’activitat económica
> Rebaixa de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres
(ICIO)
Reducció d’un 5% del gravamen
Nova bonificació del 30% per a actuacions
d’especial interés
> Es facilita la instal·lació de
terrasses tot l’any amb una reducció
de la taxa del 10%
La nova taxa rebaixa en un 10% l’import
anual, mentre el model antic només
preveia ocupacions semestrals d’hivern o
estiu
> Simplificació i agilització de
tràmits
> S’implementa el sistema de
comunicacions prèvies d’obres i
activitats
7
PROMOCIÓ ECONÒMICA
EMPRENEDORIA
> VIVER D’EMPRESES
Creació d’un centre d’allotjament
d’empreses a la Torre del Llimó
La torre de guaita del segle XVII i l’edifici annex de quatre plantes obriran amb espais compartits i privatius per
a empresaris i emprenedors:
>Pre-incubadora: cessió d’espais gratuïts als
emprenedors
>Espais de treball
_ 8 mòduls privatius
_ 16 estacions de treball compartit (co working)
> Espais comuns
_ aula de formació o sala d’actes polivalent, sales
de reunions, serveis i vestíbul
> Serveis de Cambrils Emprèn
> CAMBRILS EMPRÈN
El Servei d’Orientació i Informació ha atès en 3 anys
a 461 persones, a partir de 116 sessions individuals i
102 sessions grupals, que es van implementar el 2012
per atendre els usuaris que accedeixen per primera
vegada al catàleg de serveis.
El servei d’Assessorament, consistent en la definició
d’un itinerari personal de cada persona tenint en
compte el projecte empresarial i administratiu, ha atès
182 persones i realitzat més de 300 accions en tres
anys.
El servei de Sensibilització ha dut a terme activitats
de difusió, foment de l’esperit empresarial als centres
educatius, campanyes a mitjans i xarxes socials, que
han arribat a 3855 beneficiaris en només 53 accions.
47 empreses han pogut accedir a
finançament
La mediació i l’assessorament financer és una
peça clau per a que els emprenedors puguin
finançar els seus projectes empresarials i Cambrils
Emprèn ha ofert suport i orientació a més de 47
empreses que han pogut accedir al crèdit.
> ORDENANÇA SUMA I SUMEM
La nova ordenança és una línia d’ajuts per reactivar
l’economia donant suport a noves activitats que tinguin
caràcter estable i s’implantin al municipi entre 2014 i
2015.
> Principals línies d’actuació i beneficiaris:
1. Joves, majors de 50 anys i dones
2. Impuls de noves activitats al Barri Antic,
Eixample i Parellada
3. Reobertura de locals tancats
4. Contractació de mínim d’un any de
persones empadronades a Cambrils
DOTACIÓ ECONÒMICA:
50.000€
8
Amb l’objectiu de Millorar competències i habilitats
s’han organitzat 31 tallers d’emprenedoria pràctics i
píndoles per a emprenedors i/o empresaris dels que
s’han beneficiat 342 persones.
Noves xerrades de petit format amb l’objectiu d’oferir
tant coneixements bàsics sobre el sistema tributari i les
obligacions fiscals, com les novetats del 2.0
LES PÍNDOLES CLAU:
FISCALITAT I XARXES
SOCIALS
Recursos en xarxa
Es facilita informació sobre el catàleg de serveis
de REDESSA, la plataforma INICIA, la Càtedra
d’Emprenedoria promoguda per la URV,
ARACOOP i dels intercanvis del Consorci Xarxa
Local.
Acord amb SECOT pel foment de
l’emprenedoria
El conveni amb l’associació d’antics empresaris i
executius vol fomentar l’emprenedoria i impulsar
accions pel desenvolupament de noves idees.
També s’encarregaran de realitzar diagnosis de
microempreses.
PROMOCIÓ ECONÒMICA
DINAMITZACIÓ DELS SECTORS EMPRESARIALS ESTRATÈGICS
> COMERÇ
El pilar: els acords amb la
UB i Vila-centre
> FIRA MULTISECTORIAL DE CAMBRILS
La política comercial es construeix a partir del foment de
l’associacionisme i de convenis amb les dues agrupacions principals (Vila-centre i Unió de Botiguers). També
es mantenen contactes amb la resta per organitzar activitats conjuntes i conèixer les necessitats del sector.
La Fira creix dels 100 als 140 expositors i manté
els 40.000 visitants. L’esdeveniment ha consolidat
Cambrils com un aparador comercial de referència
en l’automoció, la maquinària agrícola, el comerç i
els serveis
NOVETAT, El 2013 es crea Tasta i Pica, un nou espai gastronòmic d’exposició, venda i degustació de
productes locals.
Signatura d’un conveni de
col·laboració amb PIMEC
L’acord promou accions pel desenvolupament del comerç urbà i de proximitat, en el marc d’eixos estratègics
com el foment a la creació d’empreses, la professionalització del sector, l’excel·lència als mercats, la integració dels comerciants nouvinguts o el comerç electrònic.
Signatura d’un conveni amb el Consorci
de Comerç, Artesania i Moda (CCAM)
El document permetrà impulsar el centre comercial a
cel obert a Cambrils (gestionat per la Unió de Botiguers)
i preveu accions com la Fira últims Preus, el Mercat de
Sant Jordi, Cambrils Comerç de nit, la Fira Fora Stocks,
la Fira rebaixes o El Nadal més divertit.
> FIRA MARÍTIMA DE LA COSTA DAURADA
Es posa en marxa la campanya
“Cambrils comerç de nit”
Es redefineix amb èxit el model de Fira Marítima donant entrada a la iniciativa privada perquè n’amplii la
gestió i el ressò mediàtic. El 2014 i 2015 la gestiona el Club Nàutic de Cambrils, que aposta per ampliar l’oferta comercial i obrir la Fira a la ciutadania
amb activitats formatives, d’oci i infantils.
Amb l’ànim de posicionar el comerç local al territori,
més de 80 establiments de la vila i el port van unir-se
per obrir les botigues fins a mitjanit i oferir promocions i
descomptes durant una vetllada màgica amb concerts,
espectacles en directe i activitats infantils.
> LA DADA
ES SUPEREN ELS
20.000 VISITANTS
MERCATS I FIRES
> MERCAT DE LA VILA
> LA DADA
100% OCUPACIÓ
EL 2014
::Plena ocupació el 2014
Un nou plec de clàusules, la concessió de noves activitats i la pròrroga d’algunes parades ha permès arribar
a ocupar les 32 parades existents.
> MERCADET
::La nova ordenança clarifica la
normativa
El nou text permetrà modernitzar les estructures, regular els traspassos i donar major seguretat jurídica als
paradistes.
::NOVETAT
El Mercadet disposa d’un agent de la Policia Local tot
l’any i d’una ambulància en temporada d’estiu.
::Estabilitat
Ha augmentat l’estabilitat de les parades i s’han consolidat projectes de llarga trajectòria. A més, les inversions de futur fetes pels paradistes mostren la vitalitat i
continuitat de l’espai.
9
GASTRONOMIA
CAPITALITAT GASTRONÒMICA
> LES JORNADES DE LA GALERA DE CAMBRILS > “CAMBRILS, ENTRADA AL PAÍS DEL VI”
ARRIBEN A LA 10a EDICIÓ EL 2014
CELEBRA LA CINQUENA EDICIÓ EL 2014
> ES RECUPEREN LES JORNADES
DEL ROMESCO
Es consoliden i baten el rècord de participació amb 60
restaurants que ofereixen menús al voltant d’aquest
crustaci.
Diferents cellers ofereixen degustacions de vins que es
mariden amb tapes. Alhora es programen tastos guiats, tallers en familia i altres activitats.
L’històric lema “Cambrils: Sol, marinada i romesco” va
tornar a reviure amb unes noves jornades vingudes per
quedar-se.
Activitats estrella
Noves activitats
Activitats destacades
> Galerada popular al port
> Fregida de galeres amb calçots a la cooperativa
> Els restaurants amplien la carta amb els vins i caves
participants i els promocionen a preus especials
> Les degustacions dolces de pastissers, gelaters i artesans s’afegeixen a les tapes dels restauradors
> Musclada popular amb romesco elaborada pels pescadors
> Reconeixement als restaurants amb més de 40 anys
de trajectòria de Cambrils
Noves activitats
> Galeres en viu: visites guiades a la Confraria de Pescadors per mostrar l’art de pescar galeres i el recorregut
de les barques fins a la llotja
> Cuines obertes: diferents restaurants ofereixen demostracions de com es cuina una recepta amb galeres.
NOVETATS
ENCARXOFA’T // JORNADES DEL PEIX BLAU // JORNADES DEL
CALAMAR // JORNADES DELS FIDEUS ROSSOS // JORNADES DEL
ROMESCO
> CREACIÓ DEL CALENDARI GASTRONÒMIC
La col·laboració público-privada ha permès difondre un calendari anual amb totes les cites gastronòmiques.
Calendari Gastronòmic 2015
> Jornades de la Galera
> Jornades del Calamar
> Encarxofa’t a Cambrils
> Jornades del Romesco
> Cambrils entrada al “País del Vi”
> La Mar de Tapes
> Jornades de l’Oli nou
> Mostra de Productes Agrícoles de Cambrils
> Jornades dels Fideus Rossos
> Dia de la Tapa
> PROMOCIÓ DE LA GASTRONOMIA
Club Saborea España:
Formant part del Club de Producte Saborea España, Cambrils ha estat present a les promocions fetes a:
> Londres
> Frankfurt
> Dublín
> Madrid
> Milà i Xina (properament)
Promoció conjunta amb productors i
elaboradors en fires professionals
> Festival de gastronomía de Novgorod (Rússia)
2012
> Participació al Fòrum gastronòmic de Barcelona 2014
> Presència a Madrid Fusión 2015
10
TURISME
PATRONAT DE TURISME
> PROMOCIÓ TURÍSTICA DES DE CAMBRILS
Oficina d’informació
>291.546 són les demandes d’informació ateses
pel personal del Patronat de Turisme en les darreres
quatre temporades estivals
> Implantació del servei Tax Free
> Implantació d’un sistema de recollida d’opinió per
saber la valoració del turista sobre el municipi, les
platges, el tracte rebut a l’oficina d’informació i com
ha conegut Cambrils
> 1.293 professionals atesos en fam i presstrips en
quatre anys
Trenets turístics
> 79.926 persones han fet ús dels trenets turístics en
els darrers quatre anys
> Nova parada al Barri Antic per tal de motivar la visita dels turistes a aquesta zona
Implantació de noves tecnologies
> App Cambrils 24Hores
La nova aplicació mòbil facilita informació d’interès
municipal, incorpora rutes guiades i els llocs d’interès
> Implantació de codis QR
La instal·lació en els principals llocs d’interès del municipi permet oferir informació en diferents idiomes
> Aplicació de la realitat augmentada als fulletons
informatius
Mitjançant el sistem Layard, es permet la visualització
de vídeos, la realització de trucades a negocis i l’enriquiment de la guia amb fotografies i elements innovadors.
Premis i guardons
> Premi Jordi Cartanyà 2013
La Diputació de Tarragona reconeix la tasca feta per
la implantació de noves tecnologies en els fulletons
promocionals editats pel Patronat de Turisme
> Guardó de la CEPTA 2014
En reconeixement a l’excel·lència enoturística per la
tasca de promoció de l’enoturisme i de maridatge entre
els cellers de la província i la gastronomia cambrilenca
Animacions durant la temporada
> Es potencien més les propostes familiars a l’estiu
Teatre, música, pallassos i animadors formen part
del programa d’oci de l’estiu a Cambrils, distribuïts
tant al Port, com a Ponent i el Barri antic.
> S’instal·la un parc aquàtic flotant a la platja del Cavet, així com dos punts de jumping amb llits elàstics
Accions promocionals innovadores
> Nova imatge corporativa del Patronat de Turisme
emprant per al disseny la tipografia de l’Anna Vives
> Nou vídeo promocional de Cambrils
>Celebració del Campionat D.O. World Dance
Sport, amb ampli ressò internacional i vinguda d’esportistes, families i assistents a l’esdeveniment
Certificacions
> Assoliment de la Certificació com a Destinació de
Turisme Esportiu
La Generalitat reconeix Cambrils com a DTE en la
categoria multiesport - vela, futbol, atletisme i ciclisme- per l’especialització dels equipaments públics i
privats, així com per la dels allotjaments turístics, que
complementa la Destinació de Turisme Familiar
Producte turístic: Cicloturisme
> ALIANCES
Col·laboració amb el sector privat
Col·laboracions supramunicipals
> Taula de Treball amb els representants empresarials d’allotjament turístic
L’any 2013 es crea la Taula, integrada per tots els
sectors turístics del municipi, per la gestió i coordinació de les accions derivades dels recursos generats
per l’impost d’estades turístiques.
> Taula de Treball del Turisme Gastronòmic
De nova creació i en la qual hi participen els representants del Patronat, de la Regidoria de Promoció
Econòmica, de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria i els productors, com la Cooperativa Agrícola
i la Confraria de Pescadors, té per objectiu abordar
i consensuar les polítiques en matèria de promoció
gastronòmica
> Taula de Turisme Esportiu
Es crea el grup de treball amb representants empresarials representatius del sector: empreses d’activitats i empreses d’allotjament especialitzat, per treballar de manera transversal les accions en matèria de
turisme esportiu
>Aliança Turística Cambrils, Salou, La Pineda i
Reus
>PortAventura
> Escola d’Hostaleria i la Universitat Rovira i Virgili
> Patronat de Turisme de l’Ametlla de Mar i Patronat de Turisme de Tarragona
> Oficines Espanyoles de Turisme, els Centres de
Promoció Turística de Catalunya, amb l’Agència
Catalana de Turisme i amb el Patronat de Turisme de la Diputació.
Suport al teixit empresarial
>Suport a la creació de l’Agrupació d’empreses
de xàrter de pesca de Cambrils, ens que aglutina la major oferta en aquest sector de tota la Costa
Daurada
> Suport a una activitat innovadora com el pescaturisme i el turisme pesquer, com a element característic del municipi i diferenciador
>Suport a l’Estació Nàutica Costa Daurada i a
l’Associació espanyola d’Estacions Nàutiques
Cambrils és pioner i líder a Catalunya en el
producte del cicloturisme, amb allotjaments
certificats, rutes definides i traçades, amb empreses d’activitats especialitzades en el producte, amb experiència en l’organització i atenció a
famtrips o presstrips.
> PROMOCIÓ TURÍSTICA A L’EXTERIOR
Noves promocions a fires
> Rússia. Intourmarket, Leisure i la MITT
> Irlanda. Holiday World i Over 50´s de Dublín
> França. Lille, Lyon, Toulousse i París
> Holanda. Fires campistes com la ANWB
> Espanya. FITUR, Bebés y Mamás, Sevatur
>Alemanya. Fires ciclistes
> Fires nàutiques. Fires com les de Dusseldorf a Alemanya o París a França
> Roashows i workshops de la mà de TTOO, com
TezTours, Natalie Tours, Coral o ANEX
11
GOVERNACIÓ
SEGURETAT
> SEGURETAT
Aprovació del Reglament Intern de la
Policia Local
Reconeixements
> Celebració de la Diada de Sant Miquel
El nou reglament defineix l’estructura i organització del
Cos, els deures professionals i les sancions. També
incorpora el Protocol de Distincions i recompenses. El
vigent era del 1976.
El 2013 s’organitza per primera vegada un acte
institucional per reconèixer als agents de la Policia
Local i posar en valor la seva tasca.
> La Policia Local ha estat reconeguda per
altres cossos i forces de seguretat
Modernització de les eines
S’han rebut onze felicitacions de Guardia Civil, Policia
Nacional, Mossos d’Esquadra, Policia Local de Salou i
dues associacions de defensa dels drets intel·lectuals
> Geolocalització i renovació de la flota de
vehicles policials
_ Vehicles de patrullatge
_ 1 vehicle Patrulla Verda (2015)
_ 3 vehicles de camuflatge
_ 1 motocicleta
_ 6 bicicletes Patrulla de costes (2015)
> Gestió integral de vehicles retirats
> Renovació del rènting de 80 emissores
digitals Xarxa Rescat.
> Adquisició d’un aparell drogotest.
Nova comissaria
L’ampliació i remodelació de la Comissaria
ha permès doblar l’espai, millorar l’atenció i
crear tres circuits diferenciats per al ciutadà,
els agents i els detinguts
> 2 box d’atenció ciutadana
> Sala de crisi en matèria de protecció civil
> Sala de comunicacions
> Zona de custòdia temporal de detinguts
*Amb finançament del PAM de la Diputació de Tarragona
Reobertura de l’oficina del pagès
a la Cooperativa Agrícola
Ampliació de la Xarxa d’Atenció
a la Víctima
Cada dimecres de 18 a 19:30 hores la patrulla verda
atén els pagesos amb l’objectiu de prestar un servei
de proximitat
La incorporació d’un segon agent ha permès ampliar el
ventall d’actuacions i la tipologia de víctimes a les quals
es fa seguiment
Impuls al Consell consultiu de
Seguretat i Mobilitat
> LA DADA
Durant els últims 4 anys, l’organisme s’ha reunit 7 vegades i ha incorporat la mobilitat
Actualització de l’Ordenança de
convivència ciutadana
El nou text inclou un capítol sobre l’ús d’instal·lacions i
equipaments municipals i fixa les quanties de les sancions per evitar la discrecionalitat
Creació de la Unitat de Policia
administrativa (UPAS)
Els agents combinen el servei uniformat i el de paisà i
actuen en matèries com la venda ambulant, el consum
de drogues i vetllen pel compliment de les ordenances
S’amplia la Campanya de civisme i
convivència als instituts
La finalitat d’aquests tallers organitzats pels agents escolars és sensibilitzar i facilitar la informació bàsica per
reconèixer, identificar i prevenir situacions de risc
12
171 EXPEDIENTS
NOUS EL 2014
Campanya ”El teu gos, la teva caca”
S’instal·len 129 senyals d’advertiment i es realitzen
campanyes periòdiques i puntuals de sensibilització als
punts més conflictius
Creació de la Unitat Territorial
Motoritzada Comunitària
La nova unitat cobreix millor el nucli urbà de la població,
potencia la proximitat i agilitza els tràmits.
Reducció del nombre de delictes
i faltes 2011 vs 2014
> LES DADES
-13%
INFRACCIONS
PENALS
-10%
DELICTES
-16%
FALTES
PENALS
> PROTECCIÓ CIVIL
Líder provincial en Plans
d’Emergència aprovats
> 8 PAM d’obligada aprovació
> 1 PAM de recomanada aprovació
> 23 Plans específics en activitats de pública
concurrència
Nou vehicle de Protecció Civil i
Emergències
Cambrils ciutat cardioprotegida
S’instal·len 10 desfibril·ladors fixos en punts estratègics
de la via pública i 2 desfibril·ladors mòbils en vehicles
policials
GOVERNACIÓ
MOBILITAT
> AUTOBÚS
> APARCAMENTS MUNICIPALS
40.811
USUARIS
26.498
USUARIS
2012
27.839
USUARIS
2013
2014
Els usuaris del transport públic urbà ja
superen els 40.000 anuals
Gratuïtat del transport públic – T-BUS
Setmanes de la mobilitat
790
Les tres campanyes realitzades han estat un èxit amb
increments del 40% durant els dies de gratuïtat
SMART Instal·lació de marquesines
amb informació en temps real
> LA DADA
> Augmenta l’oferta d’aparcament
> Augmenta la rotació en zones de comerços i
serveis
> S’Implanta la Zona Taronja a Horta de Santa
Maria, Xalet d’en Bau, av Diputació i av Baix
Camp
> SMART Informació de places lliures a
l’aparcament del Parc del Pescador
> SMART App pagament mòbil Zona Blava
APP PAGAMENT
MÒBIL ZONA BLAVA
DISPONIBLE ESTIU
2015
T-BUS EMESES
Des de l’abril del 2014, els residents a Cambrils poden
viatjar il·limitadament amb les dues línies de bus urbà
per 10 euros anuals.
> BICICLETES
Anellament i manteniment dels carrils
bici municipals
> NOU Al llarg de l’antiga N-340 – 3,5Km en cada sentit
> NOU Carrer Jaume Ferran - 530 metres
> NOU Camí de la Marina (Pl Ajuntament) - 300 metres
Adhesió a la Xarxa de ciutats per la
bicicleta (RCxB) i BICIREGISTRE.CAT
L’objectiu del registre és facilitar la localització d’una
bicicleta en cas de pèrdua o robatori
APARCAM habilitarà un nou dipòsit
Campanya “com lligar la bicicleta”
S’instal·la senyalització informativa sobre els tipus de
cadenats i com utilitzar-los correctament amb l’objectiu
de prevenir robatoris
214 aparcabicis nous i 45 nous
aparcaments per a motos
S’han ubicat en zones turístiques, d’equipaments i centres escolars.
> LA DADA
x2
ZONA PONENT
27 KM DE
CARRIL BICI
S’HAN MULTIPLICAT
PER 2 LES PLACES A
PONENT
x2,5
ZONA LLEVANT
S’HAN MULTIPLICAT
PER 2,5 LES PLACES
A LLEVANT
> REORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I MILLORES EN SENYALITZACIÓ VIÀRIA
Reordenació de barris o zones
> Senyalització dels accessos al barri dels Tallats des de
l’av. Vilafortuny
> Millora i ampliació de la senyalització dels carrers de la
zona dels Castells a Vilafortuny
> Millora i ampliació de la senyalització de la zona del
carrer Cap de Tortosa i voltant.
> Ordenació de l’estacionament a la Rambla Jaume I
amb els carrers Roger de Flor i Juan Sebastian Elcano
Millores en la senyalització viària
> Adquisició de 3 senyals d’avís de velocitat “Vostè Va”
> Eliminació d’un carril per donar seguretat als vianants a
la rotonda del Vial del Cavet amb l’av. de les Flors
> Millora de la seguretat amb reducció de carril al Vial de
Cavet, davant del centre escolar Mas Clariana
> Desviament del trànsit i col·locació de coixí berlines
per reduir la velocitat a l’Av. Vilafortuny amb Frederic
Marès
> Eliminació de tots els estacionaments quinzenals
> Pintar les marques viàries del barri dels Quatre Camins
> Senyalització horitzontal de tot el barri de La Llosa
> Manteniment de la senyalització vertical i viària de
pintura tots els barris
> Pintura viària a tots els carril bici
> Ampliació de les zones d’estacionament per a
persones amb mobilitat reduïda
> Facilitar el gir en tots els carrers dels barris de Ponent i
LLevant que donen als passeigs
> Eliminació d’un carril a l’av. Adelaida, davant de
l’Ajuntament, per donar seguretat als vianants
> Millora dels accessos als barri de Ponent
> Pacificació del trànsit Av. Diputació i Barri Sol
Cambrils
Pilones i peatonalització
> Millora gestió pilones al Port, Pl. de la Vila i c/ Foix
> Millora del sistema de semi peatonalització de la Pl. de
la Vila
> ELIMINACIÓ DELS ÚLTIMS 3 PUNTS NEGRES
> Av. Diputació amb la cruïlla de l’av Joan XXIII
> Av. Adelaida sota el pont de l’N-340
> Pont Vilafortuny (castell V.)
0 MORTS DES DE L’ANY 2008
> EN TRÀMIT
Ordenança Municipal de Guals
Resoldrà problemes d’indefinició legal i permetrà
la retirada de senyalització
13
NOVES TECNOLOGIES
E-ADMINISTRACIÓ I BON GOVERN
> PROJECTES COL·LABORATIUS
Es posa en marxa la “eContractació”
El nou sistema d’expedient electrònic i licitació pública
aborda des de que es concep una contractació fins a
l’adjudicació final, tot íntegrament per mitjans telemàtics.
