2109101 Engineering Materials

ǦŠ­¦oµŠŸ¨¹„ (crystal structure)
ª´˜™»ž¦³­Š‡r„µ¦«¹„¬µ
• „µ¦‹´—Á¦¸¥Š˜´ª…°Š°³˜°¤Äœ…°ŠÂ…ÈŠ
2109101
Engineering Materials
• ¨´„¬–³Ã‡¦Š­¦oµŠŸ¨¹„…°ŠÃ¨®³
• Ÿ¨…°Š„µ¦‹´—Á¦¸¥Š˜´ª˜n°‡ªµ¤®œµÂœnœ…°Šª´­—»
‡¦´ÊŠš¸É Ó
ǦŠ­¦oµŠŸ¨¹„…°Šª´­—»
(Crystal Structure)
• ª´­—»Ÿ¨¹„Á—¸É¥ªÂ¨³ª´­—»®¨µ¥Ÿ¨¹„
(‹³„¨nµª™¹ŠÄœšÁ¦¸¥œ‡¦´ÊŠ˜n°Åž)
• Ÿ¨…°ŠŸ¨¹„˜n°­¤´˜·…°Šª´­—» (‹³„¨nµª™¹ŠÄœš­¤´˜·šµŠ„¨)
1
2
„µ¦Á¦¸¥Š˜´ª…°Š°³˜°¤Äœ…°ŠÂ…ÈŠ
„µ¦Á¦¸¥Š˜´ªÂ random packing
•
Áž}œ„µ¦Á¦¸¥Š˜´ªš¸ÉŤnœnœ
•
ŤnÁž}œ­£µª³š¸É¡¨´ŠŠµœ˜Éε­»—
Áž}œ„µ¦Á¦¸¥Š˜´ªš¸Éœnœ
•
¡¨´ŠŠµœ˜Éεš¸É­»—
Energy
typical neighbor
bond length
typical neighbor
bond energy
„µ¦Á¦¸¥Š˜´ªÂ regular packing
•
ª´­—»š¸É¤¸Ã‡¦Š­¦oµŠŸ¨¹„ ‡º° ª´­—»š¸ÉÁ„·—‹µ„°³˜°¤š¸É¤¸
„µ¦‹´—Á¦¸¥Š˜´ª°¥nµŠÁž}œ¦³Á¸¥ ¤¸ÂÂŸœ…°Š„µ¦
Á¦¸¥Š˜´ªš¸Éœnœ°œÄœ3¤·˜· ¡ÄœÃ¨®³ ÁŽ¦µ¤·„­nªœ
Ä®n¨³¡°¨·Á¤°¦rµŠœ·—
r
ª´­—»š¸ÉŤn¤¸Ã‡¦Š­¦oµŠŸ¨¹„ ‡º° ª´­—»š¸É°³˜°¤£µ¥Äœ
Ťn¤¸„µ¦‹´—Á¦¸¥Š˜´ª°¥nµŠ¤¸ÂÂŸœš¸Éœnœ°œ °µ‹Á„·—
‹µ„„µ¦Á¥Èœ˜´ª°¥nµŠ¦ª—Á¦Èª µŠ‡¦´ÊŠÁ¦¸¥„ªnµ °­´–“µœ
®¦º° amorphous
Energy
typical neighbor
bond length
r
typical neighbor
bond energy
3
crystalline SiO2
Adapted from Fig. 3.18(a),
Callister 6e.
Si
Oxygen
noncrystalline SiO2
Adapted from Fig. 3.18(b),
Callister 6e.
