Download (1114Kb) - USM Research and Publication - Universiti

UNSUR BUDAYA DALAM TERJEMAHAN
BAHASA JEPUN KE BAHASA MELAYU:
ANALISIS KARYA KONOSUKE MATSUSHITA
oleh
NORMALIS AMZAH
Tesis yang diserahkan untuk
memenuhi keperluan bagi
Ijazah Sarjana Sastera
Jun 2008
PENGHARGAAN
Penyelia saya Prof. Madya Dr. Tengku Sepora Tengku Mahdi kerana banyak membimbing
dan begitu memahami bidang ini sekaligus memudahkan saya dalam menghasilkan tesis ini.
Mentor saya dalam bidang bahasa Jepun Sensei Etsuko Yazawa dari Japan Foundation.
Juga kepada keluarga kerana memahami kesibukan serta meringankan beban saya dalam
menyelesaikan tesis ini. Bukan sesuatu yang mudah untuk menulis tesis sambil bekerja sepenuh
masa. Suami saya Khairul Anuar Abdul Rahman, Ibubapa saya Amzah Hussin dan Jamilah
Mohd dan Ibu mertua serta anak-anak saya.
Juga buat rakan-rakan yang banyak menyokong saya selama ini.
Tidak lupa kepada pihak pentadbiran Universiti Sains Malaysia yang memberi peluang kepada
saya untuk melanjutkan pelajaran di sini.
Saya berharap semoga usaha saya yang tidak seberapa ini akan memberi manfaat sekaligus
memperkaya kepustakaan dalam bahasa Melayu.
ii
KANDUNGAN
HALAMAN
Penghargaan
ii
Kandungan
iii
Senarai Rajah
vii
Abstrak
ix
Abstract
x
BAB 1 PENGENALAN
1.1 Latar Belakang Kajian
1
1.1.1 Rasional Kajian dan Tujuan Kajian
1
1.1.2 Penyataan Masalah
4
1.1.3 Objektif Kajian
5
1.1.4 Kepentingan Kajian
6
1.1.5 Batasan Kajian
7
1.1.6 Bahan Kajian
8
1.1.7 Kaedah Kajian
10
1.1.8 Organisasi Kajian
11
1.2 Latar Belakang Bahasa Jepun
12
1.2.1 Sistem Fonetik Bahasa Jepun
12
1.2.2 Sistem Tulisan Bahasa Jepun
15
1.2.3 Tatabahasa Bahasa Jepun
17
1.2.4 Sosiolinguistik Bahasa Jepun
26
BAB 2 TINJAUAN KAJIAN DAN PENULISAN BERKAITAN
2.1 Perkembangan Ilmu Terjemahan
29
2.1.1 Terjemahan Literal dan Terjemahan Bebas
30
2.1.2 Persamaan (Equivalance)
31
iii
2.2 Budaya dan Terjemahan
34
2.2.1 Leksis Budaya
36
2.2.2 Metafora atau Bahasa Kiasan
40
2.2.3 Unsur Budaya Struktural
40
2.2.4 Unsur Budaya Konseptual
42
2.3 Budaya dalam Bahasa Jepun
43
2.3.1 Kata Hormat
44
2.3.2 Ungkapan Memberi dan Menerima
46
2.3.3 Penggunaan Gelaran Dalam Bahasa Jepun
50
2.3.4 Bahasa Kiasan Bahasa Jepun
52
2.3.5 Budaya Konseptual Bahasa Jepun
53
2.4 Analisis Teks
55
2.4.1 Fungsi Analisis Teks
56
2.4.2 Takrifan Teks
57
2.4.3 Jenis dan Fungsi Teks
58
2.4.4 Analisis Makro dan Analisis Mikro
63
2.5 Kaedah Terjemahan Unsur Budaya
67
BAB 3 PEMBENTUKAN KERANGKA TEORI DAN KAEDAH PENYELIDIKAN
3.1 Analisis Teks
71
3.2 Analisis Makro
72
3.2.1 Faktor Kewujudan Teks Terjemahan
72
3.2.2 Analisis Makro Teks Sumber
73
3.3 Analisis Mikro
75
3.3.1 Ukuran Koheren Teks
75
3.3.2 Perincian Unsur Budaya
79
3.3.3 Pembahagian Kaedah Terjemahan Unsur Budaya
81
iv
BAB 4 ANALISIS DAN RUMUSAN HASIL DAPATAN
4.1 Hasil Dapatan Analisis Faktor Kewujudan Teks Terjemahan
84
4.2 Hasil Dapatan Analisis Makro Teks Sumber
88
4.2.1 Reputasi Pengarang Teks Sumber
89
s y o u b a i n o kokoro
e
chou
4.2.2 Analisis Makro 商売の心得帖
k e i e
i n o kokoro
e
97
chou
4.2.3 Analisis Makro 経営の心得帖
k e i e i
99
n o k o t s u k o k o n a r i t o k i d z u i t a k a c h i w a hyakumanryou
4.2.4 Analisis Makro 経営のコツここなりと気づいた価値は百万両
101
ketsudan n o k e i e i
4.2.5 Analisis Makro 決断の経営
103
4.2.6 Rumusan Analisis Makro Teks Sumber
104
4.3 Analisis Makro Teks Terjemahan
105
4.4 Taburan Kemunculan Unsur Budaya
108
4.5 Rumusan Kemunculan Realia
109
4.5.1 Analisis Kuantitatif Kemunculan Realia
109
4.5.2 Analisis Kualitatif Kemunculan Realia
111
4.5.3 Kaedah Terjemahan Realia
122
keigo
4.6 Rumusan Kemunculan Kata Hormat (敬語)
125
4.6.1 Analisis Kuantitatif Kemunculan Kata Hormat
125
4.6.2 Analisis Kualitatif Kemunculan Kata Hormat
126
4.6.3 Kaedah Terjemahan Kata Hormat
131
j y u j y u hyougen
4.7 Rumusan Kemunculan Ungkapan Memberi dan Menerima(授受表現)
4.7.1Analisis Kuantitatif Kemunculan
133
133
Ungkapan Memberi dan Menerima
4.7.2 Analisis Kualitatif Kemunculan
Ungkapan Memberi dan Menerima
4.7.3 Kaedah Terjemahan Yang Digunakan
v
133
139
4.8 Rumusan Kemunculan Bahasa Kiasan
140
4.8.1 Analisis Kualitatif
140
4.8.2 Kaedah Terjemahan Yang Digunakan
142
BAB 5 RUMUSAN HASIL DAPATAN DAN KESIMPULAN KAJIAN
5.1 Kesimpulan Kemunculan Unsur Budaya
143
5.2 Kesimpulan Kaedah Terjemahan Unsur Budaya
146
5.3 Usul Penyelidikan Seterusnya
152
BIBLIOGRAFI
LAMPIRAN A : Data Kutipan Analisis Mikro
LAMPIRAN B : Senarai Penerbitan Buku Konosuke Matsushita
LAMPIRAN C: Senarai Buku Konosuke Matsushita Yang Telah Diterjemahkan
LAMPIRAN D: Muka Depan dan Kandungan Teks Terjemahan
LAMPIRAN E : Muka Depan dan Kandungan Teks Sumber 商売心得帖
LAMPIRAN F : Muka Depan dan Kandungan Teks Sumber 経営心得帖
LAMPIRAN G : Muka Depan dan Kandungan Teks Sumber 経営のコツここなりと気
づいた価値は百万両
LAMPIRAN H : Muka Depan dan Kandungan Teks Sumber 決断の経営
LAMPIRAN I : Senarai Bab Teks Terjemahan Dalam Teks Sumber
vi
SENARAI RAJAH
Bab 1
1.1
Senarai Individu Terkaya Kurun ke 20
8
1.2
Senarai Huruf Hiragana
13
1.3
Senarai Jenis dan Fungsi Tulisan Jepun
15
1.4
Senarai Huruf Katakana
16
1.5
Jadual Penggunaan Kanji
16
1.6
Jadual Klasifikasi Perkataan Bahasa Jepun
18
1.7
Senarai Jenis dan Bentuk Kata Kerja Bahasa Jepun
20
1.8
Jadual Kala Kini dan Lampau Untuk Kata Kerja Bahasa Jepun
21
1.9
Senarai Jenis-Jenis Kata Sifat Bahasa Jepun
22
1.10
Jadual Kala Kini dan Lampau Untuk Kata Sifat Bahasa Jepun
23
1.11
Jadual Fungsi Partikel Bahasa Jepun
25
2.1
Senarai Kategori Perkataan Budaya Newmark (1988)
37
2.2
Senarai Kategori Realia Florin (1993)
37
2.3
Senarai Contoh Kata Hormat Bahasa Jepun
44
2.4
Rajah Ungkapan Memberi dan Menerima 1
47
2.5
Rajah Ungkapan Memberi dan Menerima 2
48
2.6
Rajah Ungkapan Memberi dan Menerima 3
49
2.7
Jadual Penggunaan Ungkapan Memberi dan Menerima
49
2.8
Flowchart of Japanese Suffixes of Address and Reference
51
2.9
Rajah Kepelbagaian Bahasa
Halliday, McIntosh dan Strevens (1964)
55
Bab 2
vii
2.10
Rajah Fungsi Teks Newmark (1988)
60
Bab 4
4.1
Carta Taburan Kemunculan Unsur Budaya
109
4.2
Carta Kemunculan Realia
109
4.3
Carta Kaedah Terjemahan Realia
122
4.4
Carta Kemunculan Kata Hormat
125
4.5
Carta Kaedah Terjemahan Kata Hormat
131
4.6
Carta Kemunculan Ungkapan Memberi dan Menerima
133
4.7
Carta Kaedah Terjemahan Ungkapan Memberi dan Menerima
139
4.8
Carta Kaedah Terjemahan Bahasa Kiasan
142
viii
UNSUR BUDAYA DALAM TERJEMAHAN
BAHASA JEPUN KE BAHASA MELAYU:
ANALISIS KARYA KONOSUKE MATSUSHITA
ABSTRAK
‘Bahasa Jepun melambangkan kebudayaan Jepun’ dan ‘Budaya dan terjemahan tidak
boleh dipisahkan’. Kajian ini bertujuan melihat pengaruh kewujudan unsur budaya dalam
terjemahan teks pengurusan daripada bahasa Jepun ke bahasa Melayu. Bahan kajian ialah
hasil karya penulis dan usahawan terkemuka Jepun, Konosuke Matsushita, yang juga
pengasas syarikat gergasi Matsushita Electric yang sekarang
dikenali sebagai National
Panasonic. Kaedah kajian ini menggunakan kaedah Analisis Teks yang merangkumi analisis
dari sudut makro dan mikro. Analisis makro melihat teks secara keseluruhan dan analisis
mikro pula melihat unit-unit tertentu dalam teks yang tertumpu pada unsur budaya dalam
bahasa Jepun. Unsur budaya yang dianalisis terhad kepada empat jenis sahaja iaitu Realia,
Kata Hormat, Ungkapan Memberi dan Menerima dan Bahasa Kiasan. Analisis melihat
kekerapan kemunculan, pengaruh konteks dan aspek koheren dalam teks sumber dan teks
terjemahan.
Juga dikaji kaedah terjemahan yang digunakan oleh penterjemah untuk
menangani unsur-unsur budaya ini. Analisis mendapati unsur budaya Realia, Kata Hormat
dan Ungkapan Memberi dan Menerima mempunyai peratusan kemunculan yang hampir
sama iaitu lebih kurang 30% dan bahasa kiasan hanya mempunyai peratusan kekerapan
sebanyak 12%. Kaedah terjemahan yang dipilih lebih mengutamakan pengekalan koheren
teks terjemahan berbanding penjelmaan unsur budaya tersebut dalam teks terjemahan.
ix
CULTURAL ELEMENTS IN TRANSLATING JAPANESE TO MALAY:
ANALYSIS OF BOOKS WRITTEN BY KONOSUKE MATSUSHITA
ABSTRACT
‘Japanese Language symbolizes Japanese Culture’ and ‘Cultural Elements is a
crucial aspect in translation’. This thesis reveals the truth of those two statements. The
material for this research is a world famous book written by a well-known businessman cum
business author in Japan, Konosuke Matsushita the founder of Matsushita Electric or
National Panasonic. The methodology for this thesis is Text Analysis. The material is
analyzed from micro and macro points of view where the Macro analysis focuses on the text
as a whole and micro analysis represents a more specific analysis on certain items. The
cultural elements analyzed are limited to four types namely Realia, Honorific Expressions,
Give and Take Expressions and Idiomatic Expressions. This analysis looks at the frequency
of occurrence, context and coherence of the text. It examines the method of translation
chosen by the translator to accommodate these cultural elements. The findings show that the
elements Realia, Honorific Expressions and Give and Take Expressions have almost the
same frequency of occurrence of approximately 30% while that of idiomatic expression is
only 12%. It is also found that translation methods chosen show the translator’s preference
for methods which maintain the coherence of the text rather than the emergence of the
cultural elements in the translated text.
x
BAB 1
PENGENALAN
1.1 Latar Belakang Kajian
Bab 1 terdiri daripada dua bahagian utama iaitu bahagian 1.1 Latar Belakang Kajian dan
1.2 Latar Belakang Bahasa Jepun. Latar belakang kajian akan membentangkan perkara-perkara
umum yang memberi kewajaran serta penerangan tentang susun atur perlaksanaan kajian ini.
Perkara-perkara yang dibincangkan dalam latar belakang kajian ialah rasional dan tujuan kajian,
persoalan kajian, bahan kajian, kaedah kajian, batasan kajian dan organisasi kajian.
1.1.1 Rasional dan Tujuan Kajian
Menurut penyataan Datuk Dr. Hassan Ahmad iaitu mantan Pengarah DBP dalam
temuramahnya yang disiarkan dalam Utusan Malaysia;
Sejak 30 tahun yang lalu, hanya 800 hingga 1,000 buah buku pengajian
tinggi atau ``buku ilmu tinggi'' yang diterbitkan dalam bahasa Melayu. Mengikut tahun,
pada skala masa 1970 hingga 1989, hanya 462 buah buku - meliputi bidang
kemanusiaan atau sains sosial (182 tajuk) dan bidang sains dan teknologi (280 tajuk)
diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).
Utusan Malaysia 4 Jun 2001
Dalam artikel bertajuk ‘Perkembangan Bahasa’ pula, Mohd Mansor Hj Salleh pula
menulis;
Walaupun sudah 44 tahun merdeka, kita masih menghadapi kekurangan bahan
bacaan/rujukan dalam bahasa Melayu di peringkat pengajian tinggi. Kini terdapat 10
buah IPTA yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang
mengajar sekitar 4000 mata pelajaran dalam pelbagai bidang. Keperluan ini amat
mendesak dan satu cara untuk memenuhi keperluan ini adalah dengan terjemahan.
Dewan Bahasa Mei 2002
Melalui dua penyataan di atas boleh disimpulkan bahawa penerbitan ilmu di negara kita
adalah lemah. Institusi pendidikan tinggi negara menghadapi kekurangan sumber bacaan dalam
bahasa Melayu dan salah satu cara mengatasi masalah ini adalah melalui terjemahan.
1
Terjemahan merupakan asas pembinaan pustaka ilmu sesuatu bangsa dan pustaka ilmu
itu menentukan pembangunan tamadun bangsa seperti yang diutarakan oleh Abdullah Hassan
(2007) dalam kertas kerja dasar Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke 11. Keadaan ini
kerana ilmu itu datang daripada pelbagai bahasa dan tamadun.
Jika tamadun Eropah berjaya menempuhi zaman kegelapan menerusi aktiviti terjemahan
daripada bahasa Arab maka tidak mustahil tamadun Melayu boleh melakukan perkara yang sama
dengan mencedok ilmu daripada bangsa yang lebih maju. Usul seumpama ini boleh dilihat pada
pelaksanaan Dasar Pandang Ke Timur oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Tun Dr
Mahathir Mohamad.
Menyebut serba sedikit latar belakang dasar ini, Mohd Nazri Ibrahim dalam artikel yang
dimuatkan dalam Dewan Masyarakat keluaran Jun 2002 menyatakan bahawa Dr Khadijah
Khalid dalam kertas kerja yang dibentangkan dalam Persidangan Antarabangsa Dasar Pandang
ke Timur : Cabaran dan Sumbangan menyebut, Dr Mahathir pada masa itu telah berhujah
bahawa sikap negatif rakyat Malaysia, terutamanya Melayu terhadap kerja dan produktiviti
berpunca daripada kesalahan mereka yang memandang tinggi kepada negara Barat sejak sekian
lamanya. Dr Khadijah berkata lagi “Tidak hairanlah hubungan Malaysia dan Jepun semakin
intim dan ketakjuban terhadap kualiti unik masyarakat Jepun menjadi semakin nyata pada masa
itu apabila hubungan dengan British menjadi semakin keruh. Gaya pengurusan Jepun dan etika
kerjanya dilihat lebih superior daripada negara Barat”.