CAMBRILS TREBALLA
AMB SANT FELIU DE
LLOBREGAT, OLOT
I FIGUERES EN LA
IMPLANTACIÓ D’UN
SISTEMA INTEGRAL
DE CONTRACTACIÓ
Confecció d’auditories externes de
seguretat sobre els serveis públics
electrònics
Ajuntament i CESICAT, amb la voluntat de vetllar per
la integritat i confidencialitat així com la disponibilitat i
l’accés als serveis en línia que s’ofereixen, col·laboren
en serveis i actuacions com:
> Assistència a incidents de seguretat
> Assistència in-situ
> Generació d’alertes i advertències
> Anàlisi d’incidents
L’Ateneu i Les Basses, nous punts TIC
Cambrils incorpora dos nous punts a la Xarxa de Telecentres de Catalunya, participant de l’estratègia d’augmentar l’acció pública per tal de fomentar l’ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació
600 PUNTS TIC A CATALUNYA
25 nous procediments telemàtics al
Catàleg de tràmits
L’Ajuntament ha publicat un conjunt de nous tràmits en
línia com són els de l’àrea de Medi Ambient i els de
l’àrea Econòmica per poder realitzar-los mitjançant el
registre telemàtic.
> LA DADA
4.000 TRÀMITS
EL 2014 A L’OFICINA VIRTUAL
> GOVERN OBERT
3r premi en govern obert, per l’AOC
L’Administració Oberta de Catalunya ha premiat el
projecte d’administració electrònica i govern obert de
Cambrils com una de les millors experiències de transformació digital d’ajuntaments mitjans
Es crea el Portal de la Transparència
Amb l’objectiu que els ciutadans avaluin la gestió pública, es posa a la seva disposició una informació alimentada per fonts transparents i de qualitat. A més,
l’Ajuntament s’obliga a proporcionar aquesta informació
http://www.cambrils.cat/transparencia
Es prenen dos indicadors de referència:
> Decàleg de bones pràctiques de comunicació. La
UAB i el Col·legi de Periodistes avaluen la informació
que els Ajuntaments difonen en els mitjans públics.
> Indicadors ITA. És una eina per mesurar el nivell de
transparència de les administracions impulsada per la
ONG Transparència Internacional
Creació d’un portal de Dades Obertes
S’ha apostat per l’obertura i la reutilització de la informació pública per afavorir la col·laboració ciutadana i oferir
dades que generin nous productes i serveis digitals i
que generin valor per a la societat http://dadesobertes.
cambrils.cat
> EFICIÈNCIA EN L’E-ADMINISTRACIÓ
> LES DADES
Augment del 40%
en la gestió de documents electrònics
Augment del 60%
Reducció d’un 60%
en els terminis de resolució d’expedients
29
DIES
en la gestió de documents amb signatura
electrònica
Consolidació del
Registre de Sortida
electrònic
amb una ràtio del 90% de documents
>PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT
ECONÒMICA
21,07
DIES
18,88
DIES
10,50
El nou sistema telemàtic agilitza els tràmits a
realitzar per notaris i particulars a l’hora de comunicar una compra-venda i gestionar el cobrament de l’impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
DIES
2011
2012
2013
2014
Interoperabilitat per a l’intercanvi electrònic de documents entre administracions
La integració en el sistema informàtic dels expedients electrònics permet la transmissió telemàtica de dades i documents electrònics entre administracions, evitant l’aportació de documentació duplicada pels ciutadans.
14
Simplificació dels tràmits de
l’impost sobre les plusvàlues
S’extén el servei de factura
electrònica a la resta
d’Organismes Autònoms
CULTURA
ACTIVITATS, PREMIS I EXPOSICIONS
> ACTIVITATS
El Festival Internacional de
Música de Cambrils
El FIMC s’adapta als temps actuals i aposta per artistes
internacionals que posicionen Cambrils al mapa dels
grans festivals d’estiu. Alhora conserva la seva essència amb concerts de clàssica i jazz de petit format.
> 2012 El Parc del Pinaret es converteix en l’escenari
dels concerts de gran format
> 2012 Es crea el Club d’Amics del Festival per fidelitzar el públic amb descomptes i avantatges
> 2014 S’amplia l’aforament fins a les 6.000 persones
MÚSICA ALS BALCONS
9 ACTUACIONS 400
ESPECTADORS
PREVISIÓ
50.000
ESPECTADORS
30.000
ESPECTADORS
6.630
CICLE DE CONCERTS A LA
CRIPTA DE L’ERMITA
51 CONCERTS
5.767 ESPECTADORS
EN 4 ANYS
EL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
MÚSICA DE CAMBRILS
CREIX I ES CONSOLIDA
8.496
ESPECTADORS
ESPECTADORS
6.548
ESPECTADORS
2011
2012
2013
2014
2015
> BEQUES I PREMIS
OBRA
GUANYADORA
BIENNAL D’ART
CONTEMPORANI
GASTRONÒMIC
Biennal d’Art Contemporani
Gastronòmic
La convocatòria oberta a totes les disciplines uneix
l’art amb un dels atractius turístics de Cambrils.
També s’organitzaran activitats paral·leles al voltant
de la gastronomia com conferències, teatre, cinema,
literatura i mostres.
> L’exposició Fogons de Cambrils inclou 20
imatges de cuiners realitzades per l’Agrupació
Fotogràfica
> Jesús Movellán guanya el primer premi guardonat
amb 6.000 euros per l’obra Pulpo Seco
> L’escriptor i crític gastronòmic Jaume Fàbrega
presenta el seu llibre sobre la cuina de 1714
> Els artistes de Tallers Oberts exposen obres
realitzades amb mares del vi
Els premis Vila de Cambrils passen
a ser biennals
> Premi de Fotografia
> Premi de Poesia
> Premi de Narrativa Marítima
> ARTS VISUALS
> L’exposició “Cambrils ahir i avui”
recull més de 140 fotografies
antigues i actuals
> L’artista lleidatana Aurembiaix
Sabaté inaugurà l’exposició
“Postals no escrites, haikus de
Felícia Fuster”
> El fotògraf Pep Escoda presenta
l’exposició “Visions del patrimoni al
Baix Camp”
15
CULTURA
ORGANISMES I SERVEIS CULTURALS
> ARXIU MUNICIPAL
Consolidació de l’Arxiu com a receptor
de documents amb valor patrimonial
> LA DADA
Cambrils i Montbrió signen un conveni
per al coneixement i divulgació del
patrimoni cultural
56.000 persones han vist l’exposició
“1911. Sobreviure a la tempesta”
92 INGRESSOS
EN 4 ANYS
La família Ortoneda Vernet cedeix el
seu fons fotogràfic
Gairebé 15.000 fotografies de la vida quotidiana i oficial
de Cambrils generades per l’estudi de la família entre
1950 i 1970
La mostra, produïda per l’Arxiu i el Museu, ha itinerat
per 16 poblacions d’arreu de Catalunya
S’inicia la publicació virtual del
Document del Mes
L’objectiu d’acostar el patrimoni a tots els públics d’una manera entenedora. S’han contextualitzat 21 documents
> BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Creació del Pla de Lectura
Engloba accions encaminades al foment de la lectura entre
diferents segments de població:
> El cicle “Entre lletres i imatges” sobre àlbums infantils
il·lustrats.
> El Joc de Lectura amb la col·laboració de les escoles del municipi.
> “Llegim plegats”
> A l’estiu, els Lots sorpresa, que contenen 25 documents de format i contingut divers
Préstec Tecnològic
7 e-readers i 10 netbooks amb 900 títols a disposició
dels usuaris.
Guanya quatre vegades consecutives
els Premis Maria Moliner
Biblioteques amb Denominació
d’Origen
S’impulsa una activitat dinamitzadora de l’espai bibliotecari a partir dels eixos del vi, la literatura i altres activitats de maridatge.
La Viquimarató cambrilenca posa al
dia la història local
S’incorpora, millora i amplia articles de Cambrils a la
Viquipèdia com ara la rierada de 1911, els monuments,
persones destacades o l’argot mariner.
> MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS
> CINEMA MUNICIPAL
L’Ajuntament licita la gestió del cinema municipal i a
finals de 2013 reobre renovat el...
RAMBLA DE L’ART – CAMBRILS
> Inversió privada de 100.000€
> Nova sala d’exposicions, videoteca i servei de bar
Finalització de la primera
fase de restauració de
l’embarcació Teresa
El Museu assumeix la
coordinació de les activitats
de l’Antena del Coneixement
de la URV a Cambrils
Expliquem bé el patrimoni...
> Renovació del discurs museogràfic del Molí de les Tres Eres
> Finalització de la senyalització dels espais de la Guerra Civil a Cambrils
> Museització de la Torre del Bou.
Jaciments arqueològics
> Nova intervenció arqueològica al Jaciment del Cavet
L’Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social hi actuarà per donar a
conèixer els primers pagesos de la península ibèrica
> Construcció d’una passarel·la i mirador sobre el Jaciment de la Llosa
L’actuació millorarà els accessos i posarà en valor el jaciment donant-li major visibilitat des d’un punt elevat
Restauració i preservació de
La Castlania
16
Restauració a la muralla i
Torre del Bou
SMART App de realitat augmentada
La app permetrà visualitzar de manera immersiva les restes arqueològiques de la
vila romana de la Llosa
FESTES
4 ANYS DE NOVETATS
> NOVETATS FESTIVES
Carnaval
2015: Recuperació del sopar i concert
de Carnaval al pavelló municipal
Jornades castelleres
S’incorporen les jornades castelleres
dels Xiquets en els actes de Festa
Festa Major de la Mare de Déu del Camí
Novetat 2013: S’incorpora el Pregó
de Festa Major, a la plaça de
l’Ajuntament, als actes de la festivitat
Novetat 2014: La Pujada de la
Galera i el Caminet, la nova beguda
festiva.
Festa Major de la Immaculada
Concerts de jazz al carrer i espectacles
itinerants per apropar la festa al barri
Nit de Foc
Gran afluència de públic a la Nit
del Foc
> NOVETATS ENTITATS
L’Arribada de la Flama del Canigó
Any 2012
Es reintrodueix el Ball de Valencians de Cambrils
per part del Ball de Bastons
Any 2013
Es dóna suport a la recuperació de la Colla Castellera Xiquets de Cambrils
Any 2014
S’incorpora al Seguici la Galera, la nova bèstia de
foc del Ball de Diables de Cambrils
Augment important de públic i
consolidació de l’acte
Festa Major de Sant Pere
La Flama arriba al Port de Cambrils
Mare de Déu del Carme
LA REGIDORIA DE
FESTES EQUIPARA
LES SUBVENCIONS A
TOTES LES ENTITATS
QUE PARTICIPEN AL
SEGUICI FESTIU I A
LES FESTES MAJORS
DEL MUNICIPI
17
HISENDA MUNICIPAL
ECONOMIA
> L’OBJECTIU: SANEJAR L’ECONOMIA MUNICIPAL PER GARANTIR ELS SERVEIS
La situació econòmica en la qual estava l’Ajuntament de Cambrils l’any 2011 va marcar el full de ruta endegat pel
govern, així com les polítiques dutes a terme durant el mandat 2011-2015, que han volgut preservar el màxim de
serveis municipals possibles tenint ben present que el sanejament era una necessitat de futur per a la viabiliat de
l’Ajuntament.
> ELS 3 INDICADORS EN POSITIU
Des del primer moment, el govern s’ha marcat la fita de redreçar els comptes municipals a partir de l’anàlisi de tres
indicadors econòmics com són l’Estalvi Net, el Romanent de Tresoreria i el nivell d’Endeutament, que eren molt
negatius i evidenciaven la situació de fallida tècnica de les arques municipals.
1> L’ESTALVI NET
2> ROMANENT DE TRESORERIA
2> L’ENDEUTAMENT
L’evolució d’aquest indicador determina l’equilibri existent en les operacions corrents realitzades, en la mesura que genera suficients recursos pel seu funcionament
ordinari i permet la devolució de l’endeutament.
El Romanent de Tresoreria de la Liquidació anual de
l’exercici 2014 queda situat en els 6,6 milions d’euros.
Aquesta xifra és la suma dels recursos acumulats any
rere any i que són disponibles per finançar les despeses de l’Ajuntament.
Determina la relació existent entre el total de deute de
la Corporació i els recursos ordinaris que genera. S’ha
rebaixat fins al 111,85%.
S’ha passat de -7,5M€ el 2011 a 4,6M€ el 2014. Això
permet fer front a les despeses ordinàries i complir amb
el pagament de la despesa financera.
ANY
ESTALVI NET
Les mesures impulsades, la contenció de la despesa
i l’aplicació del Pla de Pagament a Proveïdors faciliten
una evolució positiva.
ANY
ESTALVI NET
> LA DADA
103,63%
ENDEUTAMENT
PREVISIÓ PEL 2015
ANY
% ENDEUTAMENT
2009
-6.100.532,17€
2009
-5.256.205,84€
2009
120,99%
2010
- 4.177.923,08€
2010
-10.759.361,11€
2010
134,34%
2011
-7.512.225,59€
2011
-11.767.469,16€
2011
135,96%
2012
1.546.013,09€
2012
844.293,75€
2012
139,64%
2013
238.674,88€
2013
5.150.905,50€
2013
138,76%
2014
4.609.268,66€
2014
6.656.657,83€
2014
111,85 %
> CANVIS EN LA DESPESA MUNICIPAL
Increment de la despesa financera
La suma de les amortitzacions més els interessos que
l’Ajuntament paga a les entitats financeres pels préstecs
contrets queda fixada en els 7,6 milions d’euros l’any 2014.
L’augment es deu a la fi del període de carència dels préstecs contrets en l’anterior mandat – principalment els FOMIT – i als dos Préstecs de Pagament a Proveïdors que
han permès pagar les factures que es devien.
DESPESA FINANCERA
Reducció de la despesa en béns
corrents i serveis
Per fer front el 2011 a l’increment de la càrrega financera, l’actuació més destacada, va ser efectuar una
reducció de 2,5 milions d’euros en la despesa.
Juntament amb la reducció de la despesa en béns corrents i serveis, en els darrers quatre anys s’han pressupostat 3,9 milions d’euros menys en el capítol de
personal.
L’acció va tenir un impacte directe en els comptes de
l’any 2012 i en els darrers exercicis s’ha aconseguit
mantenir el nivell de despesa.
La rebaixa ha contribuit de manera molt significativa a
l’assoliment del sanejament de l’Ajuntament de Cambrils.
DESPESA EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
7,6M€
2013
2014
DESPESA DE PERSONAL
18M€
15,5M€
7,5M€*
Reducció de la despesa en personal
13M€
13,3M€
13,1M€
2012
2013
2014
15,7M€
14,6M€
14M€
2013
2014
4,7M€
2,1M€
2011
18
2012
* Descomptat el refinançament FOMIT
2011
2011
2012
> SEGUIMENT TÈCNIC FAVORABLE
A l’hora de posar en ordre les finances municipals, el
govern s’ha servit de diferents eines de control i seguiment que garantissin que el camí endegat era el
correcte i que les mesures adoptades resultaven suficients.
Control d’administracions superiors
> Compliment del Pla de Sanejament, fiscalitzat per la
Generalitat de Catalunya
> Compliment del Pla d’Ajust del Ministeri d’Hisenda
Controls interns de l’Ajuntament
> La Intervenció municipal ha emès informes favorables als pressupostos i liquidacions anuals presentats, destacant:
a.Previsió d’ingressos dels pressupostos és
realista
b.Les despeses s’ajusten als ingressos reals
c.Les decisions adoptades asseguren el
compliment del Pla de Sanejament
> FEM-HO MÉS CLAR…
El 2012 canvia la tendència
ANY
INGRESSOS CORRENTS
ANY
DESPESA CORRENT
2008
36.432,66M€
2008
40.311,05M€
INGRESSOS
CORRENTS (FIXES)
2009
36.736,73M€
2009
39.511,90M€
2010
36.260,47M€
2010
38.057,25M€
2011
34.033,55M€
2011
36.404,84M€
DESPESES
CORRENTS (FIXES)
2012
39.080,00M€
2012
32.560,11M€
2013
39.279,47M€
2013
32.503,81M€
2014
42.649,69M€
2014
33.645,37M€
> LA DADA
FINS ELS 42,6M€ - 2014
FINS ELS 33,6M€ - 2014
Els proveïdors de l’Ajuntament
ja cobren al dia
> LA DADA
278 DIES
Segon semestre de l’any 2012
38,6 DIES
PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
2011
147,65
DIES
2012
198,65
DIES
2013
129,65
DIES
2014
56,4
DIES
Quart trimestre de l’any 2014
> LES DADES DEL PRESSUPOST 2015…
> LES SOCIETATS I ORGANISMES AUTÒNOMS
EPEL Cambrils audiovisual
Escola Municipal de Música
>L’any 2013 s’acorda la dissolució de l’entitat degut
a l’excés de deute de l’empresa i la impossibilitat de
l’Ajuntament d’aportar nous recursos econòmics
> S’aplica el Pla de Viabilitat que garanteix la continuitat de
l’Escola
> Es fixa l’aportació municipal en 438.200€ anuals
APARCAM
Institut municipal de l’esport
> Creació d’una única gerència compartida amb INGESOL
> Diversificació de les activitats de la companyia per generar nous ingressos
> Es garanteix la viabilitat de la societat
>Les transferències a l’organisme han augmentat un
64% per poder fer front a les inversions estructurals i de
manteniment que s’ha dut a terme els darrers dos anys.
INGESOL
> Creació d’una única gerència compartida amb APARCAM
> Assumeix la gestió de l’altra LLar d’Infants municipal, la
Maria Dolors Medina
>DEUTE PÚBLIC
7.613.264,47€
>SEGURETAT I MOBILITAT
CIUTADANA
5.676.768,30€
>VIVENDA I URBANISME
3.881.909,97€
>BENESTAR COMUNITARI
8.092.603,33€
>MEDI AMBIENT
1.344.341,82€
>SERVEIS SOCIALS I
PROMOCIÓ SOCIAL
1.884.386,92€
>FOMENT DEL TREBALL
393.172,02€
>SANITAT
139.262,82€
>EDUCACIÓ
1.295.412,76€
>CULTURA
1.607.304,98€
>ESPORT
54.878,00€
>COMERÇ, TURISME I PIMES
821.764,13€
>TRANSPORT PÚBLIC
166.000,00€
Museu d’història de cambrils
>ÒRGANS DE GOVERN
962.278,71€
> Disminueix l’aportació municipal en un 32,4% respecte
el 2011
>SERVEIS DE CARÀCTER
GENERAL
Patronat de turisme
>ADMINISTRACIÓ FINANCERA
I TRIBUTÀRIA
1.525.981,74€
> S’incorpora al pressupost l’import provinent de la Taxa
Turística
3.820.242,78€
19
MILLOREM CAMBRILS
EL 2015 ENDERROCAREM EL PONT DE LA N-340
> EL PROJECTE CONTEMPLA 3 FASES D’EXECUCIÓ A DESENVOLUPAR ENTRE EL 2015 I 2016
> FASE 1
> FASE 2
DEMOLICIÓ DEL PONT I
URBANITZACIÓ PARCIAL DE
L’AVINGUDA BAIX CAMP
683.254 €
CONSTRUCCIÓ DEL NOU PONT
SOBRE LA RIERA D’ALFORJA
403.010 €
ELIMINEM UNA
BARRERA HISTÒRICA
DE CAMBRILS
20
> FASE 3
URBANITZACIÓ DEL PASSEIG
CENTRAL DE L’AVINGUDA BAIX
CAMP
209.135 €
El 2015 s’impulsarà la Fase 1
> EL FINANÇAMENT
> L’Ajuntament genera i disposa de recursos suficients per fer front
a l’obra sense haver-se d’endeutar ni comprometre la Hisenda municipal
> El govern adoptarà un acord de Ple amb el qual s’assegurarà el
finançament de la inversió pels anys 2015 i 2016. L’acord permetrà
ratificar la viabilitat del projecte
L’Estat ha publicat un Reial Decret que permet als Ajuntaments, durant el 2015, estalviar-se el pagament dels interessos corresponents
al préstec del “Pla de Pagament a Proveïdors”
Una part d’aquest estalvi es destinarà a la Fase 1 del projecte
El 2016 s’impulsaran les Fases 2 i 3
La segona i tercera part es podran finançar amb recursos propis
perquè la despesa financera començarà a reduïr-se i s’hauran pagat
totalment algunes sentències i compromisos econòmics
N-340
21
INVERSIONS
EXPLIQUEM LES INVERSIONS DEL 2015
> PER QUÈ ARA?
L’Ajuntament ha escoltat durant el mandat quines eren
les peticions de millora que plantejaven els ciutadans,
els usuaris dels serveis municipals i les associacions
veïnals, i ha dut a terme una tasca silenciosa de redacció de projectes que tinguessin en compte els següents aspectes:
> El ciutadà ha de ser el primer beneficiat
> Les àrees de servei a la persona com Ensenyament, Cultura i Esports s’han de prioritzar
> El cost ha de ser raonable i assumible
> La inversió no pot suposar més endeutament
ACCESOS I MOBILITAT
>Millora dels accessos a
Cambrils Mediterrani i La
Dorada
>Creació de carril bici a la
N340 (Ponent)
CULTURA I SMART
>Construcció passarel·la i
mirador al Jaciment de La
Llosa
>App de realitat augmentada al
Jaciment
Amb els deures fets i les idees clares, l’Ajuntament ha
aconseguit el finançament extern necessari – Generalitat de Catalunya i Diputació de Tarragona – i ha estat
capaç de generar els recursos propis suficients, sense
recórrer a l’endeutament, per realitzar unes inversions
de proximitat i amb sentit comú.
LA DADA:
1.320.865 EUROS
INVERTITS PER
MILLORAR CAMBRILS
VIA PÚBLICA
>Se soluciona el problema
d’arrels a l’Av Rosa dels
Vents, c/ Eridà i c/ Saturn
> EL FINANÇAMENT
> INVERTIM EN …
LA DIPUTACIÓ
CULTURA
> Museització del Museu del Molí de les Tres eres
> Museització de la Torre del Bou
> Construcció d’una passarel·la i mirador sobre el
Jaciment de la Llosa
> Intervenció arqueològica al Jaciment del Cavet
80.000€
SUBVENCIÓ PER A PROJECTES CULTURALS
500.000€
SUBVENCIÓ PER A MILLORES DE VIES PÚBLIQUES I ZONES VERDES
LA GENERALITAT
115.000€
CONVOCATÒRIA DEL PUOSC 2012
L’ AJUNTAMENT
240.000€
APROFITAMENTS URBANÍSTICS
385.865€
RECURSOS PROPIS GENERATS EL 2015
22
ENSENYAMENT
> Adequació de l’espai de la Unitat d’Escolarització
Compartida
> Renovació del terra del pati de la Llar Maria Dolors
Medina
> Nou aparell climatitzador a la Llar Maria Dolors
Medina
> Reforma de les grades a l’E. Joan Ardèvol
> Canvi de les cistelles de bàsquet a l’E. Joan Ardèvol
> Instal·lació de la línia de vida a l’.E Marinada
> Canvi de la caixa de llum a l’E. Marinada
> Renovació de part del sostre del gimnàs de l’E.