4
„µ¦Á¦¸¥Š˜´ª…°Š°³˜°¤Â¨³®œnª¥ÁŽ¨
•°³˜°¤Á¦¸¥Š˜´ª°¥nµŠÁž}œ¦³Á¸¥
•¦¼ž¨nµŠ­»—­—Š„µ¦Á¦¸¥Š˜´ª…°Š
°³˜°¤Áž}œÃ‡¦Š­¦oµŠŸ¨¹„ץĮo
š¦Š„¨¤Áž}œ˜´ªÂšœ…°Š°³˜°¤
„µ¦Á¦¸¥Š˜³ªš¸ÉÁž}œÂÂŸœœ¸Ê­µ¤µ¦™ÂnŠÁž}œ®œnª¥
¥n°¥š¸ÉÁ¨È„š¸É­»—Ž¹ÉŠÁ¦¸¥ŠŽÊεDŽ³œ Á¦¸¥„ªnµ ®œnª¥ÁŽ¨
(unit cell) ¦¼žœÂ­—Š®œnª¥ÁŽ¨…°ŠŸ¨¹„Äœ¦¼ž¨nµŠ
5
6
7
8
โครงสรางผลึก ๗ ประเภท
1. Cubic
2. Tetragonal
3. Rhombohedral
4. Hexagonal
5. Orthorhombic
6. Monoclinic
7. Triclinic
สามารถแบงยอยเปน bravais lattice
(บราเวส แลททิส) ได ๑๔ ประเภท
9
ǦŠ­¦oµŠŸ¨¹„…°ŠÃ¨®³ -- œªÃœo¤š¸É‹³¤¸‡ªµ¤®œµÂœnœ­¼Š ÁœºÉ°Š‹µ„
•¤¸°³˜°¤®¨´„Á¡¸¥Šœ·—Á—¸¥ªšÎµÄ®o¦´«¤¸°³˜°¤Ášnµ„´œ®¤—
Atomic Packing Factor -- °´˜¦µ„µ¦¦¦‹»°³˜°¤˜n°®œ¹ÉŠ®œnª¥ÁŽ¨
•¡´œ›³Ã¨®³Áž}œ¡´œ›³š¸ÉŤn¤¸š·«šµŠ
APF =
Volume of atoms in unit cell*
Volume of unit cell
•Á¤ºÉ°°³˜°¤Á¦¸¥Š·—˜·—„´œÄ®o¤¸‡ªµ¤®œµÂœnœ­¼ŠšÎµÄ®o¡¨´ŠŠµœ¤¸‡nµ˜Éε
„µ¦Á¦¸¥Š˜´ª…°Š°³˜°¤­Îµ®¦´Ã¨®³ ­nªœ¤µ„‹³Á¦¸¥Š˜´ª„´œ°¥nµŠŠnµ¥ Ž¹ÉŠ
˜„˜nµŠ‹µ„ª´­—»¡ª„¡°¨·Á¤°¦r¨³ÁŽ¦µ¤·„Ž¹ÉŠ‹³¤¸Ã‡¦Š­¦oµŠŽ´Žo°œ
*assume hard spheres
ǦŠ­¦oµŠŸ¨¹„°¥nµŠŠnµ¥š¸É¡¤µ„Ĝ讳°µ‹ÂnŠ°°„Å—oÁž}œ
Coordination number ‹Îµœªœ°³˜°¤…oµŠÁ‡¸¥Šš¸É°¥¼n˜·—„´°³˜°¤š¸É­œÄ‹
• °—¸ÁŽÈœÁ˜°¦r‡·ª·„ body-centered cubic, BCC
• Á¢­ÁŽÈœÁ˜°¦r‡·ª·„ face-centered cubic, FCC
10
ǦŠ­¦oµŠŸ¨¹„°—¸ÁŽÈœÁ˜°¦r‡·ª·„ body-centered cubic, BCC
• Á±„Ž³Ã„œ°¨Ã‡¨­Â¡„ hexagonal close-packed, HCP
APF: BCC
• APF …°ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ body-centered cubic = 0.68
2
1
Close-packed directions:
length = 4R
= 3a
3
4
5
8
Unit cell c ontains:
1 + 8 x 1/8
= 2 atoms/unit cell
7
R
• Coordination # = 8
Adapted from
Fig. 3.2,
Callister 6e.
a
atoms
unit cell
APF =
2
4
3
a3
12
11
S( 3a/4 ) 3
volume
atom
volume
unit cell
13
ǦŠ­¦oµŠŸ¨¹„Á¢­ÁŽÈœÁ˜°¦r‡·ª·„ face-centered cubic, FCC
APF: FCC
• APF for a face-centered cubic structure = 0.74
Close-packed directions:
length = 4R
= 2a
• Coordination # = 12
Unit cell c ontains:
6 x 1/2 + 8 x 1/8
= 4 atoms/unit cell
a
Adapted from
Fig. 3.1(a),
Callister 6e.