Dalam artikel yang sama juga dinyatakan bahawa Tan Sri Muhamed Khatib Abdul
Hamid Pengerusi Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana menyebut, “Dasar itu
dilaksanakan untuk mengubah minda rakyat khususnya orang Melayu”.
Salah satu cara pelaksanaan dasar itu adalah dengan menghantar pelajar melanjutkan
pelajaran ke negara Asia Timur iaitu Jepun dan Korea. Namun penghantaran pelajar ke sana
tidak mencukupi dalam usaha mencapai sasaran dasar seperti yang disebut oleh Prof. Dr Omar
Farouk Bajunid dalam artikel Mohd Nazri (2002);
2
Jumlah graduan yang mendapat pendidikan di Jepun dan Korea Selatan
secara relatifnya kecil berbanding lulusan dari negara Barat. Jadi, berdasarkan jumlah
yang kecil itu, adalah sukar untuk membayangkan impaknya pada negara.
Penyelidik bersetuju dengan penyataan Prof. Dr Omar Farouk Bajunid di atas dan
percaya galakan aktiviti terjemahan Jepun-Melayu sebenarnya layak dianggap sebagai salah satu
cara untuk mencapai matlamat Dasar Pandang ke Timur. Walaupun jumlah pelajar yang
melanjutkan pelajaran ke Jepun agak kecil tetapi ilmu yang diperoleh oleh bilangan pelajar yang
kecil itu boleh dikongsi dan disebarkan melalui aktiviti terjemahan.
Selain menghantar pelajar ke sana, masyarakat Malaysia boleh mempelajari ilmu
daripada masyarakat Asia Timur melalui pembacaan buku-buku dari Jepun atau Korea. Pelajarpelajar yang dihantar oleh kerajaan ke sana boleh berkongsi ilmu dengan masyarakat Malaysia
dengan menggunakan kemahiran berbahasa Jepun untuk menterjemahkan buku-buku Jepun.
Hasrat kerajaan yang ingin rakyat Malaysia mempelajari sistem pengurusan Jepun
mewajarkan lagi aktiviti penterjemahan buku-buku pengurusan dalam Bahasa Jepun. Penyelidik
berpendapat bahawa terjemahan buku-buku Jepun, terutamanya berkaitan Ekonomi dan
Pengurusan adalah salah satu cara mencapai sasaran dasar ini.
Dalam menumpukan perhatian pada ilmu pengurusan perniagaan Jepun, satu tokoh yang
tidak boleh dilupakan ialah Konosuke Matsushita yang digelar Management God (Brand New
Osaka: 2007). Telah hampir 20 tahun meninggal dunia dan sehingga kini nama itu tidak berapa
dikenali di luar Jepun. Walau bagaimanapun jika disebut Matsushita Electric atau National
Panasonic, hampir seluruh dunia mengenali jenama itu. Malahan hampir setiap isi rumah di
dunia memiliki sekurang-kurangnya satu produk keluaran syarikat tersebut.
Tun Mahathir Mohamad dalam ulasannya mengenai buku Bukan Kerana Periuk Nasi
Sahaja (1987) menyebut,
“Riwayat Konosuke Matsushita adalah satu teladan yang boleh
dicontohi”.
Berdasarkan penyataan-penyataan di atas, terbukti perlunya kajian berkaitan terjemahan
bidang pengurusan daripada bahasa Jepun ke dalam bahasa Melayu. Hasil karya Konosuke
3
Matsushita pula wajar dikaji. Namun walaupun kajian ini akan tertumpu pada hasil karya
Konosuke Matsushita, ia tetap mempunyai sasaran untuk mengembangkan lagi bidang
terjemahan di Malaysia khususnya terjemahan daripada bahasa Jepun kepada bahasa Melayu.
Perkembangan ini diharap dapat memperkayakan lagi bidang ilmu terjemahan di Malaysia
sekaligus memperkayakan lagi industri penerbitan negara seperti yang diutarakan oleh Datuk
Hassan Ahmad. Selain menambah kuantiti, kajian ini juga diharap dapat memberi panduan
kepada penterjemah dalam meningkatkan lagi kualiti buku terjemahan di Malaysia.
1.1.2 Penyataan Masalah
Kajian perbandingan terjemahan antara bahasa Jepun kepada bahasa Melayu telah
dilaksanakan namun kebanyakan kajian dilakukan terhadap bahan dalam bidang sastera atau
drama-drama Jepun. Kajian terjemahan bahasa Jepun-Melayu dalam bidang pengurusan
perniagaan masih belum dilakukan dan kajian ini diharap dapat memenuhi kelompongan
tersebut. Kajian ini bukan sekadar memenuhi kelompongan dalam bidang tersebut tetapi turut
menjadi penggalak kepada aktiviti terjemahan buku-buku dalam bidang pengurusan daripada
bahasa Jepun ke bahasa Melayu.
Selain memenuhi kelompongan tersebut, kajian ini turut memenuhi satu lagi
kelompongan iaitu mengkaji dan membandingkan unsur-unsur budaya dalam bahasa Jepun.
Kajian-kajian sebelum ini menumpukan pada unsur-unsur linguistik seperti leksikal, partikel,
kata nama, kata kerja dan sistem kala. Unsur budaya dalam bahasa Jepun yang pernah dikaji
hanyalah unsur metafora. Kajian ini akan menambahkan kajian terhadap aspek tersebut.
Dalam kajian bidang terjemahan terkini, unsur budaya dalam terjemahan menjadi
perhatian para sarjana. Dalam masa yang sama juga, para pengkaji bahasa Jepun kerap
menimbulkan isu betapa bahasa Jepun amat dipengaruhi budaya Jepun. Kepelbagaian ungkapan
serta leksikal yang berperanan untuk menentukan taraf kesantunan bahasa menjadi bukti
bahawa budaya Jepun amat menitikberatkan taraf atau kedudukan sosial seorang individu.
4
Kajian ini ingin melihat pengaruh unsur budaya tersebut dalam teks pengurusan kerana
seperti yang diketahui umum, ilmu pengurusan sebenarnya melibatkan pengurusan manusia.
Adakah unsur budaya memberi pengaruh pada teks sumber dan secara langsung memberi
pengaruh dalam tugas menterjemah teks sumber tersebut?
Pengaruh budaya dalam bahasa Jepun dalam dilihat dalam ujaran oleh seorang pengkaji
budaya dan bahasa Jepun, De Menter seperti berikut;
Orang luar yang mempelajari bahasa Jepun tetapi tidak mempelajari budaya orang
Jepun, tidak akan berkemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan
masyarakat Jepun dan menimbulkan kejanggalan ketika berkomunikasi dengan
masyarakat tersebut. Akibat daripada pengaruh budaya yang cukup kuat, bahasa
Jepun menjadi satu bahasa yang amat sukar untuk diterjemahkan. Jika
diterjemahkan secara literal tanpa mengambil kira unsur budaya ia menimbulkan
kekeliruan terhadap masyarakat luar dan masyarakat Jepun itu sendiri
De Mente(1997: 392).
Seterusnya pengaruh budaya dalam terjemahan pula tidak dapat dinafikan lagi seperti
ujaran berikut;
Perbezaan antara budaya yang ketara akan meninggikan kecenderungan dalam
penghasilan terjemahan yang tidak sempurna berbanding perbezaan dari segi linguistik.
Nida (2000)
Penyataan di atas menimbulkan dua permasalah umum iaitu bagaimanakah budaya
Jepun mempengaruhi bahasa Jepun dan benarkah bahasa Jepun adalah satu bahasa yang amat
sukar untuk diterjemahkan?
1.1.3 Objektif Kajian
Bertitik-tolak daripada penyataan masalah di atas, kajian ini dilaksanakan dengan tujuan
atau objektif berikut;
1. Mengenalpasti jenis atau ciri-ciri unsur budaya yang wujud dalam teks pengurusan
perniagaan hasil karya Konosuke Matsushita.
5
2. Meneliti kaedah terjemahan yang telah digunakan untuk menterjemahkan unsur budaya
tersebut daripada bahasa Jepun kepada bahasa Melayu. Ia juga akan mengenalpasti sama ada
wujud satu kaedah khusus yang digunakan untuk menterjemahkan unsur budaya ini.
3. Mengukur setakat mana terjemahan yang telah digunakan dapat menjelmakan sepenuhnya
makna unsur budaya tersebut dalam teks sasaran yang berbahasa Melayu.