Marinada
> Reparació de la coberta a l’E. Marinada
> Reparació de la coberta a l’E. Cambrils
> Millora dels jocs Infantils a E. Mas Clariana
> Arranjaments a les aules de l’Escola de Música
> Adquisició de material informàtic a l’Escola de Música
> Nova aula d’informàtica al PTT, a l’Escola d’Hoteleria i
Turisme
> Adquisició de material informàtic per a l’Estudi
JARDINERIA, ESPORTS
I ZONA INFANTIL
VIA PÚBLICA I ESPORTS
>Construcció rotonda d’accés
al Nou Cambrils
>Renovació zona esportiva del
Nou Cambrils
>Automatizació del rec i
renovació de la zona esportiva
i infantil de Mas d’En Bosch
OBRA PÚBLICA
>Urbanització de la plaça de
l’Ajuntament
MOBILITAT
>Reforma de l’aparcament de
la Rambla Regueral
PLATGES I JARDINERIA
>Renovació dels parterres dels
oasis de Vilafortuny
VIA PÚBLICA
>Se soluciona el problema
d’arrels als c/ Drassanes, St
Pere i Roger de Llúria
ESPORTS
PROMOCIÓ ECONÒMICA
OBRA PÚBLICA
> Nou enllumenat a la pista de bàsquet del Molí de la
Torre
> Renovació de la zona esportiva de Nou Cambrils
> Millora de la zona esportiva de Mas d’En Bosch
> Piscina_ Canvi de les caixes d’extracció (vestidors i
banys piscina)
> Pav_1 Substitució de les finestres superiors i
instal·lació de megafonia
> Pav_2 Substitució i ampliació de les portes d’accés
> Sales_ Adquisició de bicicletes d’spinning i
màquines pel gimnàs
> Viver d’empreses
> Urbanització de la Plaça de l’Ajuntament
> Condicionament del terreny situat a la cantonada
de l’Av Baix Camp i el c/ Barcelona
SMART CITY (pàgina 24-25)
SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ
> Pla de senyalització de Ponent
PLATGES
> Adquisició de 4 passarel·les adaptades per a
cadires de rodes
> Adquisició 2 Cadires de vigilància per als
socorristes
> Adquisició de 20 cartells informatius
> Renovació dels parterres dels oasis de Vilafortuny
ZONES INFANTILS
> Instal·lació de paviment de seguretat als parcs
infantils de l’Eixample platja
> Renovació del parc infantil de davant l’E. Marinada
> Renovació jocs infantils a l’Av Vidal i Barraquer
> Millora de la zona infantil de Mas d’En Bosch
VIA PÚBLICA
> Millora de la vorera i nou tancament al Moli d’Avall
> Construcció de pas elevat al c/ Robert Gerard i
connexió amb el Parc del Pescador
> Construcció d’una vorera per connectar l’Av Baix
Camp amb Raval de Gràcia
> Rotonda d’accés al Nou Cambrils
> Millora del ferm malmès per arrels a l’Av Rosa dels
Vents, c/ Eridà i c/ Saturn
> Millora del ferm malmès per arrels a l’Av Joan XXIII
> Arranjament de les voreres malmeses per arrels als
c/ Drassanes, St Pere i Roger de Llúria
> Millora del paviment al c/Ronda, c/Josep Pla i c/
Terrassa
> Arranjament de la vorera a l’Av Adelaida
PARCS I JARDINS
> Automatització del rec a la zona verda Mas d’En
Bosch
> Adequació de la zona verda de l’Av Verge
Montserrat i barranc
> Millora dels parterres enjardinats del Pg Francesc
Macià i Pg Lluís Companys amb c/ Andalusia
> Adoquins els escocells del Pg Francesc Macià
> Reposició de bancs i papereres al municipi
MOBILITAT
> Millora i reforma de l’aparcament situat a la Rambla
Regueral
> Creació de carril Bici- Al c/Jaume Ferran fins la
Zona esportiva
> Creació de carril Bici- Al llarg de la carretera N-340
(Ponent)
TANCA DE FERROCARRIL
> Construcció de tanca de FFCC a l’Av Bèlgica
> Construcció de tanca de FFCC als carrers Jerez i
Mas d’En Grau
23
SMART
PROJECTE iCAMBRILS, CAMÍ DE L’SMART CITY
El projecte iCambrils neix de la necessitat d’una
visió integral basada en una ciutat digital, innovadora, sostenible i segura que exigeix d’una transformació intel·ligent, tant de l’administració com
dels serveis, així com del propi model de ciutat.
El programa, de caire transversal, pretén aplicar
la filosofia Smart en diferents àmbits – governança, mobilitat, energia i medi ambient, serveis – i
s’emmarca en la millora de la qualitat de vida, la
sostenibilitat, la gestió i la prestació eficient dels
serveis. A més, la seva aplicació passa per la participació activa de les persones, per redefinir els
models econòmics, treballar en la col·laboració
público-privada i l’aplicació intensiva de les noves
tecnologies.
URBANLAB VILA
> LES 4 DIMENSIONS DEL PROJECTE…
Governança
Energia i Medi Ambient
La governança fa referència a que les decisions que es
prenguin serveixin per formular polítiques ben orientades en benefici de la ciutadania i, per tant, les accions
a dur a terme puguin ser avaluades i participades pels
ciutadans
Un dels àmbits en el qual l’administració esmerça més
recursos és aquest i, per tant, és fonamental endegar
mesures per reduir consums, augmentar el control i
l’eficiència dels serveis i aplicar sistemes intel·ligents en
la gestió. L’aplicació de tecnologies en aquest àmbit
facilitarà l’adequació del servei a la realitat.
_ Empoderament al Ciutadà
> Creació del Portal de la Transparència
> Generació d’un portal de Dades obertes
_ Govern Digital
> Tràmits on-line
> eContractació (2016)
> Factura-e
> Millora de l’Oficina Virtual de Tràmits
Mobilitat
Garantir una mobilitat fàcil, ràpida i eficient dels ciutadans és el motiu que ha dut l’Ajuntament a aplicar les
noves tecnologies en els àmbits que és competent:
l’aparcament i el transport urbà. Així mateix, també es
potenciarà l’ús de vehicles elèctrics i l’anàlisi de les dades obtingudes per millorar la gestió del transport
_ Informació en temps real de places lliures a
l’Aparcament del Pescador
_ App mòbil per al pagament de la zona blava
_ Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
_ Punts de recàrrega per a bicicletes i motos
elèctriques
_ Zones de Càrrega i Descàrrega amb indicadors
leds i control de temps
_ Instal·lació d’un control semafòric led eficient
_ Marquesines per als autobusos que informin del
servei en temps real
iCAMBRILS HA
NASCUT PENSANT EN
EL CIUTADÀ
24
_ Monitorització energètica d’edificis municipals
Ajuntament, L’Ateneu, Centre Cultural, Edifici Sant
Plàcid i Patronat de Turisme
¡Estalvi entre d’un 30%/40%!
_ Major eficiència en la recollida de residus
> Sensorització de 30 contenidors de brossa
> Instal·lació de GPS als vehicles de recollida
_ Control i gestió del rec amb tele-lectura
_ Control dels nivells de clavegueram amb un
limnímetre al Patronat deTurisme
_ Innovació en mobiliari urbà amb materials eficients
_ Canvi de l’enllumenat públic per nous sistemes
amb control punt a punt
Serveis Intel·ligents
Un dels pilars bàsics de la filosofia smart és la innovació
i és en l’àmbit de serveis on l’Ajuntament centra bona
part d’aquests esforços, ja que identificant les prioritats – persona, seguretat i promoció turística – s’ha començat a treballar en projectes pioners i replicables en
d’altres municipis propers
Serveis a la persona
L’iSAD
El projecte millorarà l’eficiència del Servei d’Atenció Domiciliària, tot facilitant la tasca a les treballadores familiars i beneficiant els usuaris en atenció (2015)
Serveis en Seguretat
_ Instal·lació de lectors de matrícula amb llista negra
als accessos del municipi
_ Instal·lació de càmares de videovigilància
> Mercadet
> Zona esportiva
_ App mòbil antipànic
El projecte va adreçat a col·lectius específics per facilitar consells, disposar d’un contacte directe amb els
cossos de seguretat i tenir un botó antipànic geolocalitzable.
_ Passos de vianants il·luminats que detecten la
presència de vehicles i vianants
> Passeig La Salle
> Passeig de Les Palmeres
_ Instal·lació de sistemes de predicció meteorològica
per a la Protecció Civil
Serveis de Promoció
Creació d’una xarxa Wifi a la façana marítima amb un
portal captiu que promocioni el comerç i la restauració
local.
Creació d’una App mòbil de realitat augmentada per al
jaciment arqueològic de La Llosa
Renovació i integració dels canals de comunicació
existents en l’App “Cambrils24h”
APP “Cambrils24h”
> APOSTEM PELS URBANLABS COM
A ZONES EXPERIMENTALS...
Quan s’apliquen accions innovadores en la via pública cal ser prudent i l’Ajuntament ha apostat per crear
dos Laboratoris Urbans – zones experimentals -, per
tal de testejar les iniciatives que s’ha plantejat abans
d’extendre-les a tot el municipi. Per aquest motiu, s’han
seleccionat la zona Pescador i la zona Vila ja que són
dos escenaris amb perfils propis.
URBANLAB PESCADOR
> TREBALLEM EN EQUIP
Conveni amb l’Ajuntament
de Tarragona
En el marc de la trobada del grup de treball d’Smart
Cities del Clúster TIC, Cambrils i Tarragona s’han compromès a compartir informació i projectes, així com a
generar espais conjunts de trobada. L’acord també
preveu la realització de dues reunions anuals per a dialogar i aprofundir al voltant dels continguts de ciutat
intel·ligent i els projectes propis de cada municipi
Conveni amb l’Ajuntament de Reus
L’acord estableix un marc de col·laboració en àmbits
estratègics com la mobilitat, la seguretat, els serveis
a les persones, el medi ambient, l’economia i la governança. Així mateix, marca el compromís dels dos
ajuntaments, en l’intercanvi d’experiències i l’execució
conjunta de projectes en zones pilot.
Part Integrant de l’estratègia Smart de
Catalunya (SmartCAT)
L’estratègia SmartCAT es planteja com a objectiu convertir Catalunya en una smart region de referència internacional que aprofiti la utilització de la tecnologia i la
informació digital per tal d’innovar en serveis públics,
impulsar el creixement econòmic i convertir-nos en una
societat més intel·ligent, sostenible i integradora.
Cambrils forma part del grup de treball participat per la
Generalitat de Catalunya i 10 municipis d’arreu del territori, que té per objectiu identificar les necessitats dels
Ajuntaments de més de 10.000 habitants.
> TROBADA “CAMBRILS SMART 2014”
L’Ajuntament va organitzar el congrés per crear una plataforma
d’informació, debat, i oportunitats de negoci per a empresaris,
tècnics d’administracions, emprenedors i professionals al voltant del concepte de les Smarts Cities Turístiques. La jornada
va debatre la possibilitat de crear espais urbans sostenibles que
aconseguissin un desenvolupament turístic innovador i responsable amb l’entorn.
> EMPRESES QUE S’HAN SUMAT
AL PROJECTE...
APARCAM
COMAIGUA
SECOMSA MEDI AMBIENT
Inclusió dels laboratoris urbans
Pescador i Vila a la Xarxa d’Urbanlabs
de Catalunya.
Actualment s’està en fase de disseny del projecte a
nivell català però ja es treballa en la inclusió dels UrbanLabs de Cambrils dins l’estratègia SmartCat perquè
puguin acollir l’arribada d’innovació i productes en estat
pre-comercial i aquests tinguin impacte en la millora de
la qualitat de vida dels ciutadans
TREBALLEM AMB VISIÓ
DE TERRITORI
25
ESPORTS
INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS
> ENTREN EN FUNCIONAMENT NOUS EQUIPAMENTS
> LES DADES LOCALS
> LA DADA
MÉS DE 29
ENTITATS ESPORTIVES
2.689
ESPORTISTES FEDERATS
Camp Futbol
2117 partits // 7.600 hores d’entrenament // 3.400
hores de competició.
Zona esportiva
4.200 hores d’entrenaments // 40 esdeveniments.
El complex esportiu de Cambrils
Badia (pàdel i tennis)
Palau Municipal d’Esports
9.000 hores d’entrenaments.
>La zona Esportiva Regueral
>La base Nàutica Regueral
> ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
La Mitja de Cambrils
Triatló de Cambrils
D.O. World Dance
Sport
Madison Beach
Volley Tour 2013
I Marxa cilcista
Internacional Cambrils
Park Costa Daurada
> LLOGUERS TURISME ESPORTIU
> ABONAMENTS
> PROGRAMACIÓ D’ESTIU
> LA DADA
> LA DADA
> LA DADA
EN 4 ANYS
EL 2014
EN ACTIVITATS DE
LLEURE EN 4 ANYS
1.539 hores
81.517,02€
1.720
ABONAMENTS
Creació del Forfait Esportiu
Creació de dos nous abonaments
Des del 2013, el Forfait Esportiu va destinat a grups
d’entre 10 i 25 persones, les quals poden fer ús de la
Pista d’Atletisme i de la Piscina
Per adaptar-se a la demanda dels usuaris i a l’increment
d’incripcions, l’IMEC crea l’Abonament de gimnàs, que
inclou la sala de fitness i la piscina; i l’Abonament d’activitats dirigides, que inclou les classes dirigides a l’aula
de Ciclo indoor i sala polivalent
> ACTIVITATS ADREÇADES A GENT GRAN
> GALA ELS REIS DE L’ESPORT
3.376
INSCRIPCIONS
1.986
INSCRIPCIONS
EN NATACIÓ EN 4 ANYS
> NOVES ACCIONS I PROJECTES REALITZATS
> LA DADA
1.085 participants
PROJECTE ATLETISME
ESCOLAR
FESTA FINAL GENT GRAN
Nous grups d’Aquagym per a
majors de 60 anys
Al llarg d’aquesta legislatura, l’activitat d’Aquagym adreçada a la gent gran ha tingut un gran augment de demandants i s’han hagut de crear dos grups nous
26
La renovada festa de l’Esport va retre homenatge a la
promoció de l’ activitat física i als resultats assolits per
les entitats i esportistes individuals durant la temporada
esportiva passada. L’acte va comptar amb un ple absolut i s’hi va fer entrega de 27 mencions a Clubs i més
de 150 mencions individuals i a equips.
1.739 participants
PROJECTE VELA ESCOLAR
Cambrils és nomenada subseu dels
Jocs del Mediterrani 2017 en els esports de karate i judo
ESPORTS
MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS
> INVERSIONS
Nous vestidors als camps de gespa artificial
Adequació i millora de la carpa
L’abril de 2012 entra en funcionament amb 12 vestidors per jugadors, 4
vestidors per àrbitres, magatzems per a entitats, bar i infermeria
Per descongestionar el pavelló, s’ha netejat i cobert tota la superfície amb
una pintura esportiva per convertir-la en pista d’entrenament
Galeria de tir amb arc
Primer carril d’aigües obertes
El nou equipament, finançat per la Generalitat en més d’un 80%, servirà per
a l’aprenentage i l’entrenament i, a més, permetrà la celebració de competicions
A la platja del Cavet, facilitarà la pràctica de la natació en aigües obertes,
sent el primer carril de la provincia de Tarragona, i amb la cogestió del Club
Natació Cambrils
Total € invertits
> INVERSIONS PREVISTES 2015: 77.000€
115.706,88€
90.215,61€
Gimnàs i Sala spinning
81.800€
15.342,94€
2011
2012
2013
HEM POSAT
AL DIA
EQUIPAMENTS
AMB 30 ANYS
D’HISTÒRIA
2014
Palau Municipal d’esports (Piscina)
> Instal·lació d’un canviador nadons
> Canvi de la coberta
> Renovació del paviment dels vestidors
> Renovació del descalcificador
Palau Municipal d’esports (Pavellons)
> Compra i arranjament dels marcadors electrònics
> Renovació i adequació de les llums i focus
> Instal·lació d’un brunzidor per obertura de la porta
emergència
> Pintat i marcatge del pavelló 1, pavelló 2 i sala spinning
>Col·locació de parquet i canvi de miralls a la sala
spinning
> Col·locació de parquet al gimnàs
> Reparació claraboies als pavellons 1 i 2
Zona Esportiva Municipal dels Camps
de futbol (Carpa)
> Substitució màquines cardiovasculars del
gimnàs
> Substitució de bicis de spinning
Pavellons i piscina
> Substitució caixes extracció per millorar la
ventilació de la piscina
> Substitució dels jacuzzis per dutxes bitèrmiques
> Instal·lació de la línia de vida a la coberta
> Instal·lació de megafonia al Pavelló 1
> Substitució de les portes d’emergències
pavelló 2
> Substitució finestres pavelló 1 per millorar la
il·luminació natural
> Millora del paviment pavelló 2
Camps de futbol
> Marcador electrònic Camp 2
> Pintat i millora del paviment i protecció de les columnes
> Marcatge dels camps de joc: 1 de futbol sala i 3 de
bàdminton
27
BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
POLÍTIQUES SOCIALS
> PRESTACIONS ECONÒMIQUES
Subvenció 50% IBI per a famílies en
una situació de dificultat econòmica
Creació d’un fons de 20.000€ per a
l’exempció de la factura de l’aigua
> LES DADES
L’Ajuntament i COMAIGUA creen un fons adreçat a
persones majors de 65 anys, perceptors del PIRMI i
famílies nombroses i monoparentals.
de la partida
Les Subvencions a les activitats d’estiu
Augment d’un 71,2%
contribueixen a que infants amb situació de vulnerabilitat puguin accedir a les activitats d’estiu municipals
Un 80% més
de persones bonificades
108
CONCEDIDES
2011 13.488,16 €
EL 2013 S’AMPLIA
A LES FAMÍLIES
MONOPARENTALS
LA SUBVENCIÓ
DE LA TAXA
D’ESCOMBRARIES
> LES DADES
201
CONCEDIDES
2014 23.094,45 €
Augment del 53%
de la partida per a subvencions
d’activitats d’estiu
96 SUBVENCIONS 177 SUBVENCIONS
CONCEDIDES
2011 12.120,00 €
CONCEDIDES
2014 18.562,50 €
>PROGRAMA D’ ACOLLIDA I INTEGRACIÓ PERSONES
ESTRANGERES IMMIGRADES
> SERVEI DE MENJADOR SOCIAL
S’impulsa el projecte “Compartim taula”
En col·laboració amb la Residència Baix Camp, l’acord ha permès oferir àpats gratuïts
a 27 persones grans amb necessitats específiques
El servei de primera acollida de Cambrils ha estat
un model per a la Llei d’acollida de les persones
immigrades de Catalunya
> PROGRAMA D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A LA FAMÍLIA
S’amplien els horaris dels
Centres Oberts
Comença el cicle de tallers Créixer en
família
El 2015 el servei obrirà totes les tardes, un dissabte al
mes i durant els períodes de Setmana Santa i Nadal
amb l’objectiu de millorar la qualitat, cobertura i funcionament dels Centres Oberts
Es programen 6 sessions per orientar i donar eines a
pares i mares amb fills de 6 a 12 anys amb l’objectiu de
potenciar el reconeixement i la confiança en les pròpies
capacitats dels progenitors.
El 2014 comença “Estiu obert”
“Reforça’t amb nosaltres” creix un 130%
El servei amplia la cobertura dels Centres Oberts a l’estiu i presta atenció a la infància durant les vacances
escolars
62 infants i joves en una situació de retard escolar i
amb interès real per l’aula de reforç assisteixen al programa
> PROGRAMA D’ATENCIÓ A LES
PERSONES AMB DISCAPACITAT I
DEPENDÈNCIA
> PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
El programa “Saltirons” incorpora un
nou servei
Campanya per l’ús responsable
de les zones d’estacionament per
a persones amb mobilitat reduïda
El Servei d’atenció a les famílies amb infants a càrrec
de 0-3 anys incorpora en la seva programació un nou
espai de conciliació familiar.
Es crea el Servei d’Atenció a les
Famílies amb infants a càrrec
Es configura com un servei integral d’acollida, atenció,
suport, cura, assessorament i acompanyament a les
famílies que pretén donar resposta a les necessitats
que des d’aquestes es plantegin.
SMART Millora del Servei d’Atenció
Domiciliària
El 2015 es posa en marxa el programa informàtic de
gestió del Servei d’atenció domiciliaria (SAD) que facilitarà, millorarà i ampliarà l’atenció.
28
L’objectiu és sensibilitzar als conductors perquè facin un bon ús de les 90 places existents i evitar l’ús
de targetes falsificades
S’incrementa fins a 36.000€ els
recursos de la Xarxa de Distribució
d’Aliments
> LES DADES
L’Ajuntament ha doblat
l’aportació a Càritas
ascendeix fins als 24.000€ i firmarà un acord
amb Creu Roja per 12.000€ més.
Un servei de Transport Adaptat
més accessible
La reordenació del servei permet reduir el temps
d’espera dels usuaris i millorar-ne la cobertura en
el territori
El Gripau Blau disposarà de més
dies de servei
El servei amplia les activitats regulars del curs escolar fins el juliol i allarga dos dies més les colònies
d’estiu
BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
CASAL DE LA GENT GRAN
> USUARIS I ACTIVITATS
Augmenta el nombre d’usuaris al
Casal de la Gent Gran de Cambrils
4.261
4.395
4.428
4.580
Serveis gratuïts prestats per voluntaris
Es celebra la Setmana de la Gent Gran
> Servei de quiromassatge
> Servei de tècniques metamòrfiques
La celebració del Dia Internacional de la Gent Gran, mitjançant el Consell Consultiu de la Gent Gran, s’amplia
a una setmana en la qual s’organitzen obres de teatre,
exposicions i tallers.
> Els Mossos d’Esquadra van realitzar dues xerrades de seguretat a la residència Baix Camp
> 55 persones a la Visita guiada del Museu Agrícola
> La coral de la Casa del Mar i la coral del Casal
celebren la I Trobada de corals de Cambrils
Noves activitats complementàries
> Tres tallers monogràfics sobre Smartphones i
Apps, en col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés
> Tallers de risoteràpia, col·labora Creu Roja
> Tallers d’iniciació a la informàtica i internet
> Tallers de memòria
> Introducció al Reiki
> Prejudici sobre la vellesa
> La memòria a les persones grans
> Claus per recordar
> NOVETAT Taller de zumba el curs 14/15
2011
2012
2013
2014
Els alumnes de Centres Oberts
col·laboren en la formació de la gent
gran un nou taller
SALUT, POLÍTIQUES D’IGUALTAT I INCLUSIÓ
ACTUACIONS TRANSVERSALS
> PLA D’INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
> PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA
Creació de l’Oficina Tècnica
d’Inclusió Social
Servei de Coeducació i Salut a les
escoles
L’objectiu és prevenir i abordar les problemàtiques de les
persones en situació de risc i en exclusió social mitjançant el treball transversal i en xarxa entre administracions,
entitats i ciutadania
Planteja convertir l’escola en un espai on treballar les
habilitats socials dels infants i adolescents per promoure la salut, prevenir possibles conductes de risc i fomentar la igualtat d’oportunitats
Pla Local d’inclusió i cohesió
social de Cambrils
Campanya de control de
piscines d’ús públic
> LA DADA
S’inicia una campanya d’inspecció i informació de les
piscines d’ús públic i s’ofereix assessorament a les comunitats de propietaris per adaptar-se a la normativa
de seguretat
35 accions iniciades
de 42
Instituts de Salou i Vila-seca participen a
les Jornades d’Intercanvi Generacional
Estudiants de 3r d’ESO de municipis veïns també acudeixen a les obres que l’Aula de teatre del Casal organitza anualment
Millores al Casal
> Es canvien totes les taules de joc
> S’instal·len cortines a l’aula de puntes de coixí
> Es compren equips de so pels gimnasos
> IGUALTAT
Prevenció i sensibilització
>S’aprova el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de
Cambrils
El pla inclou 54 accions que es portaran a terme
fins el 2017 amb els objectius generals de respectar i fomentar la igualtat de tracte i oportunitat
entre dones i homes
>El curs “Apodera’t per l’ocupació” promou
l’emprenedoria femenina
L’objectiu és millorar les competències i habilitats
professionals de les dones per a fomentar la seva
ocupabilitat
>S’uneixen les Jornades de la Dona i de Salut
en un nou format més transversal
>Acte de rebuig a la violència de gènere i en
record de les dones assassinades
L’objectiu és establir mecanismes de cooperació i concertació entre els diferents agents implicats
>4 Un centenar de persones assisteixen al Procés participatiu per a dissenyar el Pla Local
>4 Disposa de tres eixos de treball: pobresa, generació
d’ocupació i l’orientació com a eina per a l’èxit escolar
Posada en marxa dels
”Habitatges inclusius”
La iniciativa pionera ha permès organitzar una oferta de
pisos amb lloguer social, que beneficia tant a propietaris
com a les possibles famílies llogateres
Implantació del programa de salut
comunitària Fifty-Fifty
Cambrils és una de les set ciutats de l’Estat que implementa el programa per millorar la salut de les persones
de 25 a 50 anys fumadores, amb sobrepès o obesitat,
vida sedentària o pressió arterial alta
Campanya divulgativa sobre
la qualitat de l’aigua de l’aixeta
S’incorpora informació a la factura per sensibilitzar a la
població i es donen consells per aconseguir que l’aigua
de la xarxa pública arribi a les aixetes amb la màxima
qualitat
Servei d’informació i assesorament
a les dones (siad)
Únic municipi del Camp que participa
als Cercles de Comparació en
Seguretat Alimentària
> LA DADA
L’objectiu del projecte és promoure la millora de la qualitat dels serveis municipals mitjançant una eina de gestió d’avaluació de resultats
Augmenta l’atenció del Servei d’Informacio i Assessorament a les Dones.