atoms
unit cell
APF =
4
4
3
a3
14
S( 2a/4 ) 3
volume
atom
volume
unit cell
15
¦³Ÿ¨¹„š¸É¡ÄœÃ¨®³­nªœÄ®n (90%)
ǦŠ­¦oµŠŸ¨¹„Á±„Ž³Ã„œ°¨Ã‡¨­Â¡„
hexagonal close-packed, HCP
• BCC (Body-Centered Cubic)
Ánœ Fe (D), Mo, V, Cr
• FCC (Face-Centered Cubic)
Ánœ Fe (J), Al, Cu, Ag, Au, Ni
• HCP (Hexagonal Close-Packed)
Ánœ Zn, Ti (D), Mg, Be
• Coordination # = 12
• APF = 0.74
16
17
­£µ¡°´¦¼ž
• ­£µ¡°´¦¼ž
(Polymorphism or
Allotropy)
‡º° ­£µ¡š¸É讳®œ¹ÉŠ ¤¸¦³
Ÿ¨¹„Å—o®¨µ¥¦³ …¹Êœ„´
°»–®£¼¤·
Ánœ
• Ti HCPÆBCC 234°C
• Zr HCPÆBCC 872°C
• Na BCCÆHCP -233°C
18
19
¦³œµÃ‡¨­Â¡„ (close packed plane) Á„·—ĜǦŠ­¦oµŠÂFCC¨³HCP
„µ¦°„˜ÎµÂ®œnŠÄœÃ‡¦Š­¦oµŠŸ¨¹„š¸É¤¸Â„œ®¨´„ 3 „œ
c
FCC
a
‹»— 1 ˜¦Š„´ <000>
a
c
‹»— 2 ˜¦Š„´ <100>
‹»— 3 ˜¦Š„´ <110>
HCP a
‹»— 5 ˜¦Š„´ <½ ½ ½>
‹»— 6 ˜¦Š„´ <001>
c
a
c
b
‹»— 7 ˜¦Š„´ <101>
b
‹»— 8 ˜¦Š„´ <111>
‹»— 9 ˜¦Š„´ <011>
b
b
‹»— 4 ˜¦Š„´ <010>
20
¦³œµ¡ºÊœ
¦³œµÃ‡¨­Â¡„…°Š FCC ¨³ HCP ¤¸„µ¦‹´—Á¦¸¥Š˜´ª°³˜°¤Äœ­°Š¤·˜· (¦³œµ)
š¸ÉÁ®¤º°œ„´œ
21
„µ¦Á¦¸¥Š…°Š¦³œµÃ‡¨­Â¡„
Á¤ºÉ°´ÊœÂ¦„Á¦¸¥Š˜´ª˜µ¤˜ÎµÂ®œnŠ A ´Êœš¸É2°µ‹Á¦¸¥Š
˜µ¤˜ÎµÂ®œnŠB®¦º°C ™oµ´Êœš¸É2Á¦¸¥Š˜µ¤˜ÎµÂ®œnŠ FCC
B ´Êœš¸É3°µ‹Á¦¸¥ŠÅ—oš¸É˜ÎµÂ®œnŠ A®¦º°CŽ¹ÉŠ‹³Ä®o
„µ¦Á¦¸¥ŠÂ˜„˜nµŠ„´œ
FCC
HCP
22
23
THEORETICAL DENSITY, U
HCP
# atoms/unit cell
Atomic weight (g/mol)
U
Volume/unit cell
(cm 3 /unit cell)
nA
Vc N A
˜´ª°¥nµŠ š°ŠÂ—Š • ǦŠ­¦oµŠŸ¨¹„ = FCC:
•
•
Avogadro's number
(6.023 x 10 23 atoms/mol)
4 atoms/unit cell
œÊ宜´„°³˜°¤ = 63.55 g/mol (1 amu = 1 g/mol)
¦´«¤¸°³˜°¤ R = 0.128 nm (1 nm = 10-7 cm)
Vc = a 3 ; For FCC, a = 4R/ 2 ; Vc = 4.75 x 10 -23 cm 3
Result: theoretical UCu = 8.89 g/cm3
Compare to actual: UCu = 8.94 g/cm3
24
25