1.1.4 Kepentingan Kajian
Melalui ulasan-ulasan yang dinyatakan sebelum ini, penulis merumuskan bahawa kajian
ini penting dalam bidang terjemahan bahasa Jepun ke bahasa Melayu. Secara khususnya, hasil
kajian ini dapat;
•
Menghuraikan serta membuktikan teori bahawa bahasa Jepun dilingkungi
budaya. Penghuraian ini dapat membuktikan kepentingan budaya dalam bahasa
Jepun dan menanam kesedaran kepada para penterjemah bahasa Jepun - bahasa
Melayu agar mengambil kira unsur budaya dalam tugas penterjemahan. Ia juga
membuka laluan kepada para pengkaji bahasa Jepun untuk mengkaji unsurunsur selain unsur-unsur yang pernah dikaji sebelum ini.
•
Kajian ini dapat membuka ruang baru pada penyelidikan terjemahan dengan
menggunakan kaedah analisis teks dan tumpuan lebih meluas daripada teks
sastera semata-mata kepada kepada teks pengurusan.
•
Penyelidikan ini meneruskan usaha menterjemahkan buku pengurusan bahasa
Jepun ke bahasa Melayu yang pernah dilakukan hampir 20 tahun lampau
sebagai salah satu aktiviti penggalakan Dasar Pandang Ke Timur. Semoga usaha
ini menjadi pemangkin agar lebih banyak lagi usaha penterjemahan dan
penerbitan buku-buku bidang pengurusan bahasa Jepun ke dalam bahasa
Melayu. Usaha penterjemahan dan penerbitan ini sebenarnya mampu mencapai
dua objektif sekaligus iaitu objektif dasar pandang ke timur dan objektif untuk
memperkayakan pustaka dalam bahasa Melayu.
6
1.1.5 Batasan Kajian
Walaupun kajian ini berkenaan terjemahan teks sumber berbahasa Jepun, tetapi kajian
ini mempunyai batasan tertentu untuk memastikan data atau kutipan yang diperoleh mudah
untuk dijustifikasikan berdasarkan sumber yang setara atau sama. Batasan yang perlu ditegaskan
di sini ialah;
1. Bahan yang dianalisis terbatas kepada teks mengenai bidang pengurusan perniagaan yang
dikarang oleh Konosuke Matsushita. Batasan yang menghadkan kepada hanya satu
pengarang sahaja ialah untuk mengawal dapatan yang boleh didasarkan pada satu faktor
sahaja sesuai dengan skala tesis sarjana ini.
2. Matsushita dipilih berdasarkan pada fakta beliau diiktiraf sebagai antara usahawan paling
berjaya di Jepun. Mungkin ciri-ciri yang dipaparkan oleh karyanya lebih bersifat sebagai
ciri-ciri peribadi dan bukan mewakili karya pengurusan perniagaan Jepun secara
keseluruhan tetapi kewibawaan dan pengiktirafan yang diterima daripada negara dan
masyarakat Jepun membuktikan ciri-ciri tersebut diterima sebagai mewakili salah satu ciriciri kejayaan Jepun dalam bidang pengurusan Jepun.
3. Walaupun Matsushita telah menghasilkan beberapa buah buku berkaitan pengurusan yang
boleh dijadikan bahan analisis, hanya satu buku karya Matsushita yang terdapat dalam
bahasa Melayu. Walaupun pada zahirnya hanya sebuah buku dalam bahasa Melayu
dianalisis tetapi sebenarnya buku terjemahan ini adalah kombinasi daripada empat buah
buku asal dalam bahasa Jepun karya Matsushita.
4. Melihat kepada takrifan budaya yang cukup luas, penyelidik menetapkan batasan bahawa
kajian ini hanya tertumpu pada unsur budaya yang disenaraikan dalam bab 3.
7
1.1.6 Bahan Kajian
Karya Konosuke Matsushita dipilih untuk dianalisis kerana kewibawaan Konosuke
Matsushita itu sendiri. Walaupun beliau telah meninggal dunia hampir 20 tahun yang lampau,
peninggalannya masih kekal hingga ke hari ini. Peninggalan Matsushita adalah syarikat yang
diasaskan olehnya iaitu syarikat gergasi Matsushita Electric dan buku-buku hasil tulisannya yang
masih dijual hingga ke hari ini walaupun selepas hampir 30 tahun penerbitan pertamanya.
Malahan ketika hayatnya beliau turut mendirikan PHP Institute yang bertanggungjawab
menggalakkan kajian dan perkembangan ilmu berkaitan pengurusan perniagaan dan
memasarkan buku-buku karyanya serta apa juga tinggalannya yang boleh digunakan untuk
kepentingan masyarakat.
Di Malaysia sendiri, ketika hayatnya Konosuke Matsushita pernah mendapat anugerah
yang membawa gelaran Tan Sri kepada beliau. Selain sebagai pengasas jenama National
Panasonic, siapakah sebenarnya Konosuke Matsushita?
Beliau diiktiraf insan terkaya pada kurun ke 20, sebelum Bill Gates mengambil alih.
Senarai tersebut dipetik dari buku Kotter (1997:5).
Jadual 1.1
Senarai Individu Terkaya Kurun ke 20.
8
Selain usahawan yang unggul, Matsushita juga seorang penulis yang prolifik. Selepas
mencapai kejayaan yang hebat sebagai seorang ahli perniagaan, Matsushita mula mengalih
tumpuan daripada seorang usahawan yang sentiasa berfikir untuk memuaskan hati pengguna di
samping mendapat keuntungan, beliau mula memikirkan masalah yang lebih besar daripada itu.
Perubahan ini berlaku selepas meletusnya perang dunia kedua dan syarikat beliau bertukar
peranan seketika, daripada sebuah pengeluar barang elektrik untuk pengguna kepada sebuah
perusahaan yang mengeluarkan barangan untuk kegunaan tentera Jepun yang terlibat dalam
perang ketika itu.
Matsushita mula memberi tumpuan kepada aspek kemanusiaan dan pendidikan. Usaha
Matsushita tertumpu kepada pengurusan manusia yang baginya menjadi kunci utama dalam
pengurusan yang cemerlang. Bertitik tolak daripada perubahan ini, Matsushita mula menceburi
bidang pendidikan dan mula menyebarkan ilmu dengan menulis dan menerbitkan buku-buku
pengurusan perniagaan (Rujuk lampiran B) .
Berdasarkan reputasinya, hasil-hasil karya beliau begitu popular di Jepun dan banyak
diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. (Rujuk lampiran C). Salah satu yang cukup popular
ialah karya terjemahan bertajuk ‘Not For Bread Alone’ yang diterbitkan pada tahun 1984. Not
For Bread Alone terdiri daripada tajuk-tajuk yang dipilih daripada 4 buah buku karya Matsushita
syou b a i n o kokoro e chou-
k e i e i n o kokoro e chou
dalam bahasa Jepun iaitu 商売の 心 得帖 - Panduan Selok Belok Perniagaan, 経営の 心 得帖k e i e i n o k o t s u k o k o n a r i t o k i d z u i t a k a c h i w a hyakumanryou
Panduan Selok Belok Pengurusan, 経営 の コツ ここなりと 気 づいた 価値 は 百万両- Sejuta
ketsudan n o k e i e i
Rahsia Pengurusan dan 決断の経営- Pengurusan dalam Membuat Keputusan.
Keempat-empat buku asal dalam bahasa Jepun ini terdiri daripada berpuluh-puluh cerita
pendek atau makalah. Makalah-makalah tersebut dipillih dan disusun semula dalam bahagianbahagian tertentu seterusnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris menjadi buku Not For
Bread Alone. Versi Not For Bread Alone dalam bahasa Melayu diberi tajuk Bukan Kerana Periuk
9
Nasi Sahaja. Hanya susun atur atau struktur tajuk makalah sahaja diambil daripada buku versi
bahasa Inggeris, tetapi tugas-tugas penterjemahan ke dalam bahasa Melayu dilakukan terus
daripada bahasa Jepun seperti yang dinyatakan dalam ruangan Prakata buku Bukan Kerana
Periuk Nasi Sahaja (lihat Lampiran D-3) .