235 atencions
anuals de mitjana
29
ENSENYAMENT I POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
ENSENYAMENT
> CENTRE DE FORMACIÓ L’ESTUDI
> ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS
ROSA ELS VENTS
L’Estudi concentra tota l’oferta
formativa
Els diferents serveis de la regidoria d’Ensenyament,
l’Escola d’Adults i el Centre de Normalització Lingüística. El canvi permet disposar d’aules noves digitalitzades i millorar l’aprofitament de les instal·lacions per
complementarietat
> FORMACIÓ
S’amplien els ensenyaments inicials
Consolidació de l’Aula Mentor de
formació online
L’Escola ampliarà l’oferta de cursos inicials de català,
castellà, anglès i informàtica per a donar continuïtat als
cursos que es realitzen actualment
El servei ha millorat amb la disposició d’un espai
propi, l’ampliació de l’oferta formativa i l’adquisició
de nous equips informàtics i software actualitzat
> LES DADES
S’introdueix un curs de
preparació de les PAU
60 cursos
L’any vinent es programarà un curs de preparació a les
proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
> LLARS D’INFANTS
Aportació municipal per al
funcionament de les llars d’infants
419.000€
345.469,37€
323.092,71€
246.876,87€
246.876,87€
online
en 4 anys
Formació municipal i aula
d’idiomes
> LES DADES
60 cursos
Gestió directa de les dues llars
d’infants municipals
192 alumnes
1.531 alumnes
professionalitzadors en 4 anys
INGESOL assumeix la gestió de la Llar d’infants Maria
Dolors Medina, que es suma a la gestió directa que ja
feia de La Galereta.
> LA DADA
176 alumnes
2011
2012
2013
2014
2015
Ajuts a famílies monoparentals,
nombroses i germans al centre
43.000€
40.000€
Ajuts a famílies amb menys ingressos
43.000€
20.000€
20.000€
20.000€
2013
2014
2015
30.000€
10.000€
10.000€
2011
2012
0€
2011
2012
2013
2014
2015
> CENTRES EDUCATIUS
S’engega el Pla d’acció pel Foment de
l’èxit escolar
Programa Descobreix Cambrils
El programa preveu dues accions per millorar la formació dels membres de la comunitat educativa, gràcies al
conveni signat amb la FAPAC:
1.Ampliació del projecte “Xarxa Clau: la implicació de les famílies clau per l’èxit escolar”
Posa a l’abast de les AMPA i les famílies els recursos necessaris per implementar actuacions d’èxit
educatiu
2.Posada en marxa de l’Escola de pares i mares
Programa de xerrades-col·loqui a llars, escoles i
instituts per orientar i donar suport a les famílies
per desenvolupar la seva responsabilitat educativa
12.000 alumnes
> LES DADES
8.000€
Reutilització de llibres per compensar les desigualtats
econòmiques i socials, incentivar l’estudi i la cura de llibres
15.000€
Subvencions per activitats extraescolars
a les famílies amb menys recursos
30
> LES DADES
hi han participat
Es crea un portal per als centres educatius amb tot el
catàleg de serveis que l’Ajuntament ofereix a la comunitat educativa
Recuperació dels premis literaris
Activació del web “Un portal”
Obertura d’una web que recull tota la informació de
l’educació superior a Catalunya perquè els centres de
secundària puguin orientar millor l’alumnat
S’aprova el nou reglament del Consell
Escolar Municipal
El reglament dota a la comunitat educativa de més eines i més capacitat d’influència en la política educativa
del municipi
Lliurament dels premis literaris “Miquel Martí i Pol” de
poesia i “Manuel Vázquez Montalbán” de prosa en un
acte a la cripta de l’Ermita
ENSENYAMENT I POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
> PER INCREMENTAR L’ALUMNAT...
10.000 euros per a una nova línia
d’ajuts per alumnes en una situació
desfavorida
Les subvencions són per alumnes de 4 a 18 anys empadronats a Cambrils que s’hagin matriculat al programa oficial de l’EMMC
> LA DADA
El 2014 es redueixen
les taxes de tots els
ensenyaments entre un
10 i un 34%
S’aprova una bonificació del 50% a les
famílies nombroses i monoparentals
S’estima que se’n beneficiaran unes 140 famílies amb
un impacte econòmic de 32.000 euros.
Compromís per mantenir l’aportació
econòmica municipal
Aprovació d’un projecte educatiu
per garantir la viabilitat de l’Escola
(2013-2017)
El projecte presentat per l’equip docent buscar potenciar l’Escola, fer un seguiment més proper i aconseguir majors recursos
648.461,20€
2011
451.000€
451.000€
438.200€
438.200€
2012
2013
2014
2015
> OBRIM L’EMMC A CAMBRILS
L’ESCOLA ENGEGA
NOUS PROJECTES
PER OBRIR-SE A LA
CIUTAT I DONAR-SE A
CONÈIXER
> LA DADA
2.300 persones
A les llars d’infants
> Estimulació musical: sessions de 30 minuts dirigides als alumnes de 2 anys integrades a l’horari lectiu
de les llars
Als centres d’educació primària
> Corda a les escoles: un quartet de corda de l’Escola es desplaça als centres per ensenyar i explicar
els instruments i fer un petit concert
> Pere i el Llop: Els alumnes de piano interpreten un
conte a la Cripta
>Cantata: Els músics de Bremen: preparació i interpretació d’una cantata que acabarà amb un concert
conjunt
Per a la gent gran
>Aula oberta d’audicions: audicions comentades
de diferents peces o fragments
> Taller de llenguatge musical: interpretació de partitures de complexitat baixa.
A la ciutadania
> Òpera a l’Abast: Cicle obert que analitza les principals òperes a partir de la seva audició al Rambla de
l’Art
> Música als Centres Cívics Audicions comentades
de peces o fragments coneguts de diferents gèneres
31
ENSENYAMENT I POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
> FORMACIÓ PROFESSIONAL
OCUPACIONAL I CONTÍNUA
Millores en els programes formatius
> S’han homologat espais formatius i aules per impartir nous cursos
> S’han incrementat les hores dedicades a la realització de pràctiques en empreses
> Augment significatiu dels convenis signats amb diferents centres i empreses que acullen l’alumnat en
pràctiques
900.000€ REBUTS
EN SUBVENCIONS
PER A PAO
>INSERCIÓ
Borsa de treball municipal
> LES DADES
2.894
usuaris inscrits
855
ofertes tramitades
Millores des de 2011:
> Es disposa de dues oficines separades que garantitzen la privacitat i als usuaris
> Entra en funcionament l’aplicatiu JOB IN
_ L’aplicació selecciona de forma automàtica els
millors candidats en base a unes preguntes relacionades amb les actituds i les habilitats que
calen per fer una feina de qualitat en el sector
hoteler
Programa d’ocupació per aturats
de llarga durada
60 persones aturades
Adreçat a persones amb més de 12 mesos a l’atur i
que ja no reben cap prestació
>ORIENTACIÓ
Servei d’orientació educatiu i professional
> Un miler d’alumnes de 4t d’ESO han participat
de les Xerrades d’orientació en els seus centres
educatius
> S’han millorat els dossiers que es lliuren a cada
alumne sobre els itineraris educatius a realitzar
després de l’ESO i la introducció al món laboral
> S’incorpora l’eina d’orientació “Un portal”
Aquesta ajudarà tant als tutors de secundària, alumnes
i famílies a veure els diferents itineraris i sortides educatives que existeixen en l’actualitat a Catalunya
Programa d’itineraris personals d’inserció
> LES DADES
442 usuaris atesos
92% satisfacció
L’objectiu del programa és millorar les possibilitats d’ocupació dels usuaris mitjançant la potenciació d’aspectes
personals, l’orientació sobre recursos i mitjans de recerca i l’assessorament en projectes d’autoocupació.
ATENCIÓ AL CIUTADÀ
RELACIONS CÍVIQUES
> OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ
> LA DADA
60.727 persones
ateses anualment
Els tràmits telemàtics augmenten
en un 30%
Es posen en marxa dues oficines
electròniques d’Atenció Ciutadana
Les dues oficines neixen com a punts d’autoservei d’informació i tramitació telemàtica, per part del ciutadà,
totalment integrats amb la plataforma d’informació i tramitació de l’Ajuntament.
L’ATENCIÓ ÉS UN
COMPROMÍS DE
QUALITAT
32
Informacíó consultable:
> Serveis municipals
> Directori d’entitats i associacions
>Agenda
> Notícies i comunicats
> Tràmits i gestions
> Normatives vigents
Plans d’ocupació
23 treballadors contractats per l’Ajuntament
Adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30
anys o més i sense prestació, o persones beneficiàries
de la RMI
Accions ocupacionals integrades
per a joves
Fem ocupació
20 joves participants
Adreçat a joves de 18 a 30 anys a l’atur però amb experiència professional anterior
Joves per l’ocupació
10 joves participants
Adreçat a joves majors de 16 anys i menors de 25 anys
desocupats i amb dèficits formatius.
RELACIONS CÍVIQUES
JOVENTUT
> TREBALL
“JOV JOB”, nou espai jove co-working
Jov Job és un projecte innovador que impulsa l’emprenedoria des d’una mentalitat oberta, col·laborativa
i creativa i que té per objectiu ajudar als joves a trobar
les seves motivacions i fomentar les col·laboracions
laborals. Joventut treballa per donar suport a les start
ups de joves, en col·laboració amb Polítiques actives
d’Ocupació i Promoció de Ciutat i ofereix formacions
orientades al camp de la motivació i el coaching.
El servei disposa de dos espais:
> 1 Espai de treball equipat amb ordinadors, internet,
material bàsic i impresora
> 1 Espai relacional amb zona de cuina i menjador, sala
creativa, sala de reunions i taquilles individuals
LA DADA:
DE LES 91 ACCIONS
REALITZADES, 58
SÓN NOVES
Cambrils es converteix en
un referent de les polítiques
de Joventut i s’integra en la
Comissió Tècnica Assessora
de Serveis d’Informació
Juvenil de Catalunya
> PARTICIPACIÓ
Primera Gala de Joventut
de Cambrils
Més d’un centenar de joves van ser
els protagonistes d’un esdeveniment
ple de sorpreses que va homenatjar
a joves
Premis EI!
Reconeixement a joves de cambrils
que tenen bons valors i poden servir
d’exemple a d’altres
Joventut estrena imatge
Amb 6.000 seguidors, el
FB de Joventut és líder a
les xarxes
La jove Blanca Castillo crea un nou
logotip per Joventut. La nova imatge
vol reflectir els canvis al Departament
Joventut aposta per les xarxes socials com a eina de comunicació amb
els joves.
> CULTURA I OCI
> FORMACIÓ
L’Estenedor ha endegat més
de 50 activitats
310 joves estudien amb Colzes
Pelats
En els darrers anys s’han posat a disposició dels
joves noves sales d’estudi i de treball de grup als
Centres Cívics Les Basses i Vilafortuny i a l’Ateneu Juvenil, que han tingut molt bona acollida
El programa d’activitats formatives i lúdiques engegat el
2012 recull les propostes de serveis de l’Ateneu Juvenil,
d’entitats i grups de joves i del grup de corresponsals dels
instituts
Carretera i Manta segueix amb força
> HABITATGE
Festival Cambrils Retrona
Servei de Borsa d’Habitatge
Autobusos pel saló de l’Ensenyament
La trobada, organitzada per l’Ajuntament i el músic Carlos
Rom, va aplegar prop de 200 bateries i percussionistes
professionals i amateurs a la sala de concerts de l’Ateneu,
on s’hi van portar a terme tres Master Class i exhibicions
d’artistes convidats.
19.919 consultes en 3 anys
16.579 usuaris atesos en 3 anys
60 contractes anuals
160 habitatges llogats actualment
Més d’un centenar de joves s’han apropat a l’autobús que
Joventut posa a diposició dels instituts cambrilencs
Dues edicions de la “Castanyada terrorífica”
Continua la programació conjunta de formació i lleure per
a joves de 14 a 30 anys, adaptada a les seves inquietuds i a la seva butxaca, organitzada per Vila-seca, Salou
i Cambrils
S’impulsa el “Mes Jove”
L’octubre de 2014 el Departament de Joventut va organitzar activitats esportives, culturals, artístiques i formatives
per joves a partir de 14 anys. L’objectiu era posar en valor
els joves com a grup amb unes característiques i necessitats concretes, reconèixer actituds, tasques i valors positius de joves cambrilencs implicats.
Més de 300 joves van gaudir de la “Castanyada terrorífica”
que un grup de joves d’entre 14 i 20 anys van organitzar a
partir de materials recuperats i reutilitzats
Evolució preu dels habitatges ofertats
461€
422€
410€
391,5€
Maid café
L’entitat juvenil Yakumo recrea una cafeteria japonesa a
l’Ateneu Juvenil, amb cambrers i cambreres vestits de
Cosplay, trivials de preguntes i altres jocs de taula.
2011
2012
2013
2014
33
RELACIONS CÍVIQUES
PARTICIPACIÓ, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
> XARXA DE CENTRES CÍVICS
La cogestió als Centres cívics
S’implanta el model de cogestió amb les entitats de
cada barri, que permet una major permeabilitat de les
iniciatives socials i interrelació amb tots els col·lectius
socials, sent el Centre Cívic un punt de trobada.
> Les Basses
>Vilafortuny
> Nou Cambrils
> La Llosa
> Molí de la Torre
Posada en funcionament del centre
cívic Molí de la Torre
El Centre Cívic Les Basses
celebra 10 anys
L’Ajuntament ha convertit l’antiga Escola Taller en el
nou centre cívic del Molí de la Torre. S’ha recuperat un
espai municipal que havia quedat en desús. Les instal·
alcions s’han reformat i inclouen un espai de lectura,
una sala taller i una sala polivalent, on s’hi organitzen
activitats de gimnàstica i salut. El centre està cogestionat per l’associació de veïns del barri.
Participació Ciutadana es trasllada a
Les Basses
El canvi d’ubicació ha permès un contacte directe i
permanent amb les associacions, l’obertura de nous
espais i la posada en marxa de projectes al voltant del
voluntariat i l’emprenedoria social. Concretament s’han
ampliat els usos amb espais de crides al voluntariat i
recursos associatius. S’ha intal·lat wifi a tot l’edifici.
> FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME
Creació d’un directori
públic d’entitats
Programa formatiu
‘Els dimecres d’octubre’
L’Ajuntament ha publicat al web un directori amb la
informació i el contacte de cadascuna de les més de
200 entitats inscrites al registre municipal. La guia, que
s’actualitza contínuament, posa les dades a l’abast de
tothom.
La campanya va néixer el 2013 amb caràcter anual i
s’hi programen sessions formatives a entitats per enfortir i dinamitzar el teixit associatiu. En la primera edició es
van abordar temes com l’estratègia, la comunicació i el
finançament; la segona es va centrar en l’organització
d’ esdeveniments.
Mostra d’entitats
La Mostra d’entitats al parc del Pescador ha crescut
en nombre de participants i activitats organtizades.
L’any 2014 bat el récord amb 64 associacions implicades, 12 més que el 2012, i es consolida com un
espai de referència per donar visibilitat a les entitats,
reforçar els seus projectes, captar nous socis i fomentar la col·laboració entre elles.
> SERVEI D’EMPRENEDORIA SOCIAL
Creació del Laboratori Cívic
d’emprenedoria i economia social
de Cambrils (L’Olla)
L’objectiu del programa és fomentar l’economia social
donant suport a les entitats que tenen projectes d’iniciativa econòmica per a que puguin generar llocs de
treball social o cooperatiu.
16 joves reben beques de
cooperació
Durant aquests 4 anys s’han becat un total de 16
joves cooperants per realitzar estades solidàries a
països com Nicaragua, Índia o Equador. Posteriorment han realitzat activitats de sensibilització al
municipi.
> CONSELLS CONSULTIUS
Creació del desè consell de Barri
Constitució de l’últim Consell de Barri que quedava per crear, el de l’Eixample Vila, Pallissa i Horta de
Santa Maria. I així mateix també s’ha posat en marxa
el Consell Consultiu de Serveis Socials, amb els objectius d’obrir espais de participació per acostar-se a
les persones i planificar conjuntament les polítiques
municipals.
Un Consell de Cooperació més
participatiu
Les ONG presenten les seves propostes al Consell, que és on se seleccionen els projectes i es
determina l’aportació econòmica segons els criteris de la convocatòria de les subvencions.
Cicle de xerrades ‘Cambrils
Compromís per la Cooperació’
> PROMOCIÓ DEL CIVISME I EL VOLUNTARIAT
Posada en marxa del Punt de
Voluntariat de Cambrils
El Banc del Temps de Cambrils posa
cara als seus associats
Properament se signarà el conveni amb la Federació
catalana del Voluntariat Social, que gestionarà aquest
servei municipal amb l’objectiu de promocionar i informar dels projectes de voluntariat que ofereixen les entitats, assessorar i orientar a la persones que volen fer
de voluntaris i col·laborar i organitzar diferents projectes
L’entitat va impulsar una exposició fotogràfica que vol
reflectir la part emocional i la relació dels intercanvis de
serveis entre els membres de l’associació. La iniciativa va ser fruit de la col·laboració entre aquesta entitat,
l’Ajuntament de Cambrils i l’Agrupació Fotogràfica de
Cambrils.
34
COOPERACIÓ I
SOLIDARITAT
Les ONG amb projectes finançats per l’Ajuntament ofereixen xerrades-col·loqui per donar
visibilitat i rendir comptes amb la ciutadania. La
primera xerrada fou el 2013 i va ser la de l’ONG
Enginyeria Sense Fronteres amb el seu projecte
de governança ambiental a la província d’Orellana
a l’Equador
PLANIFICACIÓN DE CIUDAD
límite del término municipal
Arreglo del camino Bassasses, nivel y reparación para salida de
aguas con aportación de tierras seleccionades
Integración de la antigua N-340 en el entramado urbano
El Ayuntamiento ha realizado diversas acciones para integrar la
vía y pacificar el tráfico de la antigua carretera N-340, que actualmente ejerce de nexo entre las urbanizaciones de poniente
> Rotonda de la avenida Baix Camp con la avenida Vidal y
Barraquer
> Nuevos pasos de peatones
> Supresión del paso subterráneo
> Mejora del acceso en la urbanización El Dorado Playa y
Marcambrils
> Mejora en el acceso de la Llosa
> Mejora en el acceso de la Dorada
> Mejora del acceso de Cambrils Mediterráneo
> Creación de un carril bici para unir las urbanizaciones de
poniente, desde la riera de Riudecanyes hasta el Eixample
Vila
Supervisión de las obras de la zona deportiva de Cambrils
Badia, en el Molí de la Torre
Memoria de las características técnicas de la pista
polideportiva del Molí de la Torre
Memoria valorada de la adecuación de las antiguas
dependencias del área de Joventut situadas en el Pabellón
Municipal de Deportes
Rehabilitación de la cubierta de los pabellones 1 y 2 del
Pabellón Municipal de Deportes
Elaboración del Libro de Edificio para racionalizar el
mantenimiento de las instalaciones y equipamientos
municipales Racionalización del gasto en el servicio de
mantenimiento de los ascensores de los edificios municipales
Ahorro -58,65% 27.000€
Restauración de la Castlania
Conservación y restauración de la muralla medieval y Torre del
Bou (fases I y II).
Mejora y ampliación de la comisaría de la Policía Local
ESPACIO PÚBLICO
OBRA PÚBLICA
EJECUTADAS
EN EJECUCIÓN
Reordenación del espacio de la plaza del Ayuntamiento
Construcción de tres pasos de peatones elevados
> Calle Hospital con plaza Marianao
> Calle Hospital con paseo Albert
> Avenida Països Catalans con calle Extremadura
Arreglo del pavimento de la calle St. Plàcid en el Casco Antiguo
Ampliación de la acera y mejora del entorno en la calle Verge
de Montserrat con avenida La Salle
PROYECTOS REDACTADOS
Remodelación de un tramo de la calle Barques
Construcción de un puente en el barranco del Regueral
Construcción de una Tumba de Inhumaciones Sociales en el
Cementerio Parroquial
Urbanización del tramo final del paseo Albert
Urbanización de la zona verde del polígono de actuación
discontinuo PA-11 de Cambrils
Estudio de huertos urbanos en Cambrils
Derribo del puente de la N-340 en la riera de Alforja y
urbanización
LÍNEAS DE DESARROLLO
Integración de la nueva estación ferroviaria con la futura
estación de autobuses y la zona deportiva municipal
Mejora de la capacidad hidráulica de la riera de Alforja
Estudio de la desafectación de la vía del tren actual, con
derribo de barreras y mejora de la permeabilidad urbana.
Edición de un CD con información de los solares municipales
para agentes inmobiliarios e interesados
SERVICIOS
BRIGADA
ALUMBRADO
Renovación del alumbrado para mejorar su eficiencia
La instalación del nuevo alumbrado se ha efectuado en el paseo marítimo de Llevant, en las zonas del Regueral, Cambrils
Mediterrani, Barri Antic, Nou Cambrils, el Dorado y Marcambrils
principalmente. Con estas acciones, se han podido implementar
nuevos sistemas eficientes y menos constaminantes.
Nuevo alumbrado exterior en los viales de acceso en la Zona
deportiva municipal.
EL DATO: Más de 180.000€ de ahorro
AGUA, ALCANTARILLADO Y PLUVIALES
El Ayuntamiento reclama la ampliación de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Cambrils
Se arreglan los pluviales de la calle Bruselas
Se soluciona el histórico problema de recogida de pluviales entre
la avenida del Cavet y la calle Bruselas con una nueva reja y un
pozo nuevo
Mejora de la red de alcantarillado en la avenida Verge de
Montserrat
Sustitución de un tramo de cañería de aguas residuales y contrucción de una nueva cañería de pluviales, pozos de registro y
embornales para evitar inundaciones.
Construcción de embornales en la calle Mar de la Frau y en la
rotonda de la avenida del Mil·lenari
Reparación de la conducción de las aguas freáticas en el
puente del ferrocarril en Vilafortuny
ALFALTADO Y MEJORA DE CAMINOS
Arreglo del aglomerado asfáltico de la red de caminos
municipales
Renovación de plataforma hormigonada de bajada en la riera
de Riudoms por el camino del Castell de Vilafortuny
Pavimentación del badén inundable por envima de la AP-7 que
comunica el camino de Montbrió con el camino de Viñols
Pavimentación del camino paralelo entre la riera de Alforja y el
EL DATO: Se han arreglado más de 400 alcorques dañados
Reparación de aceras dañadas entre la calle de Joan Rebull y
la avenida de Vilafortuny
Rebajes en pasos de peatones para mejorar la accesibilidad de
las personas
Pavimentación de diversos tramos de calle en el municipio
Rotonda de la avenida Independencia con la calle Francesc
Moragas y Barret
Construcción de la acera y una nueva zona para los
contenedores en la calle Orquideas.
Construcción de cubierta en los almacenes municipales
Parellada y Torre del Bou
Ampliación de la acera de la avenida Països Catalans, delante
dels Institut Cambrils
Mantenimiento, pintura y obra en diferentes centros escolares y
edificios de propiedad municipal
Trabajos de mantenimiento y obra en los paseos marítimos de
Llevant y de Ponent
A lo largo de los 8 kilómetros de playa, la brigada realiza tareas
de mantenimiento de bancos, pintura, pavimento y carril bici
MEDIO AMBIENTE / PARQUES Y JARDINES
RESIDUOS Y LIMPIEZA
Nuevo concurso de limpieza de edificios y equipamientos
públicos AHORRO 121.195 €
“Contigo lo haremos la mar de bien”
Se activa una campaña de sensibilización para incrementar la
eficiencia en la recogida selectiva y recordar los hábitos al tirar
la basura
EL DATO: LA FRACCIÓN DE DESECHO BAJA EN 85,7
TONELADAS ANUALES RESPECTO AL 2011
Cambrils supera el objetivo marcado para la valorización material
El Programa de gestión de residuos municipales de Cataluña
2007-2012 fijaba una valorización del 48% y Cambrils ha superado el 50% en los último años
Vertederos municipales
LOS DATOS: 416,168 TONELADAS ANUALES MÁS QUE EN
2011 // 239 USUARIOS MÁS QUE EN 2011
3 nuevos contenedores de recogida de Aceite vegetal
Se fomenta con éxito la recogida selectiva de aceite vegetal en
los contenedores de la plaza del Ayuntamiento, el Pósito y el
Mercado de la Vila.
BARRANCOS Y RIERAS
Rehabilitación y mejora de la riera de Riudecanyes
La recuperación de los humedales y el bosque de ribera de la
riera de Riudecanyes han permitido garantizar su funcionalidad
ecológica y se ha ordenado el uso público de los márgenes de la
riera, en la calle Rosa dels Vents
Recuperación del entorno ambiental de la Torre de l’Esquirol
Se ha adecuado y enjardinado el entorno de la desembocadura
de la Riera de Riudoms, y se ha restaurado la Torre de l’Esquirol
y sus inmediaciones
PARQUES Y JARDINES
Reordenación de los servicios de jardinería
El Ayuntamiento unifica zonas y brigadas para mejorar el servicio
y establece cuatro zonas de trabajo (Ponent, Centre-Vila, CentrePort y Vilafortuny). La brigada municipal asume la zona de Ponent y las otras tres áreas se licitan mediante concurso público
LOS DATOS: AHORRO 377.392€ // INCREMENTO M2
149.783M2
Renovación del arbolado, mobiliario urbano y alumbrado de la
plaza Aragó
Las obras de la calzada de la plaza, estropeada por el crecimiento de las raíces, la sustitución de los pinos por almeces y la
instalación de 12 farolas nuevas de bajo consumo.
Mejoras llevadas a cabo
a) Zonas verdes
> Ampliación y reforma de la zona verde de la calle César
Martinell
> Automatización del riego de la zona verde de Mas d’en
Bosch
> Renovación del arbolado en diferentes punto del municipio
b) Parques de la ciudad
> Parque de Nou Cambrils – Construcción y renovación de la
escalera de acceso y renovación de la Zona deportiva
> Parque del Pinaret – Renovación Zona deportiva y conexión
de la segunda y tercera fase
> Parque del Pescador – Cierre de la sala de bombas
c) Áreas de juegos infantiles
> Reforma de los juegos de la urbanización de Quatre Camins
> Renovación del área de juegos de la plaza Carles Roig
> Creación de una nueva área de juegos en la plaza Francesc
Macià
> Renovación del pavimento de seguridad del parque de la
plaza de la Concordia
> Mejora del área de juegos de la avenida Vidal i Barraquer
> Mejora del parque infantil delante de la Escuela Marinada
URBANISMO
PLANEAMIENTO
MODIFICACIONES PUNTUALES
UNA APUESTA PARA EQUIPAMIENTOS DE CALIDAD…
Modificación puntual del PA-1 El Pòsit
El objetivo es permitir la ubicación de un hotel de alta categoría
que permita potenciar un cambio en el modelo turístico y desestacionalizar el turismo y que incorpore uso comercial en la
planta baja del edificio.
Modificación de El Dorado
Con el objetivo de mejorar, modernizar e incrementar la catego-
ría de un equipamiento hotelero situado en un enclave privilegiado se amplía el espacio verde y se permite agrupar el techo
en una planta más tres pisos.
Modificación puntual del SUND-B
Promovida por particulares, pretende dar la posibilidad de instalar una actividad hotelera rentable y hacer posible la transformación urbanística conservando parte de las viviendas existentes.
Modificación Parc Samà y Mas d’en Blai
Las fincas afectadas recuperan la clasificación de un suelo no
urbanizable de interés agrario que son los usos previstos en el
Plan Territorial Parcial del Camp de Tarragona
EN ESTUDIO
Modificación de planeamiento para aumentar el suelo de Cámpings
El objetivo es promover la actividad económica del municipio
propiciando la instalación de cámpings en espacios clasificados de suelo no urbanizable que estén bien comunicados, un
ejemplo sería la antigua CN-340 y la carretera de Cambrils y
Montbrió.
Modificación de la reserva de plazas de aparcamiento
Se busca adecuar la reserva de aparcamiento a las necesidades actuales, ya que el vigente POUM es muy superior al de
la legislación sectorial y en los últimos años se han construido
diferentes aparcamientos públicos que han mejorado considerablemente la oferta.
INTERVENCIONESEN EL POLÍGONO BELIANES
Se constituye una Mesa de trabajo del Ayuntamiento con la Asociación de propietarios
> El Ayuntamiento recepciona los servicios de alumbrado y
jardinería
> Se facilita el acuerdo para conectar la red interna de agua
con la general de la población
> Se aprueba un plan general para la legalización de licencias
> Se crea una tasa propia de alcantarillado
EN TRÁMITE
Recuperación de los terrenos cedidos al INCASOL para la construcción de vivienda protegida y/o dotacional en las calles Castell de Perelada y Anoia
ACTIVIDADES
MODIFICACIONES NORMATIVAS
Ordenanza de calidad de las obras
Ha facilitado la ejecución de obras y ha ampliado la actividad
de las empresas constructoras. Se amplía en un mes el periodo
para hacer obras, del 15 de septiembre al 15 de octubre, y se
reduce el plazo de señalización especial
Ordenanza de Ocupación de la vía pública
La regulación se ha consensuado con todos los sectores para
regular las ocupaciones, garantizar la imagen de calidad y evitar
problemáticas como la proliferación de agentes de captación de
clientes
Convenio de gestión con Ports de la Generalitat
El acuerdo prevé compartir las competencias de inspección,
control y sanción en la fachada marítima para hacer cumplir la
ordenanza de ocupación de la vía pública. En virtud del convenio
se han mejorado las inspecciones conjuntas entre administraciones.
FAVORECER LA ACTIVIDAD ECONÓMICA…
Rebaja del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
(ICIO)
Reducción de un 5% del gravamen
Nueva bonificación del 30% para actuaciones de especial interés
Se facilita la instalación de terrazas todo el año con una reducción de la tasa del 10%
La nueva tasa rebaja en un 10% el importe anual, mientras el
modelo antiguo tan sólo preveía ocupaciones semestrales de
invierno o verano
Simplificación y agilización de trámites
Se implementa el sistema de comunicaciones previas de obras
y actividades
PROMOCIÓN ECONÓMICA
EMPRENDEDURÍA
VIVERO DE EMPRESAS
Creación de un centro de alojamiento de empresas en la Torre
del Llimó
La torre del siglo XVII y el edificio anexo de cuatro plantas abrirán con espacios compartidos y privativos para empresarios y
emprendedores:
> Pre-incubadora: cesión de espacios gratuitos a los
emprendedores
> Espacios de trabajo
· 8 módulos privativos
· 16 estaciones de trabajo compartido (co working)
> Espacio compartido
· aula de formación o sala de actos polivalente, salas de
reuniones, servicios y vestíbulo
· Servicios de Cambrils Emprèn
CAMBRILS EMPRÈN
El Servei d’Orientació i Informació ha atendido en 3 años a 461
personas, a partir de 116 sesiones individuales y 102 sesiones
grupales, que se implementaron en 2012 para atender a los
usuarios que accedían por primera vez al catálogo de servicios.
El Servei d’Assessorament, consistente en la definición de un
itinerario personal de cada persona teniendo en cuenta el proyecto empresarial y administrativo ha atendido 182 personas y
ha realizado más de 300 acciones en tres años.
El Servei de Sensibilització ha llevado a cabo actividades de difusión, fomento del espíritu empresarial en los centros educativos,
campañas en medios y redes sociales, que han llegado a 3.855
beneficiarios en tan sólo 53 acciones.
Com el objetivo de mejorar las competencias y habilidades se
han organizado 31 talleres de emprendeduría prácticos y píldoras para emprendedores y/o empresarios de los que se han
beneficiado 342 personas.
LAS PÍLDORAS CLAVE: FISCALIDAD Y REDES SOCIALES
Nuevas charlas de pequeño formato con el objetivo de ofrecer
tanto conocimientos básicos sobre el sistema tributario y las
obligaciones fiscales como las novedades del 2.0
47 empresas han podido acceder a financiación
La mediación y el asesoramiento financiero es una pieza clave
para que los emprendedores puedan financiar sus proyectos
empresariales y Cambrils Emprèn ha ofrecido apoyo y orientación a más de 47 empresas que han podido acceder al crédito.
Recursos en red.
Se facilita información sobre el catálogo de servicios de REDESSA, la plataforma INICIA, la Cátedra de Emprendeduría promovida por la URV, ARACOOP y de los intercambios del Consorci
Xarxa Local
Acuerdo con SECOT para el fomento de la emprendeduría
El convenio con la asociación de antiguos empresario y ejecutivos quiere fomentar la emprendeduría e impulsar acciones para
el desarrollo de nuevas ideas. También se encargarán de realizar
diagnosis de microempresas.
ORDENANZA SUMA Y SUMAMOS
La nueva ordenanza es una línea de ayudas para reactivar la
economía apoyando a nuevas actividades que tengan un carácter estable y se implanten en el municipio entre 2014 y 2015.
Principales líneas de actuación y beneficiarios:
1-Jóvenes, mayores de 50 años y mujeres
2-Impulso de nuevas actividades en el Barrio Antiguo,
Eixample y Parellada
3-Reapertura de locales cerrados
4-Contratación de mínimo un año de personas empadronadas
en Cambrils
EL DATO: DOTACIÓN ECONÓMICA: 50.000 EUROS
MERCADOS Y FERIAS
MERCADO DE LA VILA
Plena ocupación en el 2014
Un nuevo pliego de cláusulas, la concesión de nuevas actividades y la prórroga de algunas paradas ha permitido llegar a
ocupar 32 paradas existentes.
Estabilidad
Ha aumentado la estabilidad de las paradas y se han consolidado proyectos de larga trayectoria. Además, las inversiones de
futuro hechas por los paradistas muestran la vitalidad y continuidad del espacio.
EL DATO: 100% OCUPACIÓN EL 2014
MERCADILLO
La nueva ordenanza clarifica la normativa
El nuevo texto permitirá modernizar las estructuras, regular los
traspasos y dar mayor seguridad jurídica a los paradistas
NOVEDAD
El Mercadillo dispone de un agente de la Policía Local todo el
año y de una ambulancia en temporada de verano
DINAMIZACIÓN DE LOS SECTORES
EMPRESARIALES ESTRATÉGICOS
COMERCIO
El pilar: los acuerdos con la UB y Vila-centre
La política comercial se construye a partir del fomento del asociacionismo y de convenios con las dos agrupaciones principales (Vila-centre y Unió de Botiguers). También se mantienen
contactos con el resto de entidades para organizar actividades
conjuntas y conocer las necesidades del sector.
Firma de un convenio de colaboración con PIMEC
El acuerdo promueve acciones de desarrollo del comercio urbano y de proximidad, en el marco de ejes estratégicos con el
fomento de la creación de empresas, la profesionalización del
sector, la excelencia en los mercados, la integración de comerciantes recién llegados o el comercio electrónico.
Firma de convenio con el Consorci de Comerç, Artesania i Moda
(CCAM)
El documento permitirá impulsar el centro comercial en cielo
abierto en Cambrils (gestionado por la Unió de Botiguers) y prevé acciones como la Feria últimos Precios, el Mercado de San
Jordi, Cambrils Comerç de nit, la Feria Fora Stocks, la Feria de
Rebajas o La Navidad más divertida.
Se inicia la campaña “Cambrils comerç de nit”
Con ánimo de posicionar el comercio local en el territorio, más
de 80 establecimientos del pueblo y de la playa se unieron para
abrir las tiendas hasta medianoche y ofrecer promociones y
descuentos durante una velada mágica con conciertos, espectáculos en directo y actividades infantiles.
FERIA MULTISECTORIAL DE CAMBRILS
La Feria crece de los 100 a los 140 expositores y mantiene
los 40.00 visitantes. El acontecimiento ha consolidado Cambrils
como un aparador comercial de referencia en la automoción, la
maquinaria agrícola, el comercio y los servicios.
NOVEDAD, EN 2013 SE CREA TASTA I PICA, UN NUEVO ESPACIO
GASTRONÓMICO DE EXPOSICIÓN, VENTA Y DEGUSTACIÓN DE
PRODUCTOS LOCALES.
FERIA MARÍTIMA DE LA COSTA DORADA
Se redefine con éxito el modelo de Feria Marítima dando entrada
a la iniciativa privada para que amplíe la gestión y la transcendencia mediática. En 2014 y 2015 la gestiona el Club Nàutic de
Cambrils, que apuesta por ampliar la oferta comercial y abrir
la Feria a la ciudadanía con actividades formativas, de ocio e
infantiles.
EL DATO. SE SUPERAN LOS 20.000 VISITANTES
GASTRONOMIA
CAPITALIDAD GASTRONÓMICA
La colaboración entre el Ayuntamiento y la Cofradía de Pescadores, la Cooperativa Agrícola, la Asociación de Empresarios
de Hostelería otros agentes ha sido clave para promocionar la
gastronomía local y los productos de calidad con el objetivo de
desestacionalizar el turismo y consolidar la capitalidad.
35
LAS JORNADAS DE LA GALERA DE CAMBRILS
LLEGAN A LA 10ª EDICIÓN EN 2014
Se consolidan y baten el récord de participación con 60 restaurantes que ofrecen menús inspirados en este crustáceo
Actividades estrella
> Galerada popular en el puerto
> Fritada de galeras con calçots en la cooperativa
> Nuevas actividades
> Galeres en vivo: visitas guiadas a la Cofradía de Pescadores
para mostrar el arte de pescar galeras y el recorrido de las
barcas hasta la lonja.
> Cocinas abiertas: diferentes restaurantes ofrecen demostraciones de cómo se cocina una receta con galeras.
“CAMBRILS, ENTRADA AL PAÍS DEL VINO”
CELEBRA LA QUINTA EDICIÓN EN 2014
Diferentes bodegas ofrecen degustaciones de vinos que se
maridan con tapas. Así mismo, se programan degustaciones
guiadas, talleres en familia y otras actividades.
Nuevas actividades
Los restaurantes amplían la carta con los vinos y cavas participantes y los promocionan a precios especiales
La s degustaciones dulces de pasteleros, heladeros y artesanos
se ofrecen en las tapas de los restauradores
NOVEDADES: ENCARXOFA’T // JORNADAS DEL PESCADO AZUL//
JORNADAS DEL CALAMAR // JORNADAS DE LOS FIDEOS
ROSSOS // JORNADAS DEL ROMESCO
Se recuperan las Jornadas del romesco
El histórico lema “Cambrils: Sol, marinada y romesco” revivió
con unas nuevas jornadas llegadas para quedarse
Actividades destacades
Mejillonada popular con romesco elaborada por los pescadores
Reconocimiento a los restaurantes con más de 40 años de trayectoria en Cambrils
CREACIÓN DEL CALENDARIO GASTRONÓMICO
La colaboración público-privada ha permitido difundir un calendario anual con todas las citas gastronómicas.
> Calendario Gastronómico 2015
> Jornadas de la Galera
> Encarxofa’t a Cambrils
> Jornadas del Romesco
> La Mar de Tapas
> Muestra de Productos Agrícolas de Cambrils
> Día de la Tapa
> Jornadas del calamar
> Cambrils entrada al “País del Vi”
> Jornadas del Aceite Nuevo
> Jornadas de los Fideos Rossos
PROMOCIÓN DE LA GASTRONOMÍA
Club Saborea España:
Formando parte del Club de Producto Saborea España, Cambrils ha participado y ha estado presente en las promociones
realizadas en:
Londres
Frankfurt
Dublín
Madrid
Milán y China (próximamente)
Promoción conjunta con productores y elaboradores en ferias
profesionales
Participación en el Fórum gastronómico de Barcelona 2014
Presencia en Madrid Fusión 2015
Festival de gastronomía de Novogorod (Rusia) 2012
TURISMO
PATRONATO DE TURISMO
PROMOCIÓN TURÍSTICA DESDE CAMBRILS
OFICINA DE INFORMACIÓN
> 291.546 son las peticiones de información atendidas por
el personal del Patronato de Turismo en las últimas cuatro
temporadas estivales
> Implantación del servicio Tax Free
> Implantación de un sistema de recogida de opinión. Gracias
al nuevo servicio, la oficina de Turismo puede saber la
valoración turística sobre el municipio, las playas, el trato
recibido en la oficina de información y cómo han conocido
Cambrils
> 1.293 profesionales atendidos en fam y presstrips en cuatro
años
TRENECITOS TURÍSTICOS
> 79.926 personas han utilizado los trenes turísticos en los
últimos cuatro años
> Nueva parada en el Casco Antiguo para motivar la visita de
turistas en esta zona
IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
> App Cambrils 24Horas
> La nueva aplicación móvil facilita información de interés
municipal, incorpora rutas guiadas y los lugares de interés.
> Implantación de códigos QR. La instalación de los
principales puntos de interés del municipio ha permitido
ofrecer información en diferentes idiomas
> Aplicación de la realidad aumentada en folletos
informativos. Mediante el sistema Layard, se permite
la visualización de videos, la realización de llamadas a
negocios y el enriquecimiento de la guía con fotografías y
elementos innovadores
PREMIOS Y GALARDONES
> Premio Jordi Cartanyà 2013. La Diputación de Tarragona
reconoce la labor realizada en la implantación de nuevas
tecnologías en los folletos promocionales editados por el
Patronato de Turismo
> Galardón de la CEPTA 2014. En reconocimiento a la
excelencia enoturística por la tarea de promoción del
enoturismo y del maridaje entre las bodegas de la provincia
y la gastronomía cambrilense
CERTIFICACIONES
36
> Certificación como Destinación de Turismo Deportivo.
La Generalitat reconoce como DTE en la categoría
multideporte- vela, futbol, atletismo y ciclismo- para
la especialización de los equipamientos públicos y
privados, así como para de los alojamientos turísticos, que
complementa la Destinación de Turismo Familiar
ANIMACIONES DURANTE LA TEMPORADA
> Se potencian más las propuestas familiares en verano.
Teatro, música, payasos y animadores forman parte del
programa de ocio del verano en Cambrils, distribuidos tanto
por la zona del Puerto como por la zona de Poniente y el
Barrio Antiguo
> Se instala un parque acuático flotante en la playa de Cavet,
así como dos puntos de jumping con camas elásticas
ACCIONES PROMOCIONALES INNOVADORAS
> Nueva imagen corporativa del Patronato de Turismo
utilizando para su diseño la tipografía de Anna Vives
> Nuevo video promocional de Cambrils grabado en 2014
> Celebración del Campeonato D.O. World Dance Sport, con
amplia repercusión internacional y llegada de deportistas,
familias y asistentes al acontecimiento
ALIANZAS
COLABORACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO
> Mesa de Trabajo con los representantes empresariales
de alojamiento turístico. En el año 2013 se crea la Mesa,
integrada por todos los sectores turísticos del municipio,
para la gestión y coordinación de las acciones derivadas
por los recursos generados por el impuesto de estancias
turísticas.
> Mesa de Trabajo del Turismo Gastronómico. De nueva
creación en la que participan los representantes del
Patronato de Turismo y de la concejalía de Promoción
Económica, los representantes de la Asociación de
Empresarios de Hostelería de Cambrils y los productores,
como la Cooperativa Agrícola y la Cofradía de Pescadores.
Tiene por objetivo abordar y consensuar políticas en materia
de promoción grastronómica.
> Mesa del Turismo Deportivo. Se crea el grupo de trabajo
con representantes empresariales representativos del
sector, empresas de actividades y empresas de alojamiento
especializado para trabajar de manera transversal las
acciones en materia de turismo deportivo
COLABORACIONES SUPRAMUNICIPALES
> Alianza Turística Cambrils, Salou, La Pineda y Reus
>PortAventura
> Escola d’Hostaleria y la Universitat Rovira i Virgili
> Patronat de Turisme de l’Ametlla de Mar y el Patronat de
Turisme de Tarragona
> Oficinas Españolas de Turismo, los Centres de Promoció
Turística de Catalunya, con la Agencia Catalana de Turismo
y con el Patronato de Turismo de la Diputación.
APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL
> Apoyo a la creación de la Agrupación de empresas de
chárter de pesca de Cambrils, que aglutina la mayor oferta
en este sector de toda la Costa Daurada.
> Apoyo a una actividad innovadora como el pesca-turismo
y el turismo pesquero y a las empresas que ofrecen esta
actividad en Cambrils, como elemento característico y
diferenciador del municipio
> Apoyo a la Estación Náutica Costa Dorada y a la Asociación
española de estaciones náuticas
PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL EXTERIOR
NUEVAS PROMOCIONES EN RUSIA
> Rusia. Asistencia a las ferias Intourmarket, Leisure y la MITT
> Irlanda. Asistencia a las ferias Holiday World y Over 50’s de
Dublín
> Francia. Asistencia a las ferias de público final: Lille, Lyon,
Toulouse y París
> Holanda. Asistencia a ferias campistas como la ANWB
> España. Asistencia a FITUR de Madrid
> Alemania. Asistencia a ferias ciclistas
> Ferias Náuticas. Asistencia a ferias como las de Dusseldorf
en Alemania o París en Francia
> Ferias Familiares como Bebés y Mamás. Asistencia a la feria
de Barcelona
> Roashows y workshops de la mano de TTOO, como
TezTours, Natalie Tours, Coral o ANEX
PRODUCTO TURÍSTICO: cicloturismo
Cambrils es pionero y líder en Cataluña en el producto del cicloturismo, con alojamientos certificados, rutas definidas y
trazadas, con empresas de actividades especializadas en el
producto, con experiencia en la organización y atención a famtrips o presstrips de ciclismo y una oferta global de municipios,
alojamiento y entorno único a nivel estatal.
GOBERNACIÓN
SEGURIDAD
SEGURIDAD
Aprobación del Reglamento Interno de la Policía Local
El nuevo reglamento define la estructura y organización del
Cuerpo, sus deberes profesionales y les sanciones. También
incorpora el Protocolo de Distinciones y recompensas. El vigente
era del 1976.
Modernización de las herramientas
Geolocalización y renovación de la flota de vehículos policiales
Vehículos de patrulla // 1 vehículo de patrulla verde (2015) // 3
vehículos de camuflaje // 1 motocicleta // 6 bicicletas Patrulla
de costas (2015)
Gestión integral de vehículos retirados
Se crea una plataforma única de gestión entre Policía Local y
APARCAM que permite mantener los datos actualizados
Renovación del rénting de 80 emisoras digitales Red Rescat
Adquisición de un aparato drogotest
RECONOCIMIENTOS
Celebración del Día de San Miguel
En 2013 se organiza por primera vez un acto institucional para
reconocer a los agentes de Policía Local y poner en valor su
tarea
La Policía Local ha sido reconocida por otros cuerpos y fuerzas
de seguridad. Se han recibido once felicitaciones de Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos de Escuadra, Policía Local de Salou
y dos asociaciones de defensa de los derechos intelectuales.
NUEVA COMISARÍA
La ampliación y remodelación de la Comisaría ha permitido doblar el espacio, mejorar la atención y crear tres circuitos diferenciados para el ciudadano, los agentes y los detenidos
> 2 boxes de atención ciudadana
> Sala de crisis en materia de protección civil
> Sala de comunicaciones
> Zona de custodia temporal de detenidos
Reapertura de la oficina del agricultor en la Cooperativa Agrícola.
Cada miércoles de 18 a 19:30 horas la patrulla verde atiende a los agricultores con el objetivo de prestar un servicio de
proximidad
Impulso al Consejo consultivo de Seguridad y Movilidad. Durante
los últimos 4 años, el organismo se ha reunido 7 veces y ha
incorporado la movilidad
Creación de la Unidad Territorial Motorizada Comunitaria. La
nueva unidad cubre mejor el núcleo urbano de la población,
potencia la proximidad y agiliza los trámites
Creación de la Unidad de Policía administrativa (UPAS). Los
agentes combinan el servicio uniformado y el de paisano y
actúan en materias como la venta ambulante, el consumo de
drogas y velan por el cumplimiento de las ordenanzas
Ampliación de la Red de Atención a la Víctima. La incorporación de un segundo agente ha permitido ampliar el abanico de
actuaciones ya la tipología de víctimas a las que se realiza el
seguimiento
EL DATO 171 EXPEDIENTES NUEVOS EN 2014
Se amplía la campaña de civismo y convivencia en los institutos. La finalidad de estos talleres organizados por los agentes
escolares es sensibilizar y facilitar la información básica para
reconocer, identificar y prevenir situaciones de riesgo
Actualización de la Ordenanza de convivencia ciudadana. El
nuevo texto incluye un capítulo sobre el uso de instalaciones y
equipamientos municipales y fija las cuantías de las sanciones
para evitar la discrecionalidad
Campaña “Tu perro, tu caca”. Se instalan 129 señales de advertimiento y se realizan campañas periódicas y puntuales de
sensibilización en los puntos más conflictivos
Reduccióndel número de delitos y faltas 2011 vs 2014
EL DATO 25.000 OBJECTOS INTERVENIDOS DEL TOP MANTA
PROTECCIÓN CIVIL
Líder provincial en Planes de Emergencia aprobados
8 PAM de obligada aprobación
1 PAM de recomendada aprobación elaborados y vigentes;
23 Planes específicos en actividades de pública concurrencia
Cambrils ciudad cardioprotegida
Se instalan 10 desfibriladores fijos en puntos estratégicos de la
vía pública y 2 desfibriladores móviles en vehículos policiales.