Buku Bukan Kerana Periuk Nasi Sahaja dipilih kerana ia adalah rangkuman empat buah
buku menjadi satu dan buku ini adalah satu-satunya buku karya Matsushita yang telah
diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Melihat kepada reputasi hasil karya Matsushita ini,
penyelidik menggolongkannya sebagai Buku Pengurusan Popular dan melihat kepada bilangan
hasil karya yang banyak, adalah wajar jika sebahagian daripada tajuk-tajuk dalam bahasa Jepun
tersebut cuba diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Ini selari dengan tujuan terjemahan ini
dilakukan iaitu salah satunya untuk memperkayakan lagi aktiviti penerbitan dan terjemahan
negara. Jika sebelum ini tumpuan banyak diberikan pada pengurusan barat, terjemahan karya
Matsushita dilihat dapat meluaskan lagi pemikiran pembaca di Malaysia supaya melihat kaedah
pengurusan dari Asia Timur khususnya Jepun. Analisis mengenai Matsushita itu sendiri akan
penyelidik nyatakan secara lebih terperinci dalam bab 4 Makro Analisis.
1.1.7 Kaedah Kajian
Dalam usaha mendalami sesebuah teks untuk tujuan menterjemahkan atau mengkaji,
kaedah analisis teks adalah antara kaedah yang dapat memberikan jawapan kepada pelbagai
persoalan terhadap teks tersebut.
Kajian ini akan menggunakan kaedah Analisis Teks sebagai kaedah kajian dalam usaha
menjawab persoalan-persoalan kajian seperti yang dinyatakan dalam bahagian kecil 1.1.2.
Analisis Teks secara menyeluruh atau makro analisis akan diikuti dengan analisis aspek tertentu
dalam tesis yang dikenali sebagai mikro analisis.
Analisis teks akan dilakukan terhadap keempat-empat teks sumber dan satu teks
terjemahan.
10
Tinjauan mengenai kaitan antara Analisis Teks dan terjemahan akan dimuatkan dalam
bab 2. Analisis Makro dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis mikro. Analisis
mikro kajian ini akan tertumpu pada aspek unsur budaya kerana persoalan kajian lebih
menumpukan pada aspek unsur budaya.
1.1.8 Organisasi Kajian
Tujuan organisasi kajian ini adalah sebagai panduan kepada pembaca tesis untuk lebih
mudah memahami tesis ini serta kepada penyelidik sendiri dalam menyusun atur kajian ini.
Tesis ini bermula dengan bab Pengenalan yang terbahagi kepada dua bahagian utama
iaitu 1.1 Latar belakang kajian dan 1.2 Latar belakang bahasa Jepun. Latar belakang kajian
memberikan gambaran awal tentang kajian ini. Gambaran awal ini diharap dapat membantu
pembaca tesis ini agar lebih memahami sebab sesuatu perkara dinyatakan dalam tesis ini.
Bahagian 1.1 terdiri daripada rasional dan tujuan kajian iaitu sebab yang menunjukkan keperluan
kajian ini dilakukan serta manfaat yang mungkin diterima oleh bidang berkaitan melalui kajian
ini. Bahagian Penyataan Masalah, Objektif Kajian, Kepentingan Kajian, Bahan Kajian, Kaedah
Kajian dan Batasan Kajian adalah sebagai panduan serta penunjuk arah kepada penyelidik dalam
melaksanakan kajian ini. Seterusnya penjelasan mengenai Konosuke Matsushita; pengarang teks
sumber turut diberikan sebagai memberi justifikasi dalam pemilihan karya beliau sebagai bahan
kajian. Persoalan serta batasan ini memberi kewajaran yang jelas kepada hasil kutipan dan
rumusan yang diperoleh daripada kajian ini.
Penerangan asas berkenaan bahasa Jepun itu dimuatkan dalam bahagian 1.2 Latar
Belakang Bahasa Jepun. Ini sebagai panduan kepada pembaca tesis yang tidak memahami
bahasa Jepun.
Bab 2 pula menyatakan tinjauan penyelidik tentang kajian dan penulisan yang berkaitan
dengan kajian ini. Tinjauan kajian bermula dengan melihat perkembangan ilmu terjemahan
sehingga kepada budaya dalam terjemahan. Seterusnya penyelidik melihat kewujudan unsur
11
budaya dalam bahasa Jepun. Tinjauan diteruskan dengan tajuk analisis teks sebagai panduan
dalam merangka kaedah penyelidikan. Perbincangan tentang analisis teks diikuti pula dengan
perbincangan tentang kaedah terjemahan yang tertumpu pada kaedah terjemahan unsur budaya.
Pembentukan kerangka teori dan kaedah kajian dinyatakan secara terperinci dalam bab 3.
Bab Kerangka Teori dan Kaedah Kajian ini merupakan lanjutan kepada tinjauan dalam bab 2.
Selepas itu, analisis dilakukan berdasarkan kerangka teori dan kaedah tersebut. Hasil dapatan
analisis dibentangkan dan seterusnya dirumuskan dalam bab 4.
Bab terakhir iaitu bab 5 melihat hasil kajian secara keseluruhan dan melihat
kepentingannya terhadap perkembangan ilmu terjemahan itu sendiri. Usul untuk penyelidikan
seterusnya turut diutarakan dalam bab 5.
1.2 Latar Belakang Bahasa Jepun
Dalam tesis ini, bahasa Jepun atau nihongo adalah bahasa sumber yang dianalisis.
Berikut dinyatakan ciri-ciri asas bahasa Jepun untuk memudahkan pemahaman tesis ini. Sifatsifat bahasa Jepun diperjelaskan mengikut sifat sebutan, sistem huruf, tatabahasa,
perbendaharaan kata dan budaya dalam bahasa Jepun.
1.2.1 Sistem Fonetik Bahasa Jepun
Dari segi fonetik, bahasa Jepun dikatakan bahasa yang mudah kerana suku katanya
adalah ringkas dan mudah. Perkataan-perkataan bahasa Jepun dibentuk daripada rajah huruf
Ugojyuuonhyou
berikut atau dikenali sebagai 五十音表. Setiap huruf melambangkan satu sukukata.
12
Jadual 1.2
Senarai Huruf Hiragana
a
あ
k a
か
g a
が
s a
さ
z a
ざ
t a
た
d a
だ
n a
な
h a
は
b a
ば
p a
ぱ
m a
ま
i
い
k i
き
g i
ぎ
shi
し
j i
じ
chi
ち
dji
ぢ
n i
に
h i
ひ
b i
び
p i
ぴ
m i
み
y a
r a
e
k u
く
g u
ぐ
s u
す
z u
ず
tsu
つ
dzu
づ
n u
ぬ
f u
ふ
b u
ぶ
p u
ぷ
m u
む
え
k e
け
g e
げ
s e
せ
z e
ぜ
t e
て
d e
で
n e
ね
h e
へ
b e
べ
p e
ぺ
m e
め
y u
や
ら
u
う
r i
r u
る
k o
k y a
こ
きゃ
g o
g y a
ご
ぎゃ
s o
s y a
そ
しゃ
z o
j
ぞ
a
じゃ
t o
c h a
と
ちゃ
k y u
きゅ
g y u
ぎゅ
s y u
しゅ
j
u
じゅ
c h u
ちゅ
k y o
きょ
g y o
ぎょ
s y o
しょ
j
o
じょ
c h o
ちょ
d o
ど
n o
n y
の
a
にゃ
h o
h y a
ほ
ひゃ
b o
b y a
ぼ
びゃ
p o
p y a
ぽ
ぴゃ
m o
m y a
も
みゃ
n y
u
にゅ
h y u
ひゅ
b y u
びゅ
p y u
ぴゅ
m y u
みゅ
n y
o
にょ
h y o
ひょ
b y o
びょ
p y o
ぴょ
m y o
みょ
y o
ゆ
り
o
お
よ
r e
れ
w a
r o
r y a
ろ
りゃ
r y u
りゅ
r y o
りょ
o
わ
を
n
ん
Dalam sebutan atau fonetik Jepun, 3 ciri istimewa ialah;
chouon
o b a a s a n
1. Bunyi panjang (長音 ); seperti perkataan お祖母さん yang bermaksud nenek dan
o b a s a n
おばさん yang bermaksud ibu saudara(makcik).
sokuon
k i t e
kitte
2. Bunyi bersabdu (促音); seperti perkataan きて yang bermaksud ٛ datangٛ dan 切手 yang
bermaksud setem.
hatsuon
shinbun
3. Bunyi dengung ( 撥音 )seperti 新聞 yang bermaksud suratkhabar yang disebut shinbun.
Berdengung di tempat yang bergaris.