Nuevo vehículo de Protección Civil y Emergencias
MOVILIDAD
AUTOBÚS
Se dobla el número de usuarios respecto al 2010
Semanas de la movilidad
Las tres campañas realizadas han sido un éxito con incrementos
del 40% durante los días de gratuidad
Gratuidad del transporte público– T-BUS
EL DATO: 790 T–BUS EMITIDAS
Desde abril de 2014, los residentes en Cambrils pueden viajar
ilimitadamente con las dos líneas de autobús urbano por 10
euros anuales.
SMART Instalación de marquesinas con información en tiempo
real
APARCAMIENTOS MUNICIPALES
> Aumenta la oferta de aparcamiento
> Aumenta la rotación en zonas de comercios y servicios
> Se implanta la zona naranja en Horta de Santa María, Chalet
del Bau, avenida Diputación y avenida Baix Camp
> SMART Información de plazas libres de aparcamiento del
Parque del Pescador
> SMART App pago móvil Zona Azul
BICICLETAS
EL DATO: 27 KM DE CARRIL BICI
Anillado y mantenimiento de los carril bici municipales
·NUEVO A lo largo de la antigua N-340 – 3,5 km en cada
sentido
· NUEVO Calle Jaume Ferran - 530 metros
·NUEVO Camino de la Marina (Pl Ajuntamiento) - 300 metros
Adhesión a la Red de Ciudades por la Bibicleta (RCxB) y
BICIREGISTRE.CAT. El objetivo del registro es facilitar la
localización de una bicicleta en caso de pérdida o robo
APARCAM habilitará un nuevo depósito
Campaña “cómo atar la bicicleta”.
Se instala señalización informativa sobre los tipos de cadenados y cómo utilizarlos correctamente con el objetivo de prevenir
robos
214 aparcabicis nuevos y 45 nuevos aparcamientos para
motos
Se han ubicado en zonas turísticas, de equipamientos y centros
escolares
REORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y MEJORAS EN LA
SEÑALIZACIÓN VIARIA (LISTADO)
Reordenación de barrios o zonas
> Señalización de los accesos al barrio de los Tallats desde la
avenida Vilafortuny
> Mejora y ampliación de la señalización de las calles de la
zona del Castell a Vilafortuny
> Mejora y ampliación de la señalización de la zona de la calle
Cap de Tortosa y alrededores.
> Ordenación del estacionamiento en la Rambla Jaume I con
las calles Roger de Flor y Juan Sebastián Elcano
Mejoras en la señalización viaria
> Adquisición de 3 señales de velocidad “Usted Va”
> Eliminación de un carril para dar seguridad a los peatones
en la rotonda del Vial del Cavet con la avenida de les Flors
> Mejora de la seguridad con reducción de carril en el Vial de
Cavet, ante el centro escolar Mas Clariana
> Desvío del tráfico y colocación de cojín berlinés para reducir
la velocidad en la Av. Vilafortuny con Frederic Marès
> Eliminación de todos los estacionamientos quincenales
> Pintar las marcas viarias del barrio de los Quatre Camins
> Señalización horizontal de todo el barrio de la Llosa
> Mantenimiento de la señalización vertical y viaria de pintura
de todos los barrios
> Pintura viaria en todos los carril bici
> Ampliación de las zonas de estacionamiento para personas
con movilidad reducida
> Facilitar el giro en todas las calles de los barrios de Ponent y
Llevant que dan a los paseos
> Eliminación de un carril en la avenida Adelaida, delante del
Ayuntamiento, para dar seguridad a los peatones
> Mejora de los accesos a los barrios de Poniente
> Pacificación del tráfico avenida Diputación y Barrio Sol
Cambrils
Pilonas y peatonalización
> Mejora de la gestión de pilonas en el Puerto, plaza de la Vila
y calle Foix
> Mejora del sistema de semi peatonalización de la plaza de
la Vila
ELIMINACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 3 PUNTOS
NEGROS
EL DATO 0 MUERTES DESDE EL AÑO 2008
> Av. Diputación con el cruce de la av. Joan XXIII
> Av. Adelaida bajo el puente de la N-340
> Puente de Vilafortuny (castell V.)
EN TRÀMITE
Ordenanza Municipal de Vados. Resolverá los problemas de
identificación legal y permitirá la retirada de señalización
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y BUEN GOBIERNO
PROYECTOS COLABORATIVOS
Se pone en funcionamiento la “eContractación”
El nuevo sistema de expediente electrónico y licitación pública
aborda desde que se concibe una eContratación has la adjudicación final, íntegramente por medios telemáticos.
EL DATO: CAMBRILS TRABAJA CON SANT FELIU DE LLOBREGAT,
OLOT Y FIGUERAS EN LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA
INTEGRAL DE CONTRATACIÓN
Confección de auditorías externas de seguridad sobre los
servicios públicos electrónicos
Ayuntamiento y CESICAT, con la voluntad de velar por la integridad y confidencialidad, así como la disponibilidad y el acceso en
línea que se ofrecen, colaboran en servicios y actuaciones como:
> Asistencia a incidentes de seguridad
> Asistencia in-situ
> Generación de alertas y advertencias
> Análisis de incidentes
El Ateneu y Les Basses, nuevos puntos TIC. Cambrils incorpora
dos nuevos puntos de la Red de Telecentros de Cataluña, participando de la estrategia de aumentar la acción pública para
fomentar el uso de las tecnologías de la información
EL DATO: 600 PUNTOS TIC EN CATALUNYA
25 nuevos procedimientos telemáticos en el Catálogo de trámites. El Ayuntamiento ha publicado un conjunto de nuevos
trámites en línea como son los del área de Medio Ambiente y los
del área Económica para poder realizarlos mediante el registro
telemático
EL DATO: 4.000 TRÁMITES EL 2014 EN LA OFICINA VIRTUAL
GOBIERNO ABIERTO
3r premio en gobierno abierto para la AOC. La Administración
Abierta de Cataluña ha premiado el proyecto de administración
electrónica y el gobierno abierto de Cambrils como una de las
mejores experiencias de transformación digital de ajuste de
medios.
Se crea el Portal de la Transparencia. Con el objetivo que los
ciudadanos evalúen la gestión pública se pone a su disposición
una información alimentada por fuentes transparentes y de calidad. Además, el Ayuntamiento se obliga a proporcionar esta
información
http://www.cambrils.cat/transparencia
Se toman dos indicadores de referencia:
> Decálogo de buenas prácticas de comunicación. La UAB y
el Col·legi de Periodistes evalúan la información que los Ayuntamientos difunden en los medios públicos y publica informes
periódicos
> Indicadores ITA. Es una herramienta para medir el nivel de
transparencia de las administraciones impulsada por la ONG
Transparencia Internacional
Creación de un portal de Datos Abiertos. Se ha apostado por la
apertura y la reutilización de la información pública para favorecer la colaboración ciudadana y ofrecer datos que generen
nuevos productos y servicios digitales y que generen valor a la
sociedad http://dadesobertes.cambrils.cat
EFICIENCIA EN LA E-ADMINISTRACIÓN
AUMENTO DEL 40% EN LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS
AUMENTO DEL 60% EN LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS CON
FIRMA ELECTRÓNICA
CONSOLIDACIÓN DEL REGISTRO DE SALIDA ELECTRÓNICA CON
UNA RATIO DEL 90% DE DOCUMENTOS
REDUCCIÓN EN UN 60% DE LOS PLAZOS DE RESOLUCIÓN DE
EXPEDIENTES
Interoperabilidad para el intercambio electrónico de
documentos entre administraciones. La integración en
el sistema informático de los expedientes electrónicos
permite la transmisión telemática de datos y documentos
electrónicos entre administraciones, evitando la aportación de
documentación duplicada.
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Se extiende el servicio de factura electrónica al resto de
Organismos Autónomos
Simplificación de los trámites del importe sobre plusvalías. El
nuevo sistema telemático agiliza los trámites a realizar para notarios y particulares a la hora de comunicar una compra venta y
gestionar el cobro del impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana.
CULTURA
ORGANISMO Y SERVICIOS CULTURALES
ARCHIVO MUNICIPAL
Consolidación del Archivo como receptor de documentos con
valor patrimonial EL DATO 92 ingresos en 4 años
La familia Ortoneda Vernet cede su fondo fotográfico. Casi
15.000 fotografías de la vida cotidiana y oficial de Cambrils generadas para el estudio de la familia entre 1950 y 1970
Cambrils y Montbrió firman un convenio para el conocimiento y
divulgación del patrimonio cultural
56.000 personas han visto la exposición “1911. Sobrevivir a la
tempestad”. La muestra, producida por el Archivo y el Museo, ha
viajado a 16 poblaciones de Cataluña.
Se inicia la publicación virtual del Documento del Mes. Con el
objetivo de acercar el patrimonio a todos los públicos de una
manera entendedora, ya se han contextualizado 21 documentos
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Se crea el Plan de Lectura
Engloba acciones encaminadas al fomento de la lectura entre
diferentes segmentos de la población:
> El ciclo “Entre letras e imágenes” sobre álbumes infantiles
ilustrados.
> El Juego de Lectura con la colaboración de las escuelas del
municipio,
> “Leamos juntos”
> En verano, los Lotes sorpresa, que contienen 25
documentos de formato y contenido diverso
Préstamo Tecnológico. 7 e-readers y 10 netbooks con 900 títulos a disposición de los usuarios
Gana cuatro veces consecutivas los Premios Maria Moliner
Bibliotecas con denominación de origen. Se impulsa una actividad dinamizadora del espacio bibliotecario a parti de los ejes del
vino, la literatura y otras actividades de maridaje.
La Viquimaratón cambrilense pone al día la historia local. Se incorpora, mejora y amplía artículos de Cambrils en la Wiquipedia
como el de la riada de 1911, los monumentos, personas destacadas o el argot marinero
CINE MUNICIPAL
El Ayuntamiento saca a concurso la gestión del cine municipal
y a finales de 2013 reabre renovado RAMBLA DE L’ART-CAMBRILS con:
> Inversión privada de 100.000€
> Nueva sala de exposiciones, videoteca y servicio de bar
MUSEO DE HISTORIA DE CAMBRILS
Restauración y preservación de la Castlania
Restauración en la muralla y Torre del Bou
Finalización de la primera fase de restauración de la embarcación Teresa.
El calafate Joan Tur y los aprendices de la Casa de Oficios cambiaron la quilla, rodar proa y limpiaron el interior de la cubierta
El Museu asume la coordinación de las actividades de la Antena
del Coneixement de la URV en Cambrils
EXPLIQUEMOS BIEN EL PATRIMONIO...
> Renovación del discurso museográfico del Molí de les Tres
Eres
> Finalización de la señalización de los espacios de la Guerra
Civil en Cambrils
> Museización de la Torre del Bou
Yacimientos arqueológicos
> Nueva intervención arqueológica en el Yacimiento del Cavet
> El Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social
actuará para dar a conocer los primeros agricultores de la
Península Ibérica
> Construcción de una pasarela y mirador sobre el Yacimiento
de la Llosa. La actuación mejorará los accesos y pondrá
en valor el yacimiento dándole mayor visibilidad des de un
punto elevado
SMART App de realizad aumentada
La app permitirá visualizar de manera inmersiva los restos arqueológicos de la vila romana de la Llosa
ORGANISMO Y SERVICIOS CULTURALES
ACTIVITADES
Música en los balcones
DATO: 9 ACTUACIONES 400 ESPECTADORES
Ciclo de conciertos en la Cripta de l’Ermita
EL DATO: 51 CONCIERTOS // 5.767 ESPECTADORES EN 4 AÑOS
El Festival Internacional de Música de Cambrils crece y se consolida
El FIMC se adapta a los tiempos actuales y apuesta por artistas internacionales que posicionan Cambrils en el mapa de los
grandes festivales de verano, y a su vez, conserva la esencia con
conciertos de clásica y jazz en pequeño formato
> 2012 El Parc del Pinaret se convierte en el escenario de los
conciertos de gran formato
> 2012 Se crea el Club de Amigos del Festival para fidelizar al
público con descuentos y ventajas
> 2014 Se amplía el aforo hasta las 6.000 personas
EL DATO: 2011- 6.630 ASISTENTES // 2012 - 6.548
ASISTENTES. // 2013 - 8.496 ESPECTADORES // 2014 30.000 // 2015 PREVISIÓN - 50.000 ESPECTADORES
BECAS Y PREMIOS
Biennal de Arte Contemporanio Gastronómico. La convocatoria
abierta en todas las disciplinas une arte con uno de los atractivos turísticos de Cambrils. También se organizaran actividades
paralelas entorno a la gastronomía como conferencias teatro,
cine, literatura y muestras.
> La exposición Fogones de Cambrils incluye 20 imágenes de
cocineros realizadas por la Agrupación Fotográfica
> Jesús Movellán gana el premio galardonado con 6.000
euros por la obra Pulpo Seco
> El escritor y crítico gastronómico Jaume Fàbrega presenta
su libro sobre la cocina del 1714
> Los artistas de Talleres Abiertos exponen obras realizadas
con madres de vino
Los Premios Vila de Cambrils pasan a ser bianuales
> Premio de Fotografía
> Premio de Poesía
> Premio de Narrativa Marítima
ARTES VISUALES
> La exposición “Cambrils ayer y hoy” recoge más de 140
fotografías antiguas y actuales
> La artista leridana Aurembaix Sabaté inagura la exposición
“Postales no escritas, haikús de Felicia Fuster”
> El fotógrafo Pep Escoda presenta la exposición “Visiones del
patrimonio Baix Camp”
FIESTAS
NOVEDADES
NOVEDADES FESTIVAS
Carnaval
> Consolidación de la fiesta de Carnaval organizada por la NAC
> Recuperación de la cena y concierto de Carnaval en el pabellón municipal 2015
Fiesta Mayor de San Pedro
Mare de Déu del Carme
Llegada de la Flama del Canigó
> Aumento importante de público y consolidación del acto
> La Flama llega al Puerto de Cambrils
Fiesta Mayor de la Mare de Déu del Camí
> Se incorpora el Pregón de Fiesta Major, en la plaza del
Ayuntamiento, en los actos de la festividad. Novedad 2013
> La Subida de la Galera y el Caminet, la nueva bebida festiva
son las novedades del 2014
Fiesta Mayor de la Immaculada
> Se programan conciertos de jazz en la calle y espectáculos
itinerantes para acercar la fiesta al barrio
Jornadas Castelleras
> Se incorporan las jornadas castelleras de los Xiquets de
Cambrils en los actos de Fiesta Mayor
NOVEDADES ENTIDADES
Año 2012. Se reintroduce el Ball de Valencians de Cambrils por
parte del Ball de Bastons
Año 2013. Se apoya la recuperación de la Colla Castellera Xiquets de Cambrils
Año 2014. Se incorpora al seguici la Galera, la nueva bestia de
fuego del Ball de Diables de Cambrils
EL DATO: LA CONCEJALÍA DE FIESTAS EQUIPARA LAS
SUBVENCIONES A TODAS LAS ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN
EL SEGUICI FESTIU DE LAS FIESTAS MAYORES DEL MUNICIPIO
DEPORTES
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
DATOS LOCALES
> Más de 29 entidades deportivas, 2.689 deportistas
federados
> Campo Fútbol, 2.117 partidos, 7.600 horas de
entrenamiento, 3.400 hores de competición.
> Zona deportiva 4.200 horas de entrenamiento, 40
acontecimientos.
> Palacio Municipal de Deportes, 9.000 horas de
entrenamientos
GESTIÓN EXTERNALITZADA
> Entra en funcionamiento el complejo deportivo de Cambrils
Bahía (pádel y tenis)
> Puesta en marcha de la Base Náutica-Regueral 2013
ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS
> La MItja de Cambrils
> Triatló de Cambrils
> D.O. World Dance Sport
> Madison Beach Volley Tour 2013
> I Marxa cilcista Internacional Cambrils Park Costa Daurada
ALQUILERES TURISMO DEPORTIVO
EL DATO: EN 4 AÑOS, 1.539 HORAS Y 81.517,02€
>Creación del Forfait Deportivo. Desde 2013, el Forfait Deportivo va destinado a grupos de entre 10 y 25 personas que
pueden utilizarlo usando la Pista de Atletismo y la Piscina
ABONOS
EL DATO: ( 2014: 1.720 ABONOS)
> Creación de nuevos abonos. Para adaptarse a la demanda
de los usuarios y al incremento de inscripciones, el IMEC crea el
Abono de gimnasio, que incluye la sala de fitness y la piscina; y
el Abono de actividades dirigidas, que incluye las clases dirigidas
al aula de Ciclo Indoor y Sala polivalente.
PROGRAMACIÓN DE VERANO
INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DE RECREO: 4 AÑOS. TOTAL:
3.376
INSCRIPCIONS NATACIÓN: 4 AÑOS. TOTAL: 1.986.
ACTIVIDADES DESTINADAS A PERSONAS
MAYORES
> Nuevos grupos de Aquagym para mayores de 60 años. A lo
largo de este mandato, la actividad de Aquagym dirigida a personas mayores ha tenido un gran aumento de demanda y se
han creado dos grupos
> Fiesta Final Gent Gran: 2012: Corbera 119 inscritos, 2013:
Perelló 144 inscritos, 2014: Sant Sadurní 191 inscritos
GALA LOS REYES DEL DEPORTE
La renovada fiesta del Deporte rindió homenaje a la promoción
de la actividad física y a los resultados conseguidos por las entidades y deportistas individuales durante la temporada deportiva
pasada. El acto contó con un lleno absoluto y se entregaron
27 menciones a Clubs y más de 150 menciones individuales
a equipos
NUEVAS ACCIONES Y PROYECTOS REALIZADOS
Cambrils es nombrada subsede de los Juegos del Mediterráneo
2017 en los deportes de kárate y judo
PROYECTO ATLETISMO ESCOLAR: EN 4 AÑOS 1.085
PARTICIPANTES
PROYECTO VELA ESCOLAR EN 4 AÑOS 1.739 PARTICIPANTES
MEJORA DE LAS INSTALACIONES
INVERSIONES
Nuevos vestidores en los campos de césped artificial. En abril
de 2012 entra en funcionamiento con 12 vestidores para jugadores, 4 vestidores para árbitros, almacenes para entidades,
bar y enfermería.
Adecuación y mejora de la carpa. Para descongestionar el pabellón, se ha limpiado y cubierto toda la superficie con una pintura
deportiva para convertirla en pista de entrenamiento.
Galería de tiro con arco. El nuevo equipamiento, financiado por
la Generalitat con más de un 80%, servirá para el aprendizaje
y el entrenamiento y, además, permitirá la celebración de competiciones.
Primer carril de aguas abiertas. En la playa de Cavet, facilitará
la práctica de la natación en aguas abiertas, siendo el primer
carril de la provincia de Tarragona y con la cogestión del Club
Natación Cambrils.
PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES (PISCINA)
> Instalación de un cambiador para bebés
> Cambio de la cubierta
> Renovación del pavimento de los vestidores
> Renovación del descalcificador
PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES (PABELLONES)
> Compra y arreglo de los marcadores electrónicos
> Renovación y adecuación de las luces y focos
> Instalación de un zumbador para apertura de la puerta de
emergencia
> Pintura y marcaje del pabellón 1, pabellón 2 y sala de
spinning
> Colocación del parquet y cambio de espejos en la sala de
spinning
> Colocación del parquet en el gimnasio
> Reparación de claraboyas en los pabellones 1 y 2
ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL
(CARPA)
> Pintura y mejora del pavimento y protección de las columnas
> Marcaje de los campos de juego: 1 de fútbol sala y 3 de
bádminton
INVERSIONES PREVISTAS 2015: 77.000€
Gimnasio y Sala spinning
> Sustitución de máquinas cardiovasculares del gimnasio
> Sustitución de bicis de spinning
Pabellones y piscina
> Sustitución cajas de extracción para mejora de la ventilación
de la piscina
> Sustitución de los yacuzzis para duchas bitérmicas
> Instalación de la línea de vida en la cubierta
> Instalación de megafonía en el Pabellón 1
> Sustitución de las puertas de emergencias pabellón 2
> Sustitución ventanas pabellón 1 para mejorar la iluminación
natural
> Mejora del pavimento del pabellón 2
Campos de fútbol
> Marcador electrónico Campo 2
BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
POLÍTICAS SOCIALES
PRESTACIONES ECONÓMICAS
Subvención 50% IBI para unidades familiares en una situación
de dificultad económica o vulnerabilidad social
LOS DATOS: AUMENTA LA PARTIDA UN 71,2%
UN 86% MÁS DE PERSONAS BONIFICADAS
2011: 108 CONCEDIDAS 13.488,16 EUROS
2014: 201 CONCEDIDAS 23.094,45 EUROS
Creación de un fondo de 20.000 € para la exención de la factura
del agua. El Ayuntamiento y COMAIGUA crean un fondo dirigido
a personas mayores de 65 años, perceptoras del PIRMI y familias numerosas y monoparentales
En 2013 se amplía a las familias monoparentales la Subvención
de la tasa de basuras
Las subvenciones en las actividades de verano contribuyen a
que niños en situación de vulnerabilidad puedan acceder a las
actividades de verano municipales
EL DATO: AUMENTO DEL 53% DE LA PARTIDA
2011 12.120 EUROS / 96 CONCEDIDAS
2014 18.562,50 EUROS / 177 CONCEDIDAS
SERVICIO DE COMEDOR SOCIAL
Se impulsa el proyecto “Compartim taula”. En colaboración con
la Residencia Baix Camp, el acuerdo ha permitido ofrecer comidas gratuitas a 27 personas con necesidades específicas
PROGRAMA DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE
PERSONAS ESTRANGERAS INMIGRADAS
El servicio de primera acogida de Cambrils ha sido un modelo
para la Ley de acogida de personas inmigradas
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA
Campaña para el uso responsable de las zonas de estacionamiento para personas con movilidad reducida. El objetivo es
sensibilizar a los conductores para que hagan un buen uso delas
90 plazas existentes y evitar el uso de tarjetas falsificadas
Un servicio de Transporte Adaptado más asequible. La reordenación del servicio permite reducir el tiempo de espera de los
usuarios y mejorar la cobertura del territorio
El Gripau Blau tendrá más días de servicio.El servicio amplía las
actividades regulares del curso escolar hasta julio y alarga dos
días más las colonias de verano
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA
Y A LA FAMILIA
Se amplían los horarios de los Centres Oberts. En 2015 el servicio abrirá todas las tardes, un sábado al mes y durante los
períodos de Semana Santa y Navidad con el objetivo de mejorar
la calidad.
En 2014 empieza “Estiu obert”. El servicio amplía la cobertura
de los Centres Oberts en verano y presta atención a la infancia
durante las vacaciones escolares
Comienza el ciclo de talleres Crecer en familia. Se programa 6
sesiones para orientar y dar herramientas a padres y madres
con hijos de 6 a 12 años con el objetivo de potenciar el reconocimiento y la confianza en las propias capacidades de los
progenitores.
“Refuérzate con nosotros” crece un 130%. 62 niños y jóvenes
en una situación de retraso escolar con interés real por el aula
de refuerzo asisten al programa
PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
El programa “Saltirons” incorpora un nuevo servicio. El Servicio
de atención a las familias con niños a cargo de 0 a 3 años incorpora en su programación un espacio de conciliación familiar
Se crea el Servicio de Atención a las Familias con niños a cargo.