13
nihongo n o r i z u m u
日本語のリズム
nihongo n o r i z u m u
Bahasa Jepun adalah satu bahasa berirama yang disebut 日本語のリズム= Irama Bahasa Jepun.
a r i g a t o u g o z a i m a s u
Seperti perkataan ありがとうございます yang bermaksud ‘terima kasih’ disebut dalam irama
berikut
a r i
あり
g a
t o u
が
とう
g o z a
ござ
i
m a s u
212212
い ます
dan adalah salah jika disebut dalam irama berikut;
a
あ
r i g a
りが
t o
と
u g o
うご
z a i
ざい
m a
ま
s u
す
1212211
b o o n n o museika
母音の無性化
o h a y o u
g o z a i m a s u
Bermaksud huruf vokalnya yang disenyapkan seperti contoh おはよう ございます
yang
disebut ohayougozaimas dan bukannya ohayougozaimasu.
nihongo n o a k u s e n t o
日本語のアクセント
Aksen bahasa Jepun boleh dilihat dalam contoh-contoh berikut;
2 perkataan yang sama bunyi tetapi mempunyai aksen yang berbeza;
ame
雨 yang bermaksud hujan di sebut a (bernada tinggi) dan me(bernada rendah)
ame
飴 yang bermaksud gula-gula di sebut a (bernada rendah) dan me (bernada tinggi)
nihongo n o i n t o n e - s y o n
日本語のイントネーション
Seperti juga bahasa Melayu, bahasa Jepun turut mempunyai intonasi yang berlainan bergantung
14
kepada konteks teks atau ayat. Tetapi intonasi bahasa Jepun lebih menyerlah dalam perkataan
s h i t t e i m a s u
yang terakhir dalam sesuatu ayat. Seperti perkataan 知っています yang bermaksud kenal.
s h i t t e i m a s u
知っています。(
s h i t t e i m a s u
知っています。(
s h i t t e i m a s u
知っています。(
)Ayat penyataan
)Ayat ٛ pertanyaan
)Ayat pengesahan
1.2.2 Sistem Tulisan Bahasa Jepun
h i r a g a n a
k a t a k a n a
kanji
Bahasa Jepun kini ditulis dalam 4 jenis bentuk iaitu ひらがな、カタカナ、漢字 dan Rumi.
Setiap jenis tulisan secara amnya mempunyai peranan berikut;
Jadual 1.3
Senarai Jenis dan Fungsi Tulisan Jepun
1.
2.
3.
Huruf yang melambangkan bunyi dan sukukata.
Bentuknya diambil sebahagian daripada bentuk Kanji
Kamus disusun mengikut susunannya.
4.
5.
Melambangkan sebutan kanji seperti 本 = hon= buku.
Diletakkan selepas kanji untuk memberi makna yang lebih tepat pada ideogram kanji tersebut
ほん
hiragana
ひらがな
okurigana
た
yang disebut (送り仮名 ) seperti huruf bergaris berikut; 食 べている=tabeteiru= sedang
た
makan. Atau 食べた=tabeta= sudah makan. (Huruf yang tidak bergaris adalah kanji)
1.
2.
3.
Huruf yang melambangkan bunyi dan sukukata.
Bentuknya diambil keseluruhan daripada bentuk kanji.
Digunakan untuk menulis perkataan yang asalnya daripada perkataan asing seperti
nama
m a r e - s h i a
4.
5.
6.
orang luar, nama negara luar atau nama tempat di luar negara Jepun. Seperti マレーシア=
Malaysia.
Istilah khusus seperti kejuruteraan atau kimia juga turut ditulis dalam katakana.
Perkataan yang melambangkan bunyi sesuatu benda atau haiwan.
Ketika ingin memberikan penekanan terhadap perkataan tersebut.
1.
2.
Huruf atau ideogram yang melambangkan makna.
Satu ideogram mempunyai pelbagai sebutan.
3.
Bahasa Jepun mempunyai satu carta yang dipanggil 常用 漢字表=Jadual Am Kanji. Senarai
1945 kanji yang paling kerap digunakan dalam bahasa Jepun secara amnya.
1.
2.
3.
Menulis ringkasan perkataan seperti CPU, JR(Japanese Railway).
Menulis ukuran metrik seperti cm, kg dan lain-lain.
Selain katakana, rumi turut digunakan untuk menulis nama tempat atau nama orang asing.
katakana
カタカナ
kanji
漢字
romaji
ロマ字
(rumi)
jyouyoukanjihyou
15
Senarai hiragana boleh seperti yang terdapat dalam bahagian kecil 1.2.1. Berikut adalah senarai
huruf katakana.
Jadual 1.4
Senarai Huruf Katakana
a
ア
k a
カ
g a
ガ
s a
サ
z a
ザ
t a
タ
d a
ダ
n a
ナ
h a
ハ
b a
バ
p a
パ
m a
マ
i
イ
k i
キ
g i
ギ
shi
シ
j i
ジ
chi
チ
dji
ヂ
n i
二
h i
ヒ
b i
ビ
p i
ピ
m i
ミ
y a
r a
k u
ク
g u
グ
s u
ス
z u
ズ
tsu
ツ
dzu
ヅ
n u
ヌ
f u
フ
b u
ブ
p u
プ
m u
ム
e
エ
k e
ケ
g e
ゲ
s e
セ
z e
ゼ
t e
テ
d e
デ
n e
ネ
h e
ヘ
b e
ベ
p e
ぺ
m e
メ
y u
ヤ
ラ
u
ウ
r i
r u
ル
k o
k y a
コ
キャ
g o
g y a
ゴ
ギャ
s o
s y a
ソ
シャ
z o
j
ゾ
a
ジャ
t o
c h a
ト
チャ
k y u
キュ
g y u
ギュ
s y u
シュ
j
u
ジュ
c h u
チュ
r e
レ
w a
s y o
ショ
j
o
ジョ
c h o
チョ
d o
ド
n o
n y
ノ
a
ニャ
h o
h y a
ホ
ヒャ
b o
b y a
ボ
ビャ
p o
p y a
ポ
ピャ
m o
m y a
モ
ミャ
n y
u
ニュ
h y u
ヒュ
b y u
ビュ
p y u
ピュ
m y u
ミュ
r o
r y a
ロ
リャ
r y u
リュ
o
ヲ
n
ン
Berikut ialah contoh penggunaan Kanji
y o m u
読む
Jadual 1.5
Jadual Penggunaan Kanji
Membaca
dokusyo
Bahan bacaan
dokusya
Pembaca
t a b e r u
Makan
tabemono
Makanan
syokugo
Selepas makan
読書
読者
食
Makan
g y o
ギョ
n y
o
ニョ
h y o
ヒョ
b y o
ビョ
p y o
ピョ
m y o
ミョ
ヨ
ワ
読
Baca
k y o
キョ
y o
ユ
リ
o
オ
食べる
食べ物
食後
16
r y o
リョ
Contoh penggunaan tulisan dalam bahasa Jepun adalah seperti yang berikut:;
gozen
午前 7
j i
時
n i
に
L
n o
LRT
kanji
の
r o m a j i
漢字
=
R T
a
n
p
a
n
アンパン
eki
駅 に
k a t a k a n a
ロマ字
n i
カタカナ
tsuku
着く。
h i r a g a n a
ひらがな
Tiba di stesen LRT Ampang pada pukul 7 pagi.
Seperti juga bahasa Cina, bahasa Jepun juga ditulis dalam bentuk menegak, tetapi sejak
akhir-akhir ini tulisan secara melintang semakin banyak diamalkan.
1.2.3 Tatabahasa Bahasa Jepun
Tatabahasa bahasa Jepun akan dijelaskan mengikut klasifikasi perkataannya. Secara
amnya bahasa-bahasa di dunia ini dilihat dari sudut susunannya iaitu Subjek (S), Kata Kerja (V)
atau objek (O). Seperti contoh;
Bahasa Inggeris;
I (S) eat (V) rice (O)
Bahasa Melayu: Saya (S) makan (V) Nasi (O).