Se configura un servicio integral de acogida, atención, apoyo,
cuidado, asesoramiento y acompañamiento a las familias que
pretenden dar respuesta a las necesidades que desde éstas se
planteen en la actualidad, así como detectar las nuevas.
Se incrementan hasta 36.0000 € los recursos de la Red e Distribución de Alimentos. El Ayuntamiento ha doblado la aportación a
Cáritas, que asciende hasta los 36.000 € y firmará un acuerdo
con Cruz Roja por 12.000 € más.
SMART Mejora en el Servicio de Atención Domiciliaria. En 2015
se pone en funcionamiento el programa informático de gestión
del Servicio de atención domiciliaria (SAD) que facilitará, mejorará y ampliará la atención
CASAL DE LA GENT GRAN
USUARIOS Y ACTIVIDADES
Aumenta el número de usuarios
Servicios gratuitos prestados por voluntarios
> Servicio de quiromasaje
> Servicio de técnicas metamórficas
Nuevas actividades complementarias
> Tres talleres monográficos sobre Smartphones y Apps, en
colaboración con la Fundació Pere Tarrés
> Talleres de risoterapia, con la colaboración de Cruz Roja
> Talleres de iniciación a la informática e internet
> Talleres de memoria
> Introducción al Reiki
> Prejudicio sobre la vejez
> La memoria en las personas mayores
> Claves para recordar
> NOVEDAD Taller de zumba en el curso 14/15
Los alumnos de Centres Oberts colaboran en la formación de la
gente mayor con un nuevo taller
Se celebra la Semana de la Gent Gran. La celebración del Día
Internacional de la Gent Gran, mediante el Consell Consultiu de
la Gent Gran, se amplía a una semana en la que se organizan
obras de teatro, exposiciones y talleres.
> Los Mossos d’Esquadra realizaron dos charlas de seguridad
en la residencia Baix Camp
> 55 personas mayores realizan la visita guiada del Museo
Agrícola
> La coral de la Casa del Mar y la coral del Casal celebran el I
encuentro de corales de Cambrils
Institutos de Salou y Vila-seca participan en las Jornadas de
Intercambio Generacional. Estudiantes de 3ero de ESO de municipios vecinos también acuden a las obras que el Aula de Teatro
del Casal organiza anualmente
Mejoras en el Casal
> Se cambian todas las mesas de juego
> Se instalan cortinas en el aula de bolillos
> Se compran equipos de sonido para los gimnasios
SALUD, POLÍTICAS DE
IGUALDAD E INCLUSIÓN
PLAN DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL
DE CAMBRILS
Creación de la Oficina Técnica de Inclusión Social. El objetivo es
prevenir y abordar las problemáticas de las personas en situación de riesgo y exclusión social mediante el trabajo transversal
y en red entre administraciones, entidades y ciudadanía
Plan Local de inclusión y cohesión social de Cambrils.
EL DATO: 35 ACCIONES INICIADAS DE 42.
El objetivo es establecer mecanismos de cooperación y concentración entre los diferentes agentes implicados
> Un centenar de personas en el Proceso participativo para
diseñar el Plan Local
> Dispone de tres ejes de trabajo: pobreza, generación de
ocupación y la orientación como herramienta para el éxito
escolar
Puesta en marcha de las “Viviendas inclusivas”. La iniciativa
pionera ha permitido organizar una oferta de pisos con alquiler social, que ha beneficiado tanto a propietarios como a las
familias alquiladas.
Implantación del programa de salud comunitaria Fifty-Fifty.
Cambrils es una de las siete ciudades del Estado que implementa el programa para mejorar la salud de las personas de 25 a
50 años fumadoras, con sobrepeso o obesidad, vida sedentaria
o presión arterial alta
PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
Servicio de Coeducación y Salud en las escuelas. Plantea con-
37
vertir la escuela en un espacio donde trabajar las habilidades
sociales de los niños y adolescentes para promover la salud,
prevenir posibles conductas de riesgo y fomentar la igualdad
de oportunidades
Campaña de control de piscinas de uso público. Se inicia una
campaña de inspección y información de las piscinas de uso
público y se ofrece asesoramiento a las comunidades de propietarios para adaptarse a la normativa de seguridad
Campaña divulgativa sobre la calidad del agua del grifo. Se incorpora información en la factura para sensibilizar a la población
y se da consejo para conseguir que el agua de la red pública
llegue a los grifos con la máxima calidad
Único municipio del Camp que participa en los Círculos de Comparación en Seguridad Alimentaria. El objetivo del proyecto es
promover la mejora de la calidad de los servicios municipales
mediante una herramienta de gestión y evaluación de resultados
IGUALDAD
PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
> Se aprueba el Plan de Igualdad del Ayuntamiento de
Cambrils. El plan incluye 54 acciones que se llevarán a cabo
hasta el 2017 con los objetivos generales de respetar y
fomentar la igualdad de trato y oportunidad entre mujeres y
hombres
> El curso “Apodera’t per l’ocupació” promueve la
emprendeduría femenina. El objetivo era mejorar las
competencias y habilidades profesionales de las mujeres para
fomentar su ocupación
> Se unen las Jornadas de la Mujer y de la Salud en un nuevo
formato más transversal
> Acto de rechazo a la violencia de género y en recuerdo de
las mujeres asesinadas
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS MUJERES (SIAD). Aumenta la atención del Servicio de Información y
Asesoramiento a las Mujeres. El SIAD ofrece información ,asesoramiento jurídico y apoyo psicológico a las mujeres en relación
al ejercicio de sus derechos, especialmente a aquellas afectadas
por situaciones de violencia machista
EL DATO: 235 DETENCIONES DE MEDIA
EDUCACIÓN Y POLÍTICAS ACTIVAS
DE OCUPACIÓN
EDUCACIÓN
CENTRO DE FORMACIÓN L’ESTUDI
L’Estudi concentra toda la oferta formativa. Los diferentes servicios de la concejalía de Educación, Escuela de Adultos y el
Centre de Normalització Lingüística. El cambio permite disponer
de aulas nuevas digitalizadas y mejora el aprovechamiento de
las instalaciones por complementariedad
GUARDERÍAS
a) Aportación para el funcionamiento de las guarderías
2011: 419.000€, 2012: 323.092,71€, 2013: 246.876,87€,
2014: 246.876,87€, 2015: 345.469,37€
b)Ayudas a familias monoparentales, numerosas y hermanos
en el centro: 2011: 40.000€, 2012: 0€, 2013: 30.000€, 2014:
43.000€, 2015: 43.000€
Ayudas a familias con menores ingresos: 2011: 10.000€, 2012:
10.000€, 2013: 20.000€, 2014: 20.000€, 2015: 20.000€
c) Gestión directa de les dos guarderías
INGESOL asume la gestión de la Guardería María Dolores
Medina, que se suma a la gestión directa que ya hacía la
Galereta
EL DATO: 176 ALUMNOS
ESCOLA MUNICIPAL DE ADULTOS ROSA
DELS VENTS
Se amplían las enseñanzas iniciales. La Escuela ampliará la oferta de cursos iniciales de catalán, castellano, inglés e informática
para dar continuidad a los cursos que se realicen actualmente
Se introduce un curso de preparación para las PAU. El año que
viene se programará un curso de preparación para las pruebas
de acceso a la universidad para mayores de 25 años
CENTROS EDUCATIVOS
Se inicia el Plan de acción para el Fomento del éxito escolar.
El programa prevé dos acciones para mejorar la formación de
los miembros de la comunidad educativa, gracias al convenio
firmado con la FAPAC:
1. Ampliación del proyecto Xarxa Clau: la implicación de las familias es clave para el éxito escolar. Pone a disposición de las
AMPA y las familias los recursos necesarios para implementar
actuaciones de éxito educativo
2. Puesta en funcionamiento de la Escuela de padres y madres
Programa de charlas-coloquio en las guarderías, escuelas e institutos para orientar y apoyar a las familias para desarrollar su
responsabilidad educativa
LOS DATOS: 8.000€ REUTILITZACIÓN DE LIBROS PARA
COMPENSAR LAS DESIGUALDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES,
INCENTIVAR EL ESTUDIO Y EL CUIDADO DE LOS LIBROS
15.000€ SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES A LAS FAMILIAS CON MENOS RECURSOS
Activación del web “Un portal”. Apertura de un web que recoge
la información de la educación superior de Catalunya para que
los centros de secundaria puedan orientar mejor al alumnado
Recuperación de los premios literarios. Entrega de los premios
literarios “Miquel Martí i Pol” de poesía y “Manuel Vázquez Montalbán” de prosa en un acto en la cripta de la Ermita
Programa Descubre Cambrils. Se crea un portal para los centros
educativos con todo el catálogo de servicios que el Ayuntamiento ofrece a la comunidad educativa
EL DATO: 12.000 ALUMNOS HAN PARTICIPADO
Se aprueba el nuevo reglamento del Consejo Escolar Municipal.
El reglamento dota a la comunidad educativa de más herramientas y más capacidad de influencia en la política educativa del
municipio
FORMACIÓN
Consolidación del Aula Menor de formación online. El servicio ha
mejorado con la disposición de un espacio propio, la ampliación
38
de la oferta formativa y la adquisición de nuevos equipos informáticos y software actualizado
LOS DATOS: 60 CURSOS ONLINE // 192 ALUMNOS EN 4 AÑOS
Formación municipal y aula de idiomas
LOS DATOS: 98 CURSOS PROFESIONALIZADORES // 1.531
ALUMNOS EN 4 AÑOS
El objetivo del programa es mejorar las posibilidades de ocupación de los usuarios mediante la potenciación de aspectos
personales, la orientación sobre recursos y medios de búsqueda
y asesoramiento en proyectos de auto-ocupación
EDUCACIÓN
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
EL DATO: DE LAS 91 ACCIONES REALIZADAS, 58 SON NUEVAS.
Aprobación de un proyecto educativo para garantizar la viabilidad de la escuela (2013-2017). El proyecto presentado por el
equipo docente busca potenciar la Escuela, hacer un seguimiento más próximo y conseguir mayores recursos
PARA INCREMENTAR EL ALUMNADO...
La escuela destina 10.000 euros en una nueva línea de ayudas
para alumnos en situación desfavorecida. Las subvenciones son
para alumnos de 4 a 18 años empadronados en Cambrils que se
hayan matriculado en el programa oficial de la EMMC
EL DATO: EN 2014 SE REDUCEN LAS TASAS DE TODAS LAS
ENSEÑANZAS ENTRE UN 10 Y UN 34 %
Se aprueba una bonificación del 50% a las familias numerosas
y monoparentales. Se estima que se beneficiarán unas 140 familias con un impacto económico de 32.000 euros
Compromiso para mantener la aportación económica municipal
ABRIMOS LA EMMC EN CAMBRILS
La escuela pone en marcha proyectos para abrirse a la ciudad
y darse a conocer
EL DATO: 2.300 PERSONAS
En las guarderías
> Estimulación musical: sesiones de 30 minutos dirigidas a
los alumnos de 2 años integradas en el horario lectivo de
las guarderías
En los centros educativos de primaria
> Cuerda en las escuelas: un cuarteto de cuerda de la escuela
se desplaza a los centros para enseñar y explicar los
instrumentos y hacer un pequeño concierto
> Pedro y el lobo: Los alumnos de piano interpretan un cuento
en la Cripta
> Cantata: Los músicos de Bremen: preparación e
interpretación de una cantata que acabará con un concierto
conjunto
Para la gente mayor
> Aula abierta de audiciones: audiciones comentadas de
diferentes piezas o fragmentos
> Taller de lenguaje musical: interpretación de partituras de
complejidad baja.
A la ciudadanía
> Ópera al alcance: ciclo abierto que analiza las principales
óperas a partir de su audición en la Rambla de l’Art
> Música en los Centros Cívicos Audiciones comentadas de
piezas o fragmentos conocidos de diferentes géneros
EDUCACIÓN
POLÍTICAS ACTIVAS DE OCUPACIÓN (PAO)
EL DATO: 900.000€ RECIBIDOS EN SUBVENCIONES PARA PAO
FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL y CONTINUA
5 cursos // 97 participantes
Mejoras en los programas formativos
> Se han homologado espacios formativos y aulas para
impartir nuevos cursos
> Se han incrementado las horas dedicadas a la realización
de prácticas en empresas
> Aumento significativo de los convenios firmados con
diferentes centros y empresas que acogen al alumnado en
prácticas
INSERCIÓN
BOLSA DE TRABAJO MUNICIPAL
2.894 usuarios inscritos // 855 ofertas tramitadas
Mejoras desde 2011:
> Se dispone de dos oficinas separadas que garantizan la
privacidad a los usuarios
> Entra en funcionamiento el aplicativo JOB IN
La aplicación selecciona de forma automática los mejores
candidatos en base a unas preguntas relacionadas con las
actitudes y las habilidades necesarias para un trabajo de calidad en el sector hotelero
PROGRAMA DE OCUPACIÓN PARA PARADOS DE LARGA DURACIÓN
60 parados
Dirigido a personas con más de 12 meses de paro que no reciben ninguna prestación
PLANES DE OCUPACIÓN
23 trabajadores contratados por el Ayuntamiento
Dirigido a personas en paro, mayoritariamente de 30 años o más
y sin prestación o a personas beneficiarias de la RMI
Acciones ocupacionales integradas para jóvenes
> HAGAMOS OCUPACIÓN. 20 jóvenes participantes. Dirigido
a jóvenes de 18 a 30 años en paro pero con experiencia
profesional anterior
> JÓVENES PARA LA OCUPACIÓN. 10 jóvenes participantes.
Dirigido a jóvenes mayores de 16 años y menores de 25
años desocupados y con déficits formativos
ORIENTACIÓN
SERVICIO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVO Y PROFESIONAL
> Un millar de alumnos de 4º de ESO han participado de las
Charlas de orientación en sus centros educativos
> Se han mejorado los dosieres que se entregan a cada
alumno sobre los itinerarios educativos a realizar después
de la ESO y la introducción al mundo laboral
> Se incorpora la herramienta de orientación “Un portal”.
Ayudará tanto a tutores de secundaria, alumnos y familias a
ver los diferentes itinerarios y salidas educativas que existen
en la actualidad en Cataluña
PROGRAMA DE ITINERARIOS DE INSERCIÓN
442 usuarios atendidos // 92% satisfacción
RELACIONES CÍVICAS
JUVENTUD
TRABAJO
“Jov Job”, el nuevo espacio joven de co-working. Jov Job es
un proyecto innovador que impulsa la emprendeduría desde
una mentalidad abierta, colaborativa y creativa y que tiene por
objetivo ayudar a los jóvenes a encontrar sus motivaciones laborales y fomentar las colaboraciones laborales. El departamento
de Juventud trabaja para apoyar a las star-ups de jóvenes, en
colaboración con Políticas activas de Ocupación y Promoción de
Ciudad y ofrece formaciones orientadas hacia el campo de la
motivación y el coaching.
El servicio dispone de dos espacios:
> 1 Espacio de trabajo equipado con ordenadores, internet,
material básico y impresora
> 1 Espacio relacionado con zona de cocina y comedor, sala
creativa, sala de reuniones y taquillas individuales
PARTICIPACIÓN
Primera Gala de Juventud de Cambrils. Más de un centenar
de jóvenes fueron los protagonistas de un acontecimiento lleno de sorpresas que homenajeó a jóvenes que han hecho que
las cosas cambien en Cambrils. La gala también reconoció las
actitudes, tareas y valores positivos de los jóvenes implicados
en el municipio.
Premios EI! Reconocimiento a jóvenes de Cambrils que tienen
buenos valores y pueden servir de ejemplo a otros jóvenes.
Juventud estrena imagen. La joven Blanca Castillo crea un logotipo para Juventud, La nueva imagen quiere reflejar los cambios
en el departamento.
Con 6.000 seguidores, el FB de Juventud es líder en las redes.
Juventud apuesta por las redes sociales como herramienta de
comunicación con los jóvenes
CULTURA Y OCIO
El “Estenedor” ha iniciado más de 50 actividades. El programa
de actividades formativas y lúdicas iniciado en 2012 recoge propuestas de servicios del Ateneu Juvenil, de entidades y grupos
de jóvenes y del grupo de responsables de los institutos.
Carretera y Manta sigue con fuerza. Continúa la programación
conjunta de formación y ocio para jóvenes de 14 a 30 años,
adaptada a sus inquietudes y a su bolsillo, organizada por Vilaseca, Salou y Cambrils
Autobuses para el saló de l’Ensenyament. Más de un centenar
de jóvenes se han acercado al autobús que Juventud pone a
disposición de los institutos cambrilenses
Se impulsa el “Mes Jove”. En octubre de 2014 el departamento
de Juventud organizó actividades deportivas, culturales, artísticas y formativas para jóvenes a partir de los 14 años. El objetivo
era poner de relieve los jóvenes como grupo con unas características y necesidades concretas, reconocer actitudes, tareas y
valores positivos de jóvenes cambrilenses implicados, dando a
conocer las actividades que se hacen en el Ateneo y los colectivos jóvenes. Vila-seca, Salou y Cambrils.
Festival Cambrils Retrona. El encuentro organizado por el
Ayuntamiento y el músico Carlos Rom congregó cerca de 200
baterías y percusionistas profesionales y amateurs en la sala
de conciertos del Ateneu, donde se llevaron a cabo tres Master
Class y exhibiciones de artistas invitados.
Dos ediciones de la “Castañada terrorífica”. Más de 300 jóvenes
disfrutaron de la “Castañada terrorífica” que un grupo de jóvenes de entre 14 y 20 años organizaron a partir de materiales
recuperados y reutilizados
Maid café. La entidad juvenil Yakumo recrea una cafetería japonesa en el Ateneu Juvenil con camareros y camareras vestidos
de Cosplay, trivials de preguntas y otros juevos de mesa.
FORMACIÓN
310 jóvenes estudian con “Colzes pelats”. En los últimos años
se han puesto a disposición de los jóvenes nuevas salas de estudio y de trabajo e grupo en los Centros Cívicos Les Basses y
Vilafortuny y en el Ateneu Juvenil, que han tenido muy buena
acogida.
VIVIENDA
Servicio de Bolsa de Vivienda. 19.919 consultas en 3 años //
16.579 usuarios atendidos en 3 años // 60 contratos anuales //
160 viviendas alquiladas actualmente
CAMBRILS SE CONVIERTE EN UN REFERENTE DE LAS POLÍTICAS
DE JUVENTUD Y SE INTEGRA EN LA COMISIÓN TÉCNICA
ASESORA DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL DE
CATALUÑA
PARTICIPACIÓN, SOLIDARIDAD Y
COOPERACIÓN
RED DE CENTROS CÍVICOS
La cogestión en los Centros Cívicos. Se implanta el modelo de
cogestión con las entidades de cada barrio, que permite una
mayor permeabilidad de las iniciativas sociales e interrelación
con todos los colectivos sociales, siendo el centro cívico un punto de encuentro. Les Basses // Vilafortuny // Nou Cambrils // La
Llosa // Molí de la Torre
Participación Ciudadana se traslada a Les Basses. El cambio de
ubicación ha permitido un contacto directo y permanente con
las asociaciones, la apertura de nuevos espacios y la puesta
en marcha de proyectos entorno al voluntariado y a la emprendeduría social. Concretamente, se han ampliado los usos con
espacios de llamada al voluntariado, recursos asociativos…
Además, se ha instalado wifi en todo el edificio.
Puesta en funcionamiento del centro cívico Molí de la Torre. El
Ayuntamiento ha convertido la antigua Escola Taller en el nuevo
centro cívico del Molí de la Torre. De esta manera se ha recuperado un espacio municipal que había quedado en desuso. Las
instalaciones se han reformado y incluyen un espacio de lectura,
una sala taller y una sala polivalente donde se organizan actividades de gimnasia y salud. El centro está cogestionado por la
asociación de vecinos del barrio.
El Centro Cívico Les Basses celebra 10 años
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO
Creación de un directorio público de entidades. El Ayuntamiento
ha publicado en el web un directorio con la información y el
contacto de cada una de las más de 200 entidades inscritas en
el registro municipal. La guía, que se actualiza continuamente,
pone los dates a disposición de todo el mundo.
Muestra de entidades. La Muestra de entidades en el Parc del
Pescador ha crecido en nombre de participantes y actividades
organizadas. En el año 2014 batió el récord con 64 asociaciones
implicadas, 12 más que en el 2012 y se consolida como un espacio de referencia para dar visibilidad a las entidades, reforzar
sus proyectos, captar nuevos socios y fomentar la colaboración
entre ellas.
Programa formativo ‘Los miércoles de octubre’. La campaña
nació en 2013 con carácter anual y se han programado sesiones formativas a entidades para fortalecer y dinamizar el tejido
asociativo. En la primera edición se han abordado temas como
la estrategia, la comunicación y la financiación; la segunda se
centró en la organización de acontecimientos.
SERVICIO DE EMPRENDEDURÍA SOCIAL
Creación del Laboratorio Cívico de emprendedores y economía
social de Cambrils (L’Olla). El objetivo del programa es fomentar
la economía social dando apoyo a las entidades que tienen proyectos de iniciativa económica para que puedas generar puestos
de trabajo social y cooperativo.
PROMOCIÓN DEL CIVISMO Y EL VOLUNTARIADO
Puesta en funcionamiento del Punto de Voluntariado de Cambrils. Próximamente se firmará el convenio con la Federació Catalana del Voluntariat Social, que gestionará este servicio municipal con el objetivo de promocionar e informar de los proyectos
de voluntariado que ofrecen las entidades, asesorar y orientar a
las personas que quieren hacer voluntarios y colaborar y organizar diferentes proyectos.
El Banco del Tiempo de Cambrils pone cara a sus asociados. La
entidad impulsó una exposición fotográfica que quiere reflejar la
parte emocional y la relación de los intercambios de servicios
entre los miembros de la asociación. La iniciativa fue fruto de la
colaboración entre esta entidad, el Ayuntamiento de Cambrils y
la Agrupación Fotográfica de Cambrils.
CONSEJOS CONSULTIVOS
Creación del décimo consejo de Barrio. Constitución del último
Consejo de de Barrio que quedaba por crear, el de l’Eixample
Vila, Pallissa y Horta de Santa Maria. Y se ha puesto en marcha
el Consejo Consultivo de Servicios Sociales, con los objetivos de
abris espacios de participación para acercarse a las personas y
planificar conjuntamente las políticas municipales.
COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD
16 JÓVENES RECIBEN BECAS DE COOPERACIÓN
Durante estos 4 años se han becado un total de 16 jóvenes
cooperantes para realizar estancias solidarias en países como
Nicaragua, India o Ecuador. Posteriormente, se han realizado
actividades de sensibilización en el municipio.
UN CONSEJO DE COOPERACIÓN MÁS
PARTICIPATIVO
Las ONG presentan sus propuestas al Consejo, que es donde se
seleccionan los proyectos y se determina la aportación económica según los criterios de la convocatoria de las subvenciones.
CICLO DE CHARLAS “CAMBRILS COMPROMISO
POR LA COOPERACIÓN”
Las ONG con proyectos financiados por el Ayuntamiento ofrecen charlas-coloquio para dar visibilidad y rendir cuentas con
la ciudadanía. La primera charla fue en 2013 realizada por la
ONG Ingeniería Sin Frotneras con su proyecto de gobernanza
ambiental en la provincia de Orellana en el Ecuador.
ATENCIÓN AL CIUDADANO
RELACIONES CÍVICAS
OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO
EL DATO: 60.727 PERSONAS ATENDIDAS ANUALMENTE
LOS TRÁMITES TELEMÁTICOS AUMENTAN EN UN 30%.
Se ponen en marcha dos oficinas electrónicas de Atención Ciudadana. Las dos oficinas naces como puntos de autoservicio de
información y tramitación telemática, por parte del ciudadano,
totalmente integrados en la plataforma de información y tramitación del Ayuntamiento
Informacíón consultable:
> Servicios municipales
> Directorio de entidades y asociaciones
>Agenda
> Noticias comunicados
> Trámites y gestiones
> Normativas vigentes
MEJORAMOS CAMBRILS
EN 2015 DERRIBAREMOS EL PUENTE
DE LA N-340
EL PROYECTO CONTEMPLA 3 FASES DE
EJECUCIÓN A DESARROLLAR ENTRE 2015 Y 2016
> FASE 1. DEMOLICIÓN DEL PUENTE Y URBANIZACIÓN
PARCIAL DE LA AVENIDA BAIX CAMP. 683.254 €
> FASE 2. CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE SOBRE LA
RIERA DE ALFORJA. 403.010 €
> FASE 3. URBANIZACIÓN DEL PASEO CENTRAL DE LA
AVENIDA BAIX CAMP. 209.135 €
LA FINANCIACIÓN
> El Ayuntamiento genera y dispone de recursos suficientes
para llevar a cabo la obra sin tener que endeudarse ni
comprometer la hacienda municipal
> El gobierno adoptará un acuerdo de Pleno con el cual se
asegurará la financiación de la inversión para los años
2015 y 2016. El acuerdo permitirá ratificar la viabilidad del
proyecto
En 2015 se impulsará la Fase 1
El Estado ha publicado un Real Decreto que permite a los
Ayuntamientos, durante el 2015 ahorrarse el pago de los
intereses correspondientes al préstamo del “Plan de Pago a
Proveedores”
UNA PARTE DE ESTE AHORRO SE DESTINARÁ A LA FASE 1 DEL
PROYECTO
En 2016 se impulsarán las Fases 2 y 3
La segunda y tercera parte se podrán financiar con recursos
propios porque el gasto financiero empezará a reducirse y se
habrán pagado totalmente algunas sentencias y compromisos
económicos
“ELIMINAMOS UNA BARRERA HISTÓRICA DE CAMBRILS”
> Creación de una red Wifi en la fachada marítima con un
portal captivo que promocione el comercio y la restauración
local
> Creación de una App móvil de realidad aumentada para el
yacimiento arqueológico del a Llosa
> Renovación e integración de los canales de comunicación
existentes en la App “Cambrils24”
SMART
Convenio con el Ayuntamiento de Tarragona. En el marco del
encuentro del grupo de trabajo d’Smart Cities del Clúster TIC,
Cambrils y Tarragona se han comprometido a compartir información y a ahondar alrededor de los contenidos de ciudad inteligente y los proyectos propios de cada municipio.
Convenio con el Ayuntamiento de Reus. El acuerdo establece
un marco de colaboración en ámbitos estratégicos como la
movilidad, la seguridad, los servicios a las personas, el medio
ambiente la economía y la gobernanza. Así mismo, marca el
compromiso de los dos Ayuntamientos, en el intercambio de experiencias y ejecución conjunta de los proyectos en zonas piloto.
Parte Integrante de la estrategia Smart de Cataluña (SmartCAT).
La estrategia SmartCAT se plantea como objetivo convertir
Cataluña en una smart región de referencia internacional que
aproveche la utilización de la tecnología y la información digital para innovar en servicios públicos, impulsar el crecimiento
económico y convertirnos en una sociedad más inteligente, sostenible e integradora.
En esta línea, Cambrils forma parte del grupo de trabajo participado por la Generalitat de Catalunya y 10 municipios del territorio, que tiene como objetivo identificar las necesidades de los
Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.
Inclusión de los laboratorios urbans Pescador y Vila en la Red de
Urbanlabs de Cataluña. Actualmente está en fase de diseño del
proyecto a nivel catalán pero se trabaja en la inclusión de los UrbanLabs de Cambrils dentro de la estrategia SmarCat para que
puedan acoger la llegada de innovación y productos en estado
pre-comercial y estos tengan impacto en la mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos.
PROYECTO iCAMBRILS, CAMINO
DEL SMART CITY
El proyecto iCambrils nace de la necesidad de una visión integral
basada en una ciudad digital, innovadora, sostenible y segura
que exige de una transformación inteligente, tanto de la administración como de los servicios, así como del propio modelo
de ciudad.
El programa, de carácter transversal, pretende aplicar la filosofía
Smart en diferentes ámbitos –gobernanza, movilidad, energía y
medio ambiente, servicios- y se enmarca en la mejora de la calidad de vida, la sostenibilidad, la gestión y la prestación eficiente
de los servicios. Además, su aplicación pasa por la participación
activa de las personas, para redefinir los modelos económicos,
trabajar en la colaboración público-privada y la aplicación intensiva de las nuevas tecnologías
LAS 4 DIMENSIONES DEL PROYECTO…
Gobernanza
La gobernanza hace referencia a que las decisiones que se tomen sirvan para formular políticas bien orientadas en beneficio
de la ciudadanía y, por tanto, las acciones a llevar a cabo puedan
ser evaluadas y participadas por los ciudadanos.
Empoderamiento Ciudadano
> Creación del Portal de la Transparencia
> Generación de un portal de Datos abiertos
Gobierno Digital
> Trámites on-line
> eContratación (2016)
>Factura-e
> Mejora de la Oficina Virtual de Trámites
Movilidad
Garantizar una movilidad fácil, rápida y eficiente de los ciudadanos es el motivo que ha llevado al Ayuntamiento a aplicar las
nuevas tecnologías en los ámbitos que es competente: aparcamiento y transporte urbano. Así mismo, también se potenciará el
uso de vehículos eléctricos y el análisis de los datos obtenidos
para mejorar la gestión del transporte.
> Información en tiempo real de plazas libre en el
Aparcamiento del Pescador
> App móvil para el pago de la zona azul
> Puntos de recarga de vehículos eléctricos
> Puntos de recarga para bicicletas y motos eléctricas
> Zona de Carga y Descarga con indicadores leds y control de
tiempo
> Instalación de un control semafórico led eficiente
> Marquesinas para los autobuses que informen del servicio
en tiempo real
Energía y Medio Ambiente
Uno de los ámbitos en el que la administración destina más
recursos es este y, por tanto, es fundamental iniciar medidas
para reducir consumos, aumentar el control y la eficiencia de los
servicios y aplicar sistemas inteligentes en la gestión. La aplicación de tecnologías en este ámbito facilitará la adecuación del
servicio a la realidad.
Monitorización energética de edificios municipales (Ahorro
entre un 30 y 40%). Ayuntamiento // El Ateneo // Centro
Cultural // Edificio San Plàcid // Patronato de Turismo
Mayor eficiencia en la recogida de residuos:
> Sensorización de 30 contenedores de basura
> Instalación de GPS en los vehículos de recogida
> Control y gestión del riego con tele-lectura
> Control de los niveles de alcantarillado con un limnímetro en
el Patronato de Turismo
> Innovación en mobiliario urbano con materiales eficientes
> Cambio del alumbrado público por nuevos sistemas con
control punto a punto
Servicios inteligentes
Uno de los pilares básicos de la filosofía smart es la innovación y
es el ámbito de servicios donde el Ayuntamiento centra buena parte de estos esfuerzos, ya que identificando las prioridades –persona, seguridad y promoción turística- se ha comenzado a trabajar
en proyectos pioneros y replicables en otros municipios cercanos
Servicios a la persona
El iSAD. El proyecto mejorará la eficiencia del Servicio de
Atención Domiciliaria, facilitando la tarea a las trabajadoras
familiares y beneficiando a los usuarios en atención (2015)
Servicios en Seguridad
> Instalación de lectores de matrícula con lista negra en los
accesos del municipio
> Instalación de cámaras de videovigilancia
Mercadillo / Zona deportiva
> App móvil antipánico
El proyecto se dirige a colectivos específicos para facilitar
consejos, disponer de un contacto directo con los cuerpos de
seguridad y tener un botón antipánico geolocalizable
> Pasos de peatones iluminados que detectan la presencia de
vehículos y peatones
Paseo La Salle / Paseo de Las Palmeras
> Instalación de sistemas de predicción meteorológica para la
Protección Civil
Servicios de Promoción
APOSTAMOS POR LOS URBANLABS COMO
ZONAS EXPERIMENTALES
Cuando se aplican acciones innovadoras en la vía pública es
necesario ser prudente y el Ayuntamiento ha apostado por crear
dos Laboratorios Urbans –zonas experimentales- para testar las
iniciativas que se han planteado antes de exportarlas a todo el
municipio. Por este motivo, se han seleccionado la zona Pescador y la Zona Vila ya que son dos escenarios con perfiles propios.
TRABAJAMOS EN EQUIPO
EMPRESAS QUE SE HAN SUMADO AL PROYECTO
APARCAM / COMAIGUA / SECOMSA MEDI AMBIENT
ENCUENTRO “CAMBRILS SMART 2014”
El Ayuntamiento organizó el congreso para crear una plataforma de información, debate y oportunidades de negocio para
empresarios, técnicos de administraciones, emprendedores y
profesionales entorno del concepto de las Smart Cities Turísticas. La jornada debatió la posibilidad de crear espacios urbanos
sostenibles que consigan un desarrollo turístico innovador y responsable con el entorno.
HACIENDA MUNICIPAL
ECONOMÍA
EL OBJETIVO: SANEAR LA ECONOMÍA MUNICIPAL
PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS
La situación económica en la que estaba el Ayuntamiento de
Cambrils en el año 2011 marcó la hoja de ruta iniciada por el gobierno, así como las políticas llevadas a cabo durante el mandato
2011-2015, que han querido preservar al máximo los servicios
municipales posibles, teniendo presente que el saneamiento era
una necesidad de futuro para la viabilidad del Ayuntamiento.
LOS 3 INDICADORES EN POSITIVO
Desde el primer momento, el gobierno se marcó el hito de enderezar las cuentas municipales a partir del análisis de tres indicadores económicos como son el Ahorro Neto, el Remanente de
Tesorería y el nivel de Endeudamiento, que eran muy negativos
y evidenciaban la situación de fallida técnica de las arcas municipales.
Ahora que se acaba el mandato se puede observar como la tendencia de los tres ha sido positiva y se evidencia que las finanzas
municipales se han estabilizado.
1) Corregir el AHORRO NETO negativo
La evolución de este indicador determina el equilibrio existente
en las operaciones corrientes realizadas, en la medida que genera suficientes recursos por su funcionamiento ordinario y permite
la devolución del endeudamiento.
En la gráfica se puede observar como el Ayuntamiento ha evolucionado positivamente en los últimos ejercicios, desde los
-7,5M€ de ahorro neto negativo a les 4,6M€, cifra que le permite
hacer frente a los gastos ordinarios y cumplir con el pago del
gasto financiero.
2) Recuperar un REMANENTE DE TESORERÍA positivo
El Remanente de Tesorería de la Liquidación anual del ejercicio
2014 queda situado en los 6,6 millones de euros. Esta cifra es
la suma de los recursos acumulados año tras año y que están
disponibles para financiar los gastos del Ayuntamiento.
En el gráfico se puede observar como desde el año 2012 hasta
la actualidad, gracias a las medidas impulsadas, a la contención
del gasto y a la aplicación del Plan de Pago a Proveedores este
importe ha evolucionado positivamente.
3) Reducir el nivel de ENDEUDAMIENTO
En relación a este indicador, que es el que determina la relación
existente entre el total de deuda de la Corporación respecto a los
recursos ordinarios que genera, se puede apreciar como se ha
rebajado hasta el 111,85% en endeudamiento municipal.
Además se puede afirmar que la previsión para el cierre del año
2015 es que quede situado muy por debajo del 110%
CAMBIOS EN EL GASTO MUNICIPAL
El IMPORTANTE INCREMENTO DEL GASTO FINANCIERO
En este apartado se observa como el gasto financiero –suma de
las amortizaciones más los intereses que el Ayuntamiento paga
a las entidades financieras por préstamos contraídos- aumenta
muy rápidamente y queda fijada en los 7,6 millones de euros
pagados en el año 2014.
El fuerte incremento es producto de la puesta al día del pago
de facturas pendientes a proveedores, de la obligación de hacer
frente a sentencias judiciales contrarias, de la reclamación económica de administraciones y del fin del periodo de carencia de
algunos préstamos contraídos en el anterior mandato.
REDUCCIÓN DEL GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS
Para hacer frente al incremento de la carga financiera, la actuación inicial más destacada, como se puede ver en la gráfica, fue
efectuar una reducción importante, de 2,4 millones de euros en
el gasto generado por diferentes concejalías.
La acción tuvo un impacto directo en las cuentas municipales del
año 2012 y sirvió para redefinir el modelo de servicios y prestaciones ofrecidos. Así mismo, en los últimos ejercicios se ha conseguido mantener el nivel de gasto y reorganizar internamente
las prioridades.
EL GASTO EN PERSONAL
Así mismo, junto con la reducción del gasto en bienes corrientes
y servicios, en los últimos cuatro años se han presupuestado 3,9
millones de euros menos en el capítulo de personal, una cifra
importante que ha contribuido de manera muy significativa en
conseguir el saneamiento del Ayuntamiento de Cambrils.
SEGUIMIENTO TÉCNICO FAVORABLE
A la hora de poner en orden las finanzas municipales, el gobierno
se ha servido de diferentes herramientas de control y seguimiento que garanticen que el camino iniciado era el correcto y que las
medidas adaptadas resultaban suficientes.
Control de administraciones superiores
> Cumplimiento del Plan de Saneamiento fiscalizado por la
Generalitat de Catlauña
> Cumplimiento del Plan Económico-Financiero del Ministerio
de Hacienda
Controles internos del Ayuntamiento
La Intervención municipal ha emitido informes favorables a los
presupuestos y liquidaciones anuales presentadas, destacando:
a. La previsión de ingresos de los presupuestos es realista
b. Los gastos ejecutados no exceden de los ingresos reales
c. La evolución de la política financiera permitirá cumplir los Planes de Saneamiento aprobados
HAGÁMOSLO MAS CLARO…
Cambio de tendencia de los Ingresos y los Gastos Corrientes
En las dos gráficas se observa que el cambio de tendencia iniciado en el año 2012, con un aumento importante de los ingresos fijos y una destacada reducción de los gastos fijos del
Ayuntamiento
Los proveedores del Ayuntamiento ya cobran al día
El periodo medio de pago a los proveedores determina los días
que tarda el Ayuntamiento en abonar una factura a un preveedor.
Tal como se ve en la gráfica, la evolución de este indicador hasta
la actualidad pone en valor eltrabajo hecho y que se ha conseguido pasar de un término medio de 278 días al segundo semestre
del año 2012 a los 38,6 días en el último trimestre del año 2014
LAS SOCIEDADES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EPEL CAMBRILS AUDIOVISUAL
> En el año 2013 se acuerda la disolución de la entidad, debido
al exceso de la deuda de la empresa y a la imposibilidad de
aportar nuevos recursos económicos
APARCAM
> Se crea una única gerencia compartida con INGESOL
> Se diversifican las actividades de la compañía para generar
nuevos ingresos
> Se garantiza la viabilidad de la sociedad
INGESOL
> Se crea una única gerencia compartida con APARCAM
> Asume la gestión de la guardería María Dolors Medina
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
> Se aplica el Plan de Viabilidad que garantiza la continuidad
de la escuela
> Se fija la aportación municipal en 438.200 € anuales
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
> Las transferencias al organismo han aumentado un 64%
para poder hacer frente a las inversiones estructurales y de
mantenimiento y se ha llevado a cabo en los dos últimos
años
MUSEO DE HISTORIA DE CAMBRILS
> Se reduce la aportación municipal en un 32,4% respecto al
2011
PATRONATO DE TURISMO
> Se reduce la aportación municipal pero se incorpora al
presupuesto el importe de la Tasa Turística
INVERSIONES
EXPLICAMOS LAS INVERSIONES DEL 2015
¿POR QUÉ AHORA?
El Ayuntamiento ha escuchado durante el mandato cuales eran
las peticiones de mejora que planteaban los ciudadanos, los
usuarios de los servicios municipales y las asociaciones vecinales, y ha llevado a cabo una tarea silenciosa de redacción
de proyectos que tuviesen en cuenta los siguientes aspectos:
> El ciudadano debe ser el primer beneficiado
> Las áreas de servicio a la persona como Educación, Cultura
y Deportes se han priorizado
> El coste tiene que ser razonable y asumible
> La inversión no puede suponer endeudamiento
Con los deberes hecho y las ideas claras, el Ayuntamiento ha
conseguido la financiación externa necesaria – Generalitat
de Cataluña y Diputación de Tarragona – y ha sido capaz de
generar los recursos propios suficientes, sin recorrer al endeudamiento para realizar unas inversiones de proximidad y con
sentido común.
EL DATO: 1.320.865 EUROS
LA FINANCIACIÓN
80.000 euros> Subvención para proyectos culturales
GENERALITAT
115.000 euros > Convocatoria del PUOSC 2012
AYUNTAMIENTO
240.000 euros > Aprovechamientos urbanísticos
385.865 euros > Recursos propios generados en 2015
INVERTIMOS EN …
CULTURA
> Museización del Museo del Molí de les Tres Eres
> Museización de la Torre del Bou
> Construcción de una pasarela mirador sobre el Yacimiento
de la Llosa
> Museización de la Torre del Bou
> Intervención arqueológica en el Yacimiento del Cavet
EDUCACIÓN
> Adecuación del espacio de la Unidad de Escolarización
Compartida
> Renovación del suelo del patio de la guardería María Dolores
Medina
> Nuevo aparato climatizador de la guardería María Dolores
Medina
> Reforma de las gradas en el colegio Joan Ardèvol
> Cambio de las cestas de baloncesto en el colegio Joan
Ardèvol
> Instalación de la línea de vida en el colegio Marinada
> Cambio de la caja de luz del colegio Marinada
> Renovación de parte del techo del gimnasio del colegio
Marinada
> Reparación de la cubierta del colegio Marinada
> Reparación de la cubierta del colegio Cambrils
> Mejora de los juegos infantiles en el colegio Mas Clariana
> Arreglo de las aulas de la Escuela de Música
> Adquisición de material informático de la Escuela de Música
> Nueva alua de informática en el PTT, en la Escuela de
Hostelería y Turismo
> Adquisición de material informático para l’Estudi
DEPORTES
> Nuevo alumbrado de la pista de baloncesto del Molí de la
Torre
> Renovación de la zona deportiva de Nou Cambrils
> Mejora de la zona deportiva de Mas d’En Bosch
> Piscina Cambio de las cajas de extracción (vestidores y
baños piscina)
> Pab_1 Sustitución de las ventanas superiores y instalación
de megafonía
> Pab_2 Sustitución y ampliación de las puertas de acceso
> Salas_ Adquisición de bicicletas de spinning y máquinas
para el gimnasio
SEÑALIZACIÓN INFORMACIÓN
> Plan de señalización de Ponent
PLAYAS
> Adquisición de 4 pasarelas adaptadas para sillas de ruedas
> Adquisición 2 sillas de vigilancia para los socorristas
PROMOCIÓN ECONÓMICA
> Vivero de empresas
OBRA PÚBLICA
> Urbanización de la Plaza del Ayuntamiento
> Acondicionamiento del terreno situado en la esquina de la
Av. Baix Camp y la calle Barcelona
ACCESOS AL MUNICIPIO
> En Cambrils Mediterrani desde la N-340
> En la Dorada desde la N-340
> Construcción de una rotonda de acceso a Vilafortuny
> Jardinería rotonda A7 de acceso a Vilafortuny
VIA PÚBLICA
> Mejora de la acera y nuevo cierre del Molí d’Avall
> Construcción del paso elevado en la calle Robert Gerard y
conexión con el Parc del Pescador
> Construcción de una acera para conectar la Avenida Baix
Camp y el Raval de Gracia
> Rotonda de acceso a Nou Cambrils
> Mejora del firme estropeado por las raíces de la avenida
Rosa dels Vents, c/Eridà y c/Saturno
> Mejora en el firme estropeado por las raíces de la Avenida
Joan XXIII
> Arreglo de las aceras estropeadas por raíces en Drassanes,
St. Pere y Roger de Llúria
> Mejora del pavimento en c/Ronda, c/Josep Pla y c/ Terrassa
> Arreglo acera de la avenida Adelaida
PARQUES Y JARDINES
> Automatización del riego en al zona verde de Mas d’En
Bosch
> Adecuación de la zona verde de la Av. Verge de Montserrat y
barranco
> Mejora de los parterres y ajardinado del Pg Francesc Macià
y Pg Lluís Companys con c/Andalucía
> Adoquines y alcorques del Pg. Francesc Macià
> Reposición de bancos y papeleras del municipio
ZONAS INFANTILES
> Instalación de pavimento de seguridad en los parques
infantiles del Eixample Platja
> Renovación del parque infantil delante del colegio Marinada
> Renovación de juegos infantiles en la Av. Vidal y Barraquer
> Mejora de la zona infantil de Mas d’En Bosch
MOVILIDAD
> Mejora y reforma del aparcamiento situado en la Rambla
Regueral
> Creación de un carril bici en c/Jaume Ferran hasta la zona
deportiva
> Creación de un carril bici a lo largo de la carretera N-340
Poniente
CIERRE AL ACCESO DEL FERROCARRIL
> Construcción de cierre de FFCC en la Av Bèlgica
> Construcción de cierre de FFCC en las calles Jerez y Mas
d’En Grau
LA DIPUTACIÓN
500.000 euros > Subvención para mejoras en vías públicas y
zonas verdes
39
Organigrama municipal
L’organigrama polític de l’Ajuntament de Cambrils s’estructura de la següent manera:
GOVERN
6 regidors de Convergència i Unió (CiU)
4 regidors del Partit Popular (PP)
2 regidors de la Plataforma independent cambrilenca (Plic)
ALCALDIA PRESIDÈNCIA
Mercè Dalmau (CiU)
PROMOCIÓ ECONÒMICA
Carme Cros (PP)
1ª tinent d’alcalde
TURISME
Xavier Martí (Plic)
2n tinent d’alcalde
Regidor del Barri del Port
SERVEIS, ESPAI PUBLIC I
MEDI AMBIENT
Antonio Laguna (CiU)
3r tinent d’alcalde
Regidor del Barri de la
Parellada i Pinaret
PLANIFICACIÓ DE CIUTAT I
CULTURA
Francesc Garriga (PP)
4t tinent d’alcalde
Regidor del Barri Antic
ESPORTS, FESTES, HISENDA
I CADASTRE
Lluís Abella (CiU)
5è tinent d’alcalde
Regidor del Barri de
l’Eixample Vila, Pallissa i
Horta de Sta Maria
URBANISME
David Chatelain (PP)
6è tinent d’alcalde
Regidor del Barri de Llevant
BENESTAR SOCIAL, FAMILIA
I PERSONAL
Lluïsa Rom (CiU)
7è tinent d’alcalde
SALUT, IGUALTAT I
POLÍTIQUES D’INCLUSIÓ
Marta Borràs (CiU)
Regidora de Barri de Ponent
GOVERNACIÓ
Andreu De Donato (CiU)
Regidor de Barri del
Regueral, Cambrils Badia i
Sol Cambrils
ENSENYAMENT
Carmen Quintana (PP)
Regidora de Barri del Nou
Cambrils
RELACIONS CIVIQUES I
JOVENTUT
Laura Mellau (Plic)
Regidora de Barri de
l’Eixample platja
ESTRUCTURA DE FUNCIONAMENT
El govern de l’Ajuntament de Cambrils ha optat per
estructurar-se, a partir de l’octubre de 2013, en regidories
delegades per agilitzar la presa de decisions, millorar la
coordinació interna i el funcionament del govern.
OPOSICIÓ
Ana Lopez
(PSC)
REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS INTERNS
Agrupa les competències d’Hisenda, Personal, Cadastre, Governació i Noves
Tecnologies
REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS A LA PERSONA
Agrupa les competències de Benestar social, Família, Salut, Esports, Festes,
Ensenyament, Cultura, Relacions Cíviques i Joventut
REGIDORIA DELEGADA DE TERRITORI I PROMOCIÓ
Agrupa les competències de Promoció Econòmica, Planificació de Ciutat,
Urbanisme, Serveis, Espai Públic i Medi Ambient
REGIDORIA DELEGADA DE TURISME
Agrupa les competències de Turisme
4 regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
3 regidors del Nou Moviment Ciutadà (NMC)
2 regidors no adscrits
Maricel Llaveria
(PSC)
Cinta Ballesté
(NMC)
Yolanda Quilez
(PSC)
Santi Gámez
(NMC)
RENÚNCIES A L’ACTA DE REGIDOR
Alfredo Clúa
(PSC)
Dani Pallejà
(No adscrit)
Oliver Klein
(NMC)
Robert Benaiges
(No adscrit)
Joan Mas ( PSC) / Ramon Llobet (CiU) / Daniel Milan (CiU)