watashi
w a
Bahasa Jepun; 私 (S)は
gohan
o
t a b e m a s u
ご飯 (O)を 食べます (V)。
Susunan Bahasa Jepun dilihat sebagai S O V. Manakala Bahasa Inggeris dan Bahasa
Melayu disusun mengikut S V O. Dalam ٛ egaraٛ tic asas, perkataan sesuatu bahasa itu
dibahagikan dalam kumpulan tertentu atau dikenali sebagai klasifikasi perkataan iaitu sama ada
perkataan itu adalah kata nama, kata kerja, kata sifat, kata sendi atau lain-lain bergantung kepada
bahasa itu sendiri. Perkataan bahasa Jepun dibahagikan dalam kumpulan tersebut;
17
Jadual 1.6
Jadual Klasifikasi Perkataan Bahasa Jepun
Contoh
Klasifikasi Perkataan
Makna
Perkataan
hana
Bunga
花
meishi
watashi
名詞
Saya
私
Kata Nama
Tokyo
Tokyo
東京
n e r u
Tidur
寝る
doushi
hashiru
動詞
Lari
走る
Kata Kerja
k i k u
Dengar
聞く
utsukushii
Cantik/ Indah
美しい
i keiyoushi
isogashii
い形容詞
Sibuk
忙しい
Kata sifat i
takaii
Mahal
高い
benri
Berguna
便利
n a keiyoushi
genki
な形容詞
Sihat
元気
Kata sifat Na
shizuka
Sunyi
静か
w a
Menunjukkan
subjek
Menunjukkan
objek
Menunjukkan
destinasi
~dengan mahal
は
jyoushi
助詞
Partikel/ kata tunjuk
o
を
e
へ
taka k u
高く
fukushi
副詞
Adverba
haya k u
~dengan segera
t o t e m o
Sangat~
zenzen
Langsung tidak~
早く
とても
全然
d e s u
k o p y u r a
コピュラ
Kopula
です
d e shita
でした
d a
だ
18
Diletakkan
dihujung ayat
untuk
menunjukkan kata
lampau atau
sebaliknya.
meishi
名詞 Kata Nama
Kata nama dalam bahasa Jepun mempunyai ciri-ciri berikut
1. Terbahagi kepada 2 kumpulan kecil iaitu;
hon
tsukue
kaigi
Kata Nama Am : 本 buku, 机 meja, 会議 mesyuarat dan lain-lain..
o o saka
i g i r i s u
t a naka
Kata Nama Khas: 大阪 Osaka、イギリス Inggeris、田中 Tanaka
watashi
a n a t a
2. Kata ganti nama : 私 saya, あなたawak
3. Tidak seperti bahasa Peranchis atau bahasa Arab, kata nama bahasa Jepun tidak
mempunyai jantina.
4. Kata namanya tidak menunjukkan jamak atau tunggal. Kata namanya tidak berubah
seperti bahasa Inggeris, contoh ‘child’ untuk tunggal dan ‘children’ untuk jamak.
5. Cara penggunaan tatabahasa yang berbeza untuk kata nama benda hidup atau kata nama
benda mati. Contohnya;
neko g a i m a s u
hon g a a r i m a s u
猫がいます。= Ada kucing 本があります。= Ada buku
doushi
動詞 Kata Kerja
i) Bentuk kata kerja
Kata kerja bahasa Jepun boleh diubah bentuknya dan memberi makna yang baru kepada
m a s u
perkataan tersebut. Pada dasarnya, kata kerja boleh dibahagi kepada 2 kumpulan besar iaitu ます
kei
futsuukei
形 (bentuk masu/ bentuk sopan) dan 普通形 (bentuk biasa/ bentuk kamus). Ciri ini boleh dilihat
dalam jadual di sebelah;
19
Jadual 1.7
Senarai Jenis dan Bentuk Kata Kerja Bahasa Jepun
f u tsuu k e i
普通形
Makna
Bentuk
n o m u
飲む
Minum
Bentuk biasa
n o m a n a i
飲まない
Tidak minum
Bentuk negatif
m a s u kei
ます形
n o m i m a s u
飲みます
n o m i m a s e n
飲みません
n o n d e i m a s u
飲んでいます
n o n d e i
m
a
s
e
n o n d e i
r
u
n o n d e i
r
u
飲んでいる
n
飲んでいません
飲んでいる
n o n d e s h i m a i m a s u
飲んでしまいます
n o n d e s h i m a u
飲んでしまう
Sedang minum
Bentuk berterusan
Tidak sedang minum
Bentuk berterusan negatif
Selesai minum
Bentuk menunjukkan telah
selesai
n o n d e o k i m a s u
n o n d e o
飲んでおきます
k
u
飲んでおく
akan minum (sebagai
Bentuk persediaan
persediaan)
n o m i m a s y o u
n o m o u
飲みましょう
飲もう
n o m i t a i d e s u
n o m i t a i
飲みたいです
飲みたい
Jom minum
Bentuk ajakan
Hendak minum
Bentuk keinginan(penutur)
(penutur)
n o m i t a g a t t e
n o m i t a g a t t e
飲みたがって
飲みたがって
i m a s u
Hendak minum (orang
Bentuk keinginan (orang
いる
lain bukan diri sendiri)
lain)
―
Sila minum
Bentuk sila
Boleh minum
Bentuk kebolehan
diminum
Bentuk pasif
suruh minum
Bentuk penyebab pasif
paksa minum
Bentuk paksaan
minum untuk seseorang
Bentuk memberi &
i
います
n o n d e k u d a s a i
飲んでください
n o m e m a s u
r
u
n o m e r u
飲めます
飲める
n o m a r e m a s u
n o m a r e r u
飲まれます
飲まれる
n o m a s e m a s u
n o m a s e r u
飲ませます
飲ませる
n o m a s a s e m a s u
n o m a s a s e r u
飲まさせます
飲まさせる
n o n d e a g e m a s u
n o n d e a g e r u
飲んであげます
飲んであげる
n o n d e k u r e m a s u
n o n d e k u r e r u
menerima
飲んでくれます
飲んでくれる
n o n d e m o r a i m a s u
飲んでもらいます
n o n d e m o r a u
飲んでもらう
minum untuk saya
“
minum untuk saya/
“
orang lain
n o n d a r a
飲んだら ~
n o m e b a
飲めば ~
n o m u t o
飲むと ~
kakokei
―
kalau minum ~
Bentuk bersyarat
―
kalau minum ~
“
―
kalau minum ~
“
genzaikei
ii) Kala 過去形・現在形
Setiap bentuk kata kerja bahasa Jepun mempunyai kala lampau dan kala kini kecuali
bentuk sila, bentuk mengajak dan bentuk bersyarat seperti yang berikut:;
20
Jadual 1.8
Jadual Kala Kini dan Kala Lampau untuk Kata Kerja Bahasa Jepun
m a s u kei
futsuukei
ます形
普通形
Kala kini
Kala lampau
Kala kini
Kala lampau
n o n d a
n o m i m a s u
n o m i m a s h i t a
n o m u
飲んだ
飲みます
飲みました
飲む
n o m a n a k a t t a
n o m i m a s e n
n o m i m a s e n d e s h i t a
n o m a n a i
飲まなかった
飲みません
飲みませんでした
飲まない
n o n d e i t a
n o n d e i m a s u
n o n d e i m a s h i t a
n o n d e i r u
飲んでいた
飲んでいます
飲んでいました
飲んでいる
n o n d e i n a k a t t a
n o n d e i m a s e n
n o n d e
i m a s e n
n o n d e i r u
飲んでいなかった
飲んでいません
飲んで いません
飲んでいる
n o n d e s h i m a t t a
n o n d e s h i m a i m a s u
d e s h i t a
n o n d e s h i m a u
飲んでしまった
飲んでしまいます
でした
飲んでしまう
n o n d e o i t a
n o n d e o k i m a s u
n o n d e s h i m a i m a s h i t a
n o n d e o k u
飲んでおいた
飲んでおきます
飲んでしまいました
飲んでおく
―
n o m i m a s y o u
n o n d e o k i m a s e n d e
n o m o u
n o m i t a k a t t a
飲みましょう
飲んで おきません で 飲もう
飲みたかった
n o m i t a i d e s u
shita
n o m i t a i
n o m i t a g a t t e i t a
飲みたいです
した
飲みたい
飲みたがっていた
n o m i t a g a t t e
n o m i t a g a t t e i r u
―
飲みたがって
飲みたがっている ―
n o m i t a k a t t a d e s u
i m a s u
n o m e t a
飲みたかった
です
―
飲めた
います
n
o
m
i
t
a
g
a
t
t
e
n
o
m
e
r
u
n o m a r e t a
n o n d e k u d a s a i
飲みたがって
飲める
飲まれた
飲んでください
n o m a s e t a
i m a s h i t a
n o m a r e r u
n o m e m a s u
飲ませた
いました
飲まれる
飲めます
n o m a s a s e t a
n o m a s e r u
n o m a r e m a s u
飲まさせた
-
飲ませる
飲まれます
n o n d e a g e t a
n o m i m a s h i t a
n o m a s a s e r u
n o m a s e m a s u
飲んであげた
飲めました
飲まさせる
飲ませます
n o n d e k u r e t a
n o m a r e m a s h i t a
n o n d e a g e r u
n o m a s a s e m a s u
飲んでくれた
飲まれました
飲んであげる
n o n d e m o r a t t a
飲まさせます
n o m a s e m a s h i t a
n o n d e k u r e r u
飲んでもらった
n o n d e a g e m a s u
飲ませました
飲んでくれる
飲んであげます
n o m a s a s e m a s h i t a
n o n d e m o r a u
―
n o n d e k u r e m a s u
飲まさせました
飲んでもらう
飲んでくれます
n o n d e a g e m a s h i t a
―
n o n d e m o r a i m a s u
飲んであげました
―
飲んでもらいます
―
n o n d e k u r e m a s h i t a
n o n d a r a
―
飲んで
くれました
飲んだら ~
n o n d e m o r a i m a s h i t a
n o m e b a
―
飲んでもらいました
飲めば ~
n o m u t o
―
飲むと ~
a s p e k k u t o
iii) Aspek アスペックト
a s p e k k u t o
Satu lagi sifat kata kerja bahasa Jepun ialah ciri yang dikenali sebagai アスペックト.
doushi
Ciri ini ialah 動詞 atau kata kerja bahasa Jepun dicantum dengan kata kerja lain atau perkataan
lain yang menunjukkan perjalanan atau keadaan proses kata kerja tersebut seperti contoh berikut;
21
k e
k i o t a b e r u t o k o r o d e s u
a. Akan dimulakan
ケーキを食べるところです。=Akan mula makan kek
b. Baru sahaja dimulakan
ケーキを食べ始めた= mula makan kek
c. Sedang berlaku
ケーキを食べている= Sedang makan kek
d. Tidak selesai
食べかけたケーキ
e. Baru selesai
ケーキを食べたところ= baru selesai makan kek
f. Telah selesai
ケーキを食べてしまった=Habis makan keseluruhan kek.
k e - k i
o tabehajimeta
k e - k i
o t a b e t e i r u
t a b e k a k e t a k e - k i
=kek yang dimakan separuh
k e - k i
o t a b e t a t o k o r o
k e - k i
o t a b e t e s h i m a t t a
iv) Kata Kerja Transitif dan Tidak Transitif
Doushi turut dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu transitif-kata kerja yang berlaku
dengan sendirinya dan Tidak transitif-kata kerja yang dilakukan oleh subjek.
Seperti contoh ayat berikut;
tanaka s a n w a d o a
o
a k e m a s u
1.田中さんはドアを開けます。Tanaka membuka pintu.
[Kata kerja Transitif]
mae n i t a t s u t o d o a g a a k e t a
2.前に立つとドアが開けた。 Berdiri di depan dan pintu akan terbuka. [ Kata kerja
Tidak Transitif]
keiyoushi
形容詞 Kata Sifat
Kata sifat bahasa Jepun terbahagi kepada 2 kumpulan utama iaitu;
Jadual 1.9
Senarai Jenis-Jenis Kata Sifat Bahasa Jepun
i keiyoushi
イ形容詞/ kata sifat i
atarashii
baru
新しい
n a keiyoushi
furui
lama
ナ形容詞/ kata sifat na
genki
sihat
元気
shizuka
sunyi
静か
takai
mahal/tinggi
便利
a o i
古い
高い
青い
a k a i
赤い
isogashii
忙しい
benri
berguna
biru
hima
tidak sibuk
merah
shinsetsu
suka menolong
sibuk
nigiyaka
riuh
暇
親切
賑やか
22
Seperti juga kata kerjanya, kata sifat bahasa Jepun mempunyai bentuk negatif serta kala lampau
dan kala kini seperti yang berikut:.
Jadual 1.10
Jadual Kala Kini dan Kala Lampau untuk Kata Sifat Bahasa Jepun
Kata sifat I
Makna
Bentuk negatif
Bentuk kala
Bentuk kala lampau
lampau positif
negatif
atarashii
atarashiku n a i
atarashikatta
atarashiku n a k a t t a
Baru
新しい
新しくない
新しかった
新しくなかった
furui
Lama
古くない
takai
Tinggi
高くない
a k a i
Merah
赤くない
isogashii
Sibuk
忙しくない
古い
高い
赤い
忙しい
Kata sifat
na
Makna
furuku n a i
takaku
akaku n a i
isogashiku n a i
furukatta
古かった
takakatta
高かった
a k a k a t t a
赤かった
isogashikatta
忙しかった
Bentuk negatif
furuku n a k a t t a
古くなかった
takaku n a k a t t a
高くなかった
akaku n a k a t t a
赤くなかった
isogashiku n a k a t t a
忙しくなかった
Bentuk kala
lampau positif
Bentuk kala lampau
negatif
shizuka
sunyi
静かじゃない
benri
berguna
便利じゃない
便利だった
便利じゃなかった
hima
lapang
hima j y a n a i
hima d a t t a
hima j y a n a k a t t a
genki
sihat
genki j y a n a i
元気じゃない
genki d a t t a
yuumei
Terkenal
有名じゃない
静か
便利
暇
元気
有名
shizuka j y a n a i
benri j y a n a i
暇じゃない
yuumei j y a n a i
shizuka d a t t a
静かだった
benri d a t t a
暇だった
元気だった
yuumei d a t t a
有名だった
shizuka j y a n a k a t t a
静かじゃなかった
benri j y a n a k a t t a
暇じゃなかった
genki j y a n a k a t t a
元気じゃなかった
yuumei j y a n a k a t t a
有名じゃなかった
Selain pembahagian di atas, kata sifat atau keiyoushi ini turut dibahagikan kepada 2
kumpulan seperti yang berikut:;
zoku s e i k e i y o u s h i
1. 属性形容詞 : Kata sifat yang menunjukkan sifat fizikal atau sesuatu yang jelas.
k a n jyou k e i y o u s h i
2. 感情形容詞 : Kata sifat yang melibatkan perasaan, penilaian yang lebih bersifat subjektif.
Ada juga kata sifat yang tergolong dalam kedua-dua kumpulan tersebut seperti contoh;
isoga s h i i
o i s h i i
kowa i
t s u m a r a n a i
忙 しい= sibuk、おいしい= sedap、怖い= takut、つまらない=bosan.
Pembahagian ini perlu diberi perhatian kerana mempunyai penggunaan yang berbeza
atau pantang larang tertentu iaitu, kata sifat emosi hanya boleh menggambarkan emosi yang
dirasai oleh si penutur kerana dalam budaya Jepun, orang lain tidak akan boleh memahami serta
mengetahui apa yang ada dalam hati orang lain, oleh itu penutur tidak boleh bercerita tentang
23
perasaan orang lain kerana dia tidak tahu apa sebenarnya yang tersirat dalam hati orang lain. Dia
hanya boleh bercerita tentang perasaannya sahaja. Seperti contoh ayat berikut;
ashita
nihon e
i
t t
e
A l i s a n w a
u r e s h i i d e s u
明日 日本へ いって、アリさんは うれしいです。×
Ali gembira kerana esok dia akan berlepas ke Jepun
tanaka s a n w a h a z u k a s h i i d e s u
田中さんは恥ずかしいです。×
Tanaka berasa malu.
ashita
nihon e
i
t t
e
u r e s h i i d e s u
明日 日本へ いって、うれしいです。✔
Saya gembira kerana esok akan ke Jepun
Atas alasan ini, subjek boleh digugurkan kerana telah ditetapkan subjek adalah si
penutur itu sendiri seperti contoh;
jikka e k a e t t e
u r e s h i i d e s u
実家へ帰って、うれしいです。Gembira kerana pulang ke kampung.
watashi
(Perkataan 私 yang bermaksud saya digugurkan. Bagi bahasa Jepun, subjek untuk ayat di atas
watashi
ialah 私 = saya. Ciri ini adalah satu keistimewaan kerana peraturan seperti ini tidak wujud
dalam Bahasa Inggeris mahupun Bahasa Melayu.
jyoshi
助詞/ Partikel
jyo
shi
助 詞 atau partikel didefinisikan sebagai kata tunjuk. Perkataan yang menjadi
penghubung antara perkataan dan tidak boleh berdiri dengan sendiri. Bergantung kepada
perkataan lain untuk makna atau fungsinya wujud. Jika dibandingkan dengan bahasa Inggeris, ia
boleh dianggap mempunyai persamaan dengan preposition atau kata sendi. Dalam masa yang
sama ia digelar kata tunjuk kerana ia dianggap sebagai penanda kepada subjek, objek atau
prediket sesuatu ayat itu. Secara fizikalnya, partikel ini terdiri daripada satu huruf atau paling
banyak 3 huruf.
24